65. AUKCE
Limitní
Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu
2. 11. 2014 – 12:00 hod.
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
Dražebník: ing. Jaroslav Syrový, Bělehradská 60, Praha 2, IČO:11208457
Vyhlašuje konání
65. dobrovolné společné dražby movitých věcí,
která se uskuteční ve znění zákona 26/2000 Sb. O veřejných dražbách (dále jen zákon).
Datum a místo konání dražby:
Aukce je limitní, bez sálu, pouze na písemné limity.
Dražební seznam (katalog) je uveřejněn pouze na webové stránce
www.numismatika.cz
Zde je možno s i ho stáhnout. V papírové formě není katalog vydán.
Uzávěrka příjmu limitů je neděle 2. 11. 2014 ve 12:00 hod.
Limitní list je ke stažení k dispozici na www.numismatika.cz
Místem konání dražby je sídlo dražebníka.
I.
Předmět dražby
Předmětem dražby jsou movité věci: mince, papírová platidla, medaile, faleristika, odborná literatura a drobné starožitnosti.
Popis jednotlivých věcí, označení jejich stavu, zachovalosti a stanovení nejnižších podání, která jsou zároveň cenami odhadními, jsou uvedeny v dražebním
seznamu. Dražebník určuje pořadí, v němž budou jednotlivé věci draženy.
II.
Stanovení příhozů:
Cena Kč :
do 20,do 50,do 100,do 200,do 500,-
Příhoz Kč :
1,2,5,10,20,-
Cena Kč :
do 1.000,do 4.000,do 6.000,do 20000,do 100.000,-
Příhoz Kč :
50,100,200,500,1.000,-
Cena Kč :
do 200.000,do 500.000,nad 500.000,-
Příhoz Kč :
2.000,5.000,10.000,-
III.
Dražebník je oprávněn v odůvodněných případech požádat účastníka dražby o reference nebo o složení dražební jistoty (§14 zák.) až do výše 30 %
vyvolávací ceny. Dražební jistota musí být složena na účet dražebníka u České spořitelny a.s. č. ú.: 63224319/0800 nejpozději do 12.00 hod., v poslední
pracovní den před dražbou nebo v hotovosti do začátku dražby do rukou dražebníka. Platba platební kartou nebo šekem je nepřípustná. Dokladem o složení
dražební jistoty je doklad banky nebo písemné potvrzení dražebníka. Při úhradě ceny dosažené vydražením, se dražební jistota započítá. V případě, že
účastník dražby nevydraží žádnou věc bude mu dražební jistota vrácena po ukončení dražby.
IV.
K ceně dosažené vydražením se připočítává 15 % poplatek (provize) pro dražebníka, která již obsahuje DPH. U investičního zlata činí přirážka 12,5 %,
DPH se neplatí. Investiční zlato je uvedeno ve zvláštním oddíle na začátku dražebního seznamu. DPH je účtováno ve zvláštním režimu podle § 90 nebo § 92
zákona o DPH. Cena vydražených věcí se uhrazuje při převzetí zásilky. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit. Investičním zlatem jsou mince
jejichž seznam je uveden v příloze příslušné prováděcí vyhlášky EK.
V.
Prohlídka movitých věcí předaných do dražby: Je možná pouze po předchozí telefonické dohodě. Při prohlídce věcí jsou účastníci prohlídky povinni dbát
pokynů dražebníka nebo jeho zaměstnanců. Na žádost účastníka prohlídky vyjme dražebník, nebo jím pověřený zaměstnanec zvlášť cennou věc
z ochranného obalu (nikoliv z originálního balení). Pod sankcí vyloučení z účasti na dražbě, popřípadě náhrady škody, nesmí tento úkon provádět sám
účastník prohlídky.
VI.
Osobám které se zúčastní dražby zasláním písemných limitů (dále jen limitenti), budou vydražené věci zaslány na dobírku poštou do vlastních rukou. K ceně
dosažené vydražením bude připočítána 15 % (12,5%) odměna pro dražebníka a poštovné a balné ve výši 100,- Kč do tuzemska, 10,- EUR do ostatních zemí
EU vč. Slovenska. (Poštovné a balné neúčtujeme při zasílání limitů do tuzemska při vydražené ceně vyšší než 20.000,- Kč).
Při zaslání předmětů dražby do zahraničí, může být účtován správní poplatek 500,- CZK, za povolení muzea k v trvalému vývozu do zahraničí.
Aukce 65
Stránka 1
Dražební řád :
1. Účastníci ražby:
Účastníkem dražby mohou být pouze právnické osoby a fyzické osoby způsobilé k právním úkonům. Účastníkem dražby může být vždy stát (§3 odst. 1 a 2).
Zástupce právnické osoby se musí prokázat úředně ověřenou plnou mocí.
Účastník dražby se může nechat v dražbě zastupovat zástupcem na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem, za účastníka dražby může
jednat prokurista.
Účastníkem dražby nesmí být osoba :
na jejíž majetek byl prohlášen konkurz
která ve stanovené lhůtě nesložila dražební jistotu, o jejíž složení byla dražebníkem požádána (§3 odst. 5 zák.)
která nevyzvednutím vydražené věci na předchozích dražbách dražebníka dražbu zmařila (§3, odst. 5 zák.)
Mimo výše uvedené osoby se účastníkem dražby stane každá osoba, která na výzvu dražebníka nebo jím pověřeného pracovníka doloží svou totožnost
vhodným průkazem s fotografií (§23 odst. 2 zák.), odevzdá řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku na zápis do seznamu účastníků dražby včetně čestného
prohlášení, popřípadě předloží oprávnění jednat za účastníka dražby.
Limitenti jsou povinni zaslat společně s limitem vyplněnou přihlášku na zápis do seznamu účastníků dražby a čestné prohlášení, jinak je limit neplatný.
V odůvodněných případech může dražebník požadovat, aby podpis limitenta byl úředně ověřen (§ 4 zák.)
Limit bude do aukce zařazen pouze po splnění předcházejících povinností.
Limity se přijímají pouze od účastníků dražby s doručovací adresou na celním území Evropské unie. Při zaslání předmětů do zahraničí, může být účtován
správní poplatek 500,- CZK, za povolení muzea k v trvalému vývozu do zahraničí. Při zaslání limitu do zahraničí účtujeme poštovné ve výši 10,- EUR, vč.
Slovenska. Do aukce budou zařazeny limity došlé nejpozději do 12.00 hod., dne 2. listopadu 2014.
Limity s nevyplněnou dražební přihláškou, nejasné nebo opožděné, nebudou do aukce zařazeny.
Tiskopis přihlášky a čestného prohlášení je přílohou dražebního seznamu uveřejněného na webových stránkách www. numismatika.cz.
Dodržujte příhozy dle dražební tabulky. V opačném případě aukční program automaticky zaokrouhlí váš limit směrem na
příhoz dolů! A ušetříte si tak případné „zklamání“.
2. Průběh dražby :
Dražba probíhá zapsáním limitů do výpočetního systému dražebníka, a to v pořadí, v jakém byly dražebníkovi doručeny. Při rovnosti limitů, má přednost
limit dříve došlý. Pokud je jediný limit, získává vydraženou položku za vyvolávací cenu. Jsou-li dva a více limitů na stejnou položku, získává položku
nejvyšší limit za cenu 2. Nejvyššího limitu + příhoz, dle tabulky příhozů uveřejněné v čl. II.
( Příklad: Limit A: 1000,- limit B: 1300,-. Položku získává limit B za 1.100,-)
Učiněným podáním limitu je účastník dražby vázán.
Nebylo-li při dražbě učiněno ani nejnižší podání, není položka prodána.
Okamžikem ukončením příjmu limitů a zapsáním posledního limitu do výpočetního systému, společná dobrovolná dražba movitých věcí končí.
3. Úhrada ceny dosažené vydražením :
Limitenti uhradí cenu dosaženou vydražením včetně odměny pro dražebníka, poštovného a balného při doručení poštovní zásilky.
Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit. Platit možno pouze v CZK nebo EUR, jinou měnu nebudeme přijímat.
4. Nabytí vlastnictví k vydražené věci :
Do předání vydražené věci vydražiteli má dražebník práva a povinnosti schovatele věci. Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě,
přechází na něj vlastnictví předmětu dražby okamžikem udělení příklepu. Při osobním převzetí vydražené věci je vydražitel povinen stvrdit svým podpisem
na stejnopisu potvrzení o nabytí věci v dražbě. Při zaslání limitu poštou bude doklad o nabytí věci v dražbě přiložen k zásilce. Převzetí zásilky stvrdí
příjemce podpisem na doručence.
Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z navrhovatele na vydražitele okamžikem předání předmětu dražby, současně přechází na vydražitele
odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a
odpovědnost za škodu vydražitel. Nezaplacení a nepřevzetí vydražené věci ve stanovených lhůtách je považováno za „zmaření dražby“, vydražitel nenabývá
vlastnictví k věci. Dražebník je oprávněn vyúčtovat účastníkovi dražby, který dražbu zmařil, veškeré náklady, které mu zmařením dražby vznikly.
5. Reklamace:
Pro reklamace platí obecně ustanovení zákona „O veřejných dražbách“ č. 26/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a příslušná ustanovení občanského
zákoníku o prodeji movitých, použitých věcí v dražbě.
Věci vydražené ve veřejné dražbě nelze vrátit (odstoupit od smlouvy) bezdůvodné - § 1837 pís. k) Občanského zákoníku.
Od přímých účastníků dražby přijímá dražebník reklamace na kvalitu (zachovalost) a popis věci pouze do zahájení dražby. Limitenti musí reklamaci uplatnit
bez zbytečného odkladu ( tj. následující pracovní den) po převzetí zásilky. Termín je splněn dnem podání k poštovní přepravě , nebo osobní reklamací v
kanceláři dražebníka. Reklamované věci je při poštovní přepravě limitent povinen vrátit zpět v cenném psaní bez dobírky, pojištěném na cenu zásilky.
Mince musí být vráceny v původním stavu (např. bez pokusů o nějaké čištění nebo jiné úpravy, vše máme nafoceno), jinak nebude případná reklamace
uznána! Reklamovat nelze vady zjevně viditelné na fotografiích(scanech). Jakékoliv slevy z vydražené ceny nejsou možné!
Reklamace na pravost draženého materiálu, pokud není uvedeno jinak v dražebním seznamu, je nutno ve smyslu §2165 pís. b) c) d) a § 2168 občanského
zákoníku uplatnit u dražebníka ve lhůtě 12 měsíců, od data konání dražby, jinak toto právo zaniká. V tomto případě je termín splněn dnem doručení
dražebníkovi.
O oprávněnosti reklamace rozhoduje dražebník. Pokud bude reklamace věci uznána jako oprávněná, vrátí dražebník zaplacenou cenu včetně provize
vydražiteli bez zbytečného odkladu. Místně příslušným soudem je obvodní soud v místě sídla dražebníka.
Podle §63 odst. 1) zákona o dražbách navrhovatel dražby (majitel věci nebo osoba která dala věc do dražby) odpovídá za vady předmětu dražby, které mu
byly nebo měly být známy při podání návrhu na provedení dražby a neupozornil na ně včas dražebníka ve smlouvě o provedení dražby.
V případě jakýchkoliv pochybností doporučuje dražebník takovou věc nedražit.
6. Ostatní ujednání :
Dražebník je plátcem DPH. DPH je účtována ve zvláštním režimu podle § 90 nebo § 92 zákona o DPH. Dražebník proto nevydává daňové doklady pro
potřeby daňového odpočtu, a to ani zahraničním účastníkům. K vydraženým věcem obdrží vydražitel doklad o nabytí věcí v dražbě, který splňuje zároveň
náležitosti účetního dokladu podle zákona o účetnictví.
Aukce 65
Stránka 2
Soupis podaných přihlášek na zápis do seznamu účastníků dražby, soupisy písemných limitů a osobní údaje o navrhovatelích dražby jsou obchodním
tajemstvím dražebníka a podléhají zvláštní ochraně podle zákona o ochraně osobních údajů, ostatní účastníci dražby nemají právo do nich nahlížet.
Potvrzení o nabytí věcí v dražbě nenahrazuje povolení k vývozu do zahraničí (vč. SK). Případní zahraniční účastníci dražby jsou při vývozu
numismatického materiálu povinni opatřit si osvědčení podle zákona č. 71/1994 Sb. „o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty“. Organizace pověřené
vydáváním osvědčení jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu. ( např. Národní muzeum Praha, Moravské muzeum Brno apod.).
Pokud povolení k trvalému vývozu do zahraničí bude opatřovat dražebník, bude k vydražené ceně účtovat správní poplatek 500,- Kč za povolení muzea k
vývozu.
Označení zachovalosti dražených věcí :
LL, PP, Proof
RL
0/0
BJ
1/1
2/2
3/3
4/4
5/5
- nebo +
Leštěné razidlo
Ražební lesk (absolutní)
Ražební lesk (nepatrně horší)
Bankovní jakost ( u moderních mincí = nepoškozené mince ale již poněkud „zašlé“, s patinou))
Výtečná zachovalost , stopy oběhu téměř neznatelné
Dobrá zachovalost obrazu i opisu, ale viditelné stopy oběhu, mírně otřelé
Silně otřelá, ale dobře určitelná mince
Velmi špatná zachovalost na hranici čitelnosti
Nečitelný střížek
Snížení nebo zvýšení hodnocení o půl stupně
Vyznamenání se rozumí se stuhou, pokud stuha chybí, nebo je nesprávná, je to vždy uvedeno v textu.
Položky které jsou opatřeny v dražebním seznamu fotem, se foto (scan) považuje se za součást popisu položky.
Seznam používaných zkratek :
AC
AH
Av.
BC
bl
bz
část.
čišt.
d.
dr.
hr.
just.
m.
m.o.
letopočet po Kristu
letopočet hedžry
avers
letopočet před Kristem
bez letopoču
bez značky
částečně
čištěno
dírka
drobný
hrana, úhoz na hraně
justován
malý
měl ouško
mat.
mír.
N
napr.
nat.
ned.
n.
nep.
o.
okr.
opr.
ox.
P
n.s.o.
materiál
mírně
nový
naprasklý
natržený
nedoražen
nepatrně
nepatrně
ouško
poškozený okraj
opraveno
oxidace
použitý
nepatrná stopa
po oušku
pat.
pošk.
pův.
rev.
sign.
st.
stř.
škr.
úh.
var.
vl.
Z
Patina
Poškozený
Původní
Revers
Signatura
Stopa
Střížek
Škrábanec
Úhoz
Varianta
Vlasový
Zachovalý
LIMITY zasílejte na adresu kanceláře, obyčejným dopisem, nebo e-mailem :
Nummus Praha
Ing. Jaroslav Syrový
Bělehradská 60
CZ12000 PRAHA 2
Přihláška k dražbě musí být vyplněna, jinak je limit neplatný.
Tel.:
+420 222942786
Mobil: +420 723875524
e-mail: [email protected]
Nabídky materiálu do další aukce, která se bude konat v neděli 8. 2. 2015, přijímáme v kanceláři po předchozí telefonické domluvě
na výše uvedené adrese, nejpozději 20. 12. 2015. Předem neprojednané zásilky materiálu poštou, nebudou přijímány.
Plán dalších aukcí:
Ne 8. 2. 2015 příjem materiálu nejpozději do 20. 12. 2014
Ing. Jaroslav Syrový
Nummus Praha
Aukce 65
Stránka 3
INVESTIČNÍ ZLATO
(Přirážka 12,5 %, bez DPH, § 92 zák. o DPH)
ČESKOSLOVENSKO
1.
Dukát 1931 sv. Václav, 43482 ks
2.
František Josef I. (1848-1916)
dukát 1891 bz
0/0
6500,-
RL
6500,-
HABSBURCI
JIŽNÍ AFRIKA
3 .
4.
republika
1/2 pound 1894, 3,994 g, 0,916 Au, KM: 9.2, nep. hr., dr. rysky
1/2 pound 1896, 3,994 g, 0,916 Au, KM: 9.2, nep. hr.
-1/1
1/1
3000,3000,-
5.
6.
7.
Jiří V. (1910-1936)
Sovereign 1926 SA, 7,9881 g, 0,917 Au, KM: 21, nep. hr.
Sovereign 1927 SA, 7,9881 g, 0,917 Au, KM: 21
1/2 sovereign 1925 SA, 3,994 g, 0,917 Au, KM: 20.
-0/00/0
0/0
6000,6000,6000,-
8.
JIHOAFRICKÁ REP.
1 rand 1971, 3.994 g, 0,917 Au, KM: 63
RL
3000,-
0/0
17000,-
USA
9.
10 dolar 1926, nep. vl. rysky
ZLATÉ MINCE
(a vše následující, přirážka 15 %, vč. DPH, §90 zák. o DPH, zvláštní režim, sběratelské předměty a starožitnosti)
Josef II. (1780-1790)
10.
Dukát 1787 A
-0/0
10000,ITÁLIE - SARDINIE
11.
Carlo Alberto (1831-1849)
20 lir 1849, zn. "kotva", C:115.1
1/1
6000,-
0/0
8000,-
ZLATÉ MEDAILE
12.
ČESKOSLOVENSKO
údobí 1918-1939
2 dukát 1928 k 10. výročí republiky "Jsem ražen z českého kovu"
O. Španiel, Au 986 1/3, punc K
Aukce 65
Stránka 4
LITERATURA
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
KNIHY
Dr. Viktor Katz, Die Erzgebirgische Pragemedaile des XVI. Jahrhunderts
292 str., 72 tabulek, + vyobrazení v textu, ca 23x27 cm, dobová vázáno
vazba v polokůži, základní dílo na Krušnohorské náboženské medaile
R
v.d.z.
AUKČNÍ KATALOGY:
Dorotheum Wien, č. 519, 26.-27.5.2014, 1431 pol., antika, RDR, svět, mnoho bar. vyobraz.,
výsl.list z předchozí aukce, 268 str., dr.natrž. obálka (cca 3 cm), jinak
N
F.R. Kunker-Osnabruck, č. 139. 12.-14.3.2008, 2339 pol., Evropa, zlato
sbírka Ruska, Něm. císař, vše bar. vyobr., 280 str.
N
F.R. Kunker-Osnabruck, č. 140. 17.-19.6.2008, 3571 pol., RDR, Německo,
Evropa, svět, vše bar. vyobr., 471 str.
N
F.R. Kunker-Osnabruck, č. 159, 29.-30.9.2008, 2379 pol. RDR, Německo,
Evropa, vše bar. vyobr., 407 str.
N
F.R. Kunker-Osnabruck, č. 160, 30.9.-1.10.2009, 1000 pol., ZLATO RDR, Něm., Evropa, + 515 pol. Německo od r. 1871, vše bar. vyobraz. 172 str.
N
F.R. Kunker-Osnabruck, č. 169, 21.6.2010, 2149 pol., literatura, 220 str.
N
F.R. Kunker-Osnabruck, č. 212, 19.6.2012, 328 pol., Solms-Hohensolms-Lich,
vše bar. vyobr., 96 str.
N
F.R. Kunker-Osnabruck, E-live (internet) 7.-8.11.2012, 1637 pol. Literatura, 146 str. N
NUMMUS PRAHA, č. 31 až 64, některé váz., jiné sešit, vše s výsled. listy 34 ks
N
Pegasus Auktion La Galerie Numismatique, Stockholm, č. 2
5. 5. 2013, 3172 pol., antika, celý svět, vše vyobrazeno, 264 str.
N
H. D. Rauch, 15., 8.-9.11.1974, 1568 pol., antika, svět, RDR
vše č./b. vyobrazeno, výsled. list
v.d.z.
H. D. Rauch, 16., 9.-10.5.1975, 1763 pol., antika, svět, RDR
vše č./b. vyobrazeno, tužkou vepsány dosaž. ceny, přelepený hřbet
d.z.
H. D. Rauch, 25., 11.-13.10.1979, 2659 pol., antika, svět, med., RDR
vše č./b. vyobrazeno, výsledkový list
v.d.z.
H. D. Rauch, 30., 17.-19.1.1983, 3173 pol., antika, svět, RDR
vše č./b. vyobrazeno, výsledkový list, převáz. v plátně
v.d.z.
H. D. Rauch, 31., 6.-8.6.1983, 2870 pol., antika, zlato, RDR
vše č./b. vyobrazeno, výsledkový list
v.d.z.
H. D. Rauch, 32., 16.-19.1.1984, 4478 pol., antika, svět, RDR
vše č./b. vyobrazeno, výsledkový list
tém.N
H. D. Rauch, 42., 16.-18.1.1989, 3969 pol., antika, RDR, svět
vše č./b. vyobrazeno, výsledkový list, dr. pošk. hřbet
d.z.
H. D. Rauch, 51., 20.-22-9.1993, 3332 pol., antika, svět, RDR
vše č./b. vyobrazeno, výsledkový list, dr. pošk. hřbet, jinak
v.d.z.
H. D. Rauch, 52/III, 26.-27.4.1994, 2785 pol., medaile, svět, RDR
vše č./b. vyobrazeno, výsledkový list
tém.N
Aukce 65
2000,-
20,1,1,1,1,1,1,1,300,1,20,20,20,20,20,20,20,20,20,-
Stránka 5
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
H. D. Rauch, 54/II, 27.-28.4.1995, 2627 pol., med, svět, RDR
vše č./b. vyobrazeno, výsledkový list
H. D. Rauch, 55/I, 16.-17.10.1995, 2754 pol., antika, svět, RDR
vše č./b. vyobrazeno, výsledkový list
H. D. Rauch, 56/II, 5.-6.2.1996, 1522 pol., svět, RDR, vše č./b. vyobrazeno
H. D. Rauch, 57., 11.-12.4.1996, 2312 pol., antika, svět, RDR
vše č./b. vyobrazeno
H. D. Rauch, 59. 24.-25.2.1997, 2274 pol., antika,svět, RDR
vše č.b. vyobrazeno, výsledkový list
H. D. Rauch, 62. 9.-10. 11. 1998, 2468 pol., antika, svět, RDR
vše č./b. vyobrazeno, výsledkový list
H. D. Rauch, 63, 3.-4. 5. 1999, 2829 pol., antika, svět, RDR
vše č./b. vyobrazeno, výsled.list, dr.přehlé desky
H. D. Rauch, 64/II, 9.12.1999, 1490 pol., antika, med., RDR
vše č./b. vyobrazeno, přehlé desky
H. D. Rauch, 66., 2.-3.10.2000, 2522 pol., antika, svět, RDR
vše č./b. vyobrazeno
H. D. Rauch, 67. 26.-27. 2. 2001, 3284 pol., středověk, Německo,
svět, RDR, vše č./b. vyobraz., výsledkový list
H. D. Rauch, 68., 5.-6. 11. 2001, 3225 pol., medaile, RDR, svět, tém.
vše č./bar. vyobrazeno, část.vepsány docíl.ceny mikrotužkou, výsl. List, 305 str.
H. D. Rauch, 69., 13.-14. 5. 2002, 3156 pol., medaile, RDR, svět,
mnoho č./bar. vyobrazení, 305 str.
H. D. Rauch, 70., 14.-15. 11. 2002, 2120 pol., středověk, RDR, svět
a j., téměř vše č./bar. vyobrazeno, 292 str.
H. D. Rauch, 71. II.díl, 28.-30. 4. 2003, 2401 pol., středověk, RDR,
svět, tém.vše č./bar. vyobrazeno, 278 str., výsled. list, ohlý roh
H. D. Rauch, 73. II.díl, 17.-19. 5. 2004, 2463 pol., medaile, RDR
svět, tém.vše č./bar. vyobrazeno, 295 str.
H. D. Rauch, 74., 7.-8. 12. 2004, 2363 pol., antika, RDR, svět,
tém.vše č.-b. vyobrazeno, 309 str., výsled. list
H. D. Rauch, 75. II.díl, 6.-7. 5. 2005, 2160 pol., svět, RDR, tém.vše
č.-b.vyobr., výsled. list, 301 str.
H. D. Rauch, 76., 17.-18. 10. 2005, 3565 pol., antika, RDR, medaile
svět, tém.vše bar.vyobr., 447 str.,výsled.list., dr.pošk.vazba-hřbet
H. D. Rauch, 79., 10.-11. 4. 2006, 1801 pol., antika, RDR, zlato, svět
tém.vše bar.vyobraz., výsled.list, 236 str., nep.poškoz.hřbet
H. D. Rauch, 78., 17.-18. 11. 2006, 1104 pol., spec.sb.Salzburg, vše
bar.vyobrazeno, 151 str.
H. D. Rauch, 79., 17.-18. 11. 2006, 2665 pol., antika, RDR, svět, vše
bar.vyobr., 330 str.
H. D. Rauch, 80., I. díl , 1.-2. 6. 2007, 1505 pol., antika,
středověk, svět, 190 str.
Aukce 65
tém.N
20,-
tém.N
tém.N
20,20,-
tém.N
20,-
N
20,-
tém.N
20,-
v.d.z.
20,-
v.d.z.
20,-
tém.N
20,-
tém.N
20,-
tém.N
20,-
N
20,-
N
20,-
tém.N
20,-
tém.N
20,-
tém.N
20,-
N
20,-
v.d.z.
20,-
tém.N
20,-
N
20,-
N
20,-
N
20,-
Stránka 6
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
H. D. Rauch, 80., II. díl , 1.-2. 6. 2007, 3238 pol., medaile, RDR
vše bar.vyobr., 264 str.
H. D. Rauch, 81., 23.-24.11. 2007, 3373 pol., antika, středověk, RDR
medaile, svět, vše bar.vyobraz., výsled.list, 388 str., ohlý roh
H. D. Rauch, 82., 23.-25.4. 2008, 3936 pol., RDR, medaile, svět
vše bar.vyobraz., výsled.list, 312 str.
H. D. Rauch, 83., 14.-15.11. 2008, 2609 pol., antika, RDR,
medaile, svět, vše bar.vyobraz., výsled.list, 407 str.
H. D. Rauch, 84., II. díl , 13.-15. 5. 2009, 1583 + 120 pol., svět,
medaile, literatura, vše bar.vyobr., 283 + 8 str.
H. D. Rauch, 84., III. díl , 15. 5. 2009, 1698 pol., RDR, vše bar.
vyobr., 212 str.
H. D. Rauch, 85., II. díl , 27.-28. 11. 2009, 1688 pol., svět, RDR
medaile, vše bar.vyobr., 268 str., výsled.list
H. D. Rauch, 86., II. díl , 13.5. 2010, 1381 pol., medaile, svět,
vše bar.vyobr., 253 str.
H. D. Rauch, 86., III. díl, 14.5. 2010, 1493 pol., RDR, vše bar.vyobr.
195 str., výsled.list.
H. D. Rauch, 87., II. díl , 9.-10.12. 2010, 2831 pol., medaile, svět
RDR, vše bar.vyobrazeno, 396 str., výsled.list
H. D. Rauch, 90. II.díl, 5.-6. 6. 2012, 2561 pol., medaile, RDR
svět, vše bar.vyobr., 368 str., výsled.list
H. D. Rauch, 91. I.díl, 6.-7. 2012, 2170 pol., antika, svět, RDR
vše bar.vyobr., 283 str., výsled.list, zc.nep.popsán
H. D. Rauch, 91. II.díl, 5. 2012, 733 pol., faleristika, medaile
vše bar.vyobr., 208 str., zc.nep.popsán
H. D. Rauch, 92. I.díl, 22.-24.4. 2013, 783 pol., sb. Rusko, vše bar.
vyobr., 97 str.
H. D. Rauch, 92. II.díl, 22.-24.4. 2013, 2298 pol., antika, svět, RDR
medaile, vše bar.vyobraz., 340 str., výsled.list
H. D. Rauch, 15. e-live aukce, 16.-18. 6. 2014, 2388 pol., antika, RDR
, svět, tém.vše bar.vyobrazeno, 304 str.
Tietjen, Hamburg, č.110, 2990 pol., Antika, Němec., něco RDR,
literatura, 214 str., výsledkový list
WAG Dortmund, č. 37 on-line, 16.3.2014, 896 pol., celý svět
vše barevně vyobraz., 240 str.
WAG Dortmund, č.1 on-line-bankovky, 23.11.2014, 711 pol., celý svět
mnoho barevných vyobraz., 120 str.
Aukce 65
N
tém.N
20,20,-
N
20,-
N
20,-
N
20,-
N
20,-
tém.N
20,-
N
20,-
N
20,-
N
20,-
N
20,-
tém.N
20,-
tém.N
20,-
N
20,-
N
20,-
N
5,-
tém.N
1,-
N
1,-
N
1,-
Stránka 7
BOHEMIKA
DENÁRY
74.
Břetislav I. (1037-1055)
Denár C:310, pěkná patina
RL
7000,-
75.
Přemysl I. Otakar (1192-3, 1197-8, 1198-1230)
Denár, C:659, ned. opisy, obrazy
1/1
1200,-
76.
Václav II. (1278-1305)
střední brakteát, C 855, postava držící praporce, krásný
1+
2200,-
77.
Vladislav III. na Moravě (1246-1248)
Denár, C:896
R
-1/1-
1600,-
78.
CHEB město (1220-1300)
Fenik bl., kžíž, Hásková:37, Cast.: II/22, krásný
R
0
4600,-
2/2
-0/0-
440,2800,-
GROŠE
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
Václav II. (1278-1305)
Pražský groš, Smolík:2, 3,15 g, č.ned., dr. okraj
Pražský groš, Smolík:2, krásný
Jan Lucemburský (1310-1346)
Pražský groš,3,51 g, Cn:1, č.ned.
pražský groš, A: za GRATIA "trojlístek", R: za GROSSI "lilie", nep. ned.
pražský groš, mezi GROSSI a PRAGENSES jetelový lístek,
patina, č. ned.
Karel IV. (1346-1378)
Pražský groš, 3,47 g, č. ned., č. exc.
Pražský groš, č. ned., patina
Parvus, lev/sv. Václav, č. ned.
Ražba z let: 1356-73, fenik bl., minc.LAUF
korunovanépoprsí zpředu/lev, Nech.: AI nebo AII
Jiří z Poděbrad (1460-1471)
Pražský groš, č.ned. opis
Haléř, koruna v perlovci, raženo po mincovní reformě r. 1469, Sm:22,
dr. okraj R
Aukce 65
-1/1tém.1/1
R
750,850,-
1/1
850,-
-1/1-1/2
-1/1-
500,500,300,-
-1/2
1200,-
-1/1-
1200,-
tém.1
1000,-
Stránka 8
90.
91.
92.
Wladislav II. Jagelonský (1471-1516)
Pražský groš bl., dr. kor., nep. ned.
Pražský groš bl., nep. ned.
Peníz bl. WW/lev, Vratislav, Kop: 8777
93.
ZHOŘELEC - město
Peníz bl., koruna/gor, Saurma:207/92
-1/1
tém.1/1
1/2
-1/1
300,600,160,-
120,-
VLÁDNÍ MEDAILE A JETONY
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
Friedrich Falcký (1619-1620)
1/2 tolarová med. na korunovaci krále a královny na čes. krále r.1619
2 lvi, nad nimi ruka boží držící královskou korunu/ Falcký a Anglický
znak, od Christian Maler, Ag 33 mm, 14,26 g,
Don.: 2029 (ten měl jen 9,70 g), Novák: nezná, krásná stará patina
Marie Theresie (1740-1780)
Osvobození Prahy od Francouzů 2. ledna 1743, sig: Kittel F.,
Ag 33 mm, 13,5 g, Probst: XXVII, krásná
R
R
František I. (1792-1835)
Korunovace na římského císaře ve Frankfurtu 14. 7. 1792,
Ag 20,2 mm, Novák: V-E8b
Marie Theresie, manželka, velký jeton ma korunovaci na českou královnu
v Praze 11. 8. 1792, Ag, 24-25 mm, Novák: V-T2b
Marie Theresie, manželka, malý jeton ma korunovaci na českou královnu
v Praze 11. 8. 1792, Ag, 20,5 mm, Novák: V-T3b, dr. just.
Prohlášení rak.císařem 6.12.1804 ve Vídni, Ag, 25 mm, Nov.:V-O1b
Marie Ludovica, jeton na korunovaci v Bratislavě 7. 9. 1808
Ag, 25,2 mm, Novák: V-U2b
Marie Ludovica, jeton na korunovaci v Bratislavě 7. 9. 1808
Ag, 25,2 mm, Novák: V-U2b, krásná patina
Holdování v Miláně 15.5. 1815, Ag, 22 mm, Novák:V-R3b,
Carolina Augusta, korunovace na uher.královnu 25.9.1825 v Bratislavě
Ag, 20,2 mm, Nov.:V-V2b
+1/1+
40000,-
tém.0/0
9500,-
tém.0/0
1000,-
-0/0-
1600,-
0/1
1/1-
900,1000,-
RL
1800,-
0/0-0/0-
900,1600,-
RL
900,-
-0/0
32000,-
RODOVÉ MINCE A MEDAILE
EGGENBERG
104.
Jan Kristian a Jan Sigfrid (1649-1664)
tolar 1653 VS, Český Krumlov, Vít Scheibelhoffer, Zál.:72
krásný sbírkový stav
Aukce 65
R
Stránka 9
CÍRKEVNÍ MINCE A MEDAILE
SALZBURK arcibiskupství
105.
Matyáš Lang z Wellenburgu (1519-1540)
2 kr (1/2 batzen) 1533, Zottl:282
106.
Giodobald Thun (1654-1668)
tolar 1665, Zottl: 1803, v ploše vada razidla (není sekundární stopa)
-1/1-
140,-
0/0
3500,-
RL
0/0
+1/1+
RL
RL
tém.0/0
0/0
RL
RL
1/1
RL
1/1
0ažRL
1/1
tém.1/1
0ažRL
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
tém.0/0
-2/21/1
tém.0/0
1/1
1/0-0/0-0/0
140,200,20,200,100,20,80,200,200,100,600,200,600,180,1600,500,80,150,80,150,700,260,110,90,90,90,110,110,110,-
ČESKOSLOVENSKO
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
Údobí let 1918-1939
5 hal 1923
5 hal 1930, nep. tečka patiny
10 hal 1923
10 hal 1925
10 hal 1937
20 hal 1921
20 hal 1928
50 hal 1921
1 Kč 1922
1 Kč 1929
1 Kč 1930
5 Kč 1925
5 Kč 1925
5 Kč 1926
5 Kč 1927, zc. nep. hr.
5 Kč 1928, obě varianty vlnovky, 2 ks
5 Kč 1928, var. krátké vlnky
5 Kč 1929, R: nep. tečka patiny
5 Kč 1929, nep. hr,
5 Kč 1929
5 Kč 1931
5 Kč 1931, nep. vl. rysky
5 Kč 1932
10 Kč 1928 T.G.M
10 Kč 1931
10 Kč 1932, vl. rysky
20 Kč 1933, vl. rysky
20 Kč 1934, vl. rysky
20 Kč 1937 T.G.M.
Aukce 65
RR
R
R
R
R
Stránka 10
136.
Údobí let 1939-1945 (tzv. Protektorát Čechy a Morava)
20 hal. 1940
137.
138.
139.
140.
141.
Slovensko (1939-1945)
1 KS 1944
1 KS 1944
1 KS 1944
20 KS 1941, Cyril a Metoděj, jednoduchý kříž
50 KS 1944, Tiso, 2x nep. tečka patiny
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
Údobí let 1945-1953
1 Kčs 1947 CuNi
50 Kč 1947, 3. výročí SNP, hr.
50 Kč 1948, 5. květen, nep. hr.
50 Kč 1949, J.V.Stalin
100 Kč 1948, 600 let UK
100 Kč 1948, 30 let ČSR
100 Kč 1949, 700 let Hornických práv
100 Kč 1951 Gottwald
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
Údobí let 1953-1993
5 haléř 1955
10 haléř 1956, Nov.: 61
10 haléř 1958, Nov.: 61, vl. rysky
25 haléř 1953, var. Leningrad i Kremnica, 2 ks
25 haléř 1954, nep. vl. rysky
1 Kčs 1957, Nov.: 66
1 Kčs 1958, Nov.: 66
10 Kčs 1955 10. výročí osvobození
10 Kčs 1957, Komenský
10 Kčs 1957, Willenberg
10 Kčs 1957, Willenberg
10 Kčs 1964, 20 let SNP
10 Kčs 1968, Národní divadlo
10 Kčs 1990 TGM, 1993 TGM-3x, 1991-2x Štefánik, 1993 Štefánik
3 Kčs 1965, 1968, 5 Kč 1938, 25 hal. 1933
25 Kčs 1969, 25 let SNP
25 Kčs 1970, 25 let osvobození
25 Kčs 1970, Slovenské národné divadlo v Bratislave
50 Kčs 1955, 10 let osvobození
50 Kčs 1968, 50 let republiky
50 Kčs 1973, 25. výročí Vítězného února
Aukce 65
R
R
R
R
RR
RR
RL
500,-
0/0
1/1
1/1
-0/00/0
700,800,800,110,200,-
1/1
1/1
-1/1-0/01/1
1/1
-0/01/1
30,80,70,150,100,100,100,120,-
tém.1/1
RL
+1/1+
0/0
+1/1+
RL
RL
-0/00/0
0/0
-0/01/1
0/0
380,300,700,500,700,500,500,80,90,100,80,100,180,-
1až0
RL
-0/00/0
1/1
0/0
0/0
90,1600,80,130,340,500,100,-
Stránka 11
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
50 Kčs 1978, Kremnica, 13 g, Ag 0,700
50 Kčs 1986, Bratislava
50 Kčs 1986, Český Krumlov
50 Kčs 1986, Levoča
50 Kčs 1986, Praha
50 Kčs 1986, Praha
50 Kčs 1986, Telč
50 Kčs 1991, Piešťany
100 Kčs 1974, Bedřich Smetana, 15 g, Ag 0,700, hr.
100 Kčs 1980 B. Šmeral, 9 g, Ag 0,500
100 Kčs 1980 Spartakiáda
100 Kčs 1982 Koněspřežná železnice České Budějovice-Linec, více vlas. rysek
100 Kčs 1987, 225 výročí založení Baníckej akademie v Banskej Štiavnici
Nov: 170, bublina
100 Kčs 1989, 17.listopad, Nov.:177, bublina
100 Kčs 1989, 17.listopad, Nov.:177, bublina
100 Kčs 1990, Ján Kupecký. Nov: 179, bublina
100 Kčs 1990, Bohuslav Martinů, Nov: 182, bublina
100 Kčs 1991, Stavovské divadlo, Mozart, Nov:185, bublina
100 Kčs 1991, Stavovské divadlo, Mozart, Nov: 185, bublina
500 Kčs 1988, 20 let československé federace
190.
191.
mince proof v etuích
25 Kčs 1969, Purkyně, ETUE CHYBÍ, mince volně
100 Kčs 1981, člověk v kosmu, Nov.:145
192.
Sady oběhových mincí v etuích
Sada oběhových mincí r.1980 v modrém plastovém obalu,
5 h až 5 Kčs, Nov.: 86b
ČESKÁ REPUBLIKA (1993193.
194.
195.
196.
197.
R
80,60,60,60,60,60,60,80,130,100,100,80,-
RL
0/0
RL
RL
RL
RL
RL
RL
100,110,100,100,100,100,100,500,-
proof
proof
240,200,-
1/1
120,-
RL
260,-
0/0
220,-
0/0
260,-
RL
260,-
0/0
260,-
)
200 Kč 1996, 200.výročí České mše vánoční Jakuba Jana Ryby, Nov:MPCZ12
v bublině, etue a karta chybí
200 Kč 1997, 100. výročí automobil Prezident, Nov: MPCZ 13, v bublině
etue a karta chybí
200 Kč 1997, 100. výročí založení čes. am. atletické unie a běhu
Běchovice-Praha, Nov:MPCZ 15, v bublině, etue a karta chybí
200 Kč 1997, 100. výročí založení čes. am. atletické unie a běhu
Běchovice-Praha, Nov:MPCZ 15, v bublině, etue a karta chybí
200 Kč 1997, 650. výr. založení kláštera na Slovanech, Nov:MPCZ 16
v bublině, etue a karta chybí
Aukce 65
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
1/1
Stránka 12
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
200 Kč 1997, 650. výr. založení kláštera na Slovanech, Nov:MPCZ 16
v bublině, etue a karta chybí
200 Kč 1999, 100. výročí založení vysokého učení technického v Brně
Nov.: MPCZ23, v bublině, etue a karta chybí
200 Kč 2000, Zasedání mezinárodního měnového fondu a Světové banky
v Praze, Nov.: MPCZ27, v bublině, etue a karta chybí
200 Kč 2001, 200. výročí Jaroslava Seiferta, Nov.: MPCZ32, v bublině,
etue a karta chybí
200 Kč 2001, 200. výročí úmrtí Kiliana Ignáce Dientzenhofera,
Nov.: MPCZ33, v bublině, etue a karta chybí
200 Kč 2006, 250. výročí narození F.J.Gerstnera, Nov.: MPCZ 52,
v bublině, etue a karta chybí
200 Kč 2006, 150. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy
sklářské v Kamenickém Šenově, Nov: MPCZ 53, v bublině, karta a etue chybí
200 Kč 2006, 100. výročí narození Jaroslava Ježka, Nov.: MPCZ56
v bublině, etue a karta chybí
200 Kč 2007, 550 výročí založení Jednoty bratrské, Nov.: MPCZ57
v bublině, etue a karta chybí
200 Kč 2008, 250. výročí narození Viktora Ponrepa
Nov.: MPCZ664, v bublině, etue a karta chybí
200 Kč 2008, 100. výročí založení Českého svazu ledního hokeje
Nov.: MPCZ66, v bublině, etue a karta chybí
RL
260,-
0/0
260,-
0/0
260,-
0/0
260,-
0/0
260,-
0/0
260,-
0/0
260,-
0/0
260,-
0/0
260,-
0/0
260,-
0/0
260,-
mince proof v etuích
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
200 Kč 1995, 50. výročí založení OSN, Nov.: MPCZ 8, v bublině+etui,
karta chybí
200 Kč 1996 100. výročí narození Karela Svolinskéhoý, Nov.: MPCZ 10
v bublině+etui, karta chybí
200 Kč 1996 Jean Baptiste Gaspard Deburau, bublina+etue, karta chybí
Nov: MPCZ 11
200 Kč 1996, 200. výročí české mše vánoční, Jakub Jan Ryba
Nov.: MPCZ 12, v bublině+etui, karta chybí
200 Kč 1997 100. výročí automobilu Prasident, Nov.: MPCZ 13
v bublině+etui, karta chybí
200 Kč 1997, 1000. výročí úmrtí sv. Vojtěcha, Nov.: MPCZ 14, v bublině
+etui, karta chybí
200 Kč 1997, 100. výročí založení České amatérské atletické unie
a konání nejstaršího běhu Běchovice-Praha, Nov.: MPCZ 15
v bublině+etui, karta chybí
200 Kč 1997, 650. výročí založení kláštera na Slovanech, Nov.: MPCZ 16
v bublině+etui, karta chybí
Aukce 65
proof
1800,-
proof
2000,-
proof
3000,-
proof
2000,-
proof
2000,-
proof
2000,-
proof
1500,-
proof
1500,-
Stránka 13
217.
222.
200 Kč 1998, 650. výročí založení University Karlovy, v bublině+etui,
karta chybí, Nov.: MPCZ 17
200 Kč 1998, 200. výročí narození Františka Palackého, Nov.: MPCZ 18
v bublině + etui, karta chybí
200 Kč 1998, 150. výročí narození Františka Kmocha: MPCZ 19
v bublině + etui, karta chybí
200 Kč 1998, 800. výročí korunovace Přemysla I. Otakara českým králem
Nov.: MPCZ20, v bublině+etui, karta chybí
200 Kč 2000, Zasedání mězinárodního měnového fondu a Světové banky
v Praze, Nov.: MPCZ 27
200 Kč 2000, Zdeněk Fibich, Nov.:MPCZ 28, v bublině+etui, karta chybí
223.
200 SK 1995, Rok ochrany evropské přírody, Nov.:MPSK 10
218.
219.
220.
221.
SLOVENSKO (1993-
proof
2500,-
proof
1500,-
proof
1200,-
proof
2000,-
proof
proof
900,800,-
0/0
220,-
0/RL
3000,-
)
HABSBURCI
224.
Ferdinand, arcivévoda (1564-1595)
Tolar bl. Tyrolsko, Hall, Vogelhuber tento typ neuvádí
225.
226.
Rudolf II. (1576-1612)
Malý groš 1581 Praha, Gebhart, HN:10/6b
Malý groš .1590. Jáchymov, Hofmann, HN:8b/6c
1/1
+1/1+
1200,1200,-
227.
Matyáš II. (1611-1619)
bílý groš 1617, K. Hora, Holzl, MKČ:537. krajový střížek
-1/1-
400,-
228.
Fridrich Falcký (1619-1621)
24 kr 1620 Kutná Hora, Holzl, 2 znaky, MKČ:671, dr. vada materiálu
229.
Ferdinand II. (1617-1637)
mince kiprové
150 kr 1622 Vídeň, Fellner, Her: 632, pěkný, zbytky RL
230.
231.
232.
233.
mince dobrého zrna
Tolar 1631 KB, Hus:1179, ohlý, dr. r., nep. škr.
3 kr 1629, K. Hora, Holzl, MKČ: 811 var., ale nad hlavou rozdělovací
zn. "lilie"
3 kr 1637 Praha, Wolker, MKČ:763, minc. značka špatně čitelná, č. ned.
Leopold arcivévoda (1619-1632)
Tolar bl., Tyrolsko, Hall, duchovní háv, poprsí v perlovci, Vogelhuber:
175/II, var. opisů, krásný
Aukce 65
R
R
R
tém.1/1
3800,-
1/1
5600,-
-1/1-
2800,-
-1/1
1/1-
300,200,-
-0/0-
3000,-
Stránka 14
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
Ferdinand III. (1637-1657)
tolar 1653 KB, Hus.:1242
3 kr 1657 K. Hora, Hackl, MKČ: 1197, krásná patina
Leopold I. (1657-1705)
tolar 1692 KB, Hus.: 1373, v ploše cizelováno
tolar 1698 KB, Hus.:1374
1/4 tolar 1700 ICB/NB, Nagybania, Hus.: 1414
XV kr 1661 CA, Vídeň, Cetto, Hol.:61.1.2, var.A
XV kr 1682 KB, Holl.:82.1.1a, pěkná patina, tento typ
XV kr 1694 Hall, Holl.:94.1.4
VI kr 1669 KB, Hus.:1450
VI kr 1672 KB, Hus.:1450
VI kr 1676, Vídeň, Faber, Her.: 1135
3 kr 1694 GE, Praha, Egerer, MKČ:1423, na r: patina
3 kr 1695 GE, Praha, MKČ:1425, oválný štít na prsou orla
v opise: ...IMPER:S:A
R
R
RR
-1/11/1
5000,1000,-
tém.1/1
-1/1
0/0
1/1
-0/1+
1/1
1/0
-0/01/1
0/1-
6000,5500,11500,800,1000,1800,800,800,900,500,-
2/1-
300,-
247.
Malkontenti (1704-1708)
1/2 tolar (zlatník) 1705 KB, Hus:1524, krásný
R
0/0
10000,-
248.
Karel VI. (1711-1740)
3 kr 1719 Praha, Scharf, MKČ:1835/1834, křížený typ, pěkná patina
R
1/0
800,-
1/1
0/0
2/2
RL
RL
RL
3600,28000,300,440,440,440,-
0/0
-1/12/2
2/1-1/11/1
1/1
400,400,400,180,50,220,280,-
1/1
-1/1
1200,800,-
256.
257.
258.
259.
260.
261.
Marie Theresie (1740-1780)
tolar 1742 KB, Kremnica, Hus: 1667
tolar 1758 Praha, Erdmann, výtěžkový, zc. nep. rysky, MKČ:1942
tolar křížový 1765 Brusel, Nov.:153, dr. kor., špatně oprav. dírka
Tolar 1780 S.F., NOVORAŽBA, Vídeň
Tolar 1780 S.F., NOVORAŽBA, Vídeň
Tolar 1780 S.F., NOVORAŽBA, Vídeň
Tolar 1780 S.F., NOVORAŽBA, Vídeň, starší cca 50 let stará, vl. rysky
lehká patina
1/2 tolar křížový 1757 Antverpy
1/2 tolar křížový 1763 Brusel, Novotný:151, značka špatně čitelná
3 kr 1765 Praha, Erdman, MKČ:1973
1 kr 1761 P,Praha, Erdmann, měděný, MKČ:1980, patina
1 heller 1765 bz, Vídeň
1 heller 1768 bz
262.
263.
František Lotrinský (1745-1765)
XVII kr 1757 KB, Hus.: 1803
VII kr 1763 PR, Praha, Nov.:14, MKČ:1998, napr. ca 2 mm, okraj
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
Aukce 65
R
Stránka 15
264.
265.
266.
Josef II. (1780-1790)
Tolar křížový 1786 Brusel,
1/2 tolar křížový 1788 A, patina
1/4 tolar křížový 1788 H, jediný ročník
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
František I.(1792-1835)
Tolar křížový 1796 A, v Av. důlek, dr. rysky
Tolar křížový 1796 C
Tolar křížový 1795 C, nep. hr.
Tolar 1835 A, vl. škr., dr. just.
1/2 tolar křížový 1792 H
1/2 tolar 1830 A, pro Uhry, madona, zc. nep. just.
1/4 tolar křížový 1797 B
1/4 tolar křížový 1797 B, dr. just.
1/4 tolar křížový 1797 B, just.
30 kr 1807 A, pěkná patina
20 kr 1802 A, I.typ
20 kr 1803 A, I.typ
20 kr 1803 A, I.typ, vl. rysky
20 kr 1803 A, I.typ
20 kr 1803 A, I.typ
20 kr 1806 A, II. typ, dr. just.
20 kr 1806 A, II. typ
20 kr 1806 B, II. typ, nep. st. kor.
20 kr 1808 A
20 kr 1808 A
20 kr 1808 A, nep. flíčky patiny
20 kr 1808 A, vl. just.
20 kr 1808 B
20 kr 1809 A, vl. rysky
20 kr 1809 B, na rubu dr. just.
20 kr 1809 B
20 kr 1810 A
20 kr 1810 A
20 kr 1810 A
20 kr 1810 A, nep. flíčky, rev. dr. just.
20 kr 1810 A
20 kr 1810 A
20 kr 1810 A
20 kr 1810 A
20 kr 1812 E
20 kr 1819 M, Milano
20 kr 1824 E
Aukce 65
R
R
R
R
R
R
R
R
R
RR
-1/11/1
0/0
1600,1700,3200,-
1/0-1/1-1/11/1
-2/2
1/1+
-1/1
tém.0/0
2/11/1
1/0
0/0
1/0
1/1+
2/10/0
0/0
1/1+
0/0
-0/0+1/1+
-0/0
-0/0
-0/0
0/1
0/0
RL
0/RL
-0/00/1
RL
-0/0
RL
RL
2/1
0/0
2/1
1200,1500,1200,3300,1200,7000,900,1400,500,300,800,1000,800,460,190,800,900,160,900,1000,460,800,1000,750,600,1000,1200,1000,800,800,1200,800,1000,1200,600,1600,380,-
Stránka 16
304.
305.
306.
307.
308.
20 kr 1830 C
20 kr 1835 E
10 kr 1793 A, nep. just.
10 kr 1793 A
1 kr 1816 G
R
R
R
R
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
Ferdinand V. (1835-1848)
Tolar 1848 A, zcela mimořádná zachovalost, jako proof, uncirculated,
v tomto stavu
20 kr 1842 A
20 kr 1843 A, vl. rysky
20 kr 1845 A
20 kr 1846 E
10 kr 1838 C
10 kr 1839 C
10 kr 1842 B, madona, vl. rysky
10 kr 1843 B, jako proof, v tomto stavu
10 kr 1847 A
319.
320.
Revoluce (1848-1849)
5 lire 1848 M, Governo provisorio di Lombardia
5 lire 1848 M, Governo provisorio di Lombardia, vl. rysky
321.
Franc Josef I. (1848-1916)
konvenční měna
10 centesimi 1852 V
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
spolková a zlatníková měna
Tolar spolkový 1858 A, tém. jako proof
2 zlatník 1865 A
2 zlatník 1867 A
2 zlatník 1880 bz
Zlatník 1857 A
Zlatník 1858 B, vl. rysky
Zlatník 1860 A, cín, zkouška nebo dobové falsum, 9,2 g
Zlatník 1862 A
Zlatník 1863 A
Zlatník 1869 KB
Zlatník 1869 KB
Zlatník 1871 A
Zlatník 1873 bz
Zlatník 1873 KB, vl. rysky
309.
Aukce 65
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
RL
2/1-0/00/0-1/1-
950,300,2500,3000,100,-
RL
tém.1/1
1/1
1/0
-1/1
1/10/0
1/1
RL
1/1
8000,240,600,220,800,500,500,750,1400,650,-
1/1
-0/0-
3400,3900,-
1/1
750,-
RL
0/0
0/0
0/0
0/0
-1/1
2/2
0/0
RL
-1/1
-1/1+1/1+
0/0
1/1
2800,6000,6000,3300,1000,600,400,550,650,1000,800,700,700,1300,-
Stránka 17
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
Zlatník 1877 bz
Zlatník 1879 bz
Zlatník 1879 KB
Zlatník 1883 KB
Zlatník 1883 KB, vl. rysky
Zlatník 1886 KB, vl. rysky
Zlatník 1889 bz, dr. st. kor.
Zlatník 1890 bz
zlatník 1890 KB se znakem Fiume
1/4 zlatník 1859 A, stopa po oušku, pozlac.
1/4 zlatník 1859 B
1/4zlatník 1858 M
10 kr 1869 bz -2/2, 20 heller 1895 bz -1/1-, 10 heller 1894 bz -1/1-, 3 ks
10 kr 1870 KB-VP, patina, dr. hr.
10 kr 1870 KB-VP
1 kr 1885 bz, patina
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
korunová měna
5 koruna 1900 KB, hr., korose
5 koruna 1907 bz, dr. kor., dr. hr.
5 koruna 1907 bz, nep. vl. rysky
5 koruna 1907 bz, dr. rysky
5 koruna 1908 bz, jubilejní, 60 let vlády, dr. rysky
5 koruna 1908 bz, jubilejní, 60 let vlády, hr., dr. rysky
5 koruna 1908 bz, jubilejní, 60 let vlády, vl. rysky
2 koruna 1912 KB
1 koruna 1892 KB
R
1 koruna 1892 KB, patina
R
1 koruna 1894 bz
1 koruna 1895 bz
1 koruna 1901 bz
1 koruna 1908 bz, jubilejní, 60 let vlády
1 koruna 1908 bz, jubilejní, 60 let vlády
1 koruna 1912 bz
1 koruna 1915 bz
1 koruna 1915 KB
1 koruna 1915 KB
1 koruna 1915 KB
20 fillér 1893, 1908-3x, 1916 Fe-3x, vše KB, 7 ks
20 fillér 1914 KB
10 fillér 1893, 1894-6x, 1895, 1908-3x, 1909-3x, 1915-3x, vše KB
2 fillér 1894, 1895, 1896, 1906, 1907, 1909, 1914-2x, 1915m vše KB, 9 ks
2 fillér 1903 KB
R
Aukce 65
RR
R
0/0
tém.1/1
-0/01/1
0/RL
-1/1-0/01/1
-1/1
2/2
-0/0-2/1---2/2-0/0
-0/0-
360,220,280,220,400,380,90,260,420,60,260,180,40,20,1600,50,-
2/2
-1/1
0/0
1/1
1/1
-1/1tém.0/0
1/1
2/1-2/10/0
0/0
RL
0/0
1/1
1/1
0/RL
0/0
0/0
+1/1+
1až2
0/0
1-2
-2až1
2/2
320,320,800,550,440,320,750,160,400,700,260,400,380,100,90,80,60,100,100,100,30,80,50,50,80,-
Stránka 18
377.
378.
379.
380.
2 fillér 1908 KB
1 fillér 1893 KB, 1902 KB - 2x, pěkná patina, 3 ks
1 fillér 1896 KB
4 dukát 1915 bz, Cu odražek, lehce pozlac.
R
0/0
-0/01/1
-0/0-
240,60,120,700,-
-1/1-1/1-1/1-1/1tém.1/1
750,600,600,650,800,-
-0/0
4000,-
1/1
2900,-
-1/1
3000,-
NĚMECKO
BAVORSKO
381.
382.
383.
384.
385.
Maximilian III. Josef (1745-1777)
tolar 1765 bz, madona, KMG:234.1, rysky, dr. just.
tolar 1765 A, madona, KMG:234.2, pěkná patina
tolar 1768 madona, KMG:234.1
tolar 1770 bz, madona, KMG:234.1
Tolar 1771 A, madona, KMG:234.2
BRUNSWICK-LUNEB.-CELLE
386.
Christian (1611-1633)
Tolar 1633 H-S, KMG:90, Dav: 6475, nep. vlas. prasklinka
387.
BRANDENBURG-BAYREUTH
Friedrich Christian (1763-1769)
tolar 1766 B-ES, KMG:252, Dav.:2042, nep. vady razidla a střížku
BRANDENBURG
388.
Friedrich Wilhelm (1640-1688)
1/3 tolaru 1670 HB, KMG:410
389.
BRUNSWICK – WOLFENBUTTEL
Friedrich Ulrich (1613-1634)
tolar 1634, KMG:52.5, Dav:6307
-1/1-
3500,-
390.
Rudolf August (1666-1704)
XII Mariangroschen 1704, KMG:654, patina, část. nep. ned.
-1/1-
1000,-
391.
Karel I. (1735-1780)
2/3 tolaru 1765 E E/I.D.-B., KMG:973.1, dr. just.
-1/1-
1200,-
392.
393.
Carl Wilhelm Ferdinand (1780-1806)
1 species thaler 1790 MC, KMG:1030, dr. hr.
2/3 tolaru/24 Mar. grošů 1789 M.C., KMG:1033, nerovnost ve stř. ražbou
+1/1+
1/1
2200,1200,-
R
Aukce 65
Stránka 19
394.
395.
NORIMBERK - město
Tolar 1761 S.F, mírový, s tit. Frant. Lotrinského, Dav.:2487, C:75, dr. hlaz.
tolar 1765 SS-GNR s tit. Frant. Lotrinského, Dav.:2490, C:78, dr.rysky, dr. hr.
1/1
1/1
2800,3200,-
PRUSKO
396.
Friedrich II.(1740-1786)
Tolar 1785 A, KMG: 332.1
-1/1
2300,-
397.
398.
399.
Fridrich Vilém IV. (1840-1861)
2 tolar / 3 1/2 gulden 1841 A, KMG: 440, zc. nep.hr., nep. vl. rysky
Tolar výtěžkový 1846, KMG:446
Tolar výtěžkový 1849, KMG:455, nep. rysky
1/0-1/11/1
3200,1500,2000,-
400.
401.
402.
403.
Vilém I. (1861-1888)
Tolar 1871 A na vítěztví nad Francií, KMG:500
Tolar 1871 A na vítěztví nad Francií, KMG:500, patina
5 Mark 1876 B, KMG:503.2, hr.
2 Mark 1876 A, KMG:506.1
1/1
1/1
2/2+
2/1-
800,700,550,200,-
404.
405.
406.
407.
408.
Vilém II. (1888-1918)
5 Mark 1895 A, KMG:523, hr., rysky
3 Mark 1909 A, KM:527, vl. rysky
3 Mark 1910, Universita Berlin 100 let, KMG:530
3 Mark 1911 A, universita Breslau, KM:531
3 Mark 1913, KMG:534, 100 let vítězství nad Napoleonem, KMG:534
2/1
-0/0RL
-1/1+
0/0
550,300,1600,550,300,-
SASKO
409.
Christian I. (1586-1591)
tolar 1586 HB, Drážďany, Haupt:T76/1, Dav:9806
1/1
3000,-
410.
411.
Christian II., Johann Georg I. a August (1591-1611)
1/4 tolar 1596 HB, Drážďany, Hans Biener, Haupt: T77/7
Tolar 1597 HB, Drážďany, Hans Biener, Dav:9820, pěkná patina
1/1
-0/0-
2800,3000,-
412.
413.
414.
415.
Johann Georg I. (1615-1656)
Tolar 1638 SD, Drážďany, 7612, exklusivní stav
Tolar 1639 SD, Drážďany, Dav:7612, zc. nep naprasklý střížek ražbou
krásný
Friedrich August I. (1763-1827)
Tolar 1781 I.E.C., C:132, Dav.:2696
Tolar 1800 IEC, C:135, nep. hr.
Aukce 65
0ažRL
5000,-
0ažRL
4800,-
-1/1
-1/1-
1100,1600,-
Stránka 20
416.
417.
Anton, (1827-1836)
tolar 1827 S, C:209,Av: dr. ďubky, vl. rysky
tolar 1833 G, na hr.nápis GOTT SEGNE SACHSEN, KMG:210a, v Av. úhoz
-1/1
1/0
1700,1000,-
418.
Friedrich August II. (1836-1854)
tolar 1852 F, C: 235b, stopa(důlek v hraně), dr. hr., jinak
1/1
400,-
419.
Jan V. (1854-1873)
spolkový tolar 1860 B, C:273, dr. hr.
1/1
700,-
420.
421.
422.
423.
424.
Friedrich August III. (1904-1918)
3 Mark 1909 E, Y:194
3 Mark 1910 E, Y:194, vl. škr.
3 Mark 1913 E, 100. výr. bitvy u Lipska, památník, Y:200, patina
2 Mark 1905 E, Y:193, dr. korose
2 Mark 1906 E, Y:193
-0/00/0
1/1
1/1
0/0
400,600,300,200,900,-
425.
STRASSBURK – biskupství
Johann v. Manderscheid (1869-1592)
3 kr 1582, Saurma: 1938/956
-1/1-
160,-
426.
Wilhelm II. (1891-1918)
5 Mark 1907 F, KMG:632, dr.rysky
-1/1
750,-
1/1
300,-
1/1
-0/0
1/0
-0/01/1
2400,8000,3800,2500,50,-
-1/1-1/11/1
1/1
1/1
1/1
-1/1
2000,180,180,300,200,300,160,-
WURTEMBERG
Drobné mince císařství (1871-1918)
427.
1 Mark 1875 H, KMG: 7
R
Výmarská rep.
428.
429.
430.
431.
432.
5 Reichsmark 1927 A, "DUB", KM:56
5 Reichsmark 1929 E, 1000 let Míšně, KMG:66, více vl. škr.
5 Reichsmark 1930 A, Rheinland, KMG:71, vl. rysky, tečky patiny
3 Mark 1931 A, Stein, KMG.:73
50 Rentenpfennig 1927 A, KMG:49
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
3. říše (1933-1945)
5 Reichsmark 1933 D, Luther, KMG: 80, patina, nep. hr.
5 Reichsmark 1934 J - kostel, KMG:83, vl. rysky
5 Reichsmark 1935 E, KMG:86
5 Reichsmark 1936 D, KMG:94
5 Reichsmark 1937 A, KMG.:94, patina
2 Reichsmark 1933 A, Luther, KMG:79
2 Reichsmark 1937 E, 1938 B Hindenburg, KM:93, 2 ks
Aukce 65
R
Stránka 21
440.
441.
442.
443.
444.
2 Reichsmark 1937 F, 1939 BHindenburg, KM:93, 2 ks
2 Reichsmark 1938 B, Hindenburg, KM:93
50 Reichspfennig 1939 A, Ni, KM:95
10 Reichspfennig 1938 J, KMG.:92
5 Reichspfennig 1937 A, KMG:91
445.
BRD (1949- )
10 Deutschemark 1972 G, XX. olympiáda v Mnichově (stadion), KMG.: 133
-1/1
1/1
RL
0/0
0/0
160,90,1200,80,60,-
0/0
130,-
446.
ANGLIE
Viktorie (1837-1901)
6 pence 1888 2/2, 3 pence 1883 3/3 úhozy, 2 ks
2a3
100,-
447.
448.
449.
Jiří V. (1910-1935)
1/2 crown 1919, KM:818.1
shilling 1933, KM:833
6 pence 1935, 1936-2x, 3 ks
-1/1
2/1-1/1
200,60,240,-
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
Jiří VI. (1936-1952)
1/2 crown 1947 Cu-Ni, KM:866
2 schillings 1946, 1950, Alžběta II. 2 Schilling 1965, KM:855, 878,906
1 schilling 1942 Ag, KM: 853
1 schilling 1942 Ag, KM: 853
1 schilling 1942 Ag, KM: 854, 6 pence 1949, KM:875, 2 ks
3 pence 1938, KM: 848, Alžběta II., 2 pence 2005
3 pence 1941, KM: 848
1/1
1/1
1/1
1/1+
1/1
1/1
0/0-
100,360,100,100,180,30,30,-
457.
458.
459.
BĚLORUSKO (1992- )
1 Rubl 1996, olympijský sport, KM:6, v bublině
1 Rubl 2006 Sofia Galšanskaja, bublina
1 Rubl 2007 Gleb Menski, bublina
proof
proof
proof
100,60,50,-
-1/1
100,-
-1/1
2800,-
EVROPA
BULHARSKO
460.
Boris III. (1918-1943)
100 leva 1930, KM:43
461.
Nikola I. (1860-1918)
5 perper 1912, dr. škr.
ČERNÁ HORA
R
Aukce 65
Stránka 22
DANZIG (Gdaňsk)
462.
1 gulden 1932, KM.:154
0/0
1100,-
463.
Jindřich III. (1574-1589)
1/4 Ecu, 1585 H, Roberts: 3251
464.
Napoleon I. Bonaparte (1799-1814)
5 francs 1813 A, Paříž, C:165.1
2/2
1700,-
465.
Napoleon III. (1852-1870)
5 francs 1868 BB, Strasbourg, Y:32.2, patina, nep. hr.
2/2
400,-
466.
3. republika (1871-1940)
10 centimes 1882 A, Y:44.1
-1/1-
10,-
FRANCIE
R
468.
5. republika (1959- )
1/4 euro Ag 0,900, pamětní 2002 k zavedení Euroměny, v orig. obalu
Pařížské mincovny, Ag, (uvnitř obalu přehled mincí a bankovek Euro)
5 Euro 2008
469.
ITÁLIE
Viktor Emanuel II. (1861-1878)
10 centesimi 1866 M, KM:11.1, krásná patina
470.
471.
472.
Viktor Emanuel III. (1900-1946)
20 lir 1927/A.VI R, KM: 69
5 lir 1927 R, 1929 R KM: 67.1, 2 ks
10 Lira 1927 R, KM:68.1, nep. hr.
473.
republika
500 lir 1966 R, KM:98
67.
tém.1/1
RL
RL
0/0
tém.0/0
-1/1
1/1
RL
1500,-
50,100,-
100,-
3200,120,180,-
130,-
JUGOSLÁVIE
474.
Aleksandar I. (1921-1934)
2 dinara 1925, KM:6, nep. hr.
475.
Sigismund III. Vasa (1587-1632)
Solidus 1615, Vilno
1/1
180,-
476.
MAĎARSKO republika
20 forint 1948, Táncsics Mihály, KM:539, Ag 0,500, 28 g
1/1
400,-
tém.1/1
100,-
LITVA
Aukce 65
Stránka 23
477.
NIZOZEMÍ
spojené provincie (1543-1795)
ZWOLE, 6 stuivers(Adlerschilling) bl., s tit.Rudolfa II., KM:15, č.ned
-1/2
150,-
478.
Wilhelm III. (1849-1890)
2 a 1/2 gulden 1857, KM:82, dr. rysky
-1/1-
380,-
479.
480.
Wilhelmína I. (1890-1948)
10 cents 1893, 1/2 cent 1884, KM: 112, 109, 2 ks
25 cents 1918, KM:146
1až2
1/1
20,100,-
481.
Zikmund III. Vasa (1587-1632)
1/24 tolaru 1618, KM:41, nep. exc.
482.
Stanislav August (1764-1795)
6 zlotych 1794, KM: 216, vady stř.
483.
484.
485.
republika
2 zlote 1933, Y:20
5 zlotých 1934 Jadwiga, KM:21
5 zlotých 1938 Pilsudski, Y:28
POLSKO
R
1/1-
60,-
1/1
7500,-
-1/1-1/11/1
70,150,240,-
PORTUGALSKO
486.
Karel I. (1889-1908)
a Amélie, 1000 reis 1898, 400 let objevení Indií, KM:539, dr.hr.
1/1
1400,-
487.
republika (1910- )
1,5 Euro 2008 ruce, 2 1/2 Euro 2008 olympiáda + kultura, v bubli 3 ks
0/0
80,-
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
RAKOUSKO republika (1918- )
1 schilling 1924, Ag 800, 7,0 g, KM:645
2 schilling 1928, Schubert, KM:653
5 schilling 1934, Magna Mater, KM:663
25 schilling 1957 Maria Zell, KM:683
25 schilling 1972 Carl Michael Zeihrer, KM:712
10 Euro 2003, Schlosshof, bublina
10 Euro 20012, Ag, Graz, v orig. pap. opalu s potiskem
1/1
0/0
0/0
0/0
1/1
0/0
RL
80,120,380,90,80,220,220,-
1/1
100,-
RUSKO
495.
Kateřina II. (1762-1796)
Poluška (1/4 kopějka) 1776 KM, pro Sibiř, C:1, NOVODĚL
Aukce 65
Stránka 24
519.
Mikuláš II. (1894-1917)
1/2 popějki 1909 SPB, Y:48.1
1/2 kopějki 1912 SPB, Y:48.1
1 kopějka 1894, 1900, 1909-2x, 1911-2x, 1912, 1914-2x, vše SPB
1914 bz-2x, 1915 bz, KM: 48.1, 48.2, 12 ks
3 kop. 1879 SPB, Y:11.2
3 kop. 1903 SPB, Y:11.2
3 kop. 1910 SPB, Y:11.2, A: škr.
3 kop. 1913 SPB, Y:11.2
3 kop. 1914 SPB, Y:11.2
3 kop. 1915 bz, Y:11.3
5 kopějka 1911 SPB, Cu, Y:12.2, krásná
5 kopějka 1912 SPB/EV, Ag, Y:19a.1
5 kopějka 1912 SPB, Cu, Y:12.2
10 kopějek 1911, 1912 SPB/EV, 1913-2x, 1914 SPB/BC, Y:20a.2, 5 ks
dr. hr., dr. kor.
15 kop. 1906 SPB/EV, 1914, 1915-2x, 1916 vše SPB/BC, Y: 21a.2, 4 ks
20 kop.1907 SPB/EV, 1913, 1915, 1916 vše SPB/EV, Y:22a.1, 4 ks
50 kopějka 1912 EB, Y:58.2
50 kopějka 1913 BC, Y:58.2
Rubl 1897 AG, KM.:59.3
Rubl 1899 zn.: 2 hvězdy na hraně, Y: 59.1
37 1/2 rubl = 100 frank 1902, odražek z BK 33 mm, NOVORAŽBA,
jako Y: 865, v originále jen 225 ks
Rubl 1913 BC, 300 let Romanovců,Y:70
Rubl 1913 BC, 300 let Romanovců,Y:70
2 kopějki 1868 EM = 2/2-, 1906, 1908, 1909, 1910, 1914, 1915, 1916
Y: 10.1, 10.2, 8 ks
Rubl 1899 FZ, Petrohrad, Y:59.3, dr.hr.
520.
521.
RSFSR (1917-1924)
50 kopějka 1922 PL, Y:83
50 kopějka 1922 PL, Y:83
522.
523.
republika (1993-)
1 Rubl 1988, Tolstoj, Y:216, jen 20.000 ks
2 Rubl 1994, N. Gogol, Ag, v bublině
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
R
R
R
0/0
1/1
90,40,-
1-0
1/10/1
1/0
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
100,100,100,50,100,100,100,100,80,120,-
0-1
0až1
0až1
1/1
0/0
2/1-1/1-
100,100,100,200,200,260,260,-
RL
0/0
0/0
140,2200,2500,-
0až2
2/2
240,200,-
1/1
1/1
150,180,-
proof
proof
40,200,-
1/1
1/1
-1/1tém.1/1
150,150,150,150,-
SSSR (CCCP)
524.
525.
526.
527.
50 kopějka 1924 PL, Y:89.1, nep. hr.
50 kopějka 1924 PL, Y:89.1, nep. hr.
50 kopějka 1924 PL, Y:89.1
50 kopějka 1925 PL, Y:89.2, nep. hr.
Aukce 65
Stránka 25
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
1 kopějka 1924, vroubkovaná hr., Y:76
1 rubl 1924 PL, Y:90, hr.
2 kopějka 1924, Y:77
5 kopějek 1924, hladká hrana, Y: 79
15 kopejek 1925, Y:87
20 kopejek 1924, Y: 88
20 kop. 1931, 15 kop. 1932, 10 kop. 1937, Y: 111, 56, 10í, 3 ks
1/1
1/1
1/1
-1/1
1/1
1/1
1/1
120,360,120,140,30,40,80,-
535.
536.
537.
ŠVÉDSKO
Gustaf V. (1907-1950)
25 ore 1921 W, Y.56
1 koruna 1937 G, 1939 G, Y:50.2
2 ks
2 koruna 1921 W, 400 let politické svobody, Y:58
-1/1-1/1
0/0
100,120,650,-
538.
539.
Gustaf VI. Adolf (1952-1975)
1 kronor 1961 U, Y:78
10 kronor 1972 U, 90. narozeniny, Y:90
0/0
RL
80,200,-
540.
541.
542.
543.
544.
545.
ŠVÝCARSKO republika (1850- )
5 francs 1954 B, KM:40
2 francs 1914 B, KM.:21, patina
2 francs 1963 B, KM:21, patina
5 rappen 1889 B, KM:26, dr. šmouhy v patině
1 rapp 1903 B, 1904 B, KM:3, 2 ks
1 rapp 1907 B, KM:3
R
R
0/0
tém.1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
320,260,160,180,300,40,-
AFRIKA
ANGLICkÁ VÝCHODNÍ AFRIKA
546.
Jiří VI. 1937-1952)
5 cents 1937 H, KM:25.1
0/0
20,-
547.
JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA
1 rand 1991, 20 cents 1990 - 2x, 5 cents 1993, 2 cents 1986, 5 ks
1/1
20,-
548.
549.
550.
551.
1 schilling 1894, KM: 5, dr. hr.
6 penny 1896, KM: 4, patina
6 penny 1896, 1898 KM: 4, 2 ks
3 penny 1892, KM: 3, pouze 24000 ks
2/2
1/1
-2/2
2/2-
150,140,60,100,-
552.
Jiří V. (1910-1936)
1 schilling 1932, 6 pence 1933, KM: 16.3, 17.3, 2 ks
1až2-
90,-
JIŽNÍ AFRIKA
Aukce 65
R
Stránka 26
553.
554.
555.
556.
557.
Jiří VI. (1937-1953)
1 schilling 1952, KM:37.2
6 pence 1948, KM:36.1, patina
6 pence 1952, KM:36.2, patina
3 penny 1941-2x, 1943, KM:26, 3 ks
1/2 penny 1943, 1951, Alžběta II., 1/2 penny 1959, 3 penny 1953,
KM: 24, 33, 45, 47, 4 ks
1až2
30,-
558.
559.
560.
561.
562.
563.
JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA
1 rand 1979, 1980, 1982, 1985, 1990, KM: 88a, 104, 115, 117, 141, 5 ks
5 cents 1961, Ag, KM: 59
Set v orig. plastovém obalu, 1 rand - 1/2 cent 1977, 8 ks
Set v orig. plastovém obalu, 1 rand - 1/2 cent 1977, 8 ks
Set v orig. plastovém obalu, 1 rand - 1/2 cent 1978, 8 ks
Sbírka drobných mincí z obecných kovů, 2 Rand až 1/2 cent, různé,
některé možná stejné, ca 177 ks
RL
0/0
-0/02/2 60,-
120,50,40,-
1/1
1/1
0/0
0/0
0/0
80,30,50,50,50,-
1až0
200,-
-1/1
1až2
12,20,-
1/1
1/1
120,20,-
JIŽNÍ RHODESIE
564.
565.
Jiří VI. (1937-1952)
1/2 crown 1950, KM:24
6 pence 1948, 1949, 3 pence 1948, Alžb.II., 10 cent 1964, KM:21,22,2
KENYA
566.
567.
1 schilling 1969, KM:14
1 schilling 1995, 50 cents 1995, 20 cents 1998, 10 cents 1995, 5 cents 1995, 5 ks
568.
AFRIKA - konvoluty
Drobné mince z obecných kovů, každá jiná něco Evropa, 8 ks, viz foto
0až0-
10,-
AMERIKA
BAHAMY
569.
Alžběta II. (1952- )
Crown 1964, Ag, KM:14
570.
Alžběta II. (1952-)
Dollar 1976, parlament 100 let, KM: 106
0/0
260,-
0/0
150,-
1/1
340,-
KANADA
KUBA
571.
1 peso 1953, Martí, KM:29
Aukce 65
Stránka 27
572.
MEXICO republika
1 peso 1967, Morelos, Ag 0,100, 16 g, KM:459
573.
PERU
sol 1868 Y.B., Lima, arabská 1, KM:196, vl. škr., dr. hr.
0/0
100,-
tém.1/1
380,-
1/1
RL
proof
0/0
300,50,300,750,-
USA
574.
575.
576.
577.
1/2 dolar 1960, Franklin, Ag
1/2 dolar 1976, 200 let nezávislosti, Kennedy, CuNi
1/2 dolar 1982, G. Washington 250 let od narození, Ag, bublina
1 dolar 1921 bz, Morgan typ
INDIE
578.
Edward VII. (1901-1910)
1 Rupie 1908 B, KM:508
-1/1
160,-
579.
580.
ISRAEL
1 sheqel 1985/5745, antická loď, jen 13000 ks, KM: 155, v bublině
1 New sheqel 2004, den nezávislosti, v bublině
proof
proof
150,90,-
1/1
100,-
0/0
800,-
0/0
900,-
1
200,-
1/1
700,-
MEDAILE
Medaile ČNS
581.
582.
583.
584.
ČNS ústředí
Med. na 85 let ČNS 1919 - 2004, sig.: OPPL,
postř. tombak 60 mm, etue, věnování
pobočka Cheb
Kolářský, 10 let pobočky Cheb 1969-1979, Ag 900, punc, 40 mm 58,8 g
Kolářský, 10 let pobočky Cheb 1969-1979, V. Klíma první předseda
Ag 900, punc, 59,4 g, 40 mm
25 let pobočky 1969-1994, Kolářský, jednostr. pat. Ag 925, punc, 15 g
41 mm
podle autorů
585.
586.
BEUTLER M.
Universita Karlova založená r. 1348/Ve prospěch obnovy Karolina....Br 55 mm
DONNER Ignaz
Prémiová medaile společnosti svobodných umění v Praze 1796, Karel
Škréta Šotnovský, Ag, 40 mm, 43,8 g, Don.:3910, nep.vl.rysky,krásná
R
Aukce 65
RL
3600,-
Stránka 28
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
HOREJC
Na paměť XI.všesokolského sletu v Praze 1948, Ag 500, punc, 28 mm,
14,1 g, Kremnica
0/0
140,-
KNOBLOCH M.
Jan E. Purkyně 1787-1987, N.M. v Praze/ČNS, postř. Br. 41 mm
0/0
120,-
KOLÁŘSKÝ Zdeněk
Lyra Pragensis 1967-1992, pamět.med. k 25.výr., Ag 925, punc MK, 40 mm
37,5 g, , zc.nep.hr.
RL
1400,-
KUŽEL M.
X. všesokolský slet v Praze 1938 a 20 let republiky 1918-1938
Ag 987, punc K, 35 mm, Novák:X.36
X. všesokolský slet v Praze 1938 a 20 let republiky 1918-1938
Ag 987, punc K, 35 mm, Novák:X.36
1/1
220,-
-0/0-
300,-
MANNERT F.
Obchodní a živnostenská komora v Liberci, Za dlouholetou práci
pracovník/Ještěd, německé nápisy, postř. Br 76 mm, stř. nep. setřeno
1/1
100,-
ODEHNAL. A.
Celostátní výstava psů v Praze 1948, pozlac. Cu 45 mm
Československá obec sokolská - VÍTĚZSTVÍ, Br., 45 mm
1/1
0/0
50,50,-
POPP Antonín + PICHL
František Palacký historiograf Českého království, životopisná med.
14.6.1798-26.5.1876, české opisy, lipová větev a znak Prahy, pat.Br., 55 mm,
MZČ:203/3
1/1
180,-
SUSINI R.
Jan Pavel II., portrét vlevo/světice, postř. br. 44 mm, bublina
0/0
100,-
RR
0/0
26000,-
ŠPANIEL Otakar
T.G.Masaryk první president republiky Československé, České slovo na věčnou
paměť 7.3.1850-1930, Ag 987, punc K, 15g, 35 mm, Novák:01.071a,
vl. škr., nep. hr.
10.výr. vzniku Čs.repub. 1918-1928, Ag 987, 34 mm, punc K, Nov.: I.C. dr. hr.
10.výr. vzniku Čs.repub. 1918-1928, Ag 987, 34 mm, punc K, Nov.: I.C.
1/1
0/0
1/1
110,500,500,-
ŠEJNOST Josef
Na památku tisícího výročí smrti sv. Václava a dokončení velechrámu
sv. Víta 1929, Ag 987, punc K, 70 mm, bez etue
Aukce 65
Stránka 29
podle míst
601.
602.
603.
ČESKOSLOVENSKO
Vodní stavby, 35 let stavíme pro ČSSR, masiv. Br 50mm, + malý odznak, dr. st. kor. 1/1
30,-
ČESKÁ REPUBLIKA
České republice 1.1.1994, Kde domov můj, ražba Zlatá koruna, Ag 999,
35 mm, 15 g, vl. rysky
proof
170,-
PRAHA
Zemská výstava prací učňovských v Praze/Živnostenská rada pro Čechy
sig.: J.F., patin. Cu 42 mm
1/1-
200,-
podle států
604.
605.
606.
607.
608.
ČERNÁ HORA
Nikola I., Na vítězství v Balkánské válce (1912-13), sig.: Pichl Praha, Br 35 mm R
FRANCIE
Olivier de Seres, 1539-1619, vydáno r. 1821, sig: Donadio P., Cu 41 mm
Rene Dscartes 1596-1650, vydáno r. 1819, sig: Gallé F., Cu 41 mm
Ludvík XVIII., konstituce IV. juin 1814, sig.: Andrieu F., Br 40 mm
Mezinárodní koloniální výstava 1931 Afrika, sig: L. Desvignes
pozlac. Cu 32 mm
1/1
800,-
-0/01/1
+1/1+
1400,1400,700,-
1/1
150,-
proof
0/0
0/0
480,40,40,-
NĚMECKO
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.
BRD
Mnichov, 25 let Geratebau 1949-1974, pohled na město/nápisy,
Ag 999,9, punc, 51 mm, 50 g, pův. etue, dr. hr.
2000 let Špýru (1990), sig.: V. HUSTER, Cu 39 mm
25 let numismatické společnosti 1965-1990, sig. VH, Br 41 mm
Prusko
Bismarck 1898-1928, 30 let úmrtí, Ag 900, na hr. značeno Bayer Hauptmunzamt
19 g, 36 mm
Med. na drahotu 1. 12. 1923, sig.: EITL/MM, Ms 32 mm
Reichspresident v. Hindenburg, portrét/erby, Ag 900, Bayer Haupmunzamt
36 mm, st. kor., dr. hr.
1/1
1/1
900,100,-
1/1
500,-
Sasko
Med. na drahotu 1923, sig: Hornifin, pozl. Br. 38 mm
1/1
150,-
Aukce 65
Stránka 30
616.
Zittau
OYBIN (zřícenina hradu), turistický jeton, BK 30 mm
617.
-1/1-
150,-
SRBSKO
Petar I., Na vítězství v Balkánské válce (1912-13), si.: Pichl Praha, Br 35 mm R
1/1
800,-
618.
VATIKÁN
Švýcarská garda 1506, postř. 38 mm, část barva, bublina
0/0
26,-
619.
RUZNÉ
Knoflík na lokajskou uniformu s erbem (blíže neurčeno), ca 1. pol. 20.stol., Ms 22 mm 1
20,-
NOUZOVKY, ODZNAKY, ZNÁMKY
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
ČESKOSLOVENSKO
Restaurant PRAGA, na rubu číslice 3, Ms 22 mm, st. kor.
PELHŘIMOV, psí známka č.30/1972, Al 30 mm, pův. dirka, škr.
RAKOUSKO-UHERSKO
RAKOUSKO, Inf. regiment No.1/rakouská orlice s německou korunou bl.
(znak z let 1804-1806) pravděpodobně hrací známka z důstojnického kasina
-1/11
RR
ČECHY ?
Odznak, Svatý Jiří zabíjí draka, prořezávaná patin. Ms ca 39 mm
špendlík, ca 2.pol. 19. stol.
CESKOSLOVENSKO-ODZNAKY
I. celostátní spartakiáda 1955, Br ca 28x36 mm, část barva, špedlík
Hornické odznaky: ZDB Rynholec, Ms jehla
Důl Zápotocký Kladno 110 let 1867-1977 plast na jehle, 2 ks
Klub československých turistů, Ms smalt, vzadu špendlík, 19 mm
Vysvěcení českého pravoslavného chrámu Cyrila a Metoděje, stužka (tric
olora) na ní natištěno datum: 28.IX.35, Ms plech ca 26x34 mm, jehla
Doctor universitais Carolina Pragensis, úchyt do klopové dirky ca
25x32 mm, vzadu značeno Mincovňa Kremnica
629.
Protektorát Čechy a Morava
Členský odzn. Národního souručenství, úchyt do klopy, Ms část smalt, ca 13x15 mm
630.
SOKOLSKÉ ODZNAKY
Havlíček-Sladkovský, J.Grégr E., BK ca 25x22 mm, jehla
Aukce 65
R
0/0
20,40,-
200,-
1
400,-
1
20,-
1
1
20,50,-
1
90,-
1
120,-
1
1
50,-
100,-
Stránka 31
631.
632.
X. všesokolský slet v Praze 1938, sokol, kolem letopočty všech sletů,
sig: M.Kužel, minc. Kremnica, Br. plech 38x35 mm, špendlík
stuha jako vlaječka ČSR, Vej.:D2/A1/99
"Na stráž", Ms ca 20x30 mm, špendlík
1
1
80,40,-
634.
635.
SPORTOVNÍ CENY a odznaky
ČESKOSLOVENSKO
Veslování, vzadu vyryto: Dámské čtyřky I. (1. místo), 15. VI.1935,
Br oktagonál 52 mm, ve středu postř. medailon,nesig., medailon odlepen
Tyršův odznak zdatnosti, velký, BK ca 43x47 mm, vzadu matice
Tyršův odznak zdatnosti, velký, Bronz ca 43x47 mm, vzadu matice, etue
1/1
1
1
200,150,400,-
636.
CHMELOVÉ ZNÁMKY
Z oblasti Rakovnicka, viz foto, Krupá, Muck, atd., 6x Ms, 1x Zn, 1x plast, celkem 8 ks 1/1
160,-
633.
FALERISTIKA
637.
638.
639.
640.
641.
František Josef I. (1848-1916)
Vojenský služební kříž pro poddůstojníky II.tř. za 12 služebních let, VM: 2-8/E
ČESKOSLOVENSKO
Pamětní medaile k 40. výročí osvobození ČS. sov. armádou + stužka
Střelec čs. armády, II. třída, po r. 1951, Zukov Praha, BK část smalt
ca 30 mm, hvězda, Krubl: T19, vzadu matice
Střelec čs. armády, II. třída, po r. 1951, Zukov Praha, BK část smalt
ca 30 mm, hvězda, Krubl: T19, vzadu matice
Letecký odznak aeroklub ČSSR-Svazarm, pilotní odznak I.tř.motor.létání
č.33, Zukov-Praha7, část.pozlac.BK, cca 72x42,špendlík, Krubl:T33/1/5
R
1/1/1
500,-
1/1/1
60,-
1
70,-
1
100,-
1
2200,-
642.
643.
NĚMECKO
PRUSKO
Wilhelm I., med 1870/1871, Nimmergut: 2, stuha chybí
Miniatura železného kříže na knoflíku, cca 35x17 mm, Nimm: 562/563
1/1
1
200,80,-
644.
WURTEMBERG
Wilhelm II., Medaile za statečnost, obecný kov, pův závěs, stuha chybí
1/1
400,-
Aukce 65
Stránka 32
PAPÍROVÁ PLATIDLA
645.
646.
647.
648.
RAKOUSKO UHERSKO - zajatecké tábory
Theresienstadt, 1 krone 1.4.1917, č. 009108
Theresienstadt, 2 kronen 1.4.1917, č. 008458
Theresienstadt, 10 kronen 1.4.1917, č. 003575
BĚLORUSKO
1000 rublů 1998, 100, 50, 25 rublů 1992, 50 kop. 1992
Pick: 16, 8, 7, 6, 1, 5 ks
tém.N
N
N
200,240,400,-
N
40,-
-1/11/1
20,20,-
1/1
tém.N
20,20,-
nouzová platidla
BLAFENBERG (Saale) 50 pfennig 3.7.1921
FREIENWALDE 50 pfennig bl.,
2 ks
ETTLINGEN, 50 pfennig bl.
GROSSKAMSDORF, 50 pfnnig 30.7.1921
LIPPFPRINGE, 25 pfennig 28. 5. 1921
LUCKENWALDE, 1 Mark 1. 12. 1921
NAUMBURG, 50 Pfennig 1920, č.: 349716
NIEHEIM Westfalen, 2 Mark 1. 3. 1922
STOLZENAU (kreis), 75 Pfennig 30. 4. 1921
WAFUNGEN, 75 Pfennig 1. 10. 1921
WORRENBERG, 50 Pfennig 8.11.1921
1ažN
N
N
N
N
N
N
N
N
N
30,20,20,20,20,20,20,20,20,20,-
RAKOUSKO republika
1000 korun 2.1.1902, II. vyd., přetisk Deutschosterreich, 90961-2036
Pick:61, silně přehlá, dr. natrž.
-1/2
10,-
-1až2
N
-2/2-1/12/2
100,20,10,20,10,-
NĚMECKO
649.
650.
císařství
1000 Mark 21.4. 1910, H 7528908, červený číslovač, Pick:44b, nep. přel.
1000 Mark 21.4. 1910, C 7693617, zelený čísl., Pick: 45b, dr. růžek, nep. okr.
651.
652.
republika
10 Mark 6.2. 1920, Pick:67a
100 Mark 1.11. 1920, Q 13406971, Pick:69b, nep. ušpiněná
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.
RUSKO
664.
665.
666.
667.
668.
carství
50 rublů 1899, Šipov, Pick:8d, nep. natrž.(5 mm), dr. přehyby
3 rubl 1905, podpis Šipov, Pick:9c
5 rublů 1909, Šipov, Pick:10b, ca 5 direk od jako špendlíku
5 rublů 1909, Šipov, Pick:10b, přehlá
5 rublů 1909, Šipov, Pick:10b, přehlá křížem
Aukce 65
Stránka 33
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
5 rublů 1909, Šipov, Pick:10b
10 rublů 1909, Šipov, Pick:11c, nep. přehyby
10 rublů 1909, Šipov, Pick:11c
100 rublů 1910, Kateřina II., Šipov, Pick:13b, přehlý roh, jinak
100 rublů 1910, Kateřina II., Šipov, Pick:13b, nep. zvlněn, přeh.růžek
500 rublů 1912, Petr Veliký, Šipov, Pick:14b, nep. ušpiněn, nep.přeh. roh
500 rublů 1912, Petr Veliký, Šipov, Pick:14b, nep. ušpiněn, přehlá, přeh. roh
676.
677.
678.
679.
republika (1917-1924)
250 rublů 1917, gosudarstvennyj kreditnyj bilet, Pick:36, přehlá
250 rublů 1917, gosudarstvennyj kreditnyj bilet, Pick:36, více přehybů
1000 rublů 1917, Gosudarstvennyj kreditnyj bilet, Pick:37, přehlá
100 rublů 1919, Rostov na Donu, ČA 00001, Pick:417
Aukce 65
1ažN
1/1
tém.N
1/1
1/1
1/1
-1/1-
20,30,30,340,340,400,400,-
-1/2
2/2
-1/1N
30,20,40,280,-
Stránka 34
Download

Zde - numismatika.cz