DERS BİLGİLERİ Ders
Din ve Siyaset
Kodu
Yarıyıl
T+U Saat
Kredi
AKTS
POLS 405
7-8
3+0
3
5
Ön Koşul Dersleri
-
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin
Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları Bu seminerde, dinin Türkiye'deki değişen sosyal şartlar karşısındaki
konumu, sosyo-ekonomik farklılaşma sürecindeki ideolojik amaçlar için
dini düşüncenin istismar edilmesi, değişime bir tepki olarak dinin
Dersin Amacı
politikleşmesi ve ulusal kültürde önemli bir yeri olan dini inanç,
semboller ve figürlerin siyasal olarak kullanılması incelenmektedir. Bu
semineri takip eden öğrencilerden, belirli bir araştırma konusuna
odaklanarak,
bulgularını
bir
araştırma
ödevinde
sunmaları
beklenmektedir.
Derste
Dersin İçeriği
Türkiye’de
köktendinciliğin
sekülarizmin
ekonomi
gelişimi,
politiği
ve
dini
siyasal
eğitim,
İslam
cemaatler,
konuları
ele
alınacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Temel siyasal deyimleri ayırt eder
Program
Öğretim
Ölçme
Öğrenim
Yöntemleri Yöntemleri
Çıktıları
1,2,314
Siyasal gelişmeleri belirli ifade ve kavramlara göre
yorumlar
1,2,3,14
Din sosyolojisi, sekülarizm, siyasal İslam, İslami
canlanmanın ekonomi politiği
1,2,3,14
Siyasal gelişmeleri sınıflandırır
1,2,314
1,2,3
A,C
1,2,3
A,C
1,2,3
A,C
1,2,3
A,C
Dünyadaki bağlantısız gibi görünen gelişmeleri
ilişkilendirir
1,2,3,14
1,2,3
A,C
Türkiye’deki laikliği diğer sekülarizm modelleriyle
karşılaştırma.
1,2,3,14
1,2,3
A,C
Türkiye’de siyasal İslam’ın yükselişini disiplinler arası
karşılaştırmalı bir çerçeveden inceleme.
1,2,3,14
1,2,3
A,C
Mevcut gelişmeleri daha iyi değerlendirir
1,2,3,14
1,2,3
A,C
Öğretim
Yöntemleri:
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Ölçme
Yöntemleri:
A: Sınav , B: Deney C: Ödev
DERS AKIŞI
Hafta Konular
Ön Hazırlık
1
Giriş
2
Geleneksel ve Sanayileşmiş Toplumlarda Sosyal yapı
3
Sanayileşme Çağında Din ve Siyaset
4
Sanayileşme Çağında Din ve Siyaset
5
Osmanlı İmparatorluğu’nda İslam, 1299-1838
6
Osmanlı İmparatorluğu’nda İslam, 1839-1918
7
Ara Sınav
Yücekök (1971)
Webber (1930)
Yücekök(1971)
Yücekök (1971)
Yücekök (1971)
Mardin (1991)
Yücekök (1971)
8
Tek Parti Döneminde İslam, 1923-1946
Mardin (1991)
Yücekök (1971)
9
Çok Partili Dönemde İslam, 1946-1970
Mardin (1991)
Toprak (1981)
10
Siyasal İslam ve Partiler, 1970-1980
Geyikdağı (1984)
Ayata (1996)
11
Siyasal İslam ve Partiler, 1980-2002
12
Siyasal İslam ve Partiler, 2002-
13
Final
KAYNAKLAR
Öniş (1997)
Mecham (2004)
Öniş (2012)
Yücekök, Ahmet (1971) Türkiye'de Örgütlenmiş Dinin Sosyo-Ekonomik
Tabanı: 1946-1968 (Ankara: AÜ SBF Yayınları).
Weber, Max (2001) [1930] Protestant Ethics and the Spirit of
Capitalism (London: Routledge).
Temel Kaynak
Mardin, Şerif (1991) Türkiye’de Din ve Siyaset (İstanbul: İletişim).
Toprak, Binnaz (1981) Islam and Political Development in Turkey
(Leiden: Brill).
Geyikdağı, Yaşar (1984) Political Parties in Turkey: The Role of Islam
(New York: Preager).
Ayata, Sencer (1996) “Patronage, Party and State: The Politicization of
Islam in Turkey,” Middle East Journal, 50 (1):
Öniş, Ziya (1997) “The Political Economy of Islamic Resurgence in Turkey:
The Rise of Welfare Party in Perspective”, Third World Quarterly, 18 (4):
743-766.
Diğer Kaynaklar Mecham, R. Q. (2004) “From the ashes of virtue, a promise of light: The
transformation of political Islam in Turkey”, Third World Quarterly, 25 (2):
339-358.
Öniş, Ziya (2012) “The Triumph of Conservative Globalism: The Political
Economy of the AKP Era,“ Turkish Studies, 13 (2): 135-152.
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
Kütüphanenin rezerv kısmında mevcuttur.
Ödevler
Sınavlar
Sınıfta yapılacaktır.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYI
KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav / Son Sınav
1
30
1
20
Kısa Sınav
Ödev
Toplam
100
Finalin Başarıya Oranı
50
Dönem içi Çalışmaların Başarıya Oranı
Toplam
DERS KATEGORİSİ
100
Alan Dersleri
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
Katkı Düzeyi
No Program Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ve etkileşimde olduğu
hukuk, ekonomi, sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavram ve kuramlarına
hâkim olduğunu gösterir.
5
X
2
Ulusal, uluslararası ve ulus-ötesi oluşumların yapısını, kurumlarını ve
işleyişlerini, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler kavram ve kuramları
kullanarak yorumlar ve gerektiğinde çözümler içeren projeler üretebilir.
X
3
İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları
anlayıp, yorumlayacak düzeyde karşılaştırmalı, analitik ve disiplinlerarası
bir bakış açısına sahip olduğunu gösterir.
X
4
Program sürecinde ekip veya bağımsız araştırma projeleri, staj, tez gibi
yöntemlerle sorumluluk alma ve ekip çalışması bilinç ve becerilerini
geliştirir.
X
5
Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin
olduğunu gösterir.
X
6
Uluslararası ve ülke içi dinamiklerin değişkenliğini göz önünde
bulundurarak kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin,
yaşam boyu öğrenmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini
anladığını gösterebilir.
X
7
Analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla siyaset bilimi alanında edindiği
bilgileri ve kendi eksikliklerini değerlendirebilir, böylelikle eksikliklerini
gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.
X
8
Akademik ve profesyonel ortamlarda, İngilizce ve Türkçe, yazılı ve sözlü
iletişim becerilerini kullanabilir.
X
9
Uluslararası kuramsal düzeyde ve küresel dinamikleri takip edebilecek
düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma bilgi ve becerisine sahip
olduğunu gösterebilir.
X
Kamuda, özel sektörde istihdam edilebilecek ya da akademik kariyere
10 devam edebilecek deneyim ve sosyal niteliklere sahip olduğunu gösterir.
X
Kendi yetiştiği toplumsal çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı
11 empati ve saygı geliştirmiş olduğunu gösterebilir.
Sosyal
Bilimlerde
geçerliliği
ve
12 teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.
yaygın
kullanımı
olan
X
bilişim
X
Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi
13 içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüş belirtebilir
X
ve olayları yorumlayabilir.
14 Toplumsal, bireysel ve akademik etik kurallarına riayet eder.
X
Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını
15 bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık ve hemşehrilik
X
Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal-siyasal, hukuki hakların
evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve
16 küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini
anladığını gösterebilir. X
görevlerini anladığını gösterebilir.
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)
15
3
45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
15
3
45
Ara Sınav
1
5
5
Ödev
1
10
10
Final
1
20
20
Toplam İş Yükü
125
Toplam İş Yükü / 25 (s)
5
Dersin AKTS Kredisi
5
Download

PSIR - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler