Osmanlı Kaynakçası
Savaş, A. İ. (2007). Osmanlı Diplomasisi. İstanbul: 3F Yayınları.
Birinci, A. (2000). "Osmanlı Mirası". İktisat Dergisi, 6 (33), 365-368,
Akşit, N. (1979). Padişahlarla Osmanlı Tarihi. : Dilek Yayınevi.
(2006). Osmanlı İmparatorluğu Tarihi. İstanbul: Nokta Yayınları.
Haydaroğlu, İ. P. (2003). "Osmanlı Saray Mutfağından Notlar". Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları
Dergisi, 22 (34), 1-9,
Ertaş, M. Y. (2005). "Osmanlı Seferlerinde Olağandışı Bir Kışlak: Kastamonu".
Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi,
(18), 137-149,
Kırlıdökme Mollaoğlu, F. (1999). "Osmanlı Tarihinde Dönemler". Ankara
Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (10),
333-350,
Öktem, Ü. (2004). "Osmanlı Medreselerinde Felsefe". Ankara Üniversitesi
Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (15), 271-288,
Kılıç, R. (2007). "Osmanlı Sûfîliğinde İbnü'l-Arabî Etkisi: XVII. Yüzyıldan Üç
Sûfî". Bilig-Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, (40), 99-118,
Uslubaş, T. (2013). Geçmişten Günümüze Osmanlı. İstanbul: Venedik Yayıncılık.
Karasu, C. (1997). Osmanlı Beyliğinin Kuruluş Dönemi ve Osman Bey.
Baykara, T. (1995). "Osmanlı Reformunun İlk Zamanları: Yeniçeri Ocağının
Kaldırılması ve İlk Tatbikat". Tarih İncelemeleri Dergisi, (X), 1-11,
Mert, H. (2007). "Osmanlı Subayı Mehmed Enisî'nin Avrupa İzlenimleri". Tarih
İncelemeleri Dergisi, (XXII-I), 63-76,
Sak, İ. (2006). "Osmanlı Sarayının İki Aylık Meyve ve Çiçek Masrafı". Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları
Dergisi, 25 (40), 141-176,
Özdemır, Ş. (2004). "Osmanlı Sularında Yabancı Devletlerin Korsanlığı
Karşısında Osmanlı Devleti'nin Tarafsızlık Konumu". Ankara Üniversitesi Dil ve
Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 23 (36),
189-203,
Pala, İ. (2010). Şah ve Sultan. İstanbul: Kapı Yayınları.
İnal, K. (1999). "Osmanlı İmparatorluğu'ndan Günümüze Dinin Eğitime
Etkileri". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 32 (1), 161-193
,
Akkuş, M. (2000). "Osmanlı Kültürünün Tanıtılmasında Edebi Türlerin Önemi".
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (14), 71-77,
(2005). Bu Mülkün Sultanları - 36 Osmanlı Padişahı. Istanbul: Oğlak Yayıncılık.
Yenişehirlioğlu, F. (1999). "Osmanlı Kültür Mirası: Değerlendirme ve Koruma
Sorunları". Mülkiye Dergisi, 23 (218), 73-85,
Gazel, A. A. (2004). "Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Meclis Araştırması (Anket
Parlamenter)". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama
Merkezi Dergisi, (15), 309-331,
Gökçe, T. (2005). "Osmanlı Nüfus ve İskân Tarihi Kaynaklarından
"mufassal-icmâl" Avârız Defterleri ve 1701-1709 Tarihli Gümülcine Kazâsı
Örnekleri". Tarih İncelemeleri Dergisi, (XX-I), 71-134,
Gökyay, O. Ş. (1956). "Katib Çelebi-Hayatı-Şahsiyeti-Eserleri". İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, 8 (11-12), 135-151,
Kara, Y. (2013). Osmanlının derin adamı. Ankara: Kripto Yayıncılık.
Çoğ, M. (2005). "Osmanlı Devleti'nin Son Döneminde Cihat Anlayışı".
Aktepe, M. M. (1974). "Nadir Şah'ın Osmanlı Padişahı I. Mahmud'a Gönderdiği
Taht-ı Tavus Hakkında". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi,
(28-29), 113-123,
Barış, İ. (2002). OSMANLI PADİŞAHLARININ YAŞAMLARINDAN KESİTLER
HASTALIKLARI VE ÖLÜM SEBEBLERİ. Ankara: Bilimsel Tıp Yayınevi.
Tutsak, S. (2001). "Osmanlı Devleti'nin Son Devirlerinde Uşak Kazası". Tarih
İncelemeleri Dergisi, (XVI), 175-192,
İnalcık, H. (2007). "Osmanlı Beyliği'nin Kurucusu Osman Beg". Belleten, LXXI
(261), 479-536,
Kavcar, C. (1980). "Batı Uygarlığı Karşısında Servet-i Fünun Romancıları".
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 13 (1), 387-405,
Tansü, Y. E. (1995). "Osmanlı Fetih Siyasetinin Sebepleri". Türk Kültürü, 33
(382), 52-57,
Bahadıroğlu, Y. (2013). Tarihimizin Gizli Odaları. İstanbul : Hayat Yayınları.
Clot, A. (1991). Fatih Sultan Mehmet 1432-1481. İstanbul: .
Yüksel, İ. A. (2006). Osmanlı Mimarisinde 2. Beyazid Ve Yavuz Sultan Selim
Devri. İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti.
Halaçoğlu, Y. (1982). Başlangıçtan 1774'e Kadar Osmanlı Tarihi, Anadolu
Uygarlıkları Ansiklopedisi. İstanbul: .
Kuzucu, K. (2004). "Osmanlı Dönemi'nde Sivas İlbeylileri ve İlbeyli Kazası".
Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi,
(15), 165-183,
Aykurt, Ç. (1999). Şani-Zade Mehmed Ataullah Efendi'nin Tarih Yazıcılığı.
Bahadıroğlu, Y. (2012). Osmanlı'nın Büyüme Sırları. İstanbul: Hayat Yayıncılık.
Tabakoğlu, A. (2000). "Osmanlı İçtimai Yapısının Ana Hatları". Yeni Türkiye
Dergisi, 6 (32), 331-345,
Baş, E. (2007). Osmanlı Türklerinde Arapça Tarih Yazıcılığı. Ankara: Türkiye
Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık.
Şahinöz, A. (2002). "Osmanlı Tarımında Bir Sistem Tartışması: Tımar". Gazi
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi Dergisi, (3), 67-88,
Öz, M. (2005). "Osmanlı Klasik Döneminde Anadolu Kentleri". Türkiye
Araştırmaları Literatür Dergisi, 3 (6), 57-88,
Akpınar, S. A. (2003). "II.Abdülhamit Dönemi Sİyasi Tarihi Bibliyografyası".
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, (2), 91-97,
Uzun, T. (2000). "Osmanlı Devleti'nde Milliyetçilik Hareketleri". Türk Dünyası,
(4), 257-275,
Ekinci, E. B. (2005). "Osmanlı Devletinde Mahkemeler Ve Kadılık Müessesesi
Literatürü". Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, (5), 417-439,
Köktaş, A. (2000). "Osmanlı Devleti'nde Saray Teşkilatı ve Enderun Mektebi".
Yeni Türkiye Dergisi, 6 (32), 717-721,
Günay, S. (1990). "Büyük Sahrada Bir Padişah Yaveri Ve Osmanlı- Sunusi
İlişkilerine Bir Bakış". Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi, 1 (4),
101-110,
Hızlı, M. (2004). "Anadolu'daki Osmanlı Medreseleri:Bir İcma". Türkiye
Araştırmaları Literatür Dergisi, (4), 371-409,
Güran, T. (1988). "Osmanlı Tarım Ekonomisi 1840-1910". Türk İktisat Tarihi
Yıllığı, (1), 225-303,
Yinanç, R., & Elibüyük, M. (1987). "Kanunî Devri Malatya Tahrir Defteri
(1560)". Tarih İncelemeleri Dergisi, (III), 185-190,
Özcan, A. (2006). ""Kanuni Sultan Süleyman Devri Tarih Yazıcılığı ve
Literatürü". Prof. Dr. Mübahat S. Kütükoğluna Armağan, 113-154. İstanbul: .
(2006). İslam Tarihi 3:Osmanlı Padişahları ve 20.Yüzyılda İslam Dünyası.
İstanbul: .
Download

Dışa Aktar - Türkiye Kaynakçası