Obsah
Informácie
........................................................................................................... 2
Pokyny pre limitentov
.......................................................................................... 2
Sálová aukcia 08.06.2013 ................................................................................... 5
Korešpondenčná aukcia do 20.06.2013 ............................................................. 28
Limitný lístok
...................................................................................................... 86
Sálová aukcia 8.júna 2013
Zlato
Antika
Československo
Česká republika
Slovenská republika
Habsburgovci
Nemecko
Európa
Amerika
Ázia
Austrália
Medaily
Faleristika
Papierové platidlá
Literatúra
Rôzne
položka
1
40
41
150
162
358
377
383
426
427
428
429
512
513
587
590
strana
5
6
6
9
10
15
16
16
18
18
18
18
25
25
27
28
Korešpondenčná aukcia do 20.júna 2013
položka
strana
Československo
Protektorát Čechy a Morava
Slovenská republika
Habsburgovci
Nemecko
Európa
Afrika
Amerika
Ázia
Austrália
Medaily
Mestské peniaze
Faleristika
Papierové platidlá ČSR, SR
Papirové platidlá Európa
Papierové platidlá Ázia
Literatúra
591
727
729
756
800
837
1355
1374
1421
1465
1536
1835
1836
1845
2008
2033
2034
28
32
32
33
34
35
51
51
53
55
57
75
75
76
81
82
82
1
SLOVENSKÁ NUMIZMATICKÁ SPOLOČNOSŤ
POBOČKA BRATISLAVA
Vás pozýva na
AUKCIU NUMIZMATICKÉHO MATERIÁLU
dňa
8.júna 2013
na výstavisko Incheba Kongresové centrum Bratislava – Petržalka,
ktorá sa koná v rámci Bratislavských zberateľských dní 2013
v EXPO KLUBE
Program
9.30 hod. - prehliadka aukčného materiálu
10.30 hod - začiatok aukcie
Aukcia je usporiadaná podľa aukčného poriadku z 1.12.1990 a jeho aktualizácií. Akékoľvek porušovanie tohto
poriadku, predaj a vystavovanie nenumizmatického materiálu sa na aukcii nepovoľuje.
Aukcia sa koná pre členov Slovenskej numizmatickej spoločnosti ( SNS ) a členov iných numizmatických
spoločností, s ktorými má SNS podpísané bilaterálne dohody o spolupráci. Členovia si môžu na aukciu pozvať svojich hostí
ako pozorovateľov..
Dražiť na limity je možné len na včas poslaný a čitateľne vyplnený limitný lístok, samostatný pre aukciu v sále a pre
korešpondenčnú aukciu. Limity pre aukciu v sále sa prijímajú písomne alebo emailom do 07.06.2013. Limity do
korešpondenčnej aukcie vrátane položiek, ktoré nebudú predané v sále je nutné poslať do 20.06.2013 písomne alebo
emailom. Na prihlášku / limitný lístok je nutné uviesť členstvo v príslušnej pobočke SNS, prípadne členstvo v inej
numizmatickej spoločnosti. Na vyplnenú prihlášku Vám bude vydané dražobné číslo. Vydražené položky platia prítomní
členovia po ukončení aukcie, položky získané na limit budú poslané poštou na dobierku, alebo si ich vydražiteľ môže
vyzdvihnúť na členskej schôdzi, ak o to požiada vyznačením na limitnom lístku. Reklamácie je možno uplatniť podľa
aukčného poriadku v lehote 10 dní po doručení dobierky. O oprávnenosti reklamácie rozhoduje usporiadateľ aukcie.
Režijný poplatok 3,50 € za katalóg uhraďte prevodným príkazom alebo zloženkou na účet SNS č. 11466527/0900,
prípadne priamo na aukcii alebo s limitom. Pokiaľ si katalóg nemienite ponechať, vráťte neotvorený katalóg späť na adresu:
Slovenská numizmatická spoločnosť
pobočka Bratislava
poštový priečinok 103
814 99 Bratislava 1
Vkladateľom numizmatického materiálu do našej aukcie zasielame aukčný katalóg zadarmo.
Limity posielajte na priloženom čitateľne vyplnenom limitnom lístku na adresu : Alojz Balogh, Pri Bielom kríži 22, 831 02
Bratislava , alebo e-mailom na adresu: [email protected]
Od priamych účastníkov aukcie v sále prijíma usporiadateľ pripomienky ku kvalite a popisu materiálu iba do
začiatku aukcie. Usporiadateľ aukcie je oprávnený po akceptácii pripomienok účastníkov zrušiť limity a spornú položku
vyňať z dražby.
Objednávky katalógov a písomné ponuky hodnotného materiálu na ďalšiu aukciu, ktorá bude 16.novembra 2013,
posielajte na uvedenú adresu pobočky alebo e-mailom na adresu: [email protected] do 31.08.2013. Ponuka
musí obsahovať označenie kvality podľa zaužívaných zvyklostí a požadované výkričné ceny. Aukčná komisia si vyhradzuje
právo upraviť označenie kvality a výkričnú cenu. Materiál so zoznamom napísaným trojmo pošlite až po odsúhlasenom
výbere z vašej ponuky.
Vkladateľ – vlastník numizmatického materiálu vloženého do aukcie platí manipulačný poplatok:
za každú nepredanú položku 0,10 €,
za predanú položku v hodnote od 0,10 € do 170,- € 5 % z dosiahnutej ceny
za predanú položku v hodnote od 170,- € do 330,- € 2,5 % z predanej ceny
za predanú položku nad 330,- € sa manipulačný poplatok neplatí.
Vydražiteľ – kupujúci numizmatický materiál platí manipulačný poplatok :
za položku v hodnote od 0,10 € do 10000,- €
10 % z kúpnej ceny
za položku v hodnote nad 10000,- € 5 % z kúpnej ceny.
Pokyny pre podávanie limitov:
Limity pre túto aukciu musíte upraviť v zmysle dražobnej tabuľky, v opačnom prípade bude Váš limit automaticky
upravený na najbližší príhod o stupeň nižší. Napríklad : v časti 1. môžu byť limity stupňované 0.10; 0,20; 0,30; nemôže byť
2
0,15; 0,25; 0,35 atď., v časti 6. môžu byť limity stupňované 55; 60; 65; 70, nemôžu byť 57; 61; 73; 87 atď., v časti 9. môžu byť
limity 500; 550; 600; 650, nemôžu byť 525; 565; 617; 672 atď.
Pri rovnakom limite sa poradie určuje podľa dátumu doručenia limitu.
Dražobná tabuľka :
1.
2.
3.
4.
5.
0–2€
2–5€
5 – 10 €
10 – 20 €
20 – 50 €
po
po
po
po
po
0,10 €
0,20 €
0,50 €
1€
2€
6.
7.
8.
9.
10.
50 – 100 €
100 – 200 €
200 – 500 €
500 – 1000 €
1000 – 2000 €
po
po
po
po
po
5€
10 €
20 €
50 €
100 €
11.
12.
13.
2000 – 5000 €
5000 – 10000 €
10000 € a viac
po 200 €
po 500 €
po 1000 €
Všetkým priaznivcom numizmatiky a histórie oznamujeme, že členské schôdze a prednášky bratislavskej
pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti v roku 2013 sa konajú v priestoroch novej budovy Fakulty chemickej
a potravinárskej technológie STU, Radlinského 9, Bratislava, poslucháreň CH 11, prízemie, vľavo od vrátnice. Miestna
doprava – električky- má zastávky na Radlinského ulici, Obchodnej ulici,vzdialenejšie o pár metrov na Floriánskom
námestí a Americkom námestí, autobusy a trolejbusy na Kollárovom námestí.
Prednášky a schôdze sa konajú v čase od 16,00 hod. do 18,00 hod.
16.04.2013: Mgr. Daniel Haas-Kianička : Najstaršie uhorské medaily
21.05.2013: Ing. Milan Burian : Cisár Karol VI. A Bratislava v numizmatike
18.06.2013: Členská schôdza + prednáška: PhDr. Ján Hunka, PhD.: Trnava a nálezi mincí
Termíny prednášok a členských schôdzí v druhom polroku 2013:
17.09.2013: Ing. Ján Heteš : Kremnickí medailéri A. Hám a J. Koreň
15.10.2013
19.11.2013: Ing. Vladimír Bušša : 120.výročie tlačiarne bankoviek a cenín USA. Bankovky USA 2.časť
17.12.2013: Ing. Zbyšek Šustek Csc.: Platidlá cudzích štátov ako zákonné obeživo na území ČSR a Slovenska: menové
a zahranično-politické súvislosti
Pravidelné výmenné stretnutia numizmatikov sa konajú každú nedeľu od 7.30 do 11.00 hod. (spolu s filatelistami) v jedálni vysokoškolského internátu na Dobrovičovej ul. č.14 (bývalý Suvorák). Vstupné pre členov spoločnost
je 0,35 €, dôchodcovia 0,20 €, V mesicoch júl-august sa výmenné stretnutia nekonajú.
Výmenné stretnutia v Stredisku kultúry Bratislava Nové Mesto, Vahnorská 21, Bratislava sa budú v roku 2013
konať v následovných termínoch : 11.mája; 22.júna; 7.septembra; 9.novembra; 7.decembra v čase od 8.00 do 12.00 hod.
Dňa 12.októbra 2013 (8.00 – 13.00 hod.) sa uskutoční medzinárodné výmenné stretnutie. Bližšie informácie na
www.skvajnorska.sk , e-mail: p. Morávek: [email protected]
Informácie o činnosti bratislavskej pobočky získate na členských schôdzach alebo na inter.stránke www.snablava.sk
Informácie o emisných plánoch NBS získate na stránke www.nbs.sk alebo na stránke mincovne Kremnica www.mint.sk
Ďakujeme všetkým, ktorý nám dodali na túto aukciu hodnotný materiál. Tešíme sa na Vašu účasť na aukcii
a prajeme veľa úspechov v získavaní numizmatického materiálu do Vašich zbierok.
Katalóg zostavil Ing. Marián Ondrejmiška a kol.
Vysvetlivky skratiek
Ag – striebro
Au – zlato
Av. – averz
Rv. - reverz
b.z. – bez značky
Bz - bronz
Cu – meď
č. – číslo
čiast.- čiastočne
dr.úd. – drobné údery
fl. – fľak
g – gram
hr. – hrana
hr.a - čitateľná z averzu
hr.r - čitateľná z reverzu
jednostr. – jednostranná
nep. – nepatrný
natrh. –natrhnutý
náhr. ser. – náhradná séria
nečit. – nečitateľný
nesig. – nesignovaná
Ni – nikel
n. 15 ks – náklad 15 ks
patin.-patinovaný
postr. - postriebrený
použ. - použitá
pozlát. - pozlátený
prask. – prasknutý
prelož. – preloženie
preraz. – prerazený
punc. – puncovaný
R – vzácny
RR – veľmi vzácny
RL- razobný lesk
riad. - riadkový
stoj.- stojací
st.poč. – stopa po počítačke
ser. – séria
sign. - signované
spec.perf. – Specimen perforovaný
spec.raz.- Specimen razítkovaný
spec.tlač. – Specimen tlačený
spr. - sprava
škr. - škrabanec
n.škv. – nepatrná škvrna
škv. - škvrna
u. - uško
chyba mat. – chyba materiálu
var. - varianta
vľ. - vľavo
vlas.škr. – vlasové škrabance
vpr. - vpravo
vyp.- vypadnutá po korozi
vytr. - vytrhnutá
zach. - zachovalá
zľ. - zľava
3
Použitá literatúra :
B
Č
Dav
Fi
H
JP
Kop
KM
MNB
Min
N
Nov.
P
Seaby
Sear
SS
V
Vel.
WPM
Y
Bajer, Holna, Kohout: Papírová platidla Československa, České a Slovenské republiky 1919-2010, Praha 2010
Čapek Václav : Nouzová papírová platidla Rakouska, ČNS papírová platidla 1985
Davenport, J.S. : European Crowns and Talers, German Talers, Seculav, Church and City Talers, Dollars of Africa,
Asia & Oceania, Silver guedens, Buffalo – Galesburg – London – Frankfurt – Neuwied 1947 – 1992
Fischer: Katalog Monet Polskich 2011 , XX, XIX w. i monety koronne Stanislawa Augusta Poniatowskiego
Petr Haimann: Slovník autorů a zhotovitelů mincí, medailí, plaket, vyznamenání a odzaků, Libri 2006
Januzs Parchimowicz: Münzkatalog Russland.Sowjetnnion und Nachfolgestaaten in Europa 1894-2006; 2007
Edmund Kopicki: Monety Zygmunta III Wazy Szczecin 2007 1.vydanie
Krause-Mishler : Standart Catalog of World coins 22th edition 1995
Standart Catalog of World coins 27th edition 2000
Standart Catalog of World coins 32th edition 2005
Catalog of World coins 5th edition 2011
Leányfalusi Károly – Nágy Ádám: A Forint – Filler Pénzrendszer Magyarország Fém-Es Papírpenzei 1946-2006; 2007
Elena Minarovičová – Milan Bystrický: Numizmatická príručka SNS Bratislava 1984
Vlastislav Novotný : Mince Ferdinanda III.
1627-1657 Hodonín 2009;
Mince Leopolda I.
1657-1705 Hodonín 2005
Mince Jozefa I
1705-1711 Hodonín 2003
Mince Františka II. Rákociho 1703-1711 Hodonín 2003
Mince Karola VI.
1711-1740 Hodonín 2002
Mince Márie Terézie
1740-1780 Hodonín 2001
Mince Františka Lotrinského 1740-1765 (1766-1780) Hodonín 2003
Mince Jozefa II.
1765-1790 Hodonín 2003
Mince Leopolda II.
1790-1792 Hodonín 2003
Mince Františka I.
1 792-1835 Hodonín 2000
Mince a korunovačné medaily Ferdinanda V. 1835-1848 Hodonín 1996
Mince Františka Jozefa I. 1848-1916 Hodonín 2008
Mince Československa 1918-1992, ČR a SR 1993-2011 Hodonín 2010
Papírová platidla Československa 1918-1993 , ČR a SR 1993-2010 V.vydání Hodonín 2010
Emil Novák : Naši prezidenti na mincích, medailích a plaketách 1918-1993-2008
Pick Albert: Standard catalog of World paper Money, Seventh Edition-Volume Two, General Issues
H.A.Seaby, J.kozubski : Greek Coins and their Values, Seaby London 1974
David R.Sear : Roman Coins and their values, Vol .I-II., Spink London 2000-5
Greek Coins and their Values, Vol. 1-2, Seaby London 2000
Günter Schön – Gerhard Schön : Kleiner Deutscher Münzkatalog 2009
Kleiner Deutscher Münzkatalog 2001
Kleiner Deutscher Münzkatalog 1999
Kleiner Deutscher Münzkatalog 2012 42.vyd.
Valovič Stanislav: Numizmatický katalóg Československých,Slovenských a českých mincí 1918-2011
P.R.Velický : Majster Peter z Kremnice KPN Kralupy nad Vltavou 1982
C.R.Bruce II., N.Shafer : Standart Catalog of World Paper Money 6th edition 2000
A.Pick, N.Shafer, C.R.Bruce II. Standart Catalog of World Paper Money 7th edition 1997
G.S.Cuhaj Standart Catalog of World Paper Money 16th edition 2010
Yeoman R. S.: Modern WOrld Coins, Racine, Wisconsin 1972
4
Zlato
František Jozef I
1. 4 Dukát 1915 novorazba Au, 13,96g
N 117,V 119 vl.škr.
0/0
600.00
2. 1 Dukát 1915 novorazba Au, 3,49 g
N 110,V 114 vl.škr.
0/0
150.00
1/1
140.00
3. 10 korunák 1908 bz
60.výr.vlády Au 3,38g
N 160, V 160
4. 10 korunák 1909 bz
Au 3,38g
N 131, V 87 vl.škr.
1/1
130.00
5. 10 korunák 1909 bz
Au 3,38g
N 131, V 87 vl.škr.,fl.
1/1
130.00
6. 10 korunák 1910 KB Au 3,38g
N 133,V 106 vl.škr.,hr.
1/1
130.00
7. 10 korunák 1911 KB Au 3,38g
N 133,V 106
1/1
130.00
8. 10 korunák 1913 KB Au 3,38g
N 133, V 106
1/1
300.00
vl.škr.,dr.hr.
R
ČSSR 1978-1982
9. 10 Dukát 1978 Au 986, 42 mm, 34,9g (3489 ks) N 138d, V 13
0/0 2500.00
10. 5 Dukát 1978
Au 986, 34 mm, 17,45g (3648 ks) N 138c, V 12
0/0 1800.00
11. 2 Dukát 1978
Au 986, 25 mm, 6,982g (4898 ks) N 138b, V 11
0/0
640.00
12. 1 Dukát 1978 Au 986, 19,75 mm, 3,49g (7707 ks) N 138a, V 10
0/0
320.00
13. 1 Dukát 1979 Au 986, 19,75 mm, 3,49g (3283 ks) N 138a, V 10
0/0
340.00
14. 1 Dukát 1981 Au 986, 19,75 mm, 3,49g (2138 ks) N 138a,V 10
R
0/0
360.00
15. 1 Dukát 1982 Au 986, 19,75 mm, 3,49g (2382 ks) N 138a,V 10
R
0/0
350.00
Slovenská republika 1993-2008
16. 10 000 Sk 2003 10.výr. SR AuPd bimetal
N 8, V 69
proof 700.00
17. 10 000 Sk 2004 Vstup do EU AuPd bimetal
N 10, V 70
proof 670.00
18. 10 000 Sk 2004 Vstup SR do EU AuPd bimetal
N 10, V 70
proof 670.00
19. 5 000 Sk 1994
Svätopluk Au
N 1, V 58
proof 1200.00
20. 5 000 Sk 1997
Banská Štiavnica Au
N2, V 59
proof 400.00
21. 5 000 Sk 1999
Kremnica-500.výr.razby toliarov Au
22. 5 000 Sk 2001
Zač. 3.tisícročia AuAgPt 37,23g trimetal N6,V62
proof 400.00
23. 5 000 Sk 2001
Zač. 3.tisícročia AuAgPt 37,23g trimetal N6,V62
proof 400.00
24. 5 000 Sk 2001
Zač. 3.tisícročia AuAgPt 37,23g trimetal N6,V62
proof 400.00
25. 5 000 Sk 2004
Bardejov Au
proof 400.00
N4, V 61
N 11, V 64
26. Zbierka pamätných zlatých mincí v kazete typu Kassay: 10000 Sk
2000,2003,2004; 5000 Sk 1994,97,98,99,2001,02,04,05,06,08
N ZSK 1;2;3;4;5;6;7;8;10;11;12;13;14; V SKP 58;59;60;61;62;63;
64;65;66;67;68;69;70
13 ks
proof 600.00
proof 7500.00
27. Pamätné mince s motívmi bankoviek SR v drevenej kazete, emisia NBS
2003 (20, 50, 100, 200, 500,1000, 5000 Sk), N ZSK 9; V SKP 57, 7 ks proof 600.00
Slovenská republika 200928. 100 eur 2010 Drevené kostolíky UNESCO, AuAgCu 9,5g, N SKSb.Z1 proof 450.00
29. 100 eur 2011 Nitr.knieža Pribina - 1150.výr.úmrtia
proof 480.00
30. 100 eur 2012 Korunovácia Karola III.- 300.výr.
proof 480.00
5
31. Zbierka zberateľských Euromincí SR v kazete typu Kassay:
100 € 2010,2011 2x Au N SKSb.Z1,2; V ESKZ 6 proof; 20 € 2009,
2010 4xAgN SKSb. 2,5; V ESKZ 2,5 proof a 0/0; 10 € 2009,2010
6xAg N SKSb 1,3,4; V ESKZ 1,3,4
12 ks
proof 1300.00
Rakúsko rep. 1918-1934
32. 25 Schilling 1931 Au 5,88g
SS 45 fl.
1/1
220.00
0/0
300.00
1/1
230.00
SS 19 vl.škr.,fl.
1/1
160.00
36. 10 Mark 1902 D Otto
Au 3,96 g SS 16 vl.škr.,fl.
1/1
220.00
37. 10 Mark 1906 J Hamburg
Au 3,96 g SS 11 vl.škr.,fl.
1/1
180.00
Poľsko
33. 10 Zł 1925 Bolesław Chrobry Au 3,225 g
Fi OB 024
R
Švajčiarsko
34. 20 Frank 1927
Au 6,451g
KM 35.1
Nemecko
35. 10 Mark 1899 A Wilhelm II. Au 3,92 g
R
ČSSR
38. 1968, Svoboda,Dubček- medaila k 50.výr.vzniku ČSR; Au 986,
4,16g, 18,5 mm, Nov. 07.005
R
proof 180.00
39. 1968, Dubček/mapa ČSR, Hradčany;- medaila k okupácii ČSR.
aug. 1968; Au 986, 3,48g, 17,7 mm, č. 1123
R
proof 170.00
Antika
Grécko - Trója
40. Pegas/strom vo štvorci;Scepsis-bronz(400-310);BMC 10, Seaby 1579
1/1
5.00
1-2
10.00
1/1
8.00
1-1
9.00
Československo
ČSR 1918-1939
41. 20 Kč 1937; 10 Kč 1928 T.G. M. Ag
N 13;14; V 1;2
42. 20 Kč 1937 Úmrtie T.G. Masaryka
N 14
2 ks
ČSR 1945-1953
43. 100 Kčs 1949 J.V.Stalin; 1951 K.Gottwald
N 49;50
2 ks
ČSSR 1961-1990 proof
44. 500 Kčs 1981 Ľudovít Štúr
N 144, V 101
proof 110.00
45. 500 Kčs 1987 Josef Lada
N 168, V 103
proof 100.00
46. 500 Kčs 1988 Matica Slovenská
N 171, V 104
proof 100.00
47. 500 Kčs 1988 20.výr.Čs.federácie N 175, V 105
proof 100.00
48. 100 Kčs 1978 Julius Fučík
N 136, V 62
proof
40.00
49. 100 Kčs 1978 Karel IV.
N 138, V 63
proof
50.00
50. 100 Kčs 1979 Ján Botto
N 139, V 64
proof
40.00
51. 100 Kčs 1980 Bohumír Šmeral
N 143, V 67
proof
35.00
6
52. 100 Kčs 1980 Petr Parléř
N 141, V 65
53. 100 Kčs 1980 Československá spartakiáda
N 142, V 66
proof
40.00
proof
35.00
54. 100 Kčs 1981 Človek v kozme
N 145, V 68
proof
35.00
55. 100 Kčs 1981 Otakar Španiel
N 146, V 69
proof
40.00
56. 100 Kčs 1982 Ivan Olbracht
N 147, V 70
proof
40.00
57. 100 Kčs 1982 Konská železnica Č.Budějovice-Linec N 148, V 71
proof
45.00
58. 500 Kčs 1983 Národné divadlo
N 153, V 102
proof 120.00
59. 100 Kčs 1983 Karel Marx
N 149, V 72
proof
40.00
60. 100 Kčs 1983 Jaroslav Hašek
N 150, V 73
proof
40.00
61. 100 Kčs 1983 Samo Chalupka
N 151, V 74
proof
55.00
62. 100 Kčs 1983 Národne divadlo
N 152, V 75
proof
35.00
63. 100 Kčs 1984 Matej Bel
N 154, V 76
proof
50.00
64. 100 Kčs 1984 Jan Neruda
N 155, V 77
proof
40.00
65. 100 Kčs 1984 Antonín Zápotocký N 156, V 78
proof
40.00
66. 100 Kčs 1985 Ján Hollý
N 157, V 79
proof
50.00
67. 100 Kčs 1985 MS v ledním hokeji N 158, V 80
proof
40.00
68. 100 Kčs 1985 Martin Kukučín
proof
45.00
proof
40.00
N 161, V 83
proof
40.00
71. 100 Kčs 1986 Karel Hynek Mácha N 167, V 84
proof
35.00
N 159, V 81 ulomená plomba
69. 100 Kčs 1985 Konferencia Helsinky
70. 100 Kčs 1985 Petr Brandl
N 160, V 82
72. 100 Kčs 1987 Banícka akadémia v B.Štiavnici
N 170, V 85
proof
35.00
73. 100 Kčs 1988 Svet.výstava poštových známok
N 173, V 86
proof
35.00
74. 100 Kčs 1988 Martin Benka
N 174, V 87
proof
35.00
75. 100 Kčs 1989 17. listopad
N 177, V 88
proof
35.00
76. 100 Kčs 1990
Karel Čapek
N 178, V 89
proof
35.00
77. 50 Kčs 1975
S.K.Neumann
N 130, V 38 ulomená plomba
proof
35.00
proof
40.00
78. 50 Kčs 1978 650 rokov Mincovne Kremnica
N 137, V 41
79. 50 Kčs 1979 IX. zjazd KSČ
N 140, V 42
proof
40.00
80. 50 Kčs 1979 IX. zjazd KSČ
N 140, V 42
proof
40.00
81. 50 Kčs 1986 Telč
N 165, V 46
proof
30.00
82. 50 Kčs 1986 Český Krumlov
N 166, V 47
proof
30.00
83. 50 Kčs 1986 Bratislava
N 164, V 45
proof
40.00
84. 50 Kčs 1986 Levoča
N 163, V 44
proof
30.00
85. 50 Kčs 1986 Praha
N 162, V 43
proof
40.00
86. 50 Kčs 1987 Kôň Převalského
N 169, V 48
proof
35.00
87. 50 Kčs 1988 Juraj Jánošík
N 172, V 49
proof
35.00
35.00
88. 50 Kčs 1989 Železnica Břeclav - Brno
N 176, V 50
proof
89. 10 Kčs 1968 Národní divadlo v Praze
N 114, V 19
proof 100.00
7
ČSSR 1961-1990
90. 100 Kčs 1978
600.výr.úmrtie Karla IV.
N 138
0/0
12.00
91. 100 Kčs 1980 650.výr.nar.Petra Parléře
N 141
0/0
16.50
92. 100 Kčs 1980 Československá spartakiáda 1980
N 142
0/0
10.50
93. 100 Kčs 1980 100.výr.nar. Bohumila Šmerala
N 143
0/0
10.00
94. 100 Kčs 1980 100.výr.nar. Bohumila Šmerala
N 143
0/0
10.00
95. 100 Kčs 1981 Človek v kozme 1961-1981
N 145
0/0
10.50
96. 100 Kčs 1981 100.výr.nar. Otakara Španiela
N 146
0/0
10.50
97. 100 Kčs 1982 100.výr.nar. Ivana Olbrachta
N 147
0/0
10.50
98. 100 Kčs 1982 Konská železnice Č.Budějovice-Linec
N 148
0/0
10.00
99. 100 Kčs 1983 100.výr.úmrtia Karla Marxe
N 149
0/0
10.50
100. 100 Kčs 1983 100.výr.nar. Jaroslava Haška
N 150
0/0
10.50
101. 100 Kčs 1983 100.výr. úmrtia Sama Chalupku
N 151
0/0
10.50
102. 100 Kčs 1983 100.výr. otvorenia Národného divadla
N 152
0/0
10.50
103. 100 Kčs 1984 100.výr.nar. Mateja Bela
N 156
0/0
10.00
104. 100 Kčs 1984 150.výr.nar. Jana Nerudy
N 155
0/0
10.50
105. 100 Kčs 1985
N 157
0/0
10.00
106. 100 Kčs 1985 125.výr.nar. Martina Kukučína
N 159
0/0
10.50
107. 100 Kčs 1985 10.výr. Konferencie v Helsinkách
N 160
0/0
10.50
108. 100 Kčs 1985 250.výr.nar. Petra Brandla
N 161
0/0
10.50
-0/0-
20.00
200.výr.nar. J. Hollého
109. 50 Kčs 1971
50.výr KSČ
N 121 odlomený pant,patina
110. 50 Kčs 1974
100.výr.nar. J.Jesenského
N 129
1/1
10.00
111. 50 Kčs 1977
120.výr.úmrtia J.Kollára
N 133
1/1
10.00
112. 50 Kčs 1978 100.výr.nar. Z.Nejedlého
N 135
1/1
10.00
113. 50 Kčs 1978 650.výr. Mincovne Kremnica
N 137
0/0
10.00
114. 50 Kčs 1988 300.výr.nar. J.Jánošíka
N 172
0/0
10.00
115. 25 Kčs 1970
50.výr. SND
N 118
1/1
12.00
116. 5 Kčs 1974
3 var. čísla 4
N 69
1-1
15.00
2/1-
35.00
118. Súbor obehových mincí 1980
0/0
10.00
119. Súbor obehových mincí 1982
0/0
10.00
120. Súbor obehových mincí 1983
0/0
12.00
121. Súbor obehových mincí 1983
0/0
10.00
117. 10 Halierov 1963 s bodkami u dátumu, varianta b,
N 62
3 ks
122. Súbor obehových mincí 1988 obal kartón
N 94, V 12
0/0
25.00
123. Súbor obehových mincí 1988 obal kartón
N 94, V 12
0/0
17.00
124. Súbor obehových mincí 1989 obal kartón
N 95, V 14
0/0
24.00
125. Súbor obehových mincí 1989 obal kartón
N 95, V 14
0/0
20.00
126. Súbor obehových mincí 1990 obal kartón
N 96, V 14
0/0
16.00
8
127. Súbor obehových mincí 1990 obal kartón
N 96, V 14
0/0
20.00
ČSFR 1990-1992 proof
128. 500 Kčs 1992
J.A.Komenský
N 189, V 106
proof 100.00
129. 500 Kčs 1993
Československý tenis
N 192, V 107
proof 120.00
130. 100 Kčs 1990
Veľká Pardubická
N 180, V 91
proof
50.00
131. 100 Kčs 1990
Bohuslav Martinů
N 182, V 94
proof
50.00
132. 100 Kčs 1991
Antonín Dvořák
N 184, V 95
proof
60.00
133. 100 Kčs 1991
W. A. Mozart
N 185, V 96
proof
80.00
134. 100 Kčs 1992
Lidice a Ležáky
N 190, V 97
proof
60.00
135. 100 Kčs 1992
Moravské zemské muzeum v Brne N 191, V 98
proof
60.00
136. 100 Kčs 1993
Muzeálna slovenská spoločnosť
N 194, V 100
proof 120.00
137. 100 Kčs 1993
Muzeálna slovenská spoločnosť
N 194, V 100
proof 120.00
138. 100 Kčs 1993
Břevnovský kláštor
N 193, V 99
proof 120.00
139. 100 Kčs 1993
Břevnovský kláštor
N 193, V 99
proof 120.00
140. 50 Kčs 1990
Sv.Anežka Česká
N 181, V 51
proof
60.00
141. 50 Kčs 1991
Parník Bohemia
N 183, V 52
proof
50.00
142. 50 Kčs 1991
Mariánské Lázně
N 186, V 53
proof
50.00
143. 50 Kčs 1991
Piešťany
N 187, V 54
proof
45.00
144. 50 Kčs 1991
Karlovy Vary
N 188, V 55
proof
50.00
N 97a, V 15
0/0
20.00
146. Súbor obehových mincí 1991 (10.- Kčs - Štefánik) N 97b, V 16
0/0
24.00
147. Súbor obehových mincí 1991 (10.- Kčs - Štefánik) N 97b, V 16
0/0
25.00
148. Súbor obehových mincí 1992 ( 10,- Kčs - Rašín)
N 98, V 17
0/0
25.00
149. Súbor obehových mincí 1992 ( 10,- Kčs - Rašín)
N 98, V 17
0/0
30.00
ČSFR 1990-1992
145. Súbor obehových mincí 1991 žetón Kremnica
Česká republika
Česká republika 1993150. 200 Kč 1994 Konská električka Brno
N MPCZ 4
0/0
16.00
151. 200 Kč 1997 Osobný autom. "President"
N MPCZ 13
0/0
18.00
152. 200 Kč 1997 Osobný autom. "President"
N MPCZ 13
0/0
16.00
153. 200 Kč 1998 F. Kmoch
N MPCZ 19
0/0
16.00
154. 200 Kč 1998 Korunovácia Přemysla I.Otakara
N MPCZ 20
0/0
16.00
155. 200 Kč 2008 Český zväz ľadového hokeja, certif. N MPCZ 66
proof
30.00
156. 200 Kč 2008 Český zväz ľadového hokeja, certif. N MPCZ 66
0/0
15.00
157. 200 Kč 2008 V. Ponrepa certif.
N MPCZ 64
0/0
15.00
158. 200 Kč 2009 Jehuda Löw ben Becatel cert.
N MPCZ 70
proof
30.00
159. Súbor obehových mincí 1994 Hamburg,Jablonec
N 2a, V 2a
0/0
20.00
0/0
35.00
160. Súbor obehových mincí 2004 Vstup ČR do EU
9
161. Súbor obehových mincí 2004 MS v ľadovom hokeji
0/0
25.00
Slovenská republika
Slovenská republika 1939-1945
162. 50 Ks 1944 Tiso
N 35; V P2
0/0
10.00
163. 50 Ks 1944 Tiso
N 35; V P2
0/0
10.00
164. 20 Ks 1941 Cyril a Metod obe var.
N 33.v; V 10.1.2
1-1
12.00
0-2
20.00
165. 5 Halierov 1942("R"), 10 Hal. 1939,42; 20 Halierov 1940,
42("R"),42(Al),43; 50 Halierov 1941,43;
9 ks
R
Slovenská republika 1993-2008 proof
166. 2000 Sk 2000 Bimilénium
N 30, V 56
R
proof 850.00
167. 1000 Sk 2003 10.výr.vzniku SR (štvorec so zaobl.rohmi) N 38, V 54
proof
168. 1000 Sk 2003 10.výr.vzniku SR (štvorec so zaobl.rohmi) N 38, V 54
proof 100.00
169. 1000 Sk 2008 Rozlúčka s korunou N 54, V 55
proof 100.00
170. 500 Sk 1994
Slovenský raj
N 7,V 43
etue s plombou
171. 500 Sk 1997
Pieninský národný park N 19,V 44
90.00
proof 220.00
proof 450.00
172. 500 Sk 1999 Tatranský národný park
N 26,V 45
proof 900,00
173. 500 Sk 1999 Kremnica - 500.výr.razby toliarov
N 28,V 46
proof 1300.00
174. 500 Sk 2000 Samuel Mikovíni
N 31,V 47
proof 350.00
175. 500 Sk 2001 Malá Fatra
N 33,V 49
proof 300.00
176. 500 Sk 2001 Začiatok 3.tisícročia trojuholník
N 34,V 48
proof 110.00
177. 500 Sk 2001 Začiatok 3.tisícročia trojuholník
N 34,V 48
proof 100.00
178. 500 Sk 2005 Slovenský kras
N 45,V 50
proof 100.00
179. 500 Sk 2006 Muránska planina
N 48,V 51
proof 160.00
180. 500 Sk 2007 Pevnosť Komárno
N 51,V 52
proof 200.00
181. 500 Sk 2008 Národný park-Nízké Tatry
N 53,V 53
proof 100.00
182. 200 Sk 1993 150 r. spis. slovenčiny N 2,V 4 etue s plombou
proof
70.00
183. 200 Sk 1993 Ján Kollár
N 3,V 5 etue s plombou
proof
70.00
184. 200 Sk 1994 M O V
N 4,V 6 etue s plombou
proof
50.00
185. 200 Sk 1994 M O V
N 4,V 6 etue s plombou
proof
45.00
186. 200 Sk 1994 Janko Alexy
N 5,V 7 etue s plombou
proof
50.00
187. 200 Sk 1994 D-DAY
N 6,V 8 etue s plombou
proof 260.00
188. 200 Sk 1994 D-DAY
N 6,V 8 etue s plombou
proof 250.00
189. 200 Sk 1995 Pavol Jozef Šafárik
N 8,V 10 etue s plombou
proof 160.00
190. 200 Sk 1995 Mikuláš Galanda
N 9,V 9 etue s plombou
proof 160.00
191. 200 Sk 1995 Rok ochrany prírody N 10,V 12 etue s plombou
proof 220.00
192. 200 Sk 1995 Rok ochrany prírody N 10,V 12 etue s plombou
proof 200.00
193. 200 Sk 1995 1.električka v Bratislave N 11,V 11 etue s plombou
proof 220.00
194. 200 Sk 1995 1.električka v Bratislave N 11,V 11 etue s plombou
proof 200.00
10
195. 200 Sk 1996 Samuel Jurkovič
N 12,V 14
proof 210.00
196. 200 Sk 1996 Jozef Cíger Hronský
N 13,V 13
proof 160.00
197. 200 Sk 1996 Slovenský Olympijský Tím N 14,V 16
proof 150.00
198. 200 Sk 1996 Zubačka Štrbské Pleso
N 15,V 15
proof 320.00
199. 200 Sk 1996 Móric Beňovský
N 16,V 17
proof 400.00
200. 200 Sk 1997 Svetozár Hurban Vajanský
N 17,V 19
proof 150.00
201. 200 Sk 1997 Banská Štiavnica
N 18,V 18
proof 230.00
202. 200 Sk 1997 Štefan Moyzes
N 20,V 20
proof 180.00
203. 200 Sk 1998 Slovenská národná galéria
N 21,V 22
proof 210.00
204. 200 Sk 1998 Prvý parný vlak na Slovensku
N 22,V 21
proof 220.00
205. 200 Sk 1998 Slovenské povstanie
N 23,V 24
proof 160.00
206. 200 Sk 1998 Spišský hrad
N 24,V 23
proof 230.00
207. 200 Sk 1998 Ján Smrek
N 25,V 25
proof 200.00
208. 200 Sk 1999 Pavol Országh Hviezdoslav
N 27,V 26
proof 200.00
209. 200 Sk 1999 Slovenská filharmónia
N 29,V 27
proof 310.00
210. 200 Sk 2000 Juraj Fándly
N 32,V 28
proof 150.00
211. 200 Sk 2001 Alexander Dubček
N 35,V 29
proof
60.00
212. 200 Sk 2002 Ľudovít Fulla
N 36,V 31
proof
50.00
213. 200 Sk 2002 Vlkolínec
N 37,V 30
proof
50.00
214. 200 Sk 2003 Imrich Karvaš
N 39,V 33
proof
40.00
215. 200 Sk 2003 Jozef Škultéty
N 40,V 32
proof
40.00
216. 200 Sk 2004 Wolfgang Kempelen
N 41,V 34
proof
40.00
217. 200 Sk 2004 Vstup SR do EU
N 42, V 35
proof
50.00
218. 200 Sk 2004 Bardejov
N 43,V 36
proof
30.00
219. 200 Sk 2004 Ján Andrej Segner
N 44, V 37
proof
40.00
220. 200 Sk 2005 Bratislavské korunovácie - Leopold I.
N 46,V 38
proof
40.00
221. 200 Sk 2005 Bratislavské korunovácie - Leopold I.
N 46,V 38
proof
40.00
222. 200 Sk 2005 Bratislavský mier
N 47,V 39
proof
50.00
223. 200 Sk 2005 Bratislavský mier
N 47,V 39
proof
50.00
224. 200 Sk 2006 Karol Kuzmány
N 49,V 40
proof
50.00
225. 200 Sk 2007 Jozef Maximilián Petzval
N 50,V 41
proof
50.00
226. 200 Sk 2008 Andrej Kmeť
N 52,V 42
proof
50.00
N 1,V 3 etue s plombou
proof
40.00
227. 100 Sk 1993 Vznik SR
228. Súbor mincí 2000 + žetón bimetal, drevená kazeta N 8, V 9
proof 100.00
229. Súbor mincí 2000 + žetón bimetal, drevená kazeta N 8, V 9
proof 100.00
230. Súbor obehových mincí 2004
10,20 Halierov a ich história
proof
70.00
231. Súbor obehových mincí 2006
XX. ZOH Turín 2006
proof
35.00
232. Súbor obehových mincí 2008
Rozlúčka so slovenskou korunou
proof
60.00
11
233. Rozpracovaná zbierka pamätných mincí SR 1993-1998 proof
v kazete typu Kassay: 200 Sk 3 x Ag
N NPSK 13,21,23; V SKP 13,22,24
3 ks
proof 400.00
234. Rozpracovaná zbierka pamätných mincí SR 1999-2005 proof v kazete
typu Kassay: 200 Sk 13xAg, N NPSK29,32,35,36,37,39,40,41,42,
43,44,46,47; V SKP 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39; 500 Sk
4xAg, N NPSK 31,33,34,45; V SKP 47,48,49,50; 1000 Sk 1xAg,
N MPSK 38; V SKP 54; 2000 Sk 1xAg N MPSK 30; V SKP 56;
proof 2900.00
235. Kompletná zbierka pamätných Ag mincí SR 2006-2008 proof, v kazete
typu Kassay : 200 Sk 3xAg, N MPSK 49,50,52; V SKP 40,41,42;
500 Sk 3xAg, N NPSK 48,51,53; V SKP 51,52,53;
1000 Sk 1xAg N NPSK 54; V SKP 55;
7 ks
proof 600.00
Slovenská republika 1993-2008
236. 500 Sk 1994 Slovenský raj
N 7, V 43
0/0
40.00
237. 500 Sk 1997 Pieninský národný park
N 19, V 44
0/0
45.00
238. 500 Sk 1997 Pieninský národný park
N 19, V 44
0/0
45.00
239. 500 Sk 1997 Pieninský národný park
N 19, V 44
0/0
45.00
240. 500 Sk 1999 Kremnica - 500.výr.razby toliárov N 28,V 46
0/0
50.00
241. 500 Sk 1999 Tatranský národný park
N 26, V 45
0/0
50.00
242. 500 Sk 2000 Samuel Mikovíni
N 31, V 47
0/0
45.00
243. 500 Sk 2000 Samuel Mikovíni
N 31, V 47
0/0
45.00
244. 500 Sk 2001 Začiatok 3.tisícročia (trojuholník)
N 34, V 48
0/0
50.00
245. 500 Sk 2001 Národný park Malá Fatra
N 33, V 49
0/0
40.00
246. 500 Sk 2001 Národný park Malá Fatra
N 33, V 49
0/0
40.00
247. 500 Sk 2005 Národný park Slovenský kras
N 45, V 50
0/0
45.00
248. 500 Sk 2005 Bratislavský mier
N 47
0/0
20.00
249. 500 Sk 2006 Muránská planina
N 48, V 51
0/0
70.00
250. 500 Sk 2007 Pevnosť v Komárne
N 51,V 52
0/0
60.00
251. 200 Sk 1993 150 rokov spisovnej slovenčiny
N 2, V 4
0/0
12.00
252. 200 Sk 1993 Ján Kollár
N 3, V 5
0/0
12.00
253. 200 Sk 1994 100.výr MOV
N 4, V 6
0/0
12.00
254. 200 Sk 1994 D-DAY , SNP
N 6, V 8
0/0
16.00
255. 200 Sk 1994 Janko Alexy
N 5, V 7
0/0
15.00
256. 200 Sk 1994 Janko Alexy
N 5, V 7
0/0
15.00
257. 200 Sk 1995 Mikuláš Galanda
N 9, V 9
0/0
12.00
258. 200 Sk 1995 1. električka v Bratislave
N 11, V 11
0/0
12.00
259. 200 Sk 1995 Rok ochrany prírody
N 10, V 12
0/0
14.00
260. 200 Sk 1997 Banská Štiavnica
N 18, V 18
0/0
16.00
261. 200 Sk 1998 150.výr.vzniku SNR
N 23, V 24
0/0
12.00
262. 200 Sk 1999 Slovenská filharmónia
N 29, V 27
0/0
16.00
263. 200 Sk 1999 Pavol Országh Hviezdoslav
N 27, V 26
0/0
15.00
12
264. 200 Sk 2000 Juraj Fándly
265. 200 Sk 2001 Alexander Dubček
N 32, V 28
N 35, V 29
0/0
15.00
0/0
16.00
266. 200 Sk 2002 Ľudovít Fulla
N 36, V 31
0/0
12.00
267. 200 Sk 2002 Ľudovít Fulla
N 36, V 31
0/0
12.00
268. 200 Sk 2002 Vlkolínec
N 37, V 30
0/0
16.00
269. 200 Sk 2002 Vlkolínec
N 37, V 30
0/0
16.00
270. 200 Sk 2003 Jozef Škultéty
N 40, V 32
0/0
16.00
271. 200 Sk 2003 Imrich Karvaš
N 39, V 33
0/0
15.00
272. 200 Sk 2003 Imrich Karvaš
N 39, V 33
0/0
15.00
273. 200 Sk 2004 Wolfgang Kempelen
N 41,V 34
0/0
12.00
274. 200 Sk 2004 Wolfgang Kempelen
N 41,V 34
0/0
12.00
275. 200 Sk 2004 Vstup SR do EU
N 42, V 35
0/0
16.00
276. 200 Sk 2004 Vstup SR do EU
N 42, V 35
0/0
15.00
277. 200 Sk 2004 UNESCO - Bardejov
N 43, V 36
0/0
16.00
278. 200 Sk 2004 UNESCO - Bardejov
N 43, V 36
0/0
16.00
279. 200 Sk 2004 Ján Andrej Segner
N 44, V 37
0/0
16.00
280. 200 Sk 2005 Korunovácia Leopolda I. v Bratislave N 46, V 38
0/0
14.00
281. 200 Sk 2005 Bratislavský mier
N 47, V 39
0/0
18.00
282. 200 Sk 2006 Karol Kuzmány
N 49, V 40
0/0
18.00
283. 200 Sk 2007 Jozef Maximilian Petzval
N 50, V 41
0/0
20.00
284. Súbor obehových mincí 1993
0/0
11.00
285. Súbor obehových mincí 1993
0/0
10.00
286. Súbor obehových mincí 1993
0/0
10.00
287. Súbor obehových mincí 1995 Bratislava
0/0
25.00
288. Súbor obehových mincí 1995 Bratislava
0/0
23.00
289. Súbor obehových mincí 1996 Košice
0/0
12.00
290. Súbor obehových mincí 1996 Košice
0/0
12.00
291. Súbor obehových mincí 1997 Banská Bystrica
0/0
12.00
292. Súbor obehových mincí 1997 Banská Bystrica
0/0
12.00
293. Súbor obehových mincí 1997 Banská Bystrica
0/0
12.00
294. Súbor obehových mincí 1998 Kremnica
0/0
18.00
295. Súbor obehových mincí 1998 Kremnica
0/0
18.00
296. Súbor obehových mincí 1998 Kremnica
0/0
18.00
297. Súbor obehových mincí 1999 Vysoké Tatry
0/0
15.00
298. Súbor obehových mincí 2000 Bratislava + žetón pobočky Bratislava
0/0
40.00
299. Súbor obehových mincí 2001
0/0
11.00
300. Súbor obehových mincí 2001
0/0
11.00
301. Súbor obehových mincí 2001
0/0
10.00
13
302. Súbor obehových mincí 2002 Bojnice
0/0
11.00
303. Súbor obehových mincí 2002 MS v hokeji - SR majster sveta
0/0
26.00
304. Súbor obehových mincí 2002 MS v hokeji - SR majster sveta
0/0
26.00
305. Súbor obehových mincí 2002 MS v hokeji - SR majster sveta
0/0
26.00
306. Súbor obehových mincí 2002
0/0
11.00
307. Súbor obehových mincí 2003 Oravský hrad
0/0
16.00
308. Súbor obehových mincí 2003 Oravský hrad
0/0
16.00
309. Súbor obehových mincí 2003 Oravský hrad
0/0
16.00
310. Súbor obehových mincí 2003 675 rokov Kremnice
0/0
27.00
311. Súbor obehových mincí 2003 675 rokov Kremnice
0/0
27.00
312. Súbor obehových mincí 2003 10.výr. NBS
0/0
95.00
313. Súbor obehových mincí 2004 Vstup SR do EU
0/0
14.00
314. Súbor obehových mincí 2004 Vstup SR do EU
0/0
14.00
315. Súbor obehových mincí 2004 Vstup SR do EU
0/0
14.00
316. Súbor obehových mincí 2004 Vstup SR do EU
0/0
14.00
317. Súbor obehových mincí 2004 Slovenské mince a euromedaily
0/0
15.00
318. Súbor obehových mincí 2004 Summit Push - Putin
0/0
10.00
319. Súbor obehových mincí 2004 Zlaté mesto Kremnica
0/0
10.00
320. Súbor obehových mincí 2004 10,20 Halierov (Ag) a ich história
0/0
20.00
321. Súbor obehových mincí 2005 Narodenie dieťaťa
0/0
10.00
322. Súbor obehových mincí 2005 Slovensko a Rakúsko
0/0
10.00
323. Súbor obehových mincí 2006 XX. ZOH Turín 2006
0/0
12.00
324. Súbor obehových mincí 2006 Narodenie dieťaťa
0/0
10.00
325. Súbor obehových mincí 2006 Hist.regiony Spiš,Abov,Turniansko
0/0
10.00
326. Súbor obehových mincí 2006 Bratislavské zberateľské dni
0/0
10.00
327. Súbor obehových mincí 2007 České a slovenské mince 2007
0/0
14.00
328. Súbor obehových mincí 2007 Gejza Dusík
0/0
12.00
329. Súbor obehových mincí 2007 Hist.regiony Gemer, Malohont,
Novohrad, Hont
0/0
12.00
330. Súbor obehových mincí 2008 Hist.regiony Pohronie,
Horehronie, Podpoľanie, Liptov
0/0
100.00
331. Súbor obehových mincí 2008 XXIX. Olympiáda Peking 2008
0/0
25.00
332. Súbor obehových mincí 2008 Eugen Suchoň
0/0
12.00
333. Súbor obehových mincí 2008 Rozlúčka so slovenskou korunou
0/0
25.00
334. Súbor obehových mincí 2008 90. výr. Pittsburskej dohody
0/0
22.00
335. Súbor obehových mincí 2008 90. výr. Pittsburskej dohody
0/0
22.00
336. Zničené slovenské mince 1993-2007
0/0
15.00
14
337. Kompletná zbierka pamätných Ag mincí SR 1993-1998 v kazete typu
Kassay: 100 Sk 1xAg, N MPSK 1;V SKP 3; 200 Sk 22xAg, N MPSK
2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25; V SKP 4,
5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25; 500 Sk
2xAg, N MPSK 7,19; V SKP 43,44;
25 ks
0-0
350.00
338. Kompletná zbierka pamätných Ag mincí SR 1999-2005 v kazete typu
Kassay: 200 Sk 14xAg, N NPSK 27,29,32,35,36,37,39,40,41,42,43,44,
46,47; V SKP 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39; 500 Sk 6xAg
N MPSK 26,28,31,33,34,45; V SKP 45,46,47,48,49,50; 1000 Sk 1xAg
N MPSK 38; V SKP 54; 2000 Sk 1xAg N MPSK 30;V SKP 56; 22 ks 0-0 1200.00
339. Kompletná zbierka pamätných Ag mincí SR 2006-2008 v kazete typu
Kassay: 200 Sk 3xAg, N MPSK 49,50,52;V SKP 40,41,42;
500 Sk 3xAg, N MPSK 48,51,53;V SKP 51,52,53;
1000 Sk 1xAg, N MPSK 54; V SKP 55
7 ks
0/0-proof
300.00
Slovenská republika 2009340. 20 € 2009 Národný park Veľká Fatra
N 2, V 2
proof
50.00
341. 10 € 2009 Aurel Stodola
N 1, V 1
0/0
20.00
342. 10 € 2009 Aurel Stodola
N 1, V 1
proof
30.00
343. 10 € 2009 Chatam Sofer - 250.výr. narodenia
proof 100.00
344. 10 € 2013 20.výročie vzniku Národnej banky Slovenska
proof
35.00
345. 2 € 2009 Prvá zberateľská karta (pamätná minca 17.nov.1989-2009)
podpis autora -P.Károly limitovaný vl. náklad 1000 ks
0/0
100.00
346. Zberateľské karty č.184 : 2 € 2009 10.výr.vzniku Hospodárskej
a menovej únie; 20.výr.17.novembra;
2 € 2011 20.výr.vzniku
Vyšegrad. skupiny; 2 € 2012 10.výr. eurovej meny;
4 ks
0/0
40.00
347. Startovací balíček euromincí 2009
0-0
20.00
348. Prvý súbor slovenských euromincí 2009
proof
80.00
349. Prvý súbor slovenských euromincí 2009
0/0
23.00
350. Prvý súbor slovenských euromincí 2009
0/0
23.00
351. Súbor obehových euromincí 2009 Hist.reg. Orava,Kysuce,Považie
0/0
23.00
352. Súbor obehových euromincí 2010 XXI. Zimné OH Vancouver
proof
40.00
353. Súbor obehových euromincí 2010 XXI. Zimné OH Vancouver
0/0
22.00
354. Súbor obehových euromincí 2010 40.výr.vzniku Sl.numiz.spoločnosti
0/0
35.00
355. Súbor obehových euromincí 2010 MS vo futbale 2010 v JAR
0/0
20.00
356. Súbor obehových euromincí 2010 Historické regiony Tekov,
Turiec, Podsitniansko
0/0
25.00
357. Súbor obehových euromincí 2011 MS v hokeji Bratislava, Košice
0/0
25.00
Habsburgovci
Leopold I. 1657-1705
358. 15 Grajciar 1664 Neuburg
N 23.6
2/2
20.00
359. 15 Grajciar 1691 KB
N 25.4
2/2
15.00
360. 6 Grajciar 1670 KB
N 19.1
2/2
10.00
15
Ferdinand V. 1835-1848
361. 10 Grajciar 1842 E Karlovský Belehrad
N6
3/2
15.00
František Jozef I. 1848-1916 Rakúsko
362. 1 Zlatka 1859 A bez bodky za REX
N 39
-1/1
10.00
363. 1 Zlatka 1892 bz.
N 42
2/1
15.00
1/1
10.00
364. 5 Grajciar 1864 A
Ag
N 16
škr.
365. 4 Grajciar 1861 E
N 14
3/3
20.00
366. 3 Grajciar 1851 B
N 13
2/1-
10.00
367. 3 Grajciar 1851 G
N 13
2/2
12.00
N 12
2/2
15.00
369. 5/10 Grajciar 1860 E
N3
2/2
10.00
370. 5 korunák 1907 bz Ag 900 24g
N 81
1/1
80.00
371. 3 Centesimi 1852 M
N 91
-1/2
10.00
368. 2 Grajciar 1851 G
malé G
19 mm
vada materiálu
František Jozef I. 1848-1916 Uhorsko
372. 1 Zlatka 1883 KB
zmena znaku
N 46
1/1
15.00
373. 1 Zlatka 1891 KB
znak Fiume
N 47
1/0
40.00
374. 1 Zlatka 1892 KB
znak Fiume
N 47
2/1-
20.00
2/3
18.00
1/1-
50.00
KM 346
2-/2
12.00
SS 8
škr.
2/2
25.00
SS 45
hr.
1/1
200.00
380. 10 Mariek 1990 F Ag 625, 15,5g Friedrich I
S 173
0/0
10.00
381. 2 Marky 1951 F
S 109
1/1
25.00
1/1
12.00
0/0
12.00
0-1-
10.50
375. 20 Grajciar 1869 KB
N 30
376. 5 korunák 1900 KB Ag 900 24gr
N 84
škr.
Nemecko
Bavorsko
377. 6 Grajciar 1825 Max.Josef II.
Nemecko,cisárstvo
378. 50 Pfennig 1877 E
Výmar.republika
379. 3 Reisch Mark 1931 A
Nemecko-BRD
382. 1 Marka 1950 D,F,G,J
4 ks
hr.
KM 110 škr.,hr.
Európa
Rakúsko 2002383. 5 € 2004 Ag 100 rokov futbalu certifikát
KM 3113
Cyprus 2008384. Komplet obehových euromincí 1 Cent - 2 € 2008
8 ks
16
Estónsko
385. 1 Sent 1929; 2 Senti 1934; 5 Senti 1931 KM 10;15;11
3 ks
1-1
12.00
386. Komplet obehových euromincí 1 Cent - 2 € 2007
8 ks
0-1-
10.50
387. Komplet obehových euromincí 1 Cent - 2 € 2009
8 ks
0-1-
10.50
8 ks
0-1-
12.50
389. 20000 Zł 1991 225 rokov minc. Varšava bimetal Fi K 071
proof
10.00
390. 50 Zł 1972 Fryderik Chopin
Fi K 001
proof
19.00
391. 20 Zł 2007 Leon Wyczólkowski farebná klipa
Fi K(20) 047
proof
35.00
392. 20 Zł 2007 Kazimierz Dolny
Fi K(20) 050
proof
34.00
393. 20 Zł 2008 65.výr.povstania vo Varšavskom gete
Fi K(20) 049
proof
34.00
394. 20 Zł 2008 Ochrana prírody-sokol sťahovavý
Fi K(20) 048
proof
40.00
395. 20 Zł 2008 Ochrana prírody-jašterica zelená
Fi K(20) 052
proof
40.00
396. 10 Zł 2007 História poľskej jazdy-rytier 15.st. klipa Fi K(10) 092
proof
28.00
397. 10 Zł 2007 150.výr.nar.K.Korzeniowskiego
Fi K(10) 093
proof
20.00
398. 10 Zł 2007 125.výr.nar.Karola Szymanowskiego
Fi K(10) 091
proof
20.00
399. 10 Zł 2008 40.výr. marca 1968
Fi K(10) 094
proof
20.00
400. 10 Zł 2008 Bronislaw Pilsudski
Fi K(10) 099
proof
20.00
401. 10 Zł 2008 180.výr. C B P
Fi K(10) 104
proof
20.00
402. 10 Zł 2009 95.výr. Prvej kompánie
Fi K(10) 110
proof
20.00
403. 10 Zł 2009 90.výr. N K Ú
Fi K(10) 103
proof
23.00
Fi K(10) 109
proof
28.00
405. 10 Zł 2009 Varšavské povstanie-K. K. Baczyňski Fi K(10) 108
proof
28.00
406. 10 Zł 2009 30.výr. Solidarity (farebná)
Fi K(10) 105
proof
28.00
407. 10 Zł 2009 Czeslaw Niemen klipa
Fi K(10) 107
proof
28.00
408. 10 Zł 2009 Czeslaw Niemen
Fi K(10) 106
proof
20.00
0/0
50.00
410. 2 Zł 2006-2008 kompletná zbierka 32 ks Historické mestá v špec.albume 0/0
100.00
Fínsko 2002-
Malta 2008388. Komplet obehových euromincí 1 Cent - 2 € 2008
Poľsko 1945-1994
Poľsko od 1995
hologram
404. 10 Zł 2009 Varšavské povs.-T.Gajcy,pozl.stred
409. 2 Zł 2004-2005 kompletná zbierka 16 ks Vojvodstvá v špec.albume
Rusko
411. 15 Kopejok 1916 Osaka
Ag
Mikuláš II.
KM Y 21a.1
0/0
29.00
412. 10 Kopejok 1916 Osaka
Ag
Mikuláš II.
KM Y 20a
0/0
35.00
Alexander II.
KM Y 6a
1/1
27.00
proof
14.00
413. 5 Kopejok 1866 EM
Slovinsko 1990-2006
414. 500 Tolarjev 1991
1.výr samostatnosti
KM 1
17
Španielsko 1949-2001
415. 2000 Pesetas 1990 Ag, 26,7g Olymp.symboly na OH ´92
KM 860
0/0
32.00
416. Rozpracovaná ročníková zbierka švajč.konfederácie od r.1848:
20 Franks až 1 Rapp v zbierkovej kvalite 0/0 (takmer proof) až
2/2 a úprave v mincových rámikoch 5x5cm pre albumy A4. Obsahuje
celkom 218 mincí v katal.cene 550 €, uvedených v sálovej aukcii
pol.č.417-424 a v korešpondenčnej aukcii pol.č. 1039-1248.
0-2-
400.00
417. Položka zbierky : 20 Frank 2010 BERNINA BAHN 100.výr.prevádzky
0/0
35.00
418. Položka zbierky : 2 Frank 1914
S 29
R
1/1
20.00
419. Položka zbierky : 10 Rappen 1918
S 25a
R
0/0
28.00
420. Položka zbierky : 5 Rappen 1889
S 24
RR
1/2
50.00
421. Položka zbierky : 5 Rappen 1918
S 24a
R
1/1
15.00
422. Položka zbierky : 2 Rappen 1879
S 16
R
1/1
10.00
423. Položka zbierky : 2 Rappen 1897
S 16
1/1
16.00
424. Položka zbierky : 2 Rappen 1899
S 16
1/1
15.00
0/0
35.00
1-1
48.00
0-0
18.00
proof
10.00
ČNS pobočka Olomouc
429. Av.:Socha Herkula na fontáne, kruhopis: Herkulova kašna v Olomouci
na podstavci: ČNS pobočka Olomouc 1976; Rv.:Nápis 7riadk.: Sochu/
Herkulovy/kašny/vytvořil/Michal Mandík/ze Znojma/r.1687; nesig.,
71x71 v tvare pôdorysu fontány, tombak patin.
1/1
10.00
ČNS pobočka Opava
430. Av.: portrét zľava, opis: Národní umělec Vladislav Vančura;
Rv.: opis: Narozen 26.VI.1891 v Háji ve Slezku * popraven nacisty
1.VI.1942 v Praze, Česká numismatická společnost v Opavě,
v strede: Kdo za vlast svůj život dá, na věky žije v srdci národa;
sign. Uchytilová, Hampl, 60 mm, tombak patin.
0/0
12.00
Švajčiarsko
R
Vatikán
425. 20 Cents 2007 Benedikt XVI. (razené len pre súbory)
Amerika
Kanada
426. Komplet 2 x 1 Dollar; 15 x 25 Cents 2007-2010 ZOH 2010
pamätné mince vo folderi
17 ks
Ázia
Kazachstan
427. 20,10,5,3,1 Tenge 1993;
50,20,10,5,2 Tyin 1993
10 ks
Austrália
Nový Zéland
428. 1 Dollar 1974
X.hry Commonwealth
KM 44a
Medaily
18
SNS pobočka Kremnica
431. Av.:pečať, nápis: SNS, vpravo:pobočka Kremnica*Ružomberok, dole:
1965-1975; Rv.:razič mincí, 5 erbov; sign.AP, 70 mm, bz patin.
0/0
10.00
432. Av.: hory,hrad, mince, medaly, opis: 1328-1978 Výročie založenia
mincovne v Kremnici; Rv.: znak mesta a mincovne, balancier,
vľavo:Slovenská/numizmatická/spoločnosť/pobočka/Kremnica,
dole erby ; sign. Peter A., 50 mm, Ag 900, patina
1/1
100.00
SNS pobočka Nitra
433. Av.:1987 Knieža so synom na koni, po obvode: KNIEŽA NITRANSKE
SO SVOJIM SYNOM KOCEĹOM, dole: PRIBINA; Rv.:hrad v Nitre,
po obvode:1972 Slovenská numizmatická spoločnosť pobočka Nitra
1987, dole:Staroslovienska Nitra; sig.Cvengrošová, 40 mm, Ag 900
0/0
50.00
434. 1998 Béla IV. 750 rokov kráľovských výsad mesta a 25 rokov SNS
pob. Nitra; pozlátený tombak, 60mm; autor Cs.I.Fodor orig. etua
0/0
20.00
SNS pobočka Trnava
435. Súbor 3 medailí (Bz, Bz postr. 70 mm, Ag 900 50 mm) v orig.etui;
Av.: portrét spredu, dole: 1785 Ján Hollý 1985, hore:Tehdi zakáď
Váh tecť a na svem stát základe Veľké Tatri budu...; Rv.:sediaci
J.Hollý,izba a rodný dom,Sog.Studienka, na doske:SNS pob.Trnava,
dole: Ó môj roztomilý národe dál rozmáhaj sa...; sig. W.Schiffer
0/0
100.00
SNS pobočka Trenčín
436. Av.: rímský nápis, dole: LAVGARICIO, rímské mince, opis: 1800 rokov
rímského nápisu na Hradnej skale 179; Rv.: rímská minca, opis:
SNS pobočka Trenčín 1969-1979; sign., 70 mm, Bz postr.,
0/0
15.00
437. Av.:nápis:František II. Rákoczi vodca Kurucov; portrét spredu,
vpr.minca PRO LIBERTAS; Rv.:Bojisko, trenčianský hrad, 2riadk.
opis:Slovenská numizmatická spoločnosť-pobočka Trenčín 1988/
Padlým v bitke pri Trenčíne 1708 Rv.; sign. AP, 70 mm, Ag 900
1/1
100.00
438. Av.:portrét zprava, Košariská 21.7.1880,Gen.Dr.M.R.Štefánik
Vedec-letec-štátnik; Rv.: mohyla na Bradle, SNS pob.Trenčín
št.znak, Veriť,milovať,pracovať; Na pamiatku/osobnosti/ktorá výraz/
ne prispela/ku vzniku ČSR.; sign. Vavro M., 40 mm, Ag 900
0/0
50.00
0/0
15.00
proof
25.00
0/0
50.00
SNS Ústredný výbor
439. Av.:Hore znak SNS, dole stará pečať Bratislavy, 5riadk.nápis:
Slovenská numizmatická/spoločnosť/Za zásluhy o rozvoj/
numizmatiky/na Slovensku; Rv.: Mince, signatury; sign.
Poldaufová,Höger, 60 mm, tombak patinovaný
440. Av.: opis:Slovenská numizmatická spoločnosť 1970-40 rokov2010, Biatec; Rv.: Medzinárodné numizmatické sympózium
Kremnica; sign. Novotný, 26 mm, Ag 925/1000
441. 1989,Av.: portrét spredu, po obvode: Dr.M.R.Štefánik 1880-1919;
Rv.:hore 5riadk.nápis : 4.mája 1919/zahynul/v Ivanke čs.mini/
ster generál/M.R.Štefánik; vľavo SNS, mohyla; vpravo:orlica,lev,
dvojkríž; sign. Kožuch, 40 mm, Ag 900 patina
19
442. Av.: nápis: I.zasadanie/predsedníctva/svetového kongresu/Slovákov/
v Bratislave sept.1990; Rv.: žena s ohňom a knihou,vľ.znak SNS, dole:
Kto za pravdu horí; sign. KM (Kožuch), 60 mm, Bz postr., patina
0/0
10.00
443. Av.: nápis: I.zasadanie/predsedníctva/svetového kongresu/Slovákov/
v Bratislave sept.1990; Rv.: žena s ohňom a knihou,vľ.znak SNS, dole:
Kto za pravdu horí; sign. KM (Kožuch), 60 mm, Bz postr., patina
proof
15.00
444. Av.: nápis: I.zasadanie/predsedníctva/svetového kongresu/Slovákov/
v Bratislave sept.1990; Rv.: žena s ohňom a knihou,vľ.znak SNS, dole:
Kto za pravdu horí; sign. KM (Kožuch), 60 mm, Bz postr., patina
proof
10.00
445. Av.:opis: 25.výročie (1970-1995) SNS;
Rv.: portrét PhDr.J.Hlinku,
11.2.1925/27.5.1992, opis: Prvý predseda SNS 1970-1990;
sign. Poldaufová, 50 mm, meď patin.
0-0
15.00
446. Medzinárodné numizmatické sympózium Humenné 2007 + žetón
40 mm, patin.postrieb.tombak-bimetal, autor:Kožuch
0/0
15.00
Bódi Ladislav 1944 447. Av.:kostol v Kremnici, znak MK, dole:KREMNICA; Rv.: brána
v Kremnici, vľavo 2 slnka, vpravo:mestský znak, dole: 1328/
Kremnica; sign., 60 mm, tombak postriebr., patina
proof
15.00
448. Av.:Na moste 4 nevoľníci, nápis: ZELENÉ 1825-1980, kruhopis:
155.výr.vzbury nevoľníkov; Rv.:6riadk.nápis:Vzburu organizovali/
bratia/Matej,Juraj a Ján/Ročkárovci/a vtedajší rychtár/Michal
Srniš, dole: venuje G.Srniš; sign., 50 mm, Ag 900,
R
0/0
60.00
449. Súbor Mincovné mesta 1982 ( Košice, Bratislava, Kremnica,
Smolník) 4 ks pol.č.450-453
0-0
15.00
0/0
6.00
0/0
6.00
0/0
6.00
0/0
6.00
Černaj Ján 1948-2011
454. Av.: portrét zľava, Andrej Hlinka verný syn slovenského národa;
Rv.: kostol v Ružomberku a mauzóleum, po obvode: Spomienkové
oslavy v Ružomberku 28.9.1991; sign., 50 mm, Cu patin.
0/0
20.00
Cvengrošová Ĺudmila 1937455. Av.: SLF Slovenský literárny fond, vpravo halúzka s kvety;
Rv.:dievča s ružou; orig.etue s nápisom: SLF Slovenský literárny
fond; sign., 60 mm, tombak postriebr.
0/0
10.00
456. Korunovačné slávnosti 2003-2010, komplet 8 ks,
sign., 30 mm, pozlátený a postriebrený tombak
0/0
60.00
450. Mincovné mesto Košice 1982 - veduta mesta/MMM Kremnica
sign., X poltura 1705, 50 mm, postr.tombak
451. Mincovné mesto Bratislava 1982 - veduta mesta/MMM Kremnica,
razič;
sign., 50 mm, postr.tombak
452. Mincovné mesto Kremnica 1982 - veduta mesta/MMM Kremnica
minciar, dukát K.Róberta; sign., 50 mm, postr.tombak
453. Mincovné mesto Smolník 1982 - veduta mesta/MMM Kremnica
smolnícke grajciare 1812-1816; sign., 50 mm, postr.tombak
20
Hám Anton 1899-1965
457. Av.: budova kúpeľov, dole: Kúpele Sliač, vpravo: MDCCCXXXIV;
Rv.:Na pamiatku z kúpeľov/Sliač; sign., 80x58 mm, bz patin.
1/1
10.00
Harcuba Jiří 1928 458. Av.: 29.6.1967 Plynovod bratrství; Rv.:ventil plynovodu, dole
opis: SSSR - ČSSR; sign., 50 mm, tombak
0/0
10.00
Kožuch Milan 1944459. Av.:hlava ženy, vpravo 1789, 1989, po obvode: LIBERTE EGALITÉ
FRATERNITÉ ; Rv.: ARTIA, hore Pegas, dole znak MK,
ČESKOSLOVENSKO TCHECOSLOVAQUIE; sign.23,4 mm Ag 900, patina
0/0
20.00
460. Av.: žena drží štít s trojvrším a dvojkrížom, kruhopis: Slovenská
republika ; Rv.: hrad, dóm, radnica, národné divadlo, Michalská
brána s vežou, dole bratislavská pečať, opis: Bratislava ;
sign. KM 93 (Kožuch), 50 mm, tombak pozlátený
1/1
10.00
Kulich Ján 1930461. Av.:Kpt. Ján Nálepka,portrét; Rv.:znak SZM ČSSR, nápis: Na pamäť
zápisu do knihy cti SÚV SZM ; sign. J.K.1978, 70 mm, bz patin.
1/1
12.00
462. 1980 alegória-deti,ženy v kroji, ľud.muzikanti na gajdách; Zaslúžilý
kolektiv/záujmovej umeleckej/činnosti; sign., 75 mm, Bz pozl.
1
15.00
463. 1980 alegória-deti,ženy v kroji, ľud.muzikanti na gajdách;Vzorný kolektiv/
záujmovej umeleckej/činnosti; sign.,75 mm, Bz postr., jednostr.
1
10.00
464. Av.:portrét zľava, vľavo: Gustáv Husák; Rv.: Nové slovo založené
v Slovenskom národnom povstaní roku 1944; sign., 70 mm, bz
0/0
25.00
465. Portrét zľava, opis: Prof. Peter Danišovič; sign.Kulich 97,
100 mm, tombak patin., jednostranná
0
35.00
466. portrét K.Sokola zľava, dole: 95 rokov, 1997, 12-XII;
sign., 98 mm, tombak patinovaný, jednostranná
0
40.00
1/1
60.00
proof
18.00
469. Av.: 85.výr.návštěvy českosl.prezidenta T.G.Masaryka-Hustopeče,
erb,2009; Rv.: Prof.T.G.Masaryk, českosl. president; č. 25, sign. Bz
0/0
25.00
Polonský Marián 1943470. Av.:hore: European Exlibrismeeting, dole : Bratislava 1995,
vo štvorci 2 oblúkové okna-v nich žena a kvety; Rv.: negativ
averzu; sign., 64x64 mm, tombak patin.
0/0
10.00
Novotný Štefan 1954467. Av.:portrét zprava, vľavo:1903/1974, opis: Sochár medailér Fraňo
Štefunko; Rv.: obraz "Ukrižovanie", opis: SNS pobočka Martin –
Matica slovenská 1990; sign., 50 mm, Ag 900
468. 670 rokov Mincovne v Kremnici/ Stáročiami do kovu vytlačená pečať
hrdosti kremnických minciárov; sign., 40 mm, tombak pozl.,postr.
21
Poldaufová Mária 1951471. Plaketa pf 2011( Alfonz Mucha ),kalendár, 70x85 mm, tombak pat.
0/0
16.00
Reisner Josef 1859-1929
472. Av.: slov.znak, Na pamiatku/vzkriesenia/Matice/slovenskej/T.sv.Martin/
jún 1919; Rv: žena s fakľami; sign., (rub G.Vastagh), 36 mm, Cu
1/1
25.00
Rigele Alojz 1879-1940
473. Av.: portrét zľava,opis: Andrej Hlinka vodca a otec slovenského
národa;sign.Rigele-Tatran- Bednár;90 mm,bz(bola pozl.),hore uško
1
80.00
Schwerdtner J.
474. Av.: anjel s doktor.palicou a štítom, opis: Cremium der Wiener
Kaufmannschaft; Rv.: nápis:Heindrich Fried, opis:1918*Zur Ehrung
für Ausgezeichnete Kaufmännische Berufstätigkeit; sign, 62, Sn
0/0
10.00
Schiffer Wiliam 1920-2009
475. Av.: 750.výročie povýšenia Trnavy na slobodné kráľovské mesto;
Rv.: budovy, znak mesta, 1238-1988; sign., 70 mm, Bz patin.postriebr.
0/0
18.00
Šimonovský Bedřich 1871-?
476. Av.:portrét zľava, T.G.Masaryk; Rv.:L.P.1919, značka dielne;
sign., 60 mm, Zn, čierno patin. Nov 01 014
1
15.00
477. Plaketa s medailónom T.G.M., hore znaky Česka,Slovenska, Moravy,
Sliezska presahujú cez okraj plakety, po stranách nápis : T.G.Masaryk
náš osvoboditel a první president Republiky československé; sign.
120x89 mm, Zn, čierne patin., jednostranná
Novák 01.015c
1
20.00
Smolík Vincenc Ruprecht 1857-1902
478. Av.:znak s levom, dole:Český odbor, opis: Zemědělská rada pro
království české; Rv.: Přemysl Oráč s pluhom, opis: Uznání
zásluh o zemědělství; Rytec:J.Goldschmid, Originál etue;
sign., 56 mm, bronz postriebr., hrany
1/1
50.00
Snopek Ladislav 1919479. Av.:budova univerzity, knieža a profesor držia rozvinutý dekrét :
Academia Istropolitana.... :Rv.: Academia Istropolitana/medailón
reťaze/primátora/hlavného/mesta SSR/Bratislavy;
sign, lichobež.55x65x55 mm, tombak
0/0
10.00
480. Av.:3 hlavy-študent,vojak,robotník, opis: Za rozvoj brannej výchovy
v SSR; Rv.:pravá ruka drží pušku, hore: Jednotne/v budovaní/
a obrane vlasti, dole:J*S*B*V*O ČSSR; sign, 80mm, tombak
0/0
15.00
Španiel Otakar 1881-1955
481. Av.: T. G.Masaryk první president republiky; Rv.: Pravda vítězí/
Střezte ji a předejte/neporušenou příštím/pokolením; České slovo/
Na věčnou paměť/ 1850 7/III 1930; sign.,30 mm, Ag; Nov 01.071a
1/1
60.00
482. Av.:1935 - Poprsie sprava, opis:T. G. MASARYK; Rv.: .nápis:
18* 7/III* 50/ Na paměť/85.narozenin/prvního presidenta/
republiky/Československé/19*7/III*35; punc na hrane, orig.etue
sign., 42 mm, Ag 987, patina, lesklá Novák 01.099a
0/0
50.00
22
483. 1938, A.:Portrét T.G.M. zľava, opis: PRESIDENT OSVOBODITEL;
Rv.: medzi dvomi palm.halúzkami je postava Osvety, nad ňou je
dátum úmrtia: MCMXXXVII/XIV-IX, hore opis: IN MEMORIAM;
sign., 80 mm, Ag 987
N 01.134b sek na líci
1-/1
100.00
Štefunko Fraňo 1903-1974
484. Žena držiaca v rukách zástavu, za ňou symbolické postavy vojakov,
vľavo:Slovenské, dole:národné povstanie 1944; Medaila pripevnená
na žulovú dosku 100 mm; sign., 70 mm, tombak postriebr,jednostr.
1
10.00
485. Av.:opis: Slovenské národné povstanie 1944; žena so zástavou,za
ňou vojaci; Rv.:opis: Pamiatke padlých hrdinov a martýrov; anjel
nad hrobmi; sign., 70 mm, Ag 987/1000
1/1
240.00
486. Av.:socha vojaka, opis: Kolíska národného života slovenského
Martin; Rv.:Sv.Martin na koni sa delí so žobrákom o plášť,
dole:1284;
sign., 70 mm, tombak patin.
1/1
11.00
Vika Alexander 1933487. Av.:Moravská venuša, opis: 1893-1968; Rv.: Muzeálna slovenská
spoločnosť, Slovenské národné múzeum;sign., 60 mm, tombak patin.
0/0
10.00
Vitanovský Michal 1946
488. Av.:portrét T.G.Masaryka zľava, na ramenu TGM, po obvode: K 50.
výročí vzniku CSSR 1918-1968; Rv.: v kruhu 50 lipov.lístkov,
3riadk.nápis:28.říjen 1918 Založení/Československé/republiky;
sign.pseud.Synek P.,60 mm,tombak patin. ; Nov 01.184 c
1/1
10.00
Walter Otakar 1890-1963
489. Av.: pohľad na mesto, dole: LEVOČA; Rv.: erb mesta;
nesign., 83x63 mm, tombak
1/1
10.00
Zeman Karel 1949490. Av.: dole lebka, po obvode 2 haluze (vavrínová a vrbová), 3 kruhy
s portréty a opisom: Napoleon, Franz II., Alexander, dole stuha
s nápisom Slavkov, Austerlitz; Rv.: hore:1805, 3 prepojené meče,
3 orlice so štíty s písmeny: N, F, A; sign., 70mm, Bz postr.patin.
0/0
10.00
Essen
491. Essen 1965-replika esenského toliaru; Av.: erb mesta, vľavo: ANNO
vpravo: 1680, opis: Essen.D:Comitissa Salmen.Anna Salome.D:G Prin;
Rv.: pohľad na mesto, opis: Et Dafovete:Voss:Engel Bertvs:Tvetvrvoss:
Cosma:Et:Dafovete; orig.etue; nesign.,45 mm, Bz postriebr., patina
1/1
10.00
Jindřichův Hradec
492. V strede 2 levy držiaci kvet, hore koruna, pod ňou: W, opis:
Jubilejní výstava v Jindř.Hradci 1888, v druhom opisu sa strieda
koruna a W; plechový rám,na zadnej strane je naletovaný 1 drôt
nesign., 47 mm, cín pozlátený, jednostranná
1
10.00
Košice
493. Erb mesta, hore: Mesto Košice, dole: Víťaznému družstvu/v pingpongu/modro-biely/športový deň 1935; originál etue,
nesig., 40x60 mm, tombak postriebr., jednostr. plaketa
1
30.00
23
Považská Bystrica
494. Av.:silueta továrne, 50,1929-1979, opis: Považské strojárne Kl.
Gottwalda, Považská Bystrica; Rv.: ložiska, opis:Päťdesiat rokov
tvorivej práce; sign. Bodzan-B.L., 40 mm, Ag 900
0/0
40.00
Československo
495. Av.: alegória boje, opis: Svaz národní revoluce; Rv.:Štátny znak
opis: Československý odboj 1938-1945, sign. R.W. a F.CIM;
78 mm, bz postr., hr., čiastočne zotreté postriebrenie
1/1
10.00
496. Av.:koruna na vankúši, dole:1892,po obvode: Centenarium Coronae*
Moneate Novae Aureae; Rv.:dole: MDCCCXCII; 100; MCMXCII
hore v kruhu "JEDNA KORUNAS" v rôznych jazykoch;
nesign., 50 mm, meď
0/0
10.00
497. Av.:koruna na vankúši, dole:1892,po obvode: Centenárium Coronae*
Moneate Novae Aureae; Rv.:dole: MDCCCXCII; 100; MCMXCII
hore v kruhu "JEDNA KORUNAS" v rôznych jazykoch;
nesign., 50 mm, tombak postriebrený, patina
proof
15.00
Európa
498. Komplet ECU v kazete typu Kassay : Belgicko 1993,Veľká Británia
1993, Grécko, Taliansko (Galileo Galilei), Španielsko 1992, Holansko
1993, Dánsko 1993, Írsko 1993, Luxembursko, Nemecko 1993, Európa
1993(pozlátená), Portugalsko 1993, Francúzsko 1992(CuNi);
11xAg (19g), 1xAg pozlátené (33g), 1xCuNi (11,5g)
13 ks
proof 450.00
Poľsko
499. Av.:hore tehlový múr-garáž, vo vratoch:1951, dole auto Fiat, na SPZ:
Warszawa, FSO;Rv.: 1976, na aute SPZ: POLSKI FIAT; diplom
udelený pri príležitosti 25.výr.továrne osobných aut vo Varšave
"Redakcja "Technické noviny" w Bratyslawie, listopad 1976
nesign.,štvorec 71x71 mm, zaoblené rohy, tombak postriebrený
0/0
10.00
500. Av.: erb, SZAMOTUĽY; RV.: opis vľavo: 1945-1985 40 lecie
Zespoľu, vpravo: Folklorystycznego Szamotuľy; Diplom: Medal
jubileuszowy organizatorom festiwalu"Východná´85" Szamotuľy,
dnia 1.luty 1985 roku; orig.etue; nesig., 71x120 mm, Bz patinov.
1/1
10.00
Slovensko
501. Av.:opis: Zemský sväz loveckých ochranných a kynologických
spolkov na Slovensku, obrys hôr s dvojkrížom, les, jeleň, pes;
Rev.: označenie ražobne: TENCER, N.Zámky; nesign., 60 mm,bz
1/1
15.00
502. Av.: Kovačica 1802-1992, opis: Umelecká galéria BABKA*dtto
v azbuke; Rv.:muž s rýľom; sig.:m.jonáš; 39 mm, CuNi
proof
10.00
503. 1993, Strieborný odražok päťdukátu - medaila ku vzniku
samostatnej Slovenskej republiky 1.1.1993 st.patiny
proof
40.00
504. 2010 Ľ. Štúr, Najväčšie osobnosti slovenského národa
Národná pokladnica; 34 mm, Ag 999, 15g
certifikát
proof
15.00
505. 2011 P.O.Hviezdoslav, Najväčšie osobnosti slovenského národa
Národná pokladnica; 40 mm, Ms pozlátená, certifikát
proof
10.00
24
Uhorsko
506. Replika dukátu z roku 1704; Av.:erb, hore koruna, po stranách :
N B, opis: Moneta Nova Avrea Reg Hunga; Rv.: madona s dieťaťom,
opis: Regina Patrona Hvngariae 1704; nesign., 20 mm, Ag 925
0/0
25.00
ZSSR
507. Súbor 3 medailí k 300.výr.Ruskej vojenskej námornej flotily
20.X.1996; orig.etue, certifikát; Ag,23,25 g, 39 mm
proof
15.00
Súbor medailí
508. Súbor 10 medailí v drevenom kruh.ráme :TUS; ZVT B.Bystrica;Orava;
Prievidza;VŠT Košice, TOS Aš; Zvolen; SPŠS Praha Smíchov;
Spišská Nová Ves; J.Fučík
0-1-
10.00
509. Súbor 9 medailí v drevenom kruh.ráme :Havířov; SOUŽ Martin;
Hydrostav Bratislava oz Komárno - 2x; Múzeum Komárno; Svazarm;
VOKD; Hutné stavby; URBION
0-1-
10.00
510. Súbor 9 medailí v drevenom kruh.ráme :Št.veterin.správa; Hodonín;
Vagónka Studénka; Zvolen; Kalná n.Hronom; Uherské Hradiště;
SOZ Znojmo; SND
0-1-
10.00
Žetón
511. SR: AGUILA s.r.o./ Orol skalný 2006; Sokol sťahovavý 2007;
Výr skalný Bubo bubo 2008, Plamienka driemavá 2009; 27mm,
Bz pozl., J.Černaj, 4 ks limitovaná razba po 300 ks
0/0
10.00
1-1
120.00
Faleristika
ČSR
512. Vyznamenanie ZVÄZARMu Za obětavou práci, pôvodný typ: zlatý,
strieborný a bronzový odznak+miniatúry. Ovál lemovaný lipovými
listami. Hore znak Zväzarmu, v smaltovanom modrom poli lietadlo,
motocyklista,rádioveža. V červenom smalt.pruhu text: Za obětavou
práci, pod ním bielý smalt.padák na skrížených zbraniach. 3+3 ks
Papierové platidlá
ČSR 1918-1939
513. 5000 Kč 1920 B 009882
N 19
spec.perf.hore
N/N
20.00
514. 5000 Kč 1920 C 315551
N 19
spec.perf.hore
N/N
20.00
515. 5000 Kč 1920 B 181829
N 19
spec.perf.hore
N/N
20.00
516. 5000 Kč 1920 B 009890
N 19
spec.perf.hore
N/N
20.00
517. 1000 Kč 1934 A 015853
N 26 specim.perf.hore
N/N
20.00
518. 1000 Kč 1934 D 249752
N 26 specim.perf.hore
N/N
20.00
519. 100 Kč 1931 Uc 135824
N 23 specim.perf.hore
N/N
10.00
520. 100 Kč 1931 Bc 360974
N 23 specim.perf.hore
N/N
10.00
521. 5000 Kč 1920 B 176160 pretlač B.u M. N 31 spec.perf.hore
N/N
20.00
522. 5000 Kč 1920 B 428824 pretlač B.u M. N 31 spec.perf.hore
N/N
20.00
Protektorát Čechy a Morava 1939-1945
25
523. 5000 Kč 1920 C 849147 pretlač B.u M. N 31 spec.perf.hore
0/0
18.00
524. 5000 K 1944
Ser. S.22 A 016834
N 41 spec.perf.hore
N/N
10.00
525. 5000 K 1944
S.10A 034468
N 41 spec.perf.hore
N/N
10.00
526. 500 K 1942 E 415516 N 39 Neplatné perf.hore, 2x3 malé dierky
N/N
15.00
527. 500 K 1942 E 350965 N 39a neplatné perf.hore, 2x 3 dierky
N/N
20.00
528. 500 K 1942 Ba 758311 N 39b spec.perf.hore
N/N
10.00
529. 500 K 1942 Ea 750149 N 39b spec.perf.hore
N/N
10.00
530. 500 K 1942 G 570565 N 39b spec.perf.hore, 2x st.po špine
0/0
16.00
N-N
14.00
531. 100 K 1940 Ser. S.16 B 851301 Specim.perf.hore; 100 K 1940
Ser. S.20 A 138069 Specim.perf.hore; N 38a;38b
2 ks
532. 50 K 1940 A 15 713691
N 36 spec.perf.hore
N/N
10.00
533. 50 K 1944 S.10A 114396
N 37 spec.perf.hore
N/N
10.00
534. 50 K 1944 S.36A 117995
N 37 spec.perf.hore
N/N
10.00
535. 5000 Sk 1944 4K1 007322 N 55 spec.perf.2x hore, 2x dole
N/N
20.00
536. 5000 Sk 1940 5In 002358 N 55 spec.perf.hore, 2x st.po špine
0/0
18.00
537. 1000 Kč 1934 F 741843 pretlač Slovenský štát N 44 spec.perf.2x dole
1/1
120.00
538. 500 Kč 1929 G 615184 pretlač Slovenský štát N 43 spec.perf.hore
0/0
30.00
539. 500 Kč 1929 E 248046 pretlač Slovenský štát N 43 spec.perf.2x dole
1/1
35.00
540. 500 Kč 1929 G 291697 pretlač Slovenský štát N 43 spec.perf.2x dole
N/N
40.00
541. 100 Kč 1931 Jb 761920 pretlač Slovenský štát N 42 spec.perf.2x dole
542. 100 Kč 1931 Rc 215913 pretlač Slovenský štát N 42 spec.perf.
2x dole, pošpinená
-0/0-
60.00
-0/0-
60.00
543. 20 Ks 1939 Gh 14 163049 N 48 spec.perf.dole
-1/1-
16.00
1/1
18.00
Slovenská republika 1939-1945
544. 20 Ks 1939 Kj 70 212914
N 48 spec.perf.dole
ČSR 1944-1945 Korunové poukážky ČSR a kolkované pre Slovensko
545. 1000 Sk 1940 1K6 303399 kolok ČSR,N 64,spec.perf.2x hore,2xdole
N/N
10.00
546. 1000 Sk 1940 1K6 509249 kolok ČSR,N 64,spec.perf.2x dole
N/N
10.00
547. 1000 Sk 1940 1K6 364135 kolok ČSR,N 64,spec.perf. hore
N/N
10.00
Slovenská republika 1993-2008
548. 5000 Sk 1995
H 01609459
B SK 11a
0/0
200.00
549. 5000 Sk 1999
H 12870289
B SK 14a
1/1
240.00
550. 5000 Sk 2003
A 00786498
B SK 14b
0/0
200.00
551. 5000 Sk 2003 H 25602847
B SK 14b
552. 1000 Sk 1993 Bi A 00017462; 500 Sk 1993 Bi A 00028455; 200 Sk
1995 Bi A 0016730; 100 Sk 1993 Bi A 00155764; 50 Sk 1993 Bi
00032955; 20 Sk 1993 Bi A 00151064; B SK 10a2;9a2;12b;8a2;
6b2;7a2; N SK 10c;9c;12d;8c;7d;6c 6 ks
0/0
240.00
N-N
110.00
553. 1000 Sk 1999
P 01185342
B SK 15a
2/2
40.00
554. 1000 Sk 2002
A 00519171
B SK 15b
1/1
110.00
26
555. 1000 Sk 2002
P 31547782
B SK 15b
1/1
40.00
556. 1000 Sk 2005
A 00637868
B SK 15c
1/1
110.00
557. 1000 Sk 2005
P 74772760
B SK 15c
N/N
50.00
558. 1000 Sk 2007
P 96333538
B SK 15d
N/N
50.00
559. 1000 Sk 2007
W 01048494
B SK 15d
N/N
50.00
560. 500 Sk 2000
F 87797071
B SK 16a
N/N
35.00
561. 500 Sk 2000
F 90577113
B SK 16b
N/N
30.00
562. 200 Sk 1995
A 00006794 Bi
N/N
15.00
563. 200 Sk 1995
E 02513384
B SK 12a
N/N
20.00
564. 200 Sk 2002
E 47760170
B SK 13b
N/N
15.00
565. 200 Sk 2006
E 77608262
B SK 13c
N/N
20.00
566. 200 Sk 2006
E 78487941
B SK 13c
N/N
20.00
567. 100 Sk 1993
A 00007354 Bi
B SK 8a2
N/N
15.00
568. 100 Sk 1993
A 00007358 Bi
B SK 8a2
N/N
15.00
569. 100 Sk 1993
D 23998201
B SK 8a1
N/N
10.00
570. 100 Sk 1996
D 72365330
B SK 8b
N/N
10.00
571. 100 Sk 1997
L 10352356
B-SK 8c
1/1
11.00
572. 100 Sk 1997
D 98924997
B-SK 8c
N/N
10.00
573. 100 Sk 1999
L 55202432
B-SK 8d
N/N
10.00
574. 100 Sk 2001
L 80270882
B SK 8e
N/N
10.00
575. 100 Sk 2004
A 03393766
B SK 8f
N/N
10.00
576. 100 Sk 2004
A 01008968
B SK 8f
N/N
10.00
B SK 12b
st. poč.
náhr.série
R
577. 50 Sk 1993
C 1854127 (sedemmiestne č.) B SK 6a
N/N
10.00
578. 50 Sk 1999
C 77711808
B SK 6d
N/N
10.00
579. 50 Sk 1999
C 78232989
B SK 6d
N/N
10.00
580. 50 Sk 2002
A 00572037
B-SK 6e
2/2
18.00
581. 50 Sk 2005
A 00839393
B SK 6f st.poč.
1/1
10.00
582. 20 Sk 2001
A 01383436
B SK 7e
0/0
10.00
N
38.00
N
95.00
585. 20 € 2002 doska G015 č. E04684561455 poloha na doske A 6
N
65.00
586. 5 € 2002 doska E010 č. E00512756562 poloha na doske E 3
N
15.00
N
20.00
st.poč.
Slovenská republika 2009583. 20 € 2002 doska G012 č. E02985335922 poloha na doske I 6
584. 20 € 2002 doska G013 č. E04091047185 poloha na doske B 2
R
Literatúra
Jan Bajer
587. Papírová platidla Československa 1919-1993; České republiky
a Slovenské republiky 1993-2003 Praha 2003
27
Jobek Marian
588. Katalóg Polymérové bankovky celý svet I.vydanie, stav 09/2009
N
16.00
N
15.00
N
15.00
Marcinko J., Jiroušek A.
589. Slovenské rady, vyznamenania, čestné odznaky, 1.vydanie 2002 Košice
Rôzne
Československo
590. Sivá brigadírka Závodnej stráže do roku 1989 s červeno smaltovanou
hviezdou. V smalte písmena ZS, nad čiernym šiltom točená čierna
šnúra a 2 gombíky z bieleho kovu s písmenami ZS.
takmer N
Korešpondenčná aukcia
Československo
ČSR 1918-1939
591. 20 Kčs 1933
N 12, V 11
-0/1
8.00
592. 10 Kč 1928 T.G.Masaryk
N 13
0/0
6.00
593. 10 Kč 1928 10.výr.vzniku ČSR , Masaryk
N 13
1/1
5.00
594. 10 Kč 1931
N 11, V 10
1/1
6.00
595. 10 Kč 1932
N 11,V 10
0/1
7.00
596. 10 Kč 1932
N 11,V 10
0/0
6.00
597. 10 Kč 1932
N 11,V 10
1/1
5.00
598. 5 Kč 1929, 38
N 9;10, V 9a,b
0-2
3.00
599. 5 Kč 1938
N 10
1/1
1.80
600. 1 Kč 1922,23,24,38
N 7, V 7 4 ks
1-2
5.00
601. 1 Kč 1923,24
N 7, V 7
1-2
3.00
602. 1 Kč 1923
N 7, V 7
2/2
0.70
603. 1 Kč 1938
N 7, V 7
1/1
1.80
604. 1 Kč 1938
N 7, V 7
1/1
1.80
N 6, V 6 3 ks
0-2
3.00
N 6, V 6
1/1
3.50
N 5, V 5
1/1
1.00
608. 25 Halierov 1933
N 5, V 5
1/1
2.50
609. 20 Halierov 1921
N 4, V 4
1/1
2.50
610. 20 Halierov 1921,24,28,38
N 4, V 4
1-2
4.00
611. 20 Halierov 1926,38
N 4, V 4
0-2
0.80
612. 20 Halierov 1928
N 4, V 4
1/1
3.50
613. 10 Halierov 1937
N 3, V 3
1/1
3.50
605. 50 Halierov 1921,22,31
patina
606. 50 Halierov 1921
607. 25 Halierov 1933
patina
2 ks
4 ks
2 ks
28
614. 5 Halierov 1923,38
patina
N 2, V 2 2 ks
1-1
3.00
615. 5 Halierov 1931,38
patina
N 2, V 2
1-1
3.00
2 ks
616. 5 Halierov 1938
N 2, V 2
1/1
3.50
617. 5 Halierov 1938
N 2, V 2
1/1
3.50
1-1
3.00
618. 5 , 10 Halierov 1938
patina
N 2,V 2;N3,V3
2 ks
619. 2 Haliere 1924
patina
N 1, V 1 st.kor.
1/1
1.00
620. 100 Kčs 1948 600.výr. Univerzity Karlovy
N 44; V P6
0/0
5.00
621. 100 Kčs 1948 30.výr. vzniku ČSR
N 46; V P7
0/0
5.00
622. 100 Kčs 1948 600.výr. Univerzity Karlovy
N 44; V P6
0/0
6.00
623. 100 Kčs 1948 30.výr. vzniku ČSR
N 46; V P7
0/0
6.00
624. 100 Kčs 1948 600.výr. Univerzity Karlovy
N 44; V P6
0/0
6.00
625. 100 Kčs 1948 30.výr. vzniku ČSR
N 46; V P7
1/1
6.00
626. 100 Kčs 1949 700.výr. Jihlavského horního práva N 47; V P8
0/0
5.00
627. 100 Kčs 1949 J.V.Stalin
1/1
5.00
628. 100 Kčs 1949 700.výr. Jihlavského horního práva N 47; V P8
0/0
6.00
629. 100 Kčs 1949 700.výr. Jihlavského horního práva N 47; V P8
0/0
5.00
630. 100 Kčs 1951 K.Gottwald
N 50, V 10
1/1
5.00
631. 100 Kčs 1951 K.Gottwald
N 50, V 10
-1/1-
4.00
632. 100 Kčs 1951 K.Gottwald
N 50, V 10
0/0
6.00
633. 100 Kčs 1951 K.Gottwald
N 50, V 10
1/1
5.00
634. 100 Kčs 1951 K.Gottwald
N 50, V 10
0/0
6.00
635. 50 Kčs 1947
3.výr. SNP
N 43; V P3
0/0
4.00
636. 50 Kčs 1947
3.výr. SNP
N 43; V P3
0/1
4.00
637. 50 Kčs 1947
3.výr. SNP
N 43; V P3
0/0
4.00
638. 50 Kčs 1947
3.výr. SNP
N 43; V P3
1/1
4.00
ČSR 1945-1953
N 49; V 9
639. 50 Kčs 1948 3.výr. Pražského povstania
N 45, V P4
1/1
3.00
640. 50 Kčs 1948 3.výr. Pražského povstania
N 45, V P4
0/0
4.00
641. 50 Kčs 1948 3.výr. Pražského povstania
N 45, V P4
0/0
4.00
642. 50 Kčs 1948 3.výr. Pražského povstania
N 45, V P4
1/1
3.00
643. 50 Kčs 1949
70.výr.nar. J.V.Stalina
N 48; V P5
0/0
5.00
644. 50 Kčs 1949
70.výr.nar. J.V.Stalina
N 48; V P5
1/1
4.00
1-2
0.80
645. 2 Kčs 1947,48
patina
N 42, V 18
2 ks
646. 2 Kčs 1947
N 42, V 18
1/1
1.50
647. 2 Kčs 1947
N 42, V 18
1/1
1.50
648. 2 Kčs 1947
N 42, V 18
1/1
0.50
649. 2 Kčs 1948
N 42, V 18
1/1
1.50
N 40, V 16
1/1
0.40
650. 1 Kčs 1946
patina
29
651. 1 Kčs 1946
N 40, V 16
1/1
1.00
652. 1 Kčs 1946
N 40, V 16
1/1
1.00
0-1
3.00
653. 1 Kčs 1950,51,52
N 41, V 17
3 ks
654. 1 Kčs 1950
N 41, V 17
1/1
1.50
655. 1 Kčs 1950
N 41, V 17
0/0
1.00
0-0
4.00
656. 1 Kčs 1950,51,52,53
N 41, V 17
4 ks
657. 1 Kčs 1951
N 41, V 17
1/1
0.80
658. 1 Kčs 1951
N 41, V 17
0/0
1.00
659. 1 Kčs 1952
N 41, V 17
1/1
0.80
660. 1 Kčs 1952
N 41, V 17
0/0
1.00
661. 1 Kčs 1953
N 41, V 17
0/0
1.00
1/1
0.50
0/0
1.00
1-3
1.00
1-2
2.00
1/1
0.50
1-1
1.00
662. 50 Halierov 1947
N 38
663. 50 Halierov 1947
N 38
patina
664. 50 Halierov 1951,52
N 39, V 15
665. 50 Halierov 1951,52
N 39, V 15
666. 50 Halierov 1952
667. 20 Halierov 1948,49
st.kor., hr. 2 ks
2 ks
N 39, V 15
N 36, V 12
patina
2 ks
668. 20 Halierov 1948
N 36, V 12
1/1
0.50
669. 20 Halierov 1950
N 36, V 12
1/1
0.50
1-3
1.00
1/1
2.50
0/0
7.00
0/0-
7.00
1/1
3.00
1/1
5.00
670. 20 Halierov 1951,52
671. 20 Halierov 1951
N 37, V 13 st.kor.
2 ks
N 37, V 13
ČSR 1953-1960
672. 25 Kčs 1954 10.výr.SNP
N 101
673. 25 Kčs 1955 10.výr.Oslobodenia ČSR
674. 10 Kčs 1954 10.výr.SNP
N 103
N 100
675. 10 Kčs 1957 J.A.Komenský
N 106
676. 1 Kčs 1957
N 66
1/2
0.50
677. 1 Kčs 1958
N 66
1/1
2.50
678. 25 Halierov 1953 Leningrad (RR), 53 Kremnica, 62,63,64(RR)
N 63a,b,64; V 28.1,.2,29
5 ks
1-2
6.00
679. 10 Halier 1953,54,55,56,58,61,62, 63,64,65,66,67,68,69,70,71,
N 61,62; V 26,27
16 ks
0-2
6.00
680. 3 Haliere 1953,54
0-1
1.50
0-1-
2.00
0-2
2.00
1/1
8.00
N 57
2 ks
681. 1 Halier 1953,54,55,56,58,60,63
N 55,56 ; V 20,21
682. 1 Halier 1953, 54, 55, 56, 59, 62, 63
N 55;56
7 ks
7 ks
ČSSR 1961-1990
683. 100 Kčs 1974 150.výr.nar. B.Smetany
N 128
684. 100 Kčs 1976 100.výr.úmrtia J.Kráľa
N 131
1/1
8.00
685. 100 Kčs 1976 100.výr.nar.V.Kaplana
N 132
1/1
8.00
30
686. 100 Kčs 1977 300.výr.úmrtie V.Hollara
N 134
1/1
9.00
687. 100 Kčs 1977 300.výr.úmrtie V.Hollara
N 134
1/1
8.00
1/1
8.00
1/1
7.00
690. 100 Kčs 1983 100.výr. úmrtia Sama Chalupku N 151
1/1
5.00
691. 100 Kčs 1983 100.výr. otvorenia Národného divadla N 152
0/0
6.00
692. 100 Kčs 1984 100.výr.nar. Mateja Bela
N 156
1/1
7.00
693. 100 Kčs 1987 225.výr. Akadémie v B.Štiavnici
N 170
1/1
7.00
694. 50 Kčs 1971
50.výr.úmrtia P.O.Hviezdoslava
N 122
1/1
7.00
695. 50 Kčs 1978
100.výr.nar. Z.Nejedlého
N 135
1/1
9.00
696. 50 Kčs 1979
30.výr. IX.zjazdu KSČ
N 140
0/0
9.50
697. 50 Kčs 1987
Kôň Převalského
N 169
1/1
6.00
698. 25 Kčs 1965
20.výr. Oslobodenia
N 109
0/0
8.00
699. 25 Kčs 1965
20.výr. Oslobodenia
N 109
1/1
7.00
700. 25 Kčs 1970
25.výr. Oslobodenia
N 119
0/0
6.00
701. 25 Kčs 1970
25.výr. Oslobodenia
N 119
0/0
6.00
702. 25 Kčs 1970
25.výr. Oslobodenia
N 119
1/1
5.00
703. 10 Kčs 1964
20.výr. SNP
N 108
1/1
6.00
704. 5 Kčs 1973
2 var. čísla 3
N 69
1-2
8.00
0-1
3.00
688. 100 Kčs 1978 75.výr.nar. J.Fučíka
N 136
689. 100 Kčs 1980 100.výr.nar. Bohumila Šmerala
N 143
2 ks
705. 3 Kčs 1965,68,69
N 68, V 33
3 ks
706. 2 Kčs 1973
variant čísla 3
N 74
2 ks
1-1
3.00
707. 2 Kčs 1975
variant čísla 5
N 74 2 ks
1-1
3.00
708. 50 Halierov 1963,64,65,69,70,71
N 65, V 30
6 ks
0-1
3.00
709. 50 Halierov 1963,64,69,70,71
N 65, V 30
5 ks
0-2
1.00
710. 50 Halierov 1978,79,88
N 73, V 38
3 ks
0-1
1.00
711. 50 Halierov 1978,9;82,4,5,6,7,8,9;91,2
N 73 11 ks
0-2
1.00
712. 25 Halierov 1962, 63
N 64 2 ks
1-2
2.00
713. 25 Halierov 1962
N 64
1/1
3.00
714. 25 Halierov 1963
N 64
1/1
3.00
715. 20 Halierov 1972,4,5,7;80,1,2,4,5,6,7,8,9;91
N 72 14 ks
0-2
1.00
716. 20 Halier 1973,75,77,78,79,87
N 72, V 37 6 ks
0-2
1.00
717. 10 Halierov 1974,5,6,7,8; 80,1,2,3,4,5,6,7,8,9; 91,2; N 71 17 ks
0-2
2.00
718. 5 Halierov 1953,4,62,3,6,7,70,2,3,4,5,6
0-1
6.00
719. 5 Halierov 1974,75; 10 Halierov 1962,68 69,71; N 60;62 6 ks
0-2
1.00
720. 5 Halierov 1977,78,79,86
N 70; V 35
0-0
1.00
721. 5 Halierov 1977, 78, 79, 86, 90
N70 5 ks
0-1
1.00
722. 10 Kčs 1990 T.G.Masaryk, 1991 Štefánik, 1992 Rašín; N 83d;84;85 3 ks 1-1
1.00
N 59,60;V 24,25 12 ks
4 ks
ČSFR 1990-1992
31
723. 10 Kčs 1990
T.G.Masaryk 1850-1937
724. 10 Kčs 1991 M.R.Štefánik 1880-1919
N 83
N 84
725.10 Kčs 1992 A.Rašín Obálka prvního dne vydání-potvrzení Státní
banky československé - Cabet Praha
726. 5 Kčs 1991 razba Kremnica a Llantrisent 2 ks
1/1
0.30
1/1
0.30
1/1
1.00
0/0
3.00
1-2
1.00
2/2
1.00
Protektorát Čechy a Morava
727. 1 K 1941,43,44
N 23;V4
728. 1 K 1943
N 23
3 ks
Slovenská republika
Slovenská republika 1939-1945
729. 50 Ks 1944 Tiso
N 35; V P2
1/1
8.00
730. 50 Ks 1944 Tiso
N 35; V P2
1/1
8.00
731. 20 Ks 1941 Cyril a Metod
N 33; V 10.1
1/1
6.00
732. 10 Ks 1944 Pribina obe var.
N 32v, V 9.1.2
1-1
7.00
733. 10 Ks 1944 Pribina
N 31; V 9.1
1/1
4.00
734. 10 Ks 1944 Pribina
N 32v
0/0
5.00
735. 10 Ks 1944 Pribina
N 32;V 9.1
1/1
3.00
736. 5 Ks 1939 Hlinka obe var.
N 31, V 8 2 ks
1-1
2.00
737. 1 Ks 1940,41,42(obe var.), 45
N 30, V 7
5 ks
0-1
6.00
738. 1 Ks 1940,41,42(obe var.)
N 30, V 7
4 ks
0-1
5.00
739. 1 Ks 1940
N 30, V 7
1/1
1.00
740. 1 Ks 1941
N 30; V 7
1/1
1.00
741. 50 Halierov 1941
N 28, V 5
1/1
1.00
742. 50 Halierov 1941
N 28, V 5
1/1
1.00
743. 50 Halierov 1943
N 29
1/1
1.00
744. 20 Halierov 1940
N 26
0/0
5.00
745. 20 Halierov 1942(R), 43
N 27; V 4
R
1-2
2.00
R
0/0
5.00
R
1-2
5.00
0/0
7.00
749. Súbor obehových mincí 1994
0/0
8.00
750. Súbor obehových mincí 1994
0/0
8.00
751. Súbor obehových mincí 1994
0/0
8.00
752. Súbor obehových mincí 1996 Košice
0/0
8.00
753. Súbor obehových mincí 2002 Bojnice
0/0
8.00
2 ks
R
2 ks
746. 20 Halierov 1942
N 27; V 4
747. 10 Halierov 1942; 20 Hal. 1942"R"; 50 Hal. 1940"RR";
1 Ks 1941;
N 25;27;28;30
4 ks
Slovenská republika 1993-2008
748. 100 Sk 1993
Vznik SR
N 1, V 3
32
754. Súbor obehových mincí 2005 Hist.regiony Šariš,Zemplín,Užsko
0/0
5.00
0-1-
6.50
3/2
7.00
1/2
6.00
2/1
7.00
2/3
7.00
2/1-
6.00
2-/2
8.00
1-/2
7.00
škr.
2/2
6.00
N 42; V 48
2-/1
8.00
765. 1/4 Zlatka 1860 B
N 33
3/3
2.00
766. 20 Grajciar 1870 bz
N 28
2/2
5.00
767. 10 Grajciar 1872 bz
N 22
2/3
1.00
768. 1 Grajciar 1858 V
N7
3/2-
3.00
769. 1 Grajciar 1859 E
N7
3/2
4.00
770. 1 Grajciar 1860 E
N7
3/2-
5.00
771. 1 Grajciar 1860 E
N7
3/2
5.00
772. 1 Grajciar 1861 E
N7
3/3
4.00
773. 1 Grajciar 1863 E
N7
2/2
7.00
774. 5/10 Grajciar 1858 B
N3
1-/2
2.00
775. 5/10 Grajciar 1860 V
N3
3/3
3.00
Slovenská republika 2009755. Komplet obehových euromincí 1 Cent - 2 € 2009 8 ks
Habsburgovci
Leopold I. 1657-1705
756. 3 Grajciar 1690 KB
N 16.5
sek.
757. 3/4 Grajciar-Grešla 1696 Opole
758. 1/2 Grajciar 1703 KB
N 7.3
N 4.2
Jozef I. 1705-1711
759. 3 Grajciar-Groš 1705 Mníchov
N 8.1
Mária Terézia 1740-1780
760. 1 Grajciar 1762 K
N 10
škr., hr.
Jozef II. 1780-1790
761. 1 Grajciar 1790 S
N 18
František I. 1792-1835
762. 30 Grajciar 1807 B
763. 20 Grajciar 1831 A
N 53
František Jozef I Rakúsko
764. 1 Zlatka 1877 bz
hr.a
škr.
škr.
776. 1 korunák 1893 bz
hr.a
N 75
-1/1
8.00
777. 1 korunák 1896 bz
hr.b
N 75; V 80
2-/2
3.00
778. 1 korunák 1901 bz
hr.a
N 75; V 80
2-/2
3.00
779. 1 korunák 1914 bz
hr.b
N 76; V 81
2/1-
3.00
780. 1 korunák 1915 bz
N 76
-0/0-
1.00
781. 1 korunák 1916 bz
N 76
1/1
1.00
782. 20 Filler 1893,95 bz
N 71
2-2-
1.00
2 ks
33
783. 20 Heller 1907; 10 Heller 1895,1909; 20 Filler 1916 KB;
10 Filler 1908 KB KM 498;482;2803;2802 5 ks
1-2
1.00
784. 10 Filler 1895, 1909 bz
N 65
2 ks
0-2
2.00
785. 10 Filler 1915, 16 bz
N 66
2 ks
1-1-
1.00
786. 2 Filler 1893, 94, 95, 99 bz
N 61
4 ks
1-2
2.00
787. 2 Filler 1911, 12, 13, 15 bz
N 61
4 ks
1-2
3.00
788. 1 Filler 1895 bz
N 58
pat.
1/1
3.00
789. 1 Filler 1914 bz
N 58
pat.
0/0
3.00
N 44; V 65
2-/1
8.00
791. 6 Grajciar 1849 C
N 18
2/2
6.00
792. 6 (Hat) Grajciar 1849 NB
N 87
2/2
5.00
2/2
7.00
-2-2-
1.50
František Jozef I Uhorsko
790. 1 zlatka 1879 KB
hr.a
793. 4 Grajciar 1868 KB
škr.
falzum?
794. 1 Grajciar 1868 KB, 72 KB
N9
2 ks
795. 2 korunák 1913 KB
hr.a
N 80; V 104
1/1
6.00
796. 1 korunák 1894 KB
hr.b
N 77; V 102
2/1-
3.00
797. 1 korunák 1915 KB hr.b
N 78; V 103
1/1
3.00
798. 20 Filler 1908 KB
N 73
1/1
7.00
799. 2 Filler 1895 KB, 98 KB
N 63
1-2
1.00
0-1
2.00
0/0
1.00
1-1
3.00
1-1
1.70
804. konvolut: 5 Reichspfennig 1924,40 E("R"), 1936 (2x),41,42 A;
1940,41 B
S 39;93 8 ks
1-1
2.80
805. konvolut: 1 Reichspfennig 1924,30,34,41,42 A; 1938 A,F;
1939,43,44 B; 1940 A,B
12 ks
1-1
3.40
-0/0-
3.40
2 ks
Nemecko
Výmar. republika
800. 200 Mariek 1923 E; 500 Mariek 1923 A
KM 35;36
801. 200 Mariek 1923 A
SS 27
802. 10 Rentenpfennig 1924 A, E, F
S 32
803. 10, 5, 2 Rentenpfennig 1924 A
S 32;31;30
2 ks
3 ks
3 ks
Nemecko 3. ríša 1933-1945
806. 5 RM 1934 A kostol bez dátumu Ag
SS 83
807. 2 RM 1936 D
S 90 škr.,dr.hr.
1/1
7.00
808. 2 RM 1938 A Hindenburg
KM 93
1/1
1.00
809. 2 RM 1939 A Hindenburg
S 90
1/1
4.00
810. 50 Pfennig 1935, 39, 40 A
S 79;95 3 ks
1-1
2.00
811. 10 Reichspfennig 1935 A,J; 1936 A,D
S 40 4 ks
1-1
3.00
812. 10 Reichspfennig 1938 A, B; 1944 B
S 88;94
1-1
2.00
813. 10 Reichspfennig 1940 A,B,J,E; 41 A,B,D,E; 42,43 A; 44 A,B 12 ks
1-2
3.00
814. 5 Reichspfennig 1940 A,B,F,G,J (R),E(R)
1-1
1.50
Hindenburg
S 93
škr.,dr.hr.
3 ks
6 ks
R
34
815. 2 Reichspfennig 1924,37,38,39,40 A; 39 B,D; 40 E(R);
37,38,39 F; 39 J
S 37;86
12 ks
816. 1 Pfennig 1938,40,41,42 A; 40,43,44(R) B S 85;92
7 ks
R
1-1
3.60
1-1
2.00
1/1
7.00
0/0
5.00
1/1
1.00
0-1
2.00
Nemecko-BRD
817. 10 Mariek 1972 G Ag 625, 15,5g XX. OH Mnichov
818. 5 Mariek 1973 J
Mikuláš Koperník
819. 2 Marky 1963 J
Max Planck
SS 132
S 135
S 115
820. 50 Pfennig 1950 F, 1928 D
S 107;42
2 ks
Nemecko - DDR
821. 20 Mark 1971 Ernst Thälman
KM 34
1/1
1.50
822. 20 Mark 1972 Wilhelm Pieck
KM 42
1/1
1.50
823. 20 Mark 1972 Friedrich v. Schiller
KM 40
1/1
1.50
824. 10 Mark 1972 Buchenwald
KM 38
1/1
0.80
825. 5 Mark 1969 20.výr.DDR
S 24
1/1
1.00
826. 5 Mark 1971 A Brand.brána
S 31
1/1
1.00
1-2
1.00
827. 2 Mark 1957 A; 1 Mark 1956 A, 62 A, 63 A
S 14;13 4 ks
828. 1 Marka 1977
KM 35.2
1/1
1.50
829. 1 Marka 1978
KM 35.2
1/1
1.50
830. 50 Pfennig 1958
KM 12.1
1/1
0.50
831. 50 Pfennig 1971
KM 12.2
1/1
0.50
832. 20 Pfennig 1969
KM 11
1/1
0.40
0-2
2.00
1-1
1.00
833. 10 Pfennig 1963A,65A,67A,68A,70A,71A,82A; 5 Pfennig 1968A,72A;
1 Pfennig 1952A,53E,63A,68A,75A
S 10;9;8;5
14 ks
834. 10 Pfennig 1968,71,78,79
KM 10
4 ks
835. 5 Pfennig 1968 72,75,78,80
KM 9.1;9.2
5 ks
1-1
1.00
836. 1 Pfennig 1968,75,77,78,79,81
KM 8.1;8.2
6 ks
1-1
1.00
Európa
Arménsko
837. 10, 5, 3, 1 Dram 1994; 50, 20, 10 Luma 1994
7 ks
0-0
6.50
838. 5 Dram 1994; 20, 10 Luma 1994
3 ks
0-0
2.60
1/1
6.00
0-1
2.60
0-1
1.50
0-1
1.50
Rakúsko
839. 1/2 Schilling 1926
Ag
SS 43
840. 10 Groschen 1925, 28(R), 29
SS 42 3 ks
841. 5 Groschen 1931, 32, 34
SS 41
R
3 ks
842. 5 Groschen 1931,32; 2 Groschen 1925,27,28,29; 1 Groschen 1927,29
SS 41;40;39
8 ks
843. 5 Groschen 1931,32,34
SS 41 3 ks dr.škr.,st.kor.,dr.hr.
1-1
1.00
844. 2 Groschen 1925, 29
SS 40
1-2
0.50
2 ks
35
845. 2 Groschen 1925
SS 40
846. 1 Groschen 1927, 35, 36
SS 39
3 ks
1/1
1.00
0-1
1.50
Rakúsko 1947-2001
847. 10 Schilling 1971
Ag
SS 79
1/1
4.00
848. 5 Schilling 1962
Ag
SS 78
1/1
3.00
849. 1 Schilling 1947
SS 70
1/1
3.00
850. 1 Schilling 1952
SS 70
1/1
5.50
0-1-
6.50
Rakúsko 2002851. Komplet obehových euromincí 1 Cent-2 € 2008
8 ks
Belgicko
852. 1 Frank 1967, 73, 75(2x)
KM 142.1
4 ks
1-0
0.40
853. 25; 10; 5 Centimes 1916
KM 82;81;80
3 ks
0-1
0.80
proof
5.00
855. 5 Leva 1985 Medzin.bienále detskej tvorby Sofia´85 KM 151
0/0
3.40
856. 5 Leva 1985 EXPO Plovdiv
KM 154
0/0
3.40
857. 5 Leva 1985 EXPO Plovdiv
KM 154
proof
4.00
858. 5 Leva 1989 250.výr.nar. S.Vračanského
KM 180
proof
5.00
859. 5 Leva 1989 250.výr.nar. V.Aprilova
KM 179
proof
5.00
860. 2 Leva 1981 1300.výr. Bulharského štátu
KM 126
proof
4.00
Bulharsko 1946-1990
854. 5 Leva 1982 2.medzinár.bienále detskej tvorby
KM 142
861. 20 Stotiniek 1974, 88, 89; 1906
KM 88;26
4 ks
0-1
1.00
862. 20 Stotiniek 1974,89; 10 Stotiniek 1962,74
KM 88;87;62
4 ks
0-1
0.80
863. 10 Stotiniek 1962, 74, 81; 1906
KM 62;88;25
4 ks
0-1
1.00
0-1
1.50
0-1
1.00
0-1
1.00
1/1
2.00
0/0
0.70
869. 10 Cents 1983;2 Cents 1983; 1 Cent 1987 KM 56.1;54.1;53.2 3 ks
0-0
1.00
870. 5, 2 Cents 1983
0-0
0.70
864. 10 Stotiniek 1962,74; 2 Stotinky 1974,88,89; 1 Stotinka 1974,
89,90
KM 62;87;84;85
8 ks
865. 2 Stotinky 1962,74,88,89;1912
KM 60;85;23.2
866. 2 Stotinky 1974,88,89; 1 Stotinka 1974,89,90
5 ks
KM 85;84 6 ks
Čierna Hora
867. 1 Perper 1909 Ag 835 5g
KM 5
Cyprus
868. 20 Cents 1989
KM 62.1
1.emisia po men.ref.1983
KM 54.1;55.1 2 ks
871. 5 Cents 1994
KM 55.3
0/0
0.50
872. 1 Cent 1983
KM 53.1
1/1
0.50
Dánsko
873. 10 Krone 1989; 1 Krone 1963; 50 Öre 1989,94; 25 Öre 1971,90;
10 Öre 1975; 5 Öre 1977;
8 ks
1-1-
2.00
874. 2 korunák 1979,81 Margrethe II/BB
0-0
1.00
KM 859.2
2 ks
36
875. 1 Krone 1963 Frederik IX/CS
KM 851.1
1/1
0.70
876. 1 Krone 1965,67 Frederik IX.
KM 851.1
2 ks
0-1
0.70
877. 1 Krone 1973,75,78 Margrethe II/SB
KM 862.1
3 ks
0-1
2.00
878. 1 Krone 1979,80 Margrethe II/BB
KM 862.2
2 ks
0-1
2.00
879. 1 Krone 1983, 84 Margrethe II/RB
KM 862.3
2 ks
0-1
1.50
880. 1 Krone 1987, 88, 89 Margrethe II/RB
881. 25 Öre 1968,72,76,81,87
KM 862.3
3 ks
0-1
2.00
KM 855.1;855.2;861.1
5 ks
0-1
1.50
882. 10 Öre 1962,70,72 Frederik IX/CS
KM 849.1
3 ks
0-1
1.20
883. 10 Öre 1973,78 Margrethe II/SB
KM 860.1
2 ks
0-1
1.00
884. 10 Öre 1980,81 Margrethe II/BB
KM 860.2
2 ks
0-1
1.00
885. 5 Öre 1941 Christian X/NS
KM 834
1/1
1.00
886. 5 Öre 1973,76 Margrethe II/SB
KM 859.1
0-0
1.00
1-1
6.50
1/1
7.00
1-1
0.40
2 ks
Estónsko
887. 5 Senti 1991;10 Senti 1991,92; 20 Senti 1992; 50 Senti 1992;
5 Krooni 1993
KM 21;22;23;24
6 ks
Fínsko 1894-1917
888. 50 Pennia 1916
KM 2.2
Fínsko 1918-1962
889. 50 Pennia 1921; 5 Pennia 1963
KM 21;45
2 ks
Fínsko 1963-2002
890. 1 Markka 1970; 20 Pennia 1976
KM 49a;47
2 ks
0-1
0.80
891. 1 Markka 1994; 10 Pennia 1963,92
KM 46;65;76
3 ks
0-1
0.60
892. 10 Pennia 1963,64,71,72,75,84
KM 46;46a
6 ks
0-1
1.20
3 ks
0-1
1.00
893. 10 Pennia 1963,72 S; 20 pennia 1976 K;
KM 46;47
894. 5 Pennia 1963,72,74,78
KM 45;45a
4 ks
0-1
1.00
895. 1 Penni 1963,69,72
KM 44;44a
3 ks škr.
0-1
0.60
KM V 95.1 2 ks škr.
0-0
1.00
897. 10 Centimes 1917,20,63,78,85,86,90,91,93; 5 Centimes 1985,
87,91
KM 61;73a;104 12 ks
0-1
2.00
1-1-
4.00
Francúzsko do 1959
896. 1 Frank 1942,43
Francúzsko 1959-2002
898. 1 Frank 1988,88,90,91 bimetal
KM 127.1
4 ks
899. 10 Frank 1989 bimetal
KM V 127.1 škr.
0/0
2.00
900. 10 Frank 1990 bimetal
KM V 127.1 škr.
0/0
2.00
901. 5 Frank 1971,72
KM 110a
2 ks
1-1-
2.00
902. 5 Frank 1980,81,82
KM 109.1
3 ks
1-1-
3.00
903. 1 Frank 1960,69,70,71,75,76,77,91
KM 108 8 ks
1-1-
2.00
904. 1 Frank 1988 Charles de Gaulle-35.výr. 5.republ.; KM 129
1/1
1.00
905. 1/2 Frank 1965,68,71,72,76,77,78,83,84,85,86,97; KM 107.1; 12 ks
1-1-
2.00
37
906. 20 Centimes 196,69,76,77,78,79,81,82
KM 105 8 ks
1-1-
1.00
907. 20 Centimes 1967,69,73,78,84,85,88,90
KM 105
0-1
0.80
908. 10 Centimes 1963,68,76,79,84,85,86,87,88,89,90,91,95,97,98
KM 104 15 ks
0-1-
1.50
909. 5 Centimes 1964; 1 Centime 1964,65
0-1
1.00
0-1-
1.40
0-1-
8.50
1-1-
2.00
KM 103;102
8 ks
3 ks
910. 5 Centimes 1966,8;74,6,7,9;80,3,4,6,7;92,3,6; KM 104 14 ks
Francúzsko 2002911. Komplet obehových euromincí 1 Cent - 2 € 1999 8 ks
Grécko 1973-2001
912. 100 Drachmes 1990, 92
KM 159
913. 100 Drachmes 1992; 20 Drachmes 1990,92
KM 15;154 3 ks
0-1
2.00
914. 50 Drachmes 1988 Homér
KM 147
0/0
0.70
915. 20 Drachmes 1990,92 Dionysios Solomos
KM 154 2 ks
0-1
0.80
916. 20 Drachmes 1992, 94
KM 154 2 ks
0-1
1.00
0-1
1.00
918. 5 Drachmes 1978,82,84,86,90 Aristoteles KM 118;131 5 ks škr.,dr.hr.
0-1
1.20
919. 5 Drachmes 1982,90; 1 Drachma 1988; 50 Lepta 1973;
KM 131;150;106; 4ks
0-1
1.50
920. 2 Drachmes 1976,82
0-1
0.70
0-0
5.00
922. 25 Cents 1950,7;60,2,4,5,8,9;70,1,2,3,6,7,8,9;80 KM 183 17 ks
0-1-
3.20
923. 10 Cents 1948;50,1,7,8,9;63,4,5,6,7,8;70,1-9;80 KM 182;177 23 ks
0-1-
2.20
924. 10 Cents 1948;50,1,5-9;60,1-9;70,1-9;80
KM 182;177 29 ks
0-1-
2.80
925. 1 Cent 1948 Wilhelmina; 1950 Juliana
KM 175;180 2 ks
0-0
1.00
926. 1 Cent 1954, 55 Juliana
KM 180 2 ks
0-0
0.80
0-1-
8.50
KM 20 škr.
1/1
0.50
KM 2
1/1
1.00
0-1
1.70
931. 1 Dinar 1965;74,5,7,9;80,1,2,3,4;90; KM 47;59;86;142; 11 ks n.hr.,
0-1
3.00
932. 20 Para 1966; 10 Para 1977; 5 Para 1965
KM 45;44;43 3 ks
0-1
0.80
933. 20 Para 1976,80,81; 5 Para 1965
KM 45;43
0-1
1.40
917. 10 Drachmes 1978,84,86 Demokritus
2 ks
KM 132 3 ks škr.,dr.hr.
KM 117;130 2 ks škr.
Gruzínsko
921. 50, 20, 10, 5, 2, 1 Thetri 1993 KM 81-76
6 ks
Holandsko
Holandsko 2002927. Komplet obehových euromíncí 1 Cent - 2 € 2003 8 ks
Írsko 1970-2001
928. 1 Penny 1980
Juhoslávia
929. 10 Para 1920
Zn
Juhoslávia 1953-1991
930. 50 Dinarov 1955,85,88
KM 35;113
3 ks
4 ks
38
Juhoslávia 1992-2002
934. 100,50,10,5,2,1 Dinara 1993
KM 159-154
6 ks
0-1
3.80
0-0
6.00
3 ks
0-0
7.50
4 ks
0-1
2.40
1/1
1.50
0-1
2.40
0-1
1.50
0/0
1.00
0-1
1.00
KM 548;556;556a 9 ks
0-2
1.50
11 ks
0-1
1.50
0-2
1.50
Macedónia
935. 1 , 2 , 5 Denárov 1995
FAO
mosadz
KM 5
936. 1 , 2 , 5 Denárov 1995
FAO
CuNiZn
KM 5a
3 ks
Maďarsko 1946-1989
937. 20 Forint 1982,83,84,89 Dózsa
KM 630
938. 10 Forint 1971
KM 595
939. 10 Forint 1971,76,77,84,85,89
KM 595;636
940. 5 Forint 1967,71,79; 10 Forint 1972
KM 576;594;595
941. 5 Forint 1967 Kossuth
KM 576
942. 5 Forint 1979,80 Kossuth
KM 594
943. 2 Forint 1950,51,52,57,61,62,64,65,66
6 ks
4 ks
2 ks
944. 2 Forint 1950,7;70,1,5,6,7;80,1,3,9
945. 2 Forint 1970,71,72,74,75,76,77,78,79
KM 591 patina
946. 1 Forint 1946;50;67,68;77;80,81,83,88
9 ks
0-1
1.50
947. 1 Forint 1946,9;50;67,8,9;70,4,5,6,7;80,1,3,7,8,9
17 ks
0-1
1.50
948. 1 Forint 1950,67,68,69,70,75,76,77,79,80,83; KM 545-575 11 ks
0-2
1.50
949. 50 Filler 1967,68,69,73,74,75,76
0-2
0.70
15 ks
0-1
1.00
28 ks
0-1-
1.30
0-2
0.70
KM 574
950. 50 Filler 1967,8,9;76,7,8,9;80,1,2,3,4,5,6,8
7 ks
KM 574
951. 20 Filler 1946,7;57,9;64,7,8,9;71,2-9;80,1-9;90
952. 20 Filler 1953;61,7,8,9;70,1,2,3,4,7,8;80
9 ks
KM 550-573
13 ks
953. 20 Filler 1967,8,9;71,2,4,5,7,8,9;80,1,2,4,5,6,7,8,9
19 ks
0-0-
1.00
954. 20 Filler 1968,9;71,2,7,8;80,1,2,3,4,5,6,7,9
15 ks
0-1
1.50
955. 10 Filler 1946,7;59;62,4,5,8,9;70,2-9;80,1-9
27 ks
0-1-
1.20
956. 10 Filler 1946;64,5,8,9;70,2-9;80,1-7,9
23 ks
0-1-
1.00
8 ks
0-2
0.50
18 ks
0-1
1.50
MNB M 13-1
0/0
6.00
KM 8
1/1
0.50
961. 10,20 Cents 1992; 25 Cents 2001; 5,2 Cents 1998; 1 Cent 2001 6 ks
0-1
3.00
957. 10 Filler 1965,69,70,73,74,76,77,79 KM 547-572
958. 10 Filler 1968,9;70,2,3,4,5,8,9;80,1,2,3,4,5,6,7,9
Maďarsko 1989959. 200 Forint 1992
Ag
Malta
960. 1 Cent 1975
Poľsko
962. Trojak Ryski 1597 Žigmund III. Waza Ryga
Kop 1419 dierka
2/2
3.00
963. Trojak 1599 Žigmund III. Waza Bydgoszcz
Kop 741
2/2
7.00
1/1
0.50
uško
Poľsko 1945-1994
964. 50 Zł 1981 Wladyslaw I. Herman
Fi OB 085
39
965. 20 Zł 1975 Marceli Nowotko
Fi OB 071
1/1
0.50
966. 20 Zł 1980 50 lat Daru Pomorza 1930-1980
Fi OB 078
0/0
0.80
967. 10 Zł 1975 Adam Mickiewicz, Boleslav Prus
Fi OB 066;067 2 ks
2-2
1.00
968. 10 Zł 1975 Adam Mickiewicz
Fi OB 066
1/1
0.50
969. 10 Zł 1976 Boleslaw Prus
Fi OB 067
2/2
0.50
0-2
2.00
1/1
1.50
0-2
2.00
973. 50 Groszy 1949Ni, 49Al, 57,65,73,75,76,77,78,84,85,87
Fi OB 034;035;036 12 ks
0-2
1.00
974. 20 Groszy 1949(Ni,Al),61,63,65,66,69,70,71,72,73,75,76,77,79
Fi OB 032;033
15 ks
0-2
1.00
975. 10 Groszy 1949(Ni.Al),63,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,
79,80 Fi OB 030;031
18 ks
0-2
1.00
0/0
2.00
977. 2 Zł 2008 Sokol sťahovavý; 2009 Jašterica zelená; 2009 Záchranná
služba v Tatrách FiOB 284;303;311 3 ks
0-0
6.50
978. 2 Zł 2009 180.výr.CBP; 90 rokov NIK; 95 rokov I.Kompanie
Kadrovej
Fi OB 302;301;307 3 ks
0-0
6.50
1/1
2.00
980. 100 Lei 1943 (2x),44; 20 Lei 1944 patina; 50 Bani 1955 patina;
15 Bani 1966; 5 Bani 1954(2x),66; KM 64;62;86;93;83.2;92 9 ks
1-1
1.00
981. 20 Lei 1942
1/1
0.70
982. 1 Leu 1924,63,66; 3 Lei 1963,66; 5 Lei 1930a,42,78
KM 46;48;61;90;91;95;96;97 8 ks
0-1
1.50
983. 50 Bani 1921;25 Bani 1960,62,82; 1 Lei 1924p,38
KM 88;94;45;46p;56 6 ks
0-1
1.50
984. 50 Bani 1921; 1 Lei 1924p,63,66; 2 Lei 1924; KM 45-47;90;95; 5 ks
0-1
1.50
985. 10 Bani 1867 Heaton, Cu
-1/2
1.00
0-1
1.50
0-1
1.50
1-1-
1.00
1-1-
2.00
3 ks
1-1
0.80
991. 1 Rubeľ 1965 20.výr.víťazstva;obe var.
KM 135.1 2 ks hr.,škr.
1-1
2.00
992. 1 Rubeľ (1970) b.d. V.I.Lenin obe var.
KM 141 2 ks hr.,škr.
1-1
2.00
993. 1 Rubeľ 1978
KM 144
0/0
2.50
970. 2 Zł 1958,59,60,73,74
Fi OB 041
5 ks
971. 2 Zł 1960
Fi OB 041
972. 1 Zł 1949,66,75,76,77,78,85,86,87
Fi OB 037;038;039
9 ks
Poľsko od 1995
976. 2 Zł 2004 Olympiáda Atény
Fi OB 210
Rumunsko
979. 200 Lei 1942
Ag 6 g
KM 63 nepatrne prehnutá
KM 62
KM 4
986. 10 Bani 1905,55; 15 Bani 1960,66,75; 5 Bani 1966,75
987. 5 Bani 1905,06,56,63,66,75
KM 31;83;89;92;92a
988. 5 Bani 1906, 1956, 1966
KM 31;83.2;92
7 ks
6 ks
3 ks
Rumunsko od 1947
989. 1 Leu 1963; 2 Lei 1924p
KM 90;47
2 ks
990. 15 Bani 1960, 66, 75
KM 87;93;93a
ZSSR 1923-1991
XXII OH Moskva 1980
40
994. 1 Rubeľ 1990 130.výr.nar.A.P.Čechova KM Y 240 orig.etue
proof
8.00
995. 50 Kopejok 1924 PL Ag variant 3b podľa Ščelokova KM Y 89.1
1/2
9.00
996. 50 Kopejok 1924 TR Ag variant 3a podľa Ščelokova KM Y 89.1
1/2
9.00
997. 50 Kopejok 1925 PL Ag variant 4b podľa Ščelokova KM Y 89.2
1/2
9.00
998. 20 Kopejok 1939,61; 15 Kop. 61; 10 Kop. 33,61,74; 5 Kop. 61,74;
3 Kop. 70,74; 2 Kop. 71,74; 1 Kop. 37,72,73,74 16 ks
0-2
1.20
999. 15 Kopejok 196181; 20 Kopejok 1961
KM 132;131 3 ks
1-1
0.30
KM 116;130
7 ks
1-1
0.60
12 ks
1-2
1.70
1000. 10 Kopejok 1956 ,61,78,81,82,84,85
1001. 10 Kopejok 1956;61;71,3,7,8;80,1,2,4,5,7
1002. 10 Kopejok 1961,78,82,84
KM 130
4 ks
1-2
0.20
1003. 10 Kopejok 1961,78,81,82,84
KM 130
5 ks
1-1
0.40
1-1-
1.00
0-1-
1.00
1-1
0.60
1007. 3 Kopejky 1939;40;53,4,6,7;61;70,2,9;81,3,4,5 KM 107;128a 14 ks
1-1
2.00
1008. 3 Kopejky 1940,61,70,79,81,84
KM 107;128a
1-1
0.50
1009. 3 Kopejky 194056,57,61,70,72,79,81,84
KM 107;114;128a 9 ks
1-1
1.20
1010. 3 Kopejky 1956;61,8,9;70,1,2,3,9;80,3,4,8;90 KM 113;127a 14 ks
0-1
1.40
1011. 2 Kopejky 1961 ,69,71,73,79,84,90
KM 127a 7 ks
1-1
0.50
1012. 2 Kopejky 1961,69,71(3x)
KM 127a 5 ks
1-1
0.40
1013. 2 Kopejky 1961,8,9;70,1,2,3,9;80,3,4;90
KM 127a 12 ks
1-2
1.00
1-2
1.30
1-2
0.70
1004. 10 Kopejok 1961,71; 5 Kopejok 1961; 3 Kopejky 1978;
2 Kopejky 1968; 1 Kopejka 1968
6 ks
1005. 5 Kopejok 1956,61,62,76,80,86,87,88,89 KM 108;115;129a
1006. 5 Kopejok 1961,62,80,86,87,89
KM 129a
1014. 1 Kopejka 1963,9;71,2,4,5,6,7,8,9;84,5,6,8,9
1015. 1 Kopejka 1963,69,72,77,78,85,86,88
9 ks
6 ks
6 ks
15 ks
KM 126a 8 ks
1016. 1 Kopejka 1963,9;71,2,3,4,5,6,7,8,9;80,3,4,5,6,8,9
18 ks
0-2
1.60
1017. 1 Kopejka 1969,69,72,78,85,86,86,88
8 ks
1-2
0.60
1018. 100 Rubľov 1993;50 Rubľov 1993;20 Rubľov 1992;1 Rubeľ 1992 4 ks 0-1-
1.00
KM 126a
RFR 1991 Slovinsko 20071019. Komplet obehových euromincí 2007
0-1-
8.50
0-1
0.80
KM 950
0/0
1.50
KM 825
0/0
1.00
1023. 50 Pesetas 1990 EXPO´92;1992 Barcelona´92; 1995 PTAS
KM 853;906;946
3 ks
0-1
2.00
1024. 25 Pesetas 1980//82 MS vo futbale 1982
KM 818
0/0
1.00
KM 173;170 7 ks škr.
0-0-
4.00
Španielsko
1020. 1 Peseta 1944,84; 50 Centimos 1980 KM 767;821;815 3 ks škr.
Španielsko 1949-2001
1021. 100 Pesetas 1995 Juan Carlos I
FAO
1022. 50 Pesetas 1983 Juan Carlos I
1025. 25 Pesetas 1990(2x),91,92,94,95,96
41
1026. 10 Pesetas 1983,84 Juan Carlos I
KM 727
2 ks
1027. 5 Pesetas 1975//76,78,79,80; 82,84
KM 807;823
6 ks
škr.
0-0
1.00
0-1
1.50
1028. 5 Pesetas 1975//77,79; 1984 Juan Carlos I
KM 807 3 ks škr.
0-1
1.00
1029. 5 Pesetas 1980//81,82 MS vo futbale 1982
KM 817;818 2 ks
0-1
1.00
0-1
1.00
0-0-
1.40
0-0-
1.40
0-0
1.00
1034. 1 Peseta 1953//62;1966//67,70,71 Francisko Franco Caudillo;
1 Peseta 1975//76,78,79,80 Juan Carlos I; KM 775;796;806 8 ks
1-1
1.00
1035. 1 Peseta 1966//68,69,71; 1975//76,78,79,80 KM 125;127 7 ks
0-1
1.00
1036. 1 Peseta 1991,92,95,96 Juan Carlos I KM 832 4 ks škr.
0-1
0.70
0-1-
8.50
1038. 1 Frank 1968 B;1/2 Frank 1968; 5 Rapp 1981; SS 28a;27a;24c 3 ks
0-1
1.00
1039. Položka zbierky : 5 Frank 1974
S 47
1/1
8.00
1040. Položka zbierky : 5 Frank 2011
S 36a.4
0/0
5.00
1041. Položka zbierky : 2 Frank 1968
S 29a1
1/1
3.00
1042. Položka zbierky : 2 Frank 1969
S 29a1
1/1
3.00
1043. Položka zbierky : 2 Frank 1974
S 29a1
1/1
3.00
1044. Položka zbierky : 2 Frank 1979
S 29a1
1/1
1.60
1045. Položka zbierky : 2 Frank 1981
S 29a1
1/1
1.60
1046. Položka zbierky : 2 Frank 1985
S 29
1/1
1.60
1047. Položka zbierky : 2 Frank 1988
S 29
1/1
2.00
1048. Položka zbierky : 2 Frank 1993
S 29
1/1
2.00
1049. Položka zbierky : 2 Frank 2000
S 59
0/0
1.60
1050. Položka zbierky : 2 Frank 2007
S 59
0/0
1.60
1051. Položka zbierky : 1 Frank 1944
S 28
1/1
5.00
1052. Položka zbierky : 1 Frank 1968
S 28a1
1/1
4.00
1053. Položka zbierky : 1 Frank 1969
S 28a1
1/1
3.00
1054. Položka zbierky : 1 Frank 1978
S 28a1
0/0
0.90
1055. Položka zbierky : 1 Frank 1981
S 28a1
0/0
0.90
1056. Položka zbierky : 1 Frank 1987
S 58
0/0
1.00
1057. Položka zbierky : 1 Frank 1989
S 58
1/1
1.00
1058. Položka zbierky : 1 Frank 1995
S 58
1/1
1.00
1030. 5 Pesetas 1980,81,82 MS vo futbale
KM 817
3 ks
1031. 5 Pesetas 1989,91,92,94,95
KM 833;931;946
1032. 5 Pesetas 1992,93,94,95,96
KM 833;919;931;946;960
1033. 2 Pesetas 1982,84 Juan Carlos I
KM 122
5 ks
5 ks
2 ks
Španielsko 20021037. Komplet obehových euromincí 2003
Švajčiarsko
hr.
hr.
1059. Položka zbierky : 1/2 Frank 1921
S 27
1/1
5.00
1060. Položka zbierky : 1/2 Frank 1944
S 27
1/1
3.00
42
1061. Položka zbierky : 1/2 Frank 1957
S 27
0/0
2.00
1062. Položka zbierky : 1/2 Frank 1958
S 27
0/0
2.00
1063. Položka zbierky : 1/2 Frank 1959
S 27
1/1
2.00
1064. Položka zbierky : 1/2 Frank 1962
S 27
0/0
2.00
1065. Položka zbierky : 1/2 Frank 1963
S 27
1/1
3.00
1066. Položka zbierky : 1/2 Frank 1964
S 27
0/0
2.00
1067. Položka zbierky : 1/2 Frank 1965
S 27
0/0
3.00
1068. Položka zbierky : 1/2 Frank 1968
S 27a1
1/1
2.00
1069. Položka zbierky : 1/2 Frank 1969
S 27
1/1
2.00
1070. Položka zbierky : 1/2 Frank 1970
S 27
0/0
4.00
1071. Položka zbierky : 1/2 Frank 1971
S 27
1/1
4.00
1072. Položka zbierky : 1/2 Frank 1973
S 27a1
1/1
4.00
1073. Položka zbierky : 1/2 Frank 1974
S 27a1
1/1
1.00
1074. Položka zbierky : 1/2 Frank 1976
S 27a1
1/1
1.00
1075. Položka zbierky : 1/2 Frank 1980
S 27a
0/0
1.00
1076. Položka zbierky : 1/2 Frank 1982
S 27a2
1/1
1.00
1077. Položka zbierky : 1/2 Frank 1983
S 57
1/1
1.00
1078. Položka zbierky : 1/2 Frank 2008
S 57
0/0
0.50
1079. Položka zbierky : 1/2 Frank 2009
S 57
1/1
0.50
1080. Položka zbierky : 20 Rappen 1850
S 26
2/2-
2.00
1081. Položka zbierky : 20 Rappen 1884
S 26
2/1-
1.00
1082. Položka zbierky : 20 Rappen 1885
S 26
2/1
1.00
1083. Položka zbierky : 20 Rappen 1891
S 26
1/1
2.00
1084. Položka zbierky : 20 Rappen 1902
S 26
2/1
1.00
1085. Položka zbierky : 20 Rappen 1909
S 26
1/1
2.00
1086. Položka zbierky : 20 Rappen 1913
S 26
1/1
1.00
1087. Položka zbierky : 20 Rappen 1926
S 26
1/1
4.00
1088. Položka zbierky : 20 Rappen 1932
S 26
0/0
3.00
1089. Položka zbierky : 20 Rappen 1943
S 26a
1/1
1.00
1090. Položka zbierky : 20 Rappen 1944
S 26a
1/1
1.00
1091. Položka zbierky : 20 Rappen 1953
S 26a
1/1
2.00
1092. Položka zbierky : 20 Rappen 1958
S 26a
1/1
1.00
1093. Položka zbierky : 20 Rappen 1960
S 26a
1/1
1.00
1094. Položka zbierky : 20 Rappen 1961
S 26a
1/1
1.00
1095. Položka zbierky : 20 Rappen 1962
S 26a
1/1
1.00
1096. Položka zbierky : 20 Rappen 1963
S 26a
1/1
1.00
1097. Položka zbierky : 20 Rappen 1966
S 26a
1/1
1.00
1098. Položka zbierky : 20 Rappen 1967
S 26a
1/1
1.00
R
43
1099. Položka zbierky : 20 Rappen 1969
S 26a
1/1
1.00
1100. Položka zbierky : 20 Rappen 1970
S 26a
1/1
1.00
1101. Položka zbierky : 20 Rappen 1971
S 26a
0/0
1.00
1102. Položka zbierky : 20 Rappen 1974
S 26a
1/1
1.00
1103. Položka zbierky : 20 Rappen 1975
S 26a
1/1
1.00
1104. Položka zbierky : 20 Rappen 1976
S 26a
1/1
1.00
1105. Položka zbierky : 20 Rappen 1977
S 26a
1/1
1.00
1106. Položka zbierky : 20 Rappen 1978
S 26a
0/0
1.00
1107. Položka zbierky : 20 Rappen 1980
S 26a
0/0
1.00
1108. Položka zbierky : 20 Rappen 1981
S 26a
0/0
1.00
1109. Položka zbierky : 20 Rappen 1982
S 26a
1/1
1.00
1110. Položka zbierky : 20 Rappen 1983
S 26a
1/1
1.00
1111. Položka zbierky : 20 Rappen 1984
S 26a
1/1
1.00
1112. Položka zbierky : 20 Rappen 1985
S 26a
1/1
1.00
1113. Položka zbierky : 20 Rappen 1986
S 26a
1/1
1.00
1114. Položka zbierky : 20 Rappen 1988
S 26a
0/0
1.00
1115. Položka zbierky : 20 Rappen 1989
S 26a
1/1
1.00
1116. Položka zbierky : 20 Rappen 1991
S 26a
1/1
0.90
1117. Položka zbierky : 20 Rappen 1993
S 26a
1/1
0.90
1118. Položka zbierky : 20 Rappen 2004
S 26a
0/0
0.90
1119. Položka zbierky : 20 Rappen 2007
S 26a
0/0
0.90
1120. Položka zbierky : 20 Rappen 2008
S 26a
0/0
0.50
1121. Položka zbierky : 10 Rappen 1881
S 25
2/1-
3.00
1122. Položka zbierky : 10 Rappen 1882
S 25
2/1-
2.00
1123. Položka zbierky : 10 Rappen 1884
S 25
2/1
3.00
1124. Položka zbierky : 10 Rappen 1895
S 25
2/1
2.00
1125. Položka zbierky : 10 Rappen 1907
S 25
2/2
2.00
1126. Položka zbierky : 10 Rappen 1908
S 25
2/1
2.00
1127. Položka zbierky : 10 Rappen 1909
S 25
2/2
3.00
1128. Položka zbierky : 10 Rappen 1912
S 25
1/1
3.00
1129. Položka zbierky : 10 Rappen 1914
S 25
2/1
3.00
1130. Položka zbierky : 10 Rappen 1921
S 25
2/1
2.00
1131. Položka zbierky : 10 Rappen 1934
S 25b
1/1
4.00
1132. Položka zbierky : 10 Rappen 1939
S 25b
1/1
3.00
1133. Položka zbierky : 10 Rappen 1944
S 25
1/1
1.00
1134. Položka zbierky : 10 Rappen 1955
S 25
1/1
2.00
1135. Položka zbierky : 10 Rappen 1957
S 25
1/1
2.00
1136. Položka zbierky : 10 Rappen 1958
S 25
1/1
1.00
44
1137. Položka zbierky : 10 Rappen 1959
S 25
1/1
1.00
1138. Položka zbierky : 10 Rappen 1962
S 25
1/1
1.00
1139. Položka zbierky : 10 Rappen 1964
S 25
0/0
1.00
1140. Položka zbierky : 10 Rappen 1965
S 25
1/1
1.00
1141. Položka zbierky : 10 Rappen 1968
S 25
1/1
1.00
1142. Položka zbierky : 10 Rappen 1969
S 25
0/0
1.00
1143. Položka zbierky : 10 Rappen 1970
S 25
0/0
1.00
1144. Položka zbierky : 10 Rappen 1972
S 25
1/1
2.00
1145. Položka zbierky : 10 Rappen 1973
S 25
1/1
1.00
1146. Položka zbierky : 10 Rappen 1974
S 25
1/1
1.00
1147. Položka zbierky : 10 Rappen 1975
S 25
1/1
1.00
1148. Položka zbierky : 10 Rappen 1976
S 25
1/1
1.00
1149. Položka zbierky : 10 Rappen 1977
S 25
1/1
1.00
1150. Položka zbierky : 10 Rappen 1978
S 25
1/1
1.00
1151. Položka zbierky : 10 Rappen 1979
S 25
1/1
1.00
1152. Položka zbierky : 10 Rappen 1980
S 25
1/1
1.00
1153. Položka zbierky : 10 Rappen 1982
S 25
1/1
1.00
1154. Položka zbierky : 10 Rappen 1983
S 25
1/1
1.00
1155. Položka zbierky : 10 Rappen 1984
S 25
0/0
1.00
1156. Položka zbierky : 10 Rappen 1988
S 25
0/1
1.00
1157. Položka zbierky : 10 Rappen 1989
S 25
0/0
0.80
1158. Položka zbierky : 10 Rappen 1990
S 25
1/1
0.90
1159. Položka zbierky : 10 Rappen 1992
S 25
0/0
0.90
1160. Položka zbierky : 10 Rappen 1993
S 25
1/1
0.90
1161. Položka zbierky : 10 Rappen 1997
S 25
0/0
0.80
1162. Položka zbierky : 10 Rappen 2008
S 25
0/0
0.80
1163. Položka zbierky : 10 Rappen 2009
S 25
0/0
0.80
1164. Položka zbierky : 10 Rappen 2010
S 25
0/0
0.40
1165. Položka zbierky : 5 Rappen 1850
S 17
2/3
8.00
1166. Položka zbierky : 5 Rappen 1882
S 24
-2/2
2.00
1167. Položka zbierky : 5 Rappen 1893
S 24
2/1-
2.00
1168. Položka zbierky : 5 Rappen 1898
S 24
-1/1
2.00
1169. Položka zbierky : 5 Rappen 1900
S 24
-2/1-
3.00
1170. Položka zbierky : 5 Rappen 1901
S 24
-2/2
2.00
1171. Položka zbierky : 5 Rappen 1903
S 24
2/1-
3.00
1172. Položka zbierky : 5 Rappen 1906
S 24
2/1-
2.00
1173. Položka zbierky : 5 Rappen 1907
S 24
-2/1-
1.00
1174. Položka zbierky : 5 Rappen 1908
S 24
-1/1
2.00
45
1175. Položka zbierky : 5 Rappen 1909
S 24
1/1
2.00
1176. Položka zbierky : 5 Rappen 1910
S 24
1/2
8.00
1177. Položka zbierky : 5 Rappen 1915
S 24
2/1-
2.00
1178. Položka zbierky : 5 Rappen 1919
S 24
1/1
1.00
1179. Položka zbierky : 5 Rappen 1920
S 24
2/1
1.00
1180. Položka zbierky : 5 Rappen 1921
S 24
2/1
1.00
1181. Položka zbierky : 5 Rappen 1927
S 24
-1/1
1.00
1182. Položka zbierky : 5 Rappen 1931
S 24
1/1
0.80
1183. Položka zbierky : 5 Rappen 1938
S 24b
1/1
2.00
1184. Položka zbierky : 5 Rappen 1939
S 24b
0/0
1.00
1185. Položka zbierky : 5 Rappen 1942
S 24
0/0
1.00
1186. Položka zbierky : 5 Rappen 1944
S 24
1/1
0.80
1187. Položka zbierky : 5 Rappen 1946
S 24
1/1
1.00
1188. Položka zbierky : 5 Rappen 1947
S 24
-1/1
4.00
1189. Položka zbierky : 5 Rappen 1948
S 24
1/1
1.00
1190. Položka zbierky : 5 Rappen 1943
S 24
-1/1
0.80
1191. Položka zbierky : 5 Rappen 1951
S 24
0/0
2.00
1192. Položka zbierky : 5 Rappen 1953
S 24
-1/1
0.80
1193. Položka zbierky : 5 Rappen 1954
S 24
-1/1
0.80
1194. Položka zbierky : 5 Rappen 1955
S 24
1/1
0.80
1195. Položka zbierky : 5 Rappen 1957
S 24
1/1
0.80
1196. Položka zbierky : 5 Rappen 1958
S 24
1/1
0.80
1197. Položka zbierky : 5 Rappen 1959
S 24
1/1
1.00
1198. Položka zbierky : 5 Rappen 1962
S 24
1/1
0.70
1199. Položka zbierky : 5 Rappen 1963
S 24
1/1
0.60
1200. Položka zbierky : 5 Rappen 1964
S 24
1/1
0.50
1201. Položka zbierky : 5 Rappen 1966
S 24
1/1
0.50
1202. Položka zbierky : 5 Rappen 1968
S 24
0/0
1.00
1203. Položka zbierky : 5 Rappen 1969
S 24
0/0
1.00
1204. Položka zbierky : 5 Rappen 1970
S 24
0/0
0.70
1205. Položka zbierky : 5 Rappen 1971
S 24
0/0
0.50
1206. Položka zbierky : 5 Rappen 1974
S 24
1/1
0.50
1207. Položka zbierky : 5 Rappen 1975
S 24
1/1
0.50
1208. Položka zbierky : 5 Rappen 1977
S 24
0/0
1.00
1209. Položka zbierky : 5 Rappen 1979
S 24c
0/0
1.00
1210. Položka zbierky : 5 Rappen 1981
S 24c
0/0
0.50
1211. Položka zbierky : 5 Rappen 1982
S 24c
0/0
0.50
1212. Položka zbierky : 5 Rappen 1983
S 24c
1/1
0.50
R
R
46
1213. Položka zbierky : 5 Rappen 1984
S 24c
1/1
0.50
1214. Položka zbierky : 5 Rappen 1985
S 24c
0/0
0.50
1215. Položka zbierky : 5 Rappen 1986
S 24c
1/1
0.50
1216. Položka zbierky : 5 Rappen 1987
S 24c
0/0
1.00
1217. Položka zbierky : 5 Rappen 1988
S 24c
0/0
0.50
1218. Položka zbierky : 5 Rappen 1989
S 24c
0/0
0.30
1219. Položka zbierky : 5 Rappen 1991
S 24c
0/0
0.30
1220. Položka zbierky : 5 Rappen 1992
S 24c
0/0
0.30
1221. Položka zbierky : 5 Rappen 2009
S 24c
0/0
0.30
1222. Položka zbierky : 2 Rappen 1850
S 16
-1/1
2.00
1223. Položka zbierky : 2 Rappen 1851
S 16
-1/1-
3.20
1224. Položka zbierky : 2 Rappen 1866
S 16
1/1
9.00
1225. Položka zbierky : 2 Rappen 1893
S 16
R
1/1
8.00
1226. Položka zbierky : 2 Rappen 1883
S 16
R
1/1
4.00
1227. Položka zbierky : 2 Rappen 1893
S 16
1/1
3.00
1228. Položka zbierky : 2 Rappen 1908
S 16
0/0
2.00
1229. Položka zbierky : 2 Rappen 1944
S 16a
1/1-
1.00
1230. Položka zbierky : 2 Rappen 1954
S 42
1/1
3.00
1231. Položka zbierky : 2 Rappen 1955
S 42
1/1
2.00
1232. Položka zbierky : 2 Rappen 1958
S 42
1/1
1.00
1233. Položka zbierky : 2 Rappen 1963
S 42
1/1
0.80
1234. Položka zbierky : 1 Rappen 1907
S 15
1/1-
6.00
1235. Položka zbierky : 1 Rappen 1911
S 15
1/1
3.00
1236. Položka zbierky : 1 Rappen 1912
S 15
0/1
6.00
1237. Položka zbierky : 1 Rappen 1914
S 15
1/1
1.00
1238. Položka zbierky : 1 Rappen 1936
S 15
1/1
0.80
1239. Položka zbierky : 1 Rappen 1941
S 15
1/1
0.80
1240. Položka zbierky : 1 Rappen 1949
S 41
1/1
1.00
1241. Položka zbierky : 1 Rappen 1951
S 41
1/1
1.00
1242. Položka zbierky : 1 Rappen 1956
S 41
1/1
1.00
1243. Položka zbierky : 1 Rappen 1958
S 41
1/1
0.80
1244. Položka zbierky : 1 Rappen 1958
S 41
1/1
1.00
1245. Položka zbierky : 1 Rappen 1968
S 41
1/1
1.00
1246. Položka zbierky : 1 Rappen 1971
S 41
0/0
1.00
1247. Položka zbierky : 1 Rappen 1982
S 41
0/0
1.00
1248. Položka zbierky : 1 Rappen 1984
S 41
0/0
1.00
KM 586a;604a;603 3 ks
0-0
1.00
R
R
Švédsko
1249. 1 korunák 1973,89; 50 Öre 1984
47
1250. 1 korunák 1977,79,81,88,90
KM 604;604a
1251. 50 Öre 1973 Gustaf VI. Adolf
KM 837
1252. 10 Öre 198,87,88,89,90
KM 601
6 ks
5 ks
0-0
2.00
1/1
0.70
0-0
1.50
-0/1-
1.00
1-3
3.00
0-1
2.60
Taliansko do 1900
1253. 10 Centesimi 1867 B/I minc. Birmingham KM 27.1 dr.škr.,st.kor.
1254. 5 Centesimi 1861; 2 Centesimi 1867 M; 10 Centesimi 1866 OM,
1893 B/I
KM 2;3;11;27
4 ks
Taliansko 1900-1946
1255. 50 Centesimi 1920,25
KM 61.1;61.2
1256. 20 Centesimi 1908,10
KM 44
2 ks
0-1
1.50
1257. 20 Centesimi 1909,14,19
KM 44;58
3 ks
1-1
1.40
1258. 20 Centesimi 1918,19,21
KM 44;51
3 ks
1-1
1.50
1259. 20 Centesimi 1919
KM 58
1/1
0.50
minc.Rím
2 ks
1260. 10 Centesimi 1921,22(2x),26,27
KM 60
5 ks
1-1
2.00
1261. 5 Centesimi 1919,20,21,22,23,25
KM 59
6 ks
0-1
3.00
1262. 5 Centesimi 1919,24
KM 59
2 ks
1-1
1.00
0/0
2.40
0-1
3.00
1-1
4.60
Taliansko 1946-2001
1263. 1000 Lire 1997 bimetal
KM 194
1264. 500 Lire 1993,95,98
KM 111;160;193
1265. 200 Lire 1979,91,92,93,94,96
KM 105;151;155;164;184 6 ks
3 ks
1266. 200 Lire 1993 70.výr.aeronautiky
KM 155
0/0
1.50
1267. 200 Lire 1994 180.výr.karabinierov
KM 164
0/0
1.50
1268. 100 Lire 1956,77
KM 96
2 ks
0-0
0.70
1269. 100 Lire 1957,77,79 minc.Rím
KM 96
3 ks
0-0
2.00
1270. 100 Lire 1979 F.A.O
KM 106
0/0
1.40
1271. 100 Lire 1979,81 F.A.O
KM 106;108
0-1
2.00
1272. 100 Lire 1981; 200 Lire 1992,94
KM 108;151;164
0-1
2.60
1273. 100 Lire 1991 nový typ
KM 96a
0/0
0.70
1274. 50 Lire 1955,71,76
KM 95
3 ks
0-0
1.00
1275. 50 Lire 1956,77,78
KM 95
3 ks
0-0
0.80
1276. 10 Lire 1951,2,3,4,5;73,4,5,6;82
KM 93
10 ks
1-1
1.00
0-1
2.20
2 ks
1277. 10 Lire 1953; 5 Lira 1954,27; 2 Lira 1924 minc.Rím
KM 92;67.1;63;93
4 ks
3 ks
Turecko 1940-2005
1278. 100000 Lira 1999
KM 1078
1/1
2.00
1279. 100000 Lira 2000
KM 1078
1/1
2.00
1280. 100000 Lira 2002
KM 1106
1/1
2.00
1281. 50000 Lira 1998,2001 CuNi
KM 1056;1105 2 ks
0-1-
3.00
1282. 50000 Lira 2001
KM 1105
1/1
1.00
48
1283. 25000 Lira 1996
KM 1041
1284. 10000 Lira 1994,95,96
KM 1027.1
1285. 10000 Lira 1995
KM 1027.1
3 ks
2 ks
0/0
2.00
0-1
3.00
1/1
2.00
1-1
3.00
1/1
3.00
0-1
2.00
1286. 10000 Lira 1996 obe var. hrany
KM 1027.1
1287. 10000 Lira 1999
KM 1027.2
1288. 5000 Lira 1992,94,96
KM 1025;1029.1
1289. 5000 Lira 1992
KM 1025
0/0
3.00
1290. 5000 Lira 1995
KM 1029.1
0/0
1.00
1291. 5000 Lira 1996
KM 1029.1
0/0
1.00
1292. 2500 Lira 1992
KM 1015
1/1
2.00
1293. 1000 Lira 1990,91,93,95
KM 997;1028
0-1
3.00
1294. 1000 Lira 1990
KM 997
0/0
2.00
1295. 1000 Lira 1991
KM 997
0/0
2.00
1296. 1000 Lira 1993
KM 997
0/0
2.00
1297. 1000 Lira 1995
KM 1027.1
0/0
1.00
1298. 500 Lira 1986,91
KM 989
0-1
1.00
1299. 500 Lira 1989 AlBz
KM 989
1/1
1.00
1300. 500 Lira 1990
KM 989
0/0
1.00
1301. 500 Lira 1991
KM 989
0/0
1.00
1302. 100 Lira 1986,88,89,90,91,92
KM 967;988
0-1
3.40
1303. 100 Lira 1986
KM 967
1/1
1.00
1304. 100 Lira 1988
KM 967
1/1
1.00
1305. 100 Lira 1989
KM 988
1/1
0.90
1306. 100 Lira 1990
KM 988
1/1
0.80
1307. 100 Lira 1991
KM 988
1/1
0.80
1308. 100 Lira 1992
KM 988
1/1
0.90
1309. 50 Lira 1985,89 CuNi, AlBz
KM 966;987
2 ks
1-1-
0.70
1310. 50 Lira 1986,89
KM 966;987
2 ks
0-1
1.00
1311. 50 Lira 1986
KM 966
1/1
0.80
1312. 50 Lira 1987
KM 966
1/1
0.80
1313. 50 Lira 1989
KM 987
1/1
0.90
1314. 25 Lira 1985,87
KM 975
0-1
1.10
1315. 25 Lira 1985,88 Al
KM 975 2 ks
0-1-
0.80
1316. 25 Lira 1987
KM 975
1/1
0.80
1317. 10 Lira 1984
KM 964
1/1
0.70
1318. 10 Lira 1984,86,87 Al
KM 964
0-1
0.90
1319. 10 Lira 1986
KM 964
1/1
0.70
1320. 5 Lira 1975,76
KM 905
0-1
1.40
3 ks
4 ks
2 ks
2 ks
3 ks
2 ks
6 ks
49
1321. 5 Lira 1975; 100000 Lira 2000; 100 Bin Lira 2001;
250 Bin Lira 2002;
KM 905;1078;1106;1137 4 ks
0-1
3.00
1322. 5 Lira 1975
KM 905
0/0
1.00
1323. 5 Lira 1976
KM 905
0/0
1.00
1324. 5 Lira 1981
KM 944
0/0
0.80
1325. 5 Lira 1983
KM 949.2
1/1
0.80
1326. 2 1/2 Lira 1977,78; 1 Lira 1979,81
KM 893,2;943;889a
0-1
1.40
1327. 2 1/2 Lira 1978
KM 893
1/1
0.80
KM 889
2/2
0.80
1-1-
1.20
1/1
0.80
1-1-
1.30
1332. 50 Kurus 1975,77,79; 25 Kurus 1970; 10 Kurus 1968,69,70;
5 Kurus 1969 KM 890.1;891.1;892.3;899 8 ks škr.,hr.
0-1
1.20
1333. 50 Kurus 1976
KM 890
1/1
0.80
1334. 50 Kurus 1977
KM 899
1/1
0.90
1335. 25 Kurus 1967,68,70,74 CuNi
KM 892.3
1-1-
1.00
1-1-
2.00
0/0
1.00
1328. 1 Lira 1957
CuNi
1329. 1 Lira 1975,76,77,79 CuNi
KM 889a.2
1330. 50 Kurus 1971
KM 899
1331. 50 Kurus 1971,73,75,77,79 CuNi
4 ks
4 ks
KM 899 5 ks
4 ks
Turecko od 2005
1336. 1 Lira 2009,10,11,12
bimetal
4 ks
1337. 1 Lira 2011
bimetal
1338. 50 Kurus 2009,10,11
bimetal
3 ks
1-1-
1.50
1339. 25 Kurus 2009,10
CuNi
2 ks
1-1-
1.00
1340. 10 Kurus 2007,09
CuNi
2 ks
1-1-
1.00
1341. 5 Kurus 2009,10,11
CuNi
3 ks
1-1-
0.70
1342. 1 Kurus 2007,09,11
CuNi,AlBz
0-1
0.70
0/0
0.50
1/1
1.00
0-1
3.40
1346. 1 Penny 1916 Juraj V.; 1945 Juraj VI.; 1967 Elizabeth II.
KM 810;845;897 3 ks
0-1
2.60
1347. 1 Penny 1919,66,67
KM 810;897
0-1
2.60
1348. 1 Penny 1938 Juraj VI.
KM 845
0/0
1.00
0/0
1.20
3 ks
Ukrajina
1343. 25 Kopejok 2010; 10 Kopejok 2009
KM 2.1b;1.1b
2 ks
Veľká Británia do 1968
1344. 1 Schilling 1961 Elizabeth II
KM 904
1345. 1 Penny 1916,19,27,36 Juraj V.
KM 810;826;838
3 ks
4 ks
Veľká Británia od 1968
1349. 50 Pence 1969
KM 913
1350. 20 Pence 1982,93
KM 931;939
2 ks
0-1
1.40
1351. 5 Pence 1990,91,92
KM 937b
3 ks
0-1
1.00
50
1352. 5 Pence 1992; 2 Penny 1993; 1 Penny 1980; 1/2 Penny 1971
KM 914;915;936;937
4 ks
0-1
1.20
1353. 2 New Penny 1971,93
0-1
0.70
0-1
1.00
1355. 10 Milliemies 1967 Al Spojená arabská republika zjednotená KM 411
1/1
0.80
1356. 1 Pound 2007 (1428)
KM 940a
1/1
1.00
1357. 1 Pound 2008 (1429)
KM 940a
0/0
1.00
1358. 25 Piastrov 1993 (otvor); 10 Piastrov 1992 (mešita);
5 Piastrov 1992 (váza)
KM 734;733;731 3 ks
0-1
3.60
1359. 25 Piastrov 1993 (otvor); 10 Piastrov 1984 (mešita);
5 Piastrov 1922 (váza)
KM 734;556;731 3 ks
0-1
2.80
1360. 20 Piastrov 1984,92 (mešita); 10 Piastrov 1972 (orol); 1984 (mešita);
5 Piastrov 1992 (váza)
KM 731;430;733;556;557 5 ks
0-1
3.60
1361. 10 Piastrov 1984
1/1
0.50
1-1
0.80
0-1
3.80
1/1
1.00
1-2
2.00
1/1
1.20
KM 66
1/1
3.00
1368. 10 Rupees 2000 CuNi
KM 61
1/1
2.00
1369. 1 , 1/2 Rupee 2009 CuNi
KM 55;54
2 ks
0-1
0.90
1370. 1 Rupee ; 10 Cents 2010 CuNi
KM 55,53
2 ks
0-1
0.80
1371. 5, 1 Ruppes ; 10, 5 Cents 2007 CuNi,Bz KM 51.2;50.2;48a;47a; 4ks
0-1
5.00
1372. 25 Cents 2010; 1 Cent 1982
0-1
1.70
0-1
6.50
0/0
1.50
1-2
1.00
KM 916;936a
2 ks
1354. 2 New Penny 1976,78,80,81,88,89,93 KM 915;935;935a 7 ks n.škr.
Afrika
Egypt
KM 556
1362. 10 Piastrov 1992 (mešita); 5 Piastrov 1992 (váza) KM 731;732 2 ks
Etiópia
1363. 50, 25, 10, 5, 1 Cents 2004,1977
KM 47-43
5 ks
Keňa
1364. 10 Schillings 1997
bimetal
SCWC 27
1365. 1 Schilling 1975; 10 Cent 1984
KM 14;18
2 ks
Libya
1366. 100 Dirhamos 1399 (1979)
KM 23
škr.,hr.
Mauritius
1367. 20 Rupees 2007
bimetal
Seychelly
KM 49a;46.1
2 ks
Uganda
1373. 500, 200, 100, 50, 10, 5, 2, 1 Schilling 2008, 2007, 1987
KM 7,;69;67;66;30;29;28;27 8 ks
Amerika
Argentína
1374. 1 Peso 1960 150.výr.samostatnosti
KM 58
1375. 10 Centavos 1908, 1915, 1983
KM 35;89
3 ks
51
Bahamy
1376. 25 , 15 , 5 Cents 2005
KM 63.2;62;60
1377. 10 Cents 2007; 1 Cent 2009
KM 61;59a
3 ks
2 ks
0-1
2.80
0-1
1.80
Brazília 1967-1985
1378. 1 Cruzeiro 1979; 10 Centavos 1970
KM 590;578.2
2 ks
0-1
0.70
1379. 10, 20 Centavos 1970
KM 578.2;579.2
2 ks
0-0
0.70
0-1
1.40
0-0
1.20
1380. 10 Centavos 1970,94; 25 Centavos 1994 KM 578.2;633;634
1381. 5 Centavos 1969,94
KM 577.2;635
3 ks
2 ks
Kanada
1382. 1 Dollar 2008
ZOH 2010 vták
KM 726
1/1
2.40
1383. 1 Dollar 2010
ZOH 2010 symbol olympiády
KM 727
1/1
1.90
KM 535
1/1
1.00
1385. 25 Cents 2007 ZOH 2010 biatlon,paraolymp.,zjazd na lyžiach 3ks
1-1
0.90
1386. 25 Cents 2008 ZOH 2010 krasokorčulovanie, boby,
snowbord, akrobatické lyžovanie 4 ks
1-1
4.20
1387. 25 Cents 2009 ZOH 2002 ženský hokej i vo farbe 2 ks
1-1
4.60
1388. 25 Cents 2009 ZOH 2002 mužský hokej i vo farbe 2 ks
1-1
4.20
1389. 25 Cents 2009 ZOH 2010 paraolymp.hokej, rýchlokorčulovanie,
beh na lyžiach, C.Klaserová rýchlokorčulovanie 4 ks
1-1
4.80
1390. 25 Cents 2011 bizón,bizón fareb.; 1 Cent 2011 javor.list 3 ks
1-1
4.00
1391. 25 Cents 2011 bizón,bizón fareb.; 1 Cent 2011 javor.list 3 ks
1-1
4.00
1392. 25 Cents 2011 bizón,bizón fareb.; 1 Cent 2011 javor.list 3 ks
1-1
4.00
1393. 5 Cents 1917 Juraj V. 1910-1936
1/0
2.50
1384. 25 Cents 2005 Veteráni vojny
KM 22
Dominikánska republika
1394. 1 Peso 1992
KM 80.1
škr.
1/1
0.50
1395. 1 Peso 1991,92
KM 80.1
2 ks
-1/1-
0.70
1/1
1.00
-0/0-
1.00
1/1
1.00
0-1-
1.20
1/1
0.50
-0/1
2.00
1402. 20 Centavos 1962;5 Centavos 1961,68; KM 31;11b;34; 3ks st.kor.,dr.hr. 0-2
1.30
1403. 5 Centavos 1966,68,71,60
KM 34;11
-0/1-
1.70
1404. 5 Centavos 1968,71
KM 34
-0/1
0.70
Kostarika
1396. 5 Colones 1983
KM 214,1
Kuba do 1962
1397. 10 Centavos 1949
KM 12
1398. 5 Centavos 1946
KM 11.3
1399. 5 Centavos 1961; 20 Centavos 1962
1400. 1 Centavo 1961
KM 11b;31
KM 9.2
2 ks
Kuba od 1962
1401. 20 Centavos 1962,68,69
KM 31;35
3 ks
4 ks
2 ks
52
Mexiko od 1992
1405. 50 Centavos 1997
KM 549
1/1
1.00
Nicaragua
1406. 5, 1 Cordoba; 25, 10 Centavos 2007
KM 90;98;101;104 4 ks
0-1
3.80
1407. 50 Centavos 1997; 5 Centavos 2002
KM 88;97
0-1
1.40
2 ks
Peru
1408. 100 Solea 1980
KM 283
0/0
1.80
1409. 1 Inti 1986
KM 296
1/1
0.50
0/0
4.80
Turks and Caicos Islands
1410. 5 Crowns 1992 Albertiville OH´92 Barcelona
KM 70
USA
1411. 1 Dollar 1972 D
KM 203
0/1
3.00
1412. 1 Dollar 1976 typ 1 200.výr.USA
KM 206 škv.
1/1
2.00
1413. 1 Dollar 1979 P; 1/2 Dollar 1971 D
KM 207; 202b
0-1
6.00
1414. 1 Dollar 2000 P
KM 318
0/1
3.00
1415. 1/2 Dollar 1967
KM 164a
hr.
1/1
1.00
1416. 1/2 Dollar 1971 , 1971 D
KM 202b
2 ks
0-1
3.00
1417. 1/2 dollar 1976 D
KM 205
0-1
1.50
1418. 1/4 Dollar 2000 D New Hampshire
KM 309
2/2
0.70
1/1
0.70
1/1
0.50
0-0
5.00
0-1
9.00
2 ks
1419. 1/4 Dollar 2008 D Hawaii
1420. 1 Dime 1967
KM 195a
Ázia
Azerbajdžan
1421. 50, 20, 5 Qapik 1993;10 Qapik 1992
1422. 50, 20, 10, 5, 3, 1 Qapik 2006
KM 1a;2a;3a;4a 4 ks
KM 44;43;42;41;40;39
6 ks
Ceylon
1423. 2 Rupees 1993
KM 147
1/1
0.20
1424. 5 Cents 1971
KM 129
1/1
0.40
0-0
4.60
1/1
1.00
-1/2
0.70
0-0
0.50
0/0
0.50
Čínska ľudová republika
1425. 5 Fen 1983,88; 2 Fen 1988; 1 Jiao 1991,93,95,98 (Al);
5 Jiao 1992 (brass) 8 ks
Hong-Kong
1426. 10 Dollars 1995 bimetal
1427. 1 Dollar 1980 Elizabeth II
1428. 20 Cents 1997
KM 67
KM 70
KM 43 škvr.,hr.
2 ks
Irak
1429. 50 Fils 1981
KM 128
53
Severná Korea
1430. 10 Won 2012
KM 103
0/0
0.20
0/0
2.60
0/0
2.00
Jordánsko
1431. 5 Piastres AH 1421(2000) Abdullah Ibn Al.Hussein
KM 73
1432. 10 piasters AH 1416 (1996) KM 55
Kazachstan
1433. 50 Tyin 1993
KM 5
0/0
0.70
1434. 20 Tyin 1993
KM 4
0/0
0.50
1435. 10 Tyin 1993
KM 3a
0/0
0.40
1436. 10, 5, 2 Tyin 1993
KM 3a;2;1
0-1
2.50
0-1
9.00
3 ks
Kyrgyzstan
1437. 10 Som 2009; 5,3,1 Som 2008; 50,10,1 Tijin 2008 KM 16-11 7 ks
Libanon
1438. 50 Piastrov 1969
KM 28.1 hr.
-0/0-
0.40
1439. 50 Piastrov 1969
KM 28.1
-1/1-
1.00
0-0
0.90
0-1
4.00
1/1
0.50
0-0
0.40
Malajzia
1440. 1 Sen 1996; 5 Sen 1996
KM 49;50
2 ks
Pridnesterská moldavská republika
1441. 50,25,10,5 Kopejek 2005; 1 Kopejka 2000 KM 53;52a;51;50 5 ks
Singapur
1442. 1 Cent 1971
KM 1
Severná Korea
1443. 1 Chon 1959 ; 5 hon 1974
KM 1;2
2 ks
Sýria
1444. 1 Pound 1968 (1387)
KM 98
-0/0-
1.00
1445. 1 Pound 1971 (1391)
KM 98
-0/0-
1.00
1446. 1 Pound 1974 (1394)
KM 98
-0/0-
1.00
1447. 25 Piastres 1974 (1394)
KM 107
0/0
0.50
0/0
1.00
1/1
1.00
0-2-
1.50
Taiwan
1448. 10 Yuan 1981 Chian Kai-shek
KM 553
Thajsko
1449. 5 Baht 1998
SCWC 219
1450. 1 Baht 1962,74,77; 5 Baht 1977
KM 84;100;110;111
4 ks
1451. 1 Baht 1962
KM 84
1/1-
1.50
1452. 1 Baht 1974
SCWC 100
1/1
1.00
1453. 1 Baht 1982
SCWC 159.1
1/1
1.50
1454. 1 Baht 1995
SCWC 183
1/1
1.00
1455. 1 Baht 1997
SCWC 183
1/1
1.00
54
1456. 1 Baht 1998
SCWC 183
1/1
1.00
1457. 50 Satang 1998
SCWC 203
1/1
0.80
0/0
0.70
0-0
4.40
Turkmenistan
1458. 50 Teňňesi 1993
KM 5
1459. 50, 20, 10, 5, 1 Tenge 1993
5 ks
1460. 20 Teňňesi 1993
KM 4
0/0
0.50
1461. 10 Teňňesi 1993
KM 3
0/0
0.50
1462. 5 Teňňesi 1993
KM 2
0/0
0.40
1463. 1 Teňňesi 1993
KM 1
0/0
0.40
0-0
3.60
Uzbekistan
1464. 50, 20, 10, 5, 3, 1 Tijin 1994
6 ks
Austrália
Austrália do 1965
1465. 1 Penny 1938,39,41-45,47,48 George VI.
KM 36
9 ks
1-1
9.00
1466. 1 Penny 1949,50,51,52
KM 43
4 ks
1-1
3.00
1/1
1.00
1-1
9.00
George VI.
1467. 1 Penny 1953 Elizabeth II
KM 50
1468. 1 Penny 1955 - 1964 Elizabeth II
KM 56
10 ks
Austrália od 1966
1469. 1 Dollar 1984
Alžbeta II. 5 klokanov
KM 77
0/0
1.50
1470. 1 Dollar 1986
Medzinárodný rok mieru
KM 87
1/1
1.00
1471. 1 Dollar 1988
200 rokov Austrálie
KM 100
1/1
3.00
1472. 1 Dollar 1993
Enviromentalistika
KM 208
1/1
1.00
1473. 1 Dollar 1996 100.výr.úmrtia sira Parkera-zakl.federace KM 210
1/1
1.00
1474. 1 Dollar 1997 100.výr.nar.priekopníka letectva Smitha
1/1
2.00
KM 327
1475. 1 Dollar 1999
Rok seniorov
KM 405
1/1
2.00
1476. 1 Dollar 2001
100 rokov federácie
KM 534.2
1/1
2.00
1477. 1 Dollar 2001
Medzinárodný rok dobrovoľníkov
1/1
3.00
1478. 1 Dollar 2002
Rok vnútrozemia
KM 600.1
1/1
1.00
1479. 1 Dollar 2003
Oslava dobrovoľníctva
KM 690
1/1
3.40
1480. 1 Dollar 2003
100 rokov hlasovacieho práva žien
KM 754
1/1
2.40
KM 747
1/1
1.00
KM 682
1481. 1 Dollar 2005 60 rokov od skončenia 2.svetovej vojny
1482. 1 Dollar 2007
Ekonomické fórum APEC
1/1
1.20
1483. 1 Dollar 2008
100 rokov skautingu
1/1
1.40
1484. 1 Dollar 2009
100 rokov od zavedenia penzie
1/1
1.20
1485. 1 Dollar 2010
100 rokov od založenia ženského skautingu
1/1
1.40
1486. 50 Cents 1970 200 rokov od J.Cooka
KM 69
1/1
1.20
1487. 50 cents 1977 25 rokov kráľovnej na tróne
KM 70
1/1
0.50
1488. 50 Cents 1981 Svadba Charlesa a Diany
KM 72
0/0
3.00
55
1489. 50 Cents 1981 Svadba Charlesa a Diany
KM 72
1/1
3.00
1490. 50 Cents 1982 XII. hry Commonwealthu
KM 74
2/2
0.50
1491. 50 Cents 1988 200 rokov od objavenia Austrálie
KM 99
1/1
2.60
1492. 50 Cents 1994
KM 257
1/1
1.60
1493. 50 Cents 1995 50 rokov od skončenia 2.svet.vojny KM 294
1/1
0.90
1494. 50 Cents 1998 200 rokov od plavby okolo Tasmánie
KM 364
1/1
1.20
1495. 50 Cents 2000 Milénium
KM 488.1
1/1
1.40
1496. 50 Cents 2000 Návšteva kráľovnej v Austrálii r.2000
KM 437
1/1
3.80
1497. 50 Cents 2001 100 rokov Austrálie ako štátu
KM 491.1
1/1
0.50
1498. 50 Cents 2001 100 rokov Camberry
KM 553
1/1
3.20
1499. 50 Cents 2001 100 rokov Nový Južný Wales v Austrálii
KM 551
1/1
2.60
1500. 50 Cents 2001 100 rokov Norfolk Island v Austrálii
KM 533
1/1
2.80
1501. 50 Cents 2001 100 rokov Severného Teritória v Austrálii KM 559
1/1
2.80
1502. 50 Cents 2001 100 rokov Queenslandu v Austrálii
KM 555
1/1
2.80
1503. 50 Cents 2001 100 rokov Južnej Austrálie v Austrálii
KM 561
1/1
2.60
1504. 50 Cents 2001 100 rokov Tasmánie v Austrálii
KM 565
1/1
2.80
1505. 50 Cents 2001 100 rokov Victórie v Austrálii
KM 557
1/1
2.60
1506. 50 Cents 2001 100 rokov Západnej Austrálie v Austrálii KM 563
1/1
2.80
1507. 50 Cents 2002 Rok vnútrozemia - mlyny
KM 602
1/1
1.80
1508. 50 Cents 2003 Na pamiatku dobrovoľníkov
KM 689
1/1
1.80
1509. 50 Cents 2004 Fauna
KM 694
1/1
2.00
1510. 50 Cents 2005 60 rokov od 2.svetovej vojny
KM 746
1/1
1.80
1511. 50 Cents 2006 XVIII. hry Commonwealthu
KM 774
1/1
1.80
1/1
1.40
Medzinárodny rok OSN
1512. 50 Cents 2010 Austrálsky skvelý deň
1513. 20 Cents 1995 50 rokov OSN
KM 295
1/1
1.20
1514. 20 Cents 2001 Sir Donald Bradman-legenda kriketu
KM 589
1/1
1.50
1515. 20 Cents 2001 100 rokov Nový Južný Wales v Austrálii
KM 550
1/1
3.60
1516. 20 Cents 2001 100 rokov Norfolk Island v Austrálii
KM 532
1/1
3.60
1517. 20 Cents 2001 100 rokov Severného Teritória v Austrálii KM 558
1/1
3.60
1518. 20 Cents 2001 100 rokov Queenslandu v Austrálii
KM 554
1/1
3.80
1519. 20 Cents 2001 100 rokov Západnej Austrálie v Austrálii KM 562
1/1
3.60
1520. 20 Cents 2001 100 rokov Tasmánie v Austrálii
KM 564
2/2
3.60
1521. 20 Cents 2001 100 rokov Victórie v Austrálii
KM 556
1/1
3.60
1522. 20 Cents 2001 100 rokov Južnej Austrálie v Austrálii
KM 560
1/1
3.60
1523. 20 Cents 2003 Na pamiatku dobrovoľníkov
KM 688
1/1
1.50
1524. 20 Cents 2005 60 rokov od 2.svetovej vojny
KM 745
1/1
1.50
1525. 20 Cents 2010 100 rokov od založenia Daňového úradu
1/1
0.90
1526. 20 Cents 2011 Medzinárodný deň žien
1/1
0.90
56
1527. 20 Cents 2011 Svadba Wiliama a Kate
1/1
3.60
0-0
1.00
1/1
3.60
Austrália
1528. 5 Cent 1984,85
Alžbeta II. ježura
KM 64;80
2 ks
1529. 2 Dollars 1990
Alžbeta II. / volavka
KM 79
1530. 1 Dollar 1982
Alžbeta II. / takahe
KM 51
0/0
7.00
1531. 20 Cents 1975
Alžbeta II. / kiwi
KM 36
-1/1-
1.00
1532. 10 Cents 1980
Alžbeta II. / motýľ
KM 41
1/1
1.00
1533. 5 Cents 1978
Alžbeta II. / tuatara
KM 34
-0/1
0.60
1534. 5 Cents 1980
Alžbeta II. / tuatara
KM 34
-0/1
0.60
1535. 5 Cents 1987
Alžbeta II. / tuatara
KM 60
-0/1-
0.60
ČNS
1536. Av.: portrét sprava, hore opis: Akademik Josef Dobiáš, vľavo:
Pelhřimov, vpravo:1888-1972; Rv.: Česká numismatická společnost;
sign. JP 79, 55 mm, tombak
0/0
4.40
1537. Av.:budova divadla, dole: 1883-1983, opis:Národ sobě; Rv.:nápis:
Sté výročí/znovuotevření/Národního/divadla/v Praze/Národní muzeum
v Praze/ Česká numismatická společnost; sign., 40 mm, bz postriebr.
0/0
5.00
ČNS pobočka Kroměříž
1538. Av.: portrét, vpravo opis: Bruno ze Schaumburgu 1281-1981, erb;
Rv.:mesto, dole nápis: Moje mesto učinil/zdi obehnati rozkázal/
věžemi okrášlil/Kroměříž, dole opis: ČNS pobočka Kroměříž;
sign.Poldaufová,rub Š.Novotný, 60 mm, lesklý bronz
0/0
8.50
ČNS pobočka Brno
1539. Av.:portrét, vľavo:Rudolf Kubín 1909-73;Rv:noty-Já jsem horník,
ťažná veža, dole: Konzervatoř v Ostravě 1953-1983, vydala ČNS
pob.Ostrava; sign., 69 mm, tombak
0/0
6.00
SNS pobočka Bratislava
1540. 1980 Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava;
Korvinova veža,Dóm sv.Martina Av.; Medaila M.Terézie, Medailérsky
klub 2.12.1980; pat.tombak, 70 mm, sign. Košťál
1/1
7.00
1541. Av.: 550.výr.udelenia mincových práv mestu Bratislava, sign.
1980;listina, pečať; Rv.:Slovenská numizmatická spoločnosť,
pobočka Bratislava,razič mincí Rv.; pat.tombak, 80 mm
0/0
8.00
1542. Av.:portrét, dole 1856-1981, Ľudovít Štúr; Rv.:Devín, vľavo:SNS
pobočka Kremnica,MS Martin, vpravo 3riadk.nápis:Moje hrady stáli
v časech Rastislava: on byl vašich otců, on mých hradeb sláva;
sign. Peter A., 50 mm, bz postriebr.
0/0
6.50
1543. Av.:portrét sprava, vľavo opis: MUDr.Ján Petrikovich, vpravo:1846
-1914; Rv..v strede Sborník, vľavo:MS Martin, vpravo:SNS pobočka
Kremnica, dole: Muzeológ,zoológ, archeológ, botanik, numizmatik;
sign., 50 mm, bz postriebr.
0/0
5.00
Nový Zéland
Medaily
SNS pobočka Kremnica
57
1544. Av.:žena s knihou a dievča, opis: 120.výročie založenia Matice
Slovenskej; Rv.:knihy, hore: MS SNM-EÚ Martin, dole: 1863-1983,
SNS pobočka Kremnica; sign., 50 mm, bz postriebr.
0/0
8.00
SNS pobočka Trenčín
1545. Av.: rímský nápis, dole: LAVGARICIO, rímské mince, opis: 1800 rokov
rímského nápisu na Hradnej skale 179; Rv.: rímská minca, opis:
Slovenská numizmatická spoločnosť pobočka Trenčín 1969-1979;
sign.:AP, 70 mm, Bz postr., Medaila udelená Ing.O.Srnovi,CSc.
0/0
8.00
SNS Ústredný výbor
1546. Av.: opis:Slovenská numizmatická spoločnosť 1970-1980,
v strede mince spojené erbom Bratislavy ; Rv.:razič mincí
sign. Cvengr.80 ; postriebený tombak, 60 mm ,
0/0
4.00
1547. Av.:sediaca žena sype mince,dvojkríž,lúče.po obvode: 20. výročie
založenia Slovenskej numizmatickej spoločnosti; Rv.: minciar,
znak SNS, po obvode: Svedectvo doby,práce a krásy zachovávaš
numizmatika; sign. Kožuch, 50 mm, Ag 900 patin.
0/0
8.00
1/1
1.00
1
4.00
1/1
2.00
0
2.00
1/1
3.00
1553. Kytica kvetov, pod ňou: 55, dole opis: BLAHOŽELÁME;
sign., 60 mm, tombak patinovaný, jednostranná
0
2.00
1554. Kytica kvetov, pod ňou: 55, dole opis: BLAHOŽELÁME;
sign., 60 mm, tombak patinovaný, jednostranná
1
1.50
Barinka Jozef 19441548. Av.:v strede polovica kvetu, vpravo po obvode: Blahoželáme;
RV.: v strede polovica kvetu; sign., 55x63 mm, tombak patin.
Biroš Stanislav 1901-1983
1549. 1976, portrét spredu, vľavo po obvode: J.A.KOMENSKÝ
sign., 80 mm, pat.tombak, jednostranná
Bódi Ladislav 1944 1550. Av.:v strede obilný klas, vľavo ozubené koleso,vpravo skúmavka,
v pozadí továreň; Rv.: vetve s listami, hore:25, v strede:
Blahoželáme; sign., 70 mm, tombak patin.postriebrený
1551. Kytica kvetov, pod ňou: 50, dole opis: BLAHOŽELÁME;
sign., 60 mm, tombak patinovaný, jednostranná
1552. Av.:hore samopaly,vatra,hory, dole 3riadk.nápis:Pamätná medaila/
MO-SPB/ Partizánske; Rv.: Pomník partizána, opis: Odkazu SNP
verni zostaneme; sign., 60 mm, tombak patinovaný
1555. Hlava chlapca, hore uško s krúžkom; sign.,25 mm,
tombak postriebrený jednostranná
1556. Av.:opis: Zotavovňa Hron, slnko, vrchy, snehová vločka, vlny na
rieke, vpravo znak ROH; Rv.: ozdobná mreža, kostol, znak mesta,
dole: Kremnica; sign., 40 mm, tombak postriebr., patina
1
2.00
1/1
3.00
1557. Novomanželia 1981; Av.: muž a žena proti sebe; Rv.:nápis: Chceme
byť navždy spolu;
sign., 60 mm tombak patinovaný
1/1
2.00
Černaj Ján 1948-2011
1558. Av.:hlava dieťaťa, opis:Moje rodné mesto Piešťany; Rv.:hore opis:
V deň uvítania do života, dole: venuje MsNV; sign, 60 mm, bz
0/0
3.40
1559. Av.:15 rokov VHJ Železničné stavebníctvo 1971-1986 ; Rv.:žel.trať pod
mostom portál tunela, trakčný stožiar TV; pat.tombak, 60 mm; sign. JČ
0/0
5.00
58
1560. Av.:v strede vagón, opis: 50 rokov Vozňového hospodárstva na
Slovensku 1953-2003; Rv: vagón, hore: ČSD ŽSR ŽS a.s., dole:
Prvý vozeň na prepravu osôb; sign., 60 mm, tombak
0/0
8.00
Cvengrošová Ĺudmila 19371561. Av.: Hypokrates; Rv.:vavrín.halúzka, nápis:PROPTER MERITA, opis:
Societas medicorum Slovaciae;sign., 60 mm, tombak postriebr.
1/1
8.00
1562. Av.: SLF Slovenský literárny fond, vpravo halúzka s kvety;
Rv.:dievča s ružou; sign., 60 mm, tombak patin. postriebr.
1/1
8.00
1563. Av.: hore silueta bratisl.hradu, dole 2riadk.nápis: Slovenský
film; Rv.:bežiaci kôň,hlava dievčaťa; sign., 60 mm, bz
1/1
5.00
1564. Av.: IŽA, osada Kelementia; Rv.: rímský tábor,dvaja jazdci
na koňoch; sign., 60 mm, tombak
0/0
7.50
Dobrovolný Viktor 1909-1987
1565. 1949 V.I.Lenin- portrét zľava; sign.,80 mm, Bz dutý,jednostr.
1
3.00
1566. 1949 K.Gottwald- portrét sprava; sign.,80 mm, tombak,
vylisovaný reliév, jednostranná
1
3.00
1/1
2.00
1/1
5.50
0/0
5.00
1/1
2.00
1/1
1.00
1/1
1.00
1/1
1.00
1/1
1.00
1/1
1.00
Drahoš Alojz 1954 1567. 1985,Av.: hore symbolická kytica na stuhe, dole:55; Rv.:hore:
kytica, dole opis: Blahoželáme; nesig., 69 mm, tombak patin.
Fodor Imrich Csaba 19411568. Av.:Múzeum mincí a medailí; Rv.: 90 rokov Kremnického múzea 1980,
Pavel Križko,portrét Rv.; sign. C.I.Fodor ,postr.tombak; 38,1 mm ;29,3g
1569. Av:Českoslov. mince 1921-1981, 60 rokov československých mincí
Rv: balancier, mesiac a slnko; po obvode Múzeum mincí a medailí
postriebrený tombak, 38 mm sign. C.FODOR
Groma Alfonz 1924-1993
1570. Av.: Zemeguľa, kvety, nápis: DETI - ŽIVÉ KVETY ZEME; Rv.: hlava
dieťaťa,holubica,kvety; sign., 50 mm, tombak patinovaný
Grosch Štefan 19231571. Av.: opis: Biela stopa SNP Kremnica-B.Bystrica; hory, vľavo:
pamätník SNP, vpravo 1980, erb Kremnice a B.Bystrice, stopa na
snehu; Rv.: znak MK, hore:Št.mincovňa,dole:Kremnica; sign.,
40 mm, tombak patin.
1572. Av.: opis: Biela stopa SNP Kremnica-B.Bystrica; hory, vľavo:
pamätník SNP, vpravo 1986, erb Kremnice a B.Bystrice, stopa na
snehu; Rv.:v strede Za pomoc pri/organizovaní/bielej stopy SNP,
dole znak MK; sign., 40 mm, tombak patin.
1573. Av.: opis: Biela stopa SNP Kremnica-B.Bystrica; hory, vľavo:
pamätník SNP, vpravo 1986, erb Kremnice a B.Bystrice, stopa na
snehu; Rv.:v strede Za pomoc pri/organizovaní/bielej stopy SNP,
dole znak MK; sign., 40 mm, tombak patin.
1574. Av.: opis: Biela stopa SNP Kremnica-B.Bystrica; hory, vľavo:
pamätník SNP, vpravo 1988, erb Kremnice a B.Bystrice, stopa na
snehu; Rv.:v strede nápis:Za účasť v behu; sign.,40 mm, Bz patin.
1575. Av.: opis: Biela stopa SNP Kremnica-B.Bystrica; hory, vľavo:
pamätník SNP, vpravo 1988, erb Kremnice a B.Bystrice, stopa na
snehu; Rv.:v strede nápis:Za účasť v behu; sign.,40 mm, Bz patin.
59
1576. Av.:veľká snehová vločka, v strede kruh s opisom:Biela stopa SNP
Kremnica, B.Bystrica; hory,pamätník SNP, erby,1974-1993;dole:20;
Rv.:v stredeZa účasť v behu/venuje/mesto Kremnica; sign.,40mm,Bz
1/1
1.00
Hám Anton 1899-1965
1577. Av.: námestie, opis: Slob.hl.banské mesto Kremnica; Rv.: vstup
do mincovne; sign., 60 mm, tombak
0/0
5.00
Havelka Adolf 19301578. Av.:listina, opis: 500 rokov Polygrafie; Rv.:vavrínová halúzka,
3riadk.opis: Za zásluhy/o Československú/Polygrafiu;
sign., 60 mm, tombak
1/1
6.00
Housa Vlastislav 1932-2004
1579. Symbol Čs.spartakiády, nápis: Za zásluhy o československou spartakiádu 1985; sign., 59 mm, tombak postriebrený, jednostranná
1
1.00
Hvozdenský Josef 19321580. Av.: portrét zľava, opis: 1878 Akademik Zdeněk Nejedlý 1962;
Rv.:zástavy ZSSR a ČSSR, dole SČSP, opis: Se Sovětským svazem
na věčné časy a nikdy jinak; sign., 60 mm, tombak
1/1
3.00
1581. Av.: dole otvorené knihy, SŠTSP, nad nimi 5 kruhov so symbolmi
výroby, hore opis: 30 rokov práce socialistického sporiteľníctva;
Rv.: v strede 1 Kčs, okolo opis: Slovenská štátna sporiteľňa,
dole 1983; sign., 70 mm, tombak patin.
1/1
3.00
Jakubec
1582. Av.:4 plastické oblúky, vnútri po obvode: Blahoželáme, kvietka;
Rv.:4 plastické oblúky, vnútri:ZPOZ; sign.PJ, 60 mm, Bz patin.
1/1
1.00
Jurča Joseph 1925-2005
1583. Av.:postava ženy, opis: Okresný národný výbor v Trnave;
Rv.: Za zásluhy o rozvoj okresu; nesign., 600 mm, bz postriebr.
0/0
3.00
Kožuch Milan 19441584. V strede vodárenska veža,opis:Vodohospodárske stavby Bratislava
vpravo: Za vernosť podniku; sign., 60 mm, tombak, jednostr.
1
3.00
1585. V strede symboly výroby, opis:Na pamiatku venuje ONV Žiar n/Hr.;
sign., 60 mm, tombak
1
4.40
1586. Av..25 rokov Národných výborov,hlava ženy, lipové listy; Rv.:
slnko, 1945-1970; sign., 60 mm, bz patin.
1/1
3.00
1587. Av.:Cestné stavby n.p. 1953-1978, 25.výr., most, cesta;
Rv.:Čestné uznanie- Za dlhoročnú a obetavú prácu;
sign, 60 mm, tombak patin.
0/0
3.00
1588. Av.:Prašná brána,Petrov,Bratisl.hrad, 1980 Diaľnica Praha-Brno
-Bratislava; Rv.:Pamätná medaila; sign, 80 mm, bz postribr.
0/0
7.00
1589. Av.:opis:150 rokov Mestského divadla v Trnave, symboly divadla,
vpr.1831-1981;Rv.:budova divadla, latinský opis; sign.,60mm,bz
1/1
8.00
1590. Av.:erb mesta, Povstalecké mesto Trnava 1944-1984;Rv.:partizáni,
40. výročie SNP; nesign.,70 mm, tombak
1/1
5.00
1591. Av.:hore v kruhu symboly priemyslu, vľavo i vpravo obilné klasy,
dole: 20 ROKOV; Rv.: hore v kruhu kvet, dole:BLAHOŽELÁME;
sign.KM 87, 60 mm, tombak patin.
1/1
2.00
60
Kolářský Zdeněk 1931 1592. Av.:150.výr. železníc na území Československa; Rv.:Erby-Viedeň, Břeclav,
Brno;parný vlak, ČSD-TRADICE-POKROK-PERSPEKTIVA, elektrický
a dieslový rušeň 1839-1989; sign., 70 mm, pat.tombak,
0/0
7.00
Košťál Dušan 19481593. Av.:symbolické ruky, medzi nimi 2 holubice, hore opis: Blahoželáme; Rv.: symboly výroby; sign., 60 mm, tombak patinovaný
1/1
1.00
Kozák Ladislav 1934-2007
1594. Av.: portrét spredu, opis: Alois Beer malíř a básník 1833-1897;
Rv.: mestská veža,erb, opis: Městský národní výbor v Dobrušce,
1983; sign., 60 mm, tombak patin.
1/1
3.00
Koreň Jozef 1912-1971
1595. Erb mesta, opis: Budovateľ mesta Pezinok;
sign., 50 mm, tombak patin., jednostr.
1596. Av.:1971, hory,fontána, auto ŠKODA, vpravo vavrínová a lipová
halúzka, vľavo:SLOVAKIA RALLYE; Rv.:Automotoklub/
Slovenskej/socialistickej/republiky; sig.Nosálek,Koreň,
ovál 75 x 58 mm, tombak patinovaný
1
3.00
0/0
5.00
Kubička Jaroslav 19301597. Av.:vojak, vľavo: 35 SNP, dole: BANSKÁ BYSTRICA ; Rv.: 5riadk.
nápis: VENUJE/ZO KSS, ZV ROH/VEDENIE ZÁVODU/RUDNÉ
BANE/KREMNICA ; sign., 60 x 57 mm, tombak
1/1
6.50
Kulich Ján 19301598. Portrét Lenina spredu,opis: Mestský výbor KSS Bratislava, hore
hviezda,dole znak mesta; sign.,60 mm, Bz patin., jednostranná
1
3.00
1599. Jazdec na koni, dole: SLAVIA SVTS Bratislava; Sig.JK 67,
65 mm, tombak patin., jednostranná
1
3.00
1600. Portrét Kolomana Sokola zľava, vľavo: 95 rokov, vpravo dole:
1997/12.XII; sign., 100 mm, tombak liatý patin., jednostranná
0
5.00
1/1
5.00
1
3.00
1/1
6.00
1/1
5.00
1/1
3.00
0/0
5.00
1601. Av.:Postava Jánošíka, popis:JURO JÁNOŠÍK; Rv.: Hák, havran,
hore: 1713; nesign., 48 mm, tombak patinovaný
1602. portrét Lenina spredu, dole podpis Vl.Iljič; v zátvorke (Lenin);
sign., 80 mm tombak patin., jednostranná
1603. Av.:v strede hviezdička, nápis:Za vynikajúce výsledky v štúdiu
Vám; Rv.:venuje minister školstva SR;sign., 70 mm, tombak
1604. Av.:30.Folklórny festival Východná XXX; pieseň "spievanky..";
Rv.: 3 postavy,"ej.keď sa my zídeme kamaráti smelí";
sign.Kulich 84, 80 mm, tombak postriebrený
Lipták Ivan 19451605. Av.:1985,v trojlístku hlava ženy,holubica, slnko;Rv.:trojlístok,
dole: 55 ; (jubileum 55 let), nesign., 60 mm, tombak
Majerský Ladislav 1900-1965
1606. Av.:Vojak a robotník si podávajú ruky, hore Slavín, opis: Vďaka
vám hrdinskí osloboditelia 1945*4.apríla*1960; Rv.: Bratislavský
hrad , dole: Bratislava, opis: Posoniasis*sigillum*ciuitatis;
sign., 60 mm, tombak
R
61
Miklánek Rastislav Ján 19421607. Vpravo hore včela, 3riadk.nápis: SLOVEN /SKÝ ZVÄZ/VČELÁROV
sign., šesťúhol. 70x80 mm, tombak, jednostranná
R
0
5.00
Mlynář Miroslav 19381608. Av.: kruh z lipových listov, dole: 1918 * ČSSR * 1968; Rv.:hlava
ženy, dole opis: Ústřední výbor Národní fronty; sign., 50 mm, bz
1/1
1.40
1609. Av.: kruh z lipových listov, dole: 1918 * ČSSR * 1968; Rv.:hlava
ženy, dole opis: Ústřední výbor Národní fronty; sign., 50 mm, bz
1/1
1.00
Novotný Štefan 19541610. Av.:A.Peter drží v pravej ruke rydlo, v ľavej sádrový model,
vľavo: AD/MULTOS/ANNOS, vpravo: 70./Akad.sochár/Andrej
Peter/1982; Rv.:Čs.mince, sediaci žena s lipovou halúzkou, opis:
Múzeum mincí a medailí Kremnica; sign.,50 mm, Bz patin.,postr.
1/1
8.00
Palko Mikuláš 19411611. Av.: opis: Za zásluhy o rozvoj banskobystrického okresu; Rv.:opis:
B. Bystrica OV KSS ONV OV NF SSR; sign.,69 mm, Bz
0/0
4.00
Peter Andrej 1912-2003
1612. Av.: Zvolenský hrad, dole: ZVOLEN; Rv.:4riadk.nápis: Venuje/
Mestský národný/výbor/Zvolen; sign, 60 mm, bz
0/0
5.00
1613. Av.:v strede hviezda, opis: Mestský národný výbor Nitra, za
zásluhy o rozvoj mesta; Rv.: erb Nitry; sign.,70 mm, bz patin.
0/0
8.00
1614. Av.: budova mincovne, hore:Na pamäť 400 rokov/medailérstva;13271962, opis: A 635 R. Mincovníctva; Rv.: ruka s mincou, opis Štátna
mincovňa Kremnica, dole: Za záslužnú/prácu; sign.,70 mm,Bz pat.
1/1
8.00
0
8.00
1/1
3.00
1617. V strede: MS 1970/FIS/Vysoké Tatry, opis: World ski
championships1970 in Nordic events*Czechoslovakia;
sign., 45x64 mm, tombak postriebr., jednostranná
1
5.00
1618. V gotickom okne silueta hradu, vľavo nápis: Reštaurácie Trenčín,
vpravo poháre a príbor; sign., 70 mm, tombak, jednostranná
0
2.40
0/0
6.00
0
8.00
1/1
3.00
0/0
7.00
1615. Budova mincovne, dole 1327-1962, dole opis: 635 r. mincovníctva,
hore opis: Na pamäť 400 rokov medailérstva; Originál etue;
sign., 70 mm, tombak patin., jednostranná
1616. Av.:dve postavy, dole:KM, opis: 1100 rokov slovanského písomníctva;
Rv.: postavička dievčaťa, hore opis: Velká Morava; dole: 864-1964,
Nitra; sign. AP (Peter), JK(Koreň), 50 mm, meď
1619. Av.: postava ženy, opis: 25 rokov socialistickej Polygrafie 1950
-1975; Rv.: v strede: Za zásluhy o polygrafiu, opis: Slovenská
polygrafia Bratislava; sign. 60 mm, tombak patin.
1620. Ľavá ruka drží mincu, opis: Štátna mincovňa Kremnica, dole: Za
záslužnú prácu; Orig.etue; sign., 70 mm, tombak patin., jednostr.
1621. Av.: 5 lístkov, opis:Československá obchodní banka a.s. 1965-1975
Rv.:6riadk.nápis-názvy mest s erbom:Praha/Bratislava/Brno/Jablonec n/Nisou/Liberec/Plzeň/Žilina; sign. 70 mm, tombak patin.
1622. Av.:hore opis: 350.výročie prvého použitia výbušnín pre mierové
účely 1977, alegória výbuchu v budove; RV.:výbuch, vpravo dole:
8.2.1627 Banská Štiavnica; sign. 70 mm, tombak patin.
62
1623. Av.:portrét spredu, vľavo: MARTIN ČULEN Av.; budova gymnázia,
Rv.:hore 1869, dole:1969, po obvode: 100 ROKOV ZNIEVSKEHO
GYMNÁZIA ; sign., 60 mm, tombak
1/1
5.00
1624. Av.: hviezda s mečom, VK, dole opis: Ministerstvo školstva SSR/
1952-1982; Rv.:vpravo mohyla na Dukle, vľavo nápis: Odkaz/
bojovníkov/za slobodu/splníme, dole: Za vlast/za socializmus;
sign., 60 mm, tombak postriebrený
1/1
3.00
1625. Av.: hore opis:Matica Slovenská, dole:Martin, v strede budova,
knihy, MS; Rv.: žena s knihou a dieťmi, opis:Pomník minulosti základ budúcnosti, dole MS 1983; sign.Peter,Kuzmány,70 mm, bz
0/0
7.00
1626. Av.: matka s dieťaťom, dole: Novému občanovi venuje Zbor pre
občianské záležitosti; Rv.:vľavo:námestie, vpravo:pomník, nápis:
Kremnica mesto baníkov a minciarov; sign., 70 mm, tombak
0/0
7.00
1627. Av.:portrét spredu,Ján Kollár 1793-1983; Rv.:v strede domy,hore:
1233 Mossovych,dole: Mošovce 1983; sign., 50 mm, bz postriebr.
0/0
4.00
Polonský Marián 19431628. Av.:bozk; Rv.: bozk - svadobná medaila; sign., 60 mm, bz lesklá
1/1
6.00
1629. Av.:bozk; Rv.: Navždy spolu - svadobná medaila;
sign., 50 mm, bz postriebr.
1/1
6.00
Poldaufová Mária 19511630. Av.: 3 kostoly v Kremnici, Záslužná medaila-nápisy v nemčine;
Rv.:znak mesta, Karpatský nemecký spolok na Slovensku- nemecký
popis; sign., 40 mm, tombak
0/0
5.00
1631. Pomník SNP, veža,kostol, hore: Banská Bystrica, vľavo:SNP,
hviezda,dole: 1980, opis: V.Národné športové hry spojárov;
sign, 65 mm, tombak pozlátený, jednostranná
0
3.00
1632. Múzeum SNP B.Bystrica - na pamiatku slávnych bojov a utrpení za
našu slobodu; postr.tombak, 80 mm, sign. MP jednostranná
1
6.50
Prádler Jiŕí 1929-1993
1633. Av.: 3 ruky s holubicou,klasmi,klúčom, dole: 20 rokov JRD,
hore: 1949-1969; Rv.: traktor na poli, slnko; sign., 61 mm, bz
0/0
3.40
1634. Av.:portrét K.Gottwalda sprava, opis: Klement Gottwald, vľavo:
1896-1953; Rv.:hore hviezda, štvorriadkový nápis: Proletáři/
všech zemí/spojte se/1971; sign. JP; tombak, 50 mm, Nov 04.019b
1/1
2.00
1635. Av.:štátny znak, nápis: Zbor/národnej/bezpečnosti/1945-1975;
Rv.: hviezda,kosák,kladivo, 30 rokov v službách ľudu;
sign. JP; 60 mm, tombak postriebrený
1/1
2.40
Přikryl Zdeněk 19281636. Av.:ČSVTS, alegória zeme a lúčov ; Rv.:30 let Československé
vědeckotechnické společnosti; sign.,60 mm, tombak patin.
1/1
2.00
1637. Av.:PRAGA 1948-1988; Rv.: OMEP 40, ĽOrganisation/Mondiale/
pour Ľéducation/préscolaire; sign.,(písmo:Z.Vítek), 60 mm, bz
0/0
7.00
Rybička Miroslav 19281638. Av.:Za zásluhy o rozvoj vodního hospodářství, Severomoravské
vodovody a kanalizace, lipová a vavrín.halúzka; Rv.: akt ženy
s vejúcimi vlasy; sign., 60 mm, tombak patin.
1/1
5.00
63
Šebor Oldřich 1892-1939
1639. Av.:lev,stojaca žena,pod pravou rukou v ovále trojvršie s dvojram.
krížom, po obvode oválu: Československý dobrovolec 1918/1919,
opis:Pro republiku armádu a demokracii; Rv.: hore: Manifestační
sjezd, v strede: Dobrovolec/let 1918-19/a jubilejní oslavy/ býv.pluku
Svobody III, dole:1938 v Brně; sign., 36 mm, tombak; hore uško
1/1
4.00
Šejnost Zdeněk 1921-2002
1640. Av.:kalich na knihe, dole: Velké veci urobil/s námi Hospodin/
Ž.126; Rv.:kostol, opis: K pamiatke 200.výročia tolerančného
patentu 1781-1981; sign., 40 mm, Bz patin.
1/1
8.00
Schiffer Wiliam 1920-2009
1641. Av.: portrét zľava, opis: Ing. Lubomír Antal prednosta Krajského
úradu v Trnave; Rv.:erby 7 okresných mest, dole: Trnava krajským
mestom; sign., 1996, 60 mm, tombak
0/0
8.00
Šichman Ladislav 1930-2009
1642. Av.:dole: ZPOZ, hore vetvičky; Rv.:ruka držiaca ružu, poprsie ženy
hlava muža obrátená k žene Rv.;(novomanželom 1987);sign.,59mm,Bz
1/1
2.00
Snopková Ladislava 19481643. Av.:Kytica, 3 stuhy, opis: Blahoželáme ZPOZ; Rv.: 3 stuhy, na
nich leží diťa; uvítanie dieťaťa; sig., 60mm, tombak patin.
1/1
1.00
Snopek Ladislav 19191644. Av.:ruža, bratislavský hrad, nápis: Moje rodné mesto Bratislava;
Rv.:most SNP, pohľad na mesto; orig.etue; sign., 60 mm, Bz postriebr.
0/0
3.40
1645. Av.:ruža, bratislavský hrad, nápis: Moje rodné mesto Bratislava;
Rv.:most SNP, pohľad na mesto; orig.etue; sign., 60 mm, Bz
0/0
3.00
1646. Av.:1979 25 ÚĽUV Bratislava; ornamenty; Rv.: ruky
modelujúce keramiku; sign., 70 mm, tombak patin.
1/1
7.00
1647. Av.:1979 25 ÚĽUV Bratislava; ornamenty; Rv.: ruky
modelujúce keramiku; sign., 70 mm, tombak patin.postribr.
1/1
5.00
1648. Av.:znak mesta-negatív a pozitív, vľavo skrížené kladivá, vpravo:
1430, opis: 550.výročie udelenia mincových privilégií Bratislave
1980; Rv.: traja raziči mincí;
nesign, 80mm, tombak patin.
0/0
7.00
1649. Av.:3 hlavy-študent,vojak,robotník,opis:Za rozvoj brannej výchovy
v SSR; Rv.:pravá ruka drží pušku, hore: Jednotne/v budovaní/
a obrane vlasti, dole:J*S*B*V*O ČSSR; sign, 80mm, tombak
1/1
5.00
1
2.00
1651. Av.:3 hlavy-študent,vojak,robotník,opis:Za rozvoj brannej výchovy
v SSR; Rv.:pravá ruka drží pušku, hore: Jednotne/v budovaní/
a obrane vlasti,dole:J*S*B*V*O ČSSR; sign, 80mm,tombak pozlát.
0/0
6.00
1652. Av.:otvorená kniha s perom a stuhou, hore 8riadk.nápis:Českosl./
social.republika/je federat.štátom/dvoch rovnoprávnych národov/
Čechov a Slovákov/Veškerá moc v Českosl./social.republice patří/
pracujícímu lidu; Rv.:hrad v Praze a Bratislave,vľavo:ČNS,vpravo:
SNS,dole:K dvadsiatemu výročiu podpísania Ústavného zákona
1/1
3.00
1650. Vľavo velká 1, hore 00, SOU Nitra, 1883-1983, vpravo symboly
výroby; Diplom: Pamätná medaila udelená Milanovi Pilárikovi
25.4.1984, udelilo SOU v Nitre; nesign., 60 mm, Bz, jednostr.
64
Španiel Otakar 1881-1955
1653. Av.:1935 - Poprsie sprava, opis:TOMÁŠ G. MASARYK; Rv.: 7riadk.
nápis: 18* 7/III* 50/ Na paměť/85.narozenin/prvního presidenta/
republiky/Československé/19 7/III 35; sign.,50mm, Bz; N 01.098e
1/1
7.00
1
4.00
Vika Alexander 19331655. Av.:kvety so stuhou,3riadk.nápis:Zbory*pre/občianske/záležitosti
Rv.:postavy ľudí-symbol života; sign.VIKA 82, 60 mm,bz patin.
1/1
4.00
1656. Av.:kvety so stuhou,3riadk.nápis:Zbory*pre/občianske/záležitosti
Rv.:postavy ľudí-symbol života; sign.VIKA 82, 60 mm,bz patin.
1/1
1.00
1657. Av.:1984,vpredu žena držiaca kyticu, za ňou ženy a muži ;Rv.:
postavy,dole vľavo kvet, vpravo: 60;sign.,70 mm, Bz patin.
1/1
2.00
1658. Av.:1984,vpredu žena držiaca kyticu, za ňou ženy a muži ;Rv.:
postavy,dole vľavo kvet, vpravo: 60;sign.,70 mm, Bz patin.
0/0
4.00
Zmeták Ernest 1919-2004
1659. Av.:opis : 20 let Lidových milicí, hore hviezda,kosák,kladivo,
nápis:Ústřední/výbor/KSČ; Rv.: milicionár, opis: Únor 1948-1968;
sign., 50 mm, tombak
1/1
1.00
Zobek Drahomír 19521660. Av.:päť žien stojmo, puška a dieťa; RV.:Pamätná medaila/k 40.
výročiu/SNP/Ústredný výbor/SZŽ; sign, 88x60 mm,bz postriebr.
1/1
2.40
1661. Av.:hlava ženy zľava, nápis: Pamätná medaila/k 40.výročiu/založenia/SZŽ; Rv.: nápis: Ústredný/výbor/Slovenského/zväze žien;
sign., 70 mm, tombak patin.postriebrený
0/0
3.00
1662. Av.:Portrét zľava, opis: IOANNES PAVLVS II PONT.MAX; Rv.:chrámy,
opis:Praha-Velehrad-Bratislava 1990; 27 mm, CuNi
1/1
1.50
1663. Av.:Portrét sprava, opis:IOANNES PAVLVS II PONT.MAX; Rv.:chrámy,
hore : BRATISLAVA, dole: 1990; sign.,40 mm, Bz pat.,postr.
1/1
3.00
1664. Av.:partizáni na horách, dole nápis: 40/SNP/1944/1984;Rv.:
2riadk.nápis:Venuje OV KSS a ONV/Žiar nad Hronom;
sign., 60 mm, tombak patinovaný
1/1
2.00
1665. Av.:Všeobecná československá výstava v Praze 1991; Rv.: Pri
príležitosti výstavy-Štátna mincovňa Kremnica 1791,1891,1991;
27 mm, tombak postriebrený
0/0
5.00
1666. Av: Múzejno-dokumentačné centrum ŽSR, rušeň; Rv: 150 rokov
železníc na Slovensku 1848-1998; pat.tombak, 50 mm; sign. Z
0/0
7.50
Zdravecký Michal 19491667. 1983 - na stredovej stuhe štátný znak, opis: Zaslúžilý pracovník
Národnych výborov Slovenskej socialistickej republiky;
sign., 70 mm, tombak, jednostranná
1
2.00
Banská Bystrica
1668. Av.: vľavo banská ťažobná veža, vpravo: Zaslúžilý pracovník,
znak baní ; Rv.:RUDNÉ BANE N.P. B.BYSTRICA; nesign.,
tombak patin. postriebrený, jednostranná
1
1.00
1669. Znak mesta na modrom štíte s plameňom, opis: Banská Bastrica
mesto SNP; nesign., 60 mm, tombak elox.smalt.; jednostranná
1
1.00
Uchytilová Marie 1924-1989
1654. Žena s ratolesťou, fabriky, opis: 20. výročie osvobození;
sign., 70 mm, bz jednostranná
65
Bojnice
1670. Av.: v stred rys, opis: Zoologická záhrada Bojnice; Rv.: 3riadk.
nápis: 1955/15 rokov/1970; nesign., 60 mm, Bz
1/1
3.00
Bratislava
1671. Av.:Slovenská republika-štátny znak; Za vernosť bytovému družstevníctvu; Rv.:Erb Bratislavy; postr.pat.bronz, 60 mm, nesign
0/0
6.50
1672. Av.: pohľad na mesto(hrad,dóm),dole znak mesta, hore stuha
s nápisom:Bratislava; Rv.:pečať Bratislavy; orig.etue
nesign., 70 mm, tombak postriebr.
0/0
5.00
1
1.50
1674. Av.:Za/dobrú/spoluprácu ; znak Slovenskej knihy, dole:
Bratislava; Rv.:skupina ľudí; nesig, 75x60 mm, tombak patin.
1/1
3.00
1675. Av.:portrét zľava,kruhopis: Športová olympiáda F.E.Dzeržinského
VI.ročník, Bratislava; Rv.:SZM-ČSSR;CÚV SZM/Fakulta vyšetrovania
VŠ ZNB/Bratislava, hrad Rv.; nesign. 50 mm, tombak patin.,
športová medaila s trojfarebnou stuhou
1/1
5.00
1676. Pozinkovaná tlačová forma 153 x 63 mm;K 25.výr.Odborného
učilišťa n.p. Polygrafické závody Bratislava;s námetom vľavo:
práca učňov,vpravo:technol.pracovisko Polygraf.závodov, príprava
tlačovej formy a tlačiarenskeho stroja k tlači
1/1
5.00
1677. Av.:ve strede zemeguľa, po obvode:Slovenská literárna agentúra
Bratislava, medzi slovami znak rozhlasu, umenia, TV, kniha; Rv.:
silueta hradu s nápisom LITA, hore 1949, dole Bratislava, lipová
halúzka; nesign.,60 mm, tombak patinovaný
1/1
3.00
1678. Av.:v strede: 25, cez to nápis: Strojprojekt/Bratislava; Rv.: vľavo:
1953/1978, vpravo smerová anténa; nesign., ovál 61x37 mm, Bz
1/1
1.00
1679. Av.: v strede:10, vľavo:1970-1980, dole:Technoexport Bratislava;
Rv.: opis:Za spoluprácu pri budování podniku, hlava Merkura;
dekret: Technoexport udeluje pamätnú plaketu Mechanizačnej
ústredni zahraničného obchodu pobočka Bratislava pri príležitosti
10.výr založenia; sig.: AM/VP, 60 mm, meď patinovaná
1/1
3.00
1680. Av.:Hydrostav Bratislava 1951-1981, priehrada; Rv.:30, atomové
jadro, Nositeľ Radu Víťazného februára a Radu práce;
nesign., 50x50 mm, tombak patin.
0/0
4.50
1681. Hore po obvode: Československý rozhlas Bratislava 1982; zákruta
cesty, dole nápis: POZOR ZÁKRUTA ! 20; nesign., 48x48 mm,
zaoblené rohy, tombak eloxovaný, jednostranná
1
1.00
1682. Východná dráha -Vozňové depo Bratislava 1953-1978; 25, okrídlené
koleso, silueta brat.hradu, osobný vagón ČSD; elox.hliník
pozlátený, 60 mm, nesign., jednostranná
0
4.00
Bratislava ŽS
1683. Av.:Najlepší pracovník podniku; znak podniku;ruža, sign.KM
Rv.: štyliz.prefabrikáty pre mosty, opis:Železničné staviteľstvo
Bratislava Nositeľ Radu práce; 50 mm, tombak patinovaný
0/0
1.00
1684. 1952-1987, 35.výr., Železničné staviteľstvo Bratislava, nositeľ
Radu práce, ŽS; nesign., 50 mm, tombak, jednostranná
0
1.00
1673. bežec, Devín - Bratislava, opis:Medzinárodný cestný beh;
nesign., 70 mm, Al pozlátený, jednostranná
66
1685. 1952-1987, 35.výr., Železničné staviteľstvo Bratislava, nositeľ
Radu práce, ŽS; nesign., 50 mm, tombak, jednostranná
1
1.00
1686. ŽS Mechanizačný závod 06 Bratislava; hliník elox, jednostranná
0
1.00
Brezno
1687. Panoráma námestia, vpravo erb mesta, dole v červenom poli:Brezno;
sign. JK, 40x50 mm, mosadz, farebná plaketa,jednostr.,eloxovaná
0
3.00
1688. Av.: silueta budovy múzea, hore opis: MESTO BREZNO, dole: 1265;
Rv.: silueta žeriavov-mostárna,slnko, hviezda, siluety budov;
nesign., 60 mm, tombak patin.
0/0
2.00
1689. Av.: erb mesta, dole opis: MESTO BREZNO; Rv.:Stuha, hviezda,
lip.vetvička, 3riadk.nápis: Za zásluhy/o rozvoj/mesta; nesign.,
60 mm, tombak pozlátený eloxovaný, jednostranná
0/0
3.00
Cínovec
1690. Av.: 600. let Cínovce, lipová halúzka, 2 zkrížené kladivá vykladané
fareb.kamienkami; Rv.: 1378-1978; nesig.,50mm, hliník elox.
0/0
3.00
Dubnica
1691. Av.:opis:Strojárske a metalurgické závody Dubnica, strom,symboly
výroby, v strede:40; Rv.: 1937-1977; sign. J.Svetlík, 60mm, bz
0/0
7.00
1/1
1.00
1/1
4.00
Galanta
1694. Av.: hlava ženy a muža, hore: Šťastnú cestu. opis: Mestský
národný výbor Galanta; Rv.:Zbor pre občianske záležitosti pri
MsNV v Galante; sign.G.Vorös, 50 mm, tombak patin.
1/1
4.00
Güstrow
1695. Av.: zámok, 750 Jahre Stadt Güstrow, dole znak mesta, vľavo 1228
vpravo:1978; Rv.: zámek,nad zámkom: Schloss Güstrow, hore:pečať;
nesign., 40 mm, CuNi
1/1
3.00
Humenné
1696. Av.: žena s dieťaťom v náruči, vpravo opis: Moje rodisko je mesto
Humenné; Rv.: znak mesta, opis: Venuje Mestský národný výbor;
nesign., 60 mm, tombak patin.
1/1
1.00
Jáchymov
1697. Av.:portrét baníka zľava Av.; ruda a lúče, po obvode:Jáchymovské
doly, n.p. Rožná 1965; nesign.,60 mm, tombak patin.
1/1
5.00
1
5.00
1/1
3.00
Dukla
1692. Av.:opis:Pokračujeme v slavných tradicích ženistů 1.ČS AS v SSSR;
Rv.: 2 ruky s mínou, nápis: Ruky ženistov otvárali cestu oslobodenia
Československa/a ich krv vyznačila dráhu budúcnosti, dole:Dukla/
6.október 1944; nesign., 60 mm, tombak
1693. Av.:súsošie dukelského pomníku, opis: So Sovietským Zväzom na
večné časy; Rv.: pomník, dole: 40 Dukla; nesign., 60 mm, tombak,
Pamätná plaketa vydaná Dukelským muzeem vo Svidníku 1984
Jaroměř
1698. V strede štít s levom, hore koruna, vľavo obilný snop, vpravo koleso,
opis: Krajinská hospodářsko-průmyslová výstava v Jaroměři 1887;
medaila 45 mm je odlepena od kruhového rámu, na zadnej strane je
trót, nesign.,53 mm, cín pozlátený, jednostranná
Kežmarok
1699. Av.:erb mesta, opis: Kežmarok 700 rokov; Rv.:Kostol a veža,
vľavo: Kežmarok 1269-1969; nesign.,60 mm, tombak patin.
67
1700. Av.:hore: Národné kolo/v strelecko/brannej/súťaži, dole: 5.roč./
Kežmarok, vpravo: 17.-18.VIII.1974, znak Zväzarmu; Rv.: symbol
plameňov, dole:30 SNP;hore obdlžník.uško;nesign.,60 mm, Al elox.
1/1
1.00
Košice
1701. Av.:slnko s lúčmi,hviezda s 2 palcátmi, vojenské lietadlo, SNP,
VVLŠ Košice; Rv.: mapa ČSR; v mieste B.Bystrice plameň, SNP,
vojenské lietadlo;nesig., 60 mm, tombak postriebrený
1/1
2.00
1702. Av.:20; 1952-1972, v strede kohútí chvost; Rv.:v strede vajce s nápisom VHZ Košice, po obvode:Východoslovenské hydinárske závody
nesig., 55 mm, tombak patinovaný
1/1
1.00
1703. Av.:5riadk.nápis:1949/Stavoprojekt/1979,vpravo:Košice;Rv.:nápis:
30 rokov založenia/ Za zásluhy o rozvoj ústavu;nesign.,50 mm, bz
1/1
1.00
1704. Vpravo batéria izolátorov na elektrorozvodni, dole:VSE Košice, vľ.
opis: Pamätná medaila; nesign., 60 mm, tombak pat.,jednostranná
1
2.00
1705. V strede: 100, hore: 1889-1989, dole: výročie, opis:
Východoslovenské energetické závody k.p. Košice*SEP;
nesign., 40 mm, tombak postriebr., jednostranná
1
1.00
Kremnica
1706. Anjuovska ľalia na minci Karola Róberta, opis: 660 rokov mincovníctva v Kremnici; sign. JU, 60 mm, tombak pat., jednostr.
1
4.00
Krkonoše
1707. V strede Sněžka s hotelom, hore: 1605 m, opis: Krkonoše, Sněžka;
hore obdlžník.uško; nesign., 35 mm, tombak, jednostranná
1
2.00
Krompachy
1708. Av.:žena so zdvihnutými rukami, opis: Revolučné mesto Krompachy
1982; Rv.:pohlad na mesto,hore znak mesta; nesign.,50 mm, tombak
1/1
2.00
Kunešov
1709. Av.:pohľad na mesto, Kuneschhau/Kunešov/650/Jahre-rokov; Rv.:
erb, 1342-1992, opis: Budúcnosť v slobodnej Európe- Zukunft im
Freien Europa; nesign., 30 mm, bz postribr.
0/0
2.40
Martin
1710. Av.: silueta továrne, hory, Martin 1949-1969, opis: Turčianské
strojárne; Rv.:znak strojárne; nesign.,70 mm, tombak patin.
1/1
3.00
0
2.00
1/1
5.00
1
3.00
1/1-
5.00
Partizánske
1711. 4 riadk.nápis: 10.rokov/ PRIOR/1964-1974/Partizánske, hore opis:
Pamätná medaila; nesign.,105 mm,plexisklo,priezračná,jednostr.
Paríž
1712. Av.: hlava ženy, na čelenke:CONCORDE, opis: Republique Francaise
dole: OUDINÉ; RV.: Silueta zámku a záhrady, hore opis:Exposition
Universelle; nad zámkom: Paris 1878, dole: Palais du Trocadero/
Admin on des Monnates/et Medailles, dole na obvode:Alphee Dubois
nesign., 50 mm, meď patinovaná
Praha
1713. Elektrizace železnic Praha - EŽ 30 let
nesign., 50 mm, pat.mosadz, jednostranná
1714. Av.: portrét zľava, vpravo podpis: V.Vacek; Rv.: znak s nápisom
Praha matka měst, opis: MV KSČ * MV NF Praha * NVP * ČSN;
sign. LZ, 58 mm, tombak
68
1715. Av.: Mezinárodní/konference/Praha 1994, hore zemeguľa, na ní AFCEA
vľavo MO ČR, vpravo MZV ČR; Rv.: štít s mečom, opis hore:
OVERLORD, dole 6.6.1944; nesign. 40 mm, tombak postriebr.
1/1
1.00
Rožňava
1716. Av.:v strede banský znak Rožňavy, permoník, po obvode:Za ochranu
pamiatok v okrese Rožňava; Rv.: veža, oráč, hore u veže:1981;
nesign., 60 mm, tombak patin.postriebrený
1/1
2.00
Rimavská Sobota
1717. Av.:v strede: OPP, hore: 20 rokov, dole znak MH, po obvode :
Okresný priemyselný podnik; Rv.:orlica, dole po obvode :
Rimavská Sobota.; nesign., 50 mm, tombak
0/0
1.00
Senec
1718. Av.:vľavo športovec,vpravo pohár s lipovou halúzkou, na ňom nápis:
XVI.športové hry ; Rv.: v strede el.stožiar; 1989; po obvode
ELEKTROVOD Senec; nesign. 60 mm, tombak postriebrený
1/1
1.00
Spišská Nová Ves
1719. Av.: hore:Geologický prieskum, dole:Spišská Nová Ves, na
podstavci: 15 rokov, vrtná súprava; Rv.: Za 15 rokov/vernosti/
a úspešnej/práce/v geologickom/prieskume; nesign., 18x35mm
-na podstavci 23x6 mm, tombak
1/1
3.00
Topoľčany
1720. Av.: lipová vetva, Za zásluhy/o rozvoj okresu/Topoľčany; Rv.:
budovy mesta, dole klasy obilia; sign. JF, 70 mm, bz patin.
1/1
2.40
1
1.00
1/1
2.40
Valaská Belá
1723. vľavo: 25 KRIŠTÁL Valaská Belá 1956-1981; hore K, alegória
kryštálu; nesig., 60 mm, tombak patin., jednostr.
1
2.00
Vráble
1724. Kostol za parkom,dole maketa kostola a mestských hradieb,
vľavo:1265, hore opis: Pamätná medaila mesta Vráble;
nesign., 61 mm, tombak patinovaný, jednostranná
0
3.00
Vysoké školy
1725. Av.: v strede: 25, opis: Socialistická vysoká škole ekonomická
Bratislava; Rv.: most SNP; nesign., 53x53 mm, zaoblené rohy,
tombak, orig.etue; Pamätná medaila udelená Ing. O. Srnovi
1/1
5.00
1726. Av.: v siluete hradu: VŠE; Rv.: vľavo spojené ruky, opis: Za družbu
vysokých škôl, zemegula; sign. R, 70 mm, Bz postr.patin.
1/1
3.00
1727. Av.: v 10 nápis: VŠE Fakulta riadenia; Rv.: Slavín, hore:
Bratislava; nesign., 60 mm, tombak postriebr.
0/0
4.00
1728. Av.: v 10 nápis: VŠE Fakulta riadenia; Rv.: Slavín, hore:
Bratislava; nesign., 60 mm, tombak patin.
0/0
3.00
1729. Av.: zemeguľa,opis: VŠE-Fakulta ekonomiky služieb a cestovného
ruchu; Rv.:pomník SNP, Banská Bystrica 1977; nesign.,60 mm,Bz
1/1
3.00
Trenčín
1721. Kvet, vpravo hviezda, hore opis: Detské mestečko Trenčín;
nesign., 50 mm, mosadz, jednostranná
Trnava
1722. Av.:dvaja osloboditelia, opis:Za socialistický rozvoj mesta
Trnava; Rv.:mestská veža, erb, nad erbom:1238; nesign.,50 mm, bz
69
Zvolen
1730. Av.:Pamätník, holubica. mohyla; dole: 1944*40*1945 Zvolen; Rv.:Venuje OV KSS, OV NF SSR, ONV vo Zvolene; nesign., 60x60 mm,Bz
1/1
1.00
1731. V strede silueta kohúta, pod ním lipová halúzka, hore hviezda,
po stranách: 1983, 30; dole: VÝROČIE SHZ ZVOLEN;
nesign. , 60 mm, tombak eloxovaný, jednostranná
0
1.00
Bulharsko
1732. Av.: portrét Dimitrovova spredu; Rv.: 5riadk.nápis bulharsky:
Georgi Dimitrov vodca a učiteľ bulharského národa;
nesign., 60 mm, hliník eloxovaný
1/1
3.00
Československo
1733. 30 let podniku ŽPSV Uh.Ostroh; 60 mm, Bz postr., jednostr.
0
0.50
1/1
2.50
0
2.00
1736. Av.:v strede hviezda, kosák a kladivo; lipová halúzka; 30.výročie;
po obvode: Socialistického poľnohospodárstva a znárodnenia
potravinárského priemyslu; Rv.:žena s obilím v náruči, v pozadí
domy a továreň ; nesign., 60 mm, tombak patinovaný
0/0
2.00
1737. v kruhu štátny znak, lipové lístky, silueta vysielača Kamzík,
nápis:Československý rozhlas; dole v kruhu: Za zásluhy o spoluprácu; nesign., 68x68 mm, tombak postribr., jednostr.
1
5.00
1738. po obvode: Štátne rybárstvo; hore: 25; v strede silueta ryby
nesign., 60 mm, tombak patin., jednostranná
1
1.00
1739. 5raidk.nápis: Oborový/podnik/drůbežnictví/Xaverov/1963*
10 LET*1973; dole po obvode 2 vavrín.vetvičky so siluetou
hydiny; nesign.55 mm, tombak eloxovaný, jednostranná
1
1.00
1740. Pomník na Slavíne a pomník na Dukle, dole tank, po obvode:
Zväzok československo-sovietskeho priateľstva;
nesign., 59 mm tombak patin.postriebr., jednostranná
1
2.00
1741. V strede v kruhu pozlátená futbalová lopta na smaltovanej vlajke,
v kruhopise:Československý fotbalový svaz, po obvode: 70 let
československého fotbalu; nesign., 50 mm,bz eloxovaný, jednostr.
0
2.00
1742. Av.:hore hviezda, 5 obálok s nápisom: FČSF;Rv.:5riadk.nápis:Za spolupráci s FČSP/ Za sotrudničestvo/s FČSF/ pour la collaboration/
aves la FČSF, dole Dr.Š.Gazda (udelené);nesign., 50 mm,bz patin.
0/0
4.00
1743. Av.:Štátny znak ČSSR, Vysoká škola Sboru národní bezpečnosti
Rv.: hviezda, kosák a kladivo, hviezda, 2vavr.halúzky, hore po
obvode:Ve službách lidu; nesign., 70 mm, tombak patinovaný
1/1
2.00
1744. Av.:V strede ROH, kruhopis: Odborový svaz zaměstnanců hutního
průmyslu a rudných dolů; Rv.: Hutník a tavič si podávajú ruky
nesign., 60 mm, tombak
1/1
1.00
1745. Av.:na trojlístku hlava ženy, holubica, slnko; Rv.:2 trojlístky,
dole: 55; nesign., 60 mm, tombak patin.
0/0
1.50
1734. Av.:Za realizaci výzkumu v praxi; ozubené koleso, skúmavka,
klas; Rv.: Československá akademie zemědělská;
nesign. 50 mm, tombak patin.postriebrený
1735. v oválu: MEŽDU/NARODNAJA/KONTROL/NO-ISPYTA-/TELNAJASTAN/CUJA-PTICY/SZB-ČSSR, vľavo a vpravo vetvička
nesign.,60 mm, tombak patinovaný, jednostranná
70
1746. Av.: vo výreze št.znak, 2 palcáty, opis: Československá lidová
armáda; Rv.. Telef.antény, telegr.klúč; nesign.,60mm, Bz patin.
1/1
2.00
1
1.00
1748. Av.: vo výreze št.znak, 2 palcáty, opis: Československá lidová
armáda; Rv.. tank s tankistom; nesign.,60mm, tombak
1/1
1.00
1749. Av.:v strede hviezda, kosák a kladivo; lipová halúzka; 30.výročie;
po obvode: Socialistického poľnohospodárstva a znárodnenia
potravinárského priemyslu; Rv.:žena s obilím v náruči, v pozadí
domy a továreň ; nesign., 60 mm, tombak patinovaný
1/1
2.00
1750. Osobné auto, vpravo červ.-modro-biela trikolóra, hore: Pohár
mieru/a priateľstva, dole: 21./Rally Tatry/Poprad ČSSR;
nesign., 70 mm, tombak postriebr., jednostranná
1
2.00
1751. Hlboký reliéf - dedina s vodárenskou vežou; sign. MB,
93 mm, tombak liatý, jednostranná
1
5.00
1/1
3.00
1753. Muž v ojatí s vojakom, opis: Za pracovné úspechy k 25.výročiu oslobodenia ČSSR Sovietskou armádou ÚV SZMS; nesig., 60 mm, Bz
1
1.00
1754. Muž v objatí s vojakom(bez nápisu); nesign., 60mm,bz,jednostr.
1
1.00
1755. Av.:Picassov obraz:Autoportrét, vľavo 1881-1973, vpravo:Picasso;
Rv.:obraz: Absinthe Drinker, vpravo:Picasso; sign. fi, 85 mm, bz
1/1
5.00
1756. Av.: v strede ROH, vľavo:1944, vpravo:1974, po obvode:Podbrezová, konferencia-základ jednoty odborov v Československu;
Rv.: po obvode veniec z lipových lístkov,v strede symbol plameňa;
nesign., ovál 81x60mm, tombak
1/1
2.00
1757. Av.: opis: Za priateľstvo a bratstvo*Zväzarm ČSSR, hlava
dievčaťa a chlapca; Rv.: mohyla, dole: 30* 1974, hore:Považská
Bystrica; uško s krúžkom, sign. J.PECA G, 50 mm, bz pozlátený
1/1
1.00
1758. Av.: ČSSR - ZSSR Jadrová elektráreň V-1 v prevádzke;
Rv.: IVES XII. 1978; nesign., 70 mm, pat.bronz
1/1
5.50
1759. Av.:v strede 1919-1979, po obvode:60 rokov Československého
puncovníctva; Rv.: v strede 1806-1981, po obvode:Státní zkušebna
pro drahé kovy v Praze*175 let; nesign,50 mm,tombak.patin.
1/1
3.00
1747. Umelecká medaila - symbol troch šlahajúcich plameňov
nesign., 60 mm, tombak patin., jednostranná
1752. Av.: Červený kríž, opis: Čestná plaketa ČSČK; Rv.: opis: Per
humanitatem ad pacem; nesign.,60 mm, bz postriebr.
1760. Mohyla, zástava ČSSR A ZSSR, opis: Mistrovství ČSSR v Dukelském
závodu branné zdatnosti-Svazarm; žltá medaila so sponou, na spone:
Topoľčany-Duchoňka 1982; bez stuhy; nesign.,50mm, Al elox.,jednostr.
0 1.00
1761. Raketa, vľavo hore:RM 1984, opis:Porovnávacia súťaž socialistických štátov, Zväzarm; nesign., 60 mm, tombak patin.,jednostranná
1
1.00
1762. Av.: Dve zemeguľe spojené krížom, opis: 6th All-Christian peace
Assembly,Prague July 2-9.1985 ; Rv.: v strede 4riadk.nápis:Jesus
Saidi Come/that they may have life/ and Hoveit abundanthy/John
10,10b, opisChoisiser Coose life...; nesign.,50 mm, Bz
1/1
1.00
1763. Av.:15 rokov VHJ Železničné stavebníctvo 1971-1986; Rv.:symboly
železn.dopravy( trať,tunel,most,stožiar); 60 mm, tombak patin.
0/0
1.00
71
1764. Av.: dvaja holuby držia srdce, nad nimi: 1887-1987, dole: 100 let;
opis: 100. výročí založení KF 00-1 Klubu českých filatelistů v Praze;
Rv.: opis: Zakladatelé Klubu českých filatelistů v Praze; v strede:
mená zakladateľov, dole 28.4.1887;
nesign., 50 mm, bz
1/1
5.00
1765. hore koleso s červ.okružím,nad ním opis: Poprad Czechoslovakia,
vľavo:XIX, vpravo:´87, dole nápis: Rally Tatry/ FIA Europan championship/road challence/Rally, dole opis: For historical cars;
nesign., 75 mm, ces stred obdľžnik 90x45mm,Bz postr., jednostr.
1
3.00
1766. busta, opis: Svatá Anežka česká patronka Charity, dole: L.P. 1989
nesign., 60 mm, tombak patin., jednostr.
1
3.00
1767. Mohyla, zástava ČSSR A ZSSR, opis: Mistrovství ČSSR v Dukelském
závodu branné zdatnosti-Svazarm; medaila so sponou, na spone:
Dukla 1989; bez stuhy; nesign.,50mm, Al elox.,jednostr.
0
1.00
1768. Na žltom poli modrý bežec s puškou, zlatým písmom:1984, v čiernom
okruží zlatý nápis: Za priateľstvo a bratrstvo*Zväzarm ČSSR
Topoľčany; hore uško s krúžkom; nesig., 50 mm, hliník elox.smalt.
1
1.00
1769. Av.:v strede 1919-1989, po obvode:70 rokov Československého
puncovníctva; Rv.: v strede 1806-1991, po obvode:Státní zkušebna
pro drahé kovy v Praze*185 let; nesign,50 mm,Bz postriebr.patin.
1/1
4.00
Maďarsko
1770. Av.: Portrét spredu, opis: Kodály Zoltán; Rv.: dvaja husári na
koňoch, opis: Miháry János; nesig., 60 mm, tombak patin.
1/1
1.00
Nemecko
1771. III.Box-Weltmeisterschavten DABV München 1982/ BOX-WM
4.-15.MAI 1982 München; 40 mm, elox.hliník
1/1
1.50
1772. Av.: Mašinka, SAXONIA,opis: Erbaut von J.A.Schubert/ Leipzig
Dresden 1839-1989, opis: 150 Jahre Erste Deutsche Ferneisenbahn
40 mm, keramika
0/0
2.00
Poľsko
1773. Liceum ogólnoksztalcaceim marszalka Stanislawa Malachowskiego
w Plocku/ 10 riadk.nápis- názvy školy od r. 1180 Szkola sw.Michala
po rok 1980, 800 lecia Szkoly; sign.WS, 70 mm, tombak postr.
1/1
5.00
1774. Av.:mohyla, hviezda, orlica, lev, opis: Wielka bitwa dukielska,
podstavec s nápisom:1944-1984; Rv.: opis: Muzeum braterstwa
broni v Duklu, dole nápis: Wrzesien 1984; nesign, 104 mm, Bz
1/1
5.00
1775. Av: Portrét spredu; Rv.:Opis: General Zygmunt Berling 1896-1980
prapor, dole: 1943 Lenino; 70 mm, patin.tombak
0/0
3.00
1776. Av.:orlica, na hrudi kríž, po obvode: 40 rocznica zvyciestwa nad
faszyzmem; Rv.:4riadk.nápis: VII/kongres/Zbodiw/1985 Rv.;
nesign., 70 mm, tombak
1/1
3.00
Rusko
1777. Av.: portrét zľava, dole 1846-1945; Rv: báseň v azbuke, podpis:
Džambul; nesign., 78 mm, elox.hliník
1/1
2.00
Slovensko
1778. Av.:V strede v lúčoch "50", dve spojené lipové halúzky, opis:
Mladosť v prdeli...do dôchodku ďaleko; Rv.:v liste postava ženy,
hore opis:Štafeta do druhej mladosti, dole:Klub pätdesiatnikov,
nesign.,57mm,Bz
1/1
1.00
72
1779. Av.: Michalská veža; Rv.:TATRAN, opis: Slovenské vydavateľstvo
beletrie a umenia n.p. Bratislava; nesign,50 mm, tombak
0/0
1.50
0
0.50
1781. Av.:v strede sliepka; 25 ROKOV; po obvode:Hydinársky priemysel
na Slovensku; Rv.: v strede 1958-1983 Jozef Géci; po obvode : Za
budovanie hydinárskeho priemyslu; nesign, 60 mm, Bz patin.
0/1
2.40
1782. Av.:obrys hôr, v kruhu štylizovaný Merkur a slovenský št.znak,
hore po obvode:Slovensko; Rv.:4riadk.nápis: Slovenská/obchodná/
a priemyselná/komora; nesign., 60 mm, tombak postriebr.
1/1
3.00
1783. AV..tri kruhy so symbolmi:pole-klasy, stolárstvo-hoblík, tesárstvo-teslica
dole: 700; Rv.:v strede: sv.Benedikt, hore S B, v ozdobnom mezikruží:
SIGILLUM*CIVITATIS*KNIESEN; nesig., 60 mm, Bz patin.
0/0
4.00
1784. Av.:25.výr.-STS 25 OPS;Rv.:Opis: Za zásluhy o rozvoj mechanizácie
poľnohospodárstva na Slovensku; nesign.,60 mm, tombak patin.
1/1
2.00
1785. Av.: žena s dieťaťom v náruči; Rv.: slnko, lúče, dole:
Blahoželáme ZPOZ; nesign., 69 mm, tombak patin.
1/1
2.00
1786. Hlava ženy,trojlístky/Blahoželáme 50; nesig.,60mm, Bz patin.
0/0
2.00
1787. Blahoželáme 30/ symboly práce, 2 ruky; nesign.,70mm, Bz patin.
1/1
2.00
1788. Av.: Otvorené noviny, 20 rokov, dole opis: Technické novimy;
Rv.: TN, dole: Za spoluprácu; nesign.,50 mm, tombak patin.
1/1
1.00
1
1.00
1780. Najlepší pracovník Železničného stavebníctva, 50mm, Al elox.,jednostr.
1789. Kotva, ozubené koleso, 35, vľavo most SNP, vpravo silueta Bratislavy,
opis:Oderského ženijného útvaru; nesign,60 mm, tombak, jednostr.
1790. Av.: *Expozícia*/revolučné tradície/Zboru národnej/bezpečnosti a vojsk/
Ministerstva vnútra na Slovensku; Rv.: ľavá ruka drží na žrdi hviezdu,
pravá pušku;
nesign., 50 mm, tombak eloxovaný
1/1
1.00
1791. V kruhu ľudia pozerajúci na slnko, opis: Slovenské národné povstanie 29.8.1944, znak MK; nesign., 60 mm, tombak, jednostranná
1
2.00
1792. Glóbus, v dolnej polovici nápis: PRESNÁ MECHANIKA, pod nápisom
budova a prístroje; nesign., 80 mm, tombak patin., jednostranná
0
3.00
1793. Av.:ľavá polovica vrúbkovaná, pravá hladká; otvorená kniha, cez
ňu vavr.halúzka; Rv.:3riadk.nápis: Vzorný/pracovník/kultury;
nesig., 60 mm, tombak patinovaný
0/0
2.00
1794. Av.:hore hlavičky detí,dole gašparko, v strede: Deti živé kvety
našej zeme; Rv.: hlavičky detí, kniha, pod ňou:KON.TIKY
sign.:LM, 60 mm, tombak
1/1
1.00
1795. Av.:Zaslúžilý/pracovník/kultúry; Rv.:otvorená kniha s vavrínovou
halúzkou; Červená stužka na špendlíku, orig.etue s nápisom:
Ministerstvo kultúry SR; nesign., 60 mm,bz postriebr.,patin.
0/0
5.00
1796. Av.:Zaslúžilý/pracovník/kultúry;opis:Deň osvetových pracovníkov;
Rv.: otvorená kniha s vavrín.halúzkou; Červená stužka na
špendlíku, orig.etue s nápisom: Ministerstvo kultúry SR;
nesign., 60 mm, tombak postriebr., patin.
0/0
5.00
1797. v strede brankár v kruhu, opis: Slovenský zväz ľadového hokeja
1921-1971; nesign., neprav.päťuholník, tombak patin, jednostr.
1
3.00
1798. Av.:1972 Vydavateľstvo Slovenský spisovateľ Bratislava 1972;
Rv.: 50 rokov ZSSR Pieseň o Moskve; nesign., 50 mm, tombak
0/0
1.50
73
1799. Av.: V strede kruh, plameň, vľavo: 1944-1974, vpravo: 42 padlým,
hore:Janova Lehota, dole:Kosorín, po obvode 8 lipových listov; Rv.:
kruh, plameň, nápis: Ma pamiat-/ku bojovníkov/I.roty dobrovolní-/
kov veliteľstva/BUK I.Čs.armády/na Slovensku/Vďaka hrdinom/SNP
ktorí/položili svoje životy/25.IX.1944 aby sme/mohli žiť a/pracovať,
0/0
5.00
1800. Av.:Štátny znak, 3 lipové lístky, nápis: Zbor/národnej/bezpečnosti/
1945-1975; Rv.:kosák a kladivo, hore hviezda, silueta továrne, nápis:
30 rokov v službách ľudu; sign.JP, 60 mm, tombak patin.postr.
1/1
2.60
1801. Av.:skúmavka, vpravo VÚCHŠH, dole 1977; Rv.: vytvarované srdce
so zakreslenou sliepkou, opis: Výskumný ústav chovu a šlachtenia
hydiny; nesign., 80 mm, tombak
1/1
3.00
1
2.00
1/1
3.00
1804. 1982 Súťaž v spol.tanci - Társsastáncverseny- Nové Zámky Csemadok TK; I.miesto kat. B-LAT; 60 mm, tombak elox.
1
2.00
1805. Vľavo 2 tankisti, vpravo 2 tanky, dole: 1945-1985, po obvode: 40 rokov
Československých červenoarmejcov; nesign.,60 mm, Bz, jednostr.
1
1.00
1/1
1.00
1
5.00
Uhorsko
1808. Av.: v strede: SIGNUM MEMORIAE, hore opis: MDCCCXLVIII MDCCCXCVIII; Rv.: portrét sprava, opis: FRANC.IOS.I.D.G.IMP.
AVSTR.REX.BOH.ETC.ACAP.REX.HVNG; 33 mm, Cu, oprava po
odlomenom úšku, stopa po korózii
2/2
2.00
ZSSR
1809. Av.: portrét zľava, opis azbukou: Francich Georgij, Charuna;
Rv.:otvorená kniha, opis: 450 let Beloruskej tlačiarne kníh,
dole:1517-1967; originálna etue; nesign., 75 mm, Bz
1/1
1.00
0
2.00
proof
5.00
1812. ČR: Halíř husitský 15.st.-replika 2008; MASTR s.r.o, 12 mm
0/0
0.50
1813. Francie: Sacre Coeur Montmartre Paris, bazilika/mapa Evropy,
dole opis: Collection Europeenne; 35 mm, tombak
0/0
1.30
1814. Holandsko: razený z 5 Cents Nemecko, Vetrný mlyn Kinderdijk
Holland; elipsa 32x22 mm
1
0.70
1/1
2.60
1802. V strede silueta budov, príslušník ZNB, hore hviezda, po obvode:
Zbor národnej bezpečnosti 1945-1980;nesign.,50 mm, Bz, jednostr.
1803. Av.:kruhopis: Východoslovenské povstanie-za práva a slobodu;
roľník drží lip.ratolesť a cep, na rukách má preťaté okovy,
hore: 1831, dole 1981; Rv.: nápis: MÚZEUM TREBIŠOV
nesign., 60 mm, tombak patinovaný
1806. Av.: Tank, OTP, kruhopis: 1950-1985 Východný vojenský okruh;
Rv.:mohyla na Dukle, hviezda, 40; nesign.,59 mm, tombak patin.
1807. V strede kniha s perom a halúzkou, na knihe nápis: Archívna
správa 1954-1989, opis:Ministersvo vnútra a životného prostredia
Slovenskej socialistickej republiky; nesig., 95x82 mm, Bz, jednostr.
1810. Štít s mečom a hviezdou, pod hviezdou:70 LET, dole po obvode stuha
s nápisom: VČK ZSSR KGB; nesign, 80 mm, tombak elox.,jednostr.
Žetóny
1811. Poľsko:Mennica Warszawska 1766/budova MW; 35 mm, CuNi
1815. Holandsko:Dutch Heritage Collector Coin / Holland,
vetrný mlyn,dámska obuv, hr.b, 31 mm, CuNi
74
1816. Holandsko:Dutch Heritage Collector Coin 2009/ Holland,
vetrný mlyn,dámska obuv, hr.z, 31 mm, CuNi
1/1
2.60
1817. Holandsko:Dutch Heritage Collector Coin 2010/ Kinderdjik,
vetrný mlyn; hr.a, 31 mm, CuNi
1/1
2.60
1818. Holandsko:Dutch Heritage Collector Coin 2010/ Kinderdjik
vetrný mlyn; hr.b, 31 mm, CuNi
1/1
2.60
1819. Holandsko:Dutch Heritage Collector Coin 2010/ Kinderdjik
Holland,vetrný mlyn; hr.b, 31 mm, CuNi
1/1
2.60
1820. Holandsko:Dutch Heritage Collector Coin 2010/ Zaanse Schans
Holland,vetrný mlyn; hr.a, 31 mm, Ms
1/1
2.60
1821. Holandsko:Dutch Heritage Collector Coin 2011/ Zaanse Schans
Holland,vetrný mlyn; hr.a, 31 mm, Ms
1/1
2.60
1822. SNS pob.Košice: 25.výr prvej aukcie 1974-99;
1/1
2.00
0/0
1.30
30mm meď
1823. SR: Múzeum Kremnica/Mini.Caroli.Moneta.Do; 27 mm, Bz postr.
1824. SR: Múzeum mincí a medailí v Kremnici/1890-2000; 27mm, patin.meď
0/0 5.00
1825. SR: Oživenie kremnického baníctva/S.Civitati.Regis.Caroli.De.
Cremnicia; 25 mm, tombak autor: A.Hám
1/1
1.00
1826. SR: Slovenské hrady a zámky/Bojnice; 27 mm, CuNi
0/0
1.00
1827. SR: Slovenské hrady a zámky/Oravský zámok; 27 mm, CuNi
0/0
1.00
1828. SR: Slovenské hrady a zámky/Trenčín; 27 mm, CuNi
0/0
1.00
1829. Ing.Otakar Srna CSc 1932 7. september 1982/ Pozvánka na oslavu
päťdesiatin - priateľom predseda SNS; 33 mm, tombak patin.
0/0
5.00
1830. SR: Štátna mincovňa Kremnica vyrába mince, medaily, vyznamenania,
odznaky/ negativ averzu ; 40 mm meď
1/1
1.00
1831. SR: Deň mesta Košice Deň múzeí 1997/S.Ladislavs REX 1579
21 mm, postr. tombak
1/1
5.00
1832. SR: Kremnica 1328/Kremnica; 27 mm, tombak patin., Bódi L.
0/0
5.00
1833. SR: FINEX 1997 Banská Bystrica/MK ; (Černaj),27 mm, Bz pozl.
0/0
3.00
1834. SR: Mesto Kremnica 1990, 670 rokov Mincovne/1 kremnický dukát;
25 mm, tombak pozlátený, Novotný Š.
0/0
3.00
0-0
6.00
ČSSR
1836. Bezpečně a bez závad III.stupeň; kruh na hviezde, okrídlené
koleso, mašina, 32 mm, tombak elox., špendlík
1
1.00
1837. Vyznamenanie Za ochranu hranic ČSSR, štít s hlavou psa; bez
krúžku,stuhy, 33 mm, bronz; N 176c
1
4.00
0/0/0
7.00
Mestské peniaze
Slovenská republika
1835. Zuberecká koruna, Ján Allerám, Pavol Janoštín - Zuberec a Múzeum
oravskej dediny v dvoch kovoch, priemer 30 mm,
4 ks
Faleristika
Slovenská republika
1838. Zaslúžilý pracovník VHJ ŽS; červená stuha na špendlíku, 34 mm,
+ odznak 17 mm, tombak postrebr., sign. Černaj
75
1839. Za dlhoročnú prácu v doprave 10 rokov; 25 mm; modrá email.stužka,
bronz.prúžky+ stužka-v strede kruh:10 rokov v doprave, Bz
0/0/0
2.00
1840. Za dlhoročnú prácu v doprave 20 rokov; 25 mm; modrá email.stužka,
strieb.prúžky+ stužka-v strede kruh:20 rokov v doprave, Bz
0/0/0
2.00
1841. Za dlhoročnú prácu v doprave 30 rokov; 25 mm; modrá email.stužka,
zlaté prúžky+ stužka-v strede kruh:30 rokov v doprave, Bz
0/0/0
2.00
1842. Zaslúžilý pracovník dopravy; ovál 50x40 mm, okrídlené koleso,
hore hviezda; kovová stuha s nápisom: Zasl.prac.dopravy,
0/0/0
2.00
1843. Najlepší pracovník Železnič. stavebníctva, farebný, 19mm, ihla
1
0.40
1844. opis: Najlepší pracovník Pamiatkostavu n.p. Žilina, hlava
ženy; sign. KVS, 40 mm, Bz postriebr. spínací špendlík
1
3.00
Odznaky
Papierové platidlá
ČSR 1918-1939
1845. 1000 Kč 1932 B 0558981
N 25 specim.perf.hore
3/3
6.00
1846. 1000 Kč 1932 A 0809204
N 25 specim.perf.hore
-2/2-
8.00
1847. 500 Kč 1929
N 24c spec.perf.hore ,1x prelož.
2/2
5.00
1848. 500 Kč 1929 C 643047
N 24
spec.perf.hore
2/2
2.00
1849. 500 Kč 1929 D 041759
N 24
spec.perf.hore
-1/1-
3.00
1850. 50 Kč 1929 Db 153404
N 22 spec.perf.hore
N/N
8.00
1851. 50 Kč 1929 Zb 197805
N 22 spec.perf.hore
N/N
8.00
E 677568
1852. 20 Kč 1926 Ng 629557
N 21 spec.perf.hore
1/1
1.00
1853. 20 Kč 1926 Jg 636782
N 21 spec.perf.hore
0/0
2.00
1854. 10 Kč 1927 S.N 200 697493
N 10 spec.perf.hore
3/3
1.00
1855. 10 Kč 1927 S.N 186 731472
N 10 spec.perf.hore
2/2
1.00
1856. 5000 K 1944 S.02A 042479 N 41 spec.perf.hore, 2x st.po špine
0/0
8.00
1857. 1000 K 1942 Bc 250328 II.emisia N 40b spec.perf.hore
N/N
8.00
1858. 1000 K 1942 Ec 088971 II.emisia N 40b spec.perf.hore
N/N
8.00
1859. 1000 K 1942 Kc 012624 II.emisia N 40b spec.perf.hore
N/N
8.00
1860. 1000 K 1942 Fa 381857 II.emisia
N/N
8.00
Protektorát Čechy a Morava 1939-1945
N 40b spec.perf.hore
1861. 100 K 1940
S.08G 441208 II.emisia N 38b
-3/3-
1.00
1862. 100 K 1940
S.16B 852374
N 38a spec.perf. hore
N/N
8.00
1863. 100 K 1940
S.16B 852194
N 38a spec.perf. hore
N/N
8.00
1864. 100 K 1940
S.27G 379251 II.emisia N 38b spec.perf.hore
N/N
8.00
1865. 100 K 1940
S.17A 101354 II.emisia N 38b spec.perf.hore
N/N
8.00
-1/1-
6.00
0/0
4.00
-3/3-
1.00
1866. 50 K 1940 A 03 540995
N 36
1867. 50 K 1940 A 14 508157
N 36 spec.perf.hore
1868. 20 K 1944 S.17A 136996 N 55
76
1869. 20 K 1944 S.21A 265313 N 55 2x 3 dierky, neplatné perf.hore
N/N
4.00
1870. 20 K 1944 S.34G 121641 N 55 spec.perf.hore
N/N
4.00
1871. 10 K 1942 S.07N 534653
N 34 spec.perf.hore
N/N
4.00
1872. 10 K 1942 S.20N 327151
N 34 spec.perf.hore
N/N
4.00
0/0
2.00
1873. 5 K bl B 041
N 33
spec.perf.hore
1874. 5 K bl B 054
N 33 2x 3 dierky, neplatné perf.hore
N/N
2.00
1875. 5 K bl B 026
N 33
N/N
2.00
1876. 5 K bl H 013
N 33
-2/2-
1.00
1877. 1 K bl D 016
N 32 spec.perf.hore
N/N
2.00
1878. 1 K bl D 031
N 32 spec.perf.hore
N/N
2.00
1879. 1 K bl D 034
N 32; B 30
-2/2-
0.50
1880. 1000 Sk 1940 3I5 513039 N 54
4/4
1.00
1881. 1000 Sk 1940 2T4 587883 N 54 spec.perf. 2x dole
N/N
8.00
1882. 1000 Sk 1940 2T4 397030 N 54 spec.perf.hore
N/N
8.00
1883. 500 Sk 1941 1 K n 065850 N 53 spec.perf.2x dole
N/N
8.00
1884. 500 Sk 1941 6 D e 057255 N 53 spec.perf.hore 2x st.po špine
0/0
7.00
1885. 100 Ks 1940 G 9 979951 N 51a
N/N
5.00
1886. 100 Ks 1940 D 2 142401 II.emisia N 52a spec.perf.dole
na Rev.stopa po farbe
0/0
2.00
1887. 100 Ks 1940 C 6 553875 II.emisia
N/N
6.00
spec.perf.hore
Slovenská republika 1939-1945
N 52 spec.perf.dole
1888. 100 Ks 1940 E 11 231101
N 51 spec.perf.hore
N/N
6.00
1889. 100 Ks 1940 B 14 020196
N 51 spec.perf.dole
0/0
4.00
1890. 100 Ks 1940 H 8 283846
N 51 spec.perf.hore,dole
N/N
6.00
N/N
6.00
1891. 100 Ks 1940 C 6 554100 II.emisia
N 52 spec.perf.hore
1892. 100 Ks 1940 B14 589110
N 51b; B 48
-2/2-
0.60
1893. 100 Ks 1940 A15 665502
N 51b; B 48
-2/2-
0.60
1894. 50 Ks 1940 Kx 224688
N 50 spec.perf.hore
N/N
8.00
1895. 50 Ks 1940 Mf 076715
N 50 spec.perf.dole
N/N
8.00
1896. 20 Ks 1942 Ot 43 358743
N 49 spec.perf.hore
N/N
4.00
1897. 20 Ks 1942 Šč 22 652120
N 49 spec.perf.dole
N/N
4.00
1898. 10 Ks 1939 Hi 15 405363
N 46 spec.perf.dole
N/N
4.00
1899. 10 Ks 1939 Hi 15 234237
N 46 spec.perf.hore
N/N
4.00
1900. 10 Ks 1943 Vr 6 341740
N 47 spec.perf.hore,dole
0/0
5.00
1901. 10 Ks 1943 Čk 31 378376
N 47 spec.perf.hore
N/N
6.00
1902. 5 Ks bl
A 048
N 45 spec.perf.dole
N/N
6.00
1903. 5 Ks bl
D 023
1/1
4.00
N 45 spec.perf.hore stopa po lepu
77
ČSR 1944-1945 Korunové poukážky ČSR a kolkované pre Slovensko
1904. 2000 K 1945
23 Jň 049493
N 68 spec.perf.dole
N/N
8.00
1905. 2000 K 1945
Pô 049348
N 68 spec.perf.hore
N/N
8.00
1906. 2000 K 1945
4 Go 037612
N 68 spec.perf.hore,dole
N/N
8.00
0/0
3.00
1907. 1000 Kčs 1944 AA 462602
na Rev. stopa po lepidle 2x
N 61
spec.perf.hore
1908. 1000 Kčs 1944 AA 634433
N 61
spec.perf.hore
N/N
6.00
1909. 1000 Kčs 1944 CK 914738
N 61
spec.perf.2x hore,2x dole
N/N
6.00
1910. 1000 Kčs 1944 AA 078862
kolok ČSR N 67 spec.perf.2x dole
N/N
8.00
1911. 1000 Kčs 1944 AA 404762
kolok ČSR N 67 spec.perf.2x dole
N/N
8.00
1912. 1000 Kčs 1944 AA 308368 kolok ČSR,N 67,spec.perf.2x hore,2x dole
N/N
8.00
1913. 500 Sk 1941 5 R z 081818
špinavá škvrna
0/0
7.00
1914. 500 Sk 1941 7 S y 028186 kolok ČSR N 63 spec.perf.2x dole
N/N
8.00
1915. 500 Sk 1941 7 S y 024634 kolok ČSR,N 63,spec.perf.2x hore,2x dole
N/N
8.00
1916. 500 Kčs 1944 AY 121662 N 60 spec.perf.dole 2x,
vľavo v 500 dierka po ihle
N/N
3.00
1917. 500 Kčs 1944 AB 822347 N 60
0/0
3.00
1918. 500 Sk 1944 AH 716785 kolok ČSR N 66 spec.perf.2x dole
N/N
5.00
1919. 500 Kčs 1944 AH 716784
N/N
5.00
1920. 500 Sk 1944 AO 146292 kolok ČSR,N 66,spec.perf.2x hore,2x dole
N/N
5.00
1921. 100 Sk 1940 D 12 238504 kolok ČSR N 62b spec.perf.hore
N/N
4.00
1922. 100 Sk 1940 B 14 679296 kolok ČSR N 62b spec.perf.dole
N/N
4.00
1923. 100 Sk 1940 M1 250774 II.emisia,kolek ČSR,N 62c,spec.perf.dole
N/N
4.00
1924. 100 Sk 1940 M 1 476018 II.emisia kolek ČSR N 62c
spec.perf.hore,dole špinavý roh
0/0
3.00
1925. 100 Sk 1940 K 6 524195
kolok ČSR N 62c spec.perf.hore
N/N
4.00
1926. 100 Sk 1940 M 3 799800
kolok ČSR N 62a spec.perf.dole
N/N
3.00
1/1
3.00
1928. 100 Sk 1944 MX 348550 N 59 spec.perf.2x hore, 2x dole
N/N
3.00
1929. 100 Sk 1944 OE 174018
N/N
3.00
kolok ČSR N 63 spec.perf.hore
spec.perf.hore, 2x st.po špine
N 66
1927. 100 Kčs 1944 OM 004188 kolok ČSR
spec.perf.2x dole
N 65a spec.perf..dole
N 59 spec.perf. dole
1930. 100 Kčs 1944 MT 420580 kolok ČSR
N 65 spec.perf.dole
N/N
3.00
1931. 100 Kčs 1944 MT 420579 kolok ČSR
N 65 spec.perf.dole
N/N
3.00
1932. 100 Kčs 1944 CB 992139 kolok ČSR
N 65 spec.perf.dole
N/N
3.00
N 58b spec.perf.dole
0/0
2.00
1934. 20 Kčs 1944 EP 775728
N 58 spec.perf.2x dole
N/N
2.00
1935. 20 Kčs 1944 EO 576612
N 58 spec.perf.hore, 2x st.po špine
0/0
2.00
N/N
1.00
N/N
2.00
1933. 20 Kčs 1944
HK 728262
1936. 5 Kčs 1944 Ser. EB 444514
1937. 5 Kčs 1944 EC 625220
N 57 Specim.perf.hore
N 57 spec.perf.dole
78
1938. 5 Kčs 1944 EB 658444
N 57 spec.perf.dole
N/N
2.00
1939. 5 Kčs 1944 AC 034568
N 60 spec.perf.2x hore
N/N
3.00
N/N
2.00
1940. 1 Kčs 1944 Ser. BP 463498
N 56
1941. 1 Kčs 1944 CB 527105
N 56 spec.perf.dole
N/N
1.00
1942. 1 Kčs 1944 AB 893656
N 56 spec.perf.hore
N/N
1.00
1943. 1 Kčs 1944 CH 326399
N 56; B 56
2/2
0.50
N 81a; B 77a1
-1/1-
1.40
ČSR 1945-1953
1944. 100 Kč 1945
B01 140433
1945. 50 Kč 1950
A30 109630
N 80a; B 85a
1/1
1.20
1946. 20 Kč 1949
A44 251063
N 78a; B 83a
N/N
2.60
1947. 10 Kč 1950
CHb 043716
N 77
N/N
7.00
1948. 5 Kč 1949
A55 580185
N 76b; B 82b
2/2
0.50
1949. 5 Kč 1949
A11 798838
N 76b; B 82b
2/2
0.50
1950. 1 Kč 1953
RU 005251 čís.2c
N 89
N/N
2.00
1951. 1 Kč 1953
TC 491431
N 89b; B 86b
2/2
0.50
N 109
2/2
5.00
ČSSR 1953-1993
1952. 1000 Kč 1985
C82 728319
1953. 100 Kč 1961
G35 294526
N 106d
2/2
3.00
1954. 100 Kč 1961
P86 418568
N 106c
2/2
3.00
1955. 100 Kč 1961
R91 937079
N 106b
3/3
2.00
1956. 100 Kč 1961
X79 289260
N 106c
1/1
3.00
1957. 100 Kč 1961
G50 568358
N 106e; B 98
1/1
2.00
1958. 50 Kč 1987
F50 068588
N 105
1/1
3.00
1959. 50 Kč 1987
F02 909896
N 105
1/1
2.00
1960. 50 Kč 1987
F26 720817
N 105; B 104a
N/N
2.00
1961. 25 Kč 1961
Q20 594235
N 103; B 97b
-2/2-
0.90
1962. 20 Kč 1970
L21 267589
N 101; B 100
N/N
1.70
1963. 20 Kč 1988
E30 994009
N 102
2/2
2.00
1964. 20 Kč 1988
H 12 019627
N 102
0/0
1.00
1965. 20 Kč 1988
H39 418902
N 102; B 105
N/N
1.60
1966. 20 Kč 1988
E16 049170
N 102; B 105
N/N
1.60
1967. 10 Kč 1960
S82 586822
N 99b; B 94c
N/N
1.40
1968. 10 Kč 1986
P66 008808
N 100
0/0
2.00
1969. 10 Kč 1986
J 15 747453
N 100
0/0
1.00
1970. 10 Kč 1986
V05 571341
N 100; B 103
1/1
0.50
1971. 5 Kč 1961
ZB 391262
N 98; B 86
2/2
0.50
1972. 3 Kč 1961
AC 654157
N 97; B 95
2/2
0.50
79
Slovenská republika 1993-2008
1973. 100 Kčs 1985 C 02 123872 kolok SR
N Sk 5
3/3
1.00
1974. 100 Sk 1993
A 00092079 Bi
B SK 8a2; N SK 10
N/N
8.00
1975. 100 Sk 2001
U 10988949
B SK 8e
0/0
6.00
1976. 100 Sk 2004
R 02154744
B SK 8f
N/N
6.00
1977. 100 Sk 2004
U 98077621
B SK 8f st.poč.
1/1
5.00
1978. 50 Sk 1993
A 00174500 Bi
B SK 6b2
1/1
6.00
1979. 50 Sk 1993
C 17974998
B SK 6b1
N/N
6.00
1980. 50 Sk 2002
K 03635640
B-SK 6e
N/N
8.00
1981. 50 Sk 2002
K 26503585
B-SK 6e
N/N
8.00
1982. 50 Sk 2002
C 99726459
B-SK 6e
N/N
6.00
1983. 50 Sk 2005
K 43200800
B SK 6f
N/N
4.00
1984. 50 Sk 2005
K 43200801
B SK 6f
N/N
4.00
1985. 20 Sk 1993
A 00329510
B SK 7a2
0/0
3.00
1986. 20 Sk 1993
B 00215315
B SK 7a1
N/N
4.00
1987. 20 Sk 1995
B 57530940
B SK 7b
N/N
4.00
1988. 20 Sk 1997
B 92499258
B SK 7c
N/N
4.00
1989. 20 Sk 1997
J 00149193
B SK 7c
N/N
4.00
1990. 20 Sk 1997
J 01500073
B SK 7c
N/N
4.00
2/2
1.00
1991. 20 Kčs 1988 H 29 364846 kolok SR
st.poč.
B SK 1; N SK 1
1992. 20 Sk 1999
J 44131397
B SK 7d
N/N
4.00
1993. 20 Sk 1999
J 44131649
B SK 7d
N/N
4.00
1994. 20 Sk 2001
J 65946094
B SK 7e
N/N
4.00
1995. 20 Sk 2001
J 71023218
B SK 7e
0/0
4.00
1996. 20 Sk 2001
A 01179486
B SK 7e
0/0
9.00
1997. 20 Sk 2001
S 00100073
B SK 7e
N/N
4.00
1998. 20 Sk 2004
A 01555387
B SK 7f
R
N/N
8.00
1999. 20 Sk 2004
S 60258659
B SK 7f
R
N/N
8.00
2000. 20 Sk 2004
S 843813679
B SK 7f
N/N
2.00
2001. 20 Sk 2004
S 87486672
B SK 7f
N/N
2.00
2002. 20 Sk 2004
A 01549350
B SK 7f
1/1
8.00
2003. 20 Sk 2006
V 11730626
B SK 7g
N/N
2.00
2004. 20 Sk 2006
V 11727448
B SK 7g
N/N
2.00
2005. 20 Sk 2006
S 98349949
B SK 7g
N/N
4.00
2006. 20 Sk 2006
S 95325491
B SK 7g
N/N
4.00
2007. 20 Sk 2006
S 99344558
B SK 7g
N/N
4.00
80
Papierové platidlá - Európa
Bulharsko 1945-90
2008. 2 Leva 1962 GZ 433056
P 89
3/3
0.30
-1-3
1.00
1/1
1.00
2011. 10 Pengö 1936 B 643 000611 1/1; B 723 087366 -1/1-;
B 828 015986 2/2; B 988 091701 -1/1-; P 100 4 ks
1-2
2.00
2012. 20 Pengö 1941 C 172 021021 2/2; C 342 098618 1/1; P 109 2 ks
1-2
1.80
-1-2
1.90
N-N
1.50
4/4
0.30
Juhoslávia 1968-1985
2009. 100 Dinara 1978 ZA 1450267 P 90 3/3; 10 Dinara 1968
ED 328552 -1/1-; BP 858228 2/2; AE 8294913 3/3 P 82
4 ks
Maďarsko do 1925
2010. 10 Korona 1920
a074 883.484
P 60
Maďarsko 1925-1946
Maďarsko od 1946
2013. 100 Forint 1992 B 126107518 P174 2/2; 200 Forint 2006 FB 3932588
2/2; 1000 Forint 1996 F 02895253 ako P 173 -1/1-; 3 ks
Macedónsko
2014. 10 Denari 1992 7984663 P 1; 20 Denari 1992 4277425 P 2; 2 ks
Nemecko
2015. 5000 Mark 1922 Wa 186350 A
2016. 20000 Mark 1923
P 81
E-PR 043046
P 85
-4/4-
0.30
4J 324364
P 107
0/0
2.00
2018. 1 Rentenmark 1937 D.62382659 -0/0-; Q.24930591 0/0; P 173 2 ks
-0-0-
1.60
2019. 1 Rentenmark 1937 A.59780999 2/2; B.05242848 1/1; D.62383114
0/0; L.76232815 3/3; Q.24930195 0/0 P 173 5 ks
0-3
2.60
2020. 2 Rentenmark 1937 A.59571922 3/3; B.72837317 2/2; C.40183351
5/5; G.07775281 0/0
P 174 4 ks
0-3
2.00
2021. 2 Rentenmark 1937 A.74648289 4/4; B.58829277 3/3; C.81763406
3/3; D.58653697 3/3; G.07775282 0/0; J.07825504 P 174 6 ks
0-4
2.20
2022. 10 Reichsmark 1929 A.26028119 G 1/1; C.26407391 G -1/1-;
E.15527360 R -2/2-; X.18050796 F 1/1 P 180 4 ks
1-2-
4.00
2023. 20 Reichsmark 1929 C.10587917 F -2/2-; C.38537638 M 2/2;
G 31258529 B 3/3; K.30552130 M 2/2 P 181 4 ks
2-3
1.80
2024. 5 Reichsmark 1942 L.7301495
4/4
0.50
N/N
2.00
2026. 100 Korun 1912 2125 34073 P 12 2/2;10 Korun 1915 1157 634672
P 19 4/4; 1 Koruna 1916 1190 100172 P 20 1/1 3 ks
1-4
1.20
2027. 1000 Korun 1902 (1919) 1485 40518 P 57 3/3; 1 Koruna 1916
(1919) 1658 092649 -2/2- P 49
2 ks
-2-3
0.70
2017. 100 mil. Mark 1923
2025. 20 Mark 1945
AH 031896
P 186
P 187
Rakúsko-Uhorsko
81
Rakúsko 1918-1924
2028. 1000 Korun 1922 1475 *031036 P 78
1/1
0.80
2029. 50 Rublej 1961 ZCH 7098423 P 235 2/2; 10 Rublej 1961
BJA 5631958 3/3;
P 233 2 ks
2-3
1.20
2030. 50 Rublej 1961 ZK 1197483 P 235 2/2; 3 Rublja1961
SI 5217221 P 223 3/3 2 ks
2-3
1.00
0-0
2.00
-1-3-
1.20
0-1
1.50
1
1.00
ZSSR 1961-1990
Rumunsko od 1945
2031. 1 Lei (nový) 2005 068E4652261 polymér P 117 0/0;
1000 Lei 1998 006D3926816 0/0 ; 2 ks
2032. 10 Lei 1966 D.0349 114799 P 89 -1/1-; 25 Lei 1966 G.0113
169495 P 90 -3/3-; 100 Lei 1966 B.0156 822004 P 92 -2/2-;
1000 Lei 1994 C.0029 183400 3/3; 4 ks
Papierové platidlá - Ázia
Kambodža
2033. 500 Riels bl(1973) 391783 P 16b 0/0; 100 Riel bl(1973) 057918
P 15a 0/0; 1 Riekl bl(1956-1972) 387182 P 4c N/N; 3 ks
Literatúra
ČNS pobočka Praha
2034. Členské informace 1/2010, 50. (117.) aukce- katalóg
Československá numismatická společnost
2035. Numismatické listy 1966, ročník XXI
zviazané
zach.
2.00
2036. Numismatické listy 1967, ročník XXII
zviazané
zach
2.00
2037. Numismatické listy 1968, ročník XXIII
zviazané
zach
2.00
2038. Numismatické listy 1969, ročník XXIV
zviazané
zach
2.00
2039. Numismatické listy 1970, ročník XXV
zviazané
zach
2.00
2040. Numismatické listy 1971, ročník XXVI
zviazané
zach
2.00
zach
2.00
2041. Numismatické listy 1972, ročník XXVII
zviazané
2042. Numismatické listy 1973/74, ročník XXVIII / XXIX
zviazané
zach
5.00
2043. Numismatické listy 1975/76, ročník XXX / XXXI
zviazané
zach
5.00
2044. Numismatické listy 1977/78, ročník XXXII / XXXIII
brožované
zach
5.00
2045. Numismatické listy 1979/80, ročník XXXIV / XXXV
brožované
zach
5.00
2046. Numismatické listy 1981/82, ročník XXXVI / XXXVII brožované
zach
5.00
2047. Numismatické listy 1983-84, ročník XXXVIII / XXXIX brožované
zach
5.00
2048. Numismatické listy 1985-86, ročník XXL / XLI
zach
5.00
zach.
5.00
použ.
1.00
zviazané
Václav Čapek
2049. Nouzová papírová platidla Rakouska (1918-1921), sešit č.1-6 ČNS
Dietzel Heinz
2050. Die Münzen Österreichs ab 1848, Nettokatalog Berlín 1969
82
2051. Die Münzen Frankreichs ab 1848 mit den Münzen Monacos ab 1837,
Anhang: Die Banknoten Frankreichs 2.Auflage 1970
zach.
2.00
2052. Die Münzen Polens ab 1916, Anhang: Die Banknoten Polens
2. Auflage 1970
zach.
1.50
Fischer
2053. Katalog monet Polskich
Fischer 2000
použ.
5.00
2054. Katalog monet Polskich
Fischer 2007
použ.
5.00
2055. Katalog monet Polskich
Fischer 2008
N
5.00
použ.
5.00
N
5.00
použ.
5.00
použ.
5.00
2060. Peniaze celého sveta, Malá encyklopédia Bratislava 1983
N
5.00
2061. Peniaze celého sveta, Malá encyklopédia Bratislava 1983
zach.
5.00
N
5.00
N
5.00
zach.
1.00
2065. Ilustrowany katalog monet polskich 1916-1971; Warszawa 1972
použ.
1.00
2066. Ilustrowany katalog monet polskich 1916-1975; Warszawa 1976
použ.
1.00
2067. Ilustrowany katalog monet polskich 1916-1976; Warszawa 1977
použ.
1.00
použ.
3.00
N
3.00
zach.
2.60
2071. Euro-Katalog Münzen und Banknoten 2008
N
5.00
2072. Euro-Katalog Münzen und Banknoten 2009
N
5.00
N
3.00
Gietl Verlag
2056. Die Euro-Münzen 2006
2057. Die Euro-Münzen und Banknoten alles Euro Staaten in Farbe
3. Auflage 2003 Battenberg
Günter Schön
2058. Kleiner Deutscher Münzkatalog 1998/99
Hlinka Bohuslav, Radoměrský Pavel
2059. Peníze celého světa, Malá encyklopedie Praha 1981
Bohuslav Hlinka, Pavel Radoměrský
2062. Peníze, poklady, padělky; Academia 1996
Hlinka Jozef
2063. Medailerstvo na Slovensku od 16. po začiatok 20.storočia, Palas 1976
2064. Peniaze na Slovensku, Mladé letá 1982
Czesław Kamiňski
Klenoty, oborový podnik
2068. Katalog neplatných stříbrných mincí 1838-1939, Xerox
Kolníková Eva
2069. Rímské mince na Slovensku, TATRAN 1980
Kounovský Josef
2070. Oběživo bývalých německých kolonií
ČNS Praha 1982
Leuchtturm
M.Mielczarek
2073. Katalog monet dwuzlotowych od 1995-2007, Gdaňsk 2007
83
2074. Katalog monet dwuzlotowych od 1995, Katalog monet
2 Euro od 1999 Gdaňsk 2008
N
3.00
použ.
2.00
2076. Medaily a plakety SNS Bratislava 1995
N
5.00
2077. Medaily a plakety SNS Bratislava 1995
použ.
3.00
2078. Portrét na minciach od stredoveku po súčasnosť, TATRAN 1982
zach.
3.00
N
5.00
použ.
3.00
použ.
3.00
2082. Mince Františka I. 1792-1835 , I. vyd. Hodonín 1993
N
3.00
2083. Mince Ferdinanda V. 1835-1848 , I. vyd. Hodonín 1993
N
3.00
2084. Mince Františka Josefa I. 1848-1916 , II. vyd. Hodonín 1996
N
3.00
použ.
1.50
2086. Mince Československa 1918-1993; České republiky a Slovenské
republiky 1993-1999 , VIII.doplněné vydání Hodonín
zach.
3.00
2087. Mince Československa 1918-1993; České republiky a Slovenské
republiky 1993-1999 , VIII.doplněné vydání Hodonín
N
3.00
použ.
2.00
N
3.00
použ.
2.00
2091. Katalog monet Polskich od od 1916 IV.vydanie 1995
N
3.00
2092. Katalog monet Polskich od od 1916 8.vydanie 1999
N
4.00
2093. Československé mince 1918-1977, ČNS 1978
použ.
1.00
2094. Mince Františka Josefa I. 1848-1916, ČNS Praha 1968
použ.
1.00
2095. Mince Josefa II. 1765-1780-1790, Leopolda II. 1790-1792 Praha 1975
použ.
1.50
použ.
3.00
Měřička Václav
2075. Rakouská, Rakousko-Uherská záslužná a pamětní, vojenská
a občanská vyznamenání, Edice Militaria 2. část, Praha 1976
Minarovičová Elena
Národná banka Slovenska
2079. Falzifikáty, NBS 1998
Národní galerie Praha
2080. 2500 let íránského mincovnictví, výstavní katalog 1971
Em.Nohejlová-Prátová
2081. Základy numismatiky - 2.doplněné vydání
Vlastimil Novotný a kol.
2085. Mince Československa 1918-1993, České republiky a Slovenské
republiky 1993-1996 , VI.doplněné vydání Hodonín 1996
Vlastimil Novotný, Miroslav Moulis
Vlastimil Novotný, Vladimír Šimek
2088. Československé mince 1918-1992,
Hodonín 1992
2089. Mince Československa 1918-1993; České republiky a Slovenské
republiky 1993-1994 , IV.doplněné vydání Hodonín 1994
Parchimowicz Janusz
2090. Katalog monet Polskich od 1916
Szczecin 1993
Polívka Eduard
Slovenská akadémia vied
2096. Slovenská numizmatika VI., VEDA 1980
84
Sém Julius
2097. Poznáváme a sbíráme papírové peníze, ČNS 1974
zach.
3.00
2098. Papírové peníze na území Československa 1762-1975, ČNS 1977
použ.
3.00
N
4.00
zach.
4.00
použ.
1.00
2102. Numizmatika 10, 1991
N
2.00
2103. Numizmatika 11, 1992
N
2.00
2104. Numizmatika 12, 1994
N
2.00
2105. Numizmatika 13, 1995
N
2.00
2106. Numizmatika 14, 1996
N
3.00
N
3.00
2108. Numizmatika 19, 2004
N
3.00
2109. Numizmatika 21, 2006
N
3.00
Thomas Schantl
2099. € - Poklady v peňaženkách, Obehové mince všetkých 19-tich
eurokrajín , vrátane Slovenska
Schön Gerhard
2100. Euromünzkatalog
4.Auflage 2005
Battenberg
Slovenská numizmatická spoločnosť
2101. pob.Košice, Zberateľský katalóg mincí Československa 1980
2107. Numizmatika 17, 2000
Supplementum
Adam Suchanek, Artur Kurpiewski
2110. Katalog popularny monet Polskich
Gdaňsk 1999
N
3.00
2111. Katalog popularny monet Polskich
Gdaňsk 2004
N
3.00
2112. Katalog popularny monet Polskich
Gdaňsk 2007
N
3.00
N
4.00
Laco Zrubec
2113. Osobnosti našej minulosti od najstarších čias po 16.storočie
85
SNS pobočka Bratislava - Výsledková listina z aukcie dňa 17.11.2012
1
3
5
6
7
19
28
32
34
35
36
37
39
41
43
48
59
60
62
63
64
65
66
100
142
155
156
161
162
186
206
207
208
209
210
211
212
213
420,230,130,130,140,480,400,370,400,550,550,650,200,220,300,300,15,14,16,10,10,10,12,55,8,9,15,7030,12,9,10,10,10,8,16,65,50,-
371
372
375
383
412
414
415
436
437
438
439
440
444
450
454
456
462
472
473
474
477
478
479
480
481
482
484
485
488
494
495
496
497
501
503
504
505
508
7,5
10,7,16,16,9,9,24,12,6,6,5,8,12,60,70,15,11,10,7,16,16,10,60,12,15,60,16,24,11,10,20,30,15,10,13,100,26,-
542
548
554
559
575
588
590
591
593
597
625
629
631
635
639
640
641
488
544
555
556
558
559
560
563
566
571
579
590
591
592
593
597
599
600
602
603
605
60,30,7,5
34,4,10,6,5,4,2
7,6,5
4,2
2,4
2,6
4,8
5,5
5,5
8,10,7,50,8,8,100,12,10,28,46,22,10,30,10,30,60,28,55,10,30,-
650
652
654
657
658
674
675
676
677
678
680
682
683
684
685
705
658
669
671
686
694
695
696
698
700
701
702
706
707
708
711
712
713
721
727
732
734
735
6,5,3,2
3,2,2
4,2
4,2
3,2
2,4,2,2,2
3,2
5,5
4,2
2,1,4,4,2
3,1,0,3
0,3
0,3
7,5
7,5
5,1,0,5
0,5
4,2
6,6,2,3,2,2,2
3,-
755
756
763
764
765
766
767
770
771
799
800
827
828
906
914
915
916
1019
1020
1022
1023
1025
1032
1033
1058
1075
1078
1099
1296
1320
1321
1357
1398
1399
1400
1401
1402
1403
0,8
1,7
7,5
7,5
7,5
7,5
7,9,7,2,2
1,5
3,5
4,2
3,5
1,5
4,6
4,6
0,5
0,5
0,5
0,5
1,1,5,1,5
1,5,1,1,3
1,7
0,4
1,4
2,3,2,2,2,1,-
1414
1415
1416
1417
1418
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1449
1450
1451
1455
1460
1471
1472
1473
1476
1477
1478
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1504
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
2,4
2,1,5
1,5
8,0,4
1,0,8
1,0,5
1,1,1,0,8
1,1,0,5
0,8
0,8
0,6
1,7,0,5
0,5
0,8
0,5
1,1,1,0,4
0,4
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,4
284
297
312
319
322
360
364
366
370
70,12,12,18,20,11,14,19,10,-
511
512
513
519
520
522
528
532
534
20,14,10,11,10,10,10,30,110,-
606
609
614
615
638
640
644
645
647
11,38,50,80,30,1,5,1,1
4,-
736
744
745
749
750
751
752
753
754
2,2
6,1,5,5
0,5
5,5
4,2
3,7,-
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1412
1413
2,2,2,2,2,2,2,3,3,-
1527
1531
1533
1538
1541
1542
1619
1623
1624
3,1,1,0,9
2,1,3,2,4,-
1628
1631
1634
1636
1640
1643
1644
1645
1650
1652
1653
1654
1663
1667
1672
1673
1674
1684
1686
1708
1737
1759
1761
1778
1784
1807
1819
1820
1821
1825
1837
1858
1863
1864
1865
1866
1871
1874
3,1,3
1,3,3,5,3,2
3,7,5,3,2
2,2
6,5
3,2
4,5,3,1,2,6,5
8,5
6,1,1
1,2,2,1,1,1,1,1,3,3,3,3,3,5,3,2
86
87
Download

Aukčný katalóg - numismatika.cz