DERS BİLGİLERİ
Ders
İktisadi Düşünceler Tarihi
Kodu
Yarıyıl
T + U Saat
Kredi
AKTS
ECON302
6
3+0
3
5
Ön Koşul Dersleri
İngilizce
Dersin Dili
Lisans
Dersin Seviyesi
Zorunlu
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Prof. Dr. Turan YAY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İktisadi Düşünce Tarihinin Eleştirel Değerlendirilmesi
Dersin İçeriği
16. Yüzyıldan 21. Yüzyıla İktisadi Düşüncenin Gelişimi
Program
Öğrenim
Çıktıları
Öğrenim
Yöntemleri
Ölçme
Yöntemleri
Öğrenciler, yerleşik iktisadı değerlendirmek için gerekli metodolojik bir
çerçeveye sahip olacaklardır.
1, 2, 3
A
Öğrenciler Ortodoks ve Heterodoks iktisat okullarını karşılaştırma yetisine
sahip olacaklardır.
1, 2, 3
A
Öğrenciler, iktisadi düşünce tarihinde önemli rol oynayan iktisatçılar,
yaklaşımlar ve tarihsel dönüm noktaları hakkında bilgi edinecektir.
1, 2, 3
A
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğretim Yöntemleri
Ölçme Yöntemleri
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, KS: Kısa Sınav
DERS AKIŞI
Hafta
Konular
Ön Hazırlık
1
Teorik Çerçeve: İktisadi Düşünce Tarihinin Metodolojik Temelleri
(İktisadi Düşüncenin Rasyonel ve Tarihsel Yeniden-İnşası)
Ders Notları
2
Kadim Yunan ve Orta Çağda İktisadi Düşünce
3
Merkantilist Doktrin ve Fizyokratik İktisadi Düşünce
4
Klasik Politik İktisat I: Klasik Okul ve Adam Smith
5
Klasik Politik İktisat II: David Ricardo
6
Klasik Politik İktisat III: Malthus, Say, Senior ve Klasik İktisatta Para
Teorisi
7
Vize Sınavı
8
Klasik Politik İktisadın Eleştirisi: Karl Marx’ın Düşünce Sistemi
9
Neoklasik Marjinalist Devrimin Öncüleri: A. A. Cournot ve J. Dupuit
10
Neoklasik Marjinalist Çoklu Devrim I: Carl Menger ve Avusturya
Okulu
Brue and Grand (2007): Chp.10
11
Neoklasik Marjinalist Çoklu Devrim II: Leon Walras ve Genel Denge
Sistemi
Landreth and Colander (1994):Chp16
12
Neoklasik Marjinalist Çoklu Devrim III: W. S. Jevons ve A. Marshall
13
20. yy.da Mikroiktisatta Gelişmeler: Eksik Rekabet Teorileri, Genel
Denge, Yeni Refah İktisadı ve Oyun Teorisi.
Blaug (2003) Landreth and Colander (1994): pp.419-433
14
20. yy.da Makroiktisata Gelişmeler: J. M. Keynes, Keynescilik,
Monetarizm ve Yeni Klasik Okul.
Ders Notları, Landreth and Colander (1994): Chp.16
Landreth and Colander (1994): Chp.16
Brue and Grand (2007): Chp. 2; Ekelund and Hebert(1990):
pp. 85-91
Landreth and Colander (1994): Chp.4; Yay(2010)
Landreth and Colander (1994): Chp.5
Ekelund and Hebert(1990): pp.85-91
Brue and Grand (2007): Chp.10
Brue and Grand (2007): Chp.12
Brue and Grand (2007): Chp.13, 15.
KAYNAKLAR
Ders Kitabı
Diğer
Kaynaklar
• Stanley L. Brue and Randy R. Grant (2007): The Evolution of Economic Thought, 7th edition, South-Western
• Harry Landreth and David C. Colander (1994): History of Economic Thought, Third Edition, Houghton Mifflin Company
Robert B. Ekelund, Jr. and Robert Hebert(1990): A History of Economic Theory and Method, Third Edition, McGrawHill Publishing Company
Turan Yay(2010): “The Role of the State in Adam’s Smith’s Thought System and Modern Public Finance Theory: A Comparative Evaluation”, International Journal of Economics
and Finance Studies, 2010, Vol.2, No.2, pp.87-98
Turan Yay (2009): “Invisible Hand in the Process of Making Economics or On the Method and Scope of Economics”, Panoeconomicus, LVI (1)
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar
Ödevler
Sınavlar
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No
Katkı Düzeyi
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
2
3
4
5
Dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri analiz edebilir ve Türkiye ekonomisinin dünyadaki
değişikliklerden ne şekilde etkilendiğini inceleyebilir.
İktisadi düşüncenin gelişimini ve birikimini inceler ve eleştirel gözle değerlendirir.
Uluslararası politik ekonomideki güncel konuları analiz eder.
Güncel iktisadi sorunların çözümünde kullanılabilecek farklı iktisat kuramlarını test etmeye yönelik
kalitatif ve kantitatif bilgi ve yöntemlere hakim olur.
İktisadî sorunları analitik bir biçimde değerlendirip, farklı yaklaşımların mantık örgülerini, varsayım ve
sonuçlarını çözümler.
6 İstatistiksel ve Ekonometrik analizler için gerekli olan uygun paket programları kullanabilir.
İktisat alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma ve çalışma yapabilir, araştırdığı
konu ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayabilir.
Alanı ile ilgili proje veya uygulamalı çalışmalarda yürütücü veya takım üyesi olarak üzerine düşen
8
sorumlulukları yerine getirebilir.
Kurum veya örgüt için hedef ve amaç belirleyebilir, bunlara yönelik performans iyileştirici proje tasarımı
9
ve planlaması yapabilir.
7
10
İktisat alanında edindiği bilgileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve
öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir.
11
Kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin ve yaşam boyu öğrenmenin önemini anladığını
gösterebilir.
12
Uluslarası ve ülke içi dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak, profesyonel hayatta başarılı
olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.
13
Kendi alanındaki küresel dinamikleri anlayabilecek ve yorumlayabilecek; uluslararası kurumsal düzeyde,
etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olduğunu gösterebilir.
Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve
14 yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak açık ve net
bir şekilde Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.
Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı
15 kültürlerden bireylerin oluşturduğu sosyal veya profesyonel ortamlarda gerekli empatiyi göstererek
iletişim kurabilir.
16 İktisat alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.
Bireysel, profesyonel ve toplumsal etik kavramları anlar, bu kavramların uygulamalarını değerlendirebilir,
17 bu ilkelere uygun davranmanın topluma değer katmak için ne derece önemi olduğunu anladığını
gösterebilir.
Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine
18
düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.
Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal
19 gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını
gösterebilir.
20
Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliğinin, kurumsal sosyal sorumluluğun,
profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik prensiplerinin önemini anladığını gösterebilir.
2
3
4
5
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
SAYI
KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav
1
50
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs)
1
10
Ödevler
1
40
Toplam
100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR
Finalin Başarıya Oranı
50
Yıl İçinin Başarıya Oranı
50
Toplam
100
DERS KATEGORİSİ
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Sayısı
Süresi
(Saat)
Toplam İş
Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)
15
3
45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)
15
3
45
Ara Sınav
1
15
15
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs)
0
0
0
Ödev
1
10
10
Final
1
15
15
Etkinlik
Toplam İş Yükü
130
Toplam İş Yükü / 25 (s)
5,2
Dersin AKTS Kredisi
5
Download

ECON 302 - İktisat