DERS BİLGİLERİ
Ders
Siyaset Bilimine Giriş
Ön Koşul Dersleri
-
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Kodu
Yarıyıl
T+U Saat
Kredi
AKTS
PSIR 101
3
3+0
3
5
Dersin
Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları Bu ders Siyaset Bilimi’nin temel kavramlarını tanıtmayı amaçlar.
Siyasal Kurumlar’ın ön-koşul bir dersidir. Dünyadaki ve ülkedeki
Dersin Amacı
gelişmeleri
daha
iyi
kavramak
için
Siyaset
Bilimi’nin
temel
kavramlarını ve sınıflandırmalarını tanıtmak için tasarlanmıştır.
Dönem boyunca, aşağıda sıralanan konularda esnek bir program
yürütülmektedir.
Ara-sınavın
yanı
sıra,
dönem
boyunca
2-3
habersiz kısa sınav yapılmaktadır. Üniversitemiz kuralları gereğince
dönem-sonu sınavına katılma hakkını elde etmek için, her öğrenci
Dersin İçeriği
dönem boyunca en az %80 oranında derse devam etmelidir.
Dersler ağırlıklı olarak İngilizce yürütülmektedir. Ancak, özellikle
diğer bölümlerden gelen öğrenciler için, kavramların Türkçe karşılıkları da verilmektedir. Derse devamın yanısıra etkin katılım büyük
ölçüde tavsiye edilir ve değerlendirilir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Program
Öğretim
Ölçme
Öğrenim
Yöntemleri Yöntemleri
Çıktıları
Siyaset Biliminin temel kavramları tanımlar ve
aralarında bağlantı kurar
1,2,3
A,C
Temel siyasal deyimleri ayırt eder
1,2,3
A,C
Siyasal gelişmeleri belirli ifade ve kavramlara göre
yorumlar
1,2,3
A,C
Temel ideolojik veya siyasal yaklaşımları ayırt eder
1,2,3
A,C
Siyasal gelişmeleri sınıflandırır
1,2,3
A,C
Dünyadaki bağlantısız gibi görünen gelişmeleri
ilişkilendirir
1,2,3
A,C
Siyasal önderlerin günlük konuşmalarını sorgular
1,2,3
A,C
Türkiye ve başka yerlerdeki belirli gelişmelerin
ardındaki nedenleri kavramaya, açıklamaya ve
aralarında bağlantı kurmaya başlar
1,2,3
A,C
Mevcut gelişmeleri daha iyi değerlendirir
1,2,3
A,C
Öğretim
Yöntemleri:
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Ölçme
Yöntemleri:
A: Sınav , B: Deney C: Ödev
DERS AKIŞI
Hafta Konular
Ön Hazırlık
1
GİRİŞ
Siyaset Bilimi Nedir?
Neden Bu Ders: Bu Derse Kim Neden Gereksinme Duyar?
Ders kitabının
ilgili bölümleri
2
GİRİŞ (Devam)
Genel/Toplumsal Kararları Vermek Bakımından Siyaset,
Erk Kullanımı Bakımından Siyaset,
Dolaylı ve Doğrudan Erk
Ders kitabının
ilgili bölümleri
3
Devlet ve Kamu Siyaseti (I)
Devletin Kökeni ve İlk Devletin Ortaya Çıkışı
Çağdaş Devletin Gelişimi
Ulus ile Ulus-Devlet Kavramları
Ders kitabının
ilgili bölümleri
ile İlk Devlet
Kuramları hkk.
okumalar
4
Devlet ve Kamu Siyaseti (II) (Devam)
Ulus ile Ulus-Devlet Kavramları
Devlete Karşı Meydan Okumalar
Bazı Olası Seçenekler
Batı, Doğu ve Üçüncü Dünya
Ders kitabının
ilgili bölümleri
ile Ulus/UlusDevlet’e ilişkin
ek okumalar
5
Çağdaş İdeolojiler ile Siyasal Felsefe (I)
Çağlar Boyunca Siyasal Felsefe
Amerikan İdeolojileri
Liberalizm
Muhafazakâr Tepki
Toplumcu Seçenek
Ders kitabının
ilgili bölümleri
6
Çağdaş İdeolojiler ve Siyasal Felsefe (II) (Devam)
Sosyalizm ile Komünizm
Faşizm
20. Yüzyılın Sonlarındaki Önemli İdeolojiler
Ders kitabının
ilgili bölümleri
7
ARA SINAV
Ders kitabının
ilgili bölümleri
8
Ara Sınavın Değerlendirmesi
Devlet Siyasetleri
Hükümetler Ne Yapar?
Savunma Siyaseti
Eğitim
Araştırma ve Geliştirme
Sağlık ve Toplumsal Refah
Gelirin Yeniden Dağıtılması
Siyaset Çözümlemesinde Gücün Yeri
Ders kitabının
ilgili bölümleri
9
Siyasal Tercihler: Hakkaniyet ve Etkinlik Sorunları
Hakkaniyet ve Adalet Sorunu
Hakkaniyetin Diğer Görünümleri
Etkinlik
Karar Verme Yöntemleri: Artımlı Yönteme Karşı Radikal Yöntem
Karar Verme Yöntemleri: Yetkiye Karşı Pazar
Ders kitabının
ilgili bölümleri
10
‘Yurttaş’ ile ‘Yönetim Biçimi’/’Düzen’
Meşruiyet ile Yetki kavramları
Meşruiyetin Kaynakları
“Demokratik Yurttaş”
Siyasal Ekin (Culture)
Siyasal Toplumsallaşma
Ders kitabının
ilgili bölümleri
11
Demokrasi ve Onun Dünyadaki Yeni Konumu
Demokrasiye Yöneliş
Olası Açıklamalar
Ders kitabının
ilgili bölümleri
12
“Tarihin Sonu”na Karşı “Uygarlıklar Çatışması”
Ne Öğrendik?
Ders kitabının
ilgili bölümleri
13
Demokratik Olmayan Yönetim Biçimleri
Askerî Hükümet
Neden Dünyada Daha Çok Askerî Yönetim Yok?
Tek-Parti Düzenleri
“Divan Siyaseti”
Ders kitabının
ilgili bölümleri
14
Konuları Gözden Geçirme
Son Sınav için Hazırlık
Ders kitabının
ilgili bölümleri
15
Konuları Gözden Geçirme
Son Sınav için Hazırlık
Ders kitabının
ilgili bölümleri
16
Son Sınav
Ders kitabının
ilgili bölümleri
KAYNAKLAR
Temel Kaynak
W. Philips Shively, Power & Choice: An Introduction to Political
Science, McGraw Hill, 11th Edition, 2008
E. J. Hobsbawm, 1992, Nations and Nationalism Since 1780:
Programme, Myth, Reality, 2nd edition, Cambridge: Cambridge
University Press.
Diğer Kaynaklar Ernest Gellner, 1983 Nations and Nationalism, Oxford: Blackwell
Publishers.
Benedict Anderson, 2006, Imagined Communities, London / New
York: Verso.
Carter Bentley, “Ethnicity and Practice,” Comparative Studies in
Society and History, Cambridge Journal, Volume 29, Issue 01, January
1987, pp. 24-55.
Raymond Williams, 1983, Keywords, Oxford: Oxford Univ. Press.
Thomas Hobbes, 2012, Leviathan, (Çev. Semih Lim), İstanbul: Yapı
Kredi Yayınları.
Jean-Jacques Rousseau, The Social Contract,
http://ebooks.adelaide.edu.au/r/rousseau/jean_jacques/r864s/
Jean-Jacques Rousseau, “Discourse on the Origins of Inequality...,”
http://www.fordham.edu/halsall/mod/Rousseau-inequality2.asp
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
-
Ödevler
“ ‘Merkezileşme’nin En İyi Düzeyi Nedir?”
Sınavlar
-
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYI
KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav / Son Sınav
1
% 40 / % 45
Kısa Sınav
2
% 10
Ödev
1
%
5
Toplam
100
Finalin Başarıya Oranı
% 45
Dönem içi Çalışmaların Başarıya Oranı
% 55
Toplam
100
DERS KATEGORİSİ
Alan Dersleri
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4
1
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ve etkileşimde olduğu
hukuk, ekonomi, sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavram ve kuramlarına
hâkim olduğunu gösterir.
Ulusal, uluslararası ve ulus-ötesi oluşumların yapısını, kurumlarını ve
işleyişlerini, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler kavram ve kuramları
5
X
X
kullanarak yorumlar ve gerektiğinde çözümler içeren projeler üretebilir.
3
İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları
anlayıp, yorumlayacak düzeyde karşılaştırmalı, analitik ve disiplinlerarası
bir bakış açısına sahip olduğunu gösterir.
4
Program sürecinde ekip veya bağımsız araştırma projeleri, staj, tez gibi
yöntemlerle sorumluluk alma ve ekip çalışması bilinç ve becerilerini X
geliştirir.
5
Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin
X
olduğunu gösterir.
6
Uluslararası ve ülke içi dinamiklerin değişkenliğini göz önünde
bulundurarak kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin,
X
yaşam boyu öğrenmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini
anladığını gösterebilir.
7
Analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla siyaset bilimi alanında edindiği
bilgileri ve kendi eksikliklerini değerlendirebilir, böylelikle eksikliklerini
gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.
8
Akademik ve profesyonel ortamlarda, İngilizce ve Türkçe, yazılı ve sözlü
iletişim becerilerini kullanabilir.
X
9
Uluslararası kuramsal düzeyde ve küresel dinamikleri takip edebilecek
düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma bilgi ve becerisine sahip
olduğunu gösterebilir.
X
X
X
Kamuda, özel sektörde istihdam edilebilecek ya da akademik kariyere
10 devam edebilecek deneyim ve sosyal niteliklere sahip olduğunu gösterir.
11
X
Kendi yetiştiği toplumsal çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı
X
empati ve saygı geliştirmiş olduğunu gösterebilir.
Sosyal
Bilimlerde
geçerliliği
ve
12 teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.
yaygın
kullanımı
olan
bilişim
X
Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi
13 içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüş belirtebilir X
ve olayları yorumlayabilir.
14 Toplumsal, bireysel ve akademik etik kurallarına riayet eder.
X
Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını
15 bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık ve hemşehrilik
X
görevlerini anladığını gösterebilir.
Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal-siyasal, hukuki hakların
evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve
16 küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini
anladığını gösterebilir.
X
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)
15
3
45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
16
2
32
Ara Sınav
1
10
10
Kısa Sınav
1
8
8
Ödev
1
10
10
Etkinlik
Final
Toplam İş Yükü
1
23
20
125
Toplam İş Yükü / 25 (s)
5
Dersin AKTS Kredisi
5
Download

PSIR 101 - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler