Tarih Yazıcılığı Kaynakçası
Açıkgözoğlu, M. (1962). "Osmanlı Devletinde Vak'anüvislik Memuriyeti".
Diyanet Dergisi, 11 (2), 106-112,
Tekkanat, H. (1996). Kuruluşundan Fatih Dönemi Sonuna Kadar Osmanlı Tarih
Yazıcılığı.
Evans, R. J. (1999). Tarihin Savunusu. Ankara: İmge Kitabevi.
(1985). "Osmanlı Arşivleri İle Vakanüvis Tarihleri Arasındaki Bağ". Osmanlı
Arşivleri ve Osmanlı Araştırmaları Sempozyumu Mayıs 1985, 123-125. İstanbul:
İstanbul Matbaası.
Binark, İ. (1987). "Arşivlerimizin Değeri ve Son Vak'anüvis Abdurrahman Şeref
Bey'in 'Evrâk-ı Atîka ve Vesâik-i Tarihiyemiz' Adlı Yazısı". Türk Kütüphaneciler
Derneği Bülteni, XXIX (1), ,
Akyurt, Ç., & Aykurt, Ç. (). "Şani-zade Tarihi ve Osmanlı Tarih Yazıcılığındaki
Yeri".
Kuran, İ. E. (1991). "Tarih Yazıcılığında II. Abdülhamid.". Prof. Dr. Bekir
Kütükoğlu'na Armağan, 165-170. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi.
Erdoğdu, A. T. (2013). "Açık Tarihçilik: Tarih İnşasında Tartışmalı Konular-Yeni
Eğilimler-Yeni İmkanlar". Cogito, (73), 439-434,
Ahmed Lûtfi Efendi, & Efendi, A. L. (1999). Vak'anüvis Ahmed Lütfi Efendi
Tarihi. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
Özcan, A. (1985). "Osmanlılarda Tarih Yazıcılığı". İlim ve Sanat Dergisi, (33),
34-36,
Derin, F. Ç. (1994). "İlk Osmanlı Vakanüvisi :Abdurrahman Abdi Paşa". Tarih ve
Medeniyet, (16), 44-46,
Sunucu, Y. (2006). Görsel Anlatımlarla Uşak. İzmir: Sunucu Yayınları.
Ruby, C. (1991). "Tarih Nedir?". Belleten, LV (213), 579-586,
Klempner, A. (). The Institution of the Vakanüvis and Developments in Early
18th-Century Ottoman Historiography.
Ahmed Lûtfi Efendi (1991). Vak'a Nüvis Ahmed Lutfi Efendi Tarihi. Ankara: T.
T. K. Yayınları.
İlgürel, M. (1991). "Vakanüvislerin Taltiflerine Dair". Prof. Dr. Bekir
Kütükoğlu'na Armağan, 183-192. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi.
Inan, K. (1999). Analytic Study of Tursun Bey's Tarih-i Ebu'l-Feth. İstanbul: .
Özdeğer, M. (2001). 15-16. Yüzyıl Arşiv Kaynaklarına göre Uşak Kazasının
Sosyal ve Ekonomik Tarihi. İstanbul: Filiz Kitabevi.
Öztürk, N. (1999). "Osmanlılarda Tarih Yazıcılığı Üzerine". Osmanlı, 248-257.
Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.
Tosh, J. (2008). Tarihin Peşinde. İSTANBUL: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
(2011). Türkiye'de Tarih Yazımı. İstanbul: Yeditepe.
Hacıosmanoviç, L. (1973). "Seyahatname İle Kroniklerde Yazılı Sözlerin
İzlerinden". Çevren Dergisi, X (38), 29-41,
(2000). Vak'a-Nüvis Es'ad Efendi Tarihi: (Bahir Efendi'nin Zeyi ve İlaveleriyle)
1237-1241/1821-1826. İstanbul: Osmanlı Araştırmaları Vakfı.
İhsanoğlu, E. (1995). "Fatih Külliyesi Medreseleri Ne Değildir? Tarih Yazıcılığı
Bakımından Tenkit ve Değerlendirme Denemesi". İstanbul Armağanı, 105-137.
İstanbul: Kültür İşleri Daire Başkanlığı.
Yılmazer, Z. (2000). Vak'a-Nüvis Es'ad Efendi Tarihi/Sahhaflar Şeyhi-Zade
Seyyid Mehmed Es'ad Efendi. : OSAV.
Aykurt, Ç. (1999). Şani-Zade Mehmed Ataullah Efendi'nin Tarih Yazıcılığı.
Baş, E. (2007). Osmanlı Türklerinde Arapça Tarih Yazıcılığı. Ankara: Türkiye
Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık.
Başar, F. (1994). "Osmanlı Tarih Kaynakları III: Osmanlı Tarih Yazıcılığında
Katip Çelebi Asrı". Tarih ve Medeniyet, (39), 41-49,
Kuran, İ. E. (). "Tanzimat Devri Osmanlı Tarih Yazıcılığı". Türkiye Günlüğü
Dergisi, (42), ,
Atâ, Z. M. (1972). Mahtûta Zübde el-Fikre Fî Tarîh el-Hicre Tahkîk el-Cüz'
el-Tâsi 'Ma'a Dirâse li Hasâis el-Kitâbe el-Tarîhiyye Fî Asr el-Memlûkî.
Uzunçarşılı, İ. H. (1943). "Sultan Abdülaziz Vak'asına Dair Vak'a-Nüvis Lütfi
Efendi'nin Bir Risalesi". Belleten, VII (28), 349-373,
İpşirli, M. (1999). "Osmanlı Tarih Yazıcılığı". Osmanlı, 232-247. Ankara: Yeni
Türkiye Yayınları.
Kodaman, B. (1996). Son Vak'anüvis Abdurrahman Şeref Efendi Tarihi. Ankara:
Türk Tarih Kurumu.
İpşirli, M. (1999). Osmanlı Tarih Yazıcılığı. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.
Özcan, A. (2006). ""Kanuni Sultan Süleyman Devri Tarih Yazıcılığı ve
Literatürü". Prof. Dr. Mübahat S. Kütükoğluna Armağan, 113-154. İstanbul: .
Download

Dışa Aktar - Türkiye Kaynakçası