İkinci Dünya Savaşı
Arığ, A. S. (2011). "İkinci Dünya Savaşı'nın Ardından Sovyetler Birliği'nin Yeni
Ermenistan Kurma Girişimleri". Bilig-Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, (59),
,
Pamuk, Ş. (1986). "İkinci Dünya Savaşı Yıllarında İaşe Sorunu ve Köylülük".
Tarih ve Toplum, 6 (35), 25-29,
Keser, U., & Kırlıdökme Mollaoğlu, F. (2000). "İkinci Dünya Savaşı ve
Türkiye'nin Yunanistan'a Yardım Faaliyetleri". Ankara Üniversitesi Türk İnkılap
Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 7 (25), 221-245,
Ataöv, T. (2013). 2. Dünya Savaşı. : İleri Yayınları.
Mazower, M. (2013). Hitler İmparatorluğu. İstanbul: Alfa Yayıncılık.
Dokuyan, S. (2013). "İkinci Dünya Savaşı Sırasında Yaşanan Gıda Sıkıntısı Ve
Ekmek Karnesi Uygulaması". Turkish Studies, (), 1-18,
Özkarabekir, C. (2005). Her Cephede Savaştık / İkinci Dünya Savaşı'nda
Türkler. Istanbul: Doğan Kitapçılık.
Uca, A. (2009). "İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye'nin Altı Vilayetinde İlan
Edilen Örfi İdare ve Buna Karşı Mecliste Gösterilen Demokratik Tepki". Atatürk
Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (40), 375-390,
Türker, F. (2012). "II. Dünya Savaşı'nın Modern Altay Edebiyatı'na
Yansımaları". Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, (), 1-14,
Tekinsoy, M. (2007). İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye: Savaş ve Gündelik
Yaşam. İstanbul: Homer Kitabevi.
Atıcı, İ. (1997). İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Dış Politikası.
Çoşar, N. (1997). "İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Mali
Yaklaşımlar(1945-1950)". Toplumsal Tarih Dergisi, (08), 48 57,
Crowe, A. (2011). Hitler. İstanbul: Tutku Yayınevi.
Şener, S. (2004). "İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye'de Tarım Politikası
Arayışları". Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (7), 1-20,
Bülbül, İ. (2007). "İkinci Dünya Savaşı'nın Türkiye'de Sosyal Hayata Olumsuz
Yansımaları". İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, (), 1-52,
Weısband, E. (1950). İkinci Dünya Savaşı'nda İnönü'nün Dış Politikası. İstanbul:
Millet Yayınları.
Ertem, B. (2013). "İkinci Dünya Savaşı Sırasında Türkiye-Sovyetler Birliği
İlişkiler ve Türkiye'nin Amerika Birkeşik Devletleriİ İle Yakınlaşması Etkileri".
İstanbul Teknik Üniversitesi Dergisi, (), 1-27,
Özer, S. (2011). "II. Dünya Savaşı Yılları'nda Uygulamaya Konulan Toprak
Mahsulleri Vergisi Ve Köylü Üzerindeki Etkisi". Tarihin Peşinde Uluslararası
Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, (5), 1-20,
Churchill, W. (2005). 2. Dünya Savaşı Hatıraları Tek Başına Mücadele. İstanbul:
Örgün Yayınevi.
Ayan, E. (1988). İkinci Dünya Savaşı dönemi Türk basınında dış politika.
Öz, B. (1996). Bıçağın Sırtında Siyaset İkinci Dünya Savaşı'nda Türk Dış
Politikası. İstanbul: Can Yayınları.
Hayta, N. (1992). "İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Ege Adaları Sorunu". Atatürk
Araştırma Merkezi Dergisi, XII (36), ,
Macksey, K. J. (2012). II.Dünya Savaşında Askeri Hatalar. İstanbul: İş Bankası
Kültür Yayınları.
Benhür, Ç. (1985). "Stalin Dönemi Türk-Sovyet İlişkiler". Selçuk Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, (), 1-13,
Çakmak, M. A. (). "İki Dünya Savaşı Arasında Ortadoğu". Gazi Üniversitesi Gazi
Eğitim Fakültesi Dergisi, (), ,
Foley, C. (1999). Hitler'in Harika Komandoları. İstanbul: Kaştaş Yayınları.
Sel, L. (1985). İkinci Dünya Savaşı'da İstihbarat. Ankara: Genelkurmay
Başkanlığı.
Önder, Z. (2010). İkinci Dünya Savaşı'nda Türk Dış Politikası. İstanbul: Bilgi
Yayınevi.
Metintaş, M. Y., & Kayıran, M. (2000). "Refik Saydam Hükümetleri Döneminde
Türkiye'nin Ekonomi Politikası (1939- 1942)". Osmangazi Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, (), 1-30,
Tunçay, M. (1986). "İkinci Dünya Savaşı'nın Başlarında (1939-1941) Türk
Ordusu". Tarih ve Toplum, 6 (35), 34-41,
Con, E. (2008). "Almanya Ve İtalyan Modelleri Bağlamında Faşits Devlet
Sistemi (1922-1945)". Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (), 148,
Vural, M. K. (2008). "II. Dünya Savaşı Türkiyesi'nde Bir Muhalefet Örneği
Olarak "Tan" Gazetesi". Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, (), 15,
Gürkaynak, M. (2004). "İkinciDünya Savaşı Sonrası Avrupa'da Savunma Ve
Güvenlik". Ankyra: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (),
1-300,
Öztoprak, İ. (1999). "İkinci Dünya Savaşı Döneminde Adana Görüşmelerinin
Askeri Yönü". Belleten, LXIII (237), 597-618,
Örsal, A. (1989). "İkinci Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Ordularında Görev Yapan
Yabancı Subayların Birinci Dünya Savaşı'nın Askeri Yönetimi Üzerindeki Etkisi".
Askeri Tarih Semineri (IV. Ankara 16/18-5-1989), 341-359. Ankara: .
İnci, İ. (2012). "İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiyede'de Varlık Vergisi
Uygulaması". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler
Dergisi, 10 (2), 1-19,
Öztürk, İ. M. (2013). "İkinci Dünya Savaşı Türkiye'sinde olağanüstü ekonomik
kararlar: Milli Korunma Kanunu ve Varlık Vergisi". Ankara Üniversitesi Dil ve
Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 32 (54),
135-166,
Karakus, E. (2004). İngiliz Belgelerinde İkinci Dünya Savaşı Öncesi Türk -
Karakus, E. (2004). İngiliz Belgelerinde İkinci Dünya Savaşı Öncesi Türk İngiliz İlişkileri 1938 - 1939. Ankara: Genelkurmay ATASE Başkanlığı.
Dabağyan, L. P. (2004). Pearl - Harbor'dan Hiroşima'ya 1941-1945. İstanbul:
Kum Saati Yayınları.
Yalçın, O. (2011). "İkinci Dünya Savaşında İsmet İnönü ve Churchill Arasında
Yapılan Adana Görüşmesi". Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü
Atatürk Yolu Dergisi, 12 (47), 701-731,
Aksakal, H. (2009). "Stalin ve İkinci Dünya Savaşı Bağlamında Milliyetler
Politikası". Karadeniz Araştırmaları Dergisi, (21), 23-30,
Öztoprak, İ. (2000). "İkinci Dünya Savaşı Döneminde Adana Görüşmelerinin
Siyasi Yönü". Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XVI (46), 153-193,
Artuç, İ. (1984). Hitler ve İkinci Dünya Harbi'nin Kaderi. İstanbul: Kaştaş
Yayınları.
Hızır, N. (1970). "Uluslararası İkinci Dünya Savaşı Tarihi Komitesi". Belleten,
XXXIV (136), 694-695,
Çınar, B. (2007). İkinci DünyaSavaşı'nda Doğu Cephesi Ve Türkiye.
Kamel, A. (). "İkinci Dünya Savaşı'nın Bitiminden Günümüze Kadar Türk - Rus
İlişkileri". Politika, (), ,
Tatarlı, İ. (1997). "İkinci Dünya Savaşı Öncesi Bulgar Basınında Atatürk ve
Reformları". Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XIII (38), 451-470,
Karakaş, N. (2010). "İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye'nin Krom Satışı ve
Müttefik Politikaları". Tarih İncelemeleri Dergisi, (XXV-II), 447-482,
Hergüner, M. (2011). İkinci Dünya SavaşındaTürk Denizciliği. İstanbul: Kaştaş
Yayınları.
Uca, A. (2009). "İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiyenin Altı Vilayetinde İlan
Edilen Örfi İdare ve Buna Karşı Mecliste Gösterilen Demokratik Tepki". Atatürk
Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 16 (40), 357-390,
Özçelik, M. (). "İkinci DünyaSavaşı'ında Türk Dış Politikası". Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, (29), 17,
Atay, M. (1995). İkinci Dünya Savaşı sonrası dünya siyasal ortamında
Türkiye'nin ittifak arayışları ve NATO'ya giriş süreci.
Baydar, E. (1978). İkinci Dünya Savaşı İçinde Türk Bütçeleri. Ankara: Maliye
Bakanlığı Tetkik Kurulu Yay..
Ertem, B. (2010). "Türkiye Üzerindeki Sovyet Talepleri ve Türk-Sovyet İlişkileri
(1939-1947)". Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11 (3), 252-273,
Atabay, M. (2005). 2. Dünya Savaşı Sırasında Türkiye'de Milliyetçilik Akımları.
İstanbul: Kaynak Yayınları.
Download

Dışa Aktar - Türkiye Kaynakçası