DERS BİLGİLERİ
Ders
Uluslararası İlişkiler Tarihi II
Ön Koşul Dersleri
PSIR 111
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Kodu
Yarıyıl
T+U Saat
Kredi
AKTS
PSIR 112
3
3+0
3
5
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Bu dersin temel amacı, siyasi, dinsel, entellektüel çatışmaları Modern
Dersin Amacı
Avrupa’nın kurumlarını gelişimlerini ve insan toplulukları üzerindeki
etkisini Modern Avrupa Tarihi çerçevesinde anlamaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders Modern Avrupa tarihini mutlakiyet çağından başlayarak 2012
Nato Libya operasyonuna kadar inceler.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Program
Öğrenim
Çıktıları
Fransız Devriminden sonra Monarşi rejimindeki değişimleri
tanır.
1
Avrupa güç dengesindeki değişim ve sonuç olarak ortaya
çıkan 2. Sanayi Devrimini açıklar.
1
Milliyetçiliğin siyasi hayatı nasıl geliştirdiği ve Avrupa
Emperyalizmindeki değişimle oluşan ekonomik siyasi ve
sosyal hayatın 20. yy. başlangıcındaki durumunu
tanımlayabilir.
1,2,10
I. Dünya Savaşı’nın arkasında yatan etmenler ve Rus
ekonomik siyasi devrimleri ile Avrupa’da oluşan Faşist
hareketleri inceler.
1,10
2. Dünya Savaşı sonrası süreç ve Komunizmin çöküşünü
inceler.
1,10
Öğretim
Yöntemleri:
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Ölçme
Yöntemleri:
A: Sınav , B: Deney C: Ödev
Öğretim
Yöntemleri
Ölçme
Yöntemleri
1,2,3
A,C
1,2,3
A,C
1,2,3
A,C
1,2,3
A,C
1,2,3
A,C
DERS AKIŞI
Hafta Konular
Ön Hazırlık
John Merriman,
A History of
Modern Europe
– Volume I:
the
Avrupa dominant güçleri güçler dengesi Büyük Britanya, Rusya, From
Renaissance
to
Fransa ve Almanya, ikinci sanayi devrimi, artan üretim, şehirleşme
the
Age
of
ve sosyal yaşam, Kırım savaşı ve Rus ordusunun yenilmesi,
Napoleon
s.
Britanya’nın güçlenmesi
684-741
Liberalizm çağında dominant güçler
1
John Merriman,
A History of
Modern Europe
– Volume I:
the
Kolonicilikten emperyalizme, yeni emperyalizm ve Afrika’nın From
Renaissance
to
paylaşılması, Asya’daki Avrupa güçleri, yerel halkların hegemonyası
the
Age
of
sosyal Darvinizm, Avrupa emperyalizmin hedefleri, “medenileştirme
Napoleon
s.
görevi”
819-859
Avrupa emperyalizmi çağı
2
3
4
John Merriman,
A History of
Büyük savaşın sebepleri
Modern Europe
– Volume I:
From
the
Karmaşık ittifaklar, ittifak sistemi, 11. Fas Krizi, iki silahlı kamp
Renaissance to
olarak Avrupa, 1908 Bosna krizi, 2. Fas krizi, Balkan savaşları, 1.
the
Age
of
Dünya Savaşı sebeplerinin dengelenmesi, son kriz, savaşın
Napoleon
s.
patlaması, savaşın değişen koşulları, savaşın hızlanması, savaşın son 863-926
sahneleri
John Merriman,
A History of
Rusya Devrimi ve Sovyetler Birliği
Modern Europe
– Volume I:
From
the
Renaissance
to
Savaş ve devrim, Lenin’in dönüşü, Ekim devrimi 1917, Brest-Litovsk
the
Age
of
barışı, iç savaş, Sovyetler Birliği ve demokratik merkezileşme
Napoleon
s.
927-954
John Merriman,
A History of
Modern Europe
– Volume I:
Savaşın sonlanması, Versay anlaşması, Doğu Avrupa’nın yatışması, From
the
milli ve etnik çatışmalar, ekonomik ve toplumsal istikrarsızlık Renaissance to
1920’lerde istikrar arayışı
5
faşizmin doğuşu
the
Age
Napoleon
955-992
of
s.
John Merriman,
A History of
Modern Europe
– Volume I:
the
Krizdeki ekonomiler, büyük ekonomik kriz, faşist hareketler, From
Renaissance
to
Almanya’da nasyonalist sosyalizm, Weimar Cumhuriyeti’nin yıkılışı,
the
Age
of
Nazi totaliterliği, Hitler ve Mussolini, İspanya iç savaşı, yaklaşan 2.
Napoleon
s.
Dünya Savaşı
993-1046
Avrupa krizi ve diktatörlük
6
7
8
ARA SINAV
John Merriman,
A History of
İkinci Dünya Savaşı
Modern Europe
– Volume I:
From
the
Avrupa’da savaş başlıyor, Almanya’nın Polonya işgali, Küresel Savaş, Renaissance to
topyekün savaş, Almanya’nın Rusya işgali, Hitler Avrupası, Nazi “ the
Age
of
Yeni Avrupa Düzeni”, dengeler değişiyor, müttefik zaferi
Napoleon
s.
1049-1108
Bölünen Avrupa’nın yeniden inşası
9
Savaş sonrası Avrupa, Postdam konferansı, BM ve Soğuk Savaş,
ittifaklar, siyasi yeni ittifaklar, bölünen Almanya, Doğu Avrupa ve
Sovyet
Gölgesi,
dekolonizasyon,
Süveyş
krizi,
Fransız
dekolonizasyon, ekonomik ve sosyal değişimler, Soğuk Savaş krizi,
Kore savaşı, Sovyet – ABD gerilimi, Brezhnev dönemi
John Merriman,
A History of
Modern Europe
– Volume I:
From
the
Renaissance to
the
Age
of
Napoleon
s.
1109-1146
John Merriman,
A History of
Modern Europe
– Volume I:
From
the
Soğuk savaş, Kore Savaşı (1950-1953), Sovyet – ABD gerilimi, Renaissance to
Brezhnev dönemi , Nükleer Silahlar ve Süper güç gerilimi, the
Age
of
dekolonizasyon, Süveyş krizi
Napoleon
s.
1147-1175
Soğuk Savaş ve Avrupa imparatorluklarının sonu
10
11
Çağdaş Avrupa’nın oluşumu ve komünizmin çöküşü
John Merriman,
A History of
Modern Europe
– Volume I:
Değişen Batı hayatında değişimler, ekonomik büyüme ve sınırları, From
the
barışa karşı tehditler, komünizmin çöküşü
Renaissance to
the
Age
of
Napoleon
s.
1176-1218
12
John Merriman,
A History of
Küresel değişiklikler “ Avrupa Kalesi” Avrupa işbirliği ve Yeni
Modern Europe
dönemin belirsizlikleri
– Volume I:
From
the
Renaissance to
Age
of
Avrupa’ya göç, Avrupa topluluğu, Avrupa Birliği, Küreselleşmeye the
s.
direnç, terör tehdidi, Amerika Birleşik İmparatorluğu? ABD Napoleon
1219-1239
politikalarına Avrupa tepkileri
11 Eylül
13
İkiz Kulelere Saldırı, Afganistan operasyonu teorisi
2008 Rusya-Gürcistan Savaşı, 2012 NATO Libya Operasyonu
14
15
16
Rusya’nın Gürcistan saldırısı, Afganistan operasyonu ve teorisi
İrfan Polat, 11
EYLÜL TERÖR
SALDIRILARI VE
AMERİKA
BİRLEŞİK
DEVLETLERİNİN
AFGANİSTAN
MÜDAHALESİ
YÜKSEK LİSANS
TEZİ s.36-84, s.
93-152
Ahmet Öztürk,
The RussianGeorgian Crisis:
A Local Conflict
and Its Global
Repercussions,
Journal of
Central Asian
and Caucasian
Studies
(07/2009)
Genel Tekrar
Ders kitabının
ilgili bölümleri
Son Sınav
Ders kitabının
ilgili bölümleri
KAYNAKLAR
Ders Notu
John Merriman, A History of Modern Europe – Volume I: From the
Renaissance to the Age of Napoleon
Edward Whiting Fox, The Emergence of the Modern European World
R. R. Joel Colton, A History of Modern World
Diğer Kaynaklar
Shepard B. Clough, A History of the Western World
Fahir Armaoğlu, 19.yy Siyasi Tarih
Baskın Oran, Siyasi Tarih I
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
-
Ödevler
-
Sınavlar
-
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SIRA
KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav
1
% 40
Son Sınav
1
% 50
Sınıf İçi Katılım
1
% 10
Toplam
100
Finalin Başarıya Oranı
% 50
Yıl içinin Başarıya Oranı
% 50
Toplam
100
DERS KATEGORİSİ
Alan Dersleri
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ve etkileşimde olduğu
hukuk, ekonomi, sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavram ve kuramlarına
hâkim olduğunu gösterir.
Ulusal, uluslararası ve ulus-ötesi oluşumların yapısını, kurumlarını ve
işleyişlerini, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler kavram ve kuramları
x
x
kullanarak yorumlar ve gerektiğinde çözümler içeren projeler üretebilir.
3
İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları
anlayıp, yorumlayacak düzeyde karşılaştırmalı, analitik ve disiplinlerarası bir
bakış açısına sahip olduğunu gösterir.
4
Program sürecinde ekip veya bağımsız araştırma projeleri, staj, tez gibi
yöntemlerle sorumluluk alma ve ekip çalışması bilinç ve becerilerini geliştirir. x
5
Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olduğunu
x
gösterir.
6
Uluslararası ve ülke içi dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak
kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin, yaşam boyu
öğrenmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını
gösterebilir.
7
Analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla siyaset bilimi alanında edindiği bilgileri
ve kendi eksikliklerini değerlendirebilir, böylelikle eksikliklerini gidermek için x
öğrenimini yönlendirebilir.
8
Akademik ve profesyonel ortamlarda, İngilizce ve Türkçe, yazılı ve sözlü
iletişim becerilerini kullanabilir.
x
9
Uluslararası kuramsal düzeyde ve küresel dinamikleri takip edebilecek
düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma bilgi ve becerisine sahip
olduğunu gösterebilir.
x
10
Kamuda, özel sektörde istihdam edilebilecek ya da akademik kariyere devam
edebilecek deneyim ve sosyal niteliklere sahip olduğunu gösterir.
11
Kendi yetiştiği toplumsal çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati
ve saygı geliştirmiş olduğunu gösterebilir.
x
x
x
x
Sosyal Bilimlerde geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini
12 etkin şekilde kullanabilir.
x
Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi
13 içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüş belirtebilir ve x
olayları yorumlayabilir.
14 Toplumsal, bireysel ve akademik etik kurallarına riayet eder.
x
Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını
15 bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık ve hemşehrilik x
görevlerini anladığını gösterebilir.
Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal-siyasal, hukuki hakların
evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel
16
x
rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını
gösterebilir.
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)
15
3
45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
16
3
48
Ara Sınav
1
15
15
Ödev
1
2
2
Final
1
15
15
Etkinlik
Toplam İş Yükü
125
Toplam İş Yükü / 25 (s)
5
Dersin AKTS Kredisi
5
Download

PSIR 112 - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler