İnce barsaklar
Dr. Haluk ULUUTKU M.D Ph.D
Duodenum,Jejunum,Ileum



Duodenum, jejunum ve ileum’un
anatomisi
Peritonla ilişkileri.
Klinikle ilişkilendirmeleri
Dr.Haluk ULUUTKU M.D
Ph.D
İnce barsaklar



Dr.Haluk ULUUTKU M.D
Ph.D
Pylor ile valva
ilio caecalis
arasında yer
alır.
Duodenum
Jejunum
İleum
Duodenum I




Dr.Haluk ULUUTKU M.D
Ph.D
Ortalama 25 cm.
uzunlukta L1-L3
arasında bulunur.
Ön yüzü kısmen
peritonile örtülüdür.
Pars superior
Pars descendes
Pars horizontalis
(inferior)
Pars ascendes
Duodenum II




Dr.Haluk ULUUTKU M.D
Ph.D
Pars superior
Pylordan başlar.
5cm. Uzunluktadır.
Önde KC, vesica
fella
Arkada v.portae
hepatis, ductus
choledochus,
a.gastroduodenalis,
v.cava inferior
Altta pancreas
Duodenum III
Pars
descendes
Pars
descendes
Flexura duodenalis
 İçte caput pancreas,
superior’dan başlar.
ductus choledochus
Flexura duodenalis
 Dışta flexura coli
inferior’de sona
dextra
erer. L1-L4 arasında
vertikal uzanır.
 Önde KC lobus
dexter, vesica fella,
colon transversum
ve mezosu
 Arkada v.cava inf.,
sağ böbrek ve
hilusu a.v. renalis,
m.psoas major

Dr.Haluk ULUUTKU M.D
Ph.D
Duodenum IV




Dr.Haluk ULUUTKU M.D
Ph.D
Ductus pancreaticus ve
ductus choledochus
birlikte bu bölümün arka
iç kısmına açılırlar.
Papilla duodeni major
(oddi sfinkteri) pilordan
7-10 cm aşağıdadır.
Papilla duodeni minor
(ductus pancreaticus
accessorius)
Papilla duodeni minor
(ductus pancreaticus
accessorius)
Duodenum V


Dr.Haluk ULUUTKU M.D
Ph.D
Papilla duodeni major
(oddi sfinkteri) pilordan
7-10 cm aşağıdadır.
Papilla duodeni minor
(ductus pancreaticus
accessorius)
Duodenum VI





Dr.Haluk ULUUTKU M.D
Ph.D
Papilla duodeni
major’un yapısında
Sadece ductus
choledochus’u saran
M.sphincter ductus
cholodochi
Sadece ductus
pancreaticus’u saran
M.sphincter ductus
pancreatici
İki kanalın bileşkesini
saran M.sphincter
ampullae
Longitudinal düz kaslar
Destek lifleri
Duodenum VII





Papilla duodeni
major’un yapısında
Sadece ductus
choledochus’u saran
M.sphincter ductus
cholodochi
Sadece ductus
pancreaticus’u saran
M.sphincter ductus
pancreatici
İki kanalın bileşkesini
saran M.sphincter
ampullae
Longitudinal düz kaslar
Destek lifleri
•Sfinkterin sinirleri sağ
n. vagus ve plexus
hepaticus’tan gelir
Dr.Haluk ULUUTKU M.D
Ph.D
Duodenum VIII



Dr.Haluk ULUUTKU M.D
Ph.D
Pars horizontalis
(inferior)
5-7 cm.
uzunluktadır.
L4 sağ
kenarındadır.
Flexura duodeni
inferior ile aorta
abdominalis’in
önünde sona
erer.
Duodenum IX
Pars horizontalis
(inferior)




Dr.Haluk ULUUTKU M.D
Ph.D
Ön
a.v. mesenterica
superior, mesenter
Arka
crus dexter
(diaphragma),
v.cava inferior,
aorta abdominalis,
a.mesenterica inferior,
sağ m.psoas major,
sağ üreter, a.v.
testicularis (ovarica)
dextra
Üst
pancreas
Alt
jejunum kıvrımları
Duodenum X
Pars ascendes






Dr.Haluk ULUUTKU M.D
Ph.D
2,5 cm. uzunluğundadır
Aorta abdominalis’in sol
kenarından başlar ve L2
ye kadar uzanır.
Bu parça hareketlidir.
Ön
mesocolon transversum,
colon transversum
Üst
pancreas
Arka
m.psoas major, a.v.
renalis, a.v. testicularis
(ovarica), v.mesenterica
inferior, sol böbrek ve sol
üreter, aorta abdominalis,
truncus sympaticus
Duodenum XI
Pars ascendes
 Bu parça
duodenojejunal
kavşakta bir
bağla tespit
edilmiştir.
M.suspensorius
duodeni (treitz
ligamenti)
Dr.Haluk ULUUTKU M.D
Ph.D
Duodenum XII
arterleri

a.gastrica dextra
(a.hepatica)

a.pancreatico
duodenalis
superior
anterior
posterior
(a.gastroduodenalis)

Dr.Haluk ULUUTKU M.D
Ph.D
a.pancreatico
duodenalis
inferior
anterior
posterior
(a.mesenterica superior)
Duodenum XIII
venleri

v.gastrica dextra
(v.portae hepatis)

v.pancreatico
duodenalis superior
anterior
(v.gastroomentalis dextra)
posterior
(v.portae hepatis)
v.pancreatico
duodenalis inferior
anterior
posterior
Dr.Haluk ULUUTKU M.D

Ph.D
(v.mesenterica superior)
Duodenum XIV
lenfleri



Ön yüz
Nodi lymphatici pancreaticoduodenales
Nodi lymphatici pylorici
iki grup nodi lymphatici coeliaci’ye açılırlar
Arka yüz
Nodi lymphatici mesenterici superiores
Dr.Haluk ULUUTKU M.D
Ph.D
Duodenum XV
sinirleri
Plexus coeliacustan gelirler
Dr.Haluk ULUUTKU M.D
Ph.D
Jejunum ve ileum
Dr.Haluk ULUUTKU M.D
Ph.D
Jejunum ve ileum I



Dr.Haluk ULUUTKU M.D
Ph.D
Flexura
duodenojejunalisten
başlar ve ostium
valva ilealis’e
kadar uzanır.
Proximal 2/5
kısım jejunum
Distal 3/5 kısım
ileum adını alır.
Jejunum ve ileum II
JEJUNUM








Dr.Haluk ULUUTKU M.D
Ph.D
Uzunluk 2/5
Lümen geniş
Mesenter yağ
miktarı az
Arteria recti seyrek
ve uzun
Barsak duvarı kalın
Villuslar sık ve
yüksek
Plica circulares
(valvula
conniventes) daha
sık, kalın ve uzun
Folliculi lenfatici
aggregati
proksimalde yok
distalde seyrek
Jejunum ve ileum III








Dr.Haluk ULUUTKU M.D
Ph.D
İLEUM
Uzunluk 3/5
Lümen dar
Mesenter yağ
miktarı çok
Arteria recti sık ve
kısa
Barsak duvarı ince
Villuslar seyrek ve
alçak
Plica circulares
(valvula
conniventes)
seyrek, ince ve kısa
Folliculi lenfatici
aggregati çok fazla
(payer plakları)
Jejunum ve ileum IV
JEJUNUM
İLEUM
Uzunlukları
2/5
3/5
Lümen
Geniş
Dar
Mesenter yağ miktarı
Az
Çok
Arteria recti özellikleri
Seyrek ve uzun
Sık ve kısa
Barsak duvarı
Kalın
İnce
Villuslar
Sık ve yüksek
Seyrek ve alçak
Plica circulares (valvula
conniventes)
Daha sık, kalın ve uzun
Seyrek, ince ve kısa
Folliculi lenfatici
aggregati
Proksimalde yok distalde
seyrek
Çok fazla (payer plakları)
Dr.Haluk ULUUTKU M.D
Ph.D
Jejunum ve ileum V
Diverticulum ilei
(Meckel)





Dr.Haluk ULUUTKU M.D
Ph.D
Valva
ileocaecalis’in 1 m
proximalindedir.
Ortalama 5 cm.
uzunluktadır.
Lümen genişliği
ileum kadardır.
İnsanlarda %2
bulunabilir.
Ductus vitello
intestinalis
kalıntısıdır.
Jejunum ve ileum VI
Diverticulum ilei
(Meckel)





Dr.Haluk ULUUTKU M.D
Ph.D
Ductus vitello
intestinalis
kalıntısıdır.
Uç kısmı ile bir
başka barsağa
yada daha çok
karın ön duvarına
tutunur.
Umblical sinus
Fistul
İntermediate cyst
Jejunum ve ileum VII
Duvar yapısı I
Tunica mucosa
Tela
submucosa
Tunica
muscularis
Tunica serosa
(periton)
Dr.Haluk ULUUTKU M.D
Ph.D
Jejunum ve ileum VIII
Duvar yapısı II
Tunica mucosa
Tela submucosa
Tunica
Tunica serosa
muscularis
Dr.Haluk ULUUTKU M.D
Ph.D
Jejunum ve ileum IX
arterleri


Aa.jejunales
Aa.ileales
a.mesenterica
superior’un dallarıdır
Dr.Haluk ULUUTKU M.D
Ph.D
Jejunum ve ileum X
venleri


vv.jejunales
vv.ileales
v.mesenterica
superior’a dökülürler
Dr.Haluk ULUUTKU M.D
Ph.D
Jejunum ve ileum XI
lenfleri


Dr.Haluk ULUUTKU M.D
Ph.D
A.mesenterica
suparior’un
dağılışının ters
yönünde
toplanırlar.
Mesenter
yaprakları arasında
200’e yakın lenf
nodlarını sırası ile
geçer ve
a.mesenterica
superior’un
aortadan ayrıldığı
yerdeki nodi
lymphatici
mesenterici’ye
açılırlar.
Jejunum ve ileum XII
sinirleri


Dr.Haluk ULUUTKU M.D
Ph.D
n.vagus ve
n.splancnicus
Plexus myentericus
ve plexus
submucosus’u
oluştururlar.
Dr.Haluk ULUUTKU M.D
Ph.D
Download

Hemen İndir sindirim-s