İngiltere Tarihi Kaynakçası
Yel, S. (1991). "Mondros Mütarekesi ve İngiliz Politikası". Ankara Üniversitesi
Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 2 (8), 723-731,
Küçükahmet, L. (1976). "İngiltere'de Fen Programlarını Geliştirme Projeleri".
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 9 (1), 143-165,
Sonyel, S. R. (2011). "İngiliz Belgelerine Göre Kurtuluş Savaşında Manisa ve
Bölgesi (1919-1922)". Belleten, LXXV (272), 191-204,
Keskınkılıç, E. (1999). "David Urquhart'ın Osmanlı Borçları Hakkında
İngiltere'de Bulunan New Castle Committee'ye Yazmış Olduğu Mektup". Ankara
Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (10),
293-331,
Yıldırım, N. (1995). "Zoeros Paşanın Paris Dönüşü Takdim Ettiği Raporlar". Yeni
Tıp Tarihi Araştırmaları, (1), 91-98,
Crıss, N. B. (1990). "Müttefik İşgali Altındaki İstanbul'dan Bir Kesit: 1918-1920
Yıllarında İngiliz-Fransız Rekabeti ve İdari Sorunlar". Ankara Üniversitesi
Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (1), 79-88,
Okur, M. (2005). "İngiliz Belgelerine Göre Veliaht Abdülmecit'in
Vahdettin,Damat Ferit ve Milli Mücadele ile İlgili Düşünceleri". Atatürk
Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 11 (27), 289-299,
Ural, S. (2007). "Mütareke Döneminde İngiltere'nin Güneydoğu Anadolu
Politikası". Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu
Dergisi, 10 (39), 425-463,
Burian, O. (1951). "Türkiye Hakkında Dört İngiliz Seyahatnamesi". Belleten, XV
(58), 223-246,
Doğanay, R. (2002). "İngiltere'nin Ankara İle İlişki Kurma Çabaları ve
Rawlinson'un Rolü". Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk
Yolu Dergisi, 8 (29), 57-73,
Satılmış, S. (2007). "XIX. Yüzyılda Nesturiler ve İngiliz Misyonerlik
Faaliyetleri". Belleten, LXXI (261), 653-688,
Yurdusev, E. (2007). "İstanbul'dan Lozan'a İngiltere'nin Boğazlar Politikası
1915-1923". Belleten, LXXI (260), 151-220,
Günay, N. (2007). "Kıbrısın İngiliz İdaresine Bırakılması ve Bunun Anadoluda
Çıkan Ermeni Olaylarına Etkisi". Gazi Akademik Bakış Dergisi, 1 (1), 115-126,
İsmail, F. (1976). "1807'de Rusların ve İngilizlerin Osmanlılarla Yeniden
Münasebet Kurma Teşebbüsleri". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih
Dergisi, (30), 23-38,
Ersoy, O. (1964). "Bir İngiliz Konsolosunun 1846 Yılında Erzurum'dan Kars'a
Seyahati". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü
Tarih Araştırmaları Dergisi, 2 (2-3), 237-251,
Keleşyılmaz, V. (1997). "Bir Kuva-yı Milliye Gazetesine Göre Türk Barışı ve
İngiltere". Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu
Dergisi, 5 (19), 249-264,
Adıtatar, F. (2011). "İzmir İngiliz Başkonsolosluğunun Askeri İstihbarat
Faaliyetleri (1878-1914)". Tarih İncelemeleri Dergisi, (XXVI-I), 1-34,
Günay, S. (1990). "İngiltere'nin Kızıldeniz'e Yeni Bir Kanal Açma Projeleri Ve
Osmanlı Devleti". Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi, 1 (4),
70-76,
Şenlen, S. (2006). "1580 - 1660 Yılları Arası İngiliz Tiyatrosunda Osmanlı
Sultanlar". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi
Dergisi, (19), 408-415,
Özgiray, A. (1989 ). "İngiliz Yüksek Komiseri Horace Rumbold'a Göre
1918-1920 Yıllarında Türkiye". Tarih İncelemeleri Dergisi, (IV), s. 61-84. ,
(2003). ""İngiltere'nin Kürt Politikası"nın Van Vilayetindeki Etkileri
(1919-1920)". Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü
Atatürk Dergisi, 3 (3), 37-48,
Kolbaşı, A. (2009). "1878 Berlin Kongresi Sonrasında Osmanlı Ermenilerinin
Siyasi Kimlikleşmesi Sürecinde Rus ve İngiliz Etkisi". Sosyal Bilimler Araştırma
Dergisi, (14), 27-38,
Chıshol, E. M. (). Türkiye Gezisi Ve İngiltere'ye Dönüş. : Bağlam Yayınları.
Uçkun, E. (1996). "Müslüman Türkler ve İngilizler". Atatürk Üniversitesi
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (5), 77-98,
Lewis, B. (1984). "Doğuya Giden Bazı İngiliz Seyyahları". Tarih İncelemeleri
Dergisi, (II), 245-264,
(2002). "Mondros Mütarekesi'nin Irak Ve Suriye Cephelerinde Uygulanışında
İngiltere'nin Yaklaşımı". Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
Enstitüsü Atatürk Dergisi, 3 (2), 229-247,
Özdemir, Y. (1997). "İngiliz Yarbayı Rawlınson-Mustafa Kemal Görüşmeleri".
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi, 2 (1), 59-70,
Aydın, M. (2003). "Çerkez Kıyılarında İngilizler (1829-1837)". İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, (38), 79-100,
Özdemır, H. (Y.T. Yok). Atatürk Ve İngiltere ''Bir Barışmanın Diplomatik Tarihi''.
y.y. Yok: British Council.
Işık, Z. (2011). "Osmanlı Modernleşmesi Sürecinde İngiltere'nin Rolü
(1789-1876)". Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10 (20), 1-19,
Üzen, İ. (2008). "Türklerin Kut'ül-Amare Kuşatması Sırasında İngiliz Ordusunda
Bulunan Hintli Askerlerin Tutumu (Aralık 1915 - Nisan 1916)". Gazi Akademik
Bakış Dergisi, 2 (3), 81-102,
Aksoy, N. (2004). Rönesans İngiltere'sinde Türkler. İstanbul: İstanbul Bilgi
Üniversitesi.
Akdemir, S. (2005). "Küreselleşmenin Uluslararası Habere Yönelik Etkileri:
Soğuk Savaş Sonrası Dönem Üzerine Bir Değerlendirme". Anadolu Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (1), 31-50,
Hülagü, M. M. (1995). "İngilizlerin Hicaz İsyanına Maddi Yardımları". Ankara
Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (6),
139-154,
Sakin, S. (2010). "Birinci Dünya Savaşı'nda Irak Cephesinde Osmanlı Devleti ile
Sakin, S. (2010). "Birinci Dünya Savaşı'nda Irak Cephesinde Osmanlı Devleti ile
İngiltere Arasındaki Çarpışmalar (1915)". Gazi Akademik Bakış Dergisi, 4 (7),
133 - 152,
Sarıkaya, H. (2010). "Süleyman KIZILTOPRAK, Mısır'da İngiliz İşgali,
Osmanlı'nın Diplomasi Savaşı (1882-1887), İstanbul 2010". İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, (52), 219-226,
(2003). "İngiliz Belgelerine Göre Sultan Vahdettin - İngiliz Yüksek Komiseri
Amiral Robeck Görüşmesi". Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp
Tarihi Enstitüsü Atatürk Dergisi, 3 (3), 139-149,
Koçer, D. (2005). "Ortaasya Türk Ülkelerinde Görülen Hayvanlar ve Türklerde
Hayvan Kültürü (8-11. Yüzyillar)". Tıp Tarihi Araştırmaları, (13), 17-100,
Çapa, M. (1989). "Sakarya Savaşından Sonra İmzalanan Türk-İngiliz Esir
Mübadelesi Anlaşmasının Uygulanması ve Belgeler". Ankara Üniversitesi Türk
İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 1 (3), 399-418,
Yetişgin, M. (2007). "İngiliz-Rus Rekabeti, Rusya'nın Merv'i İlhâkı ve Bu İlhâkın
Türkmenler Üzerindeki Etkileri". Bilig-Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi,
(40), 141-167,
Selvi, H. (2010). "İngiltere'nin Musul Politikası Karşısından Osmanlı Devleti ve
Bölge Aşiretleri (1918-1920)". Belleten, LXXIV (271), 790-831,
İlter, E. (1995). "Ermeni Meselesinin Doğuşunda ve Gelişiminde İngiltere'nin
Rolü". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi
Dergisi, (6), 155-171,
Ural, S. (2006). "Mütareke Döneminde İngilizlerin Elindeki Türk Esirlerinin
İadesi ve Ortaya Çıkan Sorunlar". Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi
Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 10 (37), 187-210,
Aydın, M. (2004). "Osmanlı-Sırp, Karadağ Savaşları'nda İngiltere'nin Balkan
Politikası". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi
Dergisi, (15), 139-163,
Durdu, M. B. (2005). "İngiliz J. R. Pilling'in Osmanlı Demiryolu İmtiyazını
Elegeçirme Mücadelesi". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve
Uygulama Merkezi Dergisi, (17), 87-111,
Kocabaş, S. (1985). Hindistan Yolu ve Petrol Uğruna Yapılanlar Türkiye ve
İngiltere. İstanbul: Vatan Yayınları.
Doğan, Y., & Dinç, E. (2007). "Birinci Elden Tarih Kaynaklarının Sosyal Bilgiler
Ve Tarih Derslerinde İnternet Üzerinden Kullanımı: ABD ve İngiltere'den
Uygulama Örnekleri". Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11 (2), 196-220,
Şenlen, S. (2007). "Rönesans Dönemi İngiliz Tiyatrosunda Osmanlı Türkleri".
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 47 (1), 131-139,
Karal, E. Z. (1941). "İngiltere'nin Akdeniz Hakimiyeti Hakkında Vesikalar
(1798-1805)". Tarih Vesikaları Dergisi, 1 (2), 122-134,
Alakuş, F., & Bahçekapılı, M. (2009). Din Eğitimi Açısından İngiltere ve Türkiye.
İstanbul: Ark Kitapları.
Aydın, M. (2006). "Osmanlı-İngiliz İlişkilerinde İstanbul Konferansı (1876)'nın
Yeri". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih
Araştırmaları Dergisi, 25 (39), ,
Bourne, K. (1957). "İngiltere ve Girit İsyanı, 1866-1869". Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 1 (1),
249-275,
Chesneau, R. (1979). Conway's All the World's Fighting Ships, 1860-1905.
London: Conway Maritime.
Küçükahmet, L. (1977). "İngiltere ve Galler Bölgesinde Eğitim". Ankara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 10 (1), 187-198,
Beehler, W. H. (1913). The History of the Italian-Turkish War: September 29,
1911 to October 18, 1912. Annapolis: Republican.
Karaca, T. N. (2003). "Ermeni Sorunu İle İlgili Bir İngiliz Kaynağı Üzerine
Eleştirel Değerlendirme". Belleten, LXVII (249), 519-529,
İleri, İ. (2006). "Balkan Tarihi'nden Bir Sayfa (Rumlar, Yunanlılar, İngilizler,
1906-1914)". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama
Merkezi Dergisi, (19), 189-198,
Kuzu, A. (2013). Piri Reis Ünlü Haritacı ve Denizci. İstanbul: Paraf Yayınları.
Erdönmez, C. (2011). "Tanzimat Devrinde İngiltere Konsoloslarının Kıbrıs'taki
Faaliyetleri (1839-1856)". Bilig-Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, (58), ,
Download

Dışa Aktar - Türkiye Kaynakçası