Obsah
Informácie
........................................................................................................... 2
Pokyny pre limitentov
.......................................................................................... 3
Sálová aukcia 17.11.2012 ................................................................................... 5
Korešpondenčná aukcia do 30.11.2012 ............................................................. 25
Limitný lístok
....................................................................................................... 65
Sálová aukcia 17.novembra 2012
Zlato
Antika
Jagelovci
Československo
Česká republika
Slovenská republika
Habsburgovci
Nemecko
Európa
Austrália
Medaily
Mestská platidla
Faleristika
Papierové platidla
Literatúra
položka
1
51
58
59
194
206
360
369
375
442
444
530
531
553
587
strana
5
6
7
7
10
10
13
13
14
16
16
23
23
23
23
Korešpondenčná aukcia 30.novembra 2012
položka
strana
Československo
Česká republika
Slovenská republika
Habsburgovci
Nemecko
Európa
Afrika
Amerika
Ázia
Austrália
Medaily
Faleristika
Literatúra
590
699
700
722
751
799
1419
1444
1519
1591
1601
1830
1838
25
27
27
28
29
30
44
44
47
49
49
62
63
1
SLOVENSKÁ NUMIZMATICKÁ SPOLOČNOSŤ POBOČKA BRATISLAVA
Vás pozýva na
AUKCIU NUMIZMATICKÉHO MATERIÁLU
ktorá sa koná
17.novembra 2012
V Inštitúte bankového vzdelávania Národnej banky Slovenska
Tomašíkova ul. 28/A
Bratislava
Doprava: Do Inštitútu bankového vzdelávania NBS, Tomašíkova ul. 28/A osobným autom na parkovisko Inštitútu vpravo od budovy; MHD:
Od Hlavnej stanice autobusom č. 61 smer letisko na zastávku Trnavská, prestup na autobus 50 smer Ružinov na zastávku „Na znamenie“
Haburská. Z autobusovej stanice autobus č. 50 smer OD Slimák na zastávku „Na znamenie“ VD Úsvit.
Program
Dňa 16.11.2012 ( piatok) bude v jedálni Inštitútu bankového vzdelávania burza numizmatikov a výmenné stretnurie v dobe
od 16.00 do 20.00 hod.
Rezervácia stolov na tel.č. 0903 720 998.
Dňa 17.11.2012 : 8. 00 hod. - prehliadka aukčného materiálu
10.00 hod. - začiatok aukcie
Aukcia je usporiadaná podľa aukčného poriadku z 1.2.2001 a jeho aktualizácií. Akékoľvek porušovanie tohto
poriadku, predaj a vystavovanie nenumizmatického materiálu sa na aukcii nepovoľuje.
Aukcia sa koná pre členov Slovenskej numizmatickej spoločnosti ( SNS ) a členov iných numizmatických
spoločností, s ktorými má SNS podpísané bilaterálne dohody o spolupráci. Členovia si môžu na aukciu pozvať svojich hostí
ako pozorovateľov..
Dražiť na limity je možné len na včas poslaný a čitateľne vyplnený limitný lístok, samostatný pre aukciu v sále a pre
korešpondenčnú aukciu. Limity pre aukciu v sále sa prijímajú písomne alebo e-mailom do 16.11.2012. Limity do
korešpondenčnej aukcie vrátane položiek, ktoré nebudú predané v sále je nutné poslať do 30.11.2012 písomne alebo
e-mailom. Na prihlášku / limitný lístok je nutné uviesť členstvo v príslušnej pobočke SNS, prípadne členstvo v inej
numizmatickej spoločnosti. Na vyplnenú prihlášku Vám bude vydané dražobné číslo. Vydražené položky platia prítomní
členovia po ukončení aukcie, položky získané na limit budú posielané poštou ako cenný list, alebo si ich vydražiteľ môže
vyzdvihnúť na členskej schôdzi bratislavskej pobočky, ak o to požiada vyznačením na limitnom lístku. Reklamácie je možno
uplatniť podľa aukčného poriadku v lehote 10 dní po doručení dobierky. O oprávnenosti reklamácie rozhoduje usporiadateľ
aukcie.
Režijný poplatok 3,50 € za katalóg uhraďte prevodným príkazom alebo zloženkou na účet SNS č. 11466527/0900,
prípadne priamo na aukcii alebo s limitom. Pokiaľ si katalóg nemienite ponechať, vráťte neotvorený list s katalógom (
v opačnom prípade ste povinný zaplatiť príslušný poplatok) späť na adresu:
Slovenská numizmatická spoločnosť
pobočka Bratislava
poštový priečinok 103
814 99 Bratislava 1
Vkladateľom numizmatického materiálu do našej aukcie dáváme aukčný katalóg zadarmo.
Limity posielajte na priloženom čitateľne vyplnenom limitnom lístku na adresu : Alojz Balogh, Pri Bielom kríži 22, 831 02
Bratislava , alebo e-mailom na adresu: [email protected]
Od priamych účastníkov aukcie v sále prijíma usporiadateľ pripomienky ku kvalite a popisu materiálu iba do
začiatku aukcie. Usporiadateľ aukcie je oprávnený po akceptácii pripomienok účastníkov zrušiť limity a spornú položku
vyňať z dražby.
Objednávky katalógov a písomné ponuky hodnotného materiálu na ďalšiu aukciu, ktorá se bude konať 8. júna
2013 v rámci Zberateľských dní na Inchebe Bratislava v tradičných priestoroch Kongresového centra,posielajte na uvedenú
adresu pobočky alebo e-mailom na adresu: [email protected] do 31.01.2013. Ponuka musí obsahovať
označenie kvality podľa zaužívaných zvyklostí a požadované vyvolávacie ceny. Aukčná komisia si vyhradzuje právo upraviť
označenie kvality a vyvolávaciu cenu. Materiál so zoznamom napísaným trojmo pošlite až po odsúhlasenom výbere
aukčnou komisiou z vašej ponuky.
Vydražiteľ – kupujúci numizmatický materiál platí manipulačný poplatok :
za položku v hodnote od 0,10 € do 10000,- €
10 % z kúpnej ceny
za položku v hodnote nad 10000,- € 5 % z kúpnej ceny.
2
Pokyny pre podávanie limitov:
Limity pre túto aukciu musíte upraviť v zmysle dražobnej tabuľky, v opačnom prípade bude Váš limit automaticky
upravený na najbližší príhod o stupeň nižší. Napríklad : v časti 1. môžu byť limity stupňované 0.10; 0,20; 0,30; nemôže byť
0,15; 0,25; 0,35 atď., v časti 6. môžu byť limity stupňované 55; 60; 65; 70, nemôžu byť 57; 61; 73; 87 atď., v časti 9. môžu byť
limity 500; 550; 600; 650, nemôžu byť 525; 565; 617; 672 atď.
Pri rovnakom limite sa poradie určuje podľa dátumu a času prijatia limitu.
Dražobná tabuľka :
1.
2.
3.
4.
5.
0–2€
2–5€
5 – 10 €
10 – 20 €
20 – 50 €
po
po
po
po
po
0,10 €
0,20 €
0,50 €
1€
2€
6.
7.
8.
9.
10.
50 – 100 €
100 – 200 €
200 – 500 €
500 – 1000 €
1000 – 2000 €
po
po
po
po
po
5€
10 €
20 €
50 €
100 €
11.
12.
13.
2000 – 5000 €
5000 – 10000 €
10000 € a viac
po 200 €
po 500 €
po 1000 €
Prednášky a pravidelné schôdze SNS pobočky Bratislava sa konajú v Národnej banke Slovenska ul. Imricha Karvaša
č.1 v prednáškovej miestnosti na prízemí vpravo od hlavného vstupu do budovy so začiatkom o 16.00 hod každý tretí utorok
v mesiaci okrem mesiaca júl a august. Na každej schôdze bude výdaj predplatených mincí a časopisov.
Dňa 16.10.2012 bude členská schôdza a prednáška PhDr. Jána Hunku, PhD: Význam nálezov počítacích žetonov
z 15.-18. storočia.
Dňa 20.11.2012 bude členská schôdza a prednáška Ing. Jána Heteša: Akademický sochár Andrej Peter. Život
a tvorba z pohľadu numizmatiky.
Dňa 18.12.2012 bude členská schôdza s prednáškou Ing. Zbyška Šusteka, CSc.: Grafici Endre Horváth a Ferenc
Helbing, rodáci zo Slovenska. Ich život a dielo v numizmatike.
Výmenné stretnutia ( burzy ) sa konajú každú nedeľu od 7.30 hod do 11.30 hod. v jedálni študentského domova na
Dobrovičovej ulici č. 14 ( bývalý „Suvorák“ ). Termíny ďalších výmenných búrz, napr. v Stredisku kultúry BNM Vajnorská 21,
sú zverejnené na internetovej stránke pobočky.
Ďakujeme všetkým, ktorý nám dodali na túto aukciu hodnotný materiál. Tešíme sa na Vašu účasť na aukcii
a prajeme veľa úspechov v získavaní numizmatického materiálu do Vašich zbierok.
Katalóg zostavil Ing. Marián Ondrejmiška a kol.
Vysvetlivky skratiek
Ag – striebro
Au – zlato
Av. – averz
Rv. - reverz
b.z. – bez značky
Bz - bronz
Cu – meď
č. – číslo
čiast.- čiastočne
dr.úd. – drobné údery
fl. – fľak
g – gram
hr. – hrana
hr.a - čitateľná z averzu
st.poč. – stopa po počítačke
spr. – sprava
u. - uško
var. – variant
Bi - bimilénium
hr.b - čitateľná z reverzu
jednostr. – jednostranná
natrh. –natrhnutý
mat. – materiálu
náhr. ser. – náhradná seria
nečit. – nečitateľný
nep. - nepatrný
nesig. – nesignovaná
Ni – nikel
n. 15 ks – náklad 15 ks
n.škv. – nepatrná škvrna
patin.-patinovaný
postr. – postriebrený
pozlát. – pozlátený
vľ. – vľavo
vlas.škr. – vlasové škrabance
vpr. – vpravo
vyl. – vylomená
použ. - použitá
prask. – prasknutý
prelož. – preloženie
preraz. – prerazený
punc. – puncovaný
R – vzácny
RR – veľmi vzácny
riad. - riadkový
RL- razebný lesk
ser. – seria
sign. - signované
škr. - škrabanec
škv. - škvrna
stoj.- stojací
vytr. - vytrhnutá
vyp.- vypadlá po korozi
zach. - zachovalá
zľ. - zľava
3
Použitá literatúra :
B
Č
Dav
Fi
H
JP
KM
MNB
Min
N
Nov.
Seaby
Sear
S
V
VP
WPM
XC
Y
Bajer, Holna, Kohout: Papírová platidla Československa, České a Slovenské republiky 1919-2010, Praha 2010
Čapek Václav : Nouzová papírová platidla Rakouska, ČNS papírová platidla 1985
Davenport, J.S. : European Crowns and Talers, German Talers, Seculav, Church and City Talers, Dollars of Africa,
Asia & Oceania, Silver guedens, Buffalo – Galesburg – London – Frankfurt – Neuwied 1947 – 1992
Fischer: Katalog Monet Polskich 2011 , XX, XIX w. i monety koronne Stanislawa Augusta Poniatowskiego
Petr Haimann: Slovník autorů a zhotovitelů mincí, medailí, plaket, vyznamenání a odzaků, Libri 2006
Januzs Parchimowicz: Münzkatalog Russland.Sowjetnnion und Nachfolgestaaten in Europa 1894-2006; 2007
Krause-Mishler : Standart Catalog of World coins 22th edition 1995
Standart Catalog of World coins 27th edition 2000
Standart Catalog of World coins 32th edition 2005
Standart Catalog of World coins 33th edition 2006
Catalog of World coins 5th edition 2011
Leányfalusi Károly – Nagy Ádám: A Forint – Fillér Pénzrendszer Magyarország fém-és papírpenzei 1946-2006; 2007
Elena Minarovičová – Milan Bystrický: Numizmatická príručka SNS Bratislava 1984
Vlastislav Novotný : Mince Ferdinanda III.
1627-1657 Hodonín 2009;
Mince Leopolda I.
1657-1705 Hodonín 2005
Mince Jozefa I
1705-1711 Hodonín 2003
Mince Františka II. Rákociho 1703-1711 Hodonín 2003
Mince Karola VI.
1711-1740 Hodonín 2002
Mince Márie Terézie
1740-1780 Hodonín 2001
Mince Františka Lotrinského 1740-1765 (1766-1780) Hodonín 2003
Mince Jozefa II.
1765-1790 Hodonín 2003
Mince Leopolda II.
1790-1792 Hodonín 2003
Mince Františka I.
1 792-1835 Hodonín 2000
Mince a korunovačné medaily Ferdinanda V. 1835-1848 Hodonín 1996
Mince Františka Jozefa I. 1848-1916 Hodonín 2008
Mince Československa 1918-1992, ČR a SR 1993-2011 Hodonín 2010
Mince Československa 1918-1992, ČR a SR 1993-2012 Hodonín 2012
Emil Novák : Naši prezidenti na mincích, medailích a plaketách 1918-1993-2008
H.A.Seaby, J.kozubski : Greek Coins and their Values, Seaby London 1974
David R.Sear : Roman Coins and their values, Vol .I-II., Spink London 2000-5
Greek Coins and their Values, Vol. 1-2, Seaby London 2000
Günter Schön – Gerhard Schön : Kleiner Deutscher Münzkatalog 2009
Kleiner Deutscher Münzkatalog 2001
Kleiner Deutscher Münzkatalog 1999
Stanislav Valovič: Numizmatický katalóg československých, slovenských a českých mincí 1918-2011
Numizmatický katalóg mincí rakúskeho cisárstva a Rakúska-Uherska 1835-1918
P.R.Velický : Majster Peter z Kremnice KPN Kralupy nad Vltavou 1982
C.R.Bruce II., N.Shafer : Standart Catalog of World Paper Money 6th edition 2000
A.Pick, N.Shafer, C.R.Bruce II. Standart Catalog of World Paper Money 7th edition 1997
G.S.Cuhaj Standart Catalog of World Paper Money 16th edition 2010
X. Calico E. – The Roman Aurei Catalogue Barcelona 2003
Yeoman R. S.: Modern WOrld Coins, Racine, Wisconsin 1972
4
Zlato
Rím - Vespasian 69-79
1. Aureus Av.:IMP CAESAR VESPASIANVS AVG., ovenčený portrét zprava so
stuhou; Rv.: PON MAX TRP COS VI, Victória vľavo s vencom a stuhou,pri nohách
vľavo i vpravo had; min.Rím 75, Au 7,02g,19,17-19,52 mm, škr.,
zriedkavý výskyt, XC 665; C-I 395-370,RIC II. 24-92; CRE II 31-168
1/2
300.00
František Jozef I
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
4 Dukát 1915 novorazba Au, 13,96g N 117,V 119 vl.škr.
1 Dukát 1872 A
Au, 3,48g
N 110, V 114 vl.škr.,fl.
1 Dukát 1915 novorazba Au, 3,49 g
N 110,V 114 vl.škr.
10 korunák 1897 bz
Au 3,38g
N 130,V 86 vl.škr.,hr.
10 korunák 1905 bz
Au 3,38g
N 130,V 86 vl.škr.
10 korunák 1908 bz 60.výr.vlády Au 3,38g N 160, V 160
10 korunák 1908 bz 60.výr.vlády Au 3,38g N 160, V 160
10 korunák 1909 bz Au 3,38g N 131, V 87 vl.škr.,fl.
10 korunák 1909 bz Au 3,38g N 131, V 87 vl.škr.
10 korunák 1910 KB Au 3,38g N 133,V 106 vl.škr.,hr.
10 korunák 1911 KB Au 3,38g N 133,V 106 vl.škr.
10 korunák 1913 KB Au 3,38g N 133, V 106 vl.škr.,dr.hr.
R
0/0
1/1
0/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
600.00
230.00
150.00
130.00
130.00
140.00
140.00
130.00
130.00
130.00
130.00
300.00
RR
R
R
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
2500.00
1800.00
640.00
320.00
340.00
480.00
360.00
350.00
ČSSR 1978-1982
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
10 Dukát 1978
5 Dukát 1978
2 Dukát 1978
1 Dukát 1978
1 Dukát 1979
1 Dukát 1980
1 Dukát 1981
1 Dukát 1982
Au 986, 42 mm, 34,9g (3489 ks)
Au 986, 34 mm, 17,45g (3648 ks)
Au 986, 25 mm, 6,982g (4898 ks)
Au 986, 19,75 mm, 3,49g (7707 ks)
Au 986, 19,75 mm, 3,49g (3283 ks)
Au 986, 19,75 mm, 3,49g (1808 ks)
Au 986, 19,75 mm, 3,49g (2138 ks)
Au 986, 19,75 mm, 3,49g (2382 ks)
N 138d, V 13
N 138c, V 12
N 138b, V 11
N 138a, V 10
N 138a, V 10
N 138a,V 10
N 138a,V 10
N 138a,V 10
Slovenská republika 1993-2008
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
10 000 Sk 2003 10.výr. SR AuPd bimetal
N 8, V 69
10 000 Sk 2004 Vstup do EU AuPd bimetal
N 10, V 70
10 000 Sk 2004 Vstup do EU AuPd bimetal
N 10, V 70
10 000 Sk 2004 Vstup do EU AuPd bimetal
N 10, V 70
5 000 Sk 1994 Svätopluk Au
N 1, V 58
5 000 Sk 1997 Banská Štiavnica Au N2, V 59
5 000 Sk 1998 Spišský hrad Au
N3, V 60
5 000 Sk 1999 Kremnica-500.výr.razby toliarov Au
N4, V 61
5 000 Sk 2001 Zač. 3.tisícročia AuAgPt 37,23g trimetal N6, V62
5 000 Sk 2001 Zač. 3.tisícročia AuAgPt 37,23g trimetal N6, V62
5 000 Sk 2002 Vlkolínec Au
N 7, V 63
5 000 Sk 2004 Bardejov Au
N 11, V 64
5 000 Sk 2005 Korunovácia Leopolda I. Au N 12, V 65
5 000 Sk 2006 Mojmír II. Au
N 13, V 66
5 000 Sk 2008 Korunovácia Mateja II Au N 14,V 67
10 korunák 2008 zlatá replika, Au 999,
N 7, V 20
proof 700.00
proof 670.00
proof 670.00
proof 670.00
proof 1200.00
proof 400.00
proof 400.00
proof 600.00
proof 400.00
proof 400.00
proof 370.00
proof 370.00
proof 400.00
proof 450.00
proof 450.00
proof 650.00
Slovenská republika 200938. 100 eur 2010 Drevené kostolíky UNESCO, AuAgCu 9,5g, N SKSb.Z1
proof
450.00
5
Rakúsko rep. 1918-1934
39. 25 Schilling 1926 Au 5,88g
40. 25 Schilling 1931 Au 5,88g
SS 45 vl.škr.
SS 45 fl.
1/1
1/1
200.00
220.00
1/1
200.00
0/0
300.00
1/1
250.00
1/1
230.00
1/1
1/1
1/1
160.00
220.00
180.00
1/1
280.00
R
proof
180.00
R
proof
170.00
-0/0-
120.00
-1/1-
28.00
-1/1-
25.00
1/2
20.00
1/1
28.00
1/1
20.00
2/1-
18.00
Holandsko
41. 10 Gulden 1876 Willm III. Au 900, 6,68g,
KM 106
Poľsko
42. 10 Zl 1925 Bolesław Chrobry Au 3,225 g
Fi OB 024
R
Rusko
43. 10 Rubeľ 1911 Mikuláš II. Au 900, 8,58 g
KM 64
Švajčiarsko
44. 20 Frank 1927
Au 6,451g
KM 35.1
Nemecko
45. 10 Mark 1899 A Wilhelm II. Au 3,92 g SS 19 vl.škr.,fl.
46. 10 Mark 1902 D Otto
Au 3,96 g SS 16 vl.škr.,fl.
47. 10 Mark 1906 J Hamburg
Au 3,96 g SS 11 vl.škr.,fl.
R
USA
48. 5 Dollár 1904 Au 8,32 g KM CH vl.škr.,fl.
ČSSR
49. 1968, Svoboda,Dubček- medaila k 50.výr.vzniku ČSR; Au 986,
4,16g, 18,5 mm, Nov. 07.005
50. 1968, Dubček/mapa ČSR, Hradčany;- medaila k okupácii ČSR.
aug. 1968; Au 986, 3,48g, 17,7 mm, č. 1123
Antika
Grécko - Moersia
51. Drachma Istros 400-350 Av.: dve hlavy proti sebe; R.: orol nad
delfínom, hore ETRIH, dole znak; 18mm, 5,52g Scaby 705
Grécko - Macedónia
52. Cassande 316-297 pr.Kr., Av.: hlava Herkula v levej koži; Rv.:
jazdec na koni vpr., v poli AI, dole: KAEEANDROY
bronz, 19 mm; Seaby 554 vyp., nedoraz.
R
Rím Hadrian 117-138
53. Denár Av.:hlava, vľavo opis: HADRIANVS, vpravo: AVG; Rv.:vľavo stojaci
Fides, opis: FIDES PVBLICA; 17mm, 2,99g, K 36 okr.razbou
Rím Faustina st. +141
54. Denár, DIVA FAVSTINA/AVGVSTA, vľavo stojaca Vesta drží fakľu
a sošku; 16 mm, Kank 14 RIC 719
Rím Commodus 177-192
55. Denár; Rv.: cisár obetuje na oltári PMTRPVIIII IMP VIII COS PP
16x18 mm, 3,27g , okr.razbou
56. Denár; Rv.:Fortuna sedí vľ. drží roh hojnosti a kormidlo, PMTRP
XI IMP VII COS IIII PP , dole: FOR RED; 17x18 mm, Kank.10, RIC 131
Rím pre Egypt
57. Bill.tertradrachma Diocletianus 284-305;Av.: hlava, opis;
Rv: vľ.stoj.Tyché L-B s rohom hojnosti; K 65
6
Jagelovci
Vladislav II. Jagelovský 1471-1516
58. Toliar 1499; 1500 A; 1500 B; 1504; 1506 A; 1506 B; 1506 C
Súbor 7 kusov replík toliarových razieb, ktoré dal raziť za vlády
Vladislava II,komorský gróf Ján Thurzo Ag 925 starostriebro
patin; J.Černaj 1999, orig. drev.kazeta, certifikát
0/0
280.00
1-2
0-2
1/1
0-2
1-2
1-2
0-1
10.00
10.00
8.00
13.00
10.00
10.00
10.00
1-1
9.00
Československo
ČSR 1918-1939
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
20 Kčs 1937 ; 10 Kčs 1928 TGM ,32 Ag N 14;13;11 3 ks
20 Kčs 1937 ; 10 Kčs 1928 TGM, 32 Ag N 14;13;11 3 ks
20 Kčs 1937 Úmrtie T.G. Masaryka
N 14
5 Kčs 1925(CuNi); 28,29,31,32(Ag); 38(Ni) N 10 6 ks hr.,škr.
1 Kčs 1923,24,29,30("R"),37
N 7 5 ks
20 Halierov 1921,24,25,26,28,31,37,38
N 4 8 ks
10 Halierov 1931, 33 („R“), 37,38 N 3, V 3 patina 4 ks
ČSR 1945-1953
66. 100 Kčs 1949 J.V.Stalin; 1951 Gottwald
N 49;50
2 ks
ČSSR 1961-1990 proof
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
500 Kčs 1981
500 Kčs 1983
500 Kčs 1987
500 Kčs 1988
500 Kčs 1988
100 Kčs 1978
100 Kčs 1978
100 Kčs 1979
100 Kčs 1980
100 Kčs 1980
100 Kčs 1980
100 Kčs 1981
100 Kčs 1981
100 Kčs 1982
100 Kčs 1982
100 Kčs 1983
100 Kčs 1983
100 Kčs 1983
100 Kčs 1983
100 Kčs 1984
100 Kčs 1984
100 Kčs 1984
100 Kčs 1985
100 Kčs 1985
100 Kčs 1985
100 Kčs 1985
100 Kčs 1985
100 Kčs 1986
100 Kčs 1987
Ľudovít Štúr
N 144, V 101
Národné divadlo
N 153, V 102
Josef Lada
N 168, V 103
Matica Slovenská N 171, V 104
20.výr.Čs.federácie N 175, V 105
Julius Fučík
N 136, V 62
Karel IV.
N 138, V 63
Ján Botto
N 139, V 64
Bohumír Šmeral
N 143, V 67
Petr Parléř
N 141, V 65
Československá spartakiáda N 142, V 66
Človek v kozme
N 145, V 68
Otakar Španiel
N 146, V 69
Ivan Olbracht
N 147, V 70
Koňská železnica Č.Budějovice-Linec N 148, V 71
Karel Marx
N 149, V 72
Jaroslav Hašek
N 150, V 73
Samo Chalúpka
N 151, V 74
Národné divadlo N 152, V 75
Matej Bel
N 154, V 76
Jan Neruda
N 155, V 77
Antonín Zápotocký N 156, V 78
Ján Hollý
N 157, V 79
MS v ledním hokeji N 158, V 80
Martin Kukučín
N 159, V 81 ulomená plomba
Konferencia Helsinky N 160, V 82
Petr Brandl
N 161, V 83
Karel Hynek Mácha
N 167, V 84
Banícka akadémia v B.Štiavnici N 170, V 85
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
110.00
120.00
100.00
100.00
100.00
40.00
50.00
40.00
35.00
40.00
35.00
35.00
40.00
40.00
45.00
40.00
40.00
55.00
35.00
50.00
40.00
40.00
50.00
40.00
45.00
40.00
40.00
35.00
35.00
7
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
100 Kčs 1988 Svet.výstava poštových známok N 173, V 86
100 Kčs 1988 Martin Benka N 174, V 87
100 Kčs 1989 17. listopad
N 177, V 88
100 Kčs 1990 Karel Čapek
N 178, V 89
100 Kčs 1990 Jan Kupecký N 179, V 90
50 Kčs 1975 S.K.Neumann
N 130, V 38 (ulomená plomba)
50 Kčs 1978 650 rokov Mincovne Kremnica N 137, V 41
50 Kčs 1979 IX. zjazd KSČ
N 140, V 42
50 Kčs 1979 IX. zjazd KSČ
N 140, V 42
50 Kčs 1986 Telč
N 165, V 46
50 Kčs 1986 Český Krumlov N 166, V 47
50 Kčs 1986 Bratislava
N 164, V 45
50 Kčs 1986 Levoča
N 163, V 44
50 Kčs 1986 Praha
N 162, V 43
50 Kčs 1987 Kôň Převalského N 169, V 48
50 Kčs 1988 Juraj Jánošík
N 172, V 49
50 Kčs 1989 Železnica Břeclav - Brno N 176, V 50
10 Kčs 1968 Národní divadlo v Praze N 114, V 19
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
35.00
35.00
35.00
35.00
55.00
35.00
40.00
40.00
40.00
30.00
30.00
40.00
30.00
40.00
35.00
35.00
35.00
100.00
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
-0/01/1
1/1
1/1
1/1
1/1
8.00
8.00
8.00
8.00
9.00
8.00
12.00
16.50
10.50
10.00
10.00
10.50
10.50
10.50
10.00
10.50
10.50
10.50
10.50
10.00
10.50
10.00
10.50
10.50
10.50
8.00
20.00
8.00
8.00
10.00
10.00
9.00
ČSSR 1961-1990
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
100 Kčs 1974 150.výr.nar. B.Smetany
N 128
100 Kčs 1976 100.výr.úmrtia J.Kráľa
N 131
100 Kčs 1976 100.výr.nar.V.Kaplana
N 132
100 Kčs 1977 300.výr.úmrtie V.Hollara N 134
100 Kčs 1977 300.výr.úmrtie V.Hollara N 134
100 Kčs 1978 75.výr.nar. J.Fučíka
N 136
100 Kčs 1978 600.výr.úmrtie Karla IV.
N 138
100 Kčs 1980 650.výr.nar.Petra Parléře N 141
100 Kčs 1980 Československá spartakiáda 1980 N 142
100 Kčs 1980 100.výr.nar. Bohumila Šmerala N 143
100 Kčs 1980 100.výr.nar. Bohumila Šmerala N 143
100 Kčs 1981 Človek v kozme 1961-1981
N 145
100 Kčs 1981 100.výr.nar. Otakara Španiela
N 146
100 Kčs 1982 100.výr.nar. Ivana Olbrachta
N 147
100 Kčs 1982 Koňská železnice Č.Budějovice-Linec N 148
100 Kčs 1983 100.výr.úmrtia Karla Marxe
N 149
100 Kčs 1983 100.výr.nar. Jaroslava Haška
N 150
100 Kčs 1983 100.výr. úmrtia Sama Chalúpku N 151
100 Kčs 1983 100.výr. otvorenia Národného divadla N 152
100 Kčs 1984 100.výr.nar. Mateja Bela
N 156
100 Kčs 1984 150.výr.nar. Jana Nerudy
N 155
100 Kčs 1985 200.výr.nar. J. Hollého
N 157
100 Kčs 1985 125.výr.nar. Martina Kukučína N 159
100 Kčs 1985 10.výr. Konferencie v Helsinkách N 160
100 Kčs 1985 250.výr.nar. Petra Brandla
N 161
50 Kčs 1971 50.výr KSČ N 121
50 Kčs 1971 50.výr KSČ N 121 odlomený pant,patina,takmer proof
50 Kčs 1971 50.výr.úmrtia P.O.Hviezdoslava N 122
50 Kčs 1973 25.výr. Víťazného februára
N 126
50 Kčs 1974 100.výr.nar. J.Jesenského
N 129
50 Kčs 1977 120.výr.úmrtia J.Kollára
N 133
50 Kčs 1978 100.výr.nar. Z.Nejedlého
N 135
8
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
50 Kčs 1978 100.výr.nar. Z.Nejedlého
50 Kčs 1978 650.výr. Mincovne Kremnica
50 Kčs 1979 30.výr. IX.zjazdu KSČ
50 Kčs 1988 300.výr.nar. J.Jánošíka
25 Kčs 1965 20.výr. Oslobodenia
25 Kčs 1965 20.výr. Oslobodenia
25 Kčs 1970 50.výr. SND
25 Kčs 1970 25.výr. Oslobodenia
25 Kčs 1970 25.výr. Oslobodenia
5 Kčs 1973 2 var. čísla 7
5 Kčs 1974 3 var. čísla 4
Súbor obehových mincí 1980
Súbor obehových mincí 1982
Súbor obehových mincí 1983
Súbor obehových mincí 1983
Súbor obehových mincí 1986 obal kartón
Súbor obehových mincí 1987 obal kartón
Súbor obehových mincí 1988 obal kartón
Súbor obehových mincí 1988 obal kartón
Súbor obehových mincí 1989 obal kartón
Súbor obehových mincí 1989 obal kartón
Súbor obehových mincí 1990 obal kartón
Súbor obehových mincí 1990 obal kartón
N 135
N 137
N 140
N 172
N 109
N 109
N 118
N 119
N 119
N 69 2 ks
N 69 3 ks
N 92, V 10
N 93, V 11
N 94, V 12
N 94, V 12
N 95, V 14
N 95, V 14
N 96, V 14
N 96, V 14
R
1/1
0/0
0/0
0/0
1/1
0/0
1/1
0/0
0/0
1/1
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
10.00
10.00
9.50
10.00
7.00
8.00
12.00
6.00
6.00
9.00
15.00
10.00
10.00
12.00
10.00
70.00
30.00
25.00
17.00
24.00
20.00
16.00
20.00
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
100.00
120.00
50.00
50.00
60.00
80.00
60.00
60.00
120.00
120.00
120.00
120.00
60.00
50.00
50.00
45.00
50.00
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
12.00
20.00
20.00
24.00
25.00
30.00
30.00
25.00
ČSFR 1990-1992 proof
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
500 Kčs 1992
500 Kčs 1993
100 Kčs 1990
100 Kčs 1990
100 Kčs 1991
100 Kčs 1991
100 Kčs 1992
100 Kčs 1992
100 Kčs 1993
100 Kčs 1993
100 Kčs 1993
100 Kčs 1993
50 Kčs 1990
50 Kčs 1991
50 Kčs 1991
50 Kčs 1991
50 Kčs 1991
J.A.Komenský
N 189, V 106
Československý tenis N 192, V 107
Veľká Pardubická
N 180, V 91
Bohuslav Martinů
N 182, V 94
Antonín Dvořák
N 184, V 95
W. A. Mozart
N 185, V 96
Lidice Ležáky
N 190, V 97
Moravské zemské muzeum v Brne N 191, V 98
Muzeálna slovenská spoločnosť
N 194, V 100
Muzeálna slovenská spoločnosť
N 194, V 100
Břevnovský kláštor
N 193, V 99
Břevnovský kláštor
N 193, V 99
Sv.Anežka Česká
N 181, V 51
Parník Bohemia
N 183, V 52
Mariánské Lázně
N 186, V 53
Piešťany
N 187, V 54
Karlovy Vary
N 188, V 55
ČSFR 1990-1992
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
Súbor 10-, Kčs mincí 1990-1993
N 99, V 18
(5 ks)
Súbor obehových mincí 1991 žetón Kremnica
N 97a, V 15
Súbor obehových mincí 1991 žetón Kremnica
N 97a, V 15
Súbor obehových mincí 1991 (10.- Kčs - Štefánik) N 97b, V 16
Súbor obehových mincí 1991 (10.- Kčs - Štefánik) N 97b, V 16
Súbor obehových mincí 1992 ( 10,- Kčs - Rašín) N 98, V 17
Súbor obehových mincí 1992 ( 10,- Kčs - Rašín) N 98, V 17
Súbor obehových mincí 1992 ( 10,- Kčs - Rašín) N 98, V 17
9
Česká republika
Česká republika 1993-2011
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
200 Kč 1994 Konská električka Brno
N MPCZ 4
200 Kč 1997 Osobný autom. "President", certif. N MPCZ 13
200 Kč 1997 Osobný autom. "President" N MPCZ 13
200 Kč 1998 F. Kmoch
N MPCZ 19
200 Kč 1998 Korunovácia Přemysla I.Otakara N MPCZ 20
200 Kč 2008 Český zväz ľadového hokeja, certif. N MPCZ 66
200 Kč 2008 Český zväz ľadového hokeja, certif. N MPCZ 66
200 Kč 2008 V. Ponrepa certif.
N MPCZ 64
200 Kč 2009 Jehuda Löw ben Becatel certif. N MPCZ 70
Súbor obehových mincí 1994 Hamburg,Jablonec N 2a, V 2a
Súbor obehových mincí 2004 Vstup ČR do EU
Súbor obehových mincí 2004 MS v ľadovom hokeji
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
proof
0/0
0/0
proof
0/0
0/0
0/0
16.00
18.00
16.00
16.00
16.00
30.00
15.00
15.00
30.00
20.00
35.00
25.00
-0/00/0
0/0
0/0
0/0
1-1
9.00
8.00
10.00
10.00
8.00
12.00
0-2
26.00
0-2
20.00
Slovenská republika
Slovenská republika 1939-1945
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
50 Ks 1944 5 .výr.vzniku SR N 35
20 Ks 1939 Tiso
N 34
20 Ks 1939 Tiso
N 34; V P1
20 Ks 1939 Tiso
N 34; V P1
20 Ks 1941 Cyril a Metod
N 33
20 Ks 1941 Cyril a Metod obe var. N 33.v; V 10.1.2 2 ks
5 Halierov 1942 ("R"); 10 Hal.1939,42; 20 Hal.1940,42("R"),
42(Al),43; 50 Hal.1940("RR"),41,43
10 ks
213. 5 Halierov 1942("R");10 Hal.1939,42; 20 Hal.1940,42("R"),42,43;
50 Hal. 1941,43
9 ks
R
R
R
Slovenská republika 1993-2008 proof
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
2000 Sk 2000 Bimilénium N 30, V 56
1000 Sk 2003 10.výr.vzniku SR (štvorec so zaobl.rohmi) N 38, V 54
1000 Sk 2003 10.výr.vzniku SR (štvorec so zaobl.rohmi) N 38, V 54
1000 Sk 2008 Rozlúčka s korunou N 54, V 55
500 Sk 1994 Slovenský raj
N 7,V 43 etue s plombou
500 Sk 1997 Pieninský národný park N 19,V 44
500 Sk 1999 Tatranský národný park N 26,V 45
500 Sk 1999 Kremnica - 500.výr.razby toliarov N 28,V 46
500 Sk 2000 Samuel Mikovíni N 31,V 47
500 Sk 2001 Malá Fatra
N 33,V 49
500 Sk 2001 Začiatok 3.tisícročia trojuholník, N 34,V 48
500 Sk 2001 Začiatok 3.tisícročia trojuholník, N 34,V 48
500 Sk 2005 Slovenský kras
N 45,V 50
500 Sk 2006 Muránska planina N 48,V 51
500 Sk 2007 Pevnosť Komárno N 51,V 52
500 Sk 2008 Národný park-Nízké Tatry
N 53,V 53
200 Sk 1993 150 rokov spisovnej slovenčiny N 2,V 4
200 Sk 1993 Ján Kollár N 3,V 5
200 Sk 1994 M O V
N 4,V 6
200 Sk 1994 Janko Alexy N 5,V 7
200 Sk 1994 D-DAY
N 6,V 8
R
proof 850.00
proof 100.00
proof
90.00
proof 100.00
proof 220.00
proof 450.00
proof 1200.00
proof 1600.00
proof 350.00
proof 300.00
proof 100.00
proof 110.00
proof 100.00
proof 160.00
proof 200.00
proof 100.00
proof
70.00
proof
70.00
proof
50.00
proof
70.00
proof 260.00
10
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
200 Sk 1995 Pavol Jozef Šafárik N 8,V 10
200 Sk 1995 Mikuláš Galanda
N 9,V 9
200 Sk 1995 Rok ochrany prírody
N 10,V 12
200 Sk 1995 1.električka v Bratislave N 11,V 11
200 Sk 1996 Samuel Jurkovič
N 12,V 14
200 Sk 1996 Jozef Cíger Hronský N 13,V 13
200 Sk 1996 Slovenský Olympijský Tím N 14,V 16
200 Sk 1996 Zubačka Štrbské Pleso
N 15,V 15
200 Sk 1996 Móric Beňovský
N 16,V 17
200 Sk 1997 Svetozár Hurban Vajanský N 17,V 19
200 Sk 1997 Banská Štiavnica
N 18,V 18
200 Sk 1997 Štefan Moyzes
N 20,V 20
200 Sk 1998 Slovenská národná galéria N 21,V 22
200 Sk 1998 Prvý parný vlak na Slovensku N 22,V 21
200 Sk 1998 Slovenské povstanie
N 23,V 24
200 Sk 1998 Spišský hrad
N 24,V 23
200 Sk 1998 Ján Smrek
N 25,V 25
200 Sk 1999 Pavol Országh Hviezdoslav N 27,V 26
200 Sk 1999 Slovenská filharmónia
N 29,V 27
200 Sk 2000 Juraj Fándly
N 32,V 28
200 Sk 2001 Alexander Dubček
N 35,V 29
200 Sk 2002 Ľudovít Fulla
N 36,V 31
200 Sk 2002 Vlkolínec
N 37,V 30
200 Sk 2003 Imrich Karvaš
N 39,V 33
200 Sk 2003 Jozef Škultéty
N 40,V 32
200 Sk 2004 Wolfgang Kempelen
N 41,V 34
200 Sk 2004 Vstup SR do EU
N 42,V 35
200 Sk 2004 Bardejov
N 43,V 36
200 Sk 2004 Ján Andrej Segner
N 44, V 37
200 Sk 2005 Bratislavské korunovácie N 46,V 38
200 Sk 2005 Bratislavský mier
N 47,V 39
200 Sk 2006 Karol Kuzmány
N 49,V 40
200 Sk 2007 Jozef Maximilián Petzval
N 50,V 41
200 Sk 2008 Andrej Kmeť
N 52,V 42
100 Sk 1993 Vznik SR
N 1,V 3
Súbor mincí 2000 + žeton bimetal, drevená kazeta N 8, V 9
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
160.00
160.00
220.00
220.00
210.00
160.00
150.00
320.00
400.00
150.00
230.00
180.00
210.00
220.00
160.00
230.00
200.00
200.00
310.00
150.00
60.00
50.00
50.00
40.00
40.00
40.00
50.00
30.00
40.00
40.00
50.00
50.00
50.00
50.00
40.00
130.00
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
40.00
45.00
45.00
45.00
50.00
50.00
45.00
50.00
50.00
40.00
40.00
45.00
20.00
70.00
Slovenská republika 1993-2008
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
500 Sk 1994
500 Sk 1997
500 Sk 1997
500 Sk 1997
500 Sk 1999
500 Sk 1999
500 Sk 2000
500 Sk 2000
500 Sk 2001
500 Sk 2001
500 Sk 2001
500 Sk 2005
500 Sk 2005
500 Sk 2006
Slovenský raj
N 7, V 43
Pieninský národný park N 19, V 44
Pieninský národný park N 19, V 44
Pieninský národný park N 19, V 44
Kremnica - 500.výr.razby toliáru N 28,V 46
Tatranský národný park N 26, V 45
Samuel Mikovíni
N 31, V 47
Samuel Mikovíni
N 31, V 47
Začiatok 3.tisícročia (trjuhoľník) N 34, V 48
Národný park Malá Fatra
N 33, V 49
Národný park Malá Fatra
N 33, V 49
Národný park Slovenský kras N 45, V 50
Bratislavský mier
N 47
Muránská planina
N 48, V 51
11
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
500 Sk 2007 Pevnosti v Komárne N 51,V 52
200 Sk 1993 150 rokov spisovnej slovenčiny N 2, V 4
200 Sk 1993 Ján Kollár
N 3, V 5
200 Sk 1994 100.výr MOV N 4, V 6
200 Sk 1994 Janko Alexy
N 5, V 7
200 Sk 1994 Janko Alexy
N 5, V 7
200 Sk 1994 D-DAY , SNP
N 46, V 8
200 Sk 1995 Mikuláš Galanda
N 9, V 9
200 Sk 1995 Pavol Jozef Šafárik N 8, V 10
200 Sk 1995 1. električka v Bratislave N 11, V 11
200 Sk 1995 Rok ochrany prírody N 10, V 12
200 Sk 1997 Banská Štiavnica
N 18, V 18
200 Sk 1998 Spišský hrad
N 24, V 23
200 Sk 1998 150.výr.vzniku SNR N 23, V 24
200 Sk 1999 Slovenská filharmónia N 29, V 27
200 Sk 1999 Pavol Országh Hviezdoslava N 27, V 26
200 Sk 2000 Juraj Fándly
N 32, V 28
200 Sk 2001 Alexandr Dubček N 35, V 29
200 Sk 2002 Ľudovít Fulla N 36, V 31
200 Sk 2002 Ľudovít Fulla N 36, V 31
200 Sk 2002 Ľudovít Fulla N 36, V 31
200 Sk 2002 Vlkolínec N 37, V 30
200 Sk 2002 Vlkolínec N 37, V 30
200 Sk 2003 Imrich Karvaš N 39, V 33
200 Sk 2003 Jozef Škultéty N 40, V 32
200 Sk 2003 Imrich Karvaš N 39, V 33
200 Sk 2004 Wolfgang Kempelen N 41,V 34
200 Sk 2004 Wolfgang Kempelen N 41,V 34
200 Sk 2004 Vstup SR do EU N 42, V 35
200 Sk 2004 Vstup SR do EU N 42, V 35
200 Sk 2004 UNESCO - Bardejov N 43, V 36
200 Sk 2004 UNESCO - Bardejov N 43, V 36
200 Sk 2004 Ján Andrej Segner
N 44, V 37
200 Sk 2005 Korunovácia Leopolda I. v Bratislave N 46, V 38
200 Sk 2005 Bratislavský mier N 47, V 39
200 Sk 2006 Karol Kuzmány
N 49, V 40
200 Sk 2007 Jozef Maximilian Petzval N 50, V 41
200 Sk 2008 Andrej Kmeť N 52, V 42
100 Sk 1993 Vznik SR
N 1, V 3
Súbor obehových mincí 1993
Súbor obehových mincí 1993
Súbor obehových mincí 1993
Súbor obehových mincí 1994
Súbor obehových mincí 1994
Súbor obehových mincí 1994
Súbor obehových mincí 1995 Bratislava
Súbor obehových mincí 1995 Bratislava
Súbor obehových mincí 1996 Košice
Súbor obehových mincí 1996 Košice
Súbor obehových mincí 1996 Košice
Súbor obehových mincí 1997 Banská Bystrica
Súbor obehových mincí 1997 Banská Bystrica
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
55.00
12.00
12.00
12.00
15.00
15.00
16.00
12.00
12.00
12.00
14.00
16.00
12.00
12.00
16.00
15.00
15.00
16.00
15.00
15.00
12.00
16.00
16.00
15.00
16.00
15.00
15.00
12.00
16.00
15.00
16.00
16.00
16.00
14.00
18.00
18.00
20.00
20.00
7.00
10.00
11.00
10.00
8.00
8.00
8.00
29.00
25.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
Súbor obehových mincí 1997
Súbor obehových mincí 1998
Súbor obehových mincí 1998
Súbor obehových mincí 1999
Súbor obehových mincí 2001
Súbor obehových mincí 2001
Súbor obehových mincí 2002
Súbor obehových mincí 2002
Súbor obehových mincí 2002
Súbor obehových mincí 2002
Súbor obehových mincí 2003
Súbor obehových mincí 2003
Súbor obehových mincí 2003
Súbor obehových mincí 2004
Súbor obehových mincí 2004
Súbor obehových mincí 2008
Banská Bystrica
Kremnica
Kremnica
Vysoké Tatry
Bojnice
MS v hokeji - SR majster sveta
MS v hokeji - SR majster sveta
Oravský hrad
Oravský hrad
675 rokov Kremnice
Vstup SR do EU kartón
Vstup SR do EU kartón
90. výr. Pittsburskej dohody
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
12.00
18.00
18.00
16.00
11.00
11.00
11.00
28.00
30.00
11.00
18.00
18.00
30.00
14.00
15.00
22.00
proof
0/0
proof
50.00
20.00
30.00
0/0
0/0
0/0
0-1-
100.00
25.00
25.00
6.50
1/1
10.00
-1/1-2/2
60.00
12.00
2/2
-0/0-
6.00
12.00
1/1
1/1
50.00
10.00
2/2
1/1
7.00
7.00
2/2
8.00
Slovenská republika 2009353.
354.
355.
356.
20 € 2009 Národný park Veľká Fatra N 2, V 2
10 € 2009 Aurel Stodola
N 1, V 1
10 € 2009 Aurel Stodola
N 1, V 1
2 € 2009 Prvá zberateľská karta (pamätná minca 17.nov.1989-2009)
podpis autora -P.Károly limitovaný vl. náklad 1000 ks
357. Startovací balíček euromincí 2009
358. Startovací balíček euromincí 2009
359. Súbor obehových euromincí 2009
Habsburgovci
Habsburgovci - Rudolf II. 1576-1611
360. 1 Denár 1589 KB, 1593 KB
2 ks
okr.razbou
Habsburgovci - Jozef II. 1780-1790
361. 1 Toliar krížový 1784 Brusel N 38 7xškr.a ryhy v A aj R
362. 1/4 Toliar 1788 H krížový N 35
R
Habsburgovci - František I. 1792-1835
363. 20 Grajciar 1831 A
N 53
364. 7 Grajciar 1802 B N 26
škr.
František Jozef I Rakúsko
365. 2 Zlatka 1879 pamätná minca-str.svadba Ag 24,69g N 151 škr.
366. 5 korunák 1908 60.výr.vlády Ag 900 24g KM 2809
František Jozef I Uhorsko
367. 4 Grajciar 1868 KB
falzum ?
368. 20 Filler 1908 KB
N 73
Nemecko
Lippe-Detmold
369. Simon VII.(1613-27); 1/24 Toliara (Fürstengroschen-knížecí groš)
s titulem Mateja II. ; Sa 3144, Km 5 nedorazený, zvlnený
13
Prusko Wilhelm II 1888-1918
370. 3 Marky 1913 25.výr.vlády Wilhelma II. minc.Berlín
S 28
-0/0-
10.00
5 ks
0-1-
6.50
1/1
10.00
1/1
0/0
12.00
10.00
0/0
7.00
0/0
0-1-
12.00
6.50
0-1-
10.50
0/0
7.00
1/1
7.00
0-10-1-
10.50
10.50
2/2
16.00
0-1-
8.50
0-1-
8.50
0/0
6.00
0-1-
12.50
proof
proof
10.00
19.00
proof
proof
proof
proof
proof
35.00
34.00
34.00
40.00
40.00
Nemecko cisárstvo 1871-1922
371. 1/2 Marka 1905,15 A; 1915,18 F; 1915 J Ag
S 17
Nemecko 3.ríša 1933-1945
372. 5 RM 1938 A, Hindenburg
KM 94
Nemecko-BRD
373. 1 Marka 1950 D,F,G,J KM 110 4 ks škr.,hr.
374. 10 Mariek 1990 F Ag 625, 15,5g Friedrich I
S 173
Europa
Rakúsko
375. 2 Schilling 1928
Ag
Schubert
SS 47
Rakúsko 2002376. 5 € 2004 Ag 100 rokov futbalu certifikát
377. Súbor obehových euromincí 2008
KM 3113
Cyprus od 2008
378. Súbor obehových euromincí 2008
Dánsko
379. 2 Öre 1912 VBP GJ
KM 805
Fínsko 1894-1917
380. 50 Pennia 1916
KM 2.2
Fínsko od 2002
381. Súbor obehových euromincí 2007
382. Súbor obehových euromincí 2009
Francúzsko do 1959
383. 5 Frank 1847
Paris
Louis Philippe I.
Francúzsko
384. Súbor obehových euromincí 1999
Holandsko od 2002
385. Súbor obehových euromíncí 2003
Maďarsko 1989386. 200 Forint 1992
Ag
MNB M 13-1
Malta od 2008
387. Súbor obehových euromincí 2008
Poľsko 1945-1994
388. 20000 Zl 1991 225 let minc. Varšava bimetal
389. 50 Zl 1972 Fryderik Chopin Fi K 001
Fi K 071
Poľsko od 1995
390.
391.
392.
393.
394.
20 Zl 2007
20 Zl 2007
20 Zl 2008
20 Zl 2008
20 Zl 2008
Leon Wyczólkowski farebná klipa
Fi K(20) 047
Kazimierz Dolny
Fi K(20) 050
65.výr.povstania vo Varšavskom gete Fi K(20) 049
Ochrana prírody-sokol sťahovavý
Fi K(20) 048
Ochrana prírody-jašterica zelená
Fi K(20) 052
14
395. 10 Zl 2007 História poľskej jazdy-rytier 15.st. klipa Fi K(10) 092
396. 10 Zl 2007 150.výr.nar.Konráda Korzeniowskiego
hologram Fi K(10) 093
397. 10 Zl 2007 125.výr.nar.Karola Szymanowskiego Fi K(10) 091
398. 10 Zl 2008 40.výr. marca 1968
Fi K(10) 094
399. 10 Zl 2008 Bronislaw Pilsudski
Fi K(10) 099
400. 10 Zl 2008 180.výr. C B P
Fi K(10) 104
401. 10 Zl 2009 95.výr. Prvej kompánie
Fi K(10) 110
402. 10 Zl 2009 90.výr. N K Ú hologram
Fi K(10) 103
403. 10 Zl 2009 Varšavské povs.-T.Gajcy,pozl.stred Fi K(10) 109
404. 10 Zl 2009 Varšavské povs.-Krysztof Kamil Baczyňski
pozlátený vonkajší kruh
Fi K(10) 108
405. 10 Zl 2009 30.výr. Solidarity (farebná)
Fi K(10) 105
406. 10 Zl 2009 Czeslaw Niemen klipa
Fi K(10) 107
407. 10 Zl 2009 Czeslaw Niemen
Fi K(10) 106
408. 2 Zl 2004-2005 kompletná zbierka 16 ks Vojvodstvá v špec.albume
409. 2 Zl 2006-2008 kompletná zbierka 32 ks Historické mestá v špec.albume
proof
28.00
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
23.00
28.00
proof
proof
proof
proof
0/0
0/0
28.00
28.00
28.00
20.00
55.00
110.00
0/0
0/0
29.00
35.00
1/2
1/1
1/1
1/1
16.00
27.00
8.00
9.00
proof
8.00
proof
14.00
0-1-
8.50
0/0
32.00
0-1-
8.50
0-20/0
1/1
1/1
0/0
2/3
1/2
1/2
440.00
35.00
8.00
20.00
28.00
8.00
50.00
8.00
Rusko
410. 15 Kopejok 1916 Osaka Ag Mikuláš II. KM Y 21a.1
411. 10 Kopejok 1916 Osaka Ag Mikuláš II. KM Y 20a
412. 5 Kopejek 1777 EM Katarína II. Veľká 1762-1796
Jekaterinburg KM 59.3 hr.
413. 5 Kopejok 1866 EM Alexander II. KM Y 6a
414. 1 Kopejka Peter Veľký 1689-1725 Ag
415. Denga Ivan Hrozný 1538-1584
Ag
ZSSR 1923-1991
416. 1 Rubeľ 1990 130.výr.nar.A.P.Čechova KM Y 240 orig.etue
Slovinsko
417. 500 Tolarjev 1991
1.výr samostatnosti
KM 1
Slovinsko od 2007
418. Súbor obehových euromincí 2007
Španielsko 1949-2001
419. 2000 Pesetas 1990 Ag, 26,7g Olymp.symboly na OH ´92
KM 860
Španielsko od 2002
420. Súbor obehových euromincí 2003
Švajčiarsko
421. Rozpracovaná ročníková zbierka švajč.konfederácie od r.1848:
20 Franks až 1 Rapp v zbierkovej kvalite 0/0 (takmer proof) až
2/2 a úprave v mincových rámikoch 5x5cm pre albumy A4. Obsahuje
celkom 220 mincí v katal.cene 550 €, uvedených v sálovej aukcii
pol.č.422-435 a v korešpondenčnej aukcii pol.č. 1077-1282.
422. Položka zbierky : 20 Frank 2010 BERNINA BAHN 100.výr.prevádzky
423. Položka zbierky : 5 Frank 1974
S 47
424. Položka zbierky : 2 Frank 1914
S 29
425. Položka zbierky : 10 Rappen 1918 S 25a
426. Položka zbierky : 5 Rappen 1850
S 17
427. Položka zbierky : 5 Rappen 1889
S 24
428. Položka zbierky : 5 Rappen 1910
S 24
R
R
RR
R
15
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
Položka zbierky : 5 Rappen 1918
Položka zbierky : 2 Rappen 1866
Položka zbierky : 2 Rappen 1875
Položka zbierky : 2 Rappen 1879
Položka zbierky : 2 Rappen 1897
Položka zbierky : 2 Rappen 1899
Položka zbierky : 1 Rappen 1912
S 24a
S 16
S 16
S 16
S 16
S 16
S 15
R
R
R
RR
R
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/1
15.00
9.00
8.00
10.00
16.00
15.00
6.00
-0/0-
24.00
1/1
10.00
0/0
0/0
1/1
0/0
6.00
6.00
5.00
35.00
proof
0/0
10.00
7.00
proof
8.00
1/1
10.00
0/0
8.00
1/1
7.00
1/1
100.00
0/0
20.00
Uhorsko
436. Belo III. 1172-1196, minca byzantský typ misk.tvaru, b.l., Cu, ME 114
437. Žikmund I. Luxemburský (1387-1437); Denár, Dvojramenný kríž
MON-SIG-ISMVNDI / erb REGIS VNGARIE; Huszár 576
Vatikán
438.
439.
440.
441.
100 Lire 1960 Jan XXIII. 1958-63 KM 64.2
50 Lire 1959 Jan XXIII. 1958-63
KM 63.1
50 Lire 1960 Jan XXIII. 1958-63
KM 63.2
20 Cents 2007 Benedikt XVI. (razené len pre súbory)
Austrália
Nový Zéland
442. 1 Dollar 1974 X.hry Commonwealth
443. 1 Dollar 1982 Alžbeta II. / takahe
KM 44a
KM 51
Medaily
ČNS
444. Portrét zľava, vľavo kruhopis: JAN E. PURKYNĚ; vpravo dole: 1787 1987; vpravo sign. Knobloch Av.; Kruhopis: Česká numismatická
společnost - Národní muzeum v Praze Rv.; postr.tombak, 42 mm
ČNS pobočka Olomouc
445. Socha Herkula na fontáne, kruhopis: Herkulova kašna v Olomouci,
na podstavci: ČNS pobočka Olomouc 1976 Av.; Nápis 7riadk.:
Sochu/Herkulovy/kašny/vytvořil/Michal Mandík/ze Znojma/
r.1687 Rv.; nesign.,71x71 v tvare pôdorysu fontány, tombak patin.
SNS pobočka Bratislava
446. 1980 550.výr.udelenia mincových práv mestu Bratislava, sign.A.Peter
1980;listina, pečať Av.; Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka
Bratislava,razič mincí Rv.; pat.tombak, 80 mm
447. 1980 Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava;
Korvinova veža,Dóm sv.Martina Av.; Medaila M.Terézie, Medailérsky
klub 2.12.1980; pat.tombak, 70 mm, sign. Košťál
SNS pobočka Kremnica
448. Av.: hory,hrad, mince, medaly, opis: 1328-1978 Výročie založenia
mincovne v Kremnici; Rv.: znak mesta a mincovne, balancier, vľavo:
Slovenská/numizmatická/spoločnosť/pobočka/Kremnica, dole erby;
sign. Peter A., 50 mm, Ag 900, patina
SNS pobočka Nitra
449. 1998 Béla IV. 750 rokov kráľovských výsad mesta a 25 rokov SNS
pob. Nitra;pozlátený tombak 60mm; autor Cs.I.Fodor orig. etua
16
SNS pobočka Trnava
450. Av.: pohľad na mesto, hore opis: UNIVERSITAS TYRNAVIENSIS/
1635-1985; Rv.: opis: 350.výročie založenia univerzity/SNS pobočka
Trnava; na hrane: Slovenská numizmatická spoločnosť-pobočka
Trnava 1978-1988, ev.č.63.038; nesign., 50 mm, meď patin.
Pamätná medaila udelená Ing. O. Srnovi CSc
0/0
10.00
0/0
50.00
0/0
15.00
0/0
50.00
0/0
60.00
proof
10.00
0/0
70.00
0/0
8.00
0/0
10.00
0/0
15.00
proof
15.00
SNS pobočka Trenčín
451. portrét zprava,po obvode: KOŠARISKÁ 21.7.1880,GEN.DR.MILAN
RASTISLAV ŠTEFÁNIK-VEDEC-LETEC-ŠTÁTNIK Av.; mohyla na Bradle,
vpravo:SNS pob.Trenčín, dole št.znak, vľavo:VERIŤ,MILOVAŤ,PRACOVAŤ;
vpravo 5riadk.nápis: NA PAMIATKU/OSOBNOSTI/KTORÁ VÝRAZ/NE
PRISPELA/KU VZNIKU ČSR Rv.; sign. Vavro M., 40 mm, Ag 900
SNS Ústredný výbor
452. Hore znak SNS, dole stará pečať Bratislavy, 5riadk.nápis:Slovenská
numizmatická/spoločnosť/Za zásluhy o rozvoj/numizmatiky/na
Slovensku Av.; Mince, signatury Rv.; sign. Poldaufová,Höger,
60 mm, tombak patinovaný
453. 1989,Av.: portrét spredu, po obvode: Dr.M.R.Štefánik 1880-1919;
Rv.:hore 5ti riadk.nápis : 4.mája 1919/zahynul/v Ivanke čs.mini/
ster generál/M.R.Štefánik; vľavo SNS, mohyla; vpravo:orlica,lev,
dvojkríž; sign. Kožuch, 40 mm, Ag 900 patina
454. Av.:Lietadlo, portrét spredu, kruhopis: Dr.M.R.Štefánik 1880-1919;
Rv.:dole Štefánikovy mohyla, vľ.znak SNS, vpravo štátny znak,
hore 5riadk.nápis: 4.mája 1919/zahynul/v Ivanke čs.mini/ster
generál/M.R.Štefánik; sign. KM (Kožuch), 50 mm, Ag 900
455. Av.:1990 sediace dievča s knihou a horiacim kahancom, vľavo znak
SNS,dole po obvode:KTO ZA PRAVDU HORÍ ; Rv.: 5riad.nápis:
I:ZASADANIE/PREDSEDNÍCTVA/SVETOVÉHO KONGRESU/
SLOVÁKOV/V BRATISLAVE SEPT:1990; zemeguľa, štátny znak
sig. KM 90 (Kožuch),60 mm, tombak postriebrený, patina
456. Av.:sediaca žena sype mince, dvojkríž, lúče. po obvode: 20. VÝROČIE
ZALOŽENIA SLOVENSKEJ NUMIZMATICKEJ SPOLOČNOSTI; Rv.:
minciar, znak SNS, po obvode: SVEDECTVO DOBY,PRÁCE A KRÁSY
ZACHOVÁVAŠ NUMIZMATIKA ; sign. Kožuch, 50 mm, Ag 900 patin.
457. Av.:sediaca žena sype mince, dvojkríž, lúče. po obvode: 20. VÝROČIE
ZALOŽENIA SLOVENSKEJ NUMIZMATICKEJ SPOLOČNOSTI;
Rv.:minciar, znak SNS, po obvode: SVEDECTVO DOBY,PRÁCE A KRÁSY
ZACHOVÁVAŠ NUMIZMATIKA; sign. Kožuch, 50 mm, tombak patin.
+ diplom: Udelenie pamätnej medaily akam.maliar.Pavlu Bleyovi
458. Av.: 5riadk.nápis: I.zasadanie/predsedníctva/svetového kongresu/
Slovákov/v Bratislave sept.1990; Rv.: sediaca žena s ohňom a knihou,
vľ. znak SNS, dope: Kto za pravdu horí; sign. KM (Kožuch),
60 mm, tombak postriebr., patina
459. Medzinárodné numizmatické sympózium Humenné 2007 + žeton
40 mm, patin.postrieb.tombak-bimetal, autor:Kožuch
Bódi Ladislav
1944 -
460. Av.:kostol v kremnici, znak MK, dole:KREMNICA; Rv.: brána
v Kremnici, vľavo 2 slnka, vpravo:mestský znak, dole: 1328/
Kremnica; sign., 60 mm, tombak postriebr., patina
17
461. Na moste 4 nevoľníci, nápis: ZELENÉ 1825-1980, kruhopis: 155.výr.
vzbury nevoľníkov Av.; 6riadk.nápis: Vzburu organizovali/bratia/
Matej,Jura a Ján/Ročkárovci/a vtedajší rychtár/Michal Srniš;
dole: venuje G.Srniš Rv.; sign., 50 mm, Ag 900,
462. 7 ks medailí " Slobodné banské mestá" v kazete emitovaných z príležitosti 90.výr.muzejníctva v Kremnici 1980; 6 ks jednostr. - Banská
Štiavnica, Banská Bystrica, Banská Belá, Nová Baňa, Ľubietová,
Pukanec - 40 mm; 1 x Kremnica 60 mm,oboustr.; sign., tombak,
alpaka, vysoký lesk, zašlé patinou
463. Súbor Mincovné mesta 1982 ( Košice, Bratislava, Kremnica,
Smolník) 4 ks pol.č.
464. Mincovné mesto Košice 1982 - veduta mesta/MMM Kremnica
sign., X poltura 1705, 50 mm, postr.tombak
465. Mincovné mesto Bratislava 1982 - veduta mesta/MMM Kremnica,
razič; sign., 50 mm, postr.tombak
466. Mincovné mesto Kremnica 1982 - veduta mesta/MMM Kremnica
minciar, dukát K.Róberta; sign., 50 mm, postr.tombak
467. Mincovné mesto Smolník 1982 - veduta mesta/MMM Kremnica
smolnícke grajciare 1812-1816; sign., 50 mm, postr.tombak
R
0/0
60.00
0/0
15.00
0/0
15.00
0/0
6.00
0/0
6.00
0/0
6.00
0/0
6.00
0/0
20.00
0/0
10.00
1/1
8.00
0/0
60.00
1/1
10.00
1/1
10.00
1/1
7.00
0/0
20.00
Černaj Ján 1948-2011
468. Av.:portrét zľava, po obvode: Andrej Hlinka verný syn slovenského
národa.; Rv.:kostol v Ružomberku a mauzóleum Hlinku, po obvode:
SPOMIENKOVÉ OSLAVY V RUŽOMBERKU 28,9,1991;
sign., 50 mm, meď patinovaná
Cvengrošová Ĺudmila 1937469. Av.: SLF Slovenský literárny fond, vpravo halúzka s kvety; Rv.:
dievča s ružou; Orig.etue s nápisom : SLF Slovenský literárny
fond; sign., 60 mm, tombak patin. postriebr.
470. Av.: SLF Slovenský literárny fond, vpravo halúzka s kvety; Rv.:
dievča s ružou; sign., 60 mm, tombak patin.postriebr.
471. Korunovačné slávnosti Bratislava 2003-2010 komplet 8 ks
sign., 30 mm, pozlátený a postriebrený tombak
Kodimová Božena 1926472. Banská akademia v B.Štiavnici; Av.:hradby s bránou,2 salamandry,
hore 2 kladivá, opis: Ante Ducentos Annos Schemnicii Constitutae
1763; Rv.: žena s kahanom a knihou, v pozadí B.Štiavnica-hrad
a tažobná veža, opis: Memoriade Academiae Scientiarum Montani
Sticarum 200; sign., 70 mm, tombak postriebr.
Kožuch Milan 1944473. Av.:portrét zprava, opis: Dr.Vladimír Clementis. hrdina ČSSR;
Rv.:vrchy, dvojramenný kríž, lúče, dole: Za statočnost/vernosť/
hrdinstvo; sign, 60 mm, tombak patin.
474. Av.:Cyril a Metod, opis: Fakultas theologica ss. Cyrilli et
Methodii Bratislavae; Rv.: Dóm sv.Martina, vľavo hore:1936/
1986, vprvo bratislavský hrad; sign, 70 mm, tombak patin.
475. Av.:hlava ženy, vpravo 1789, 1989, po obvode: LIBERTE EGALITÉ
FRATERNITÉ ; Rv.:v strede: ARTIA, hore Pegas, dole znak MK, po
obvode:ČESKOSLOVENSKO-TCHECOSLOVAQUIE; sign.
23,4 mm Ag 900, patina
18
476. Av.: žena drží štít s trojvrším a dvojkrížom, kruhopis: Slovenská
republika ; Rv.: hrad, dóm, radnica, národné divadlo, Michalská
brána s vežou, dole bratislavská pečať, opis: Bratislava ;
sign. KM 93 (Kožuch), 50 mm, tombak pozlátený
1/1
10.00
0
10.00
0
10.00
1/1
10.00
1
60.00
1/1
12.00
1/1
15.00
1/1
7.00
1/1
60.00
0/0
10.00
proof
18.00
0/0
25.00
Kulich Ján 1930477. hlava dievčaťa v šatke; Medaila je prilepená na dosku v orig.etui
hnedej farby, vnútri nápis: Ministerstvo kultury Slovenskej socialistickej republiky-Vzorný pracovník kultury; Súčasťou je i
malá stužka na pripnutie; sign.JK 72, 80mm, tombak
478. hlava dievčaťa v šatke; Medaila je prilepená na dosku v orig.etui
rezavej farby, vnútri nápis: Ministerstvo kultury Slovenskej
socialistickej republiky-Zaslúžilý pracovník kultury; Súčasťou
je i malá stužka na pripnutie; sign.JK 72, 80mm, Bz postriebr.
Kužel Miroslav 1907-1985
479. Av.:v štítu 3 veže,2 morav. orlice,ležiaci lev, hore:28.III.1946
opis: Průkopníku organisace spojených národů- Uherský Brod
Rv.: portrét spredu, opis: Jan Amos Komenský 354.výročí narození
sign., 40 mm, Sn
R
Majerský Ladislav 1900-1965
480. Dievča v kroji, v pravej ruke veniec, v ľavej vavrínovú halúzku,
v pozadí stupne so športovci, dole opis: Športom k sile národa;
punc na Rv.; orig.etue; sign., 70 mm, tombak patin., jednostr.
Mlynář Miroslav 1938481. Av.: portrét V.Havla zľava, opis: Václav Havel president ČSFR
29.12.1989; Rv.: opis: Vydalo Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
1990, v strede logo múzea; sign., 60 mm, tombak patin. N 09.011
Myslbek Josef Václav 1848-1922
482. Obchodní a živnostenská komora v Praze; rytec: J.Stehlík;
sign., 50 mm, Bz pekná (foto v knihe Haiman:Slovník autorů
a zhotovitelů mincí...... ,str.308)
Novotný Štefan 1954483. Av.:A.Peter drží v pravej ruke rydlo, v ľavej sádrový model,
vľavo: AD/MULTOS/ANNOS, vpravo: 70./Akad.sochár/Andrej
Peter/1982; Rv.: Čs.mince, sediaci žena s lipovou halúzkou, opis:
Múzeum mincí a medailí Kremnica; sign.,50 mm, Bz patin.,postr.
484. Av.:portrét zprava, vľavo:1903/1974, opis: Sochár medailér Fraňo
Štefunko; Rv.: obraz "Ukrižovanie", opis: Slovenská numizmatická
spoločnosť pobočka Martin - Matica slovenská 1990
sign., 50 mm, Ag 900
485. Av.:sv. Gorazd spredu, 2riadk.opis: Medaila Sv.Gorazda/tento je
vašej krajiny slobodný muž; Rv.: hore znak Slovenska, 4riadk.
nápis: Udeluje/Ministerstvo/školstva/Slovenskej republiky,
dole znak MK; sign. 70 mm, tombak postriebrený
486. 670 rokov Mincovne v Kremnici/ Stáročiami do kovu vytlačená pečať
hrdosti kremnických minciarov; sign., 40 mm, tombak pozl.,postr.
487. 2009: 85.výr.návštěvy českosl.prezidenta T.G.Masaryka-Hustopeče,
erb, Av.; portrét zľ.; Prof.T.G.Masaryk, českosl. president;
č. 25; tombak, 40 mm,
19
Pelikán Julius 1887-1969
488. Av.:portrét sprava, opis: + Antonín Cyril Stojan 1923-29.9.-1948
Rv.: pastier s barlou a ovcami, na obzoru silueta olomouckého
chrámu a Svatého Kopečku, opis:Bude jeden ovčinec a jeden pastýř
Jan 10.16 +++; sign., 50 mm, bronz kožené puzdro
RR
1/1
20.00
1/1
8.00
0
8.00
0
8.00
0/0
15.00
0/0
16.00
1/1
7.00
1/1
10.00
0/0
15.00
1/1
30.00
1/1
50.00
0/0
10.00
Peter Andrej 1912-2003
489. Av.: budova mincovne, hore: Na pamäť 400 rokov/medailérstva;
dole: 1327 -1962, dole opis: A 635 R. Mincovníctva; Rv.: ruka
s mincou, opis:Štátna mincovňa Kremnica, dole: Za záslužnú/
prácu; sign., 70 mm, tombak patin.
490. Av.: budova mincovne, dole 1327-1962, dole opis: 635 r. mincovníctva,
hore opis: Na pamäť 400 rokov medailérstva; Originál etue;
sign., 70 mm, tombak patin., jednostranná
491. Ľavá ruka drží mincu, opis: Štátna mincovňa Kremnica, dole: Za
záslužnú prácu; Orig.etue; sign., 70 mm, tombak patin., jednostr.
Poldaufová Mária 1951492. Av.: v strede stojaca žena,dole stuha s kyticou, opis: 25.výročie (1970,1995)
Slovenskej numizmatickej spoločnosti; Rv.: portrét PhDr.J.Hlinku en face,
vpravo: 11.2.1925/27.5.1992, opis: Prvý predseda Slovenskej numizmatickej
spoločnosti 1970-1990; sign., 50 mm, meď patinovaná
493. Plaketa pour feliciter 2011( Alfonz Mucha ),kalendár,
70x85 mm, tombak pat.
Pribiš Rudolf 1913-1984
494. Av.:portrét P.J.Š. zľava,vľavo 1795-1861, opis: Univerzita Pavla
Jozefa Šafárika Košice; Rv.: otvorená kniha, 4riadk.nápis: Ustanovená/vládnym/nariadením/r.1959; sign., 70 mm, tombak patin.
495. Av.:Sediaca žena, opis: Pedagogická fakulta Univerzity P.J.Šafárika
1959; Rv.: hore otvorená kniha, dole 4riadk.nápis: Ustanovená/
vládnym/nariadením/r.1959; orig.etue s nápisom: Pedagogická
fakulta Univerzity P.J.Šafárika; sign., 70 mm, tombak
496. Av.:hlava ženy, dole1949/1979, opis: Vysoká škola výtvarných
umení; Rv.:3 múzy, v strede: Rektori VSVU, uvedených 9 rektorov
s letopočtami ich funkčných období, po obvode jemný perlovec;
Orig.etue s nápisom: VŠVU*1949/1979;
sign., ovál 67x86 mm, tombak patin.postribr.
Radnitzki Karl 1818-1901
497. Av.: portrét zprava, vľavo opis: Carl. Prieherr, vpravo:
V: Scheuchenstuel; Rv.: erb s korunou,opis: Dem.Treuen.
Freunde ... Des Bergwestens 1864; sign, 70 mm, tombak
Smolík Vincenc Ruprecht 1857-1902
498. Av.:znak s levom, dole:Český odbor, opis: Zemědělská rada pro
království české; Rv.: Přemysl Oráč s pluhom, opis: Uznání
zásluh o zemědělství; Rytec:J.Goldschmid, Originál etue;
sign., 56 mm, bronz postriebr., hrany
Snopek Ladislav 1919499. Av.:budova univerzity, knieža a profesor držia rozvinutý dekrét :
ACADEMIA ISTROPOLITANA.... ; Rv.:5riadk.nápis: ACADEMIA
ISTROPOLITANA/MEDAILÓN REŤAZE/PRIMÁTORA/HLAVNÉHO
MESTA SSR/BRATISLAVY ; sign, lichobež.55x65x55 mm, tombak
20
500. Av.:znak mesta-negativ a pozitiv, vľavo zkrížené kladivá, vpravo:
1430, opis: 550.výročie udelenia mincovných privilégií Bratislave
1980; Rv.: traja raziči mincí;
nesign, 80mm, tombak patin.
0/0
7.00
1/1
15.00
1/1
60.00
1/1
10.00
1
10.00
0/0
100.00
1/1
10.00
0/0
10.00
1/1
20.00
1/1
10.00
1
30.00
Španiel Otakar 1881-1955
501. Portrét zľava, opis: Mikuláš Aleš = Mánes svým členům 1913;
sign., 52 mm, bronz, jednostranná, patina
502. Av.: portrét zprava, opis: Tomáš G.Masaryk první president republiky; Rv.: hore: Pravda vítězí/Střezte ji a předejte/neporušenou
pŕíštím/pokolením, dole: České slovo/Na věčnou paměť/ 1850 7/III
1930; orig.etue; sign.,30 mm, Ag 987,punc na hr.;Nov 01.071a
503. 1938, A.:Portrét T.G.M. zľava, opis: PRESIDENT OSVOBODITEL;
Rv.: medzi dvomi palm.halúzkami je postava Osvety, nad ňou je
dátum úmrtia: MCMXXXVII/XIV-IX, hore opis: IN MEMORIAM;
sign.,80 mm, tombak postribr. Nov 01.138a
R
Štefunko Fraňo 1903-1974
504. žena držiaca v rukách zástavu, za ňou symbolické postavy vojakov,
vľavo: Slovenské, dole: národné povstanie 1944; Medaila pripevnená
na žulovú dosku 90x90x20 mm; sign., 70 mm, tombak pozlát.,jednostr.
Vavro Miloš 1960505. Autorský súťažný sádrový model av. a rv. pre 100 Kčs 1986 K.H.Mácha
Vitanovský Michal
506. Av.:portrét T.G.Masaryka zľava, na ramenu TGM, po obvode: K 50.
VÝROČÍ VZNIKU ČSSR 1918-1968; Rv.: v kruhu 50 lipov.lístkov,
3riadk.nápis:28.ŘÍJEN 1918 ZALOŽENÍ/ČESKOSLOVENSKÉ/REPUBLIKY ; sign.pseud.Synek P.,60 mm,tombak patin. ; Nov 01.184 c
Zeman Karel 1949507. Av.: dole lebka, po obvode 2 haluze (vavrínová a vrbová), 3 kruhy
s portréty a opisom: Napoleon, Franz II., Alexander, dole stuha
s nápisom Slavkov, Austerlitz; Rv.: hore:1805, 3 prepojené meče,
3 orlice so štíty s písmeny: N, F, A; sign., 70mm, Bz postr.patin.
Bratislava
508. Av.: dievča s poštovou trúbkou, opis: Celoštátna výstava poštových
známok Bratislava 1937; Rv.: hore: PRO FILATELIA, v strede doska
s nápisom:Dr.Frant.Fischer, dole hrad; Na hrane: Mincovňa Kremnica, punc Ag 987 K; nesign., 40 mm, Ag 987
Essen
509. Essen 1965-replika esenského toliaru; Av.: erb mesta, vľavo: ANNO
vpravo: 1680, opis: Essen.D:Comitissa Salmen.Anna Salome.D:G Prin;
Rv.: pohľad na mesto, opis: Et Dafovete:Voss:Engel Bertvs:Tvetvrvoss:
Cosma:Et:Dafovete; orig.etue; nesign.,45 mm, Bz postriebr., patina
Košice
510. Erb mesta, hore: Mesto Košice, dole: Víťaznému družstvu/v pingpongu/modro-biely/športový deň 1935; originál etue,
nesig., 40x60 mm, tombak postriebr., jednostranná plaketa
21
Olomouc
511. Av.: portrét zľava, opis: FRANCISCVS.SALESIVS.BAVER.PRINC.
ARCHIEPISCOPVS.OLOMVCENSIS; Rv.: erb, opis: IN MEMORIAM.
TRANSLAT.SVAE.AD.ARCHIEPISCOP.SEDEM.OLOMVC.DIE.
XIII.MAII.MCMIV; nesign., 55 mm, bronz, patina
R
1/1
20.00
1/1
10.00
0/0
10.00
0/0
10.00
proof
12.00
0/0
220.00
0/0
10.00
1/1
10.00
1/1
10.00
0/0
10.00
proof
10.00
proof
10.00
Praha
512. Av.:5riadk.nápis: Svaz spolků pro/chov ušlechtilých/kanárů/ v zemích Koruny České/se sídlem v Praze; Rv.: kanár,vľ. 19, vpr.13,
dole: Za zásluhy; sign.:Karnet, Kyselý, 35 mm, Cu
Vysoké školy
513. 1981 Av.:postava učenca, hore: Cena rektora, dole: Za vynikajúce
výsledky v štúdiu; Rv.: 3riadk.nápis: Rektor Vysokej školy/
ekonomickej /v Bratislave; sign. Kulich, 68 mm, tombak
Československo
514. koruna na vankúši, dole:1892, po obvode: CENTENARIUM CORONAE*
MONEATE NOVAE AUREAE Av.; dole: MDCCCXCII; 100; MCMXCII
hore v kruhu "JEDNA KORUNAS" v rôznych jazykoch Rv.; nesign.,
50 mm, meď
515. koruna na vankúši, dole:1892, po obvode: CENTENARIUM CORONAE*
MONEATE NOVAE AUREAE Av.; dole: MDCCCXCII; 100; MCMXCII
hore v kruhu "JEDNA KORUNAS" v rôznych jazykoch Rv.; nesign.,
50 mm, tombak postriebrený, patina
Nemecko
516. Frankfurt; Nad Európou v oblaku letiaca bohyňa s dieťaťom a rohom
hojnosti, opis - Parížský mier 30.mája 1814 Av.; Alegória vďaky,
opis Rv.; Ag 24,86g; 42 mm, sign. Loos, takmer proof
R
Poľsko
517. Av.:hore tehlový múr-garáž, vo vratoch:1951, dole auto Fiat, na SPZ:
Warszawa, FSO;Rv.: 1976, na aute SPZ: POLSKI FIAT; diplom
udelený pri príležitosti 25.výr.továrne osobných aut vo Varšave
"Redakcja "Technické noviny" w Bratyslewie, listopad 1976
nesign.,štvorec 71x71 mm, zaoblené rohy, tombak postriebrený
518. Av.: erb, SZAMOTUĽY; RV.: opis vľavo: 1945-1985 40 lecie
Zespoľu, vpravo: Folklorystycznego Szamotuľy; Diplom: Medal
jubileuszowy organizatorom festiwalu"Východná´85" Szamotuľy,
dnia 1.luty 1985 roku; orig.etue; nesig., 71x120 mm, Bz patinov.
Rakúsko
519. Medaila mesta Viedeň, Za zásluhy o mesto;orlica s erbom Viedne;
sign. Oskar Thiede, 81 mm, tombak
Slovensko
520. Av.: portrét zprava, dole: Dr.Jozef Tiso; Rv.: hore znak SR,
4riadk.nápis: Na pamiatku voľby/prvého prezidenta/Slovenskej
republiky/26.X.1939; nesign., 60 mm, tombak patin.
521. Av.: Kovačica 1802-1992, opis: Umelecká galéria BABKA*dtto
v azbuke; Rv.:muž s rýľom; sig.:m.jonáš; 39 mm, CuNi
522. 2010 M.R.Štefánik, Najväčšie osobnosti slovenského národa
Národná pokladnica; 40 mm, MS pozlát. certifikát
22
523. 2010 Ľ. Štúr, Najväčšie osobnosti slovenského národa
Národná pokladnica; 34 mm, Ag 999, 15g certifikát
524. 2011 P.O.Hviezdoslav, Najväčšie osobnosti slovenského národa
Národná pokladnica; 40 mm, Ms pozlátená, certifikát
proof
15.00
proof
10.00
0-1-
10.00
0-1-
10.00
0-1-
10.00
0-2
10.00
0/0
10.00
0/0
6.00
1
25.00
1
30.00
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
200.00
110.00
110.00
110.00
50.00
50.00
35.00
30.00
Súbor medailí
525. Súbor 10 medailí v drevenom kruh.ráme :TUS; ZVT B.Bystrica;Orava;
Prievidza;VŠT Košice, TOS Aš; Zvolen; SPŠS Praha Smíchov;
Spišská Nová Ves; J.Fučík
526. Súbor 9 medailí v drevenom kruh.ráme :Havířov; SOUŽ Martin;
Hydrostav Bratislava oz Komárno - 2x; Múzeum Komárno; Svazarm;
VOKD; Hutné stavby; URBION
527. Súbor 9 medailí v drevenom kruh.ráme :Št.veterin.správa; Hodonín;
Vagónka Studénka; Zvolen; Kalná n.Hronom; Uherské Hradiště;
SOZ Znojmo; SND
528. Súbor 12 medailí v drevenom kruh.ráme :Sl.tehelne Žilina;
Pov.Bystrica; Břeclav; Pražský ústav pro hluchoněmé; Rimavská
Sobota; SOUŽ Martin; Budkovce; B.Bystrica; Rokycany - 2x;
Plastika Nitra - 2x
Žetón
529. SR: AGUILA s.r.o./ Orol skalný 2006; Sokol sťahovavý 2007;
Plamienka driemavá 2009; 27mm, Bz pozl., J.Černaj, 3 ks
limitovaná razba po 300 ks
Mestské peniaze
Slovenská republika
530. Zuberecká koruna, Ján Allerám, Pavol Janoštín - Zuberec a Múzeum
oravskej dediny v dvoch kovoch, priemer 30 mm,
4 ks
Faleristika
Odznaky
531. V.VALNÝ SJAZD Č.N.D. v Bratislave 26.-28.V.1933; pohľad na
hrad a dóm z pravého brehu Dunaja; zlomený špendlík; nesig.;
bronz, bez stuhy - účastnický odznak
532. 20 rokov Výzvedného pešieho pluku 39 gen.Grazianiho;
21.-24.IV.1938; dve spojené prekryté kruh.medaile (ležatá osmička);
vľ.: bajonet,39, okolo vetvičky; vp.: erb Bratislavy z pečate,
nesign., bronz, bez stuhy - účastnícky odznak
Papierová platidla
Slovenská republika 1993-2008
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
5000 Sk 2003 Ser. A 00786498 B SK 14b
1000 Sk 1999 Ser. A 00315846 B SK 15a
1000 Sk 2002 Ser. A 00519171 B SK 15b
1000 Sk 2005 Ser. A 00637868 B SK 15c
1000 Sk 2007 Ser. P 96333538 B SK 15d
1000 Sk 2007 Ser. W 01048494 B SK 15d
500 Sk 2000 Ser. F 87797071
B SK 16a
500 Sk 2006 Ser. F 90577113
B SK 16b
23
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
200 Sk 1995 Ser. A 00006794 Bi B SK 12b
200 Sk 2002 Ser. A 00201396
B SK 13b
200 Sk 2006 Ser. E 78487941
B SK 13c
200 Sk 2006 Ser. E 77604800
B SK 13c
100 Sk 1993 Ser. A 00007354 Bi B SK 8a2
100 Sk 1993 Ser. A 00007358 Bi B SK 8a2
100 Sk 1997 Ser. L 10352356
B-SK 8c st. poč.
100 Sk 2001 Ser. A 00854080
B SK 8e
100 Sk 2001 Ser. U 10988949
B SK 8e
100 Sk 2004 Ser. A 01008968
B SK 8f
100 Sk 2004 Ser. A 03393766
B SK 8f náhr.serie
100 Sk 2004 Ser. R 02154744
B SK 8f
100 Sk 2004 Ser. U 98077621
B SK 8f st.poč.
100 Sk 2004 Ser. U 69908267
B SK 8f
50 Sk 1993 Ser. A 00174500 Bi B SK 6b2
50 Sk 1999 Ser. C 77711808
B SK 6d
50 Sk 1999 Ser. C 78232989
B SK 6d
50 Sk 2002 Ser. A 00572037
B SK 6e st.poč.
50 Sk 2002 Ser. A 00479035
B-SK 6e
50 Sk 2002 Ser. K 26503585
B SK 6e
50 Sk 2002 Ser. K 03635640
B-SK 6e
50 Sk 2005 Ser. A 00839393
B SK 6f st.poč.
50 Sk 2005 Ser. K 43200800
B SK 6f
50 Sk 2005 Ser. K 43200801
B SK 6f
20 Sk 1993 Ser. A 00329510 Bi B SK 7a2 st.poč.
20 Sk 1997 Ser. B 92499258
B SK 7c
20 Sk 1997 Ser. J 00149193
B SK 7c
20 Sk 1997 Ser. J 01500073
B SK 7c
20 Sk 1999 Ser. J 44131397
B SK 7d
20 Sk 1999 Ser. J 44131649
B SK 7d
20 Sk 2001 Ser. A 01179486
B SK 7e st.poč.
20 Sk 2001 Ser. A 01383436
B SK 7e
20 Sk 2001 Ser. J 65946094
B SK 7e
20 Sk 2001 Ser. J 71023218
B SK 7e
20 Sk 2001 Ser. S 00100080
B SK 7e
20 Sk 2001 Ser. S 00100073
B SK 7e
20 Sk 2004 Ser. A 01549350
B SK 7f
20 Sk 2004 Ser. A 01555387
B SK 7f náhr.serie
20 Sk 2004 Ser. S 60258659
B SK 7f náhr.serie
20 Sk 2004 Ser. S 84381367
B SK 7f
20 Sk 2004 Ser. S 87486672
B SK 7f
20 Sk 2006 Ser. S 98349949
B SK 7g
20 Sk 2006 Ser. S 95325491
B SK 7g
20 Sk 2006 Ser. S 99344558
B SK 7g
20 Sk 2006 Ser. V 11727448
B SK 7g
20 Sk 2006 Ser. V 11730626
B SK 7g
R
R
R
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
0/0
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
0/0
N/N
N/N
N/N
N/N
0/0
N/N
N/N
N/N
0/0
N/N
N/N
0/0
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
0/0
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
15.00
60.00
20.00
20.00
15.00
15.00
11.00
20.00
6.00
10.00
10.00
6.00
5.00
6.00
6.00
10.00
10.00
19.00
20.00
8.00
8.00
11.00
4.00
4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
9.00
10.00
4.00
4.00
4.00
4.00
8.00
8.00
8.00
2.00
2.00
4.00
4.00
4.00
2.00
2.00
N
20.00
Literatúra
Jan Bajer
587. Papírová platidla Československa 1919-1993; České republiky
a Slovenské republiky 1993-2003 Praha 2003
24
W.Kranister
588. Die Geldmacher Von Gulden zum Schilling, Wien 1985
N
10.00
N
15.00
1/1
1/1
0/0
2/1
1/1
1/1
0/0
0-2
1/1
1-2
1-2
2/2
1/1
1/1
1/1
0-2
1/1
1/1
1-2
1/1
0-2
1/1
1/1
1-1
1-1
1-1
1/1
1/1
1/1
6.00
5.00
6.00
3.00
6.00
5.00
6.00
7.00
1.80
5.00
3.00
0.70
1.80
3.50
3.50
3.00
2.50
1.00
4.00
2.50
0.80
3.50
3.50
3.00
3.00
3.00
3.50
3.50
1.00
1-2
1.00
0/0
0/0
6.00
6.00
Marcinko J., Jiroušek A.
589. Slovenské rady, vyznamenania, čestné odznaky
KOREŠPONDENČNÁ AUKCIA
Československo
ČSR 1918-1939
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
20 Kčs 1934
N 12
10 Kčs 1928 10.výr.vzniku ČSR
N 13
10 Kčs 1928 T.G.Masaryk
N 13
10 Kčs 1930 Ag 700
N 11, V 10
10 Kčs 1931 N 11
10 Kčs 1932 N 11
10 Kčs 1932 N 11
5 Kčs 1928,29 (Ag 500); 1938 (Ni) N9, V9; N10, V9b 3 ks
5 Kčs 1938
N 10
1 Kčs 1922,23,24,38
N 7, V 7 4 ks
1 Kčs 1923,24
N 7, V 7 2 ks
1 Kčs 1923 N 7 V 7
1 Kčs 1938 N 7, V 7
1 Kčs 1938 N 7, V 7
50 Halierov 1921 N 6, V 6
50 Halierov 1921,22,31 N 6, V 6 patina 3 ks
25 Halierov 1933 N 5, V 5
25 Halierov 1933
N 5, V 5 patina
20 Halierov 1921,24, 28,38 N 4, V 4 4 ks
20 Halierov 1921
N 4, V 4
20 Halierov 1926,38
N 4, V 4 2 ks
20 Halierov 1928
N 4, V 4
10 Halierov 1937
N 3, V 3
5 Halierov 1923,38
N 2, V 2 patina 2 ks
5 Halierov 1931,38
N 2, V 2 patina
5 , 10 Halierov 1938
N2,V2; N3,V3 patina 2 ks
5 Halierov 1938 N 2,V 2
5 Halierov 1938 N 2,V 2
2 Haliere 1924
N 1, V 1 st.kor., patina
Protektorát Čechy a Morava 1939-1945
619. 1 Kč 1941,43,44 3 ks
N 23, V 4
ČSR 1945-1953
620. 100 Kčs 1948 600.výr. Univerzity Karlovy
621. 100 Kčs 1948 30.výr. vzniku ČSR
N 44
N 46
25
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.
664.
665.
666.
667.
668.
100 Kčs 1948 600.výr. Univerzity Karlovy
N 44; V P6
100 Kčs 1948 30.výr. vzniku ČSR
N 46; V P7
100 Kčs 1949 700.výr. Jihlavského horního práva N 47
100 Kčs 1949 J.V.Stalin
N 49
100 Kčs 1949 700.výr. Jihlavského horního práva N 47; V P8
100 Kčs 1951 K.Gottwald N 50, V 10
100 Kčs 1951 K.Gottwald N 50, V 10
100 Kčs 1951 K.Gottwald N 50, V 10
100 Kčs 1951 K.Gottwald N 50, V 10
50 Kčs 1947 3.výr. SNP N 43
50 Kčs 1947 3.výr. SNP N 43
50 Kčs 1947 3.výr. SNP N 43
50 Kčs 1947 3.výr. SNP N 43; V P3
50 Kčs 1948 3.výr. Pražského povstania N 45, V 4
50 Kčs 1948 3.výr. Pražského povstania N 45, V 4
50 Kčs 1948 3.výr. Pražského povstania N 45, V 4
50 Kčs 1948 3.výr. Pražského povstania N 45, V P4
50 Kčs 1949 70.výr.nar. J.V.Stalina
N 48
50 Kčs 1949 70.výr.nar. J.V.Stalina
N 48
50 Kčs 1949 70.výr.nar. J.V.Stalina
N 48; V P5
2 Kčs 1947
N 42, V 18
2 Kčs 1947
N 42, V 18
2 Kčs 1947
N 42, V 18
2 Kčs 1947,48 N 42, V 18 patina 2 ks
2 Kčs 1948
N 42, V 18
1 Kčs 1946
N 40
1 Kčs 1946
N 40
1 Kčs 1946
N 40, V 16 patina
1 Kčs 1950
N 41, V 17
1 Kčs 1950 , 51 , 52 , 53 N 41 4 ks
1 Kčs 1950
N 41, V 17
1 Kčs 1950,51,52 N 41, V 17 3 ks
1 Kčs 1951
N 41, V 17
1 Kčs 1951
N 41, V 17
1 Kčs 1952 N 41, V 17
1 Kčs 1952 N 41, V 17
1 Kčs 1953 N 41, V 17
50 Halierov 1947 N 38 patina
50 Halierov 1947 N 38
50 Halierov 1951,52
N 39, V 15 2 ks
50 Halierov 1951,52
N 39, V 15 st.kor., hr. 2 ks
50 Halierov 1952 N 39, V 15
20 Halierov 1948 N 36, V 12
20 Halierov 1948 , 49
N 36, V 12 patina 2 ks
20 Halierov 1950 N 36, V 12
20 Halierov 1951 N 37, V 13
20 Halierov 1951,52
N 37, V 13 st.kor. 2 ks
0/0
0/0
0/0
1/1
0/0
1/1
0/0
1/1
1/1
1/1
0/1
0/0
0/0
1/1
0/0
1/1
0/0
1/1
0/0
0/0
1/1
1/1
1/1
1-2
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
0-0
1/1
0-1
0/0
1/1
0/0
1/1
0/0
0/0
1/1
1/1
1-3
1/1
1/1
1-1
1/1
1/1
1-3
5.00
5.00
6.00
5.00
5.00
7.00
6.00
4.00
5.00
2.00
4.00
4.00
4.00
2.00
4.00
3.00
4.00
4.00
5.00
5.00
0.50
1.50
1.50
0.80
1.50
1.00
3.50
0.40
1.00
4.00
1.50
3.00
1.00
0.80
1.00
0.80
1.00
1.00
0.50
4.00
1.00
0.50
0.50
1.00
0.50
2.50
1.00
1/1
1/1
1/1
3.00
5.00
4.00
ČSR 1953-1960
669. 10 Kčs 1954 10.výr.SNP
670. 10 Kčs 1957 J.A.Komenský
671. 10 Kčs 1957 Willenberg
N 100
N 106
N 107
26
672. 1 Kčs 1957
N 66
673. 1 Kčs 1958
N 66
674. 25 Halierov 1953 Leningrad (RR), 53 Kremnica, 62,63,64 (RR)
N 63a,b,64; V 28.1,2,29 5 ks
675. 10 Halierov 1953,54,55,56,58,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71;
N 61,62; V 26,27 16 ks
676. 3 Haliere 1953 , 1954 N 57 2 ks
677. 1 Halier 1953,54,55,56,58,60,63 N55,56; V20,21 7 ks
1/2
1/1
0.50
2.50
1-2
6.00
0-2
0-1
0-1-
6.00
1.50
2.00
1/1
1/1
0/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0-1
0-1
0-1
0-2
0-1
0-0
7.00
5.00
6.00
7.00
7.00
7.00
6.00
5.00
3.00
6.00
3.00
3.00
1.00
1.00
6.00
1.00
1-1
1/1
1/1
1.00
0.30
0.30
0/0
1/1
1.00
0.30
2/2
1.00
0/0
0/0
1/1
0/0
1/1
1/1
0-0
0/0
0/0
1-1
7.00
7.00
5.00
5.00
7.00
4.00
0.80
0.30
0.50
2.00
ČSSR 1961-1990
678.
679.
680.
681.
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689.
690.
691.
692.
693.
100 Kčs 1980 100.výr.nar. Bohumila Šmerala N 143
100 Kčs 1983 100.výr. úmrtia Sama Chalúpku N 151
100 Kčs 1983 100.výr. otvorenia Národného divadla N 152
100 Kčs 1984 100.výr.nar. Mateja Bela
N 156
100 Kčs 1987 225.výr. Akademie v B.Štiavnici N 170
50 Kčs 1971 50.výr.úmrtia P.O.Hviezdoslava
N 122
50 Kčs 1987 Kôň Převalského
N 169
25 Kčs 1970 25.výr. Oslobodenia N 109
25 Kčs 1970 25.výr. Oslobodenia N 119
10 Kčs 1964 20.výr. SNP
N 108
3 Kčs 1965,68,69 N 68, V 33 3 ks
50 Halierov 1963,64,65,69,70,71 N 65, V 30 6 ks
50 Halierov 1978,79,88 N 73, V 38 3 ks
20 Halier 1973,75,77,78,79,87 N 72, V 37 6 ks
5 Halierov 1953,54,62,63,66,67,70,72,73,74,75,76 N59,60;V24,25 12ks
5 Halierov 1977,78,79,86 N 70; V 35 4 ks
ČSFR 1990-1992
694.
695.
696.
697.
10 Kčs 1990 Masaryk; 1991 Štefánik; 1992 Rašín N 83d;84;85 3 ks
10 Kčs 1990 T.G.Masaryk 1850-1937 N 83
10 Kčs 1991 M.R.Štefánik 1880-1919
N 84
10 Kčs 1992 A.Rašín Obálka prvního dne vydání-potvrzení Státní
banky československé - Cabet Praha
698. 10 Kčs 1992 Alois Rašín 1867-1923
N 85
Česká republika
Protektorát Čechy a Morava 1939-1945
699. 1 K 1943
N 23
Slovenská republika
Slovenská republika 1939-1945
700.
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
50 Ks 1944
50 Ks 1944
20 Ks 1941
10 Ks 1944
10 Ks 1944
10 Ks 1944
5 Ks 1939
5 Ks 1939
5 Ks 1939
5 Ks 1939
Tiso N 35; V P2
Tiso N 35; V P2
Cyril a Metod
N 33; V 10.1
Pribina
N 32v
Pribina obe var.
N 32v ; V 9.1.2 2 ks
Pribina
N 31; V 9.1
Hlinka Ni obe var. N 31 2 ks
Hlinka Ni
N 31
Hlinka Ni var. N 31
Hlinka obe var.
N 31, V 8 2 ks
R
27
710.
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.
721.
1 Ks 1940
N 30
1 Ks 1940,41,42,45
N 30, V 7 4 ks
1 Ks 1940,41,42,42,45 obe var.
N 30, V 7 5 ks
1 Ks 1940,41,42,42,45 obe var.
N 30, V 7 5 ks
1 Ks 1941
N 30
50 Halierov 1941 N 28
50 Halierov 1941 N 28, V 5
50 Halierov 1943 N 29
20 Halierov 1940 N 26
20 Halierov 1942 N 27
20 Halierov 1942 ("R"), 1934 N 27, V 4 2 ks
10 Halierov 1939,42 N 25, V 2
R
R
1/1
1-2
0/1
0/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
0/0
1-2
0-2
1.00
4.00
6.00
6.00
1.00
1.00
1.00
1.00
5.00
5.00
2.00
2.00
2/2
2/2
5.00
5.00
2/2
2/2
2-3
4.00
2.00
2.00
1-3
2/2
2/2
2/2
3.00
1.50
3.40
4.00
3/3
2/2
2/2
-0/01/1
1/1
2-2-
2.00
2.00
5.00
1.00
3.00
1.00
1.00
1-2
0-2
1-11-2
1-2
1/1
1/1
1.00
2.00
1.00
2.00
3.00
3.00
6.00
1-2
0/0
1.00
3.00
-2-21-2
1/1
1.50
1.00
4.00
Habsburgovci
Habsburgovci - Mária Terézia 1740-1780
722. 1 Grajciar 1761 K, 1762 K
723. 1 Fenig 1765 bz
N 10
N7
2 ks
Habsburgovci - Jozef II. 1780-1790
724. 1 Grajciar 1790 S
N 18
725. 1/4 Grajciar 1783 F
N 16
726. 1 Grešla 1781 A, 1782 A razba pre České zeme N 19 2 ks
Habsburgovci - František I. 1792-1835
727.
728.
729.
730.
15 Grajciar 1807;6 Grajciar 1800;1 Grajciar 1812; N 15;13;18 3 ks
3 Grajciar 1800 S N 12
1 Grajciar 1800 S , 1812 B , 1816 B
N 10;18;22 3 ks
3 Centesimi 1822 V razba pre Lombardsko-Benátsko N 107
František Jozef I Rakúsko
731.
732.
733.
734.
735.
736.
737.
738.
739.
740.
741.
742.
743.
744.
745.
746.
1/4 Zlatka 1860 B
N 33 škr.
20 Grajciar 1868 bz
N 28 škv.,škr.
20 Grajciar 1870 bz
N 28
1 korunák 1915 bz hr.a
N 76 hr.
1 korunák 1916 bz hr.a
N 76
1 korunák 1916 bz hr.a
N 76
20 Filler 1893 , 95 bz
N 71 2 ks
20 Heller 1907; 10 Heller 1895,1909; 20 Filler 1916 KB,
10 Filler 1908 KB KM 498;482;2803;2802 5 ks
10 Filler 1895 , 1909 bz N 65 2 ks
10 Filler 1915 , 16 bz
N 66 2 ks
2 Filler 1893 , 94 , 95 , 99 bz
N 61 4 ks
2 Filler 1911 , 12 , 13 , 15 bz
N 61 4 ks
1 Filler 1895 bz N 58 pat.
1 Filler 1898 bz N 58 pat.
1 Heller 1896,1900,01,02,10,12; 2 Heller 1897,99,1909,12,14;
1 Filler 1895 KB,1908 KB; KM 2800;2801;481 13 ks
1 Filler 1914 bz N 58 pat.
František Jozef I Uhorsko
747. 1 Grajciar 1868 , 72 KB
N9
2 ks
748. 2 Filler 1895 , 98 KB
N 63 2 ks
749. 1 korunák 1896 KB hr.b miléniová koruna
N 156
28
750. 1 Filler 1902 KB
N 60
2/2
0.50
1-3
0-11-3
0-11-1
1-1
4.00
4.20
3.00
7.00
0.80
1.70
0/0
0-1
1-1
1-1
1.00
2.00
3.00
1.70
1-1
2.80
1-1
3.40
0/1
1/1
1/1
0/0
1/1
1/1
1-1
1-1
1-1
1/1
1-1
1-1
1-2
1-1
4.00
4.00
7.00
4.40
7.00
7.00
2.00
7.00
7.00
4.00
3.00
2.00
3.00
1.50
1-1
1-1
3.60
2.00
1/1
0/0
1/1
0-1
7.00
5.00
1.00
2.00
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1.50
1.50
1.50
0.80
1.00
1.00
Nemecko
Nemecko cisárstvo 1871-1922
751.
752.
753.
754.
755.
756.
1 Marka 1875 J, 1905 A Ag S 9;18 2 ks dr.hr.
1/2 Marka 1905,06,14,15 A
S 17 4 ks
1/2 Marka 1905 A, 1906 D
S 17 2 ks
1/2 Marka 1905,06,14,15,17,18 minc.A
S 17 6 ks
50 Reichspfennig 1920,21 A Ag S 24 2 ks
50 Reichspfennig 1920,21,22 E
S 24 3 ks
Výmar.republika
757.
758.
759.
760.
761.
200 Mariek 1923 A S 27
200 Mariek 1923 E; 500 Mariek 1923 A KM 35;36 2 ks
10 Rentenpfennig 1924 A,E,F
S 32 3 ks
10, 5, 2 Rentenpfennig 1924 A ; S 32;31;30 3 ks
konvolut: 5 Reichspfennig 1924,40 E("R"); 1936 (2x),41,42 A;
1940,41 B S 39;93 8 ks
762. konvolut: 1 Reichspfennig 1924 A, 1930 A, 1934 A, 1938 A, F,
1939 B, 1940 A,B, 1941 A, 1942 A, 1943 B, 1944 B
12 ks
Nemecko 3.ríša 1933-1945
763.
764.
765.
766.
767.
768.
769.
770.
771.
772.
773.
774.
775.
776.
777.
5 RM 1934 A kostol bez dátumu S 83
5 RM 1935 A Hindenburg KM 94
5 RM 1935 E kostol bez dátumu S 83 škr.,dr.hr.
5 RM 1938 A Hindenburg KM 94
2 RM 1934 A kostol s dátumem
S 81 škr.,dr.hr.
2 RM 1936 D Hindenburg
S 90 škr.,dr.hr.
50 Reichspfennig 1935,39,40 A
S 79,95 3 ks
2 RM 1937 A, 1937 F, 1937 J
S 90 3 ks škr.,dr.hr.
2 RM 1938 A, 1938 B
S 90 2 ks škr.,dr.hr.
2 RM 1939 A
S 90 škr.,dr.hr.
10 Reichspfennig 1935 A,J; 1936 A,D S 40 4 ks
10 Reichspfennig 1938 A ; 38 B; 44 B S 88;94 3 ks
10 Reichspfennig 1940 A,B,J,E; 41 A,B,D,E; 42,43 A; 44 A,B 12 ks
5 Reichspfennig 1940 A,B,F,G,J("R"),E("R") S 93 6 ks
2 Reichspfennig 1924,37,38,39,40 A; 39 B,D; 40 E ("R");
37,38,39 F; 39 J
S 37;86
12 ks
778. 1 Pfennig 1938,40,41,42 A; 40,43,44("R") B S 85;92 7 ks
Nemecko-BRD
779.
780.
781.
782.
10 Mariek 1972 G Ag 625, 15,5g XX. OH Mnichov
5 Mariek 1973 J Ag Mikuláš Koperník S 135
2 Marky 1963 J Max Plank S 115
50 Pfennig 1950 F, 1928 D
S 107;42 2 ks
S 132
Nemecko - DDR
783.
784.
785.
786.
787.
788.
20 Mark 1971 Ernst Thälman
20 Mark 1972 Wilhelm Pieck
20 Mark 1972 Friedrich v. Schiller
10 Mark 1972 Buchenwald
5 Mark 1969 20.výr.DDR
S 24
5 Mark 1971 A Brand.brána S 31
KM 34
KM 42
KM 40
KM 38
29
789.
790.
791.
792.
793.
794.
795.
2 Mark 1957 A; 1 Mark 1956 A, 62 A, 63 A S 14;13 4 ks
1 Marka 1977
KM 35.2
1 Marka 1978
KM 35.2
50 Pfennig 1958 KM 12.1
50 Pfennig 1972 KM 12.2
20 Pfennig 1969 KM 11
10 Pfennig 1963A,65A,67A,68A,70A,71A,82A; 5 Pfennig 1968A,72A;
1 Pfennig 1952A,53E,64A,68A,75A; S 10;9;8;5 14 ks
796. 10 Pfennig 1968,71,78,79
KM 10 4 ks
797. 5 Pfennig 1968,72,75,78,80
KM 9.1;9.2 5 ks
798. 1 Pfennig 1968,75,77,78,79,81 KM 8.1;8.2 6 ks
1-2
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1.00
1.50
1.50
0.50
0.50
0.40
0-2
1/1
1/1
1/1
2.00
1.00
1.00
1.00
-1/11/10-1
0-1
2.00
1.50
2.50
1.50
0-1
1-1
1/1
1-2
0-1
1.50
1.00
1.00
0.50
1.50
1/1
1/1
1/1
1/1
4.00
3.00
3.00
5.50
1-0
0-1
0.40
1.00
0-1
0-1
1.00
1.00
proof
0/0
0/0
proof
proof
proof
proof
0-1
0-1
0-1
5.00
3.50
3.50
4.00
5.00
5.00
4.00
1.00
1.00
1.00
0-1
1.50
Europa
Rakúsko
799.
800.
801.
802.
803.
804.
805.
806.
807.
1 Schilling 1925 Ag SS 44
1 Schilling 1934
SS 55
10 Groschen 1925 , 28 ("R"), 29 SS 42 3 ks
5 Groschen 1931,32,34 SS 41 3 ks
5 Groschen 1931,32; 2 Groschen 1925,27,28,29;
1 Groschen 1927,29 SS 41;40;39 8 ks
5 Groschen 1931,32,34 SS 41 3 ks dr.škr.,st.kor.,dr.hr.
2 Groschen 1925
SS 40
2 Groschen 1925,29
SS 40 2 ks
1 Groschen 1927,35,36 SS 39 3 ks
Rakúsko 1947-2001
808.
809.
810.
811.
10 Schilling 1971 Ag
5 Schilling 1962
Ag
1 Schilling 1947 SS 70
1 Schilling 1952 SS 70
SS 79
SS 78
Belgicko
812. 1 Frank 1967,73,75,75
813. 25; 10; 5 Centimes 1916
KM 142.1 4 ks
KM 82;81;80 3 ks
Bulharsko 1879-1908
814. 20 Stotiniek 1906,74,88,89
815. 10 Stotiniek 1906,62,74,81
KM 26;88 4 ks
KM 25;62;88 4 ks
Bulharsko 1946-1990
816.
817.
818.
819.
820.
821.
822.
823.
824.
825.
826.
5 Leva 1982 2.medzinár.bienále detskej tvorby KM 142
5 Leva 1985 Medzin.bienále detskej tvorby Sofia´85 KM 151
5 Leva 1985 EXPO Plovdiv KM 154
5 Leva 1985 EXPO Plovdiv KM 154
5 Leva 1989 250.výr.nar. S.Vračanského
KM 180
5 Leva 1989 250.výr.nar. V.Aprilova
KM 179
2 Leva 1981 1300.výr. Bulharského štátu KM 126
20 Stotiniek 1974,89; 10 Stotiniek 1962,74 KM 62;87;88 4 ks
2 Stotinky 1962,74,88,89;1912
KM 60;85;23.2 5 ks
1 Stotinka 1974,89,90; 2 Stotinky 1974,88,89 KM 84;85 6 ks
1 Stotinka 1974,89,90; 2 Stotinky 1974,88,89; 10 Stotiniek 1962,74
KM 84;85;62;87 8 ks
30
Bulharsko od 1990
827. 10,5,2,1 Leva; 50,20,10 Stotiniek 1992
KM 199-205
7 ks
0-1
3.50
1/1
2.00
0/0
0/0
0-0
0/0
1/1
0.70
1.00
0.70
0.50
0.50
834. 10 Krone 1989; 1 Krone 1963; 50 Öre 1989,94; 25 Öre 1971,90; 10 Öre 1975;
5 Öre 1977; KM 851.1;588.1;859.1;867.1;866.1;.2;860.1;868 8 ks
1-1835. 1 Krone 1962 CS , 1977 BB , 1978 SB KM 851.1;862.1 3 ks
1/1
836. 1 Krone 1963 Frederik IX/CS KM 851.1
1/1
837. 1 Krone 1965,67 Frederik IX KM 851.1 2 ks
0-1
838. 1 Krone 1971 CS , 1973 SB , 1977 SB KM 851.1;862.1 3 ks
1/1
839. 1 Krone 1973,75,78 Margrethe II/SB KM 862.1 3 ks
0-1
840. 1 Krone 1979 Margrethe II/BB
KM 862.2 2 ks
0-1
841. 1 Krone 1983,84 Margrethe II/RB
KM 862.3 2 ks
0-1
842. 1 Krone 1987,88,89 Margrethe II/RB KM 862.3 3 ks
0-1
843. 25 Öre 1967 CS , 1970 CS, 1972 SS
KM 855.1;855.2 3 ks
0/0
844. 25 Öre 1968,72,76,81,87
KM 855.1;855.2;861.1 5 ks
0-1
845. 25 Öre 1975 SB , 1977 SB , 1979 BB
KM 861.1;861.2 3 ks
0/0
846. 10 Öre 1925 HCNG , 1929 NGJ
KM 822.1;822.2 2 ks
1/1
847. 10 Öre 1961,70,72 Frederik IX/CS
KM 849.1 3 ks
0-1
848. 10 Öre 1962,65,73,79,81,83,85,86
KM 849.1;860.1-.3 8 ks
0/0
849. 10 Öre 1973,78 Margrethe II/SB
KM 860.1 2 ks
0-1
850. 10 Öre 1980,81 Margrethe II/BB
KM 860.2 2 ks
0-1
851. 5 Öre 1941 Christian X/NS KM 834
1/1
852. 5 Öre 1973 , 1975 , 1978
KM 859.1 3 ks
1/1
853. 5 Öre 1973,76 Margrethe II/SB KM 859.1 2 ks
0-0
854. 5 Öre 1979,81 Margrethe II/BB KM 859.2 2 ks
0-0
855. 2 Öre 1902 VBP
KM 793.2
0/0
856. 2 Öre 1941 NS , 1 Öre 1967
KM 833;839.2 2 ks
2/2
2.00
1.00
0.70
0.70
1.00
2.00
2.00
1.50
2.00
1.00
1.50
1.00
1.50
1.20
1.00
1.00
1.00
1.00
0.50
1.00
1.00
4.40
0.50
Čierna Hora
828. 1 Perper 1909 Ag 835 5g KM 5
Cyprus
829.
830.
831.
832.
833.
20 Cents 1989 KM 62.1
10 Cents 1983; 2 Cents 1983; 1 Cent 1987; KM 56.1;54.1;53.2 3 ks
5,2 Cents 1983 1.emisia po men.ref. 1983 KM 54.1;55.1 2 ks
5 Cents 1994 KM 55.3
1 Cents 1983 KM 53.1
Dánsko
Fínsko 1918-1962
857. 50 Pennia 1921; 5 Pennia 1963
KM 21;45
2 ks
1-1
0.40
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0.80
0.60
1.20
1.00
1.00
0.60
0/0
1.00
0-1
2.00
Fínsko 1963-2002
858.
859.
860.
861.
862.
863.
1 Markka 1970;20 Pennia 1976
KM 49a;47 2 ks
1 Markka 1994; 10 Pennia 1963,92 KM 46,65,76 3 ks
10 Pennia 1963,64,71,72,75,84
KM 46;46a 6 ks
10 Pennia 1963 S,1972 S; 20 Pennia 1976 K KM 46;47 3 ks
5 Pennia 1963,72,74,78
KM 45;45a 4 ks
1 Penni 1963,69,72
KM 44;44a 3 ks škr.
Francúzsko do 1959
864. 1 Frank 1942,43 KM V 95.1 2 ks škr.
865. 10 Centimes 1917,20,63,78,85,86,90,91,93; 5 Centimes 1985,87,91
KM 61;73a;104
12 ks
31
Francúzsko 1959-2002
866.
867.
868.
869.
870.
871.
872.
873.
874.
875.
876.
877.
878.
10 Frank 1988,89,90,91 bimetal KM V 127.1 4 ks
10 Frank 1989 bimetal KM V 127.1 škr.
10 Frank 1990 bimetal KM V 127.1 škr.
5 Frank 1971,72
KM 110a 2 ks
2 Frank 1980 ,81,82
KM 109.1 3 ks
1 Frank 1960,69,70,71,75,76,77,91 KM 108 8 ks
1 Frank 1988 Charles de Gaulle-35.výr. 5.republ. KM 129
1/2 Frank 1965,8;71,2,6,7,8;83,4,5,6;97 KM 107.1 12 ks
20 Centimes 1962,69,76,77,78,79,81,82 KM 105 8 ks
20 Centimes 196769,73,78,84,85,88,90 KM 105 8 ks
10 Centimes 1963,8;76,9;84,5,6,7,8,9;90,1,5,7,8 KM 104 15 ks
5 Centimes 1964; 1 Centime 1964,65 KM 103;102 3 ks
5 Centimes 1966,8;74,6,7,9;80,3,4,6,7;92,3,6 KM 104 14 ks
1-10/0
0/0
1-11-11-11/1
1-11-10-1
0-10-1
0-1-
4.00
2.00
2.00
2.00
3.00
2.00
1.00
2.00
1.00
0.80
1.50
1.00
1.40
1-10-1
0/0
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
2.00
2.00
0.70
0.80
1.00
1.00
1.20
0-1 1.50
0.70
0/0
0/0
0/0
1.00
2.40
0.50
0-1-
3.40
0-1-
2.30
0-10/0
1/1
2/2
0-0
0-0
2.90
2.40
0.50
3.00
1.00
0.80
1/1
1/1
1/1
1/1
2.40
1.00
0.50
1.00
1/1
1/1
1-1
1.00
0.50
0.50
Grécko 1973-2001
879.
880.
881.
882.
883.
884.
885.
886.
887.
100 Drachmes 1990 , 92 KM 159 2 ks
100 Drachmes 1992 ; 20 Drachmes 1990,92 KM 159;154 3 ks
50 Drachmes 1988 Homér KM 147
20 Drachmes 1990,92 Dionysios Solomos KM 154 2 ks
20 Drachmes 1992 , 94 KM 154 2 ks
10 Drachmes 1978,84,86 Demokritus
KM 132 3 ks škr.,dr.hr.
5 Drachmes 1978,82,84,86,90 Aristoteles KM 118;131 5 ks škr.,dr.hr.
5 Drachmes 1982,90;1 Drachma 1988;50 Lepta 1973 KM 131;150;106; 4ks
2 Drachmes 1976 ,82 KM 117;130 2 ks škr.
Holandsko
888.
889.
890.
891.
892.
893.
894.
895.
896.
897.
898.
1 Gulden 1972 , 1988 KM 184a;205 2 ks
25 Cents 1941 KM 174
25 Cents 1950; 10 Cents 1968,73,80 KM 182;183 4 ks
25 Cents 1950,7;60,2,4,5,8,9;70,1,2,3,6,7,8,9;80
Juliana 1948-1980 KM 183 17 ks
10 Cents 1948;50,1,7,8,9;63,4,5,6,7,8;70,1,2,3,4,5,6,7,8,9;80
Juliana 1948-1980 KM 182;177 23 ks
10 Cents 1948;50,1,5,6,7,8,9;60,1,2,3,4,5,6,7,8,9;70,1,2,3,4,5,
6,7,8,9,;80 Juliana 1948-1980 KM 182;177 29 ks
5 Cents 1942 KM 172
5 Cents 1977 , 1987 KM 181;202 2 ks
1 Cent 1882 KM 107
1 Cent 1948 Wilhelmina; 1950 Juliana KM 175;180 2 ks
1 Cent 1954,55 Juliana KM 180 2 ks
Írsko 1939-1970
899.
900.
901.
902.
1 Crown 1959
1 Schilling 1968
6 Pence 1964
3 Pence 1942
KM 16a
KM 14a
KM 13a
KM 12a
Írsko 1970-2001
903. 50 Pence 1970 KM 24
904. 1 Penny 1980
KM 20 škr.
905. 1/2 Penny 1971; 1 Penny 1971,80,82
KM 19;20
4 ks
32
Juhoslávia
906. 20 Dinara 1938; 10 Dinara 1931
KM 10;23 2 ks
0-1
3.50
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
1.70
1.00
3.00
0.80
1.40
0-0
0/0
6.00
7.50
1/2
1-2
0-2
1.00
4.00
4.00
0-1
0-1
1/1
0/0
0-1
0-1
0-1
0-2
0-2
0-1
0-1
0-2
0-1
0-2
2.50
2.50
1.50
1.00
1.50
1.00
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.00
0.70
0-10-2
0-00-1
0-10-10-2
0-1
1.30
0.70
1.00
1.50
1.20
1.00
0.50
1.50
1/1
0-1
0.50
3.00
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1.50
2.00
2.00
3.00
2.00
3.00
Juhoslávia 1953-1991
907.
908.
909.
910.
911.
50 Dinarov 1955,85,88 KM 35;113 3 ks
20 Dinarov 1955,87
KM 34;112 2 ks
1 Dinar 1965;74,5,7,9;80,1,2,3,4;90 KM 47;59;86;142; 11 ks n.hr.,n.škr.
20 Para 1965; 10 Para 1977; 5 Para 1965 KM 45;44;43 3 ks
20 Para 1976,80,81; 5 Para 1965
KM 45;43 4 ks
Macedónia
912. 1 , 2 , 5 Denárov 1995 FAO mosadz
913. 1 , 2 , 5 Denárov 1995 FAO CuNiZn
KM 5 3 ks
KM 5a 3 ks
Maďarsko 1926-1946
914. 1 Pengö 1926 Ag 640; 2,5g
KM 510
915. 1 Pengö 1938,39,36 Liszt Ag KM 511;515 3 ks
916. 1 Pengö 1937,38,39 (Ag), 1941,42,44 KM 510;521 6 ks
Maďarsko 1946-1989
917.
918.
919.
920.
921.
922.
923.
924.
925.
926.
927.
928.
929.
930.
931.
932.
933.
934.
935.
936.
937.
938.
20 Forint 1982,83,84,89 Dozsa KM 630 4 ks
10 Forint 1971,76,77,84,85,89
KM 595;636 6 ks
10 Forint 1971
KM 595
5 Forint 1967 Kossuth KM 576
5 Forint 1971,79,67; 10 Forint 1972 KM 576;594;595 4 ks
5 Forint 1979,80 Kossuth
KM 594 2 ks
2 Forint 1950,57,70,71,75,76,77,80,81,83,89 11 ks
2 Forint 1950,51,52,57,61,62,64,65,66 KM 548;556;556a 9 ks
2 Forint 1970,71,72,74,75,76,77,78,79 KM 591 patina 9 ks
1 Forint 1946;1950;1967,8;1977;1980,1,3,8 9 ks
1 Forint 1946,9;1950;1967-70;1974-77; 1980,1,3,7,8,9 17 ks
1 Forint 1950,67,68,69,70,75,76,77,79,80,83; KM 545-575 11 ks
50 Filler 1967,8,9;76,7,8,9;80,1,2,3,4,5,6,8 KM 574 15 ks
50 Filler 1967,68,69,73,74,75,76 KM 574 7 ks
20 Filler 1946,7;57,9;64,7,8,9;71,2,3,4,5,6,7,8,9;80,1,2,4,5,
6,7,8,9;90 28 ks
20 Filler 1953,61,67,68,69,70,71,72,73,74,77,78,80 KM 550-573; 13ks
20 Filler 1967,8,9;71,2,4,5,7,8,9;80,1,2,4,5,6,7,8,9 19 ks
20 Filler 1968,9;1971,2,7,8; 1980,1,2,3,4,5,6,7,9 15 ks
10 Filler 1946,7;59;62,4,5,8,9;70,2,3,4,5,6,7,8,9;80,1-9 27 ks
10 Filler 1946;64,5,8,9;70,2,3,4,5,6,7,8,9;80,1,2,3,4,5,6,7,9 23 ks
10 Filler 1965,69,70,73,74,76,77,79 KM 547-572 8 ks
10 Filler 1968,9;1970,2,3,4,5,8,9;1980,1,2,3,4,5,6,7,9 18 ks
Malta
939. 1 Cent 1975 KM 8
940. 10,20 Cents 1992; 25 Cents 2001;5,2 Cents 1998; 1 Cent 2001 6 ks
Poľsko 1945-1994
941.
942.
943.
944.
945.
946.
500 Zl 1989
100 Zl 1984
100 Zl 1984
100 Zl 1985
100 Zl 1985
100 Zl 1986
50.výr.Obrannej vojny 1939-1989 Fi OB 106
40 lat PLR
Fi OB 095
Wincenty Witos
Fi OB 094
Przemyslaw II.
Fi OB 096
Špitál Matky Polky
Fi OB 097
Wladyslaw i Lokietek Fi OB 098
33
947.
948.
949.
950.
951.
952.
953.
954.
955.
956.
957.
958.
959.
960.
961.
962.
963.
964.
965.
966.
967.
968.
969.
970.
971.
972.
973.
974.
975.
976.
977.
978.
979.
980.
981.
982.
983.
984.
985.
100 Zl 1987 Kazimierz III. Wielky
Fi OB 099
50 Zl 1979 Mieszko I.
Fi K 081
50 Zl 1980 Boleslaw I. Chrobry
Fi K 082
50 Zl 1980 Kazimierz I. Odnowiciel Fi K 083
50 Zl 1981 Boleslaw II. Śmialy
Fi OB 084
50 Zl 1981 W. Sikorski
Fi OB 086
50 Zl 1981 Swiatovy dzieň źiwności Fi OB 087
50 Zl 1981 Wladyslaw I. Herman
Fi OB 085
50 Zl 1981 Wladyslaw I. Herman
Fi OB 085
50 Zl 1982 Boleslaw III. Krzywousty Fi OB 088
50 Zl 1983 Jan III. Sobieski
Fi OB 089
50 Zl 1983 S.Lukasiewicz
Fi OB 090
50 Zl 1983 150 lat Teatr Wielki
Fi OB 091
20 Zl 1973 Wieźowiec i klasy
Fi OB 070
20 Zl 1974 XXV lat RWPG
Fi OB 072
20 Zl 1974 Marceli Nowotko
Fi OB 071
20 Zl 1975 Marceli Nowotko
Fi OB 071
20 Zl 1976 Marceli Nowotko
Fi OB 071
20 Zl 1978 Prvý Poliak v kozme
Fi OB 075
20 Zl 1978 Maria Konopnicka
Fi OB 074
20 Zl 1980 Igrzyska XXII olimpiady Fi OB 077
20 Zl 1980 50 lat Daru Pomorza 1930-1980 Fi OB 078
20 Zl 1980 50 lat Daru Pomorza 1930-1980 Fi OB 078
10 Zl 1964 Kazimierz Wielki nápis vypuklý
Fi OB 051
10 Zl 1964 Kazimierz Wielki nápis zapustený Fi OB 052
10 Zl 1965 VII wiekow Warszawy
Fi OB 054
10 Zl 1967 Maria Sklodowska-Curie Fi OB 058
10 Zl 1968 Mikolaj Kopernik
Fi OB 057
10 Zl 1968 XXV lat Ludowego wojska Polskiego Fi OB 059
10 Zl 1970 jubil. 1945-1970
Fi OB 062
10 Zl 1970 Tadeusz Košciuszko
Fi OB 061
10 Zl 1971 FAO
Fi OB 063
10 Zl 1975 Adam Mickiewicz, Boleslav Prus Fi OB 066;067 2 ks
10 Zl 1975 Boleslaw Prus
Fi OB 067
10 Zl 1975 Adam Mickiewicz
Fi OB 066
2 Zl 1958,59,60,73,74
KM 46 5ks
2 Zl 1960
Fi OB 041
1 Zl 1949,66,75,76,77,78,85,86,87 KM 45a;49.1;49.2 9 ks
50 Groszy 1949 Ni,49 Al,57,65,73,75,76,77,78,84,85,87
KM44;44a;48.1;48.2 12 ks
986. 20 Groszy 1949 Al,49 Ni, 61,63,65,66,69,70,71,72,73,75,
76,77,79 KM 43;43a;A 47 15 ks
987. 10 Goszy 1949 Ni,49 Al,63,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,
77,78,79,80
KM 42;42a;AA 47
18 ks
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
0/0
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
0/0
0/0
2/2
2/2
1/1
0-2
1/1
0-2
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
2.40
2.40
3.00
0.50
3.00
3.00
3.00
3.00
1.00
2.00
0.50
3.00
1.00
2.00
2.00
2.00
3.00
0.80
2.40
2.40
3.00
2.40
2.00
2.40
3.00
3.00
2.40
1.00
0.50
0.50
2.00
1.50
2.00
0-2
1.00
0-2
1.00
0-2
1.00
0/0
2.00
0-0
6.50
0/0
6.50
Poľsko od 1995
988. 2 Zl 2004 Olympiáda Atény Fi OB 210
989. 2 Zl 2008 Sokol sťahovavý; 2009 Jašterica zelená; 2009 Záchranná
služba v Tatrách Fi OB 284;303;311 3 ks
990. 2 Zl 2009 180.výr.CBP; 90 let NIK; 95 let I.Kompanie Kadrovej
Fi OB 302;301;307 3 ks
34
Portugalsko
991.
992.
993.
994.
995.
996.
997.
998.
999.
1000.
1001.
1002.
1003.
1004.
1005.
1006.
100 Escudos 1991 bimetal KM 545.1
5 Escudos 1965 , 86 KM 591 2 ks
5 Escudos 1965 , 76 KM 591 2 ks
5 Escudos 1966 , 85 KM 591 2 ks
5 Escudos 1970 , 84 KM 591 2 ks
5 Escudos 1970 , 77 KM 591 2 ks
5 Escudos 1982 KM 591
5 Escudos 1984 KM 591
2 1/2 Escudos 1963 , 67 , 69 KM 590
2 1/2 Escudos 1964 , 82 , 84 KM 590
2 1/2 Escudos 1964 , 67 , 77 KM 590
2 1/2 Escudos 1965 , 77 , 84 KM 590
1 Escudo 1951
KM 578
50 Centavos 1959 KM 577
50 Centavos 1964 KM 577
50 Centavos 1971 KM 596
3 ks
3 ks
3 ks
3 ks
1/1
1-1
1-1
1-1
0-1
1-1
0/0
0/0
1-1
0-1
0-1
0-1
1/2
1/1
1/1
0/0
0.80
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
0.80
0.80
1.50
1.50
1.50
1.50
0.80
0.80
0.80
1.00
1/1
2.00
1/1
1/1
1.00
0.70
0-1
1.50
0-1
0-1
-1/2
1.50
1.50
1.00
0-1
0-1
1-1-
1.50
1.50
1.00
1-11-1
2.00
0.80
3/3
0.50
1/1
1-1
1/1
1/1
1-1
0/0
1/1
0/0
1/1
1/1
1/1
1/1
0.50
2.00
0.50
0.50
2.00
1.00
0.50
2.50
1.00
1.00
1.00
1.00
Rumunsko
1007. 200 Lei 1942 Ag 6 g KM 63 nepatrne prehnutá
1008. 100 Lei 1943-2x, 44; 20 Lei 1944 patina; 50 Bani 1955 patina;
15 Bani 1966; 5 Bani 1954-2x,66; KM 64;62;86;93;83.2;92 9 ks
1009. 20 Lei 1942 KM 62
1010. 1 Leu 1924,63,66; 3 Lei 1963,66; 5 Lei 1930a,42,78
KM 46;48;61;90;91;95;96;97 8 ks
1011. 50 Bani 1921; 25 Bani 1960,62,82; 1 Lei 1924p,1938
KM 88;94;45;46p;56 6 ks
1012. 50 Bani 1921; 1 Lei 1924p,63,66; 2 Lei 1924 KM 45-47,90,95 5 ks
1013. 10 Bani 1867 Heaton, Cu KM 4
1014. 10 Bani 1905,55; 15 Bani 1960,66,75; 5 Bani 1966,75
KM 92;92a32;84;87;93 7 ks
1015. 5 Bani 1905,06,56,63,66,75 KM 31;83;89;92;92a 6 ks
1016. 5 Bani 1906 , 1956 , 1966 KM 31;83.2;92 3 ks
Rumunsko od 1947
1017. 1 Leu 1963 ; 2 Lei 1924p
1018. 15 Bani 1960 , 66 , 75
KM 90;47 2 ks
KM 87;93;93a 3 ks
Rusko
1019. 5 Kopejek 186? EM Cu patina, otvor 4 mm
KM Y 6a
ZSSR 1923-1991
1020.
1021.
1022.
1023.
1024.
1025.
1026.
1027.
1028.
1029.
1030.
1031.
1 Rubeľ 1965 20 rokov víťazstva
KM 135.1
1 Rubeľ 1965 20.výr.víťazstva obe var. KM Y 135.1 2 ks hr.,škr.
1 Rubeľ 1967 50.výr.revolúcie
KM 141.1
1 Rubeľ (1970) b.d. 100.výr.nar.V.I.Lenina KM 141
1 Rubeľ 1970 Lenin KM Y 141 obe var. 2 ks hr.,škr.
1 Rubeľ (1977) b.d. 60.výr.VOSR KM 143.1
1 Rubeľ 1977 OH Moskva KM 144
1 Rubeľ 1977 OH Moskva KM 144
1 Rubeľ 1978 OH Moskva KM 153.1
1 Rubeľ 1979 OH Moskva KM 164
1 Rubeľ 1980 OH Moskva KM 164
1 Rubeľ 1981 Sovietsko-Bulharské priateľstvo KM 189.1
35
1032. 1 Rubeľ 1985 40.výr.víťazstva nad fašizmom KM 198.1
1033. 50 Kopejok 1925 ( 1 Poltinik) PlAg KM Y 89.2 hr.,škr.
1034. 20 Kopejok 1939,61; 15 Kop. 61; 10 Kop. 33,61,74; 5 Kop. 61,74;
3 Kop. 70,74, 2 Kop. 71,74; 1 Kop. 37,72,73,74; 16 ks
1035. 15 Kopejok 1961,81; 20 Kopejok 1961
KM 132;131 3 ks
1036. 10 Kopejok 1956,61,78,81,82,84,85
KM 116;130 7 ks
1037. 10 Kopejok 1956,61,71,73,77,78,80,81,82,84,85,87 12 ks
1038. 10 Kopejok 1961,78,82,84
KM 130 4 ks
1039. 10 Kopejok 1961,78,81,82,84
KM 130 5 ks
1040. 10 Kopejok 1961,71; 5 Kopejok 1961; 3 Kopejky 1978;
2 Kopejky 1968; 1 Kopejka 1968 6 ks
1041. 5 Kopejok 1956,61,62,76,80,86,87,88,89 KM 108;115;129a 9 ks
1042. 5 Kopejok 1961,62,80,86,87,89
KM 129a 6 ks
1043. 3 Kopejky 1939;40;53,4,6,7;61;70,2,9;81,3,4,5 KM 107;128a 14 ks
1044. 3 Kopejky 1940,61,70,79,81,84
KM 107;128a 6 ks
1045. 3 Kopejky 1940,56,57,61,70,72,79,81,84 KM 107;114;128a 9 ks
1046. 2 Kopejky 1956;61,8,9;70,1,2,3,9;80,3,4,8;90 KM 113;127a 14 ks
1047. 2 Kopejky 1961,69,71,73,79,84,90
KM 127a 7 ks
1048. 2 Kopejky 1961,69,71(3x)
KM 127a 5 ks
1049. 2 Kopejky 1961,8,9;70,1,2,3,9;80,3,4;90 KM 127a 12 ks
1050. 1 Kopejka 1963,69,71,72,74,75,76,77,78,79,84,85,86, 88,89 15 ks
1051. 1 Kopejka 1963,69,72,77,78,85,86,88
KM 126a 8 ks
1052. 1 Kopejka 1963,9;71,2,3,4,5,6,7,8,9;80,3,4,5,6,8,9
18 ks
1053. 1 Kopejka 1969,72,78,86,86,88
KM 126a 6 ks
1054. 1 Kopejka 1969,85
KM 126a 2 ks
0/0
1/1
1.00
5.00
0-2
1-1
1-1
1-2
1-2
1-1
1.20
0.30
0.60
1.80
0.20
0.40
1-10-11-1
1-1
1-1
1-1
0-1
1-1
1-1
1-2
1-2
1-2
0-2
1-2
1-2
1.00
1.00
0.60
2.00
0.50
1.20
1.40
0.50
0.40
1.00
1.30
0.70
1.70
0.50
0.10
0-11/1
1.00
0.50
0-1
0.80
0-0
0/0
0/0
1.50
1.50
1.00
0-1
0/0
0-00-0
0-1
0-1
0-1
0-1
0-00-00-0
2.00
1.00
4.00
1.00
1.50
1.00
1.00
1.00
1.40
1.40
1.00
1-1
0-1
0-1
1.00
1.00
0.70
RFR 1991 1055. 100 Rubľov 1993; 50 Rubľov 1993; 20 Rubľov 1992; 1 Rubeľ 1992 4 ks
1056. 20 Rubeľ 1992
KM 314
Španielsko
1057. 1 Peseta 1944, 84; 50 Centimos 1980 KM 767;821;815 3 ks škr.
Španielsko 1949-2001
1058.
1059.
1060.
1061.
1062.
1063.
1064.
1065.
1066.
1067.
1068.
1069.
1070.
1071.
1072.
1073.
1074.
100 Pesetas 1988 , 89
KM 826 2 ks
100 Pesetas 1995 Juan Carlos I FAO
KM 950
50 Pesetas 1983 Juan Carlos I
KM 825
50 Pesetas 1990 EXPO´92; 1992 Barcelona´92; 1995 PTAS
KM 853;906;946 3 ks
25 Pesetas 1980//82 MS vo futbale 1982
KM 818
25 Pesetas 1990(2x),92,94,95,96
KM 173;170 7 ks škr.
10 Pesetas 1983,84 Juan Carlos I KM 727 2 ks
5 Pesetas 1975//76,78,79,80;1982,84 KM 807;823 6 ks škr.
5 Pesetas 1975//77,79; 1984 Juan Carlos I KM 807 3 ks škr.
5 Pesetas 1980//81,82 MS vo futbale 1982 KM 817;818 2 ks
5 Pesetas 1980,81,82 MS vo futbale
KM 817 3 ks
5 Pesetas 1989,91,92,94,95 KM 833;931;946 5 ks
5 Pesetas 1992,93,94,95,96 KM 833;919;931;946;960 5 ks
2 Pesetas 1982,84 Juan Carlos I
KM 122 2 ks
1 Peseta 1953//62;1966//67,70,71 Francisko Franco Caudillo;
1 Peseta 1975//76,78,79,80 Juan Carlos I; KM 775;796;806 8 ks
1 Peseta 1966//68,69,71; 1975//76,78,79,80 KM 125;127 7 ks
1 Peseta 1991,92,95,96 Juan Carlos I KM 832 4 ks škr.
36
Srbsko
1075. 50 Para 1915; 10 Para 1863; 5 Para 1912 KM 24.1;19;18
3 ks
1-3
1.00
0-1
0/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
0/0
1/1
1/1
1/1
0/0
0/0
0/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
0/0
1/1
0/0
1/1
0/0
0/0
1/1
1/1
0/0
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
1/1
1/1
0/0
1/1
2/22/12/1
1/1
2/1
1.00
5.00
5.00
3.00
3.00
3.00
1.60
1.60
1.60
2.00
2.00
1.60
1.60
5.00
4.00
3.00
0.90
0.90
1.00
1.00
1.00
5.00
3.00
1.00
2.00
2.00
2.00
2.00
3.00
2.00
3.00
2.00
2.00
4.00
4.00
4.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.50
0.50
2.00
1.00
1.00
2.00
1.00
Švajčiarsko
1076.
1077.
1078.
1079.
1080.
1081.
1082.
1083.
1084.
1085.
1086.
1087.
1088.
1089.
1090.
1091.
1092.
1093.
1094.
1095.
1096.
1097.
1098.
1099.
1100.
1101.
1102.
1103.
1104.
1105.
1106.
1107.
1108.
1109.
1110.
1111.
1112.
1113.
1114.
1115.
1116.
1117.
1118.
1119.
1120.
1121.
1122.
1123.
1 Frank 1968 B;1/2 Frank 1968;5 Rapp 1981 SS 28a;27a;24c 3 ks
Položka zbierky : 5 Frank 2011 S 36a.4
Položka zbierky : 2 Frank 1965 S 29
Položka zbierky : 2 Frank 1968 S 29a1
Položka zbierky : 2 Frank 1969 S 29a1
Položka zbierky : 2 Frank 1974 S 29a1
Položka zbierky : 2 Frank 1979 S 29a1
Položka zbierky : 2 Frank 1981 S 29a1
Položka zbierky : 2 Frank 1985 S 59
Položka zbierky : 2 Frank 1988 S 29
Položka zbierky : 2 Frank 1993 S 29 hr.
Položka zbierky : 2 Frank 2000 S 59
Položka zbierky : 2 Frank 2007 S 59
Položka zbierky : 1 Frank 1944 S 28
Položka zbierky : 1 Frank 1968 S 28a1
Položka zbierky : 1 Frank 1969 S 28a1
Položka zbierky : 1 Frank 1978 S 28a1
Položka zbierky : 1 Frank 1981 S 28a1
Položka zbierky : 1 Frank 1987 S 58
Položka zbierky : 1 Frank 1989 S 58 hr.
Položka zbierky : 1 Frank 1995 S 58
Položka zbierky : 1/2 Frank 1921 S 27
Položka zbierky : 1/2 Frank 1944 S 27
Položka zbierky : 1/2 Frank 1952 S 27
Položka zbierky : 1/2 Frank 1957 S 27
Položka zbierky : 1/2 Frank 1958 S 27
Položka zbierky : 1/2 Frank 1959 S 27
Položka zbierky : 1/2 Frank 1962 S 27
Položka zbierky : 1/2 Frank 1963 S 27
Položka zbierky : 1/2 Frank 1964 S 27
Položka zbierky : 1/2 Frank 1965 S 27
Položka zbierky : 1/2 Frank 1968 S 27a1
Položka zbierky : 1/2 Frank 1969 S 27a1
Položka zbierky : 1/2 Frank 1970 S 27
Položka zbierky : 1/2 Frank 1971 S 27
Položka zbierky : 1/2 Frank 1973 S 27a1
Položka zbierky : 1/2 Frank 1974 S 27a1
Položka zbierky : 1/2 Frank 1976 S 27a1
Položka zbierky : 1/2 Frank 1980 S 27a
Položka zbierky : 1/2 Frank 1982 S 27a.2
Položka zbierky : 1/2 Frank 1983 S 57
Položka zbierky : 1/2 Frank 2008 S 57
Položka zbierky : 1/2 Frank 2009 S 57
Položka zbierky : 20 Rappen 1850 S 26
Položka zbierky : 20 Rappen 1884 S 26
Položka zbierky : 20 Rappen 1885 S 26
Položka zbierky : 20 Rappen 1891 S 26
Položka zbierky : 20 Rappen 1902 S 26
R
37
1124.
1125.
1126.
1127.
1128.
1129.
1130.
1131.
1132.
1133.
1134.
1135.
1136.
1137.
1138.
1139.
1140.
1141.
1142.
1143.
1144.
1145.
1146.
1147.
1148.
1149.
1150.
1151.
1152.
1153.
1154.
1155.
1156.
1157.
1158.
1159.
1160.
1161.
1162.
1163.
1164.
1165.
1166.
1167.
1168.
1169.
1170.
1171.
1172.
1173.
1174.
1175.
Položka zbierky : 20 Rappen 1909
Položka zbierky : 20 Rappen 1913
Položka zbierky : 20 Rappen 1925
Položka zbierky : 20 Rappen 1932
Položka zbierky : 20 Rappen 1943
Položka zbierky : 20 Rappen 1944
Položka zbierky : 20 Rappen 1953
Položka zbierky : 20 Rappen 1958
Položka zbierky : 20 Rappen 1960
Položka zbierky : 20 Rappen 1961
Položka zbierky : 20 Rappen 1962
Položka zbierky : 20 Rappen 1963
Položka zbierky : 20 Rappen 1966
Položka zbierky : 20 Rappen 1967
Položka zbierky : 20 Rappen 1969
Položka zbierky : 20 Rappen 1970
Položka zbierky : 20 Rappen 1971
Položka zbierky : 20 Rappen 1974
Položka zbierky : 20 Rappen 1975
Položka zbierky : 20 Rappen 1976
Položka zbierky : 20 Rappen 1977
Položka zbierky : 20 Rappen 1978
Položka zbierky : 20 Rappen 1980
Položka zbierky : 20 Rappen 1981
Položka zbierky : 20 Rappen 1982
Položka zbierky : 20 Rappen 1983
Položka zbierky : 20 Rappen 1984
Položka zbierky : 20 Rappen 1985
Položka zbierky : 20 Rappen 1986
Položka zbierky : 20 Rappen 1988
Položka zbierky : 20 Rappen 1989
Položka zbierky : 20 Rappen 1991
Položka zbierky : 20 Rappen 1993
Položka zbierky : 20 Rappen 2004
Položka zbierky : 20 Rappen 2007
Položka zbierky : 20 Rappen 2008
Položka zbierky : 10 Rappen 1881
Položka zbierky : 10 Rappen 1882
Položka zbierky : 10 Rappen 1884
Položka zbierky : 10 Rappen 1895
Položka zbierky : 10 Rappen 1907
Položka zbierky : 10 Rappen 1908
Položka zbierky : 10 Rappen 1909
Položka zbierky : 10 Rappen 1912
Položka zbierky : 10 Rappen 1914
Položka zbierky : 10 Rappen 1921
Položka zbierky : 10 Rappen 1934
Položka zbierky : 10 Rappen 1939
Položka zbierky : 10 Rappen 1944
Položka zbierky : 10 Rappen 1955
Položka zbierky : 10 Rappen 1957
Položka zbierky : 10 Rappen 1958
S 26
S 26
S 26
S 26
S 26a
S 26a
S 26a
S 26a
S 26a
S 26a
S 26a
S 26a
S 26a
S 26a
S 26a
S 26a
S 26a
S 26a
S 26a
S 26a
S 26a
S 26a
S 26a
S 26a
S 26a
S 26a
S 26a
S 26a
S 26a
S 26a
S 26a
S 26a
S 26a
S 26a
S 26a
S 26a
S 25
S 25
S 25
S 25
S 25
S 25
S 25
S 25
S 25
S 25
S 25b
S 25b
S 25
S 25
S 25
S 25
1/1
1/1
1/1
0/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
0/0
0/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
1/1
1/1
1/1
0/0
0/0
0/0
2/12/12/1
2/1
2/2
2/1
2/2
1/1
2/1
2/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
2.00
1.00
4.00
3.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.90
0.90
0.90
0.90
0.50
3.00
2.00
3.00
2.00
2.00
2.00
3.00
3.00
3.00
2.00
4.00
3.00
1.00
2.00
2.00
1.00
38
1176.
1177.
1178.
1179.
1180.
1181.
1182.
1183.
1184.
1185.
1186.
1187.
1188.
1189.
1190.
1191.
1192.
1193.
1194.
1195.
1196.
1197.
1198.
1199.
1200.
1201.
1202.
1203.
1204.
1205.
1206.
1207.
1208.
1209.
1210.
1211.
1212.
1213.
1214.
1215.
1216.
1217.
1218.
1219.
1220.
1221.
1222.
1223.
1224.
1225.
1226.
1227.
Položka zbierky : 10 Rappen 1959
Položka zbierky : 10 Rappen 1962
Položka zbierky : 10 Rappen 1964
Položka zbierky : 10 Rappen 1965
Položka zbierky : 10 Rappen 1968
Položka zbierky : 10 Rappen 1969
Položka zbierky : 10 Rappen 1970
Položka zbierky : 10 Rappen 1972
Položka zbierky : 10 Rappen 1973
Položka zbierky : 10 Rappen 1974
Položka zbierky : 10 Rappen 1975
Položka zbierky : 10 Rappen 1976
Položka zbierky : 10 Rappen 1977
Položka zbierky : 10 Rappen 1978
Položka zbierky : 10 Rappen 1979
Položka zbierky : 10 Rappen 1980
Položka zbierky : 10 Rappen 1982
Položka zbierky : 10 Rappen 1983
Položka zbierky : 10 Rappen 1984
Položka zbierky : 10 Rappen 1988
Položka zbierky : 10 Rappen 1989
Položka zbierky : 10 Rappen 1990
Položka zbierky : 10 Rappen 1992
Položka zbierky : 10 Rappen 1993
Položka zbierky : 10 Rappen 1997
Položka zbierky : 10 Rappen 2008
Položka zbierky : 10 Rappen 2009
Položka zbierky : 10 Rappen 2010
Položka zbierky : 5 Rappen 1882
Položka zbierky : 5 Rappen 1893
Položka zbierky : 5 Rappen 1898
Položka zbierky : 5 Rappen 1900
Položka zbierky : 5 Rappen 1901
Položka zbierky : 5 Rappen 1903
Položka zbierky : 5 Rappen 1906
Položka zbierky : 5 Rappen 1907
Položka zbierky : 5 Rappen 1908
Položka zbierky : 5 Rappen 1909
Položka zbierky : 5 Rappen 1915
Položka zbierky : 5 Rappen 1919
Položka zbierky : 5 Rappen 1920
Položka zbierky : 5 Rappen 1921
Položka zbierky : 5 Rappen 1927
Položka zbierky : 5 Rappen 1931
Položka zbierky : 5 Rappen 1938
Položka zbierky : 5 Rappen 1939
Položka zbierky : 5 Rappen 1942
Položka zbierky : 5 Rappen 1943
Položka zbierky : 5 Rappen 1944
Položka zbierky : 5 Rappen 1946
Položka zbierky : 5 Rappen 1947
Položka zbierky : 5 Rappen 1948
S 25
S 25
S 25
S 25
S 25
S 25
S 25
S 25
S 25
S 25
S 25
S 25
S 25
S 25
S 25
S 25
S 25
S 25
S 25
S 25
S 25
S 25
S 25
S 25
S 25
S 25
S 25
S 25
S 24
S 24
S 24
S 24
S 24
S 24
S 24
S 24
S 24
S 24
S 24
S 24
S 24
S 24
S 24
S 24
S 24b
S 24b
S 24
S 24
S 24
S 24
S 24
S 24
R
1/1
1/1
0/0
1/1
1/1
0/0
0/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
0/1
0/0
1/1
0/0
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
-2/2
2/1-1/1
-2/1-2/2
2/12/1-2/1-1/1
1/1
2/11/1
2/1
2/1
-1/1
1/1
1/1
0/0
0/0
-1/1
1/1
1/1
-1/1
1/1
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
0.90
0.90
0.90
0.80
0.80
0.80
0.40
2.00
2.00
2.00
3.00
2.00
3.00
2.00
1.00
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
2.00
1.00
1.00
0.80
0.80
1.00
1.00
1.00
39
1228.
1229.
1230.
1231.
1232.
1233.
1234.
1235.
1236.
1237.
1238.
1239.
1240.
1241.
1242.
1243.
1244.
1245.
1246.
1247.
1248.
1249.
1250.
1251.
1252.
1253.
1254.
1255.
1256.
1257.
1258.
1259.
1260.
1261.
1262.
1263.
1264.
1265.
1266.
1267.
1268.
1269.
1270.
1271.
1272.
1273.
1274.
1275.
1276.
1277.
1278.
1279.
Položka zbierky : 5 Rappen 1951
Položka zbierky : 5 Rappen 1953
Položka zbierky : 5 Rappen 1954
Položka zbierky : 5 Rappen 1955
Položka zbierky : 5 Rappen 1957
Položka zbierky : 5 Rappen 1958
Položka zbierky : 5 Rappen 1959
Položka zbierky : 5 Rappen 1962
Položka zbierky : 5 Rappen 1963
Položka zbierky : 5 Rappen 1964
Položka zbierky : 5 Rappen 1966
Položka zbierky : 5 Rappen 1968
Položka zbierky : 5 Rappen 1969
Položka zbierky : 5 Rappen 1970
Položka zbierky : 5 Rappen 1971
Položka zbierky : 5 Rappen 1974
Položka zbierky : 5 Rappen 1975
Položka zbierky : 5 Rappen 1977
Položka zbierky : 5 Rappen 1979
Položka zbierky : 5 Rappen 1981
Položka zbierky : 5 Rappen 1982
Položka zbierky : 5 Rappen 1983
Položka zbierky : 5 Rappen 1984
Položka zbierky : 5 Rappen 1985
Položka zbierky : 5 Rappen 1986
Položka zbierky : 5 Rappen 1987
Položka zbierky : 5 Rappen 1988
Položka zbierky : 5 Rappen 1989
Položka zbierky : 5 Rappen 1991
Položka zbierky : 5 Rappen 1992
Položka zbierky : 5 Rappen 2009
Položka zbierky : 2 Rappen 1850
Položka zbierky : 2 Rappen 1851
Položka zbierky : 2 Rappen 1883
Položka zbierky : 2 Rappen 1893
Položka zbierky : 2 Rappen 1908
Položka zbierky : 2 Rappen 1944
Položka zbierky : 2 Rappen 1954
Položka zbierky : 2 Rappen 1955
Položka zbierky : 2 Rappen 1958
Položka zbierky : 2 Rappen 1963
Položka zbierky : 1 Rappen 1907
Položka zbierky : 1 Rappen 1911
Položka zbierky : 1 Rappen 1914
Položka zbierky : 1 Rappen 1936
Položka zbierky : 1 Rappen 1941
Položka zbierky : 1 Rappen 1949
Položka zbierky : 1 Rappen 1951
Položka zbierky : 1 Rappen 1956
Položka zbierky : 1 Rappen 1957
Položka zbierky : 1 Rappen 1958
Položka zbierky : 1 Rappen 1968
S 24
S 24
S 24
S 24
S 24
S 24
S 24
S 24
S 24
S 24
S 24
S 24
S 24
S 24
S 24
S 24
S 24
S 24
S 24c
S 24c
S 24c
S 24c
S 24c
S 24c
S 24c
S 24c
S 24c
S 24c
S 24c
S 24c
S 24c
S 16
S 16
S 16
S 16
S 16
S 16a
S 42
S 42
S 42
S 42
S 15
S 15
S 15
S 15
S 15
S 41
S 41
S 41
S 41
S 41
S 41
R
R
R
0/0
-1/1
-1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
1/1
0/0
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
-1/1
-1/11/1
1/1
0/0
1/11/1
1/1
1/1
1/1
1/11/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
2.00
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
1.00
0.70
0.60
0.50
0.50
1.00
1.00
0.70
0.50
0.50
0.50
1.00
1.00
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
1.00
0.50
0.30
0.30
0.30
0.30
2.00
3.20
4.00
3.00
2.00
1.00
3.00
2.00
1.00
0.80
6.00
3.00
1.00
0.80
0.80
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
40
1280. Položka zbierky : 1 Rappen 1971
1281. Položka zbierky : 1 Rappen 1982
1282. Položka zbierky : 1 Rappen 1984
S 41
S 41
S 41
0/0
0/0
0/0
1.00
1.00
1.00
1/1
1/1
0-1
1-1
0-0
0-0
1/1
0-1
0-1
0-0
1/1
1.00
0.80
1.00
0.50
1.00
2.00
0.70
0.80
0.80
1.50
0.50
-0/1-
1.00
1-3
3.00
0-1
0-1
0-1
1-1
1-1
1/1
1-1
0-1
1-1
1.30
2.60
1.50
1.40
1.50
0.50
2.00
3.00
1.00
0/0
0-1
1-1
0/0
0/0
0-0
0/0
0/0
0-1
0-1
0/0
0/0
0-0
1-1
2.40
3.00
4.60
1.50
1.50
0.70
2.00
1.40
2.00
2.60
0.70
1.00
0.80
1.00
0-1
2.20
1-1
1/1
1.70
0.40
Švédsko
1283.
1284.
1285.
1286.
1287.
1288.
1289.
1290.
1291.
1292.
1293.
5 Korún 1977 KM 853
5 Korún 1984 KM 853
1 Kr.1969,73;50 Öre 1968,82;25 Öre 1968,79 KM 836;851;837;826a 6ks
1 Kr. 1981; 50 Öre 1973; 25 Öre 1973 KM 836;837;852 3 ks
1 korunák 1973,89; 50 Öre 1984
KM 586a;604a;603 3 ks
1 korunák 1977,79,81,82,88,90
KM 604;604a 6 ks
50 Öre 1973 Gustáv Adolf VI
KM 837
10 Öre 1965,70,71,73,79,80,81
KM 835,850 7 ks
10 Öre 1970,82,83,84,86,88
KM 835;850 6 ks
10 Öre 1985,87,88,89,90
KM 601 5 ks
5 Öre 1960,73; 1 Öre 1950,55 KM 822;845;810;820 4 ks
Taliansko do 1900
1294. 10 Centesimi 1893 B/I minc. Birmingham KM 27.1 dr.škr.,st.kor.
1295. 5 Centesimi 1861; 2 Centesimi 1867 M; 10 Centesimi 1866 OM,
1893 B/I KM 2;3;11;27 4 ks
Taliansko 1900-1946
1296.
1297.
1298.
1299.
1300.
1301.
1302.
1303.
1304.
1 Lira 1922,24
KM 62 2 ks
50 Centesimi 1920,25
KM 61.1;61.2 2 ks
20 Centesimi 190810
KM 44 2 ks
20 Centesimi 1909,14,19
KM 44;58 3 ks
20 Centesimi 1918,19,21
KM 44;51 3 ks
20 Centesimi 1919 minc.Rím
KM 58
10 Centesimi 1921,22 (2x),26,27 KM 60 5 ks
5 Centesimi 1919,20,21,22,23,25 KM 59 6 ks
5 Centesimi 1919,24
KM 59 2 ks
Taliansko 1946-2001
1305.
1306.
1307.
1308.
1309.
1310.
1311.
1312.
1313.
1314.
1315.
1316.
1317.
1318.
1319.
1000 Lire 1997 bimetal KM 194
500 Lire 1993,95,98
KM 111;160;193 3 ks
200 Lire 1979,91,92,93,94,96 KM 105;151;155;164;184 6 ks
200 Lire 1993 70.výr.aeronautiky
KM 155
200 Lire 1994 180.výr.karabinierov KM 164
100 Lire 1956,77
KM 96 2 ks
100 Lire 1957,77,79 minc.Rím KM 96 3 ks
100 Lire 1979 F.A.O
KM 106
100 Lire 1979,81 F.A.O KM 106;108
2 ks
100 Lire 1981; 200 Lire 1992,94 KM 108;151;164 3 ks
100 Lire 1991 nový typ KM 96a
50 Lire 1955,71,76
KM 95 3 ks
50 Lire 1956,77,78
KM 95 3 ks
10 Lire 1951,52,53,54,55,73,74,75,76,82
KM 93 10 ks
10 Lire 1953; 5 Lira 1954,27; 2 Lira 1924 minc.Rím
KM 92;67.1;63;93 4 ks
Turecko do 1921
1320. 2 Kurus 1903 Abdul Hamid II;10 Kurus 1860 Murad V.; KM 736;686 2ks
1321. 10 Para 1912 (1327//4)
KM 760
41
Turecko od 1940
1322.
1323.
1324.
1325.
1326.
1327.
1328.
1329.
1330.
1331.
1332.
1333.
1334.
1335.
1336.
1337.
1338.
1339.
1340.
1341.
1342.
1343.
1344.
1345.
1346.
1347.
1348.
1349.
1350.
1351.
1352.
1353.
1354.
1355.
1356.
1357.
1358.
1359.
1360.
1361.
1362.
1363.
1364.
1365.
1366.
1367.
1368.
1369.
1370.
100000 Lira 1999
KM 1078
100000 Lira 2000
KM 1078
100000 Lira 2002
KM 1106
50000 Lira 2001
KM 1105
25000 Lira 1996
KM 1041
10000 Lira 1994,95,96
KM 1027.1 3 ks
10000 Lira 1995
KM 1027.1
10000 Lira 1996 obe var.hrany
KM 1027.1 2 ks
10000 Lira 1999
KM 1027.2
5000 Lira 1992,94,96
KM 1025;1029.1 3 ks
5000 Lira 1992
KM 1025
5000 Lira 1995
KM 1029.1
5000 Lira 1996
KM 1029.1
2500 Lira 1992
KM 1015
1000 Lira 1990 ,91,93,95 KM 997;1028 4 ks
1000 Lira 1990
KM 997
1000 Lira 1991
KM 997
1000 Lira 1993
KM 997
1000 Lira 1995
KM 1028
500 Lira 1986,91 KM 989 2 ks
500 Lira 1990
KM 989
500 Lira 1991
KM 989
100 Lira 1986,88,89,90,91,92
KM 967;988 6 ks
100 Lira 1986
KM 967
100 Lira 1988
KM 967
100 Lira 1989
KM 988
100 Lira 1990
KM 988
100 Lira 1991
KM 988
100 Lira 1992
KM 988
50 Lira 1986,89
KM 966;987 2 ks
50 Lira 1986
KM 966
50 Lira 1987
KM 966
50 Lira 1989
KM 987
25 Lira 1985,87
KM 975 2 ks
25 Lira 1987
KM 975
10 Lira 1981,2,4,5,6,7;5 Lira 1981,2,3 KM 944;945;949;950;964; 9 ks
10 Lira 1984
KM 964
10 Lira 1986
KM 964
5 Lira 1975,76
KM 905 2 ks
5 Lira 1975; 100000 Lira 2000; 100 Bin Lira 2001; 250 Bin Lira 2002
KM 905;1078;1106;1137 4 ks
5 Lira 1975
KM 905
5 Lira 1976
KM 905
5 Lira 1981
KM 944
5 Lira 1983
KM 949.2
2 1/2 Lira 1977,78; 1 Lira 1979,81 KM 893.2;943;889a 4 ks
2 1/2 Lira 1978
KM 893.2
1 Lira 1957
CuNi KM 889
1 Lira 2011 bimetal, nová emisia
50 Kurus 1971
KM 899
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
0-1
1/1
1-1
1/1
0-1
0/0
0/0
0/0
1/1
0-1
0/0
0/0
0/0
0/0
0-1
0/0
0/0
0-1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0-1
1/1
1/1
1/1
0-1
1/1
0-1
1/1
1/1
0-1
2.00
2.00
2.20
0.90
2.00
1.80
1.50
3.00
3.00
1.50
3.00
1.00
1.00
2.00
1.00
2.00
2.00
2.00
1.20
1.00
0.90
0.90
1.50
1.00
1.00
0.90
0.80
0.80
0.90
1.00
0.80
0.80
0.90
1.00
0.80
1.40
0.70
0.70
1.40
0-1
0/0
0/0
0/0
1/1
0-1
1/1
2/2
0/0
1/1
3.00
1.00
1.00
0.80
0.80
1.40
0.80
0.80
1.00
0.80
42
1371. 50 Kurus 197577,79; 25 Kurus 1970; 10 Kurus 1968,69,70 ;
5 Kurus 1969 KM 890.1;891.1;892.3;899 8 ks škr.hr.
1372. 50 Kurus 1976
KM 899
1373. 50 Kurus 1977
KM 899
0-1
1/1
1/1
1.20
0.80
1.00
2 ks
0/0
0.50
1 Crown 1965 W.Churchill KM 910
1 Schilling 1961 Elizabeth II KM 904
1 Penny 1916,19,27,36 Juraj V. KM 810;826;838 4 ks
1 Penny 1919 Juraj V.; 1945 Juraj VI.; 1967 Elizabeth II.
KM 810;845;897 3 ks
1379. 1 Penny 1919,66,67 KM 810;897 3 ks
1380. 1 Penny 1938 Juraj VI. KM 845
1/1
1/1
0-1
2.40
1.00
3.40
0-1
0-1
0/0
2.60
2.60
1.00
1/2
1/1
1/1
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0-1
0-1
2.00
3.00
3.00
3.00
1.20
3.00
3.00
3.00
1.40
1.00
0-1
0-1
0-1
1.20
0.70
1.00
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
1/1
1/1
0/0
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
3.00
2.00
2.00
2.00
1.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
3.00
3.00
3.00
Ukrajina
1374. 25 Kopejok 2010; 10 Kopejok 2009
KM 2.1b;1.1b
Veľká Británia do 1968
1375.
1376.
1377.
1378.
Veľká Británia od 1968
1381.
1382.
1383.
1384.
1385.
1386.
1387.
1388.
1389.
1390.
1391.
1 Pound 1983
KM 933
1 Pound 1984
KM 934
1 Pound 1990
KM 941
1 Pound 1991
KM 946
50 Pence 1969 KM 913
25 Pence b.d. (1972) jub. KM 917
25 Pence 1977 jub. KM 920
25 Pence 1981 jub. KM 925
20 Pence 1982,93
KM 931;939 2 ks
5 Pence 1990,91,92
KM 937b 3 ks
5 Pence 1992; 2 Penny 1993; 1 Penny 1980; 1/2 Penny 1971
KM 914;915;936;937 4 ks
1392. 2 New Penny 1971,93 KM 916;936a 2 ks
1393. 1 New Penny 1976 ,78,80,81,88,89,93 KM 915;935;935a 7 ks n.škr.
Vatikán
1394.
1395.
1396.
1397.
1398.
1399.
1400.
1401.
1402.
1403.
1404.
1405.
1406.
1407.
1408.
1409.
1410.
1411.
1412.
1413.
100 Lire 1955 Pius XII. 1939-58
KM 55
100 Lire 1956 Pius XII. 1939-58
KM 55
100 Lire 1957 Pius XII. 1939-58
KM 55
100 Lire 1958 Pius XII. 1939-58
KM 55
100 Lire 1962 Jan XXIII. 1958-63 KM 64.2
100 Lire 1963 Pavol VI. 1963-78 KM 82.1
100 Lire 1964 Pavol VI. 1963-78 KM 82.2
100 Lire 1965 Pavol VI. 1963-78 KM 82.2
100 Lire 1979 Ján Pavol II. 1978-2005 KM 146
100 Lire 1982 Ján Pavol II. 1978-2005 KM 164 hr.
100 Lire 1983 Ján Pavol II. 1978-2005 KM 173
100 Lire 1984 Ján Pavol II. 1978-2005 KM 180
100 Lire 1988 Ján Pavol II. 1978-2005 KM 209
100 Lire 1989 Ján Pavol II. 1978-2005 KM 216
50 Lire 1955 Pius XII. 1939-58
KM 54.1
50 Lire 1956 Pius XII. 1939-58
KM 54.1
50 Lire 1957 Pius XII. 1939-58
KM 54.1
50 Lire 1961 Jan XXIII. 1958-63 KM 63.2
50 Lire 1962 Jan XXIII. 1958-63 KM 63.2
50 Lire 1962 Jan XXIII. 1958-63 Cittadel Vaticano KM 72
43
1414.
1415.
1416.
1417.
1418.
50 Lire 1964 Pavol VI. 1963-78 KM 81.1
50 Lire 1988 Ján Pavol II. 1978-2005 KM 208
10 Lire 1951 Pius XII. 1939-58
KM 52.1
5 Lire 1952 Pius XII. 1939-58
KM 51.1
50 Centesimi 1933-34 jub. Pius XI. 1922-39 KM 14
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
2.40
2.00
1.50
1.50
8.00
1/1
1/1
0/0
0.80
1.00
1.00
0-1
3.60
0-1
2.80
0-1
1/1
1-1
3.60
0.50
0.80
0-0
1.50
1-1
1.50
1-1
1-1
1-1
1.00
1.50
1.00
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
1/1
1.00
0.80
0.80
0.50
0.50
1.00
0.50
KM 23 hr.,škr.
1/1
1.20
KM 2;1
1/1
0-0
4.40
1.00
-1-20-1
0.40
1.00
1-1
1-1
0.80
1.00
Afrika
Egypt
1419.
1420.
1421.
1422.
1423.
1424.
1425.
1426.
10 Milliemies 1967 Al Spojená arabská republika zjednotená KM 411
1 Pound 2007 (1428) KM 940a
1 Pound 2008 (1429) KM 940a
25 Piastrov 1993 (otvor);10 Piastrov 1992 (mešita);5 Piastrov 1992
(váza) KM 734;733;731 3 ks
25 Piastrov 1993 (otvor);10 Piastrov 1984 (mešita); 5 Piastrov 1992
(váza) KM 734;556;731 3 ks
20 Piastrov 1984,92(mešita); 10 Piastrov 1972(orol); 1984(mešita);
5 Piastrov 1992(váza) KM 731;430;733,556;557 5 ks
10 Piastrov 1984 KM 556
10 Piastrov 1992 (mešita); 5 Piastrov 1992 (váza) KM 731;732 2 ks
Južná Afrika
1427. 1 Rand 2004 , 20 Cents 1996
KM 162
2 ks
1428. 20 Cents 1965,92; 10 Cents 1978; 5 Cents 1965,71
KM 69;136;85;67.2;84 5 ks
1429. 20 Cents 1997; 10 Cents 1966; 2 Cents 1989; 1 Cent 1980,89
KM 68.2;162;83;82 5 ks
1430. 2 Cents 1966 ,80,85,87,89,97 KM 66.1;83;159 6 ks
1431. 1 Cent 1975,96; 2 Cents 1985,89 KM 82;158;83 4 ks
Keňa
1432.
1433.
1434.
1435.
1436.
1437.
1438.
10 Schillings 1997 bimetal
1 Schilling 1969
KM 14
50 Cents 1968
KM 4
50 Cents 1973
KM 13
50 Cents 1989
KM 19
10 Cents 1984
KM 18
5 Cents 1971
KM 17
SCWC 27
Libya
1439. 100 Dirhamos 1399 (1979)
Namíbia
1440. 5 Dollars 1993 KM 5
1441. 10 Cents 1993; 5 Cents 1993
2 ks
Tunis
1442. 2 Francs 1945; 5 Francs 1946
KM 248;273 2 ks
1443. 100 Millim 1983;20 Millim 1993;5 Millim 1983(3x) KM 309;307;282 5 ks
Amerika
Argentína
1444. 10 Pesos 1962,63,66
1445. 1 Peso 1957,58,59; 5 Pesos 1962
KM 60 3 ks
KM 57;59 4 ks
44
1446.
1447.
1448.
1449.
1450.
1451.
1 Peso 1957,59
KM 32 2 ks
1 Peso 1960; 10 Pesos 1963
KM 58;60 2 ks
1 Peso 1960 150.výr.samostatnosti KM 58
20 Centavos 1929
KM 36
5 Centavos 1917 KM 34
5 Centavos 1992; 10 Cent. 1992; 25 Cent. 1992; 1 Peso 1959
KM 107;109;110;57 4 ks
0/0
1-1
0/0
1/1
1/1
0.50
1.00
1.50
1.00
1.00
1-1
0.80
1-1
1.00
0/0
0.50
1-1
0.50
0-0
0-1
0-0
0-1
0-0
1.00
0.70
0.70
1.40
1.20
0-1
1.00
1/1
1-1
1-1
1/0
1/1
1-1
0-1
2.00
3.00
0.50
2.50
2.40
0.50
0.50
0/0
1-1
1-1
1.00
0.60
0.50
1-1
0.50
1-1
1-1
0.80
0.80
0-1
0-1
0.50
0.50
1-1
0.60
0-0
1.00
Britské východokaribské teritória
1452. 25 Cents 1955; 10 Cents 19654
KM 6;5
2 ks
Bolívia
1453. 50 Centavos 1995
KM 204
Barbados
1454. 1 Cent 1998, 2006
KM 10a
2 ks
Brazília 1967-1985
1455. 10 Cruzeiros 1982; 5 Gruz. 1969,80,82; 1 Gruz. 1979,80,81
KM 592.1;577.2;891;590 7 ks
1456. 1 Cruzeiro 1979 ; 10 Centavos 1970 KM 590;578.2 2 ks
1457. 10,20 Centavos 1970 KM 578.2;579.2 2 ks
1458. 10 Centavos 1970,94; 25 Centavos 1994 KM 578.2;633;634 3 ks
1459. 5 Centavos 1969,94 KM 577.2;635 2 ks
1460. 1 Centavo 1975;2 Centavos 1975;5 Centavos 1975;10 Centavos 1955;
20 Centavos 1978 KM 561;585;586;579.1a;587.1 5 ks
Kanada
1461.
1462.
1463.
1464.
1465.
1466.
1467.
2 Dollars 1996
KM 270
1 Dollar 1988,89,94 KM 158;186 3 ks
25 cents 1974 , jub. 1873-1973
KM 81;62b 2 ks
5 cents 1917 Juraj V. 1910-1936
KM 22
1 Cent 1919 KM 21
1 Cent 1949,66,74,85,89 KM 41;59.1;132 5 ks
1 Cent jub.1867-1967; jub. 1867-1992 KM 65;204 2 ks
Dominikánska republika
1468. 1 Peso 1992 KM 80.1
1469. 1 Peso 1991;5 Centavos 1974;10 Centavos 1979 KM 80;50;18 3 ks
1470. 25 Centavos 1983,87,89 KM 61;71.1 3 ks
Ecuador
1471. 1 Sucre 1975; 20 Centavos 1969,78
KM 83;77.1c;77.2a 3 ks
Chile
1472. 100 Pesos 1984,85; 10 Pesos 1994 KM 226.1;228.2 3 ks
1473. 100 Pesos 1992,95; 10 Pesos 1981 KM 226.2;218.1 3 ks
Jamajka
1474. 10 Cents 1969,90; 5 Cents 1989
KM 47;47a;46
1475. 10 Cents 1990; 5 Cents 1989; 1 Cent 1969 KM 47a;46;45
3 ks
3 ks
Kostarika
1476. 2 Colones 1961;1 Colon 1977,78;50 Centimos 1978 KM 186;187 4 ks
1477. 25 Centimos 1980,82; 10 Centimos 1979; 5 Centimos 1979
KM 188.1a;1b;185.2b;184.3a
4 ks
45
Kuba do 1962
1478.
1479.
1480.
1481.
1482.
1483.
1 Peso 1953 100.výr.José Marti
KM 29
10 Centavos 1949
KM 12
5 Centavos 1943,46,60,61
KM 11.2;11.3 4 ks
5 Centavos 1946
KM 11.3
5 Centavos 1961; 20 Centavos 1962
KM 11b;31
1 Centavo 1961
KM 9.2
2 ks
1/1
-0/01-3
1/1
0-11/1
7.00
1.00
1.00
1.00
1.20
0.50
1/1
-0/1
0-2
1/1
1/1
1-1
-0-1-0-1
0-0
0.80
2.00
1.30
1.00
0.50
1.00
1.70
0.70
0.50
1-1
1-1
0-1
0.50
0.50
0.80
0-1
0.50
1/1
1-1
1.00
1.00
0/0
1/1
1.80
0.50
1-1
1.00
0-1
1/1
1/1
0/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/1
0-1
0/1
1/1
1/1
2-2
6.00
1.50
1.00
3.00
2.00
1.00
1.50
1.50
3.00
3.00
1.50
1.00
0.50
1.50
1-1
0.20
Kuba od 1962
1484.
1485.
1486.
1487.
1488.
1489.
1490.
1491.
1492.
20 Centavos 1962
KM 31
20 Centavos 1962,68,69
KM 31,35 3 ks
20 Centavos 1962; 5 Centavos 1961,68 KM 31;11b;34 str.kor.,dr.hr. 3 ks
20 Centavos 1968
KM 31
20 Centavos 1969
KM 35
5 Centavos 1963,66,68
KM 34 3 ks
5 Centavos 1966,68,71,60
KM 34;11 4 ks
5 Centavos 1968,71
KM 34 2 ks
1 Centavo 1963,79
KM 33.1 2 ks
Mexiko
1493.
1494.
1495.
1496.
1 Peso 1981,85,92(bimeta),95(bimetal) KM 460;496;550 4 ks
1 Peso 1982,86,95(bimetal)
KM 460;496;550 3 ks
20 Centavos 1964;50 Centavos 1995;1 Peso 1983 KM 440;460;549 3 ks
5 Centavos 1958; 10 Centavos 1978(II.var.),1966;
50 Centavos 1994
KM 426;434.2;547;549 4 ks
Panama
1497. 1/4 Balboa 1973 KM 11a
1498. 1/10 Balboa 1973;5 Centesimos 1982;1 Cent.1978 KM 10a;23.2;22 3 ks
Peru
1499. 100 Solea 1980
1500. 1 Inti 1986
KM 283
KM 296
Trinida a Tobago
1501. 1 Cent 1968,91,2001
KM 1;29
3 ks
USA
1502.
1503.
1504.
1505.
1506.
1507.
1508.
1509.
1510.
1511.
1512.
1513.
1514.
1515.
1516.
1 Dollar 1979 P; ½ Dollar 1971 D KM 202b;207 2 ks
1 Dollar 1972 D
KM 203
1 Dollar 1976 jub.1779-1976 KM 206
1 Dollar 1972 D
KM 203
1 Dollar 1976 typ 1 200.výr.USA KM 206 škv.
1 Dollar 1979 D KM 207
1 Dollar 1979 P KM 207
1 Dollar 1979 S KM 207
1 Dollar 2000 P KM 318
1/2 Dollar 1971 , 1971 D KM 202b 2 ks
1/2 dollar 1976 D
KM 205
1/4 Dollar 1967
KM 164a hr.
1 Dime 1967
KM 195a
5 Cents 1935,36,37 KM 134 3 ks
1 Cent 1945,46,61D,66,69D,72D,76,80,84,86,87D,88,88D,89,90,
97,98D KM 132;201;201b
17 ks
46
Venezuela
1517. 1 Bolivar 1967
KM 42
1518. 50 Centimos 1965 minc.Londýn
KM 41
1/1
0-1
0.40
0.40
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.40
1/1
0.20
2-1
1/1
3.00
0.40
1-1
1/1
1-11/1
1-1
1-1
1-1
-1/2
1-1
-0-11-1
0-0
1-11-1
3.40
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.20
0.70
1.00
0.90
0.50
0.50
2.00
1.00
1-1
0/0
0-0
0-1
0-1
0/0
1.50
1.00
1.00
1.00
0.50
1.00
0/0
0.50
0/0
0/0
2.00
2.60
0/0
0/0
0.70
0.50
Azia
Arménsko
1519.
1520.
1521.
1522.
1523.
1524.
1525.
10 Dram 1994
5 Dram 1994
3 Dram 1994
1 Dram 1994
50 Luma 1994
20 Luma 1994
10 Luma 1994
KM 58
KM 56
KM 55
KM 54
KM 53
KM 52
KM 51
Ceylon
1526. 2 Rupees 1993 KM 147
1527. 5 Cents 1920 George V., 10 Cents 1903 Edward VII., 10 Cents 1914,
25 Cents 1919 George V.
KM 108;97;104;105a 4 ks
1528. 5 Cents 1971 KM 129
Hong-Kong
1529.
1530.
1531.
1532.
1533.
1534.
1535.
1536.
1537.
1538.
1539.
1540.
1541.
1542.
10 Dollars 1994,95
KM 70 2 ks
10 Dollars 1995 bimetal
KM 70
5 Dollars 1980; 50 Cents 1977; 20 Cents 1975 KM 46;41;36 3 ks
5 Dollars 1993
KM 65
2 Dollars 1975,1997
KM 37;64 2 ks
2 Dollars 1993,94
KM 64 2 ks
1 Dollar 1979,94
KM 43 2 ks
1 Dollar 1980 Alžbeta II.
KM 43 škvr.,hr.
50 Cents 1977,80,94
KM 41;68 3 ks
50 Cents 1977; 20 Cents 1977,82
KM 41;36 3 ks
20 Cents 1975,76
KM 59 2 ks
20 Cents 1997
KM 67 2 ks
5 Dollars 1976,1980,1993
KM 39;46;65 3 ks
10 Cents 1989,90,91,92,95
KM 55;56 5 ks
Indonézia
1543.
1544.
1545.
1546.
1547.
1548.
1000 Rupiah 1996 ; 200 Rupiah 2003 KM 66;56 2 ks
100 Rupiah 1978
KM 42
100 Rupiah 2001,2003 KM 61 2 ks
50 Rupiah 1971,1999; 25 Rupiah 1971 KM 35;60;34 3 ks
10 Rupiah 1979 ; 5 Rupiah 1979
KM 44;43 2 ks
50 Sen 1958
KM 13
Irak
1549. 50 Fils 1981
KM 128
Jordánsko
1550. 10 Piasters AH 1416 (1996) KM 55
1551. 5 Piastres AH 1421(2000) Abdullah Ibn Al.Hussein
KM 73
Kazachstan
1552. 50 Tyin 1993
1553. 20 Tyin 1993
KM 5
KM 4
47
1554. 10 Tyin 1993 KM 3a
1555. 10 Tyin, 5 Tyin, 2 Tyin 1993
KM 3a;2;1
3 ks
0/0
0-1
0.40
2.50
-0/0-
0.40
1-1
1-1
0-1
0-0
1.00
1.00
1.00
0.90
0-1
0.90
1/1
1/1
0/0
1/1
0.80
0.80
1.50
0.50
1/1
0/0
0-1
1/1
0.80
0.50
0.50
0.50
0-1
3.00
0-0
0.40
-0/0-0/0-0/00/0
1.00
1.00
1.00
0.50
0/0
1.00
1/1
0-21/11/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1.00
1.50
1.50
1.00
1.50
1.00
1.00
1.00
0.80
0/0
0/0
0/0
0/0
0.70
0.50
0.50
0.40
Libanon
1556. 50 Piastrov 1969
KM 28.1 hr.
Malajzia
1557.
1558.
1559.
1560.
50 Sen 1991; 20 Sen 1991
20 Sen 1967,73
10 Sen 1967,68,97
1 Sen 1996; 5 Sen 1996
KM 53;52 2 ks
KM 4 2 ks
KM 3;51 3 ks
KM 49;50 2 ks
Mongolsko
1561. 1 Tugrik 1971 50.výr.republiky; 5 Mongo 1980 KM 34;29 2 ks
Spojené arabské emiráty
1562.
1563.
1564.
1565.
1 Dirham 1402 (1982)
1 Dirham 1415 (1995)
50 Fils AH 1393 (1973)
10 Fils AH 1402 (1982)
KM 6.1
KM 6.2
KM 5
KM 3.1
Singapur
1566.
1567.
1568.
1569.
1570.
1 Dollar 1988
KM 54b
20 Cents 1997
KM 101
10 Cents 1985; 5 Cents 1980,95
KM 51;2;99 3 ks
1 Cent 1971 KM 1
1 Cent 1992; 5 Cents 1989 (2x);10 Cents 1974 (morský koník);
10 Cents 1991 (jazmín) (2x); 20 Cents 1987; 50 Cents 1985 8 ks
Severní Korea
1571. 1 Chon 1959; 5 Chon 1974
KM 1;2
2 ks
Sýria
1572.
1573.
1574.
1575.
1 Pound 1968(1387)
1 Pound 1971(1391)
1 Pound 1974(1394)
25 Piastres 1974 (1394)
KM 98
KM 98
KM 98
KM 107
Taiwan
1576. 10 Yuan 1981 Chian Kai-shek
KM 553
Thajsko
1577.
1578.
1579.
1580.
1581.
1582.
1583.
1584.
1585.
5 Baht 1998
SCWC 219
1 Baht 1962,74,77; 5 Baht 1977
1 Baht 1962
KM 84
1 Baht 1974 SCWC 100
1 Baht 1982 SCWC 159.1
1 Baht 1995 SCWC 183
1 Baht 1997 SCWC 183
1 Baht 1998 SCWC 183
50 Satang 1998
SCWC 203
KM 84;100;110;111
4 ks
Turkmenistan
1586.
1587.
1588.
1589.
50 Teňňesi 1993
20 Teňňesi 1993
10 Teňňesi 1993
5 Teňňesi 1993
KM 5
KM 4
KM 3
KM 2
48
1590. 1 Teňňesi 1993
KM 1
0/0
0.40
0/0
0/0
0-0
1.50
3.00
1.00
1/1
-1/11/1
-0/1
-0/1
-0/1-
3.60
1.00
1.00
0.60
0.60
0.60
1-1
0.50
0/0
5.00
1/1
6.00
1/1
5.00
0/0
7.00
0/0
8.00
1/1
3.00
Austrália
Austrália
1591. 1 Dollar 1984 Alžbeta II. 5 klokanov KM 77
1592. 50 Cents 1981 Alžbeta II. - svadba Charlesa a Diany KM 72
1593. 5 Cent 1984,98 Alžbeta II. ježura KM 64;80 2 ks
Nový Zéland
1594.
1595.
1596.
1597.
1598.
1599.
2 Dollars 1990
20 Cents 1975
10 Cents 1980
5 Cents 1978
5 Cents 1980
5 Cents 1987
Alžbeta II. / volavka
Alžbeta II. / kiwi
Alžbeta II. / motýľ
Alžbeta II. / tuatara
Alžbeta II. / tuatara
Alžbeta II. / tuatara
KM 79
KM 36
KM 41
KM 34
KM 34
KM 60
Konvoluty
1600. Seychely - Britská kolónia: 1 Cent 1972 KM 17;
Východokaribské štáty: 10 Cents 1987 KM 13
2 ks
Medaily
ČNS pobočka Hradec Králové
1601. Av.:Portrét , opis: Alois Beer malíř a básník 1833-1897; Rv.: opis:
Česká numismatická společnost, pobočka v Hradci Králové 1983,
svietnik; sign., 60 mm, tombak patin., autor: Kozák
ČNS pobočka Olomouc
1602. Av.:Caesar na koni, opis: Caesarova kašna v Olomouci, na podstavci:
ČNS pobočka Olomouc 1975; Rv.:6riadk.nápis: Sousoší/Caesarovy
kašny/vytvořil/Jan Jiří Schauberger/z Olomouce/r.1725
sign.Koudela P., 68x70 v tvare pôdorysu fontány, tombak patin.
1603. Av.:socha Jupitera na podstavci s nápisom:ČNS pobočka Olomouc
89, opis : Jupiterova kašna v Olomouci; Rv.: 6riadk.nápis:Sochu/
Jpiterovy/kašny/vytvořil/neznámý sochař/r.1735; sign. P.Kudela
60x60 v tvare pôdorysu fontány, tombak patin.
SNS pobočka Bratislava
1604. Av.:byzantská minca, Biatec, 1 Kčs, dole: 1934-1984 50.výročie
organizovanej numizmatiky v Bratislave; Rv.: Kvarting, opis:
Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava;
sign.: D.Zobek, 70x65 mm, BZ; Pamätná medaila udelená
18.júna 1985 Ing. O. Srnovi, CSc.
SNS pobočka Trenčín
1605. Av.: rímský nápis, dole: LAVGARICIO, rímské mince, opis: 1800 rokov
rímského nápisu na Hradnej skale 179; Rv.: rímská minca, opis:
Slovenská numizmatická spoločnosť pobočka Trenčín 1969-1979;
sign.:AP, 70 mm, Bz postr., Medaila udelená Ing.O.Srnovi,CSc.
SNS Ústredný výbor
1606. Av.: portrét sľava, opis: Spisovateľ Jožo Nižňánsky 1903/1976;
Rv.: motívy z Nižňánskeho diel, dole:SNS; sig.Vika, 70mm, Bz
49
Barinka Jozef 19441607. Av.:v strede polovica kvetu, vpravo po obvode: Blahoželáme;
RV.: v strede polovica kvetu; sign., 55x63 mm, tombak patin.
1/1
1.00
1
4.00
1/1
2.00
0
2.00
1/1
3.00
0
2.00
1
1.50
1/1
2.00
0/0
5.00
1
1
3.00
3.00
1/1
2.00
0
3.00
1/1
5.50
0/0
5.00
1/1
2.00
1
2.00
1
4.00
Biroš Stanislav 1901-1983
1608. 1976, portrét spredu, vľavo po obvode: J.A.KOMENSKÝ
sign., 80 mm, pat.tombak, jednostranná
Bódi Ladislav
1944 -
1609. Av.:v strede obilný klas, vľavo ozubené koleso,vpravo skúmavka,
v pozadí továreň; Rv.:vetvy s listami,hore: 25,v strede:BLAHOŽELÁME; sign., 70 mm, tombak patin.postriebrený
1610. Kytica kvetov, pod ňou: 50, dole opis: BLAHOŽELÁME;
sign., 60 mm, tombak patinovaný, jednostranná
1611. Av.:hore samopaly,vatra,hory, dole 3riadk.nápis:Pamätná medaila/
MO - SPB/ Partizánske; Rv.: Pomník partizána, opis: Odkazu SNP
verni zostaneme; sign., 60 mm, tombak patinovaný
1612. Kytica kvetov, pod ňou: 55, dole opis: BLAHOŽELÁME;
sign., 60 mm, tombak patinovaný, jednostranná
1613. Kytica kvetov, pod ňou: 55, dole opis: BLAHOŽELÁME;
sign., 60 mm, tombak patinovaný, jednostranná
1614. Novomanželia 1981; Av.: muž a žena proti sebe; Rv.:nápis: Chceme
byť navždy spolu;
sign., 60 mm tombak patinovaný
Černaj Ján 1948-2011
1615. 15 rokov VHJ Železničné stavebníctvo 1971-1986 Av.; žel.trať pod mostom,
portál tunela, trakčný stožiar TV; pat.tombak, 60 mm; sign. JČ
Dobrovolný Viktor 1909-1987
1616. 1949 V.I.Lenin- portrét zľava; sign.,80 mm, tombak,jednostr.
1617. 1949 K.Gottwald- portrét zprava; sign.,80 mm, tombak,jednostr.
Drahoš Alojz 1954 1618. 1985, Av.:hore symbolická kytica na stuhe, dole:55; Rv.: hore
kytica, dole opis: BLAHOŽELÁME ; nesig., 69 mm, tombak patin.
Durbák Vladimír 19531619. 1987, 35.výr. Zborov pre občianske záležitosti, hlava ženy, vo vlasoch
siluety postáv; sign, tombak patin., 80 mm , jednostranná
Fodor Imrich Csaba 19411620. Av.:Múzeum mincí a medailí; Rv.: 90 rokov Kremnického múzea 1980,
Pavel Križko,portrét Rv.; sign. C.I.Fodor ,postr.tombak; 38,1 mm ;29,3g
1621. Av:Českoslov. mince 1921-1981, 60 rokov československých mincí
Rv: pancier, mesiac a slnko; po obvode Múzeum mincí a medailí
postriebrený tombak, 38 mm sign. C.FODOR
Groma Alfonz 1924-1993
1622. Av.: Zemeguľa, kvety, nápis: DETI - ŽIVÉ KVETY ZEME; Rv.: hlava
dieťaťa,holubica,kvety; sign., 50 mm, tombak patinovaný
Grosch Štefan 19231623. Mapa okresu, klas, hrozno,ozubené koleso,hore opis: Okres Bratislava vidiek; sign., 70 mm, tombak patin., jednostranná
1624. hore opis: Vysoké Tatry, v strede Kriváň, dole: 3 erby tatranských obcí; sign., 60 mm, tombak
50
Housa Vlastislav 1932-2004
1625. Symbol Čs.spartakiády, nápis: Za zásluhy o československou spartakiádu 1985; sign., 59 mm, tombak postriebrený, jednostarnná
1
1.00
1/1
3.00
1/1
3.00
1/1
3.00
0/0
3.00
1/1
2.00
1/1
1.00
0/0
5.00
0/0
7.00
1/1
1.00
0/0
5.00
1/1
3.00
1
3.00
1
3.00
Hvozdenský Josef 19321626. Av.: portrét zľava, opis: 1878 Akademik Zdeněk Nejedlý 1962;
Rv.:zástavy ZSSR a ČSSR, dole SČSP, opis: Se Sovětským svazem
na věčné časy a nikdy jinak; sign., 60 mm, tombak
1627. Av.: dole otvorené knihy, SŠTSP, nad nimi 5 kruhov so symboly
výroby, hore opis: 30 rokov práce socialistického sporiteľníctva;
Rv.: v stred 1 Kčs, kolem opis: Slovenská štátna sporiteľňa,
dole 1983; sign., 70 mm, tombak patin.
Kožuch Milan 19441628. Av.:mestský znak,po stranách lipové halúzky, dole: Mestský národný výbor Ružomberok; Rv: domy, hore ruža, vpravo žena, dole:
Za vernosť; sign., 70mm, tombak patin.postriebrený
1629. Av.:Cestné stavby n.p. 1953-1978, 25.výr., most, cesta;
Rv.:Čestné uznanie- Za dlhoročnú a obetavú prácu;
sign, 60 mm, tombak patin.
1630. A.: hore v kruhu symboly priemyslu, vľavo i vpravo obilné klasy,
dole: 20 ROKOV ; Rv.: hore v kruhu kvet, dole:BLAHOŽELÁME;
sign.KM 87, 60 mm, tombak patin.
Knobloch Milan 19211631. Av..100.výr.nar. V.I.Lenina, portrét zľava; Rv.: zástava ZSSR
a ČSSR, dole: SČSP; sign., 46 mm, tombak patin.
Kolářský Zdeněk 1931 1632. Av.:pohľad na Prahu-veže, chrámy, Karlův most; Rv.: opis: Státní ústav
ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů v Praze 1949*
1954*1974; sign., 80 mm, tombak
1633. Av.:150.výr. železníc na území Československa; Rv.:Erby-Viedeň, Břeclav,
Brno;parný vlak, panoráma Brna, ČSD-TRADICE-POKROK-PERSPEKTIVA,
elektrický a dieslový rušeň 1839-1989; sign., 70 mm, pat.tombak,
Košťál Dušan 19481634. Av.:symbolické ruky, medzi nimi 2 holubice, hore opis: Blahoželáme; Rv.: symboly výroby; sign., 60 mm, tombak patinovaný
Koreň Jozef 1912-1971
1635. 1971, Av.:hory,fontána, auto ŠKODA, vpravo vavrínová a lipová halúzka,
vľavo:SLOVAKIA RALLYE; Rv.: AUTOMOTOKLUB/SLOVENSKEJ
SOCIALISTICKEJ/REPUBLIKY; sig.Nosálek,Koreň,
ovál 75 x 58 mm, tombak patinovaný
Kubička Jaroslav 19301636. Av.:vojak, vľavo: 35 SNP, dole: BANSKÁ BYSTRICA ; Rv.: 5riadk.
nápis: VENUJE/ZO KSS, ZV ROH/VEDENIE ZÁVODU/RUDNÉ
BANE/KREMNICA ; sign., 60 x 57 mm, tombak
Kulich Ján 19301637. Portrét Lenina zpredu,hore hviezda,dole znak mesta, opis:Mestský
výbor KSS Bratislava; sign., 60 mm, tombak patin., jednostranná
1638. Jazdec na koni, dole: SLAVIA SVTS Bratislava; Sig.JK 67,
65 mm, tombak patin., jednostranná
51
1639. portrét Lenina zpredu, dole podpis Vl.Iljič; v zátvorke (Lenin);
sign., 80 mm tombak patinovaný, jednostranná
1640. 1980 alegória-deti,ženy v kroji, ľud.muzikanti na gajdách;
ZASLÚŽILÝ KOLEKTÍV/ZÁUJMOVEJ UMELECKEJ/ČINNOSTI
sign., 75 mm, tombak pozlátený, jednostranná
1
3.00
1
3.00
1/1
3.00
0
5.00
1
5.00
1/1
3.00
1/1
3.00
1
5.00
1/1
3.00
1/1
5.00
1/1
5.00
0/0
7.00
1/1
3.00
1/1
5.00
1/1
3.00
1/1
2.00
Lipták Ivan 19451641. Av.:1985 v trojlístku hlava ženy, holubica, slnko;Rv.:trojlístok,
dole: 55 ; (jubileum 55 let), nesign., 60 mm, tombak
Miklánek Rastislav Ján 19421642. Vpravo hore včela, 3riadk.nápis: SLOVEN/SKÝ ZVÄZ/VČELÁROV
sign., šesťúhol. 70x80 mm, tombak, jednostranná
R
Peter Andrej 1912-2003
1643. Svätý Peter na ľavej ruke drží rybu, pravou žehná mužovi, opis:VITA
BREVIS ARS LONGA-Hippokrates; sign., 65 mm, Bz patin., jednostr.
1644. Av.: žena s krídly, okrídlené koleso, opis: Vysoká škola dopravy
a spojov Žilina; Rv.: hore dvojríž, 3riadk.nápis: Vysoká škola/
dopravy a spojov/ Žilina 1962; nesign., 72 mm, tombak
1645. Av.:dve postavy, dole:KM, opis: 1100 rokov slovanského písomníctva;
Rv.: postavička dievčaťa, hore opis: Velká Morava; dole: 864-1964,
Nitra; sign. AP (Peter), JK(Koreň), 50 mm, meď
1646. V strede: MS 1970/FIS/Vysoké Tatry, opis: World ski
championships1970 in Nordic events*Czechoslovakia;
sign., 45x64 mm, tombak postriebr., jednostranná
1647. Av.: 5 lístkov, opis:Československá obchodní banka a.s. 1965-1975
Rv.: 6riadk.nápis-názva mest s erbom:Praha/Bratislava/Brno/Jablonec n/Nisou/Liberec/Plzeň/Žilina; sign. 70 mm, tombak patin.
1648. Av.:portrét zpredu, vľavo: MARTIN ČULEN Av.; budova gymnázia,
Rv.:hore 1869, dole:1969, po obvode: 100 ROKOV ZNIEVSKEHO
GYMNÁZIA ; sign., 60 mm, tombak
1649. Av.: pohľad na mesto, dole vľavo opis: Banská Štiavnica, vpravo erb;
Rv.:znak UNESCO, opis: Patrimoine Mondial World Heritage, dole:
UNESCO/CARTAGÉNA 9.12.1993; sign.,80mm, Bz patin.,postriebr.
1650. Otakar Španiel 1881-1955 portrét Av.; K 100.výr.narodenia - ruky
medailéra pri práci na minci k 30.výr.ČSR; MMM v Kremnici Rv.;
sign.A.Peter 1981, postr.pat.tombak, 50 mm
1651. Av.: hviezda s mečom, VK, dole opis: Ministerstvo školstva SSR/
1952-1982; Rv.:vpravo mohyla na Dukle, vľavo nápis: Odkaz/
bojovníkov/za slobodu/splníme, dole: Za vlast/za socializmus;
sign., 60 mm, tombak postriebrený
1652. Av.:sediaca žena s knihou, dievča, hoch, opis: Pomník minulostizáklad budúcnosti; vyraté: K.Kuzmány, dole: MS/1983; Rv.: budova, 2 rady kníh, v strede MS, hore opis: Matica slovenská,
dole opis: Martin; sign., 70 mm, tombak patin.
1653. Av.:portrét zpredu, dole podpis: Joh.Nep.Hummel, vľavo: 1778,
vpravo:1837; Rv.. dom, dole: Bratislava 1987; sign.,70 mm, bz patin.
1654. Av.: symboly stromov, nápis: Vysoká škola/lesnícka/a drevárska/
Zvolen; Rv.: klačiaca žena, u ľavej ruky lipa, vpravo hrad,
opis: Za zásluhy; sign, 70 mm, tombak
52
Poldaufová Mária 19511655. Av.:Zaslúžilý pracovník-nápis v strede so zrkadlovým odrazom;
Rv.: Kytica so stuhou; nesign., 60 mm, tombak patin.
1656. 1984, Závody SNP Žiar n/Hr.; 5.Al SYMPÓZIUM; znak závodu
-lúče plechov; sign., 60 mm, postr.tombak patin., jednostranná
1657. Pomník SNP, veža,kostol, hore: Banská Bystrica, vľavo:SNP,
hviezda,dole: 1980, opis: V.Národné športové hry spojárov;
sign, 65 mm, tombak pozlátený, jednostranná
1658. Múzeum SNP B.Bystrica - na pamiatku slávnych bojov a utrpení za
našu slobodu; postr.tombak, 80 mm, sign. MP jednostranná
1659. Av.: portrét zpredu, opis:Prof.Dr.Ing.Ján Halaj DrSc. 1919-1997;
Rv.: stromy, opis:Udeluje Lesoprojekt Zvolen; sign, 70mm, tombak
1/1
2.00
1
2.00
0
3.00
1
6.50
0/0
5.00
1
2.00
1/1
2.00
1/1
2.50
1/1
4.00
1/1
8.00
1/1
2.00
1/1
1.00
1/1
3.00
1/1
5.00
1/1
5.00
Prádler Jiŕí 1929-1993
1660. Vo štvorci muž sadiaci lipku, po obvode: Ministerstvo školství
a kultury Za úspěšnou výchovnou práci; vľavo 19, vpravo: 59;
hore otvorená kniha; sign., 60 mm tombak patin., jednostranná
1661. Av.:1971 portrét prezidenta Gottwalda sprava, opis: KLEMENT GOTTWALD;
Rv.:hore hviezda, štvorriadkový nápis: PROLETÁŘI / VŠECH ZEMÍ / SPOJTE
SE/1971; sign. JP; tombak, 50 mm,
Nov 04.019b
1662. Av.: štátny znak, 4.riadk.nápis:ZBOR/NÁRODNEJ/BEZPEČNOSTI/
1945-1975 Rv.; hviezda,kosák,kladivo, 30 ROKOV V SLUŽBÁCH
ĹUDU; sign., 60 mm tombak patin.postriebrený
Pribiš Rudolf 1913-1984
1663. Av.:Sediaca žena, opis: Filozofická fakulta Univerzity P.J.Šafárika
1959; Rv.: hore otvorená kniha, dole 4riadk.nápis: Ustanovená/
vládnym/nariadením/r.1959; orig.etue s nápisom: Filozofická
fakulta Univerzity P.J.Š. Košice; sign., 70 mm, tombak
Šejnost Zdeněk 1921-2002
1664. Av.:kalich na knihe, dole: Velké veci urobil/s námi Hospodin/
Ž.126; Rv.:kostol, opis: K pamiatke 200.výročia tolerančného
patentu 1781-1981; sign., 40 mm, Bz patin.
Šichman Ladislav 1930-2009
1665. Av.:dole: ZPOZ, hore vetvičky; Rv.:ruka držiaca ružu, poprsie
ženy zpredu, hlava muža obrátená k žene Rv.;(novomanželom 1987)
sign, 59 mm, tombak patinovaný
Snopková Ladislava 19481666. Av.:Kytica, 3 stuhy, opis: Blahoželáme ZPOZ; Rv.: 3 stuhy, na
nich leží diťa; uvítanie dieťaťa; sig., 60mm, tombak patin.
Snopek Ladislav 19191667. Av.:erb mesta, opis: Pamätná medaila mesta Spišskej Novej Vsi;
Rv.: pohľad na mesto; sign., 71 mm, tombak patin.
1668. Av.:1979 25.výr. ÚĽUV; ornamenty; ÚĽUV Bratislava; Rv.: ruky
modelujúce keramiku; sign., 70 mm, tombak patin.postribr.
1669. Av.:3 hlavy-študent,vojak,robotník, opis: Za rozvoj brannej výchovy
v SSR; Rv.:pravá ruka drží pušku, hore: Jednotne/v budovaní/
a obrane vlasti, dole:J*S*B*V*O ČSSR; sign, 80mm, tombak
53
1670. Vľavo velká 1, hore 00, SOU Nitra, 1883-1983, vpravo symboly
výroby; Diplom: Pamätná medaila udelená Milanovi Pilárikovi
25.4.1984, udelilo SOU v Nitre; nesign., 60 mm, Bz, jednostr.
1671. Av.:3 hlavy-študent,vojak,robotník, opis: Za rozvoj brannej výchovy
v SSR; Rv.:pravá ruka drží pušku, hore: Jednotne/v budovaní/a obrane vlasti, dole:J*S*B*V*O ČSSR; sign, 80mm, tombak pozlát.
1
2.00
0/0
5.00
1/1
4.00
1/1
5.00
1/1
3.00
1/1
1.00
1/1
2.00
0/0
5.00
0/0
3.00
1/1
3.00
1/1
1.50
1/1
2.00
0/0
5.00
0/0
7.50
1
1.00
1
1.00
Španiel Otakar 1881-1955
1672. Av.:1935 - Poprsie sprava, opis:TOMÁŠ G:MASARYK; Rv.: 7riadk.
nápis: 18* 7/III* 50/ Na paměť/85.narozenin/prvního presidenta/
republiky/Československé/19 7/III 35; sign.,50mm, Bz; N 01.098e
Štefunko Fraňo 1903-1974
1673. Av.: žena s knihou, 2riadk.kruhopis: Z obetí ľudu zrodená, v službe
ľudu oslávená/ 1863-1963; Rv.: budova, hore: 100, dole: Matica
slovenská Martin; 70 mm, tombak
Tomaška Miroslav 19591674. Av.: Erb mesta, opis : Dubnica nad Váhom; Rv.: symbol stromu,
vľavo 1193, opis: Prvá písomná zmienka; sig., 50mm, tombak patin.
Vika Alexander 19331675. Av.:hore kvety so stuhou, dole 3riadk.nápis:ZBORY*PRE/OBČIANSKE/
ZÁLEŽITOSTI; Rv.:postavy ľudí; sign.VIKA 82, 60 mm,tombak patin.
1676. Av.:1984,vpredu žena držiaca kyticu, za ňou ženy a muži ;Rv.:
6 radov postav,dole vľavo kvet, vpravo: 60;sign.,70 mm, Bz patin.
1677. 1984, životná púť od narodenia po 60. ; Blahoželajúci k oslavám;
k oslavám; sign., 70 mm, tombak patin.
Zobek Drahomír 19521678. Av.:hlava ženy zľava, nápis: Pamätná medaila/k 40.výročiu/založenia/SZŽ; Rv.: nápis: Ústredný/výbor/Slovenského/zväze žien;
sign., 70 mm, tombak patin.postriebrený
1679. Av.:Portrét zprava, opis:IOANNES PAVLVS II PONT.MAX; Rv.:chrámy,
hore : BRATISLAVA, dole: 1990; sign.,40 mm, Bz pat.,postr.
1680. Av.:Portrét zľava, opis: IOANNES PAVLVS II PONT.MAX; Rv.:chrámy,
opis:Praha-Velehrad-Bratislava 1990; 27 mm, CuNi
1681. Av.:partizáni na horách, dole nápis: 40/SNP/1944/1984;Rv.:
2riadk.nápis:VENUJE OV KSS A ONV/ŽIAR NAD HRONOM ;
sign., 60 mm, tombak patinovaný
1682. Av.:Všeobecná československá výstava v Praze 1991; Rv.: Pri
príležitosti výstavy-Štátna mincovňa Kremnica 1791,1891,1991;
27 mm, tombak postriebrený
1683. Av: Múzejno-dokumentačné centrum ŽSR, rušeň; Rv: 150 rokov
železníc na Slovensku 1848-1998; pat.tombak, 50 mm; sign. Z
Zdravecký Michal 19491684. 1983-na stredovej stuhe štátný znak, opis: Zaslúžilý pracovník
Národnych výborov Slovenskej socialistickej republiky;
sign., 70 mm, tombak, jednostranná
Banská Bystrica
1685. Vľavo banská ťažobná veža, vpravo: ZASLÚŽILÝ PRACOVNÍK; znak
baní Av.;RUDNÉ BANE N.P. B.BYSTRICA Rv.; nesign., tombak
patin. postriebrený, jednostranná
54
1686. Av.:budovy nemocnice,hore po obvode:VÝSTAVBA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU, dole:III:TYPU B:BYSTRICA; Rv.:hore po obvode 2riadk.nápis:
POZEMNÉ STAVBY n.p. B.BYSTRICA/NOSITEĹ RADU PRÁCE, v strede:
ZA ÚSPEŠNÚ PRÁCU; nesign.,60 mm, tombak patin.
1687. Znak mesta na modrom štíte s plameňom, opis: Banská Bastrica
mesto SNP; nesign., 60 mm, tombak elox.smalt.; jednostranná
1/1
2.00
1
1.00
1/1
3.00
1/1
5.00
1/1
5.00
0/0
6.50
0/0
5.00
1/1
3.00
1/1
1.00
0/0
2.00
0/0
4.50
1
1.00
1/1
2.00
0
4.00
0
1.00
1
1.00
0/0
0
1.00
1.00
Bratislava
1688. Av.:ZA/DOBRÚ/SPOLUPRÁCU ; znak Slovenskej knihy, dole:
BRATISLAVA; Rv.:skupina ľudí; nesig, 75x60 mm, tombak patin.
1689. Av.:portrét zľava,kruhopis: ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA F.E.DZERŽINSKÉHO
VI.ROČNÍK, BRATISLAVA; Rv.:SZM-ČSSR; CÚV SZM/FAKULTA VYŠETROVANIA/VŠ ZNB/BRATISLAVA, hrad; nesign. 50 mm, tombak
patin.; športová medaila s trojfarebnou stuhou
1690. Pozinkovaná tlačová forma 153 x 63 mm;K 25.výr.Odborného
učilišťa n.p. Polygrafické závody Bratislava;s námetom vľavo:
práca učňov,vpravo:technol.pracovisko Polygraf.závodov, príprava
tlačovej formy a tlačiarenskeho stroja k tlači
1691. Av.:Slovenská republika-štátny znak; Za vernosť bytovému družstevníctvu; Rv.:Erb Bratislavy; postr.pat.bronz, 60 mm, nesign
1692. Av.: pohľad na mesto(hrad,dóm),dole znak mesta, hore stuha
s nápisom:Bratislava; Rv.:pečať Bratislavy; orig.etue
nesign., 70 mm, tombak postriebr.
1693. Av.:ve strede zemeguľa, po obvode:Slovenská literárna agentúra
Bratislava, medzi slovami znak rozhlasu, umenia, TV, kniha; Rv.:
silueta hradu s nápisom LITA, hore 1949, dole Bratislava, lipová
halúzka; nesign.,60 mm, tombak patinovaný
1694. Av.:v strede: 25, cez to nápis: Strojprojekt/Bratislava; Rv.: vľavo:
1953/1978, vpravo smerová anténa; nesign., ovál 61x37 mm, Bz
1695. Av.: FLÓRA 1980 BRATISLAVA;Rv.:Erb mesta, tri veže, brána;
nesign., 60 mm, tombak pozlátený eloxovaný
1696. Av.:Hydrostav Bratislava 1951-1981, priehrada; Rv.:30, atomové
jadro, Nositeľ Radu Víťazného februára a Radu práce;
nesign., 50x50 mm, tombak patin.
1697. Hore po obvode: Československý rozhlas Bratislava 1982; zákruta
cesty, dole nápis: POZOR ZÁKRUTA ! 20; nesign., 48x48 mm,
zaoblené rohy, tombak eloxovaný, jednostranná
1698. Av.:FLÓRA 1982 BRATISLAVA; Rv.: Erb mesta, tri veže, brána;
nesign., 60 mm, tombak patinovaný
1699. Východná dráha -Vozňové depo Bratislava 1953-1978; 25, okrídlené
koleso, silueta brat.hradu, osobný vagón ČSD;
elox.bronz pozlátený, 60 mm, nesign., jednostranná
Bratislava ŽS
1700. Železničné staviteľstvo Bratislava , 1952-1987; 35.výročie
nositel Radu práce; bronz, 50 mm jednostranná
1701. Železničné staviteľstvo Bratislava , 1952-1987; 35.výročie
nositel Radu práce; bronz, 50 mm jednostranná
1702. Najlepší pracovník podniku; znak podniku;ruža, sign.KM/ štyliz.
prefabrikáty pre mosty, opis:Železničné staviteľstvo Bratislava
Nositeľ Radu práce; 50 mm, tombak patinovaný
1703. ŽS Mechanizačný závod 06 Bratislava; hliník elox, jednostranná
55
Brezno
1704. Panoráma námestia, vpravo erb mesta, dole v červenom poli :BREZNO;
sign. JK, 40x50 mm, mosadz, farebná plaketa,jednostr.,eloxovaná
1705. Av.: silueta budovy múzea, hore opis: MESTO BREZNO, dole: 1265;
Rv.: silueta žeriavov-mostárna,slnko, hviezda, siluety budov;
nesign., 60 mm, tombak patin.
1706. Av.: erb mesta, dole opis: MESTO BREZNO; Rv.:Stuha, hviezda,
lip.vetvička, 3riadk.nápis: ZA ZÁSLUHY/O ROZVOJ/MESTA;
nesign., 60 mm, tombak pozlátený eloxovaný, jednostranná
0
3.00
0/0
2.00
0/0
3.00
0/0
3.00
0/0
3.00
1/1
4.00
1/1
1.00
1/1
5.00
1/1
3.00
1/1
2.00
1/1
1.00
1/1
1.00
1
2.00
1/1
4.00
1/1
2.00
Cínovec
1707. Av.: 600. let Cínovce, lipová halúzka, 2 zkrížené kladivá vykladané
fareb.kamienkami; Rv.: 1378-1978; nesig.,50mm, hliník elox.
Dolná Strehová
1708. Av.: erb obce, dole opis: DOLNÁ STREHOVÁ; Rv.:žena vo vetre,v pozadí
2 kostoly, silueta domov, hore opis:CENA OBCE;nesign.,60mm, Bz patin.
Dukla
1709. Av.:súsošie dukelského pomníku, opis: So Sovietským Zväzom na
večné časy; Rv.: pomník, dole: 40 Dukla; nesign., 60 mm, tombak,
Pamätná plaketa vydaná Dukelským muzeem vo Svidníku 1984
Humenné
1710. Av.: žena s dieťaťom v náruči, vpravo opis: Moje rodisko je mesto
Humenné; Rv.: znak mesta, opis: Venuje Mestský národný výbor;
nesign., 60 mm, tombak patin.
Jáchymov
1711. Av.:portrét baníka zľava Av.; ruda a lúče, po obvode: JÁCHYMOVSKÉ DOLY, N. P. ROŽNÁ 1965; nesign.,60 mm, tombak patin.
Kežmarok
1712. Av.:erb mesta, opis: KEŽMAROK 700 ROKOV; Rv.:Kostol a veža,
vľavo: Kežmarok 1269-1969; nesign.,60 mm, tombak patin.
Košice
1713. Av.:slnko s lúčmi,hviezda s 2 palcátmi, vojenské lietadlo, SNP,
VVLŠ Košice; Rv.: mapa ČSR; v mieste B.Bystrice plameň, SNP,
vojenské lietadlo;nesig., 60 mm, tombak postriebrený
1714. Av.:20; 1952-1972, v strede kohútí chvost; Rv.:v strede vajce s nápisom VHZ Košice, po obvode:Východoslovenské hydinárske závody
nesig., 55 mm, tombak patinovaný
1715. Av.:5riadk.nápis: 1949/STA/VO/PRO/JEKT/1979,vpravo:KOŠICE;
Rv.:6riadk.nápis: 30/ROKOV/ZALOŽENIA/ZA ZÁSLUHY O ROZVOJ/
ÚSTAVU;
nesig., 50mm, tombak
1716. Vpravo batéria izolátorov na elektrorozvodni, dole:VSE Košice, vľ.
opis: Pamätná medaila; nesign., 60 mm, tombak pat.,jednostranná
Kremnica
1717. Anjuovska ľalia na minci Karola Róberta, opis: 660 rokov mincovníctva v Kremnici; sign. JU, 60 mm, tombak pat., jednostr.
Krompachy
1718. Av.:žena so zdvihnutými rukami, opis: Revolučné mesto Krompachy
1982; Rv.:pohlad na mesto,hore znak mesta; nesign.,50 mm, tombak
56
Martin
1719. Av.: silueta továrne, hory, Martin 1949-1969, opis: Turčianské
strojárne; Rv.:znak strojárne; nesign.,70 mm, tombak patin.
1/1
3.00
0
2.00
1
3.00
1/1
3.00
1/1
2.00
0/0
1.00
1/1
1.00
1
1.00
1
2.00
0
3.00
1/1
2.00
1/1
3.00
1/1
5.00
1/1
3.00
0/0
4.00
Partizánske
1720. 4 riadk.nápis: 10.rokov/ PRIOR/1964-1974/Partizánske, hore opis:
Pamätná medaila; nesign.,105 mm,plexisklo,priezračná,jednostr.
Praha
1721. Elektrizace železnic Praha - EŽ 30 let; nesign.,50 mm, pat.mosadz, jednostr.
1722. Av.:v strede most, pošt.trúbka, glóbus, stojace ženy, 2riadk.opis:
Světová výstava poštovních známek/ Expozicion Mondiale de
Timbres Poste; Rv.: známky, Praga ´88, 2riadk.opis: Les Timbres
-Poste et la Philatelie-Monde des Connaissances et de la Paix/
Poštovní známka a filatelie-svět poznání a míru;
Rožňava
1723. Av.:v strede banský znak Rožňavy, permoník, po obvode: ZA OCHRANU
PAMIATOK V OKRESE ROŽŇAVA; Rv.: veža, oráč, hore u veže:1981
nesign., 60 mm, tombak patin.postriebrený
Rimavská Sobota
1724. Av.:v strede: OPP, hore: 20 ROKOV, dole znak MH, po obvode :
OKRESNÝ PRIEMYSELNÝ PODNIK; Rv.:orlica, dole po obvode :
RIMAVSKÁ SOBOTA.; nesign., 50 mm, tombak
Senec
1725. Av.:vľavo športovec,vpravo pohár s lipovou halúzkou, na ňom nápis:
XVI.ŠPORTOVÉ HRY ; Rv.: v strede el.stožiar; 1989; po obvode
ELEKTROVOD SENEC; nesign. 60 mm, tombak postriebrený
Trenčín
1726. Kvet, vpravo hviezda, hore opis: Detské mestečko Trenčín;
nesign., 50 mm, mosadz, jednostranná
Valaská Belá
1727. vľavo: 25 KRIŠTÁL VALASKÁ BELÁ 1956-1981; hore K,
alegória kryštálu; nesig., 60 mm, tombak patin., jednostranná
Vráble
1728. Kostol za parkom,dole maketa kostola a mestských hradieb, vľavo:
1265, hore opis: PAMÄTNÁ MEDAILA MESTA VRÁBLE;
nesign., 61 mm, tombak patinovaný, jednostranná
Vysoké školy
1729. Av.:opis: Vysoká škola ekonomická Bratislava; Rv.:silueta hradu;
nesign., 70 mm, tombak postriebrený
1730. Av.: v siluete hradu: VŠE; Rv.: vľavo spojené ruky, opis: Za družbu
vysokých škôl, vpravo zemegula; sign. R, 70 mm,Bz postr., patin.
1731. Av.: v strede: 25, opis: Socialistická vysoká škole ekonomická
Bratislava; Rv.: most SNP; nesign., 53x53 mm, zaoblené rohy,
tombak, orig.etue; Pamätná medaila udelená Ing. O. Srnovi
1732. Av.: v siluete hradu: VŠE; Rv.: vľavo spojené ruky, opis: Za družbu
vysokých škôl, vpravo zemegula; sign. R, 70 mm,tombak patin.
1733. Av.: v 10 nápis: VŠE Fakulta riadenia; Rv.: Slavín, hore:
Bratislava; nesign., 60 mm, tombak postriebr.
57
1734. Av.: v 10 nápis: VŠE Fakulta riadenia; Rv.: Slavín, hore:
Bratislava; nesign., 60 mm, tombak patin.
1735. 1971 K.Lacko, Av.:opis: Vysoká škola ekonomická v Bratislave;
Rv.:silueta hradu; nesign., 70 mm, Bz pozlát., štvrtená medaila,
1736. Av.: zemeguľa, opis: VŠE - Fakulta ekonomiky služieb a cestovného ruchu; Rv.: pomník SNP, dole: Banská Bystrica 1977;
nesign., 60 mm, tombak patin.
0/0
4.00
0/0
5.00
1/1
3.00
0
5.00
1/1
1.00
0
1.00
0
0.50
1/1
2.50
0
2.00
0/0
2.00
1
5.00
1
1.00
1
1.00
1
2.00
0
2.00
0/0
4.00
1/1
2.00
Žiar nad Hronom
1737. hore v kruhu kríž, v kruhopise hore:ŽIAR NAD HRONOM, dole:
SVÄTÝ KRÍŽ , dole 4riadk.nápis: 750.VÝROČIE/UDELENIA/MESTSKÝCH/
PRÁV/1246-1996; nesign.,60 mm,tombak patin., jednostranná
Zvolen
1738. Av.:Pamätník, holubica. mohyla; dole: 1944*40*1945 Zvolen; Rv.:Venuje OV KSS, OV NF SSR, ONV vo Zvolene; nesign., 60x60 mm,Bz
1739. V strede silueta kohúta, pod ním lipová halúzka, hore hviezda,
po stranách: 1983, 30; dole: VÝROČIE SHZ ZVOLEN;
nesign. , 60 mm, tombak eloxovaný jednostranná
Československo
1740. 30 let podniku ŽPSV Uh.Ostroh; 60 mm, Bz postr., jednostr.
1741. Av.:ZA REALIZACI VÝSKUMU V PRAXI; ozubené koleso, skúmavka,
klas; Rv.: ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE ZEMĚDĚLSKÁ
nesign. 50 mm, tombak patin.postriebrený
1742. V oválu: MEŽDU/NARODNAJA/KONTROL/NO-ISPYTA-/TELNAJASTAN/CUJA-PTICY/SZB-ČSSR, vľavo a vpravo vetvička
nesign.,60 mm, tombak patinovaný, jednostranná
1743. Av.:v strede hviezda, kosák a kladivo; lipová halúzka; 30.výročie;
po obvode: Socialistického poľnohospodárstva a znárodnenia
potravinárského priemyslu; Rv.:žena s obilím v náruči, v pozadí
domy a továreň ; nesign., 60 mm, tombak patinovaný
1744. v kruhu štátny znak, lipové lístky, silueta vysielača Kamzík, nápis :
Československý rozhlas; dole v kruhu: Za zásluhy o spoluprácu;
nesign., 68x68 mm, tombak postr., jednostr.
1745. po obvode: ŠTÁTNE RYBÁRSTVO; hore: 25; v strede silueta ryby
nesign., 60 mm, tombak patin., jednostranná
1746. 5raidk.nápis: OBOROVÝ/PODNIK/DRŮBEŽNICTVÍ/XAVEROV/
1963*10 LET*1973; dole po obvode 2 vavrín.vetvičky so siluetou
hydiny; nesign.55 mm, tombak eloxovaný, jednostranná
1747. pomník na Slavíne a pomník na Dukle, dole tank, po obvode:
ZVÄZOK ČESKOSLOVENSKO-SOVIETSKEHO PRIATEĹSTVA
nesign., 59 mm tombak patin.postriebrený, jednostranná
1748. V strede v kruhu pozlátená futbalová lopta na smaltovanej vlajke,opis:
Československý futbalový zväz, po obvode: 70 let československého
futbalu; nesign., 50 mm,tombak eloxovaný, jednostr.
1749. Av.:hore hviezda, 5 obálok s nápisom: FČSF;Rv.:5riadk.nápis:Za spolupráci s FČSP/ Za sotrudničestvo/s FČSF/ pour la collaboration/aves la
FČSF, dole Dr.Š.Gazda (udelené) ; nesign., 50 mm,tombak patin.
1750. Av.:Štátny znak ČSSR, po obvode: VYSOKÁ ŠKOLA SBORU NÁRODNÍ
BEZPEČNOSTI ; Rv.: hviezda, kosák a kladivo, pod hviezdou
2 vavrínové halúzky, hore po obvode: VE SLUŽBÁCH LIDU;
nesign., 70 mm, tombak patinovaný
58
1751. Av.:V strede ROH, kruhopis: Odborový svaz zaměstnanců hutního
průmyslu a rudných dolů; Rv.: Hutník a tavič si podávajú ruky
nesign., 60 mm, tombak
1752. Na trojlístku hlava ženy, holubica, slnko/ 2 trojlístky,
dole: 55; nesign., 60 mm, tombak patin.
1753. Av.: vo výreze št.znak, 2 palcáty, opis: Československá lidová
armáda; Rv.. Telef.antény, telegr.klúč; nesign.,60mm, Bz patin.
1754. Umelecká medaila - symbol troch šlahajúcich plameňov
nesign., 60 mm, tombak patin., jednostranná
1755. Av.: vo výreze št.znak, 2 palcáty, opis: Československá lidová
armáda; Rv.. tank s tankistom; nesign.,60mm, tombak
1756. Av.:v strede hviezda, kosák a kladivo; lipová halúzka; 30.výročie;
po obvode: Socialistického poľnohospodárstva a znárodnenia
potravinárského priemyslu; Rv.:žena s obilím v náruči, v pozadí
domy a továreň ; nesign., 60 mm, tombak patinovaný
1757. Osobné auto, vpravo červ.-modro-biela trikolóra, hore: Pohár
mieru/a priateľstva, dole? 21./Rally Tatry/Poprad ČSSR;
nesign., 70 mm, tombak postriebr., jednostranná
1758. Hlboký reliéf - dedina s vodárenskou vežou; sign. MB,
93 mm, tombak liatý, jednostranná
1759. Lipa so zlomenou vetvou, hore zvonček, pod ním: 8.X.1934; dole:
P.F.1935; vľavo 3riadk.nápis: FRANTA/ANÝŽ/a spol.; 51 mm, tombak
1760. Av.: v strede ROH, vľavo:1944, vpravo:1974, po obvode:Podbrezová,
konferencia-základ jednoty odborov v Československu;
Rv.: po obvode veniec z lipových lístkov,v strede symbol plameňa;
nesign., ovál 81x60mm, tombak
1761. Av.: portrét spredu, opis: Jozef Maxmilián Petzvald 1807-1891;
Rv.ďalekohľad na stojanu; nesign., 80 mm; tombak patin.
1762. Av.: ČSSR - ZSSR Jadrová elektráreň V-1 v prevádzke;
Rv.: IVES XII. 1978; nesign., 70 mm, pat.bronz
1763. Mohyla, zástava ČSSR A ZSSR, opis: Mistrovství ČSSR v Dukelském
závodu branné zdatnosti-Svazarm; žltá medaila so sponou, na spone:
Topoľčany-Duchoňka 1982; bez stuhy; nesign.,50mm, Al elox.,jednostr.
1764. Raketa, vľavo hore:RM 1984, opis: Porovnávacia súťaž socialistických štátov, Zväzarm; nesign., 60 mm, tombak patin.,jednostranná
1765. 15 rokov VHJ Železničné stavebníctvo 1971-1986/ symboly železn.
dopravy( trať,tunel,most,stožiar); 60 mm, tombak patin.
1766. Av.: dvaja holubi držia srdce, nad nimi: 1887-1987, dole: 100 let;
opis: 100 výročí založení KF 00-1 Klubu českých filatelistů v Preze;
Rv.: opis: Zakladatelé Klubu českých filatelistů v Praze; v strede:
mena zakladateľov, dole 28.4.1887; nesign., 50 mm, bz
1767. Hore koleso s červ.okružím,nad ním opis: Poprad Czechoslovakia,
vľavo:XIX, vpravo:´87, dole nápis: Rally Tatry/ FIA Europan championship/road challence/Rally, dole opis: For historical cars;
nesign., 75 mm, ces stred obdľžnik 90x45mm,Bz postr., jednostr.
1768. Busta, opis: Svatá Anežka česká patronka Charity, dole: L.P. 1989
nesign., 60 mm, tombak patin., jednostr.
1769. Mohyla, zástava ČSSR A ZSSR, opis: Mistrovství ČSSR v Dukelském
závodu branné zdatnosti-Svazarm; medaila so sponou, na spone:
Dukla 1989; bez stuhy; nesign.,50mm, Al elox.,jednostr.
1/1
1.00
0/0
1.50
1/1
2.00
1
1.00
1/1
2.00
1/1
2.00
1
2.00
1
5.00
1
6.00
1/1
2.00
0/0
1.00
1/1
5.50
0
1.00
1
1.00
0/0
1.00
1/1
5.00
1
3.00
1
3.00
0
1.00
59
1770. Na žltom poli modrý bežec s puškou, zlatým písmom:1984, v čiernom
okruží zlatý nápis: Za priateľstvo a bratrstvo*Zväzarm ČSSR Topoľčany;
hore uško s krúžkom; nesig., 50 mm, hliník elox.smalt.,jednostr.
1771. V strede 1919-1989, po obvode:70 ROKOV ČESKOSLOVENSKÉHO
PUNCOVNÍCTVA Av.; v strede 1806-1991, po obvode: STÁTNÍ
ZKUŠEBNA PRO DRAHÉ KOVY V PRAZE*185 LET Rv.;
nesign., 50 mm, tombak patin.postriebrený
1
1.00
1/1
5.00
1/1
1.50
0/0
2.00
1/1
5.00
1/1
5.00
0/0
3.00
1/1
3.00
0/0
1.00
-0/0-
5.00
0/0
0
1.50
0.50
0/1
2.50
1/1
3.00
1/1
2.00
0/0
4.00
1/1
2.00
1/1
2.00
Nemecko
1772. III.Box-Weltmeisterschavten DABV München 1982/ BOX-WM
4.-15.MAI 1982 München; 40 mm, elox.hliník
1773. Av.: Mašinka, SAXONIA,opis: Erbaut von J.A.Schubert/ Leipzig, Dresden
1839-1989, opis:150 Jahre Erste Deutsche Ferneisenbahn;40mm, keramika
Poľsko
1774. Liceum ogólnoksztalcaceim marszalka Stanislawa Malachowskiego
w Plocku/ 10 riadk.nápis- názvy školy od r. 1180 Szkola sw.Michala
po rok 1980, 800 lecia Szkoly; sign.WS, 70 mm, tombak postr.
1775. Av.:mohyla, hviezda, orlica, lev, opis: Wielka bitwa dukielska,
podstavec s nápisom:1944-1984; Rv.: opis: Muzeum braterstwa
broni v Duklu, dole nápis: Wrzesien 1984; nesign, 104 mm, Bz
1776. Av: Portrét spredu; Rv.:Opis: General Zygmunt Berling 1896-1980
prapor, dole: 1943 Lenino; 70 mm, patin.tombak
1777. orlica, na hrudi kríž, po obvode: 40 ROZCNICA ZVYCIESTWA NAD
FASZYZMEM Av.; 4riadk.nápis: VII/KONGRES/ZBODIW/1985 Rv.;
nesign., 70 mm, tombak
1778. Emisia mincovne Warszawa-Wielky Polacy: Janusz Korczak (Henryk
Goldszmit) 70.výr.úmrtia v Treblinke; Av.:portrét; Rv.: ruka v ruke;
nesign.,31mm,tombak patin.postrieb.; blister s infotextom a obalom;
Rakúsko
1779. Medaila na pamiatku slávnostného odhalenia pomníka Márie Terézie vo
Viedni 1888: Av.:súsošie; Rv.:7riadk.nápis; pôv.uško;mosadz,34 mm, st.kor.
Slovensko
1780. Av.: Michalská veža; Rv.:TATRAN, opis: Slovenské vydavateľstvo
beletrie a umenia n.p. Bratislava; nesign,50 mm, tombak
1781. Najlepší pracovník Železničného stavebníctva, 50mm, Al elox.,jednostr.
1782. Av.:v strede sliepka; 25 ROKOV; po obvode:Hydinársky priemysel na
Slovensku;Rv.: v strede 1958-1983 JOZEF GÉCI; po obvode : Za budovanie
Hydinárského priemyslu; nesign, 60 mm,tombak patin.
1783. Av.:obrys hôr, v kruhu štylizovaný Merkur a slovenský št.znak,hore po
obvode: SLOVENSKO; Rv.:4riadk.nápis: SLOVENSKÁ/OBCHODNÁ/A PRIEMYSELNÁ/KOMORA.; nesign., 60 mm, tombak postriebr.
1784. Av.:hlava ženy preťatá maliarskym náčiním, dole SFVU; Rv.:5riadk.
nápis: SFVU/ZA ZÁSLUHY/O ROZVOJ/SLOVENSKÉHO FONDU/
VÝTVARNÝCH UMENÍ ;
nesign.,70 mm, tombak
1785. Av.:tri kruhy so symbolmi: JRD - klasy, stolárstvo-hoblík, tesárstvo-teslica,
dole: 700; Rv.: v strede: sv.Benedikt, hore S B,v ozdobnom mezikruží:
SIGILLUM*CIVITATIS*KNIESEN ; nesign., 60 mm, tombak patin.
1786. Av.:25.výr.-STS 25 OPS;Rv.:Opis: Za zásluhy o rozvoj mechanizácie
poľnohospodárstva na Slovensku; nesign.,60 mm, tombak patin.
1787. Av.: žena s dieťaťom v náruči; Rv.: slnko, lúče, dole: Blahoželáme ZPOZ; nesign., 69 mm, tombak patin.
60
1788. Hlava ženy,trojlístky/Blahoželáme 50; nesig.,60mm, Bz patin.
1789. Blahoželáme 30/ symboly práce, 2 ruky; nesign.,70mm, Bz patin.
1790. Av.: Otvorené noviny, 20 rokov, dole opis: Technické novimy;
Rv.: TN, dole: Za spoluprácu; nesign.,50 mm, tombak patin.
1791. Kotva, ozubené koleso, 35, vľavo most SNP, vpravo silueta Bratislavy,
opis:Oderského ženijného útvaru; nesign,60 mm, tombak, jednostr.
1792. Av.: *Expozícia*/revolučné tradície/Zboru národnej/bezpečnosti a vojsk/
Ministerstva vnútra na Slovensku; Rv.: ľavá ruka drží na žrdi hviezdu,
pravá pušku; nesign., 50 mm, tombak eloxovaný
1793. V kruhu ludia pozerajúci na slnko, opis: Slovenské národne povstanie 29.8.1944, znak MK; nesign., 60 mm, tombak, jednostranná
1794. Glóbus, v dolnej polovici nápis: PRESNÁ MECHANIKA, pod nápisom
budova a prístroje; nesign., 80 mm, tombak patin., jednostranná
1795. Av.:portrét zľava, opis: Majster Pavol z Levoče; Rv.: opis: štyristopäťdesať rokov diela; Kazeta s nápisom : Krajské slávnosti piesní
a tancov Levoča 1968; nesign., ovál 70x77 mm, tombak postribr.
1796. v strede brankár v kruhu, opis: SLOVENSKÝ ZVÄZ 1921-1971 ĽADOVÉHO
HOKEJA; nesign., neprav.päťuholník, tombak patin., jednostr.
1797. 1972 Vydavateľstvo Slovenský spisovateľ Bratislava 1972/50 rokov
ZSSR Pieseň o Moskve; nesign., 50 mm, tombak
1798. Av.: V strede kruh, plameň, vľavo: 1944-1974, vpravo: 42 padlým,
hore:Janova Lehota, dole:Kosorín, po obvode 8 lipových listov; Rv.:
kruh, plameň, nápis: Ma pamiat-/ku bojovníkov/I.roty dobrovolní-/
kov veliteľstva/BUK I.Čs.armády/na Slovensku/Vďaka hrdinom/SNP
ktorí/položili svoje životy/25.IX.1944 aby sme/mohli žiť a/pracovať,
1799. Av.:Štátny znak, 3 lipové lístky, nápis: Zbor/národnej/bezpečnosti/
1945-1975; Rv.:kosák a kladivo, hore hviezda, silueta továrne, nápis:
30 rokov v službách ľudu; sign.JP, 60 mm, tombak patin.postr.
1800. v strede silueta budov, príslušník ZNB, hore hviezda, po obvode:
ZBOR NÁRODNEJ BEZPEČNOSTI 1945-1980; nesign.,
50 mm, tombak, jednostranná
1801. Av.:kruhopis: Východoslovenské povstanie-za práva a slobodu;rolník
drží lip.ratolesť a cep, preťaté okovy,hore:18312, dole:1981;
RV.: nápis: MÚZEUM TREBIŠOV; nesign., 60 mm, tombak patin.
1802. 1982 Súťaž v spol.tanci - Társsastáncverseny- Nové Zámky Csemadok TK; I.miesto kat. B-LAT; 60 mm, tombak elox.
1803. vľavo 2 tankisti, vpravo 2 tanky, dole: 1945-1985, po obvode: 40 rokov
Československých červenoarmejcov ;nesign.,60 mm, Bz, jednostr.
1804. Av.: Tank, OTP, kruhopis: 1950-1985 Východný vojenský okruh;
RV.:mohyla na Dukle, hviezda, 40; nesign.,59 mm, tombak patin.
1805. Av.:Hore:Vzorný pracovník, dole: lúče; Rv.:Lúče, cez ne štylizovaná postava muža; sign. BORKO 89, 60 mm, tombak patin.
1806. Av.:Vpravo: 35/ROKOV/PRÁCE; Rv.:Symboly práce, nápis: Blahoželáme; sign. BORKO 89; 60 mm tombak patin.
1807. Žena nesie zástavu, vpravo: 1945/MÁJ/1995, opis: POBEDA, VÍŤAZSTVO,
VICTORY, sign.znakom, 60 mm, tombak patin., jednostranná
0/0
1/1
2.00
2.00
1/1
1.00
1
1.00
1/1
1.00
1
2.00
0
3.00
1/1
5.00
1
3.00
0/0
1.50
0/0
5.00
1/1
2.50
1
2.00
1/1
3.00
1
2.00
1
1.00
1/1
1.00
1/1
2.00
1/1
3.00
1
2.00
2/2
2.00
Uhorsko
1808. Av.: v strede: SIGNUM MEMORIAE, hore opis: MDCCCXLVIII MDCCCXCVIII; Rv.: portrét zprava, opis: FRANC.IOS.I.D.G.IMP.
AVSTR.REX.BOH.ETC.ACAP.REX.HVNG; 33 mm, Cu, oprava po
odlomenom úšku, stopa po korozi
61
ZSSR
1809. Štít s mečom a hviezdou, pod hviezdou:70 LET, dole po obvode stuha
s nápisom: VČK ZSSR KGB; nesign, 80 mm, tombak elox.,jednostr.
0
2.00
proof
0/0
5.00
0.50
0/0
1/1
0/0
0/0
1.30
2.00
1.30
5.00
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0/0
5.00
1/1
0/0
1.00
1.00
1/1
0/0
0/0
5.00
5.00
3.00
0/0
3.00
1
1.00
0/0/0
7.00
0/0/0
2.00
0/0/0
2.00
0/0/0
2.00
0/0/0
2.00
1
0.40
Žetón
1810. Poľsko:Mennica Warszawska 1766/budova MW; 35 mm, CuNi
1811. ČR: Halíř husitský 15.st.-replika 2008; MASTR s.r.o, 12 mm
1812. Francie: Sacre Coeur Montmartre Paris, bazilika/mapa Evropy,
dole opis: Collection Europeenne; 35 mm, tombak
1813. SNS pob.Košice: 25.výr prvej aukcie 1974-99; 30mm meď
1814. SR: Múzeum Kremnica/Mini.Caroli.Moneta.Do; 27 mm, Bz postr.
1815. SR: Múzeum mincí a medailí v Kremnici/1890-2000; 27mm, patin.meď
1816. SR: Oživenie kremnického baníctva/S.Civitati.Regis.Caroli.De.
Cremnicia; 25 mm, tombak autor: A.Hám
1817. SR: Bojnice/Slovenské hrady a zámky; 27 mm, CuNi
1818. SR: Oravský zámok/Slovenské hrady a zámky; 27 mm, CuNi
1819. SR: Hrad Červený Kameň/Slovenské hrady a zámky;27mm, CuNi
1820. SR:Spišský hrad,Spiš.kapitula/Slovenské hrady a zámky;27mm, CuNi
1821. SR: Smolenice/Slovenské hrady a zámky; 27 mm, CuNi
1822. SR: Trenčín/Slovenské hrady a zámky; 27 mm, CuNi
1823. Ing.Otakar Srna CSc 1932 7. september 1982/ Pozvánka na oslavu
päťdesiatin - priateľom predseda SNS; 33 mm, tombak patin.
1824. SR: Štátna mincovňa Kremnica vyrába mince, medaily, vyznamenania,
odznaky/ negativ averzu ; 40 mm meď
1825. SR: NBS pob. B.Bystrica/ Mincovňa Kremnica; 22 mm, bimetal
1826. SR: Deň mesta Košice Deň múzeí 1997/S.Ladislavs REX 1579
21 mm, postr. tombak
1827. SR: Kremnica 1328/Kremnica; 27 mm, tombak patin., Bódi L.
1828. SR: FINEX 1997 Banská Bystrica/MK ; (Černaj),27 mm, Bz pozl.
1829. SR: Mesto Kremnica 1990, 670 rokov Mincovne/1 kremnický dukát;
25 mm, tombak pozlátený, Novotný Š.
Faleristika
ČSSR
1830. Bezpečně a bez závad III.stupeň; kruh na hviezde, okrídlené
koleso, mašina, 32 mm, tombak elox., špendlík
Slovenská republika
1831. Zaslúžilý pracovník VHJ ŽS; červená stuha na špendlíku, 34 mm,
+ odznak 17 mm, tombak postrebr., Černaj
1832. Za dlhoročnú prácu v doprave 10 rokov; 25 mm; modrá email.stužka,
bronz.prúžky+ stužka-v strede kruh:10 rokov v doprave, Bz
1833. Za dlhoročnú prácu v doprave 20 rokov; 25 mm; modrá email.stužka,
strieb.prúžky+ stužka-v strede kruh:20 rokov v doprave, Bz
1834. Za dlhoročnú prácu v doprave 30 rokov; 25 mm; modrá email.stužka,
zlaté prúžky+ stužka-v strede kruh:30 rokov v doprave, Bz
1835. Zaslúžilý pracovník dopravy; ovál 50x40 mm, okrídlené koleso,
hore hviezda; kovová stuha s nápisom: Zasl.prac.dopravy,
Odznaky
1836. Najlepší pracovník Železnič. stavebníctva, farebný, 19mm, ihla
62
1837. Portrét zľava, dole: 31.október 1939 / Andrej Hlinka / uložený
v mauzóleu; 18x26 mm, tombak, na špendlíku
1
1.00
1
1.00
zach
5.00
použ.
použ
N
5.00
5.00
5.00
použ
5.00
použ
5.00
N
zach
5.00
5.00
použ.
použ
použ
1.00
1.00
1.00
N
N
5.00
5.00
N
3.00
N
3.00
N
použ.
5.00
3.00
N
5.00
použ.
3.00
N
N
N
N
3.00
3.00
3.00
3.00
použ.
1.50
Literatúra
ČNS pobočka Praha
1838. Členské informace 1/2010, 50. (117.) aukce- katalóg
Václav Čapek
1839. Nouzová papírová platidla Rakouska (1918-1921), sešit č.1-6 ČNS
Fischer
1840. Katalog monet Polskich Fischer 2000
1841. Katalog monet Polskich Fischer 2007
1842. Katalog monet Polskich Fischer 2008
Gietl Verlag
1843. Die Euro-Münzen 2006
Günter Schön
1844. Kleiner Deutscher Münzkatalog 1998/99
Bohuslav Hlinka, Pavel Radoměrský
1845. Peníze, poklady, padělky; Academia 1996
1846. Peniaze celého sveta, Malá encyklopédia; Bratislava 1983
Czesław Kamiňski
1847. Ilustrowany katalog monet polskich 1916-1971; Warszawa 1972
1848. Ilustrowany katalog monet polskich 1916-1975; Warszawa 1976
1849. Ilustrowany katalog monet polskich 1916-1976; Warszawa 1977
Leuchtturm
1850. Euro-Katalog Münzen und Banknoten 2008
1851. Euro-Katalog Münzen und Banknoten 2009
M.Mielczarek
1852. Katalog monet dwuzlotowych od 1995-2007, Gdaňsk 2007
1853. Katalog monet dwuzlotowych od 1995, Katalog monet
2 Euro od 1999 Gdaňsk 2008
Elena Minarovičová
1854. Medaily a plakety SNS Bratislava 1995
1855. Medaily a plakety SNS Bratislava 1995
Národná banka Slovenska
1856. Falzifikáty, NBS 1998
Em.Nohejlová-Prátová
1857. Základy numismatiky - 2.doplněné vydání
Vlastimil Novotný a kol.
1858. Mince Františka Lotrinského 1745-65/1765-80; Jozefa II 1765-90;
Leopolda II 1790-92 I.vydání Hodonín 1995
1859. Mince Františka I. 1792-1835 , I. vyd. Hodonín 1993
1860. Mince Ferdinanda V. 1835-1848 , I. vyd. Hodonín 1993
1861. Mince Františka Josefa I. 1848-1916 , II. vyd. Hodonín 1996
1862. Mince Československa 1918-1993, České republiky a Slovenské
republiky 1993-1996 , VI.doplněné vydání Hodonín 1996
63
1863. Mince Československa 1918-1992, České republiky a Slovenské
republiky 1993-2006 , XII.doplněné vydání Hodonín 2006
1864. Mince Československa 1918-1992, České republiky a Slovenské
republiky 1993-2007 , XIII.doplněné vydání Hodonín 2007
1865. Papírová platidla Československa 1918-1993; České republikya Slovenské republiky 1993-2007 , IV.doplněné vydání Hodonín 2007
N
3.00
zach
3.00
zach
3.00
N
3.00
zach
3.00
N
3.00
použ
2.00
N
3.00
N
5.00
použ
2.00
použ
1.50
N
3.00
N
5.00
N
N
N
N
N
N
N
N
2.00
2.00
2.00
2.00
3.00
3.00
3.00
3.00
N
N
N
3.00
3.00
3.00
N
4.00
Vlastimil Novotný, Miroslav Moulis
1866. Papírová platidla Československa 1918-1993; České republiky
a Slovenské republiky 1993-2006 , II. vydání Hodonín
1867. Mince Československa 1918-1993; České republiky a Slovenské
republiky 1993-1999 , VIII.doplněné vydání Hodonín
1868. Mince Československa 1918-1993; České republiky a Slovenské
republiky 1993-1999 , VIII.doplněné vydání Hodonín
Vlastimil Novotný, Vladimír Šimek
1869. Československé mince 1918-1992, Hodonín 1992
1870. Mince Československa 1918-1993; České republiky a Slovenské
republiky 1993-1994 , IV.doplněné vydání Hodonín 1994
Lietuvos bankas
1871. Lietuviškos kolekcines monetos 1993-2008; Vilnius 2008
Parchimowicz Janusz
1872. Katalog monet Polskichod 1916 Szczecin 1993
Eduard Polívka
1873. Mince Josefa II. 1765-1780-1790, Leopolda II. 1790-1792 Praha 1975
Slovenská akadémia ved
1874. Nálezy mincí na Slovensku III., VEDA Bratislava 1978
Thomas Schantl
1875. € - Poklady v peňaženkách, Obehové mince všetkých 19-tich
eurokrajín , vrátane Slovenska
Slovenská numizmatická spoločnosť
1876.
1877.
1878.
1879.
1880.
1881.
1882.
1883.
Numizmatika 10,
Numizmatika 11,
Numizmatika 12,
Numizmatika 13,
Numizmatika 14,
Numizmatika 17,
Numizmatika 19,
Numizmatika 21,
1991
1992
1994
1995
1996
2000
2004
2006
Supplementum
Adam Suchanek, Artur Kurpiewski
1884. Katalog popularny monet Polskich Gdaňsk 1999
1885. Katalog popularny monet Polskich Gdaňsk 2004
1886. Katalog popularny monet Polskich Gdaňsk 2007
Laco Zrubec
1887. Osobnosti našej minulosti
64
Download

Aukčný katalóg - Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka