Osmanlı Padişahı
Aydın, Y. (2009). Padişah Türbeleri. : Kubbealtı Neşriyat.
Kandemir, F. (1958). Devlet Kuran Padişah Osman Gazi. İstanbul: Dizerkonca
Matbaası.
Alakuş, T. (1990). İstanbul'daki XVI.-XVII. Yüzyıllar Arası Yaptırılan Osmanlı
Padişah Türbelerinin Süslemeleri.
Setoğlu, M. (1973). Osmanlı Padişahları. İstanbul: İstanbul Gazetesi Veb Ofset
Tesisleri.
Akşit, N. (1979). Padişahlarla Osmanlı Tarihi. : Dilek Yayınevi.
Türer, O. (). "Osmanlı İmparatorluğunda Padişah-Tarikat-Şeyh Münasebetine
DairTarihi Bir Örnek".
Anılan, E. S. (2008). Kanuni: Padişahlar da Ağlar. Istanbul: Etkin Yayınları.
(1984). Padişah Portreleri. istanbul: Yapı Kredi Bankası.
(1962). "Tarihi Notlar: Padişahlar İçin Tertiblenen Türk Usulü Cenaze". Türk
Kültürü, I (7), 46-47,
Efe, A. (1997). Portre, Biyografi ve Tuğralarıyla Osmanlı Padişahları Ottoman
Sultans. Konya: Esra Sanat Yayınları.
Tunalı, T. (). "Cihan Padişahı Sefer Yolunda". Hayat Tarih Mecmuası, 2 (12),
27-29,
Ak, C. (2001). Şair Padişahlar. Ankara: Kültür Bakanlığı.
Aydın, M. (2000). "Bir Padişah Yetişiyor". Sızıntı, (257), ,
Şehsuvaroğlu, H. Y. (). "Padişah Mehmet Vahidettin'in Hayatı ve Firarı". Resimli
Tarih Mecmuası, I (), 404-408,
(1966). Osmanlı Padişahları Serisi. İstanbul: .
Şehsuvaroğlu, H. Y. (). "Osmanlı Padişahlarının Kılıç Kuşanma Merasimi".
Resimli Tarih Mecmuası, I (), 270-274,
Gök, S., & Danışman, A. Z. (1966-1967). Osmanlı Padişahları. İstanbul: Zuhuri
Danışman Yayınevi.
Okday, Ş. (1988). Osmanlıdan Cumhuriyete Padişah Yaveri İki Sadrazam Oğlu
Anlatıyor. : .
Şimşirgil, A. (). "Harem Halkı: Padişah Hanımları". Tarih ve Düşünce, (), 35-41,
Çoşkun, İ. (2008). Osmanlı Padişahlarının Haremeyn Hizmetleri. : ÇAMLICA
BASIM YAYIN.
Uykucu, E. (1939). Osmanlı Padişahları Nasıl Öldüler, Nasıl Öldürüldüler?. :
Kitabevi Yayınları.
Eldem, H. E. (2003). "II. Mehmed ile V. Mehmed Reşad'ın Ölümleri Ve
Cenazeleri: İstanbul'da İlk ve Son Padişah Ölümleri". Toplumsal Tarih Dergisi,
(110), 56-62,
Sayar, A. G. (1983). "Osmanlı Devleti'nde Padişahın İlmi Çalışmalar Üzerindeki
Sayar, A. G. (1983). "Osmanlı Devleti'nde Padişahın İlmi Çalışmalar Üzerindeki
Kontrolüne Dair Bazı Tesbitler". İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Dergisi, (2), 255-263,
Gedikli, F. (). "Venedik Elçisinin Padişahtan Dileği". Çerçeve, (14), 74-75,
Kazancıgil, R. (2001). Edirne ve Osmanlı padişahları. Edirne: Türk
Kütüphaneciler Derneği.
Bayur, Y. H. (). "Maysor Sultanı Tipu İle Osmanlı Padişahlarından I. Abdülhamid
ve III. Selim Arasındaki Mektuplaşma".
Atalar, M. (). "Osmanlı Padişahları".
(). Osmanlı Padişahları. Ankara: Ankara Büyükşehir Belediyesi Yayınları.
Cezzar, M. (). "Osmanlı Padişahlarının Eğlencelerinden Muhteşem Düğünler".
Resimli Tarih Mecmuası, 4 (38), 2045-2049,
Karateke, H. T. (2004). Padişahım Çok Yaşa: Osmanlı Devletinin Son Yüzyılında
Merasimler. İstanbul: Kitap Yayınevi.
Tülbentçi, F. F. (). "Osmanlı Padişahlarında Tenasül Hareketi". Resimli Tarih
Mecmuası, I (), ,
Gökdağ, C. (1978). "Tezhipli ve Padişah Onaylı Fermanlar". Yeni Koleksiyon,
(31), 13-17,
Şehsuvaroğlu, B. N. (1960). "Osmanlı Padişahlarının Akibetleri ve Ölüm
Sebepleri Hakkında Tıp Tarihi Bakımından Bir İnceleme". V.Türk Tarih
Kongresi (Ankara 12-17 Nisan 1956), 392-411. Ankara: .
Umur, S. (1984). "Osmanlı İmparatorluğu'nda Resmi Marşlar (Padişah
Marşları)". Tarih ve Toplum, 6 (35), 5-9,
Kılıç, R. (1999). "Osmanlı Padişahı III. Murad ve Özbek Hükümdarı II. Abdullah
Han Dönemi Osmanlı-Türkistan Dayanışması". Bilig-Türk Dünyası Sosyal
Bilimler Dergisi, (10), 49-59,
Sirer, M. (). "Osmanlı Padişahlarının Hususiyetleri". Resimli Tarih Mecmuası, 6
(63), 3711-3720,
Kılıç, R. (1987). "Osmanlı Padişahı III.Murat ve Özbek Hükümdarı II.Abdullah
Han Dönemi Osmanlı-Türkistan Dayanışması". Türk Dünyası Tarih Dergisi,
(151), 41-48,
Uzunçarşılı, İ. H. (1965). "Kanunî Sultan Süleyman'ın Vezir-i Âzamı Makbul ve
Maktul İbrahim Paşa Padişah Damadı Değildi". Belleten, XXIX (114), 355-362,
Kaya, D. (1973). "Hatem Padişah". Sivas Folkloru, IV (38), 21-22,
(1968). Osmanlı Padişahları. İstanbul: .
(1979). Osmanlı Padişahları. İstanbul: Menzil Neşriyat.
Meram, A. K. (1997). Padişah Anaları. İstanbul: Toplumsal Dönüşüm Yayınları.
Sümer, F. (). "Osmanlı Padişahlarının Mizaç ve karakterleri". Resimli Tarih
Mecmuası, 7 (8-80), 482-486,
Şimşirgil, A. (). "Harem Halkı: Padişah Kızları Sultanlar". Tarih ve Düşünce, (), ,
Armağan, M. (2008). Osmanlı'nın Mahrem Tarihi. İstanbul: Timaş Yayınları.
Kocatürk, V. M. (1968). Osmanlı Padişahları. Ankara: Edebiyat Yayınevi.
(1980). Osmanlı Padişahları: Fatih Sultan Mehmet, Sultan II. Bayezid, Yavuz
Sultan Selim. İstanbul: Menzil Neşriyat.
Çığ, K. (1989). "Topkapı Sarayı'ndaki Padişah Askıları". Kültür ve Sanat, 5 (),
138-42,
(2001). Kartallar Padişahı (Ardanuç Halk Masalları) -I-. Ankara: .
Sirer, M. (). "Padişahların Ölümü". Resimli Tarih Mecmuası, 6 (70), 4089-4093,
(2005). Bu Mülkün Sultanları - 36 Osmanlı Padişahı. Istanbul: Oğlak Yayıncılık.
Sakaoğlu, Y. (1979). "Tokat Masalları: 5/Yemen Padişahı". Türk Folkloru, 2 (16),
28,
Akbulut, İ. (1957). "Devletin Kanunu, Padişahın Buyruğu; Osmanlı Fermanları
ve bir Yargıtay Kararı". Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi, (20), ,
Eyice, S. (1997). "İstanbul halkının ve Padişahların Ünlü Mesiresi: Kağıthane".
İstanbul Armağanı, 75-96. İstanbul: .
Gündoğdu, C. (1999). "Osmanlı Padişah-Tarikat Şeyhi Münasebetlerine Dair Bir
Örnek: Abdülmecid Sivası ve I. Ahmed". Türk Kültürü, 37 (434), 345-359,
Renda, G. (1992). Osmanlı Padişah Portreleri. Bir 19. Yüzyıl Albümü. Milano: .
Deliorman, A. (1980). Padişahlar Ansiklopedisi. İstanbul: Tercüman Gençlik
Yayınları.
Ölçer, C. (1966). Son Altı Osmanlı Padişahı Zamanında İstanbul'da Basılan
Gümüş Paralar. İstanbul: Yenilik Yayınları.
Şakır, Z. (). "Sanatkar Padişahlar". Resimli Tarih Mecmuası, 4 (38), 2051-2053,
(2000). Padişahın Portresi. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yay..
Aktepe, M. M. (1974). "Nadir Şah'ın Osmanlı Padişahı I. Mahmud'a Gönderdiği
Taht-ı Tavus Hakkında". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi,
(28-29), 113-123,
Gözgücü, S. (1952). Osmanlı Padişahları. İstanbul: Ülkü Matbaası.
Kutlukan, Ş. A. (1984). "Osmanlı Padişah Fermanları Sergisi". Tarih ve Toplum,
6 (36), 31-34,
Ayaşlı, M. (). "Üç Padişah Sultan III. Ahmed, Sultan III. Mustafa, Sultan III.
Selim". Türk Edebiyatı, (218), 8-10,
Ayter, K. (1989). "Ren Kıyılarında Osmanlı Padişahları: Osmanlı Padişahlarına
Ait Tanınmış Sekiz Yeni Tablo". Kültür ve Sanat, (5), 177-86,
Ölçer, C. (). "Son Yedi Padişah Devrinde İstanbul'da Darp Edilen Gümüş
Paralar". Türk Nümizmatik Derneği Yayınları Bülteni, (2), 24-25,
Direnoğlu, Ş. (1955). Resimli Osmanlı Padişahları. İstanbul: .
Sarıcaoğlu, F. (2000). Kendi Kaleminden Bir Padişahın Portresi: I. Abdülhamid.
İstanbul: .
Renda, G. (1999). Padişah Portreleri Mevlana Müzesi Albümü. Ankara: Kültür
Bakanlığı Yay..
Karamahmutoğlu, G. (1999). "Tanzimat Döneminde Müzik,Dönem Padişahları
ve Müzik Anlayışları". Osmanlı-,Kültür ve Sanat, 628-639. Ankara: Yeni Türkiye
Yayınları.
Aksun, Z. N. (1997). Gayr-ı Resmi Tarihimiz Osmanl Padişahları. İstanbul: .
(1959). Padişahlar Albümü. İstanbul: Apa Ofset.
Uluçay, M. Ç. (1981). Ünlü Padişahlar. İstanbul: .
Bahadıroğlu, Y. (1999). Osmanlı Padişahları Ansiklopedisi 3. İstanbul: Nesil
Yayınları.
Öngören, R. (1999). "Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf". Osmanlı, 486-494.
Ankara: .
Cemal, H. (2003). Padişah Kadınları 36 Padişah Yüzlerce Kadın!. İstanbul: Geçit
Kitabevi.
Altan, Ç. (1991). Öldürülmüş Şehzadeler ve Devrilmiş Padişahlar. İstanbul: Afa
Yayınları.
Bacqué-grammont, J. L. (1987). "Padişah ve Şah: 16. Yüzyıl Başlarında İyi
Bilinmeyen Diplomatik Oyunlar Hakkında". On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, (2), 32-41,
Demirer, V. (1962). Osmanlı Padişahları. İstanbul: Modern Matbaa.
Uzunçarşılı, İ. H. (1944). "V. Murad'ı Tekrar Padişah Yapmak İsteyen K.
Skaliyeri - Aziz Bey Komitesi". Belleten, VIII (30), 245-328,
Unat, F. R. (). "Fatih Kaç Defa Padişah Oldu?". Resimli Tarih Mecmuası, 4 (41),
2277-2281,
Sonyel, S. R. (1978). "İngiltere Dışişleri Bakanlığı Belgelerine Göre Osmanlı
Padişahı Abdülhamit 48 Saat İçinde Kıbrıs'ı İngilizlere Nasıl Kiraladı". Belleten,
XLII (168), 725-741,
Cezzar, M. (). "Özlü Osmanlı Tarihive Padişah Resimleri". Resimli Tarih
Mecmuası, 7 (12-84), ek,
Atalar, M. (). "Osmanlı Padişahları".
(1994). "Osmanlı Padişahı 3. Mustafa'nın Sikkelerine Genel Bir Bakış". Selçuk
Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, VII (228), 359-373,
Bayur, Y. H. (1950). "Osmanlı Padişahı II. Süleyman'ın Gurkanlı Padişahı I.
Alemgir (Evrengzib)'e Mektubu". Belleten, XIV (54), 269-285,
Mısıroğlu, K. (2007). Sultan II. Abdülhamit:bir mazlum padişah. İstanbul: Sebil
Yayınevi.
Guboğlu, M. P. (1993). "Osmanlı Padişahları Tarafından Transilvanya'ya Verilen
Ahidnameler Kapitülasyonlar". X. Türk Tarih Kongresi (Ankara, 22-26 Eylül
1986), 1725-1734. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
Pazan, I. (2007). Padişah Anneleri;Eserleriyle Valide Sultanlar. İstanbul: Bky.
Aktepe, M. M. (1995). "Nadir Şah'ın Osmanlı Padişahı I. Mahmud'a Gönderdiği
Taht-ı Tavus Hakkında". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi,
(28-29), s. 113,
Akgür, A. N. (). "Peri Padişahı". Filiz Aylık Dergi, (18), ,
Akgür, A. N. (). "Peri Padişahı". Filiz Aylık Dergi, (18), ,
(1981). Tarihimiz ve Osmanlı Padişahları. İstanbul: .
Şehsuvaroğlu, B. N. (1969). "Osmanlı Padişahlarının Son Günleri ve Ölümleri".
Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, (21), 20-23,
El Emın, M. (2008). Osmanlı Padişahlarının Haremeyn Hizmetleri. İstanbul:
Çamlıca Basın Yayın.
Çiçek, K. (1999). "Hanedan, Padişah Biyografileri". Osmanlı, 217-247. Ankara:
Yeni Türkiye Yayınları.
Uluçay, M. Ç. (1980). Padişahların Kadınları ve Kızları. Ankara: Türk Tarih
Kurumu.
Göztepe, T. M. (1968). Osmanoğullarının Son Padişahı, Sultan Vahideddin
Mütareke Gayyasında. İstanbul: Sebil Yayınevi.
(1998). Osmanlı İmparatorluğu mimarisi : Padişahın onayı ile 1873 Viyana
Sergi. İstanbul: Tarihi Araştırmalar Ve Doküman.
(1986). Osmanlı Padişah Fermanları (Osmanlı Padişah Fermanları Sergi
Kataloğu, İstanbul 19 Eylül-18 Ocak 1986). London: .
(1997). Osmanlı Padişahları. : Esra Sanat Yayınları.
Polat, H. N. (). "Osmanlı Devletinin Üç Padişahı". Hayat Tarih Mecmuası, 2 (12),
24-27,
Umur, S. (1980). Osmanlı Padişah Tuğraları. İstanbul: .
Kumbaracılar, S. (). "Padişahlık Devrinde Alay Ve Merasimler". Hayat Tarih
Mecmuası, (6), 83-87,
Subaşı, M. H. (1999). "Hattat Osmanlı Padişahları". Osmanlı, 52-60. Ankara:
Yeni Türkiye Yayınları.
Artuk, C. (1980). Osmanlı Padişahı III. Osman'ın Sikkelerine Genel Bir Bakış.
İstanbul: Kervan Yayınları.
Umar, S. (1984). "Osmanlı Belgeleri Arasında Padişahlar ve Sultanlar". Tarih ve
Toplum, 11 (66), 45-46,
Konyalı, İ. H. (1948). Mimar Koca Sinan, Vakfiyyeleri, Hayır Eserleri, Hayatı,
Padişaha Vekaleti, Azadlık Kağıdı, Alım-Satım Hüccetleri. İstanbul: Ekspres
Basımevi.
(1986). Osmanlı Padişahları Ansiklopedisi 1. İstanbul: Yeni Asya Yayınları.
Sonyel, S. R. (1975). "Son Osmanlı Padişahı Vahidettin ve İngilizler". Belleten,
XXXIX (154), 257-264,
(1986). Osmanlı Padişahları Ansiklopedisi 2. İstanbul: .
Anafarta, N. (1966). Topkapı Sarayı Padişah Portreleri. İstanbul: Doğan Kardeş
Yayınları.
Türer, O. (). "Osmanlı İmparatorluğu'nun Padişah-ı Tarikat Şeyhi Münasebetine
Dair Tarihi Bir Örnek".
Bahadıroğlu, Y. (1986). Osmanlı Padişahları Ansiklopedisi. İstanbul: Yeni Asya
Yayınları.
Elbir, H. K. (1916). "Osmanlı Padişahlarının Tapulu Gayrimenkullerinin
Varislerine İntikali Hakkında Bir Teşrii Tefsir ve Teşrii Tefsirin Makabiine
Şumulü Meselesi". İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 15 (4),
1186-1204,
Koçu, R. E. (1960). Osmanlı Padişahları. İstanbul: Nebioğlu Yayınevi.
Pekdemır, M. (2008). Tarihin En Tartışmalı Padişahı Abdülhamit. İstanbul:
Neden Kitap Yayıncılık,.
Gençer, A. İ. (1987). "Karadenize İlk Çıkan Osmanlı Padişahı II. Mahmud'un
Varna Seyahati". Türk Dünyası Tarih Dergisi, III (31), 28-34,
Daregenli, H. (). "Osmanlı Padişahları Nerede Gömüldüler". Hayat Tarih
Mecmuası, 2 (12), 40-44,
And, M. (1989). "17. Yüzyıl Türk Çarşı Ressamlarının Padişah Portreleri".
Türkiyemiz, 19 (58), 4-13,
Acba, H. (2007). Kadın Efendiler / Son Dönem Padişah Eşleri. : .
(2000). Padişahın Portresi Tesavir-i Ali Osman. : Türkiye İş Bankası Yayınları.
(1986). Osmanlı Padişahları Ansiklopedisi 3. İstanbul: Yeni Asya Yayınları.
(). Osmanlı Padişahı. : Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi.
Polat, H. N. (). "Osmanlı Türklerinin Üç Padişahı". Hayat Tarih Mecmuası, 2 (9),
25-35,
Önal, Ü. (2001). Kartallar Padişahı-Ardanuç Masalları. Ankara: .
Seyrek, A. (2007). Dünya'ya Hükmeden Osmanlı Padişahları. : Kar Yayınları.
Derman, M. U. (1983). "Padişah Tuğralarındaki Şekil İnkılabına Dair
Bilinmeyen Bazı Gerçekler". VIII. Türk Tarih Kongresi, Kongreye Sunulan
Bildiriler, (11-15 Ekim 1976, Ankara), 1613-1618. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
Bozdağ, İ. (1994). "Padişah 4. Murad". Tarih ve Medeniyet, (37), 45-46,
Karaçam, A. (2007). Padişahlardan Hazır Cevaplar. İstanbul: Meriç Yayınları.
Öngören, R. (2000). "Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf". Yeni Türkiye Dergisi, 6
(32), 504-512,
Tektaş, N. (2004). Haremden Taşanlar. Istanbul: Çatı.
Akyıldız, A. (1998). Mümin ve Müsrif Bir Padişah Kızı: Refia Sultan. İstanbul:
Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
Sertoğlu, M. (). "Son Osmanlı Padişahı VI. Mehmet Vahidettin". Hayat Tarih
Mecmuası, 2 (7), 61-69,
Kutlukan, Ş. A. (1984). "Osmanlı Padişah Fermanları Sergisi". Tarih ve Toplum,
6 (36), 31-34,
(2008). Saraydan Sürgüne Son Padişah Vahdettin. Istanbul: Neden Kitap.
(2005). Son padişah Vahdeddin. İstanbul: Milliyet Gazetecilik.
Bayramoğlu, F. (1989). "Tezhipli ve Padişah Onaylı Fermanlar". Kültür ve
Sanat, II (4), 17-27,
Balkan, A. K. (1954). Padişah Önünde Öldürülen Vezir. Eskişehir: Güven
Balkan, A. K. (1954). Padişah Önünde Öldürülen Vezir. Eskişehir: Güven
Yayınları.
Şehsuvaroğlu, B. N. (). "Osmanlı Padişahları'nın Hastalıkları ve Ölümleri".
Hayat Tarih Mecmuası, 2 (12), 36-39,
Cemal, B. (). "Padişahların İstanbul'da Deniz Gezintileri". Resimli Tarih
Mecmuası, I (), 474-480,
Sarıcaoğlu, F. (2001). Kendi Kaleminden Bir Padişahın Portresi: Sultan I.
Abdülhamid (1774 - 1789). Istanbul: Tatav Yayınları.
Şakır, Z. (). "Padişahlar Nasıl Evlenirlerdi". Resimli Tarih Mecmuası, I (),
256-260,
Yücel, E. (). "Hattat Padişahları". Hayat Tarih Mecmuası, 1 (1), 9-12,
Danışman, A. Z. (1966). Osmanlı Padişahları Serisi, II. Süleyman, II. Ahmet ve
II. Mustafa Devrileri. İstanbul: Zuhuri Danışman Yayınevi.
Balkan, A. K. (1952). Kardeş Katili Padişah Sultan Osman. İstanbul: Çeltüt
Basımevi.
Yılmaz, M. (). "İki Mektup İki Padişah". Tarih ve Edebiyat Mecmuası, (12), 12-14
,
Öztuna, Y. (1988). Osmanlı Pâdişahlarının Hayat Hikâyeleri. İstanbul: Ötüken
Yayınları.
Ünver, S. (). "XVII. Yüzyıl Sonunda Padişaha Bir Layiha".
Ayaşlı, M. (). "İki Büyük Padişah Sultan Abdülhamid-i Evvel ve Sultan
Abdülhamid-i Sani". Türk Edebiyatı, (226), 11-12,
Öztuna, Y. (2005). Osmanlı Padişahlarının Hayat Hikayeleri. : Ötüken Neşriyat.
Levy, A. (1974). "Merkezde İktidar Politikaları,1808-1812Osmanlı
Padişahlığının Silkinişi". Tarih ve Toplum, 7 (41), 52-56,
Berki, A. H. (1962). "Vakıf Kuran İlk Osmanlı Padişahı". Vakıflar Dergisi, (5),
127-129,
Binark, İ. (1965). "Osmanlı Padişahlarının Mühür ve Tuğraları". Önasya, 5 (50),
6,
Şerifgil, E. M. (). "Padişahın Hassa Davarları ve Uludağ Yaylakları".
Öztuna, Y. (). osmanlıpadişahlarınınhayathıkayelerı. : Otuken.
Yıldırım, T., & Öztürkçü, İ. (2008). Osmanlı Padişahlarının Manevi Dünyası. : .
Bayrı, M. M. (1988). Peri Padişahının Oğlu. İstanbul: .
Féhér, G. (1972). "XVI. YY. da Macaristan'da Padişah Haslarına Bağlı İki Şehir".
Belleten, XXXVI (144), 469-482,
Öztürk, A. O. (1984). "Neuruppin Resim Albümü ve Padişah Abdülmecit". Tarih
ve Toplum, XXIV (140), 11-13,
Bayur, Y. H. (1948). "Maysor Sultanı Tipu ile Osmanlı Padişahlarından
I.Abdülhamid ve III.Selim Arasındaki Mektuplaşma". Belleten, XII (47), 617-654
,
Öztuna, Y. (). "Padişah Zevceleri ve Çocukları". Hayat Tarih Mecmuası, 2 (12),
Öztuna, Y. (). "Padişah Zevceleri ve Çocukları". Hayat Tarih Mecmuası, 2 (12),
4-11,
Hikmet, M. (). "Padişahım Alınız Münakaşalarımı".
(1994). "Vesikalık: Milli Mücadele Yıllarında Dağıtılan Bir Bildiri: Allah'a,
Peygambere, Padişaha itaat Edenler Büyük Millet Meclisi'nin Emrine Tabi
Olurlar". Toplumsal Tarih Dergisi, 7 (42), 27,
Taşcı, H. (1994). "Padişah Portreli Porselenler". Tarih ve Medeniyet, (26), 62-64
,
Aksun, Z. N. (2006). İslam Tarihi 3: Osmanlı Padişahları ve 20. Yüzyılda İslam
Dünyası. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
Uluçay, M. Ç. (1954). "Yavuz Sultan Selim Nasıl Padişah Oldu?". İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, 6 (9), 53-91,
Tevhıd, A. (Nisan 1910). "İlk altı Padişahımızın Bursa'da Kain Türbeleri". Tarih-i
Osmani Encümeni Mecmuası, 16/17 (10/11), 12 s.,
Uygur, A. (). "Padişahlara Hediye ve Cülus". Resimli Tarih Mecmuası, I (),
131-152,
(1985). "Padişahlık ve Sadrazamlık Kurumu". Tanzimattan Cumhuriyete Türkiye
Ansiklopedisi, 1278-1285. İstanbul: İletişim Yayınları.
Direnoğlu, Ş. (1958). Resimli Osmanlı Padişahları. İstanbul: Aziz Tuzcuoğlu
Matbaası.
Demirel, F. (). "Osmanlı Padişahları'nın Doğum Günü Kutlamalarına Bir Örnek".
İlmi Araştırmalar Dergisi, 11 (), 67-74,
Gökbilgin, M. T. (1974). "Molla Gürani ve Padişaha Sunduğu Yazılar". Muslim
East Studies in Honour of Julius Germanus, 75-83. Budapeşte: .
Kubat, Ü. (2008). Güç ve İhtişam:36 Osmanlı padişahı. Istanbul: Altın Kitaplar.
Özpekel, O. N. (1999). "Şair ve Bestekar Osmanlı Padişahları". Osmanlı-,Kültür
ve Sanat, 607-628. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.
(1943). "Osmanlı Padişahlarının Toprak ve Hilafet Uğruna Verdikleri Ödünler".
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 29 (3-4), 121-141,
Öz, T. (1950). "Osmanlı Padişahlarının Büyüleri". Tarih Hazinesi, (7), 331-332,
Sarıcaoğlu, F. (1997). Hatt-ı Hümayunlarına Göre Bir Padişahın Portresi: Sultan
I.Abdülhamid (1774-1789).
(1980). Osmanlı Padişahları. İstanbul: Er-Tu Yayınları.
Ekremoğlu, N. (1994). "Padişah- ı Ebu'feth". Tarih ve Medeniyet, (50), 56-60,
Aksun, Z. N. (1997). Gayr-ı Resmi Tarihimiz Osmanlı Padişahlarımız. : Marifet
Yayınlar.
Şehsuvaroğlu, B. N. (1967). "Osmanlı Padişahları ve Bahnameler". VI. Türk
Tarih Kongresi (Ankara, 20-26 Ekim 1961), 423-428. Ankara: .
İnalcık, H. (1958). "Osmanlı Padişahı". Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Dergisi, XIII (4), 68-79,
(). "Padişah ve Şehzadelerimize".
Akkaya, M. (1994). "Dünya Padişahının Dünyaya Bakışı". Tarih ve Medeniyet,
(14), 49-52,
Çabuk, V. (1962). "Osmanlı Padişahlarının Manzum Tarihçesi". Türk Kültürü, 15
(1-2), 203-227,
Aslanapa, O. (1986). Osmanlı Devri Mimarisi. Orhan Gaziden Başlıyarak Sonuna
Kadar Padişahlara Göre Gelişmesi.. İstanbul: İnkılab Yayınları.
Öztuna, Y. (2006). II. Sultan Mahmud Cihan Hakanı ve Yenileşme Padişahı.
İstanbul: Babıali Kültür Yayıncılığı.
Öztuna, Y. (). "Osmanlı Devleti'nde Padişah". Hayat Tarih Mecmuası, 1 (4), 4-11,
Öngün, B. K. (1962). Resimli Osmanlı Padişahları. Ankara: Balkanoğlu
Matbaası.
Download

Dışa Aktar - Türkiye Kaynakçası