DERS BİLGİLERİ Ders
Kodu
Çin Halk Cumhuriyeti’nde Toplum ve Siyaset
Ön Koşul Dersleri
-
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Seçmeli
Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PSIR 452
7-8
3+0
3
6
Dersin
Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları -
Dersin Amacı
Ders seminer şeklinde olup, her haftada farklı bir konu anlatılmak üzere
düzenlenmiştir. Seminerin amacı, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) tarihi, toplumu,
siyaseti, ekonomisini temel hatlarıyla incelenerek, öğrencilerin Çin Halk
Cumhuriyeti hakkındaki ilgi ve bilgi birikimini arttırmaktır. Ders Çin Halk Cumhuriyeti'nin oluşumu, devrim, iç ve dış savaş, Çin devlet yapısı,
toplumsal yapı, dış ve iç politika, yeni ekonomik düzen ile beraber Deng Xiaoping
dönemi Çin'in yükselişi konularını içermektedir. Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları
Çin Halk Cumhuriyeti'nin siyasi tarihinin genel hatlarını anlamak Program
Öğretim
Ölçme
Öğrenim
Yöntemleri Yöntemleri
Çıktıları
3,7,11
Devrim öncesi ve sonrası siyasi gelişmelerin neden sonuç ilişkilerini
değerlendirmek 3,7,11
Dünyadaki siyasi ekonomik gelişmelerin Çin üzerindeki etki tepki
ilişkisini analiz etmek
3,7,11
Deng Xiaoping dönemi Çin'in uluslararasındaki yükselişinin sosyoeconomik analizi 3,7,11
1,2,3
A,D
1,2,3
A,D
1,2,3
A,D
1,2,3
A,D
Çin'in toplumsal yapısını incelemek 3,7,11
1,2,3
A,D
3,7,11
1,2,3
A,D
3,7,11
1,2,3
A,D
3,7,11
1,2,3
A,D
3,7,11
1,2,3
A,D
Din, dil, kültür ve sosyal yaşamı tanımak Toplum zihniyetinde yatan temel felsefi değerleri anlamak Çin'in uluslararası örgütlerdeki tutumu, uluslararası güç dengelerine
yansımasını analiz eder Türkiye ve Çin arasındaki mevcut gelişmeleri değerlendirmek Öğretim
Yöntemleri:
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Ölçme
Yöntemleri:
A: Sınav , B: Deney C: Ödev
DERS AKIŞI
Hafta Konular
Çin Nedir? 1911 öncesi Çin Siyasi Tarihinin Ana Hatları Kaynak
listesindeki ilgili
okumalar
1911 Devriminden Kuruluşa: ÇHC Kaynak
listesindeki ilgili
okumalar
Yeni Dünya Düzeni ve Çin Kaynak
listesindeki ilgili
okumalar
Deng Xiao Ping'in Çin'i: İkinci ÇHC'nin Doğuşu ve Sosyo-Economic Değişim Kaynak
listesindeki ilgili
okumalar
1
2
3
4
5
Çin'in Uluslararası Kurumlar/ Örgütlerdeki Yeri, Tutumu ve bunun Güçler
Dengesine Yansıması Kaynak
listesindeki ilgili
okumalar
Çin'in Devlet Yapılanması ve İç Politika Kaynak
listesindeki ilgili
okumalar
Çin'de Din, Dil ve Toplum ilişkisi Kaynak
listesindeki ilgili
okumalar
Felsefi Bakış Açısı: Çinli Nasıl Düşünür? Kaynak
listesindeki ilgili
okumalar
6
7
8
Ön Hazırlık
Çin'de Gündelik Yaşam 9
Kaynak
listesindeki ilgili
okumalar
"Made In China" dan Ne Anlayabiliriz? Kaynak
listesindeki ilgili
okumalar
Çin'de Milliyetçilik Kaynak
listesindeki ilgili
okumalar
Çinlilerin Nezdinde Çin Kaynak
listesindeki ilgili
okumalar
10
11
12
13
Çin'in Dış Politikası (ABD, İngiltere, Rusya, İran, Japonya ve Türkiye ilişkileri)
ne oldu, nasıl oldu, neden oldu? Kaynak
listesindeki ilgili
okumalar
KAYNAKLAR
Her haftalık konu ile ilgili çeşitli makaleler önerilecektir. Temel Kaynak
Henry Kissinger, On China, Penguin Press, 2011 Harry G. Gelber, MÖ 1100'den Günümüze Çin ve Dünya: Ejder ve Yabancı Deccallar,
Çev: H. Hülya Kocaoluk, YKM Yayınları, 2007 Ray Huang, Çin Tarihi: Bir Makro Tarih Yaklaşımı, Çev: Atilla Sönmez, İstanbul Bilgi
Üniversitesi Yayınları, 2. Baskı,2007 Diğer Kaynaklar
Selçuk Esenbel, İsenbike Togan, Altay Atlı, Türkiye'de Çin'i Düşünmek: Ekonomi, Siyasi
ve Kültürel İlişkilere Yeni Yaklaşımlar, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, Ezra F. Vogel, Deng Xiaoping: and the Transformation of China, The Belknap Press of
Harvard University Press, 2011 MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
-Kütüphane’den elde edilebilinecektir.
Ödevler
Sınavlar
-Vize ve final sınavları yapılacaktır.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYI
KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav / Son Sınav
1
100
Kısa Sınav
Ödev
1
Toplam
100
Finalin Başarıya Oranı
60
Dönem içi Çalışmaların Başarıya Oranı
40
Toplam
100
DERS KATEGORİSİ
Alan Dersleri
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
Katkı Düzeyi
No Program Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ve etkileşimde olduğu
hukuk, ekonomi, sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavram ve
kuramlarına hâkim olduğunu gösterir.
x
2
Ulusal, uluslararası ve ulus-ötesi oluşumların yapısını, kurumlarını ve
işleyişlerini, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler kavram ve kuramları
kullanarak yorumlar ve gerektiğinde çözümler içeren projeler üretebilir.
x
3
İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları
anlayıp,
yorumlayacak
düzeyde
karşılaştırmalı,
analitik
ve
disiplinlerarası bir bakış açısına sahip olduğunu gösterir.
x
4
Program sürecinde ekip veya bağımsız araştırma projeleri, staj, tez gibi
yöntemlerle sorumluluk alma ve ekip çalışması bilinç ve becerilerini
geliştirir.
x
5
Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin
olduğunu gösterir.
x
6
Uluslararası ve ülke içi dinamiklerin değişkenliğini göz önünde
bulundurarak kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin,
yaşam boyu öğrenmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini
anladığını gösterebilir.
7
Analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla siyaset bilimi alanında edindiği
bilgileri ve kendi eksikliklerini değerlendirebilir, böylelikle eksikliklerini
gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.
x
8
Akademik ve profesyonel ortamlarda, İngilizce ve Türkçe, yazılı ve
sözlü iletişim becerilerini kullanabilir.
x
9
Uluslararası kuramsal düzeyde ve küresel dinamikleri takip edebilecek
düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma bilgi ve becerisine sahip
olduğunu gösterebilir.
x
x
Kamuda, özel sektörde istihdam edilebilecek ya da akademik kariyere
10 devam edebilecek deneyim ve sosyal niteliklere sahip olduğunu
x
gösterir.
Kendi yetiştiği toplumsal çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı
11 empati ve saygı geliştirmiş olduğunu gösterebilir.
Sosyal
Bilimlerde
geçerliliği
ve
yaygın
12 teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.
kullanımı
olan
bilişim
x
x
5
Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi
13 içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüş
x
belirtebilir ve olayları yorumlayabilir.
14 Toplumsal, bireysel ve akademik etik kurallarına riayet eder.
Sosyal
sorumluluk
kavramının
bireysel,
toplumsal
ve
x
ekolojik
15 boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık ve
hemşehrilik görevlerini anladığını gösterebilir.
x
Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal-siyasal, hukuki hakların
evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve
16 küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini
anladığını gösterebilir. x
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)
15
3
45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
12
4
48
1
18
18
Ödev
1
20
20
Final
1
20
20
Etkinlik
Ara Sınav
Kısa Sınav
Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü / 25 (s)
Dersin AKTS Kredisi
6,04
6
Download

PSIR - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler