DERS KATALOG FORMU
(COURSE CATALOG FORM)
Dersin Kodu : ME 346
Dersin Adı : MAKİNA TEORİSİ
(Course Code)
(Course Name) : MACHINE THEORY
Yarıyılı D + U + L Kredisi
AKTS
(Semester) (Lc+T+L) (Credits) (ECTS)
6
3+0+0
3
5
Dersin Dili
(Language)
İngilizce
(English)
Dersin Türü Dersin İşleniş Yöntemi
(Category) (Instructional Methods)
Zorunlu
(Core)
Ders
(Lecture)
Ön Koşulları
(Pre Requisites)
MATH 203 ve (and)
ME 242 veya (or)
MCE 324 veya (or)
AUE 324
Dersin Amacı
Öğrencilerin, makinaların modellenmesi ve tasarımında kullanılan mekanizmalar ve bunların
kinematik ve dinamik özellikleri hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.
(Course Objectives)
It is aimed to inform students about mechanisms and their kinematic and dynamic properties to
model and design machines.
Dersin İçeriği
(Course Content)
Mekanizmalar, eleman çiftleri. Kinematik zincirler. Düzlemsel mekanizmaların kinematik analizi
ve sentezi. Makinaların dinamiği. Makinalarda kuvvet analizi. Makinalarda kütle dengelemesi.
Tek serbestlik dereceli sistemlerin sönümsüz, sönümlü ve zorlanmış titreşimleri. Titreşim ölçüm
cihazları. Titreşim kontrol ve yalıtımı.
Mechanisms and element pairs. Kinematic chains. Kinematic analysis and synthesis of planar
mechanisms. Dynamics of machines. Force analysis of machines. Mass balancing in the
machines. Undamped, damped and forced vibrations of single degree of freedom systems.
Vibration measuring instruments. Vibration control and isolation.
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler:
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Eleman çiftlerini, mekanizmaları ve serbestlik derecelerini tanır [3],
2. Mekanizma kinematiğini bilir [3, 9],
3. Makinalarda kuvvet analizi ve kütle dengelemesi yöntemlerini öğrenir [3, 9],
4. Makinaların sönümsüz, sönümlü ve zorlanmış titeşimleri konularında bilgi sahibi olur ve
titreşim kontrol ve yalıtımı yöntemlerini öğrenir [3, 8, 9].
[Not: Köşeli parantez içindeki sayılar ilgili program çıktılarının numaralarını işaret etmektedir]
Students, who pass the course satisfactorily:
(Course Learning Outcomes)
1 Recognize kinematic pairs, mechanisms and their degrees of freedom [3],
2 Learn kinematics of mechanisms [3, 9],
3 Learn force analysis and mass balance methods in machines [3, 9],
4 Have knowledge in undamped, damped and forced vibrations of machines and know vibration
control and isolation methods [2, 8, 9].
[Note: Numbers in brackets are indicating the related program outcomes]
Dersin ISCED Kategorisi
52 Mühendislik
(ISCED Category of the course) (52 Engineering)
Ders Kitabı
(Textbook)
“Theory of Machines and Mechanisms”, John H. Uicker, Gordon R. Pennock, Josep E.
Sigley, Oxford University Press, 2011
Yardımcı Kaynaklar
(Other References)
Ders notları
(Lecture notes)
HAFTALIK KONULAR
Hafta
Teorik Ders Konuları
Uygulama / Laboratuar Konuları
1
Mekanizmalara giriş
-
2
Eleman çiftleri ve kinematik zincirler
-
3
Düzlemsel mekanizmaların kinematik analizi
-
4
Düzlemsel mekanizmaların kinematik analizi
-
5
Makina dinamiği. Makinalarda kuvvet analizi
-
6
Makina dinamiği. Makinalarda kuvvet analizi
-
7
Makinalarda kütle dengeleme yöntemleri
-
8
Mekanik titreşimler kuramına giriş
-
9
Sönümsüz doğal titreşimler
-
10
Sönümlü doğal titreşimler
-
11
Zorlanmış titreşimler
-
12
Titreşim ölçüm cihazları
-
13
Titreşim kontrol ve yalıtımı
-
14
Genel tekrar
-
COURSE PLAN
Week Topics
Tutorial / Laboratory
1
Introduction to mechanisms
-
2
Kinematic pairs and chains
-
3
Kinematic analysis of planar mechanisms
-
4
Kinematic analysis of planar mechanisms
-
5
Machine dynamics. Force analysis in machines
-
6
Machine dynamics. Force analysis in machines
-
7
Mass balancing methods in machines
-
8
Introduction to the theory of mechanical vibrations
-
9
Undamped natural vibrations
-
10
Damped natural vibrations
-
11
Forced vibrations
-
12
Vibration measurement instruments
-
13
Vibration control and isolation
-
14
General review
-
DERSİN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
(COURSE ASSESSMENT)
Etkinlikler (Activities)
Kısa Sınavlar (Quizzes)
Yarıyıl İçi
Çalışmaları
(Semester
Activities)
Katkı Oranı (Contribution) (%)
En az 14 (minimum)
20
Dönem Ödevi / Projesi (Term Project)
-
-
Raporlar (Reports)
-
-
Seminer (Seminars)
-
-
Ödevler (Homework)
En az 1 (minimum)
10
Sunum (Presentations)
-
-
Ara sınavlar (Midterm Exams)
2
30
Proje (Project)
-
-
YARIYIL SONU SINAVI (FINAL EXAM)
Toplam (Total)
Adet (Quantity)
1
40
100
DERSİN MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI KAZANIMLARINA (ÇIKTILARINA) KATKISI
Makina Mühendisliği Program Kazanımları (Çıktıları)
1
2
1
Matematik, fen bilimleri ve makine mühendisliği alanı ile ilgili temel bilimlerde yeterli bilgi birikimi;
2
İstatistik, doğrusal cebir ve mühendislik bilimleri (mekanik, termodinamik, malzeme bilimi) konularını
kavrama,
3
Makine mühendisliği problemlerine matematik, fen ve mühendislik bilgisini uygulama becerisi,
4
Mesleki ve etik sorumluluk gereklerini kavrama,
5
Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal etkilerini ele almak için gereken sağlık, çevre, güvenlik,
ekonomi, hukuk benzeri konularda çok yönlü eğitim,
6
Çağımızın sorunlarını tanıma; iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve
sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
7
Deney tasarlama, gerçekleştirme, verileri analiz etme ve yorumlama becerisi,
8
Mekanik ve ısıl sistemleri , bileşenleri, süreçleri,gerçekçi kısıt ve koşullar altında belirli gereksinimleri
karşılayacak şekilde tasarlama becerisi,

9
Karmaşık mühendislik problemlerini (açık uçlu problem/ tasarım) tanımlama, biçimlendirme/ modelleme
ve çözme becerisi,

3

10 Disipliniçi/çok disiplinli takımlar içerisinde iş görebilme ve bireysel çalışma becerisi,
11 Yazılı, sözlü ve görsel araçlarla etkin iletişim kurma becerisi, en az bir yabancı dil bilgisi,
12
13
Mühendislik mesleği ve kişisel gelişim için yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bu amaçla
kendi ihtiyacını tanıma ve geliştirme becerisi
Modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde
kullanma becerisi
Katkı Derecesi: 1 düşük, 2 orta, 3 yüksek
CONTRIBUTION of the COURSE on MECHANICAL ENGINEERING PROGRAM OUTCOMES
Mechanical Engineering Program Outcomes
1
2
1
Adequate knowledge in mathematics, science and mechanical engineering basic subjects
2
A comprehension of statistics, linear algebra and engineering sciences (mechanics, thermodynamics,
materials science)
3
An ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering to mechanical engineering
problems
4
A comprehension of professional and ethical responsibility
5
The broad education necessary to discuss the impact of engineering solutions in a global and societal
context. Knowledge about contemporary issues and the global and societal effects of engineering
practices on health, environment, and safety; awareness of the legal consequences of engineering
solutions
6
A recognition of contemporary issues; information about business life practices; awareness of
entrepreneurship, innovation, and sustainable development
7
An ability to design and conduct experiments, as well as to analyze and interpret data
8
An ability to design thermal and mechanical systems, components, or processes to meet desired needs
under realistic constraints and conditions

9
Ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems (open ended problems/ design!);
ability to select and apply proper analysis and modeling methods for this purpose

10 Ability to work efficiently in intra-disciplinary and multi-disciplinary teams; ability to work individually
11
An ability to communicate effectively with written, oral, and visual means; knowledge of a minimum of
one foreign language
12
A recognition of the need for and an ability to engage in life-long learning; recognition of personal needs
and ability to improve him/herself
13
An ability to use modern engineering techniques, skills, and computing tools necessary for engineering
practice; ability to employ information technologies effectively
Contribution degree: 1- low, 2- medium, 3- high
3

AKTS-İŞ YÜKÜ TABLOSU (ECTS-WORK LOAD TABLE)
DERS ETKİNLİKLERİ
(COURSE ACTIVITIES)
Sayı
(Quantity)
Süre (Saat)
(Time (h))
İş Yükü (saat)
(Work Load (h))
Ders Süresi
(Lectures)
14
3
42
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
(Fınal Exam (Preparation included))
1
20
20
Kısa Sınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
(Quizzes (Preparation included))
14
1
14
Dönem Ödevi / Projesi
(Term Project)
-
-
-
Raporlar
(Reports)
-
-
-
Bitirme Tezi/Projesi
(Graduation Project)
-
-
-
Seminer
(Seminars)
-
-
-
Sınıf Dışı Çalışma Süresi
(Out class working time)
14
1
14
Ödevler
(Homework)
1
5
20
Sunum
(Presentations)
-
-
-
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
(Midterm Exams (Preparation included))
2
8
16
Proje
(Projects)
-
-
-
Laboratuvar
(Laboratory Work)
-
-
-
Toplam İş Yükü (saat)
(Total Work Load (h))
126
Dersin AKTS Kredisi (Toplam İş Yükü / 25)
(ECTS Credits of the course (Total Work Load / 25))
Revizyon / Tarih
(Revision / Date)
08.07.2014
Koordinatör / Hazırlayan
(Coordinator / Prepared by)
Erkin Dinçmen
5
Onaylayan
(Approved by)
Mehmet Demirkol (08/07/2014)
Download

ME 346İndir