&
H. D. RAUCH, WIEN
BRNO • 30. 11. 2013
Aukce
živě
Live-Bidding
Ve spolupráci s Nume.cz jsme pro Vás připravili první živou
numismatickou aukci v České republice.
V naší 70. aukci můžete
nyní dražit i na internetu!
Chytré
telefony
Sál
Datové
centrum
Osobní
počítače
* Průběh sálové aukce je v reálném čase přenášen na internet.
* Katalog živé aukce naleznete na numismatickém portálu www.nume.cz
* Přihlášení uživatelé mohou dražit v reálném čase prostřednictvím počítače
nebo chytrého telefonu.
* Přihlášku do živé aukce podáte snadno a rychle na www.nume.cz.
Příjem přihlášek bude ukončen v pátek 29.11. v 16:00 hod.
Potřebujete k aukci více informací?
Napište nám na [email protected] nebo [email protected]
Dukát spol. s r. o.
Orlí 20 • 602 00 BRNO
pořádá
30. 11. 2013 – v sobotu
70. dražbu
mincí, medailí, bankovek
KONGRESOVÉ CENTRUM VELETRHY BRNO
(vstup z ulice Hlinky, parkoviště u zastávky tramvají)
Program
7.30 Otevření sálu, prohlídka materiálu
9.00 I. část aukce (pol. 1– 467)
Přestávka
II. část aukce (pol. 468–834)
Výdej materiálu po celou dobu aukce.
2
3
Obsah:
Pořadí Strana
Mince
– zlaté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – antické . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274–29927
– Čech, Moravy a Slezska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300–36330
– církevní a rodové . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364–39235
– habsburské monarchie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393–68240
Mince celého světa
– československé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 683–71470
– světa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 715–74871
1–273 7
Bankovky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 749–77275
Medaile
– habsburské monarchie a ostatní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 773–834
Použitá literatura:
HAL
– Halačka: Mince zemí koruny české
KM
– Standart catalog of world coins
C
– Cach: Nejstarší české mince
K
– Kankelfitz: Römische Münzen
Nov– Novotný: Papírová platidla ČSR
SJ
– Saurma Jeltsch
Hus
– Huszar: Münzkatalog Ungarn
Rauch
– Aukční katalogy fy Rauch Vídeň
Höl.
– Höllhuber: XV krejcar císaře Leopolda I.
SM
– Smolík: Pražské groše
ŠM
– Šmerda: Denáry české a moravské
KOP
– Kopicky: Katalog typow monet polskich
HER
– Herinek: Österreichische Münzprägungen
DAV
– Davenport: Europen Crowns
UZD
– Uzdenikov: Monety Rossii
CHJ
– Chvojka: Pražské groše Ferdinanda I.
Nov
– Novák: Korunovace a korunovační ražby Habsburské monarchie
SV
– Suchomel + Videman: Mincovnictví olomouckých biskupů
J
– Jaeger: Die Dentschen Münzen zit 1871
PV
– Paukert, Videman: Moravské denáry 11.–12. století
76
4
D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A
DUKÁT, spol. s r.o., Orlí č. 20, 602 00 Brno, IČO 47913011, zastoupená jednatelem Ivanem
Chládkem (dále jen dražebník), vyhlašuje konání dobrovolné, společné dražby movitých věcí,
která se uskuteční ve znění zákona č. 26/2000 Sb. – o veřejných dražbách (dále jen zákon),
v sobotu 30. listopadu 2013 od 9.00 hod. v Kongresovém centru Veletrhy Brno.
I.
Popisy jednotlivých movitých věcí, které jsou předmětem dražby, označení stavu jejich zachovalosti a stanovení nejnižších podání, která jsou zároveň cenami odhadními, jsou uvedeny v dražebním
seznamu.
Dražebník určuje pořadí, v němž budou jednotlivé věci draženy.
II.
Prohlídka movitých věcí předaných do dražby se uskuteční:
– v numismatické prodejně dražebníka na Orlí č. 20 v Brně ve dnech 25.–29. 11. 2013 od 10.00
do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod.
– v sále Kongresového centra, Veletrhy Brno v den konání dražby od 7.30 do 9.00 hod.
Při prohlídce věcí jsou účastníci prohlídky povinni dbát pokynů dražebníka nebo jeho
zaměstnanců.
III.
Stanovení příhozů:
Vyvolávací cena
Příhoz
Vyvolávací cena
Příhoz
Kč
Kč
Kč
Kč
od 1.001 do 2.000 100
do 100 5
od 101 do 200
10
od 2.001 do 5.000 200
od 201 do 500
20
od 5.001 do 20.000 500
od 501 do 1.000
50
od 20.001 1.000
IV.
Vydražitelům, kteří vydraží movité věci přímo v sále, bude vydražená věc předána proti potvrzení
o úhradě ceny dosažené vydražením a 15 % odměny pro dražebníka.
Fyzickým osobám, které se zúčastní dražby zasláním písemných limitů (dále jen limitenti), budou vydražené věci zaslány na dobírku poštou do vlastních rukou s doručenkou. K ceně dosažené vydražením
bude připočítána 15 % odměna pro dražebníka a poštovné.
Celkové částky se zaokrouhlují na celé Kč.
Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením. Platba směnkou je nepřípustná.
1. Účástníci dražby
D r a ž ební ř á d
Účastníky dražby mohou být pouze osoby fyzické a právnické způsobilé k právním úkonům, účastníkem dražby může být vždy stát (odst. 1, 2 § 3 zákona).
Účastník dražby se může dát v dražbě zastupovat zástupcem na základě písemné plné moci s úředně
ověřeným podpisem, za účastníka dražby může jednat prokurista.
Účastníky dražby nesmějí být osoby, které nemohou nabývat vlastnictví a práv k předmětům dražby
(zákon č. 219/1995 Sb.–devizový zákon) a osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs.
Účastníkem dražby se stane každá osoba, která na výzvu dražebníka doloží svou totožnost (odst. 2
§ 23 zákona), popřípadě své oprávnění jednat za účastníka dražby, odevzdá řádně vyplněnou přihlášku
na zápis do seznamu účastníků dražby včetně čestného prohlášení, že není osobou vyloučenou z dražby
a zakoupí vstupenku.
Dražební číslo bude účastníkům dražby vydáno pouze po splnění předcházejících povinností.
Limitenti jsou povinni zaslat společně s písemným limitem vyplněnou přihlášku na zápis do seznamu
účastníků dražby a čestné prohlášení, jinak je limit neplatný.
Tiskopis přihlášky a čestného prohlášení je přílohou dražebního seznamu.
Dražbě může být přítomna každá osoba, která zaplatila vstupné.
Účastníci dražby a ostatní přítomní na dražbě jsou v průběhu jejího konání povinni nerušit průběh
dražby chováním odporujícím dobrým mravům.
5
2. Průběh dražby
Dražba se zahajuje prohlášením licitátora, že zahajuje dobrovolnou, společnou dražbu movitých věcí.
Dražbu jednotlivých věcí v pořadí, tak jak jsou uvedeny v dražebním seznamu, zahajuje licitátor
vyvoláním pořadového čísla a vyvolávací ceny v Kč. Popis dražené věci, včetně stavu zachovalosti je
uveden v dražebním seznamu a proto není součástí vyvolání licitá­tora.
Draží se od vyvolávací ceny, případně od předposledního písemného limitu. Dražba je anonymní,
účastníci oznamují svou nabídku zvednutím čísla. Za limitenty draží určený zaměstnanec dražebníka.
Draží se pokud účastníci dražby činí vyšší podání. Licitátor udělí účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší
podání příklep tím, že oznámí jeho číslo a dosažené nejvyšší podání. Učiněným podáním je účastník
dražby vázán. Učiní-li několik účastníků dražby současně podání a nebylo-li učiněno podání vyšší, rozhodne licitátor o tom, komu z nich příklep udělí.
Nebylo-li učiněno nejnižší podání a je-li dán písemný souhlas vlastníka dražené věci, sníží licitátor
nejnižší podání o částku sjednanou ve smlouvě o provedení dražby.
Udělením příklepu je dražba ukončena.
Nebylo-li při dražbě učiněno ani nejnižší podání nebo nebylo-li učiněno nejnižší podání ani po jeho
snížení, licitátor dražbu ukončí slovem „zpět“.
Vyvoláním posledního pořadového čísla, resp. jeho vydražením, celková dobrovolná společná dražba
movitých věcí končí.
3. Úhrada ceny dosažené vydražením
Vydražitel, který je přítomen dražbě, je povinen uhradit cenu dosaženou vydražením včetně odměny
pro dražebníka ihned po udělení příklepu poslední věci, kterou vydražil, nejpozději však do jedné hodiny po celkovém ukončení dražby.
Limitenti uhradí cenu dosaženou vydražením včetně všech příplatků při doručení poštovní zásilky.
Nepřevzetí vydražené věci je považováno za zmaření dražby. Dražebník je oprávněn vyúčtovat účastníkovi dražby, který dražbu zmařil, veškeré náklady, které mu touto zmařenou dražbou vznikly.
Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit.
4. Nabytí vlastnictví k vydražené věci
Do předání vydražené věci vydražiteli má dražebník práva a povinnosti schovatele věci. Uhradí-li
vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby
k okamžiku udělení příklepu.
Převzetí vydražené věci je vydražitel povinen potvrdit podpisem v protokolu o provedení dobrovolné,
společné dražby, který je současně potvrzením o nabytí předmětu vlastnictví. Limitentům bude protokol
zaslán společně s vydraženými věcmi a jejich podpis na kopii protokolu uloženého u dražebníka nahradí
vrácená a podepsaná poštovní doručenka.
Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z navrhovatele na vydražitele dnem předání předmětu
dražby, v týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem
dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost
za škodu vydražitel.
5. Reklamace
Od přímých účastníků dražby přijímá dražebník reklamace pouze do zahájení dražby. Limitenti mohou reklamaci uplatnit do tří dnů po převzetí zásilky. Reklamované věci jsou povinni vrátit zpět v cenném psaní bez dobírky, pojištěném na cenu zásilky. O oprávněnosti reklamace rozhoduje dražebník.
Podle odst. 1 § 63 zákona navrhovatel (majitel věci nebo osoba, která dala věc do dražby) odpovídá
za vady předmětu dražby, které mu byly či měly být při podání návrhu na provedení dražby známy a neupozornil na ně včas dražebníka ve smlouvě o provedení dražby.
6. Ostatní ujednání
Zahraniční účastníci dražby jsou při vývozu numismatického materiálu do zahraničí povinni opatřit si
osvědčení podle zákona č. 71/1994 Sb. – o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. Tato osvědčení
vydává např. Moravské muzeum v Brně a Národní mu­zeum v Praze. Osvědčení není nutné na vývoz
mincí vydaných po roce 1953, medailí a vyznamenání vydaných po roce 1918.
Soupisy podaných přihlášek na zápis do seznamu účastníků dražby, písemné limity a osobní údaje
o navrhovatelích dražby podléhají obchodnímu tajemství dražebníka a účastníci dražby nejsou oprávněni do nich nahlížet.
..............
6
Kvalita mincí – překlad českých zkratek
Münzenqualität – Übersetzung der tschechischen Abkürzungen
ČeskyDeutsch
b.l.
bez letopočtu
ohne Jahreszahl
b.z.
bez značky
ohne Marke
dírkadírka
Loch
hr.hrana
Randfehler
just.justýrovaný
justiert
malýmalý
klein
m.o., st.
Henkelspur
měl ouško
napr.naprasklý
schrötlingsriss
ned., nedor. nedoražený
Unanschag
o.ouško
Henkel
okr.okraj
Rand
opr.opravený
repariert
opr. dírka
opravená dírka
gestopftes Loch
škr. škrábnutý
Kratzer
úh. úder
úhoz, úder
Schlag
vada mat.
vada materiálu
Schrötlingsfehler
vlas.vlasový
Haarstrich
Proof
ražba z leštěných razidel
polierte Platte
0
ražební lesk
Stempelfrisch
1krásný
2
velmi zachovalý
3zachovalý
Vorzűglich
sehr schön
schön
7
M I N C E Z LAT É
1
2
Ř e c k o , Istros
Lysimachos (323–281 před Kr.)
1.
S tater, 8,14 g, SNG Cop 1094, Athena na trůně, hlava Alexandra III.
za Mithradeta VI.
1/1
15 000,-
1/1
13 000,-
2/2
18 000,-
1/1
15 000,-
1/1
13 000,-
Ř e c k o , Thrakie
Koson (54–29 před Kr.)
2.
Stater, 8,51 g, Togatus mezi Liktory, stojící orel s věncem
3
5
4
Řím-císařství
Nero (54–68)
3.
Aureus, 7,04 g, z roku 64–65, Jupiter sedící doleva, RIC 52
Honorius (393–423)
4.
Solidus, 4,34 g, RIC 1206, císař drží labarum a Viktorii,
CONOB, dr. rysky
Theodosius II. (402–450)
5.
S olidus (441–450), 4,44 g, RIC 309, Constantinopolis,
Poprsí císaře čelně, sedící Constantinopolis drží žezlo
a kříž, CONOB
8
M ince zlaté
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Byzanc
Justin (518–527)
6.
Solidus, 4,41 g, Sear 56, poprsí císaře, anděl s křížem, CONOB
1/1-
6 000,-
1/1
7 500,-
1/1
6 500,-
0/1
6 000,-
1/1-
6 000,-
-1/1-
6 000,-
-1/1
1/1-
6 000,6 000,-
1/1
6 000,-
Justinus II. (565–578)
7.
Solidus 4,45 g, Kartágo, císař čelně, DNIVSTINUS-PP/AV,
sedící na trůně s žezlem a jablkem, VICTORI-AVCCC, n. škr.
Maurice Tiberius (582–602)
8.
Solidus, 4,35 g, Sear 478, poprsí císaře, anděl s křížem,
CONOB, dr. úhoz
Focas (602–610)
9.
Solidus, 4,37 g, Sear 620, poprsí císaře, anděl s křížem, CONOB
Heraclius (610–641)
10.Solidus, 4,43 g, Heraclius a Constantin, kříž na 3 stupních, CONOB
11.Solidus, 4,39 g, Sear 767, Herclius mezi Heraclonas a Constantinus,
kříž na 3 stupních, CONOB
Constans II. (641–668)
12.Solidus, 4,47 g, Sear 938, poprsí císaře, kříž na 3 stupních, CONOB
13.Solidus, 4,38 g, Sear 956, poprsí císaře. kříž na 3 stupních, CONOB
14.Solidus, 4,37 g, Sear 959, Constans a Constantie IV,
kříž na 4 stupních, CONOB
9
M ince zlaté
17
15
Constantin IV. Pogonatus (668–685)
15.Solidus, 4,37 g, Sear 1154, poprsí císaře, za hlavou oštěp,
kříž na 3 stupních, CONOB
0/0
7 500,-
1/1
6 000,-
Constantinos IX. Monomachus (1042–1055)
16.Histamenon nomisma, 4,57 g, Sear 1830, poprsí Krista, císař s křížem a koulí.
Čechy
Karel IV. (1346–1378)
17.Dukát císařský (po roce 1356), Don. 835, 3,53 g
R
1/1 360 000,-
R
0/0
1/1
9 000,99 000,-
0/0
9 000,-
1/1
68 000,-
18
21
21
19
Církevní a rodové ražby
O l o m o u c - biskupství
W. Schrattenbach (1711–1738)
18.1/4 dukát b.l., portrétní, SV 774
19.Dukát b.l., SV 777, 3,40 g
S a l z b u r g, Arcibiskupství
A. Dietrichstein (1747–1753)
20.1/4 dukát 1751, KM 361, dr. zvlněný
Batthyani
Ludwig (1788–1806)
21.Dukát 1791 z roku 1790, 3,48 g, Fried. 558
10
M ince zlaté
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Č e s k o s l o v e n s k o (1918–1993)
22.Dukát 1923, jubilejní č. 136, sv. Václav
23.Dukát 1923, sv. Václav
24.Dukát 1924, sv. Václav
25.Dukát 1925, sv. Václav
26.Dukát 1926, sv. Václav
27.Dukát 1927, sv. Václav
28.Dukát 1928, sv. Václav, dr. škr.
29.Dukát 1929, sv. Václav, vlas. škr.
30.Dukát 1930, sv. Václav
RR
0/0 300 000,0/0
6 500,0/0
7 000,0/0
6 500,0/0
6 500,0/0
6 500,0/0
7 000,0/0 15 000,0/0 17 000,-
31
32
33
34
36
35
31.Dukát 1931, sv. Václav
32.Dukát 1932, sv. Václav
33.Dukát 1933, sv. Václav
34.Dukát 1935, sv. Václav
35.Dukát 1936, sv. Václav
36.2 dukát 1923, sv. Václav
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
6 500,7 000,6 500,10 000,14 000,22 000,-
11
M ince zlaté
37
38
39
40
43
41
42
37.2 dukát 1929, sv. Václav, dr. ďubka
38.2 dukát 1931, sv. Václav
39.2 dukát 1932, sv. Václav
40.2 dukát 1935, sv. Václav
41.Dukát 1978, Karel IV., etue
42.Dukát 1982, Karel IV., etue
43.2 dukát 1978, Karel IV., etue
0/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
25 000,25 000,23 000,23 000,5 000,5 000,13 000,-
0/0
0/0
0/0
0/0
30 000,55 000,20 000,25 000,-
44
45
46
44.5 dukát 1978, Karel IV., etue
45.10 dukát 1978, Karel IV., etue
46.Dukátová medaile 1934, „Oživenie Kremnického baníctva“
47.Dukátová medaile 1934, „Oživenie Kremnického baníctva“
45
47
12
M ince zlaté
48
49
50
48
51
48.2 dukátová medaile 1928, sv. Prokop
0/0
7 000,-
49.2 dukátová medaile 1934, „Oživenie Kremnického baníctva“
0/0
35 000,-
50.3 dukátová medaile 1929, Milenium sv. Václava, 12,0 g
0/0
25 000,-
51.4 dukátová medaile 1928, sv. Prokop
0/0
13 000,-
52.1 000 Kč 1996, Slezské stavy, etue, karta
0/0
3 500,-
53.2 500 Kč 1996, Moravské stavy, etue, karta
0/0
8 000,-
54.5 000 Kč 1996, Malý groš, etue, karta
0/0
15 000,-
55.10 000 Kč 1996, Pražský groš, etue, karta
0/0
35 000,-
56.1 000 Kč 1998, Karlštejn, etue, karta
0/0
3 500,-
57.2 500 Kč 1998, Právní dokumenty Karla IV., etue, karta
0/0
8 000,-
53
55
55
57
54
54
Č e s k á r e p u b l i k a (1993–)
13
M ince zlaté
58
59
59
60
58.5 000 Kč 1998, Universita Karlova, etue, karta
59.10 000 Kč 1998, Nové město pražské, etue, karta
0/0
0/0
17 000,36 000,-
0/0
7 700,-
1/1
6 500,-
1/1
6 500,-
2/2
2/2
2/2
2/2
5 000,5 000,5 000,5 000,-
2/1-
4 700,-
-1/1-
1 200,-
Slovenská republika
60.Dukátová medaile 1993, vznik SR, Nov. XI. B, vroubkovaná hrana
62
61
61
Mince celého světa
Afrika Jižní
61.Sovereign 1927 SA, Pretoria
Černá Hora
Nikola (1860–1918)
62.10 perper 1910, jubilejní
Francie
Napoleon Bonaparte (1799–1814)
63.20 frank 1806 A, KM 674,1, nep. vryp
64.20 frank 1810 A, KM 695,1
65.20 frank 1811 A, KM 695,1
66.20 frank 1813 A, KM 695,1
Luis Philippe (1830–1848)
67.20 frank 1831 A, dr. škr.
Napoleon III. (1852–1870)
68.5 frank 1856 A
14
M ince zlaté
72
69
74
75
73
76
Itálie
Vittorio Emanuele (1861–1878)
69.5 lira 1863 T, KM 17
0/0
5 500,-
1/1
2/2
3 500,11 000,-
-1/1
4 000,-
-1/1-
1/1
3 500,6 000,-
-1/1
5 000,-
0/0
5 000,-
0/0
25 000,-
Vittorio Emanuele III. (1900–1946)
70.50 lira 1932 X
71.50 lira 1912, m. o.
Německo
Baden
Friedrich (1856–1905)
72.10 marka 1893 G, J 188
Prusko
Friedrich (1888)
73.10 marka 1888 A, J 247
74.20 marka 1888 A, J 248, n. škr.
Württemberg
Karl (1864–1891)
75.5 marka 1877 F, J 291
Výmarská republika
76.Medaile I. oblet zeměkoule 1929, Zeppelin Au 22,5 mm, 6,33 g, 750/1000
77
Rusko
Mikuláš I. (1825–1855)
77.3 rubl 1828 CPB, platina, Uzd. 362, 10,35 g, raženo jen 20 000 ks
15
M ince zlaté
80
82
81
Mikuláš II.
78.5 rubl 1898 AG
79.5 rubl 1899 EB, dr. hr.
80.10 rubl 1899 AG
81.15 rubl 1897
1/1
1/1
-1/1
1/1
3 500,3 500,7 000,11 000,-
2/2
27 000,-
0/0
3 200,-
1/1
1/1
2 400,2 400,-
2/1-
7 500,-
1/1
1/1
8 000,12 000,-
Sedmihrady
Gabriel Bethlen (1613–1629)
82.Dukát 1624 NB, 3,44 g, KM 160
Švédsko
Oscar II. (1872–1907)
83.10 koruna 1883
Švýcarsko
84.10 frank 1913 B
85.10 frank 1914 B
86
87
88
Uhry
Ludvik (1342–1382)
86.Dukát b.l., Buda, Pohl. B1, 3,50 g
Zikmund (1387–1437)
87.Dukát b.l., Košice, Pohl. D1-6, 3,53 g
88.Dukát b.l., MO, 3,56 g, Offenbanya (1404–1405), Pohl. D 2-10, 3,57 g
16
M ince zlaté
89
90
91
92
93
94
97
97
96
98
95
Habsburská
monarchie
Ferdinand I. (1526–1564)
89.Dukát 1537 KB, Hus. 895, 3,54 g
1/0
15 000,-
2/2
-1/1
2/2
1/1
15 500,15 000,15 500,39 000,-
1/1
0/0
20 000,10 000,-
Maxmilián II. (1564–1576)
90.Dukát 1567, Vídeň, 3,30 g
91.Dukát 1570 KB, Hus. 973, 3,42 g
92.Dukát 1573, Vídeň, 3,43 g
93.Dukát 1591 KB, posmrtný, Hus. neuvádí, 3,43 g
R
Rudolf II. (1576–1612)
94.Dukát 1579 KB, Hus. 1002, 3,46 g
95.Dukát 1591 KB, Hus. 1002, 3,52 g
Ferdinand II. (1617–1637)
96.2 dukát 1633 KB, Hus. 1163, 6,85 g
97.5 dukát 1627 HR, Vratislav, Riedel, Hal. 968, var., 17,32 g
R
1/1 65 000,1/1 150 000,-
Leopold I. (1657–1705)
98.Dukát 1695 KB, Hus. 1322, 3,40 g
-1/1- 13 000,-
17
M ince zlaté
99
101
102
103
104
105
Evangelické slezské stavy (1633–1635)
99.Dukát 1635 HR, 3,41 g, Vratislav, Rieger, Hal. 1144
1/1
50 000,-
Karel VI. (1711–1740)
100. 1/4 dukátu 1713, Praha, Ritter, Hal. 1790a, 0,825 g, m. o.
1/1
8 000,-
101. Dukát 1721 NB, Hus. 1588, 3,43 g, dr. hr. a dr. škr.
1/1
17 000,-
102. Dukát 1731 KB, Hus. 1586, 3,46 g
-1/1-
6 000,-
103. Dukát 1736 KB, Hus. 1586, 3,47 g
0/0
7 500,-
104. Dukát 1737 KB, Hus. 1586, 3,49 g
0/0
7 500,-
105. Dukát 1739 KB, Hus. 1586, 3,46 g, nep. zvlněný
1/1
10 000,-
106
107
109
108
110
Marie Terezie (1740–1780)
106.
107.
108.
109.
110.
Dukát 1744 KB, Hus. 1651, 3,48 g
Dukát 1752 KB, Hus. 1652, 3,42 g
Dukát 1765 KB, Hus. 1652, 3,47 g
2 dukát 1765 KB, Hus. 1648, 6,89 g, n.s.o.
2 dukát 1768 HG, Sedmihrady, Her. 65, 6,91 g
0/0
8 500,1/1 13 000,0/0 18 000,1/1
8 000,-1/1- 16 000,-
18
M ince zlaté
112
113
114
115
116
117
118
Josef II. (1765–1790)
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
Dukát 1787 A, Her. 29, 3,47 g, dr. škr.
Dukát 1787 A, Her. 29, 3,49 g
Dukát 1787 A, Her. 29, 3,49 g
2 dukát 1774 HG/E, Sedmihrady, Her. 10, 6,97 g
2 dukát 1783, Madona, Hus. 1859, 6,95 g
2 dukát 1784, 6,97 g, Madona, Hus. 1859, dr. hr. a dr. škr.
2 dukát 1786 A, Her. 5, 6,95 g
2 dukát 1787 A, Her. 6, 6,92 g
119
120
-1/1
1/1
0/0
1/0
0/0
-1/1
-1/1
-1/1
4 500,5 000,11 000,15 000,28 000,15 000,12 000,13 000,-
121
František II. (1792–1835)
119. Dukát 1823 E, Her. 147, 3,47 g
120. Dukát 1829 A, Her. 162, 3,49 g
121. Dukát 1830 A, Her. 163, 3,48 g
1/1
0/0
1/0
6 500,13 000,10 000,-
19
M ince zlaté
122
123
123
124
122. Dukát 1830 E, Her. 175, 3,48 g
123. 4 dukát 1811 A, Her. 20, 13,89 g, vada mater.
124. 4 dukát 1811 A, Her. 20, 13,66 g
1/0
1/0
1/0
125
126
127
128
129
130
6 500,40 000,80 000,-
132
Ferdinand V. (1835–1848)
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
Dukát 1837 A, Her. 19, 3,47 g
Dukát 1838 A, Her. 20, 3,48 g
Dukát 1838, Madona, Hus. 2075, 3,47 g, zvlněný
Dukát 1840, Madona, Hus. 2075, 3,49 g
Dukát 1842 A, Her. 24, 3,48 g
Dukát 1844 E, Her. 50, 3,44 g
Dukát 1848 A, Her. 30, 3,49 g, dírka
Dukát 1848 A, Her. 30, 3,49 g
1/1
0/0
1/1
0/0
1/0
-1/1
0/0
1/0
4 500,8 000,9 000,10 000,5 000,4 000,3 000,8 000,-
20
M ince zlaté
134
133
133
133. 4 dukát 1848 A, 13,70 g, m. o.
134. 1/2 sovrano 1839 M, Her. 108, 5,63 g
1/1
24 000,-
-1/1
6 000,-
135
136
137
138
140
141
143
144
146
František Josef I. (1848–1916)
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
Dukát 1849/1898
Dukát 1852 A
Dukát 1853 A
Dukát 1853 B
Dukát 1854 A, dr. škr.
Dukát 1855 A
Dukát 1856 A
Dukát 1859 A
Dukát 1860 A
Dukát 1861 A
Dukát 1862 A
Dukát 1863 A
1/0
1/1
0/0
1/0
2/1-
1/0
0/0
-1/1
1/0
0/0
1/0
0/0
50 000,6 500,10 500,6 000,3 000,5 000,10 500,4 200,7 200,5 000,4 000,12 000,-
21
M ince zlaté
147
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
148
Dukát 1865 E
Dukát 1866 E
Dukát 1872 A
Dukát 1876
Dukát 1895
Dukát 1898
Dukát 1900
Dukát 1903
Dukát 1908
Dukát 1912
Dukát 1914
Dukát 1915, kontramarka
149
0/0
1/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
5 000,8 000,6 000,4 000,5 000,4 000,5 000,4 000,4 000,4 500,3 500,3 000,-
159
160
160
161
159. 4 dukát 1855 A, perf. opravená stopa, 13,83 g
0/0
38 000,-
160. 4 dukát 1905, 12,68 g, kontramarka bulharská koruna
0/0
17 000,-
161. 4 dukát 1909, dr. hr. a řada škrábanců
1/1
15 000,-
22
M ince zlaté
162
163
163
164
162. 4 dukát 1910, n. škr.
163. 4 dukát 1911, dr. hr. a řada škrábanců
164. 4 dukát 1912, 13,91 g, dr. zvlněný, dr. škr.
1/0
1/1
-1/1
18 000,15 000,22 000,-
166
165
165
167
165.
166.
167.
168.
169.
170.
4 dukát 1914
1/2 koruna 1859 A, spolková
Koruna 1858 A, spolková, min. rysky
4 zlatník 1885
4 forint 1870 GYF
4 forint 1871 KB
0/0 18 000,1/0 90 000,0/0 120 000,1/0
4 500,-1/1
6 000,2/1- 3 200,-
23
M ince zlaté
171
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
173
4 forint 1884 KB
4 forint 1886 KB
4 forint 1890 KB, s Fiume
4 forint 1891 KB, s Fiume
8 zlatník 1876
8 zlatník 1878
8 zlatník 1880
8 zlatník 1884, n. hr.
8 zlatník 1885
8 zlatník 1886
8 zlatník 1888
8 zlatník 1888
8 zlatník 1888
8 zlatník 1889
8 forint 1871 GYF
8 forint 1874 KB
8 forint 1875 KB
8 forint 1876 KB
8 forint 1877 KB
8 forint 1878 KB
8 forint 1879 KB
8 forint 1881 KB, n. hr.
8 forint 1882 KB
8 forint 1883 KB
8 forint 1885 KB
8 forint 1888 KB
8 forint 1889 KB
8 forint 1890 KB, bez Fiume
8 forint 1890 KB, s Fiume
8 forint 1892 KB
10 koruna 1897
10 koruna 1905
10 koruna 1906
10 koruna 1908, jubilejní
10 koruna 1909, Marschall
10 koruna 1909, Schwartz
10 koruna 1910
10 koruna 1911
10 koruna 1892 KB
10 koruna 1895 KB, replika, jen 115 ks, karta
174
0/0
1/0
1/0
1/0
1/1
1/1
-1/1
1/0
1/1
1/1
1/0
0/0
1/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/0
1/1
0/0
0/0
1/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/0
0/0
13 000,4 500,17 000,11 500,5 000,5 000,5 000,5 500,5 000,5 500,5 200,5 500,6 000,5 500,15 000,5 000,5 000,5 000,5 000,5 000,5 000,6 000,6 000,5 000,5 000,5 000,5 000,5 000,5 500,6 000,3 000,3 000,3 000,3 500,3 000,3 000,3 000,3 000,2 800,4 800,-
24
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
M ince zlaté
10 koruna 1896 KB, n. škr.
10 koruna 1897 KB
10 koruna 1899 KB
10 koruna 1904 KB
10 koruna 1905 KB
10 koruna 1906 KB
10 koruna 1908 KB
10 koruna 1909 KB
10 koruna 1910 KB
10 koruna 1911 KB
10 koruna 1912 KB
10 koruna 1912 KB
10 koruna 1913 KB
10 koruna 1913 KB, n. hr.
225
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
1/1
1/0
1/0
0/0
1/0
1/0
1/0
1/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
226
10 koruna 1914 KB
10 koruna 1914 KB
10 koruna 1914 KB
20 koruna 1892
20 koruna 1893
20 koruna 1894
20 koruna 1895
20 koruna 1896
20 koruna 1897
20 koruna 1899
20 koruna 1901
20 koruna 1902
20 koruna 1904
20 koruna 1905
239
227
0/0
0/0
0/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/1
1/1
1/0
1/0
0/0
240
3 500,3 000,3 000,3 000,3 000,3 000,3 000,3 000,3 000,3 000,3 000,4 000,5 000,5 500,-
13 000,15 000,15 000,6 000,6 000,5 500,6 000,6 000,6 000,6 000,6 000,6 000,6 000,6 500,-
241
239. 20 koruna 1908, jubilejní
0/0
8 500,-
240. 20 koruna 1908, jubilejní
1/0
9 000,-
241. 20 koruna 1910
0/0
8 500,-
25
M ince zlaté
242
243
244
245
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
20 koruna 1910
20 koruna 1910
20 koruna 1916, nový znak
20 koruna 1916, nový znak
20 koruna 1892 KB, n. hr.
20 koruna 1893 KB
20 koruna 1894 KB
20 koruna 1895 KB
20 koruna 1896 KB
20 koruna 1897 KB
20 koruna 1898 KB
20 koruna 1899 KB, n. škr.
20 koruna 1900 KB
20 koruna 1901 KB
20 koruna 1903 KB
20 koruna 1904 KB
20 koruna 1904 KB
20 koruna 1905 KB
20 koruna 1906 KB
20 koruna 1908 KB
20 koruna 1909 KB
20 koruna 1911 KB
20 koruna 1912 KB
265
1/0
0/0
0/0
0/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/1
1/1
1/0
1/1
1/1
1/0
1/0
1/0
1/0
1/1
1/0
1/0
266
9 000,15 000,25 000,27 000,6 000,6 000,6 000,6 000,6 000,6 000,6 000,6 000,6 000,6 000,6 000,6 000,6 000,6 000,6 000,6 000,6 000,6 000,6 000,-
267
265. 20 koruna 1914 KB
1/0
7 000,-
266. 20 koruna 1914 KB
0/0
8 000,-
267. 20 koruna 1914 KB, se znakem Bosny
0/0
10 000,-
26
M ince zlaté
268
269
269
270
273
271
271
272
268.
269.
270.
271.
272.
273.
20 koruna 1915 KB
100 koruna 1907 KB, korunovační
100 koruna 1908, jubilejní
100 koruna 1912
100 koruna 1913, řada nep. škrábanců
Medaile na 50 let vlády, mladý a starý portrét (1848–1898),
Au 26 mm, 13,91 g
R
1/0
1/1
0/0
0/0
1/0
6 500,60 000,70 000,85 000,48 000,-
0/0
62 000,-
27
MINCE
A NT I C K É
Keltové
Podunajští východní (3.–1. stol. před Kr.)
274. Tetradrachma, 14,47 g, hlava, kůň s jezdcem, Dembski 1142
275. Tetradrachma, 14,20 g, hlava, kůň s jezdcem, Dembski 1142, varianta
-1/1
-1/1
7 000,7 000,-
2/2
1 200,-
1/1
1 200,-
-1/1-
1 200,-
1/1-
3 200,-
1/1-
3 200,-
1/1-
1 200,-
275
274
Persie
Dareios (423–405)
Ortaxerses II. (404–359 před Kr.)
276. Siglos, 5,28 g, Klečící král drží oštěp a luk, Seaby 4679, Sardeis (Lydia), Incusum
Vologases VI. (208–222)
277. Drachma 3,49 g, SG 5876, poprsí s tiárou doleva,
sedící lučištník, nep. vyl., zbytky Cu
Orodes I. (90–77 před Kr.)
278. Drachma 4,14 g, poprsí s tiárou doleva, sedící lučištník, viz Rauch 9/2012
279
Řecko - Makedonie
Alexander III. (336–323 před Kr.)
279.
280.
Tetradrachma 16,77 g, Hlava Herakla ve lví kůži, Zeus na trůně,
monogram ve věnci, pod trůnem MI
Tetradrachma 16,80 g, Hlava Herakla ve lví kůži, Zeus na trůně,
vlevo H, pod trůnem monogram
Ř í m - r e p u b l i ka
QUINTUS MARCIUS LIBO
281. Denár 148 před Kr., Crw 215/1, Seaby 1, hlava Romy, LIBO, pod bradou X,
Dioscurové na koních, Q. MARC. rex. ROMA
28
M ince antické
TIBERII MINUCII GAII f. AUGIRIM
282. Denár 134 před Kr., Crw. 243/1, BMC 1006, hlava Romy,
ionský sloup, po stranách Minuciové, ROMA, TI.MINUCI C.F-AVGVRINI
-1/2
1 000,-
-1/1-
1 200,-
-1/1-
1 400,-
1/1-
1 200,-
-1/1-
1 500,-
CNAEUS CORNELIUS LENTULUS
283. Denár 88 před Kr., Mars, poprsí v korintské přilbě,
Viktorie v bize, C.N.LENTVL
GARGILIUS - OGULNIUS - VERGILIUS
284. Denár 86 před Kr., anonymní, Crw. 350 A/2, BMC 2623,
hlava Jupitera, Jupiter v quadrize
CAIUS LICINIUS LUCII FILIUS MACER
285. Denár 84 před Kr., Crw. 354/1, BMC 2467,
Jupiter s blesky, Minerva v quadrize, C.LICINIUS L.F/MACER
AULIUS POSTUMIUS AULI f.s. NEPOS ALBINUS
286. S erratus 81 před Kr., 3,88 g, Crw. 372/2, BMC 2840,
hlava Hispanie, postava v tóze, HISPAN-A.POST. A.F.S.N.ALBIN
LUCIUS MARCIUS PHILIPPUS
287. Denár 56 před Kr., Crw. 425/1, BMC 3890, hlava Marcia,
jezdec na arkádě, PHILIPPVS, kontramarky
-2/2
600,-
MARCUS ANTONIUS (32–31 před Kr.)
288.
289.
290.
Denár 3,82 g, Albert 1715, Pretoriánská galera,
orel mezi standardami, LEG. II
Denár 3,74 g, Albert 1731, Pretoriánská galera,
orel mezi standardami, LEG. XV, kontramarka
Denár 3 85 g, Albert 1737, Pretoriánská galera,
orel mezi standardami, LEG. XX, kontramarky
2/1-
1 500,-
-1/1-
1 500,-
-1/1-
1 500,-
-1/1-
600,-
2/2
350,-
1/1
1/1
600,600,-
1/1
1 450,-
Ř í m, c í s a ř s t v í
Antoninius Pius (138–161)
291. Denár, KAMP.35.72, COS.IIII Annona stoj. doleva,
drží klasy nad modiem u nohou
Faustina II. (+176)
292. Denár, KAMP.38.39, DIANA LUCIF. Diana
Septimius Severus (193–211)
293. Denár 201, RIC 146, Coh. 370, Roma, PART.MAX.P.M.TR.P.VIIII,
Trofej a dva sedící zajatci, napr.
294. Denár, RIC 265, FVNDATOR PACIC
Julia Domna (193–217)
295. Denár, PIETAS, RIC 574
29
M ince antické
Otacilia Severa (244–249)
296. Antoninian, sedící Pudicitia, RIC 123 c
-1/1-
450,-
1/1
600,-
1/1-
500,-
Gordianus III. (238–244)
297. Antoninian, RIC 92, C. 253, Roma, P.M.TR.P.IIII COS.II.P.P.
Stojící Gordian s oštěpem a koulí
Traianus Decius (249–251)
298. Antoninian, RIC 106, Coh. 2, Roma, ABVDANTIA AVG.
Stojící Abudantia vysypává roh hojnosti, dle RIC R, napr.
299
Constantius II. (324–337)
299. Siliqua, RIC 379, dr. okraj
-1/1
5 500,-
30
MINCE ČECH, MORAVY A SLEZSKA
300
301
302
Oldřich (1012–1034)
300. Denár, C284, 0,92 g
301. Denár, C294, 1,13 g
302. Denár, C296, 0,93 g
1/1
1/1
1/0
10 000,7 000,7 000,-
303. Denár, C310, 1,05 g
1/1
5 000,-
304. Denár, C312, nep. nastřižen
0/0
4 500,-
305. Denár, C313, páv s šesti perutěmi, 1,07 g
1/1
6 500,-
306. Denár, C319, 0,96 g
1/1
7 000,-
1/0
1 800,-
1/1
16 000,-
303
304
305
306
Břetislav I. (1037–1055)
Vratislav II. (1061–1092)
307. Denár, C353, 0,69 g
308
Konrád I. a Ota I.
společná vláda na Brněnsku (1055–1061)
308. Denár, C360, 0,71 g
31
M ince čech , moravy a slezska
309
310
312
Konrád I. (1061–1092)
309.
310.
311.
312.
Denár, C361, 0,60 g
Denár, C361, 0,79 g
Denár, C362, 0,53 g
Denár, C364, 0,68 g
1/1
7 500,1/1 10 000,-1/1- 4 000,1/1 12 000,-
313
314
315
316
317
318
Ota I. Sličný (1061–1087)
313.
314.
315.
316.
Denár, C371, 0,58 g
Denár, C375, 0,60 g
Denár, C376, 0,59 g
Denár, C376, 0,67 g
1/1
5 000,1/1 23 000,-1/1- 18 000,1/1 10 000,-
Břetislav II. a Vratislav II.
společná vláda na brněnsku 1092
317. Denár, C381, 0,55 g
1/1
4 400,-
1/1
1/1
9 000,3 000,-
1/0
0/0
0/0
5 000,28 000,23 000,-
-1/1-
1/1
3 000,6 000,-
Břetislav II. (1092–1100)
318. Denár, C383, 0,60 g
319. Denár, C389a, 0,46 g
321
322
Svatopluk (1095–1107)
320. Denár, C425, 0,52 g
321. Denár, C430, 0,53 g
322. Denár, C446, 0,34 g
Vladislav I. (1110–1125)
323. Denár, C544, 0,52 g
324. Denár, C551, 0,79 g, nastřižen
32
M ince čech , moravy a slezska
325
327
331
330
332
Soběslav I. (1125–1140)
325.
326.
327.
328.
Denár, C571, 0,76 g, opisy nedoraženy
Denár, C572, 0,80 g
Denár, C579, 0,84 g, opisy nedoraženy
Denár, C583, 0,80 g
-1/1
-1/1-
-1/1
-1/1-
8 500,1 500,7 500,2 000,-
1/1
3 000,-
1/1
0/0
8 500,18 000,-
1/1
13 000,-
1/1
6 000,-
Vladislav II. (1140–1174)
329. Denár, C593, 0,60 g, opisy nedoraženy
Soběslav II. (1173–1179)
330. Denár, C619, 0,80 g, opisy nedoraženy
331. Denár, C619, 0,66 g, opisy nedoraženy
Bedřich (1173–1189)
332. Denár, C627, 0,85 g, opisy nedoraženy
Přemysl I. (1192–1230)
333. Denár, C667, 1,29 g, opisy nedoraženy
Vladislav III. (1246–1247)
334. Denár, C895, 0,52 g
335. Denár, C896, 0,59 g
336. Denár, C896, 0,55 g
-2/2-
2/2
2/2
500,500,500,-
-2/3
-1/-
1/-
500,750,800,-
-1/-
800,-
2/-
1/-
2/-
500,750,800,-
Přemysl Otakar II. (1247–1278)
337. Denár, C898, 0,82 g
338. Brakteát, C924, 0,56 g
339. Brakteát, C924, 0,53 g
Přemysl II. (1253–1278)
340. Brakteát, C952
Přemysl Otakar II. (1247–1278)
341. Brakteát, C956, 0,42 g
342. Brakteát, C956, 0,54 g
343. Brakteát, C988, 0,32 g
33
M ince čech , moravy a slezska
Vladislav I. (1137–1140)
344. Denár, VP229, Šm. 426, 0,67 g
2/2
600,-
Václav II. (1283–1305)
345. Pražský groš, Sm. 2, nep. úhoz
346. Pražský groš, Sm. 2, značka za hlavou lva, černá patina, nepr. okr.
-1/1-
-1/1-
1 200,1 000,-
1/1-
-1/1-
-1/1-
2/2
2/2
2/2
650,600,650,350,350,350,-
-1/1-
2/1-
2/2
2/2
-1/2
800,450,450,450,450,-
Jan Lucemburský (1310–1346)
347.
348.
349.
350.
351.
352.
Pražský groš, Cast. 1, Sm. 1, nep. ned.
Pražský groš, Cast. 12, v opise kulička G.ROSSI
Pražský groš, Cast. 16, značka v ocasu lva
Pražský groš, značka v ocasu lva, kulička v GRO.SSI
Pražský groš, Cast. 47, nep.exc.
Pražský groš, Cast. 36
353.
354.
355.
356.
357.
Pražský groš, Pinta typ III. a/1, ned.
Pražský groš, Pinta typ III. a/1-2, ned.
Pražský groš, Pinta typ III. a/1-2, ned. opis
Pražský groš, Pinta typ IV. a/1, ned.
Prasžký groš, Pinta typ IV. a/1, ned.
Karel. IV. (1346–1378)
Jiří z Poděbrad (1458–1471)
358. Pražský groš, ned.
2/2
1 000,-
Vladislav II. (1471–1516)
359. Pražský groš, Hás. X. a/4, nep. ned.
1/1-
700,-
Slezsko - Opava
360. Haléř OM, Ag, 14. století, SJS 164
2/2
2 000,-
1/0
75 000,-
361
Lehnice - Břeh
Georg Wilhelm (1672–1675)
361. Tolar 1675, SJS 165, 28,89 g
34
M ince čech , moravy a slezska
362
363
Christian (1639–1672)
362. Tolar 1671 CBS, SJS 153, 28,54 g
1/0
75 000,-
1/0
75 000,-
Georg Ludwig a Christian (1639–1663)
363. Tolar 1657, Břeh, SJS 121, 28,55 g
35
C Í R K EV N Í A R O D OV É RA Ž BY
A q u i l e a, biskupství
Gregor Montelongo (1251–1269)
364. Denár b.l., sedící patriarcha, lilie
-1/1
2 000,-
-1/1
1 800,-
-1/1-
-1/1-
1 500,1 500,-
1/1-
1/1-
2/1-
1 300,1 500,2 000,-
Mikuláš (1350–1358)
365. Denár b.l., Bernardi 52 f
Jan Moravský (1387–1394)
366. Denár, moravská orlice, Bernardi 63
367. Denár, 3 dílný štít, Bernardi 64
O l o m o u c, biskupství
Leopold Vilém (1637–1662)
368. 3 krejcar (16)56, SV 126, var.
369. XV krejcar 1661, SV 137
370. XV krejcar 1662, SV 138
372
372
373
Karel III. Lotrinský (1695–1711)
371. Krejcar 1701, SV 502, A5/C
-1/1
300,-
372. Tolar 1701, SV 571, 28,10 g, dr. vada mater.
1/1
9 000,-
373. Tolar 1704, SV 574, 28,28 g
1/1
6 000,-
36
c írkevn í a rodové ražby
377
374
375
379
378
374. Tolar 1705, SV 575, 28,32 g
375. Tolar 1707, SV 577, 27,89 g
378
1/1
-1/1
4 500,4 500,-
1/1
3 500,-
1/0
0/0
-1/1
21 000,18 000,7 000,-
W. Schrattenbach (1711–1738)
376. Tolar 1719, SV 744, okraj, dr. vada ražby, 28,56 g
Jakub Arnošt (1738–1745)
377. 1/2 tolar 1739, SV 901, nep. vada ražby
378. Tolar 1740, SV 907, 28,97 g
379. Tolar 1742, SV 909, 28,76 g
37
c írkevn í a rodové ražby
Salzburg
Johann Ernst (1687–1709)
380. 1/2 tolar 1694, KM 253
1/1
2 600,-
-1/1
3 000,-
-1/1-
7 700,-
1/1
14 000,-
0/0
31 000,-
Zikmund III. Schrattenbach (1753–1771)
381. Tolar 1758, Dav. 1247, 27,88 g
382
383
384
Vatikán
Clement XI. (1700–1721)
382. 1/2 piastre 1704-IIII, KM 663
Batthyani
Ludwig (1788–1806)
383. Tolar 1788, Dav. 1184, 28,01 g
D i e t r i c h s t e i n Pulsgau Linie
Sigismus Ludwig (1631–1664)
384. Tolar 1641, Dav. 3374, 28,57 g, dr. hr. ražbou
38
c írkevn í a rodové ražby
385
386
386
387
Karl Ludwig (1698–1732)
385. Tolar 1726, Dav. 1186, 29,07 g, raženo jen 500 ks
1/0
28 500,-
1/1
26 000,-
1/0
12 000,-
2/2
600,-
D i e t r i c h s t e i n Mikulov
Ferdinand Josef (1655–1698)
386. Tolar 1695, Dav. 3376, 28,83 g, nep. vada ražby
Gurk
Franz Xaver Salm (1783–1822)
387. Tolar 1801, KM 2, 28,02 g
Montfort
Johan VIII. (1662–1686)
388. 60 krejcar 1678, Dav. 684
39
c írkevn í a rodové ražby
389
390
Schwarzenberg
Ferdinand Wilhelm (1683–1703)
389. Tolar 1696 MM, svatební, Dav. 7701, 29,03 g
1/1
8 800,-
2/1
6 000,-
-1/1-
1/1-
3 500,2 500,-
Sprinzenstein
Johann Ehrenreich (1667–1729)
390. Tolar 1717, Ausburg, Pavl. 3, 28,04 g
Waldstein
Albrecht (1583–1634)
391. 3 krejcar 1628, Jičín, Pavlíček 28
392. 3 krejcar 1632, Jičín, Pavlíček 53
40
HABSBURSKÁ
MONARCHIE
Arc. Zikmund (1439–1496)
393. 6 krejcar (sechser) b.l., Hall
394. Guldiner 1486 (1986) Hall, novoražba
-1/1
0/0
500,800,-
398
396
397
399
401
401
Ferdinand I. (1526–1564)
395. Denár 1550 KB, 1553 KB, 1561 KB a 1564 KB, 4 ks
1/1-
300,-
396. Zlatník (60 krejcar) 1561 Praha, Harder, Hal. 30
-1/1- 25 000,-
397. Zlatník (60 krejcar) 1563, Kutná Hora, Lídl + Ludvík Karel, Hal. 73
-1/1- 10 000,-
398. 1/2 tolar b.l., Jáchymov, Kempf, Hal. 124
399. 1/2 tolar 1549, Jáchymov, Puellacher, Hal. 127
400. Tolar b.l., Jáchymov, Weizelmann, Hal. 104, 28,50 g, m.o.
401. Tolar b.l., Jáchymov, Kempf, Hal. 106, 28,80 g
1/1
14 000,-
-1/1-
8 000,-
2/2
5 000,-
-1/1
8 500,-
41
M ince habsburské monarchie
402
409
404
403
410
411
402. Tolar 1546, Jáchymov, Puellacher, Hal. 111, 28,47 g
403. Tolar 1561, Jáchymov, Puellacher, Hal. 115, 28,72 g
2/1- 7 500,-1/1- 11 000,-
Arc. Ferdinand (1564–1595)
404. 2 tolar b.l., Hall, Dav. 8113, 57,19 g, dr. hr.
1/1
25 000,-
Maxmilián II. (1564–1576)
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
Denár 1571 KB, 1575 KB, 1577 KB a 1578 KB, 4 ks
Groš 1567 KB, Hus. 987, m. o.
Groš 1568 KB, Hus. 987, m. o.
Groš 1572 KB, Hus. 987, zlomený a slepený, m. o.
10 krejcar 1566, Kutná Hora, Ludvík Karel + Šatný, Hal. 192
10 krejcar 1568, Jáchymov, Geitzkofler, Hal. 214
1/2 zlatník (30 krejcar) 1568, Jáchymov, Geitzkofler, Hal. 212, dr. okr.
-1/1-
300,2/2
2 600,2/2
2 600,-2/2-
600,2/1- 16 000,-1/1- 9 500,-1/1- 10 500,-
42
M ince habsburské monarchie
412
414
413
415
416
417
412. 1/2 zlatník (30 krejcar) 1569, Praha, Harder, Hal. 176,
chybí ve Wiener MünzkabinetuR
-1/1- 30 000,-
413. 1/2 zlatník (30 krejcar) 1569, Kutná Hora, Šatný + Vodolínský, Hal. 191
-1/1
414. Zlatník (60 krejcar) 1565, Kutná Hora, Lídl + Ludvík Karel, Hal. 190
-1/1- 10 000,-
415. Zlatník (60 krejcar) 1568, Jáchymov, Geitzkofler, Hal. 210, var. REX
-1/1- 15 000,-
416. Zlatník (60 krejcar) 1569, Praha, Harder, Hal. 172b, dr. napr. hrana
2/1- 15 000,-
417. Zlatník (60 krejcar) 1570, Jáchymov, Geitzkofler, Hal. 210
2/2
20 500,-
11 000,-
43
M ince habsburské monarchie
418
419
420
421
422
422
423
418. Zlatník (60 krejcar) 1571, Kutná Hora, Šatný + Vodolínský, Hal. 190
419. Zlatník (60 krejcar) 1571, Jáchymov, Geitzkofler, Hal. 210
2/1-
8 000,-
-1/1- 14 500,-
420. Zlatník (60 krejcar) 1573, Kutná Hora, Šatný + Vodolínský, Hal. 190, m.o.
2/2
6 300,-
421. 1/4 tolar 1573, Jáchymov, Geitzkofler, Hal. 235, m.o.
2/2
12 500,-
422. 1/2 tolar 1573, Kutná Hora, Šatný + Vodolínský, Hal. 196, dr. škr.
2/1-
5 500,-
423. Tolar 1573, Kutná Hora, Šatný + Vodolínský, Hal. 193, GER.HV, 28,48 g
2/2
10 000,-
44
M ince habsburské monarchie
424
424.
425.
426.
425
426
Tolar 1574, Kutná Hora, Šatný + Vodolínský, Hal. 193, 28,94 g
Tolar 1574, značka lev, asi Kutná Hora, Hal. neuvádí,
pozdější ražba?, viz kartotéka Janovský, 27,52 g
Tolar 1574 KB, Hus.978, 28,62 g
427
2/2
11 500,-
-1/1- 20 000,-1/1- 20 500,-
428
429
427. Tolar 1575, Kutná Hora, Šatný + Vodolínský, Hal. 194, GER.HV, 28,50 g
2/1- 12 500,-
428. Tolar 1575, Jáchymov, Geitzkofler, Hal. 230, 28,82 g
1/1
429. Tolar 1575 HS, Košice, Hus. 982, dr.naprasklá hrana, 28,55 g
R
30 000,-
-1/1- 83 000,-
45
M ince habsburské monarchie
430
432
431
433
433
434
430.
431.
432.
433.
434.
Tolar 1576, Kutná Hora, Šatný, Hal. 195,
var. opisu: RO před zn. mincmistra, 29,09 g, nep. napr.
Tolar 1576, Kutná Hora, Šatný, Hal. 195, 28,98 g
Tolar 1576, Kutná Hora, Šatný, var. opisu: D.G.E, 28,10 g
Tolar 1577, Kutná Hora, Šatný, Hal. 195. posmrtný, 28,52 g
Tolar 1577 KB, posmrtný, Hus. jako 981, 28,35 g
-1/1-
2/2
2/2
2/2
2/1-
17 500,11 000,14 000,12 500,16 500,-
-1/1-
-1/1-
300,300,-
Rudolf II. (1576–1612)
435. Denár 1587 KB, 5 ks
436. Denár 1588 KB, 5 ks
46
M ince habsburské monarchie
437. Denár 1589 KB, 5 ks
438. Malý groš (1)581, Praha, Gebhart, Hal. 334
-1/1-
300,-
1/1
800,-
439. Malý groš 1599, Jáchymov, Hofmann, Hal. 406
1/1
500,-
440. Malý groš 1607, Jáchymov, Lengefelder, Hal. 410
2/2
400,-
441. Bílý groš 1580, Jáchymov, Kádner, Hal. 403
-1/1-
442. Groš 1592 KB, Hus. 1048, okraj
-2/2
443
700,4 000,-
444
447
448
446
449
449
443. Groš 1593 KB, Hus. 1048, dírka ražbou
-1/1
444. Groš 1595 KB, Hus. 1048, dírka ražbou
-1/1-
7 800,-
2/2
10 000,-
445. Groš 1599 KB, Hus. 1048
446. 1/4 tolar 1598, Kutná Hora, Dominig, Hal. 373, m.o.
10 000,-
-1/1-
4 000,-
447. 1/4 tolar 1605, Hall, KM 54
1/1
7 000,-
448. Tolar 1580, Jáchymov, Kádner, Hal. 393, 28,83 g
2/2
17 000,-
449. Tolar (15)82, České Budějovice, Schönfeld, Hal. 423, 28,72 g
-1/1- 22 000,-
47
M ince habsburské monarchie
450
451
452
453
454
455
450. Tolar 1585, Kutná Hora, Šatný, Hal. 366, 28,77 g, napr. hrana
2/1-
5 000,-
451. Tolar 1587, Vídeň, Dav. 8063, 28,72 g
2/2
9 900,-
1/1
9 000,-
452. Tolar 1590, Kutná Hora, Šatný, Hal. 366, 28,79 g, napr. hrana
453. Tolar 1590, 3 císaři, Jáchymov, Hofmann, Hal. 387a, 28,80 g
454. Tolar 1592, Kutná Hora, Šatný, Hal. 366, 28,94 g
455. Tolar 1593, Praha, Ercker, Hal. 312, 28,98 g, n. škr.
-1/1- 65 000,1/1
14 000,-
-1/1- 62 000,-
48
M ince habsburské monarchie
456
457
458
459
460
461
456. Tolar 1594, Kutná Hora, Herold, Hal. 366, 29,08 g, napr. hrana
2/1-
457. Tolar 1597, Kutná Hora, Herold, Hal. 366, 29,09 g
-1/1
458. Tolar 1599 KB, Hus. 1030, 28,31 g
7 000,11 000,-
-1/1-
7 000,-
459. Tolar 1600, České Budějovice, Mattighofer, Hal. 428, 28,32 g, dr. nedoražen
1/1
34 000,-
460. Tolar 1600, České Budějovice, Mattighofer, Hal. 428, 27,86 g
0/0
50 000,-
-1/1-
8 500,-
461. Tolar 1602, Kutná Hora, Spiess, Hal. 366, 28,87 g
49
M ince habsburské monarchie
462
463
464
465
466
466
467
462. Tolar 1605, Kutná Hora, Enderle, Hal. 369 var. 29,30 g
463. Tolar 1610, Praha, Hübmer, Hal. 313, 28,93 g
464. Tolar 1610, Ensisheim, Dav. 3034, 28,48 g
-1/1
12 000,-
2/2
6 000,-
-1/1
5 500,-
Matyáš II.
465. Groš 1613 KB, Hus. 1127
466. Tolar 1611 KB, Hus. 1106, 28,14 g, nep. napr.
467. Tolar 1618, Kutná Hora, Hölzl, Hal. 529a, 28,50 g
-1/1- 11 500,1/1
23 000,-
-1/1- 15 000,-
50
M ince habsburské monarchie
468
469
470
473
476
474
475
Fridrich Falcký (1619–1620)
468. 24 krejcar 1620, Opava, Cantor, Hal. 690
469. 48 krejcar 1620, Kutná Hora, Hölzl, Hal. 662
470. 48 krejcar 1620, Kutná Hora, Hölzl, Hal. 663
2/2
-1/2
-1/1-
6 500,4 500,6 000,-
2/1-
2/1-
-1/1-
-1/1-
1/1
-1/1-
500,300,5 700,8 500,6 200,3 000,-
Ferdinand II. (1617–1637)
471.
472.
473.
474.
475.
476.
Krejcar 1628 N, Mikulov, Hal. 959
3 krejcar 1627 N, Mikulov, Hal. 954
Groš 1630 NB, Hus. 1194, dr. okraj
48 krejcar 1621, Kutná Hora, Hölzl, Hal. 780, nedoražen
1/2 tolar (60 krejcar) 1621 BZ, Olomouc, Zwirner, Hal. 898a
Tolar 1621, Klagenfurt, Her. 450, 28,47 g
51
M ince habsburské monarchie
478
477
479
480
480
482
477.
478.
479.
480.
Tolar 1622, Hall, Her. 474, 28,01 g, dr. vada střižku
Tolar 1624, Praha, Suttner, Hal. 741, 28,90 g, dr. škr.
1 3/4 tolar 1622, sv. Vít, 51,42 g, svatební s Eleonorou, několik hran
2 tolar 1624, Vídeň, 56,14 g, Her. 292
-1/1- 3 000,2/1- 5 000,-1/1- 10 000,-2/2 12 000,-
Arc. Maxmilián (1590–1618)
481. Tolar 1603, jako velmistr řádu něm. rytířů, 28,60 g, Dav. 5348, n.s.o.
482. Tolar 1615 CO, Hall, Dav. 3321, 28,38 g
-1/1-
-1/1-
3 500,3 500,-
52
M ince habsburské monarchie
483
484
484
483. Tolar 1617 CO, Hall, Dav. 3323, 28,70 g
484. 2 tolar 1614, jako velmistr řádu něm. rytířů,
56,98 g, Dav. 5854, dr. vada střižku
485
1/0
8 000,-
1/1- 12 000,-
486
Arc. Leopold (1607–1632)
485. 2 tolar b.l. (1626) s Claudií, Hall, 57,02 g, Dav. 3332,
dr. vada střižku, dr. hrany
486. 2 tolar 1626, Hall, 57,54 g, Dav. 3336
1/0
1/1
8 000,15 000,-
53
M ince habsburské monarchie
492
487
487
493
494
495
Arc. Ferdinand Carl (1632–1662)
487. 2 tolar b.l., Hall, Dav. 3364, 57,18 g
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
Leopold I. (1657–1705)
Krejcar 1698 CM, Košice, Hus. 1478
Krejcar 1699 FN, Opolí, Nowak, Hal. 1675
3 krejcar 1696 GE, Praha, Egerer, Hal. 1428, napr.
XV krejcar 1677 KB, Kremnica, Hal. 77.1.2
1/10 tolaru 1667, Hall, Her. 906, m.o.?
1/2 tolar 1701 KB, Hus. 1404
1/2 tolar 1702 KB, Hus. 1404
Tolar 1656, korunovační Praha, Nov. IX D1b, 28,01 g
-1/1- 15 000,-
2/1-
300,-1/1
300,0/0
800,1/1-
400,1/1
6 000,1/1
3 000,1/1
2 500,-1/1 15 000,-
54
M ince habsburské monarchie
496
497
498
499
500
501
496. Tolar 1680, Hall, Her. 629, 28,21 g
-1/1
4 500,-
497. Tolar 1690, Graz, Her. 617, 28,40 g
-1/1
5 000,-
498. Tolar 1691, Hall, Her. 634, 28,14 g
1/1
4 200,-
499. Tolar 1696 KB, Hus. 1374, 28,60 g
1/1
4 500,-
500. Tolar 1702 FN, Opolí, Nowak, Hal. 1655, 27,48 g, nep. vada ražby
501. Tolar 1704 FN, Vratislav, Nowak, Hal. 1569, 28,31 g
-1/1- 11 000,2/2
11 500,-
55
M ince habsburské monarchie
502
503
506
504
502. 2 tolar b.l., Hall, Her. 571, 57,28 g
503. 2 tolar b.l., Hall, Her. 574, 56,94 g, dr. okraj
504. 2 tolar 1682 IAN, Graz, Her. 566, 57,00 g
1/1
1/0
1/1
18 000,25 000,25 000,-
-1/1
1/1
300,6 000,-
Josef I. (1705–1711)
505. Krejcar 1709, Mnichov
506. Tolar 1706, Hall, Her. 128, 28,06 g
56
MM ince habsburské monarchie
508
509
507
510
511
507.
508.
509.
510.
511.
Tolar 1707, Hall, Her. 130, 28,71 g
Tolar 1711 FN, Vratislav, Nowak, Hal. 1755, 28,54 g
Tolar 1711, Hall, Her. 132, 28,16 g, dr. hr.
Tolar 1711, Hall, Her. 132, 28,97 g
2 tolar b.l., Hall, Her. 117, 57,24 g
511
1/1
-1/1
1/1
1/0
1/1
7 500,20 000,6 500,7 500,26 500,-
57
M ince habsburské monarchie
512
Malkotenti (1703–1707)
512. Zlatník 1704 KB, Hus. 1524
-1/1-
6 000,-
-1/-
2 600,-
514. XV krejcar 1738, Praha, Scharff, Hal. 1821
1/0
1 800,-
515. 1/4 tolar 1731 NB, Hus. 1623, dr. just.
1/1
1 500,-
516. 1/4 tolar 1734, Hall, Her. 587
1/1
2 500,-
517. 1/2 tolar 1718 KB, Hus. 1610
-1/1
2 500,-
Karel VI. (1711–1740)
513. 1/2 krejcar 1740, Praha, Scharff, Hal. 1848, varianta
518
519
520
518. Tolar 1713, Hall, Her. 332, 28,32 g
0/0
7 500,-
519. Tolar 1715, Praha, Scharff, Hal. 1798, 28,63 g, vada mater. na hraně
1/1
15 000,-
-1/1
8 000,-
520. Tolar 1720, Praha, Scharff, Hal. 1807, 28,51 g
58
M ince habsburské monarchie
522
521
524
521.
522.
523.
524.
525.
523
525
Tolar 1722, Praha, Scharff, Hal. 1807b, 28,57 g
Tolar 1732, Praha, Scharff, Hal. 1811, 28,54 g, dr. škr.
Tolar 1733, Hall, Her.351, 28,67 g
Tolar 1738, Praha, Scharff, Hal. 1811a, 28,30 g, dr. hrana ražbou
Tolar 1740, Praha, Scharff, Hal. 1811a, 28,67 g
1/0
1/1
1/0
1/1
-1/1
10 000,10 000,4 000,10 000,8 000,-
-1/2
1/1
400,2 400,-
Marie Terezie (1740–1780)
526. Liard 1759, Brusel, Her. 2083
527. XIV Liard 1777, Brusel, Her. 2021
59
M ince habsburské monarchie
528
528.
529.
530.
531.
532.
533.
3 krejcar 1778 C, Praha, Kendler, Hal. 1974, n. škr.
XV krejcar 1748 KB, Her. 1115, dr. just.
20 krejcar 1763, Praha, Erdmann, Hal. 1950, dr. vada mater.
1/4 tolar 1745, Hall, Her. 747
1/2 tolar 1763, křížový, Brusel, Her. 1965
Tolar 1742 KB, Hus. 1667, 28,68 g, škrábance u hlavy
534
535
1/1
1/1
0/0
1/0
-1/1
-1/1-
6 000,1 000,1 000,2 500,700,2 000,-
536
537
534.
535.
536.
537.
Tolar 1742 KB, Hus. 1667, 28,70 g
Tolar 1745 KB, Hus. 1670, 28,54 g, n. škr.
Dukaton 1752, Antverpy, Her. 1893, 33,10 g
Tolar 1757, Praha, Erdmann, Hal. 1941, 27,92 g, n. škr.
1/1
0/0
1/1
-1/1-
3 500,6 000,5 000,5 500,-
60
M ince habsburské monarchie
538
539
543
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
Tolar 1763 KB, Madona, Hus. 1675, 27,97 g
Tolar 1764, Hall, Her. 460, 28,0 g
Tolar 1765, křížový, Brusel, Her. 1941, 29,40 g, okraj ražbou
Tolar 1766, křížový, Brusel, Her. 1942, 29,20 g, just.
Tolar 1767 ICSK, Vídeň, Her. 422, 28,01 g, n. hr.
Tolar 1769 ICSK, Vídeň, Her. 425, 28,0 g, n. just.
Tolar 1769, křížový, Brusel, Her. 1945, 29,20 g
Tolar 1771 EVMD/K, Madona, Hus. 1678, 28,0 g, nep. just.
542
545
1/1
1/0
-1/1-
-1/1-
1/1
-1/1
-1/1-
1/1
3 500,3 500,600,1 000,5 000,5 000,1 000,4 500,-
61
M ince habsburské monarchie
546
547
548
549
551
550
546. Tolar 1772 ICSK, Vídeň, Her. 428, 27,75 g
551
-1/1
3 500,-
547. Tolar 1775 SKPD/K, Madona, Hus. 1679, 27,87 g
1/1
4 500,-
548. Tolar 1776 SKPD/K, Madona, Hus. 1679, 27,93 g
-1/1
4 000,-
1/1
7 500,-
550. 1/2 francescone (5 paoli) 1746, C7, pro Toskánsko
1/1
7 700,-
551. Tolar 1750 HA, Hall, Her. 128, 28,01 g
1/1
5 000,-
549. Tolar 1780 PSIK, Praha, Erdmann + Kendler, Hal. 1945, 27,76 g
František Lotrinský (1746–1765)
62
M ince habsburské monarchie
563
552
560
565
552. Tolar 1760 HA, Hall, Her. 136, 27,88 g
-1/1
4 500,-
553. Demi (1/2) liard 1783, Brusel, Her. 492
2/2
350,-
Josef II. (1765–1790)
554. 5 krejcar 1790 A, Her. 318
2/2
400,-
555. 20 krejcar 1770 EVSAS/C, Praha, Erdmann + Stöhr, Hal. 2008, nep. just.
1/1
1 000,-
556. 20 krejcar 1772 EVSAS/C, Praha, Erdmann + Stöhr, Hal. 2008, nep. just.
1/1
1 000,-
557. 20 krejcar 1775 SKPD/B, Hus. 1841
0/0
800,-
558. 20 krejcar 1778 HS-E, Sedmihrady, Hus. 1847, dr. vada materiálu
1/1
800,-
559. 1/2 tolar 1788 A, Madona, Her. 164, dr. vada ražby na letopočtu
0/1
2 600,-
560. Tolar 1778 A ICFA/A, Her. 90, 27,76 g, dr. just.
-1/1
4 000,-
561. Tolar 1783 B, Madona, Hus. 1869, 27,95 g
-1/1
1 500,-
Leopold II. (1790–1792)
-1/1
600,-
563. XIV liard 1792, Brusel, Her. 91
562. Sol 1790 H, Her. 106
1/1
3 000,-
564. 20 krejcar 1791 B, Hus. 913
2/1-
565. Tolar 1790 A, královský, Her. 32, 27,93 g
300,-
-1/1- 12 000,-
63
M ince habsburské monarchie
570
566
566
573
572
566. Tolar 1792 M, křížový, Her. 45, 29,43 g
576
-1/1-
3 200,-
František II. (1792–1835)
567. Grossus pol. 1794 (armádní pro Holič), Her. 1225
568. 5 krejcar 1820 A, Her. 918
2/2
400,-
0/0
2 200,-
569. 20 krejcar 1809, Hall, Hofer, Her. 824
-1/1-
700,-
570. 20 krejcar 1930 A, Madona, Hus. 984, dr. just.
-1/1-
3 000,-
571. Tolar 1792 M, Her. 487, dr. just.
-1/1-
1 600,-
572. Tolar 1806 A, Her. 279, n. hr.
2/1-
4 000,-
573. Tolar 1809 C, Praha, Stöhr, Hal. 2023
1/0
7 500,-
574. Tolar 1819 A, Her. 304
0/0
2 500,-
575. Tolar 1820 C, Praha, Stöhr, Hal. 2025
1/0
1 500,-
576. Scudo 1831 M, Her. 549
1/0
9 000,-
64
M ince habsburské monarchie
581
582
582
583
588
589
Ferdinand V. (1835–1848)
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
1/4 lira 1837 V, Her. 214
5 krejcar 1836 A, Her. 332
5 krejcar 1842 A, Her. 337
10 krejcar 1843 B, Madona, Hus. 2087, n. škr.
1/2 tolar 1837 B, Madona, Hus. 2080
Tolar 1836 A, Ferdinandus, Her. 131, dr. škr.
Tolar 1841 A, Her. 138
Tolar 1844 A, Her. 141, n. škr.
Tolar 1848 A, Her. 145
-1/2
-1/1
1/0
1/0
1/1
-1/1
1/0
-1/1
-1/1
6 200,1 500,2 000,300,52 000,7 500,2 500,1 500,1 500,-
586.
587.
588.
589.
590.
Centesimi 1849 ZV, 5 centesimi 1849 ZV a 15 centesimi 1848 ZV, Her. 12,13 a 151/1 400,Három (3) krejcar 1849 NB, Her. 892
-1/1-
300,5 lira 1848 M, Her. 3
1/1
2 000,5 lira 1848 V, lev na podstavci, Her. 9
1/1
8 000,5 lira 1848 V, BENEDITE, Her. 10, dr. hr.
1/1
5 500,-
Revoluce (1848–1849)
65
M ince habsburské monarchie
597
590
590
František Josef I. (1848–1916)
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
Krejcar 1851 E
10 krejcar 1853 A
10 krejcar 1869 KB, MKVP
10 krejcar 1871
10 krejcar 1871 GYF
10 krejcar 1873 KB
20 krejcar 1852 C, velký, hlava vlevo
20 krejcar 1852 A, malý, hlava vpravo
20 krejcar 1852 B
2/2
450,1/0
600,-1/1-
500,0/0
4 000,-1/1-
500,0/0
1 500,0/0 12 500,1/0
500,1/0
500,-
600
613
613
609
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
20 krejcar 1852 C, malý, hlava vpravo
20 krejcar 1853 A
20 krejcar 1854 A
20 krejcar 1854 B
20 krejcar 1855 B
20 krejcar 1855 E
20 krejcar 1872
1/4 zlatník 1859 V
1/4 zlatník 1860 B
1/4 zlatník 1873
Zlatník 1854 A, svatební
Zlatník 1854 A, svatební, n. hr.
Zlatník 1857 A
Zlatník 1857 B
1/1
6 000,1/0
500,1/0
500,1/0
500,1/0
500,1/0
700,1/0
2 000,1/0
1 500,0/0
300,1/1 10 000,-1/1
1 000,1/1
1 300,2/1-
300,1/0 35 000,-
66
M ince habsburské monarchie
620
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
Zlatník 1858 A, 1860 A a 1861 A, 3 ks
Zlatník 1860 A, obě varianty, 2 ks
Zlatník 1858 B
Zlatník 1860 V
Zlatník 1862 A, n. hr.
Zlatník 1862 A
Zlatník 1862 E
Zlatník 1863 A
Zlatník 1868 KB
Zlatník 1869 KB
Zlatník 1869 GYF, n. škr.
Zlatník 1870 A
Zlatník 1870 KB
Zlatník 1871 A
Zlatník 1871 GYF, obroušená hrana
Zlatník 1872
Zlatník 1872 KB
Zlatník 1873
Zlatník 1873 KB, dr. škr.
Zlatník 1874
Zlatník 1874 KB, n. škr.
635
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
628
Zlatník 1875, Příbram
Zlatník 1875 a 1876
Zlatník 1878, Banská Štiavnica, Cu odražek
Zlatník 1878 a 1879
Zlatník 1879 KB a 1883 KB
Zlatník 1880 a 1882
Zlatník 1882
Zlatník 1884 a 1885
Zlatník 1884 KB a 1886 KB
Zlatník 1887 a 1888
R
1/0
600,1/0
400,-1/1
300,-1/1
700,1/0
300,0/0
300,2/1- 25 500,0/0
400,1/1
800,0/0
700,1/1
350,1/1
600,1/1
600,1/1
600,-2/2- 12 900,1/0
500,1/1
600,1/0
500,1/1
600,1/0
800,1/1
800,-
637
0/0
1/0
0/0
1/0
1/1
1/0
1/1
1/0
1/1
1/0
12 000,400,15 500,400,400,450,300,400,450,400,-
67
M ince habsburské monarchie
645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
652.
653.
Zlatník 1888 KB
Zlatník 1889 a 1891
Zlatník 1889 KB
Zlatník 1892 KB
Tolar 1860 A, spolkový
Tolar 1863 A, spolkový
Tolar 1867 A, spolkový
2 zlatník 1854 A, svatební
2 zlatník 1854 A, svatební, n. škr.
654
1/0
1/0
1/0
0/0
1/1
1/0
1/1
1/1
1/1
656
300,400,300,600,1 200,2 200,3 000,3 500,4 200,-
661
663
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.
2 zlatník 1866, Cu zkouška sig. Seidan
2 zlatník 1873
2 zlatník 1873, střelby Vídeň
2 zlatník 1878
2 zlatník 1879, Stříbrná svatba
2 zlatník 1880
2 zlatník 1883
2 zlatník 1883, střelby Innsbruck
2 zlatník 1889
2 zlatník 1889, střelby Graz
UNIKÁT
0/0 180 000,1/1
1 800,0/0 55 000,0/0
2 500,1/0
1 200,1/1
1 800,1/0
2 000,0/0
9 000,1/0
2 000,1/1
7 000,-
68
M ince habsburské monarchie
667
665
668
669
664. 2 zlatník 1890, n.škr.
1/1
1 800,-
665. 2 tolar 1857 A, spolkový, Jižní dráha, 37,0 g, n. škr.
0/1
55 000,-
666. 2 tolar 1857 A, spolkový, Jižní dráha, Ni odražek 1983 Terst, hrana
0/0
500,-
667. 2 tolar 1865 A, spolkový, n. škr.
1/0
45 000,-
668. 2 tolar 1866 A, spolkový, n. škr.
1/1
23 000,-
-1/1
3 000,-
670. Koruna 1905
0/0
1 000,-
671. Koruna 1906
2/1-
3 000,-
672. Koruna 1907
2/2
800,-
673. 2 koruna 1913, Al zkouška
0/0
12 500,-
669. Koruna 1892
671
673
673
69
M ince habsburské monarchie
674. 2 koruna 1914 KB
0/0
1 500,-
675. 5 koruna 1900
1/0
700,-
676. 5 koruna 1900 KB
1/1
600,-
677. 5 koruna 1907 KB
1/1
600,-
678. 5 koruna 1907 KB, korunovační
0/0
500,-
679. 5 koruna 1908, jubilejní, min. škr.
0/0
800,-
680. 5 koruna 1908 KB, dr. škr.
1/1
500,-
681. 5 koruna 1909, Marschall
1/0
700,-
682. 5 koruna 1909, KB, dr. škr.
1/1
500,-
70
M I N C E Č E S K O S L OV E N S K É A S L OV E N S K É
Č E S K O S L O V E NS K O (1918–1993)
683. 5 koruna 1952, nevydaná
0/0
1 000,-
684. 50 Kčs 1968, Republika
PP
3 000,-
685. 25 Kčs 1969, J. E. Purkyně
PP
800,-
686. 25 Kčs 1969, 20. výročí SNP
PP
1 500,-
687. 25 Kčs 1970, 25. výročí osvobození
PP
500,-
688. 100 Kčs 1978, Julius Fučík
PP
400,-
689. 100 Kčs 1979, Ján Botto
PP
400,-
690. 50 Kčs 1979, IX. sjezd KSČ
PP
300,-
691. 100 Kčs 1980, Petr Parléř
PP
400,-
692. 100 Kčs 1980, Spartakiáda
PP
300,-
693. 500 Kčs 1981, Ludovít Štůr
PP
1 000,-
694. 100 Kčs 1981, O. Španiel
PP
300,-
695. 100 Kčs 1981, J. Gagarin
PP
400,-
696. 100 Kčs 1983, Samo Chalupka
PP
300,-
697. 500 Kčs 1983, Národní divadlo
PP
1 000,-
698. 100 Kčs 1983, Jaroslav Hašek
PP
300,-
699. 100 Kčs 1984, Jan Neruda
PP
300,-
700. 100 Kčs 1984, Matej Bel
PP
300,-
701. 100 Kčs 1985, Ján Hollý
PP
300,-
702. 50 Kčs 1986, Praha
PP
400,-
703. 50 Kčs 1986, Levoča
PP
300,-
704. 50 Kčs 1986, Bratislava
PP
300,-
705. 50 Kčs 1986, Český Krumlov
PP
300,-
706. 50 Kčs 1987, Kůň Převalského
PP
400,-
707. 500 Kčs 1987, Josef Lada
PP
1 000,-
708. 500 Kčs 1988, Československá federace
PP
1 000,-
709. 500 Kčs 1988, Matica Slovenská
PP
1 000,-
710. 50 Kčs 1991, Parník Bohemia
PP
300,-
711. 500 Kčs 1992, J.A.Komenský
PP
1 000,-
712. 100 Kčs 1993, Slovenská muzeálná společnost
PP
800,-
713. 100 Kčs 1993, Břevnovský klášter
PP
800,-
714. 500 Kč 1993, Tenis
PP
1 500,-
71
M ince celého sv ě ta
M I N C E C E L É H O SV ĚTA
Anglie
Jakub I. (James I.) (1603–1625)
715. Ag schilling b.l., KM 14
2/2
650,-
F ra n c i e
Ludvík XVI. (1774–1790)
716. Ecu 1784 Q, Perpignon
2/1-
1 000,-
-1/1-
3 000,-
-1/1-
1 200,-
-1/1-
1 500,-
-1/1-
1 200,-
1/1
11 000,-
1/1
1/0
1/1
1 700,2 000,1 800,-
1/1
1 200,-
Lotrinsko
Karel III. (1545–1608)
717. Teston b.l. mladý portrét s korunou – minc. Nancy, SJ-1872,
přeražba, dr. škr., patina
Mexico
Maxmilian, bratr FJI (1864–1867)
718. Peso 1866 Mo, KM 388,1
Německo
Ausburg
719. Zlatník (60 krejcar) 1574 s titl. Maxmiliána II., Forster 81, zlacený,
v rámečku s ouškem
Baden
Leopold (1830–1852)
720. 2 gulden 1846, AKS 91
Bavorsko
Maxmilián I. (1598–1651)
721. Tolar 1628, Madona, Witt. 898C
Ludwig I. (1825–1848)
722. 2 gulden 1846, AKS 77, n. škr.
723. 2 gulden 1847, AKS 77
724. 2 gulden 1848, AKS 77, dr. hr.
Maxmilián II. (1848–1864)
725. Tolar 1860, spolkový, AKS 149
72
M ince celého sv ě ta
726
726
728
Brandenburg - Ansbach
Johann Friedrich (1667–1686)
726. 2/3 tolaru 1677, Dav. 308
-1/1
6 000,-
-1/1-
4 000,-
Hessen - Kassel
Friedrich II. (1760–1785)
727. Tolar 1766 FU, C 82, nep. vada mater. 27,87 g
Hohenlohe
Ludwig Friedrich Karl (1765–1805)
728. Tolar 1770 SNR, Dav. 2352
-1/1- 15 000,-
Kolín město
729. Tolar 1567, de Mey 530, 29,11 g
-2/2
1 500,-
730. 2/3 tolaru 1678, Dav. 621, dr. vada mater.
-1/1-
1 800,-
731. 2/3 tolaru 1688, Dav. 621
-1/1-
1 800,-
Lübeck - biskupství
August Friedrich (1666–1705)
Prusko
Friedrich Wilhelm IV. (1840–1861)
732. Tolar 1859 A, spolkový, KM 471
1/1
400,-
73
M ince celého sv ě ta
Wilhelm I. (1961–1888)
733. Tolar 1866 A, spolkový, KM 494
1/0
500,-
Sasko
Friedrich III. Georg a Johann (1500–1507)
734. Schreckenberger b.l., SJ 4419, nad hlavou anděla „T“
735. Schreckenberger b.l., SJ 4419, nad hlavou anděla „+“
736. Schreckenberger b.l., SJ 4419, nad hlavou anděla hvězda
-1/1-
-1/1-
-1/1-
1 500,1 500,1 500,-
-1/1-
4 500,-
August (1553–1586)
737. Tolar 1554, Annaberg, de Mey 989
Anton (1827–1836)
738. Tolar 1832 S, KM 1120
1/0
600,-
Sasko - Gotha - Altenburg
Friedrich I. a bratři (1675–1680)
739. 2/3 tolaru 1679, Dav. 855
-1/1-
3 000,-
1/1
2 200,-
1/0
1 000,-
1/0
6 000,-
-1/1-
6 500,-
Württemberg
Wilhelm I. (1816–1864)
740. 2 gulden 1847, AKS 75
Karl (1864–1891)
741. Tolar 1871, vítězný, AKS 132, n. škr.
N ě m e c k o - c í s a ř s t v í (1873–1918)
742. 50 pfennig 1901 A, J15
743
Polsko
Zikmund III. (1587–1632)
743. Tolar 1630, Bydgošť, Kop. 1383, 28,60 g, vryp, dr. škr.
Gdaňsk
744. Gulden 1923
1/1
400,-
74
M ince celého sv ě ta
745
Rusko
Pavel I. (1796–1801)
745. Rubl 1798, Uzd. 1279, 21,01 g
1/1
3 500,-
Srbsko
Petr I. (1903–1918)
746. 5 dinar 1904, 100 roků dynastie
-1/1-
500,-
2/2-
1 200,-
Španělské nizozemí
Filip II. (1555–1598)
747. Ecu 1574, Brabant Antverpy, 33,25 g, Dav. 8634, dr.vryp
748
Švédsko
Christina (1632–1654)
748. Tolar 1643 A-G, Dav. 4525, 28,53 g
-1/1
10 000,-
75
BA N K OV KY
ČSR
749. 1000 korun 1902, tištěný kolek
2/2
400,-
750. 100 koruna 1912 + kolek
0/0
800,-
751. 20 Kč 1919, serie P
2/2
1 500,-
752. 100 korun 1920, serie Ar, neperf.
3/3
1 000,-
753. 100 Kč 1931, serie L, neperf.
1/1
600,-
754. 500 Kč 1929, serie D, neperf.
1/1
1 000,-
755. 500 Kč 1929, serie H, neperf.
1/1
1 000,-
756. 100 Kč 1932, serie A, neperf.
2/2
1 500,-
757. 1 000 Kč 1932, serie B, neperf.
2/2
1 500,-
2/2
20 000,-
759. 5 koruna b.l., přetisk ruční
2/2
400,-
760. 10 korun 1942, 20 korun 1944, obě serie A, neperf.
N
300,-
761. 50 korun 1944, serie A, neperf.
N
400,-
758. 5 000 Kč 1920, serie B, neperf.
R
Protektorát Čechy a Morava
762. 100 korun 1940, serie B, I. vydání, neperf.
N
500,-
763. 500 korun 1942, serie E, neperf.
2/2
300,-
764. 1 000 korun 1942, serie D, I. vydání, neperf.
1/1
500,-
765. 5 000 korun 1944, serie A, neperf.
-1/1-
1 000,-
766. Terezínské poukázky 1 K - 100 K, 1943, kompletní, 7 ks
N
1 400,-
767. Terezínské poukázky 1 K - 100 K, 1943, kompletní, 7 ks
N
1 500,-
768. 500 korun 1944, serie AB, poukázka, neperf.
2/2
800,-
769. Sada 1953, 7 ks, neperf., české
N
400,-
770. Sada 1958–1961, 7 ks, neperf.
N
300,-
771. Sada 1970–1989, 7 ks, neperf.
N
1 400,-
772. Sada 1993, kolkované, 4 ks, neperf.
N
2 100,-
ČSR
76
MEDAILE
Habsburská
monarchie
Karel VI.
773. Korunovační medaile 1711, Frankfurt, Ag 43 mm, 29,64 g,
Nov. F25a, Mont. 1372
0/0
10 400,-
1/1
10 000,-
0/0
1 500,-
1/0
600,-
0/0
300,-
Marie Terezie
774. Korunovační medaile 1743 v Praze, Ag 44 mm, 34,98 g,
Nov. XIII G IV b, dr. škr. a dr. hr.
773
774
Leopold II.
775. Medaile na korunovaci římského císaře 1790 ve Frankfurtu,
Sn 47,5 mm, sig. Reich
František II.
776. Jeton na holdování v Haliči 1796, Ag 20 mm, 2,26 g, Nov. N3b
Ferdinand V.
777. Žeton na korunovaci v Praze 1836, Ag 20,5 mm, 5,45 g a 18,5 mm, 3,27 g
77
medaile
778
778
787
780
780
František Josef I.
778. Svatební medaile 1854, Ag 56 mm, 79,93 g, sig. Lange, Hauser 297, n. škr.
0/0
13 000,-
779. Jeton na korunovaci 1867 v Budapešti, Ag 23,5 mm, 5,47 g
1/0
500,-
780. Medaile muzeum řemesel Brno 1873, Ag 37 mm, 24,24 g
0/0
4 000,-
781. Br medaile SIGNUM LAUDIS s korunkou, bez stuhy, Barac 289
0/0
350,-
782. Medaile 100 let Tirol (1809/1909), portrét FJI a Františka I.,
Ag 45 mm, 40,0 g, sig. Neuberger a Prinz, n. hr.
0/0
2 200,-
783. Medaile za chov koní, Ag ovál 42x50 mm, 33,44 g, ouško, dr. škr., sig. Jauner
1/1
1 000,-
784. Medaile za věrnost 1866 Tiroly, Ag 31 mm, s ouškem, 13,93 g, dr. škr.
1/1
2 500,-
785. Malá stříbrná za statečnost, Ag 31 mm, s ouškem, 17,87 g, sig. Kautsch, n.hr.
1/0
500,-
786. Velká stříbrná za statečnost, „FORTITVDINI“ I. třída,
sig. Kautsch, Ag 40 mm, 17,81 g, bez stuhy, Měř. 5 XII C
0/0
1 300,-
0/0
11 500,-
Karel I.
Střelecké medaile
Jičín
787. 4. moravské střelby 1891, Ag 36 mm, 18,56 g, Hauser 5165
78
medaile
791
791
788
793
793
795
Jihlava
788. V. moravské střelby 1894, Ag klipa 40 mm, 24,24 g, arc. Rainer
0/0
8 000,-
0/0
1/1
1/1
3 000,3 000,10 500,-
1/1
1/1
1 500,6 700,-
0/0
3 100,-
0/0
18 000,-
Vídeň
789.
790.
791.
Slavnostní střelecké závody 1897, protektor starosta Lueger,
Ag klipa 32x33 mm, 20,61 g, orig. ouško a orig. etue
Kapslové střelby 1898, Ag 37 mm, 24,88 g, sig. Scharff
Kapslové střelby 1898, Ag 37 mm, 24,95 g, sig. Scharff
Baden
792. Medaile IX. dolnorakouské střelby 1899, protektor arc. Rainer,
Ag 37 mm, 23,79 g, sig.Pawlik
793. Jubilejní 1908 ve Vídni, Ag 38 mm, 26,90 g, sig. Schafer, Hauser 5314
Admont
794. Střelecké slavnosti 1912, protektor Max Gerstle, Ag 34 mm,
13,68 g, Hauser 5349
Sterzing
795. Medaile na výroční slavnost (1809/1909), Ag 46 mm,
29,92 g, sig. Christlbauer, orig. etue
79
medaile
Lipsko
796. VIII. německé střelby 1884, Ag klipa 37 mm, 27,53 g
-1/1
1 800,-
1/1
2 200,-
1/1
1 700,-
0/0
200,-
1/1
200,-
0/0
300,-
1/1
250,-
1/1
5 500,-
Weiblingen
797. XI. střelby 1910, Ag 40 mm, s ouškem, 26,38 g
Bieberach
798. Medaile na 50 let střeleckého spolku 1905,
Ag 40,5 mm, s ouškem, 21,82 g, dr. hr.
Medaile podle
autorů
Kužel
799. 20 let republiky, X. všesokolský slet 1938, Ag 35 mm, 13,50 g
Láska
800. Jan Masaryk k udělení doktorátu Brno 1948, Br 60 mm
Straka Jan
801. Medaile na zvolení prezidenta Ludvíka Svobody, Br postříbřená 70 mm, etue
Šejnost
802. V. Pospíšil, guvernér Národní banky k 60. narozeninám, 1933, Br 70 mm, Šindelář
803. 150 let Moravského muzea (1818–1968), Ag ovál 103x70 mm,
558 g, punc. 900/1000, orig. etue
803
80
medaile
807
Španiel
804. TGM, České slovo 1930, Ag 35 mm, 15 g
0/0
200,-
Zeman
805. Napoleon Bonaparte, 200.výročí narození 1969, Zeman 1,
Tombak 60 mm, etue
1/1
250,-
806. Brno – novému občánku 1971, Tombak 50 mm, etue, Zeman 3
0/0
100,-
0/0
5 000,-
1/0
350,-
Medaile podle osobností
Kopal Karel, plukovník
807. Medaile na odhalení pomníku u Znojma 1853, Ag 65 mm, 114,52 g
TGM
808. Medaile k 85. narozeninám 1935, Ag 32 mm, 14,90 g, lesklá a matová, 2 ks
809. Medaile k 85. narozeninám 1935, Ag 42 mm, 29,87 g, matová
1/1
350,-
810. Medaile k 85. narozeninám 1935, Ag 60 mm, 79,29 g, etue
1/1
1 000,-
811. Úmrtní medaile 1937, Ag 50 mm, 53,80 g, orig. etue
1/1
800,-
812. Úmrtní medaile 1937, Br 80 mm, orig. etue
0/0
300,-
813. Medaile k 30. výročí republiky (1948), Br 80 mm, sig. Chromek, Floss 69, etue
0/0
500,-
Svatý Václav
814. Medaile k milenium 1929, Ag 40 mm, 30 g
1/0
600,-
815. Medaile na dokončení chrámu sv. Víta, Br 70 mm, orig. etue
0/0
5 000,-
816. Medaile na dokončení chrámu sv. Víta,
Ag 70 mm, 122,25 g, punc. 987/1000, orig. etue
1/1
15 000,-
0/0
3 100,-
Špork F. A.
817. Lovecká medaile 1723, Ag 27 mm, 4,22 g, Don. 3920, n. hr.
81
medaile
815
816
Ostatní medaile a vyznamenání
Morava
818. Medaile záslužná za zemědělství pro markrabství Morava, něm. opis,
Ag 40 mm, 29,95 g, sig. AS
1/1
1 000,-
1/1
300,-
1/1
300,-
Brno
819. V. mistrovství Brna v cyklistice 1891, III. cena, Ag 30 mm, 10,10 g, ouško
Jihlava
820. Schlarafie Br 35 mm s ouškem, založeno 1596?
82
medaile
821
Olomouc biskupství
821. Intronizační medaile 1740, Jakub Arnošt (1738–45),
Ag 73,3 mm, 81,5 g, Taul 189, m. o.
-1/1-
2 500,-
ČSR
822.
823.
824.
825.
Vyznamenání „Za zásluhy o výstavbu“, Ag I. vydání č. 0678, orig. etue
Čs.revoluční medaile, Br 41 mm, české vydání, stuha
Pamětní medaile dobrovolce 1918–1919, Br 36 mm, stuha + odznak
Čs.medaile za vítězství, sig. Španiel, Br 35 mm, stuha, Nov. 7a
1/1/1 2 000,1/1
300,1/1
350,1/1
500,-
Belgie
826. Medaile „YSER“ 18. 10. 1918, Br, Barac 131
1/1/1
500,-
1/1/1
600,-
1/1
600,-
-1/2
500,-
Francie
827. Ag medaile „Za disciplinu 1870“, modrý smalt, Barac 223
Peronne, město
828. Medaile erb města, 14 řádkový nápis, významné události 1190–1536,
Ag 45 mm, 50,87 g, sig. Stern, dr. škr.
Itálie
Florencie
829. Astrolog. medaile Cosimo III. Medici, Br 35 mm, opravená dírka
Liechtenštejnsko
830. Medaile k 50 letům vlády knížete Johanna II. 1908, Br 36 mm, orig. stuha
1/1/1
500,-
1/1
500,-
Lotrinsko
Nikolas (1470–1473)
831. Suitní Cu medaile b.l. (okolo 1700) od Saint-Urbaina (1658–1738),
46 mm, Rauch 76/2033
83
medaile
Německo
Bachofen
832. Svatební medaile 1895, Ag klipa 35x44 mm, 32,06 g
1/1
2 500,-
0/0
2 200,-
1/0
600,-
Ulm
833. Medaile na dokončení mostu přes Dunaj, Ag 34 mm, s ouškem,
15,12 g, sig. Miller
Uhry
Emerich Esterhazy
834. Církevní Ag medaile 1738, 24 mm, 4,07 g, 84
SEZNAM VYDRAŽENÝCH POLOŽEK
69. aukce Dukát s. r. o. ze dne 13. 6. 2013
1
3 300
113200
152360
205400
283460
344160
2
7 000
114360
153
2 200
206400
28590
345160
3 11 000
115150
154170
210400
286120
346140
4
5 500
116300
155220
212400
287240
347160
5
4 200
117180
157130
214400
288240
348160
6
6 000
118220
158250
215350
291220
349160
7
9 000
120130
159400
216400
29250
350130
8
6 500
121200
160650
217400
29350
351150
9
5 600
122150
161400
218360
294580
352130
10
4 500
123320
162600
219550
295400
353150
11
7 500
124380
163420
220
2 200
29660
354190
23
3 000
125320
164420
221500
29880
355120
24
3 500
126260
165700
223350
299340
356120
25
3 000
127
4 200
166900
224350
300320
361130
26
3 000
128800
167800
225420
301110
362550
27
3 000
12960
169650
226440
302180
36350
28
3 000
130550
171500
227550
308460
364100
29
3 000
131
1 000
173280
228650
30950
365260
30
3 500
133220
174400
229600
311130
367160
31
3 100
13470
175250
254
4 800
312260
36880
32
3 000
13580
176250
255
1 600
317100
369130
33
3 400
136170
179300
256
2 000
320
1 150
37080
34
3 500
137240
180300
258
1 900
321
1 300
376100
41
6 000
138180
181400
259
1 700
322110
378250
47
350
139220
182350
260
2 700
323340
379180
49
300
140160
183600
261
1 600
32470
380500
61
400
141440
184400
262950
32590
382280
74
350
142100
187400
263
1 900
328600
383280
92
220
143320
190500
264800
330100
38485
94
250
144130
193400
265800
331220
38560
95
200
14550
194400
266700
33270
38690
103130
14680
195400
267600
33380
387100
104300
14790
198300
269650
33480
390180
2 400
148220
199400
279500
335420
39190
110720
149280
200440
280500
336100
393260
111300
150170
202400
281500
33890
39590
112320
151130
203400
282220
33980
396400
109
85
seznam vydra ž en ých polož ek
397440
44290
48690
534120
58150
626110
398400
44390
487100
535220
58250
62780
399600
444100
488130
536130
583130
628110
400110
445100
489150
53740
584220
62980
401500
446200
49070
53890
585120
630110
402260
447150
491400
539240
586120
63180
403550
448130
49270
540280
58880
632110
404500
449160
493150
541220
589160
63380
407180
450190
49560
54260
590180
63480
409110
451110
496140
543130
593240
63580
410110
452170
497220
544220
594170
636100
411130
453150
498320
54550
595240
63780
412150
454200
499100
546240
59680
638110
41360
455220
500150
547280
597170
639120
414350
456140
501140
548700
598170
640
2 800
415220
457140
502220
549850
599220
641
3 000
416200
458170
503260
550240
600220
642
7 200
417260
459160
50450
551340
601200
643
3 800
418300
460220
50550
552440
602180
644110
419220
461200
506200
553440
603160
645110
420800
462150
507240
554440
605440
646100
421420
463150
508110
55530
606460
64780
422800
46465
509100
560120
607420
648100
423480
46580
510120
561220
608360
649100
424150
46680
511110
562200
609500
650110
425800
46750
512100
563220
61080
651130
427500
46870
51370
564140
612120
652140
428170
47150
514500
565220
613120
653190
429120
474240
515550
566460
614100
654110
43080
475130
516400
56750
615100
655700
432100
476
1 100
517250
568130
616110
656
43370
477
1 000
51890
569110
617100
65780
43470
478
1 000
519110
572160
61880
658110
435110
479800
52070
573100
619160
659110
436110
480
1 100
521360
574440
62080
660110
43760
481800
522380
575460
621110
661110
43880
482
1 100
52670
576300
62280
662110
43990
483
1 200
527100
57770
62380
663110
44080
484100
52950
57850
624110
664340
44180
485110
533190
58090
62580
665110
3 000
86
seznam vydra žen ých položek
666110
707480
750800
791300
834130
875200
667
2 000
708340
751850
792400
835250
876120
668240
709320
752800
793230
83690
87790
66970
71090
753750
794500
83790
878190
670600
711100
755400
795
1 000
838130
879340
67180
714
1 300
75670
79680
839140
880
672190
71550
75780
79750
84090
881420
673140
716
3 200
75850
798100
841110
882500
674170
717210
759700
79950
842110
883
675
2 200
71890
760300
801110
843140
884850
676
1 800
719500
761190
803110
845280
885650
677140
720300
762170
80460
846100
886450
678
1 800
72150
763200
805150
84790
887460
679750
72250
764130
806300
84890
888850
680620
72450
76570
807130
849100
889
681140
725330
766110
808250
85090
890850
682180
726650
767110
809160
85180
89150
683300
727280
768120
810140
85290
892120
684220
728550
769120
811180
853180
893190
685150
729320
770100
812150
854150
895130
686130
730420
771110
813160
855100
89680
68890
731220
772140
814110
856100
897140
68990
732130
773160
815110
857100
899300
69080
733100
774110
817120
858190
900160
691
1 900
734100
775110
818140
859120
901190
692500
735140
776120
819110
860120
902200
693250
736130
777160
820120
861120
903220
694440
737130
778100
821110
862150
904150
69550
738110
779110
822120
863180
905
696300
739100
780120
823120
864140
906170
697150
74080
781160
824120
865120
907150
698420
741120
782160
825100
866130
90850
699700
742150
783750
826110
867120
909100
700220
743170
784250
827100
868180
910240
701460
744550
785850
828190
869180
91150
702150
745400
786450
829120
870
1 500
91260
703550
746300
787450
83090
871300
91370
704300
747300
788750
831100
87280
914170
705550
748850
789950
832160
873120
915140
706
749
790320
833150
874160
916420
1 200
1 100
1 200
1 500
1 400
1 200
seznam vydra ž en ých polož ek
87
91780
958
200
1002420
1044100
1099130
1148130
918150
959
300
1003140
1045220
1100200
1149180
919120
960
220
1004140
1046260
1101300
115050
920100
961
200
100580
1047270
1102190
1151130
92140
962 1 100
1006110
1048 1 550
1103440
1152150
922280
963
900
1007220
1049600
1104180
1153110
923130
964
650
1008110
1050450
1105200
1154190
924130
965
850
1009150
1051700
1106240
1155110
92570
966
550
1010300
1052850
1107380
1156340
926550
967
420
1011300
1054650
1108190
115770
92790
968
500
1013130
1055500
1109180
1158150
928100
969
380
1014130
1056800
1110180
1159320
92980
970
340
1015110
1057600
1111200
1160150
930100
971
260
1016160
1058800
1112190
1161150
93180
972
240
1017150
1059600
1113170
1163500
932300
973
300
1018110
106070
1114170
1164200
933300
974
200
102060
1062120
1115190
1165750
934200
975
260
1021110
106380
1116150
1166280
935200
976
220
1022110
106680
1120320
1170850
936500
977
280
1023110
106780
1121360
1171100
937420
978
250
1024260
1068170
1122260
117280
938500
979
200
1025220
1069100
1123150
1173260
939210
980
250
1026320
1070250
1124240
1174600
940300
981
380
102770
1071250
112580
1175120
941190
982
200
1028240
1072400
1126160
117660
942460
983
280
102970
1073400
1127320
117780
943150
984
200
103090
1074800
112860
1178190
944400
985
250
1031120
1076400
1130260
1179100
945350
986
220
1032170
1079400
1131100
1180120
946210
987
240
1033260
1080400
113280
118750
947260
989
260
1034340
1081440
1133500
1188340
948280
990
250
103590
1082400
1138200
1189240
949220
991 1 850
1036240
1085480
1140420
1190240
950340
992 1 800
1037140
1087400
1141200
1191450
951360
994
800
1038110
1091 1 000
1142100
1192240
952200
995 1 600
1039130
1092 1 200
1143160
953260
996
800
1040200
1093 1 200
1144240
955240
997
800
1041130
1096 1 400
1145260
956250
1000700
1042100
1097100
114650
957240
1001200
1043100
1098110
1147280
88
POZNÁMKY
Navštivte náš internetový obchod
www.dukat-mince.cz
Dukát 1923, jubilejní
Dukát 1915
Most Písek
Most Stříbro
Koruna 1893
Zlatník 1875-92
Foto: nume.cz
Sazba: Miloslav Vymazal
Tisk: Europrinty, spol. s r.o., Kyjov
Download

BRNO • 30. 11. 2013