SLOVENSKÁ NUMIZMATICKÁ SPOLOČNOSŤ - POBOČKA BRATISLAVA
Vás pozýva na
AUKCIU NUMIZMATICKÉHO MATERIÁLU
dňa
16. novembra 2013
ktorá sa koná
v Inštitúte bankového vzdelávania Národnej banky Slovenska
Tomašíkova ul. 28/A, Brastislava
Doprava: Do Inštitútu bankového vzdelávania NBS, Tomašíkova ul. 28/A osobným autom na parkovisko Inštitútu vpravo od budovy; MHD:
Od Hlavnej stanice autobusom č. 61 smer letisko na zastávku Trnavská, prestup na autobus 50 smer Ružinov na zastávku „Na znamenie“
Haburská. Z autobusovej stanice autobus č. 50 smer OD Slimák na zastávku „Na znamenie“ VD Úsvit.
Ubytovanie: Možnosť ubytovania priamo v budove Inštitútu. Záväzné objednávky nahláste do 14.11.2013 Ing.Ondrejmiškovi email:
[email protected] alebo na tel.č. 00421 903 720 998. Cena 1 lôžkové izby: 32,-€/1 noc, 2 lôž.izba: 34,- €/1 noc. Platí sa pri
prezentácii.
Program aukcie:
Piatok 15.11.2013 (deň pred aukciou) : v uvedených priestoroch bude burza numizmatického materiálu od 16.00 do 20.00
hod. Prenájom stolov možno rezervovať na tel.č. 00421 903 720 998. Prezentácia účastníkov od 15.00 hod.
Sobota 16.11.2013:
od 7.00 hod – prezentácia účastníkov. Nutný občianský preukaz alebo cest.pas a platný členský preukaz spoločnosti
od 8.00 hod. - prehliadka aukčného materiálu dražiteľmi s číslom
9.00 hod - začiatok aukcie
Aukcia je usporiadaná podľa aukčného poriadku z 1.12.1990 a jeho aktualizácií. Akékoľvek porušovanie tohto
poriadku, predaj a vystavovanie nenumizmatického materiálu sa na aukcii nepovoľuje.
Aukcia sa koná pre členov Slovenskej numizmatickej spoločnosti ( SNS ) a členov iných numizmatických
spoločností, s ktorými má SNS podpísané bilaterálne dohody o spolupráci. Členovia si môžu na aukciu pozvať svojich hostí
ako pozorovateľov..
Dražiť na limity je možné len na včas poslaný a čitateľne vyplnený limitný lístok, samostatný pre aukciu v sále a pre
korešpondenčnú aukciu. Limity pre aukciu v sále sa prijímajú písomne alebo emailom do 15.11.2013. Limity do
korešpondenčnej aukcie vrátane položiek, ktoré nebudú predané v sále je nutné poslať do 30.11.2013 písomne alebo
emailom. Na prihlášku / limitný lístok je nutné uviesť členstvo v príslušnej pobočke SNS, prípadne členstvo v inej
numizmatickej spoločnosti. Na vyplnenú prihlášku Vám bude vydané dražobné číslo. Vydražené položky platia prítomní
členovia po ukončení aukcie, položky získané na limit budú poslané poštou na dobierku, alebo si ich vydražiteľ môže
vyzdvihnúť na členskej schôdzi, ak o to požiada vyznačením na limitnom lístku. Reklamácie je možno uplatniť podľa
aukčného poriadku v lehote 10 dní po doručení dobierky. O oprávnenosti reklamácie rozhoduje usporiadateľ aukcie.
Režijný poplatok 3,50 € za katalóg uhraďte prevodným príkazom alebo zloženkou na účet SNS č. 11466527/0900,
prípadne priamo na aukcii alebo s limitom. Pokiaľ si katalóg nemienite ponechať, vráťte neotvorený katalóg späť na adresu
Slovenská numizmatická spoločnosť
pobočka Bratislava
poštový priečinok 103
814 99 Bratislava 1
Vkladateľom numizmatického materiálu do našej aukcie zasielame aukčný katalóg zadarmo.
Limity posielajte na priloženom čitateľne vyplnenom limitnom lístku na adresu : Alojz Balogh, Pri Bielom kríži 22, 831 02
Bratislava , alebo e-mailom na adresu: [email protected]
Od priamych účastníkov aukcie v sále prijíma usporiadateľ pripomienky ku kvalite a popisu materiálu iba do
začiatku aukcie. Usporiadateľ aukcie je oprávnený po akceptácii pripomienok účastníkov zrušiť limity a spornú položku
vyňať z dražby.
Písomné ponuky hodnotného materiálu na ďalšiu aukciu, ktorá bude 7.júna 2014 na Inchebe v rámci
Bratislavských zberateľských dní 2012, posielajte na adresu aukčného referenta Ing. Mariána Ondrejmišku e-mailom na
adresu: [email protected] do 31.1.2014. Ponuka musí obsahovať označenie kvality podľa zaužívaných
zvyklostí a požadované vyvolávacie ceny. Aukčná komisia si vyhradzuje právo upraviť označenie kvality a vyvolávaciu cenu.
Materiál so zoznamom napísaným trojmo pošlite až po odsúhlasenom výbere z vašej ponuky.
Vkladateľ – vlastník numizmatického materiálu vloženého do aukcie platí manipulačný poplatok:
za predanú položku v hodnote od 0,10 € do 170,- € 5 % z dosiahnutej ceny
za predanú položku v hodnote od 170,- € do 330,- € 2,5 % z predanej ceny
za predanú položku nad 330,- € sa manipulačný poplatok neplatí.
Vydražiteľ – kupujúci numizmatický materiál platí manipulačný poplatok :
za položku v hodnote od 0,10 € do 10000,- €
10 % z kúpnej ceny
za položku v hodnote nad 10000,- € 5 % z kúpnej ceny.
1
Pokyny pre podávanie limitov:
Limity pre túto aukciu musíte upraviť v zmysle dražobnej tabuľky, v opačnom prípade bude Váš limit automaticky
upravený na najbližší príhod o stupeň nižší. Napríklad : v časti 1. môžu byť limity stupňované 0.10; 0,20; 0,30; nemôže byť
0,15; 0,25; 0,35 atď., v časti 2.môžu byť limity stupňované 2,20; 2,40; 3,60; 4,80, nemôžu byť 2,30; 2,50; 3,70; 4,50; v časti 6.
môžu byť limity stupňované 55; 60; 65; 70, nemôžu byť 57; 61; 73; 87 atď., v časti 9. môžu byť limity 500; 550; 600; 650,
nemôžu byť 525; 565; 617; 672 atď. Pri rovnakom limite sa poradie určuje podľa dátumu doručenia limitu.
Dražobná tabuľka :
1.
2.
3.
4.
5.
0–2€
2–5€
5 – 10 €
10 – 20 €
20 – 50 €
po
po
po
po
po
0,10 €
0,20 €
0,50 €
1€
2€
6.
7.
8.
9.
10.
50 – 100 €
100 – 200 €
200 – 500 €
500 – 1000 €
1000 – 2000 €
po
po
po
po
po
5€
10 €
20 €
50 €
100 €
11.
12.
13.
2000 – 5000 €
5000 – 10000 €
10000 € a viac
po 200 €
po 500 €
po 1000 €
Všetkým priaznivcom numizmatiky a histórie oznamujeme, že členské schôdze a prednášky bratislavskej
pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti v roku 2013 sa konajú v priestoroch novej budovy Fakulty chemickej
a potravinárskej technológie STU, Radlinského 9, Bratislava, poslucháreň CH 11, prízemie, vľavo od vrátnice. Miestna
doprava – električky- má zastávky na Radlinského ulici, Obchodnej ulici,vzdialenejšie o pár metrov na Floriánskom
námestí a Americkom námestí, autobusy a trolejbusy na Kollárovom námestí.
Prednášky a schôdze sa konajú v čase od 16,00 hod. do 18,00 hod. Od 17.00 do 18.00 sa členom pobočky vydávajú
objednané mince.
Termíny prednášok a členských schôdzí v druhom polroku 2013 a v prvom polroku 2014 :
19.11.2013 : Ing. Vladimír Bušša: 120.výročie tlačiarne bankoviek a cenín USA. Bankovky USA 2. Časť.
17.12.2013: Ing. Zbyšek Šustek Csc : Platidlá cudzích štátov ako zákonné obeživo na území ČSR a Slovenska: menové
a zahranično-politické súvislosti.
21.01.2014 : Ing. Ján Heteš : Kremnický medailér Jozef Koreň.
18.02.2014 , 18.03.2014: Hodnotiaca a volebná schôdza pobočky.
15.04.2014, 20.05.2014, 17.06.2014
V dňoch 6. – 7.júna 2014 sa konajú vo výstavných priestoroch INCHEBA XI. Zberateľské dni . V sobotu 7.júna 2014
bratislavská pobočka SNS v rámci zberateľských dní usporiada tradičnú aukciu numizmatického materiálu.
Pravidelné výmenné stretnutia numizmatikov sa konajú každú nedeľu od 7.30 do 11.00 hod.(spolu s filatelistami)
v jedálni vysokoškolského internátu na Dobrovičovej ul.č.14 (bývalý Suvorák). Vstupné pre členov spoločnosti je 0,35 €,
dôchodcovia 0,20 €. V mesiacach júl-august sa výmenné stretnutia nekonajú.
Výmenné stretnutia v Stredisku kultúry Bratislava Nové Mesto, Vajnorská 21, Bratrislava, sa bude v roku 2013
konať v termíne 7.12.2013 v čase od 8.00-12.00 hod. Bližšie informácie na www.skvajnorska.sk , e-mail: p. Morávek:
[email protected] Upozorňujeme návštevníkov, že dňa 9.11.2013 sa výmenné stretnutie nebude konať z dôvodu
župných volieb. Všetkým zberateľom sa ospravedlňujeme. Sťažnosti adresujte prosím na parlament.
Informácie o činnosti bratislavskej pobočky spoločnosti získáte na členských schôdzach alebo na internetovej
stránke www.snsblava.sk. Informácie o emisných plánoch NBS získate na stránke www.nbs.sk alebo na stránke mincovne
Kremnica www.mint.sk.
Ďakujeme všetkým, ktorý nám dodali na túto aukciu hodnotný materiál. Tešíme sa na Vašu účasť na aukcii
a prajeme veľa úspechov v získavaní numizmatického materiálu do Vašich zbierok.
Katalóg zostavil Ing. Marián Ondrejmiška a kol.
Vysvetlivky skratiek
Ag – striebro
Au – zlato
Av. – averz
Rv. - reverz
b.z. – bez značky
Cu – meď
č. – číslo
čiast.- čiastočne
dr.úd. – drobné údery
fl. – fľak
g – gram
hr. – hrana
jednostr. – jednostranný
nep. – nepatrný
natrh. –natrhnutý
náhr. ser. – náhradná séria
nečit. – nečitateľný
nesig. – nesignovaná
Ni – nikel
n. 15 ks – náklad 15 ks
patin.-patinovaný
použ. - použitá
prask. – prasknutý
prelož. – preloženie
preraz. – prerazený
punc. – puncovaný
R – vzácny
RR – veľmi vzácny
riad. - riadkový
stoj. - stojaci
st.poč. – stopa po počítačke
ser. – séria
spr. - sprava
škr. - škrabanec
n.škv. – nepatrná škvrna
škv. - škvrna
u. - uško
var. - variant
mat. – materiálu
vľ. - vľavo
vlas.škr. – vlasové škrabance
vpr. - vpravo
vyl. - vylomená
vyp.- vypadnutá po korozii
vytr. - vytrhnutá
zach. - zachovalá
zľ. - zľava
2
Použitá literatúra :
B
Č
Dav
Fi
H
JP
Kop
KM
L
MNB
Min
N
Nov.
P
Seaby
Sear
SS
V
Vel.
WPM
Y
Bajer, Holna, Kohout: Papírová platidla Československa, České a Slovenské republiky 1919-2010, Praha 2010
Čapek Václav : Nouzová papírová platidla Rakouska, ČNS papírová platidla 1985
Davenport, J.S. : European Crowns and Talers, German Talers, Seculav, Church and City Talers, Dollars of Africa,
Asia & Oceania, Silver guedens, Buffalo – Galesburg – London – Frankfurt – Neuwied 1947 – 1992
Fischer: Katalog Monet Polskich 2011 , XX, XIX w. i monety koronne Stanislawa Augusta Poniatowskiego
Petr Haimann: Slovník autorů a zhotovitelů mincí, medailí, plaket, vyznamenání a odzaků, Libri 2006
Januzs Parchimowicz: Münzkatalog Russland.Sowjetnnion und Nachfolgestaaten in Europa 1894-2006; 2007
Edmund Kopicki: Monety Zygmunta III Wazy Szczecin 2007 1.vydanie
Krause-Mishler : Standart Catalog of World coins 22th edition 1995
Standart Catalog of World coins 27th edition 2000
Standart Catalog of World coins 32th edition 2005
Catalog of World coins 5th edition 2011
Leuchtturm – Euro-katalog Münzen und Banknoten 2012
Leányfalusi Károly – Nágy Ádám: A Forint – Filler Pénzrendszer Magyarország Fém-Es Papírpenzei 1946-2006; 2007
Elena Minarovičová – Milan Bystrický: Numizmatická príručka SNS Bratislava 1984
Vlastislav Novotný : Mince Ferdinanda III.
1627-1657 Hodonín 2009;
Mince Leopolda I.
1657-1705 Hodonín 2005
Mince Jozefa I
1705-1711 Hodonín 2003
Mince Františka II. Rákociho 1703-1711 Hodonín 2003
Mince Karola VI.
1711-1740 Hodonín 2002
Mince Márie Terézie
1740-1780 Hodonín 2001
Mince Františka Lotrinského 1740-1765 (1766-1780) Hodonín 2003
Mince Jozefa II.
1765-1790 Hodonín 2003
Mince Leopolda II.
1790-1792 Hodonín 2003
Mince Františka I.
1 792-1835 Hodonín 2000
Mince a korunovačné medaily Ferdinanda V. 1835-1848 Hodonín 1996
Mince Františka Jozefa I.
1848-1916 Hodonín 2008
Mince Československa 1918-1992, ČR a SR 1993-2011 Hodonín 2010
Papírová platidla Československa 1918-1993 , ČR a SR 1993-2010 V.vydání Hodonín 2010
Emil Novák : Naši prezidenti na mincích, medailích a plaketách 1918-1993-2008
Pick Albert: Standard catalog of World paper Money, Seventh Edition-Volume Two, General Issues
H.A.Seaby, J.kozubski : Greek Coins and their Values, Seaby London 1974
David R.Sear : Roman Coins and their values, Vol .I-II., Spink London 2000-5
Greek Coins and their Values, Vol. 1-2, Seaby London 2000
Günter Schön – Gerhard Schön : Kleiner Deutscher Münzkatalog 2009
Kleiner Deutscher Münzkatalog 2001
Kleiner Deutscher Münzkatalog 1999
Kleiner Deutscher Münzkatalog 2012 42.vyd.
Valovič Stanislav: Numizmatický katalóg Československých,Slovenských a českých mincí 1918-2011
P.R.Velický : Majster Peter z Kremnice KPN Kralupy nad Vltavou 1982
C.R.Bruce II., N.Shafer : Standart Catalog of World Paper Money 6th edition 2000
A.Pick, N.Shafer, C.R.Bruce II. Standart Catalog of World Paper Money 7th edition 1997
G.S.Cuhaj Standart Catalog of World Paper Money 16th edition 2010
Yeoman R. S.: Modern WOrld Coins, Racine, Wisconsin 1972
3
Zlato
František Jozef I
1. 4 Dukát 1915 novorazba Au, 13,96g N 117,V 119 vl.škr.
2. 1 Dukát 1915 novorazba Au, 3,49 g N 110,V 114 vl.škr.
3. 10 korunák 1908 bz 60.výr.vlády Au 3,38g N 160, V 160
4. 10 korunák 1909 bz Au 3,38g N 131, V 87 vl.škr.
5. 10 korunák 1909 bz Au 3,38g N 131, V 87 vl.škr.,fl.
6. 10 korunák 1910 KB Au 3,38g N 133,V 106 vl.škr., hr.
7. 10 korunák 1911 KB Au 3,38g N 133,V 106
8. 10 korunák 1913 KB Au 3,38g N 133, V 106 vl.škr.,dr.hr.
R
0/0
0/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
600.00
130.00
130.00
130.00
130.00
130.00
130.00
280.00
0/0
0/0
0/0
0/0
1700.00
600.00
280.00
290.00
ČSSR 1978-1982
9. 5 Dukát 1978 Au 986, 34 mm, 17,45g (3648 ks)
10. 2 Dukát 1978 Au 986, 25 mm, 6,982g (4898 ks)
11. 1 Dukát 1978 Au 986, 19,75 mm, 3,49g (7707 ks)
12. 1 Dukát 1979 Au 986, 19,75 mm, 3,49g (3283 ks)
N 138c, V 12
N 138b, V 11
N 138a, V 10
N 138a, V 10
Slovenská republika 1993-2008
13. 10 000 Sk 2004 Vstup SR do EU AuPd bimetal
N 10, V 70
14. 10 000 Sk 2004 Vstup SR do EU AuPd bimetal
N 10, V 70
15. 5 000 Sk 1994 Svätopluk
Au N 1, V 58
16. 5 000 Sk 1997 Banská Štiavnica Au
N2, V 59
17. 5 000 Sk 1999 Kremnica-500.výr.razby toliarov Au
N4,V 61
18. 5 000 Sk 2001 Zač. 3.tisícročia AuAgPt 37,23g trimetal N6,V62
19. 5 000 Sk 2001 Zač. 3.tisícročia AuAgPt 37,23g trimetal N6,V62
20. 5 000 Sk 2004 Bardejov Au
N 11, V 64
21. Zbierka pamätných zlatých mincí v kazete typu Kassay: 10000 Sk
2000,2003,2004; 5000 Sk 1994,97,98,99,2001,02,04,05,06,08
N ZSK 1;2;3;4;5;6;7;8;10;11;12;13;14; V SKP 58;59;60;61;62;63;
64;65;66;67;68;69;70
13 ks
22. Pamätné mince s motívmi bankoviek v drevenej kazete, emisia 2003
(20, 50, 100, 200, 500,1000, 5000 Sk); N ZSK 9;V SKP 57 7 ks
proof 620.00
proof 620.00
proof 1100.00
proof 380.00
proof 560.00
proof 380.00
proof 380.00
proof 380.00
proof 7500.00
proof
600.00
proof
proof
proof
430.00
450.00
450.00
Slovenská republika 200923. 100 eur 2010 Drevené kostolíky UNESCO, AuAgCu 9,5g, N SKSb.Z1
24. 100 eur 2011 Nitr.knieža Pribina - 1150.výr.úmrtia
25. 100 eur 2012 Korunovácia Karola III.- 300.výr.
26. Zbierka zberateľských Euromincí SR v kazete typu Kassay:
100 € 2010,2011 2x Au N SKSb.Z1,2; V ESKZ 6 proof; 20 €
2009,2010 4x Ag N SKSb. 2,5; V ESKZ 2,5 proof a 0/0; 10 €
2009,2010 6x Ag N SKSb 1,3,4; V ESKZ 1,3,4
12 ks
proof 1300.00
Rakúsko rep. 1918-1934
27. 25 Schilling 1931 Au 5,88g
SS 45 fl.
1/1
200.00
0/0
130.00
0/0
260.00
1/1
210.00
1/1
1/1
1/1
140.00
190.00
160.00
0/0
200.00
Holandsko
28. 5 Gulden 1912 Wilhelmina Au 900 3,36g
KM 151
Poľsko
29. 10 Zl 1925 Bolesław Chrobry Au 3,225 g
Fi OB 024
R
Švajčiarsko
30. 20 Frank 1927
Au 6,451g
KM 35.1
Nemecko
31. 10 Mark 1899 A Wilhelm II. Au 3,92 g SS 19 vl.škr.,fl.
32. 10 Mark 1902 D Otto
Au 3,96 g SS 16 vl.škr.,fl.
33. 10 Mark 1906 J Hamburg
Au 3,96 g SS 11 vl.škr.,fl.
R
USA
34. 5 Dollár 1881 Au 8,32 g KM 101
4
ČSSR
35. 1968, Svoboda,Dubček- medaila k 50.výr.vzniku ČSR; Au 986,
4,16g, 18,5 mm, Nov. 07.005
36. 1968, Dubček/mapa ČSR, Hradčany;- medaila k okupácii ČSR.
aug. 1968; Au 986, 3,48g, 17,7 mm, č. 1123
R
proof
160.00
R
proof
150.00
0/0
600.00
-1/1-
100.00
1/1
-0/0-
10.00
25.00
0/0
1/1
0/0
1/1
50.00
20.00
15.00
15.00
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
40.00
50.00
40.00
35.00
40.00
35.00
35.00
40.00
40.00
45.00
40.00
40.00
55.00
35.00
50.00
40.00
40.00
50.00
40.00
45.00
40.00
40.00
35.00
35.00
35.00
35.00
Truhlíková-Spěváková Jarmila 194037. Av.: Praha Výstavní palác, opis:Všeobecná československá výstava
v Praze 1991; Rv.:významné stavby v Praze, dole: 1791*1891*1991;
certif., sign., 25 mm, Au 986, 6,989g, č.000406 orig.etue
Antika
Grécko - Macedónia
38. pod Rímom 158-146, tetradrachma; Av.: Artemis na maced.štíte;
Rv.: Kyjak vo venci, nápis nad a pod ním; 30 mm, Seaby: 588
Československo
ČSR 1918-1939
39. 1 Kč 1922 N 7, V 7
40. 20 Halierov 1925 N 4, V 4
R
ČSR 1953-1960
41. 100 Kčs 1955
42. 100 Kčs 1955
43. 50 Kčs 1955
44. 50 Kčs 1955
10.výr. oslobodenia ČSR
10.výr. oslobodenia ČSR
10.výr. oslobodenia ČSR
10.výr. oslobodenia ČSR
var.a
var.a
var.a
var.a
N 105; V CSP 56
N 105; V CSP 56
N 104; V CSP 29
N 104; V CSP 29
ČSSR 1961-1990 proof
45. 500 Kčs 1981
46. 500 Kčs 1983
47. 500 Kčs 1987
48. 500 Kčs 1988
49. 500 Kčs 1988
50. 100 Kčs 1978
51. 100 Kčs 1978
52. 100 Kčs 1979
53. 100 Kčs 1980
54. 100 Kčs 1980
55. 100 Kčs 1980
56. 100 Kčs 1981
57. 100 Kčs 1981
58. 100 Kčs 1982
59. 100 Kčs 1982
60. 100 Kčs 1983
61. 100 Kčs 1983
62. 100 Kčs 1983
63. 100 Kčs 1983
64. 100 Kčs 1984
65. 100 Kčs 1984
66. 100 Kčs 1984
67. 100 Kčs 1985
68. 100 Kčs 1985
69. 100 Kčs 1985
70. 100 Kčs 1985
71. 100 Kčs 1985
72. 100 Kčs 1986
73. 100 Kčs 1987
74. 100 Kčs 1988
75. 100 Kčs 1988
Ľudovít Štúr
N 144, V CSP 101
Národne divadlo
N 153, V CSP 102
Josef Lada
N 168, V CSP 103
Matica Slovenská
N 171, V CSP 104
20.výr.Čs.federácie N 175, V CSP 105
Julius Fučík
N 136, V CSP 62
Karel IV.
N 138, V CSP 63
Ján Botto
N 139, V CSP 64
Bohumír Šmeral
N 143, V CSP 67
Petr Parléř
N 141, V CSP 65
Československá spartakiáda N 142, V CSP 66
Človek v kozme
N 145, V CSP 68
Otakar Španiel
N 146, V CSP 69
Ivan Olbracht
N 147, V CSP 70
Koňská železnica Č.Budějovice-Linec N 148,V CSP 71
Karel Marx
N 149, V CSP 72
Jaroslav Hašek
N 150, V CSP 73
Samo Chalupka
N 151, V CSP 74
Národné divadlo
N 152, V CSP 75
Matej Bel
N 154, V CSP 76
Jan Neruda N 155, V CSP 77
Antonín Zápotocký N 156, V CSP 78
Ján Hollý
N 157, V CSP 79
MS v ledním hokeji N 158, V CSP 80
Martin Kukučín
N 159, V CSP 81
Konferencia Helsinky N 160, V CSP 82
Petr Brandl
N 161, V CSP 83
Karel Hynek Mácha N 167, V CSP 84
Banícka akadémia v B.Štiavnici N 170, V CSP 85
Svet.výstava poštových známok N 173, V CSP 86
Martin Benka N 174, V CSP 87
5
76. 100 Kčs 1989 17. listopad
N 177, V CSP 88
77. 100 Kčs 1990 Karel Čapek
N 178, V CSP 89
78. 50 Kčs 1975 S.K.Neumann
N 130, V CSP 38
79. 50 Kčs 1978 650 rokov Mincovne Kremnica N 137, V CSP 41
80. 50 Kčs 1979 IX. zjazd KSČ N 140, V CSP 42
81. 50 Kčs 1979 IX. zjazd KSČ N 140, V CSP 42
82. 50 Kčs 1986 Telč
N 165, V CSP 46
83. 50 Kčs 1986 Český Krumlov N 166, V CSP 47
84. 50 Kčs 1986 Bratislava
N 164, V CSP 45
85. 50 Kčs 1986 Levoča
N 163, V CSP 44
86. 50 Kčs 1986 Praha
N 162, V CSP 43
87. 50 Kčs 1987 Kôň Převalského N 169, V CSP 48
88. 50 Kčs 1988 Juraj Jánošík
N 172, V CSP 49
89. 50 Kčs 1989 Železnica Břeclav - Brno N 176, V CSP 50
90. 10 Kčs 1968 Národní divadlo v Praze
N 114, V CSP 19
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
35.00
35.00
35.00
40.00
40.00
40.00
30.00
30.00
40.00
30.00
40.00
35.00
35.00
35.00
90.00
-0/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
-0/00/0
0/0
0/0
0/0
0/0
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
22.00
25.00
25.00
25.00
16.00
14.00
12.00
12.00
12.00
14.00
12.00
12.00
12.00
16.50
14.00
10.50
10.00
10.50
10.50
10.50
10.50
10.50
10.50
10.50
10.00
10.50
10.50
10.50
10.50
25.00
15.00
14.00
20.00
14.00
14.00
14.00
12.00
110.00
ČSSR 1961-1990
91. 500 Kčs 1981 125.výr. úmrtia Ľ.Štúra N 144; V CSP 101
92. 500 Kčs 1981 125.výr. úmrtia Ľ.Štúra N 144; V CSP 101
93. 500 Kčs 1983 100.výr. otvorenia ND N 153; V CSP 102
94. 500 Kčs 1983 100.výr. otvorenia ND N 153; V CSP 102
95. 500 Kčs 1987 Josef Lada N 168; V CSP 103
96. 500 Kčs 1988 20.výr. Československej federácie N 175; V CSP 105
97. 500 Kčs 1988 20.výr. Československej federácie N 175; V CSP 105
98. 500 Kčs 1988 20.výr. Československej federácie N 175; V CSP 105
99. 500 Kčs 1988 Matica slovenská
N 171; V CSP 104
100. 100 Kčs 1971 100.výr.úmrtia J. Mánesa N 123; V CSP 57
101. 100 Kčs 1974 150.výr.nar. B.Smetany
N 128; V CSP 58
102. 100 Kčs 1976 100.výr.nar.V.Kaplana
N 132; V CSP 60
103. 100 Kčs 1976 100.výr.úmrtia J.Kráľa
N 131; V CSP 59
104. 100 Kčs 1977 300.výr.úmrtie V.Hollara N 134; V CSP 61
105. 100 Kčs 1978 600.výr.úmrtia Karla IV.
N 138; V CSP 63
106. 100 Kčs 1978 600.výr.úmrtia Karla IV.
N 138; V CSP 63
107. 100 Kčs 1978 75.výr.nar. J.Fučíka
N 136; V CSP 62
108. 100 Kčs 1979 150.výr.nar. Jána Botta
N 139; V CSP 64
109. 100 Kčs 1980 650.výr.nar.Petra Parléře
N 141; V CSP 69
110. 100 Kčs 1980 650.výr.nar.Petra Parléře
N 141; V CSP 69
111. 100 Kčs 1980 Československá spartakiáda 1980 N 142; V CSP 66
112. 100 Kčs 1980 100.výr.nar. Bohumila Šmerala
N 143; V CSP 67
113. 100 Kčs 1981 Človek v kozme 1961-1981
N 145; V CSP 68
114. 100 Kčs 1981 100.výr.nar. Otakara Španiela
N 146; V CSP 69
115. 100 Kčs 1982 100.výr.nar. Ivana Olbrachta
N 147; V CSP 70
116. 100 Kčs 1983 100.výr.úmrtia Karla Marxe
N 149; V CSP 72
117. 100 Kčs 1983 100.výr.nar. Jaroslava Haška
N 150; V CSP 73
118. 100 Kčs 1983 100.výr. úmrtia Sama Chalupku N 151; V CSP 74
119. 100 Kčs 1983 100.výr. Národného divadla
N 152; V CSP 75
120. 100 Kčs 1984 300.výr.nar. Mateja Bela
N 154;V CSP 76
121. 100 Kčs 1984 150.výr.nar. Jana Nerudy
N 155; V CSP 77
122. 100 Kčs 1985 125.výr.nar. Martina Kukučína N 159; V CSP 81
123. 100 Kčs 1985 Konferencia v Helsinkách
N 160; V CSP 82
124. 100 Kčs 1985 250.výr.nar. Petra Brandla
N 161; V CSP 83
125. 500 Kčs 1988 Matica slovenská
N 171; V CSP 104;
126. 50 Kčs 1968 50.výr vzniku ČSR
N 115; V CSP 30
127. 50 Kčs 1971 50.výr. KSČ
N 121; V CSP 32
128. 50 Kčs 1971 50.výr. KSČ N 121; V CSP 32 odlomený pant;patina
129. 50 Kčs 1971 50.výr.úmrtia P.O.Hviezdoslava N 122; V CSP 33
130. 50 Kčs 1972 50.výr.úmrtia J.V.Myslbeka
N 125; V CSP 34
131. 50 Kčs 1973 25.výr. Víťazného februára
N 126; V CSP 35
132. 50 Kčs 1973 200.výr.nar. J.Jungmanna N 127; V SCP 36
133. 25 Kčs 1969 25.výr. SNP N 117; V CSP 26
6
134. 25 Kčs 1969 25.výr. SNP N 117; V CSP 26
135. 25 Kčs 1969 100.výr.úmrtia J.E.Purkyně N 116; V CSP 25
136. 25 Kčs 1970 50.výr. SND
N 118; V CSP 27
137. 25 Kčs 1970 50.výr. SND
N 118; V CSP 27
138. 10 Kčs 1965 Mistr Jan Hus
N 110; V CSP 16
139. 10 Kčs 1967 Academia Istropolitana N 112; V CSP 18
140. 5 Kčs 1974 3 var. čísla 4
N 69; V CS 34 3 ks
141. Súbor obehových mincí 1980
142. Súbor obehových mincí 1981 obal PVC
143. Súbor obehových mincí 1981 modrý obal PVC
144. Súbor obehových mincí 1982
145. Súbor obehových mincí 1982 obal PVC
146. Súbor obehových mincí 1983
147. Súbor obehových mincí 1983
148. Súbor obehových mincí 1983 obal PVC
149. Súbor obehových mincí 1984 obal PVC
150. Súbor obehových mincí 1985 obal PVC
151. Súbor obehových mincí 1986 obal kartón N 92, V 10
152. Súbor obehových mincí 1987 obal kartón N 93, V 11
153. Súbor obehových mincí 1988 obal kartón N 94, V 12
154. Súbor obehových mincí 1988 obal kartón N 94, V 12
155. Súbor obehových mincí 1988 obal kartón N 94, V 12
156. Súbor obehových mincí 1989 obal kartón N 95, V 14
157. Súbor obehových mincí 1989 obal kartón N 95, V 14
158. Súbor obehových mincí 1989 obal kartón N 95, V 14
159. Súbor obehových mincí 1990 obal kartón N 96, V 14
160. Súbor obehových mincí 1990 obal kartón N 96, V 14
161. Súbor obehových mincí 1990 obal kartón N 96, V 14
R
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
0/0
1-1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
80.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
15.00
10.00
10.00
40.00
10.00
10.00
12.00
10.00
10.00
12.00
12.00
80.00
60.00
20.00
20.00
20.00
20.00
24.00
20.00
16.00
16.00
16.00
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
50.00
50.00
60.00
80.00
60.00
120.00
120.00
60.00
50.00
45.00
50.00
0/0
0/0
0/0
25.00
30.00
30.00
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0-0
0/0
14.00
14.00
10.00
20.00
25.00
24.00
20.00
25.00
30.00
25.00
ČSFR 1990-1992 proof
162. 100 Kčs 1990
163. 100 Kčs 1990
164. 100 Kčs 1991
165. 100 Kčs 1991
166. 100 Kčs 1992
167. 100 Kčs 1993
168. 100 Kčs 1993
169. 50 Kčs 1990
170. 50 Kčs 1991
171. 50 Kčs 1991
172. 50 Kčs 1991
Veľká Pardubická N 180, V CSP 91
Bohuslav Martinů N 182, V CSP 94
Antonín Dvořák
N 184, V CSP 95
W. A. Mozart
N 185, V CSP 96
Moravské zemské múzeum v Brne N 191, V CSP 98
Muzeálna slovenská spoločnosť
N 194, V CSP 100
Břevnovský kláštor N 193, V CSP 99
Sv.Anežka Česká
N 181, V CSP 51
Mariánské Lázně
N 186, V CSP 53
Piešťany
N 187, V CSP 54
Karlovy Vary
N 188, V CSP 55
ČSFR 1990-1992
173. 500 Kčs 1992 J.A.Komenský
N 189; V CSP 106
174. 500 Kčs 1993 100.výr.Tenisového klubu N 192; V CSP 107
175. 500 Kčs 1993 100.výr.Tenisového klubu N 192; V CSP 107
176. 100 Kčs 1993 100.výr. Muzeálnej slovenskej
spoločnosti (1184 ks) N 194; V CSP 100
177. 100 Kčs 1993 Břevnovský kláštor (1310 ks) N 193; V CSP 99
178. Súbor 10-, Kčs mincí 1990-1993
N 99, V 18
(5 ks)
179. Súbor obehových mincí 1991 žetón Kremnica
N 97a, V 15
180. Súbor obehových mincí 1991 (10.- Kčs - Štefánik) N 97b, V 16
181. Súbor obehových mincí 1991 (10.- Kčs - Štefánik) N 97b, V 16
182. Súbor obehových mincí 1991 (10.- Kčs - Štefánik) N 97b, V 16
183. Súbor obehových mincí 1992 ( 10,- Kčs - Rašín) N 98, V 17
184. Súbor obehových mincí 1992 ( 10,- Kčs - Rašín) N 98, V 17
185. Súbor obehových mincí 1992 ( 10,- Kčs - Rašín) N 98, V 17
7
Česká republika
Česká republika 1993186. 200 Kč 1994 Konská električka Brno
N MPCZ 4
187. 200 Kč 1997 Osobný autom. "President", certifikát N MPCZ 13
188. 200 Kč 1997 Osobný autom. "President" N MPCZ 13
189. 200 Kč 1998 F. Kmoch
N MPCZ 19
190. 200 Kč 1998 Korunovácia Přemysla I.Otakara
N MPCZ 20
191. 200 Kč 2008 Český zväz ľadového hokeja, certif.
N MPCZ 66
192. 200 Kč 2008 Český zväz ľadového hokeja, certif.
N MPCZ 66
193. 200 Kč 2008 V. Ponrepa certif.
N MPCZ 64
194. 200 Kč 2009 Jehuda Löw ben Becatel cert. N MPCZ 70
195. Súbor obehových mincí 1994 Hamburg,Jablonec N 2a, V 2a
196. Súbor obehových mincí 2004 Vstup ČR do EU
197. Súbor obehových mincí 2004 MS v ľadovom hokeji
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
proof
0/0
0/0
proof
0/0
0-0
0-0
16.00
18.00
16.00
16.00
16.00
30.00
15.00
15.00
30.00
20.00
35.00
25.00
Slovenská republika
Slovenská republika 1993-2008 proof
198. 2000 Sk 2000 Bimilénium N 30, V 56
199. 1000 Sk 2003 10.výr.vzniku SR (štvorec so zaobl.rohmi) N 38, V 54
200. 1000 Sk 2003 10.výr.vzniku SR (štvorec so zaobl.rohmi) N 38, V 54
201. 1000 Sk 2008 Rozlúčka s korunou N 54, V 55
202. 500 Sk 1994 Slovenský raj N 7,V 43 etue s plombou
203. 500 Sk 1994 Slovenský raj N 7,V 43 etue s plombou
204. 500 Sk 1997 Pieninský národný park N 19,V 44
205. 500 Sk 1999 Tatranský národný park N 26,V 45
206. 500 Sk 1999 Kremnica - 500.výr.razby toliarov N 28,V 46
207. 500 Sk 2000 Samuel Mikovíni N 31,V 47
208. 500 Sk 2001 Malá Fatra
N 33,V 49
209. 500 Sk 2001 Začiatok 3.tisícročia trojuholník, N 34,V 48
210. 500 Sk 2001 Začiatok 3.tisícročia trojuholník, N 34,V 48
211. 500 Sk 2005 Slovenský kras
N 45,V 50
212. 500 Sk 2006 Muránska planina N 48,V 51
213. 500 Sk 2007 Pevnosť Komárno N 51,V 52
214. 500 Sk 2008 Národný park-Nízké Tatry N 53,V 53
215. 200 Sk 1993 150 rokov spisovnej slovenčiny N 2,V 4 etue s plombou
216. 200 Sk 1993 Ján Kollár N 3,V 5 etue s plombou
217. 200 Sk 1994 M O V
N 4,V 6 etue s plombou
218. 200 Sk 1994 M O V
N 4,V 6 etue s plombou
219. 200 Sk 1994 Janko Alexy N 5,V 7 etue s plombou
220. 200 Sk 1994 D-DAY
N 6,V 8 etue s plombou
221. 200 Sk 1994 D-DAY
N 6,V 8 etue s plombou
222. 200 Sk 1995 Pavol Jozef Šafárik
N 8,V 10 etue s plombou
223. 200 Sk 1995 Mikuláš Galanda
N 9,V 9 etue s plombou
224. 200 Sk 1995 Rok ochrany prírody N 10,V 12 etue s plombou
225. 200 Sk 1995 Rok ochrany prírody N 10,V 12 etue s plombou
226. 200 Sk 1995 1.električka v Bratislave N 11,V 11 etue s plombou
227. 200 Sk 1995 1.električka v Bratislave N 11,V 11 etue s plombou
228. 200 Sk 1996 Samuel Jurkovič
N 12,V 14
229. 200 Sk 1996 Jozef Cíger Hronský N 13,V 13
230. 200 Sk 1996 Slovenský Olympijský Tím N 14,V 16
231. 200 Sk 1996 Zubačka Štrbské Pleso
N 15,V 15
232. 200 Sk 1996 Móric Beňovský
N 16,V 17
233. 200 Sk 1997 Svetozár Hurban Vajanský
N 17,V 19
234. 200 Sk 1997 UNESCO-Banská Štiavnica
N 18,V 18
235. 200 Sk 1997 Štefan Moyzes
N 20,V 20
236. 200 Sk 1998 Slovenská národná galéria
N 21,V 22
237. 200 Sk 1998 Prvý parný vlak na Slovensku N 22,V 21
238. 200 Sk 1998 Vznik SNR
N 23,V 24
R
proof 800.00
proof
90.00
proof 100.00
proof 100.00
proof 210.00
proof 220.00
proof 430.00
proof 850.00
proof 1200.00
proof 340.00
proof 300.00
proof 110.00
proof 100.00
proof 100.00
proof 160.00
proof 200.00
proof 100.00
proof
70.00
proof
70.00
proof
50.00
proof
45.00
proof
50.00
proof 250.00
proof 250.00
proof 160.00
proof 160.00
proof 200.00
proof 200.00
proof 200.00
proof 200.00
proof 210.00
proof 160.00
proof 150.00
proof 310.00
proof 380.00
proof 150.00
proof 220.00
proof 180.00
proof 210.00
proof 210.00
proof 160.00
8
239. 200 Sk 1998 UNESCO-Spišský hrad
N 24,V 23
240. 200 Sk 1998 Ján Smrek
N 25,V 25
241. 200 Sk 1999 Pavol Országh Hviezdoslav N 27,V 26
242. 200 Sk 1999 Slovenská filharmónia
N 29,V 27
243. 200 Sk 2000 Juraj Fándly
N 32,V 28
244. 200 Sk 2001 Alexander Dubček
N 35,V 29
245. 200 Sk 2002 Ľudovít Fulla
N 36,V 31
246. 200 Sk 2002 UNESCO-Vlkolínec
N 37,V 30
247. 200 Sk 2003 Imrich Karvaš
N 39,V 33
248. 200 Sk 2003 Jozef Škultéty
N 40,V 32
249. 200 Sk 2004 Wolfgang Kempelen
N 41,V 34
250. 200 Sk 2004 Vstup SR do EU
N 42, V 35
251. 200 Sk 2004 UNESCO-Bardejov N 43,V 36
252. 200 Sk 2004 Ján Andrej Segner
N 44, V 37
253. 200 Sk 2005 Bratislavské korunovácie - Leopold I. N 46,V 38
254. 200 Sk 2005 Bratislavské korunovácie - Leopold I. N 46,V 38
255. 200 Sk 2005 Bratislavský mier
N 47,V 39
256. 200 Sk 2005 Bratislavský mier
N 47,V 39
257. 200 Sk 2006 Karol Kuzmány
N 49,V 40
258. 200 Sk 2007 Jozef Maximilián Petzval
N 50,V 41
259. 200 Sk 2008 Andrej Kmeť
N 52,V 42
260. 100 Sk 1993 Vznik SR
N 1,V 3 etue s plombou
261. Súbor obehových mincí 2004 10,20 Halierov a ich história
262. Súbor obehových mincí 2006 XX. ZOH Turín 2006
263. Súbor obehových mincí 2008 Rozlúčka so slovenskou korunou
264. Rozpracovaná zbierka pamätných mincí SR 1993-1998 proof
v kazete typu Kassay: 200 Sk 3 x Ag N NPSK 13,21,23;
V SKP 13,22,24
3 ks
265. Rozpracovaná zbierka pamätných mincí SR 1999-2005 proof
v kazete typu Kassay: 200 Sk 13xAg N NPSK 29;32,6,7,9;40,1,2,
3,4,6,7; V SKP 27,8,9;30,1-9; 500 Sk 4xAg N NPSK 31,3,4;45;
V SKP 47,8,9;50; 1000 Sk Ag N MPSK 38; V SKP 54; 2000 Sk
Ag N MPSK 30; V SKP 56; 19 ks
266. Kompletná zbierka pamätných Ag mincí SR 2006-2008 proof v kazete
typu Kassay : 200 Sk 3xAg, N MPSK 49;50,2; V SKP 40,1,2; 500 Sk
3xAg, N NPSK 48,51,3; V SKP 51,2,3; 1000 Sk Ag N NPSK 54;
V SKP 55;
7 ks
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
220.00
200.00
200.00
300.00
150.00
60.00
50.00
50.00
40.00
40.00
40.00
50.00
30.00
40.00
40.00
40.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
40.00
70.00
35.00
60.00
proof
400.00
proof 2900.00
proof
600.00
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
40.00
45.00
45.00
45.00
50.00
40.00
50.00
45.00
70.00
60.00
12.00
12.00
12.00
16.00
15.00
15.00
15.00
12.00
12.00
14.00
15.00
Slovenská republika 1993-2008
267. 500 Sk 1994
268. 500 Sk 1997
269. 500 Sk 1997
270. 500 Sk 1997
271. 500 Sk 1999
272. 500 Sk 2001
273. 500 Sk 2001
274. 500 Sk 2005
275. 500 Sk 2006
276. 500 Sk 2007
277. 200 Sk 1993
278. 200 Sk 1993
279. 200 Sk 1994
280. 200 Sk 1994
281. 200 Sk 1994
282. 200 Sk 1994
283. 200 Sk 1995
284. 200 Sk 1995
285. 200 Sk 1995
286. 200 Sk 1995
287. 200 Sk 1996
Slovenský raj
N MPSK 7, V SKP 43
Pieninský národný park N MPSK 19, V SKP 44
Pieninský národný park N MPSK 19, V SKP 44
Pieninský národný park
N MPSK 19, V SKP 44
Kremnica-500.výr.razby toliárov N MPSK 28,V SKP 46
Národný park Malá Fatra
N MPSK 33, V SKP 49
Zač. 3. tisícročia (trojuholník) N MPSK 34; V SKP 48
Národný park Slovenský kras
N MPSK 45, V SKP 50
Muránska planina
N MPSK 48, V SKP 51
Pevnosť v Komárne N MPSK 51,V SKP 52
150 rokov spisovnej slovenčiny N MPSK 2, V SKP 4
Ján Kollár
N MPSK 3, V SKP 5
100.výr MOV N MPSK 4, V SKP 6
D-DAY, SNP
N MPSK 6; V SKP 8
Janko Alexy
N MPSK 5, V SKP 7
Janko Alexy
N MPSK 5, V SKP 7
Pavol Jozef Šafárik N MPSK 8, V SKP 10
Mikuláš Galanda
N MPSK 9; V SKP 9
1. električka v Bratislave N MPSK 11, V SKP 11
Rok ochrany prírody
N MPSK 10, V SKP 12
200.výr.nar. S. Jurkoviča N MPSK 12; V SKP 14
9
288.200 Sk 1996 100.výr.nar. J.C.Hronského
N MPSK 13; V SKP 13
289. 200 Sk 1996 Slov.olymp.tím, OH 1896-1996 N MPSK 14; V SKP 16
290. 200 Sk 1996 Zubačka Štrba-Štrbské pleso
N MPSK 15; V SKP 15
291. 200 Sk 1996 250.výr.nar. M. Beňovského
N MPSK 16; V SKP 17
292. 200 Sk 1997 UNESCO - Banská Štiavnica
N MPSK 18, V SKP 18
293. 200 Sk 1997 150.výr.nar. S.H.Vajanského
N MPSK 17; V SKP 19
294. 200 Sk 1997 200.výr.nar. Š.Moyzesa
N MPSK 20; V SKP 20
295. 200 Sk 1998 150.výr.vzniku SNR
N MPSK 23; V SKP 24
296. 200 Sk 1998 Slovenská národná galéria
N MPSK 21; V SKP 22
297. 200 Sk 1998 Prvý parný vlak na Slovensku
N MPSK 22; V SKP 21
298. 200 Sk 1998 UNESCO - Spišský hrad
N MPSK 24; V SKP 23
299. 200 Sk 1998 100.výr.nar. J.Smreka
N MPSK 25; V SKP 25
300. 200 Sk 1999 Slovenská filharmónia
N MPSK 29, V SKP 27
301. 200 Sk 1999 Pavol Országh Hviezdoslav
N MPSK 27, V SKP 26
302. 200 Sk 2000 Juraj Fándly
N MPSK 32, V SKP 28
303. 200 Sk 2001 Alexandr Dubček
N MPSK 35; V SKP 29
304. 200 Sk 2002 Ľudovít Fulla
N MPSK 36; V SKP 31
305. 200 Sk 2002 Vlkolínec
N MPSK 37; V SKP 30
306. 200 Sk 2002 Vlkolínec
N MPSK 37; V SKP 30
307. 200 Sk 2003 Imrich Karvaš
N MPSK 39; V SKP 33
308. 200 Sk 2003 Imrich Karvaš
N MPSK 39; V SKP 33
309. 200 Sk 2003 Jozef Škultéty
N MPSK 40; V SKP 32
310. 200 Sk 2004 Vstup SR do EU
N MPSK 42; V SKP 35
311. 200 Sk 2004 Vstup SR do EU
N MPSK 42; V SKP 35
312. 200 Sk 2004 UNESCO - Bardejov
N MPSK 43; V SKP 36
313. 200 Sk 2004 UNESCO - Bardejov
N MPSK 43; V SKP 36
314. 200 Sk 2004 Ján Andrej Segner
N MPSK 44;V SKP 37
315. 200 Sk 2005 Korunovácia Leopolda I.
N MPSK 46, V SKP 38
316. 200 Sk 2006 Karol Kuzmány
N MPSK 49, V SKP 40
317. 200 Sk 2007 Jozef Maximilian Petzval
N MPSK 50, V SKP 41
318. Súbor obehových mincí 1993
319. Súbor obehových mincí 1993
320. Súbor obehových mincí 1993
321. Súbor obehových mincí 1993
322. Súbor obehových mincí 1994
323. Súbor obehových mincí 1994
324. Súbor obehových mincí 1995 Bratislava
325. Súbor obehových mincí 1995 Bratislava
326. Súbor obehových mincí 1995 Bratislava
327. Súbor obehových mincí 1996 Košice
328. Súbor obehových mincí 1996 Košice
329. Súbor obehových mincí 1996 Košice
330. Súbor obehových mincí 1996 Košice
331. Súbor obehových mincí 1997 Banská Bystrica
332. Súbor obehových mincí 1997 Banská Bystrica
333. Súbor obehových mincí 1997 Banská Bystrica
334. Súbor obehových mincí 1997 Banská Bystrica
335. Súbor obehových mincí 1998 Kremnica
336. Súbor obehových mincí 1998 Kremnica
337. Súbor obehových mincí 1998 Kremnica
338. Súbor obehových mincí 1998 Kremnica
339. Súbor obehových mincí 1999 Vysoké Tatry
340. Súbor obehových mincí 1999 Vysoké Tatry
341. Súbor mincí 2000 + žeton bimetal, drevená kazeta N 8, V 9
342. Súbor mincí 2000 + žeton bimetal, drevená kazeta N 8, V 9
343. Súbor obehových mincí 2000 Bratislava,žetón NB pob. Bratislava
344. Súbor obehových mincí 2000 Bratislava,žetón NB pob. Bratislava
345. Súbor obehových mincí 2001
346. Súbor obehových mincí 2001
347. Súbor obehových mincí 2001
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0-0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0-0
0/0
0/0
0/0
0-0
0/0
0/0
0/0
0-0
0/0
0/0
0/0
0/0
proof
proof
0/0
0/0
0/0
0-0
0/0
15.00
15.00
16.00
16.00
16.00
15.00
15.00
12.00
16.00
15.00
16.00
15.00
16.00
15.00
15.00
16.00
12.00
16.00
16.00
15.00
15.00
16.00
15.00
16.00
16.00
16.00
16.00
14.00
18.00
20.00
11.00
10.00
10.00
10.00
9.00
10.00
25.00
23.00
23.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
18.00
18.00
18.00
18.00
15.00
15.00
100.00
100.00
40.00
38.00
11.00
11.00
10.00
10
348. Súbor obehových mincí 2001
349. Súbor obehových mincí 2002 Bojnice
350. Súbor obehových mincí 2002 Bojnice
351. Súbor obehových mincí 2002 Bojnice
352. Súbor obehových mincí 2002 Bojnice
353. Súbor obehových mincí 2002 MS v hokeji - SR majster sveta
354. Súbor obehových mincí 2002 MS v hokeji - SR majster sveta
355. Súbor obehových mincí 2002 MS v hokeji - SR majster sveta
356. Súbor obehových mincí 2003 Oravský hrad
357. Súbor obehových mincí 2003 Oravský hrad
358. Súbor obehových mincí 2003 Oravský hrad
359. Súbor obehových mincí 2003 Oravský hrad
360. Súbor obehových mincí 2003 675 rokov Kremnice
361. Súbor obehových mincí 2003 675 rokov Kremnice
362. Súbor obehových mincí 2003 10.výr. NBS
363. Súbor obehových mincí 2004 Vstup SR do EU
364. Súbor obehových mincí 2004 Vstup SR do EU
365. Súbor obehových mincí 2004 Vstup SR do EU
366. Súbor obehových mincí 2004 Vstup SR do EU
367. Súbor obehových mincí 2004 Slovenské mince a euromedaily
368. Súbor obehových mincí 2004 10,20 Halierov (Ag) a ich história
369. Súbor obehových mincí 2006 XX. ZOH Turín 2006
370. Súbor obehových mincí 2007 České a slovenské mince 2007
371. Súbor obehových mincí 2007 Gejza Dusík
372. Súbor obehových mincí 2008 Hist.regiony Pohronie,Horehronie,
Podpoľanie, Liptov
373. Súbor obehových mincí 2008 XXIX. Olympiáda Peking 2008
374. Súbor obehových mincí 2008 Rozlúčka so slovenskou korunou
375. Súbor obehových mincí 2008 90. výr. Pittsburskej dohody
376. Súbor obehových mincí 2008 90. výr. Pittsburskej dohody
377. Zničené slovenské mince 1993-2007
378. Kompletná zbierka pamätných Ag mincí SR 1993-1998 v kazete typu
Kassay: 100 Sk 1xAg, N MPSK 1;V SKP 3; 200 Sk 22xAg, N MPSK
2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25; V SKP 4,
5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25; 500 Sk
2xAg, N MPSK 7,19; V SKP 43,44; 25 ks
379. Kompletná zbierka pamätných Ag mincí SR 1999-2005 v kazete typu
Kassay: 200 Sk 14xAg, N NPSK 27,9;32,5,6,7,9;40,1,2,3,4,6,7;V SKP
26,7,8,9;30,1-9; 500 Sk 6xAg N MPSK 26,8;31,3,4;45; V SKP 45,6,7,
8,9;50; 1000 Sk Ag N MPSK 38; V SKP 54; 2000 Sk Ag N MPSK 30;
V SKP 56; 22 ks
380. Kompletná zbierka pamätných Ag mincí SR 2006-2008 v kazete typu
Kassay: 200 Sk 3xAg, N MPSK 49;50,2;V SKP 40,1,2; 500 Sk 3xAg
N MPSK 48;51,3;V SKP 51,2,3; 1000 Sk Ag, N MPSK 54;V SKP 55 7 ks
0/0
0/0
0-0
0/0
0/0
0/0
0-0
0/0
0/0
0-0
0/0
0/0
0-0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
11.00
11.00
11.00
10.00
11.00
26.00
26.00
26.00
16.00
16.00
16.00
15.00
27.00
27.00
95.00
14.00
14.00
14.00
14.00
15.00
20.00
12.00
14.00
12.00
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
100.00
25.00
25.00
22.00
22.00
15.00
0-0
350.00
0-0
1200.00
0-proof 300.00
Slovenská republika 2009381. 20 € 2009 Národný park Veľká Fatra
N 2, V 2
382. 10 € 2009 Aurel Stodola
N 1, V 1
383. 10 € 2009 Aurel Stodola
N 1, V 1
384. 10 € 2011 Zoborské listiny
N SKSb 6
385. 10 € 2009 Chatam Sofer - 250.výr. narodenia
386. 10 € 2013 20.výročie vzniku Národnej banky Slovenska
387. 2 € 2009 Prvá zberateľská karta (pamätná minca 17.nov.1989-2009)
podpis autora -P.Károly limitovaný vl. náklad 1000 ks
388. Zberateľské karty č.184 : 2 € 2009 10.výr.vzniku Hospodárskej
a menovej únie; 20.výr.17.novembra 1989; 2 € 2011 20.výr.vzniku
Vyšegradskej skupiny; 2 € 2012 10.výr.zavedenia eurovej meny; 4 ks
389. Štartovací balíček euromincí 2009
390. Súbor obehových euromincí 2009 Narodenie dieťaťa
391. Prvý súbor slovenských euromincí 2009
proof
0/0
proof
0/0
proof
proof
50.00
20.00
30.00
20.00
200.00
35.00
0/0
100.00
0-0
0-0
0/0
proof
40.00
20.00
40.00
80.00
11
392. Prvý súbor slovenských euromincí 2009
393. Prvý súbor slovenských euromincí 2009
394. Súbor obehových euromincí 2009 Hist.regiony Orava,Kysuce,Považie
395. Súbor obehových euromincí 2010 XXI. Zimné OH Vancouver
396. Súbor obehových euromincí 2010 XXI. Zimné OH Vancouver
397. Súbor obehových euromincí 2010 40.výr.vzniku Slovenské
numizmatické spoločnosti
398. Súbor obehových euromincí 2010 MS vo futbale 2010 v JAR
399. Súbor obehových euromincí 2010 Historické regiony Tekov,
Turiec, Podsitniansko
400. Súbor obehových euromincí 2011 MS v hokeji Bratislava, Košice
401. Súbor obehových euromincí 2011 Narodenie dieťaťa N RSSKE 15
402. Súbor obehových euromincí 2011 Vyšehradská skupina
403. Súbor obehových euromincí 2011 Hist. regiony Ponitrie, Trnavsko
0/0
0/0
0/0
proof
0/0
23.00
23.00
23.00
40.00
22.00
0/0
0/0
35.00
20.00
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
25.00
25.00
40.00
30.00
30.00
1/1
11.00
3/2
15.00
2/1
3/3
2/2
2/2
1/1
15.00
20.00
12.00
15.00
80.00
1/1
2/12/3
1/10/0
1/1
15.00
20.00
18.00
50.00
200.00
150.00
2/2
40.00
1/1
12.00
2/2
25.00
1/1
1-1
25.00
12.00
proof
0/0
90.00
12.00
0-1-
10.50
1-1
12.00
Habsburgovci
Habsburgovci - Mária Terézia 1740-1780
404. 1 Toliar 1780 S.F.
novorazba
Habsburgovci - Ferdinand V. 1835-1848
405. 10 Grajciar 1842 E Karlovský Belehrad
N6
František Jozef I Rakúsko
406. 1
407. 4
408. 3
409. 2
410. 1
Zlatka 1892 bz
N 42; V 48
Grajciar 1861 E
N 14
Grajciar 1851 G
N 13 vada materiálu
Grajciar 1851 G
malé G
N 12
korunák 1907 bz Ag 900 24 g N 81
František Jozef I Uhorsko
411. 1 Zlatka 1883 KB zmena znaku N 46
412. 1 Zlatka 1892 KB znak Fiame
N 47
413. 20 Grajciar 1869 KB
N 30 škr.
414. 5 korunák 1900 KB Ag 900 24gr N 84
415. 1 Halier 1914 KB
N 60;V FJ94 pat.
416. 1 Halier 1914 KB
N 60;V FJ94 pat.
RR
RR
Nemecko
Sasko
417. 1 Toliar 1595 Georg Augustus-Christian Johann; st.po uchu
Prusko Wilhelm a Augusta
418. Spolkový toliar 1861 KM 169
Nemecko,cisárstvo
419. 50 Pfennig 1877 E
SS 8
škr.
Nemecko-BRD
420. 2 Marky 1951 F
421. 1 Marka 1950 D,F,G,J
S 109 hr.
KM 110 4 ks škr., hr.
Europa
Rakúsko 2002422. 25 € 2010 Ag900/Nb998 LN G76
423. 5 € 2004 Ag 100 rokov futbalu certifikát
KM 3113
Cyprus 2008424. Komplet obehových euromincí 1 Cent - 2 € 2008 8 ks
Estónsko
425. 1 Sent 1929; 2 Senti 1934; 5 Senti 1931 KM 10;15;11 3 ks
12
Fínsko 2002426. 10 € 2010 Ag 925 LL G39
427. Komplet obehových euromincí 1 Cent - 2 € 2007 8 ks
428. Komplet obehových euromincí 1 Cent - 2 € 2009 8 ks
proof
0-10-1-
50.00
10.50
10.50
proof
proof
50.00
50.00
0/0
12.00
0-1-
12.50
0/0
15.00
proof
proof
10.50
18.00
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
30.00
34.00
34.00
40.00
40.00
26.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
23.00
25.00
proof
proof
proof
proof
0/0
0/0
25.00
25.00
25.00
20.00
45.00
90.00
0/0
40.00
0/0
0/0
1/1
29.00
35.00
27.00
proof
14.00
0/0
0/0
0/0
10.00
10.00
10.00
0/0
50.00
Francúzsko 2002429. 10 € 2010 Pablo Picasso Ag 900 klipa LU G450
430. 10 € 2010 Europa 2010 Ag 900
LU G410
Maďarsko 1926-46
431. 5 Pengö 1938 SZT. ISTVÁN
Malta 2008432. Komplet obehových euromincí 1 Cent - 2 € 2008 8 ks
Poľsko
433. 3 Groš 1620 Lehnica-Breh 1602-1621, Johan Christ a Georg Rud
Poľsko 1945-1994
434. 20000 Zl 1991 225 rokov minc. Varšava bimetal
435. 50 Zl 1972 Fryderik Chopin Fi K 001
Fi K 071
Poľsko od 1995
436. 20 Zl 2007 Leon Wyczólkowski farebná klipa Fi K(20) 047
437. 20 Zl 2008 Kazimierz Dolny
Fi K(20) 050
438. 20 Zl 2008 65.výr.povstania vo Varšavskom gete Fi K(20) 049
439. 20 Zl 2008 Ochrana prírody-sokol sťahovavý
Fi K(20) 048
440. 20 Zl 2008 Ochrana prírody-jašterica zelená
Fi K(20) 052
441. 10 Zl 2007 História poľskej jazdy-rytier 15.st. klipa
Fi K(10) 092
442. 10 Zl 2007 150.výr.nar.K. Korzeniowskiego hologram Fi K(10) 093
443. 10 Zl 2007 125.výr.nar.Karola Szymanowskiego Fi K(10) 091
444. 10 Zl 2008 40.výr. marca 1968
Fi K(10) 094
445. 10 Zl 2008 Bronislaw Pilsudski
Fi K(10) 099
446. 10 Zl 2008 180.výr. C B P
Fi K(10) 104
447. 10 Zl 2009 95.výr. Prvej kompánie
Fi K(10) 110
448. 10 Zl 2009 90.výr. N K Ú hologram
Fi K(10) 103
449. 10 Zl 2009 Varšavské povs.-T.Gajcy,pozl.stred Fi K(10) 109
450. 10 Zl 2009 Varšavské povs.-Krysztof Kamil Baczyňski
pozlátený vonkajší kruh
Fi K(10) 108
451. 10 Zl 2009 30.výr. Solidarity (farebná)
Fi K(10) 105
452. 10 Zl 2009 Czeslaw Niemen klipa
Fi K(10) 107
453. 10 Zl 2009 Czeslaw Niemen
Fi K(10) 106
454. 2 Zl 2004-2005 kompletná zbierka 16 ks Vojvodstvá v špec.albume
455. 2 Zl 2006-2008 kompletná zbierka 32 ks Historické mestá v špec.albume
Portugalsko 2002456. Súbor euromincí 2009
LM AK3
Rusko
457. 15 Kopejok 1916 Osaka Ag Mikuláš II.
458. 10 Kopejok 1916 Osaka Ag Mikuláš II.
459. 5 Kopejok 1866 EM Alexander II.
KM Y 21a.1
KM Y 20a
KM Y 6a
Slovinsko
460. 500 Tolarjev 1991
1.výr samostatnosti
KM 1
Slovinsko 2007461. 3 € 2008 Cu/CuNi
462. 3 € 2009 Cu/CuNi
463. 3 € 2010 Cu/CuNi
LH G2
LH G11
LH G16
San Marino 2002464. 2 € 2011 Giorgio Vasari
LSM G53
13
Španielsko 1949-2001
465. 2000 Pesetas 1990 Ag, 26,7g Olymp.symboly na OH ´92
KM 860
0/0
32.00
0-20/0
1/1
0/0
1/2
1/1
1/1
1/1
1/1
400.00
35.00
20.00
28.00
50.00
15.00
10.50
16.00
15.00
0/0
15.00
0/0
0/0
25.00
25.00
0/0
35.00
0/0
80.00
1-1
48.00
0-0
18.00
proof
10.50
1/1
10.50
0/0
12.00
Švajčiarsko
466. Rozpracovaná ročníková zbierka švajč.konfederácie od r.1848:
20 Franks až 1 Rapp v zbierkovej kvalite 0/0 (takmer proof) až
2/2 a úprave v mincových rámikoch 5x5cm pre albumy A4. Obsahuje
celkom 215 mincí v katal.cene 540 €, uvedených v sálovej aukcii
pol.č.467-474 a v korešpondenčnej aukcii pol.č. 1315-1521
467. Položka zbierky : 20 Frank 2010 BERNINA BAHN 100.výr.prevádzky
468. Položka zbierky : 2 Frank 1914
SS 29
R
469. Položka zbierky : 10 Rappen 1918 SS 25a
R
470. Položka zbierky : 5 Rappen 1889
SS 24
RR
471. Položka zbierky : 5 Rappen 1918
SS 24a
R
472. Položka zbierky : 2 Rappen 1879
SS 16
R
473. Položka zbierky : 2 Rappen 1897
SS 16
RR
474. Položka zbierky : 2 Rappen 1899
SS 16
RR
Uhorsko
475. Belo II. 1131-1141, Denár,
ME 43
Veľká Británia od 1968
476. 5 Libra 2010 Zásnubná William a Kate CuNi
477. 5 Libra 2011 Svadobná William a Kate CuNi
Vatikán
478. 20 Cents 2007 Benedikt XVI. (razené len pre súbory)
Vatikán 2002479. 2 € 2013 Sede Vacante
LVA G
Amerika
Kanada
480. Komplet 2 x 1 Dollar; 15 x 25 Cents 2007-2010 ZOH 2010
pamätné mince vo folderi
17 ks
Azia
Kazachstan
481. 20,10,5,3,1 Tenge 1993; 50,20,10,5,2 Tyin 1993 10 ks
Austrália
Nový Zéland
482. 1 Dollar 1974 X.hry Commonwealth
KM 44a
Medaily
ČNS pobočka Olomouc
483. Av.:Socha Herkula na fontáne, kruhopis: Herkulova kašna v Olomouci, na podstavci: ČNS pobočka Olomouc 1976; Rv.:Nápis 7riadk.:
Sochu/Herkulovy/kašny/vytvořil/Michal Mandík/ze Znojma/
r.1687 Rv.; nesign.,71x71 v tvare pôdorysu fontány, tombak patin.
ČNS pobočka Opava
484. Av.:portrét zľava, opis: Národní umělec Vladislav Vančura; Rv.: opis:
Narozen 26.VI.1891 v Háji ve Slezku * popraven nacisty 1.VI.1942 v Praze,
Česká numismatická společnost v Opavě,v strede: Kdo za vlast svůj život dá,
na věky žije v srdci národa;sign.Uchytilová,Hampl; 60 mm, tombak patin.
14
SNS pobočka Bratislava
485. Av.: 550.výr.udelenia mincových práv mestu Bratislava, sign.AP 1980;
listina, pečať; Rv.:Slovenská numizmatická spoločnosť,pobočka
Bratislava,razič mincí; 80 mm, tombak postriebr.
0/0
11.00
486. Av.: hory,hrad, mince, medaly, opis: 1328-1978 Výročie založenia mincovne
v Kremnici; Rv.: znak mesta a mincovne, balancier,vľ.:Slovenská/numizmatická/
spoločnosť/pobočka/Kremnica,dole erby; sign.Peter, 50 mm, Ag 900 patina
1/1
90.00
SNS pobočka Kremnica
SNS pobočka Nitra
487. Av.:1987 Knieža so synom na koni, po obvode: KNIEŽA NITRANSKE
SO SVOJIM SYNOM KOCEĹOM, dole: PRIBINA; Rv.:hrad v Nitre, po
obvode:1972 Slovenská numizmatická spoločnosť pobočka Nitra 1987
dole:Staroslovienska Nitra; sig.Cvengrošová, 40 mm, Ag 900
488. 1998 Béla IV. 750 rokov kráľovských výsad mesta a 25 rokov SNS
pob. Nitra;pozlátený tombak 60mm; autor C.I.Fodor orig. etua
0/0
50.00
0/0
20.00
1/1
30.00
0/0
15.00
0/0
50.00
SNS pobočka Trenčín
489. Av.: rímský nápis, dole: LAVGARICIO, rímské mince, opis: 1800 rokov
rímského nápisu na Hradnej skale 179; Rv.: rímská minca, opis:Slovenská
numizmatická spoločnosť pob.Trenčín 1969-1979;sign.AP, 40 mm, Ag 900
490. Av.: rímský nápis, dole: LAVGARICIO, rímské mince, opis: 1800 rokov
rímského nápisu na Hradnej skale 179; Rv.: rímská minca, opis:Slovenská
numizmatická spoločnosť pob.Trenčín 1969-1979;sign.AP,70mm,Bz postr.
491. Av.:portrét zprava,po obvode: Košariská 21.7.1880,Gen.Dr.Milan Rastislav
Štefánik-Vedec-letec-štátnik; Rv.:mohyla na Bradle,vpravo:SNS pob.Trenčín,
dole št.znak,vľavo:Veriť,milovať,pracovať;vpravo 5riadk.nápis: Na pamiatku/
osobnosti/ktorá výraz/ne prispela/ku vzniku ČSR; sign.Vavro, 40 mm, Ag 900
SNS Ústredný výbor
492. Av.:Hore znak SNS, dole stará pečať Bratislavy, 5riadk.nápis:Slovenská
numizmatická/spoločnosť/Za zásluhy o rozvoj/numizmatiky/na Slovensku;
Rv.: Mince, signatury; sign.Poldaufová,Höger, 60 mm, tombak patin.
0/0
493. Av.: opis:Slovenská numizmatická spoločnosť 1970-40 rokov-2010,
Biatec; Rv.: Medzinárodné numizmatické sympózium Kremnica;
sign. Novotný, 26 mm, Ag 925/1000
proof
494. 1989,Av.: portrét spredu, po obvode: Dr.M.R.Štefánik 1880-1919;
Rv.:hore 5riadk.nápis : 4.mája 1919/zahynul/v Ivanke čs.mini/
ster generál/M.R.Štefánik; vľavo SNS, mohyla; vpravo:orlica,lev,
dvojkríž; sign. Kožuch, 40 mm, Ag 900 patina
0/0
495. Av.: 5riadk.nápis: I.zasadanie/predsedníctva/svetového kongresu/
Slovákov/v Bratislave sept.1990; Rv.: sediaca žena s ohňom a knihou,
vľ. znak SNS, dole: Kto za pravdu horí; sign. KM (Kožuch),
60 mm, tombak postriebr., patina
proof
496. Av.:opis: 25.výročie (1970-1995) Slovenskej numizmatickej spoločnosti,
žena,stuha s kyticou; Rv.:portrét PhDr.J.Hlinku en face,vpr.11.2.1925/27.5.1992
opis: Prvý predseda SNS 1970-1990 sign.Poldaufová,50 mm, meď patin.;
0/0
497. Av.:5riadk.nápis: I.zasadanie/ predsedníctva/svetového kongresu/Slovákov/
v Bratislave sept.1990; Rv.: sediaca žena s ohňom a knihou,vľ.znak SNS,
dole: Kto za pravdu horí; sign. KM (Kožuch),60 mm, tombak postr.,patina
proof
498. Medzinárodné numizmatické sympózium Humenné 2007 + žetón
40 mm, patin.postrieb.tombak-bimetal, autor:Kožuch
0/0
Bódi Ladislav
15.00
25.00
50.00
11.00
15.00
15.00
15.00
1944 -
499. Av.:kostol v Kremnici, znak MK, dole:KREMNICA; Rv.:brána v Kremnici
vľavo 2 slnka, vpravo:mestský znak, dole: 1328/Kremnica;
sign., 60 mm, tombak postriebr., patina
proof
15.00
15
500. Av.:Na moste 4 nevoľníci, nápis: ZELENÉ 1825-1980, kruhopis:
155.výr.vzbury nevoľníkov; Rv.:6riadk.nápis:Vzburu organizovali/
bratia/Matej,Juraj a Ján/Ročkárovci/a vtedajší rychtár/Michal
Srniš, dole: venuje G.Srniš; sign., 50 mm, Ag 900,
R
0/0
60.00
0/0
20.00
proof
30.00
0-0
60.00
proof
30.00
0/0
20.00
proof
30.00
1
15.00
0
30.00
0
35.00
0/0
15.00
1/1
60.00
proof
50.00
1/1
45.00
proof
50.00
proof
50.00
proof
11.00
proof
18.00
0/0
25.00
Černaj Ján 1948-2011
501. Av.:portrét zľava, po obvode:Andrej Hlinka verný syn slovenského
národa; Rv.:kostol v Ružomberku a mauzóleum Hlinku, po obvode:
Spomienkové oslavy v Ružomberku 28.9.1991;sign.,50 mm, Cu patin.
502. Av.:1.1.2002 Euromena, mapa Europy; Rv.: (Károly P.) €URO
certif., sign., 40 mm, Ag 999
Cvengrošová Ĺudmila 1937503. Korunovačné slávnosti 2003-2010, komplet 8 ks,
sign., 30 mm, pozlátený a postriebrený tombak
Höger Jozef Karel 1951504. Av.:znak OH, Slov.olym.tím, Prvá účasť športovcov Slovenskej republiky*
OH Atlanta 1996; Rv.:znaky špor.disciplín,1896 Atlanta 1996;
certif., sign., 40 mm , Ag 925
Kožuch Milan 1944505. Av.:hlava ženy, vpravo 1789, 1989, po obvode: LIBERTE EGALITÉ
FRATERNITÉ ;Rv.:v strede:ARTIA, hore Pegas, dole znak MK, po obvode
Československo-Tchecoslovaquie; sign, 23,4 mm Ag 900, patina.,
506. Av.:Štátny znak, 1998, 5.výročie Slovenskej republiky; Rv.:Slovenská
republika 1.1.1993; certif., sign.,40 mm, Ag 999 prekrývaná zlatom
Kulich Ján 1930507. 1980 alegória-deti,ženy v kroji, ľud.muzikanti na gajdách; Zaslúžilý kolektív/
záujmovej umeleckej/ činnosti;sign.,75 mm, tombak pozl.,jednostr.
508. Portrét zľava, opis: Prof. Peter Danišovič; sign.Kulich 97, 100 mm
tombak patin., jednostranná
509. Portrét Kolomana Sokola zľava, vľavo: 95 rokov, vpravo dole:
1997/12.XII; sign., 100 mm, tombak liatý patin., jednostranná
MISTRUZZI
510. Av.: portrét zprava, opis: Joannes* XXIII.* Pontifex*ANNO*II;
Rv.:kniha na podstavci,2 svätci, opis: Romae*dioecesana*synodvs*
celebrata, dole: Mense*invario/a*MCMLX; 43 mm, meď, orig.etue
Novotný Štefan 1954511. Av.:portrét zprava, vľavo:1903/1974, opis: Sochár medailér Fraňo
Štefunko; Rv.: obraz "Ukrižovanie", opis: Slovenská numizmatická
spoločnosť pob. Martin-Matica slovenská 1990;sig.,50 mm, Ag 900
512. Av.:žehnajúci pápež, opis:Svätý otec Ján Pavol II. Slovensko 1995;
Rv.:traja svetci, opis: Svätorečenie, Marek. Melichar, Štefan košickí mučeníci; certif., sign., 40 mm, Ag 925
513. Av.:žehnajúci pápež, opis:Svätý otec Ján Pavol II. Slovensko 1995
Rv.:traja svetci, opis: Svätorečenie, Marek. Melichar, Štefan košickí mučeníci; certif., sign., 40 mm, Ag 925
514. Av.:Pribina knieža nitranske; Rv.: opis: Počiatky nášho kresťanstva
Nitra 828; certif., sign., 40 mm, Ag 925
515. Av.:Pribina knieža nitranske; Rv.: opis: Počiatky nášho kresťanstva
Nitra 828; certif., sign., 40 mm, Ag 925
516. Av.: portrét spredu, dole podpis:Rudolf Šustr, opis: Prezident Slovenskej
republiky; Rv.: preziden.palác, 1999;sign., 40 mm, tombak pozl.
517. 670 rokov Mincovne v Kremnici/ Stáročiami do kovu vytlačená pečať
hrdosti kremnických minciárov; sign., 40 mm, tombak pozl.,postr.
518. Av.: 85.výr.návštěvy českosl.prezidenta T.G.Masaryka-Hustopeče,
erb,2009; Rv.:portrét zľ.; Prof.T.G.Masaryk, českosl. president;
č. 25; sign., 40 mm, tombak
16
Poldaufová Mária 1951519. Av.:Svätopluk na trône, vpravo: 894*1994 Svätopluk; Rv.:3 meče,
opis:Veľká Morava; certif., sign, 40 mm, Ag 900 č.16 zo 100 ks
520. Av.:zvon, 50.SNP, opis: výročie 1944-1994; Rv.: nápis:Nezabudni,
že zem po ktorej kráčaš, je skropená krvou tvojich bratov;
sign., 40 mm, tombak postriebr.
521. Av.: portrét spredu, hore: M.R.Štefánik; Rv.:orol, nápis: Tu orlom
z hniezda vyletel...21.7.1880-4.5.1919; certif.,
sign.,30 mm, Ag 900 pozlátená č.42 z 200 ks
522. Av.:portrét spredu, hore: M.R.Štefánik; Rv.:orol, nápis:Tu orlom
z hniezda vyletel na krídlach ducha po oblohu, v hviezd svetoch
hľadajúc si ciel, 21.7.1880-4.5.1919; sign., 40 mm, Bz pozlát.
523. Av.:roztrhnutý drôtený plot, dole: 1945/1995; Rv.: 4riadk.opis:
Žalujú mesta, dediny/ostáva smutná kapitola/ach boli krásne bez
viny/a ľahli v trosky do popola; sign, 40 mm, tombak pozlát.
524. Av.:štátny znak, mapa, 10.výročie vzniku SR, 1.1.2003; Rv.:
štátny znak, 1.1.1993; sign, 10uhoľník 40 mm, tombak pozlát.
525. Plaketa pour feliciter 2011( Alfonz Mucha ),kalendár,70x85 mm, Bz pat.
proof
50.00
proof
11.00
proof
30.00
proof
15.00
proof
15.00
proof
0/0
15.00
16.00
0/0
80.00
1/1
25.00
1
70.00
0/0
50.00
0/0
18.00
1
20.00
1
15.00
0/0
15.00
1/1
25.00
1/1
60.00
Pospíšil Jozef 1897-1976
526. Av.:dvaja muži nesú hrozen vína, dole: Bratislava ČSR;Rv.:Hlavné
námestie Bratislavy, dole erb; nesign., 70 mm,tombak „R“
Reisner Josef 1859-1929
527. Av.:hore:slov.znak, 6riadk.nápis: Na pamiatku/vzkresenia/Matice/
slovenskej/T.sv.Martin/jún 1919; Rv.: akt ženy s fakľami;
sign., (rub G.Vastagh), 36 mm, meď
Rigele Alojz 1879-1940
528. Av.: portrét zľava,opis: Andrej Hlinka vodca a otec slovenského národa;
sign.Rigele-Tatran- Bednár;90 mm,bz(bola pozl.),hore úško
Ronai Miroslav 1957529. Av.:Portrét zlava, opis: Alexander Dubček; Rv.: (Poldaufová),
krídla, štátny znak, 1993, opis: Ja verím v dobro človeka;
sign., 40 mm, Ag 900, portrét pozlátený
Schiffer Wiliam 1920-2009
530. Av.: pohľad na mesto, opis: 750.výročie povýšenia Trnavy na
slobodné kráľovské mesto; Rv.: budovy, znak mesta, hore:1238-1988;
sign., 70 mm, tombak patin.postriebr.
Šimonovský Bedřich 1871-?
531. V strede medailón s portrétem T.G.M., hore znaky Česka,Slovenska,
Moravy a Sliezka presahujú cez okraj plakety, po stranách nápis: Tomáš
G.Masaryk náš osvoboditel a první president Republiky československé;
sign., 120x89 mm, Zn, čierne patin.,jednostr., Novák 01.015c
532. Av.:portrét zľava, T.G.Masaryk; Rv.:L.P.1919, značka
dielne; sign., 60 mm, Zn čierno patin. Nov 01.014
Snopek Ladislav 1919533. Av.:3 hlavy-študent,vojak,robotník,opis:Za rozvoj brannej výchovy
v SSR; Rv.:pravá ruka drží pušku, hore: Jednotne/v budovaní/
a obrane vlasti, dole:J*S*B*V*O ČSSR; sign, 80mm, tombak
Španiel Otakar 1881-1955
534. Sv.Prokop a sv.Václav, Jsem ražen z českého kovu 1918-1928;
sign.,34 mm, Ag
535. Av.: portrét zprava, opis: Tomáš G.Masaryk první president republiky; Rv.: hore: Pravda vítězí/Střezte ji a předejte/neporušenou
pŕíštím/pokolením, dole: České slovo/Na věčnou paměť/ 1850 7/III
1930; orig.etue; sign.,30 mm, Ag 987,punc na hr.;Nov 01.071a
17
536. Av.:1935 - Poprsie zprava, opis:TOMÁŠ G:MASARYK; Rv.: 7riadk.
nápis: 18* 7/III* 50/ Na paměť/85.narozenin/prvního presidenta/
republiky/Československé/19 7/III 35; sign.,42 mm,
Ag 987 patina Novák 01,099a
537. Av.:1935 - Poprsie zprava, opis:TOMÁŠ G.MASARYK; Rv.: 7riadk.
nápis: 18* 7/III* 50/ Na paměť/85.narozenin/prvního presidenta/
republiky/Československé/19 7/III 35; sign.,32mm, Ag; N 01.100a
538. 1938, A.:Portrét T.G.M. zľava, opis: PRESIDENT OSVOBODITEL;
Rv.: medzi dvomi palm.halúzkami je postava Osvety, nad ňou je
dátum úmrtia: MCMXXXVII/XIV-IX, hore opis: IN MEMORIAM;
Ag 987, 30 mm,14,5g, pat. N 01.138a pôvodná kazeta
539. 1938, A.:Portrét T.G.M. zľava, opis: PRESIDENT OSVOBODITEL;
Rv.: medzi dvomi palm.halúzkami je postava Osvety, nad ňou je
dátum úmrtia: MCMXXXVII/XIV-IX, hore opis: IN MEMORIAM;
Ag 987, 30 mm,14,5g, pat. N 01.138a
0/0
50.00
-0/1
45.00
1/1
20.00
1/0
30.00
1/1
190.00
0/0
60.00
0/0
50.00
1/1
10.00
0/0
10.00
1/1
10.00
1
10.00
1
30.00
0/0
40.00
Štefunko Fraňo 1903-1974
540. Av.:opis: Slovenské národné povstanie 1944; žena so zástavou,za
ňou vojaci; Rv.:opis: Pamiatke padlých hrdinov a martýrov; anjel
nad hrobmi; sign., 70 mm, Ag 987/1000
Truhlíková-Spěváková Jarmila 1940541. Av.:Praha Výstav.palác, opis: Všeobecná československá výstava
v Praze 1991;Rv..významné stavby v Prahe, dole: 1791*1891*1991;
certif.,sign.,40 mm, Ag 900 pozlátená, č. 000640, orig.etue "R"
542. Av.:Praha Výstav.palác, opis: Všeobecná československá výstava
v Praze 1991;Rv..významné stavby v Prahe, dole: 1791*1891*1991;
certif.,sign.,40 mm, Ag 900 , č. 000751, orig.etue
Vitanovský Michal 1946
543. Av.:portrét T.G.Masaryka zľava, na ramenu TGM, po obvode: K 50.
výročí vzniku CSSR 1918-1968; Rv.: v kruhu 50 lipov.lístkov,
3riadk.nápis:28.říjen 1918 Založení/Československé/republiky;
sign.pseud.Synek P.,60 mm,tombak patin. ; Nov 01.184 c
Zobek Drahomír 1952544. Av.:portrét sľava,opis: Andrej Hlinka * Za Boha život, za národ
slobodu; Rv.: štátny znak, opis: Hej, Slováci,ešte naša slovenská
reč žije; sign., 27 mm, tombak postriebr.
Essen
545. Essen 1965-replika essenského toliaru; Av.:erb mesta, vľavo:ANNO
vpravo: 1680, opis: Essen.D:Comitissa Salmen.Anna Salome.D:G Prin;
Rv.: pohľad na mesto, opis: Et Dafovete:Voss:Engel Bertvs:Tvetvrvoss:
Cosma:Et:Dafovete; orig.etue; nesign.,45 mm, Bz postriebr., patina
Jindřichův Hradec
546. V strede 2 levy držiaci kvet, hore koruna, pod ňou: W, opis:Jubilejní výstava
v Jindř.Hradci 1888, v druhom opisu koruna a W; plechový rám, na zadnej
strane je naletovaný 1 drôt; nesign., 47 mm, cín pozlátený, jednostr.
Košice
547. Erb mesta, hore: Mesto Košice, dole: Víťaznému družstvu/v ping-pongu/
modro-biely/športový deň 1935; originál etue,
nesig., 40x60 mm, tombak postriebr., jednostr. plaketa
Považská Bystrica
548. Av.:silueta továrne, 50,1929-1979, opis: Považské strojárne Kl.
Gottwalda, Považská Bystrica; Rv.: ložiska, opis:Päťdesiat rokov
tvorivej práce; sign. Bodzan-B.L., 40 mm, Ag 900
18
Anglicko
549. Kráľ Juraj VI. a kráľovna Alžbeta, 1937; 35 mm, Bronz
550. Av.:portrét, Albert Edward prince of Wales president; Rv.:London
Annual international exhibition of all fina arst industries and
inventions 1874; nápis na hrane: Transilvanian Vintners Company,
Catalógue No 6826; sign. Boehm-C.Morgan.Sc; 50 mm, meď
1/1
20.00
1/1
20.00
Československo
551. Av.:koruna na vankúši, dole:1892,po obvode: Centenárium Coronae*Moneate
Novae Aureae; Rv.:dole: MDCCCXCII; 100; MCMXCII,hore“JEDNA KORUNAS" v rôznych jazykoch; nesign., 50 mm, meď
0/0
552. Av.:koruna na vankúši, dole:1892,po obvode: Centenárium Coronae*
Moneate Novae Aureae; Rv.:dole: MDCCCXCII; 100; MCMXCII
hore v kruhu "JEDNA KORUNAS" v rôznych jazykoch;
nesign., 50 mm, tombak postriebrený, patina
proof
10.00
15.00
Európa
553. Komplet ECU v kazete typu Kassay : Belgicko 1993,Veľká Británia
1993, Grécko, Taliansko (Galileo Galilei), Španielsko 1992, Holansko
1993, Dánsko 1993, Írsko 1993, Luxembursko, Nemecko 1993, Európa
1993(pozlátená), Portugalsko 1993, Francúzsko 1992(CuNi);
11xAg (19g), 1xAg pozlátené (33g), 1xCuNi (11,5g)
13 ks
proof
450.00
0/0
20.00
1/1
15.00
proof
20.00
0/0
10.00
1/1
10.00
1/1
10.00
proof
10.00
proof
40.00
0-0
20.00
Grécko
554. Av.: žena s vencom, hore olymp.kruhy, 1896-1996, vľavo:100 years
of the Olympic games, vpravo: of modern times; Rv.:pohľad na
Olymp, nápis: Olymp; nesign., 50 mm, tombak pozlát., orig.etue
Lichtensteinsko
555. Johann Adam a Maria Kinski 30.Juli 1967; 36 mm,tombak postr.
Nemecko
556. ME vo futbale 10.6.-25.6.1988; certif., 35 mm, Ag 999, etua
Poľsko
557. Av.:hore tehlový múr-garáž, vo vratoch:1951, dole auto Fiat, na SPZ:
Warszawa, FSO;Rv.: 1976, na aute SPZ: POLSKI FIAT; diplom
udelený pri príležitosti 25.výr.továrne osobných aut vo Varšave
"Redakcja "Technické noviny" w Bratyslewie, listopad 1976;
nesign.,štvorec 71x71 mm, zaoblené rohy, tombak postr.
558. Av.: erb, SZAMOTUĽY; RV.: opis vľavo: 1945-1985 40 lecie
Zespoľu, vpravo: Folklorystycznego Szamotuľy; Diplom: Medal
jubileuszowy organizatorom festiwalu"Východná´85" Szamotuľy,
dnia 1.luty 1985 roku; orig.etue; nesig., 71x120 mm, Bz patinov.
Rakúsko
559. Av.: Parlament, dole:1842, I.I.NEUS DIR, hore opis:WATTATTA;
Rv.:5riad.nápis písaný švabachom; 40 mm, Zn
Slovensko
560. Av.: Kovačica 1802-1992, opis: Umelecká galéria BABKA*dtto
v azbuke; Rv.:muž s rýľom; sig.:m.jonáš; 39 mm, CuNi
561. 1993, Strieborný odražok päťdukátu - medaila ku vzniku
samostatnej Slovenskej republiky 1.1.1993 st.patiny
562. Slovenské hrady,zámky a kaštiele, r.1994 v orig.obaloch:
Spišský hrad (Novotný); Trenčín (Poldaufová); Oravský zámok
(Černaj);Smolenice (Novotný); Bojnice (Poldaufová);
40 mm, tombak postriebr. patin. 5 ks
19
563.Slovenské hrady,zámky a kaštiele, r.1995 v orig.obaloch:
kaštiel Anton (Černaj); Betliar (Zobek); hrad Červený Kameň
(Novotný);Krásna Hôrka(Poldaufová); hrad Kremnica (Novotný);
40 mm, tombak postriebr. patin. 5 ks
564. Slovenské hrady,zámky a kaštiele, III.séria v orig.obaloch:
hrad Strečno (Černaj); zámok Slov.Ĺupča (Poldaufová); hrad
Nitra (Kožuch); Bratislavský hrad (Zobek); hrad B.Bystrica
(Kožuch); 40 mm, tombak postriebr. patin. 5 ks
565. 2010 Ľ. Štúr, Najväčšie osobnosti slovenského národa
Národná pokladnica; 34 mm, Ag 999, 15g certifikát
566. 2011 P.O.Hviezdoslav, Najväčšie osobnosti slovenského národa
Národná pokladnica; 40 mm, Ms pozlátená, certifikát
0-0
20.00
0-0
20.00
proof
15.00
proof
10.00
0/0
25.00
-1/1proof
10.00
30.00
1/1
20.00
0/0
40.00
0/0
10.00
1-1
120.00
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
10.00
10.00
N/N
N/N
N/N
0/0
10.00
20.00
20.00
18.00
Uhorsko
567. Replika dukátu z roku 1704; Av.:erb, hore koruna, po stranách :
N B, opis: Moneta Nova Avrea Reg Hunga; Rv.: madona s dieťaťom,
opis: Regina Patrona Hvngariae 1704; nesign., 20 mm, Ag 925
USA
568. Robert a John Kennedy/ E Pluribus Unum 1917-1963; 1925-1968;
35 mm, tombak postriebrený
569. Trójska unca,Bill of Richts 1791-1991;certif., 30 mm, Ag 999,orig.etue
Vatikán
570. 19.stor. Sergius IV. 1089-1012, pamätná medaila; Av.: portrét, opis:
SERGIVS IV. PONT.MAX; Rv.: 19riadk.nápis; 37,5 mm,čierna patina
Žetón
571. Rakúsko-Uhorsko, Ferdinand V. (1835-1848), dvojportrét
s Františkom II. , 1830 v Bratislave; 24 mm, Ag proof kor.
572. SR: AQUILA s.r.o./ Orol skalný 2006; Sokol sťahovavý 2007;
Výr skalný 2008, Plamienka driemavá 2009; 27mm, Bz pozl.,
J.Černaj, 4 ks limitovaná razba po 300 ks Bojnice
Faleristika
ČSSR
573. Vyznamenanie ZVÄZARMu Za obětavou práci, pôvodný typ: zlatý,
strieborný a bronzový odznak+miniatúry. Ovál lemovaný lipovými
listami. Hore znak Zväzarmu, v smaltovanom modrom poli lietadlo,
motocyklista,rádioveža. V červenom smalt.pruhu text: Za obětavou
práci, pod ním bielý smalt.padák na skrížených zbraniach. 3+3 ks
Papierové platidlá
ČSR 1918-1939
574. 5000 Kč 1920 B 009882
575. 5000 Kč 1920 C 315551
576. 5000 Kč 1920 B 181829
577. 5000 Kč 1920 B 009890
578. 5000 Kč 1920 B 388966
579. 5000 Kč 1920 C 221087
580. 1000 Kč 1934 D 249752
581. 1000 Kč 1934 B 247454
582. 100 Kč 1931 Uc 135824
583. 100 Kč 1931 Bc 360974
N 19
N 19
N 19
N 19
N 19
N 19
N 26
N 26
N 23
N 23
spec.perf.hore
spec.perf.hore
spec.perf.hore
spec.perf.hore
spec.perf.hore
spec.perf.hore
spec.perf.hore
specim.perf.hore
spec.perf.hore
spec.perf.hore
Protektorát Čechy a Morava 1939-1945
584. 5000 K 1944 S.22A 016834 N 41 spec.perf.hore
585. 5000 Kč 1920 B 176160 pretlač B.u M. N 31 spec.perf.hore
586. 5000 Kč 1920 B 428824 pretlač B.u M. N 31 spec.perf.hore
587. 5000 Kč 1920 C 849147 pretlač B.u M. N 31 spec.perf.hore
20
588. 5000 K 1944 S.10A 034468 N 41 spec.perf.hore
589. 500 K 1942 Ba 758311 N 39b spec.perf.hore
590. 500 K 1942 Ea 750149 N 39b spec.perf.hore
591. 500 K 1942 G 570565 N 39b spec.perf.hore, 2x st.po špine
592. 100 K 1940 S.16B 851301 spec.perf. hore; 100 K 1940 S.20A
138069 spec.perf.hore
N 38a;38b 2 ks
593. 50 K 1940 A15 713691
N 36 spec.perf.hore
594. 50 K 1944 S.10A 114396 N 37 spec.perf.hore
595. 50 K 1944 S.36A 117995 N 37 spec.perf.hore
N/N
N/N
N/N
0/0
10.00
10.00
10.00
16.00
N-N
N/N
N/N
N/N
14.00
10.00
10.00
10.00
0/0
1/1
-1/1-
18.00
35.00
16.00
Slovenská republika 1939-1945
596. 5000 Ks 1944 5In 002358 N 55 spec.perf.2x hore, 2x st.po špine
597. 500 Kč 1929 E 248046 pretlač Slovenský štát N 43 spec.perf.2x dole
598. 20 Ks 1939 Gh14 163049 N 48 spec.perf.dole
ČSR 1944-1945 Korunové poukážky ČSR a kolkované pre Slovensko
599. 1000 Ks 1940 1K6 509249 kolok ČSR N 64
600. 1000 Ks 1940 1K6 364135 kolok ČSR N 64
spec.perf.2x dole
spec.perf.hore
N/N
N/N
10.00
10.00
1/1
0/0
0/0
230.00
200.00
230.00
N-N
2/2
1/1
1/1
1/1
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
1/1
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
2/2
1/1
0/0
110.00
40.00
100.00
40.00
100.00
50.00
35.00
35.00
30.00
25.00
15.00
20.00
15.00
20.00
15.00
15.00
15.00
11.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
18.00
10.00
10.00
N
N
N
N
38.00
95.00
65.00
15.00
Slovenská republika 1993-2008
601. 5000 Sk 1999 H 12870289 B SK 14a
602. 5000 Sk 2003 A 00786498 B SK 14b
603. 5000 Sk 2003 H 25602847 B SK 14b
604. 1000 Sk 1993 Bi A 00017462; 500 Sk 1993 Bi A 00028455; 200 Sk
1995 Bi A 00016730; 100 Sk 1993 Bi A 00155764; 50 Sk 1993 Bi
A 00032955; 20 Sk 1993 Bi A 00151064; B SK 10a2;9a2;12b;8a2;
6b2;7a2; N SK 10c;9c;12d;8c;7d;6c 6 ks
605. 1000 Sk 1999 P 01185342 B SK 15a
606. 1000 Sk 2002 A 00519171 B SK 15b
607. 1000 Sk 2002 P 31547782
B SK 15b
608. 1000 Sk 2005 A 00637868 B SK 15c
609. 1000 Sk 2005 P 74772760
B SK 15c
610. 1000 Sk 2007 P 96333538
B SK 15d
611. 1000 Sk 2007 W 01048494 B SK 15d
612. 500 Sk 2000
F 87797071
B SK 16a
613. 500 Sk 2006
F 90577113
B SK 16b
614. 200 Sk 1995 A 00006794 Bi
B SK 12b
615. 200 Sk 1995 E 02513384 B SK 12a
616. 200 Sk 2002 E 47760170 B SK 13b
617. 200 Sk 2006 E 78487941 B SK 13c
618. 200 Sk 2006 E 77604800 B SK 13c
619. 100 Sk 1993 A 00007354 Bi
B SK 8a2
620. 100 Sk 1993 A 00007358 Bi
B SK 8a2
621. 100 Sk 1997
L 10352356
B-SK 8c st. poč.
622. 100 Sk 2001
L 80270882
B SK 8e
623. 100 Sk 2004 A 01008968
B SK 8f
624. 100 Sk 2004 A 03393766
B SK 8f náhr.serie
625. 50 Sk 1993 C 1854127 (sedemmiestne č.) B SK 6a
626. 50 Sk 1999 C 77711808
B SK 6d
627. 50 Sk 1999 C 78232989
B SK 6d
628. 50 Sk 2002 A 00572037
B-SK 6e st.poč.
629. 50 Sk 2005 A 00839393
B SK 6f st.poč.
630. 20 Sk 2001 A 01383436
B SK 7e
R
Slovenská republika 2009631. 20 € 2002
632. 20 € 2002
633. 20 € 2002
634. 5 € 2002
doska G012
doska G013
doska G015
doska E010
č. E02985335922
č. E04091047185
č. E04684561455
č. E00512756562
poloha na doske I 6
poloha na doske B 2
poloha na doske A 6
poloha na doske E 3
R
21
Literatúra
Jan Bajer
635. Papírová platidla Československa 1919-1993; České republiky
a Slovenské republiky 1993-2003 Praha 2003
N
20.00
N
16.00
N
15.00
N
15.00
-0/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
1/1
1/1
1/1
1/1
0/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1-2
1-2
2/2
1/1
1/1
0-2
1/1
1/1
1/1
1/1
1-2
0-2
1/1
1/1
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
5.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
7.00
5.00
6.00
5.00
4.00
5.00
6.00
1.80
5.00
3.00
0.70
1.80
1.80
3.00
3.50
1.00
2.50
2.50
4.00
0.80
3.50
3.50
Jobek Marian
636. Katalóg Polymérové bankovky celý svet I.vydanie, stav 09/2010
Marcinko J., Jiroušek A.
637. Slovenské rady, vyznamenania, čestné odznaky; 1.vydanie 2002 Košice
Rôzne
Československo
638. Sivá brigadírka Závodnej stráže do roku 1989 s červenosmaltovanou
hviezdou. V smalte písmena ZS, nad čiernym šiltom točená čierna
šnúra a 2 gombíky z bieleho kovu s písmenami ZS. Takmer N
Korešpondenčná aukcia
Československo
ČSR 1918-1939
639. 20 Kč 1933
N 12, V CS11
640. 20 Kč 1933
N 12, V CS11
641. 20 Kč 1934
N 12, V CS11
642. 20 Kč 1937 Úmrtie T.G. Masaryka N 14; V CSP 2
643. 20 Kč 1937 Úmrtie T.G. Masaryka N 14; V CSP 2
644. 10 Kč 1928 T.G.Masaryk N 13; V CSP 1
645. 10 Kč 1928 T.G.Masaryk N 13; V CSP 1
646. 10 Kč 1928 T.G.Masaryk N 13; V CSP 1
647. 10 Kč 1930
N 11, V CS 10
648. 10 Kč 1931
N 11, V CS 10
649. 10 Kč 1931
N 11, V CS 10
650. 10 Kč 1932
N 11,V CS10
651. 10 Kč 1932
N 11,V CS10
652. 10 Kč 1932
N 11,V CS10
653. 5 Kč 1928 b (vysoká vlnovka) N 9; V CS9
654. 5 Kč 1929 N 9, V CS9
655. 5 Kč 1930 N 9, V CS9
656. 5 Kč 1931 N 9, V CS9
657. 5 Kč 1938 N 10; V CS9b
658. 1 Kč 1922,23,24,38
N 7, V CS7 4 ks
659. 1 Kč 1923,24
N 7, V CS7 2 ks
660. 1 Kč 1923 N 7, V CS7
661. 1 Kč 1938 N 7, V CS7
662. 1 Kč 1938 N 7, V CS7
663. 50 Halierov 1921,22,31
N 6, V CS6 patina 3 ks
664. 50 Halierov 1921 N 6, V CS6
665. 25 Halierov 1933 N 5, V CS5 patina
666. 25 Halierov 1933 N 5, V CS5
667. 20 Halierov 1921 N 4, V CS4
668. 20 Halierov 1921,24,28,38 N 4, V CS4 4 ks
669. 20 Halierov 1926,38
N 4, V CS4 2 ks
670. 20 Halierov 1928
N 4, V CS4
671. 10 Halierov 1937
N 3, V CS3
R
22
672. 5 Halierov 1923,38
673. 5 Halierov 1931,38
674. 5 Halierov 1938
675. 5 Halierov 1938
676. 5, 10 Halierov 1938
677. 2 Haliere 1925
678. Neobsazené
N 2, V CS2 2 ks pat.
N 2, V CS2 2 ks pat.
N 2, V CS2
N 2, V CS2
N 2, V CS2; N 3, V CS3 2 ks pat.
N 1, V 1
1-1
1-1
1/1
1/1
1-1
2/1
3.00
3.00
3.50
3.50
3.00
3.00
0/0
0/0
1/1
1/1
0/0
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
0/0
1/1
1/1
1/1
1/1
-1/10/0
0/0
1/1
0/0
1/1
1/1
0/1
0/0
1/1
1/1
0/0
1/1
0/0
1/1
1/2
1/1
1/1
1/1
1-2
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0-1
1/1
0/0
0-0
1/1
1/1
0/0
1/1
0/0
6.00
6.00
8.00
8.00
5.00
6.00
6.00
6.00
5.00
5.00
6.00
6.00
9.00
5.00
5.00
4.00
6.00
6.00
5.00
4.00
4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
3.00
4.00
3.00
4.00
5.00
5.00
5.00
0.80
1.50
1.50
1.50
1.50
0.60
1.00
1.00
3.00
1.50
1.60
4.00
0.80
0.80
1.00
0.50
1.00
ČSR 1945-1953
679. 100 Kčs 1948 600.výr. Univerzity Karlovy
N 44; V CSP6
680. 100 Kčs 1948 30.výr. vzniku ČSR
N 46; V CSP7
681. 100 Kčs 1948 600.výr. Univerzity Karlovy
N 44; V CSP6
682. 100 Kčs 1948 30.výr. vzniku ČSR
N 46; V CSP7
683. 100 Kčs 1948 600.výr. Univerzity Karlovy
N 44; V CSP6
684. 100 Kčs 1948 600.výr. Univerzity Karlovy
N 44; V CSP6
685. 100 Kčs 1948 30.výr. vzniku ČSR
N 46; V CSP7
686. 100 Kčs 1948 30.výr. vzniku ČSR
N 46; V CSP7
687. 100 Kčs 1949 700.let hornických práv N 47; V CSP8
688. 100 Kčs 1949 700.let hornických práv N 47; V CSP8
689. 100 Kčs 1949 700.let hornických práv N 47; V CSP8
690. 100 Kčs 1949 700.let hornických práv N 47; V CSP8
691. 100 Kčs 1949 J.V.Stalin
N 49; V CSP 9
692. 100 Kčs 1951 K.Gottwald N 50, V CSP10
693. 100 Kčs 1951 K.Gottwald N 50, V CSP10
694. 100 Kčs 1951 K.Gottwald N 50, V CSP10
695. 100 Kčs 1951 K.Gottwald N 50, V CSP10
696. 100 Kčs 1951 K.Gottwald N 50, V CSP10
697. 100 Kčs 1951 K.Gottwald N 50, V CSP10
698. 50 Kčs 1947 3.výr. SNP
N 43; V CSP3
699. 50 Kčs 1947 3.výr. SNP
N 43; V CSP3
700. 50 Kčs 1947 3.výr. SNP
N 43; V CSP3
701. 50 Kčs 1947 3.výr. SNP
N 43; V CSP3
702. 50 Kčs 1947 3.výr. SNP
N 43; V CSP3
703. 50 Kčs 1947 3.výr. SNP
N 43; V CSP3
704. 50 Kčs 1948 3.výr. Pražského povstania N 45, V CSP4
705. 50 Kčs 1948 3.výr. Pražského povstania N 45, V CSP4
706. 50 Kčs 1948 3.výr. Pražského povstania
N 45, V CSP4
707. 50 Kčs 1948 3.výr. Pražského povstania N 45, V CSP4
708. 50 Kčs 1948 3.výr. Pražského povstania N 45, V CSP4
709. 50 Kčs 1949 70.výr.nar. J.V.Stalina
N 48; V CSP5
710. 50 Kčs 1949 70.výr.nar. J.V.Stalina
N 48; V CSP5
711. 50 Kčs 1949 70.výr.nar. J.V.Stalina
N 48; V CSP5
712. 50 Kčs 1949 70.výr.nar. J.V.Stalina
N 48; V CSP5
713. 2 Kčs 1947,48 N 42, V 18 patina 2 ks
714. 2 Kčs 1947
N 42, V 18
715. 2 Kčs 1947
N 42, V 18
716. 2 Kčs 1947
N 42, V 18
717. 2 Kčs 1948
N 42, V 18
718. 1 Kčs 1946
N 40, V 16 patina
719. 1 Kčs 1946
N 40, V 16
720. 1 Kčs 1946
N 40, V 16
721. 1 Kčs 1950,51,52 N 41, V 17 3 ks
722. 1 Kčs 1950 N 41, V 17
723. 1 Kčs 1950 N 41, V 17
724. 1 Kčs 1950,51,52,53 N 41, V 17 4 ks
725. 1 Kčs 1951
N 41, V 17
726. 1 Kčs 1952
N 41, V 17
727. 1 Kčs 1952
N 41, V 17
728. 50 Halierov 1947 N 38
729. 50 Halierov 1947
N 38 pat.
23
730. 50 Halierov 1951,52
731. 50 Halierov 1951,52
732. 50 Halierov 1952
733. 20 Halierov 1948,49
734. 20 Halierov 1948
735. 20 Halierov 1950
736. 20 Halierov 1951,52
737. 20 Halierov 1951
N 39, V 15
N 39, V 15
N 39, V 15
N 36, V 12
N 36, V 12
N 36, V 12
N 37, V 13
N 37, V 13
2 ks
st.kor.,hr.
2 ks
patina 2 ks
st.kor. 2 ks
1-2
1-3
1/1
1-1
1/1
1/1
1-3
1/1
2.00
1.00
0.50
1.00
0.50
0.50
1.00
2.50
0/0
1/1
1/1
2/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/2
1/1
0-1
7.00
6.00
6.00
5.00
9.00
6.00
5.00
6.00
7.00
5.00
6.00
0.50
2.50
1.50
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
8.00
8.00
8.00
9.00
9.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
7.00
8.00
8.00
8.00
8.00
9.00
8.00
8.00
8.00
10.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
7.00
8.00
8.00
8.00
9.00
10.00
ČSR 1953-1960
738. 25 Kčs 1954 10.výr.SNP
N 101; V CSP 21
739. 25 Kčs 1954 10.výr.SNP
N 101; V CSP 21
740. 25 Kčs 1954 10.výr.SNP
N 101; V CSP 21
741. 25 Kčs 1955 10.výr.Oslobodenia ČSR
N 103; V CSP 22 hr.
742. 25 Kčs 1955 10.výr. oslobodenia ČSR
N 103; V CSP 22
743. 10 Kčs 1954 10.výr.SNP
N 100; V CSP 11
744. 10 Kčs 1955 10.výr.oslobodenia ČSR
N 102; V CSP 12
745. 10 Kčs 1955 10.výr.oslobodenia ČSR
N 102; V CSP 12
746. 10 Kčs 1957 250.výr. Inženýrských škol v Praze
N 107
747. 10 Kčs 1957 J.A.Komenský
N 106; V CSP 13
748. 10 Kčs 1957 J.A.Komenský
N 106; V CSP 13
749. 1 Kčs 1957
N 66
750. 1 Kčs 1958
N 66
751. 3 Haliere 1953,54 N 57 2 ks
ČSSR 1961-1990
752. 100 Kčs 1974
753. 100 Kčs 1976
754. 100 Kčs 1976
755. 100 Kčs 1977
756. 100 Kčs 1977
757. 100 Kčs 1978
758. 100 Kčs 1978
759. 100 Kčs 1979
760. 100 Kčs 1980
761. 100 Kčs 1980
762. 100 Kčs 1980
763. 100 Kčs 1980
764. 100 Kčs 1980
765. 100 Kčs 1980
766. 100 Kčs 1980
767. 100 Kčs 1981
768. 100 Kčs 1981
769. 100 Kčs 1981
770. 100 Kčs 1981
771. 100 Kčs 1982
772. 100 Kčs 1982
773. 100 Kčs 1983
774. 100 Kčs 1983
775. 100 Kčs 1983
776. 100 Kčs 1983
777. 100 Kčs 1983
778. 100 Kčs 1983
779. 100 Kčs 1983
780. 100 Kčs 1984
781. 100 Kčs 1984
782. 100 Kčs 1984
783. 100 Kčs 1985
784. 100 Kčs 1985
785. 100 Kčs 1985
150.výr.nar. B.Smetany
N 128; V CSP 58
100.výr.nar.V.Kaplana
N 132; V CSP 60
100.výr.úmrtia J.Kráľa
N 131; V CSP 59
300.výr.úmrtie V.Hollara N 134; V CSP 61
300.výr.úmrtie V.Hollara N 134; V CSP 61
75.výr.nar. J.Fučíka
N 136; V CSP 62
600.výr.úmrtia Karla IV. N 138; V CSP 63
150.výr.nar. Jána Botta
N 139; V CSP 64
650.výr.nar.Petra Parléře
N 141; V CSP 69
Československá spartakiáda 1980 N 142; V CSP 66
Československá spartakiáda 1980 N 142; V CSP 66
100.výr.nar. Bohumila Šmerala
N 143; V CSP 67
100.výr.nar. Bohumila Šmerala
N 143; V CSP 67
100.výr.nar. Bohumila Šmerala
N 143; V CSP 67
100.výr.nar. Bohumila Šmerala
N 143; V CSP 67
Človek v kozme 1961-1981
N 145; V CSP 68
Človek v kozme 1961-1981
N 145; V CSP 68
100.výr.nar. Otakara Španiela N 146; V CSP 69
100.výr.nar. Otakara Španiela N 146; V CSP 69
100.výr.nar. Ivana Olbrachta
N 147; V CSP 70
Koňská železnice Č.Budějovice-Linec
N 148
100.výr.úmrtia Karla Marxe N 149; V CSP 72
100.výr.úmrtia Karla Marxe N 149; V CSP 72
100.výr.nar. Jaroslava Haška N 150; V 73
100.výr.nar. Jaroslava Haška N 150; V CSP 73
100.výr. úmrtia Sama Chalupku N 151; V CSP 74
100.výr. úmrtia Sama Chalupku N 151; V CSP 74
100.výr. Národného divadla N 152; V CSP 75
300.výr.nar. Mateja Bela
N 154;V CSP 76
150.výr.nar. Jana Nerudy
N 155; V CSP 77
100.výr.nar. A.Zápotockého
N 156; V CSP 78
MS v hokeji Praha 1985
N 158; V CSP 80
200.výr.nar. J. Hollého
N 157; V CSP 79
200.výr.nar. J. Hollého
N 157; V CSP 79
24
786. 100 Kčs 1985 125.výr.nar. Martina Kukučína N 159; V CSP 81
787. 100 Kčs 1985 Konferencia v Helsinkách
N 160; V CSP 82
788. 100 Kčs 1985 250.výr.nar. Petra Brandla
N 161; V CSP 83
789. 100 Kčs 1986 150.výr.úmrtia K.H.Máchy
N 167; V CSP 84
790. 100 Kčs 1986 150.výr.úmrtia K.H.Máchy
N 167; V CSP 84
791. 100 Kčs 1987 Banícka akadémie v B.Štiavnici N 170;V CSP 85
792. 100 Kčs 1987 Banícka akadémie v B.Štiavnici N 170;V CSP 85
793. 100 Kčs 1987 Banícka akadémie v B.Štiavnici N 170;V CSP 85
794. 100 Kčs 1988 Svet.výstava pošt.známok Praga´88 N 173; V CSP86;
795. 100 Kčs 1988 Svet.výstava pošt.známok Praga´88 N 173; V CSP86;
796. 100 Kčs 1988 100.výr.nar. Martina Benku
N 174; V CSP 87
797. 100 Kčs 1988 100.výr.nar. Martina Benku
N 174; V CSP 87
798. 100 Kčs 1989 50.výr. 17.november 1939
N 177; V CSP 88
799. 50 Kčs 1970 100.výr.nar. V.I.Lenina
N 120; V CSP 31
800. 50 Kčs 1971 50.výr. založenia KSČ
N 121; V CSP 32
801. 50 Kčs 1971 50.výr.úmrtia P.O.Hviezdoslava N 122; V CSP 33
802. 50 Kčs 1972 50.výr.úmrtia J.V.Myslbeka
N 125; V CSP 34
803. 50 Kčs 1973 25.výr. Víťazného februára
N 126; V CSP 35
804. 50 Kčs 1973 200.výr.nar. J.Jungmanna
N 127; V CSP 36
805. 50 Kčs 1974 100.výr.nar. J.Jesenského
N 129; V CSP 37
806. 50 Kčs 1974 100.výr.nar. J.Jesenského
N 129; V CSP 37
807. 50 Kčs 1974 100.výr.nar. J.Jesenského
N 129; V CSP 37
808. 50 Kčs 1975 100.výr.nar. S.K. Neumanna
N 130; V CSP 38
809. 50 Kčs 1975 100.výr.nar. S.K. Neumanna
N 130; V CSP 38
810. 50 Kčs 1977 120.výr.úmrtia J.Kollára
N 133; V CSP 39
811. 50 Kčs 1977 120.výr.úmrtia J.Kollára
N 133; V CSP 39
812. 50 Kčs 1977 120.výr.úmrtia J.Kollára
N 133; V CSP 39
813. 50 Kčs 1978 100.výr.nar. Z.Nejedlého
N 135; V CSP 40
814. 50 Kčs 1978 100.výr.nar. Z.Nejedlého
N 135; V CSP 40
815. 50 Kčs 1978 100.výr.nar. Z.Nejedlého
N 135; V CSP 40
816. 50 Kčs 1978 100.výr.nar. Z.Nejedlého
N 135; V CSP 40
817. 50 Kčs 1978 650.výr.mincovne v Kremnici
N 137; V CSP 41
818. 50 Kčs 1978 650.výr.mincovne v Kremnici
N 137; V CSP 41
819. 50 Kčs 1978 650.výr.mincovne v Kremnici
N 137; V CSP 41
820. 50 Kčs 1979 30.výr. IX.zjazdu KSČ
N 140; V CSP 42
821. 50 Kčs 1979 30.výr. IX.zjazdu KSČ
N 140; V CSP 42
822. 50 Kčs 1979 30.výr. IX.zjazdu KSČ
N 140; V CSP 42
823. 50 Kčs 1986 Levoča
N 163; V CSP 44
824. 50 Kčs 1986 Levoča
N 163; V CSP 44
825. 50 Kčs 1986 Bratislava
N 164; V CSP 45
826. 50 Kčs 1986 Bratislava
N 164; V CSP 45
827. 50 Kčs 1986 Telč
N 165; V CSP 46
828. 50 Kčs 1986 Telč
N 165; V CSP 46
829. 50 Kčs 1986 Český Krumlov
N 166; V CSP 47
830. 50 Kčs 1986 Český Krumlov
N 166; V CSP 47
831. 50 Kčs 1986 MPR Praha
N 162; V CSP 43
832. 50 Kčs 1986 MPR Praha
N 162; V CSP 43
833. 50 Kčs 1987 Kôň Převalského
N 169; V CSP 48
834. 50 Kčs 1987 Kôň Převalského
N 169; V CSP 48
835. 50 Kčs 1987 Kôň Převalského
N 169; V CSP 48
836. 50 Kčs 1988 300.výr.nar.Juraja Jánošíka
N 172; V CSP 49
837. 50 Kčs 1988 300.výr.nar.Juraja Jánošíka
N 172; V CSP 49
838. 50 Kčs 1988 300.výr.nar.Juraja Jánošíka
N 172; V CSP 49
839. 50 Kčs 1989 150.výr.železnice Břeclav - Brno N 176; V CSP 50
840. 25 Kčs 1965 20.výr. oslobodenia ČSR
N 109; V CSP 23
841. 25 Kčs 1965 20.výr. oslobodenia ČSR
N 109; V CSP 23
842. 25 Kčs 1965 20.výr. oslobodenia ČSR
N 109; V CSP 23
843. 25 Kčs 1965 20.výr. oslobodenia ČSR
N 109; V CSP 23
844. 25 Kčs 1968 Národní muzeum v Praze 1818-1968 N 113; V CSP 24
845. 25 Kčs 1970 25.výr. oslobodenia ČSR
N 119; V CSP 28
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
1/1
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
7.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
10.00
8.00
8.00
6.00
6.00
6.00
6.00
9.00
10.00
10.00
9.00
10.00
9.00
10.00
10.00
9.00
9.00
10.00
10.00
9.00
10.00
10.00
9.50
9.00
10.00
6.00
8.00
6.00
8.00
6.00
8.00
6.00
8.00
6.00
8.00
7.00
6.00
8.00
8.00
8.00
10.00
8.00
7.00
8.00
8.00
8.00
10.00
5.00
25
846. 25 Kčs 1970 25.výr. oslobodenia ČSR
N 119; V CSP 28
847. 25 Kčs 1970 25.výr. oslobodenia ČSR
N 119; V CSP 28
848. 25 Kčs 1970 25.výr. oslobodenia ČSR
N 119; V CSP 28
849. 25 Kčs 1970 25.výr. oslobodenia ČSR
N 119; V CSP 28
850. 20 Kčs 1972 100.výr.úmrtia A.Sládkoviča
N 124; V CSP 20
851. 20 Kčs 1972 100.výr.úmrtia A.Sládkoviča
N 124; V CSP 20
852. 10 Kčs 1964 20.výr. SNP
N 108; V CSP 15
853. 10 Kčs 1964 20.výr. SNP
N 108; V CSP 15
854. 10 Kčs 1965 Mistr Jan Hus
N 110; V CSP 16
855. 10 Kčs 1965 Mistr Jan Hus
N 110; V CSP 16
856. 10 Kčs 1966 1100 rokov Veľkej Moravy
N 111; V CSP 17
857. 10 Kčs 1966 1100 rokov Veľkej Moravy
N 111; V CSP 17
858. 5 Kčs 1973 2 var. čísla 3
N 69 2 ks
859. 3 Kčs 1965,68,69
N 68, V 33 3 ks
860. 2 Kčs 1973 variant čísla 3
N 74 2 ks
861. 50 Halierov 1978,79,88
N 73, V 38 3 ks
862. 25 Halierov 1963
N 64
863. 5 Halierov 1953,4,62,3,6,7,70,2,3,4,5,6, N 59,60 V 24,25 12 ks
864. 5 Halierov 1974,75; 10 Halierov 1962,68,69,71 N 60;62 6 ks
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
1/1
1-2
0-1
1-1
0-1
1/1
0-1
0-2
6.00
6.00
6.00
6.00
9.00
10.00
5.00
6.00
8.00
8.00
5.00
4.00
8.00
3.00
3.00
1.00
3.00
6.00
1.00
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
1/1
0/0
10.00
8.00
8.00
10.00
10.00
10.00
10.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
0.30
0.30
0.50
0/0
0/0
1/1
1/1
0/0
-0/00/01/1
1/1
1-1
1/1
1/1
0/0
1-1
1-1
1-1
1-1
1/1
1-2
10.00
10.00
8.00
8.00
10.00
10.00
10.00
6.00
6.00
7.00
4.00
3.00
5.00
7.00
7.00
2.00
2.00
1.00
3.00
ČSFR 1990-1992
865. 100 Kčs 1990
866. 100 Kčs 1990
867. 100 Kčs 1990
868. 100 Kčs 1991
869. 100 Kčs 1991
870. 100 Kčs 1992
871. 100 Kčs 1992
872. 50 Kčs 1991
873. 50 Kčs 1991
874. 50 Kčs 1991
875. 50 Kčs 1991
876. 50 Kčs 1991
877. 10 Kčs 1990
878. 10 Kčs 1991
879. 10 Kčs 1992
880. Neobsadené
100.konanie Veľkej Pardubickej N 180; V CSP 93
Jan Kupecký N 179; V CSP 90
Karel Čapek
N 178; V CSP 89
150.výr.nar.A.Dvořáka
N 184; V CSP 95
Stavovské divadlo
N 185; V SCP 96
Moravské zemské muzeum N 191; V CSP 98
Lidice, Ležáky
N 190; V CSP 97
Piešťany
N 187; V CSP 54
Karlovy Vary
N 188; V CSP 55
Mariánské Lázně N 186; V CSP 53
Parník Bohemia
N 183; V CSP 52
sv. Anežka Česká N 181; V CSP 51
T.G.Masaryk 1850-1937 N 83; V CS 48
M.R.Štefánik 1880-1919 N 84; V CS 49
Alois Rašín 1867-1923
N 85; V CS 50
Slovenská republika
Slovenská republika 1939-1945
881. 50 Ks 1944 Tiso
N 35; V P2
882. 50 Ks 1944 Tiso
N 35; V P2
883. 50 Ks 1944 Tiso
N 35; V P2
884. 50 Ks 1944 Tiso
N 35; V P2
885. 50 Ks 1944 Tiso
N 35; V P2
886. 50 Ks 1944 Tiso
N 35; V P2 vlas.škr.
887. 20 Ks 1939 Tiso
N 34; V P1 vlas.škr.
888. 20 Ks 1941 Cyril a Metod
N 33; V 10.1
889. 20 Ks 1941 Cyril a Metod
N 33; V 10.1 dr.úd.
890. 10 Ks 1944 Pribina obe var. N 32v ; V 9.1.2 2 ks
891. 10 Ks 1944 Pribina
N 32v; V 9.1.2
892. 10 Ks 1944 Pribina
N 32; V 9.1
893. 10 Ks 1944 Pribina
N 32v; V SK9.V.2
894. 10 Ks 1944 Pribina obe var.
N 32; V SK9 2 ks
895. 10 Ks 1944 Pribina obe var. N 32; V SK9 2 ks
896. 5 Ks 1939 Hlinka obe var. N 31, V 8 2 ks
897. 5 Ks 1939 Hlinka obe var. N 31, V 8 2 ks
898. 1 Ks 1940
N 30, V 7
899. 1 Ks 1940, 41, 42 var.a, 45
N 30, V 7 4 ks
R
R
R
R
R
26
900. 1 Ks 1941
901. 50 Halierov
902. 50 Halierov
903. 50 Halierov
904. 50 Halierov
905. 20 Halierov
906. 20 Halierov
907. 20 Halierov
908. 20 Halierov
1941
1941
1941
1943
1940
1940, 41
1942,43
1942
N 30; V 7
N 28, V 5
N 28;V 5
N 28;V 5
N 29
N 26
N 26 2 ks
N 27; V 4 2 ks
N 27; V 4
R
R
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
1-2
1-2
0/0
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
5.00
2.00
2.00
5.00
0/0
0/0
0/0
0-0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
7.00
7.00
8.00
8.00
10.00
10.00
10.00
10.00
5.00
10.00
10.00
0-1-
6.50
0/0
0/0
6.00
6.00
3/2
1/2
2/1
7.00
6.00
7.00
2/3
7.00
2/1-
6.00
2-/2
8.00
-1/2
2/2
7.00
6.00
-1/1
2-/1
3/3
2/2
2/3
1/1
2/13/23/2
3/23/2
3/3
10.00
8.00
2.00
5.00
1.00
10.00
10.00
3.00
4.00
5.00
5.00
4.00
Slovenská republika 1993-2008
909. 100 Sk 1993 Vznik SR
N 1, V 3
910. 100 Sk 1993 Vznik SR
N 1, V 3
911. Súbor obehových mincí 1994
912. Súbor obehových mincí 1994
913. Súbor obehových mincí 2004 Summit Push - Putin
914. Súbor obehových mincí 2004 Zlaté mesto Kremnica
915. Súbor obehových mincí 2005 Narodenie dieťaťa
916. Súbor obehových mincí 2005 Slovensko a Rakúsko
917. Súbor obehových mincí 2005 Hist.regiony Šariš,Zemplín,Užsko
918. Súbor obehových mincí 2006 Hist.regiony Spiš,Abov,Turniansko
919. Súbor obehových mincí 2006 Bratislavské zberateľské dni
Slovenská republika 2009920. Komplet obehových euromincí 1 Cent - 2 € 2009 8 ks
Habsburgovci
Habsburgovci - Ferdinand I. 1526-1564
921. 1 Denár 1549 KB
922. 1 Denár 1550 KB
Habsburgovci - Leopold I. 1657-1705
923. 3 Grajciar 1690 KB
N 16.5
924. 3/4 Grajciar-Grešla 1696 Opole
925. 1/2 Grajciar 1703 KB
N 4.2
sek.
N 7.3
Habsburgovci - Jozef I. 1705-1711
926. 3 Grajciar-Groš 1705 Mníchov
N 8.1
Habsburgovci - Mária Terézia 1740-1780
927. 1 Grajciar 1762 K
N 10 škr.,hr.
Habsburgovci - Jozef II. 1780-1790
928. 1 Grajciar 1790 S
N 18
Habsburgovci - František I. 1792-1835
929. 30 Grajciar 1807 B
930. 20 Grajciar 1831 A
N 53 škr.
František Jozef I Rakúsko
931. 1 Zlatka 1859 A bez bodky za REX
932. 1 Zlatka 1877 bz hr.a
933. 1/4 Zlatka 1860 B
934. 20 Grajciar 1870 bz
935. 10 Grajciar 1872 bz
936. 5 Grajciar 1864 A
937. 3 Grajciar 1851 B
938. 1 Grajciar 1858 V
939. 1 Grajciar 1859 E
N7
940. 1 Grajciar 1860 E
N7
941. 1 Grajciar 1860 E
N7
942. 1 Grajciar 1861 E
N7
N 39
N 42; V 48
N 33 škr.
N 28
N 22 škr.
N 16 škr.
N 13
N7
27
943. 1 Grajciar 1863 E
N7
944. 5/10 Grajciar 1858 B N 3
945. 5/10 Grajciar 1860 E N 3
946. 5/10 Grajciar 1860 V N 3
947. 1 korunák 1893 bz hr.a
N 75
948. 1 korunák 1896 bz hr.b
N 75; V 80
949. 1 korunák 1901 bz hr.a
N 75
950. 1 korunák 1912 bz hr.a
N 76; V 81
951. 1 korunák 1914 bz hr.a
N 76; V 81
952. 1 korunák 1916 bz hr.b
N 76
953. 20 Filler 1893 bz, 1895 bz N 71 2 ks
954. 20 Heller 1907; 10 Heller 1895,1909; 20 Filler 1916 KB;
10 Filler 1908 KB; KM 498;482;2803;2802 5 ks
955. 10 Filler 1895 bz, 1909 bz N 65 2 ks
956. 2 Filler 1911,12,13,15 bz
N 61 4 ks
957. 1 Filler 1895 bz
N 58 pat.
958. 1 Filler 1914 bz
N 58
959. 1 Filler 1915 bz, 1916 bz
N 66 2 ks
960. 3 Centesimi 1852 M
19 mm
N 91
2/2
-1/2
2/2
3/3
-1/1
2-/2
2-/2
1/1
2/11/1
2-2-
7.00
2.00
10.00
3.00
8.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
1.00
1-2
0-2
1-2
1/1
0/0
1-1-1/2
1.00
2.00
3.00
3.00
3.00
1.00
10.00
2-/1
2/2
2/2
2/2
-2-21/1
2/11/1
1-1
1-2
8.00
6.00
5.00
7.00
1.50
6.00
3.00
3.00
7.00
1.00
1/1-
6.00
0-1
0/0
1-1
1-1
2.00
1.00
3.00
1.70
1-1
2.80
1-1
3.40
-0/01/1
1/1
1-1
1-1
1-1
3.60
7.00
4.00
2.00
3.00
2.00
R
1-2
1-1
3.00
1.50
R
1-1
1-1
3.60
2.00
František Jozef I Uhorsko
961. 1 Zlatka 1879 KB hr.a
N 44; V 65
962. 6 Grajciar 1849 C
N 18
963. 6 (Hat) Grajciar 1849 NB N 87 škr.
964. 4 Grajciar 1868 KB
falzum ?
965. 1 Grajciar 1868 KB, 1872 KB N 9 2 ks
966. 2 korunák 1913 KB hr.a
N 80; V 104
967. 1 korunák 1894 KB hr.b
N 77; V 102
968. 1 korunák 1915 KB
N 78; V 103
969. 20 Filler 1908 KB
N 73
970. 1 Filler 1895 KB, 1898 KB
N 63 2 ks
Nemecko
Schaumburg, grófstvo
971. 1/24 Toliar 1601 Ernst 1601-1622
Výmar.republika
972. 200 Mariek 1923 E; 500 Mariek 1923 A KM 35;36 2 ks
973. 200 Mariek 1923 A
SS 27
974. 10 Rentenpfennig 1924 A;e;f
SS 32 3 ks
975. 10,5,2 Rentenpfennig 1924 A
SS 32;31;30 3 ks
976. konvolut: 5 Reichspfennig 1924,40 E("R"), 1936 (2x),41,42 A;
1940,41 B SS 39;93 8 ks
977. konvolut: 1 Reichspfennig 1924,30,34,41,42 A; 1938 A,F;
1939,43,44 B; 1940 A,B 12 ks
Nemecko 3.ríša 1933-1945
978. 5 RM 1934 A kostol bez dátumu Ag SS 83
979. 2 RM 1936 D Hindenburg
SS 90
980. 2 RM 1939 A Hindenburg
SS 90
981. 50 Pfennig 1935,39,40 A
SS 79;95 3 ks
982. 10 Reichspfennig 1935 A,J; 1936 A,D SS 40 4 ks
983. 10 Reichspfennig 1938 A,B; 1944 B
SS 88;94 3 ks
984. 10 Reichspfennig 1940 A,B,J,E; 1941 A,B,D,E; 1842,43 A;
1944 A,B 12 ks
985. 5 Reichspfennig 1940 A,B,F,G,J(R),E(R) SS 93 6 ks
986. 2 Reichspfennig 1924,37,38,39,40 A; 39 B,D; 40 E (R);
37,38,39 F; 39 J SS 37;86 12 ks
987. 1 Pfennig 1938,40,41,42 A; 40,43,44(R) B SS 85;92 7 ks
28
Nemecko-BRD
988. 10 Mariek 1972 G Ag 625, 15,5g XX. OH Mnichov
SS 132
989. 10 Mariek 1990 F Ag 625, 15,5g Friedrich I
SS 173
990. 5 Mariek 1973 J
Mikuláš Koperník
SS 135
991. 2 Marky 1963 J
Max Planck
SS 115
992. 50 Pfennig 1950 F,1928 D SS 107;42 2 ks
1/1
0/0
0/0
1/1
0-1
7.00
10.00
5.00
1.00
2.00
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1-2
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1.50
1.50
1.50
0.80
1.00
1.00
1.00
1.50
1.50
0.50
0.50
0.40
0-2
1-1
1-1
1-1
2.00
1.00
1.00
1.00
0-0
0-0
6.50
2.60
1/1
0-1
0-1
6.00
2.60
1.50
0-1
1-1
1-2
1/1
0-1
1.50
1.00
0.50
1.00
1.50
1/1
1/1
1/1
1/1
4.00
3.00
3.00
5.50
0-1-
6.50
1-0
0-1
0.40
0.80
proof
0/0
0/0
proof
proof
5.00
3.40
3.40
4.00
5.00
Nemecko - DDR
993. 20 Mark 1971 Ernst Thälman
KM 34
994. 20 Mark 1972 Wilhelm Pieck
KM 42
995. 20 Mark 1972 Friedrich v. Schiller
KM 40
996. 10 Mark 1972 Buchenwald
KM 38
997. 5 Mark 1969 20.výr.DDR
SS 24
998. 5 Mark 1971 A Brand.brána
SS 31
999. 2 Mark 1957 A; 1 Mark 1956A,62A,63A SS 14;13 4 ks
1000. 1 Marka 1977
KM 35.2
1001. 1 Marka 1978
KM 35.2
1002. 50 Pfennig 1958 KM 12.1
1003. 50 Pfennig 1971 KM 12.2
1004. 20 Pfennig 1969 KM 11
1005. 10 Pfennig 1963A,65A,67A,68A,70A,71A,82A; 5 Pfennig 1968A,72A;
1 Pfennig 1952A,53E,63A,68A,75A SS 10;9;8;5 14 ks
1006. 10 Pfennig 1968,71,78,79
KM 10
4 ks
1007. 5 Pfennig 1968,72,75,78,80
KM 9.1;9.2
5 ks
1008. 1 Pfennig 1968,75,77,78,79,81
KM 8.1;8.2
6 ks
Europa
Arménsko
1009. 10, 5, 3, 1 Dram 1994; 50, 20, 10 Luma 1994
1010. 5 Dram 1994; 20, 10 Luma 1994 3 ks
7 ks
Rakúsko
1011. 1/2 Schilling 1926 Ag
SS 43
1012. 10 Groschen 1925,28(R),29 SS 42 3 ks
1013. 5 Groschen 1931,32,34
SS 41 3 ks
1014. 5 Groschen 1931,32; 2 Groschen 1925,27,28,29; 1 Groschen 1927,29
SS 41;40;39 8 ks
1015. 5 Groschen 1931,32,34
SS 41 3 ks dr.škr.,st.kor.,dr.hr.
1016. 2 Groschen 1925,29
SS 40 2 ks
1017. 2 Groschen 1925
SS 40
1018. 1 Groschen 1927,35,36
SS 39 3 ks
R
Rakúsko 1947-2001
1019. 10 Schilling 1971
1020. 5 Schilling 1962
1021. 1 Schilling 1947
1022. 1 Schilling 1952
Ag
Ag
SS 79
SS 78
SS 70
SS 70
Rakúsko 20021023. Komplet obehových euromincí 1 Cent-2 € 2008 8 ks
Belgicko
1024. 1 Frank 1967,73,75(2x)
1025. 25; 10; 5 Centimes 1916
KM 142.1 4 ks
KM 82;81;80 3 ks
Bulharsko 1946-1990
1026. 5 Leva 1982
1027. 5 Leva 1985
1028. 5 Leva 1985
1029. 5 Leva 1985
1030. 5 Leva 1989
2.medzinár.bienále detskej tvorby Sofia´82
Medzin.bienále detskej tvorby Sofia´85
EXPO Plovdiv KM 154
EXPO Plovdiv KM 154
250.výr.nar. S.Vračanského
KM 180
KM 142
KM 151
29
1031. 5 Leva 1989 250.výr.nar. V.Aprilova
KM 179
1032. 2 Leva 1981 1300.výr. Bulharského štátu KM 126
1033. 20 Stotiniek 1974,88,89; 1906
KM 88;26
4 ks
1034. 20 Stotiniek 1974,89; 10 Stotiniek 1962,74 KM 88;87;62 4 ks
1035. 10 Stotiniek 1962,74,81; 1906
KM 62;88;25 4 ks
1036. 10 Stotiniek 1962,74; 2 Stotinky 1974,88,89; 1 Stotinka 1974,
89,90 KM 62;87;84;85 8 ks
1037. 2 Stotinky 1962,74,88,89; 1912
KM 60;85;23.2 5 ks
1038. 2 Stotinky 1974,88,89; 1 Stotinka 1974,89,90 KM 85;84 6 ks
proof
proof
0-1
0-1
0-1
5.00
4.00
1.00
0.80
1.00
0-1
0-1
0-1
1.50
1.00
1.00
0/0
0-0
0/0
0.70
1.00
0.50
0-1
5.00
1-11/1
0-2
0-1
0-1
0-2
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
-0-1-
2.00
0.70
0.80
0.70
2.00
1.00
2.00
1.50
2.00
0.60
0.80
1.00
1.50
0.80
0.60
1.00
0-2
0-1
0-1
0/0
0-0
0-1
1-2
1/1
0-1
0-0
0-1
0-0
1-2
-0/01-2
1.00
1.20
1.00
0.30
0.50
1.00
2.00
1.00
0.70
1.00
1.20
1.00
3.00
0.60
4.00
1-1
6.50
1-1
0.40
0-1
0-1
0.80
0.60
Cyprus
1039. 20 Cents 1989 KM 62.1
1040. 10 Cents 1983; 2 Cents 1983; 1 Cent 1987
1041. 5 Cents 1994
KM 55.3
KM 56.1;54.1;53.2 3 ks
Dánsko
1042. 20 Kroner 1990; 10 Kroner 1989; 5 Kroner 1990; 2 , 1 Krone 1992;
Margrethe II.; KM 871;867.1;869.1;874.1;873.1 5 ks
1043. 10 Krone 1989; 1 Krone 1963; 50 Öre 1989,94; 25 Öre 1971,90;
10 Öre 1975; 5 Öre 1977 8 ks
1044. 1 Krone 1963 Frederik IX/CS
KM 851.1
1045. 1 Krone 1963,69,72 Frederik IX
KM 851.1;851.2 3 ks
1046. 1 Krone 1965,67 Frederik IX
KM 851.1 2 ks
1047. 1 Krone 1973, 75,78 Margrethe II/SB KM 862.1 3 ks
1048. 1 Krone 1976,80,84,94,95 Margrethe II KM 862.1-3;873.1 5 ks
1049. 1 Krone 1979,80 Margrethe II/BB
KM 862.2 2 ks
1050. 1 Krone 1983 Margrethe II/RB
KM 862.3 2 ks
1051. 1 Krone 1987,88,89 Margrethe II/RB
KM 862.3 3 ks
1052. 50 Öre 1989,90,94 Margrethe II.
KM 866.1;866.2; 3 ks
1053. 25 Öre 1966,67,71,72 Frederik IX.
KM 855.1;855.2 4 ks
1054. 25 Öre 1966 ,71,72 Frederik IX. CuNi KM 76.1;76.2 3 ks
1055. 25 Öre 1968 CS; 72 SS; 76 SB; 81 bb; 87 RB; KM 855.1,2;861.1 5 ks
1056. 25 Öre 1978,79,86 Margrethe II. KM 861.1;861.2;861.3 3 ks
1057. 25 Öre 1990,91 Margrethe II.
KM 868.1 2 ks
1058. 10 Öre 1952,53,54,58 Frederik IX. CuNi KM 59.1;59.2 4 ks
1059. 10 Öre 1953,54,55,57,63,64,65,66,69,70,72 Frederik IX.
KM 841.1;841.2;849.1;849.2 11 ks
1060. 10 Öre 1962,70,72 Frederik IX/CS
KM 849.1 3 ks
1061. 10 Öre 1973,78 Margrethe II/SB
KM 860.1
2 ks
1062. 10 Öre 1973 Margrethe II CuNi
KM 79.1
1063. 10 Öre 1977,78 Margrethe II
KM 860.1
2 ks
1064. 10 Öre 1980,81 Margrethe II/BB
KM 860.2 2 ks
1065. 5 Öre 1928,34,39,40 Christian X. Bz KM 48.2
4 ks
1066. 5 Öre 1941 Christian X/NS
KM 834
1067. 5 Öre 1967,68 Frederik IX.
KM 848.1
2 ks
1068. 5 Öre 1973,76 Margrethe II/SB
KM 859.1
2 ks
1069. 5 Öre 1973,6,9;80,1,3,8 Margrethe II. KM 859.1-3 7 ks
1070. 5 Öre 1979 Margrethe II/SB
KM 859.2
2 ks
1071. 2 Öre 1928,9;31,4,5,6,8,9;40 Christian X. Bz KM 47.2 9 ks
1072. 2 Öre 1971 Frederik IX. Zn
KM 57.2
1073. 1 Öre 1927,8,9;30,2,4,5,6,8,9;40 Christian X. Bz KM 46.2 11 ks
Estónsko
1074. 5 Senti 1991;10 Senti 1991,92; 20 Senti 1992; 50 Senti 1992;
5 Krooni 1993 KM 21;22;23;24 6 ks
Fínsko 1918-1962
1075. 50 Pennia 1921; 5 Pennia 1963
KM 21;45 2 ks
Fínsko 1963-2002
1076. 1 Markka 1970; 20 Pennia 1976
1077. 1 Markka 1994; 10 Pennia 1963,92
KM 49a;47 2 ks
KM 46;65;76 3 ks
30
1078. 10 Pennia 1963,64,71,72,75,84
KM 46;46a 6 ks
1079. 10 Pennia 1963,72 S; 20 Pennia 1976 K KM 46;47 3 ks
1080. 5 Pennia 1963,72,74,78
KM 45;45a 4 ks
1081. 1 Penni 1963,69,72
KM 44;44a 3 ks škr.
0-1
0-1
0-1
0-1
1.20
1.00
1.00
0.60
0-1
1.00
1-10-1
0-1
1-11-11-11/1
1-11-10-1
4.00
2.00
2.00
2.00
3.00
2.00
1.00
2.00
1.00
0.80
0-1
2.00
0-10-1
0-1-
1.50
1.00
1.40
0-1-
8.50
1-10-1
0/0
0/0
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
2.00
2.00
1.00
0.70
0.80
1.00
1.00
1.20
1.50
0.70
0-1-
3.20
0-1-
2.20
0-10-0
0-0
2.80
1.00
0.80
0-1-
8.50
KM 20 škr.
1/1
0.50
Zn
1/1
1.00
0-1
0-1
1.70
1.00
Francúzsko do 1959
1082. 1 Frank 1942,43
KM V 95.1 2 ks škr.
Francúzsko 1959-2002
1083. 10 Frank 1980,88,90,91 bimetal KM V 127.1 4 ks
1084. 10 Frank 1989 bimetal
KM V 127.1 škr.
1085. 10 Frank 1990 bimetal
KM V 127.1 škr.
1086. 5 Frank 1971,72
KM 110a 2 ks
1087. 2 Frank 1980,81,82
KM 109.1 3 ks
1088. 1 Frank 1960,69,70,71,75,76,77,91 KM 108 8 ks
1089. 1 Frank 1988 Charles de Gaulle-35.výr. 5.republ. KM 129
1090. 1/2 Frank 1965,68,71,72,76,77,78,83,84,85,86,97 KM 107.1 12 ks
1091. 20 Centimes 1962,69,76,77,78,79,81,82 KM 105 8 ks
1092. 20 Centimes 1967,69,73,78,84,85,88,90 KM 105 8 ks
1093. 10 Centimes 1963,78,85,86,90,91,93,17,20; 5 Centimes 1985,87,91
KM 73a;61;104 12 ks
1094. 10 Centimes 1963,68,76,79,84,85,86,87,88,89,90, 91,95,97,98
KM 104 15 ks
1095. 5 Centimes 1964; 1 Centime 1964,65 KM 103;102 3 ks
1096. 5 Centimes 1966,68,74,76,77,79,80,83,84,86,87,92,93,96, KM 104 14 ks
Francúzsko 20021097. Komplet obehových euromincí 1 Cent - 2 € 1999 8 ks
Grécko 1973-2001
1098. 100 Drachmes 1990,92
KM 159 2 ks
1099. 100 Drachmes 1992; 20 Drachmes 1990,92 KM 159;154 3 ks
1100. 100 Drachmes 1992
KM 159
1101. 50 Drachmes 1988 Homér KM 147
1102. 20 Drachmes 1990,92 Dionysios Solomos KM 154 2 ks
1103. 20 Drachmes 1992,94
KM 154 2 ks
1104. 10 Drachmes 1978,84,86 Demokritus
KM 132 3 ks škr.,dr.hr.
1105. 5 Drachmes 1978,82,84,86,90 Aristoteles KM 118;131 5 ks škr.
1106. 5 Drachmes 1982,90;1 Drachma 1988;50 Lepta 1973; KM 131;150;106 4 ks
1107. 2 Drachmes 1976,82 KM 117;130 2 ks škr.
Holandsko
1108. 25 Cents 1950,57,60,62,64,65,68,69,70,71,72,73,76,77,
78,79,80 KM 183 17 ks
1109. 10 Cents 1948,50,51,57,58,59,63,64,65,66,67,68,70,71,
72,73,74,75,76,77,78,79,80 KM 182;177 23 ks
1110. 10 Cents 1948,50,51,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,
69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80
KM 182;177 29 ks
1111. 1 Cent 1948 Wilhelmina; 1950 Juliana KM 175;180 2 ks
1112. 1 Cent 1954,55 Juliana KM 180 2 ks
Holandsko 20021113. Komplet obehových euromíncí 1 Cent - 2 € 2003 8 ks
Írsko 1970-2001
1114. 1 Penny 1980
Juhoslávia
1115. 10 Para 1920
KM 2
Juhoslávia 1953-1991
1116. 50 Dinarov 1955,85,88
1117. 20 Dinarov 1955,87
KM 35;113 3 ks
KM 34;112 2 ks st.kor., n.škr.
31
1118. 1 Dinar 1965,74,75,77,79,80,81,82,83,84,90
KM 47;59;86;142 11 ks n.hr.
1119. 20 Para 1966; 10 Para 1977; 5 Para 1965 KM 45;44;43 3 ks
1120. 20 Para 1976,80,81; 5 Para 1965
KM 45;43 4 ks
0-1
0-1
0-1
3.00
0.80
1.40
0-0
0-0
6.00
7.50
0-1
0-1
1/1
0-1
0/0
0-1
0-2
0-1
0-2
0-1
0-1
0-2
0-2
0-1
0-10-2
0-00-1
0-10-10-2
0-1
2.40
2.40
1.50
1.50
1.00
1.00
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
0.70
1.00
1.30
0.70
1.00
1.50
1.20
1.00
0.50
1.50
0/0
6.00
1/1
0-1
0.50
3.00
2/2
2/2
3.00
7.00
1/1
1/1
0/0
2-2
1/1
2/2
0-2
1/1
0-2
0.50
0.50
0.80
1.00
0.50
0.50
2.00
1.50
2.00
0-2
0-2
0-2
1.00
1.00
1.00
0/0
2.00
0-0
6.50
Macedónia
1121. 1 , 2 , 5 Denárov 1995
1122. 1 , 2 , 5 Denárov 1995
FAO
FAO
mosadz
CuNiZn
KM 5 3 ks
KM 5a 3 ks
Maďarsko 1946-1989
1123. 20 Forint 1982,83,84,89 Dózsa KM 630 4 ks
1124. 10 Forint 1971,76,77,84,85,89
KM 595;636 6 ks
1125. 10 Forint 1971
KM 595
1126. 5 Forint 1967,71,79; 10 Forint 1972 KM 576;594;595 4 ks
1127. 5 Forint 1967 Kossuth
KM 576
1128. 5 Forint 1979,80 Kossuth
KM 594 2 ks
1129. 2 Forint 1950,51,52,57,61,62,64,65,66 KM 548;556;556a 9 ks
1130. 2 Forint 1950,57,70,71,75,78,77,80,81,83,89
11 ks
1131. 2 Forint 1970,1,2,4,5,6,7,8,9
KM 591 patina 9 ks
1132. 1 Forint 1946,50,67,68,77,80,81,83,88 9 ks
1133. 1 Forint 1946,49,50,67,68,69,70,74,75,76,77,80,81,83,87,88,89 17 ks
1134. 1 Forint 1950,67,8,9,70,5,6,7,9,80,3
KM 545-575 11 ks
1135. 50 Filler 1967,68,69,73,74,75,76
KM 574 7 ks
1136. 50 Filler 1967,8,9;76,7,8,9;80,1,2,3,4,5,6,8 KM 574 15 ks
1137. 20 Filler 1946,7;57,9;64,7,8,9;71,2-9;80,1-9;90 28 ks
1138. 20 Filler 1953;61,7,8,9;70,1,2,3,4,7,8;80 KM 550-573 13 ks
1139. 20 Filler 1967,8,9;71,2,4,5,7,8,9;80,1,2,4,5,6,7,8,9 19 ks
1140. 20 Filler 1968,9;71,2,7,8;80,1,2,3,4,5,6,7,9 15 ks
1141. 10 Filler 1946,7;59;62,4,5,8,9;70,2-9;80,1-9 27 ks
1142. 10 Filler 1946;64,5,8,9;70,2-9;80,1-7,9 23 ks
1143. 10 Filler 1965,69,70,73,74,76,77,79 KM 547-572 8 ks
1144. 10 Filler 1968,9;70,2,3,4,5,8,9;80,1-7,9 18 ks
Maďarsko 19891145. 200 Forint 1992
Ag
MNB M 13-1
Malta
1146. 1 Cent 1975 KM 8
1147. 10,20 Cents 1992; 25 Cents 2001; 5,2 Cents 1998 1 Cent 2001 6 ks
Poľsko
1148. Trojak Ryžki 1597 Žigmund III. Waza Ryga
1149. Trojak 1599 Žigmund III. Waza Bydgoszcz
Kop 1419 dierka
Kop 741 uško
Poľsko 1945-1994
1150. 50 Zl 1981 Wladyslaw I. Herman Fi OB 085
1151. 20 Zl 1975 Marceli Nowotko
Fi OB 071
1152. 20 Zl 1980 50 lat Daru Pomorza 1930-1980 Fi OB 078
1153. 10 Zl 1975 Adam Mickiewicz,Boleslav Prus Fi OB 066;067 2 ks
1154. 10 Zl 1975 Adam Mickiewicz Fi OB 066
1155. 10 Zl 1976 Boleslaw Prus
Fi OB 067
1156. 2 Zl 1958,59,60,73,74
Fi OB 041 5 ks
1157. 2 Zl 1960
Fi OB 041
1158. 1 Zl 1949 Al, 66;75,6,7,8;85,6,7
Fi OB 037;038;039 9 ks
1159. 50 Groszy 1949Ni,Al;57;65;73,5,6,7,8;84,5,7
Fi OB 034;035;036 12 ks
1160. 20 Groszy 1949 Ni,Al;61,3,5,6,9;70,1,2,3,5,6,7,9; Fi OB 032;033 15 ks
1161. 10 Groszy 1949Ni,Al;63,5,6,7,9;70,1-9;80 Fi OB 030;031 18 ks
Poľsko od 1995
1162. 2 Zl 2004 Olympiáda Atény
Fi OB 210
1163. 2 Zl 2008 Sokol sťahovavý; 2009 Jašterica zelená;
2009 Záchranná služba v Tatrách FiOB 284;303;311 3 ks
32
1164. 2 Zl 2009 180.výr.CBP; 90 rokov NIK; 95 rokov I.Kompanie
Kadrovej FiOB 302;301;307 3 ks
0-0
6.50
-1/1-
1.50
1-1
1/1
1.00
0.70
0-1
1.50
0-1
0-1
-1/2
0-1
0-1
1-11-11-1
1.50
1.50
1.00
1.50
1.50
1.00
2.00
0.80
1-1
1-1
0/0
proof
1/2
1/2
1/2
2.00
2.00
2.50
8.00
9.00
9.00
9.00
0-2
1-1
1-1
1-2
1.20
0.30
0.60
1.70
1-11-2
1-1
0-11-1
1.00
0.20
0.40
1.00
0.60
1-1
1-1
1-1
2.00
0.50
1.20
0-1
1-1
1-1
1-2
1-2
1-2
0-2
1-2
1.40
0.50
0.40
1.00
1.30
0.70
1.60
0.60
0-1-
1.00
0-1-
8.50
0-1
0.80
Rumunsko
1165. 200 Lei 1942 Ag 6 g KM 63 nepatr.prehnutý
1166. 100 Lei 1943(2x),44; 20 Lei 1944 pat.; 50 Bani 1955 pat.;
15 Bani 1966; 5 Bani 1954(2x),66; KM 64;62;86;93;83.2;92 9 ks
1167. 20 Lei 1942 KM 62
1168. 1 Leu 1924,63,66; 3 Lei 1963,66; 5 Lei 1930a,42,78
KM 46;48;61;90;91;95;96;97 8 ks
1169. 50 Bani 1921; 25 Bani 1960,62,82; 1 Leu 1924p,38 ;
KM 88;94;45;46p;56 8 ks
1170. 50 Bani 1921; 1 Leu 1924p,63,66; 2 Lei 1924; KM 45-47;90;95 5 ks
1171. 10 Bani 1867 Heaton, Cu KM 4
1172. 10 Bani 1905,55; 15 Bani 1960,66,75; 5 Bani 1966,75 7 ks
1173. 5 Bani 1905,06,56,63,66,75 KM 31;83;89;92;92a 6 ks
1174. 5 Bani 1906,1956,1966
KM 31;83.2;92 3 ks
1175. 1 Leu 1963; 2 Lei 1924p KM 90;47 2 ks
1176. 15 Bani 1960, 66, 75
KM 87;93;93a 3 ks
ZSSR 1923-1991
1177. 1 Rubeľ 1965 20.výr.víťazstva obe var. KM 135.1 2 ks hr.,škr.
1178. 1 Rubeľ (1970) b.d. V.I.Lenin obe var. KM 141 2 ks hr.,škr.
1179. 1 Rubeľ 1979 XXII OH Moskva 1980
KM 144
1180. 1 Rubeľ 1990 130.výr.nar.A.P.Čechova KM Y 240 orig.etue
1181. 50 Kopejok 1924 PL Ag variant 3b podľa Ščelokova KM Y 89.1
1182. 50 Kopejok 1924 TR Ag variant 3a podľa Ščelokova KM Y 89.1
1183. 50 Kopejok 1925 PL Ag variant 4b podľa Ščelokova KM Y 89.2
1184. 20 Kopejok 1939,61; 15 Kop. 61; 10 Kop. 33,61; 5 Kop. 61,74;
3 Kop. 70,74; 2 Kop. 71,74; 1 Kop. 37,72,73,74 16 ks
1185. 15 Kopejok 1961,81; 20 Kopejok 1961
KM 132;131 3 ks
1186. 10 Kopejok 1956,61,78,81,82,84,85
KM 116;130 7 ks
1187. 10 Kopejok 1956,61,71,73,77,78,80,81,82,84,85,87 12 ks
1188. 10 Kopejok 1961,71; 5 Kopejok 1961; 3 Kopejky 1978;
2 Kopejky 1968; 1 Kopejka 1968 6 ks
1189. 10 Kopejok 1961,78,82,84
KM 130 4 ks
1190. 10 Kopejok 1961,78,81,82,84
KM 130 5 ks
1191. 5 Kopejok 1956,61,62,76,80,86,87,88,89 KM 108;115;129a 9 ks
1192. 5 Kopejok 1961,62,80,86,87,89
KM 129a 6 ks
1193. 3 Kopejky 1939,40,53,54,56,57,61,70,72,79,81,83,84,85
KM 107;128a 14 ks
1194. 3 Kopejky 1940,61,70,79,81,84
KM 107;128a 6 ks
1195. 3 Kopejky 1940,56,57,61,70,72,79,81,84 KM 107;114;128a 9 ks
1196. 3 Kopejky 1956,61,68,69,70,71,72,73,79,80,83,84,88,90
KM 113;127a 14 ks
1197. 2 Kopejky 1961,69,71,73,79,84,90
KM 127a 7 ks
1198. 2 Kopejky 1961,69,71(3x)
KM 127a 5 ks
1199. 2 Kopejky 1961,68,69,70,71,72,73,79,80,83,84,90 KM 127a 12 ks
1200. 1 Kopejka 1963,9; 71,2,4,5,6,7,8,9; 84,5,6,8,9 15 ks
1201. 1 Kopejka 1963,69,72,77,78,85,86,88
KM 126a 8 ks
1202. 1 Kopejka 1963,9; 71,2,3,4,5,6,7,8,9; 80,3,4,5,6,8,9 18 ks
1203. 1 Kopejka 1969,69,72,78,85,85,86,88
KM 126a 8 ks
RFR 1991 1204. 100 Rubľov 1993; 50 Rubľov 1993; 20 Rubľov 1992; 1 Rubeľ 1992 4 ks
Slovinsko 20071205. Komplet obehových euromincí 2007
Španielsko
1206. 1 Peseta 1944,84; 50 Centimos 1980 KM 767;821;815 3 ks škr.
33
Španielsko 1949-2001
1207. 100 Pesetas 1995 Juan Carlos I FAO
KM 950
1208. 50 Pesetas 1983 Juan Carlos I
KM 825
1209. 50 Pesetas 1990 EXPO´92; 1992 Barcelona´92; 1995 PTAS
KM 853;906;946 3 ks
1210. 25 Pesetas 1980//82 MS vo futbale 1982
KM 818
1211. 25 Pesetas 1990(2x),91,92,94,95,96
KM 173;170 7 ks škr.
1212. 10 Pesetas 1983,84 Juan Carlos I
KM 727 2 ks
1213. 5 Pesetas 1975//76,78,79,80,82,84
KM 807;823 6 ks škr.
1214. 5 Pesetas 1975//77,79; 1984 Juan Carlos I
KM 807 3 ks škr.
1215. 5 Pesetas 1980//81,82 MS vo futbale 1982 KM 817;818 2 ks
1216. 5 Pesetas 1980,81,82 MS vo futbale 1982 KM 817 3 ks
1217. 5 Pesetas 1992,93,94,95,96
KM 833;919;931;946;960 5 ks
1218. 5 Pesetas 1989,91,92,94,95
KM 833;931;946 5 ks
1219. 2 Pesetas 1982,84 Juan Carlos I
KM 122 2 ks
1220. 1 Peseta 1953//62;1966//67,70,71 Francisko Franco Caudillo;
1 Peseta 1975//76,78,79,80 Juan Carlos I; KM 775;796;806 8 ks
1221. 1 Peseta 1966//68,69,71; 1975//76,78,79,80 KM 125;127 7 ks
1222. 1 Peseta 1991,92,95,96 Juan Carlos I
KM 832 4 ks škr.
0/0
0/0
1.50
1.00
0-1
0/0
0-00-0
0-1
0-1
0-1
0-1
0-00-00-0
2.00
1.00
4.00
1.00
1.50
1.00
1.00
1.00
1.40
1.40
1.00
1-1
0-1
0-1
1.00
1.00
0.70
0-1-
8.50
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
-0/0-0/01/1
-0/00/01/1
-0/00/0
-0/0-1/10/0
1/1
1/11/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
-0/0-
8.00
8.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
5.00
3.00
3.00
3.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.60
1.60
1.60
1.60
Španielsko 20021223. Komplet obehových euromincí 2003
Švajčiarsko
1224. 5 Frank 1954 Ag 835 SS 36 dr.úd.,škr.
1225. 5 Frank 1967
SS 36 dr.úd.,škr.
1226. 5 Frank 1968
SS 36a1 dr.úd.,škr.
1227. 5 Frank 1970
SS 36a1 dr.úd.,škr.
1228. 5 Frank 1974
SS 36a1 dr.úd.,škr.
1229. 5 Frank 1976
SS 36a1 dr.úd.,škr.
1230. 5 Frank 1980
SS 36a1 dr.úd.,škr.
1231. 5 Frank 1982
SS 36a2 dr.úd.,škr.
1232. 5 Frank 1984
SS 36a2 dr.úd.,škr.
1233. 5 Frank 1986
SS 36a3 dr.úd.,škr.
1234. 5 Frank 1994
SS 36a4 dr.úd.,škr.
1235. 5 Frank 1995
SS 36a4 dr.úd.,škr.
1236. 5 Frank 1997
SS 36a4 dr.úd.,škr.
1237. 5 Frank 1998
SS 36a4 vlas.škr.
1238. 5 Frank 1999
SS 36a4 vlas.škr.
1239. 5 Frank 2000
SS 36a4 dr.úd.,škr.
1240. 5 Frank 2001
SS 36a4 vlas.škr.
1241. 5 Frank 2010
SS 36a4 vlas.škr.
1242. 2 Frank 1964 Ag 835
SS 29 dr.úd.,škr.
1243. 2 Frank 1968 (RM) SS 29a1 dr.úd.,škr.
1244. 2 Frank 1968 B
SS 29a1
1245. 2 Frank 1969 B
SS 29a1 dr.úd.,škr.
1246. 2 Frank 1972
SS 29a1 dr.úd.,škr.,hr.
1247. 2 Frank 1973
SS 29a1
1248. 2 Frank 1974
SS 29a1 dr.úd.,škr.
1249. 2 Frank 1975
SS 29a1 dr-úd.,škvr.
1250. 2 Frank 1976
SS 29a1 dr.úd.
1251. 2 Frank 1978
SS 29a1 dr.úd.
1252. 2 Frank 1979
SS 29a1 dr.úd.
1253. 2 Frank 1980
SS 29a1 dr.úd.
1254. 2 Frank 1981
SS 29a1 dr.úd.
1255. 2 Frank 1982
SS 29a2 dr.úd.
1256. 2 Frank 1986
SS 59 dr.úd.
1257. 2 Frank 1987
SS 59 dr.úd.
1258. 2 Frank 1989
SS 59 dr.úd.
1259. 2 Frank 1990
SS 59 vlas.škr.
34
1260. 2 Frank 1991
SS 59 vlas.škr.
1261. 2 Frank 1992
SS 59 vlas.škr.
1262. 2 Frank 1994
SS 59
1263. 2 Frank 1995
SS 59 vlas.škr.
1264. 2 Frank 1997
SS 59 dr.úd.
1265. 2 Frank 1998
SS 59 vlas.škr.
1266. 2 Frank 2006
SS 59
1267. 2 Frank 2008
SS 59
1268. 2 Frank 2009
SS 59 vlas.škr.
1269. 1 Frank 1943 Ag 835 5g
SS 28
1270. 1 Frank 1945 Ag 835 5g
SS 28 dr.úd.
1271. 1 Frank 1963 Ag 835 5g
SS 28 vlas.škr.
1272. 1 Frank 1968 B;1/2 Frank 1968;5 Rapp 1981 SS 28a;27a;24c 3 ks
1273. 1 Frank 1968 B,68 (RM),69,70,71,74 CuNi
SS 28a 6 ks
1274. 1 Frank 1975,77,78,80,81
CuNi
SS 28a 5 ks
1275. 1 Frank 1984,85,86,87,88,89 CuNi
SS 58 6 ks
1276. 1 Frank 1992,93,94,95,96
CuNi
SS 58 5 ks
1277. 1 Frank 2001,03,06,08,09,10 CuNi
SS 58 6 ks
1278. 1/2 Frank 1920,21 Ag 835 2,5g
SS 27 2 ks
1279. 1/2 Frank 1951,52,58,59 Ag 835 2,5g
SS 27 5 ks
1280. 1/2 Frank 1961,62,63,64,65,67 Ag 835 2,5g SS 27 6 ks
1281. 1/2 Frank 1968 B, 69 B, 69 (RM) CuNi SS 27a1. 3 ks
1282. 1/2 Frank 1970,1,2,4,5,6,7,8,9
CuNi SS 27a1. 9 ks
1283. 1/2 Frank 1980,81,82 CuNi SS 27a1.; 27a2. 3 ks
1284. 1/2 Frank 1983,4,5,6,7,8,9 CuNi SS 57 7 ks
1285. 1/2 Frank 1990,2,3,4,6,8,9 CuNi SS 57 7 ks
1286. 1/2 Frank 2001,07,08,09,10 CuNi SS 57 5ks
1287. 20 Rapp 1884,85,91 Ni
SS 26 3 ks dr.úd.
1288. 20 Rapp 1906,08,12,19,21 Ni SS 26 5 ks dr.úd.
1289. 20 Rapp 1939;43,4,7;50,1,3,5,8,9 CuNi SS 26a 5 ks dr.úd.,hr.
1290. 20 Rapp 1960,1,2,4,5,6,7,8,9
CuNi SS 26a 9 ks
1291. 20 Rapp 1970,1,4,5,6,7,8,9
CuNi SS 26a 8 ks
1292. 20 Rapp 1980,1,2,3,4,5,6,7,8,9
CuNi SS 26a 10 ks dr.úd.
1293. 20 Rapp 1990,1,2,3,4,5,7,8
CuNi SS 26a 10 ks vlas.škr.
1294. 20 Rapp 2000,1,2,3,4,6,7,8,9,10 CuNi SS 26a 10 ks vlas.škr.
1295. 10 Rapp 1880,1,2,5;1894;1909
CuNi SS 25 6 ks
1296. 10 Rapp 1920,2,5,6,9;30
CuNi SS 25 6 ks
1297. 10 Rapp 1932,34,36,39
Ni SS 25b 4 ks
1298. 10 Rapp 1942,43,44,46,47,49
CuNi SS 25 6 ks
1299. 10 Rapp 1951,2,3,5,7,8,9
CuNi SS 25 7 ks
1300. 10 Rapp 1960,1,2,4,5,6,7,8,9
CuNi SS 25 9 ks
1301. 10 Rapp 1970,2,3,4,5,6,7,8,9
CuNi SS 25 9 ks
1302. 10 Rapp 1980,1,2,3,4,8,9
CuNi SS 25 7 ks
1303. 10 Rapp 1990,1,2,3,4,6,7,8
CuNi SS 25 8 ks
1304. 10 Rapp 2002,3,4,8,9,10
CuNi SS 25 6 ks
1305. 5 Rapp 1906,09,13,20,27
CuNi SS 24 5 ks
1306. 5 Rapp 1938,39
Ni
SS 24b 2 ks
1307. 5 Rapp 1944,6,7,8;51,2,8,9
CuNi SS 24 8 ks
1308. 5 Rapp 1962,4,6,7,9;70,1,4,5,9
CuNi SS 24 10 ks
1309. 5 Rapp 1981,2,3,4,5,6,8,9
AlBz SS 24c 8 ks
1310. 5 Rapp 1990,1,2,3,4,5,6,7
AlBz SS 24c 8 ks
1311. 5 Rapp 2001,2,3,5,8
AlBz SS 24c 5 ks
1312. 2 Rapp 1948,51,58,63,66
Bz
SS 42 5 ks
1313. 1 Rapp 1898,1913,1913,1936
Bz
SS 15 4 ks
1314. 1 Rapp 1948,51,55,57,58,59,63,82 Bz
SS 41 8 ks
1315. Položka zbierky : 5 Frank 1974 SS 47
1316. Položka zbierky : 5 Frank 2011 SS 36a.4
1317. Položka zbierky : 2 Frank 1968 SS 29a1
1318. Položka zbierky : 2 Frank 1969 SS 29a1
1319. Položka zbierky : 2 Frank 1974 SS 29a1
-0/00/00/0
-0/01/1
-0/00/0
0/0
-0/0-0/0-0/0-0/00-1
1-2
1-2
0-1
0-1
0-1
1-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-01-21-10-10-10-10-10-00-01-21-2
-0-1-0-1-0-1-0-1-0-10-0-0-1
0-0
1-2
-0-1
0-10-1
-0-1
0-1
0-0-0-1-0-1-0-11/1
0/0
1/1
1/1
1/1
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
4.00
4.00
4.00
1.00
8.00
5.00
5.00
5.00
5.00
3.00
5.00
6.00
4.00
5.00
3.00
4.00
4.00
2.40
2.00
2.00
7.00
4.00
3.00
3.00
4.00
3.00
7.00
3.00
4.00
4.00
5.00
3.00
2.00
2.00
2.00
2.00
5.00
1.00
4.00
4.00
1.40
1.40
1.00
3.00
7.00
5.00
8.00
5.00
3.00
3.00
3.00
35
1320. Položka zbierky : 2 Frank 1979 SS 29a1
1321. Položka zbierky : 2 Frank 1981 SS 29a1
1322. Položka zbierky : 2 Frank 1985 SS 59
1323. Položka zbierky : 2 Frank 1988 SS 59
1324. Položka zbierky : 2 Frank 1993 SS 59
1325. Položka zbierky : 2 Frank 2000 SS 59
1326. Položka zbierky : 2 Frank 2007 SS 59
1327. Položka zbierky : 1 Frank 1944 SS 28
1328. Položka zbierky : 1 Frank 1968 SS 28a
1329. Položka zbierky : 1 Frank 1969 SS 28a
1330. Položka zbierky : 1 Frank 1978 SS 28a
1331. Položka zbierky : 1 Frank 1981 SS 28a
1332. Položka zbierky : 1 Frank 1987 SS 58
1333. Položka zbierky : 1 Frank 1989 SS 58 hr.
1334. Položka zbierky : 1 Frank 1995 SS 58
1335. Položka zbierky : 1/2 Frank 1921 SS 27
1336. Položka zbierky : 1/2 Frank 1944 SS 27
1337. Položka zbierky : 1/2 Frank 1958 SS 27
1338. Položka zbierky : 1/2 Frank 1959 SS 27
1339. Položka zbierky : 1/2 Frank 1963 SS 27
1340. Položka zbierky : 1/2 Frank 1964 SS 27
1341. Položka zbierky : 1/2 Frank 1965 SS 27
1342. Položka zbierky : 1/2 Frank 1968 SS 27a
1343. Položka zbierky : 1/2 Frank 1969 SS 27a
1344. Položka zbierky : 1/2 Frank 1970 SS 27
1345. Položka zbierky : 1/2 Frank 1971 SS 27
1346. Položka zbierky : 1/2 Frank 1973 SS 27a
1347. Položka zbierky : 1/2 Frank 1974 SS 27a
1348. Položka zbierky : 1/2 Frank 1976 SS 27a
1349. Položka zbierky : 1/2 Frank 1980 SS 27a
1350. Položka zbierky : 1/2 Frank 1982 SS 27a.2
1351. Položka zbierky : 1/2 Frank 1983 SS 57
1352. Položka zbierky : 1/2 Frank 2008 SS 57
1353. Položka zbierky : 1/2 Frank 2009 SS 57
1354. Položka zbierky : 20 Rappen 1850 SS 19
1355. Položka zbierky : 20 Rappen 1884 SS 26
1356. Položka zbierky : 20 Rappen 1885 SS 26
1357. Položka zbierky : 20 Rappen 1891 SS 26
1358. Položka zbierky : 20 Rappen 1902 SS 26
1359. Položka zbierky : 20 Rappen 1909 SS 26
1360. Položka zbierky : 20 Rappen 1913 SS 26
1361. Položka zbierky : 20 Rappen 1926 SS 26
1362. Položka zbierky : 20 Rappen 1932
SS 26
1363. Položka zbierky : 20 Rappen 1943
SS 26a
1364. Položka zbierky : 20 Rappen 1944
SS 26a
1365. Položka zbierky : 20 Rappen 1953
SS 26a
1366. Položka zbierky : 20 Rappen 1958
SS 26a
1367. Položka zbierky : 20 Rappen 1960
SS 26a
1368. Položka zbierky : 20 Rappen 1961
SS 26a
1369. Položka zbierky : 20 Rappen 1962
SS 26a
1370. Položka zbierky : 20 Rappen 1963
SS 26a
1371. Položka zbierky : 20 Rappen 1966
SS 26a
1372. Položka zbierky : 20 Rappen 1967
SS 26a
1373. Položka zbierky : 20 Rappen 1969
SS 26a
1374. Položka zbierky : 20 Rappen 1970
SS 26a
1375. Položka zbierky : 20 Rappen 1971 SS 26a
1376. Položka zbierky : 20 Rappen 1974 SS 26a
1377. Položka zbierky : 20 Rappen 1975 SS 26a
1378. Položka zbierky : 20 Rappen 1976 SS 26a
1379. Položka zbierky : 20 Rappen 1977 SS 26a
R
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
0/0
1/1
1/1
1/1
0/0
0/0
0/0
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
1/1
1/1
0/0
0/0
1/1
1/1
0/0
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
1/1
1/1
0/0
1/1
2/22/12/1
1/1
2/1
1/1
1/1
1/1
0/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1.60
1.60
1.60
2.00
2.00
1.60
1.60
5.00
4.00
3.00
0.90
0.90
1.00
1.00
1.00
5.00
3.00
2.00
2.00
3.00
2.00
3.00
2.00
2.00
4.00
4.00
4.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.50
0.50
2.00
1.00
1.00
2.00
1.00
2.00
1.00
4.00
3.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
36
1380. Položka zbierky : 20 Rappen 1978
1381. Položka zbierky : 20 Rappen 1980
1382. Položka zbierky : 20 Rappen 1981
1383. Položka zbierky : 20 Rappen 1982
1384. Položka zbierky : 20 Rappen 1983
1385. Položka zbierky : 20 Rappen 1984
1386. Položka zbierky : 20 Rappen 1985
1387. Položka zbierky : 20 Rappen 1986
1388. Položka zbierky : 20 Rappen 1988
1389. Položka zbierky : 20 Rappen 1989
1390. Položka zbierky : 20 Rappen 1991
1391. Položka zbierky : 20 Rappen 1993
1392. Položka zbierky : 20 Rappen 2004
1393. Položka zbierky : 20 Rappen 2007
1394. Položka zbierky : 20 Rappen 2008
1395. Položka zbierky : 10 Rappen 1881
1396. Položka zbierky : 10 Rappen 1882
1397. Položka zbierky : 10 Rappen 1884
1398. Položka zbierky : 10 Rappen 1895
1399. Položka zbierky : 10 Rappen 1907
1400. Položka zbierky : 10 Rappen 1908
1401. Položka zbierky : 10 Rappen 1909
1402. Položka zbierky : 10 Rappen 1912
1403. Položka zbierky : 10 Rappen 1914
1404. Položka zbierky : 10 Rappen 1921
1405. Položka zbierky : 10 Rappen 1934
1406. Položka zbierky : 10 Rappen 1939
1407. Položka zbierky : 10 Rappen 1944
1408. Položka zbierky : 10 Rappen 1955
1409. Položka zbierky : 10 Rappen 1957
1410. Položka zbierky : 10 Rappen 1958
1411. Položka zbierky : 10 Rappen 1959
1412. Položka zbierky : 10 Rappen 1962
1413. Položka zbierky : 10 Rappen 1964
1414. Položka zbierky : 10 Rappen 1965
1415. Položka zbierky : 10 Rappen 1968
1416. Položka zbierky : 10 Rappen 1969
1417. Položka zbierky : 10 Rappen 1970
1418. Položka zbierky : 10 Rappen 1972
1419. Položka zbierky : 10 Rappen 1973
1420. Položka zbierky : 10 Rappen 1974
1421. Položka zbierky : 10 Rappen 1975
1422. Položka zbierky : 10 Rappen 1976
1423. Položka zbierky : 10 Rappen 1977
1424. Položka zbierky : 10 Rappen 1978
1425. Položka zbierky : 10 Rappen 1979
1426. Položka zbierky : 10 Rappen 1980
1427. Položka zbierky : 10 Rappen 1982
1428. Položka zbierky : 10 Rappen 1983
1429. Položka zbierky : 10 Rappen 1984
1430. Položka zbierky : 10 Rappen 1988
1431. Položka zbierky : 10 Rappen 1989
1432. Položka zbierky : 10 Rappen 1990
1433. Položka zbierky : 10 Rappen 1992
1434. Položka zbierky : 10 Rappen 1993
1435. Položka zbierky : 10 Rappen 1997
1436. Položka zbierky : 10 Rappen 2008
1437. Položka zbierky : 10 Rappen 2009
1438. Položka zbierky : 10 Rappen 2010
1439. Položka zbierky : 5 Rappen 1850
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25b
SS 25b
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 17
0/0
0/0
0/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
1/1
1/1
1/1
0/0
0/0
0/0
2/12/12/1
2/1
2/2
2/1
2/2
1/1
2/1
2/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
1/1
1/1
0/0
0/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
0/1
0/0
1/1
0/0
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
2/3
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.90
0.90
0.90
0.90
0.50
3.00
2.00
3.00
2.00
2.00
2.00
3.00
3.00
3.00
2.00
4.00
3.00
1.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
0.90
0.90
0.90
0.80
0.80
0.80
0.40
8.00
37
1440. Položka zbierky : 5 Rappen 1882
1441. Položka zbierky : 5 Rappen 1893
1442. Položka zbierky : 5 Rappen 1898
1443. Položka zbierky : 5 Rappen 1900
1444. Položka zbierky : 5 Rappen 1901
1445. Položka zbierky : 5 Rappen 1903
1446. Položka zbierky : 5 Rappen 1906
1447. Položka zbierky : 5 Rappen 1907
1448. Položka zbierky : 5 Rappen 1908
1449. Položka zbierky : 5 Rappen 1909
1450. Položka zbierky : 5 Rappen 1910
1451. Položka zbierky : 5 Rappen 1915
1452. Položka zbierky : 5 Rappen 1919
1453. Položka zbierky : 5 Rappen 1920
1454. Položka zbierky : 5 Rappen 1921
1455. Položka zbierky : 5 Rappen 1927
1456. Položka zbierky : 5 Rappen 1931
1457. Položka zbierky : 5 Rappen 1938
1458. Položka zbierky : 5 Rappen 1939
1459. Položka zbierky : 5 Rappen 1942
1460. Položka zbierky : 5 Rappen 1943
1461. Položka zbierky : 5 Rappen 1944
1462. Položka zbierky : 5 Rappen 1946
1463. Položka zbierky : 5 Rappen 1947
1464. Položka zbierky : 5 Rappen 1948
1465. Položka zbierky : 5 Rappen 1951
1466. Položka zbierky : 5 Rappen 1953
1467. Položka zbierky : 5 Rappen 1954
1468. Položka zbierky : 5 Rappen 1955
1469. Položka zbierky : 5 Rappen 1957
1470. Položka zbierky : 5 Rappen 1958
1471. Položka zbierky : 5 Rappen 1959
1472. Položka zbierky : 5 Rappen 1962
1473. Položka zbierky : 5 Rappen 1963
1474. Položka zbierky : 5 Rappen 1964
1475. Položka zbierky : 5 Rappen 1966
1476. Položka zbierky : 5 Rappen 1968
1477. Položka zbierky : 5 Rappen 1969
1478. Položka zbierky : 5 Rappen 1970
1479. Položka zbierky : 5 Rappen 1971
1480. Položka zbierky : 5 Rappen 1974
1481. Položka zbierky : 5 Rappen 1975
1482. Položka zbierky : 5 Rappen 1977
1483. Položka zbierky : 5 Rappen 1979
1484. Položka zbierky : 5 Rappen 1981
1485. Položka zbierky : 5 Rappen 1982
1486. Položka zbierky : 5 Rappen 1983
1487. Položka zbierky : 5 Rappen 1984
1488. Položka zbierky : 5 Rappen 1985
1489. Položka zbierky : 5 Rappen 1986
1490. Položka zbierky : 5 Rappen 1987
1491. Položka zbierky : 5 Rappen 1988
1492. Položka zbierky : 5 Rappen 1989
1493. Položka zbierky : 5 Rappen 1991
1494. Položka zbierky : 5 Rappen 1992
1495. Položka zbierky : 5 Rappen 2009
1496. Položka zbierky : 2 Rappen 1850
1497. Položka zbierky : 2 Rappen 1851
1498. Položka zbierky : 2 Rappen 1866
1499. Položka zbierky : 2 Rappen 1875
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24b
SS 24b
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24c
SS 24c
SS 24c
SS 24c
SS 24c
SS 24c
SS 24c
SS 24c
SS 24c
SS 24c
SS 24c
SS 24c
SS 24c
SS 16
SS 16
SS 16
SS 16
R
R
R
R
-2/2
2/1-1/1
-2/1-2/2
2/12/1-2/1-1/1
1/1
1/2
2/11/1
2/1
2/1
-1/1
1/1
1/1
0/0
0/0
-1/1
1/1
1/1
-1/1
1/1
0/0
-1/1
-1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
1/1
0/0
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
-1/1
-1/11/1
1/1
2.00
2.00
2.00
3.00
2.00
3.00
2.00
1.00
2.00
2.00
8.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
2.00
1.00
1.00
0.80
0.80
1.00
4.00
1.00
2.00
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
1.00
0.70
0.60
0.50
0.50
1.00
1.00
0.70
0.50
0.50
0.50
1.00
1.00
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
1.00
0.50
0.30
0.30
0.30
0.30
2.00
3.20
9.00
8.00
38
1500. Položka zbierky : 2 Rappen 1883
1501. Položka zbierky : 2 Rappen 1893
1502. Položka zbierky : 2 Rappen 1944
1503. Položka zbierky : 2 Rappen 1954
1504. Položka zbierky : 2 Rappen 1955
1505. Položka zbierky : 2 Rappen 1958
1506. Položka zbierky : 2 Rappen 1963
1507. Položka zbierky : 1 Rappen 1907
1508. Položka zbierky : 1 Rappen 1911
1509. Položka zbierky : 1 Rappen 1912
1510. Položka zbierky : 1 Rappen 1914
1511. Položka zbierky : 1 Rappen 1936
1512. Položka zbierky : 1 Rappen 1941
1513. Položka zbierky : 1 Rappen 1949
1514. Položka zbierky : 1 Rappen 1951
1515. Položka zbierky : 1 Rappen 1956
1516. Položka zbierky : 1 Rappen 1957
1517. Položka zbierky : 1 Rappen 1958
1518. Položka zbierky : 1 Rappen 1968
1519. Položka zbierky : 1 Rappen 1971
1520. Položka zbierky : 1 Rappen 1982
1521. Položka zbierky : 1 Rappen 1984
SS 16
SS 16
SS 16a
SS 42
SS 42
SS 42
SS 42
SS 15
SS 15
SS 15
SS 15
SS 15
SS 15
SS 41
SS 41
SS 41
SS 41
SS 41
SS 41
SS 41
SS 41
SS 41
R
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/11/1
0/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
0/0
0/0
4.00
3.00
1.00
3.00
2.00
1.00
0.80
6.00
3.00
6.00
1.00
0.80
0.80
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0-0
0-0
1/1
0-0
1.00
2.00
0.70
1.50
-0/1-
1.00
1-3
3.00
0-1
0-1
1-1
1-1
1/1
1-1
0-1
1-1
2.60
1.50
1.40
1.50
0.50
2.00
3.00
1.00
0/0
0-1
1-1
0/0
0/0
0-0
0-0
0/0
0-1
0-1
0/0
0-0
0-0
1-1
1-1
2.40
3.00
4.60
1.50
1.50
0.70
2.00
1.40
2.00
2.60
0.70
1.00
0.80
1.00
0.50
Švédsko
1522. 1 korunák 1973,89; 50 Öre 1984
1523. 1 korunák 1977,79,81,88,90
1524. 50 Öre 1973 Gustaf VI. Adolf
1525. 10 Öre 1985,87,88,89,90
KM 586a;604a;603 3 ks
KM 604;604a 6 ks
KM 837
KM 601 5 ks
Taliansko do 1900
1526. 10 Centesimi 1893 B/I minc. Birmingham KM 27.1 dr.škr.,st.kor.
1527. 5 Centesimi 1861; 2 Centesimi 1867 M; 10 Centesimi 1866 OM;
1893 B/I KM 2;3;11;27 4 ks
Taliansko 1900-1946
1528. 50 Centesimi 1920,25
KM 61.1;61.2 2 ks
1529. 20 Centesimi 1908,10
KM 44 2 ks
1530. 20 Centesimi 1909,14,19
KM 44;58 3 ks
1531. 20 Centesimi 1918,19,21
KM 44;51 3 ks
1532. 20 Centesimi 1919 minc.Rím
KM 58
1533. 10 Centesimi 1921,22(2x),26,27
KM 60 5 ks
1534. 5 Centesimi 1919,20,21,22,23,25 KM 59 6 ks
1535. 5 Centesimi 1919,24
KM 59 2 ks
Taliansko 1946-2001
1536. 1000 Lire 1997 bimetal
KM 194
1537. 500 Lire 1993,95,98
KM 111;160;193 3 ks
1538. 200 Lire 1979,91,92,93,94,96 KM 105;151;155;164;184 6 ks
1539. 200 Lire 1993 70.výr.aeronautiky
KM 155
1540. 200 Lire 1994 180.výr.karabinierov KM 164
1541. 100 Lire 1956,77
KM 96 2 ks
1542. 100 Lire 1957,77,79 minc.Rím
KM 96 3 ks
1543. 100 Lire 1979 F.A.O
KM 106
1544. 100 Lire 1979,81 F.A.O
KM 106;108 2 ks
1545. 100 Lire 1981; 200 Lire 1992,94 KM 108;151;164 3 ks
1546. 100 Lire 1991 nový typ
KM 96a
1547. 50 Lire 1955,71,76
KM 95 3 ks
1548. 50 Lire 1956,77,78
KM 95 3 ks
1549. 10 Lire 1951,52,53,54,55,73,74,75,76,82
KM 93 10 ks
1550. 10 Lire 1952,53,55,73
KM 93 4 ks
1551. 10 Lire 1953; 5 Lire 1954,27; 2 Lira 1924 minc.Rím
39
KM 92;67.1;63;93
4 ks
0-1
2.20
1/1
1/1
1/1
0-11/1
0/0
0-1
1/1
1-1
1/1
0-1
0/0
0/0
0/0
1/1
0-1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0-1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1-10-1
1/1
1/1
0-1
1/1
1/1
0-1
0-11/1
1/1
0-1
1/1
0-1
2.00
2.00
2.00
3.00
1.00
2.00
3.00
2.00
3.00
3.00
2.00
3.00
1.00
1.00
2.00
3.00
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
3.40
1.00
1.00
0.90
0.80
0.80
0.90
0.70
1.00
0.80
0.80
1.00
0.80
0.90
1.10
0.70
0.80
0.70
0.90
0.70
1.40
0-1
0/0
0/0
0/0
1/1
0-1
1/1
2/2
1-11/1
1-1-
3.00
1.00
1.00
0.80
0.80
1.40
0.80
0.80
1.20
0.80
1.30
0-1
1.20
Turecko 1940-2005
1552. 100000 Lira 1999
KM 1078
1553. 100000 Lira 2000
KM 1078
1554. 100000 Lira 2002
KM 1106
1555. 50000 Lira 1998,2001 CuNi
KM 1056;1105 2 ks
1556. 50000 Lira 2001
KM 1105
1557. 25000 Lira 1996
KM 1041
1558. 10000 Lira 1994,95,96 KM 1027.1 3 ks
1559. 10000 Lira 1995
KM 1027.1
1560. 10000 Lira 1996 obe var. hrany
KM 1027.1 2 ks
1561. 10000 Lira 1999
KM 1027.2
1562. 5000 Lira 1992,94,96
KM 1025;1029.1 3 ks
1563. 5000 Lira 1992
KM 1025
1564. 5000 Lira 1995
KM 1029.1
1565. 5000 Lira 1996
KM 1029.1
1566. 2500 Lira 1992
KM 1015
1567. 1000 Lira 1990,91,93,95
KM 997;1028 4 ks
1568. 1000 Lira 1990
KM 997
1569. 1000 Lira 1991
KM 997
1570. 1000 Lira 1993
KM 997
1571. 1000 Lira 1995
KM 1027.1
1572. 500 Lira 1990
KM 989
1573. 500 Lira 1991
KM 989
1574. 100 Lira 1986,88,89,90,91,92
KM 967;988 6 ks
1575. 100 Lira 1986
KM 967
1576. 100 Lira 1988
KM 967
1577. 100 Lira 1989
KM 988
1578. 100 Lira 1990
KM 988
1579. 100 Lira 1991
KM 988
1580. 100 Lira 1992
KM 988
1581. 50 Lira 1985,89
KM 966;987 2 ks
1582. 50 Lira 1986,89
KM 966;987 2 ks
1583. 50 Lira 1986
KM 966
1584. 50 Lira 1987
KM 966
1585. 50 Lira 1989,91
KM 989 2 ks
1586. 50 Lira 1989
KM 989
1587. 50 Lira 1989
KM 989
1588. 25 Lira 1985,87 KM 975 2 ks
1589. 25 Lira 1985,88 Al
KM 975 2 ks
1590. 25 Lira 1987 KM 975
1591. 10 Lira 1984
KM 964
1592. 10 Lira 1984,86,87 Al
KM 964 3 ks
1593. 10 Lira 1986
KM 964
1594. 5 Lira 1975,76
KM 905 2 ks
1595. 5 Lira 1975; 100000 Lira 2000; 100 Bin Lira 2001;
250 Bin Lira 2002; KM 905;1078;1106;1137 4 ks
1596. 5 Lira 1975
KM 905
1597. 5 Lira 1976
KM 905
1598. 5 Lira 1981
KM 944
1599. 5 Lira 1983
KM 949.2
1600. 2 1/2 Lira 1977,78; 1 Lira 1979,81 KM 893.2;943;889a 4 ks
1601. 2 1/2 Lira 1978
KM 893
1602. 1 Lira 1957
CuNi KM 889
1603. 1 Lira 1975,76,77,79
CuNi
KM 889a.2 4 ks
1604. 50 Kurus 1971
KM 899
1605. 50 Kurus 1971,73,75,77,79 CuNi KM 899 5 ks
1606. 50 Kurus 1975,77,79; 25 Kurus 1970; 10 Kurus 1968,69,70;
5 Kurus 1969
KM 890.1;891.1;892.3;899 8 ks škr.,hr.
40
1607. 50 Kurus 1976
KM 890
1608. 50 Kurus 1977
KM 890
1609. 25 Kurus 1967,68,70,74 CuNi
KM 892.3
4 ks
1/1
1/1
1-1-
0.80
0.90
1.00
1-10/0
1-11-11-11-10-1
2.00
1.00
1.50
1.00
1.00
0.70
0.70
1/1
-1/1-
8.00
6.00
0/0
0.50
1/1
0-1
1.00
3.40
0-1
0-1
0/0
2.60
2.60
1.00
0/0
0-1
0-1
1.20
1.40
1.00
0-1
0-1
0-1
1.20
0.70
1.00
1/1
0/0
1.00
1.00
0-1
3.60
0-1
2.80
0-1
1/1
1-1
3.60
0.50
0.80
0-1
3.80
1/1
1-2
1.00
2.00
1/1
1.20
1/1
1/1
3.00
2.00
Turecko od 2005
1610. 1 Lira 2009,10,11,12
1611. 1 Lira 2011 bimetal
1612. 50 Kurus 2009,10,11
1613. 25 Kurus 2009,10
1614. 10 Kurus 2007,09
1615. 5 Kurus 2009,10,11
1616. 1 Kurus 2007,09,11
bimetal
4 ks
bimetal 3 ks
CuNi 2 ks
CuNi 2 ks
CuNi 3 ks
CuNi;AlBz
3 ks
Uhorsko
1617. Vladislav II. Jagelonský 1490-1516, Denár 1504 Kh
1618. Vladislav II. Jagelonský 1490-1516, Denár bl. Kh
Ukrajina
1619. 25 Kopejok 2010; 10 Kopejok 2009
KM 2.1b;1.1b
2 ks
Veľká Británia do 1968
1620. 1 Schilling 1961 Elizabeth II
KM 904
1621. 1 Penny 1916,19,27,36 Juraj V. KM 810;826;838 4 ks
1622. 1 Penny 1919 Juraj V.; 1945 Juraj VI.; 1967 Elizabeth II.
KM 810;845;897
3 ks
1623. 1 Penny 1919,66,67
KM 810;897 3 ks
1624. 1 Penny 1938 Juraj VI.
KM 845
Veľká Británia od 1968
1625. 50 Pence 1969
KM 913
1626. 20 Pence 1982,93
KM 931;939 2 ks
1627. 5 Pence 1990,91,92 KM 937b 3 ks
1628. 5 Pence 1992; 2 Penny 1993; 1 Penny 1980; 1/2 Penny 1971;
KM 914;915;936;937 4 ks
1629. 2 New Penny 1971,93 KM 916;936a 2 ks
1630. 1 New Penny 1976,78,80,81,88,89,93 KM 915;935;935a 7 ks n.škr.
Afrika
Egypt
1631. 1 Pound 2007 (1428) KM 940a
1632. 1 Pound 2008 (1429) KM 940a
1633. 25 Piastrov 1993 (otvor); 10 Piastrov 1992 (mešita);
5 Piastrov 1992 (váza); KM 734;733;731 3 ks
1634. 25 Piastrov 1993 (otvor); 10 Piastrov 1984 (mešita);
5 Piastrov 1992 (váza); KM 734;556;731 3 ks
1635. 20 Piastrov 1984,92 (mešita); 10 Piastrov 1972 (orol),1984 (mešita);
5 Piastrov 1992 (váza); KM 731;430;733;556;557 5 ks
1636. 10 Piastrov 1984
KM 556
1637. 10 Piastrov 1992 (mešita); 5 Piastrov 1992 (váza); KM 731;732 2 ks
Etiópia
1638. 50, 25, 10, 5, 1 Cents 2004,1977 KM 47-43
5 ks
Keňa
1639. 10 Schillings 1997 bimetal
1640. 1 Schilling 1975; 10 Cents 1984
SCWC 27
KM 14;18 2 ks
Libya
1641. 100 Dirhamos 1399 (1979)
KM 23 škr.,hr.
Mauritius
1642. 20 Rupees 2007
1643. 10 Rupees 2000
bimetal KM 66
CuNi KM 61
41
1644. 1, 1/2 Rupee 2009
CuNi KM 55;54 2 ks
1645. 1 Rupee; 10 Cents 2010 CuNi KM 55;53 2 ks
0-1
0-1
0.90
0.80
0-1
0-1
5.00
1.70
0-1
6.50
0/0
1-2
1.50
1.00
0-1
0-1
2.80
1.80
0-1
0-0
0-1
0-0
0.70
0.70
1.40
1.20
1/1
1/1
1.90
1.00
1-1
1-1
1-1
4.20
4.60
4.20
1-1
1-1
1-1
1-1
1/0
4.80
4.00
4.00
4.00
2.50
1/1
-1/1-
0.50
0.70
1/1
1.00
-0/01/1
0-11/1
1.00
1.00
1.20
0.50
-0/1
0-2
1/1
0-1-0/1-0/1
2.00
1.30
1.00
1.50
1.70
0.70
1/1
1.00
Seychelly
1646. 5, 1 Ruppes; 10, 5 Cents 2007 CuNi, Bz; KM 51.2;50.2;48a;47a; 4 ks
1647. 25 Cents 2010; 1 Cent 1982
KM 49a;46.1 2 ks
Uganda
1648. 500, 200, 100, 50, 10, 5, 2, 1 Schilling 2008,2007,1987
KM 7;69;67;66;30;29;28;27 8 ks
Amerika
Argentína
1649. 1 Peso 1960 150.výr.samostatnosti
1650. 10 Centavos 1908,1915,1983
KM 58
KM 35;89
3 ks
Bahamy
1651. 25, 15, 5 Cents 2005
1652. 10 Cents 2007; 1 Cent 2009
KM 63.2;62;60 3 ks
KM 61;59a 2 ks
Brazília 1967-1985
1653. 1 Cruzeiro 1979; 10 Centavos 1970 KM 590;578.2 2 ks
1654. 10, 20 Centavos 1970
KM 578.2;579.2 2 ks
1655. 10 Centavos 1970,94; 25 Centavos 1994 KM 578.2;633;634 3 ks
1656. 5 Centavos 1969,94
KM 577.2;635
2 ks
R
Kanada
1657. 1 Dollar 2010 ZOH 2010 symbol olympiády KM 727
1658. 25 Cents 2005 Veteráni vojny
KM 535
1659. 25 Cents 2008 ZOH 2010 krasokorčulovanie, boby,
snowbord, akrobatické lyžovanie 4 ks
1660. 25 Cents 2009 ZOH 2010 hokej ženy i vo farbe 2 ks
1661. 25 Cents 2009 ZOH 2010 hokej muži i vo farbe 2 ks
1662. 25 Cents 2009 ZOH 2010 paraolymp.hokej, rýchlokorčulovanie,
beh na lyžiach, C.Klaserová rýchlokorčulovanie 4 ks
1663. 25 Cents 2011 bizón i fareb.; 1 Cent 2011 javor.list 3 ks
1664. 25 Cents 2011 bizón i fareb.; 1 Cent 2011 javor.list 3 ks
1665. 25 Cents 2011 bizón i fareb.; 1 Cent 2011 javor.list 3 ks
1666. 5 Cents 1917 Juraj V. 1910-1936
KM 22
Dominikánska republika
1667. 1 Peso 1992
1668. 1 Peso 1991,92
KM 80.1
KM 80.1
škr.
2 ks
Kostarika
1669. 5 Colones 1983
KM 214.1
Kuba do 1962
1670. 10 Centavos 1949
KM 12
1671. 5 Centavos 1946
KM 11.3
1672. 5 Centavos 1961; 20 Centavos 1962; KM 11b;31 2 ks
1673. 1 Centavo 1961
KM 9.2
Kuba od 1962
1674. 20 Centavos 1962,68,69
KM 31;35 3 ks
1675. 20 Centavos 1962; 5 Centavos 1961,68 KM 31;11b;34; 3 ks st.kor.
1676. 20 Centavos 1962
KM 31
1677. 20 Centavos 1962; 5 Centavos 1961,71
KM 31;116;34 3 ks
1678. 5 Centavos 1966,68,71,60
KM 34;11 4 ks
1679. 5 Centavos 1968,71
KM 34
2 ks
Mexiko od 1992
1680. 50 Centavos 1997
KM 549
42
Nicaragua
1681. 5, 1 Cordoba; 25, 10 Centavos 2007
1682. 50 Centavos 1997; 5 Centavos 2002
KM 90;98;101;104 4 ks
KM 88;97 2 ks
0-1
0-1
3.80
1.40
0/0
1/1
1.80
0.50
0/1
1/1
0-1
0/1
0-1
0-1
1/1
1/1
2/2
1/1
1/1
3.00
2.00
6.00
3.00
3.00
1.50
10.00
1.00
0.70
0.70
0.50
0-0
5.00
1/1
1/1
0.20
0.40
0-0
4.60
1/1
-1/2
0-0
1.00
0.70
0.50
0/0
0.50
0/0
0.20
0/0
0/0
2.00
2.60
0/0
0/0
0-1
0.70
0.50
2.50
-0/0-1/1-
0.40
1.00
0-0
0.90
0-1
4.00
Peru
1683. 100 Solea 1980
1684. 1 Inti 1986
KM 283
KM 296
USA
1685. 1 Dollar 1972 D
KM 203
1686. 1 Dollar 1976 typ 1 200.výr.USA
KM 206 škv.
1687. 1 Dollar 1979 P; 1/2 Dollar 1971 D KM 207;202b 2 ks
1688. 1 Dollar 2000 P
KM 318
1689. 1/2 Dollar 1971 , 1971 D KM 202b 2 ks
1690. 1/2 Dollar 1976 D
KM 205
1691. 1/2 Dollar 1986 D, pamätná minca,CuNi,certif., orig,etue, KM 212
1692. 1/4 Dollar 1967
KM 164a hr.
1693. 1/4 Dollar 2000 D New Hampshire
KM 309
1694. 1/4 Dollar 2008 D Hawaii
1695. 1 Dime 1967
KM 195a
Azia
Azerbajdžan
1696. 50, 20, 5 Qapik 1993; 10 Qapik 1992
KM 1a;2a;3a;4a
4 ks
Ceylon
1697. 2 Rupees 1993
1698. 5 Cents 1971
KM 147
KM 129
Čínska ľudová republika
1699. 5 Fen 1983,88; 2 Fen 1988; 1 Jiao 1991,93,95,98 (Al);
5 Jiao 1992 (brass) 8 ks
Hong-Kong
1700. 10 Dollars 1995 bimetal
1701. 1 Dollar 1980 Elizabeth II
1702. 20 Cents 1997 (2x)
KM 70
KM 43 škvr.,hr.
KM 67
Irak
1703. 50 Fils 1981
KM 128
Južná Korea
1704. 10 Won 2012
KM 103
Jordánsko
1705. 10 Piasters AH 1416 (1996) KM 55
1706. 5 Piastres AH 1421(2000) Abdullah Ibn Al.Hussein
KM 73
Kazachstan
1707. 50 Tyin 1993 KM 5
1708. 20 Tyin 1993 KM 4
1709. 10 5, 2 Tyin 1993 KM 3a;2;1 3 ks
Libanon
1710. 50 Piastrov 1969
1711. 50 Piastrov 1969
KM 28.1 hr.
KM 28.1
Malajzia
1712. 1 Sen 1996; 5 Sen 1996
KM 49;50 2 ks
Pridnesterská moldavská republika
1713. 50, 25, 10, 5 Kopejok 2005; 1 Kopejka 2000
KM 53;52a;51;50 5 ks
43
Singapur
1714. 1 Cent 1971
KM 1
1/1
0.50
-0/0-0/0-0/0-
0.80
0.80
0.80
0/0
1.00
1/1
0-21/11/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1.00
1.50
1.20
1.00
1.50
1.00
1.00
1.00
0.80
0/0
0-0
0/0
0/0
0/0
0/0
0.70
4.40
0.50
0.50
0.40
0.40
0-0
3.60
1-1
1-1
1-1
9.00
3.00
9.00
0/0
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
1/1
2/2
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1.50
3.00
2.00
2.00
2.00
3.00
3.00
0.50
2.60
1.60
0.90
1.20
1.40
3.80
2.60
2.80
2.80
2.60
2.80
1.80
1.80
Sýria
1715. 1 Pound 1974 ( AH 1394)
1716. 1 Pound 1974 ( AH 1394)
1717. 1 Pound 1974 ( AH 1394)
KM 98
KM 98
KM 98
Taiwan
1718. 10 Yuan 1981 Chian Kai-shek
KM 553
Thajsko
1719. 5 Baht 1998
SCWC 219
1720. 1 Baht 1962,74,77; 5 Baht 1977
1721. 1 Baht 1962
KM 84
1722. 1 Baht 1974
SCWC 100
1723. 1 Baht 1982
SCWC 159.1
1724. 1 Baht 1995
SCWC 183
1725. 1 Baht 1997
SCWC 183
1726. 1 Baht 1998
SCWC 183
1727. 50 Satang 1998
SCWC 203
KM 84;100;110;111
4 ks
Turkmenistan
1728. 50 Teňňesi 1993
KM 5
1729. 50, 20, 10, 5, 2 Tenge 1993
1730. 20 Teňňesi 1993
KM 4
1731. 10 Teňňesi 1993
KM 3
1732. 5 Teňňesi 1993
KM 2
1733. 1 Teňňesi 1993
KM 1
5 ks
Uzbekistan
1734. 50, 20, 10, 5, 3, 1 Tijin 1994
6 ks
Austrália
Austrália do 1965
1735. 1 Penny 1938,39,41-45,47,48 George VI. KM 36
1736. 1 Penny 1949,50,51,52 George VI.
KM 43
1737. 1 Penny 1955 - 1964 Elizabeth II
KM 56
9 ks
4 ks
10 ks
Austrália od 1966
1738. 1 Dollar 1984
1739. 1 Dollar 1988
1740. 1 Dollar 1997
1741. 1 Dollar 1999
1742. 1 Dollar 2001
1743. 50 Cents 1981
1744. 50 Cents 1981
1745. 50 Cents 1982
1746. 50 Cents 1988
1747. 50 Cents 1994
1748. 50 Cents 1995
1749. 50 Cents 1998
1750. 50 Cents 2000
1751. 50 Cents 2000
1752. 50 Cents 2001
1753. 50 Cents 2001
1754. 50 Cents 2001
1755. 50 Cents 2001
1756. 50 Cents 2001
1757. 50 Cents 2002
1758. 50 Cents 2003
Alžbeta II. 5 klokanov
KM 77
200 rokov Austrálie
KM 100
100.výr.nar.priekopníka letectva Smitha KM 327
Rok seniorov
KM 405
100 rokov federácie
KM 534.2
Svadba Charlesa a Diany KM 72
Svadba Charlesa a Diany KM 72
XII. hry Commonwealthu KM 74
200 rokov od objavenia Austrálie
KM 99
Medzinárodny rok OSN
KM 257
50 rokov od skončenia 2.svet.vojny
KM 294
200 rokov od plavby okolo Tasmánie KM 364
Milénium
KM 488.1
Návšteva kráľovnej v Austrálii r.2000
KM 437
100 rokov Nový Južný Wales v Austrálii KM 551
100 rokov Norfolk Island v Austrálii
KM 533
100 rokov Tasmánie v Austrálii KM 565
100 rokov Victórie v Austrálii KM 557
100 rokov Západnej Austrálie v Austrálii KM 563
Rok vnútrozemia - mlyny
KM 602
Na pamiatku dobrovoľníkov
KM 689
44
1759. 50 Cents 2005
1760. 50 Cents 2010
1761. 20 Cents 1995
1762. 20 Cents 2001
1763. 20 Cents 2001
1764. 20 Cents 2001
1765. 20 Cents 2001
1766. 20 Cents 2001
1767. 20 Cents 2001
1768. 20 Cents 2001
1769. 20 Cents 2001
1770. 20 Cents 2001
1771. 20 Cents 2003
1772. 20 Cents 2005
1773. 20 Cents 2010
1774. 20 Cents 2011
1775. 20 Cents 2011
60 rokov od 2.svetovej vojny KM 746
Skvelý deň Austrálie
50 rokov OSN
KM 295
Sir Donald Bradman - legenda kriketu
100 rokov Nový Južný Wales v Austrálii
100 rokov Norfolk Island v Austrálii
100 rokov Severného Teritória v Austrálii
100 rokov Queenslandu v Austrálii
100 rokov Západnej Austrálie v Austrálii
100 rokov Tasmánie v Austrálii
100 rokov Victórie v Austrálii
100 rokov Južnej Austrálie v Austrálii
Na pamiatku dobrovoľníkov
60 rokov od 2.svetovej vojny
100 rokov od založenia Daňového úradu
Medzinárodný deň žien
Svadba Wiliama a Kate
KM 589
KM 550
KM 532
KM 558
KM 554
KM 562
KM 564
KM 556
KM 560
KM 688
KM 745
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
2/2
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1.80
1.40
1.20
1.50
3.60
3.60
3.60
3.80
3.60
3.60
3.60
3.60
1.50
1.50
0.90
0.90
3.60
1/1
0/0
-1/11/1
-0/1
-0/1
-0/1-
3.60
7.00
1.00
1.00
0.60
0.60
0.60
0/0
4.40
0/0
5.00
0/0
6.00
1/1
7.00
0/0
6.00
0/0
8.00
-1/1-
5.00
0/0
6.50
Nový Zéland
1776. 2 Dollars 1990
1777. 1 Dollar 1982
1778. 20 Cents 1975
1779. 10 Cents 1980
1780. 5 Cents 1978
1781. 5 Cents 1980
1782. 5 Cents 1987
Alžbeta II. / volavka
Alžbeta II. / takahe
Alžbeta II. / kiwi
Alžbeta II. / motýľ
Alžbeta II. / tuatara
Alžbeta II. / tuatara
Alžbeta II. / tuatara
KM 79
KM 51
KM 36
KM 41
KM 34
KM 34
KM 60
Medaily
ČNS
1783. Av.: portrér sprava, hore opis: Akademik Josef Dobiáš, vľ.: Pelhřimov,
Vpr.:1888-1972; Rv.:Česká numismatická společnost;
sign. JP 79, 55 mm, tombak
1784. Av.:budova divadla, dole: 1883-1983, opis:Národ sobě; Rv.:nápis:
Sté výročí/znovuotevření/Národního/divadla/v Praze/Národní muzeum
v Praze/ Česká numismatická společnost; sign., 40 mm, bz postriebr.
ČNS pobočka Ostrava
1785. Av.:portrét, vľavo:Rudolf Kubín 1909-73;Rv:noty-Já jsem horník,
ťažná veža, dole: Konzervatoř v Ostravě 1953-1983, vydala ČNS
pob.Ostrava; sign., 69 mm, tombak
SNS pobočka Bratislava
1786. 1980 Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava;
Korvinova veža,Dóm sv.Martina Av.; Medaila M.Terézie, Medailérsky
klub 2.12.1980; pat.tombak, 70 mm, sign. Košťál
1787. Av.: 550.výr.udelenia mincových práv mestu Bratislava, sign.AP
1980;listina, pečať; Rv.:Slovenská numizmatická spoločnosť,
pobočka Bratislava,razič mincí; pat.tombak, 80 mm
1788. Av.: 550.výr.udelenia mincových práv mestu Bratislava, sign.AP
1980;listina, pečať; Rv.:Slovenská numizmatická spoločnosť,
pobočka Bratislava,razič mincí; pat.tombak, 80 mm
1789. 1934-1984, 50.výročie organizovanej numizmatiky v Bratislave/
Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava;
sign.D.Zobek, plaketa 70x65 mm, tombak
SNS pobočka Kremnica
1790. Av.:portrét, dole 1856-1981, Ľudovít Štúr; Rv.:Devín, vľavo:SNS
pobočka Kremnica,MS Martin, vpravo 3riadk.nápis:Moje hrady stáli
v časech Rastislava: on byl vašich otců, on mých hradeb sláva;
sign. Peter A., 50 mm, bz postriebr.
45
1791. Av.:portrét sprava, vľavo opis: MUDr.Ján Petrikovich, vpravo:1846-1914;
Rv.:v strede Sborník,vľavo:MS Martin, vpr.:SNS pobočka Kremnica,dole:
Muzeológ,zoológ, archeológ, botanik, numizmatik; sign.,50 mm, Bz postr.
0/0
5.00
0/0
6.00
0/0
8.00
0/0
10.00
0/0
2.00
0/0
6.00
0/0
10.00
1/1
1.00
1
4.00
1/1
2.00
0
2.00
1/1
3.00
0
2.00
1
1
1.50
2.00
1/1
3.00
1/1
2.00
1
3.00
SNS pobočka Nitra
1792. Av.: Knieža so synom na koni, po obvode: Knieža nitranské so
svojim synom Koceľom,dole: PRIBINA; Rv.:hrad v Nitre, po obvode:
1972 Slovenská numizmatická spoločnosť pobočka Nitra 1987,
dole:Staroslovienska Nitra; sig.Cvengrošová, 70 mm, tombak
SNS pobočka Trenčín
1793. Av.: rímský nápis, dole: LAVGARICIO, rímské mince, opis: 1800 rokov
rímského nápisu na Hradnej skale 179; Rv.: rímská minca, opis:
Slovenská numizmatická spoločnosť pobočka Trenčín 1969-1979;
sign.:AP, 70 mm, Bz postr., Medaila udelená Ing.O.Srnovi,CSc.
SNS Ústredný výbor
1794. Ustavujúci zjazd slov.numizmatickej spoločnosti, Bratislava 1970;
sign. A.Peter, 70 mm, tombak
1795. V. Československo - polská numizmatická konferenci, Svit 1988;
sign., 40 mm, tombak
1796. 1989,Av.: portrét spredu, po obvode: Dr.M.R.Štefánik 1880-1919;
Rv.:hore 5riadk.nápis : 4.mája 1919/zahynul/v Ivanke čs.mini/
ster generál/M.R.Štefánik; vľavo SNS, mohyla; vpravo:orlica,lev,
dvojkríž; sign. Kožuch, 70 mm, tombak
1797. Av.: 5riadk.nápis: I.zasadanie/predsedníctva/svetového kongresu/
Slovákov/v Bratislave sept.1990; Rv.: sediaca žena s ohňom a knihou,
vľ. znak SNS, dole: Kto za pravdu horí; sign. KM (Kožuch),
60 mm, tombak postriebr., patina
Barinka Jozef 19441798. Av.:v strede polovica kvetu, vpravo po obvode: Blahoželáme;
RV.: v strede polovica kvetu; sign., 55x63 mm, tombak patin.
Biroš Stanislav 1901-1983
1799. 1976, portrét spredu, vľavo po obvode: J.A.KOMENSKÝ;
sign., 80 mm, pat.tombak, jednostranná
Bódi Ladislav
1944 -
1800. Av.:v strede obilný klas, vľavo ozubené koleso,vpravo skúmavka,
v pozadí továreň; Rv.: vetve s listami, hore:25, v strede:
Blahoželáme; sign., 70 mm, tombak patin.postriebrený
1801. Kytica kvetov, pod ňou: 50, dole opis: BLAHOŽELÁME;
sign., 60 mm, tombak patinovaný, jednostranná
1802. Av.:hore samopaly,vatra,hory, dole 3riadk.nápis:Pamätná medaila/
MO-SPB/ Partizánske; Rv.: Pomník partizána, opis: Odkazu SNP
verni zostaneme; sign., 60 mm, tombak patinovaný
1803. Kytica kvetov, pod ňou: 55, dole opis: BLAHOŽELÁME;
sign., 60 mm, tombak patinovaný, jednostranná
1804. Kytica kvetov, pod ňou: 55, dole opis: BLAHOŽELÁME;
sign., 60 mm, tombak patinovaný, jednostranná
1805. Hlava chlapca, hore uško s krúžkom; sign.,25 mm, tombak postr., jednostr.
1806. Av.:opis: Zotavovňa Hron, slnko, vrchy, snehová vločka, vlny na
rieke, vpravo znak ROH; Rv.: ozdobná mreža, kostol, znak mesta,
dole: Kremnica; sign., 40 mm, tombak postriebr., patina
1807. Novomanželia 1981; Av.: muž a žena proti sebe; Rv.:nápis: Chceme
byť navždy spolu;
sign., 60 mm tombak patinovaný
Černaj Ján 1948-2011
1808. Vľavo továreň, žeriav,vpravo hlava ženy, pod ňou: Za rozvoj
okresu, opis: Venuje OV KSS, OV NF SSR, ONV Žiar n/H, dole:
koleso, klasy, lip.listy; sign,70 mm, tombak patin., jedostr.
46
1809. Av.:15 rokov VHJ Železničné stavebníctvo 1971-1986 ; Rv.:žel.trať pod
mostom portál tunela, trakčný stožiar TV; pat.tombak, 60 mm; sign. JČ
1810. Av.:v strede vagón, opis: 50 rokov Vozňového hospodárstva na
Slovensku 1953-2003; Rv: vagón, hore: ČSD ŽSR ŽS a.s., dole:
Prvý vozeň na prepravu osôb; sign., 60 mm, tombak
0/0
5.00
0/0
8.00
0/0
10.00
1/1
5.00
1
3.00
1
3.00
1/1
2.00
0/0
2.00
1/1
5.50
0/0
5.00
0/0
5.00
1/1
1.00
1/1
2.00
1/1
1.00
1/1
1.00
1/1
1.00
0
2.00
0
3.00
0/0
5.00
1/1
1.00
1/1
10.00
Cvengrošová Ĺudmila 19371811. Av.: SLF Slovenský literárny fond, vpravo halúzka s kvety;
Rv.:dievča s ružou; orig.etue s nápisom: SLF Slovenský literárny
fond; sign., 60 mm, tombak postriebr.
1812. Av.: budova múzea, klúč, opis: Mestské múzeum v Bratislave
1868-1988; Rv.: starý erb Bratislavy, opis:5 názvov Bratislavy;
Sign. Cv 88, 60 mm, postrieb.tombak proof, patina
Dobrovolný Viktor 1909-1987
1813. 1949 V.I.Lenin- portrét zľava; sign.,80 mm, Bz dutý,jednostr.
1814. 1949 K.Gottwald- portrét zprava; sign.,80 mm, tombak,
vylisovaný reliév, jednostranná
Drahoš Alojz 1954 1815. 1985,Av.: hore symbolická kytica na stuhe, dole:55; Rv.:hore:
kytica, dole opis: Blahoželáme; nesig., 69 mm, tombak patin.
Fodor Imrich Csaba 19411816. Av.: opis: 650 rokov mesta Kremnica 1328-1978; Rv.: balancier,
opis: Muzeum mincí a medailí; sign., 38 mm, postriebrený tombak;
1817. Av.:Múzeum mincí a medailí; Rv.: 90 rokov Kremnického múzea 1980,
Pavel Križko,portrét Rv.; sign. C.I.Fodor ,postr.tombak; 38,1 mm ;29,3g
1818. Av.:Múzeum mincí a medailí; Rv.: 90 rokov Kremnického múzea 1980,
Pavel Križko,portrét Rv.; sign. C.I.Fodor ,postr.tombak; 38,1 mm ;29,3g
1819. Av:Českoslov. mince 1921-1981, 60 rokov československých mincí
Rv: balancier, mesiac a slnko; po obvode Múzeum mincí a medailí
postriebrený tombak, 38 mm sign. C.FODOR
1820. Av: pomník,opis:Slovenské národné povstanie 1944-1979; Rv.: balancier,
slnko, mesiac, opis:Múzeum mincí a medailí; sign.,37 mm, Bz postr.,patina
Groma Alfonz 1924-1993
1821. Av.: Zemeguľa, kvety, nápis: DETI - ŽIVÉ KVETY ZEME; Rv.: hlava
dieťaťa,holubica,kvety; sign., 50 mm, tombak patinovaný
Grosch Štefan 19231822. Av.: opis: Biela stopa SNP Kremnica-B.Bystrica; hory, vľavo:
pamätník SNP, vpravo 1974, erb Kremnice a B.Bystrice, stopa na
snehu; Rv.:v strede Št.mincovňa Kremnica; sign, 40 mm, Bz
1823. Av.: opis: Biela stopa SNP Kremnica-B.Bystrica; hory, vľavo: pamätník
SNP, vpravo 1980, erb Kremnice a B.Bystrice, stopa na snehu; Rv.: znak
MK, hore:Št.mincovňa,dole:Kremnica; sign.,40 mm, tombak, patina
1824. Av.: opis: Biela stopa SNP Kremnica-B.Bystrica; hory, vľavo: pamätník
SNP, vpr.1985, erb Kremnice a B.Bystrice, stopa na snehu; Rv.:v strede
Za pomoc/ pri organizovaní/bielej stopy; sign., 40 mm, tombak patin.
1825. Kajakár, opis: Medzinárodný tatranský slalom ´88, Liptovský
Mikuláš, dole: 40.; sign., 60 mm, tombak postriebr., jednostr.
1826. Snehová vločka,nápis: FIS Europa cup finále, opis: 50.Veľká cena
Demänovských jaskyň Jasná´88; sign, 70 mm, tombak, jednostr.
Hám Anton 1899-1965
1827. Av.: námestie, opis: Slob.hl.banské mesto Kremnica; Rv.: vstup
do mincovne; sign., 60 mm, tombak
1828. Av.: kostol, opis: Banské a minciarske mesto Kremnica;
Rv.:V.ZEO/GR REMZ/ 12.-14.11.1981; nesign, 30 mm, Bz
1829. Av.: budova kúpeľov, dole: Kúpele Sliač, vpravo: MDCCCXXXIV;
Rv.:Na pamiatku z kúpeľov/Sliač; sign., 80x58 mm, bz patin.
47
Harcuba Jiří 1928 1830. Av.: 29.6.1967 Plynovod bratrství; Rv.:ventil plynovodu, dole opis:
SSSR - ČSSR; sign., 50 mm, tombak
0/0
10.00
1/1
6.00
1
1.00
1/1
3.00
1/1
1.00
1
3.00
1
4.40
1/1
3.00
0/0
3.00
0/0
7.00
1/1
2.00
1/1
10.00
proof
5.00
proof
5.00
0/0
7.00
1/1
1.00
1/1
3.00
Havelka Adolf 19301831. Av.:listina, opis: 500 rokov Polygrafie; Rv.:vavrínová halúzka,3riadk.opis:
Za zásluhy/o Československú/Polygrafiu; sign., 60 mm, tombak
Housa Vlastislav 1932-2004
1832. Symbol Čs.spartakiády, nápis: Za zásluhy o československou spartakiádu 1985; sign., 59 mm, tombak postriebrený, jednostranná
Hvozdenský Josef 19321833. Av.: portrét zľava, opis: 1878 Akademik Zdeněk Nejedlý 1962;
Rv.:zástavy ZSSR a ČSSR, dole SČSP, opis: Se Sovětským svazem
na věčné časy a nikdy jinak; sign., 60 mm, tombak
Jakubec
1834. Av.:4 plastické oblúky, vnútri po obvode: Blahoželáme, kvietka;
Rv.:4 plastické oblúky, vnútri:ZPOZ; sign.PJ, 60 mm, Bz patin.
Kožuch Milan 19441835. V strede vodárenska veža,opis:Vodohospodárske stavby Bratislava
vpravo: Za vernosť podniku; sign., 60 mm, tombak, jednostr.
1836. V strede symboly výroby, opis:Na pamiatku venuje ONV Žiar n/Hr.;
sign., 60 mm, tombak
1837. Av..25 rokov Národnych výborov,hlava ženy, lipové listy; Rv.:slnko,
1945-1970; sign., 60 mm, tombak patin.
1838. Av.:Cestné stavby n.p. 1953-1978, 25.výr., most, cesta;
Rv.:Čestné uznanie- Za dlhoročnú a obetavú prácu;
sign, 60 mm, tombak patin.
1839. Av.:Prašná brána,Petrov,Bratisl.hrad, 1980 Diaľnica Praha-Brno
-Bratislava; Rv.:Pamätná medaila; sign, 80 mm, bz postribr.
1840. Av.:hore v kruhu symboly priemyslu, vľavo i vpravo obilné klasy,
dole: 20 ROKOV Rv.; hore v kruhu kvet, dole:BLAHOŽELÁME;
sign.KM 87, 60 mm, tombak patin.
1841. Av.: žena drží štít s trojvrším a dvojkrížom, kruhopis: Slovenská
republika ; Rv.: hrad, dóm, radnica, národné divadlo, Michalská
brána s vežou, dole bratislavská pečať, opis: Bratislava ;
sign. KM 93 (Kožuch), 50 mm, tombak pozlátený
1842. Av.:knieža s listinou, opis: Knieža Rastislav* Ctiň* 29.8,1994; Rv.:
učenci, listina s nápisom: Tak teda vladyka pošli nám takého muža,
ktorý nás napraví na všetku pravdu... ;sign.,40 mm, Bz pozlát.
1843. Av.: portrét, opis: Sv.Gorazd prvý slovenský arcibiskup; Rv.:
postava, vpravo kríž, nápis:Tento je vašej krajiny slobodný muž,
učený a právoverný; sign., 40 mm, tombak pozlátený
Kolářský Zdeněk 1931 1844. Av.:150.výr. železníc na území Československa; Rv.:Erby-Viedeň, Břeclav,
Brno;parný vlak, ČSD-TRADICE-POKROK-PERSPEKTIVA, elektrický
a dieslový rušeň 1839-1989; sign., 70 mm, pat.tombak,
Košťál Dušan 19481845. Av.:symbolické ruky, medzi nimi 2 holubice, hore opis: Blahoželáme; Rv.: symboly výroby; sign., 60 mm, tombak patinovaný
Kozák Ladislav 1934-2007
1846. Av.: portrét spredu, opis: Alois Beer malíř a básník 1833-1897;
Rv.: mestská veža,erb, opis: Městský národní výbor v Dobrušce,
1983; sign., 60 mm, tombak patin.
48
Koreň Jozef 1912-1971
1847. Av.:1971, hory,fontána, auto ŠKODA, vpravo vavrínová a lipová
halúzka, vľavo:SLOVAKIA RALLYE; Rv.:Automotoklub/
Slovenskej/socialistickej/republiky; sig.Nosálek,Koreň,
ovál 75 x 58 mm, tombak patinovaný
0/0
5.00
1/1
6.50
1
3.00
1
3.00
1/1
5.00
1
3.00
1
10.00
0/0
6.00
1/1
3.00
proof
3.00
0
5.00
1/1
1.00
1/1
1.40
0/0
4.00
0/0
5.00
0/0
8.00
1/1
8.00
1/1
3.00
Kubička Jaroslav 19301848. Av.:vojak, vľavo: 35 SNP, dole: BANSKÁ BYSTRICA ; Rv.: 5riadk.
nápis: VENUJE/ZO KSS, ZV ROH/VEDENIE ZÁVODU/RUDNÉ
BANE/KREMNICA ; sign., 60 x 57 mm, tombak
Kulich Ján 19301849. Portrét Lenina spredu,opis: Mestský výbor KSS Bratislava, hore
hviezda,dole znak mesta; sign.,60 mm, Bz patin., jednostranná
1850. Jazdec na koni, dole: SLAVIA SVTS Bratislava; Sig.JK 67,
65 mm, tombak patin., jednostranná
1851. Av.:Postava Jánošíka, popis:JURO JÁNOŠÍK; Rv.: Hák, havran,
hore: 1713; nesign., 48 mm, tombak patinovaný
1852. portrét Lenina spredu, dole podpis Vl.Iljič; v zátvorke (Lenin);
sign., 80 mm tombak patin., jednostranná
1853. 1980 alegória-deti,ženy v kroji, ľud.muzikanti na gajdách; Vzorný
kolektív/ záujmovej umeleckej/ činnosti; sign., 75 mm, Bz postr., jednostr.
1854. Av.:30.Folklórny festival Východná XXX; pieseň "spievanky..";
Rv.: 3 postavy,"ej.keď sa my zídeme kamaráti smelí";
sign.Kulich 84, 80 mm, tombak pozlátený
Lipták Ivan 19451855. Av.:1985,v trojlístku hlava ženy,holubica, slnko;Rv.:trojlístok,
dole: 55 ; (jubileum 55 let), nesign., 60 mm, tombak
Lugár Roman 19781856. Av.:orloj, žena, opis: Slovenská republika, št.znak; RV.:dieťa,
čísla 1-12, opis: rok 2000 Bimilénium; sign., 40 mm, Bz pozl.
Miklánek Rastislav Ján 19421857. Vpravo hore včela, 3riadk.nápis: SLOVEN/SKÝ ZVÄZ/VČELÁROV
sign., šesťúhol. 70x80 mm, tombak, jednostranná
R
Mlynář Miroslav 19381858. Av.: kruh z lipových listov, dole: 1918 * ČSSR * 1968; Rv.:hlava
ženy, dole opis: Ústřední výbor Národní fronty; sign., 50 mm, bz
1859. Av.: kruh z lipových listov, dole: 1918 * ČSSR * 1968; Rv.:hlava
ženy, dole opis: Ústřední výbor Národní fronty; sign., 50 mm, bz
Palko Mikuláš 19411860. Av.: opis: Za zásluhy o rozvoj banskobystrického okresu; Rv.:opis: Banská
Bystrica OV KSS ONV OV NF SSR ; sig., 69 mm, tombak;
Peter Andrej 1912-2003
1861. Av.: Zvolenský hrad, dole: ZVOLEN; Rv.:4riadk.nápis: Venuje/
Mestský národný/výbor/Zvolen; sign, 60 mm, tombak
1862. Av.:v strede hviezda, opis: Mestský národný výbor Nitra, Za
zásluhy o rozvoj mesta; Rv.: erb Nitry; sign.,70 mm, bz patin.
1863. Av.: budova mincovne, hore: Na pamäť 400 rokov/medailérstva;
dole: 1327 -1962, dole opis: A 635 R. Mincovníctva; Rv.: ruka
s mincou, opis:Štátna mincovňa Kremnica, dole: Za záslužnú/
prácu; sign., 70 mm, tombak patin.
1864. Av.:dve postavy, dole:KM, opis: 1100 rokov slovanského písomníctva;
Rv.: postavička dievčaťa, hore opis: Velká Morava; dole: 864-1964,
Nitra; sign. AP (Peter), JK(Koreň), 50 mm, meď
49
1865. V strede: MS 1970/FIS/Vysoké Tatry, opis: World ski
championships1970 in Nordic events*Czechoslovakia;
sign., 45x64 mm, tombak postriebr., jednostranná
1866. Ľavá ruka drží mincu, opis: Štátna mincovňa Kremnica, dole: Za
záslužnú prácu; Orig.etue; sign., 70 mm, tombak patin., jednostr.
1867. Av.: postava ženy, opis: 25 rokov socialistickej Polygrafie 1950
-1975; Rv.: v strede: Za zásluhy o polygrafiu, opis: Slovenská
polygrafia Bratislava; sign. 60 mm, tombak patin.
1868. Av.:hore opis: 350.výročie prvého použitia výbušnín pre mierové
účely 1977, alegória výbuchu v budove; RV.:výbuch, vpravo dole:
8.2.1627 Banská Štiavnica; sign. 70 mm, tombak patin.
1869. Av.: hviezda s mečom, VK, dole opis: Ministerstvo školstva SSR/
1952-1982; Rv.:vpravo mohyla na Dukle, vľavo nápis: Odkaz/
bojovníkov/za slobodu/splníme, dole: Za vlast/za socializmus;
sign., 60 mm, tombak postriebrený
1870. Av.:portrét spredu,Ján Kollár 1793-1983; Rv.:v strede domy,hore:
1233 Mossovych,dole: Mošovce 1983; sign., 50 mm, bz postriebr.
1871. Av.: matka s dieťaťom, dole: Novému občanovi venuje Zbor pre
občianské záležitosti; Rv.:vľavo:námestie, vpravo:pomník, nápis:
Kremnica mesto baníkov a minciarov; sign., 70 mm, tombak
1
5.00
0
8.00
0/0
6.00
0/0
7.00
1/1
3.00
0/0
4.00
0/0
7.00
1/1
1/1
6.00
6.00
0/0
5.00
0
3.00
1
6.50
0/0
3.40
1/1
2.40
0/0
2.00
0/0
7.00
proof
4.00
1/1
5.00
1/1
4.00
Polonský Marián 19431872. Av.:bozk; Rv.: bozk - svadobná medaila; sign., 60 mm, bz lesklá
1873. Av.:bozk; Rv.:Navždy spolu-svadobná medaila; sign., 50 mm, bz postr.
Poldaufová Mária 19511874. Av.: 3 kostoly v Kremnici, Záslužná medaila-nápisy v nemčine;
Rv.:znak mesta, Karpatský nemecký spolok na Slovensku- nemecký
popis; sign., 40 mm, tombak
1875. Pomník SNP, veža,kostol, hore: Banská Bystrica, vľavo:SNP,
hviezda,dole: 1980, opis: V.národné športové hry spojárov;
sign, 65 mm, tombak pozlátený, jednostranná
1876. Múzeum SNP B.Bystrica - na pamiatku slávnych bojov a utrpení za
našu slobodu; postr.tombak, 80 mm, sign. MP jednostranná
Prádler Jiŕí 1929-1993
1877. Av.: 3 ruky s holubicou,klasmi,klúčom, dole: 20 rokov JRD, hore:
1949-1969; Rv.: traktor na poli, slnko; sign., 61 mm, bz
1878. Av.:štátny znak, nápis: Zbor/národnej/bezpečnosti/1945-1975;Rv.:hviezda
kosák,kladivo, 30 rokov v službách ľudu; sign. JP; 60 mm, tombak postr.
Přikryl Zdeněk 19281879. Av.:ČSVTS, alegória zeme a lúčov ; Rv.:30 let Československé
vědeckotechnické společnosti; sign.,60 mm, tombak patin.
1880. Av.:PRAGA 1948-1988; Rv.: OMEP 40, ĽOrganisation/Mondiale/
pour Ľéducation/préscolaire; sign.,(písmo:Z.Vítek), 60 mm, bz
Ronai Miroslav 19571881. Av.:emblém kandidáta na ZOH 2002, opis: Candidate Poprad-Tatry;
Rv: Slovenský olympijský výbor, opis: Slovak olympic commitee
sign., 40 mm, tombak pozlátený
Rybička Miroslav 19281882. Av.:Za zásluhy o rozvoj vodního hospodářství, Severomoravské
vodovody a kanalizace, lipová a vavrín.halúzka; Rv.: akt ženy
s vejúcimi vlasy; sign., 60 mm, tombak patin.
Šebor Oldřich 1892-1939
1883. Av.:lev,stojaca žena,pod pravou rukou v ovále trojvšie s dvojram.
krížom, po obvode oválu: Československý dobrovolec 1918/1919,
opis:Pro republiku armádu a demokracii; Rv.: hore: Manifestační
sjezd, v strede: Dobrovolec/let 1918-19/a jubilejní oslavy/ býv.pluku
Svobody III, dole:1938 v Brně; sign., 36 mm, tombak; hore uško
50
Snopková Ladislava 19481884. Av.:Kytica, 3 stuhy, opis: Blahoželáme ZPOZ; Rv.: 3 stuhy, na
nich leží dieťa; uvítanie dieťaťa; sig., 60mm, tombak patin.
1885. Av.:dole: ZPOZ, hore vetvičky; Rv.:ruka držiaca ružu, poprsie
ženy zpredu, hlava muža obrátená k žene Rv.;(novomanželom 1987)
sign, 59 mm, tombak patinovaný
1/1
1.00
1/1
2.00
0/0
3.40
0/0
3.00
1/1
7.00
1/1
5.00
1
2.00
0/0
6.00
1/1
7.00
1
4.00
0/0
10.00
1/1
1.00
1/1
4.00
1/1
2.00
0/0
4.00
1/1
2.00
1/1
10.00
1
2.00
1/1
4.00
1/1
1.00
Snopek Ladislav 19191886. Av.:ruža, bratislavský hrad, nápis: Moje rodné mesto Bratislava;
Rv.:most SNP, pohľad na mesto; orig.etue; sign., 60 mm, Bz postriebr.
1887. Av.:ruža, bratislavský hrad, nápis: Moje rodné mesto Bratislava;
Rv.:most SNP, pohľad na mesto; orig.etue; sign., 60 mm, Bz
1888. Av.:1979 25 ÚĽUV Bratislava; ornamenty; Rv.: ruky
modelujúce keramiku; sign., 70 mm, tombak patin.postribr.
1889. Av.:3 hlavy-študent,vojak,robotník,opis:Za rozvoj brannej výchovy
v SSR; Rv.:pravá ruka drží pušku, hore: Jednotne/v budovaní/
a obrane vlasti, dole:J*S*B*V*O ČSSR; sign, 80mm, tombak
1890. Vľavo velká 1, hore 00, SOU Nitra, 1883-1983, vpravo symboly
výroby; Diplom: Pamätná medaila udelená Milanovi Pilárikovi
25.4.1984, udelilo SOU v Nitre; nesign., 60 mm, Bz, jednostr.
1891. Av.:3 hlavy-študent,vojak,robotník,opis:Za rozvoj brannej výchovy
v SSR; Rv.:pravá ruka drží pušku, hore: Jednotne/v budovaní/
a obrane vlasti, dole:J*S*B*V*O ČSSR; sign, 80mm, Bz pozl.
Španiel Otakar 1881-1955
1892. Av.:1935 - Poprsie zprava, opis:TOMÁŠ G:MASARYK; Rv.: 7riadk.
nápis: 18* 7/III* 50/ Na paměť/85.narozenin/prvního presidenta/
republiky/Československé/19 7/III 35; sign.,50mm, Bz; N 01.098e
Uchytilová Marie 1924-1989
1893. Žena s ratolesťou,fabriky,opis:20. výročí osvobození; sign.,70 mm, bz, jednostr.
Vika Alexander 19331894. Av.:Moravská venuša, opis: 1893-1968; Rv.: Muzeálna slovenská
spoločnosť, Slovenské národné múzeum;sign., 60 mm, tombak patin.
1895. Av.:kvety so stuhou,3riadk.nápis:Zbory*pre/občianske/záležitosti
Rv.:postavy ľudí-symbol života; sign.VIKA 82, 60 mm,bz patin.
1896. Av.:kvety so stuhou,3riadk.nápis:Zbory*pre/občianske/záležitosti
Rv.:postavy ľudí-symbol života; sign.VIKA 82, 60 mm,bz patin.
1897. Av.:1984,vpredu žena držiaca kyticu, za ňou ženy a muži ;Rv.:
postavy,dole vľavo kvet, vpravo: 60;sign.,70 mm, Bz patin.
1898. Av.:1984,vpredu žena držiaca kyticu, za ňou ženy a muži ;Rv.:
postavy,dole vľavo kvet, vpravo: 60;sign.,70 mm, Bz patin.
1899. Av.:strom, v listoch 55; Rv.:hlava ženy,po stranách postava ženy
a muža; sign., 70 mm, tombak
Walter Otakar 1890-1963
1900. Av.: pohľad na mesto, dole: LEVOČA; Rv.: erb mesta;
nesign., 83x63 mm, tombak
Zdravecký Michal 19491901. 1983 - na stredovej stuhe štátný znak, opis: Zaslúžilý pracovník
Národnych výborov Slovenskej socialistickej republiky;
sign., 70 mm, tombak, jednostranná
Zeman Karel 19491902. Av.: portrét, vl. Metropolita Moraviae Methodivs, vpr. kríž,DCCCLXXXV;
Rv.: otvorené dosky s písmom, hore: Velká Morava;sign.,41 mm,meď
Zmeták Ernest 1919-2004
1903. Av.:opis : 20 let Lidových milicí, hore hviezda,kosák,kladivo,
nápis:Ústřední/výbor/KSČ; Rv.: milicionár, opis: Únor 1948-1968;
sign., 50 mm, tombak
51
Zobek Drahomír 19521904. Av.:hlava ženy zľava, nápis: Pamätná medaila/k 40.výročiu/založenia/SZŽ; Rv.: nápis: Ústredný/výbor/Slovenského/zväzu žien;
sign., 70 mm, tombak patin.postriebrený
1905. Av.:partizáni na horách, dole nápis: 40/SNP/1944/1984;Rv.:
2riadk.nápis:Venuje OV KSS a ONV/Žiar nad Hronom;
sign., 60 mm, tombak patinovaný
1906. Av.:Portrét zľava, opis: IOANNES PAVLVS II PONT.MAX; Rv.:chrámy,
opis:Praha-Velehrad-Bratislava 1990; 27 mm, CuNi
1907. Av.:päť žien stojmo, puška a dieťa; RV.:Pamätná medaila/k 40.
výročiu/SNP/Ústredný výbor/SZŽ; sign, 88x60 mm,bz postriebr.
1908. Av.:Portrét zprava, opis:IOANNES PAVLVS II PONT.MAX; Rv.:chrámy,
hore : BRATISLAVA, dole: 1990; sign.,40 mm, Bz pat.,postr.
1909. Av.:dom, mestský erb, opis: Dům čp.50 "U Jonáše", 650 let
města Pardubic; Rv.:kôň s jazdcom, nápis: 100. Velká
pardubická 1999; sign., 30 mm, tombak postriebr.
1910. Av.:Všeobecná československá výstava v Praze 1991; Rv.: Pri príležitosti
výstavy-Štátna mincovňa Kremnica 1791,1891,1991; 27 mm, Bz postr.
1911. Av: Múzejno-dokumentačné centrum ŽSR, rušeň; Rv: 150 rokov
železníc na Slovensku 1848-1998; pat.tombak, 50 mm; sign. Z
0/0
3.00
1/1
2.00
1/1
1.50
1/1
2.40
1/1
3.00
proof
3.00
0/0
5.00
0/0
7.50
1
1.00
1/1
1.00
1/1
3.00
0/0
5.00
1/1
3.00
1/1
5.00
0/0
6.50
1
1.50
1
3.00
1/1
3.00
1/1
1.00
0/0
4.50
1
1.00
0
4.00
Banská Bystrica
1912. Znak mesta na modrom štíte s plameňom, opis: Banská Bastrica
mesto SNP; nesign., 60 mm, tombak elox.smalt.; jednostranná
1913. Av.:SDS n.p. 15 Banská Bystrica; Rv.:hore: kružidlo,franc.klúč,
1960-1975, silueta nákladného auta; nesig., 60 mm, Bz patin.
Bojnice
1914. Av.: v stred rys, opis: Zoologická záhrada Bojnice; Rv.: 3riadk.
nápis: 1955/15 rokov/1970; nesign., 60 mm, Bz
Bratislava
1915. Av.: pohľad na mesto(hrad,dóm),dole znak mesta, hore stuha s nápisom
Bratislava; Rv.:pečať Bratislavy; orig.etue; nesign., 70 mm, Bz postriebr.
1916. Av.:Za/dobrú/spoluprácu ; znak Slovenskej knihy, dole:
Bratislava; Rv.:skupina ľudí; nesig, 75x60 mm, tombak patin.
1917. Pozinkovaná tlačová forma 153 x 63 mm;K 25.výr.Odborného
učilišťa n.p. Polygrafické závody Bratislava;s námetom vľavo:
práca učňov,vpravo:technol.pracovisko Polygraf.závodov, príprava
tlačovej formy a tlačiarenskeho stroja k tlači
1918. Av.:Slovenská republika-štátny znak; Za vernosť bytovému družstevníctvu; Rv.:Erb Bratislavy; postr.pat.bronz, 60 mm, nesign
1919. Bežec, Devín - Bratislava, opis:Medzinárodný cestný beh;
nesign., 70 mm, Al pozlátený, jednostranná
1920. Znak Bratislavy,silueta krasokorčuliara, dole nápis:Majstrovstvá
Európy v krasokorčuľování 1966; plaketa 90x50 mm, nesign.,
eloxovaná mosadz, jednostranná orig.etue
1921. Av.:ve strede zemeguľa, po obvode:Slovenská literárna agentúra
Bratislava, medzi slovami znak rozhlasu, umenia, TV, kniha; Rv.:
silueta hradu s nápisom LITA, hore 1949, dole Bratislava, lipová
halúzka; nesign.,60 mm, tombak patinovaný
1922. Av.:v strede: 25, cez to nápis: Strojprojekt/Bratislava; Rv.: vľavo:
1953/1978, vpravo smerová anténa; nesign., ovál 61x37 mm, Bz
1923. Av.:Hydrostav Bratislava 1951-1981, priehrada; Rv.:30, atomové jadro,
Nositeľ Radu Víťazného februára a Radu práce; nesign.,50x50 mm, Bz patin.
1924. Hore po obvode: Československý rozhlas Bratislava 1982; zákruta
cesty, dole nápis: POZOR ZÁKRUTA ! 20; nesign., 48x48 mm,
zaoblené rohy, tombak eloxovaný, jednostranná
1925. Východná dráha -Vozňové depo Bratislava 1953-1978; 25, okrídlené
koleso, silueta brat.hradu, osobný vagón ČSD; elox.hliník
pozlátený, 60 mm, nesign., jednostranná
52
Bratislava ŽS
1926. Av.:Najlepší pracovník podniku; znak podniku;ruža, sign.KM
Rv.: štyliz.prefabrikáty pre mosty, opis:Železničné staviteľstvo
Bratislava Nositeľ Radu práce; 50 mm, tombak patinovaný
1927. 1952-1987, 35.výr., Železničné staviteľstvo Bratislava, nositeľ
Radu práce, ŽS; nesign., 50 mm, tombak, jednostranná
1928. 1952-1987, 35.výr., Železničné staviteľstvo Bratislava, nositeľ
Radu práce, ŽS; nesign., 50 mm, tombak, jednostranná
1929. ŽS Mechanizačný závod 06 Bratislava; hliník elox, jednostranná
0/0
1.00
0
1.00
1
0
0.90
1.00
0
3.00
0/0
2.00
0/0
3.00
0/0
3.00
0/0
7.00
1/1
4.00
1/1
4.00
1/1
3.00
1/1
1/1
5.00
2.00
1
5.00
1/1
3.00
1/1
1.00
1/1
1.00
Brezno
1930. Av.:Panoráma námestia, vpravo erb mesta, dole v červenom poli: BREZNO;
sign. JK, 40x50 mm, mosadz; farebná plaketa jednostr. eloxovaná
1931. Av.: silueta budovy múzea, hore opis: MESTO BREZNO, dole: 1265;
Rv.: silueta žeriavov-mostárna,slnko, hviezda, siluety budov;
nesign., 60 mm, tombak patin.
1932. Av.: erb mesta, dole opis: MESTO BREZNO; Rv.:Stuha, hviezda,
lip.vetvička, 3riadk.nápis: ZA ZÁSLUHY/O ROZVOJ/MESTA;
nesign., 60 mm, tombak pozlátený eloxovaný, jednostranná
Cínovec
1933. Av.: 600. let Cínovce, lipová halúzka, 2 zkrížené kladivá vykladané
fareb.kamienkami; Rv.: 1378-1978; nesig.,50mm, hliník elox.
Dubnica
1934. Av.:opis:Strojárske a metalurgické závody Dubnica, strom,symboly
výroby, v strede:40; Rv.: 1937-1977; sign. J.Svetlík, 60mm, bz
Dukla
1935. Av.:súsošie dukelského pomníku, opis: So Sovietským Zväzom na
večné časy; Rv.: pomník, dole: 40 Dukla; nesign., 60 mm, tombak,
Pamätná plaketa vydaná Dukelským muzeem vo Svidníku 1984
Galanta
1936. Av.: hlava ženy a muža, hore: Šťastnú cestu. opis: Mestský
národný výbor Galanta; Rv.:Zbor pre občianske záležitosti pri
MsNV v Galante; sign.G.Vorös, 50 mm, tombak patin.
Güstrow
1937. Av.: zámok, 750 Jahre Stadt Güstrow, dole znak mesta, vľ. 1228,vpr.1978;
Rv.:zámek,nad zámkom:Schloss Güstrow, hore:pečať;nesign.,40 mm, CuNi
Jáchymov
1938. Av.:portrét baníka zľava ; Rv.:ruda a lúče,po obvode:Jáchymovské
doly, n.p. Rožná 1965; nesign.,60 mm, tombak patin.
1939. 1967, replika jáchymovského toliaru z roku 1520, 42 mm, Bz postr.
Jaroměř
1940. V strede štít s levom, hore koruna, vľavo obilný snop, vpravo koleso, opis:
Krajinská hospodářsko-průmyslová výstava v Jaroměři 1887;medaila
45 mm je odlepena od kruhového rámu, na zadnej strane je naletovaný drót,
nesign.,53 mm, cín pozlátený, jednostranná
Kežmarok
1941. Av.:erb mesta, opis: Kežmarok 700 rokov; Rv.:Kostol a veža,
vľavo: Kežmarok 1269-1969; nesign.,60 mm, tombak patin.
1942. Av.:hore: Národné kolo/v strelecko/brannej/súťaži, dole: 5.roč./
Kežmarok, vpravo: 17.-18.VIII.1974, znak Zväzarmu; Rv.: symbol
plameňov, dole:30 SNP;hore obdlžník.uško;nesign.,60 mm, Al elox.
Košice
1943. Av.:20; 1952-1972, v strede kohútí chvost; Rv.:v strede vajce s nápisom VHZ Košice, po obvode:Východoslovenské hydinárske závody
nesig., 55 mm, tombak patinovaný
53
1944. Av.:5riadk.nápis:1949/Stavoprojekt/1979,vpravo:Košice;Rv.:nápis:
30 rokov založenia/ Za zásluhy o rozvoj ústavu;nesign.,50 mm, bz
1945.Vpravo batéria izolátorov na elektrorozvodni, dole:VSE Košice, vľ.
opis: Pamätná medaila; nesign., 60 mm, tombak pat.,jednostranná
1946. V strede: 100, hore: 1889-1989, dole: výročie, opis:
Východoslovenské energetické závody k.p. Košice*SEP;
nesign., 40 mm, tombak postriebr., jednostranná
1/1
1.00
1
2.00
1
1.00
1
4.00
1
2.00
1/1
2.00
0/0
2.40
1/1
3.00
0
2.00
1
3.00
1/1-
5.00
1/1
1.00
1
3.00
0/0
5.00
0/0
5.00
1/1
2.00
0
5.00
1
2.00
1/1
1.00
Kremnica
1947. Anjuovska ľalia na minci Karola Róberta, opis: 660 rokov mincovníctva v Kremnici; sign. JU, 60 mm, tombak pat., jednostr.
Krkonoše
1948. V strede Sněžka s hotelom, hore: 1605 m, opis: Krkonoše, Sněžka;
hore obdlžník.uško; nesign., 35 mm, tombak, jednostranná
Krompachy
1949. Av.:žena so zdvihnutými rukami, opis: Revolučné mesto Krompachy
1982; Rv.:pohlad na mesto,hore znak mesta; nesign.,50 mm, tombak
Kunešov
1950. Av.:pohľad na mesto, Kuneschhau/Kunešov/650/Jahre-rokov; Rv.:
erb, 1342-1992, opis: Budúcnosť v slobodnej Európe- Zukunft im
Freien Europa; nesign., 30 mm, bz
Martin
1951. Av.: silueta továrne, hory, Martin 1949-1969, opis: Turčianské
strojárne; Rv.:znak strojárne; nesign.,70 mm, tombak patin.
Partizánske
1952. 4 riadk.nápis: 10.rokov/ PRIOR/1964-1974/Partizánske, hore opis:
Pamätná medaila; nesign.,105 mm,plexisklo,priezračná,jednostr.
Praha
1953. Elektrizace železnic Praha-EŽ 30 let; nesign.,50 mm, pat.mosadz, jednost.
1954. Av.: portrét zľava, vpravo podpis: V.Vacek; Rv.: znak s nápisom
Praha matka měst, opis: MV KSČ * MV NF Praha * NVP * ČSN;
sign. LZ, 58 mm, tombak
1955. Av.: Mezinárodní/konference/Praha 1994, hore zemeguľa, na ní
AFCEA, vľavo MO ČR, vpravo:MZV ČR; Rv.: štít s mečom, opis hore:
OVERLORD, dole 6.6.1944; nesign. 40 mm, tombak postriebr.
Prievidza
1956. Silueta bane, opis: ULB Baňa Cigeľ k.p. Prievidza 25 rokov;
nesign., 60 mm, tombak, jednostranná
1957. Av.:matka s diťaťom v náruči, opis: Víta ťa mesto Prievidza;
Rv.: erb mesta; nesign., 60 mm, tombak postriebr.
1958. Av.: kniha, ZPOZ, vpravo: 25.výročie OZPOZ pri rade ONV
v Prievidzi; Rv.:dieťa, nápis: Rok 30.výročia Víťazného februára
je rokom mojho narodenia; nesign.,60 mm, tombak patinovaný
1959. Av.: znak ME, FILA, opis:Majstrovstvá Europy v zápasení,Prievidza
ČSSR; Rv.:zápasníci, ČSSR 1980; nesign, 50 mm, Bz patin.
1960. V ovále parná lokomotiva, kostol v Bojniciach a Prievidzi,emblém
ŽSR, opis: 100 rokov železníc na Hornej Nitre 1896 - 1996;
nesign., 60 mm, tombak postriebr. jednostranná
1961. Učiteľka s deťmi, opis: 100 rokov Materského školstva
v Prievidzi; nesig., 60 mm, tombak postriebr., jednostranná
Senec
1962. Av.:vľavo športovec,vpravo pohár s lipovou halúzkou, na ňom nápis:
XVI.športové hry ; Rv.: v strede el.stožiar; 1989; po obvode
ELEKTROVOD Senec; nesign. 60 mm, tombak postriebrený
54
Spišská Nová Ves
1963. Av.: hore:Geologický prieskum, dole:Spišská Nová Ves, na
podstavci: 15 rokov, vrtná súprava; Rv.: Za 15 rokov/vernosti/
a úspešnej/práce/v geologickom/prieskume; nesign., 18x35mm
-na podstavci 23x6 mm, tombak
1964. Av.: hore:Geologický prieskum, dole:Spišská Nová Ves, na
podstavci: 15 rokov, vrtná súprava; Rv.: Za 15 rokov/vernosti/
a úspešnej/práce/v geologickom/prieskume; nesign., 18x35mm
-na podstavci 23x6 mm, tombak + odznak 6x14 mm na ihle
1/1
3.00
1/1
5.00
1/1
2.40
1
1.00
1
2.00
1/1
3.00
0/0
4.00
0/0
4.00
0/0
5.00
0
3.00
1/1
1.00
0
1.00
1/1
3.00
1/1
2.50
0
2.00
1
5.00
1
1.00
1
1.00
Topoľčany
1965. Av.: lipová vetva, Za zásluhy/o rozvoj okresu/Topoľčany; Rv.:
budovy mesta, dole klasy obilia; sign. JF, 70 mm, bz patin.
Trenčín
1966. Kvet, vpravo hviezda, hore opis: Detské mestečko Trenčín;
nesign., 50 mm, mosadz, jednostranná
Valaská Belá
1967. vľavo: 25 KRIŠTÁL Valaská Belá 1956-1981; hore K, alegória
krištálu; nesig., 60 mm, tombak patin., jednostr.
Vysoké školy
1968. Av.: v siluete hradu: VŠE; Rv.: vľavo spojené ruky, opis: Za družbu
vysokých škôl, zemegula; sign. R, 70 mm, tombak postriebr. patin.
1969. Av.: v 10 nápis: VŠE Fakulta riadenia; Rv.: Slavín, hore:
Bratislava; nesign., 60 mm, tombak postriebr.
1970. Av.: v 10 nápis: VŠE Fakulta riadenia; Rv.: Slavín, hore:
Bratislava; nesign., 60 mm, tombak patin.
1971. 1971 K.Lacko, Av.:opis: Vysoká škola ekonomická v Bratislave;
Rv.:silueta hradu; nesign., 70 mm, Bz pozlát., štvrtená medaila,
Žiar nad Hronom
1972. Silueta továrne, dole: Kysličnikáreň 1957-1967, opis: Závod SNP
Žiar nad Hronom, Za záslužnú prácu, sign. AP, 70 mm, Bz patin.
Zvolen
1973. Av.:Pamätník, holubica. mohyla; dole: 1944*40*1945 Zvolen; Rv.:Venuje OV KSS, OV NF SSR, ONV vo Zvolene; nesign., 60x60 mm,Bz
1974. V strede silueta kohúta, pod ním lipová halúzka, hore hviezda,
po stranách: 1983, 30; dole: VÝROČIE SHZ ZVOLEN;
nesign. , 60 mm, tombak eloxovaný
jednostranná
Bulharsko
1975. Av.: portrét Dimitrovova spredu; Rv.: 5riadk.nápis bulharsky:
Georgi Dimitrov vodca a učiteľ bulharského národa;
nesign., 60 mm, hliník eloxovaný
Československo
1976. Av.:Za realizaci výzkumu v praxi; ozubené koleso, skúmavka,
klas; Rv.: Československá akademie zemědělská;
nesign. 50 mm, tombak patin.postriebrený
1977. v oválu: MEŽDU/NARODNAJA/KONTROL/NO-ISPYTA-/TELNAJASTAN/CUJA-PTICY/SZB-ČSSR, vľavo a vpravo vetvička
nesign.,60 mm, tombak patinovaný, jednostranná
1978. v kruhu štátny znak, lipové lístky, silueta vysielača Kamzík,
nápis:Československý rozhlas; dole v kruhu: Za zásluhy o spoluprácu; nesign., 68x68 mm, tombak postribr., jednostr.
1979. po obvode: Štátne rybárstvo; hore: 25; v strede silueta ryby
nesign., 60 mm, tombak patin., jednostranná
1980. 5raidk.nápis: Oborový/podnik/drůbežnictví/Xaverov/1963*
10 LET*1973; dole po obvode 2 vavrín.vetvičky so siluetou
hydiny; nesign.55 mm, tombak eloxovaný, jednostranná
55
1981. Pomník na Slavíne a pomník na Dukle, dole tank, po obvode:
Zväzok československo-sovietskeho priateľstva;
nesign., 59 mm tombak patin.postriebr., jednostranná
1982. V strede v kruhu pozlátená futbalová lopta na smaltovanej vlajke,
v kruhopise:Československý fotbalový svaz, po obvode: 70 let
československého fotbalu; nesign., 50 mm,bz eloxovaný, jednostr.
1983. Av.:hore hviezda, 5 obálok s nápisom: FČSF;Rv.:5riadk.nápis:Za spolupráci s FČSP/ Za sotrudničestvo/s FČSF/ pour la collaboration/
aves la FČSF, dole Dr.Š.Gazda (udelené);nesign., 50 mm,bz patin.
1984. Av.:Štátny znak ČSSR, po obvode: Vysoká škola Sboru národní
bezpečnosti ; Rv.: hviezda, kosák a kladivo, pod hviezdou
2 vavrínové halúzky, hore po obvode:Ve službách lidu;
nesign., 70 mm, tombak patinovaný
1985. Av.:V strede ROH, kruhopis: Odborový svaz zaměstnanců hutního průmyslu
a rudných dolů; Rv.:Hutník a tavič si podávajú ruky; nesign.,60 mm,tombak;
1986. Av.:na trojlístku hlava ženy, holubica, slnko; Rv.:2 trojlístky,
dole: 55; nesign., 60 mm, tombak patin.
1987. Av.: vo výreze št.znak, 2 palcáty, opis: Československá lidová
armáda; Rv.. Telef.antény, telegr.klúč; nesign.,60mm, Bz patin.
1988. Umelecká medaila - symbol troch šlahajúcich plameňov
nesign., 60 mm, tombak patin., jednostranná
1989. Av.: vo výreze št.znak, 2 palcáty, opis: Československá lidová
armáda; Rv.. tank s tankistom; nesign.,60mm, tombak
1990. Av.:v strede hviezda, kosák a kladivo; lipová halúzka; 30.výročie;
po obvode: Socialistického poľnohospodárstva a znárodnenia
potravinárského priemyslu; Rv.:žena s obilím v náruči, v pozadí
domy a továreň ; nesign., 60 mm, tombak patinovaný
1991. Osobné auto, vpravo červ.-modro-biela trikolóra, hore: Pohár
mieru/a priateľstva, dole: 21./Rally Tatry/Poprad ČSSR;
nesign., 70 mm, tombak postriebr., jednostranná
1992. Hlboký reliéf - dedina s vodárenskou vežou; sign. MB,
93 mm, tombak liatý, jednostranná
1993. 30 let podniku ŽPSV Uh.Ostroh; 60 mm, Bz postr., jednostr.
1994. Av.: alegória boje, opis: Svaz národní revoluce; Rv.:Štátny znak
opis: Československý odboj 1938-1945, sign. R.W. a F.CIM;
78 mm, bz postr., hr., čiastočne zotreté postriebrenie
1995. Muž v objatí s vojakom(bez nápisu); nesign., 60mm,bz,jednostr.
1996. Av.: v strede ROH, vľavo:1944, vpravo:1974, po obvode:Podbrezová, konferencia-základ jednoty odborov v Československu;
Rv.: po obvode veniec z lipových lístkov,v strede symbol plameňa;
nesign., ovál 81x60mm, tombak
1997. Av.: opis: Za priateľstvo a bratrstvo*Zväzarm ČSSR, hlava
dievčaťa a chlapca; Rv.: mohyla, dole: 30* 1974, hore:Považská
Bystrica; uško s krúžkom, sign. J.PECA G, 50 mm, bz pozlátený
1998. Emblém TATRA, dole silueta auta T 613, opis: 25 let závodu
1951-1976 TATRA Příbor; nesign., 50 mm, elox.hliník jednostr.
1999. Av.:v strede 1919-1979, po obvode:60 rokov Československého
puncovníctva; Rv.: v strede 1806-1981, po obvode:Státní zkušebna
pro drahé kovy v Praze*175 let; nesign,50 mm,tombak.patin.
2000. Mohyla, zástava ČSSR A ZSSR, opis: Mistrovství ČSSR v Dukelském
závodu branné zdatnosti-Svazarm; žltá medaila so sponou, na spone:
Topoľčany-Duchoňka 1982; bez stuhy; nesign.,50mm, Al elox.,jednostr.
2001. Raketa, vľavo hore:RM 1984, opis:Porovnávacia súťaž socialistických štátov, Zväzarm; nesign., 60 mm, tombak patin.,jednostranná
2002. Av.:15 rokov VHJ Železničné stavebníctvo 1971-1986; Rv.:symboly
železn.dopravy( trať,tunel,most,stožiar); 60 mm, tombak patin.
2003. hore koleso s červ.okružím,nad ním opis: Poprad Czechoslovakia,
vľavo:XIX, vpravo:´87, dole nápis: Rally Tatry/ FIA Europan championship/road challence/Rally, dole opis: For historical cars;
nesign., 75 mm, ces stred obdľžnik 90x45mm,Bz postr., jednostr.
1
2.00
0
2.00
0/0
4.00
1/1
2.00
1/1
1.00
0/0
1.50
1/1
1.60
1
1.00
1/1
1.60
1/1
2.00
1
2.00
1
0
5.00
0.50
1/1
1
10.00
1.00
1/1
2.00
1/1
1.00
0
2.00
1/1
3.00
0
1.00
1
1.00
0/0
1.00
1
3.00
56
2004. Av.: dvaja holuby držia srdce, nad nimi: 1887-1987, dole: 100 let;
opis:100. výročí založení KF 00-1 Klubu českých filatelistů v Praze;
Rv.: opis: Zakladatelé Klubu českých filatelistů v Praze; v strede:
mená zakladateľov, dole 28.4.1887;
nesign., 50 mm, bz
2005. Mohyla, zástava ČSSR A ZSSR, opis: Mistrovství ČSSR v Dukelském
závodu branné zdatnosti-Svazarm; medaila so sponou, na spone:
Dukla 1989; bez stuhy; nesign.,50mm, Al elox.,jednostr.
2006. Na žltom poli modrý bežec s puškou, zlatým písmom:1984, v čiernom
okruží zlatý nápis: Za priateľstvo a bratrstvo*Zväzarm ČSSR Topoľčany;
hore uško s krúžkom; nesig.,50 mm, hliník elox.smalt., jednostr.
2007. busta, opis: Svatá Anežka česká patronka Charity, dole: L.P. 1989
nesign., 60 mm, tombak patin., jednostr.
2008. Av.:v strede 1919-1989, po obvode:70 rokov Československého
puncovníctva; Rv.: v strede 1806-1991, po obvode:Státní zkušebna
pro drahé kovy v Praze*185 let; nesign,50 mm,Bz postriebr.patin.
1/1
3.00
0
1.00
1
1.00
1
3.00
1/1
4.00
1/1
1.00
1/1
5.00
0/0
2.00
1/1
1.50
0/0
2.00
1
5.00
1/1
5.00
1/1
5.00
1/1
3.00
0/0
3.00
1/1
2.00
1/1
1/1
0/0
1/1
2.00
2.00
2.00
2.00
1/1
1.00
Maďarsko
2009. Av.: Portrét spredu, opis: Kodály Zoltán; Rv.: dvaja husári na
koňoch, opis: Miháry János; nesig., 60 mm, tombak patin.
2010. Av.: hlava kohúta, opis: Baromfikeltetö TSZ Kozös vallalkozás
Szolnok; Rv.:4riad.nápis: ujszász "Szabadság" mezöhék "tancsiss"
szajol "vöröscsepel" alapitók; nesign. 74 mm tombak
NDR
2011. Av.: Portrét zlava, opis: Ernst Thälmann 1886-1944; Rv: 4riadk.
nápis: In Würdigung Ihrer Leistungen und zur Erinnerung, dole
znak NDR; nesign, 35 mm, tombak postriebr.
Nemecko
2012. III.Box-Weltmeisterschavten DABV München 1982/ BOX-WM
4.-15.MAI 1982 München; 40 mm, elox.hliník
2013. Av.: Mašinka, SAXONIA,opis: Erbaut von J.A.Schubert/ Leipzig
Dresden 1839-1989, opis: 150 Jahre Erste Deutsche Ferneisenbahn
40 mm, keramika
Perzia
2014. Portrét - šach Réza Páhlaví, opis: 30.th aniversary coronation
1930-1960; nesign., 40 mm, tombak, jednostr.
Poľsko
2015. Liceum ogólnoksztalcaceim marszalka Stanislawa Malachowskiego
w Plocku/ 10 riadk.nápis- názvy školy od r. 1180 Szkola sw.Michala
po rok 1980, 800 lecia Szkoly; sign.WS, 70 mm, tombak postr.
2016. Av.:mohyla, hviezda, orlica, lev, opis: Wielka bitwa dukielska,
podstavec s nápisom:1944-1984; Rv.: opis: Muzeum braterstwa
broni v Duklu, dole nápis: Wrzesien 1984; nesign, 104 mm, Bz
2017. Av.:orlica, na hrudi kríž, po obvode: 40 rocznica zvyciestwa nad faszyzmem;
Rv.:4riadk.nápis: VII/kongres/Zbodiw/1985;nesign.,70 mm, tombak
2018. Av: Portrét spredu; Rv.:Opis: General Zygmunt Berling 1896-1980
prapor, dole: 1943 Lenino; 70 mm, patin.tombak
Rusko
2019. Av.: portrét zľava, dole 1846-1945; Rv: báseň v azbuke, podpis:Džambul;
nesign., 78 mm, elox.hliník
Slovensko
2020. Av.:25.výr.-STS 25 OPS;Rv.:Opis: Za zásluhy o rozvoj mechanizácie
poľnohospodárstva na Slovensku; nesign.,60 mm, tombak patin.
2021. Av.:žena s dieťaťom;Rv.:slnko, lúče,Blahoželáme ZPOZ; 69 mm,Bz patin.
2022. Hlava ženy,trojlístky/Blahoželáme 50; nesig.,60mm, Bz patin.
2023. Blahoželáme 30/ symboly práce, 2 ruky; nesign.,70mm, Bz patin.
2024. Av.: Otvorené noviny, 20 rokov, dole opis: Technické noviny;
Rv.: TN, dole: Za spoluprácu; nesign.,50 mm, tombak patin.
57
2025. Kotva, ozubené koleso, 35, vľavo most SNP, vpravo silueta Bratislavy,
opis:Oderského ženijného útvaru; nesign,60 mm, tombak, jednostr.
2026. Av.: *Expozícia*/revolučné tradície/Zboru národnej/bezpečnosti a vojsk/
Ministerstva vnútra na Slovensku; Rv.: ľavá ruka drží na žrdi hviezdu,
pravá pušku;
nesign., 50 mm, tombak eloxovaný
2027. V kruhu ľudia pozerajúci na slnko, opis: Slovenské národné povstanie 29.8.1944, znak MK; nesign., 60 mm, tombak, jednostranná
2028. Glóbus, v dolnej polovici nápis: PRESNÁ MECHANIKA, pod nápisom
budova a prístroje; nesign., 80 mm, tombak patin., jednostranná
2029. Najlepší pracovník Železničného stavebníctva, 50mm, Al elox.,jednostr.
2030. Av.: V strede 30, vpravo: Blahoželáme; Rv.:Silueta továrne,domy,most,
dole 2 ruky klas, kružidlo a pero; nesign., 70 mm, tombak patin.
2031. Plastický tancujúci pár- modrozelená farba; nesign.,nepravidelný
tvar 65x95 mm, glazúrovana sadra, jednostranná
2032. v strede brankár v kruhu, opis: Slovenský zväz ľadového hokeja
1921-1971; nesign., neprav.päťuholník, tombak patin, jednostr.
2033. Av.:1972 Vydavateľstvo Slovenský spisovateľ Bratislava 1972;
Rv.: 50 rokov ZSSR Pieseň o Moskve; nesign., 50 mm, tombak
2034. Av.:Štátny znak, 3 lipové lístky, nápis: Zbor/národnej/bezpečnosti/
1945-1975; Rv.:kosák a kladivo, hore hviezda, silueta továrne, nápis:
30 rokov v službách ľudu; sign.JP, 60 mm, tombak patin.postr.
2035. V strede silueta budov, príslušník ZNB, hore hviezda, po obvode:
Zbor národnej bezpečnosti 1945-1980;nesign.,50 mm, Bz, jednostr.
2036. Av.:kruhopis: Východoslovenské povstanie-za práva a slobodu;
rolník drží lip.ratolesť a cep, na rukách má preťaté okovy, hore: 1831
dole 1981; Rv.:nápis:Múzeum Trebišov;nesign., 60 mm, tombak patin.
2037. 1982 Súťaž v spol.tanci - Társsastáncverseny- Nové Zámky Csemadok
TK; I.miesto kat. B-LAT; 60 mm, tombak elox.
2038. Av.: Tank, OTP, kruhopis: 1950-1985 Východný vojenský okruh;
Rv.:mohyla na Dukle, hviezda, 40; nesign.,59 mm, tombak patin.
2039. XVIII. International RALLY Tatry 1986; nesign.,58 mm Bz jednostr.
1
1.00
1/1
1.00
1
2.00
0
0
3.00
0.50
1/1
2.00
1
1.00
1
3.00
0/0
1.50
1/1
2.60
1
2.00
1/1
3.00
1
2.00
1/1
1
1.00
2.00
1/1
2.00
1/1
3.00
2/2
2.00
0
2.00
0-1-
10.00
0-1-
10.00
0-1-
10.00
proof
5.00
Taliansko
2040. Av.:most, opis: Basilica san Marco; Rv.:mapa Europy, opis:
Medaglie e Patrimonio Collezione Europea; 35 mm, tombak
2041. Av.:portrét, opis: Pavlvs VI. Pont.Max; vľavo: Lorioli, vpravo:
Varisco; Rv.:ANNO SANTO/ANNEE SAINTE/HOLY YEAR/
ANO SANTO/1975; 50 mm, tombak patin.
Uhorsko
2042. Av.: v strede: SIGNUM MEMORIAE, hore opis: MDCCCXLVIII MDCCCXCVIII; Rv.: portrét zprava, opis: FRANC.IOS.I.D.G.IMP.
AVSTR.REX.BOH.ETC.ACAP.REX.HVNG; 33 mm, Cu, oprava po
odlomenom úšku, stopa po korozi
ZSSR
2043. Štít s mečom a hviezdou, pod hviezdou:70 LET, dole po obvode stuha
s nápisom: VČK ZSSR KGB; nesign, 80 mm, tombak elox.,jednostr.
Súbor medailí
2044. Súbor 10 medailí v drevenom kruh.ráme :TUS; ZVT B.Bystrica;Orava;
Prievidza;VŠT Košice, TOS Aš; Zvolen; SPŠS Praha Smíchov;
Spišská Nová Ves; J.Fučík
2045. Súbor 9 medailí v drevenom kruh.ráme :Havířov; SOUŽ Martin;
Hydrostav Bratislava oz Komárno - 2x; Múzeum Komárno; Svazarm;
VOKD; Hutné stavby; URBION
2046. Súbor 9 medailí v drevenom kruh.ráme :Št.veterin.správa; Hodonín;
Vagónka Studénka; Zvolen; Kalná n.Hronom; Uherské Hradiště;
SOZ Znojmo; SND
Žetón
2047. Poľsko:Mennica Warszawska 1766/budova MW; 35 mm, CuNi
58
2048. ČR: Mladá Boleslav, Upomínka na otevření nové baráčnické rychty
obce Podolecké v Mladé Boleslavi 15.6.1913;25x25 mm,hliník, uško
2049. ČR: Halíř husitský 15.st.-replika 2008; MASTR s.r.o, 12 mm
2050. Francie: Sacre Coeur Montmartre Paris, bazilika/mapa Evropy,
dole opis: Collection Europeenne; 35 mm, tombak
2051. Holandsko: razený z 5 Cents Nemecko; Vetrný mlyn Kinderdijk
Holland; elipsa 32x22 mm
2052. Holandsko:Dutch Heritage Collector Coin / Holland,
vetrný mlyn,dámska obuv, hr.b, 31 mm, CuNi
2053. Holandsko:Dutch Heritage Collector Coin 2009/ Holland,
vetrný mlyn,dámska obuv, hr.z, 31 mm, CuNi
2054. Holandsko:Dutch Heritage Collector Coin 2010/ Kinderdjik,
vetrný mlyn; hr.a, 31 mm, CuNi
2055. Holandsko:Dutch Heritage Collector Coin 2010/ Kinderdjik
vetrný mlyn; hr.b, 31 mm, CuNi
2056. Holandsko:Dutch Heritage Collector Coin 2010/ Kinderdjik
vetrný mlyn; hr.b, 31 mm, CuNi
2057. Holandsko:Dutch Heritage Collector Coin 2010/ Zaanse Schans
Holland,vetrný mlyn; hr.a, 31 mm, Ms
2058. Holandsko:Dutch Heritage Collector Coin 2011/ Zaanse Schans
Holland,vetrný mlyn; hr.a, 31 mm, Ms
2059. SR: Múzeum Kremnica/Mini.Caroli.Moneta.Do; 27 mm, Bz postr.
2060. SR: Múzeum mincí a medailí v Kremnici/1890-2000; 27mm, patin.meď
2061. SR: Slovenské hrady a zámky/Bojnice; 27 mm, CuNi
2062. SR: Slovenské hrady a zámky/Bojnice; 27 mm, CuNi
2063. SR: Blíži sa rok 2000 - Poldaufová 1995, 26 mm, tombak pozlát.
2064. SR: Slovenské hrady a zámky/Oravský zámok; 27 mm, CuNi
2065. SR: Slovenské hrady a zámky/Trenčín; 27 mm, CuNi
2066. SR: Slovenské hrady a zámky/Trenčín; 27 mm, CuNi
2067. SR: Ing.Otakar Srna CSc 1932 7. september 1982/ Pozvánka na
oslavu päťdesiatin-priateľom predseda SNS; 33 mm, tombak patin.
2068. SR: Ing.Otakar Srna CSc 1932 7. september 2002/ Pozvánka na oslavu
sedemdesiatin - EU/Ek.poradca/COINS/tajomník SZÚ;40 mm, uško, tombak
2069. SR: Štátna mincovňa Kremnica vyrába mince, medaily, vyznamenania,odznaky/ negativ averzu ; 40 mm meď
2070. SR: Deň mesta Košice Deň múzeí 1997/S.Ladislavs REX 1579
21 mm, postr. tombak
2071. SR: Kremnický zlatý človek, sv. Katarína,sv.Barbora, 35 Kremciar
Satinský; 25 mm, tombak pozlát.
2072. SR: Kremnica 1328/Kremnica; 27 mm, tombak patin., Bódi L.
2073. SR: FINEX 1997 Banská Bystrica/MK ; (Černaj),27 mm, Bz pozl.
2074. SR: Mesto Kremnica 1990, 670 rokov Mincovne/1 kremnický dukát;
25 mm, tombak pozlátený, Novotný Š.
1/1
0/0
4.00
0.50
0/0
1.30
1
0.70
1/1
2.60
1/1
2.60
1/1
2.60
1/1
2.60
1/1
2.60
1/1
2.60
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
2.60
1.30
5.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
0/0
5.00
0/0
5.00
1/1
1.00
1/1
5.00
1/1
0/0
0/0
2.00
5.00
3.00
0/0
3.00
0/0
6.00
0-0
6.00
1
1.00
1/1/1
2.00
1/1/1
2.00
Mestské peniaze
Slovenská republika
2075. Chlebová známka, Bratislava Spolok sv.Vincenta 1940
2076. Zuberecká koruna, Ján Allerám, Pavol Janoštín - Zuberec a Múzeum
oravskej dediny v dvoch kovoch, priemer 30 mm,
4 ks
Faleristika
ČSSR
2077. Bezpečně a bez závad III.stupeň; kruh na hviezde, okrídlené
koleso, mašina, 32 mm, tombak elox., špendlík
2078. Vyznamenanie k 30.výr.oslobodenia ČSR Sovietskou armádou;
červená stuha ; 31 mm, tombak, + malá stužka
2079. Za zásluhy o rozvoj východoslovenského kraja; zeleno-žlutočervená stuha ; 30 mm, tombak, + malá stužka
59
2080. Vyznamenanie Za ochranu hranic ČSSR, štít s hlavou psa; bez
krúžku a stuhy, 33 mm, bronz; N 176c
1
4.00
0/0/0
7.00
0/0/0
2.00
0/0/0
2.00
0/0/0
2.00
0/0/0
2.00
1/1
5.00
0-0
0/0
1
1.00
1.00
0.40
0/0
1.00
0/0
1.00
0/0
1.00
1
3.00
2/2
2/2
-1/11/1
N/N
N/N
N/N
0/0
N/N
3/3
3/3
9.00
3.00
3.00
5.00
10.00
8.00
8.00
7.00
3.00
1.00
1.00
0/0
N/N
N/N
N/N
N/N
-3/3N/N
N/N
N/N
N/N
-1/10/0
-3/3-
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
1.00
8.00
8.00
8.00
8.00
6.00
4.00
1.00
Slovenská republika
2081. Zaslúžilý pracovník VHJ ŽS; červená stuha na špendlíku, 34 mm,
+ odznak 17 mm, tombak postrebr., sign. Černaj
2082. Za dlhoročnú prácu v doprave 10 rokov; 25 mm; modrá email.stužka,
bronz.prúžky+ stužka-v strede kruh:10 rokov v doprave, Bz
2083. Za dlhoročnú prácu v doprave 20 rokov; 25 mm; modrá email.stužka,
strieb.prúžky+ stužka-v strede kruh:20 rokov v doprave, Bz
2084. Za dlhoročnú prácu v doprave 30 rokov; 25 mm; modrá email.stužka,
zlaté prúžky+ stužka-v strede kruh:30 rokov v doprave, Bz
2085. Zaslúžilý pracovník dopravy; ovál 50x40 mm, okrídlené koleso,
hore hviezda; kovová stuha s nápisom: Zasl.prac.dopravy,
2086. Za zásluhy o rozvoj stredoslovenského kraja, SKVKSS-SKNVSKVNF-KOR/Banská Bystrica; sign. Groma A., 70 mm, tombak
+ malá medaila 30 mm na kovovej stuhe so špendlíkom
Odznaky
2087. 1. KERKO Perlit - najlepší pracovník;ovál 21x23mm; 2. KERKO
Perlit-zaslúžilý pracovník; 40x23 mm;elox.tombak, špendlík 2 ks
2088. Čestný odznak, 10 rokov pivovaru URPÍN; 25x30 mm,špendlík,Bz elox.
2089. Najlepší pracovník Železnič. stavebníctva, farebný, 19mm, ihla
2090. ČKZ Nejlepší pracovník oboru; 30x35 mm špendlík + malý odznak
na ihle, tombak eloxovaný
2091. SSSR, peťhran, znak SSSR, hore 50; zavesené na kovovej stužke s nápisom
CCCP,červená látkova stužka dl. 20 mm na špendlíku,hliník elox.
2092. Najlepší pracovník stavebníctva; 34 mm, hore stužka 30x5mm na
špendlíku + malý odznak na ihle, tombak eloxovaný
2093. opis: Najlepší pracovník Pamiatkostavu n.p. Žilina, hlava
ženy; sign. KVS, 40 mm, Bz postriebr. spínací špendlík
Papierové platidlá
ČSR 1918-1939
2094. 1000 Kč 1932 B 0912303 N 25 specim.perf.hore; 2x prelož.,pošpinená
2095. 500 Kč 1929 E 677568 N 24c spec.perf.hore ,1x prelož.
2096. 500 Kč 1929 D 041759
N 24 spec.perf.hore
2097. 500 Kč 1929 D 537848
N 24 spec.perf.hore 2 x preložená
2098. 100 Kč 1931 Kc 256249
N 23 spec.perf.hore
2099. 50 Kč 1929 Db 153404
N 22 spec.perf.hore
2100. 50 Kč 1929 Zb 197805
N 22 spec.perf.hore
2101. 50 Kč 1929 Vb 008166
N 22 spec.perf.hore
2102. 20 Kč 1926 Fg 534523
N 21 spec.perf.hore
2103. 10 Kč 1927 S.N200 697493 N 10 specim.perf.hore
2104. 10 Kč 1927 S.N189 881989 N 20 spec.perf.hore
Protektorát Čechy a Morava 1939-1945
2105. 5000 K 1944 S.02A 042479 N 41 spec.perf.hore
2106. 1000 K 1942 Bc 250328 II.emisia N 40b spec.perf.hore
2107. 1000 K 1942 Ec 088971 II.emisia N 40b spec.perf.hore
2108. 1000 K 1942 Kc 012624 II.emisia N 40b spec.perf.hore
2109. 1000 K 1942 Fa 381857 II.emisia N 40b spec.perf.hore
2110. 100 K 1940 S.08G 441208 II.emisia N 38b
2111. 100 K 1940 S.16B 852374 N 38a spec.perf. hore
2112. 100 K 1940 S.16B 852194 N 38a spec.perf. hore
2113. 100 K 1940 S.27G 379251 II.emisia N 38b spec.perf.hore
2114. 100 K 1940 S.17A 101354 II.emisia N 38b spec.perf.hore
2115. 50 K 1940 A 03 540995 N 36
2116. 50 K 1940 A14 508157 N 36 spec.perf.hore
2117. 20 K 1944 S.17A 136996 N 55
60
2118. 20 K 1944 S.34G 121641 N 55 spec.perf.hore
2119. 10 K 1942 S.07N 534653 N 34 spec.perf.hore
2120. 10 K 1942 S.20N 327151 N 34 spec.perf.hore
2121. 5 K bl B 041 N 33 spec.perf.hore
2122. 5 K bl B 026 N 33 spec.perf.hore
2123. 5 K bl H 013 N 33
2124. 1 K bl D 034
N 32; B 30
2125. 1 K bl D 016
N 32 spec.perf.hore
2126. 1 K bl D 031
N 32 spec.perf.hore
N/N
N/N
N/N
0/0
N/N
-2/2-2/2N/N
N/N
4.00
4.00
4.00
2.00
2.00
1.00
0.50
2.00
2.00
N/N
N/N
0/0
0/0
-2/2-2/2N/N
N/N
0/0
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
1/1
8.00
8.00
7.00
2.00
0.60
0.60
6.00
6.00
4.00
6.00
8.00
4.00
4.00
6.00
4.00
Slovenská republika 1939-1945
2127. 1000 Sk 1940 2T4 587883 N 54 spec.perf. 2x dole
2128. 500 Ks 1941 1Kn 065850 N 53 spec.perf.2x dole
2129. 500 Ks 1941 6De 057255 N 53 spec.perf.hore, 2x st.po špine
2130. 100 Ks 1940 D 2 142401 II.emisia N 52a spec.perf.dole;na Rv st.farby
2131. 100 Ks 1940 B14 589110
N 51b; B 48
2132. 100 Ks 1940 A15 665502 N 51b; B 48
2133. 100 Ks 1940 C6 553875 II.emisia N 52 spec.perf.dole
2134. 100 Ks 1940 E11 231101 N 51 spec.perf.hore
2135. 100 Ks 1940 B14 020196 N 51 spec.perf.dole
2136. 100 Ks 1940 C6 554100 II.emisia N 52 spec.perf.hore
2137. 50 Ks 1940 Kx 224688
N 50 spec.perf.hore
2138. 20 Ks 1942 Šč22 652120 N 49 spec.perf.dole
2139. 10 Ks 1939 Hi15 405363 N 47 spec.perf.dole
2140. 10 Ks 1943 Čk31 378376 N 47 spec.perf.hore
2141. 5 Ks bl D 023 N 45 spec.perf.hore, st.po lepu
ČSR 1944-1945 Korunové poukážky ČSR a kolkované pre Slovensko
2142. 2000 Kčs 1945 Ser. 23 Jň 049493 N 68 Specim.perf.dole
2143. 1000 Kčs 1944 Ser. AA 462602 N 61 specim.perf.hore,na Rv 2x st.lepidla
2144. 1000 Kčs 1944 AA 634433 N 61 spec.perf.hore
2145. 1000 Kčs 1944 AA 078862 kolok ČSR N 67 spec.perf.2x dole
2146. 1000 Kčs 1944 AA 404762 kolok ČSR N 67 spec.perf.2x dole
2147. 500 Ks 1941 5Rz 081818 kolok ČSR N 63 spec.perf.hore,škvrna
2148. 500 Sk 1941 7Sy 028186 kolok ČSR N 63 spec.perf.2x dole
2149. 500 Kčs 1944 AY 121662 N 60 spec.perf.2x dole
vľavo v 500 dierka po ihle
2150. 500 Kčs 1944 AB 822347 N 60 spec.perf.hore, 2x st.po špine
2151. 500 Kčs 1944 AH 716785 kolok ČSR N 66 spec.perf.2x dole
2152. 500 Kčs 1944 AH 716784 kolok ČSR N 66 spec.perf.2x dole
2153. 100 Kčs 1944 Ser. OM 004188 kolok N 65a specim.dole
2154. 100 Ks 1940 D12 238504 kolok ČSR N 62b spec.perf.hore
2155. 100 Ks 1940 B14 679296 kolok ČSR N 62b spec.perf.dole
2156. 100 Ks 1940 M1 250774 II.emisia,kolok ČSR,N 62c,spec.perf.dole
2157. 100 Ks 1940 K6 524195 kolok ČSR N 62c spec.perf.hore
2158. 100 Ks 1940 M3 799800 kolok ČSR N 62a spec.perf.dole
2159. 20 Kčs 1944 HK 728262 N 58b specim.perf.dole
2160. 5 Kčs 1944 EB 444514
N 57 spec.perf.hore
2161. 5 Kčs 1944 EC 625220
N 57 spec.perf.dole
2162. 5 Kčs 1944 EC 658444
N 57 spec.perf.dole
2163. 1 Kčs 1944 BP 463498
N 56
2164. 1 Kčs 1944 CH 326399
N 56; B 56
2165. 1 Kčs 1944 CB 527105
N 56 spec.perf.dole
2166. 1 Kčs 1944 AB 893656
N 56 spec.perf.hore
N/N
0/0
N/N
N/N
N/N
0/0
N/N
8.00
3.00
6.00
8.00
8.00
7.00
8.00
N/N
0/0
N/N
N/N
1/1
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
0/0
N/N
N/N
N/N
N/N
2/2
N/N
N/N
3.00
3.00
5.00
5.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
2.00
1.00
2.00
2.00
2.00
0.50
1.00
1.00
-1/11/1
N/N
N/N
2/2
1.40
1.20
2.60
7.00
0.50
ČSR 1945-1953
2167. 100 Kčs 1945
2168. 50 Kčs 1950
2169. 20 Kčs 1949
2170. 10 Kč 1950
2171. 5 Kčs 1949
B01 140433
A30 109630
A44 251063
CHb 043716
A55 580185
N 81a; B 77a1
N 80a; B 85a
N 78a; B 83a
N 77
N 76b; B 82b
61
2172. 5 Kčs 1949
2173. 1 Kč 1953
2174. 1 Kčs 1953
A11 798838
N 76b; B 82b
RU 005251 čís.2c N 89
TC 491431
N 89b; B 86b
2/2
N/N
2/2
0.50
2.00
0.50
2/2
2/2
3/3
1/1
1/1
1/1
N/N
1/1
N/N
2/2
N/N
N/N
0/0
N/N
0/0
1/1
0/0
2/2
2/2
3.00
3.00
2.00
3.00
2.00
3.00
2.00
2.00
1.70
2.00
1.60
1.60
1.00
1.40
2.00
0.50
1.00
0.50
0.50
N/N
0/0
N/N
1/1
1/1
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
0/0
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
2/2
N/N
N/N
0/0
N/N
0/0
N/N
1/1
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
8.00
6.00
6.00
5.00
6.00
6.00
6.00
8.00
8.00
4.00
4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
1.00
4.00
4.00
9.00
4.00
4.00
4.00
8.00
8.00
8.00
2.00
2.00
4.00
4.00
4.00
2.00
2.00
ČSSR 1953-1993
2175. 100 Kč 1961
2176. 100 Kč 1961
2177. 100 Kč 1961
2178. 100 Kč 1961
2179. 100 Kčs 1961
2180. 50 Kč 1987
2181. 50 Kčs 1987
2182. 50 Kč 1987
2183. 20 Kčs 1970
2184. 20 Kč 1988
2185. 20 Kčs 1988
2186. 20 Kčs 1988
2187. 20 Kčs 1988
2188. 10 Kčs 1960
2189. 10 Kč 1986
2190. 10 Kčs 1986
2191. 10 Kčs 1986
2192. 5 Kčs 1961
2193. 3 Kčs 1961
G35 294526
P86 418568
R91 937079
X79 289260
G50 568358
F50 068588
F26 720817
F02 909896
L21 267589
E30 994009
H39 418902
E16 049176
H12 019627
S82 586822
P66 008808
V05 571341
J15 747453
ZB 391262
AC 654157
N 106d
N 106c
N 106b
N 106c
N 106e; B 98
N 105
N 105; B 104a
N 105
N 101; B 100
N 102
N 102; B 105
N 102; B 105
N 102; B 105
N 99b; B 94c
N 100
N 100; B 103
N 100; B 103
N 98; B 86
N 97; B 95
Slovenská republika 1993-2008
2194. 100 Sk 1993
2195. 100 Sk 2001
2196. 100 Sk 2004
2197. 100 Sk 2004
2198. 50 Sk 1993
2199. 50 Sk 1993
2200. 50 Sk 2002
2201. 50 Sk 2002
2202. 50 Sk 2002
2203. 50 Sk 2005
2204. 50 Sk 2005
2205. 20 Sk 1993
2206. 20 Sk 1993
2207. 20 Sk 1997
2208. 20 Sk 1997
2209. 20 Sk 1997
2210. 20 Sk 1997
2211. 20 Kčs 1988
2212. 20 Sk 1999
2213. 20 Sk 1999
2214. 20 Sk 2001
2215. 20 Sk 2001
2216. 20 Sk 2001
2217. 20 Sk 2001
2218. 20 Sk 2004
2219. 20 Sk 2004
2220. 20 Sk 2004
2221. 20 Sk 2004
2222. 20 Sk 2004
2223. 20 Sk 2006
2224. 20 Sk 2006
2225. 20 Sk 2006
2226. 20 Sk 2006
2227. 20 Sk 2006
A 00092079 Bi
B SK 8a2; N SK 10
U 10988949 B SK 8e
R 02154744
B SK 8f
U 98077621
B SK 8f st.poč.
A 00174500 Bi B SK 6b2
C 17974998 B SK 6b1
C 99726459 B-SK 6e
K 26503585 B-SK 6e
K 03635640 B-SK 6e
K 43200800 B SK 6f
K 43200801 B SK 6f
A 00329510 B SK 7a2 st.poč.
B 00215315 B SK 7a1
B 57530940 B SK 7b
B 92499258 B SK 7c
J 00149193 B SK 7c
J 01500073 B SK 7c
H 29 364846 kolok SR B SK 1; N SK 1
J 44131397 B SK 7d
J 44131649 B SK 7d
A 01179486 B SK 7e
J 65946094
B SK 7e
J 71023218
B SK 7e
S 00100073 B SK 7e
A 01549350 B SK 7f
A 01555387 B SK 7f
S 60258659
B SK 7f
S 84381367
B SK 7f
S 87486672
B SK 7f
S 98349949
B SK 7g
S 95325491
B SK 7g
S 99344558
B SK 7g
V 11727448 B SK 7g
V 11730626 B SK 7g
R
R
62
Evropa - Bulharsko 1945-90
2228. 2 Leva 1962 GZ 433056
P 89
3/3
0.30
-1-3
1.00
1/1
1.00
1-2
1-2
2.00
1.80
N-N
1.50
4/4
-4/40/0
-0-0-
0.30
0.30
2.00
1.60
0-3
2.60
0-3
2.00
0-4
2.20
1-2-
4.00
2-3
4/4
N/N
1.80
0.50
2.00
1-4
1.20
-2-3
0.70
1/1
0.80
2-3
1.20
2-3
1.00
0-0
2.00
-1-3-
1.20
0-1
1.50
Evropa - Juhoslávia 1968-1985
2229. 100 Dinara 1978 ZA 1450267 P 90 3/3; 10 Dinara 1968
ED 328552 -1/1-; BP 858228 2/2; AE 8294913 3/3 P 82
4 ks
Evropa - Maďarsko do 1925
2230. 10 Korona 1920
a074 883.484
P 60
Evropa - Maďarsko 1925-1946
2231. 10 Pengö 1936 B 643 000611 1/1; B 723 087366 -1/1-;
B 828 015986 2/2; B 988 091701 -1/1-; P 100 4 ks
2232. 20 Pengö 1941 C 172 021021 2/2; C 342 098618 1/1; P 109 2 ks
Evropa - Macedonsko
2233. 10 Denari 1992 7984663 P 1; 20 Denari 1992 4277425 P 2; 2 ks
Evropa - Nemecko
2234. 5000 Mark 1922
Wa 186350 A P 81
2235. 20000 Mark 1923 E-PR 043046
P 85
2236. 100 mil. Mark 1923 4J 324364
P 107
2237. 1 Rentenmark 1937 D.62382659 -0/0-; Q.24930591 0/0; P 173 2 ks
2238. 1 Rentenmark 1937 A.59780999 2/2; B.05242848 1/1; D.62383114
0/0; L.76232815 3/3; Q.24930195 0/0 P 173 5 ks
2239. 2 Rentenmark 1937 A.59571922 3/3; B.72837317 2/2; C.40183351
5/5; G.07775281 0/0 P 174 4 ks
2240. 2 Rentenmark 1937 A.74648289 4/4; B.58829277 3/3; C.81763406
3/3; D.58653697 3/3; G.07775282 0/0; J.07825504 P 174 6 ks
2241. 10 Reichsmark 1929 A.26028119 G 1/1; C.26407391 G -1/1-;
E.15527360 R -2/2-; X.18050796 F 1/1 P 180 4 ks
2242. 20 Reichsmark 1929 C.10587917 F -2/2-; C.38537638 M 2/2;
G 31258529 B 3/3; K.30552130 M 2/2 P 181 4 ks
2243. 5 Reichsmark 1942 L.7301495 P 186
2244. 20 Mark 1945 AH 031896
P 187
Evropa - Rakúsko-Uhorsko
2245. 100 Korun 1912 2125 34073 P 12 2/2;10 Korun 1915 1157 634672
P 19 4/4; 1 Koruna 1916 1190 100172 P 20 1/1 3 ks
2246. 1000 Korun 1902 (1919) 1485 40518 P 57 3/3; 1 Koruna 1916
(1919) 1658 092649 -2/2- P 49 2 ks
Evropa - Rakúsko 1918-1924
2247. 1000 Korun 1922 1475 *031036 P 78
Evropa - ZSSR 1961-1990
2248. 50 Rublej 1961 ZCH 7098423 P235 2/2; 10 Rublej 1961
BJA 5631958 P233 3/3 2 ks
2249. 50 Rublej 1961 ZK 1197483 P 235 2/2; 3 Rublja 1961
SI 5217221 P 223 3/3 2 ks
Evropa - Rumunsko od 1945
2250. 1 Lei (nový) 2005 068E4652261 polymér P 117 0/0;
1000 Lei 1998 006D3926816 0/0 ; 2 ks
2251. 10 Lei 1966 D.0349 114799 P 89 -1/1-; 25 Lei 1966 G.0113
169495 P 90 -3/3-; 100 Lei 1966 B.0156 822004 P 92 -2/2-;
1000 Lei 1994 C.0029 183400 3/3; 4 ks
Ázia - Kambodža
2252. 500 Riels bl(1973) 391783 P 16b 0/0; 100 Riel bl(1973) 057918
P 15a 0/0; 1 Riel bl(1956-1972) 387182 P 4c N/N; 3 ks
63
Literatúra
ČNS pobočka Praha
2253. Členské informace 1/2010, 50. (117.) aukce- katalóg
použ.
1.00
zach
zach
zach
zach
zach
zach
zach
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
zach.
5.00
použ.
2.00
použ.
1.00
zach
2.00
zach
1.50
použ.
2.00
použ.
použ.
N
5.00
5.00
5.00
použ.
5.00
N
5.00
použ.
5.00
použ.
zach.
N
5.00
5.00
5.00
N
5.00
N
zach
zach.
použ.
5.00
4.00
1.00
2.00
použ.
použ
2.00
2.00
N
4.00
Československá numismatická společnost
2254. Numismatické listy 1973 / 74, ročník XXVIII / XXIX
2255. Numismatické listy 1975 / 76, ročník XXX / XXXI
2256. Numismatické listy 1977 / 78, ročník XXXII / XXXIII
2257. Numismatické listy 1979 / 80, ročník XXXIV / XXXV
2258. Numismatické listy 1981 / 82, ročník XXXVI / XXXVII
2259. Numismatické listy 1983 - 84, ročník XXXVIII / XXXIX
2260. Numismatické listy 1985 - 86, ročník XL / XLI
zviazané
zviazané
brožované
brožované
brožované
brožované
zviazané
Václav Čapek
2261. Nouzová papírová platidla Rakouska (1918-1921), sešit č.1-6 ČNS
Collins Nutshell Books
2262. Coin Collecting T.Hanson 1965
Dietzel Heinz
2263. Die Münzen Österreichs ab 1848, Nettokatalog Berlín 1969
2264. Die Münzen Frankreichs ab 1848 mit den Münzen Monacos ab 1837,
Anhang: Die Banknoten Frankreichs 2.Auflage 1970
2265. Die Münzen Polens ab 1916, Anhang: Die Banknoten Polens
2. Auflage 1970
Donald J.Hoppe
2266. How to invest in Gold Coins
New York 1975
Fischer
2267. Katalog monet Polskich
2268. Katalog monet Polskich
2269. Katalog monet Polskich
Fischer 2000
Fischer 2007
Fischer 2008
Gietl Verlag
2270. Die Euro-Münzen 2006
2271. Die Euro-Münzen und Banknoten alles Euro Staaten in Farbe
3. Auflage 2003 Battenberg
Günter Schön
2272. Kleiner Deutscher Münzkatalog 1998/99
Hlinka Bohuslav, Radoměrský Pavel
2273. Peníze celého světa, Malá encyklopedie Praha 1981
2274. Peniaze celého sveta, Malá encyklopédia Bratislava 1983
2275. Peniaze celého sveta, Malá encyklopédia Bratislava 1983
Bohuslav Hlinka, Pavel Radoměrský
2276. Peníze, poklady, padělky; Academia 1996
Hlinka Jozef
2277. Medailerstvo na Slovensku od 16. po začiatok 20.storočia, Palas 1976
2278. Medailerstvo na Slovensku od 16. po začiatok 20.storočia, Palas 1976
2279. Peniaze na Slovensku, Mladé letá 1982
2280. Peniaze na Slovensku, Mladé letá 1982
Horák Ján Inž.
2281. Kremnické dukáty
2282. Kremnické dukáty
Bratislava 1968
Bratislava 1968
Chlapovič Gejza
2283. Kremnická mincovňa. História razby československých
a slovenských mincí 1921-1992 Nitra 2000
64
Kalkowski Tadeusz
2284. Tysiac lat monety polskiej, Krakow 1963
zach
8.00
použ.
použ.
použ.
1.00
1.00
1.00
použ.
3.00
použ.
2.00
použ.
2.00
zach
2.60
N
N
5.00
5.00
použ
N
2.00
5.00
N
N
3.00
3.00
N
použ.
zach.
5.00
3.00
3.00
N
5.00
použ.
3.00
N
N
N
zach
3.00
3.00
3.00
2.00
použ.
1.50
použ
2.00
N
3.00
použ.
3.00
zach.
3.00
použ.
5.00
použ.
2.00
Czesław Kamiňski
2285. Ilustrowany katalog monet polskich 1916-1971; Warszawa 1972
2286. Ilustrowany katalog monet polskich 1916-1975; Warszawa 1976
2287. Ilustrowany katalog monet polskich 1794-1976; Warszawa 1977
Klenoty, oborový podnik
2288. Katalog neplatných stříbrných mincí 1838-1939, Xerox
Edmund Kopicki
2289. Katalog podstawowych typów monet i banknotóv Polski oraz ziem
historycznie z Polska zwiazanych, 1506-1632 Warszawa 1976
2290. Katalog podstawowych typów monet i banknotóv Polski oraz ziem
historycznie z Polska zwiazanych, 1506-1632 Warszawa 1976
Kounovský Josef
2291. Oběživo bývalých německých kolonií
ČNS Praha 1982
Leuchtturm
2292. Euro-Katalog Münzen und Banknoten 2008
2293. Euro-Katalog Münzen und Banknoten 2009
Marco Jindřich
2294. Jak sbírat mince Mladá fronta 1972
2295. Münzzeichen aus aller Welt Battenberg Verlag 1992
M.Mielczarek
2296. Katalog monet dwuzlotowych od 1995-2007, Gdaňsk 2007
2297. Katalog monet dwuzl. od 1995, Katalog monet 2 Euro od 1999,Gdaňsk 2008
Minarovičová Elena
2298. Medaily a plakety SNS Bratislava 1995
2299. Medaily a plakety SNS Bratislava 1995
2300. Portrét na minciach od stredoveku po súčasnosť, TATRAN 1982
Národná banka Slovenska
2301. Falzifikáty, NBS 1998
Národní galerie Praha
2302. 2500 let íránského mincovnictví, výstavní katalog 1971
Vlastimil Novotný a kol.
2303. Mince Františka I. 1792-1835 ,
I. vyd. Hodonín 1993
2304. Mince Ferdinanda V. 1835-1848 , I. vyd. Hodonín 1993
2305. Mince Františka Josefa I. 1848-1916 , II. vyd. Hodonín 1996
2306. Mince Františka Josefa I. 1848-1916 , II. vyd. Hodonín 1996
2307. Mince Československa 1918-1993, České republiky a Slovenské
republiky 1993-1996 , VI.doplněné vydání Hodonín 1996
2308. Mince Československa 1918-1993, České republiky a Slovenské
republiky 1993-1995 , V.doplněné vydání Hodonín 1995
Vlastimil Novotný, Miroslav Moulis
2309. Mince Československa 1918-1993; České republiky a Slovenské
republiky 1993-1999 , VIII.doplněné vydání Hodonín
2310. Papírová platidla Československa 1918-1993; České republiky
a Slovenské republiky 1993-2004 , III. vydání Hodonín 2004
2311. Mince Československa 1918-1993; České republiky a Slovenské
republiky 1993-2004 , XI.doplněné vydání Hodonín
2312. Papírová platidla Československa 1918-1993; České republiky
a Slovenské republiky 1993-2010 , V. vydání Hodonín 2010
Vlastimil Novotný, Vladimír Šimek
2313. Československé mince 1918-1992,
Hodonín 1992
65
2314. Mince Československa 1918-1993; České republiky a Slovenské
republiky 1993-1994 , IV.doplněné vydání Hodonín 1994
N
3.00
použ.
N
N
2.00
3.00
4.00
použ.
použ
1.00
2.00
použ.
1.50
použ.
3.00
N
2.00
zach.
použ.
3.00
3.00
zach
4.00
použ.
N
N
N
N
N
N
1.00
2.00
2.00
3.00
3.00
3.00
3.00
N
N
N
3.00
3.00
3.00
N
N
N
5.00
5.00
5.00
2/2
1/1
1.00
2.00
Parchimowicz Janusz
2315. Katalog monet Polskich od 1916
Szczecin 1993
2316. Katalog monet Polskich od od 1916 IV.vydanie 1995
2317. Katalog monet Polskich od od 1916 8.vydanie 1999
Polívka Eduard
2318. Československé mince 1918-1977, ČNS 1978
2319. Československé mince 1918-1977, ČNS 1978
Eduard Polívka
2320. Mince Josefa II. 1765-1780-1790, Leopolda II. 1790-1792 Praha 1975
Slovenská akadémia vied
2321. Slovenská numizmatika VI., VEDA 1980
Sejbal Jiří ml.
2322. Antické mincovní umění, Brno-Bratislava 1990
Sém Julius
2323. Poznáváme a sbíráme papírové peníze, ČNS 1974
2324. Poznáváme a sbíráme papírové peníze, ČNS 1974
Schön Gerhard
2325. Euromünzkatalog
4.Auflage 2005
Battenberg
Slovenská numizmatická spoločnosť
2326. pob.Košice, Zberateľský katalóg mincí Československa 1980
2327. Numizmatika 10, 1991
2328. Numizmatika 11, 1992
2329. Numizmatika 14, 1996
2330. Numizmatika 17, 2000 Supplementum
2331. Numizmatika 19, 2004
2332. Numizmatika 21, 2006
Adam Suchanek, Artur Kurpiewski
2333. Katalog popularny monet Polskich
2334. Katalog popularny monet Polskich
2335. Katalog popularny monet Polskich
Gdaňsk 1999
Gdaňsk 2004
Gdaňsk 2007
UBS
2336. Gold-Silber,Aukčný kat. 65-67+dociel.ceny;5676 pol., Zurich 2006
2337. Gold-Silber,Aukčný kat. 77-78+dociel.ceny;6406 pol., Zurich 2008
2338. Gold-Silber,Aukčný kat. 82+dociel.ceny;3811 pol.,
Zurich 2009
Dodatok :
Protektorát Čechy a Morava 1939-1945
2339.1 Kč 1943
2340.1 K 1941,43,44
N 23, V 4
N 23, V 4 3 ks
66
Download

Aukčný katalóg - Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka