Intestinum crassum (1,5m)
Valva ileocaecalis
anüs
Caecum (fossa iliaca dextra)
Colon
Rectum
Canalis analis
Görevi: Vitamin, elekrolit, ve
su emilimi
Gaita’ yı rektuma doğru itmek
Kalın bağırsaklar:
Daha büyük çaplıdır.
Büyük kısmı seconder Retroperitonealdir.
3 adet taenia coli içerir.
Haustra denen keselenmeler yapar
Appendices epiploicae (Apendises
omentalis,Apendix vermiformis ve
Caecumda rudimenter olup,Rectum’da
bulunmazlar.)
1
Taenia Libera:
Caecum,
Colon ascendes,
Colon descendens,
ve Colon sigmoideum’un ön
yüzünde,
Colon transversum’un alt
yüzündedir.
Bu taenya’ya hiçbir yapı
tutunmaz.
Taenia Mesocolica:
Caecum,
Colon ascendes,
Colon descendens,
ve Colon sigmoideum’un
arka- yüzünde,
Colon transversum’un arka
yüzündedir.
Bu tenyaya MESOCOLON
TRANSVERSUM tutunur.
Taenia Omentalis:
Caecum,
Colon ascendes,
Colon descendens,
ve Colon sigmoideum’un
arka-dış yüzünde,
Colon transversum’un önüst yüzündedir.
Bu tenyaya OMENTUM
MAJUS’un arka iki yaprağı
tutunur.
Caecum: (6cm)
Fossa iliaca dextra’da bulunur. (lig. İnguinale’nin dış yarısının üst kısmında)
Ostium ileale (valva ilealis),
Genellikle tamamen peritonla örtülüdür.Mezos’u yoktur.
Recessus retrocaecalis
Gastroileal reflex
Gastrocolik reflex
1
Valva ileocaecalis(Bauchini kapağı):
Ostium ileale (valva ilealis),Bu nokta
sağda Planum intertuberculare’nin Linea
medioclaviculare’yi kesme noktasıdır.2
cm altındada Appendix vermiformis
Caecum’a açılır.Labium superius,
Labium inferius
Frenulum valvae ileocaecalis
Caecumdan ileum’a geri akışı önler.
Bir sphincter olarak ileum içeriğinin
Caecum’a hızlı geçişini önler.Simpatik
uyarı ile kasılma konumunu korur.
Mideye gıdaların alınması,Duodenum ve
incebağırsakların diğer kısımlarında
kontraksiyonu başlatır.
İleum içeriğin Ostium ileocaecalis’ten
Caecum’a geçmesi ile Kalın
bağırsaklarda kontraksiyon başlar.
Appendix vermiformis: (9cm)
Caecum ve colon ascendens’in arkasında bulunur.
İntraperitoneal dir ve Mesoappendix vermiformis’i vardır.
Spina ilaca anterior superior
McBurney Noktası (burada taenia coli’ler bir araya gelir),
Yapısında;Lenf dokusu(Folliculi lymphatici agregati apendices vermiformis)
1
Appendix vermiformis’in
arterleri:
a. İliocolica: colic dal ve ileal dal
a. mesenterica superior
a. appendicularis
recessus iliocecalis inferior
recessus iliocecalis superior
Recessus retrocecalis
1
Colon’un bölümleri
colon ascendens (15cm)
colon transversum (50cm)
colon descendens (25cm)
colon sigmoideum (40cm)
12
colon ascendens:
Sekonder
Retroperitonealdir.
flexura coli sinistra
sağ böbreğin ön yüzü
karaciğer’in sağ lobu
m. transversus
abdominis
m. quadratus lumborum
colon transversum.
İntraperitonealdir.Kalın bağırsağın en hareketli ve uzun
bölümüdür.Mezocolon transversum’u vardır.
regio lateralis (lumbalis) dextra
regio umbilicalis
regio lateralis (lumbalis) sinistra
flexura coli sinistra (Ligamentum phrenococolicum adlı ligament ile
DIAPHRAGMA’ya tutunur.10-11 kaburgalar seviyesinde).
Üst yüzü: hepar, curvatura minor, safra
kesesi, dalağın dış kenarı
Alt yüzü: ince bağırsaklar
12
Colon descendens:
Flexura Coli Sinistra’dan başlar.
Küçük Pelvis Girişinde
Sigmoid colon ile devam eder.
İntraperitoneal dir.
(25cm)
sol böbreğin alt kenarı
n. cutaneus femoris lateralis
n. femoralis
n. genitofemoralis.
a.- v. Testicularis (ovarica)
a. iliaca dextra
12
colon sigmoideum (40cm)
Cavitas pelviste bulunur.
S3 hizasında rectumla birleşir.
İntraperitonealdir.
Erkekte mesane’nin kadınlarda uterus ve
mesane’nin üzerine oturur.
12
Kalın bağırsağın Arterleri
caecum:
a. ileocolica
a. appendicularis
colon ascendens
a. ileocolica
a. colica dextra
colon transversum
a. colica media (a. colica dextra
& sinistra’dan dallar alır.
colon descendens
a. colica sinistra
a. sigmoidea
colon sigmoideum
a. sigmoidea
rectum
a. rectalis superior
7
Kalın bağırsağın Arterleri
caecum:
v. ileocolica
v. appendicularis
colon ascendens
v. ileocolica
v. colica dextra
colon transversum
v. colica media
colon descendens
v. colica sinistra
v. sigmoidea
colon sigmoideum
v. sigmoidea
rectum
v. rectalis superior
7
Kalın bağırsakların Lenf Drenajı
1. nodi lymphatici appendicularis
2. nodi lymphatici iliocolici
3. nodi lymphatici colici medii
4. nodi lymphatici colici dextrii
nodi lymphatici mesenterici superiores
1. nodi lymphatici colici sinistri
2. nodi lymphatici colici sigmoidei
nodi lymphatici mesenterici inferiores
9
Kalın bağırsağın sinirleri
caecum:
ggl. coelicum
ggl. mesenterica superior
colon ascendens
ggl. coelicum
ggl. mesenterica superior
colon transversum
ggl. mesenterica superior
ggl. mesenterica inferior
colon descendens
ggl. mesenterica inferior
S2-4 parasimpatik
colon sigmoideum
ggl. mesenterica inferior
S2-4 parasimpatik
7
RECTUM (12cm, S3)
Rectum’ komşulukları
flexura sacralis
diaphragma pelvis’ten geçtikten sonra
canalis analis olarak devam eder.
flexura perinealis
excavatio rectovesicalis
excavatio rectouterina
(Douglas cıkmazı)
(anüsten 7,5cm yukarıda)
Haustra coli,
Plica semilunaris,
Apendices omentalis,
Taenia coli ve
mesenterium
rectumda yoktur.
S234, os coccygis, a.-v. sacralis mediana,
a.-v. rectalis superior
m. levaror ani, uterus, mesane, colon
sigmoideum, canalis analis.
12
Rectum plicaları:
plicae transversales recti (Houstun plikaları)
3 tanedir.
Rectum’un orta pilikasına kadar olan bölüm
FONKSİYONEL bölümdür.
Burada Faeces bulunur.
Orta pilika’nın alt kısmı,AMPULLA RECTI olup,
burası boştur.
12
Canalis analis :
Diaphragma pelvis’in üst yüzünde
,flexura anorectalisten başlar.Anus’te
sonlanır.Yaklaşık 4 cm.uzunluğundadır.
Anal kanalın Üst 1/3 kısmının iç yüzünde
Columna anales(6-10 vertikal uzantı),
Valvula anales columnanın alt ucunu
birleştir.Valvula seviyesi=Linea pectina
Linea pectina’dan sonraki kısım=Zona
transitionalis analis tir.
Daha aşağıdada Linea anocutanea
bulunur.
ampulla recti’nin altında başlar.
stratum sirculare
m. sphincter ani internus (düz kas)
m. sphincter ani externus (çizgili kas)
Canalis analis
Columnae anales (Morgagni plikaları)
Burada v. rectalis inferior ile suprior
anastomoz yapar.
Valvula analis
Sinus analis
Linea pectinata
12
Rectum ve Canalis analis’in
Arter ve Venleri
A. rectalis superior(A.mesenterica inferior
B. A.rectalis media(A.iliaca interna)
C. A.rectalis iferior(A.pudenda interna)
D. A.sacralis mediana(Bifurcatio aortadan)
E. V.rectalis superior-V.mesenterica
inferior’a buradan;V.lienalis’eV.portae’ya dökülür
F. V.rectalis media-V.iliaca interna
G. V.rectalis inferior-V.pudenda interna’ya
dökülür.
Rectum ve canalis analis arterleri
Rectum ve canalis analis venleri
a. rectalis superior (valvula analis’lerin
(üst kısmını besler)
a. rectalis inferior
a. rectalis medi
a. sacralis
Plexus venosus rectalis interna
v. rectalis superior
v. rectalis inferior
12
Download

Colon descendens