DERS BİLGİLERİ
Ders
Ekonometrinin Temelleri
Kodu
Yarıyıl
T + U Saat
Kredi
AKTS
ECON351
5
3+0
3
7
Ön Koşul Dersleri
ECON271
Dersin Dili
İngilizce
Lisans
Dersin Seviyesi
Zorunlu
Dersin Türü
Prof. Dr. Ferda HALICIOĞLU
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Prof. Dr. Ferda HALICIOĞLU, Doç. Dr. Ahmet ÖZÇAM
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste en küçük kareler tekniği kullanılarak doğrusal regresyon ve hipotez testi uygulamaları yapılmaktadır.
Belirli varsayımlar altında ekonometrik bir model kurma ve varsayımların geçersiz olması durumunda ise
uygulanabilecek çözüm teknikleri öğretilmektedir. Ekonometrik uygulamalar gerçek veri setleri kullanılarak
genellikle iktisat teorileri için yapılmaktadır. Uygulamaların uygun bir ekonometrik paket program ile bilgisayar
laboratuvarında yapılması teşvik edilmektedir.
Dersin İçeriği
Iktisat teorilerini test edebilmek ve ekonomide yapılan ampirik çalışmaları anlayabilmek için ekonometri
bilgisi gereklidir. Bu ders ekonominin farklı alanlarındaki örnekleri kullanarak ampirik çalışmanın nasıl
yapılacağını öğretir. Ayrıca farklı türdeki ekonomik veriler, bunların nasıl elde edileceği ve nasıl kullanılacağı
üzerine odaklanır. Regresyon analizi, en küçük kareler yöntemi, basit ve genel klasik regresyon modeli, hipotez
testleri, model kurma sorunları, ardışık bağımlılık, çoklu varyans, çoklu doğrusallık işlenecek konular
arasındadır. Ampirik çalışmayı yapabilmek için bu derste ekonometri paket programları kullanılacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Program
Öğrenim
Çıktıları
Öğrenim
Yöntemleri
Ölçme
Yöntemleri
Ekonometrinin anlamını ve faydalarını kavramak.
4,6,7,10,16
1,2,3
A, C
Basit ve çoklu regresyon tekniklerini öğrenme. İktisadi teorilerin test edilmesi
için gerekli teknikleri kullanma yeteneğini kazanmak.
4,6,7,10,16
1,2,3
A, C
İstatiksel verilerdn ekonometrik sonuçları elde etme, bunların geçerliliğini
sorgulama becerisi kazanmak.
4,6,7,10,16
1,2,3
A, C
İktisat ve ekonometri arasındaki ilişkiyi anlama, ekonometrinin iktisata katkısını
değerlendirme becerisini edinmek.
4,6,7,10,16
1,2,3
A, C
Ekonometrik uygulamalarda karşılaşılan problemlerı tespit etme, problemleri
uygun tekniklerle çözme yeteneğini kazanmak.
4,6,7,10,16
1,2,3
A, C
Ekonometrik uygulamalar için gerekli uygun bir bilgisayar paket programını
kullanma becerisini elde etmek.
4,6,7,10,16
1,2,3
A, C
Öğretim Yöntemleri
Ölçme Yöntemleri
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, KS: Kısa Sınav
DERS AKIŞI
Hafta
Konular
1
Dersin tanıtımı
2
Temel istatistik ve matematiksel yöntemlerin gözden geçirilmesi
3
İktisadi ve ekonometrik modelller arasındaki farkların tanıtılması
4
Basit regresyon ve gerekli varsayımların belirtilmesi
5
Basit regresyon kullanılarak tahmin edicilerin özelliklerinin
incelenmesi
6
Ara Sınav
7
Çoklu regresyon ve model kurmaya giriş
8
Çoklu hipotez test uygulamaları
9
Parametre istikrar testi uygulamaları
10
Regressyonda kukla degişken uygulamaları
11
Çoklu baglantı sorunun irdelenmesi
12
Değişen varyans sorunun incelenmesi
13
Ardışık bağımlılık sorunun incelenmesi
14
Final sınavına hazırlık çalışması
Ön Hazırlık
Gujarati 2009 Introduction
Gujarati 2009 Appendix
Gujarati 2009 Bölüm 1,2
Gujarati 2009 Bölüm 3
Gujarati 2009 Bölüm 3,4
Gujarati 2009 Bölüm 4,5
Gujarati 2009 Bölüm 7
Gujarati 2009 Bölüm 8
Gujarati 2009 Bölüm 8
Gujarati 2009 Bölüm 10
Gujarati 2009 Bölüm 11
Gujarati 2009 Bölüm 12
KAYNAKLAR
Ders Kitabı
Diğer
Kaynaklar
Gujarati, N. D., and Porter, D. C., (2009), Basic Econometrics, (5th edn.), McGraw-Hill, New
York.
Verbeek, M. (2008), A Guide to Modern Econometrics, (3rd edn.), John Wiley and Sons,
Chicester.
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar
Ödevler
Sınavlar
Ekonometri okuma parçaları ve ekonometrik paket program kullanma kılavuzları
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No
Katkı Düzeyi
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
2
3
4
5
Dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri analiz edebilir ve Türkiye ekonomisinin dünyadaki
değişikliklerden ne şekilde etkilendiğini inceleyebilir.
İktisadi düşüncenin gelişimini ve birikimini inceler ve eleştirel gözle değerlendirir.
Uluslararası politik ekonomideki güncel konuları analiz eder.
Güncel iktisadi sorunların çözümünde kullanılabilecek farklı iktisat kuramlarını test etmeye yönelik
kalitatif ve kantitatif bilgi ve yöntemlere hakim olur.
İktisadî sorunları analitik bir biçimde değerlendirip, farklı yaklaşımların mantık örgülerini, varsayım ve
sonuçlarını çözümler.
2
3
4
X
X
X
X
X
6 İstatistiksel ve Ekonometrik analizler için gerekli olan uygun paket programları kullanabilir.
İktisat alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma ve çalışma yapabilir, araştırdığı
konu ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayabilir.
Alanı ile ilgili proje veya uygulamalı çalışmalarda yürütücü veya takım üyesi olarak üzerine düşen
8
sorumlulukları yerine getirebilir.
Kurum veya örgüt için hedef ve amaç belirleyebilir, bunlara yönelik performans iyileştirici proje tasarımı
9
ve planlaması yapabilir.
X
7
10
İktisat alanında edindiği bilgileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve
öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir.
11
Kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin ve yaşam boyu öğrenmenin önemini anladığını
gösterebilir.
12
Uluslarası ve ülke içi dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak, profesyonel hayatta başarılı
olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.
13
Kendi alanındaki küresel dinamikleri anlayabilecek ve yorumlayabilecek; uluslararası kurumsal düzeyde,
etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olduğunu gösterebilir.
X
X
X
X
X
X
X
Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve
14 yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak açık ve net
X
bir şekilde Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.
Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı
15 kültürlerden bireylerin oluşturduğu sosyal veya profesyonel ortamlarda gerekli empatiyi göstererek
iletişim kurabilir.
X
16 İktisat alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.
X
Bireysel, profesyonel ve toplumsal etik kavramları anlar, bu kavramların uygulamalarını değerlendirebilir,
17 bu ilkelere uygun davranmanın topluma değer katmak için ne derece önemi olduğunu anladığını
gösterebilir.
Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine
18
düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.
Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal
19 gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını
gösterebilir.
20
Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliğinin, kurumsal sosyal sorumluluğun,
profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik prensiplerinin önemini anladığını gösterebilir.
5
X
X
X
X
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
SAYI
KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav
1
60
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs)
0
0
Ödevler
1
40
Toplam
100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR
Finalin Başarıya Oranı
50
Yıl İçinin Başarıya Oranı
50
Toplam
100
DERS KATEGORİSİ
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Sayısı
Süresi
(Saat)
Toplam İş
Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)
15
3
45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)
15
4
60
Ara Sınav
1
20
20
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs)
0
0
0
Ödev
1
15
15
Final
1
30
30
Etkinlik
Toplam İş Yükü
170
Toplam İş Yükü / 25 (s)
6,8
Dersin AKTS Kredisi
7
Download

ECON 351 - İktisat