Obsah
Informácie
........................................................................................................... 2
Pokyny pre limitentov
.......................................................................................... 2
Sálová aukcia 07.06.2014 ................................................................................... 5
Korešpondenčná aukcia do 20.06.2014 ............................................................. 22
Limitný lístok
...................................................................................................... 69
Sálová aukcia 7.júna 2014
Zlato
Československo
Česká republika
Slovenská republika
Habsburgovci
Nemecko
Európa
Amerika
Ázia
Austrália
Medaily
Mestské peniaze
Faleristika
Papierové platidlá
Literatúra
Rôzne
položka
1
40
219
231
435
449
459
535
536
537
538
622
623
625
677
680
strana
5
6
9
9
13
13
13
15
15
15
15
20
20
20
21
21
Korešpondenčná aukcia do 20.júna 2014
položka
strana
Československo
Protektorát Čechy a Morava
Slovenská republika
Habsburgovci
Nemecko
Európa
Afrika
Amerika
Ázia
Austrália
Medaily
Mestské peniaze
Faleristika
Papierové platidlá
Literatúra
681
1012
1018
1062
1140
1225
1951
1971
2021
2060
2106
2424
2425
2439
2630
22
27
27
28
29
31
44
44
46
47
47
61
62
62
66
1
SLOVENSKÁ NUMIZMATICKÁ SPOLOČNOSŤ
POBOČKA BRATISLAVA
Vás pozýva na
AUKCIU NUMIZMATICKÉHO MATERIÁLU
dňa
7.júna 2014
na výstavisko Incheba Kongresové centrum Bratislava – Petržalka,
ktorá sa koná v rámci Bratislavských zberateľských dní 2014
v EXPO KLUBE
Program
10.00 hod. - prehliadka aukčného materiálu
11.00 hod - začiatok aukcie
Aukčná komisia pre Vás pripravila hodnotný zberateľský materiál, najmä pre zberateľov, ktorý budujú svoju zbierku
do kompletu vrátane variant. V ponuke je aj najvzácnejšia československá obehová mince 5 haliernik z roku 1924, ako aj
takmer všetky vzácnejšie československé obehové mince od roku 1918 až 1993. V ponuke sú aj pamätné a zberateľské mince
v kvalite proof a bežnej kvalite. Veríme, že aj touto členskou aukciou Vám dávame možnosť doplniť svoje zbierky o hľadané
a málo dostupné mince a medaile, papierové platidlá i literatúru.
Aukcia je usporiadaná podľa aukčného poriadku z 1.12.1990 a jeho aktualizácií. Akékoľvek porušovanie tohto
poriadku, predaj a vystavovanie nenumizmatického materiálu sa na aukcii nepovoľuje.
Aukcia sa koná pre členov Slovenskej numizmatickej spoločnosti ( SNS ) a členov iných numizmatických
spoločností, s ktorými má SNS podpísané bilaterálne dohody o spolupráci. Členovia si môžu na aukciu pozvať svojich hostí
ako pozorovateľov..
Dražiť na limity je možné len na včas poslaný a čitateľne vyplnený limitný lístok, samostatný pre aukciu v sále a pre
korešpondenčnú aukciu. Limity pre aukciu v sále sa prijímajú písomne alebo emailom do 06.06.2014. Limity do
korešpondenčnej aukcie vrátane položiek, ktoré nebudú predané v sále je nutné poslať do 20.06.2014 písomne alebo
emailom. Na prihlášku / limitný lístok je nutné uviesť členstvo v príslušnej pobočke SNS, prípadne členstvo v inej
numizmatickej spoločnosti. Na vyplnenú prihlášku Vám bude vydané dražobné číslo. Vydražené položky platia prítomní
členovia po ukončení aukcie, položky získané na limit budú poslané poštou na dobierku, alebo si ich vydražiteľ môže
vyzdvihnúť na členskej schôdzi, ak o to požiada vyznačením na limitnom lístku. Reklamácie je možno uplatniť podľa
aukčného poriadku v lehote 10 dní po doručení dobierky. O oprávnenosti reklamácie rozhoduje usporiadateľ aukcie.
Režijný poplatok 3,50 € za katalóg uhraďte prevodným príkazom alebo zloženkou na účet SNS č. 11466527/0900,
prípadne priamo na aukcii alebo s limitom. Pokiaľ si katalóg nemienite ponechať, vráťte neotvorený katalóg späť na adresu:
Slovenská numizmatická spoločnosť
pobočka Bratislava
poštový priečinok 103
814 99 Bratislava 1
Vkladateľom numizmatického materiálu do našej aukcie zasielame aukčný katalóg zadarmo.
Limity posielajte na priloženom čitateľne vyplnenom limitnom lístku na adresu : Alojz Balogh, Pri Bielom kríži 22, 831 02
Bratislava , alebo e-mailom na adresu: [email protected]
Od priamych účastníkov aukcie v sále prijíma usporiadateľ pripomienky ku kvalite a popisu materiálu iba do
začiatku aukcie. Usporiadateľ aukcie je oprávnený po akceptácii pripomienok účastníkov zrušiť limity a spornú položku
vyňať z dražby.
Objednávky katalógov a písomné ponuky hodnotného materiálu na ďalšiu aukciu, ktorá bude 29.novembra 2014,
posielajte na uvedenú adresu pobočky alebo e-mailom na adresu: [email protected] do 31.07.2014. Ponuka
musí obsahovať označenie kvality podľa zaužívaných zvyklostí a požadované výkričné ceny. Aukčná komisia si vyhradzuje
právo upraviť označenie kvality a výkričnú cenu. Materiál so zoznamom napísaným trojmo pošlite až po odsúhlasenom
výbere z vašej ponuky.
Vkladateľ – vlastník numizmatického materiálu vloženého do aukcie platí manipulačný poplatok:
za každú nepredanú položku 0,10 €,
za predanú položku v hodnote od 0,10 € do 170,- € 5 % z dosiahnutej ceny
za predanú položku v hodnote od 170,- € do 330,- € 2,5 % z predanej ceny
za predanú položku nad 330,- € sa manipulačný poplatok neplatí.
Vydražiteľ – kupujúci numizmatický materiál platí manipulačný poplatok :
za položku v hodnote od 0,10 € do 10000,- €
10 % z kúpnej ceny
za položku v hodnote nad 10000,- € 5 % z kúpnej ceny.
Pokyny pre podávanie limitov:
Limity pre túto aukciu musíte upraviť v zmysle dražobnej tabuľky, v opačnom prípade bude Váš limit automaticky
upravený na najbližší príhod o stupeň nižší. Napríklad : v časti 1. môžu byť limity stupňované 0.10; 0,20; 0,30; nemôže byť
2
0,15; 0,25; 0,35 atď., v časti 6. môžu byť limity stupňované 55; 60; 65; 70, nemôžu byť 57; 61; 73; 87 atď., v časti 9. môžu byť
limity 500; 550; 600; 650, nemôžu byť 525; 565; 617; 672 atď.
Pri rovnakom limite sa poradie určuje podľa dátumu doručenia limitu.
Dražobná tabuľka :
1.
2.
3.
4.
5.
0–2€
2–5€
5 – 10 €
10 – 20 €
20 – 50 €
po
po
po
po
po
0,10 €
0,20 €
0,50 €
1€
2€
6.
7.
8.
9.
10.
50 – 100 €
100 – 200 €
200 – 500 €
500 – 1000 €
1000 – 2000 €
po
po
po
po
po
5€
10 €
20 €
50 €
100 €
11.
12.
13.
2000 – 5000 €
5000 – 10000 €
10000 € a viac
po 200 €
po 500 €
po 1000 €
Všetkým priaznivcom numizmatiky a histórie oznamujeme, že členské schôdze a prednášky bratislavskej
pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti v roku 2014 sa konajú v priestoroch novej budovy Fakulty chemickej
a potravinárskej technológie STU, Radlinského 9, Bratislava, poslucháreň CH 11, prízemie, vľavo od vrátnice. Miestna
doprava – električky- má zastávky na Radlinského ulici, Obchodnej ulici,vzdialenejšie o pár metrov na Floriánskom
námestí a Americkom námestí, autobusy a trolejbusy na Kollárovom námestí.
Prednášky a schôdze sa konajú v čase od 16,00 hod. do 18,00 hod.
20.05.2014: Mgr. Marek Budaj, PhD.: Dva nepublikované nálezy mincí zo začioatku 15.storočia z Dvorníkov a Orešian
17.06.2014: PhDr. Marián Soják, PhD.: Obeh mincí v prostredí púchovskej kultúry (2.stor.pred Kr.-2.stor.po Kr.)
16.09.2014: Ing Milan Burian: Uhorské mince na svetových aukciách s prihliadnutím na mincovne Kremnica, Bratislava,
Smolník, Košice a Nagy Bánya
21.10.2014: Ing. Vladimír Bušša: Bankovky národného bankovéího systému Spojených štátov amerických(National Currency)
18.11.2014: Ing. Marián Jobek: Polymérne bankovky
16.12.2014: Ing. Zbyšek Šustek, Csc.: Platidlá cudzích štátov ako zákonné obeživo na území ČSR a SR, II.časť
Pravidelné výmenné stretnutia numizmatikov sa konajú každú nedeľu od 7.30 do 11.00 hod. (spolu s filatelistami) v jedálni vysokoškolského internátu na Dobrovičovej ul. č.14 ( bývalý Suvorák ). Vstupné pre členov spoločnost je
0,35 €, dôchodcovia 0,20 €. V mesicoch júl-august sa výmenné stretnutia nekonajú.
Výmenné stretnutia v Stredisku kultúry BNM, Vajnorská 21, Bratislava, sa budú v roku 2014 konať v následovných
termínoch : 10.mája; 21.júna; 13.septembra; 11.októbra – medzinárodné stretnutie; 8.novembra;6.decembra v čase od 8.00
do 12.00 hod. Vstupné 1,-€, dôchodcovia 0,70 €, deti do 10 rokov a ZŤP zdarma, poplatok za stôl 4,-€.Medzinárodné
stretnutia sa konajú v čase od 8.00 do 13.00 hod. Poplatok za stôl 5,-€. Bližšie informácie na www.skvajnorska.sk , e-mail: p.
Morávek: [email protected]
Informácie o činnosti bratislavskej pobočky získate na členských schôdzach alebo na inter.stránke www.snsblava.sk
Informácie o emisných plánoch NBS získate na stránke www.nbs.sk alebo na stránke mincovne Kremnica www.mint.sk
Ďakujeme všetkým, ktorý nám dodali na túto aukciu hodnotný materiál. Tešíme sa na Vašu účasť na aukcii
a prajeme veľa úspechov v získavaní numizmatického materiálu do Vašich zbierok.
Katalóg zostavil Ing. Marián Ondrejmiška a kol.
Vysvetlivky skratiek
Ag – striebro
Au – zlato
Av. – averz
Rv. - reverz
b.z. – bez značky
Bz - bronz
Cu – meď
č. – číslo
čiast.- čiastočne
dr.úd. – drobné údery
fl. – fľak,fľaky
g – gram
hr. – hrana, hrany
hr.a - čitateľná z averzu
hr.b- čitateľná z reverzu
chyba mat. – chyba materiál
jednostr. – jednostranná
Ms – mosadz
natrh. –natrhnutý
náhr. ser. – náhradná séria
nep. – nepatrný
nečit. – nečitateľný
nesig. – nesignovaná
Ni – nikel
n. 15 ks – náklad 15 ks
pat.-patinovaný, patina
postr. - postriebrený
použ. - použitá
pozlát. - pozlátený
prask. – prasknutý
prelož. – preloženie
preraz. – prerazený
punc. – puncovaný
R – vzácny
RR – veľmi vzácny
RRR- najvzácnejší
RL- razobný lesk
riad. – riadkový
3 m.d. – 3 malé dierky
sign.- signované
stoj.- stojací
ser. – séria
spr. - sprava
spec.perf. – Specimen perforovaný
spec.raz.- Specimen razítkovaný
spec.tlač. – Specimen tlačený
st.poč. – stopa po počítačke
škr. - škrabanec
škv. –škvrna
n.škv. – nepatrná škvrna
u. - uško
var. - varianta
vľ. - vľavo
vlas.škr. – vlasové škrabance
vpr. – vpravo
vyp.- vypadnutá po korozi
vytr. - vytrhnutá
zach. - zachovalá
zľ. - zľava
3
Použitá literatúra :
B
Č
Dav
Bajer, Holna, Kohout: Papírová platidla Československa, České a Slovenské republiky 1919-2010, Praha 2010
Čapek Václav : Nouzová papírová platidla Rakouska, ČNS papírová platidla 1985
Davenport, J.S. : European Crowns and Talers, German Talers, Seculav, Church and City Talers, Dollars of Africa,
Asia & Oceania, Silver guedens, Buffalo – Galesburg – London – Frankfurt – Neuwied 1947 – 1992
Fi
Fischer: Katalog Monet Polskich 2011 , XX, XIX w. i monety koronne Stanislawa Augusta Poniatowskiego
H
Petr Haimann: Slovník autorů a zhotovitelů mincí, medailí, plaket, vyznamenání a odzaků, Libri 2006
JP
Januzs Parchimowicz: Münzkatalog Russland.Sowjetnnion und Nachfolgestaaten in Europa 1894-2006; 2007
Kop
Edmund Kopicki: Monety Zygmunta III Wazy Szczecin 2007 1.vydanie
KM
Krause-Mishler : Standart Catalog of World coins 22th edition 1995
Standart Catalog of World coins 27th edition 2000
Standart Catalog of World coins 32th edition 2005
Catalog of World coins 5th edition 2011
MNB
Leányfalusi Károly – Nágy Ádám: A Forint – Filler Pénzrendszer Magyarország Fém-Es Papírpenzei 1946-2006; 2007
Min
Elena Minarovičová – Milan Bystrický: Numizmatická príručka SNS Bratislava 1984
N
Vlastislav Novotný : Mince Ferdinanda III.
1627-1657 Hodonín 2009;
Mince Leopolda I.
1657-1705 Hodonín 2005
Mince Jozefa I
1705-1711 Hodonín 2003
Mince Františka II. Rákociho 1703-1711 Hodonín 2003
Mince Karola VI.
1711-1740 Hodonín 2002
Mince Márie Terézie
1740-1780 Hodonín 2001
Mince Františka Lotrinského 1740-1765 (1766-1780) Hodonín 2003
Mince Jozefa II.
1765-1790 Hodonín 2003
Mince Leopolda II.
1790-1792 Hodonín 2003
Mince Františka I.
1 792-1835 Hodonín 2000
Mince a korunovačné medaily Ferdinanda V. 1835-1848 Hodonín 1996
Mince Františka Jozefa I.
1848-1916 Hodonín 2008
Mince Československa 1918-1992, ČR a SR 1993-2011 Hodonín 2010
Papírová platidla Československa 1918-1993 , ČR a SR 1993-2010 V.vydání Hodonín 2010
Nov.
Emil Novák : Naši prezidenti na mincích, medailích a plaketách 1918-1993-2008
P
Pick Albert: Standard catalog of World paper Money, Seventh Edition-Volume Two, General Issues
Seaby
H.A.Seaby, J.kozubski : Greek Coins and their Values, Seaby London 1974
Sear
David R.Sear : Roman Coins and their values, Vol .I-II., Spink London 2000-5
Greek Coins and their Values, Vol. 1-2, Seaby London 2000
SS
Günter Schön – Gerhard Schön : Kleiner Deutscher Münzkatalog 2009
Kleiner Deutscher Münzkatalog 2001
Kleiner Deutscher Münzkatalog 1999
Kleiner Deutscher Münzkatalog 2012 42.vyd.
V
Valovič Stanislav: Numizmatický katalóg Československých,Slovenských a českých mincí 1918-2011
Vel.
P.R.Velický : Majster Peter z Kremnice KPN Kralupy nad Vltavou 1982
WPM
C.R.Bruce II., N.Shafer : Standart Catalog of World Paper Money 6th edition 2000
A.Pick, N.Shafer, C.R.Bruce II. Standart Catalog of World Paper Money 7th edition 1997
CSWPM G.S.Cuhaj Standart Catalog of World Paper Money 16th edition 2010
Y
Yeoman R. S.: Modern WOrld Coins, Racine, Wisconsin 1972
4
Zlato
František Jozef I
1. 4 Dukát 1915 novorazba Au, 13,96g
2. 1 Dukát 1915 novorazba Au, 3,49 g
3. 10 korunák 1908 bz 60.výr.vlády Au 3,38g
4. 10 korunák 1909 bz Au 3,38g
5. 10 korunák 1909 bz Au 3,38g
6. 10 korunák 1910 KB Au 3,38g
7. 10 korunák 1911 KB Au 3,38g
8. 10 korunák 1913 KB Au 3,38g
N 117,V 119 vl.škr.
N 110,V 114 vl.škr.
N 160, V 160
N 131, V 87 vl.škr.
N 131, V 87 vl.škr.,fl.
N 133,V 106 vl.škr.,hr.
N 133, V 106
N 133, V 106 vl.škr.,dr.hr.
0/0
0/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
600.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
270.00
0/0
1600.00
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
600.00
600.00
600.00
1000.00
380.00
550.00
370.00
370.00
380.00
380.00
380.00
400.00
380.00
proof
7500.00
proof
600.00
proof
proof
proof
420.00
430.00
450.00
proof
1300.00
1/1
200.00
0/0
250.00
Y 268
0/0
225.00
KM 35.1
1/1
200.00
SS 19 vl.škr.,fl.
SS 16 vl.škr.,fl.
SS 11 vl.škr.,fl.
R
1/1
1/1
1/1
130.00
180.00
160.00
R
proof
160.00
R
proof
150.00
R
ČSSR 1978-1982
9. 5 Dukát 1978 Au 986, 34 mm, 17,45g (3648 ks) N 138c, V 12
Slovenská republika 1993-2008
10. 10 000 Sk 2003 10.výr. SR AuPd bimetal
N 8, V 69
11. 10 000 Sk 2004 Vstup SR do EU AuPd bimetal
N 10, V 70
12. 10 000 Sk 2004 Vstup SR do EU AuPd bimetal
N 10, V 70
13. 5 000 Sk 1994 Svätopluk Au
N 1, V 58
14. 5 000 Sk 1997 Banská Štiavnica Au
N2, V 59
15. 5 000 Sk 1999 Kremnica-500.výr.razby toliarov Au
N4, V 61
16. 5 000 Sk 2001 Zač. 3.tisícročia AuAgPt 37,23g trimetal
N6, V 62
17. 5 000 Sk 2001 Zač. 3.tisícročia AuAgPt 37,23g trimetal
N6, V 62
18. 5 000 Sk 2002 Vlkolínec Au
N 7, V 63
19. 5 000 Sk 2004 Bardejov Au
N 11, V 64
20. 5 000 Sk 2005 Korunovácia Leopolda I. Au
N 12, V 65
21. 5 000 Sk 2006 Mojmír II. Au
N 13, V 66
22. 5 000 Sk 2008 Korunovácia Mateja II Au
N 14,V 67
23. Zbierka pamätných zlatých mincí v kazete typu Kassay: 10000 Sk 2000,2003,
2004; 5000 Sk 1994,97,98,99,2001,02,04,05,06,08 N ZKS 1;2;3;4;5;6;7;8;10;
11;12;13;14; V SKP 58;59;60;61;62;63;64;65;66;67;68;69;70
13 ks
24. Pamätné mince s motívmi bankoviek v drevenej kazete, emisia 2003
(20, 50, 100, 200, 500,1000, 5000 Sk); N ZSK 9;V SKP 57 7 ks
Slovenská republika 200925. 100 € 2010 Drevené kostolíky UNESCO, AuAgCu 9,5g, N SKSb.Z1
26. 100 € 2011 Nitr.knieža Pribina - 1150.výr.úmrtia
27. 100 € 2012 Korunovácia Karola III.- 300.výr.
28. Zbierka zberateľských Euromincí SR v kazete typu Kassay:100 € 2010,2011 2xAu
N SKSb.Z1,2; V ESKZ 6 proof; 20 € 2009,2010 4x Ag N SKSb2,5;V ESKZ2,5
proof a 0/0; 10 € 2009,2010 6x Ag N SKSb 1,3,4; V ESKZ 1,3,4
12 ks
Rakúsko rep. 1918-1934
29. 25 Schilling 1931 Au 5,88g
SS 45 fl.
Poľsko
30. 10 Zl 1925 Bolesław Chrobry Au 3,225 g
Fi OB 024
R
Rusko
31. 5 Rubeľ 1991 balet
Paladium 7,78g
certif.
Švajčiarsko
32. 20 Frank 1927
Au 6,451g
Nemecko
33. 10 Mark 1899 A Wilhelm II. Au 3,92 g
34. 10 Mark 1902 D Otto Au 3,96 g
35. 10 Mark 1906 J Hamburg Au 3,96 g
ČSSR
36. 1968, Svoboda,Dubček- medaila k 50.výr.vzniku ČSR; Au 986,
4,16g, 18,5 mm, Nov. 07.005
37. 1968, Dubček/mapa ČSR, Hradčany;- medaila k okupácii ČSR.
aug. 1968; Au 986, 3,48g, 17,7 mm, č. 1123
5
Slovenská republika
38. 100 rokov Slovnaft Bratislava 1895-1995, Odlievaná tehla z Ag
900, pozlátená Au 24 kar.,vrstva 2 mikróny, 15x25 mm, 10,8 g
1
10.00
0/0
550.00
Truhlíková-Spěváková Jarmila 194039. Av.: Praha Výstavní palác, opis:Všeobecná československá výstava
v Praze 1991; Rv.:významné stavby v Praze, dole: 1791*1891*1991;
certif., sign., 25 mm, Au 986, 6,989g, č.000406 orig.etue
Československo
ČSR 1918-1939
40. 10 Kč 1928 ; 20 Kč 1937 T.G.Masaryk
41. 5 Kč 1925,26,38
42. 5 Kč 1927
43. 50 Halierov 1926
44. 20 Halierov 1925
45. 20 Halierov 1933
46. 20 Halierov 1937,38
47. 10 Halierov 1922,23,24,25,27,28
48. 10 Halierov 1929
49. 10 Halierov 1930,31,32,34,36,37,38
50. 10 Halierov 1933
51. 10 Halierov 1935
52. 5 Halierov 1924 CuZn ; 16 mm; 1,61 g;
53. 5 Halierov 1926 CuZn ; 16 mm; 1,6 g;
54. 5 Halierov 1930 CuZn ; 16 mm; 1,6 g;
55. 5 Halierov 1932 CuZn ; 16 mm; 1,6 g;
N 13;14; V CSP 1;2 2 ks
N 8, V CS 8,9 3 ks
N 8, V CS 8 hr.
N 6, V CS6
N 4, V CS4
N 4, V CS4
N 4, V CS4 2 ks
N 3, V 3 patina 6 ks
N 3, V 3 patina
N 3, V 3 patina 7 ks
N 3, V 3
N 3, V 3
N 2, V 2 patina
N 2, V 2 patina; hr.
N 2, V 2 patina
N 2, V 2 patina
R
RR
R
RR
R
R
R
RRR
RR
RR
R
1-1
20.00
1-112.00
-1/120.00
1/118.00
-0/022.00
1/120.00
-0-014.00
-0-1
22.00
-0/040.00
-0-1
24.00
-0/034.00
-0/034.00
-0/0- 10000.00
-0/070.00
-0/050.00
-0/030.00
ČSR 1945-1953
56. 1 Kčs 1946 , 47 (R)
N 40, V CS 16
2 ks
57. 1 Kčs 1946,47(R)-CuNi; 1 Kčs 1950,51,52,53-Al N 40,41; V CS 16,17 6 ks
R
R
0-0
0-0-
10.00
16.00
proof
proof
proof
proof
proof
proof
40.00
40.00
30.00
30.00
30.00
30.00
RRR
0/0
1/1
0/0
-1/10-1
40.00
15.00
15.00
14.00
70.00
RR
RR
0-10-0
70.00
30.00
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
95.00
95.00
95.00
95.00
34.00
30.00
30.00
34.00
34.00
30.00
38.00
38.00
38.00
ČSR 1953-1960 proof
58. 25 Kčs 1954
59. 25 Kčs 1955
60. 10 Kčs 1954
61. 10 Kčs 1955
62. 10 Kčs 1957
63. 10 Kčs 1957
10.výr.SNP
10.výr.oslobodenia
10.výr.SNP
10.výr.oslobodenia
J.A.Komenský
250 let inženýrských škol
N 101; V CSP 21
N 103; V CSP 22
N 100; V CSP 11
N 102; V CSP 12
N 106; V CSP 13
N 107; V CSP 14
ČSR 1953-1960
64. 100 Kčs 1955 10.výr.oslobodenia ČSR var.a
N 105; V CSP 56
65. 50 Kčs 1955 10.výr. oslobodenia ČSR var.a
N 104; V CSP 29
66. 50 Kčs 1955 10.výr. oslobodenia ČSR var.a
N 104; V CSP 29
67. 50 Kčs 1955 10.výr. oslobodenia ČSR
N 104; V CSP 29
68. 25 Halierov 1953 obe minc.; 54 (RRR)
N 63; V CS 28 3 ks
69. 10 Halierov 1953 (obe minc.); 54; 55(RR); 56 (R); 58 (RR)
N 61; V CS 26 6 ks
70. 5 Halierov 1953, 54, 55 (RR)
N 59; V CS 24 3 ks
ČSSR 1961-1990 proof
71. 500 Kčs 1981
72. 500 Kčs 1987
73. 500 Kčs 1988
74. 500 Kčs 1988
75. 100 Kčs 1971
76. 100 Kčs 1974
77. 100 Kčs 1976
78. 100 Kčs 1976
79. 100 Kčs 1977
80. 100 Kčs 1978
81. 100 Kčs 1978
82. 100 Kčs 1979
83. 100 Kčs 1980
Ľudovít Štúr
Josef Lada
Matica Slovenská
20.výr.Čs.federácie
Josef Mánes
Bedřich Smetana
Janko Kráľ
Viktor Kaplan
Václav Hollar
Julius Fučík
Karel IV.
Ján Botto
Petr Parléř
N 144, V CSP 101
N 168, V CSP 103
N 171, V CSP 104
N 175, V CSP 105
N 123; V CSP 57
N 128; V CSP 58
N 131; V CSP 59 patina
N 132; V CSP 60 patina
N 134; V CSP 61 patina
N 136, V CSP 62 patina
N 138, V CSP 63 patina
N 139, V CSP 64
N 141, V CSP 65
6
84. 100 Kčs 1980 Československá spartakiáda
N 142, V CSP 66
85. 100 Kčs 1981 Človek v kozme
N 145, V CSP 68
86. 100 Kčs 1982 Koňská železnica Č.Budějovice-Linec N 148,V CSP 71
87. 100 Kčs 1983 Samo Chalupka
N 151, V CSP 74
88. 100 Kčs 1984 Matej Bel
N 154, V CSP 76
89. 100 Kčs 1984 Jan Neruda
N 155, V CSP 77
90. 100 Kčs 1985 Martin Kukučín odlomená plomba
N 159, V CSP 81
91. 100 Kčs 1985 Martin Kukučín
N 159, V CSP 81
92. 100 Kčs 1985 Konferencia Helsinky
N 160, V CSP 82
93. 100 Kčs 1985 Petr Brandl
N 161, V CSP 83
94. 100 Kčs 1986 Karel Hynek Mácha
N 167, V CSP 84
95. 100 Kčs 1987 Banícka akadémia v B.Štiavnici
N 170, V CSP 85
96. 100 Kčs 1988 Svet.výstava poštových známok
N 173, V CSP 86
97. 100 Kčs 1988 Martin Benka
N 174, V CSP 87
98. 50 Kčs 1970 V.I.Lenin
N 120, V CSP 31
99. 50 Kčs 1971 50.výr.KSČ
N 121, V CSP 32
100. 50 Kčs 1971 P.O. Hviezdoslav
N 122; V CSP 33
101. 50 Kčs 1972 J.V.Myslbek
N 125; V CSP 34 pat., fl.
102. 50 Kčs 1973 25.výr. Víťaz.februára
N 126; V CSP 35 pat.,fl.
103. 50 Kčs 1973 Josef Jungmann
N 127;V CSP 36 pat.
104. 50 Kčs 1974 Janko Jesenský
N 129; V CSP 37
105. 50 Kčs 1975 S.K.Neumann
N 130, V CSP 38 pat.
106. 50 Kčs 1977 Ján Kollár
N 133, V CSP 39 pat.
107. 50 Kčs 1978 650 rokov Mincovne Kremnica
N 137, V CSP 41
108. 50 Kčs 1978 Zdeněk Nejedlý
N 135, V CSP 40 pat.
109. 50 Kčs 1979 IX. zjazd KSČ
N 140, V CSP 42
110. 50 Kčs 1979 IX. zjazd KSČ
N 140, V CSP 42
111. 50 Kčs 1986 Telč
N 165, V CSP 46
112. 50 Kčs 1986 Český Krumlov
N 166, V CSP 47
113. 50 Kčs 1986 Bratislava
N 164, V CSP 45
114. 50 Kčs 1986 Levoča
N 163, V CSP 44
115. 50 Kčs 1986 Praha
N 162, V CSP 43
116. 50 Kčs 1987 Kôň Převalského
N 169, V CSP 48
117. 50 Kčs 1988 Juraj Jánošík
N 172, V CSP 49
118. 25 Kčs 1965 20.výr.oslobodenia
N 109, V CSP 23
119. 25 Kčs 1968 Národní muzeum v Praze
N 113, V CSP 24
120. 25 Kčs 1969 Jan Evangelista Purkyně
N 116, V CSP 25
121. 25 Kčs 1969 25.výr. SNP
N 117, V CSP 26
122. 25 Kčs 1970 Slovenské nár.divadlo
N 118, V CSP 27 pat.
123. 25 Kčs 1970 25.výr. oslobodenia
N 119, V CSP 28
124. 20 Kčs 1972 Andrej Sládkovič
N 124, V CSP 20
125. 10 Kčs 1966 Mistr Jan Hus
N 110, V CSP 16
126. 10 Kčs 1966 Velká Morava
N 111, V CSP 17
127. 10 Kčs 1967 Academia Istropolitana
N 112, V CSP 18
128. 10 Kčs 1968 Národní divadlo v Praze
N 114, V CSP 19
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
34.00
34.00
36.00
38.00
34.00
34.00
26.00
34.00
34.00
34.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
26.00
26.00
26.00
26.00
26.00
26.00
26.00
26.00
26.00
26.00
26.00
24.00
24.00
30.00
24.00
30.00
30.00
30.00
40.00
100.00
70.00
200.00
85.00
24.00
24.00
100.00
28.00
100.00
60.00
-0/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
22.00
23.00
23.00
23.00
23.00
23.00
23.00
24.00
23.00
23.00
22.00
16.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
ČSSR 1961-1990
129. 500 Kčs 1981
130. 500 Kčs 1981
131. 500 Kčs 1981
132. 500 Kčs 1983
133. 500 Kčs 1983
134. 500 Kčs 1983
135. 500 Kčs 1987
136. 500 Kčs 1988
137. 500 Kčs 1988
138. 500 Kčs 1988
139. 500 Kčs 1988
140. 100 Kčs 1971
141. 100 Kčs 1974
142. 100 Kčs 1976
143. 100 Kčs 1976
144. 100 Kčs 1977
145. 100 Kčs 1978
146. 100 Kčs 1978
147. 100 Kčs 1978
125.výr. úmrtia Ľ.Štúra
125.výr. úmrtia Ľ.Štúra
125.výr. úmrtia Ľ.Štúra
100.výr. otvorenia ND
100.výr. otvorenia ND
100.výr. otvorenia ND hr.a
Josef Lada
20.výr. Československej federácie
20.výr. Československej federácie
Matica slovenská
Matica slovenská
100.výr.úmrtia J. Mánesa
150.výr.nar. B.Smetany
100.výr.nar.V.Kaplana
100.výr.úmrtia J.Kráľa
300.výr.úmrtie V.Hollara
600.výr.úmrtia Karla IV.
600.výr.úmrtia Karla IV.
75.výr.nar. J.Fučíka
N 144; V CSP 101
N 144; V CSP 101
N 144; V CSP 101
N 153; V CSP 102
N 153; V CSP 102
N 153; V CSP 102
N 168; V CSP 103
N 175; V CSP 105
N 175; V CSP 105
N 171; V CSP 104
N 171; V CSP 104
N 123; V CSP 57
N 128; V CSP 58
N 132; V CSP 60
N 131; V CSP 59
N 134; V CSP 61
N 138; V CSP 63
N 138; V CSP 63
N 136; V CSP 62
7
148. 100 Kčs 1979 150.výr.nar. Jána Bottu
149. 100 Kčs 1980 650.výr.nar.Petra Parléře
150. 100 Kčs 1980 650.výr.nar.Petra Parléře
151. 100 Kčs 1980 Československá spartakiáda 1980
152. 100 Kčs 1980 100.výr.nar. Bohumila Šmerala
153. 100 Kčs 1981 Človek v kozme 1961-1981
154. 100 Kčs 1990 Jan Kupecký
155. 50 Kčs 1968 50.výr vzniku ČSR
156. 50 Kčs 1970 100.výr.nar. V.I.Lenina
157. 50 Kčs 1970 100.výr.nar. V.I.Lenina
158. 50 Kčs 1971 50.výr. KSČ
159. 50 Kčs 1971 50.výr.KSČ odlom. pant (proof),pat.
160. 50 Kčs 1971 50.výr.úmrtia P.O.Hviezdoslava
161. 50 Kčs 1971 50.výr.úmrtia P.O.Hviezdoslava
162. 50 Kčs 1972 50.výr.úmrtia J.V.Myslbeka
163. 50 Kčs 1973 25.výr. Víťazného februára
164. 50 Kčs 1973 200.výr.nar. J.Jungmanna
165. 25 Kčs 1968 Národní muzeum v Praze 1818-1968
166. 25 Kčs 1969 100.výr.úmrtia J.E.Purkyně
167. 25 Kčs 1969 25.výr. SNP
168. 25 Kčs 1969 25.výr. SNP
169. 25 Kčs 1970 50.výr. SND
170. 25 Kčs 1970 50.výr. SND
171. 25 Kčs 1970 50.výr. SND
172. 20 Kčs 1972 var. 100.výr.úmrtia A.Sládkoviča
173. 10 Kčs 1964 hr.a, b 20.výr. SNP
174. 10 Kčs 1965 Mistr Jan Hus
175. 10 Kčs 1965 Mistr Jan Hus
176. 10 Kčs 1966 1100 rokov Veľkej Moravy
177. 10 Kčs 1967 Academia Istropolitana
178. 10 Kčs 1967 Academia Istropolitana
179. 10 Kčs 1968 100.výr.Národního divadla
180. 5 Kčs 1974 3 var. čísla 4
181. 25 Halierov 1964
182. 10 Halierov 1963 var.b
183. 10 Halierov 1964
184. 3 Haliere 1962
185. Súbor obehových mincí 1980 modrý obal
186. Súbor obehových mincí 1980 modrý obal
187. Súbor obehových mincí 1981 modrý obal
188. Súbor obehových mincí 1982 modrý obal
189. Súbor obehových mincí 1986 obal kartón
190. Súbor obehových mincí 1987 obal kartón
191. Súbor obehových mincí 1988 obal kartón
192. Súbor obehových mincí 1988 obal kartón
193. Súbor obehových mincí 1988 obal kartón
194. Súbor obehových mincí 1989 obal kartón
195. Súbor obehových mincí 1989 obal kartón
196. Súbor obehových mincí 1989 obal kartón
197. Súbor obehových mincí 1990 obal kartón
198. Súbor obehových mincí 1990 obal kartón
199. Súbor obehových mincí 1990 obal kartón
N 139; V CSP 64
N 141; V CSP 69
N 141; V CSP 69
N 142; V CSP 66
N 143; V CSP 67
N 145; V CSP 68
N 179, V CSP 90
N 115; V CSP 30
N 120; V CSP 31
N 120; V CSP 31
N 121; V CSP 32
N 121; V CSP 32
N 122; V CSP 33
N 122; V CSP 33
N 125; V CSP 34
N 126; V CSP 35
N 127; V SCP 36
N 113; V CSP 24
N 116; V CSP 25
N 117; V CSP 26
N 117; V CSP 26
N 118; V CSP 27
N 118; V CSP 27
N 118; V CSP 27
N 124; V CSP 20v.1
R
N 108; V CSP 15 2 ks
N 110; V CSP 16 hr.
N 110; V CSP 16
N 111; V CSP 17
N 112; V CSP 18
N 112; V CSP 18
N 114; V CSP 19
N 69; V CS 34 3 ks
N 64; V CS 29
R
N 62; V CZ 27 v.2
RR
N 62; V CS 62
R
N 58, V CZ 23
RRR
N 86b, V SCS2
N 86b, V SCS2
N 87b, V SCS4
N 88; V SCS6
R
N 92, V SCS10
R
N 93, V SCS11
N 94, V SCS12
N 94, V SCS12
N 94, V SCS12
N 95, V SCS14
N 95, V CSC14
N 95, V CSC14
N 96, V CSC14
N 96, V CSC14
N 96, V CSC14
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
-0/0-0/00/0
-0/00/0
-0/00/0
-0/00/0
0/0
0/0
-0/0-0/00/0
-0/00/0
1/1
-0/0-0/00-0-0/0-0/0-0/0-0/1-0/0-0/01-1
-0/0-0/1
-0/0-0/00-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
12.00
14.00
14.00
10.00
10.00
10.00
12.00
40.00
18.00
16.00
14.00
20.00
14.00
13.00
14.00
14.00
12.00
20.00
16.00
100.00
100.00
13.00
12.00
13.00
100.00
12.00
18.00
20.00
14.00
14.00
20.00
20.00
12.00
10.00
30.00
10.00
100.00
20.00
20.00
20.00
20.00
65.00
30.00
18.00
18.00
17.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
N 184, V CSP 95
N 185, V CSP 96
N 181, V CSP 51
proof
proof
proof
50.00
70.00
50.00
N 189; V CSP 106
N 192; V CSP 107
N 192; V CSP 107
0/0
0/0
0/0
23.00
23.00
23.00
N 194; V CSP 100
0/0
12.00
N 194; V CSP 100
0/0
12.00
ČSFR 1990-1992 proof
200. 100 Kčs 1991 Antonín Dvořák
201. 100 Kčs 1991 W. A. Mozart
202. 50 Kčs 1990 Sv.Anežka Česká
ČSFR 1990-1992
203. 500 Kčs 1992
204. 500 Kčs 1993
205. 500 Kčs 1993
206. 100 Kčs 1993
spoločnosti
207. 100 Kčs 1993
spoločnosti
J.A.Komenský
100.výr.Tenisového klubu
100.výr.Tenisového klubu
100.výr. Muzeálnej slovenskej
100.výr. Muzeálnej slovenskej
8
208. 100 Kčs 1993 Břevnovský kláštor
209. 100 Kčs 1993 Břevnovský kláštor
210. 50 Kčs 1990 sv. Anežka Česká var.
211. Súbor obehových mincí 1991 žetón Kremnica
212. Súbor obehových mincí 1991 (10 Kčs - Štefánik)
213. Súbor obehových mincí 1991 (10 Kčs - Štefánik)
214. Súbor obehových mincí 1991 (10 Kčs - Štefánik)
215. Súbor obehových mincí 1991 (10 Kčs - Štefánik)
216. Súbor obehových mincí 1992 ( 10 Kčs - Rašín)
217. Súbor obehových mincí 1992 ( 10 Kčs - Rašín)
218. Súbor obehových mincí 1992 ( 10 Kčs - Rašín)
N 193; V CSP 99
N 193; V CSP 99
N 181; V CSP 51 V.1
N 97a, V SCS15
N 97b, V SCS16
N 97b, V SCS16
N 97b, V SCS16
N 97b, V SCS16
N 98, V SCS17
N 98, V SCS17
N 98, V SCS17
R
0/0
0/0
-0/00-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
12.00
12.00
100.00
19.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
proof
0/0
0/0
proof
0-0
0-0
0-0
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
25.00
14.00
14.00
25.00
19.00
30.00
25.00
0/0
0/0
0/0
0/00/00/00-1
0-0
10.00
10.00
10.00
12.00
12.00
12.00
20.00
20.00
-0-1
0-1-
40.00
40.00
0-1-0-1
0-0-
65.00
40.00
30.00
-0-1
40.00
0-1
40.00
0-1-
20.00
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
750.00
85.00
85.00
85.00
200.00
200.00
400.00
750.00
1100.00
320.00
280.00
100.00
Česká republika
Česká republika 1993219. 200 Kč 1994 Konská električka Brno
220. 200 Kč 1997 Osobný autom. "President", certifikát
221. 200 Kč 1997 Osobný autom. "President"
222. 200 Kč 1998 F. Kmoch
223. 200 Kč 1998 Korunovácia Přemysla I.Otakara
224. 200 Kč 2008 Český zväz ľadového hokeja, certif.
225. 200 Kč 2008 Český zväz ľadového hokeja, certif.
226. 200 Kč 2008 V. Ponrepa certif.
227. 200 Kč 2009 Jehuda Löw ben Becatel cert.
228. Súbor obehových mincí 1994 Hamburg,Jablonec
229. Súbor obehových mincí 2004 Vstup ČR do EU
230. Súbor obehových mincí 2004 MS v ľadovom hokeji
N MPCZ 4
N MPCZ 13
N MPCZ 13
N MPCZ 19
N MPCZ 20
N MPCZ 66
N MPCZ 66
N MPCZ 64
N MPCZ 70
N 2a, V SCR2a
N 26, V SCR26
N 25, V SCR25
Slovenská republika
Slovenská republika 1939-1945
231. 50 Ks 1944 Tiso
N 35; V SKP2
232. 50 Ks 1944 Tiso
N 35; V SKP2
233. 50 Ks 1944 Tiso
N 35; V SKP2
234. 20 Ks 1939 Tiso
N 34; V SKP1
R
235. 20 Ks 1939 Tiso
N 34; V SKP1
R
236. 20 Ks 1939 Tiso
N 34; V SKP1
R
237. 20 Ks 1941 Cyril a Metod obe var.
N 33; V SK 10.1 2 ks
238. 20 Ks 1941 Cyril a Metod obe var.
N 33; V SK 10.v1,v2 2 ks
239. 1 Ks 1940,1/0-; 41,-0/0-; 42,1/1 fl; 44 (RR), -0/0-;
45 (R),-0/0N 30;V SK 7 5 ks pat.
240. 1 Ks 1940,41,42,42v,44(RR),45 N 30, V SK 7v1,v2 6 ks
RR
241. 50 Halierov 1940 (RR), 1-1-; 41,-0/0; 43,0/1; 44 (R),0/1;
N 28,29; V SK 5,6
4 ks
242. 50 Halierov 1940 (RR), 41 N 28;V SK 5
2 ks
RR
243. 50 Halierov 1943 , 44 (R) N 29; V SK 6
2ks
244. 20 Halierov 1940,-0/0-; 41 (R),-0/0-; 42 (RR),-0/0-;
42 (R),0/0; 43,-0/1
N 26; V SK 3, 4 pat. 5 ks
245. 20 Halierov 1940 , 41 (R), 42 (RR) pat.; 20 Halierov 1942 (R),43 Al;
N 26,27; V SK 3,4 5 ks
RR
246. 10 Halierov 1939,42 pat.; 5 Halierov 1942 čistené
N 24;25; V SK 1;2
3 ks
R
Slovenská republika 1993-2008 proof
247. 2000 Sk 2000 Bimilénium
N 30, V SKP56
248. 1000 Sk 2003 10.výr.vzniku SR (štvorec so zaobl.rohmi) N 38, V SKP54
249. 1000 Sk 2003 10.výr.vzniku SR (štvorec so zaobl.rohmi) N 38, V SKP54
250. 1000 Sk 2008 Rozlúčka s korunou
N 54, V SKP55
251. 500 Sk 1994 Slovenský raj
N 7, V SKP43
252. 500 Sk 1994 Slovenský raj
N 7, V SKP43
253. 500 Sk 1997 Pieninský národný park
N 19, V SKP44
254. 500 Sk 1999 Tatranský národný park
N 26, V SKP45
255. 500 Sk 1999 Kremnica - 500.výr.razby toliarov
N 28, V SKP46
256. 500 Sk 2000 Samuel Mikovíni
N 31, V SKP47
257. 500 Sk 2001 Malá Fatra
N 33,V SKP49
258. 500 Sk 2001 Začiatok 3.tisícročia trojuholník,
N 34,V SKP48
R
9
259. 500 Sk 2001 Začiatok 3.tisícročia trojuholník,
N 34,V SKP48
260. 500 Sk 2005 Slovenský kras
N 45,V SKP50
261. 500 Sk 2006 Muránska planina
N 48,V SKP51
262. 500 Sk 2007 Pevnosť Komárno
N 51,V SKP52
263. 500 Sk 2008 Národný park-Nízké Tatry
N 53,V SKP53
264. 200 Sk 1993 150 rokov spisovnej slovenčiny
N 2,V SKP4
265. 200 Sk 1993 Ján Kollár
N 3,V SKP5
266. 200 Sk 1994 M O V
N 4,V SKP6
267. 200 Sk 1994 M O V
N 4,V SKP6
268. 200 Sk 1994 Janko Alexy
N 5,V SKP7
269. 200 Sk 1994 D-DAY
N 6,V SKP8
270. 200 Sk 1994 D-DAY
N 6,V SKP8
271. 200 Sk 1995 Pavol Jozef Šafárik
N 8,V SKP10
272. 200 Sk 1995 Mikuláš Galanda
N 9,V SKP9
273. 200 Sk 1995 Rok ochrany prírody
N 10,V SKP12
274. 200 Sk 1995 Rok ochrany prírody
N 10,V SKP12
275. 200 Sk 1995 1.električka v Bratislave
N 11,V SKP11
276. 200 Sk 1995 1.električka v Bratislave
N 11,V SKP11
277. 200 Sk 1996 Samuel Jurkovič
N 12,V SKP14
278. 200 Sk 1996 Jozef Cíger Hronský
N 13,V SKP13
279. 200 Sk 1996 Slovenský Olympijský Tím
N 14,V SKP16
280. 200 Sk 1996 Zubačka Štrbské Pleso
N 15,V SKP15
281. 200 Sk 1996 Móric Beňovský
N 16,V SKP17
282. 200 Sk 1997 Svetozár Hurban Vajanský
N 17,V SKP19
283. 200 Sk 1997 UNESCO-Banská Štiavnica
N 18,V SKP18
284. 200 Sk 1997 Štefan Moyzes
N 20,V SKP20
285. 200 Sk 1998 Slovenská národná galéria
N 21,V SKP22
286. 200 Sk 1998 Prvý parný vlak na Slovensku
N 22,V SKP21
287. 200 Sk 1998 Vznik SNR
N 23,V SKP24
288. 200 Sk 1998 UNESCO-Spišský hrad
N 24,V SKP23
289. 200 Sk 1998 Ján Smrek
N 25,V SKP25
290. 200 Sk 1999 Pavol Országh Hviezdoslav
N 27,V SKP26
291. 200 Sk 1999 Slovenská filharmónia
N 29,V SKP27
292. 200 Sk 2000 Juraj Fándly
N 32,V SKP28
293. 200 Sk 2001 Alexander Dubček
N 35,V SKP29
294. 200 Sk 2002 Ľudovít Fulla
N 36,V SKP31
295. 200 Sk 2002 UNESCO-Vlkolínec
N 37,V SKP30
296. 200 Sk 2003 Imrich Karvaš
N 39,V SKP33
297. 200 Sk 2003 Jozef Škultéty
N 40,V SKP32
298. 200 Sk 2004 Wolfgang Kempelen
N 41,V SKP34
299. 200 Sk 2004 Vstup SR do EU
N 42,V SKP35
300. 200 Sk 2004 UNESCO-Bardejov
N 43,V SKP36
301. 200 Sk 2004 Ján Andrej Segner
N 44,V SKP37
302. 200 Sk 2005 Bratislavské korunovácie - Leopold I.
N 46,V SKP38
303. 200 Sk 2005 Bratislavské korunovácie - Leopold I.
N 46,V SKP38
304. 200 Sk 2005 Bratislavský mier
N 47,V SKP39
305. 200 Sk 2005 Bratislavský mier
N 47,V SKP39
306. 200 Sk 2006 Karol Kuzmány
N 49,V SKP40
307. 200 Sk 2007 Jozef Maximilián Petzval
N 50,V SKP41
308. 200 Sk 2008 Andrej Kmeť
N 52,V SKP42
309. 100 Sk 1993 Vznik SR
N 1,V SKP3
310. Súbor mincí 2000 + žeton bimetal, drevená kazeta
N 8, V SSK9
311. Súbor mincí 2000 + žeton bimetal, drevená kazeta
N 8, V SSK9
312. Súbor obehových mincí 2004 10,20 Halierov a ich história
313. Súbor obehových mincí 2008 Rozlúčka so slovenskou korunou
314. Rozpracovaná zbierka pamätných mincí SR 1993-1998 proof v kazete typu
Kassay: 200 Sk 3 x Ag N NPSK 13,21,23;V SKP 13,22,24 3 ks
315. Zbierka pamätných mincí SR 1999-2005 proof v kazete typu Kassay:
200 Sk 13xAg, N NPSK29,32,35,36,37,39,40,41,42,43,44,46,47;
V SKP 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39; 500 Sk 4xAg,
N NPSK 31,33,34,45; V SKP 47,48,49,50; 1000 Sk 1xAg N MPSK
38; V SKP 54; 2000 Sk 2xAg N MPSK 30; V SKP 56; 19 ks
316. Kompletná zbierka pamätných Ag mincí SR 2006-2008 proof v kazete typu
Kassay : 200 Sk 3xAg, N MPSK 49;50,2; V SKP 40,1,2; 500 Sk 3xAg,
N NPSK 48,51,3; V SKP 51,2,3; 1000 Sk Ag N NPSK 54;V SKP 55; 7 ks
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
100.00
95.00
150.00
190.00
95.00
65.00
65.00
45.00
45.00
45.00
240.00
240.00
150.00
150.00
190.00
190.00
190.00
190.00
200.00
150.00
140.00
300.00
360.00
140.00
200.00
170.00
200.00
200.00
150.00
200.00
180.00
180.00
280.00
140.00
55.00
48.00
48.00
38.00
38.00
38.00
48.00
28.00
38.00
38.00
40.00
48.00
50.00
48.00
48.00
48.00
35.00
95.00
100.00
70.00
60.00
proof
400.00
proof
2900.00
proof
600.00
10
Slovenská republika 1993-2008
317. 500 Sk 1994 Slovenský raj
318. 500 Sk 1997 Pieninský národný park
319. 500 Sk 1997 Pieninský národný park
320. 500 Sk 1997 Pieninský národný park
321. 500 Sk 1999 Kremnica-500.výr.razby toliárov
322. 500 Sk 2001 Zač.3.tisícročia (trojuholník)
323. 500 Sk 2001 Národný park Malá Fatra
324. 500 Sk 2005 Národný park Slovenský kras
325. 500 Sk 2007 Pevnosť v Komárne
326. 200 Sk 1993 150 rokov spisovnej slovenčiny
327. 200 Sk 1993 Ján Kollár
328. 200 Sk 1994 100.výr. MOV
329. 200 Sk 1994 D-DAY, SNP
330. 200 Sk 1994 Janko Alexy
331. 200 Sk 1994 Janko Alexy
332. 200 Sk 1995 Pavol Jozef Šafárik
333. 200 Sk 1995 Mikuláš Galanda
334. 200 Sk 1995 1. električka v Bratislave
335. 200 Sk 1995 Rok ochrany prírody
336. 200 Sk 1996 200.výr.nar. S. Jurkoviča
337. 200 Sk 1996 100.výr.nar. J.C.Hronského
338. 200 Sk 1996 Slov.olymp.tím, OH 1896-1996
339. 200 Sk 1996 Zubačka Štrba-Štrbské pleso
340. 200 Sk 1996 250.výr.nar. M. Beňovského
341. 200 Sk 1997 UNESCO - Banská Štiavnica
342. 200 Sk 1997 150.výr.nar. S.H.Vajanského
343. 200 Sk 1997 200.výr.nar. Š.Moyzesa
344. 200 Sk 1998 Slovenská národná galéria
345. 200 Sk 1998 Prvý parný vlak na Slovensku
346. 200 Sk 1998 UNESCO - Spišský hrad
347. 200 Sk 1998 100.výr.nar. J.Smreka
348. 200 Sk 1998 150.výr.vzniku SNR
349. 200 Sk 1999 Slovenská filharmónia
350. 200 Sk 1999 Pavol Országh Hviezdoslav
351. 200 Sk 1999 Pavol Országh Hviezdoslav
352. 200 Sk 2000 Juraj Fándly
353. 200 Sk 2001 Alexandr Dubček
354. 200 Sk 2002 Ľudovít Fulla
355. 200 Sk 2002 UNESCO - Vlkolínec
356. 200 Sk 2002 UNESCO - Vlkolínec
357. 200 Sk 2003 Imrich Karvaš
358. 200 Sk 2003 Imrich Karvaš
359. 200 Sk 2003 Jozef Škultéty
360. 200 Sk 2004 Vstup SR do EU
361. 200 Sk 2004 Vstup SR do EU
362. 200 Sk 2004 UNESCO - Bardejov
363. 200 Sk 2004 UNESCO - Bardejov
364. 200 Sk 2004 Ján Andrej Segner
365. 200 Sk 2006 Karol Kuzmány
366. Súbor obehových mincí 1995 Bratislava
367. Súbor obehových mincí 1995 Bratislava
368. Súbor obehových mincí 1995 Bratislava
369. Súbor obehových mincí 1996 Košice
370. Súbor obehových mincí 1996 Košice
371. Súbor obehových mincí 1996 Košice
372. Súbor obehových mincí 1996 Košice
373. Súbor obehových mincí 1997 Banská Bystrica
374. Súbor obehových mincí 1997 Banská Bystrica
375. Súbor obehových mincí 1997 Banská Bystrica
376. Súbor obehových mincí 1997 Banská Bystrica
377. Súbor obehových mincí 1998 Kremnica
378. Súbor obehových mincí 1998 Kremnica
379. Súbor obehových mincí 1998 Kremnica
380. Súbor obehových mincí 1998 Kremnica
N MPSK 7, V SKP 43
N MPSK 19, V SKP 44
N MPSK 19, V SKP 44
N MPSK 19, V SKP 44
N MPSK 28, V SKP 46
N MPSK 34, V SKP 48
N MPSK 33, V SKP 49
N MPSK 45, V SKP 50
N MPSK 51, V SKP 52
N MPSK 2, V SKP 4
N MPSK 3, V SKP 5
N MPSK 4, V SKP 6
N MPSK 6; V SKP 8
N MPSK 5, V SKP 7
N MPSK 5, V SKP 7
N MPSK 8, V SKP 10
N MPSK 9, V SKP 9
N MPSK 11, V SKP 11
N MPSK 10, V SKP 12
N MPSK 12; V SKP 14
N MPSK 13V SKP 13
N MPSK 14; V SKP 16
N MPSK 15; V SKP 15
N MPSK 16; V SKP 17
N MPSK 18, V SKP 18
N MPSK 17; V SKP 19
N MPSK 20; V SKP 20
N MPSK 21; V SKP 22
N MPSK 22; V SKP 21
N MPSK 24; V SKP 23
N MPSK 25; V SKP 25
N MPSK 23; V SKP 24
N MPSK 29, V SKP 27
N MPSK 27, V SKP 26
N MPSK 27, V SKP 26
N MPSK 32, V SKP 28
N MPSK 35; V SKP 29
N MPSK 36; V SKP 31
N MPSK 37; V SKP 30
N MPSK 37; V SKP 30
N MPSK 39; V SKP 33
N MPSK 39; V SKP 33
N MPSK 40; V SKP 32
N MPSK 42; V SKP 35
N MPSK 42; V SKP 35
N MPSK 43; V SKP 36
N MPSK 43; V SKP 36
N MPSK 44;V SKP 37
N MPSK 49, V SKP 40
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
38.00
40.00
40.00
40.00
48.00
48.00
40.00
40.00
55.00
11.00
11.00
11.00
15.00
11.00
11.00
14.00
11.00
11.00
13.00
14.00
14.00
14.00
15.00
15.00
15.00
14.00
14.00
15.00
14.00
15.00
14.00
12.00
14.00
12.00
12.00
14.00
14.00
11.00
15.00
15.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
15.00
15.00
14.00
15.00
20.00
20.00
20.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
16.00
16.00
16.00
16.00
11
381. Súbor obehových mincí 1999 Vysoké Tatry
382. Súbor obehových mincí 1999 Vysoké Tatry
383. Súbor obehových mincí 2000 Bratislava,žetón NB pob. Bratislava
384. Súbor obehových mincí 2000 Bratislava,žetón NB pob. Bratislava
385. Súbor obehových mincí 2001
386. Súbor obehových mincí 2001
387. Súbor obehových mincí 2001
388. Súbor obehových mincí 2002 Bojnice
389. Súbor obehových mincí 2002 Bojnice
390. Súbor obehových mincí 2002 Bojnice
391. Súbor obehových mincí 2002 MS v hokeji - SR majster sveta
392. Súbor obehových mincí 2002 MS v hokeji - SR majster sveta
393. Súbor obehových mincí 2002 MS v hokeji - SR majster sveta
394. Súbor obehových mincí 2003 Oravský hrad
395. Súbor obehových mincí 2003 Oravský hrad
396. Súbor obehových mincí 2003 Oravský hrad
397. Súbor obehových mincí 2003 Oravský hrad
398. Súbor obehových mincí 2003 675 rokov Kremnice
399. Súbor obehových mincí 2003 675 rokov Kremnice
400. Súbor obehových mincí 2003 10.výr. NBS
401. Súbor obehových mincí 2004 Vstup SR do EU
402. Súbor obehových mincí 2004 Vstup SR do EU
403. Súbor obehových mincí 2004 Vstup SR do EU
404. Súbor obehových mincí 2004 Vstup SR do EU
405. Súbor obehových mincí 2004 Slovenské mince a euromedaily
406. Súbor obehových mincí 2004 10,20 Halierov (Ag) a ich história
407. Súbor obehových mincí 2006 XX. ZOH Turín 2006
408. Súbor obehových mincí 2007 České a slovenské mince 2007
409. Súbor obehových mincí 2007 Gejza Dusík
410. Súbor obehových mincí 2008 Hist.regiony Pohronie,Horehronie,
Podpoľanie, Liptov
411. Súbor obehových mincí 2008 Rozlúčka so slovenskou korunou
412. Súbor obehových mincí 2008 90. výr. Pittsburskej dohody
413. Súbor obehových mincí 2008 90. výr. Pittsburskej dohody
414. Zničené slovenské mince 1993-2007
415. Kompletná zbierka pamätných Ag mincí SR 1993-1998 v kazete typu Kassay:
100 Sk 1xAg, N MPSK 1;V SKP 3; 200 Sk 22xAg, N MPSK 2-6,8-18,20-25;
V SKP 4-25; 500 Sk 2xAg, N MPSK 7,19; V SKP 43,44; 25 ks
416. Kompletná zbierka pamätných Ag mincí SR 1999-2005 v kazete typu
Kassay: 200 Sk 14xAg, N NPSK 27,9;32,35-9;40,1-4,6,7;V SKP 26-9;
30,1-9; 500 Sk 6xAg N MPSK 26,8;31,3,4;45; V SKP 45-50; 1000 Sk Ag
N MPSK 38; V SKP 54; 2000 Sk Ag N MPSK 30; V SKP 56;
22 ks
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
14.00
14.00
28.00
28.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
20.00
20.00
20.00
15.00
15.00
15.00
15.00
24.00
22.00
90.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
20.00
12.00
14.00
12.00
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
90.00
22.00
20.00
20.00
12.00
0-0
350.00
0-0
1200.00
proof
0/0
proof
proof
proof
48.00
20.00
30.00
200.00
35.00
0/0
95.00
0-0
0-0
proof
0-0
0-0
0-0
proof
0-0
0-0
0-0
38.00
20.00
70.00
20.00
20.00
20.00
40.00
20.00
35.00
20.00
0-0
0-0
20.00
25.00
Slovenská republika 2009417. 20 € 2009 Národný park Veľká Fatra
N SKSb 2, V ESKZ2
418. 10 € 2009 Aurel Stodola
N SKSb 1, V ESKZ1
419. 10 € 2009 Aurel Stodola
N SKSb 1, V ESKZ1
420. 10 € 2009 Chatam Sofer - 250.výr. narodenia
421. 10 € 2013 20.výročie vzniku Národnej banky Slovenska
422. 2 € 2009 Prvá zberateľská karta (pamätná minca 17.nov.1989-2009)
podpis autora -P.Károly limitovaný vl. náklad 1000 ks
423. Zberateľské karty č.184 : 2 € 2009 10.výr.vzniku Hospodárskej a menovej
únie; 20.výr.17.novembra 1989; 2 € 2011 20.výr.vzniku Vyšegradskej
skupiny; 2 € 2012 10.výr.zavedenia eurovej meny;
4 ks
424. Štartovací balíček euromincí 2009
425. Prvý súbor slovenských euromincí 2009
426. Prvý súbor slovenských euromincí 2009
427. Prvý súbor slovenských euromincí 2009
428. Súbor obehových euromincí 2009 Hist.regiony Orava,Kysuce,Považie
429. Súbor obehových euromincí 2010 XXI. Zimné OH Vancouver
430. Súbor obehových euromincí 2010 XXI. Zimné OH Vancouver
431. Súbor obehových euromincí 2010 40.výr.vzniku Slovenskej numiz.spoločnosti
432. Súbor obehových euromincí 2010 MS vo futbale 2010 v JAR
433. Súbor obehových euromincí 2010 Historické regiony Tekov,Turiec,
Podsitniansko
434. Súbor obehových euromincí 2011 MS v hokeji Bratislava, Košice
12
Habsburgovci
Habsburgovci - Mária Terézia 1740-1780
435. 1 Toliar 1780 S.F. (Levanstský toliar) novorazba Ag 833,
28,06 g
1.typ b.); 2.tvar brože II.); 3.diadém 8)
-0/0-
15.00
3/2
14.00
2/1
14.00
1/12/2
-1/2
1/1
-1/1-
15.00
13.00
15.00
70.00
15.00
2/3
2/11/11/10/0
1/1
15.00
20.00
18.00
45.00
190.00
140.00
2/2
25.00
0-1-0/00/00/0proof
0/0
proof
1/1
1-1
25.00
10.00
10.00
10.00
12.00
10.00
12.00
25.00
12.00
-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
15.00
14.00
14.00
14.00
Habsburgovci - Ferdinand V. 1835-1848
436. 10 Grajciar 1842 E Karlovský Belehrad
N6
František Jozef I Rakúsko
437. 1 Zlatník 1892 bz
N 42; V 48
438. 3 Grajciar 1849 N.B.; 1 Grajciar 1848 revolučná razba
N 86;85; V R 4;3 hr., pat.
439. 2 Grajciar 1851 G
malé G
N 12
440. 5 korunák 1900 Ag 900 24g
N 81;V FJ 83
441. 5 korunák 1907 bz Ag 900 24g
N 81;V FJ 83
442. 5 korunák 1908 60.výr.vlády
N 162; V FJ 159
František Jozef I Uhorsko
443. 20 Grajciar 1869 KB
444. 20 Grajciar 1869 KB
445. 10 Grajciar 1870 GYF
446. 5 korunák 1900 KB Ag 900 24gr
447. 1 Halier 1914 KB
448. 1 Halier 1914 KB
N 30 škr.
V FJ 62
V FJ 60
N 84
N 60;V FJ94
N 60;V FJ94
pat.
pat.
RR
RR
Nemecko
Nemecko,cisárstvo
449. 50 Pfennig 1877 E
SS 8 škr.
Nemecko-BRD
450. 5 Mariek 1970 F hr.b; 71 D hr.a NNA; 72 D hr.b NNA;
72 G hr.a NNA Ag 625, 11,2 g
SS 110 4 ks
451. 5 Mariek 1971 D hr.b A.Dürer Ag 625; 11,2 g
SS 128 hr.
452. 5 Mariek 1973 J hr.b Mikuláš Koperník
SS 135
453. 5 Mariek 1973 G hr.a 125.výr.Frankfurter... Ag 625; 11,2g SS 136
454. 5 Mariek 1974 F hr.a 25.výr.BRD Ag 625; 11,2g
SS 137
455. 5 Mariek 1974 F hr.b 25.výr.BRD Ag 625; 11,2g
SS 137
456. 5 Mariek 1975 J hr.b F.Ebert Ag 625; 11,2g
SS 140
457. 2 Marky 1951 F
SS 109 hr.
458. 1 Marka 1950 D,F,G,J
KM 110 4 ks škr.,hr.
Európa
Rakúsko 1947-2001
459. 100 Schilling 1975 Johann Strauss hr.a
KM 2923;SS 118
460. 100 Schilling 1975 20 Jahre Stäätsverträg hr.a
KM 2924;SS 119
461. 100 Schilling 1976 XII. ZOH Innsbruck hr.a
KM 2926;SS 121
462. 100 Schilling 1976 XII. ZOH/ erb mesta hr.b
KM 2928;SS 123.1
463. 100 Schilling 1976 XII. ZOH/ erb mesta hr.a
KM 2929;SS 124.1
464. 100 Schilling 1976 XII. ZOH/erb Tirolska hr.a
KM 2929;SS 124.2
465. 100 Schilling 1976 200 Jahre Burgtheater hr.b
KM 2930;SS 125
466. 100 Schilling 1976 Kärnten Herzogstuhl hr.a
KM 2931;SS 126
467. 100 Schilling 1976 Johann Nestroy hr.a
KM 2932;SS 128
468. 100 Schilling 1977 Stift Kremsmünster hr.a
KM 2934;SS 129
469. 100 Schilling 1977 Hohensalzburg hr.b
KM 2935;SS 130
470. 100 Schilling 1977 Münzstätte Hall in Tirol hr.b
KM 2936;SS 131
471. 100 Schilling 1978 Villach hr.a
KM 2940;SS 134
472. 100 Schilling 1978 Arlbergstrassentunnel hr.b
KM 2941;SS 136
473. 100 Schilling 1979 Dom zu Wiener Neustadt hr.b
KM 2942;SS 137
474. 100 Schilling 1979 Bregenz Festspiel u.Kongresshaus hr.b KM 2945;SS 140
475. 50 Schilling 1959 Tiroler Freiheit hr.a
KM 2888;SS 81
476. 50 Schilling 1963 600 JahreTirol-Östereich hr.a
KM 2894;SS 87
477. 50 Schilling 1965 Universität Wien hr.b
KM 2898;SS 90
478. 50 Schilling 1966 Oesterreichische National Bank hr.b
KM 2900;SS 92
13
479. 50 Schilling 1967 100 Jahre Donauwalzer hr.a
480. 50 Schilling 1969 Maximilian I. hr.a
481. 50 Schilling 1970 Universität Innsbruck hr.a
482. 50 Schilling 1970 Dr. Karl Renner hr.a
483. 50 Schilling 1971 Ing. Julius Raab hr.b
484. 50 Schilling 1973 Bummerlhaus in Steyr hr.b
485. 50 Schilling 1973 Dr.h.c. Theodor Körner hr.b
486. 25 Schilling 1955 Národné divadlo hr.b
487. 10 Schilling 1957,58,70,71,7273
KM 2902;SS 95
KM 2906;SS 99
KM 2908;SS 102
KM 2909;SS 103
KM 2911;SS 105
KM 2916;SS 109
KM 2917;SS 111
KM 2880;SS 73
SS 79
6 ks
-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/00-1
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
18.00
10.00
0/0
12.00
1-1
12.00
KM 512
0/0
0/0
15.00
12.00
Fi K 001
proof
15.00
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
25.00
30.00
30.00
35.00
35.00
30.00
50.00
25.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
22.00
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
0/0
0/0
22.00
22.00
22.00
20.00
35.00
22.00
22.00
30.00
40.00
80.00
0/0
0/0
1/1
27.00
30.00
25.00
proof
14.00
0/0
30.00
0-2-
400.00
Rakúsko 2002488. 5 € 2004 Ag 100 rokov futbalu certifikát
KM 3113
Estónsko
489. 1 Sent 1929; 2 Senti 1934; 5 Senti 1931
KM 10;15;11
3 ks
Maďarsko 1926-46
490. 5 Pengö 1930 Horthy
491. 5 Pengö 1938 SZT. ISTVÁN
Poľsko 1945-1994
492. 50 Zl 1972 Fryderik Chopin
Poľsko od 1995
493. 20 Zl 2007 Leon Wyczółkowski farebná klipa
Fi K(20) 047
494. 20 Zl 2008 Kazimierz Dolny
Fi K(20) 050
495. 20 Zl 2008 65.výr.povstania vo Varšavskom gete
Fi K(20) 049
496. 20 Zl 2008 Ochrana prírody-sokol sťahovavý
Fi K(20) 048
497. 20 Zl 2008 Ochrana prírody-jašterica zelená
Fi K(20) 052
498. 20 Zl 2010 Podkowiec maly
Fi K(20) 056
499. 20 Zl 2010 Krzemoinki opatowskie
Fi K(20) 066
500. 10 Zl 2007 História poľskej jazdy-rytier 15.st. klipa
Fi K(10) 092
501. 10 Zl 2007 150.výr.nar.K. Korzeniowskiego hologram Fi K(10) 093
502. 10 Zl 2007 125.výr.nar.Karola Szymanowskiego
Fi K(10) 091
503. 10 Zl 2008 40.výr. marca 1968
Fi K(10) 094
504. 10 Zl 2008 Bronislaw Pilsudski
Fi K(10) 099
505. 10 Zl 2008 180.výr. C B P
Fi K(10) 104
506. 10 Zl 2009 95.výr. Prvej kompánie
Fi K(10) 110
507. 10 Zl 2009 90.výr. N K Ú hologram
Fi K(10) 103
508. 10 Zl 2009 Varšavské povs.-T.Gajcy,pozl.stred
Fi K(10) 109
509. 10 Zl 2009 Varšavské povs.-Krysztof Kamil Baczyňski
pozlátený vonkajší kruh
Fi K(10) 108
510. 10 Zl 2009 30.výr. Solidarity (farebná)
Fi K(10) 105
511. 10 Zl 2009 Czeslaw Niemen klipa
Fi K(10) 107
512. 10 Zl 2009 Czeslaw Niemen
Fi K(10) 106
513. 10 Zl 2010 Szwoležer Napoleona I. klipa
Fi K(10) 117
514. 10 Zl 2010 ZOH Vancouver
Fi K(10) 116
515. 10 Zl 2010 KL Auschwitz-Birkenau
Fi K(10) 115
516. 10 Zl 2010 150.výr.Múzea Warszawie
Fi K(10) 141
517. 2 Zl 2004-2005 kompletná zbierka 16 ks Vojvodstvá v špec.albume
518. 2 Zl 2006-2008 kompletná zbierka 32 ks Historické mestá v špec.albume
Rusko
519. 15 Kopejok 1916 Osaka Ag Mikuláš II.
520. 10 Kopejok 1916 Osaka Ag Mikuláš II.
521. 5 Kopejok 1866 EM Alexander II.
KM Y 21a.1
KM Y 20a
KM Y 6a
Slovinsko
522. 500 Tolarjev 1991
1.výr samostatnosti
KM 1
Španielsko 1949-2001
523. 2000 Pesetas 1990 Ag, 26,7g Olymp.symboly na OH ´92
KM 860
Švajčiarsko
524. Rozpracovaná ročníková zbierka švajč.konfederácie od r.1848: 20 Franks až 1 Rapp
v zbierkovej kvalite 0/0 (takmer proof) až 2/2 a úprave v mincových rámikoch 5x5cm
pre albumy A4. Obsahuje celkom 245 mincí v katal.cene 560 €, uvedených v sálovej
aukcii pol.č.525-531 a v korešpondenčnej aukcii pol.č. 1588-1825.
14
525. Položka zbierky : 20 Frank 2010 BERNINA BAHN 100.výr.prevádzky
526. Položka zbierky : 2 Frank 1914
SS 29
527. Položka zbierky : 10 Rappen 1918
SS 25a
528. Položka zbierky : 5 Rappen 1889
SS 24
529. Položka zbierky : 5 Rappen 1918
SS 24a
530. Položka zbierky : 2 Rappen 1897
SS 16
531. Položka zbierky : 2 Rappen 1899
SS 16
R
R
RR
R
RR
RR
0/0
1/1
0/0
1/2
1/1
1/1
1/1
35.00
20.00
25.00
40.00
15.00
15.00
15.00
-1/1-
20.00
0/0
20.00
0/0
30.00
1-1
48.00
0-0
16.00
proof
10.00
1/1
110.00
1/1
20.00
0/0
11.00
1/1
90.00
1/1
60.00
1/1
10.00
1/1
35.00
0/0
50.00
Taliansko pred 1900
532. 2 Lire 1863 T-BN
KM 16.2
Veľká Británia do 1968
533. 1 Crown 1954 Festival of Britain Ag orig.etue
KM 880
Vatikán 2002534. 20 Cents 2007 Benedik XVI. (razene len pre súbory)
Amerika
Kanada
535. Komplet 2 x 1 Dollar; 15 x 25 Cents 2007-2010 ZOH 2010
pamätné mince vo folderi
17 ks
Ázia
Kazachstan
536. 20,10,5,3,1 Tenge 1993; 50,20,10,5,2 Tyin 1993
10 ks
Austrália
Nový Zéland
537. 1 Dollar 1974
X.hry Commonwealth
KM 44a
Medaily
ČNS
538. Av.:razič mincí,Česká numismatická společnost v Praze 1919-1999;
Rv.:Václav II,český král 1283-1305; sign.Hásek, 60 mm, Ag 925, 103,3g
539. Av.:razič mincí,Česká numismatická společnost v Praze 1919-1999;
Rv.:Václav II,český král 1283-1305; sign.Hásek, 60 mm, tombak
SNS pobočka Bratislava
540. Av.: 550.výr.udelenia mincových práv mestu Bratislava, 1980,
listina, pečať; Rv.:Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka
Bratislava,razič mincí; sign. A.Peter, 80 mm, tombak postr.
SNS pobočka Kremnica
541. Av.: hory,hrad, mince, medaly, opis: 1328-1978 Výročie založenia mincovne
v Kremnici; Rv.: znak mesta a mincovne, balancier,vľ.:Slovenská/numizmatická/
spoločnosť/pobočka/Kremnica, dole erby ; sign. Peter A., 50 mm, Ag 900, pat.
SNS pobočka Nitra
542. Av.:portrét, vľ.:1903/1974, opis:Sochár medailér Fraňo Štefunko;
Rv.:obraz "Ukrižovanie", opis:Sloven.numizmatická spoločnosť
pob.Martin-Matica slovenská 1990; sign. Novotný, 50 mm, Ag 900
543. Av.: 2 postavy, opis: Cyril*Metod Zakladatelia slovanského
písomníctva; Rv.:veža, oráč, opis: Slov.numizmat.spoločnosť
pobočka Nitra ; sig. CV. 1984; 70 mm, tombak patin.
544. Av.: 2 postavy, opis: Cyril*Metod Zakladatelia slovanského
písomníctva; Rv.:veža, oráč, opis: Slov.numizmat.spoločnosť
pobočka Nitra ; sig. CV. 1984; 40 mm, Ag 900, 39,8 g
545. Av.: Knieža so synom na koni, po obvode: Knieža nitranské so
svojim synom Koceľom,dole: PRIBINA; Rv.:hrad v Nitre, po obvode:
1972 Slovenská numizmatická spoločnosť pobočka Nitra 1987,
dole:Staroslovienska Nitra; sig.Cvengrošová, 40 mm, Ag 900
15
SNS pobočka Trenčín
546. Av.: rímský nápis, dole: LAVGARICIO, rímské mince, opis: 1800 rokov rímského
nápisu na Hradnej skale 179; Rv.: rímská minca, opis:Slovenská numizmatická
spoločnosť pobočka Trenčín 1969-1979; sign.:AP, 70 mm, Bz postr.
547. Av.: rímský tábor, vľ.dole: LAVGARICIO 179-1979 Trenčín; Rv.:Rímania
vytesávajú nápis na Hradnej skale, opis: Slovenská numiznatická spoločnosť
pobočka Trenčín; sign., 70 mm, tombak postriebr.
548. Av.:portrét zprava,po obvode: Košariská 21.7.1880,Gen.Dr.Milan Rastislav
Štefánik-Vedec-letec-štátnik; Rv.: mohyla na Bradle, vpravo:SNS pob.Trenčín,
dole št.znak,vľavo:Veriť,milovať,pracovať, vpravo 5riadk.nápis:Na pamiatku/
osobnosti/ktorá výraz/ne prispela/ku vzniku ČSR.; sign. Vavro M., 40 mm, Ag 900
0/0
13.00
1/1
14.00
0/0
50.00
0/0
15.00
proof
25.00
0/0
50.00
proof
13.00
0/0
15.00
proof
12.00
0/0
15.00
proof
15.00
0/0
60.00
1/1
12.00
1/1
18.00
0/0
20.00
proof
30.00
1/1
14.00
1/1
13.00
0-0
55.00
SNS Ústredný výbor
549. Av.:Hore znak SNS, dole stará pečať Bratislavy, 5riadk.nápis:Slovenská
numizmatická/spoločnosť/Za zásluhy o rozvoj/numizmatiky/na Slovensku;
Rv.: Mince, signatury; sign. Poldaufová,Höger, 60 mm, tombak patinovaný
550. Av.: opis:Slovenská numizmatická spoločnosť 1970-40 rokov-2010, Biatec;
Rv.: Medzinárodné numizmatické sympózium Kremnica;
sign. Novotný, 26 mm, Ag 925/1000
551. 1989,Av.: portrét spredu, po obvode: Dr.M.R.Štefánik 1880-1919; Rv.: hore
5riadk.nápis : 4.mája 1919/zahynul/v Ivanke čs.mini/ster generál/
M.R.Štefánik; vľavo SNS, mohyla; vpravo:orlica,lev,dvojkríž;
sign. Kožuch, 40 mm, Ag 900 patina
552. Av.:5riadk.nápis: I.zasadanie/ predsedníctva/svetového kongresu/Slovákov/
v Bratislave sept.1990; Rv.:sediaca žena s ohňom a knihou,vľ.znak SNS, dole:
Kto za pravdu horí; sign. KM (Kožuch), 60 mm, tombak postriebr., pat.
553. Av.:opis: 25.výročie (1970-1995) Slovenskej numizmatickej spoločnosti,
v strede stojaca žena, dole stuha s kyticou; Rv.: portrét PhDr.J.Hlinku en face,
vpravo 11.2.1925/27.5.1992, opis: Prvý predseda SNS 1970-1990;
sign.Poldaufová,50 mm, meď patin.
554. Av.:5riadk.nápis: I.zasadanie/ predsedníctva/svetového kongresu/Slovákov/
v Bratislave sept.1990; Rv.:sediaca žena s ohňom a knihou, vľ. znak SNS, dole:
Kto za pravdu horí; sign. KM (Kožuch), 60 mm, tombak postriebr., pat.
555. Medzinárodné numizmatické sympózium Humenné 2007 + žetón;
40 mm, patin.postrieb.tombak-bimetal, autor:Černaj
Bódi Ladislav
1944 -
556. Av.:kostol v Kremnici, znak MK, dole:KREMNICA; Rv.: brána v Kremnici,vľ.
2 slnka,vpr.mestský znak,dole:1328/ Kremnica; sign.,60 mm, Bz postriebr., pat.
557. Av.:Na moste 4 nevoľníci, nápis: ZELENÉ 1825-1980, kruhopis:155.výr.vzbury
nevoľníkov; Rv.:6riadk.nápis:Vzburu organizovali/ bratia/Matej,Juraj a Ján/
Ročkárovci/a vtedajší rychtár/Michal Srniš, dole: venuje G.Srniš;
sign., 50 mm, Ag 900,
R
558. Av.:bojovníci, 300.výročie odchodu osmanských vojsk zo strednej Evrópy;
Rv.: vľ. Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica, v strede: Múzeum
mincí a medailí Kremnica, vpr. Mestské múzeum Nová Baňa;
sign., 70 mm, tombak postriebr.
559. Av.: hore: 1328-1988, hrad, vpr.minciar, dole mince, v strede:660 rokov mincovníctva v Kremnici; Rv.:hore balancier, dole mince, v strede: Štátna mincovňa
nositeľ radu práce a radu Víťazného februára; sign., 80 mm, tombak
Černaj Ján 1948-2011
560. Av.:portrét zľava, po obvode:Andrej Hlinka verný syn slovenského národa;
Rv.:kostol v Ružomberku a mauzóleum Hlinku, po obvode:Spomienkové
oslavy v Ružomberku 28.9.1991;sign.,50 mm, Cu patin.
561. Av.:1.1.2002 Euromena, mapa Europy; Rv.:(Károly P.) €URO; certif.,
sign., 40 mm, Ag 999
Cvengrošová Ĺudmila 1937562. Av.: učiteľka, žiaci, dole: Za obetavú prácu pri výchove mladej generácie; Rv.:kvety,
Trenčianský hrad, dole: ONV odbor školstva v Trenčíne; sign,70 mm, Bz postriebr.
563. Av.: hore silueta hradu, v strede mestský znak, nápis:Bratislava Hlavné mesto
Slovenskej socialistickej republiky; Rv.:ruža, za rozvoj obvodu Bratislava II;
sign,70 mm, tombak postriebr.
564. Korunovačné slávnosti 2003-2010, komplet 8 ks,
sign., 30 mm, pozlátený a postriebrený tombak
16
Gibala Fraňo 1912-1987
565. Av: most, okrídlené koleso, opis: Otvorenie železnice Prešov-Strážské 5.IX.1943;
Rv.: kostol, súsošie; sign, 60 mm, Bz
566. Av: 25, opis: Slovenská rada Zborov pre občianske záležitosti;matka s dieťaťom,
hrad,Slavín; sign, 79 mm, Bz
567. Slovenská rada Zborov pre občianske záležitosti Bratislava, holubica na
lipovej vetvičke; sign, 60 mm, Bz,jednostr.
1/1
320.00
1/1
25.00
1
15.00
1/1
15.00
1/1
60.00
1/1
25.00
proof
30.00
1/1
12.00
1/1
18.00
0/0
20.00
proof
30.00
1/1
25.00
1/1
15.00
1/1
15.00
1
0
13.00
25.00
0
35.00
0/0
15.00
proof
40.00
proof
50.00
proof
40.00
Hám Anton 1899-1965
568. Av.: 6riad.nápis: Na paměť/proražení bralu/tunelem/T.G.Masaryka/v jub.roce
jeho 80/narozenin/1930; Rv.:tunel, opis: Stavba dráhy Handlová-Horná Štubňa/
provádějí inženýřiKruliš,Jáchymek, Schwarz a spol.; nesign., 40 mm, tombak
569. Av.: portrét, opis: Juraj Tranovský; Rv.: kniha, opis: Cithara Sanctorum
1636-1936; nesign., 34 mm, Ag 987
570. Av.: opis: Trnava 700 rokov mestom 1238-1938; Rv.: mestská veža,
na hrane:Mincovňa Kremnica; nesign., 40 mm, tombak
Höger Jozef Karel 1951571. Av.:znak OH, Slov.olym.tím, Prvá účasť športovcov Slovenskej republiky* OH
Atlanta 1996; Rv.: znaky špor.disciplín, 1896 Atlanta 1996; certif.
sign., 40 mm , Ag 925
Horejc Jaroslav 1886-1983
572. Av.:štátny znak, opis: March 15.1939 Republika československá; Rv.: vojak prikovaný ke stlpom s hákovými kríži, vl.:pravda; vpr.:zvítězí; dole:Czechoslovakia
dole opis: HALL.BE.FREE. AGAIN;
sign., 38 mm, mosadz
Housa Vlastislav 1932-2004
573. Av.: opis: Mistrovství světa a Evropy v ledním hokeji ČSSR 1985,dole: MS 85
Praha; Rv.:Prašná brána, znak mesta, opis: Praga Caput Regni; sign., 66 mm, Bz
Kožuch Milan 1944574. Av.:hlava ženy, vpravo 1789, 1989, po obvode: LIBERTE EGALITÉ
FRATERNITÉ ; Rv.:v strede: ARTIA, hore Pegas, dole znak MK, po
obvode:Československo-Tchecoslovaquie; sign.;23,4mm, Ag 900 pat.
575. Av.:Štátny znak, 1998, 5.výročie Slovenskej republiky; Rv.:Slovenská
republika 1.1.1993; certif., sign.,40 mm, Ag 999 prekrývaná zlatom
Kolářský Zdeněk 1931 576. Av.:znak Čedoku, opis: Československo 1920-1980; Rv.: Hradčany,
opis: Praga Mater Urbium; sign., 35 mm, Ag 900, 25,85g
Koreň Jozef 1912-1971
577. Av.:Zámok, dole: Zvolenský zámok; Rv.: Venuje Mestský národný
výbor vo Zvolene; sign., 85x55 mm, tombak patin.
578. Av.:futbalista, opis: 60 rokov trenč.futbalu 1905-1965, Za zásluhy
TJ Jednota Trenčín; Rv.: Trenč.hrad; sign., 60 mm, tombak
Kulich Ján 1930579. 1980 alegória-deti,ženy v kroji, ľud.muzikanti na gajdách; Zaslúžilý kolektív/
záujmovej umeleckej/ činnosti; sign., 75 mm, tombak pozlátený, jednostranná
580. Portrét zľava,opis:Prof.Peter Danišovič; sign.Kulich 97,100 mm, Bz pat.,jednostr.
581. Portrét Kolomana Sokola zľava, vľavo: 95 rokov, vpravo dole:1997/12.XII;
sign., 100 mm, tombak liatý patin., jednostranná
MISTRUZZI
582. Av.: portrét zprava, opis: Joannes* XXIII.* Pontifex*ANNO*II;
Rv.:kniha na podstavci,2 svätci, opis: Romae*dioecesana*synodvs*
celebrata, dole: Mense*invario/a*MCMLX; 43 mm, meď, orig.etue
Novotný Štefan 1954583. Av.:žehnajúci pápež, opis:Svätý otec Ján Pavol II. Slovensko 1995;
Rv.:traja svetci, opis: Svätorečenie, Marek. Melichar,Štefan košickí mučeníci; certif., sign., 40 mm, Ag 925
584. Av.:Pribina knieža nitranske; Rv.: opis: Počiatky nášho kresťanstva
Nitra 828; certif., sign., 40 mm, Ag 925
585. Av.:Pribina knieža nitranske; Rv.: opis: Počiatky nášho kresťanstva
Nitra 828; certif., sign., 40 mm, Ag 925
17
586. 670 rokov Mincovne v Kremnici/ Stáročiami do kovu vytlačená pečať
hrdosti kremnických minciárov; sign., 40 mm, tombak pozl.,postr.
587. Av.: portrét spredu, dole podpis: Rudolf Šustr, opis: Prezident Slovenskej
republiky; Rv.: prezidentský palác,1999; sign., 40 mm, tombak pozlátený
588. Av.: 85.výr.návštěvy českosl.prezidenta T.G.Masaryka-Hustopeče,erb,
2009; Rv.:portrét zľ.; Prof.T.G.Masaryk, českosl. president; č.25
sign., 40 mm, tombak
proof
18.00
proof
11.00
0/0
25.00
proof
40.00
proof
11.00
proof
30.00
proof
15.00
proof
15.00
proof
0/0
15.00
15.00
1/1
25.00
1
60.00
0/0
40.00
1
13.00
1
20.00
0/0
13.00
1/1
60.00
-0/1
40.00
0/0
50.00
1/0
30.00
Poldaufová Mária 1951589. Av.:Svätopluk na trône, vpravo: 894*1994 Svätopluk; Rv.:3 meče, opis:
Veľká Morava; certif., sign, 40 mm, Ag 900 č.16 zo 100 ks
590. Av.:zvon, 50.SNP, opis: výročie 1944-1994; Rv.: nápis:Nezabudni,že zem
po ktorej kráčaš, je skropená krvou tvojich bratov;sign.,40 mm, Bz postriebr.
591. Av.: portrét spredu, hore: M.R.Štefánik; Rv.: orol, nápis: Tu orlom z hniezda
vyletel...21.7.1880-4.5.1919; certif., sign.,30 mm, Ag 900 pozl.; č.42 z 200 ks
592. Av.:portrét spredu, hore: M.R.Štefánik; Rv.:orol, nápis:Tu orlom z hniezda
vyletel na krídlach ducha po oblohu, v hviezd svetoch hľadajúc si ciel,
21.7.1880-4.5.1919; sign., 40 mm, Bz pozlát.
593. Av.:roztrhnutý drôtený plot, dole: 1945/1995; Rv.: 4riadk.opis:Žalujú
mesta, dediny/ostáva smutná kapitola/ach boli krásne bez viny/a ľahli
v trosky do popola; sign, 40 mm, tombak pozlát.
594. Av.:štátny znak, mapa, 10.výročie vzniku SR, 1.1.2003; Rv.:štátny znak,
1.1.1993; sign, 10uhoľník 40 mm, tombak pozlát.
595. Plaketa pour feliciter 2011( A. Mucha ),kalendár, 70x85 mm, tombak pat.
Reisner Josef 1859-1929
596. Av.:hore:slov.znak, 6riadk.nápis: Na pamiatku/vzkresenia/Matice/slovenskej/
sv.Martin/jún 1919; Rv.: akt ženy s fakľami; sign.,rub G.Vastagh, 36 mm, meď
Rigele Alojz 1879-1940
597. Av.: portrét zľava,opis: Andrej Hlinka vodca a otec slovenského národa;
sign.Rigele-Tatran- Bednár;90 mm,bz(bola pozl.),hore úško
Ronai Miroslav 1957598. Av.:Portrét zlava, opis: Alexander Dubček; Rv.: (Poldaufová),krídla, štátny znak,
1993, opis:Ja verím v dobro človeka; sign., 40 mm, Ag 900, portrét pozlátený
Šimonovský Bedřich 1871-?
599. Av.:portrét zľava, T.G.Masaryk; Rv.:L.P.1919, značka dielne;
sign., 60 mm, Zn čierno patin. Nov 01 014
Šimonovský Bedřich 1871600. V strede medailón s portrétem T.G.M., hore znaky Česka,Slovenska,Moravy
a Sliezka presahujú cez okraj plakety, po stranách nápis:Tomáš G.Masaryk
náš osvoboditel a první president Republiky československé; sign., 120x89 mm,
Zn, čierne patin., jednostranná plaketa Novák 01.015c
Snopek Ladislav 1919601. Av.:3 hlavy-študent,vojak,robotník,opis:Za rozvoj brannej výchovy
v SSR; Rv.:pravá ruka drží pušku, hore: Jednotne/v budovaní/
a obrane vlasti, dole:J*S*B*V*O ČSSR; sign, 80mm, tombak
Španiel Otakar 1881-1955
602. Av.: portrét zprava, opis: Tomáš G.Masaryk první president republiky;
Rv.: hore: Pravda vítězí/Střezte ji a předejte/neporušenou příštím/
pokolením, dole: České slovo/Na věčnou paměť/ 1850 7/III 1930;
orig.etue; sign.,30 mm, Ag 987,punc na hr.;Nov 01.071a
603. Av.:1935 - Poprsie zprava, opis:TOMÁŠ G:MASARYK; Rv.: 7riadk.
nápis: 18* 7/III* 50/ Na paměť/85.narozenin/prvního presidenta/
republiky/Československé/19 7/III 35; sign.,32mm, Ag; N 01.100a
604. Av.:1935 - Poprsie zprava, opis:TOMÁŠ G:MASARYK; Rv.: 7riadk.
nápis: 18* 7/III* 50/ Na paměť/85.narozenin/prvního presidenta/republiky/
Československé/19 7/III 35; sign.,42 mm,Ag 987, pat., Novák 01.099a
605. 1938, A.:Portrét T.G.M. zľava, opis: PRESIDENT OSVOBODITEL;
Rv.: medzi dvomi palm.halúzkami je postava Osvety, nad ňou je
dátum úmrtia: MCMXXXVII/XIV-IX, hore opis: IN MEMORIAM;
Ag 987, 30 mm,14,5g, pat. N 01.138a
18
606.
1938, A.:Portrét T.G.M. zľava, opis: PRESIDENT OSVOBODITEL;
Rv.: medzi dvomi palm.halúzkami je postava Osvety, nad ňou je dátum
úmrtia: MCMXXXVII/XIV-IX, hore opis: IN MEMORIAM;
sign., 50 mm, Ag 987 pat. N 01.136a pôvodná kazeta
0/0
50.00
1/1
180.00
0/0
40.00
0/0
40.00
1
30.00
0/0
10.00
proof
15.00
proof
450.00
0/0
20.00
proof
40.00
0-0
20.00
0-0
20.00
0-0
20.00
proof
15.00
proof
10.00
0/0
25.00
Štefunko Fraňo 1903-1974
607. Av.:opis: Slovenské národné povstanie 1944; žena so zástavou,za ňou vojaci;
Rv.:opis: Pamiatke padlých hrdinov a martýrov; anjel nad hrobmi;
sign., 70 mm, Ag 987/1000
Truhlíková-Spěváková Jarmila 1940608. Av.:Praha Výstav.palác, opis: Všeobecná československá výstava
v Praze 1991;Rv..významné stavby v Prahe, dole: 1791*1891*1991;
certif.,sign.,40 mm, Ag 900 pozlátená, č. 000640, orig.etue
609. Av.:Praha Výstav.palác, opis: Všeobecná československá výstava
v Praze 1991;Rv..významné stavby v Prahe, dole: 1791*1891*1991;
certif.,sign.,40 mm, Ag 900 , č. 000751, orig.etue
R
Košice
610. Erb mesta, hore: Mesto Košice, dole: Víťaznému družstvu/v ping-pongu/
modro-biely/športový deň 1935; originál etue,
nesig., 40x60 mm, tombak postriebr., jednostr. plaketa
Československo
611. Av.:koruna na vankúši, dole:1892,po obvode: Centenárium Coronae*Moneate
Novae Aureae; Rv.:dole: MDCCCXCII; 100; MCMXCII, hore v kruhu
"JEDNA KORUNAS" v rôznych jazykoch; nesign., 50 mm, meď
612. Av.:koruna na vankúši, dole:1892,po obvode: Centenárium Coronae*Moneate
Novae Aureae; Rv.:dole: MDCCCXCII; 100; MCMXCII, hore v kruhu "JEDNA
KORUNAS" v rôznych jazykoch; nesign., 50 mm, tombak postriebr., pat.
Európa
613. Komplet ECU v kazete typu Kassay : Belgicko 1993,Veľká Británia 1993,
Grécko, Taliansko (Galileo Galilei), Španielsko 1992, Holansko 1993,
Dánsko 1993, Írsko 1993, Luxembursko, Nemecko 1993, Európa 1993
(pozlátená), Portugalsko 1993, Francúzsko 1992(CuNi);
11xAg (19g), 1xAg pozlátené (33g), 1xCuNi (11,5g)
13 ks
Grécko
614. Av.: žena s vencom, hore olymp.kruhy, 1896-1996, vľavo:100 years
of the Olympic games, vpravo: of modern times; Rv.:pohľad na
Olymp, nápis: Olymp; nesign., 50 mm, tombak pozlát., orig.etue
Slovenská republika
615. 1993, Strieborný odražok päťdukátu - medaila ku vzniku samostatnej
Slovenskej republiky 1.1.1993 stopy patiny
616. Slovenské hrady,zámky a kaštiele, r.1994 v orig.obaloch:Spišský hrad
(Novotný); Trenčín (Poldaufová); Oravský zámok (Černaj); Smolenice
(Novotný); Bojnice (Poldaufová); 40 mm, tombak postriebr. pat. 5 ks
617. Slovenské hrady,zámky a kaštiele, r.1995 v orig.obaloch:
kaštiel Anton (Černaj); Betliar (Zobek); hrad Červený Kameň
(Novotný);Krásna Hôrka(Poldaufová); hrad Kremnica (Novotný);
40 mm, tombak postriebr. patin. 5 ks
618. Slovenské hrady,zámky a kaštiele, III.séria v orig.obaloch:
hrad Strečno (Černaj); zámok Slov.Ĺupča (Poldaufová); hrad
Nitra (Kožuch); Bratislavský hrad (Zobek); hrad B.Bystrica
(Kožuch); 40 mm, tombak postriebr. patin. 5 ks
Slovensko
619. 2010 Ľ. Štúr, Najväčšie osobnosti slovenského národa
Národná pokladnica; 34 mm, Ag 999, 15g certifikát
620. 2011 P.O.Hviezdoslav, Najväčšie osobnosti slovenského národa
Národná pokladnica; 40 mm, Ms pozlátená, certifikát
Uhorsko
621. Replika dukátu z roku 1704; Av.:erb, hore koruna, po stranách :
N B, opis: Moneta Nova Avrea Reg Hunga; Rv.: madona s dieťaťom,
opis: Regina Patrona Hvngariae 1704; nesign., 20 mm, Ag 925
19
Mestské peniaze
Núdzovky
622. Uhorsko, 15, 30 Krajczárr
Budán 1849 2 ks
-1-2-
20.00
1-1
110.00
1/1
30.00
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
20.00
20.00
15.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
12.00
20.00
10.00
10.00
N/N
N/N
N/N
0/0
0/0
10.00
20.00
20.00
18.00
16.00
N/N
14.00
0/0
1/1
-1/1-
18.00
35.00
16.00
N-N
10.00
N-N
40.00
1-3
15.00
N-N
13.00
N-N
10.00
Faleristika
ČSSR
623. Vyznamenanie ZVÄZARMu Za obětavou práci, pôvodný typ: zlatý,
strieborný a bronzový odznak+miniatúry. Ovál lemovaný lipovými
listami. Hore znak Zväzarmu, v smaltovanom modrom poli lietadlo,
motocyklista,rádioveža. V červenom smalt.pruhu text: Za obětavou
práci, pod ním bielý smalt.padák na skrížených zbraniach. 3+3 ks
Slovenská republika
624. Cena primátora mesta: Av.: busta ženy, znak mesta, opis: Bratislava
Hlavné mesto Slovenskej socialistickej republiky; Rv.: Slavín, opis:
Pamätník Sovietskej armády na Slavíne, Bratislava; sign. Pribiš 74,
80 mm, tombak patin., + odznak na ihle 20 mm., orig.etue
Papierové platidlá
ČSR 1918-1939
625. 5000 Kč 1920 B 388966
626. 5000 Kč 1920 C 221087
627. 5000 Kč 1920 B 388647
628. 5000 Kč 1920 B 009882
629. 5000 Kč 1920 C 315551
630. 5000 Kč 1920 B 181829
631. 5000 Kč 1920 B 009890
632. 1000 Kč 1934 B 247454
633. 1000 Kč 1934 P 628259
634. 1000 Kč 1934 D 249752
635. 100 Kč 1931 Uc 135824
636. 100 Kč 1931 Bc 360974
N 19
N 19
N 19
N 19
N 19
N 19
N 19
N 26
N 26
N 26
N 23
N 23
spec.perf.hore
spec.perf.hore
spec.perf.hore
spec.perf.hore
spec.perf.hore
spec.perf.hore
spec.perf.hore
spec.perf.hore
spec.perf.hore
spec.perf.hore
spec.perf.hore
spec.perf.hore
Protektorát Čechy a Morava 1939-1945
637. 5000 K 1944 S.22A 016834
N 41 spec.perf.hore
638. 5000 Kč 1920 B 176160 pretlač B.u M. N 31 spec.perf.hore
639. 5000 Kč 1920 B 428824 pretlač B.u M. N 31 spec.perf.hore
640. 5000 Kč 1920 C 849147 pretlač B.u M. N 31 spec.perf.hore
641. 500 K 1942 G 570565
N 39b spec.perf.hore, 2x st.po špine
642. 100 K 1940 S.16B 851301 spec.perf.hore; 100 K 1940 S.20A 138069
spec.perf.hore N 38a;38b 2 ks
Slovenská republika 1939-1945
643. 5000 Ks 1944 5In 002358
N 55 spec.perf. hore, 2x st.po špine
644. 500 Kč 1929 E 248046 pretlač Slovenský štát
N 43 spec.perf.2x dole
645. 20 Ks 1939 Gh14 163049
N 48 spec.perf.dole
ČSSR 1953-1993
646. 10 Kčs 1986 J07 730606; 20 Kčs 1988 E65 605423; 50 Kčs 1987
F74 280793; 100 Kčs 1989 A01 022740; B 103;105;104a;106 4 ks
647. 3 Kčs 1961 UT 212212; 10 Kčs 1960 J86 127714; 20 Kčs 1970 H09 756277;
25 Kčs 1961 Q14 373420; 500 Kčs 1973 U75 564787; 1000 Kčs 1985
C29 491190; B 95;94b;100;97b;101;102a 6 ks neperforované
648. 3 Kčs 1961 VS 256332 ; 5 Kčs 1961 CN 671430;10 Kčs 1960 M87 603381;
50 Kčs 1964 J28 318388; 500 Kčs 1973 Z77 051588; 1000 Kčs 1985
C18 768198; B 95;96;94b;99c;101;102a; 6 ks neperforované
649. 1 Kčs 1953 RT 009336; 3 Kčs 1953 KV 106344; 5 Kčs 1953 HK 226063;
10 Kčs 1953 NC 006022; 25 Kčs 1958 S33 650927; 50 Kčs 1953 KB 162859;
100 Kčs 1953 HS 017319; B 86b;87b;88b;89b;93;91b;92b 7 ks 3 m.d.
650. 1 Kčs 1953 BV 193628; 3 Kčs 1953 ZB 205332; 5 Kčs 1953 AD 017422;
10 Kčs 1953 CE 040522; 25 Kčs1953 BE 834322;100 Kčs 1953 CK 225832;
B 86a;87a;88a;89a;90a;92a 3 m.d. GOZNAK
20
Slovenská republika 1993-2008
651. 5000 Sk 1999 H 12870289
B SK 14a
652. 5000 Sk 2003 A 00786498
B SK 14b
653. 5000 Sk 2003 H 25602847
B SK 14b
654. 1000 Sk 1993 Bi A 00017462; 500 Sk 1993 Bi A 00028455; 200 Sk
1995 Bi A 00016730; 100 Sk 1993 Bi A 00155764; 50 Sk 1993 Bi
A 00032955; 20 Sk 1993 Bi A 00151064; B SK 10a2;9a2;12b;8a2;
6b2;7a2; N SK 10c;9c;12d;8c;7d;6c 6 ks
655. 1000 Sk 1999 P 01185342
B SK 15a
656. 1000 Sk 2002 A 00519171
B SK 15b
657. 1000 Sk 2002 P 31547782
B SK 15b
658. 1000 Sk 2005 P 74772760
B SK 15c
659. 1000 Sk 2007 P 96333538
B SK 15d
660. 500 Sk 2000 F 87797071
B SK 16a
661. 500 Sk 2006 F 90577113
B SK 16b
662. 200 Sk 1995 A 00006794 Bi
B SK 12b
663. 200 Sk 1995 E 02513384
B SK 12a
664. 200 Sk 2002 E 47760170
B SK 13b
665. 200 Sk 2006 E 77604800
B SK 13c
666. 200 Sk 2006 E 78487941
B SK 13c
667. 100 Sk 1993 A 00007354 Bi
B SK 8a2
668. 100 Sk 1993 A 00007358 Bi
B SK 8a2
669. 50 Sk 2002
A 00572037
B-SK 6e st.poč.
1/1
0/0
0/0
220.00
200.00
220.00
N-N
2/2
1/1
1/1
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
2/2
110.00
40.00
90.00
40.00
45.00
35.00
25.00
25.00
13.00
18.00
15.00
13.00
18.00
12.00
12.00
16.00
N
N
N
N
38.00
95.00
65.00
15.00
3/2-1/1-
12.00
13.00
-2-2-
25.00
N
15.00
N
16.00
N
13.00
N
13.00
Slovenská republika 2009670. 20 € 2002
671. 20 € 2002
672. 20 € 2002
673. 5 € 2002
doska G012
doska G013
doska G015
doska E010
č. E02985335922
č. E04091047185
č. E04684561455
č. E00512756562
poloha na doske I 6
poloha na doske B 2
poloha na doske A 6
poloha na doske E 3
R
Evropa - Rakúsko-Uhorsko
674. 1 Gulden 1882 Zn45 8.17495
675. 25 Korona 1918 3029 013678 N A07; B RU12
Evropa - Uhorsko
676. 5 Forint 1848 EEg.415976; 5 Forint 1848 UO.k.242705 2 ks
Literatúra
Jan Bajer
677. Papírová platidla Československa 1919-1993; České republiky
a Slovenské republiky 1993-2003 Praha 2003
Jobek Marian
678. Katalóg Polymérové bankovky celý svet I.vydanie, stav 09/2010
Marcinko J., Jiroušek A.
679. Slovenské rady, vyznamenania, čestné odznaky 1.vydanie 2002 Košice
Rôzne
Československo
680. Sivá brigadírka Závodnej stráže do roku 1989 s červenosmaltovanou hviezdou.
V smalte písmena ZS, nad čiernym šiltom točená čierna šnúra a 2 gombíky
z bieleho kovu s písmenami ZS. Takmer N
21
Korešpondenčná aukcia
Československo
ČSR 1918-1939
681. 20 Kč 1933
682. 20 Kč 1933
683. 20 Kč 1933
684. 20 Kč 1934
685. 20 Kč 1934
686. 20 Kč 1937 Úmrtie T.G. Masaryka
687. 20 Kč 1937 Úmrtie T.G. Masaryka
688. 20 Kč 1937 Úmrtie T.G. Masaryka
689. 10 Kč 1928 T.G.Masaryk
690. 10 Kč 1928 T.G.Masaryk
691. 10 Kč 1930
692. 10 Kč 1931
693. 10 Kč 1931
694. 10 Kč 1931
695. 10 Kč 1931
696. 10 Kč 1931
697. 10 Kč 1932
698. 10 Kč 1932
699. 5 Kč 1929
700. 5 Kč 1929
701. 5 Kč 1930
702. 5 Kč 1938
703. 1 Kč 1922
704. 1 Kč 1922,23,24,25
705. 1 Kč 1923 , 24
706. 1 Kč 1923
707. 1 Kč 1929
708. 1 Kč 1930
709. 1 Kč 1937
710. 1 Kč 1938
711. 1 Kč 1938
712. 1 Kč 1938
713. 50 Halierov 1921
714. 50 Halierov 1921,22,24,31
715. 50 Halierov 1925
716. 50 Halierov 1927
717. 25 Halierov 1933
718. 25 Halierov 1933
719. 25 Halierov 1933
720. 20 Halierov 1921
721. 20 Halierov 1921, 24, 28, 38
722. 20 Halierov 1921,22,24
723. 20 Halierov 1925
724. 20 Halierov 1926,27,28
725. 20 Halierov 1928
726. 20 Halierov 1929
727. 20 Halierov 1930,31
728. 10 Halierov 1937
729. 5 Halierov 1923,38
730. 5 Halierov 1923,25,27,28,29,31,38
731. 5 Halierov 1931, 38
732. 5 Halierov 1938
733. 5 Halierov 1938
734. 5, 10 Halierov 1938
735. 2 Haliere 1923,24,25
N 12, V CS11
N 12, V CS11
N 12, V CS11
N 12, V CS11
N 12, V CS11
N 14; V CSP 2
N 14; V CSP 2
N 14; V CSP 2
N 13; V CSP 1
N 13; V CSP 1
N 11, V CS 10
N 11, V CS 10
N 11, V CS 10
N 11, V CS 10
N 11, V CS 10
N 11, V CS 10
N 11, V CS10
N 11, V CS10
N 9, V CS9
N 9, V CS9
N 9, V CS9
N 10; V CS9b
N 7, V CS7
N 7, V CS7 4 ks
N 7, V CS7 2 ks
N 7, V CS7
N 7, V CS7
N 7, V CS7
N 7, V CS7
N 7, V CS7
N 7, V CS7
N 7, V CS7
N 6, V CS6
N 6, V CS6 4 ks
N 6, V CS6
N 6, V CS6
N 5, V CS5 pat.
N 5, V CS5
N 5, V CS5
N 4, V CS4
N 4, V CS4 4 ks
N 4, V CS4 3 ks
N 4, V CS4
N 4, V CS4 3 ks
N 4, V CS4
N 4, V CS4
N 4, V CS4 2 ks
N 3, V CS 3
N 2, V CS2 2 ks pat.
N 2 ;V CS 2 7 ks
N 2 ;V CS 2 2 ks pat.
N 2, V CS 2
N 2, V CS 2
N 2, V CS 2; N 3,V CS 3
N 1, V CS 1 3 ks
R
R
R
R
2 ks pat.
-0/1
1/1
-0/01/1
-0/01/1
1/1
-0/01/1
-0/01/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/1
1/1
1/1
1/1
-1/11/1
1/1
1-21-2
2/2
-1/2
-1/11/1
1/1
1/1
1/11/1
-0-1-2/2
1/11/1
1/1
1/1
1/1
1-2
1-2
-2/2
1-21/1
-1/1
-2-11/1
1-1
-0-11-1
1/1
1/1
1-1
1-2
8.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
8.00
8.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
7.00
6.00
4.00
3.00
3.00
1.80
4.00
5.00
3.00
0.70
4.00
8.00
3.00
1.80
1.80
1.80
3.00
4.00
2.00
8.00
2.40
2.40
2.40
2.00
4.00
4.00
2.00
8.00
3.00
4.00
6.00
2.00
3.00
10.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
1/1
0/0
5.00
6.00
ČSR 1945-1953
736. 100 Kčs 1948 600.výr. Univerzity Karlovy
737. 100 Kčs 1948 600.výr. Univerzity Karlovy
N 44; V CSP6
N 44; V CSP6
22
738. 100 Kčs 1948 600.výr. Univerzity Karlovy
739. 100 Kčs 1948 600.výr. Univerzity Karlovy
740. 100 Kčs 1948 30.výr. vzniku ČSR
741. 100 Kčs 1948 30.výr. vzniku ČSR
742. 100 Kčs 1948 30.výr. vzniku ČSR
743. 100 Kčs 1948 30.výr. vzniku ČSR
744. 100 Kčs 1949 700.let hornických práv
745. 100 Kčs 1949 700.let hornických práv
746. 100 Kčs 1949 700.let hornických práv
747. 100 Kčs 1949 700.let hornických práv
748. 100 Kčs 1949 700.let hornických práv
749. 100 Kčs 1949 J.V.Stalin
750. 100 Kčs 1949 J.V.Stalin
751. 100 Kčs 1949 J.V.Stalin
752. 100 Kčs 1949 J.V.Stalin
753. 100 Kčs 1951 K.Gottwald
754. 100 Kčs 1951 K.Gottwald
755. 100 Kčs 1951 K.Gottwald
756. 100 Kčs 1951 K.Gottwald
757. 100 Kčs 1951 K.Gottwald
758. 50 Kčs 1947 3.výr. SNP
759. 50 Kčs 1947 3.výr. SNP
760. 50 Kčs 1947 3.výr. SNP
761. 50 Kčs 1947 3.výr. SNP
762. 50 Kčs 1947 3.výr. SNP
763. 50 Kčs 1947 3.výr. SNP
764. 50 Kčs 1948 3.výr. Pražského povstania
765. 50 Kčs 1948 3.výr. Pražského povstania
766. 50 Kčs 1948 3.výr. Pražského povstania
767. 50 Kčs 1948 3.výr. Pražského povstania
768. 50 Kčs 1948 3.výr. Pražského povstania
769. 50 Kčs 1949 70.výr.nar. J.V.Stalina
770. 50 Kčs 1949 70.výr.nar. J.V.Stalina
771. 2 Kčs 1947 ,48
772. 2 Kčs 1947
773. 2 Kčs 1947
774. 2 Kčs 1947
775. 2 Kčs 1947, 48
776. 2 Kčs 1948
777. 1 Kčs 1946
778. 1 Kčs 1946
779. 1 Kčs 1946
780. 1 Kčs 1950,51,52
781. 1 Kčs 1950
782. 1 Kčs 1950
783. 1 Kčs 1950, 51, 52, 53
784. 1 Kčs 1950,51,52,53
785. 1 Kčs 1951
786. 1 Kčs 1952
787. 1 Kčs 1952
788. 50 Halierov 1947
789. 50 Halierov 1947
790. 50 Halierov 1947,48,50
791. 50 Halierov 1949
792. 50 Halierov 1951,52
793. 50 Halierov 1951, 52
794. 50 Halierov 1951,52
795. 50 Halierov 1952
796. 20 Halierov 1948 ,49
797. 20 Halierov 1948
798. 20 Halierov 1948,49,50
799. 20 Halierov 1950
800. 20 Halierov 1951,52
801. 20 Halierov 1951
802. 20 Halierov 1951, 52
N 44; V CSP6
N 44; V CSP6
N 46; V CSP7
N 46; V CSP7
N 46; V CSP7
N 46; V CSP7
N 47; V CSP8
N 47; V CSP8
N 47; V CSP8
N 47; V CSP8
N 47; V CSP8
N 49; V CSP 9
N 49; V CSP 9
N 49; V CSP 9
N 49; V CSP 9
N 50, V CSP10
N 50, V CSP10
N 50, V CSP10
N 50, V CSP10
N 50, V CSP10
N 43; V CSP3
N 43; V CSP3
N 43; V CSP3
N 43; V CSP3
N 43; V CSP3
N 43; V CSP3
N 45, V CSP4
N 45, V CSP4
N 45, V CSP4
N 45, V CSP4
N 45, V CSP4
N 48; V CSP5
N 48; V CSP5
N 42, V CS18 pat. 2 ks
N 42, V CS18
N 42, V CS18
N 42, V CS18
N 42, V CS 18 pat. 2 ks
N 42, V CS18
N 40, V CS16 pat.
N 40, V CS16
N 40, V CS16
N 41, V CS17 3 ks
N 41, V CS17
N 41, V CS17
N 41, V CS17 4 ks
N 41, V CS 17 4 ks
N 41, V CS17
N 41, V CS17
N 41, V CS17
N 38, V CS14
N 38, V CS14 pat.
N 38; V CS14 3 ks pat.
N 38, V CS 14 pat.
N 39, V CS15 st.kor.,hr. 2 ks
N 39, V CS15 2 ks
N 39, V CS15 2 ks
N 39, V CS15
N 36, V CS12 pat. 2 ks
N 36, V CS12
N 36, V CS 12 pat. 3 ks
N 36, V CS12
N 37, V CS13 st.kor. 2 ks
N 37, V CS13
N 37, V CS13 2 ks
R
0/0
0/0
1/1
1/1
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
0/0
1/1
1/1
1/1
0/0
-0/01/1
1/1
0/0
1/1
0/0
1/1
1/1
1/1
0/0
0/1
0/0
1/1
1/1
1/1
0/0
0/0
1/1
0/0
1-2
1/1
1/1
1/1
1-11/1
1/1
1/1
1/1
0-1
1/1
0/0
0-0
0-1
1/1
1/1
0/0
1/1
0/0
0-1
0/0
1-3
1-2
0-0
1/1
1-1
1/1
1-1
1/1
1-3
1/1
0-0-
5.00
6.00
5.00
5.00
6.00
6.00
5.00
5.00
5.00
6.00
5.00
6.00
6.00
6.00
6.00
5.00
5.00
6.00
5.00
6.00
3.00
3.00
3.00
4.00
4.00
4.00
3.00
3.00
3.00
4.00
4.00
4.00
5.00
1.80
1.50
1.50
1.50
2.00
1.50
1.00
1.00
1.00
3.00
1.50
1.60
4.00
4.00
0.80
0.80
1.00
0.50
1.00
4.00
7.00
1.00
2.00
5.00
0.50
1.00
0.50
3.00
0.50
1.00
1.00
5.00
23
ČSR 1953-1960
803. 25 Kčs 1954 10.výr.SNP
N 101; V CSP 21
804. 25 Kčs 1954 10.výr.SNP
N 101; V CSP 21
805. 25 Kčs 1954 10.výr.SNP
N 101; V CSP 21
806. 25 Kčs 1955 10.výr. oslobodenia ČSR
N 103; V CSP 22
807. 25 Kčs 1955 10.výr. oslobodenia ČSR
N 103; V CSP 22 hr.
808. 10 Kčs 1954 10.výr.SNP
N 100; V CSP 11
809. 10 Kčs 1954 10.výr.SNP
N 100; V CSP 11
810. 10 Kčs 1955 10.výr.oslobodenia ČSR
N 102; V CSP 12
811. 10 Kčs 1955 10.výr.oslobodenia ČSR
N 102; V CSP 12
812. 10 Kčs 1955 10.výr.oslobodenia ČSR
N 102; V CSP 12
813. 10 Kčs 1957 250.výr. Inženýrských škol v Praze N 107, V CSP14
814. 10 Kčs 1957 250.výr. Inženýrských škol v Praze N 107, V CSP14
815. 10 Kčs 1957 J.A.Komenský
N 106; V CSP 13
816. 10 Kčs 1957 J.A.Komenský
N 106; V CSP 13
817. 10 Kčs 1957 J.A.Komenský
N 106; V CSP 13
818. 10 Kčs 1957 J.A.Komenský
N 106; V CSP 13
819. 1 Kčs 1957
N 66 ;V CS 31
820. 1 Kčs 1957,58,59,60
N 66; V CS 31 4 ks
821. 1 Kčs 1958
N 66; V CS 31
822. 3 Haliere 1953, 54
N 57; V CS 22 2 ks
823. 3 Haliere 1953 , 54
N 57; V CS 22 2 ks
824. 1 Halier 1953,54,55,56,57,58,59,60
N 55, V CS 20 8 ks
1/1
1/1
-0/01/1
2/1
1/1
0/0
1/1
1/1
0/0
1/1
1/1
1/1
-0/00/0
1/1
1/2
1-11/1
0-1
0-00-0-
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
6.00
6.00
5.00
5.00
6.00
5.00
5.00
5.00
5.00
6.00
5.00
0.50
5.00
2.00
1.50
2.00
4.00
1/1
0/0
1/1
0/0
0/0
-0/00/0
1/1
0/0
0/0
-0/00/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
10.00
8.00
7.00
8.00
8.00
8.00
9.00
9.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
7.00
7.00
7.00
7.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
7.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
7.00
8.00
8.00
ČSSR 1961-1990
825. 100 Kčs 1971
826. 100 Kčs 1974
827. 100 Kčs 1974
828. 100 Kčs 1976
829. 100 Kčs 1976
830. 100 Kčs 1976
831. 100 Kčs 1977
832. 100 Kčs 1977
833. 100 Kčs 1978
834. 100 Kčs 1979
835. 100 Kčs 1979
836. 100 Kčs 1980
837. 100 Kčs 1980
838. 100 Kčs 1980
839. 100 Kčs 1980
840. 100 Kčs 1980
841. 100 Kčs 1980
842. 100 Kčs 1980
843. 100 Kčs 1981
844. 100 Kčs 1981
845. 100 Kčs 1981
846. 100 Kčs 1981
847. 100 Kčs 1981
848. 100 Kčs 1982
849. 100 Kčs 1982
850. 100 Kčs 1982
851. 100 Kčs 1983
852. 100 Kčs 1983
853. 100 Kčs 1983
854. 100 Kčs 1983
855. 100 Kčs 1983
856. 100 Kčs 1983
857. 100 Kčs 1983
858. 100 Kčs 1983
859. 100 Kčs 1983
860. 100 Kčs 1983
861. 100 Kčs 1983
862. 100 Kčs 1983
863. 100 Kčs 1984
864. 100 Kčs 1984
865. 100 Kčs 1984
100.výr.úmrtia J. Mánesa
N 123; V CSP 57
150.výr.nar. B.Smetany
N 128; V CSP 58
150.výr.nar. B.Smetany
N 128; V CSP 58
100.výr.nar.V.Kaplana
N 132; V CSP 60
100.výr.úmrtia J.Kráľa
N 131; V CSP 59
100.výr.úmrtia J.Kráľa
N 131; V CSP 59
300.výr.úmrtie V.Hollara
N 134; V CSP 61
300.výr.úmrtie V.Hollara
N 134; V CSP 61
75.výr.nar. J.Fučíka
N 136; V CSP 62
150.výr.nar. Jána Bottu
N 139; V CSP 64
150.výr.nar. Jána Bottu
N 139; V CSP 64
650.výr.nar.Petra Parléře
N 141; V CSP 69
Československá spartakiáda 1980 N 142; V CSP 66
Československá spartakiáda 1980 N 142; V CSP 66
100.výr.nar. Bohumila Šmerala
N 143; V CSP 67
100.výr.nar. Bohumila Šmerala
N 143; V CSP 67
100.výr.nar. Bohumila Šmerala
N 143; V CSP 67
100.výr.nar. Bohumila Šmerala
N 143; V CSP 67
Človek v kozme 1961-1981
N 145; V CSP 68
Človek v kozme 1961-1981
N 145; V CSP 68
100.výr.nar. Otakara Španiela
N 146; V CSP 69
100.výr.nar. Otakara Španiela
N 146; V CSP 69
100.výr.nar. Otakara Španiela
N 146; V CSP 69
Konská železnice Č.Budějovice-Linec N 148;V CSP 71
100.výr.nar. Ivana Olbrachta
N 147; V CSP 70
100.výr.nar. Ivana Olbrachta
N 147; V CSP 70
100.výr.úmrtia Karla Marxe
N 149; V CSP 72
100.výr.úmrtia Karla Marxe
N 149; V CSP 72
100.výr.úmrtia Karla Marxe
N 149; V CSP 72
100.výr.úmrtia Karla Marxe
N 149; V CSP 72
100.výr.nar. Jaroslava Haška
N 150; V CSP 73
100.výr.nar. Jaroslava Haška
N 150; V CSP 73
100.výr.nar. Jaroslava Haška
N 150; V CSP 73
100.výr. úmrtia Sama Chalupku
N 151; V CSP 74
100.výr. úmrtia Sama Chalupku
N 151; V CSP 74
100.výr. úmrtia Sama Chalupku
N 151; V CSP 74
100.výr. Národného divadla
N 152; V CSP 75
100.výr. Národného divadla
N 152; V CSP 75
300.výr.nar. Mateja Bela
N 154;V CSP 76
300.výr.nar. Mateja Bela
N 154;V CSP 76
150.výr.nar. Jana Nerudy
N 155; V CSP 77
24
866. 100 Kčs 1984 150.výr.nar. Jana Nerudy
N 155; V CSP 77
867. 100 Kčs 1984 150.výr.nar. Jana Nerudy
N 155; V CSP 77
868. 100 Kčs 1984 100.výr.nar. A.Zápotockého
N 156; V CSP 78
869. 100 Kčs 1985 200.výr.nar. J. Hollého
N 157; V CSP 79
870. 100 Kčs 1985 200.výr.nar. J. Hollého
N 157; V CSP 79
871. 100 Kčs 1985 200.výr.nar. J. Hollého
N 157; V CSP 79
872. 100 Kčs 1985 MS v hokeji Praha 1985
N 158; V CSP 80
873. 100 Kčs 1985 MS v hokeji Praha 1985
N 158; V CSP 80
odlomená plomba (proof)
874. 100 Kčs 1985 125.výr.nar. Martina Kukučína
N 159; V CSP 81
875. 100 Kčs 1985 125.výr.nar. Martina Kukučína
N 159; V CSP 81
876. 100 Kčs 1985 Konferencia v Helsinkách
N 160; V CSP 82
877. 100 Kčs 1985 Konferencia v Helsinkách
N 160; V CSP 82
878. 100 Kčs 1985 250.výr.nar. Petra Brandla
N 161; V CSP 83
879. 100 Kčs 1985 250.výr.nar. Petra Brandla
N 161; V CSP 83
880. 100 Kčs 1986 150.výr.úmrtia K.H.Máchy
N 167; V CSP 84
881. 100 Kčs 1986 150.výr.úmrtia K.H.Máchy
N 167; V CSP 84
882. 100 Kčs 1987 Banícka akadémie v B.Štiavnici N 170;V CSP 85
883. 100 Kčs 1987 Banícka akadémie v B.Štiavnici N 170;V CSP 85
884. 100 Kčs 1987 Banícka akadémie v B.Štiavnici N 170;V CSP 85
885. 100 Kčs 1988 Svet.výstava pošt.známok Praga´88 N 173; V CSP86;
886. 100 Kčs 1988 Svet.výstava pošt.známok Praga´88 N 173; V CSP86;
887. 100 Kčs 1988 100.výr.nar. Martina Benku
N 174; V CSP 87
888. 100 Kčs 1988 100.výr.nar. Martina Benku
N 174; V CSP 87
889. 100 Kčs 1989 50.výr. 17.november 1939
N 177; V CSP 88
890. 100 Kčs 1989 50.výr. 17.november 1939
N 177; V CSP 88
891. 100 Kčs 1990 Karel Čapek
N 178, V CSP 89
892. 100 Kčs 1990 Karel Čapek
N 178, V CSP 89
893. 100 Kčs 1990 Jan Kupecký
N 179, V CSP 90
894. 100 Kčs 1990 Jan Kupecký
N 179, V CSP 90
895. 50 Kčs 1971 50.výr.založenia KSČ
N 121; V CSP 32
896. 50 Kčs 1972 50.výr.úmrtia J.V.Myslbeka
N 125; V CSP 34
897. 50 Kčs 1973 25.výr. Víťazného februára
N 126; V CSP 35
898. 50 Kčs 1973 200.výr.nar. J.Jungmanna
N 127; V SCP 36
899. 50 Kčs 1973 200.výr.nar. J.Jungmanna
N 127; V SCP 36
900. 50 Kčs 1974 100.výr.nar. J.Jesenského
N 129; V CSP 37
901. 50 Kčs 1974 100.výr.nar. J.Jesenského
N 129; V CSP 37
902. 50 Kčs 1974 100.výr.nar. J.Jesenského
N 129; V CSP 37
903. 50 Kčs 1975 100.výr.nar. S.K. Neumanna
N 130; V CSP 38
904. 50 Kčs 1975 100.výr.nar. S.K. Neumanna
N 130; V CSP 38
905. 50 Kčs 1977 120.výr.úmrtia J.Kollára
N 133; V CSP 39
906. 50 Kčs 1977 120.výr.úmrtia J.Kollára
N 133; V CSP 39
907. 50 Kčs 1977 120.výr.úmrtia J.Kollára
N 133; V CSP 39
908. 50 Kčs 1978 100.výr.nar. Z.Nejedlého
N 135; V CSP 40
909. 50 Kčs 1978 100.výr.nar. Z.Nejedlého
N 135; V CSP 40
910. 50 Kčs 1978 100.výr.nar. Z.Nejedlého
N 135; V CSP 40
911. 50 Kčs 1978 100.výr.nar. Z.Nejedlého
N 135; V CSP 40
912. 50 Kčs 1978 650.výr.mincovne v Kremnici
N 137; V CSP 41
913. 50 Kčs 1978 650.výr.mincovne v Kremnici
N 137; V CSP 41
914. 50 Kčs 1978 650.výr.mincovne v Kremnici
N 137; V CSP 41
915. 50 Kčs 1979 30.výr. IX.zjazdu KSČ
N 140; V CSP 42
916. 50 Kčs 1979 30.výr. IX.zjazdu KSČ
N 140; V CSP 42
917. 50 Kčs 1979 30.výr. IX.zjazdu KSČ
N 140; V CSP 42
918. 50 Kčs 1986 Levoča
N 163; V CSP 44
919. 50 Kčs 1986 Levoča
N 163; V CSP 44
920. 50 Kčs 1986 Levoča
N 163; V CSP 44
921. 50 Kčs 1986 Levoča; Praha
N 163,162; V CSP 44,43 2 ks
922. 50 Kčs 1986 Bratislava
N 164; V CSP 45
923. 50 Kčs 1986 Bratislava
N 164; V CSP 45
924. 50 Kčs 1986 Telč
N 165; V CSP 46
925. 50 Kčs 1986 Telč
N 165; V CSP 46
926. 50 Kčs 1986 Český Krumlov
N 166; V CSP 47
927. 50 Kčs 1986 Český Krumlov
N 166; V CSP 47
928. 50 Kčs 1986 MPR Praha
N 162; V CSP 43
929. 50 Kčs 1986 MPR Praha
N 162; V CSP 43
930. 50 Kčs 1986 MPR Praha
N 162; V CSP 43
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
0/0
8.00
7.00
8.00
9.00
8.00
6.00
8.00
-0/00/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
1/1
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
-0-00/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
10.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
7.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
6.00
6.00
6.00
6.00
8.00
8.00
8.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
6.00
6.00
6.00
10.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
25
931. 50 Kčs 1987 Kôň Převalského
N 169; V CSP 48
932. 50 Kčs 1987 Kôň Převalského
N 169; V CSP 48
933. 50 Kčs 1987 Kôň Převalského
N 169; V CSP 48
934. 50 Kčs 1988 300.výr.nar.Juraja Jánošíka
N 172; V CSP 49
935. 50 Kčs 1988 300.výr.nar.Juraja Jánošíka
N 172; V CSP 49
936. 50 Kčs 1988 300.výr.nar.Juraja Jánošíka
N 172; V CSP 49
937. 50 Kčs 1989 150.výr.železnice Břeclav - Brno N 176; V CSP 50
938. 50 Kčs 1989 150.výr.železnice Břeclav - Brno N 176; V CSP 50
939. 25 Kčs 1965 20.výr. oslobodenia ČSR
N 109; V CSP 23
940. 25 Kčs 1965 20.výr. oslobodenia ČSR
N 109; V CSP 23
941. 25 Kčs 1965 20.výr. oslobodenia ČSR
N 109; V CSP 23
942. 25 Kčs 1965 20.výr. oslobodenia ČSR
N 109; V CSP 23
943. 25 Kčs 1970 25.výr. oslobodenia ČSR
N 119; V CSP 28
944. 25 Kčs 1970 25.výr. oslobodenia ČSR
N 119; V CSP 28
945. 25 Kčs 1970 25.výr. oslobodenia ČSR
N 119; V CSP 28
946. 25 Kčs 1970 25.výr. oslobodenia ČSR
N 119; V CSP 28
947. 20 Kčs 1972 100.výr.úmrtia A.Sládkoviča
N 124; V CSP 20
948. 20 Kčs 1972 100.výr.úmrtia A.Sládkoviča
N 124; V CSP 20
949. 10 Kčs 1964 20.výr. SNP
N 108; V CSP 15
950. 10 Kčs 1964 20.výr. SNP
N 108; V CSP 15
951. 10 Kčs 1966 1100 rokov Veľkej Moravy
N 111; V CSP 17
952. 10 Kčs 1966 1100 rokov Veľkej Moravy
N 111; V CSP 17
953. 5 Kčs 1970, 75, 78, 79
N 69; V CS 34 4 ks
954. 5 Kčs 1973
2 var. čísla 3
N 69; V CS 34 2 ks
955. 3 Kčs 1965 ,68,69
N 68, V CS 33 3 ks
956. 3 Kčs 1965,66,68,69
N 68, V CS 33 4 ks
957. 2 Kčs 1973 variant čísla 3
N 74; V CS 39 2 ks
958. 25 Halierov 1962
N 64; V CS 29
959. 25 Halierov 1963
N 64; V CS 29
960. 25 Halierov 1963
N 64; V CS 29
961. 10 Halierov 1961,2,3,5,6,7,8,9;1970,71
N 62; V CS 27 10 ks
962. 10 Halierov 1969,70,71
N 62; V CS 27 3 ks
963. 10 Halierov 1974,5,6,7,8,9;80,1,2,3,4,5,6,7,8,9;90; N 71; V CS 36 17 ks
964. 5 Halierov 1953,4;62,3,6,7;70,2,3,4,5,6,
N 59,60;V CS 24,25 12 ks
965. 5 Halierov 1962,3,6,7;1970,2,3,4,5,6
N 60; V CS 25 10 ks
966. 5 Halierov 1974,5; 10 Halierov 1962,8,9;71
N 60; 62; V CS 25;27 6 ks
967. 5 Halierov 1977,8,9;1986,8,9(R);1990
N 70; V CS 35 7 ks
968. 3 Haliere 1963
N 58; V CS 23
969. 1 Halier 1962,63,86
N 56; V CS 21 3 ks
970. Súbor obehových mincí 1980 obal PVC
N 86a; V SCS 1
971. Súbor obehových mincí 1980 obal PVC
N 86a; V SCS 1
972. Súbor obehových mincí 1981 obal PVC
N 87a; V SCS 3
973. Súbor obehových mincí 1981 obal PVC
N 87a; V SCS 3
974. Súbor obehových mincí 1982 obal PVC
N 88a; V SCS 5
975. Súbor obehových mincí 1982 obal PVC
N 88a; V SCS 5
976. Súbor obehových mincí 1983 obal PVC
N 89; V SCS 7
977. Súbor obehových mincí 1983 obal PVC
N 89; V SCS 7
978. Súbor obehových mincí 1983 obal PVC
N 89; V SCS 7
979. Súbor obehových mincí 1984 obal PVC
N 90; V SCS 8
980. Súbor obehových mincí 1984 obal PVC
N 90; V SCS 8
981. Súbor obehových mincí 1985 obal PVC
N 91; V SCS 9
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
-0/01/1
0/1
1-11-2
0-1
-0-01-1
-0/01/1
0/0
-0-1
0-0
0-1
0-1
0-1
0-2
0-0-0/00-00-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
7.00
7.00
6.00
8.00
8.00
8.00
7.00
7.00
8.00
8.00
8.00
7.00
6.00
6.00
6.00
6.00
8.00
8.00
6.00
6.00
5.00
5.00
4.00
8.00
3.00
4.00
3.00
3.00
3.00
3.00
7.00
5.00
4.00
6.00
5.00
1.00
4.00
2.00
2.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
10.00
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
10.00
8.00
8.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
8.00
8.00
ČSFR 1990-1992
982. 100 Kčs 1990 Bohuslav Martinů
983. 100 Kčs 1990 100.konanie Veľkej Pardubickej
984. 100 Kčs 1990 100.konanie Veľkej Pardubickej
985. 100 Kčs 1991 150.výr.nar.A.Dvořáka
986. 100 Kčs 1991 150.výr.nar.A.Dvořáka
987. 100 Kčs 1991 Stavovské divadlo
988. 100 Kčs 1991 Stavovské divadlo
989. 100 Kčs 1992 Lidice, Ležáky
990. 100 Kčs 1992 Lidice, Ležáky
991. 100 Kčs 1992 Moravské zemské muzeum
992. 100 Kčs 1992 Moravské zemské muzeum
993. 50 Kčs 1990 sv. Anežka Česká
994. 50 Kčs 1990 sv. Anežka Česká
N 182; V CSP 94
N 180; V CSP 93
N 180; V CSP 93
N 184; V CSP 95
N 184; V CSP 95
N 185; V SCP 96
N 185; V SCP 96
N 190; V CSP 97
N 190; V CSP 97
N 191; V CSP 98
N 191; V CSP 98
N 181; V CSP 51
N 181; V CSP 51
26
995. 50 Kčs 1991 Mariánské Lázně
N 186; V CSP 53
996. 50 Kčs 1991 Mariánské Lázně
N 186; V CSP 53
997. 50 Kčs 1991 Karlovy Vary
N 188; V CSP 55
998. 50 Kčs 1991 Karlovy Vary
N 188; V CSP 55
999. 50 Kčs 1991 Parník Bohemia
N 183; V CSP 52
1000. 50 Kčs 1991 Parník Bohemia
N 183; V CSP 52
1001. 50 Kčs 1991 Piešťany
N 187; V CSP 54
1002. 50 Kčs 1991 Piešťany
N 187; V CSP 54
1003. 10 Kčs 1990 T.G.Masaryk 1850-1937
N 83; V CS 48
1004. 10 Kčs 1990,93 T.G.Masaryk; 1991,93 Štefánik; 1992 Rašín N 83;84;85
1005. 10 Kčs 1990,93 T.G.Masaryk ; 1992 A.Rašín; 1991,93 M.R.Štefánik;
N 83,84,85; V CS 48,49,50
1006. 10 Kčs 1991 M.R.Štefánik 1880-1919
N 84; V CS 49
1007. 10 Kčs 1991,93 M.R.Štefánik ; 1992 A.Rašín
N 84,85;V CS 49,50
1008. 5 Kčs 1991 obe minc.; 2 Kčs 1991 obe minc., 1992; N 82,81; V CS 47,46
1009. 1 Kčs 1991,92; 50, 20, 10 Halierov 1991,92; N 80,79,78,77 8 ks
1010. 10 Halierov 1991,92
N 77;V CS 41 2 ks
1011. Súbor 10-, Kčs mincí 1990-1993 (5 ks)
N 99, V CSC 18
5 ks
5 ks
3 ks
5 ks
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
0-1
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
0.30
3.00
0-1
1/1
0-1
0-10-1
0-00/0
3.00
0.30
2.00
1.00
1.00
1.00
10.00
1-2
2/2
1/1
1-2
1-2
1-2
3.00
1.00
1.00
3.00
3.00
3.00
-0/01/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/01/1
1/1
0/0
1-1
1-1
1-1
1/1
-0-01/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1-2
0/0
1-1
-1/1
2/1-
10.00
8.00
8.00
6.00
6.00
6.00
6.00
3.00
3.00
5.00
7.00
7.00
7.00
2.00
4.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
5.00
7.00
8.00
7.00
0/0
0/0
0/0
0-0
0-0
0-0
7.00
7.00
7.00
10.00
10.00
10.00
Česká republika
Protektorát Čechy a Morava 1939-1945
1012. 1 K 1941,42,43,44
1013. 1 K 1943
1014. 1 K 1944
1015. 50 Halierov 1940,41,42,43,44
1016. 20 Halierov 1940 ,41,42,43,44
1017. 10 Halierov 1940,41,42,43,44
N 23; V P 4
N 23; V P 4
N 23; V P 4
N 22; V P 3
N 21; V P 2
N 20; V P 1
4 ks
lak.,pat.
5 ks
5 ks
5 ks
Slovenská republika
Slovenská republika 1939-1945
1018. 50 Ks 1944 Tiso
1019. 50 Ks 1944 Tiso
1020. 50 Ks 1944 Tiso
1021. 20 Ks 1941 Cyril a Metod
1022. 20 Ks 1941 Cyril a Metod
1023. 20 Ks 1941 Cyril a Metod
1024. 20 Ks 1941 Cyril a Metod
1025. 10 Ks 1944 Pribina
1026. 10 Ks 1944 Pribina
1027. 10 Ks 1944 Pribina
1028. 10 Ks 1944 Pribina obe var.
1029. 10 Ks 1944 Pribina obe var.
1030. 10 Ks 1944 Pribina obe var.
1031. 5 Ks 1939 Hlinka
1032. 5 Ks 1939 Hlinka obe var.
1033. 1 Ks 1940
1034. 1 Ks 1941
1035. 50 Halierov 1941
1036. 50 Halierov 1941
1037. 50 Halierov 1941
1038. 50 Halierov 1943
1039. 20 Halierov 1942(R),43
1040. 20 Halierov 1942
1041. 10 Halierov 1939, 42
1042. 5 Halierov 1942
1043. 5 Halierov 1942
N 35; V SKP 2 vl.škr.
N 35; V SKP 2
N 35; V SKP 2
N 33; V SK 10.1 dr.úd.
N 33; V SK 10.1
N 33; V SK 10.1
N 33; V SK 10.1
N 32; V SK 9.1
N 32v; V SK 9.1.2
N 32v; V SK 9.1.2
N 32v; V SK9.V.2 2 ks
N 32v; V SK9.V.2 2 ks
N 32v; V SK 9.1.2 2 ks
N 31; V SK 8
N 31; V SK 8 2 ks
N 30; V SK 7
N 30; V SK 7
N 28; V SK 5
N 28; V SK 5
N 28; V SK 5
N 29; V SK 6
N 27; V SK 4 2 ks
N 27; V SK 4
N 25; V SK 2 pat. 2 ks
N 24; V SK 1 flaky
N 24; V SK 1 flaky
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Slovenská republika 1993-2008
1044. 100 Sk 1993 Vznik SR
1045. 100 Sk 1993 Vznik SR
1046. 100 Sk 1993 Vznik SR
1047. Súbor obehových mincí 1993
1048. Súbor obehových mincí 1993
1049. Súbor obehových mincí 1993
N 1, V SKP 3
N 1, V SKP 3
N 1, V SKP 3
27
1050. Súbor obehových mincí 1993
1051. Súbor obehových mincí 1994
1052. Súbor obehových mincí 1994
1053. Súbor obehových mincí 1994
1054. Súbor obehových mincí 1994
1055. Súbor obehových mincí 2001
1056. Súbor obehových mincí 2002
1057. Súbor obehových mincí 2004
1058. Súbor obehových mincí 2005
1059. Súbor obehových mincí 2005
1060. Súbor obehových mincí 2006
Zlaté mesto Kremnica
Narodenie dieťaťa
Hist.regiony Šariš,Zemplín,Užsko
Hist.regiony Spiš,Abov,Turniansko
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
10.00
9.00
9.00
9.00
9.00
10.00
10.00
10.00
10.00
5.00
10.00
0-1-
4.00
-1-1-
6.00
1/1-2/23/2
-2-21/2
2/1
6.00
5.00
7.00
4.00
6.00
7.00
2/3
7.00
2/1-
5.00
-2/2
8.00
-1/2
2/2
6.00
4.00
-2/3
3.00
1-2-
3.00
-3/2-1/1
-1/1
-2/2-2/1
-2/2-1/2
-1/1
-1/1
2/12/2
2/3
2/3
2/2
2/11/1
3/23/23/2
3/3
-1/2
8.00
10.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
5.00
1.00
1.00
10.00
9.00
1.00
3.00
5.00
5.00
4.00
2.00
Slovenská republika 20091061. Komplet obehových euromincí 1 Cent - 2 € 2009 8 ks
Habsburgovci
Habsburgovci - Ferdinand I. 1526-1564
1062. 1 Denár 1542 KB, 1557 KB
2 ks
Habsburgovci - Leopold I. 1657-1705
1063. 6 Grajciar 1673 KB
1064. 3 Grajciar 1666 KB
1065. 3 Grajciar 1690 KB
1066. 1 Denár 1673 KB, 1686 KB
1067. 3/4 Grajciar-Grešla 1696 Opole
1068. 1/2 Grajciar 1703 KB
N 19
N 16
N 16.5 sek.
N 8 2 ks
N 7.3
N 4.2
Habsburgovci - Jozef I. 1705-1711
1069. 3 Grajciar-Groš 1705 Mníchov
N 8.1
Habsburgovci - Mária Terézia 1740-1780
1070. 1 Grajciar 1762 K
N 10 škr.,hr.
Habsburgovci - Jozef II. 1780-1790
1071. 1 Grajciar 1790 S
N 18
Habsburgovci - František I. 1792-1835
1072. 30 Grajciar 1807 B
1073. 20 Grajciar 1831 A
N 53 škr.
1074. 3 Grajciar 1800 B; 1 Grajciar 1816 B; 1/2 Grajciar 1812 S;
1/4 Grajciar 1816 A;
N 12;22;17;20 4 ks
1075. 3 Grajciar 1800 S ; 1 Grajciar 1800 A,1800 B,1816 B ;
1/4 Grajciar 1816 O
N 12;10;21;50 5 ks pat.
František Jozef I Rakúsko
1076. 1 Zlatník 1858 B
1077. 1 Zlatník 1859 A bez bodky za REX
1078. 1 Zlatník 1861 A
1079. 1 Zlatník 1876
1080. 1 Zlatník 1877 bz hr.a
1081. 1 Zlatník 1877
1082. 1 Zlatník 1878
1083. 1 Zlatník 1879
1084. 1 Zlatník 1886
1085. 1 Zlatník 1889
1086. 20 Grajciar 1870 bz
1087. 10 Grajciar 1872 bz
1088. 4 Grajciar 1861 A
1089. 3 Grajciar 1851 G
1090. 3 Grajciar 1851 B
1091. 1 Grajciar 1851 A
1092. 1 Grajciar 1858 V
1093. 1 Grajciar 1860 E
1094. 1 Grajciar 1860 E
1095. 1 Grajciar 1861 E
1096. 5/10 Grajciar 1858 B
N 39; V FJ 45
N 39; V FJ 45
N 39; V FJ 45
N 42; V FJ 48
N 42; V FJ 48
N 42; V FJ 48
N 42; V FJ 48
N 42; V FJ 48
N 42; V FJ 48 st.kor.
N 42; V FJ 48
N 28
N 22 škr.
N 14
N 13 vada materiálu
N 13
N6
N7
N7
N7
N7
N3
R
28
1097. 5/10 Grajciar 1860 E
N3
1098. 5/10 Grajciar 1860 V
N3
1099. 2 korunák 1913 bz
N 79
1100. 1 korunák 1893 bz hr.a
N 75
1101. 1 korunák 1893,94 (2x),95,99
N 75 5 ks
1102. 1 korunák 1901 bz hr.a
N 75
1103. 1 korunák 1901, 03
N 75 2 ks
1104. 1 korunák 1902 bz
N 75
1105. 1 korunák 1908 jubilejný 60 rokov vlády N 163
1106. 1 korunák 1912 bz hr.a
N 76
1107. 1 korunák 1914, 15
N 76 2 ks
1108. 1 korunák 1915 bz
N 76
1109. 1 korunák 1916 bz hr.b
N 76
1110. 20 Heller 1893 bz; 1895 bz
N 71 2 ks
1111. 20 Heller 1893 bz
N 71
1112. 20 Heller 1893,94,95; 1908; 1911
N 71 5 ks
1113. 20 Heller 1907; 10 Heller 1895,1909; 20 Filler 1916 KB;
10 Filler 1908 KB
KM 498;482;2803;2802
5 ks
1114. 20 Heller 1911 bz
N 71
1115. 20 Heller 1917 bz
N 72
1116. 10 Heller 1893,94,95; 1907; 1910
N 65 5 ks
1117. 10 Heller 1895 bz; 1909 bz
N 65 2 ks
1118. 10 Heller 1915, 16
N 66;67
2 ks
1119. 1 Heller 1895 bz
N 58
pat.
1120. 1 Heller 1902 bz
N 58
1121. 1 Heller 1914 bz
N 58
1122. 1 Heller 1915 bz; 1916 bz
N 66 2 ks
1123. 3 Centesimi 1852 M
19 mm
N 91
2/2
3/3
-0/0-1/1
-2-2-2/2
1-2
2/2
-0/01/1
1-1
1/01/1
2-22/2
1-2
10.00
3.00
8.00
7.00
5.00
3.00
3.00
2.00
5.00
3.00
4.00
5.00
3.00
1.00
1.00
4.00
1-2
-0/02/2
1-2
0-2
1-1
1/1
1/00/0
1-1-1/2
1.00
0.50
0.50
4.00
2.00
2.00
3.00
2.00
3.00
1.00
10.00
-2/1
2/2
2/2
2/2
2/1
2/11-2-0/01/1
-1-21/1
-0/0-1/1-1-2-0/1
8.00
6.00
5.00
5.00
1.00
3.00
2.00
8.00
3.00
3.00
7.00
2.00
2.00
3.00
2.20
-2/2-
3.00
KM 143b;
KM 161 škr., pat. 2 ks
1-1
1.00
KM 35;36 2 ks
SS 27
SS 32 3 ks
SS 32;31;30
3 ks
2 ks
0-1
0/0
1-1
1-1
1/1
2.00
1.00
3.00
1.70
0.70
SS 83
SS 84
SS 82
SS 84
2/2
-1/11/1-1/1-
8.00
8.00
8.00
8.00
František Jozef I Uhorsko
1124. 1 Zlatník 1879 KB hr.a
1125. 6 Grajciar 1849 C
1126. 6 (Hat) Grajciar 1849 NB
1127. 4 Grajciar 1868 KB
1128. 1 Grajciar 1872 KB
1129. 1 korunák 1894 KB hr.b
1130. 1 korunák 1912 KB, 15 KB
1131. 1 korunák 1914 KB
1132. 1 korunák 1915 KB
1133. 20 Filler 1893,94; 1907,08,14 KB
1134. 20 Filler 1908 KB
1135. 20 Filler 1908 KB
1136. 20 Filler 1914 KB
1137. 10 Filler 1893,94; 1908,09,15,16 KB
1138. 10 Filler 1908 KB
N 44
N 18
N 87 škr.
falzum?
N9
N 77
N 78 2 ks
N 78
N 78
N 73 5 ks
N 73
N 73
N 73
N 68,69 6 ks
N 68
František II. Rákoci 1703-1711
1139. 1 Poltura 1705 KB
N2
Nemecko
Prusko
1140. 3 Pfennig 1850 A Fridrich Wilhelm IV. 1840-1861
1 Pfennig 1868 A Wilhelm I. 1861-1888;
Výmar.republika
1141. 200 Mariek 1923 E; 500 Mariek 1923 A
1142. 200 Mariek 1923 A
1143. 10 Rentenpfennig 1924 A,E,F
1144. 10, 5, 2 Rentenpfennig 1924 A
1145. 1 Reischpfennig 1925 D, 10 Pfennig 1925 A
Nemecko 3.ríša 1933-1945
1146. 5 RM 1934 A
1147. 5 RM 1934 A
1148. 5 RM 1934 F
1149. 5 RM 1935 A
kostol bez dátumu
Hindenburg
kostol s dátumom
Hindenburg
29
1150. 5 RM 1935 E Hindenburg
1151. 5 RM 1935 A kostol bez dátumu
1152. 5 RM 1936 A Hindenburg
1153. 2 RM 1934 A kostol s dátumom
1154. 2 RM 1936 D Hindenburg
1155. 2 RM 1938 B Hindenburg
1156. 2 RM 1938 A Hindenburg
1157. 2 RM 1939 A Hindenburg
1158. 1 RM 1934 A ; E
1159. 1 RM 1938 A
1160. 10 Reichspfennig 1935 A ,J; 1936 A,D
1161. 10 Reichspfennig 1938 A,B; 1944 A
SS 84 hr.
SS 83
SS 84
SS 81
SS 90
SS 90
SS 90
SS 90
SS 80
2 ks
SS 80
SS 40 4 ks
SS 88;94 3 ks
1/1
-0/0
-1/12/2
1/1
1/2
-1/11/1
1/1
1/1
1-1
1-1
8.00
7.00
8.00
3.00
7.00
3.00
3.00
4.00
8.00
4.00
3.00
2.00
-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/1
-0/0-0/0-0/01/1
0/0
-0/0-0/00/0
-1-11/1
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
3.00
10.00
8.00
8.00
5.00
1.00
1.00
0-2
-0/0-1-10-1
1.00
2.00
1.00
2.00
1/1
1-1-0/0-0/01/1
1/1
1/1
1/1
-0/0-0/0-0/00/0
0/0
1/1
1/1
1/1
-0/0-0/0-0/01/1
1/1
1.50
4.00
2.00
2.00
1.00
1.50
1.50
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
5.00
1.00
Nemecko-BRD
1162. 10 Mariek 1971 D hr.a XX.OH Mnichov,ol.symbol.slučka SS 131
1163. 10 Mariek 1971 F hr.b XX.OH Mnichov,ol.symbol.slučka SS 131
1164. 10 Mariek 1971 D hr.b XX. OH Mnichov,športovci
SS 132
1165. 10 Mariek 1971 G hr.b XX. OH Mnichov,športovci
SS 132
1166. 10 Mariek 1972 D hr.b XX. OH Mnichov,štadión
SS 133
1167. 10 Mariek 1972 D hr.b XX. OH Mnichov,štadión
SS 133
1168. 10 Mariek 1972 D hr.b XX. OH Mnichov,štadión
SS 133
1169. 10 Mariek 1972 F hr.a XX. OH Mnichov, štadión
SS 133
1170. 10 Mariek 1972 G hr.b XX. OH Mnichov,štadión
SS 133
1171. 10 Mariek 1972 J hr.a XX. OH Mnichov,štadión
SS 133
1172. 10 Mariek 1972 D hr.a XX. OH Mnichov,olymp.oheň
SS 134
1173. 10 Mariek 1972 D hr.a XX. OH Mnichov,olymp.oheň
SS 134
1174. 10 Mariek 1972 F hr.a XX. OH Mnichov,olymp.oheň
SS 134
1175. 10 Mariek 1972 F hr.b XX. OH Mnichov,olymp.oheň
SS 134
1176. 10 Mariek 1972 G hr.a XX. OH Mnichov,olymp.oheň
SS 134
1177. 10 Mariek 1972 G hr.b XX. OH Mnichov,olymp.oheň
SS 134
1178. 10 Mariek 1972 J hr.a XX. OH Mnichov,olymp.oheň
SS 134
1179. 10 Mariek 1972 J hr.b XX. OH Mnichov,olymp.oheň
SS 134
1180. 10 Mariek 1990 F Ag 625, 15,5g Friedrich I
SS 173
1181. 10 Mariek 1990 J hr.b 800 r. nemeck.rádu Matky božej
SS 175
1182. 10 Mariek 1991 A hr.b 200 r. Brandenburg.brány
SS 176
1183. 5 Mariek 1973 J Mikuláš Koperník
SS 135
1184. 2 Marky 1957 F Planck hr.; 50 Pfennig 1949 F
SS 115;102 2 ks
1185. 2 Marky 1963 J Max Planck
SS 115
1186. 2 Mark 1970 D; 1 Mark 1950 D;10 Pfennig 1973 D; 2 Pfennig 1965 D
SS 124;108;106;104
4 ks
1187. 2 Marky 1990 J hr.a F.J.Strauss
SS 174
1188. 1 Marka 1956 J ; 50 Pfennig 1950 J
SS 108;107 2 ks
1189. 50 Pfennig 1950 F; 1928 D
SS 107;42
2 ks
Nemecko - DDR
1190. 20 Mark 1971 Ernst Thälman
KM 34
1191. 20 Mark 1971 A Ernst Thälmann hr.a, hr.b
SS 33
2 ks
1192. 20 Mark 1971 100.výr.nar. H.Manna
SS 32
1193. 20 Mark 1971 A hr.b Ernst Thälmann
SS 33
1194. 20 Mark 1971 A hr.a Ernst Thälmann
SS 33
1195. 20 Mark 1972 Wilhelm Pieck
KM 42
1196. 20 Mark 1972 Friedrich v. Schiller
KM 40
1197. 20 Mark 1972 A Wilhelm Pieck hr.b
SS 40
1198. 20 Mark 1972A hr.a Friedrich v. Schiller
SS 39
1199. 20 Mark 1972A hr.b Friedrich v. Schiller
SS 39
1200. 20 Mark 1972 A hr.b Wilhelm Pieck
SS 40
1201. 20 Mark 1973 A hr.a Otto Grotewohl
SS 45
1202. 20 Mark 1973 A hr.b Otto Grotewohl
SS 45
1203. 10 Mark 1972 Buchenwald hr.b
KM 38
1204. 10 Mark 1972 A hr.b Buchenwald
SS 38
1205. 10 Mark 1973 X.svet.festival mládeže a študentov Berlín 1973 SS 44
1206. 10 Mark 1973 A X.svet.festival mládeže Berlín 1973
SS 44
1207. 10 Mark 1974 A 25.výr.DDR
SS 49 hr.
1208. 10 Mark 1975 A 20.výr.Varšavskej zmluvy
SS 54
1209. 10 Mark 1978 A hr.b ZSSR-NDR let do vesmíru
SS 67 škr.
1210. 5 Mark 1969 20.výr.DDR
SS 24
30
1211. 5 Mark 1971 A Brand.brána
SS 31
1212. 5 Mark 1971 A Brand.brána hr.a
SS 31
1213. 5 Mark 1971 A hr.a,b Brand.brána
SS 31 hr.,škr. 2 ks
1214. 5 Mark 1972 A hr.a Meissen
SS 37 dr.hr.
1215. 2 Mark 1957 A; 1 Mark 1956 A, 62 A, 63 A
SS 13;14 4 ks
1216. 1 Marka 1977
KM 35.2
1217. 1 Marka 1978
KM 35.2
1218. 50 Pfennig 1958
KM 12.1
1219. 50 Pfennig 1971
KM 12.2
1220. 20 Pfennig 1969
KM 11
1221. 10 Pfennig 1963,65,67,68,70,71,82 A; 5 Pfennig 1968,72 A;
1 Pfennig 1952,53,63,68,75 A
SS 10;9;8;5
14 ks
1222. 10 Pfennig 1968,71,78,79
KM 10 4 ks
1223. 5 Pfennig 1968 ,72,75,78,80
KM 9.1;9.2 5 ks
1224. 1 Pfennig 1968,75,77,78,79,81
KM 8.1;8.2 6 ks
1/1
2/1
-0-1-0/01-2
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.50
1.50
0.50
0.50
0.40
0-2
1-1
1-1
1-1
2.00
1.00
1.00
1.00
0-0
0-0
6.50
2.60
-1/1-
1.00
1-11/1
1/1
1/1
0-1
0-1
2.00
2.40
1.50
6.00
2.60
1.50
0-1
1-1
1-2
1/1
0-1
1.50
1.00
0.50
1.00
1.50
-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/00/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
10.00
10.00
10.00
8.00
8.00
8.00
9.00
9.00
9.00
8.00
8.00
9.00
9.00
9.00
10.00
8.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
Európa
Arménsko
1225. 10, 5, 3, 1 Dram 1994; 50, 20, 10 Luma 1994
1226. 5 Dram 1994; 20, 10 Luma 1994
7 ks
3 ks
Rakúsko
1227. 100 korunák 1924; 10 Groschen 1925
SS 36,42 škr. 2 ks
1228. 100 korunák 1924; 10 Groschen 1925,29; 1 Schilling 1934;
1 Groschen 1925
SS 36;42;55;39
1229. 2 Schilling 1928
Ag Schubert
SS 47 hr.
1230. 1 Schilling 1934
SS 55
1231. 1/2 Schilling 1926 Ag
SS 43
1232. 10 Groschen 1925, 28 (R), 29
SS 42 3 ks
1233. 5 Groschen 1931, 32, 34
SS 41 3 ks
1234. 5 Groschen 1931,32; 2 Groschen 1925,27,28,29; 1 Groschen 1927,29
SS 41;40;39 8 ks
1235. 5 Groschen 1931,32,34
SS 41 3 ks dr.škr.,st.kor.,dr.hr.
1236. 2 Groschen 1925, 29
SS 40 2 ks
1237. 2 Groschen 1925
SS 40
1238. 1 Groschen 1927, 35, 36
SS 39 3 ks
R
Rakúsko 1947-2001
1239. 50 Schilling 1974
1240. 50 Schilling 1974
1241. 50 Schilling 1978
1242. 25 Schilling 1956
1243. 25 Schilling 1957
1244. 25 Schilling 1958
1245. 25 Schilling 1959
1246. 25 Schilling 1960
1247. 25 Schilling 1961
1248. 25 Schilling 1962
1249. 25 Schilling 1963
1250. 25 Schilling 1964
1251. 25 Schilling 1965
1252. 25 Schilling 1966
1253. 25 Schilling 1968
1254. 25 Schilling 1969
1255. 25 Schilling 1970
1256. 25 Schilling 1971
1257. 25 Schilling 1971
1258. 25 Schilling 1972
1259. 25 Schilling 1973
1260. 20 Schilling 1980
1261. 20 Schilling 1982
1262. 20 Schilling 1983
1263. 20 Schilling 1984
1264. 20 Schilling 1985
1265. 20 Schilling 1986
Wiener Inernat.Gartenschau hr.b
50 Jahre Öster.Rundfunk hr.b
Franz Schubert hr.a
W.A.Mozart hr.a
Mariazell hr.a
C.A.v.Welsbach hr.a
v. E.Johann hr.b
Volby v Korutánsku hr.b
Burgenland hr.a
Anton Bruckner hr.a
Princ Eugen v. Savoy hr.b
Franz Grillparzer hr.a
Technische Hochschule Wien hr.b
Ferdinand Raimund hr.a
J.L. v. Hildebrandt hr.b
Peter Rosegger hr.b
Franz Lehár hr.a
Wiener Börse hr.b
Wiener Börse hr.b
Carl Michael Ziehrer hr.a
Max Reinhardt hr.b
Joseph Haydn
Burg Hochosterwitz Kärtner
Schloss Grafenegg
Dieceza Linz
Dynastie Barenberg
KM 2919;SS 113
KM 2922;SS 116
KM 2937;SS 135
KM 2881;SS 74
KM 2883;SS 75
KM 2884;SS 80
KM 2887;SS 82
KM 2890;SS 83
KM 2891;SS 84
KM 2892;SS 85
KM 2893;SS 86
KM 2895;SS 89
KM 2897;SS 91
KM 2899;SS 93
KM 2903;SS 97
KM 2905;SS 100
KM 2907;SS 101
KM 2910;SS 104
KM 2910;SS 104
KM 2912;SS 107
KM 2915;SS 110
KM 2946.1; SS 145.1
KM 2955.1; SS 152.1
KM 2960.1;SS 155.1
KM 2965.1;SS 160.1
KM 2970.1;SS 165.1
KM 2975.1;SS 170.1
31
1266. 20 Schilling 1986 Dynastie Barenberg
1267. 20 Schilling 1987 Salzburg
1268. 20 Schilling 1991 Tyrolsko
1269. 20 Schilling 1995 Krems
1270. 20 Schilling 1996 Anton Bruckner
1271. 10 Schilling 1958,71,73
1272. 10 Schilling 1971 Ag
1273. 5 Schilling 1962
Ag
1274. 2 Schilling 1946, 47
1275. 1 Schilling 1946, 47, 52, 57
1276. 1 Schilling 1947
1277. 1 Schilling 1952
1278. 1 Schilling 1959; 60,1,2,3,4,5,6,7,8,9
1279. 1 Schilling 1970,1,2,3,4,5,6,7,8,9
1280. 1 Schilling 1979; 80-89; 90-98
1281. 1 Schilling 1980,1,2,3,4,5,6,7,8,9
1282. 1 Schilling 1990,1,2,3,4,5,6,7,8
1283. 50 Groschen 1946,47,52,55
1284. 50 Groschen 1959; 60-68; 71-79
1285. 50 Groschen 1980-89; 90-97
1286. 50 Groschen 1981,4,6,8,9; 90,1,2,3,5,6
KM 2975.1;SS 170.1
KM 2980.1;SS 175.1
KM 2988.1;SS 182.1
KM 3022;SS 222
KM 3033;SS 229
SS 79
3 ks
SS 79
SS 78
KM 2872 2 ks
KM 2871 4 ks
SS 70
SS 70
KM 2886 11 ks
KM 2886 10 ks
KM 2886 20 ks
KM 2886 10 ks
KM 2886
9 ks
KM 2870
4 ks
KM 2885 19 ks
KM 2885 18 ks
KM 2885 11 ks
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0-1
1/1
1/1
-0-1
-0-1
1/1
1/1
-0-1
-0-1-0-1
-0-1-0-1-0-1
1-2
0-1
-0-1
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
5.00
4.00
3.00
2.60
6.00
3.00
5.50
2.00
2.00
4.00
2.00
2.00
4.00
6.00
5.00
2.00
0-1-
5.00
-0-1-
0.70
1-2
1-0
-1-2
1.00
0.40
1.00
proof
proof
proof
0-1
0-1
0-1
4.00
4.00
3.00
1.00
0.80
1.00
0-1
1.50
0/0
0-0
0/0
0.70
1.00
0.50
0-1-
9.00
0-1
4.00
1-1-2.
1/1
0-2
0-1
0-1
0-2
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0.00
0.70
0.80
0.70
2.00
1.00
2.00
1.50
2.00
0.60
0.80
1.00
Rakúsko 20021287. Komplet obehových euromincí 1 Cent-2 € 2008
8 ks
Belgicko
1288. 5 Frank 1949 N,50 F; 1 Frank 1951 N,58 N,59 F
KM 135.1;134.1;143.1;142.1 CuNi 5 ks
1289. 2 Frank 1930 N; 1 Frank 1939; 50 Cent. 1928 F; 10 Cent. 1928 F;
5 Cent. 1922 F, 27 F
KM 92;120;87;85.1;66
6 ks
1290. 1 Frank 1967, 73, 75 (2x)
KM 142.1 4 ks
1291. 2 Centimes 1863; 5 Centimes 1905 KM 4.2;54 2 ks hr.,pat.
Bulharsko 1946-1990
1292. 5 Leva 1982 2.medzinár.bienále detskej tvorby Sofia´82 KM 142
1293. 5 Leva 1985 EXPO Plovdiv
KM 154
1294. 2 Leva 1981 1300.výr. Bulharského štátu
KM 126
1295. 20 Stotiniek 1974,88,89; 1906
KM 88;26
4 ks
1296. 20 Stotiniek 1974,89; 10 Stotiniek 1962,74
KM 88;87;62 4 ks
1297. 10 Stotiniek 1962,74,81; 1906
KM 62;88;25 4 ks
1298. 10 Stotiniek 1962,74; 2 Stotinky 1974,88,89; 1 Stotinka 1974,89,90
KM 62;87;84;85 8 ks
Cyprus
1299. 20 Cents 1989
1300. 10; 2 Cents 1983; 1 Cent 1987
1301. 5 Cents 1994
KM 62.1
KM 56.1;54.1;53.2
KM 55.3
3 ks
Cyprus 20081302. Komplet obehových euromincí 1 Cent - 2 € 2008 8 ks
Dánsko
1303. 20 Kroner 1990; 10 Kroner 1989; 5 Kroner 1990; 2, 1 Krone 1992
Margrethe II.
KM 871;867.1;869.1;874.1;873.1
5 ks
1304. 10 Krone 1989; 1 Krone 1963; 50 Öre 1989,94; 25 Öre 1971,90;
10 Öre 1975; 5 Öre 1977
8 ks
1305. 1 Krone 1963 Frederik IX/CS
KM 851.1
1306. 1 Krone 1963,69,72 Frederik IX/CS
KM 851.1;851.2 3 ks
1307. 1 Krone 1965,67 Frederik IX
KM 851.1 2 ks
1308. 1 Krone 1973,75,78 Margrethe II/SB
KM 862.1 3 ks
1309. 1 Krone 1976,80,84,94,95 Margrethe II KM 862.1-3;873.1 5 ks
1310. 1 Krone 1979,80 Margrethe II/BB
KM 862.2
2 ks
1311. 1 Krone 1983,84 Margrethe II/RB
KM 862.3
2 ks
1312. 1 Krone 1987,88,89 Margrethe II/RB
KM 862.3 3 ks
1313. 50 Öre 1989,90,94 Margrethe II.
KM 866.1;866.2 3 ks
1314. 25 Öre 1966 ,67,71,72 Frederik IX.
KM 855.1;855.2 4 ks
1315. 25 Öre 1966, 71, 72 Frederik IX.
KM 76.1;76.2
3 ks
32
1316. 25 Öre 1968 CS; 72 SS; 76 SB; 81 BB; 87 RB
1317. 25 Öre 1978,79,86 Margrethe II.
1318. 25 Öre 1990,91 Margrethe II.
1319. 10 Öre 1953,4,5,7;63,4,5,6,9;70,2 Frederik IX.
1320. 10 Öre 1962,70,72 Frederik IX/CS
1321. 10 Öre 1970 Frederik IX.
1322. 10 Öre 1973,78 Margrethe II/SB
1323. 10 Öre 1973 Margrethe II CuNi
1324. 10 Öre 1977,78 Margrethe II
1325. 10 Öre 1980,81 Margrethe II/BB
1326. 5 Öre 1941 Christian X/NS
1327. 5 Öre 1967,68 Frederik IX.
1328. 5 Öre 1973,74 Margrethe II/SB
1329. 5 Öre 1973,6,9;80,1,3,8 Margrethe II
1330. 5 Öre 1979,81 Margrethe II/BB
KM 855.1,2;861.1 5 ks
KM 861.1-3 3 ks
KM 868.1
2 ks
KM 841.1-2;849.1-2 11 ks
KM 849.1 3 ks
KM 849,1
KM 860.1 2 ks
KM 79.1
KM 860.1 2 ks
KM 860.2
2 ks
KM 834
KM 848.1
2 ks
KM 859.1
2 ks
KM 859.1-3 7 ks
KM 859,2
2 ks
0-1
0-1
0-1
0-2
0-1
-0/00-1
0/0
0-0
0-1
1/1
0-1
0-0
0-1
0-0
1.50
0.80
0.60
1.00
1.20
0.40
1.00
0.30
0.50
1.00
1.00
0.70
1.00
1.20
1.00
1-1
6.50
1-1
0.40
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0.80
0.60
1.20
1.00
1.00
0.60
0-10-1-
9.00
9.00
0-1
1.00
-1-3
5.00
1-2
1-10/1
0/1
1-11-11-11-1-0-1-0-11-1
1/1
1-1-0-1-0-2
1-1-0-2
-0-2
0-1
1.50
4.00
2.00
2.00
2.00
2.00
3.00
2.00
1.50
1.00
1.10
1.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
0.50
0.80
0-1
0-10-1
0-1-
2.00
1.50
1.00
1.40
Estónsko
1331. 5 Senti 1991;10 Senti 1991,92; 20 Senti 1992; 50 Senti 1992;
5 Krooni 1993
KM 21;22;23;24
6 ks
Fínsko 1918-1962
1332. 50 Pennia 1921; 5 Pennia 1963
KM 21;45
2 ks
Fínsko 1963-2002
1333. 1 Markka 1970; 20 Pennia 1970
1334. 1 Markka 1994; 10 Pennia 1963,92
1335. 10 Pennia 1963,64,71,72,75,84
1336. 10 Pennia 1963,72 S; 20 pennia 1976 K
1337. 5 Pennia 1963,72,74,78
1338. 1 Penni 1963,69,72
KM 49a;47
2 ks
KM 46;65;76 3 ks
KM 46;46a
6 ks
KM 46;47
3 ks
KM 45;45a
4 ks
KM 44;44a
3 ks škr.
Fínsko 20021339. Komplet obehových euromincí 1 Cent - 2 € 2007 8 ks
1340. Komplet obehových euromincí 1 Cent - 2 € 2009 8 ks
Francúzsko do 1959
1341. 1 Frank 1942,43
KM V 95.1 2 ks škr.
1342. 10 Centimes 1855 A,70 A; 5 Centimes 1855 A; 1856 MA
KM Y 17.1;4.1;16.1;17.6 4 ks
Francúzsko 1959-2002
1343. 10 Frank 1976, 78
KM 940
2 ks
1344. 10 Frank 1980,88,90,91 bimetal
KM V 127.1 4 ks
1345. 10 Frank 1989 bimetal
KM V 127.1 škr.
1346. 10 Frank 1990 bimetal
KM V 127.1 škr.
1347. 5 Frank 1971,72
KM 110a
2 ks
1348. 5 Frank 1971, 72
KM 926a.1
2 ks
1349. 2 Frank 1980,81,82
KM 109.1
3 ks
1350. 1 Frank 1960,69,70,71,75,76,77,91
KM 108
8 ks
1351. 1 Frank 1960,9;1972,3,6,7;1991
KM 925.1
7 ks
1352. 1 Frank 1960,69,76,77,91
KM 925.1
5 ks
1353. 1 Frank 1960; 1/2 Frank 1969,71; 20 Centimes 1968 KM 925.1;931.1 4 ks
1354. 1 Frank 1988 Charles de Gaulle-35.výr. 5.republ.
KM 129
1355. 1/2 Frank 1965,8;71,2,6,7,8;83,4,5,6;97
KM 107.1 12 ks
1356. 1/2 Frank 1965,6,8,9;70,3,4,5,6;84,5,6;91
KM 107.1 13 ks
1357. 1/2 Frank 1965,9; 70,3,6; 86; 91
KM 107.1 7 ks
1358. 20 Centimes 1962,9;76,7,8,9;81,2
KM 105
8 ks
1359. 20 Centimes 1962,3,4,7,8; 70,4,6,7; 81,4,6,7,8
KM 105
14 ks
1360. 20 Centimes 1963,4,7,8; 76; 87,8
KM 105
7 ks
1361. 20 Centimes 1967,9;73,8;84,5,8;90
KM 105
8 ks
1362. 10 Centimes 1963;78;85,6;90,1,3;1917,20; 5 Centimes 1985,7;91
KM 73a;61;104 12 ks
1363. 10 Centimes 1963,8;76,9;84,5,6,7,8,9;90,1,5,7,8
KM 104
15 ks
1364. 5 Centimes 1964; 1 Centime 1964,65
KM 103;102 3 ks
1365. 5 Centimes 1966,8;74,6,7,9;80,3,4,6,7;92,3,6
KM 104
14 ks
33
Francúzsko 20021366. Komplet obehových euromincí 1 Cent - 2 € 1999 8 ks
0-1-
8.50
1-10-1
0/0
0/0
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
2.00
2.00
1.00
0.70
0.80
1.00
1.00
1.20
1.50
0.70
1-10-10-10-10-0
0-0
5.00
3.20
2.20
2.80
1.00
0.80
0-1-
8.50
1/1
0.50
1-1
1/1
1.50
0.50
0-1
0-1
-0-10-1
0-1
0-1
1.70
1.00
0.50
3.00
0.80
1.40
KM 5 3 ks
KM 5a 3 ks
0-0
0-0
6.00
7.50
KM 516
KM 510 2 ks
0/0
1-2-
10.00
1.00
0/0
0-1
0/0
0-1
1/1
1-1
0-1
0/0
0-1
0-2
0-1
0-2
0-1
0-1
0-2
0-2
0-1
10.00
2.40
7.00
2.40
1.50
0.50
1.50
1.00
1.00
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
0.70
1.00
Grécko 1973-2001
1367. 100 Drachmes 1990, 92
1368. 100 Drachmes 1992; 20 Drachmes 1990,92
1369. 100 Drachmes 1992
1370. 50 Drachmes 1988 Homér
1371. 20 Drachmes 1990,92 Dionysios Solomos
1372. 20 Drachmes 1992, 94
1373. 10 Drachmes 1978,84,86 Demokritus
1374. 5 Drachmes 1978,82,84,86,90 Aristoteles
1375. 5 Drachmes 1982,90; 1 Drachma 1988; 50 Lepta 1973
1376. 2 Drachmes 1976,82
KM 159 2 ks
KM 159;154 3 ks
KM 159
KM 147
KM 154 2 ks
KM 154 2 ks
KM 132 3 ks škr.,dr.hr.
KM 118;131 5 ks škr.
KM 131;150;106 4 ks
KM 117;130 2 ks škr.
Holandsko
1377. 1 Gulden 1956,64,69,71; 25 Cent 1968; 5 Cent 1967;
1 Cent 1966,69;
KM 184,184a,183,181,180 8 ks
1378. 25 Cents 1950,7;60,2,4,5,8,9;70,1,2,3,6,7,8,9;80 KM 183 17 ks
1379. 10 Cents 1948;50,1,7,8,9;63,4,5,6,7,8;70,1-9;80 KM 182;177 23 ks
1380. 10 Cents 1948;50,1,5,6,7,8,9;60,1-9;70,1-9;80
KM 182;177 29 ks
1381. 1 Cent 1948 Wilhelmina; 1950 Juliana
KM 175;180 2 ks
1382. 1 Cent 1954,55 Juliana
KM 180
2 ks
Holandsko 20021383. Komplet obehových euromíncí 1 Cent - 2 € 2003 8 ks
Írsko 1970-2001
1384. 1 Penny 1980
KM 20
Juhoslávia
1385. 2 Dinara 1925; 1 Dinar 1925
1386. 10 Para 1920 Zn
KM 6;5
KM 2
2 ks
Juhoslávia 1953-1991
1387. 50 Dinarov 1955,85,88
KM 35;113
3 ks
1388. 20 Dinarov 1955,87
KM 34;112 2 ks st.kor.,n.škr.
1389. 20 Dinarov 1955; 10 Dinare 1963; 2 Dináre 1976 KM 34;29;57 3 ks
1390. 1 Dinar 1965;74,5,7,9;80,1,2,3,4;90
KM 47;59;86;142 11 ks n.hr.
1391. 20 Para 1966; 10 Para 1977; 5 Para 1965
KM 45;44;43 3 ks
1392. 20 Para 1976,80,81; 5 Para 1965
KM 45;43
4 ks
Macedónia
1393. 1 , 2 , 5 Denárov 1995 FAO
1394. 1 , 2 , 5 Denárov 1995 FAO
mosadz
CuNiZn
Maďarsko 1926-46
1395. 5 Pengö 1938 SZT. ISTVÁN
1396. 1 Pengö 1926 , 27
Maďarsko 1946-1989
1397. 200 Forint 1976 Gyula Derkovits
KM 609
1398. 20 Forint 1982,83,84,89 Dozsa
KM 630 4 ks
1399. 10 Forint 1948 Szechenyi István
KM 538
1400. 10 Forint 19716,7;84,5,9
KM 595;636
6 ks
1401. 10 Forint 1971
KM 595
1402. 10 Forint 1971, 72
KM 595
2 ks
1403. 5 Forint 1967,71,79; 10 Forint 1972
KM 576;594;595 4 ks
1404. 5 Forint 1967 Kossuth
KM 576
1405. 5 Forint 1979,80 Kossuth
KM 594 2 ks
1406. 2 Forint 1950,1,2,7;61,2,4,5,6
KM 548;556;556a 9 ks
1407. 2 Forint 1950,7;70,1,5,7,8;80,1,3,9
11 ks
1408. 2 Forint 1970,1,2,4,5,6,7,8,9
KM 591 pat.
9 ks
1409. 1 Forint 1946;50;67,8;77;80,1,3,8 9 ks
1410. 1 Forint 1946,9;50;67,8,9;70,4,5,6,7;80,1,3,7,8,9
17 ks
1411. 1 Forint 1950;67,8,9;70,5,6,7,9;80,3
KM 545-575
11 ks
1412. 50 Filler 1967,8,9;73,4,5,6
KM 574 7 ks
1413. 50 Filler 1967,8,9;76,7,8,9;80,1,2,3,4,5,6,8
KM 574 15 ks
34
1414. 20 Filler 1946,7;57,9;64,7,8,9;71-9;80-9;90
1415. 20 Filler 1953;61,7,8,9;70,1,2,3,4,7,8;80
KM 550-573
1416. 20 Filler 1967,8,9;71,2,4,5,7,8,9;80,1,2,4,5,6,7,8,9
1417. 20 Filler 1968,9;71,2,7,8;80,1,2,3,4,5,6,7,9
1418. 10 Filler 1946,7;59;62,4,5,8,9;70,2-9;80-9
1419. 10 Filler 1946;64,5,8,9;70,2-9;80-7,9
1420. 10 Filler 1965,9;70,3,4,6,7,9
KM 547-572
1421. 10 Filler 1968,9;70,2,3,4,5,8,9;80,1,2,3,4,5,6,7,9
28 ks
13 ks
19 ks
15 ks
27 ks
23 ks
8 ks
18 ks
0-10-2
0-00-1
0-10-10-2
0-1
1.30
0.70
1.00
1.50
1.20
1.00
0.50
1.50
0/0
6.00
1/1
0-1
0.50
3.00
0-1-
9.00
Kop 1419 dierka
Kop 741 uško
2/2
2/2
3.00
7.00
KP X.2;IX.4
-1-2
6.00
1-2
-1-2
8.00
3.00
proof
1/1
1/1
0/0
1/1
2-2
2/2
10.00
0.50
0.50
0.80
0.50
1.00
0.50
0/0
2.00
0-0
6.50
0-0
6.50
2 ks
1-1
1/1
1-2-
1.00
0.70
1.00
8 ks
0-1
1.50
6 ks
5 ks
7 ks
6 ks
3 ks
0-1
0-1
-1/2
0-1
0-1
1-1-
1.50
1.50
1.00
1.50
1.50
1.00
2 ks
3 ks
1-11-1
2.00
0.80
1453. 3 Kopejek 1894; 2 Kopejky 1903,04,06,12; 1 Kopejka 1911,13,14;
1/2 Kopejka 1913
KM Y 11.2;10.2;9.2;48.1 9 ks
1-2-
3.00
Maďarsko 19891422. 200 Forint 1992
Ag
MNB M 13-1
Malta
1423. 1 Cent 1975 KM 8
1424. 10, 20 Cents 1992; 25 Cents 2001; 5, 2 Cents 1998; 1 Cent 2001 6 ks
Malta 20081425. Komplet obehových euromincí 1 Cent - 2 € 2008 8 ks
Poľsko
1426. Trojak Ryski 1597 Žigmund III. Waza Ryga
1427. Trojak 1599 Žigmund III. Waza Bydgoszcz
Poľsko 1919-1939
1428. 10 Zl 1933; 5 Zl 1933 hlava ženy
1429. 10 Zl 1935; 5 Zl 1935; 2 Zl 1934 Piłsudski
KP X.9; IX.6; VIII.3
3 ks
1430. 5 Zl 1933; 2 Zl 1933 hlava ženy
2 ks
KP IX.4;VIII.2
2 ks
Poľsko 1945-1994
1431. 20000 Zl 1991 225 rokov minc. Varšava bimetal
1432. 50 Zl 1981 Wladyslaw I. Herman
1433. 20 Zl 1975 Marceli Nowotko
1434. 20 Zl 1980 50 lat Daru Pomorza 1930-1980
1435. 10 Zl 1975 Adam Mickiewicz
1436. 10 Zl 1975 Adam Mickiewicz, Boleslav Prus
1437. 10 Zl 1976 Boleslaw Prus
Fi K 071
Fi OB 085
Fi OB 071
Fi OB 078
Fi OB 066
Fi OB 066;067 2 ks
Fi OB 067
Poľsko od 1995
1438. 2 Zl 2004 Olympiáda Atény
Fi OB 210
1439. 2 Zl 2008 Sokol sťahovavý ; 2009 Jašterica zelená; 2009 Záchranná
služba v Tatrách
FiOB 284;303;311
3 ks
1440. 2 Zl 2009 180.výr.CBP; 90 rokov NIK; 95 rokov I.Kompanie
Kadrovej
FiOB 302;301;307
3 ks
Rumunsko
1441. 100 Lei 1943 (2x),44; 20 Lei 1944 pat.; 50 Bani 1955 pat.;
15 Bani 1966; 5 Bani 1954 (2x), 66; KM 64;62;86;93;83.2;92
1442. 20 Lei 1942
KM 62
1443. 2 Lei 1924 B; 1 Leu 1924 P
KM 46,47
1444. 1 Leu 1924;63,6; 3 Lei 1963,6; 5 Lei 1930a,42,78
KM 46;48;61;90;91;95;96;97
1445. 50 Bani 1921; 25 Bani 1960,2;82; 1 Leu 1924p,38
KM 88;94;45;46p;56
1446. 50 Bani 1921; 1 Leu 1924p,63,66; 2 Lei 1924 KM 45-7;90;95
1447. 10 Bani 1867 Heaton, Cu
KM 4
1448. 10 Bani 1905,55; 15 Bani 1960,66,75; 5 Bani 1966,75
1449. 5 Bani 1905,06,56,63,66,75
KM 31;83;89;92;92a
1450. 5 Bani 1906, 56, 66
KM 31;83.2;92
9 ks
Rumunsko od 1947
1451. 1 Leu 1963; 2 Lei 1924 p
1452. 15 Bani 1960, 66, 75
KM 90;47
KM 87;93;93a
Rusko
35
ZSSR 1923-1991
1454. 1 Rubeľ 1965 20.výr.víťazstva obe var.
KM 135.1 hr.,škr. 2 ks
1455. 1 Rubeľ 1965,75 20.a 30.výr.víťazstva
KM 135.1;142.1 2 ks hr.
1456. 1 Rubeľ (1970) b.d. V.I.Lenin
KM 141 hr.,škr. 2 ks
1457. 1 Rubeľ 1970 Lenin; 81 Gagarin
KM 141;188.1 2 ks
1458. 1 Rubeľ 1977 Symbol OH; 78 Kremeľ ; 79 Univerzita; 79 Kozmos
XXII.OH Moskva 1980
KM 144;153.1;164;165 4 ks
1459. 1 Rubeľ 1979 XXII OH Moskva 1980
KM 144
1460. 1 Rubeľ 1990 130.výr.nar.A.P.Čechova
KM Y 240 orig.etue
1461. 50 Kopejok 1924 PL Ag variant 3b podľa Ščelokova KM Y 89.1
1462. 50 Kopejok 1924 TR Ag variant 3a podľa Ščelokova KM Y 89.1
1463. 50 Kopejok 1925 ( 1 Poltinik)
KM Y 89.2
1464. 50 Kopejok 1925 PL Ag variant 4b podľa Ščelokova KM Y 89.2
1465. 20 Kopejok 1931; 10 Kopejok 1932,33; 5 Kopejok 1939,61
KM 97;95;108;129 4 ks
1466. 20 Kopejok 1939,61; 15 Kop. 61; 10 Kop. 33,61,74; 5 Kop. 61,74;
3 Kop. 70,74; 2 Kop. 71,74; 1 Kop 37,72,73,74
16 ks
1467. 15 Kopejok 1961,81; 20 Kopejok 1961
KM 132;131 3 ks
1468. 10 Kopejok 1956;61;78;81,2,4,5
KM 116;130 7 ks
1469. 10 Kopejok 1956;61;71,3,7,8;80,1,2,4,5,7
12 ks
1470. 10 Kopejok 1961,78,82,84
KM 130 4 ks
1471. 10 Kopejok 1961,78,81,82,84
KM 130 5 ks
1472. 10 Kopejok 1961,71; 5 Kopejok 1961; 3 Kopejky 1978;
2 Kopejky 1968; 1 Kopejka 1968
6ks
1473. 5 Kopejok 1961,62,80,86,87,89
KM 129a 6 ks
1474. 3 Kopejky 1939;40;53,4,6,7;61;70,2,9;81,3,4,5
KM 107;128a 14 ks
1475. 3 Kopejky 1940,61,70,79,81,84
KM 107;128a 6 ks
1476. 3 Kopejky 1940;56,7;61;70,2,9;81,4
KM 107;114;128a 9 ks
1477. 3 Kopejky 1956;61,8,9;70,1,2,3,9;80,3,4,8;90
KM 113;127a 14 ks
1478. 2 Kopejky 1961,69,71 (3x)
KM 127a 5 ks
1479. 2 Kopejky 1961,8,9;70,1,2,3,9;80,3,4;90
KM 127a 12 ks
1480. 1 Kopejka 1963,9;71,2,4-9;84,5,6,8,9
15 ks
1481. 1 Kopejka 1963,9;72,7,8;85,6,8
KM 126a 8 ks
1482. 1 Kopejka 1963,9;71-9;80,3,4,5,6,8,9
18 ks
1483. 1 Kopejka 1969,69,72,78,85,85,86,88
KM 126a 8 ks
1-1
1-11-1
1-1-
2.00
1.00
2.00
1.00
1-10/0
proof
1/2
1/2
-1/11/2
2.00
2.40
8.00
8.00
8.00
2.00
8.00
-1-2-
0.80
0-2
1-1
1-1
1-2
1-2
1-1
1.20
0.30
0.60
1.70
0.20
0.40
1-11-1
1-1
1-1
1-1
0-1
1-1
1-2
1-2
1-2
0-2
1-2
1.00
0.60
2.00
0.50
1.20
1.40
0.40
1.00
1.30
0.70
1.60
0.60
0-1-
1.00
0-1-
6.00
0/0
0/0
1.50
1.00
0-1
0/0
0-00-0
0-1
0-1
0-1
0-1
0-00-00-0
2.00
1.00
4.00
1.00
1.50
1.00
1.00
1.00
1.40
1.40
1.00
1-1
0-1
0-1
0-1
1.00
1.00
0.80
0.70
0-1-
6.00
RFR 1991 1484. 100 Rubľov 1993; 50 Rubľov 1993; 20 Rubľov 1992; 1 Rubeľ 1992 4 ks
Slovinsko 20071485. Komplet obehových euromincí 1 Cent-2 € 2007 8 ks
Španielsko 1949-2001
1486. 100 Pesetas 1995 Juan Carlos I FAO
KM 950
1487. 50 Pesetas 1983 Juan Carlos I
KM 825
1488. 50 Pesetas 1990 EXPO´92;1992 Barcelona´92; 1995 PTAS
KM 853;906;946
3 ks
1489. 25 Pesetas 1980//82 MS vo futbale 1982
KM 818
1490. 25 Pesetas 1990(2x),1,2,4,5,6
KM 173;170
7 ks škr.
1491. 10 Pesetas 1983,84 Juan Carlos I
KM 727 2 ks
1492. 5 Pesetas 1975//76,78,79,80,82,84
KM 807;823 6 ks škr.
1493. 5 Pesetas 1975//77,79; 84 Juan Carlos I
KM 807 3 ks škr.
1494. 5 Pesetas 1980//81,82 MS vo futbale 1982
KM 817;818 2 ks
1495. 5 Pesetas 1980,81,82 MS vo futbale 1982
KM 817 3 ks
1496. 5 Pesetas 1992,3,4,5,6
KM 833;919;931;946;960 5 ks
1497. 5 Pesetas 1989;91,2,4,5
KM 833;931;946 5 ks
1498. 2 Pesetas 1982,84 Juan Carlos I
KM 122
1499. 1 Peseta 1953//62;1966//67,70,71 Francisko Franco Caudillo ;
1 Peseta 1975//76,78,79,80 Juan Carlos I
KM 775;796;806 8 ks
1500. 1 Peseta 1966//68,69,71; 1975//76,78,79,80
KM 125;127 7 ks
1501. 1 Peseta 1984,44; 50 Centimos 1980
KM 821;767;815 3 ks škr.
1502. 1 Peseta 1991,92,95,96 Juan Carlos I
KM 832 4 ks škr.
Španielsko 20021503. Komplet obehových euromincí 1 Cent - 2 € 2003 8 ks
36
Švajčiarsko
1504. 5 Frank 1954
SS 36
dr.úd.,škr.
1505. 5 Frank 1967
SS 36
dr.úd.,škr.
1506. 5 Frank 1970
SS 36a1 dr.úd.,škr.
1507. 5 Frank 1974
SS 36a1 dr.úd.,škr.
1508. 5 Frank 1976
SS 36a1 dr-úd-,škr.
1509. 5 Frank 1980
SS 36a1 dr.úd.,škr.
1510. 5 Frank 1982
SS 36a2 dr.úd.,škr.
1511. 5 Frank 1984
SS 36a2 dr.úd.,škr.
1512. 5 Frank 1986
SS 36a3 dr.úd.,škr.
1513. 5 Frank 1994
SS 36a4 dr.úd.,škr.
1514. 5 Frank 1995
SS 36a4 dr.úd.,škr.
1515. 5 Frank 1997
SS 36a4 dr.úd.,škr.
1516. 5 Frank 1998
SS 36a4 vlas.škr.
1517. 5 Frank 1999
SS 36a4 vlas.škr.
1518. 5 Frank 2000
SS 36a4 dr.úd.,škr.
1519. 5 Frank 2001
SS 36a4 vlas.škr.
1520. 5 Frank 2010
SS 36a4 vlas.škr.
1521. 2 Frank 1968 (RM)
SS 29a1 dr.úd.,škr.
1522. 2 Frank 1968 B SS 29a1
1523. 2 Frank 1969 B SS 29a1 dr.úd.,škr.
1524. 2 Frank 1972
SS 29a1 dr.úd.,škr.,hr.
1525. 2 Frank 1973
SS 29a1
1526. 2 Frank 1974
SS 29a1 dr.úd.,škr.
1527. 2 Frank 1975
SS 29a1 dr.úd.,škr.
1528. 2 Frank 1976
SS 29a1 dr.úd.
1529. 2 Frank 1978
SS 29a1 dr.úd.
1530. 2 Frank 1979
SS 29a1 dr.úd.
1531. 2 Frank 1980
SS 29a1 dr.úd.
1532. 2 Frank 1981
SS 29a1 dr.úd.
1533. 2 Frank 1982
SS 29a2 dr.úd.
1534. 2 Frank 1986
SS 59 dr.úd.
1535. 2 Frank 1987
SS 59 dr.úd.
1536. 2 Frank 1989
SS 59 dr.úd.
1537. 2 Frank 1990
SS 59 vlas.škr.
1538. 2 Frank 1991
SS 59 vlas.škr.
1539. 2 Frank 1992
SS 59 vlas.škr.
1540. 2 Frank 1994
SS 59
1541. 2 Frank 1995
SS 59 vlas.škr.
1542. 2 Frank 1997
SS 59 dr.úd.
1543. 2 Frank 1998
SS 59 vlas.škr.
1544. 2 Frank 2006
SS 59
1545. 2 Frank 2008
SS 59
1546. 2 Frank 2009
SS 59 vlas.škr.
1547. 1 Frank 1968 B; 1/2 Frank 1968; 5 Rapp 1981
1548. 1 Frank 1968 B,68 (RM),69,70,71,74 CuNi
1549. 1 Frank 1975,77,78,80,81 CuNi
1550. 1 Frank 1984,85,86,87,88,89 CuNi
1551. 1 Frank 1992,93,94,95,96 CuNi
1552. 1 Frank 2001,03,06,08,09,10 CuNi
1553. 1/2 Frank 1968 B, 69 B, 69 (RM) CuNi
1554. 1/2 Frank 1970,1,2,4,5,6,7,8,9 CuNi
1555. 1/2 Frank 1980,81,82 CuNi
1556. 1/2 Frank 1983,4,5,6,7,8,9 CuNi
1557. 1/2 Frank 1990,2,3,4,6,8,9 CuNi
1558. 1/2 Frank 2001,07,08,09,10 CuNi
1559. 20 Rapp 1884,85,91 Ni
1560. 20 Rapp 1906,08,12,19,21 Ni
1561. 20 Rapp 1939;43,4,7;50,1,3,5,8,9 CuNi
1562. 20 Rapp 1960,1,2,4,5,6,7,8,9 CuNi
1563. 20 Rapp 1970,1,4,5,6,7,8,9 CuNi
1564. 20 Rapp 1980,1,2,3,4,5,6,7,8,9 CuNi
1565. 20 Rapp 1990,1,2,3,4,5,7,8 CuNi
1566. 20 Rapp 2000,1,2,3,4,6,7,8,9,10 CuNi
1567. 10 Rapp 1880,1,2,5;1894;1909 CuNi
SS 28a;27a;24c 3 ks
SS 28a 6 ks
SS 28a 5 ks
SS 58 6 ks
SS 58 5 ks
SS 58 6 ks
SS 27a1. 3 ks
SS 27a1. 9 ks
SS 27a1.; 27a2. 3 ks
SS 57 7 ks
SS 57 7 ks
SS 57 5ks
SS 26 3 ks dr.úd.
SS 26 5 ks dr.úd.
SS 26a 10 ks dr.úd.,hr.
SS 26a 9 ks
SS 26a 8 ks
SS 26a 10 ks dr.úd.
SS 26a 8 ks vlas.škr.
SS 26a 10 ks vlas.škr.
SS 25 6 ks
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
-0/0-0/01/1
-0/00/0-0/00/0
-0/0-1/10/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
-0/0-0/00/00/0
-0/01/1
-0/00/0
0/0
-0/00-1
1-2
1-2
0-1
0-1
0-1
-0-1-0/1-0-1-0-1-0-1-0-01-21-10-10-10-10-10-00-01-2-
6.00
6.00
5.00
5.00
5.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.00
6.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.00
5.00
3.00
3.00
3.00
2.40
1.80
1.80
6.00
3.00
2.00
2.00
3.00
2.40
6.00
37
1568. 10 Rapp 1920,2,5,6,9;30 CuNi
1569. 10 Rapp 1932,34,36,39 Ni
1570. 10 Rapp 1942,3,4,6,7,9 CuNi
1571. 10 Rapp 1951,2,3,5,7,8,9 CuNi
1572. 10 Rapp 1960,1,2,4,5,6,7,8,9 CuNi
1573. 10 Rapp 1970,2,3,4,5,6,7,8,9 CuNi
1574. 10 Rapp 1980,1,2,3,4,8,9 CuNi
1575. 10 Rapp 1990,1,2,3,4,6,7,8 CuNi
1576. 10 Rapp 2002,3,4,8,9,10 CuNi
1577. 5 Rapp 1906,09,13,20,27 CuNi
1578. 5 Rapp 1938,39 Ni
1579. 5 Rapp 1944,6,7,8; 51,2,8,9 CuNi
1580. 5 Rapp 1962,4,6,7,9; 70,1,4,5,9 CuNi
1581. 5 Rapp 1981,2,3,4,5,6,8,9 AlBz
1582. 5 Rapp 1990,1,2,3,4,5,6,7 AlBz
1583. 5 Rapp 2001,2,3,5,8 AlBz
1584. 2 Rapp 1948,51,58,63,66 Bz
1585. 1 Rapp 1885
1586. 1 Rapp 1898,1913,1913,1936 Bz
1587. 1 Rapp 1948,51,55,57,58,59,63,82 Bz
1588. Položka zbierky : 5 Frank 1968
SS 36a.1
1589. Položka zbierky : 5 Frank 1974
SS 47
1590. Položka zbierky : 5 Frank 1999
SS 36a.4
1591. Položka zbierky : 5 Frank 2010
SS 36a.4
1592. Položka zbierky : 5 Frank 2011
SS 36a.4
1593. Položka zbierky : 2 Frank 1968
SS 29a1
1594. Položka zbierky : 2 Frank 1969
SS 29a1
1595. Položka zbierky : 2 Frank 1974
SS 29a1
1596. Položka zbierky : 2 Frank 1979
SS 29a1
1597. Položka zbierky : 2 Frank 1981
SS 29a1
1598. Položka zbierky : 2 Frank 1985
SS 59
1599. Položka zbierky : 2 Frank 1986
SS 59
1600. Položka zbierky : 2 Frank 1988
SS 59
1601. Položka zbierky : 2 Frank 1993
SS 59
1602. Položka zbierky : 2 Frank 2000
SS 59
1603. Položka zbierky : 2 Frank 2006
SS 59
1604. Položka zbierky : 2 Frank 2007
SS 59
1605. Položka zbierky : 2 Frank 2009
SS 59
1606. Položka zbierky : 1 Frank 1944
SS 28
1607. Položka zbierky : 1 Frank 1968
SS 28a
1608. Položka zbierky : 1 Frank 1969
SS 28a
1609. Položka zbierky : 1 Frank 1971
SS 28a
1610. Položka zbierky : 1 Frank 1975
SS 28a
1611. Položka zbierky : 1 Frank 1978
SS 28a
1612. Položka zbierky : 1 Frank 1981
SS 28a
1613. Položka zbierky : 1 Frank 1987
SS 58
1614. Položka zbierky : 1 Frank 1989
SS 58 hr.
1615. Položka zbierky : 1 Frank 1995
SS 58
1616. Položka zbierky : 1 Frank 2010
SS 58
1617. Položka zbierky : 1/2 Frank 1921 SS 27
1618. Položka zbierky : 1/2 Frank 1944 SS 27
1619. Položka zbierky : 1/2 Frank 1958 SS 27
1620. Položka zbierky : 1/2 Frank 1959 SS 27
1621. Položka zbierky : 1/2 Frank 1963 SS 27
1622. Položka zbierky : 1/2 Frank 1964 SS 27
1623. Položka zbierky : 1/2 Frank 1965 SS 27
1624. Položka zbierky : 1/2 Frank 1968 SS 27a
1625. Položka zbierky : 1/2 Frank 1969 SS 27a
1626. Položka zbierky : 1/2 Frank 1970 SS 27
1627. Položka zbierky : 1/2 Frank 1971 SS 27
1628. Položka zbierky : 1/2 Frank 1973 SS 27a
1629. Položka zbierky : 1/2 Frank 1974 SS 27a
1630. Položka zbierky : 1/2 Frank 1975 SS 27a
1631. Položka zbierky : 1/2 Frank 1976 SS 27a
1632. Položka zbierky : 1/2 Frank 1978 SS 27a
1633. Položka zbierky : 1/2 Frank 1979 SS 27a
SS 25 6 ks
SS 25b 4 ks
SS 25 6 ks
SS 25 7 ks
SS 25 9 ks
SS 25 9 ks
SS 25 7 ks
SS 25 8 ks
SS 25 6 ks
SS 24 5 ks
SS 24b 2 ks
SS 24 8 ks
SS 24 10 ks
SS 24c 8 ks
SS 24c 8 ks
SS 24c 5 ks
SS 42
5 ks
SS 26
SS 15 4 ks
SS 41 8 ks
1-2
-0-1-0-1-0/1-0-1-0-10-0-0-1
0-0
1-2
-0-1
0-10-1
-0-1
0-1
0-0-0-1-2/1-0-1-0-11/1
1/1
0/0
0/0
0/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
0/0
0/0
1/1
1/1
0/0
1/1
1/1
0/0
1/1
1/1
0/0
0/0
1/1
1/1
0/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
2.40
3.00
3.00
4.00
2.00
1.60
1.40
1.40
1.00
4.00
0.80
3.00
3.00
1.00
1.00
0.80
2.80
0.70
6.00
4.00
5.00
8.00
4.00
4.00
5.00
3.00
3.00
3.00
1.60
1.60
1.60
2.00
2.00
2.00
1.60
1.80
1.60
1.80
5.00
4.00
3.00
1.00
1.00
0.90
0.90
1.00
1.00
1.00
0.80
5.00
3.00
2.00
2.00
3.00
2.00
3.00
2.00
2.00
4.00
4.00
4.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
38
1634. Položka zbierky : 1/2 Frank 1980
1635. Položka zbierky : 1/2 Frank 1981
1636. Položka zbierky : 1/2 Frank 1982
1637. Položka zbierky : 1/2 Frank 1983
1638. Položka zbierky : 1/2 Frank 1990
1639. Položka zbierky : 1/2 Frank 1998
1640. Položka zbierky : 1/2 Frank 1999
1641. Položka zbierky : 1/2 Frank 2008
1642. Položka zbierky : 1/2 Frank 2009
1643. Položka zbierky : 20 Rappen 1850
1644. Položka zbierky : 20 Rappen 1884
1645. Položka zbierky : 20 Rappen 1885
1646. Položka zbierky : 20 Rappen 1891
1647. Položka zbierky : 20 Rappen 1902
1648. Položka zbierky : 20 Rappen 1909
1649. Položka zbierky : 20 Rappen 1913
1650. Položka zbierky : 20 Rappen 1926
1651. Položka zbierky : 20 Rappen 1932
1652. Položka zbierky : 20 Rappen 1943
1653. Položka zbierky : 20 Rappen 1944
1654. Položka zbierky : 20 Rappen 1951
1655. Položka zbierky : 20 Rappen 1953
1656. Položka zbierky : 20 Rappen 1955
1657. Položka zbierky : 20 Rappen 1958
1658. Položka zbierky : 20 Rappen 1960
1659. Položka zbierky : 20 Rappen 1961
1660. Položka zbierky : 20 Rappen 1962
1661. Položka zbierky : 20 Rappen 1963
1662. Položka zbierky : 20 Rappen 1966
1663. Položka zbierky : 20 Rappen 1967
1664. Položka zbierky : 20 Rappen 1968
1665. Položka zbierky : 20 Rappen 1969
1666. Položka zbierky : 20 Rappen 1970
1667. Položka zbierky : 20 Rappen 1971
1668. Položka zbierky : 20 Rappen 1974
1669. Položka zbierky : 20 Rappen 1975
1670. Položka zbierky : 20 Rappen 1976
1671. Položka zbierky : 20 Rappen 1977
1672. Položka zbierky : 20 Rappen 1978
1673. Položka zbierky : 20 Rappen 1980
1674. Položka zbierky : 20 Rappen 1981
1675. Položka zbierky : 20 Rappen 1982
1676. Položka zbierky : 20 Rappen 1983
1677. Položka zbierky : 20 Rappen 1984
1678. Položka zbierky : 20 Rappen 1985
1679. Položka zbierky : 20 Rappen 1986
1680. Položka zbierky : 20 Rappen 1988
1681. Položka zbierky : 20 Rappen 1989
1682. Položka zbierky : 20 Rappen 1991
1683. Položka zbierky : 20 Rappen 1993
1684. Položka zbierky : 20 Rappen 2004
1685. Položka zbierky : 20 Rappen 2007
1686. Položka zbierky : 20 Rappen 2008
1687. Položka zbierky : 20 Rappen 2009
1688. Položka zbierky : 20 Rappen 2012
1689. Položka zbierky : 10 Rappen 1881
1690. Položka zbierky : 10 Rappen 1882
1691. Položka zbierky : 10 Rappen 1884
1692. Položka zbierky : 10 Rappen 1895
1693. Položka zbierky : 10 Rappen 1907
1694. Položka zbierky : 10 Rappen 1908
1695. Položka zbierky : 10 Rappen 1909
1696. Položka zbierky : 10 Rappen 1912
1697. Položka zbierky : 10 Rappen 1914
1698. Položka zbierky : 10 Rappen 1921
1699. Položka zbierky : 10 Rappen 1934
SS 27a
SS 27a
SS 27a.2
SS 57
SS 57
SS 57
SS 57
SS 57
SS 57
SS 19
SS 26
SS 26
SS 26
SS 26
SS 26
SS 26
SS 26
SS 26
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25b
R
0/0
1/1
1/1
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
2/22/12/1
1/1
2/1
1/1
1/1
1/1
0/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
0/0
0/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
1/1
1/1
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
2/12/12/1
2/1
2/2
2/1
2/2
1/1
2/1
2/1
1/1
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
0.80
0.80
0.50
0.50
2.00
1.00
1.00
2.00
1.00
2.00
1.00
4.00
3.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.90
0.90
0.90
0.90
0.50
0.80
0.80
3.00
2.00
3.00
2.00
2.00
2.00
3.00
3.00
3.00
2.00
4.00
39
1700. Položka zbierky : 10 Rappen 1939
1701. Položka zbierky : 10 Rappen 1944
1702. Položka zbierky : 10 Rappen 1955
1703. Položka zbierky : 10 Rappen 1957
1704. Položka zbierky : 10 Rappen 1958
1705. Položka zbierky : 10 Rappen 1959
1706. Položka zbierky : 10 Rappen 1962
1707. Položka zbierky : 10 Rappen 1964
1708. Položka zbierky : 10 Rappen 1965
1709. Položka zbierky : 10 Rappen 1968
1710. Položka zbierky : 10 Rappen 1969
1711. Položka zbierky : 10 Rappen 1970
1712. Položka zbierky : 10 Rappen 1972
1713. Položka zbierky : 10 Rappen 1973
1714. Položka zbierky : 10 Rappen 1974
1715. Položka zbierky : 10 Rappen 1975
1716. Položka zbierky : 10 Rappen 1976
1717. Položka zbierky : 10 Rappen 1977
1718. Položka zbierky : 10 Rappen 1978
1719. Položka zbierky : 10 Rappen 1979
1720. Položka zbierky : 10 Rappen 1980
1721. Položka zbierky : 10 Rappen 1981
1722. Položka zbierky : 10 Rappen 1982
1723. Položka zbierky : 10 Rappen 1983
1724. Položka zbierky : 10 Rappen 1984
1725. Položka zbierky : 10 Rappen 1988
1726. Položka zbierky : 10 Rappen 1989
1727. Položka zbierky : 10 Rappen 1990
1728. Položka zbierky : 10 Rappen 1992
1729. Položka zbierky : 10 Rappen 1993
1730. Položka zbierky : 10 Rappen 1997
1731. Položka zbierky : 10 Rappen 2002
1732. Položka zbierky : 10 Rappen 2008
1733. Položka zbierky : 10 Rappen 2009
1734. Položka zbierky : 10 Rappen 2010
1735. Položka zbierky : 10 Rappen 2011
1736. Položka zbierky : 5 Rappen 1850
1737. Položka zbierky : 5 Rappen 1882
1738. Položka zbierky : 5 Rappen 1893
1739. Položka zbierky : 5 Rappen 1898
1740. Položka zbierky : 5 Rappen 1900
1741. Položka zbierky : 5 Rappen 1901
1742. Položka zbierky : 5 Rappen 1903
1743. Položka zbierky : 5 Rappen 1906
1744. Položka zbierky : 5 Rappen 1907
1745. Položka zbierky : 5 Rappen 1908
1746. Položka zbierky : 5 Rappen 1909
1747. Položka zbierky : 5 Rappen 1910
1748. Položka zbierky : 5 Rappen 1915
1749. Položka zbierky : 5 Rappen 1919
1750. Položka zbierky : 5 Rappen 1920
1751. Položka zbierky : 5 Rappen 1921
1752. Položka zbierky : 5 Rappen 1927
1753. Položka zbierky : 5 Rappen 1931
1754. Položka zbierky : 5 Rappen 1938
1755. Položka zbierky : 5 Rappen 1939
1756. Položka zbierky : 5 Rappen 1942
1757. Položka zbierky : 5 Rappen 1943
1758. Položka zbierky : 5 Rappen 1944
1759. Položka zbierky : 5 Rappen 1946
1760. Položka zbierky : 5 Rappen 1947
1761. Položka zbierky : 5 Rappen 1948
1762. Položka zbierky : 5 Rappen 1951
1763. Položka zbierky : 5 Rappen 1953
1764. Položka zbierky : 5 Rappen 1954
1765. Položka zbierky : 5 Rappen 1955
SS 25b
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 17
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24b
SS 24b
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
R
R
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
1/1
1/1
0/0
0/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/1
0/0
1/1
0/0
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
2/3
-2/2
2/1-1/1
-2/1-2/2
2/12/1-2/1-1/1
1/1
1/2
2/11/1
2/1
2/1
-1/1
1/1
1/1
0/0
0/0
-1/1
1/1
1/1
-1/1
1/1
0/0
-1/1
-1/1
1/1
3.00
1.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
0.90
0.90
0.90
0.80
0.70
0.80
0.80
0.40
0.70
8.00
2.00
2.00
2.00
3.00
2.00
3.00
2.00
1.00
2.00
2.00
8.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
2.00
1.00
1.00
0.80
0.80
1.00
4.00
1.00
2.00
0.80
0.80
0.80
40
1766. Položka zbierky : 5 Rappen 1957
1767. Položka zbierky : 5 Rappen 1958
1768. Položka zbierky : 5 Rappen 1959
1769. Položka zbierky : 5 Rappen 1962
1770. Položka zbierky : 5 Rappen 1963
1771. Položka zbierky : 5 Rappen 1964
1772. Položka zbierky : 5 Rappen 1966
1773. Položka zbierky : 5 Rappen 1968
1774. Položka zbierky : 5 Rappen 1969
1775. Položka zbierky : 5 Rappen 1970
1776. Položka zbierky : 5 Rappen 1971
1777. Položka zbierky : 5 Rappen 1974
1778. Položka zbierky : 5 Rappen 1975
1779. Položka zbierky : 5 Rappen 1977
1780. Položka zbierky : 5 Rappen 1979
1781. Položka zbierky : 5 Rappen 1981
1782. Položka zbierky : 5 Rappen 1982
1783. Položka zbierky : 5 Rappen 1983
1784. Položka zbierky : 5 Rappen 1984
1785. Položka zbierky : 5 Rappen 1985
1786. Položka zbierky : 5 Rappen 1986
1787. Položka zbierky : 5 Rappen 1987
1788. Položka zbierky : 5 Rappen 1988
1789. Položka zbierky : 5 Rappen 1989
1790. Položka zbierky : 5 Rappen 1991
1791. Položka zbierky : 5 Rappen 1992
1792. Položka zbierky : 5 Rappen 1994
1793. Položka zbierky : 5 Rappen 1995
1794. Položka zbierky : 5 Rappen 1996
1795. Položka zbierky : 5 Rappen 1997
1796. Položka zbierky : 5 Rappen 2002
1797. Položka zbierky : 5 Rappen 2008
1798. Položka zbierky : 5 Rappen 2009
1799. Položka zbierky : 2 Rappen 1850
1800. Položka zbierky : 2 Rappen 1851
1801. Položka zbierky : 2 Rappen 1866
1802. Položka zbierky : 2 Rappen 1875
1803. Položka zbierky : 2 Rappen 1879
1804. Položka zbierky : 2 Rappen 1883
1805. Položka zbierky : 2 Rappen 1893
1806. Položka zbierky : 2 Rappen 1944
1807. Položka zbierky : 2 Rappen 1954
1808. Položka zbierky : 2 Rappen 1955
1809. Položka zbierky : 2 Rappen 1958
1810. Položka zbierky : 2 Rappen 1963
1811. Položka zbierky : 1 Rappen 1907
1812. Položka zbierky : 1 Rappen 1911
1813. Položka zbierky : 1 Rappen 1912
1814. Položka zbierky : 1 Rappen 1914
1815. Položka zbierky : 1 Rappen 1936
1816. Položka zbierky : 1 Rappen 1941
1817. Položka zbierky : 1 Rappen 1949
1818. Položka zbierky : 1 Rappen 1951
1819. Položka zbierky : 1 Rappen 1956
1820. Položka zbierky : 1 Rappen 1957
1821. Položka zbierky : 1 Rappen 1958
1822. Položka zbierky : 1 Rappen 1968
1823. Položka zbierky : 1 Rappen 1971
1824. Položka zbierky : 1 Rappen 1982
1825. Položka zbierky : 1 Rappen 1984
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24c
SS 24c
SS 24c
SS 24c
SS 24c
SS 24c
SS 24c
SS 24c
SS 24c
SS 24c
SS 24c
SS 24c
SS 24c
SS 24c
SS 24c
SS 24c
SS 24c
SS 24c
SS 24c
SS 16
SS 16
SS 16
SS 16
SS 16
SS 16
SS 16
SS 16a
SS 42
SS 42
SS 42
SS 42
SS 15
SS 15
SS 15
SS 15
SS 15
SS 15
SS 41
SS 41
SS 41
SS 41
SS 41
SS 41
SS 41
SS 41
SS 41
R
R
R
R
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
1/1
0/0
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
-1/1
-1/11/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/11/1
0/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
0/0
0/0
0.80
0.80
1.00
0.70
0.60
0.50
0.50
1.00
1.00
0.70
0.50
0.50
0.50
1.00
1.00
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
1.00
0.50
0.30
0.30
0.30
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.30
2.00
3.20
9.00
8.00
10.00
4.00
3.00
1.00
3.00
2.00
1.00
0.80
6.00
3.00
6.00
1.00
0.80
0.80
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0-0
0-0
1/1
0-0
1.00
2.00
0.70
1.50
Švédsko
1826. 1 korunák 1973,89; 50 Öre 1984
1827. 1 korunák 1977,79,81,82,88,90
1828. 50 Öre 1973 Gustaf VI. Adolf
1829. 10 Öre 1985,87,88,89,90
KM 586a;604a;603 3 ks
KM 604;604a 6 ks
KM 837
KM 601
5 ks
41
1830. 5 Öre 1965; 1 Koruna 1969
KM 822;586a
2 ks
1/1
1.00
-1/1-1/1-
5.00
5.00
-0/1-
1.00
1-3
3.00
0-0
0-1
0-1
1-1
1-1
1/1
1-1
-1/10-1
1-1
1.00
2.60
1.50
1.40
1.50
0.50
2.00
1.00
3.00
1.00
0/0
0-1
1-1
0-1
0/0
0/0
0-0
0-0
0/0
0/0
0-1
0/0
0-0
0-0
1-1
2.40
3.00
4.60
2.60
1.50
1.50
0.70
2.00
0.50
1.40
2.00
0.70
1.00
0.80
0.50
0-1
2.20
1/1
1/1
1/1
0-11/1
0/0
0-1
1/1
1-1
1/1
0-1
0/0
0/0
0/0
1/1
0-1
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
0-1
2.00
2.00
2.00
3.00
1.00
2.00
3.00
2.00
3.00
3.00
3.00
2.00
1.00
1.00
2.00
4.00
2.00
2.00
2.00
1.00
0.80
1.00
1.00
3.40
Taliansko pred 1900
1831. 1 Lire 1863 M
KM 5a.1
1832. 10 Centesimi 1866 CM; 67 H
KM 11.3;11.5
2 ks
Taliansko do 1900
1833. 10 Centesimi 1867 B/I minc. Birmingham KM 27.1 dr.škr.,st.kor.
1834. 5 Centesimi 1861; 2 Centesimi 1867 M; 10 Centesimi 1866 OM,
1893 B/I
KM 2;3;11;27 4 ks
Taliansko 1900-1946
1835. 20 Lira 1910; 1 Lira 1924
1836. 50 Centesimi 1920,25
1837. 20 Centesimi 1908,10
1838. 20 Centesimi 1909,14,19
1839. 20 Centesimi 1918,19,21
1840. 20 Centesimi 1919 minc.Rím
1841. 10 Centesimi 1921,22(2x),26,27
1842. 10 Centesimi 1924
1843. 5 Centesimi 1919,20,21,22,23,25
1844. 5 Centesimi 1919,24
2 ks
KM 61.1;6 1.2
2 ks
KM 44 2 ks
KM 44;58 3 ks
KM 44;51
3 ks
KM 58
KM 60 5 ks
KM 60
hr.
KM 59
6 ks
KM 59
2 ks
Taliansko 1946-2001
1845. 1000 Lire 1997 bimetal
KM 194
1846. 500 Lire 1993,95,98
KM 111;160;193
3 ks
1847. 200 Lire 1979; 91,2,3,4,6
KM 105;151;155;164;184
1848. 200 Lire 1992,94; 100 Lire 1981
KM 151;164;108 3 ks
1849. 200 Lire 1993 70.výr.aeronautiky
KM 155
1850. 200 Lire 1994 180.výr.karabinierov KM 164
1851. 100 Lire 1956,77
KM 96 2 ks
1852. 100 Lire 1957 ,77,79 minc.Rím
KM 96 3 ks
1853. 100 Lire 1957
KM 96
1854. 100 Lire 1979 F.A.O
KM 106
1855. 100 Lire 1979,81 F.A.O
KM 106;108 2 ks
1856. 100 Lire 1991 nový typ
KM 96a
1857. 50 Lire 1955,71,76
KM 95 3 ks
1858. 50 Lire 1956,77,78
KM 95 3 ks
1859. 10 Lire 1952,53,55,73
KM 93 4 ks
1860. 10 Lire 1953; 5 Lire 1954,27; 2 Lire 1924 min.Rím
KM 92;67.1;63;93 4 ks
6 ks
Turecko 1940-2005
1861. 100.000 Lira 1999
1862. 100.000 Lira 2000
1863. 100.000 Lira 2002
1864. 50.000 Lira 1998,2001 CuNi
1865. 50.000 Lira 2001
1866. 25.000 Lira 1996
1867. 10.000 Lira 1994,95,96
1868. 10.000 Lira 1995
1869. 10.000 Lira 1996 obe var. hrany
1870. 10.000 Lira 1999
1871. 5000 Lira 1992,94,96
1872. 5000 Lira 1992
1873. 5000 Lira 1995
1874. 5000 Lira 1996
1875. 2500 Lira 1992
1876. 1000 Lira 1990,91,93,95
1877. 1000 Lira 1990
1878. 1000 Lira 1991
1879. 1000 Lira 1993
1880. 1000 Lira 1995
1881. 500 Lira 1989
1882. 500 Lira 1990
1883. 500 Lira 1991
1884. 100 Lira 1986,88,89,90,91,92
KM 1078
KM 1078
KM 1106
KM 1056;1105 2 ks
KM 1105
KM 1041
KM 1027.1 3 ks
KM 1027.1
KM 1027.1 2 ks
KM 1027.2
KM 1025;1029.1 3 ks
KM 1025
KM 1029.1
KM 1029.1
KM 1015
KM 997;1028 4 ks
KM 997
KM 997
KM 997
KM 1027.1
KM 989
KM 989
KM 989
KM 967;988
6 ks
42
1885. 100 Lira 1986
KM 967
1886. 100 Lira 1988
KM 967
1887. 100 Lira 1989
KM 988
1888. 100 Lira 1990
KM 988
1889. 100 Lira 1991
KM 988
1890. 100 Lira 1992
KM 988
1891. 50 Lira 1985, 89
KM 966;987
2 ks
1892. 50 Lira 1986, 89
KM 966;987
2 ks
1893. 50 Lira 1986
KM 966
1894. 50 Lira 1987
KM 966
1895. 50 Lira 1989, 91
KM 989
2 ks
1896. 50 Lira 1989
KM 966
1897. 25 Lira 1985,87
KM 975
2 ks
1898. 25 Lira 1985, 88 Al
KM 975
2 ks
1899. 25 Lira 1987
KM 975
1900. 10 Lira 1984
KM 964
1901. 10 Lira 1984, 86, 87 Al
KM 964
3 ks
1902. 10 Lira 1986
KM 964
1903. 5 Lira 1975, 76
KM 905
2 ks
1904. 5 Lira 1975; 100.000 Lira 2000; 100 Bin Lira 2001;
250 Bin Lira 2002
KM 905;1078;1106;1137
4 ks
1905. 5 Lira 1975
KM 905
1906. 5 Lira 1976
KM 905
1907. 5 Lira 1981
KM 944
1908. 5 Lira 1983
KM 949.2
1909. 2 1/2 Lira 1977,78 ; 1 Lira 1979,81
KM 893.2;943;889a
4 ks
1910. 2 1/2 Lira 1978
KM 893
1911. 1 Lira 1957
CuNi
KM 889
1912. 1 Lira 1975, 76, 77, 79 CuNi
KM 889a.2
4 ks
1913. 50 Kurus 1971
KM 899
1914. 50 Kurus 1971, 73, 75, 77, 79 CuNi KM 899
5 ks
1915. 50 Kurus 1975,7,9; 25 Kurus 1970; 10 Kurus 1968,9;70;
5 Kurus 1969
KM 890.1;891.1;892.3; 899 8 ks škr.,hr
1916. 50 Kurus 1976
KM 890
1917. 50 Kurus 1977
KM 890
1918. 25 Kurus 1967, 68,70, 74 CuNi
KM 892.3
4 ks
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1-10-1
1/1
1/1
0-1
1/1
0-1
0-11/1
1/1
0-1
1/1
0-1
1.00
1.00
0.90
0.80
0.80
0.90
0.70
1.00
0.80
0.80
1.00
0.90
1.10
0.70
0.80
0.70
1.00
0.70
1.40
0-1
0/0
0/0
0/0
1/1
0-1
1/1
2/2
1-11/1
1-1-
3.00
1.00
1.00
0.80
0.80
1.40
0.80
0.80
1.20
0.80
1.30
0-1
1/1
1/1
1-1-
1.40
0.80
0.90
1.00
1-10/0
1-11-11-11-10-1
2.00
1.00
1.50
1.00
1.00
0.70
0.70
0/0
0.50
-0/0-1/11-2
1/1
1/1
2/2
1-1
2/2
1-2-
3.00
1.00
2.60
0.70
1.00
2.00
1.00
0.50
2.00
0-2
0-2
0-11/1
0-1
1-2
2.00
1.20
1.00
1.00
2.00
1.00
Turecko od 2005
1919. 1 Lira 2009, 10, 11, 12
1920. 1 Lira 2011
1921. 50 Kurus 2009, 10, 11
1922. 25 Kurus 2009, 10
1923. 10 Kurus 2007, 09
1924. 5 Kurus 2009, 10, 11
1925. 1 Kurus 2007, 09, 11
bimetal 4 ks
bimetal
bimetal 3 ks
CuNi 2 ks
CuNi 2 ks
CuNi
3 ks
CuNi, AlBz 3 ks
Ukrajina
1926. 25 Kopejok 2010; 10 Kopejok 2009
KM 2.1b;1.1b
2 ks
Veľká Británia do 1968
1927. 1 Crown 1965 W.Churchill
KM 910 dr.hr.
1928. 2 Shilling 1948 Juraj VI.
KM 865
1929. 2 Shilling 1956, 59, 60, 61, 66, 67
KM 906 6 ks
1930. 1 Shilling 1956 Alžbeta II Škótsky znak KM 905
1931. 1 Shilling 1961 Alžbeta II
KM 904
1932. 6 Pence 1918 Juraj V.
KM 815
1933. 3 Pence 1942, 44 Juraj VI.
KM 849 2 ks
1934. 1 Penny 1896 KM 790
1935. 1 Penny 1914, 16, 19, 27, 36 Juraj V. KM 810;826;838 5 ks
1936. 1 Penny 1919,27 Juraj V.; 1945 Juraj VI.; 1966,67 Alžbeta II;
KM 810;826;845;897
5 ks
1937. 1 Penny 1919, 45, 67
KM 810;845;897
3 ks
1938. 1 Penny 1938, 45 Juraj VI.
KM 845 2 ks
1939. 1 Penny 1938 Juraj VI.
KM 845
1940. 1 Penny 1961,64,66,67 Alžbeta II.
KM 897 4 ks
1941. 1/2 Penny 1929, 31, 55
KM 837;896
3 ks
43
Veľká Británia od 1968
1942. 1 Pound 1983 orig.etue 1.dne
KM 933
1943. 50 Pence 1969
KM 913
1944. 25 Pence 1980 80.nar.matky Alžbety II. orig.etue KM 921
1945. 20 Pence 1982, 93
KM 931;939 2 ks
1946. 5 New Pence 1968;1 Shilling 1954,55 (Škótsky znak); KM 911;905 3 ks
1947. 5 Pence 1990, 91, 92
KM 937b
3 ks
1948. 5 Pence 1992; 2 Pence 1993; 1 Penny 1980; 1/2 Penny 1971;
KM 914;915;936;937
4 ks
1949. 2 New Penny 1971,93
KM 916;936a 2 ks
1950. 1 New Penny 1976, 78, 80, 81, 88, 89, 93;
KM 915;935;935a 7 ks
n.škr.
0/0
0/0
0/0
0-1
1-10-1
3.00
1.20
3.00
1.40
0.80
1.00
0-1
0-1
1.20
0.70
0-1
1.00
1/1
1/1
2.40
3.00
1/1
0/0
1.00
1.00
0-1
3.60
0-1
2.80
0-1
1/1
1-1
3.60
0.80
0.80
0-1
3.80
SCWC 27
KM 14;18 2 ks
1/1
1-2
1.00
2.00
KM 23
1/1
1.20
1/1
1/1
0-1
0-1
3.00
2.00
0.90
0.80
0-1
0-1
5.00
1.70
0-1
6.50
1-2
1.00
0/0
1.50
0-1
0-1
2.80
1.80
Afrika
Alžírsko
1951. 10 Dinar 1981
1952. 5 Dinar 1974 20.výr.revolúcie
KM 110
KM 108
Egypt
1953. 1 Pound 2007 (1428)
KM 940a
1954. 1 Pound 2008 (1429)
KM 940a
1955. 25 Piastrov 1993 (otvor); 10 Piastrov 1992 (mešita); 5 Piastrov 1992
(váza);
KM 734;733;731
3 ks
1956. 25 Piastrov 1993 (otvor); 10 Piastrov 1984 (mešita); 5 Piastrov 1992
(váza);
KM 734;556;731
3 ks
1957. 20 Piastrov 1984, 92 (mešita); 10 Piastrov 1972 (orol), 1984 (mešita);
5 Piastrov 1992 (váza);
KM 731;430;733;556;557 5 ks
1958. 10 Piastrov 1984
KM 556
1959. 10 Piastrov 1992 (mešita); 5 Piastrov 1992 (váza); KM 731;732 2 ks
Etiópia
1960. 50, 25, 10, 5, 1 Cent 2004, 1977 KM 47-43
5 ks
Keňa
1961. 10 Schillings 1997 bimetal
1962. 1 Schilling 1975; 10 Cents 1984
Libya
1963. 100 Dirhamos 1399 (1979)
škr.,hr.
Mauritius
1964. 20 Rupees 2007
bimetal
1965. 10 Rupees 2000
CuNi
1966. 1, 1/2 Rupee 2009 CuNi
1967. 1 Rupee; 10 Cents 2010 CuNi
KM 66
KM 61
KM 55;54
KM 55;53
2 ks
2 ks
Seychelly
1968. 5, 1 Ruppes; 10, 5 Cents 2007 CuNi;Bz KM 51.2;50.2;48a;47a 4 ks
1969. 25 Cents 2010; 1 Cent 1982
KM 49a;46.1 2 ks
Uganda
1970. 500, 200, 100, 50, 10, 5, 2, 1 Schilling 2008, 2007, 1987
KM 7;69;67;66;30;29;28;27
8 ks
Amerika
Amerika-konvolut
1971. Argentina: 10 Centavos 1908,1915,1983 KM 35;89; Kostarika:
5 Colones 1983 KM 214.1; Mexiko: 50 Centavos 1997 KM 549; 5 ks
Argentína
1972. 1 Peso 1960 150.výr.samostatnosti
KM 58
Bahamy
1973. 25, 15, 5 Cents 2005
1974. 10 Cents 2007; 1 Cent 2009
KM 63.2;62;60
KM 61;59a
3 ks
2 ks
44
Brazília
1975. 1 Cruzeiro 1979; 10 Centavos 1970
1976. 10 , 20 centavos 1970
1977. 10 Centavos 1970,94; 25 Centavos 1994
1978. 5 Centavos 1969 , 1994
KM 590;578.2
KM 578.2;579.2
KM 578.2;633;634
KM 577.2;635
2 ks
2 ks
3 ks
2 ks
R
0-1
0-0
0-1
0-0
0.70
0.70
1.40
1.20
1/1
1/1
1/1
1/1
1-1
1-1
1/0
1-2-
1.90
1.00
2.00
2.00
4.00
4.00
2.50
1.00
1/1
-1-1-
0.50
0.70
-0/01/1
1/1
1.00
1.00
0.50
0-1-0/1
0-2
1/1
0-1-0-1-0-1
1.20
2.00
1.30
1.00
1.50
1.70
0.70
1-3
1-1
1.50
1.50
KM 90;98;101;104 4 ks
KM 88;97 2 ks
0-1
0-1
3.80
1.40
KM 283
KM 296
0/0
1/1
1.80
0.50
0/1
1-11/1
-1-10-1
0/1
1/1
-0/00-1
0-1
1-22/2
1/1
1-21/1
1-2
2.00
2.00
2.00
2.00
4.00
2.00
1.00
2.00
2.00
1.50
1.00
0.70
0.70
1.00
0.50
1.00
Kanada
1979. 1 Dollar 2010 ZOH 2010 symbol olympiády KM 727
1980. 25 Cents 2005 Veteráni vojny
KM 535
1981. 25 Cents 2008 ZOH 2010 krasokorčulovanie, boby 2 ks
1982. 25 Cents 2009 ZOH 2010 hokej muži i ženy
2 ks
1983. 25 Cents 2011 bizón i fareb.; 1 Cent 2011 javor.list 3 ks
1984. 25 Cents 2011 bizón i fareb.; 1 Cent 2011 javor.list 3 ks
1985. 5 Cents 1917 Juraj V. 1910-1936
KM 22
1986. 1 Cent 1882, 1917,62,66,67; 10 Cent 1966 KM 7;32;49;65;61 6 ks
Dominikánska republika
1987. 1 Peso 1992
1988. 1 Peso 1991, 92
KM 80.1 škr.
KM 80.1 2 ks
Kuba do 1962
1989. 10 Centavos 1949
1990. 5 Centavos 1946
1991. 1 Centavo 1961
KM 12
KM 11.3
KM 9.2
Kuba od 1962
1992. 20 Centavos 1962; 5 Centavos 1961
KM 31;11b
2 ks
1993. 20 Centavos 1962, 68, 69
KM 31;35
3 ks
1994. 20 Centavos 1962; 5 Centavos 1961, 68 KM 31;11b;34 3 ks st.kor.
1995. 20 Centavos 1962
KM 31
1996. 20 Centavos 1962; 5 Centavos 1961,71 KM 31;116;34 3 ks
1997. 5 Centavos 1966, 68, 71, 60
KM 34;11
4 ks
1998. 5 Centavos 1968, 71
KM 34
2 ks
Mexiko
1999. 5 Pesos 1967 V.Guerero; 1 Peso 1980 J.M.Pavon KM 472; 460 2 ks
2000. 5 Pesos 1980 Quetzalcoatl; 1 Peso 1980 Pavon
KM 485;460 2 ks
Nicaragua
2001. 5, 1 Cordoba; 25, 10 Centavos 2007
2002. 50 Centavos 1997; 5 Centavos 2002
Peru
2003. 100 Solea 1980
2004. 1 Inti 1986
USA
2005. 1 Dollar 1972 D
KM 203
2006. 1 Dollar 1974 Eisenhower; 1/2 Dollar 1965 Kennedy 2 ks
2007. 1 Dollar 1976 typ 1 200.výr.USA
KM 206 škv.
2008. 1 Dollar 1976 Eisenhower; 1/2 Dollar 1976 D Kennedy; 200.výr.USA; 2 ks
2009. 1 Dollar 1979 P ; 1/2 Dollar 1971 D
KM 207;202b
2 ks
2010. 1 Dollar 2000 P
KM 318
2011. 1/4 Dollar 1967
KM 164a hr.
2012. 1/2 Dollar 1969 D Kennedy memorial
orig.etue
2013. 1/2 Dollar 1971 , 1971 D
KM 202b 2 ks
2014. 1/2 Dollar 1976 D
KM 205
2015. 1/4 Dollar 1965,66,68,76 D Washington 4 ks
2016. 1/4 Dollar 2000 D New Hampshire
KM 309
2017. 1/4 Dollar 2008 D Hawaii
2018. 1 Dime 1946, 61 D, 63 D, 70 Roosevelt
4 ks
2019. 1 Dime 1967
KM 195a
2020. 1 Cent 1884,1900,1909 Indián;1916,18,21 Lincoln;5 Cent 1964 D Jefferson; 7 ks
45
Ázia
Azerbajdžan
2021. 50, 20, 5 Qapik 1993; 10 Qapik 1992
KM 1a;2a;3a;4a;
4 ks
0-0
5.00
1/1
1/1
0.20
0.40
0-0
4.60
1/1
-1/2
0-0
1.00
0.70
0.50
KM 128
0/0
0.50
KM 103
0/0
0.20
KM 55
KM 73
0/0
0/0
1.00
1.00
KM 5
KM 4
KM 3a;2;1
0/0
0/0
0-1
0.70
0.50
2.50
-1/1-0/0-
1.00
0.40
0-0
0.90
KM 53;52a;51;50 5 ks
0-1
4.00
KM 1
1/1
0.50
KM 98
KM 98
KM 98
-0/0-0/0-0/0-
0.80
0.80
0.80
KM 553
0/0
1.00
SCWC 219
KM 84;100;110;111 4 ks
KM 84
SCWC 100
SCWC 159.1
SCWC 183
SCWC 183
SCWC 183
SCWC 203
1/1
0-21/11/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1.00
1.50
1.20
1.00
1.50
1.00
1.00
1.00
0.80
KM 5
0/0
0-0
0/0
0.70
4.40
0.50
Ceylon
2022. 2 Rupees 1993 KM 147
2023. 5 Cents 1971 KM 129
Čínska ľudová republika
2024. 5 Fen 1983,88; 2 Fen 1988; 1 Jiao 1991,93,95,98 (Al);
5 Jiao 1992 (brass) 8 ks
Hong-Kong
2025. 10 Dollars 1995 bimetal
KM 70
2026. 1 Dollar 1980 Elizabeth II
KM 43
2027. 20 Cents 1997
KM 67 2 ks
škvr.,hr.
Irak
2028. 50 Fils 1981
Južná Korea
2029. 10 Won 2012
Jordánsko
2030. 10 Piasters AH 1416 (1996)
2031. 5 Piastres AH 1421(2000) Abdullah Ibn Al.Hussein
Kazachstan
2032. 50 Tyin 1993
2033. 20 Tyin 1993
2034. 10, 5, 2 Tyin 1993
3 ks
Libanon
2035. 50 Piastrov 1969
2036. 50 Piastrov 1969
KM 28.1
KM 28.1
Malajzia
2037. 5, 1 Sen 1996
KM 50;49
2 ks
Pridnesterská moldavská republika
2038. 50, 25, 10, 5 Kopejok 2005; 1 Kopejka 2000
Singapur
2039. 1 Cent 1971
Sýria
2040. 1 Pound 1974 ( AH 1394)
2041. 1 Pound 1974 ( AH 1394)
2042. 1 Pound 1974 ( AH 1394)
Taiwan
2043. 10 Yuan 1981 Chian Kai-shek
Thajsko
2044. 5 Baht 1998
2045. 1 Baht 1962, 74,77; 5 Baht 1977
2046. 1 Baht 1962
2047. 1 Baht 1974
2048. 1 Baht 1982
2049. 1 Baht 1995
2050. 1 Baht 1997
2051. 1 Baht 1998
2052. 50 Satang 1998
Turkmenistan
2053. 50 Teňňesi 1993
2054. 50, 20, 10, 5, 2 Tenge 1993
2055. 20 Teňňesi 1993
5 ks
KM 4
46
2056. 10 Teňňesi 1993
2057. 5 Teňňesi 1993
2058. 1 Teňňesi 1993
KM 3
KM 2
KM 1
0/0
0/0
0/0
0.50
0.40
0.40
0-0
3.60
1-1
9.00
0/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
2/2
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
2/2
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1.50
3.00
2.00
2.00
2.00
3.00
3.00
0.50
2.60
1.60
0.90
1.20
1.40
3.80
2.60
2.80
2.80
2.60
2.80
1.80
1.80
1.80
1.40
1.20
1.50
3.60
3.60
3.60
3.80
3.60
3.60
3.60
3.60
1.50
1.50
0.90
0.90
3.60
1/1
0/0
-1/11/1
-0/1
-0/1
-0/1-
3.00
5.00
1.00
1.00
0.60
0.60
0.60
0/0
4.00
Uzbekistan
2059. 50, 20, 10, 5, 3, 1 Tijin 1994
6 ks
Austrália
Austrália do 1965
2060. 1 Penny 1955 - 1964 Elizabeth II
KM 56
10 ks
Austrália od 1966
2061. 1 Dollar 1984
2062. 1 Dollar 1988
2063. 1 Dollar 1997
2064. 1 Dollar 1999
2065. 1 Dollar 2001
2066. 50 Cents 1981
2067. 50 Cents 1981
2068. 50 Cents 1982
2069. 50 Cents 1988
2070. 50 Cents 1994
2071. 50 Cents 1995
2072. 50 Cents 1998
2073. 50 Cents 2000
2074. 50 Cents 2000
2075. 50 Cents 2001
2076. 50 Cents 2001
2077. 50 Cents 2001
2078. 50 Cents 2001
2079. 50 Cents 2001
2080. 50 Cents 2002
2081. 50 Cents 2003
2082. 50 Cents 2005
2083. 50 Cents 2010
2084. 20 Cents 1995
2085. 20 Cents 2001
2086. 20 Cents 2001
2087. 20 Cents 2001
2088. 20 Cents 2001
2089. 20 Cents 2001
2090. 20 Cents 2001
2091. 20 Cents 2001
2092. 20 Cents 2001
2093. 20 Cents 2001
2094. 20 Cents 2003
2095. 20 Cents 2005
2096. 20 Cents 2010
2097. 20 Cents 2011
2098. 20 Cents 2011
Alžbeta II. 5 klokanov
KM 77
200 rokov Austrálie
KM 100
100.výr.nar.priekopníka letectva Smitha KM 327
Rok seniorov
KM 405
100 rokov federácie
KM 534.2
Svadba Charlesa a Diany
KM 72
Svadba Charlesa a Diany
KM 72
XII. hry Commonwealthu
KM 74
200 rokov od objavenia Austrálie
KM 99
Medzinárodny rok OSN
KM 257
50 rokov od skončenia 2.svet.vojny
KM 294
200 rokov od plavby okolo Tasmánie
KM 364
Milénium
KM 488.1
Návšteva kráľovnej v Austrálii r.2000
KM 437
100 rokov Nový Južný Wales v Austrálii KM 551
100 rokov Norfolk Island v Austrálii
KM 533
100 rokov Tasmánie v Austrálii
KM 565
100 rokov Victórie v Austrálii
KM 557
100 rokov Západnej Austrálie v Austrálii KM 563
1Rok vnútrozemia - mlyny
KM 602
Na pamiatku dobrovoľníkov
KM 689
60 rokov od 2.svetovej vojny
KM 746
Skvelý deň Austrálie
50 rokov OSN
KM 295
Sir Donald Bradman - legenda kriketu
KM 589
100 rokov Nový Južný Wales v Austrálii KM 550
100 rokov Norfolk Island v Austrálii
KM 532
100 rokov Severného Teritória v Austrálii KM 558
100 rokov Queenslandu v Austrálii
KM 554
100 rokov Západnej Austrálie v Austrálii KM 562
100 rokov Tasmánie v Austrálii
KM 564
100 rokov Victórie v Austrálii
KM 556
100 rokov Južnej Austrálie v Austrálii
KM 560
Na pamiatku dobrovoľníkov
KM 688
60 rokov od 2.svetovej vojny
KM 745
100 rokov od založenia Daňového úradu
Medzinárodný deň žien
Svadba Williama a Kate
Nový Zéland
2099. 2 Dollars 1990
2100. 1 Dollar 1982
2101. 20 Cents 1975
2102. 10 Cents 1980
2103. 5 Cents 1978
2104. 5 Cents 1980
2105. 5 Cents 1987
Alžbeta II. / volavka
Alžbeta II. / takahe
Alžbeta II. / kiwi
Alžbeta II. / motýľ
Alžbeta II. / tuatara
Alžbeta II. / tuatara
Alžbeta II. / tuatara
KM 79
KM 51
KM 36
KM 41
KM 34
KM 34
KM 60
Medaily
ČNS
2106. Av.: portrér sprava, hore opis: Akademik Josef Dobiáš, vľavo:Pelhřimov, vpravo :
1888-1972; Rv.: Česká numismatická společnost; sign. JP 79, 55 mm, tombak
47
2107. Av.:budova divadla, dole: 1883-1983, opis:Národ sobě; Rv.:nápis: Sté výročí/
znovuotevření/Národního/divadla/v Praze/Národní muzeum v Praze/Česká
Česká numismatická společnost; sign.Vitanovský, 40 mm, bz postriebr.
2108. Av.:budova divadla, dole: 1883-1983, opis:Národ sobě; Rv.:nápis:Sté výročí/
znovuotevření/Národního/divadla/v Praze/Národní muzeum v Praze/Česká
numismatická společnost; sign.Vitanovský, 40 mm, tombak postriebrený
0/0
4.00
0/0
4.00
1/1
5.00
1/1
10.00
0/0
10.00
0/0
5.00
1/1
5.00
0/0
7.00
1/1
7.00
0/0
8.00
1/1
7.00
1/1
7.00
0/0
5.00
0/0
5.00
2121. Av.:5 erbov-Nitra,N.Zámky,Levice,Komárno,Topoľčany; v strede:SNS Nitra; Rv.:nitranský zámok,opis:Sl.numiz.spoločnosť Nitra 1972-1982; sign.Fodor, 60 mm, Bz pat.
1/1
5.00
ČNS pobočka Hradec Králové
2109. Av.:Portrét , opis: František Antonín hrabě Špork; Rv.:Kuks, sochy: Matyáš,
B.Braun; opis: Česká numismatická společnost pobočka v Hradci Králové
1956-1981; sign.Knobloch; 42 mm, tombak postriebr.
ČNS pobočka Olomouc
2110. Av.:Socha Herkula na fontáne, kruhopis: Herkulova kašna v Olomouci, na
podstavci:ČNS pobočka Olomouc 1976; Rv.:Nápis 7riadk.:Sochu/Herkulovy/
kašny/vytvořil/Michal Mandík/ze Znojma/r.1687
nesign.,71x71 v tvare pôdorysu fontány, tombak patin.
ČNS pobočka Opava
2111. Av.:portrét zľava, opis: Národní umělec Vladislav Vančura; Rv.:ops: Narozen
26.VI.1891 v Háji ve Slezku * popraven nacisty 1.VI.1942 v Praze, Česká numismatická společnost v Opavě, v strede:Kdo za vlast svůj život dá,na věky žije v srdci
národa; sign. Uchytilová, Hampl, 60 mm, tombak patin.
ČNS pobočka Ostrava
2112. Av.:portrét, vľavo:Rudolf Kubín 1909-73;Rv:noty-Já jsem horník,ťažná veža, dole
Konzervatoř v Ostravě 1953-1983, vydala ČNS pob.Ostrava; sign., 69 mm, tombak
ČNS pobočka Plzeň
2113. Av.:portrét, opis: Přemysl Otakar II. český král 1253-1278;Rv.: bojovník na koni,
opis: ČNS pobočka v Plzni; sign.Harcuba 1978, 40 mm, Bz postriebr. pat.
ČNS pobočka Příbram
2114. Av.: portrét, opis:Antonínu Dvořákovi 1841-1981, ČNS pob.Příbram;Rv.: vľ:1901
opera Rusalka, vpr.hore dom Vysoká, potok,stromy; sign. AP, 37 mm, tombak
SNS pobočka Bratislava
2115. 1980 Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava;Korvinova veža,
Dóm sv.Martina Av.; Medaila M.Terézie, Medailérsky klub 2.12.1980;
sign. Košťál, 70 mm, tombak pat.
2116. Av.: 3 veže,opis:Slovenská numizmatická spoločnosť pobočka Bratislava;Rv.:
hore opis: 1919*1934*1954*2004, 4riadk.nápis: Miľníky/organizovanej/
numizmatiky/v Bratislave (Pamätná medaila k 70.výr. vzniku krúžku bratisl.
numizmatikov), sign.AB, 40 mm, tombak,
SNS pobočka Košice
2117. Av.:erby, opis:Slovenská numizmatická spoločnosť Košice,Michalovce,Rožňava,
Prešov; vľ.: Pobočka Košice 1967-1982; Rv.: bežci, dole: PAX ORBI, opis: Mier
všetkým, ktorí v mieru žiť chcú; sign.MJ (Jízdný M.), 70 mm, tombak
2118. Av.:erby, opis:Slovenská numizmatická spoločnosť Košice,Michalovce,Rožňava,
Prešov; vľ.: Pobočka Košice 1967-1982; Rv.: bežci, dole: PAX ORBI, opis: Mier
všetkým, ktorí v mieru žiť chcú; sign.MJ (Jízdný M.), 70 mm, tombak
SNS pobočka Kremnica
2119. Av.:portrét, dole 1856-1981, Ľudovít Štúr; Rv.:Devín, vľavo:SNS pobočka
Kremnica, MS Martin, vpravo 3riadk.nápis:Moje hrady stáli v časech Rastislava:
on byl vašich otců, on mých hradeb sláva; sign. Peter A., 50 mm, bz postriebr.
2120. Av.:portrét sprava, vľavo opis: MUDr.Ján Petrikovich, vpravo:1846-1914; Rv.:
v strede Sborník, vľavo:MS Martin, vpravo:SNS pobočka Kremnica, dole:
Muzeológ,zoológ, archeológ, botanik, numizmatik;sign.,50 mm, Bz postriebr.
SNS pobočka Nitra
SNS pobočka Prešov
2122. Av.:traja muži, opis:150.výročie sedliackeho povstania na východnom Slovensku
1831-1981; Rv.: erby, opis. Slovenská numizmatická spoločnosť;
sign.Bódi L. , 70 mm, tombak
1/1
6.50
48
SNS pobočka Svit
2123. Av.:kostol, opis: Pri príležitosti výstavby kostola vo Svite r.p. 1990-91, dole:
Vydala SNS pobočka Svit-Tatry; Rv.:sv. Jozef,opis: Sv.Jozef ochranca rodín
a robotníkov oroduj za nás; sig. Húdzik, 60 mm , tombak postr.
1/1-
5.00
1/1
6.00
0/0
10.00
0/0
9.00
0/0
10.00
1/1
5.00
1/1
5.00
1/1
1.00
1/1
7.00
1/1
7.00
1/1
4.40
1
2.40
1/1
3.00
1/1
5.00
-1/1-
4.00
1/1
0
0
1
1
4.00
2.00
2.00
1.50
2.00
1/1
3.00
1/1
4.00
SNS Ústredný výbor
2124. Av.: opis:Slovenská numizmatická spoločnosť 1970-1980, v strede mince spojené
erbom Bratislavy ; Rv.:razič mincí; sign.Cvengr.80;60 mm, postriebr. tombak
2125. 1989,Av.: portrét spredu, po obvode: Dr.M.R.Štefánik 1880-1919;Rv.:hore 5riadk.
nápis:4.mája 1919/zahynul/v Ivanke čs.mini/ ster generál/M.R.Štefánik; vľavo
SNS, mohyla; vpravo:orlica,lev, dvojkríž; sign. Kožuch, 70 mm, tombak patin.
2126. Av.:5riadk.nápis: I.zasadanie/ predsedníctva/svetového kongresu/ Slovákov/
v Bratislave sept.1990; Rv.:sediaca žena s ohňom a knihou, vľ. znak SNS,
dole: Kto za pravdu horí; sign. KM (Kožuch), 60 mm, tombak postriebr., pat.
2127. Av.:sediaca žena sype mince,dvojkríž,lúče.po obvode: 20. Výročie založenia
Slovenskej numizmatickej spoločnosti; Rv.:minciar, znak SNS, po obvode:Svedectvo
doby,práce a krásy zachovávaš numizmatika; sign. Kožuch, 90 mm, tombak patin.
Aubrechtová Pavla 19462128. Av.: erb Prahy, Za zásluhy o výstavbu obvodu Praha 4; Rv.:Rada ONV v Praze 4,
budovy; sign., 70 mm, tombak patin.
Baník Teodor 19292129. Av.: tavič s prilbou; Rv.:Zaslúžilému odborárovi Podbrezovej-Hronca-Piesku;
sign., 83x73 mm, hliník
Barinka Jozef 19442130. Av.:v strede polovica kvetu, vpravo po obvode: Blahoželáme; Rv.: v strede
polovica kvetu; sign., 55x63 mm, tombak patin.
Bartusz Juraj 19332131. Av.: portrét, opis: Ján Weber 1612-1684 Apothecarius Eperiesiensis; Rv.:lék.
váhy,had, opis: 400 rokov prešovskej farmácie 1578-1978;sign.,60 mm, Bz pat.
Belohradský Štefan 19302132. Av.: erb, Mesto Myjava 1968; Rv.: 120.výročie zasadania I.SNR v roku 1848
na Myjave; sign., 60 mm, tombak
Bezděk Josef 1906-1971
2133. Av.: v strede KVHUV, opis: Sokolovský revír; Rv: 15 let, opis:Kombinát pro
využití hnědého uhlí Vřesová; sign, 60 mm, Bz
Bílek František 1872-1941
2134. Hradčany, opis: K významnému životnímu jubileu Hlavní město Praha
sign., 60 mm, meď, jednostranná
Blaho Miroslav 19402135. Av.:Matka s dieťaťom, opis:Z príležitosti uvítania detí do života; Rv.: Zbor
pre občianske záležitosti Hlohovec, erb; nesign., 40 mm, tombak
Bódi Ladislav
1944 -
2136. Av.:v strede obilný klas, vľavo ozubené koleso,vpravo skúmavka,
v pozadí továreň; Rv.: vetve s listami, hore:25, v strede:Blahoželáme;
sign., 70 mm, tombak patin.postriebrený
2137. Av.:hore samopaly,vatra,hory, dole 3riadk.nápis:Pamätná medaila/MO-SPB/
Partizánske; Rv.: Pomník partizána, opis: Odkazu SNP verni zostaneme;
sign., 60 mm, tombak patinovaný
2138. Av.: hore kolíska, nápis:Vítame ťa; Rv.: dieťa; sign.,60 mm,Bz
+ zkúšobná razba
2 ks
2139. Kytica kvetov,50, dole opis:BLAHOŽELÁME; sign.,60 mm, Bz pat., jednostr.
2140. Kytica kvetov,55, dole opis:BLAHOŽELÁME; sign.,60 mm, Bz pat., jednostr.
2141. Kytica kvetov,55, dole opis:BLAHOŽELÁME; sign.,60 mm, Bz pat., jednostr.
2142. Hlava chlapca, hore uško s krúžkom; sign.,25 mm,Bz postriebr.,jednostr.
2143. Av.:opis: Zotavovňa Hron,slnko,vrchy, nehová vločka,vlny na rieke, vpravo znak
ROH; Rv.:mreža, kostol, znak mesta, dole: Kremnica;sign., 40 mm, Bz postriebr., pat.
2144. Av.:znak ROH, 100 rokov odborov, V jednote je sila, Bratislava 1870-1970;
Rv.: ROH Mestská rada odborových zväzov; sign., 60 mm, tombak patin.
49
2145. Av.: Dopravný podnik mesta Košice 1891-1991, konský povoz až električka;
Rv.: znak mesta; sign., 70 mm, Bz
2146. Portrét zpredu, opis: Joannes Paulus PP II. Bratislava 90;
sign., 40 mm, tombak postr. jednostr.
2147. Av.: hlava dieťaťa, opis: Človek to znie hrdo; Rv.: erb mesta,
Moje rodisko Banská Štiavnica; nesign., 60 mm, Bz patin.
1/1
9.00
0
5.00
1/1
8.00
1/1
4.00
1
3.00
1
3.00
1/1
6.00
1/1
4.00
0/0
7.00
0/0
10.00
1/1
3.00
1
1
3.00
3.00
1/1
2.00
1
3.00
1
7.00
1/1
8.00
1/1
9.00
0/0
2.00
proof
10.00
proof
4.00
1/1
5.50
0/0
5.00
0/0
5.00
0/0
0.00
Brezány Jozef 19432148.Av.: hlava dieťaťa, opis: Človek to znie hrdo; Rv.: erb mesta,
Moje rodisko Banská Štiavnica; nesign., 60 mm, Bz patin.
Černaj Ján 1948-2011
2149. Vľavo továreň, žeriav,vpravo hlava ženy, pod ňou: Za rozvoj okresu, opis:
Venuje OV KSS, OV NF SSR, ONV Žiar n/H, dole:koleso, klasy, lipové
listy; sign,70 mm, tombak patin., jedostr.
2150. 4 bežci, vľavo Devín, vpravo Bratislavský hrad, 1977, XXX.,kruhopis: Medzinárodný cestný beh- Devín Bratislava; sign., 60 mm, tombak pat., jednostr.
2151. Av.:znak baní, Rudné bane národný podnik, závod Kremnica 1978;Rv.:slnko,
opis: 650 rokov baníckych práv Kremnica; sign.,70 mm, Bz
2152. Av.:most, nápis: Diaľnično železničný most Bratislava, diaľnicaD-61; Rv.:
Riaditeľstvo diaľnic Bratislava; pamätná medaila pri príležitosti odovzdania
do prevádzky-december 1983; sign., 68x39 mm, tombak postriebr.
2153. Av.:v strede vagón, opis: 50 rokov Vozňového hospodárstva na Slovensku
953-2003; Rv: vagón, hore: ČSD ŽSR ŽS a.s., dole: Prvý vozeň na
prepravu osôb; sign., 60 mm, tombak
Cvengrošová Ĺudmila 19372154. Av.: SLF Slovenský literárny fond, vpr. halúzka s kvety;Rv.:dievča s ružou;
etue s nápisom: SLF Slovenský literárny fond; sign., 60 mm, tombak postriebr.
David František 1913-2002
2155. Av.: Erb mesta,dole opis: Vzorný žák Prahy 9; Rv.:portrét zľava,vľ.: Julius
Fučík; sign., 50 mm, tombak
Dobrovolný Viktor 1909-1987
2156. 1949 V.I.Lenin- portrét zľava; sign.,80 mm, Bz dutý,jednostr.
2157. 1949 K.Gottwald- portrét zprava; sign.,80 mm, tombak,vylisovaný reliév, jednostr.
Drahoš Alojz 1954 2158. 1985,Av.: hore symbolická kytica na stuhe, dole:55; Rv.:hore: kytica,
dole opis: Blahoželáme; nesig., 69 mm, tombak patin.
Durbák Vladimír 19532159. 1987, 35.výr. Zborov pre občianske záležitosti, hlava ženy, vo vlasoch
siluety postáv; sign, tombak patin., 80 mm , jednostranná
Fodor Imrich Csaba 19412160. Silueta továrne, robotník s puškou, nápis: 20.výročie februárového
víťazstva 1948-1968, Venuje Zs KV KSS; sign., 75x62, Bz
2161. Av.:veža, opis: Vrbové JRD 1952-1972, 20 rokov; Rv.:hlava kravy,
svine, hrozno, chmel; sign., 60 mm, tombak
2162. Av.: pracovník u el.izolátora, opis: 25 Elektrovod; Rv.:znak
mesta, opis: Bratislava 1949-1974; sign, 70 mm, tombak
2163. Av.: opis: 650 rokov mesta Kremnica 1328-1978; Rv.: balancier,
opis: Muzeum mincí a medailí; sign., 38 mm, postriebrený tombak;
2164. Av.: opis: 650 rokov mesta Kremnica 1328-1978; Rv.: balancier,
opis: Muzeum mincí a medailí; sign., 38 mm, tombak postr.,pat.
2165. Av.: opis: 650 rokov mesta Kremnica 1328-1978; Rv.: balancier,
opis:Muzeum mincí a medailí; sign., 38 mm, Bz postr. (takm.prooof)
2166. Av.:Múzeum mincí a medailí; Rv.: 90 rokov Kremnického múzea 1980,
Pavel Križko,portrét Rv.; sign.,postr.tombak; 38,1 mm ;29,3g
2167. Av.:Múzeum mincí a medailí; Rv.: 90 rokov Kremnického múzea 1980,
Pavel Križko,portrét Rv.; sign.,postr.tombak; 38,1 mm ;29,3g
2168. Av:Českoslov. mince 1921-1981,60 rokov československých mincí; Rv.:balancier,
mesiac a slnko; po obvode Múzeum mincí a medailí;sign.,38 mm, Bz postriebr.
2169. Av.:opis:90 rokov Sloven. filatelie, vľ.Album 1895, hrad, znak ZSF;
Rv.:balancier,opis:Múzeum mincí a medailí;
sign., 38 mm, tombak postriebr., pat.
50
Groma Alfonz 1924-1993
2170. Av.:opis: Mojím rodiskom je mesto Košice, silueta fabriky,pomník;
Rv.: ruža, 3 holubice; sign., 50 mm, tombak
2171. Av.:kvety, Blahoželáme ZPOZ; Rv.:rozkvetlý strom, 2 holubice;
sign., 60 mm, tombak
1/1
3.00
1/1
4.00
1/1
5.00
1/1
5.00
1/1
4.00
1/1
2.00
1/1
1.00
0/0
4.00
1/1
4.00
1
2.50
1
3.00
1/1
1.00
1/1
10.00
1/1
10.00
0/0
7.00
1/1
5.00
proof
5.00
proof
5.00
1/1
3.40
1
1.00
1/1
5.00
Grmela Jeroným 1926-1992
2172. Av: 50.výročí pobočky Olomouc 1929-1979; Rv.:orlica, Olomouc,
opis: Česká numismatická společnost; sign, 40 mm, tombak
Groma Alfonz 1924-1993
2173. Av.: silueta továrne, hôr a vody, SKVKSS-SKNV-SKVNF-KOR
Banská Bystrica, Za zásluhy o rozvoj Sterdoslovenského kraja;
Rv.:otvorená kniha, hviezda,klasy,kosák a kladivo; sign.,70 mm, Bz
2174. Av.:30 rokov Zborov pre občianské záležitosti; Rv.:3 ruže,
2 vence,notový zápis; sign., 60 mm, tombak
2175. Av.: Zemeguľa, kvety, nápis: DETI - ŽIVÉ KVETY ZEME; Rv.: hlava
dieťaťa,holubica,kvety; sign., 50 mm, tombak patinovaný
Grosch Štefan 19232176. Av.: opis: Biela stopa SNP Kremnica-B.Bystrica; hory, vľavo:pamätník SNP,
vpr.1984, erb Kremnice a B.Bystrice, stopa na snehu; Rv.: znak MK, hore: Št.
mincovňa, dole:Kremnica, snehové vločky; sign., 40 mm, tombak patin.
Hám Anton 1899-1965
2177. Av.: námestie, opis: Slob.hl.banské mesto Kremnica; Rv.: vstup
do mincovne; sign., 60 mm, tombak
2178. Av.: hrad, opis: Slob.hl.banské mesto Kremnica; Rv.: vstup
do mincovne; sign., 60 mm, tombak
2179. Av.: hrad, opis: Banské a minciarské mesto Kremnica;
sign., 60 mm, tombak postr.patin., jednostr.
2180. Av.: hrad, opis: Banské a minciarské mesto Kremnica;
sign., 60 mm, tombak, jednostr.
2181. Av.: kostol, opis: Banské a minciarske mesto Kremnica;
Rv.:V.ZEO/GR REMZ/ 12.-14.11.1981; nesign, 30 mm, Bz
2182. Av.: budova kúpeľov, dole: Kúpele Sliač, vpravo: MDCCCXXXIV;
Rv.:Na pamiatku z kúpeľov/Sliač; sign., 80x58 mm, bz patin.
Hapák Štefan 1921
2183. Av.: Konferencia Komenský a Slovensko *300* Filozofická fakulta,
Pedagogická fakulta Univerzity P.J.Šafárika Prešov 1970; Rv.:portrét,
opis: Jan Amos Komenský učiteľ národov; sign., 60 mm, tombak
Harcuba Jiří 1928 2184. Av.: 29.6.1967 Plynovod bratrství; Rv.:ventil plynovodu, dole opis:
SSSR - ČSSR; sign., 50 mm, tombak
Havelka Adolf 19302185. Av.:listina, opis: 500 rokov Polygrafie; Rv.:vavrínová halúzka,3riadk.opis:
Za zásluhy/o Československú/Polygrafiu; sign., 60 mm, tombak
Höger Jozef Karel 19512186. Av.:2 pošt.známky, nápis: Celoštátna výstava poštových známok
mladých filatelistov Liptovský Mikuláš 1986; Rv.: Múzeum mincí
a medailí Kremnica; nesign., 38 mm , tombak postr.
2187. Av.: pošt.známka, znak ZSF, opis: Za rozvoj socialistickej
filatelie na Slovensku; Rv.:Múzeum mincí a medailí Kremnica;
nesign., 38 mm , tombak postr.
Housa Vlastislav 1932-2004
2188. Av.:v ovále cvičenci, nápis: Československá spartakiáda 1980;Rv.: Za zásluhy
o československou spartakiádu 1980; sign.,65 mm, tombak pat.
2189. Symbol Čs.spartakiády, nápis: Za zásluhy o československou spartakiádu;
sign., 59 mm, tombak postriebrený, jednostranná
Havelka Luděk ml. 19412190. Av.:portrét, opis: K.H.Mácha 1810-36; Rv.:les,hrad,mesiac,človek
na prechádzke; sign. 1982, 40 mm,tombak postr.
51
Hvozdenský Josef 19322191. Av.: portrét zľava, opis: 1878 Akademik Zdeněk Nejedlý 1962;Rv.: zástavy ZSSR
a ČSSR, dole SČSP, opis: Se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak;
sign., 60 mm, tombak
1/1
3.00
1/1
5.50
1/1
3.00
1
2.00
1
3.40
1/1
2.00
0/0
3.00
0/0
6.00
1/1
2.00
1/1
10.00
proof
5.00
proof
5.00
1/1
7.00
1/1
1.00
1/1
2.00
1
4.00
0/0
5.00
1/1
5.50
1/1
7.00
1/1
5.00
1
3.00
1
3.00
Jahoda Bohumil 1910-1969
2192. Av.:budovy, opis: Gottwaldov; Rv.:tri postavy, opis: Za rozvoj mesta
sign., 60 mm, tombak postriebr.
Jurča Joseph 1925-2005
2193. Av.:postava ženy, opis: Okresný národný výbor v Trnave;
Rv.: Za zásluhy o rozvoj okresu; nesign., 600 mm, bz postriebr.
Kožuch Milan 19442194. V strede vodárenska veža,opis:Vodohospodárske stavby Bratislava
vpravo: Za vernosť podniku; sign., 60 mm, tombak, jednostr.
2195. V strede symboly výroby, opis:Na pamiatku venuje ONV Žiar n/Hr.;
sign., 60 mm, tombak
2196. Av..25 rokov Národnych výborov,hlava ženy, lipové listy;
Rv.: slnko, 1945-1970; sign., 60 mm, tombak patin.
2197. Av.:Cestné stavby n.p. 1953-1978, 25.výr., most, cesta;Rv.: Čestné uznanie
Za dlhoročnú a obetavú prácu; sign, 60 mm, tombak pat.
2198. Av.:Prašná brána,Petrov,Bratisl.hrad, 1980 Diaľnica Praha-Brno
-Bratislava; Rv.:Pamätná medaila; sign, 80 mm, bz postribr.
2199. Av.:hore v kruhu symboly priemyslu, vľavo i vpravo obilné klasy, dole: 20
Rokov; Rv.; hore kvet, dole:Blahoželáme; sign.KM 87, 60 mm, tombak pat.
2200. Av.: žena drží štít s trojvrším a dvojkrížom, kruhopis: Slovenská republika;
Rv.: hrad, dóm, radnica, národné divadlo, Michalská brána s vežou, dole
bratisl. pečať, opis: Bratislava ; sign. KM 93, 50 mm, tombak pozlátený
2201. Av.:knieža s listinou, opis: Knieža Rastislav* Ctiň* 29.8.1994;Rv.: učenci,
listina s nápisom: Tak teda vladyka pošli nám takého muža, ktorý nás
napraví na všetku pravdu... ; sign.,40 mm, Bz pozlát.
2202. Av.: portrét, opis:Sv.Gorazd prvý slovenský arcibiskup; Rv.:postava, vpravo
kríž, nápis:Tento je vašej krajiny slobodný muž, učený a právoverný;
sign., 40 mm, tombak pozlátený
Korkoš Ján 1944 2203. Av.: klas, vlny, hore: Slovenská spoločnosť pre racionálnu výživu; Rv.:
Bratisl.hrad, vpravo: Za zásluhy o racionálnu výživu; sign., 69 mm, tombak
Košťál Dušan 19482204. Av.:symbolické ruky, medzi nimi 2 holubice, hore opis: Blahoželáme;
Rv.: symboly výroby; sign., 60 mm, tombak patinovaný
Kozák Ladislav 1934-2007
2205. Av.: portrét spredu, opis: Alois Beer malíř a básník 1833-1897;Rv.: mestská
veža,erb, opis: Městský národní výbor v Dobrušce,1983; sign.,60 mm,Bz pat.
Koreň Jozef 1912-1971
2206. Erb mesta, opis: Budovateľ mesta Pezinok;sign., 50 mm, tombak pat., jednostr.
2207. Av.:1971, hory,fontána, auto ŠKODA, vpravo vavrínová a lipová halúzka, vľ.:
SLOVAKIA RALLYE; Rv.:Automotoklub/Slovenskej/socialistickej/republiky;
sig.Nosálek,Koreň, ovál 75 x 58 mm, tombak pat.
2208. Av.: štátny znak, opis:Okresný národný výbor v Nitre;Rv.: žena s knihou a lip.
halúzkou, opis: Za výchovu nového socialistického človeka; sign., 60 mm, Bz
2209. Av.: hlava dieťaťa, opis: Na paměť novému občanu Frýdku Místku věnuje
rodné město; Rv.:zámek, opis:...pod zámkem hučí a láme se Ostravice......
P.Bezruč ; sign., 50 mm, tombak
Kubička Jaroslav 19302210. Av.:vojak, vľ.: 35 SNP,dole: Banská Bystrica ; Rv.: 5riadk.nápis:Venuje/ZO KSS,
ZV ROH/Vedenie závodu/Rudné bane/Kremnica; sign., 60 x 57 mm, tombak
Kulich Ján 19302211. Portrét Lenina spredu,opis: Mestský výbor KSS Bratislava, hore hviezda,
dole znak mesta; sign.,60 mm, Bz patin., jednostranná
2212. Jazdec na koni, dole: SLAVIA SVTS Bratislava; sign.JK 67,
65 mm, tombak pat., jednostranná
52
2213. Av.:Postava Jánošíka, popis:JURO JÁNOŠÍK; Rv.: Hák, havran,
hore: 1713; nesign., 48 mm, tombak patinovaný
2214. Portrét Lenina spredu, dole podpis Vl.Iljič; v zátvorke (Lenin);
sign., 80 mm tombak patin., jednostranná
2215. 1980 alegória-deti,ženy v kroji, ľud.muzikanti na gajdách;Vzorný kolektív/
záujmovej umeleckej/ činnosti; sign., 75 mm, tombak postriebr., jednostr.
1/1
5.00
1
3.00
1
9.00
1/1
3.00
0
5.00
1/1
1.00
1/1
1.00
0/0
3.00
0/0
4.40
1/1
3.00
1
5.00
0/0
5.00
0
8.00
0/0
6.00
1/1
3.00
0/0
3.60
0/0
6.00
1
6.50
0/0
3.00
1/1
2.40
1/1
1.50
0/0
2.00
0/0
6.00
Lipták Ivan 19452216. Av.:1985,v trojlístku hlava ženy,holubica, slnko;Rv.:trojlístok,
dole: 55 ; (jubileum 55 let), nesign., 60 mm, tombak
Miklánek Rastislav Ján 19422217. Vpravo hore včela, 3riadk.nápis: Sloven/ský zväz/včelárov;
sign., šesťúhol. 70x80 mm, tombak, jednostranná
R
Mlynář Miroslav 19382218. Av.: kruh z lipových listov, dole: 1918 * ČSSR * 1968; Rv.:hlava
ženy, dole opis: Ústřední výbor Národní fronty; sign., 50 mm, bz
2219. Av.: kruh z lipových listov, dole: 1918 * ČSSR * 1968; Rv.:hlava
ženy, dole opis: Ústřední výbor Národní fronty; sign., 50 mm, bz
Palko Mikuláš 19412220. Av.: opis: Za zásluhy o rozvoj banskobystrického okresu;Rv.: opis: Banská
Bystrica OV KSS ONV OV NF SSR; sig., 69 mm, tombak
Peter Andrej 1912-2003
2221. Av.: Zvolenský hrad, dole: ZVOLEN; Rv.:4riadk.nápis: Venuje/
Mestský národný/výbor/Zvolen; sign, 60 mm, tombak
2222. Av.:dve postavy, dole:KM, opis: 1100 rokov slovanského písomníctva;
Rv.: postavička dievčaťa, hore opis: Velká Morava; dole: 864-1964,
Nitra; sign. AP (Peter), JK(Koreň), 50 mm, tombak
2223. V strede: MS 1970/FIS/Vysoké Tatry, opis: World ski championships 1970
n Nordic events*Czechoslovakia; sign., 45x64 mm, tombak postriebr., jednostr.
2224. Av.: postava ženy, opis: 25 rokov socialistickej Polygrafie 1950-1975; Rv.:
v strede: Za zásluhy o polygrafiu, opis: Slovenská polygrafia Bratislava;
sign. 60 mm, tombak patin.
2225. Ľavá ruka drží mincu, opis: Štátna mincovňa Kremnica, dole: Za
záslužnú prácu; Orig.etue; sign., 70 mm, tombak patin., jednostr.
2226. Av.:hore opis: 350.výročie prvého použitia výbušnín pre mierové
účely 1977, alegória výbuchu v budove; RV.:výbuch, vpravo dole:
8.2.1627 Banská Štiavnica; sign. 70 mm, tombak patin.
2227. Av.: hviezda s mečom, VK, dole opis: Ministerstvo školstva SSR/1952-1982;
Rv.:vpravo mohyla na Dukle, vľavo nápis: Odkaz/ bojovníkov/za slobodu/
splníme, dole: Za vlast/za socializmus; sign., 60 mm, tombak postriebr.
2228. Av.:portrét spredu,Ján Kollár 1793-1983; Rv.:v strede domy,hore:
1233 Mossovych,dole: Mošovce 1983; sign., 50 mm, bz postriebr.
2229. Av.: matka s dieťaťom, dole: Novému občanovi venuje Zbor pre
občianské záležitosti; Rv.:vľavo:námestie, vpravo:pomník, nápis:
Kremnica mesto baníkov a minciarov; sign., 70 mm, tombak
Poldaufová Mária 19512230. Múzeum SNP B.Bystrica - na pamiatku slávnych bojov a utrpení za
našu slobodu; postr.tombak, 80 mm, sign. MP jednostranná
Prádler Jiŕí 1929-1993
2231. Av.: 3 ruky s holubicou,klasmi,klúčom, dole: 20 rokov JRD,
hore: 1949-1969; Rv.: traktor na poli, slnko; sign., 61 mm, bz
2232. Av.:štátny znak, nápis: Zbor/národnej/bezpečnosti/1945-1975;Rv.: hviezda
kosák,kladivo, 30 rokov v službách ľudu; sign. JP; 60 mm, tombak postriebr
2233. Av.:portrét K.Gottwalda sprava, opis: Klement Gottwald, vľavo:1896-1953;
Rv.:hore hviezda, štvorriadkový nápis: Proletáři/všech zemí/spojte se/1971;
sign. JP; tombak, 50 mm, Nov 04.019b
Přikryl Zdeněk 19282234. Av.:ČSVTS, alegória zeme a lúčov ; Rv.:30 let Československé
vědeckotechnické společnosti; sign.,60 mm, tombak patin.
2235. Av.:PRAGA 1948-1988; Rv.: OMEP 40, ĽOrganisation/Mondiale/
pour Ľéducation/préscolaire; sign.,(písmo:Z.Vítek), 60 mm, bz
53
Rybička Miroslav 19282236. Av.:Za zásluhy o rozvoj vodního hospodářství, Severomoravské vodovody a kanalizace,lip.a vavrín.halúzka; Rv.:akt ženy s vejúcimi vlasy; sign., 60 mm, tombak pat.
1/1
4.00
0/0
3.40
0/0
3.00
1/1
6.00
1/1
5.00
1
2.00
0/0
6.00
1/1
6.00
1
3.60
0/0
10.00
1/1
3.60
1/1
1.00
1/1
2.00
0/0
4.00
1/1
2.00
1/1
10.00
1/1
1.00
0/0
3.00
1/1
2.40
1/1
1.50
1/1
3.00
1/1
2.00
proof
3.00
0/0
4.00
Snopek Ladislav 19192237. Av.:ruža, bratislavský hrad, nápis: Moje rodné mesto Bratislava;
Rv.:most SNP, pohľad na mesto; orig.etue; sign., 60 mm, Bz postriebr.
2238. Av.:ruža, bratislavský hrad, nápis: Moje rodné mesto Bratislava;
Rv.:most SNP, pohľad na mesto; orig.etue; sign., 60 mm, Bz
2239. Av.:1979 25 ÚĽUV Bratislava; ornamenty; Rv.: ruky
modelujúce keramiku; sign., 70 mm, tombak patin.
2240. Av.: 3 hlavy-študent,vojak,robotník,opis:Za rozvoj brannej výchovy
v SSR; Rv.:pravá ruka drží pušku, hore: Jednotne/v budovaní/
a obrane vlasti, dole:J*S*B*V*O ČSSR; sign, 80mm, tombak
2241. Vľavo velká 1, hore 00, SOU Nitra, 1883-1983, vpravo symboly
výroby; Diplom: Pamätná medaila udelená Milanovi Pilárikovi
25.4.1984, udelilo SOU v Nitre; nesign., 60 mm, Bz, jednostr.
2242. Av.: 3 hlavy-študent,vojak,robotník,opis:Za rozvoj brannej výchovy
v SSR; Rv.:pravá ruka drží pušku, hore: Jednotne/v budovaní/
a obrane vlasti, dole:J*S*B*V*O ČSSR; sign, 80mm, Bz pozl.
Španiel Otakar 1881-1955
2243. Av.:1935 - Poprsie zprava, opis:TOMÁŠ G:MASARYK; Rv.: 7riadk.
nápis: 18* 7/III* 50/ Na paměť/85.narozenin/prvního presidenta/
republiky/Československé/19 7/III 35; sign.,50mm, Bz; N 01.098e
Uchytilová Marie 1924-1989
2244. Žena s ratolesťou, fabriky, opis: 20. výročí osvobození; sign.,70 mm, bz, jednostr.
Vika Alexander 19332245. Av.:Moravská venuša, opis: 1893-1968; Rv.: Muzeálna slovenská
spoločnosť, Slovenské národné múzeum;sign., 60 mm, tombak patin.
2246. Av.:kvety so stuhou,3riadk.nápis:Zbory*pre/občianske/záležitosti
Rv.:postavy ľudí-symbol života; sign.VIKA 82, 60 mm,bz patin.
2247. Av.:kvety so stuhou,3riadk.nápis:Zbory*pre/občianske/záležitosti
Rv.:postavy ľudí-symbol života; sign.VIKA 82, 60 mm,bz patin.
2248. Av.:1984,vpredu žena držiaca kyticu, za ňou ženy a muži ;Rv.:
postavy,dole vľavo kvet, vpravo: 60;sign.,70 mm, Bz patin.
2249. Av.:1984,vpredu žena držiaca kyticu, za ňou ženy a muži ;Rv.:
postavy,dole vľavo kvet, vpravo: 60;sign.,70 mm, Bz patin.
2250. Av.:strom, v listoch 55; Rv.:hlava ženy,po stranách postava ženy
a muža; sign., 70 mm, tombak
Vitanovský Michal 1946
2251. Av.:portrét T.G.Masaryka zľava, na ramenu TGM, po obvode: K 50.výročí vzniku
ČSSR 1918-1968; Rv.: v kruhu 50 lip.lístkov, 3riadk.nápis:28.říjen 1918 Založení/
Československé/republiky; sign.pseud.Synek P.,60 mm,Bz pat. ; Nov 01.184 c
Zmeták Ernest 1919-2004
2252. Av.:opis : 20 let Lidových milicí, hore hviezda,kosák,kladivo,nápis: Ústřední/
výbor/KSČ; Rv.: milicionár, opis: Únor 1948-1968; sign., 50 mm, tombak
Zobek Drahomír 19522253. Av.:hlava ženy zľava, nápis: Pamätná medaila/k 40.výročiu/založenia/SZŽ; Rv.:
nápis:Ústredný/výbor/Slovenského/zväzu žien; sign.,70 mm, Bz pat.postriebr.
2254. Av.:päť žien stojmo, puška a dieťa; RV.:Pamätná medaila/k 40.výročiu/
SNP/Ústredný výbor/SZŽ; sign, 88x60 mm,bz postriebr.
2255. Av.:Portrét zľava, opis: IOANNES PAVLVS II PONT.MAX; Rv.:chrámy,
opis:Praha-Velehrad-Bratislava 1990; 27 mm, CuNi
2256. Av.:Portrét zprava, opis:IOANNES PAVLVS II PONT.MAX; Rv.:chrámy,
hore : BRATISLAVA, dole: 1990; sign.,40 mm, Bz pat.,postr.
2257. Av.:partizáni na horách, dole nápis: 40/SNP/1944/1984;Rv.:2riadk.nápis:
Venuje OV KSS a ONV/Žiar nad Hronom; sign., 60 mm, tombak pat.
2258. Av.:dom, mestský erb, opis: Dům čp.50 "U Jonáše", 650 let města Pardubic;
Rv.:kôň s jazdcom, nápis: 100. Velká pardubická 1999; sign., 30 mm, Bz postriebr.
2259. Av.:Všeobecná československá výstava v Praze 1991; Rv.: Pri príležitosti výstavy
Štátna mincovňa Kremnica 1791,1891,1991; 27 mm, tombak postriebr.
54
2260. Av: Múzejno-dokumentačné centrum ŽSR, rušeň; Rv: 150 rokov železníc
na Slovensku 1848-1998; sign.Z, 50 mm, pat.tombak
0/0
7.50
1
1.00
1/1
1.00
0/0
4.00
0/0
6.50
0
3.00
1/1
3.00
1/1
5.00
1/1
3.00
1/1
3.00
1/1
1.00
0/0
4.40
1
1.00
0
3.00
0/0
2.00
0/0
3.00
0/0
3.00
0/0
6.00
1/1
3.00
1/1
10.00
1/1
3.60
Banská Bystrica
2261. Znak mesta na modrom štíte s plameňom, opis: Banská Bastrica
mesto SNP; nesign., 60 mm, tombak elox.smalt.; jednostranná
2262. Av.:SDS n.p. 15 Banská Bystrica; Rv.:hore: kružidlo,franc.klúč,
1960-1975, silueta nákladného auta; nesig., 60 mm, Bz patin.
Bratislava
2263. Av.: pohľad na mesto(hrad,dóm),dole znak mesta, hore stuha s nápisom:
Bratislava; Rv.:pečať Bratislavy; orig.etue; nesign., 70 mm, tombak postriebr.
2264. Av.:Slovenská republika-štátny znak; Za vernosť bytovému družstevníctvu;
Rv.:Erb Bratislavy; postr.pat.bronz, 60 mm, nesign
2265. portrét, opis: F.Zupka Dom techniky ČSVTS; nesign., 50 mm,Bz, jednostr.;diplom:
Spomienková medaila F.Zupku venovaná Ing Želmíre Šimčiskovej 12.1.1983
2266. Av.:Za/dobrú/spoluprácu ; znak Slovenskej knihy, dole:Bratislava;
Rv.:skupina ľudí; nesig, 75x60 mm, tombak patin.
2267. Pozinkovaná tlačová forma 153 x 63 mm;K 25.výr.Odborného učilišťa n.p.Polygrafické závody Bratislava;s námetom vľ.: práca učňov,vpr.:technol.pracovisko, práca
učňov,vpr.:technol.pracovisko Polygraf.závodov, príprava tlačovej formy
tlačovej formy a tlačiarenskeho stroja k tlači.
2268. Av.:ve strede zemeguľa, po obvode:Slovenská literárna agentúra Bratislava, medzi
slovami znak rozhlasu, umenia, TV, kniha; Rv.: silueta hradu s nápisom LITA,
hore 1949, dole Bratislava, lip. halúzka; nesign.,60 mm, tombak patin.
2269. Av.:100, Chemické závody Juraja Dimitrova n.p. Bratislava 1873-1973;
Rv.:budovy závodu; nesign, 60 mm, meď
2270. Av.:v strede: 25, cez to nápis: Strojprojekt/Bratislava; Rv.: vľavo:1953/1978,
vpravo smerová anténa; nesign., ovál 61x37 mm, tombak
2271. Av.:Hydrostav Bratislava 1951-1981, priehrada; Rv.:30, atomové jadro, Nositeľ
Radu Víťazného februára a Radu práce; nesign., 50x50 mm, tombak patin.
2272. Hore po obvode: Československý rozhlas Bratislava 1982; zákruta cesty, dole
nápis: POZOR ZÁKRUTA ! 20; nesign., 48x48 mm, zaoblené rohy,
tombak eloxovaný, jednostranná
Brezno
2273. Av.:Panoráma námestia, vpravo erb mesta, dole v červenom poli:BREZNO;
sign. JK, 40x50 mm, mosadz; farebná plaketa eloxovaná; jednostr.
2274. Av.: silueta budovy múzea, hore opis: MESTO BREZNO, dole: 1265;
Rv.: silueta žeriavov-mostárna,slnko, hviezda, siluety budov;
nesign., 60 mm, tombak patin.
2275. Av.: erb mesta, dole opis: MESTO BREZNO; Rv.:Stuha, hviezda,
lip.vetvička, 3riadk.nápis: ZA ZÁSLUHY/O ROZVOJ/MESTA;
nesign., 60 mm, tombak pozlátený eloxovaný, jednostranná
Cínovec
2276. Av.: 600. let Cínovce, lipová halúzka, 2 zkrížené kladivá vykladané
fareb.kamienkami; Rv.: 1378-1978; nesig.,50mm, hliník elox.
Dubnica
2277. Av.:opis:Strojárske a metalurgické závody Dubnica, strom,symboly
výroby, v strede:40; Rv.: 1937-1977; sign. J.Svetlík, 60mm, bz
Dukla
2278. Av.:súsošie dukelského pomníku, opis: So Sovietským Zväzom na
večné časy; Rv.: pomník, dole: 40 Dukla; nesign., 60 mm, tombak,
Pamätná plaketa vydaná Dukelským muzeem vo Svidníku 1984
Essen
2279. Essen 1965-replika essenského toliaru; Av.:erb mesta, vľavo:ANNO
vpravo: 1680, opis: Essen.D:Comitissa Salmen.Anna Salome.D:G Prin;
Rv.: pohľad na mesto, opis: Et Dafovete:Voss:Engel Bertvs:Tvetvrvoss:
Cosma:Et:Dafovete; orig.etue; nesign.,45 mm, Bz postriebr., patina
Galanta
2280. Av.: hlava ženy a muža, hore: Šťastnú cestu. opis: Mestský národný
výbor Galanta; Rv.:Zbor pre občianske záležitosti pri MsNV v Galante;
sign.G.Vorös, 50 mm, tombak patin.
55
Gdaňsk
2281. Plaketa jednostr., vygravírovaný nápis: LAPOSTA 1937,1.Danziger Landes-Postwertzeichen-Ausstellung, smaltovaný erb Gdaňska;sign.C.H.Danziger 900,53x37 mm, jednostr. 1
5.00
Güstrow
2282. Av.: zámok, 750 Jahre Stadt Güstrow, dole znak mesta, vľ.:1228,vpr.:1978;
Rv.: zámek,nad zámkom: Schloss Güstrow, hore:pečať; nesign.,40 mm, CuNi
1/1
3.00
1/1
1/1
5.00
2.00
1
5.00
1
10.00
1
5.00
1/1
1.00
0/0
10.00
1
2.00
1/1
1.00
1
1.00
1
4.00
1
2.00
1/1
3.00
1/1
3.00
1/1
3.00
1/1
5.00
Jáchymov
2283. Av.:portrét baníka zľava ; Rv.:ruda a lúče,po obvode:Jáchymovské
doly, n.p. Rožná 1965; nesign.,60 mm, tombak patin.
2284. 1967, replika jáchymovského toliaru z roku 1520, 42 mm, Bz postr.
Jaroměř
2285. V strede štít s levom, hore koruna, vľ. obilný snop, vpr. koleso, opis: Krajinská hospodářsko-průmyslová výstava v Jaroměři 1887; medaila 45 mm je odlepena od kruhového
rámu, na zadnej strane je naletovaný drót;nesign., 53 mm, cín pozlát., jednostr.
Jindřichův Hradec
2286. V strede 2 levy držiaci kvet, hore koruna, pod ňou: W, opis:Jubilejní výstava v Jindř.
Hradci 1888, v druhom opisu sa strieda koruna a W; plechový rám,na zadnej strane
je naletovaný 1 drôt; nesign., 47 mm, cín pozlátený, jednostranná
Kameničná
2287. domky, strom, opis: 1965-Kameničná-1966, Galanta-Pardubice;nesign.,80 mm,
Bz pozlát., osadené do dreveného stojanu138x172 mm, pod medailou je doska Bz
pozlát., 54x25 mm s nápisom: Za zásluhy o obnovu obce Kameničná
Kežmarok
2288. Av.:hore: Národné kolo/v strelecko/brannej/súťaži, dole: 5.roč./Kežmarok,
vpravo: 17.-18.VIII.1974, znak Zväzarmu; Rv.: symbol plameňov,
dole:30 SNP;hore obdlžník.uško;nesign.,60 mm, Al elox.
Košice
2289. Av.:znak hutí, Slovenská hutnícka spoločnosť Košice/ Plataurum
Hutnícka fakulta TU Košice; Rv.: Internacoinal konference PRECIOUS
METALS Košice október 1995/ Štátna mincovňa State Mint Kremnica;
nesig., 38x19 mm tombak pozlát., orig.etue
2290. Av.:20; 1952-1972, kohútí chvost; Rv.: vajce s nápisom VHZ Košice, po
obvode:Východoslovenské hydinárske závody; nesig., 55 mm, tombak pat.
2291. Av.:5riadk.nápis:1949/Stavoprojekt/1979,vpravo:Košice;Rv.:nápis:
30 rokov založenia/ Za zásluhy o rozvoj ústavu;nesign.,50 mm, tombak
2292. V strede: 100, hore: 1889-1989, dole: výročie, opis:Východoslovenské
energetické závody k.p. Košice*SEP; nesign., 40 mm, Bz postriebr., jednost.
Kremnica
2293. Anjuovska ľalia na minci Karola Róberta, opis: 660 rokov mincovníctva
v Kremnici; sign. JU, 60 mm, tombak pat., jednostr.
Krkonoše
2294. V strede Sněžka s hotelom, hore: 1605 m, opis: Krkonoše, Sněžka;hore
obdlžník.uško; nesign., 35 mm, tombak, jednostranná
Kutná Hora
2295. Av.:český lev,opis:Kutnohorský pamětní groš; Rv:v strede koruna,
po obvode latinské nápisy; nesign., 28 mm, tombak postr.
Martin
2296. Av.: silueta továrne, hory, Martin 1949-1969, opis: Turčianské
strojárne; Rv.:znak strojárne; nesign.,70 mm, tombak patin.
Nitra
2297. Av.: potrtrét,opis: Salus Abgroti Suprema Lex, Hipokrates; Rv.:150,
Nemocnica s poliklinikou Nitra 1834-1984; nesign., 60 mm, tombak pat.
Opava
2298. Av.: hlava dieťaťa, opis: Narodil jsem se v Opavě-v městě Bezručově;
Rv.: veža, opis: Vidím vlát prapory na věžích bílého mesta, znak Opavy;
sign.Uchytilová-Kučová, 50 mm, tombak
56
Partizánske
2299. 4 riadk.nápis: 10.rokov/ PRIOR/1964-1974/Partizánske, hore opis:
Pamätná medaila; nesign.,105 mm,plexisklo,priezračná,jednostr.
0
2.00
1/1
1.00
1/1-
4.00
1/1
1.00
1
3.00
0/0
5.00
0/0
5.00
1/1
2.00
1
2.00
1/1
1.00
1/1
3.00
1/1
5.00
1/1
2.00
1
1.00
1/1
3.00
1
2.00
1/1
2.00
0/0
3.20
0/0
3.00
1/1
2.00
Považská Bystrica
2300. Av.:hlava dievčaťa a chlapca, opis: Za priateľstvo a bratrstvo*Zväzarm ČSSR;
Rv.:mohyla,dole:30, opis:Považská Bystrica1974; sig. J.PICA G,
50 mm, hliník eloxovaný, uško,krúžok
Praha
2301. Av.: portrét zľava, vpravo podpis: V.Vacek; Rv.: znak s nápisom Praha matka
měst, opis: MV KSČ * MV NF Praha * NVP * ČSN; sign. LZ, 58 mm, tombak
2302. Av.: Mezinárodní/konference/Praha 1994, hore zemeguľa, na ní AFCEA,
vľavo MO ČR, vpravo:MZV ČR; Rv.: štít s mečom, opis hore:OVERLORD,
dole 6.6.1944; nesign. 40 mm, tombak postriebr.
Prievidza
2303. Silueta bane, opis: ULB Baňa Cigeľ k.p. Prievidza 25 rokov;
nesign., 60 mm, tombak, jednostranná
2304. Av.:matka s diťaťom v náruči, opis: Víta ťa mesto Prievidza;
Rv.: erb mesta; nesign., 60 mm, tombak postriebr.
2305. Av.: kniha, ZPOZ, vpravo: 25.výročie OZPOZ pri rade ONV
v Prievidzi; Rv.:dieťa, nápis: Rok 30.výročia Víťazného februára
je rokom mojho narodenia; nesign.,60 mm, tombak patinovaný
2306. Av.: znak ME, FILA, opis:Majstrovstvá Europy v zápasení,Prievidza
ČSSR; Rv.:zápasníci, ČSSR 1980; nesign, 50 mm, Bz patin.
2307. Učiteľka s deťmi, opis: 100 rokov Materského školstva
v Prievidzi; nesig., 60 mm, tombak postriebr., jednostranná
Senec
2308. Av.:vľavo športovec,vpravo pohár s lipovou halúzkou, na ňom nápis:
XVI.športové hry ; Rv.: v strede el.stožiar; 1989; po obvode
ELEKTROVOD Senec; nesign. 60 mm, tombak postriebrený
Spišská Nová Ves
2309. Av.: hore:Geologický prieskum, dole:Spišská Nová Ves, na podstavci: 15 rokov,
vrtná súprava; Rv.: Za 15 rokov/vernosti/ a úspešnej/práce/v geologickom/
prieskume; nesign., 18x35mm-na podstavci 23x6 mm, tombak
2310. Av.: hore:Geologický prieskum, dole:Spišská Nová Ves, na podstavci: 15 rokov,
vrtná súprava; Rv.: Za 15 rokov/vernosti/ a úspešnej/práce/v geologickom/
prieskume; nesign., 18x35mm-na podstavci 23x6 mm,Bz,+ odznak 6x14 mm na ihle
Topoľčany
2311. Av.: lipová vetva, Za zásluhy/o rozvoj okresu/Topoľčany; Rv.:budovy
mesta, dole klasy obilia; sign. JF, 70 mm, bz patin.
Trenčín
2312. Kvet, vpravo hviezda, hore opis: Detské mestečko Trenčín;
nesign., 50 mm, mosadz, jednostranná
Trnava
2313. Av.:pomník, opis: Za socialistický rozvoj mesta Trnava; Rv.:veža,
erb 1238; nesign., 50 mm, tombak patin.
Valaská Belá
2314. vľavo: 25 KRIŠTÁL Valaská Belá 1956-1981; hore K, alegória
krištálu; nesig., 60 mm, tombak patin., jednostr.
Vysoké školy
2315. Av.: v siluete hradu: VŠE; Rv.: vľavo spojené ruky, opis: Za družbu
vysokých škôl, zemegula; sign. R, 70 mm, tombak postriebr. pat.
2316. Av.: v 10 nápis: VŠE Fakulta riadenia; Rv.: Slavín, hore:
Bratislava; nesign., 60 mm, tombak postriebr.
2317. Av.: v 10 nápis: VŠE Fakulta riadenia; Rv.: Slavín, hore:
Bratislava; nesign., 60 mm, tombak pat.
2318. Av.: Štátny znak ČSSR, po obvode: Vysoká škola Sboru národní
bezpečnosti; Rv.: hviezda, kosák a kladivo, 2 vavrínové halúzky,
hore : Ve službách lidu; nesign., 70 mm, tombak
57
2319. Av.: 10riadk.nápis: Slovenská vysoká/škola technická/v Bratislave/
1937-1987/výpis fakult; Rv.: 6 žien,hore silueta hradu a Slavína,
dole: 50 SVŠT; sign. Vika 87; 90x90 mm, tombak postr.
2320. Av.:opis: Ekonomická univerzita v Bratislave; hrad, trojvršie
s dvojkrížom; RV.: vľ.: vznik 1968, vpr.:FHI, opis: Fakulta
hospodárskej informatiky; sign.: Kožuch 90; 68 mm, tombak
2321. 1971 K.Lacko, Av.:opis: Vysoká škola ekonomická v Bratislave;
Rv.:silueta hradu; nesign., 70 mm, Bz pozlát., štvrtená medaila,
1/1
7.00
0/0
6.00
0/0
4.00
1/1
4.00
1/1
1.00
0
1.00
1/1
3.00
0
0.50
0
2.00
1
5.00
1
1.00
1
1.00
1
2.00
0
2.00
0/0
4.00
1/1
1.00
0/0
1.50
1/1
1.60
1
1.00
1/1
1.60
1/1
2.00
1
5.00
1/1
1.00
1/1
9.00
Žilina
2322. Av.: muž a žena, medzi nimi: 15, opis:Výročie založenia Stredoslovenských
stavieb, Rv.: znak s nápisom:Stredoslovenské stavky n.p. Žilina, opis:
Za statočnú prácu 1957-1972; nesign., 60 mm, Bz
Zvolen
2323. Av.:Pamätník, holubica. mohyla; dole: 1944*40*1945 Zvolen; Rv.:Venuje OV KSS, OV NF SSR, ONV vo Zvolene; nesign., 60x60 mm,Bz
2324. V strede silueta kohúta, pod ním lipová halúzka, hore hviezda,po stranách:1983,
30; dole:Výročie SHZ Zvolen; nesign.,60 mm, tombak eloxovaný,jednostr.
Bulharsko
2325. Av.: portrét Dimitrovova spredu; Rv.: 5riadk.nápis bulharsky:Georgi Dimitrov
vodca a učiteľ bulharského národa; nesign., 60 mm, hliník eloxovaný
Československo
2326. 30 let podniku ŽPSV Uh.Ostroh; 60 mm, Bz postr., jednostr.
2327. v oválu: MEŽDU/NARODNAJA/KONTROL/NO-ISPYTA-/TELNAJASTAN/CUJA-PTICY/SZB-ČSSR, vľavo a vpravo vetvička
nesign.,60 mm, tombak patinovaný, jednostranná
2328. v kruhu štátny znak, lipové lístky, silueta vysielača Kamzík, nápis:
Československý rozhlas; dole v kruhu: Za zásluhy o spoluprácu;
nesign., 68x68 mm, tombak postribr., jednostr.
2329. po obvode: Štátne rybárstvo; hore: 25; v strede silueta ryby
nesign., 60 mm, tombak patin., jednostranná
2330. 5raidk.nápis: Oborový/podnik/drůbežnictví/Xaverov/1963*10 let*1973;dole
po obvode 2 vavrín.vetvičky so siluetou hydiny;nesign.55 mm,Bz eloxovaný, jednostr.
2331. Pomník na Slavíne a pomník na Dukle, dole tank, po obvode:Zväzok československosovietskeho priateľstva; nesign.,59 mm tombak pat.postriebr., jednostr.
2332. V strede v kruhu pozlátená futbalová lopta na smaltovanej vlajke,v kruhopise:
Československý fotbalový svaz, po obvode: 70 let československého fotbalu;
nesign., 50 mm,bz eloxovaný, jednostr.
2333. Av.:hore hviezda, 5 obálok s nápisom: FČSF;Rv.:5riadk.nápis:Za spolupráci
ls FČSP/ Za sotrudničestvo/s FČSF/ pour la collaboration/ aves la FČSF,
dole Dr.Š.Gazda (udelené);nesign., 50 mm,bz patin.
2334. Av.:V strede ROH, kruhopis: Odborový svaz zaměstnanců hutního průmyslu
a rudných dolů; Rv.:Hutník a tavič si podávajú ruky; nesign., 60 mm, tombak
2335. Av.:na trojlístku hlava ženy, holubica, slnko; Rv.:2 trojlístky,dole: 55;
; nesign., 60 mm, tombak patin.
2336. Av.: vo výreze št.znak, 2 palcáty, opis: Československá lidová armáda;
Rv.. Telef.antény, telegr.klúč; nesign.,60mm, Bz patin.
2337. Umelecká medaila - symbol troch šlahajúcich plameňov;
nesign., 60 mm, tombak patin., jednostranná
2338. Av.: vo výreze št.znak, 2 palcáty, opis: Československá lidová armáda;
Rv.: tank s tankistom; nesign.,60mm, tombak
2339. Av.:v strede hviezda, kosák a kladivo; lipová halúzka; 30.výročie;po obvode:
Socialistického poľnohospodárstva a znárodnenia potravinárského priemyslu;
Rv.:žena s obilím v náruči, domy a továreň ; nesign., 60 mm, tombak pat.
2340. Hlboký reliéf - dedina s vodárenskou vežou; sign. MB,
93 mm, tombak liatý, jednostranná
2341. Av.:Hory,lyžiar, znak ROH, opis: Rekreace ROH - hory patří pracujícím;
Rv.:hore: ČSR, v ozubenom kolese veľké číslo 5, kosák a kladivo;
hore uško s 2 otvormi; nesign., 40 mm, Bz
2342. Av.: alegória boje, opis: Svaz národní revoluce; Rv.:Štátny znak
opis: Československý odboj 1938-1945, sign. R.W. a F.CIM;
78 mm, bz postr., hr., čiastočne zotreté postriebrenie
58
2343. Muž v objatí s vojakom(bez nápisu); nesign., 60mm,bz,jednostr.
2344. Av.: v strede ROH, vľavo:1944, vpravo:1974, po obvode:Podbrezová, konferencia-základ jednoty odborov v Československu;
Rv.: po obvode veniec z lipových lístkov,v strede symbol plameňa;
nesign., ovál 81x60mm, tombak
2345. Emblém TATRA, dole silueta auta T 613, opis: 25 let závodu
1951-1976 TATRA Příbor; nesign., 50 mm, elox.hliník jednostr.
2346. Av.:v strede 1919-1979, po obvode:60 rokov Československého
puncovníctva; Rv.: v strede 1806-1981, po obvode:Státní zkušebna
pro drahé kovy v Praze*175 let; nesign,50 mm,tombak.patin.
2347. Av.:v strede 1919-1979, po obvode: 60 rokov Československého
puncovníctva; Rv.: v strede 1806-1981, po obvode:Státní zkušebna
pro drahé kovy v Praze*175 let; nesign,50 mm,tombak.patin.
2348. Mohyla, zástava ČSSR A ZSSR, opis: Mistrovství ČSSR v Dukelském
závodu branné zdatnosti-Svazarm; žltá medaila so sponou, na spone:
Topoľčany-Duchoňka 1982; bez stuhy; nesign.,50mm, Al elox.,jednostr.
2349. Raketa, vľavo hore:RM 1984, opis:Porovnávacia súťaž socialistických štátov, Zväzarm; nesign., 60 mm, tombak patin.,jednostr.
2350. Av.: dvaja holuby držia srdce, nad nimi: 1887-1987, dole: 100 let;opis:100.výročí
založení KF 00-1 Klubu českých filatelistů v Praze; Rv.:opis:Zakladatelé Klubu
českých filatelistů v Praze; mená zakladateľov, dole 28.4.1887;nesign.,50 mm,Bz
2351. busta,opis: Svatá Anežka česká,patronka Charity, dole: L.P. 1989;
nesign., 60 mm, tombak patin., jednostr.
2352. Mohyla, zástava ČSSR A ZSSR, opis: Mistrovství ČSSR v Dukelském závodu
branné zdatnosti-Svazarm; medaila so sponou, na spone:Dukla 1989;
bez stuhy; nesign.,50mm, Al elox.,jednostr.
2353. Na žltom poli modrý bežec s puškou, zlatým písmom:1984, v čiernom okruží
zlatý nápis: Za priateľstvo a bratrstvo*Zväzarm ČSSR Topoľčany; hore uško
s krúžkom; nesig., 50 mm, hliník elox. smaltovaný, jednostranná
1
1.00
1/1
2.00
0
2.00
1/1
2.00
1/1
4.00
0
1.00
1
1.00
1/1
3.00
1
3.00
0
1.00
1
1.00
1/1
1.00
1/1
5.00
0/0
2.00
1/1
1.50
0/0
2.00
1/1
5.00
1/1
5.00
1/1
10.00
1/1
3.00
1
5.00
Maďarsko
2354. Av.: Portrét spredu, opis: Kodály Zoltán; Rv.: dvaja husári na koňoch,
opis: Miháry János; nesig., 60 mm, tombak patin.
2355. Av.: hlava kohúta, opis: Baromfikeltetö TSZ Kozös vallalkozás Szolnok;
Rv.:4riad.nápis: ujszász "Szabadság" mezöhék "tancsiss"szajol
"vöröscsepel" alapitók; nesign. 74 mm tombak
NDR
2356. Av.: Portrét zlava, opis: Ernst Thälmann 1886-1944; Rv: 4riadk.nápis: In Vűrdigung
Ihrer Leistungen und zur Erinnerung, znak NDR;nesign, 35 mm, Bz postriebr.
Nemecko
2357. III.Box-Weltmeisterschavten DABV München 1982/ BOX-WM
4.-15.MAI 1982 München; 40 mm, elox.hliník
2358. Av.: Mašinka, SAXONIA,opis: Erbaut von J.A.Schubert/ Leipzig Drezden
1839-1989, opis:150 Jahre Erste Deutsche Ferneisenbahn;40 mm,keramika
Poľsko
2359. Liceum ogólnoksztalcaceim marszalka Stanislawa Malachowskiego w Polsku/názvy
školy od r.1180 Szkola sw.Michala po1980, 800 lecia Szkoly;sign.WS,70 mm,bz postr.
2360. Av.:mohyla, hviezda, orlica, lev, opis: Wielka bitwa dukielska,na podstavci:1944-1984;
Rv.: opis: Muzeum braterstwa broni v Duklu, Wrzesien 1984; nesign, 104 mm, Bz
2361. Av.: erb, SZAMOTUĽY; RV.: opis vľavo: 1945-1985 40 lecie Zespoľu, vpravo:
Folklorystycznego Szamotuľy; Diplom: Medal jubileuszowy organizatorom
festiwalu"Východná´85" Szamotuľy, dnia 1.luty 1985 roku;
orig.etue; nesig., 71x120 mm, tombak pat.
2362. Av.:orlica, na hrudi kríž, po obvode: 40 rocznica zvyciestwa nad
faszyzmem; Rv.:4riadk.nápis: VII/kongres/Zbodiw/1985 Rv.;
nesign., 70 mm, tombak
Rumunsko
2363. Hore skokan do vody, nápis:Comitetul Pentru Cultura/ Fizica si sport/ De pe
lingá consiliul de ministri/Conc.international/ R.P.R.-C.S.R/1955; orig.etue
nesig., plaketa 70x45 mm, tombak postr. pat., jednostr.
59
Rusko
2364. Av.: portrét zľava, dole 1846-1945; Rv: báseň v azbuke, podpis: Džambul;
nesign., 78 mm, elox.hliník
1/1
2.00
0
1-/2
0.50
2.00
1/1
7.00
1/1
3.40
1/1
2.00
1/1
0/0
1/1
2.00
2.00
2.00
1/1
1.00
1
1.00
1/1
1.00
0
3.00
1/1
2.00
1/1
2.00
1
1.00
1
3.00
0/0
1.50
1/1
3.00
1/1
2.60
1/1
7.00
1
2.00
1/1
3.00
1
2.00
1/1
1.00
1/1
2.00
0/0
6.00
2/2
2.00
Slovensko
2365. Najlepší pracovník Železničného stavebníctva, 50mm, Al elox.,jednostr.
2366. Av.:hlava ženy; Rv.: 4 trojlístky, dole: Blahoželáme 50; nesign., 60 mm, tombak
2367. Av.:tvár, ruka s holubicou, opis: Školská a kultúrna komisia ZS KNV; Rv.:6riadk.
nápis: Za/obetavú/prácu na/úseku škol-/stva a kul-/túry; nesign.,70 mm,Bz postr.
2368. Av.:v strede PHS; opis: Najlepší pracovník odboru poľnohospodárské stavby;
Rv.: poľnohosp.budovy symbolicky voda; nesign.,70 mm,Bz
2369. Av.:25.výr.-STS 25 OPS;Rv.:Opis: Za zásluhy o rozvoj mechanizácie
poľnohospodárstva na Slovensku; nesign.,60 mm, tombak patin.
2370. Av.: žena s dieťaťom v náruči; Rv.: slnko, lúče, dole:Blahoželáme ZPOZ;
nesign., 69 mm, tombak patin.
2371. Hlava ženy,trojlístky/Blahoželáme 50; nesig.,60mm, Bz patin.
2372. Blahoželáme 30/ symboly práce, 2 ruky; nesign.,70mm, Bz patin.
2373. Av.: Otvorené noviny, 20 rokov, dole opis: Technické noviny;
Rv.: TN, dole: Za spoluprácu; nesign.,50 mm, tombak patin.
2374. Kotva, ozubené koleso, 35, vľavo most SNP, vpravo silueta Bratislavy,
opis:Oderského ženijného útvaru; nesign,60 mm, tombak, jednostr.
2375. Av.: *Expozícia*/revolučné tradície/Zboru národnej/bezpečnosti a vojsk/
Ministerstva vnútra na Slovensku; Rv.: ľavá ruka drží na žrdi hviezdu,
pravá pušku;
nesign., 50 mm, tombak eloxovaný
2376. Glóbus, v dolnej polovici nápis: PRESNÁ MECHANIKA, pod nápisom
budova a prístroje; nesign., 80 mm, tombak patin., jednostranná
2377. Av.:dieťa, hore hojdací koník ; Rv.. opis: Blahoželáme ZPOZ,
symbol slnka, vlny; sign.VS, 70 mm, tombak
2378. Av.: V strede 30, vpravo: Blahoželáme; Rv.:Silueta továrne,domy,most,dole
2 ruky s klasom, kružidlom a perom; nesign., 70 mm, tombak pat.
2379. Plastický tancujúci pár- modrozelená farba; nesign.,nepravidelný
tvar 65x95 mm, glazúrovana sadra, jednostranná
2380. v strede brankár v kruhu, opis: Slovenský zväz ľadového hokeja
1921-1971; nesign., neprav.päťuholník, tombak patin, jednostr.
2381. Av.:1972 Vydavateľstvo Slovenský spisovateľ Bratislava 1972;
Rv.: 50 rokov ZSSR Pieseň o Moskve; nesign., 50 mm, tombak
2382. Av.:silueta silnic, nápis:1975 Diaľnica D-61 Bratislava-Senec; Rv.:Riaditeľstvo
diaľnic, Doprastav, Dopravoprojekt; sign. MB, 60 mm, tombak postriebr.
2383. Av.:Štátny znak, 3 lipové lístky, nápis: Zbor/národnej/bezpečnosti/
1945-1975; Rv.:kosák a kladivo, hore hviezda, silueta továrne, nápis:
30 rokov v službách ľudu; sign.JP, 60 mm, tombak patin.postr.
2384. Av.: srdce so symbolom sliepky, opis: Výskumný ústav chovu
a šlachtenia hydiny; Rv..krivuľa,VÚCHŠH 1977; nesign, 80 mm, Bz
2385. V strede silueta budov, príslušník ZNB, hore hviezda, po obvode:
Zbor národnej bezpečnosti 1945-1980;nesign.,50 mm, Bz, jednostr.
2386. Av.:kruhopis: Východoslovenské povstanie-za práva a slobodu;roľník drží
lip.ratolesť a cep, na rukách má preťaté okovy, hore: 1831, dole 1981;
Rv.: nápis: Múzeum Trebišov; nesign., 60 mm, tombak pat.
2387. 1982 Súťaž v spol.tanci - Társsastáncverseny- Nové Zámky Csemadok TK;
I.miesto kat. B-LAT; 60 mm, tombak elox. jednostr.
2388. Av.: Tank, OTP, kruhopis: 1950-1985 Východný vojenský okruh;
Rv.:mohyla na Dukle, hviezda, 40; nesign.,59 mm, tombak patin.
Taliansko
2389. Av.:most, opis: Basilica san Marco; Rv.:mapa Europy, opis:
Medaglie e Patrimonio Collezione Europea; 35 mm, tombak
2390. Av.:portrét, opis: Joannes Pavlvs II. Pontifex Maximus; Rv.:
Vatikán-katedrála sv.Petra s námestím, dole: ROMA;
sign.: A.Consonni; 34 mm, tombak pozlát.
Uhorsko
2391. Av.: v strede: SIGNUM MEMORIAE, hore opis: MDCCCXLVIII –MDCCCXCVIII;
Rv.: portrét zprava, opis: FRANC.IOS.I.D.G.IMP.AVSTR.REX.BOH.ETC.ACAP.
REX.HVNG; 33 mm, Cu, oprava po odlomenom úšku, stopa po korozi
60
Súbor medailí
2392. Súbor 10 medailí v drevenom kruh.ráme :TUS; ZVT B.Bystrica;Orava;
Prievidza,VŠT Košice, TOS Aš; Zvolen; SPŠS Praha Smíchov;
Spišská Nová Ves; J.Fučík
2393. Súbor 9 medailí v drevenom kruh.ráme :Havířov; SOUŽ Martin;
Hydrostav Bratislava oz Komárno - 2x; Múzeum Komárno; Svazarm;
VOKD; Hutné stavby; URBION
2394. Súbor 9 medailí v drevenom kruh.ráme :Št.veterin.správa; Hodonín;
Vagónka Studénka; Zvolen; Kalná n.Hronom; Uherské Hradiště;
SOZ Znojmo; SND
0-1-
10.00
0-1-
10.00
0-1-
10.00
proof
4.00
1/1
0/0
1/1
4.00
0.50
2.00
0/0
1.30
1
0.70
1/1
2.60
1/1
2.60
1/1
2.60
1/1
2.60
1/1
2.60
1/1
2.60
1/1
2.60
1/10/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1.00
1.30
4.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1/1
1.00
1/1
4.00
1/1
0/0
0/0
2.00
4.00
2.00
0/0
2.00
0/0
10.00
0-0
6.00
Žetón
2395. Poľsko:Mennica Warszawska 1766/budova MW; 35 mm, CuNi
2396. ČR: Mladá Boleslav, Upomínka na otevření nové baráčnické rychty
obce Podolecké v Mladé Boleslavi 15.6.1913;25x25 mm,hliník, uško
2397. ČR: Halíř husitský 15.st.-replika 2008; MASTR s.r.o, 12 mm
2398. ČSR 1918-39, 1 Kč ZÁLOHA Pražské mlékárny; 25 mm; 4,4g; Ms; patina
2399. Francie: Sacre Coeur Montmartre Paris, bazilika/mapa Evropy,
dole opis: Collection Europeenne; 35 mm, tombak
2400. Holandsko: razený z 5 Cents Nemecko; Vetrný mlyn Kinderdijk
Holland; elipsa 32x22 mm
2401. Holandsko:Dutch Heritage Collector Coin / Holland,
vetrný mlyn,dámska obuv, hr.b, 31 mm, CuNi
2402. Holandsko:Dutch Heritage Collector Coin 2009/ Holland,
vetrný mlyn,dámska obuv, hr.z, 31 mm, CuNi
2403. Holandsko:Dutch Heritage Collector Coin 2010/ Kinderdjik,
vetrný mlyn; hr.a, 31 mm, CuNi
2404. Holandsko:Dutch Heritage Collector Coin 2010/ Kinderdjik
vetrný mlyn; hr.b, 31 mm, CuNi
2405. Holandsko:Dutch Heritage Collector Coin 2010/ Kinderdjik
vetrný mlyn; hr.b, 31 mm, CuNi
2406. Holandsko:Dutch Heritage Collector Coin 2010/ Zaanse Schans
Holland,vetrný mlyn; hr.a, 31 mm, Ms
2407. Holandsko:Dutch Heritage Collector Coin 2011/ Zaanse Schans
Holland,vetrný mlyn; hr.a, 31 mm, Ms
2408. Protekt.Čechy a Morava, žetón do verejných telefon. automatov;
25 mm, Zn, patina, fl.
2409. SR: Múzeum Kremnica/Mini.Caroli.Moneta.Do; 27 mm, Bz postr.
2410. SR: Múzeum mincí a medailí v Kremnici/1890-2000; 27mm, patin.meď
2411. SR: Slovenské hrady a zámky/Bojnice; 27 mm, CuNi
2412. SR: Blíži sa rok 2000 - Poldaufová 1995, 26 mm, tombak pozlát.
2413. SR: Slovenské hrady a zámky/Bojnice; 27 mm, CuNi
2414. SR: Slovenské hrady a zámky/Oravský zámok; 27 mm, CuNi
2415. SR: Slovenské hrady a zámky/Trenčín; 27 mm, CuNi
2416. SR: Slovenské hrady a zámky/Trenčín; 27 mm, CuNi
2417. SR: Štátna mincovňa Kremnica vyrába mince, medaily, vyznamenania,
odznaky/ negativ averzu ; 40 mm meď
2418. SR: Deň mesta Košice Deň múzeí 1997/S.Ladislavs REX 1579
21 mm, postr. tombak
2419. SR: Kremnický zlatý človek, sv. Katarína,sv.Barbora, 35 Kremciar
Satinský; 25 mm, tombak pozlát.
2420. SR: Kremnica 1328/Kremnica; 27 mm, tombak patin., Bódi L.
2421. SR: FINEX 1997 Banská Bystrica/MK ; (Černaj),27 mm, Bz pozl.
2422. SR: Mesto Kremnica 1990, 670 rokov Mincovne/1 kremnický dukát;
25 mm, tombak pozlátený, Novotný Š.
2423. SR: AGUILA s.r.o./ Orol skalný 2006; Sokol sťahovavý 2007;
Výr skalný Bubo bubo 2008, Plamienka driemavá 2009; 27mm,
Bz pozl., J.Černaj, 4 ks limitovaná razba po 300 ks
Mestské peniaze
Slovenská republika
2424. Zuberecká koruna, Ján Allerám, Pavol Janoštín - Zuberec a Múzeum oravskej
dediny v dvoch kovoch, priemer 30 mm,
4 ks
61
Faleristika
ČSSR
2425. Bezpečně a bez závad III.stupeň; kruh na hviezde, okrídlené
koleso, mašina, 32 mm, tombak elox., špendlík
2426. Za zásluhy o rozvoj východoslovenského kraja; zeleno-žlutočervená stuha ; 30 mm, tombak, + malá stužka
2427. Vyznamenanie Za ochranu hranic ČSSR, štít s hlavou psa; bez
krúžku a stuhy, 33 mm, bronz; N 176c
1
1.00
1/1/1
2.00
1
3.60
0/0/0
5.00
0/0/0
2.00
0/0/0
2.00
0/0/0
2.00
1/1
5.00
0-0
0/0
1.00
1.00
0/0
1.00
0/0
1.00
0/0
1.00
1
3.00
2/2
2/2
1/1
N/N
0/0
N/N
N/N
N/N
9.00
3.00
5.00
10.00
7.00
8.00
8.00
3.00
N/N
0/0
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
-1/10/0
N/N
N/N
10.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
10.00
10.00
8.00
8.00
8.00
8.00
10.00
6.00
4.00
10.00
10.00
Slovenská republika
2428. Zaslúžilý pracovník VHJ ŽS; červená stuha na špendlíku, 34 mm,
+ odznak 17 mm, tombak postrebr., sign. Černaj
2429. Za dlhoročnú prácu v doprave 10 rokov; 25 mm; modrá email.stužka,
bronz.prúžky+ stužka-v strede kruh:10 rokov v doprave, Bz
2430. Za dlhoročnú prácu v doprave 20 rokov; 25 mm; modrá email.stužka,
strieb.prúžky+ stužka-v strede kruh:20 rokov v doprave, Bz
2431. Za dlhoročnú prácu v doprave 30 rokov; 25 mm; modrá email.stužka,
zlaté prúžky+ stužka-v strede kruh:30 rokov v doprave, Bz
2432. Za zásluhy o rozvoj stredoslovenského kraja, SKVKSS-SKNVSKVNF-KOR/Banská Bystrica; sign. Groma A., 70 mm, tombak
+ malá medaila 30 mm na kovovej stuhe so špendlíkom
Odznaky
2433. 1. KERKO Perlit - najlepší pracovník;ovál 21x23mm; 2. KERKO
Perlit-zaslúžilý pracovník; 40x23 mm;elox.tombak, špendlík 2 ks
2434. Čestný odznak, 10 rokov pivovaru URPÍN; 25x30 mm,špendlík;Bz eloxovaný
2435. ČKZ Nejlepší pracovník oboru; 30x35 mm špendlík + malý odznak
na ihle, tombak eloxovaný
2436. SSSR, peťhran, znak SSSR, hore 50; zavesené na kovovej stužke s nápisom
CCCP,červená látkova stužka dl. 20 mm na špendlíku, eloxovaný hliník
2437. Najlepší pracovník stavebníctva; 34 mm, hore stužka 30x5mm na špendlíku
+ malý odznak na ihle, tombak eloxovaný
2438. opis: Najlepší pracovník Pamiatkostavu n.p. Žilina, hlava ženy;
sign. KVS, 40 mm, Bz postriebr. spínací špendlík
Papierové platidlá
ČSR 1918-1939
2439. 1000 Kč 1932 B 0912303
2440. 500 Kč 1929 E 677568
2441. 500 Kč 1929 D 537848
2442. 100 Kč 1931 Kc 256249
2443. 50 Kč 1929 Vb 008166
2444. 50 Kč 1929 Db 153404
2445. 50 Kč 1929 Zb 197805
2446. 20 Kč 1926 Fg 534523
N 25 specim.perf.hore; 2x prelož.,pošpinená
N 24c spec.perf.hore 1x preložená
N 24 spec.perf.hore 2 x preložená
N 23 spec.perf.hore
N 22 spec.perf.hore
N 22 spec.perf.hore
N 22 spec.perf.hore
N 21 spec.perf.hore
Protektorát Čechy a Morava 1939-1945
2447. 5000 K 1944 S.10A 034468
2448. 5000 K 1944 S.02A 042479
2449. 1000 K 1942 Bc 250328 II.emisia
2450. 1000 K 1942 Ec 088971 II.emisia
2451. 1000 K 1942 Kc 012624 II.emisia
2452. 1000 K 1942 Fa 381857 II.emisia
2453. 500 K 1942 Ba 758311
2454. 500 K 1942 Ea 750149
2455. 100 K 1940 S.16B 852374
2456. 100 K 1940 S.16B 852194
2457. 100 K 1940 S.27G 379251 II.emisia
2458. 100 K 1940 S.17A 101354 II.emisia
2459. 50 K 1940 A15 713691
2460. 50 K 1940 A 03 540995
2461. 50 K 1940 A14 508157
2462. 50 K 1944 S.10A 114396
2463. 50 K 1944 S.36A 117995
N 41 spec.perf.hore
N 41 spec.perf.hore
N 40b spec.perf.hore
N 40b spec.perf.hore
N 40b spec.perf.hore
N 40b spec.perf.hore
N 39b spec.perf.hore
N 39b spec.perf.hore
N 38a spec.perf. hore
N 38a spec.perf. hore
N 38b spec.perf.hore
N 38b spec.perf.hore
N 36 spec.perf.hore
N 36
N 36 spec.perf.hore
N 37 spec.perf.hore
N 37 spec.perf.hore
62
2464. 20 K 1944 S.34G 121641
2465. 10 K 1942 S.07N 534653
2466. 10 K 1942 S.20N 327151
2467. 5 K bl B 041
2468. 5 K bl B 026
2469. 5 K bl H 013
2470. 1 K bl D 034
2471. 1 K bl D 016
2472. 1 K bl D 031
N 55 spec.perf.hore
N 34 spec.perf.hore
N 34 spec.perf.hore
N 33 spec.perf.hore
N 33 spec.perf.hore
N 33
N 32; B 30
N 32 spec.perf.hore
N 32 spec.perf.hore
N/N
N/N
N/N
0/0
N/N
-2/2-2/2N/N
N/N
4.00
4.00
4.00
2.00
2.00
1.00
0.50
2.00
2.00
N 54 spec.perf. 2x dole
N 53 spec.perf.2x dole
N 53 spec.perf.hore, 2x st.po špine
N/N
N/N
0/0
8.00
8.00
7.00
N 52a specim.perf.dole
N 51b; B 48
N 51b; B 48
N 52 spec.perf.dole
N 51 spec.perf.hore
N 51 spec.perf.dole
N 52 spec.perf.hore
N 50 spec.perf.hore
N 49 spec.perf.dole
N 47 spec.perf.dole
N 47 spec.perf.hore
N 45 spec.perf.hore, st.po lepu
0/0
-2/2-2/2N/N
N/N
0/0
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
1/1
2.00
0.60
0.60
6.00
6.00
4.00
6.00
8.00
4.00
4.00
6.00
4.00
Slovenská republika 1939-1945
2473. 1000 Sk 1940 2T4 587883
2474. 500 Ks 1941 1Kn 065850
2475. 500 Ks 1941 6De 057255
2476. 100 Ks 1940 D 2 142401 II.emisia
na Rv.stopa po farbe
2477. 100 Ks 1940 B14 589110
2478. 100 Ks 1940 A15 665502
2479. 100 Ks 1940 C6 553875 II.emisia
2480. 100 Ks 1940 E11 231101
2481. 100 Ks 1940 B14 020196
2482. 100 Ks 1940 C6 554100 II.emisia
2483. 50 Ks 1940 Kx 224688
2484. 20 Ks 1942 Šč22 652120
2485. 10 Ks 1939 Hi15 405363
2486. 10 Ks 1943 Čk31 378376
2487. 5 Ks bl D 023
ČSR 1944-1945 Korunové poukážky ČSR a kolkované pre Slovensko
2488. 2000 Kčs 1945 23 Jň 049493
N 68 Specim.perf.dole
2489. 1000 Ks 1940 1K6 509249 kolok ČSR N 64 spec.perf.2x dole
2490. 1000 Ks 1940 1K6 364135 kolok ČSR N 64 spec.perf.hore
2491. 1000 Kčs 1944 Ser. AA 462602
na Rv. stopa po lepidle 2x
N 61 specim.perf.hore
2492. 1000 Kčs 1944 AA 634433
N 61 spec.perf.hore
2493. 1000 Kčs 1944 AA 078862 kolok ČSR N 67 spec.perf.2x dole
2494. 1000 Kčs 1944 AA 404762 kolok ČSR N 67 spec.perf.2x dole
2495. 500 Ks 1941 5Rz 081818 kolok ČSR
N 63 spec.perf.hore,škvrna
2496. 500 Ks 1941 7Sy 028186 kolok ČSR
N 63 spec.perf.2x dole
2497. 500 Kčs 1944 AY 121662
vľavo v 500 dierka po ihle
N 60 spec.perf.2x dole
2498. 500 Kčs 1944 AB 822347
N 60 spec.perf.hore, 2x st.po špine
2499. 500 Kčs 1944 AH 716785 kolok ČSR N 66 spec.perf.2x dole
2500. 500 Kčs 1944 AH 716784 kolok ČSR
N 66 spec.perf.2x dole
2501. 100 Sk 1944 OM 004188 kolok
N 65a spec.perf.dole
2502. 100 Ks 1940 D12 238504 kolok ČSR
N 62b spec.perf.hore, st.po lepu
2503. 100 Ks 1940 B14 679296 kolok ČSR
N 62b spec.perf.dole
2504. 100 Ks 1940 M1 250774 II.emisia,kolok ČSR, N 62c,spec.perf.dole
2505. 100 Ks 1940 K6 524195 kolok ČSR
N 62c spec.perf.hore
2506. 100 Ks 1940 M3 799800 kolok ČSR
N 62a spec.perf.dole
2507. 20 Kčs 1944 HK 728262
N 58b specim.perf.dole
2508. 5 Kčs 1944 EB 444514
N 57 spec.perf.hore
2509. 5 Kčs 1944 EC 625220
N 57 spec.perf.dole
2510. 5 Kčs 1944 EB 658444
N 57 spec.perf.dole
2511. 1 Kčs 1944 BP 463498
N 56
2512. 1 Kčs 1944 CH 326399
N 56; B 56
2513. 1 Kčs 1944 CB 527105
N 56 spec.perf.dole
2514. 1 Kčs 1944 AB 893656
N 56 spec.perf.hore
N/N
N/N
N/N
8.00
10.00
10.00
0/0
N/N
N/N
N/N
0/0
N/N
3.00
6.00
8.00
8.00
7.00
8.00
N/N
0/0
N/N
N/N
1/1
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
0/0
N/N
N/N
N/N
N/N
2/2
N/N
N/N
3.00
3.00
5.00
5.00
3.00
3.00
4.00
4.00
4.00
3.00
2.00
1.00
2.00
2.00
2.00
0.50
1.00
1.00
-1/11/1
N/N
N/N
2/2
2/2
1.40
1.20
2.60
7.00
0.50
0.50
ČSR 1945-1953
2515. 100 Kčs 1945 B01 140433
2516. 50 Kčs 1950 A30 109630
2517. 20 Kčs 1949 A44 251063
2518. 10 Kč 1950 CHb 043716
2519. 5 Kčs 1949 A55 580185
2520. 5 Kčs 1949 A11 798838
N 81a; B 77a1
N 80a; B 85a
N 78a; B 83a
N 77
N 76b; B 82b
N 76b; B 82b
63
2521. 1 Kč 1953
2522. 1 Kčs 1953
RU 005251
TC 491431
N 89
N 89b; B 86b
N/N
2/2
2.00
0.50
2/2
2/2
3/3
1/1
1/1
N/N
N/N
1/1
N/N
1/1
N/N
N/N
N/N
2/2
N/N
N/N
0/0
N/N
N/N
N/N
N/N
N-N
0/0
1/1
0/0
N/N
N/N
2.80
2.80
1.80
2.80
2.00
5.00
5.00
2.80
3.00
2.00
3.00
3.00
1.70
1.80
1.60
1.60
1.00
2.00
2.00
2.00
2.00
3.00
1.80
0.50
1.00
2.00
2.00
N-N
N-N
N-N
2/2
2/2
N/N
N-N
7.00
3.00
3.00
0.50
0.50
2.00
5.00
N-3
7.00
N/N
N/N
0/0
N/N
N/N
1/1
N/N
N/N
1/1
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
1/1
N/N
0/0
N/N
N/N
N/N
8.00
10.00
5.00
8.00
5.00
4.00
10.00
10.00
4.00
8.00
5.00
5.00
7.00
3.00
3.00
10.00
4.00
3.00
3.00
3.00
3.00
ČSSR 1953-1993
2523. 100 Kč 1961 G35 294526
N 106d
2524. 100 Kč 1961 P86 418568
N 106c
2525. 100 Kč 1961 R91 937079
N 106b
2526. 100 Kč 1961 X79 289260
N 106c
2527. 100 Kč 1961 G50 568358
N 106e;B 98
2528. 100 Kč 1961 G69 546696
N 106e;B 98
2529. 100 Kč 1961 G69 546697
N 106e;B 98e1
2530. 50 Kč 1987 F50 068588
N 105
2531. 50 Kčs 1987 F26 720817
N 105; B 104a
2532. 50 Kčs 1987 F02 909896
N 105
2533. 50 Kčs 1987 F28 134123
N 105; B 104a
2534. 50 Kčs 1987 F64 562992
N 105; B 104a
2535. 20 Kčs 1970 L21 267589
N 101; B 100
2536. 20 Kč 1988 E30 994009
N 102
2537. 20 Kčs 1988 H39 418902
N 102; B 105
2538. 20 Kčs 1988 E16 049176
N 102; B 105
2539. 20 Kč 1988 H12 019627
N 102; B 105
2540. 20 Kč 1988 H30 224860
N 102; B 105
2541. 20 Kčs 1988 H30 224861
N 102; B 105
2542. 10 Kčs 1960 S82 586822
N 99b; B 94c
2543. 10 Kčs 1960 E35 182480
N 99b; B 94c
2544. 10 Kčs 1960 J23 351068; 20 Kčs 1970 H23 795729 B 94b;100 2 ks
2545. 10 Kč 1986 P66 008808
N 100
2546. 10 Kčs 1986 V05 571341
N 100; B 103
2547. 10 Kčs 1986 J15 747453
N 100; B 103
2548. 10 Kčs 1986 J44 110174
N 100; B 103
2549. 10 Kčs 1986 J44 110175
N 100; B 103
2550. 10 Kčs 1986 P34 651586; 20 Kčs 1988 H32 385336; 100 Kčs 1989
A21 155665; B 103;105;106
3 ks
neperforované
2551. 10 Kčs 1986 P49 612932; 20 Kčs 1988 H52 320783; B 103;105 2 ks
2552. 10 Kčs 1986 V63 510953; 20 Kčs 1988 H52 320782; B 103;105 2 ks
2553. 5 Kčs 1961 ZB 391262
N 98; B 86
2554. 3 Kčs 1961 AC 654157
N 97; B 95
2555. 3 Kčs 1961 TD 490936
N 97; B 95
2556. 3 Kčs 1961 VE 018075; 25 Kčs 1961 Q10 935581; B 95;97b 2 ks 3 m.d.
2557. 1 Kčs 1953 PS 973507; 3 Kčs 1953 NR 225541; 5 Kčs 1953 KN 505624;
10 Kčs 1953 UT 783945; 25 Kčs1953 KN 301291;25 Kčs 1958 S12 251575;
50 Kčs 1953 KD 079412; 100 Kčs 1953 UA 389830; B 86b;87b;88b;
89b;90b;93;91b;92b
8 ks 3 m.d.
Slovenská republika 1993-2008
2558. 100 Sk 1993
2559. 100 Sk 2001
2560. 100 Sk 2001
2561. 100 Sk 2004
2562. 100 Sk 2004
2563. 100 Sk 2004
2564. 100 Sk 2004
2565. 50 Sk 1993
2566. 50 Sk 1993
2567. 50 Sk 1999
2568. 50 Sk 2002
2569. 50 Sk 2002
2570. 50 Sk 2002
2571. 50 Sk 2005
2572. 50 Sk 2005
2573. 50 Sk 2005
2574. 50 Sk 2005
2575. 20 Sk 1993
2576. 20 Sk 1993
2577. 20 Sk 1997
2578. 20 Sk 1997
A 00092079 Bi
L 80270882
U 10988949
A 03393766
R 02154744
U 98077621
A 01008968
C 1854127 (sedemmiestne č.)
A 00174500 Bi
C 77711808
C 99726459
K 03635640
K 26503585
K 43200800
K 43200801
A 00839393
K 41811925
A 00329510
B 00215315
B 57530940
B 92499258
B SK 8a2; N SK 10
B SK 8e
B SK 8e
B SK 8f náhr.serie
B SK 8f
B SK 8f st.poč.
B SK 8f
B SK 6a
B SK 6b2
B SK 6d
B SK 6e
B SK 6e
B SK 6e
B SK 6f
B SK 6f
B SK 6f st.poč.
B SK 6f
B SK 7a2 st.poč.
B SK 7a1
B SK 7b
B SK 7c
R
64
2579. 20 Sk 1997 J 00149193
2580. 20 Kčs 1988 H 29 364846 kolok SR
2581. 20 Sk 1999 J 44131649
2582. 20 Sk 1999 J 45167402
2583. 20 Sk 2001 A 01383436
2584. 20 Sk 2001 A 01179486
2585. 20 Sk 2001 J 65946094
2586. 20 Sk 2001 J 71023218
2587. 20 Sk 2001 S 00100073
2588. 20 Sk 2001 S 19582002
2589. 20 Sk 2004 A 01555387
2590. 20 Sk 2004 A 01549350
2591. 20 Sk 2004 S 60258659
2592. 20 Sk 2004 S 84381367
2593. 20 Sk 2004 S 87486672
2594. 20 Sk 2004 S 77801029
2595. 20 Sk 2004 S 93867726
2596. 20 Sk 2006 S 98349949
2597. 20 Sk 2006 S 95325491
2598. 20 Sk 2006 S 99344558
2599. 20 Sk 2006 V 11730626
2600. 20 Sk 2006 V 11727448
2601. 20 Sk 2006 V 15323360
B SK 7c
B SK 1; N SK 1
B SK 7d
B SK 7d
B SK 7e
B SK 7e
B SK 7e
B SK 7e
B SK 7e
B SK 7e
B SK 7f
B SK 7f
B SK 7f
B SK 7f
B SK 7f
B SK 7f
B SK 7f
B SK 7g
B SK 7g
B SK 7g
B SK 7g
B SK 7g
B SK 7g
R
R
N/N
2/2
N/N
N/N
0/0
0/0
N/N
0/0
N/N
N/N
N/N
1/1
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
3.00
1.00
3.00
4.00
8.00
8.00
3.00
3.00
3.00
4.00
5.00
7.00
5.00
2.00
2.00
2.00
4.00
3.00
3.00
3.00
2.00
1.60
2.00
3/3
0.30
-1-3
1.00
1-2
1-2
2.00
1.80
N-N
1.40
4/4
-4/40/0
N/N
-0-0-
0.30
0.30
2.00
7.00
1.60
0-3
2.60
0-3
2.00
0-4
2.20
1-2-
4.00
2-3
N/N
N/N
1.80
2.00
5.00
-1-2-
1.00
2-3-
1.50
1-4
1.20
Bulharsko 1945-90
2602. 2 Leva 1962 GZ 433056
P 89
Juhoslávia 1968-1985
2603. 100 Dinara 1978 ZA 1450267 P 90 3/3; 10 Dinara 1968 ED 328552 -1/1-;
BP 858228 2/2; AE 8294913 3/3
P 82 4 ks
Maďarsko 1925-1946
2604. 10 Pengö 1936 B 643 000611 1/1; B 723 087366 -1/1-;
B 828 015986 2/2; B 988 091701 -1/1-;
P 100 4 ks
2605. 20 Pengö 1941 C 172 021021 2/2; C 342 098618 1/1; P 109 2 ks
Macedonsko
2606. 10 Denari 1992 7984663 P 1; 25 Denari 1992 4277425 P 2; 2 ks
Nemecko
2607. 5000 Mark 1922 Wa 186350 A
P 81
2608. 20000 Mark 1923 E-PR 043046
P 85
2609. 100 mil. Mark 1923 4J 324364
P 107
2610. 1 Rentenmark 1937 S 25271464
2611. 1 Rentenmark 1937 D.62382659 -0/0-; Q.24930591 0/0; P 173 2 ks
2612. 1 Rentenmark 1937 A.59780999 2/2; B.05242848 1/1; D.62383114
0/0; L.76232815 3/3; Q.24930195 0/0
P 173 5 ks
2613. 2 Rentenmark 1937 A.59571922 3/3; B.72837317 2/2; C.40183351 5/5;
G.07775281 0/0
P 174 4 ks
2614. 2 Rentenmark 1937 A.74648289 4/4; B.58829277 3/3; C.81763406
3/3; D.58653697 3/3; G.07775282 0/0; J.07825504 P 174 6 ks
2615. 10 Reichsmark 1929 A.26028119 G 1/1; C.26407391 G -1/1-;
E.15527360 R -2/2-; X.18050796 F 1/1
P 180 4 ks
2616. 20 Reichsmark 1929 C.10587917 F -2/2-; C.38537638 M 2/2;
G 31258529 B 3/3; K.30552130 M 2/2
P 181 4 ks
2617. 20 Mark 1945 AH 031896
P 187
2618. 20 Reichsmark 1945 AR 008879
Nemecko - NDR
2619. 20 Mark 1975 OH 165698 -1/2; 10 Mark 1971 DP 0437997 2/2-;KP 29a;28b 2 ks
2620. 20 Mark 1975 OJ 308252 2/2-; 10 Mark 1971 LA 838379 -2/3-;
5 Mark 1975 HB 466490 3/3-;
KP 29a;28a;27a
3 ks
Rakúsko-Uhorsko
2621. 100 Korun 1912 2125 34073 P 12 2/2;10 Korun 1915 1157 634672
P 19 4/4; 1 Koruna 1916 1190 100172 P 20 1/1 3 ks
2622. 1000 Korun 1902 (1919) 1485 40518 P 57 3/3; 1 Koruna 1916 (1919)
65
1658 092649 -2/2-
P 49
2 ks
-2-3
0.70
1/1
0.80
2/2
0/0
6.00
10.00
2-3
1.00
0-0
1.80
-1-3-
1.00
N/N
4.00
použ.
1.00
zach
zach
zach
zach
zach
zach
zach
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
zach
4.00
použ
1.50
použ
1.00
zach
zach
2.00
1.50
použ
1.50
použ.
použ.
N
4.00
4.00
4.00
použ.
4.00
N
5.00
použ.
4.00
použ.
zach
N
5.00
4.00
5.00
Rakúsko 1918-1924
2623. 1000 Korun 1922 1475 *031036 P 78
Rusko
2624. 250 Rubľov 1918
2625. 100 Rubľov 1918
AH-43
AB-407
ZSSR 1961-1990
2626. 50 Rubľov 1961 ZK 1197483 P 235;3 Rubľov 1961 SI 5217221 P 223 2ks
Rumunsko od 1945
2627. 1 Lei (nový) 2005 068E4652261 polymér P 117 0/0;
1000 Lei 1998 006D3926816 0/0 ; 2 ks
2628. 10 Lei 1966 D.0349 114799 P 89 -1/1-; 25 Lei 1966 G.0113
169495 P 90 -3/3-; 100 Lei 1966 B.0156 822004 P 92 -2/2-;
10000 Lei 1994 C.0029 183400 3/3; 4 ks
Irak
2629. 25 Dinars 1986 Saddam Hussein SCWPM 73
Literatúra
ČNS pobočka Praha
2630. Členské informace 1/2010, 50. (117.) aukce- katalóg
Československá numismatická společnost
2631. Numismatické listy 1973 / 74, ročník XXVIII / XXIX
2632. Numismatické listy 1975 / 76, ročník XXX / XXXI
2633. Numismatické listy 1977 / 78, ročník XXXII / XXXIII
2634. Numismatické listy 1979 / 80, ročník XXXIV / XXXV
2635. Numismatické listy 1981 / 82, ročník XXXVI / XXXVII
2636. Numismatické listy 1983 - 84, ročník XXXVIII / XXXIX
2637. Numismatické listy 1985 - 86, ročník XL / XLI
zviazané
zviazané
brožované
brožované
brožované
brožované
zviazané
Václav Čapek
2638. Nouzová papírová platidla Rakouska (1918-1921), sešit č.1-6 ČNS
Collins Nutshell Books
2639. Coin Collecting T.Hanson 1965
Dietzel Heinz
2640. Die Münzen Österreichs ab 1848, Nettokatalog Berlín 1969
2641. Die Münzen Frankreichs ab 1848 mit den Münzen Monacos ab 1837,
Anhang: Die Banknoten Frankreichs 2.Auflage 1970
2642. Die Münzen Polens ab 1916, Anhang: Die Banknoten Polens 2.Auflage 1970
Donald J.Hoppe
2643. How to invest in Gold Coins
New York 1975
Fischer
2644. Katalog monet Polskich
2645. Katalog monet Polskich
2646. Katalog monet Polskich
Fischer 2000
Fischer 2007
Fischer 2008
Gietl Verlag
2647. Die Euro-Münzen 2006
2648. Die Euro-Münzen und Banknoten alles Euro Staaten in Farbe
3. Auflage 2003 Battenberg
Günter Schön
2649. Kleiner Deutscher Münzkatalog 1998/99
Hlinka Bohuslav, Radoměrský Pavel
2650. Peníze celého světa, Malá encyklopedie Praha 1981
2651. Peniaze celého sveta, Malá encyklopédia Bratislava 1983
2652. Peniaze celého sveta, Malá encyklopédia Bratislava 1983
66
2653. Peníze, poklady, padělky; Academia 1996
N
5.00
použ.
2.00
použ
použ
použ
0.60
0.80
0.80
použ
3.00
použ
1.40
použ
1.40
zach
2.60
N
N
4.00
4.00
použ.
2.00
N
N
2.00
2.00
použ.
2.00
N
5.00
použ
3.00
N
N
N
2.00
2.00
2.00
použ.
1.00
použ
1.00
použ
4.00
použ.
2.00
N
2.00
zach
2.00
N
použ
2.00
1.40
použ.
N
N
2.00
3.00
4.00
Hlinka Jozef
2654. Peniaze na Slovensku, Mladé letá 1982
Czesław Kamiňski
2655. Ilustrowany katalog monet polskich 1916-1971;
Warszawa 1972
2656. Ilustrowany katalog monet polskich 1916-1975;
Warszawa 1976
2657. Ilustrowany katalog banknotów polskich 1794-1976; Warszawa 1977
Klenoty, oborový podnik
2658. Katalog neplatných stříbrných mincí 1838-1939, Xerox
Edmund Kopicki
2659. Katalog podstawowych typów monet i banknotóv Polski oraz ziem
historycznie z Polska zwiazanych, 1506-1632
Warszawa 1976
2660. Katalog podstawowych typów monet i banknotóv Polski oraz ziem
historycznie z Polska zwiazanych, 1002-1794
Warszawa 1980
Kounovský Josef
2661. Oběživo bývalých německých kolonií
ČNS Praha 1982
Leuchtturm
2662. Euro-Katalog Münzen und Banknoten 2008
2663. Euro-Katalog Münzen und Banknoten 2009
Marco Jindřich
2664. Jak sbírat mince Mladá fronta 1972
M.Mielczarek
2665. Katalog monet dwuzlotowych od 1995-2007, Gdaňsk 2007
2666. Katalog monet dwuzlotowych od 1995, Katalog monet 2 Euro od 1999; Gdaňsk 2008
Minarovičová Elena
2667. Medaily a plakety SNS Bratislava 1995
Národná banka Slovenska
2668. Falzifikáty, NBS 1998
Národní galerie Praha
2669. 2500 let íránského mincovnictví, výstavní katalog 1971
Vlastislav Novotný a kol.
2670. Mince Františka I. 1792-1835 , I. vyd. Hodonín 1993
2671. Mince Ferdinanda V. 1835-1848 , I. vyd. Hodonín 1993
2672. Mince Františka Josefa I. 1848-1918, II.vydání Hodonín 1996
2673. Mince Československa 1918-1993, České republiky a Slovenské
republiky 1993-1995 , V.doplněné vydání Hodonín 1995
2674. Mince Československa 1918-1993, České republiky a Slovenské
republiky 1993-1995 , V.doplněné vydání Hodonín 1995
2675. Papírová platidla Československa 1918-1993, České republiky
a Slovenské republiky 1993-2010, V.doplněné vydání Hodonín 2010
Vlastislav Novotný, Miroslav Moulis
2676. Papírová platidla Československa 1918-1993; České republiky
a Slovenské republiky 1993-2004 , III. vydání Hodonín 2004
2677. Mince Československa 1918-1993; České republiky a Slovenské
republiky 1993-1999 , VIII.doplněné vydání Hodonín
2678. Mince Československa 1918-1992; České republiky a Slovenské
republiky 1993-2004 , XI.doplněné vydání Hodonín
Vlastislav Novotný, Vladimír Šimek
2679. Mince Československa 1918-1993; České republiky a Slovenské
republiky 1993-1994 , IV.doplněné vydání Hodonín 1994
2680. Československé mince 1918-1992 soupis soukromé sbírky Hodonín 1992
Parchimowicz Janusz
2681. Katalog monet Polskich od 1916 Szczecin 1993
2682. Katalog monet Polskich od 1916 IV.vydanie 1995
2683. Katalog monet Polskich od 1916 8.vydanie 1999
67
Polívka Eduard
2684. Československé mince 1918-1977, ČNS 1978
2685. Československé mince 1918-1977, ČNS 1978
2686. Mince Josefa II. 1765-1780-1790, Leopolda II. 1790-1792 Praha 1975
použ.
použ
použ
2.00
1.00
1.20
použ
3.00
zach
4.00
použ
N
N
N
N
N
N
1.00
2.00
2.00
3.00
3.00
3.00
2.00
N
N
N
2.00
2.00
2.00
Slovenská akadémia vied
2687. Slovenská numizmatika VI., VEDA 1980
Schön Gerhard
2688. Euromünzkatalog
4.Auflage 2005
Battenberg
Slovenská numizmatická spoločnosť
2689. pob.Košice, Zberateľský katalóg mincí Československa 1980
2690. Numizmatika 10, 1991
2691. Numizmatika 11, 1992
2692. Numizmatika 14, 1996
2693. Numizmatika 17, 2000 Supplementum
2694. Numizmatika 19, 2004
2695. Numizmatika 21, 2006
Adam Suchanek, Artur Kurpiewski
2696. Katalog popularny monet Polskich
2697. Katalog popularny monet Polskich
2698. Katalog popularny monet Polskich
Gdaňsk 1999
Gdaňsk 2004
Gdaňsk 2007
68
Download

Aukčný katalóg - Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka