DERS BİLGİLERİ
Ders
Uluslararası İlişkilere Giriş
Kodu
Yarıyıl
T+U Saat
Kredi
AKTS
PSIR 211
3
3+0
3
5
Ön Koşul Dersleri
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin
Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin
Yardımcıları
Ders katılımcılarına, uluslararası ilişkilerin iki önemli akımı
olan realizm ve liberalizmin kavram ve terminolojisiyle
tanıştırmayı hedeflediği gibi aynı zamanda uluslararası
Dersin Amacı
ilişkiler sistemini daha iyi kavrayabilecekleri teorik araç ve
çerçeveleri de sunmayı amaçlamaktadır.
Derste dersin amacına yönelik bir takım sorulara cevap
aranmaktadır:
Uluslararası
sistem
nedir?
İnsan
doğasına
odaklanmak ile uluslararası sistemin yapısı arasındaki farklılık
nedir? Uluslararası sistemde devlete ana aktör olarak odaklanmak
yada devlet dışı aktörleri ana aktörler olarak değerlendirmek
arasındaki fark nedir? Güç nasıl tanımlanmaktadır ve neden bu
Dersin İçeriği
kadar önemlidir? Anarşi, güç kavgası, güvenlik, hayatta kalma,
ulusal çıkar, güvenlik açmazı, güç dengesi, karşılıklı bağımlılık,
yumuşak denge, daimi barış ve uluslararası kuruluşlar gibi
kavramların anlamaları nedir? Uluslararası sistem İkinci Dünya
Savaşı’ndan
günümüze
nasıl
bir
değişim
göstermiş
ve
araştırmacılar bu değişime teorik açıdan nasıl cevaplar vermiş ve
bu gelişmeleri açıklayacak, anlayacak ve yönlendirecek ne tür yol
haritaları hazırlamışlardır? Neden bu kadar çok teori üretilmiştir ve
bu teorilerin güçlü ve zayıf tarafları nelerdir?
Dersin Öğrenme Çıktıları
Program
Öğretim
Ölçme
Öğrenim
Yöntemleri Yöntemleri
Çıktıları
Realist ve Liberal Uluslararası ilişkiler teorilerinin
temel varsayımları konusunda bilgi sahibi olacaklar
3,7
1,2,3
A
4,6,7
1,2,3
A
5,7
1,2,3
A
5,6,7
1,2,3
A
5,6,8
1,2,3
A
5,6,8
1,2,3
A
Teorilerin zaman içerisinde nasıl değiştiğini
kavrayacaklar
Liberal ve realist perspektifler arasındaki farklılıklara
hakim olacaklar
realist ve liberal perspektifleri karşılaştırma olanağına
sahip olurken aynı zamanda her iki perspektifin farklı
varyasyonları hakkında da görüş sahibi olacaklar
Liberal ve realist perspektiflerin birbirlerini nasıl
eleştirdiklerini öğrenecekler
Uluslararası İlişkiler teorisyenlerinin makalelerini
okuyup aynı zamanda kendi aralarında tartışarak
eleştirme imkanına sahip olacaklar
Öğretim
Yöntemleri:
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Ölçme
Yöntemleri:
A: Sınav , B: Deney C: Ödev
DERS AKIŞI
Hafta Konular
1
2
3
Ön Hazırlık
GİRİŞ
Realizmin temel varsayımları Joseph M. Grieco (1997), Realist International Theory and The Study of World Politics, 163-­‐201 Hans Morgenthau “Six Principles of Political Realism” in Art &Jervis IP: Klasik Realizm (Thucydides, Machiavelli, Hobbes) ve Neo-­‐Klasik 7-­‐14 Realizm: (E.H. Carr and H. Morgenthau) J.Ann Ticknerr “A Critique of Morgenthau’s Principles of Realism” in IP:15-­‐
4
Neo-­‐Realizm yada Yapısal Realizm Kenneth Waltz (1979), “The Anarchic Structure of World Politics”, in IP 29-­‐49 Kenneth Waltz (1988), “The Origins of War in Neo-­‐realist Theory” 615-­‐628 5
Soğuk Savaşın Sonu ve Realizm Kenneth Waltz (1993) “The Emerging Structure of International Politics”44-­‐79 Morgenthau, “Balance of Power” and “Different Methods of B of P” (ERWP) 6
Güçler Dengesi Teorisinin Yerine Tek Kutupluluk: Yeni Denge Arayışları
Henner Fürtig “Conflict and Cooperation in the Persian Gulf: The Interregional Order and US Policy” 627-­‐640 Christopher Layne (2006) “The Unipolar Illusion Revisited”7-­‐41 7
8
Güçler Dengesi Teorisinin Yerine Tek Kutupluluk: Yeni Denge Arayışları
Neo-­‐Realizm Eleştirisi: Anarşi karşısında Hiyerarşi
Robert Pape (2005) “Soft Balancing Against the US”7-­‐45 David Lake (2009) “Regional Hierarchy, Authority and Local IN Order” 35-­‐58 David Kang (2003) “Hierarchy, Balancing and Emprical Puzzles in Asian IR”165-­‐
180 9
James Fearon (1998) Domestic Politics, Foreign and Neo-­‐Realizm Eleştirisi: Uluslararası Siyaset Karşısında Ulusal Siyaset Policy Theories of IR, 289-­‐313 10
ARA SINAV
Kant, “To Perpetual Peace: A Philosophical Sketch” in CIR: 368-­‐76 11
Cumhuriyetçi Liberalizm ve İdealizm Wilson, “The World Must Be Made Safe for Democracy” and “Fourteen Points” in CIR: 35-­‐40. Michael Doyle “Democratic Peace Theory” 12
Demokratik Barış Teorisi ve Realist Eleştiriler Christopher Layne, “Kant or Cant: The Myth of The Democratic Peace” in ERWP: 397-­‐420 13
14
TATİL
Keohane and Nye, “Complex Interdependence and the Role of Force” in IP: 199-­‐
214 Karşılıklı Bağımlılık Liberalizmi Kurumsal Liberalizm ve Eleştirisi Joseph M. Grieco (1988) Anarchy and the Limits of Cooperation: A Realist Critique of the Newest Liberal Institutionalism, 485-­‐507 15
John Mearsheimer, “The False Promise of International Institutions” in ERWP: 346-­‐357 KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Makaleler dönem başında dersin hocası tarafından güncellenmektedir
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
Kütüphaneden katalog taranarak ulaşılabilir
Ödevler
Sınavlar
Sınav zamanı dersliklerde yapılacaktır
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SIRA KATKI YÜZDESİ
Değerlendirme I
1
40
Değerlendirme II
Katılım
Total
40
Projenin Başarıya Oranı
60
Yıl içinin Başarıya Oranı
Toplam
100
DERS KATEGORİSİ
Uzmanlık / Alan Dersleri
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ve etkileşimde olduğu
hukuk, ekonomi, sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavram ve kuramlarına
hâkim olduğunu gösterir.
X
2
Ulusal, uluslararası ve ulus-ötesi oluşumların yapısını, kurumlarını ve
işleyişlerini, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler kavram ve kuramları
kullanarak yorumlar ve gerektiğinde çözümler içeren projeler üretebilir.
3
İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları
anlayıp, yorumlayacak düzeyde karşılaştırmalı, analitik ve disiplinlerarası
bir bakış açısına sahip olduğunu gösterir.
4
Program sürecinde ekip veya bağımsız araştırma projeleri, staj, tez gibi
yöntemlerle sorumluluk alma ve ekip çalışması bilinç ve becerilerini X
geliştirir.
5
Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin
X
olduğunu gösterir.
6
Uluslararası ve ülke içi dinamiklerin değişkenliğini göz önünde
bulundurarak kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin,
yaşam boyu öğrenmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini
anladığını gösterebilir.
X
7
Analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla siyaset bilimi alanında edindiği
bilgileri ve kendi eksikliklerini değerlendirebilir, böylelikle eksikliklerini
gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.
X
8
Akademik ve profesyonel ortamlarda, İngilizce ve Türkçe, yazılı ve sözlü
iletişim becerilerini kullanabilir.
9
Uluslararası kuramsal düzeyde ve küresel dinamikleri takip edebilecek
düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma bilgi ve becerisine sahip
olduğunu gösterebilir.
X
X
X
X
Kamuda, özel sektörde istihdam edilebilecek ya da akademik kariyere
10 devam edebilecek deneyim ve sosyal niteliklere sahip olduğunu gösterir.
X
Kendi yetiştiği toplumsal çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati
11 ve saygı geliştirmiş olduğunu gösterebilir.
Sosyal Bilimlerde geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini
12 etkin şekilde kullanabilir.
X
X
Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi
13 içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüş belirtebilir
X
ve olayları yorumlayabilir.
14 Toplumsal, bireysel ve akademik etik kurallarına riayet eder.
X
Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını
15 bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık ve hemşehrilik X
görevlerini anladığını gösterebilir.
Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal-siyasal, hukuki hakların
evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel
16 rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını X
gösterebilir. AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)
16
3
48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
16
3
48
1
29
29
Etkinlik
1. Değerlendirme
Toplam İş Yükü
125
Toplam İş Yükü / 25 (s)
5
Dersin AKTS Kredisi
5
Download

PSIR 211 - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler