BRNO • 27. 4. 2012
Navštivte naši prodejnu
mincí, medailí, bankovek a ostatního
ORLÍ 20, 602 00 BRNO
telefon (fax): 542 221 124
www.dukat-mince.cz
[email protected]
Pondělí, úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Otevřeno:
9.30–12.00 13.00–17.00 hodin
Zavřeno
9.30–12.00 13.00–17.00 hodin
9.30–13.00 hodin
Na této adrese je též sídlo firmy, příjem mincí do aukce,
veškerá korespondence, úhrada za aukční zboží atp.
Tě š í m e s e n a Va š i n á v š t ě v u
Dukát spol. s r. o.
Orlí 20 • 602 00 BRNO
pořádá
27. 4. 2012
66. dražbu
mincí, medailí, bankovek
KORESPONDENČNÍ
Dražba pouze na písemné limity –
uzávěrka 26. 4. 2012 do 24.00 hod.
2
Vážení přátelé,
předkládáme 66. aukční katalog pro korespondenční aukci.
Katalog pro tuto aukci je zdarma.
Pro letošní rok připravujeme sálovou aukci na den:
27. 11. 2012
Dále vás zveme k návštěvě našeho stánku na výstavě SBĚRATEL (společně s námi vystavuje
Aukční dům H. D. RAUCH z Vídně) a to 1. a 2. 6. 2012 v Bratislavě a 6.–8. 9. 2012 v Praze, dále na
numismatický veletrh NUMISMATA 14. a 15. 4. 2012 ve Vídni.
Děkujeme za Vaši přízeň, přejeme mnoho sběratelských úspěchů a těšíme se na další
spolupráci.
Ivan Chládek
3
Obsah:
Pořadí Strana
Mince
– zlaté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– antické . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– české . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– církevní a rodové . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mince
– československé a slovenské . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– světa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– habsburské monarchie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– sady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bankovky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medaile
– habsburské monarchie a ostatní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1– 56 7
57– 97 9
98– 114
12
115– 124
13
125– 283
284– 548
549–1087
1088–1178
1179–1219
14
18
27
40
43
1220–1301
45
Použitá literatura:
HAL
– Halačka: Mince zemí koruny české
KM
– Standart catalog of world coins
C
– Cach: Nejstarší české mince
K
– Kankelfitz: Römische Münzen
Nov– Novotný: Papírová platidla ČSR
SJ
– Saurma Jeltsch
Hus
– Huszar: Münzkatalog Ungarn
Rauch
– Aukční katalogy fy Rauch Vídeň
Höl.
– Höllhuber: XV krejcar císaře Leopolda I.
SM
– Smolík: Pražské groše
ŠM
– Šmerda: Denáry české a moravské
KOP
– Kopicky: Katalog typow monet polskich
HER
– Herinek: Österreichische Münzprägungen
DAV
– Davenpart: Europen Crowns
UZD
– Uzdenikov: Monety Rossii
CHJ
–C
hvojka: Pražské groše Ferdinanda I.
Nov
–N
ovák: Korunovace a korunovační ražby Habsburské monarchie
SV
– S uchomel + Videman: Mincovnictví olomouckých biskupů
J
– Jaeger: Die Dentschen Münzen zit 1871
4
D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A
DUKÁT, spol. s r.o., Orlí č. 20, 602 00 Brno, IČO 47913011, zastoupená jednatelem Ivanem
Chládkem (dále jen dražebník), vyhlašuje konání
dobrovolné, společné dražby movitých věcí,
která se uskuteční ve znění zákona č. 26/2000 Sb. – o veřejných dražbách (dále jen zákon),
ve pátek 17. dubna 2012.
I.
Popisy jednotlivých movitých věcí, které jsou předmětem dražby, označení stavu jejich zachovalosti
a stanovení nejnižších podání, která jsou zároveň cenami odhadními, jsou uvedeny v dražebním
seznamu.
Dražebník určuje pořadí, v němž budou jednotlivé věci draženy.
II.
Prohlídka movitých věcí předaných do dražby se uskuteční:
– v numismatické prodejně dražebníka na Orlí č. 20 v Brně ve dnech 23. 4. a 26. 4. 2012 od
10.00 d o 12.00 hod. a od 13.00 do 17.00 hod.
Při prohlídce věcí jsou účastníci prohlídky povinni dbát pokynů dražebníka nebo jeho zaměstnanců.
III.
Stanovení příhozů:
Vyvolávací cena
Kč
Kč
do
od
od
od
100 5
101 do 200
201 do 500
501 do 1.000
Příhoz
10
20
50
Kč
Vyvolávací cena
Kč
od 1.001 do 2.000
od 2.001 do 5.000
od 5.001 do 20.000
od 20.001 1.000
Příhoz
100
200
500
IV.
Fyzickým osobám, které se zúčastní dražby zasláním písemných limitů (dále jen limitenti), budou vydražené věci zaslány na dobírku poštou do vlastních rukou s doručenkou. K ceně dosažené vydražením bude připočítána 15 % odměna pro dražebníka a poštovné.
Celkové částky se zaokrouhlují na celé Kč.
Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením. Platba směnkou je nepřípustná.
..............
Dr a ž ební ř á d
1. Účástníci dražby
Účastníky dražby mohou být pouze osoby fyzické a právnické způsobilé k právním úkonům, účastníkem dražby může být vždy stát (odst. 1, 2 § 3 zákona).
Účastník dražby se může dát v dražbě zastupovat zástupcem na základě písemné plné moci s úředně
ověřeným podpisem, za účastníka dražby může jednat prokurista.
Účastníky dražby nesmějí být osoby, které nemohou nabývat vlastnictví a práv k předmětům dražby
(zákon č. 219/1995 Sb. - devizový zákon) a osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs.
Účastníkem dražby se stane každá osoba, která na výzvu dražebníka doloží svou totožnost (odst. 2
§ 23 zákona), popřípadě své oprávnění jednat za účastníka dražby, odevzdá řádně vyplněnou přihlášku
na zápis do seznamu účastníků dražby včetně čestného prohlášení, že není osobou vyloučenou z dražby
a zakoupí vstupenku.
5
Dražební číslo bude účastníkům dražby vydáno pouze po splnění předcházejících povinností.
Limitenti jsou povinni zaslat společně s písemným limitem vyplněnou přihlášku na zápis do seznamu
účastníků dražby a čestné prohlášení, jinak je limit neplatný.
Tiskopis přihlášky a čestného prohlášení je přílohou dražebního seznamu.
Dražbě může být přítomna každá osoba, která zaplatila vstupné.
Účastníci dražby a ostatní přítomní na dražbě jsou v průběhu jejího konání povinni nerušit průběh
dražby chováním odporujícím dobrým mravům.
2. Průběh dražby
Dražba se zahajuje prohlášením licitátora, že zahajuje dobrovolnou, společnou dražbu movitých věcí.
Dražbu jednotlivých věcí v pořadí, tak jak jsou uvedeny v dražebním seznamu, zahajuje licitátor
vyvoláním pořadového čísla a vyvolávací ceny v Kč. Popis dražené věci, včetně stavu zachovalosti je
uveden v dražebním seznamu a proto není součástí vyvolání licitá­tora.
Draží se od vyvolávací ceny, případně od předposledního písemného limitu. Dražba je anonymní,
účastníci oznamují svou nabídku zvednutím čísla. Za limitenty draží určený zaměstnanec dražebníka.
Draží se pokud účastníci dražby činí vyšší podání. Licitátor udělí účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší
podání příklep tím, že oznámí jeho číslo a dosažené nejvyšší podání. Učiněným podáním je účastník
dražby vázán. Učiní-li několik účastníků dražby současně podání a nebylo-li učiněno podání vyšší, rozhodne licitátor o tom, komu z nich příklep udělí.
Nebylo-li učiněno nejnižší podání a je-li dán písemný souhlas vlastníka dražené věci, sníží licitátor
nejnižší podání o částku sjednanou ve smlouvě o provedení dražby.
Udělením příklepu je dražba ukončena.
Nebylo-li při dražbě učiněno ani nejnižší podání nebo nebylo-li učiněno nejnižší podání ani po jeho
snížení, licitátor dražbu ukončí slovem „zpět“.
Vyvoláním posledního pořadového čísla, resp. jeho vydražením, celková dobrovolná společná dražba
movitých věcí končí.
3. Úhrada ceny dosažené vydražením
Vydražitel, který je přítomen dražbě, je povinen uhradit cenu dosaženou vydražením včetně odměny
pro dražebníka ihned po udělení příklepu poslední věci, kterou vydražil, nejpozději však do jedné hodiny po celkovém ukončení dražby.
Limitenti uhradí cenu dosaženou vydražením včetně všech příplatků při doručení poštovní zásilky.
Nepřevzetí vydražené věci je považováno za zmaření dražby. Dražebník je oprávněn vyúčtovat účastníkovi dražby, který dražbu zmařil, veškeré náklady, které mu touto zmařenou dražbou vznikly.
Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit.
4. Nabytí vlastnictví k vydražené věci
Do předání vydražené věci vydražiteli má dražebník práva a povinnosti schovatele věci. Uhradí-li
vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby
k okamžiku udělení příklepu.
Převzetí vydražené věci je vydražitel povinen potvrdit podpisem v protokolu o provedení dobrovolné,
společné dražby, který je současně potvrzením o nabytí předmětu vlastnictví. Limitentům bude protokol
zaslán společně s vydraženými věcmi a jejich podpis na kopii protokolu uloženého u dražebníka nahradí
vrácená a podepsaná poštovní doručenka.
Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z navrhovatele na vydražitele dnem předání předmětu
dražby, v týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem
dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost
za škodu vydražitel.
5. Reklamace
Od přímých účastníků dražby přijímá dražebník reklamace pouze do zahájení dražby. Limitenti mohou reklamaci uplatnit do tří dnů po převzetí zásilky. Reklamované věci jsou povinni vrátit zpět v cenném psaní bez dobírky, pojištěném na cenu zásilky. O oprávněnosti reklamace rozhoduje dražebník.
Podle odst. 1 § 63 zákona navrhovatel (majitel věci nebo osoba, která dala věc do dražby) odpovídá
za vady předmětu dražby, které mu byly či měly být při podání návrhu na provedení dražby známy a neupozornil na ně včas dražebníka ve smlouvě o provedení dražby.
6
6. Ostatní ujednání
Zahraniční účastníci dražby jsou při vývozu numismatického materiálu do zahraničí povinni opatřit si
osvědčení podle zákona č. 71/1994 Sb. – o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. Tato osvědčení
vydává např. Moravské muzeum v Brně a Národní mu­zeum v Praze. Osvědčení není nutné na vývoz
mincí vydaných po roce 1953, medailí a vyznamenání vydaných po roce 1918.
Soupisy podaných přihlášek na zápis do seznamu účastníků dražby, písemné limity a osobní údaje
o navrhovatelích dražby podléhají obchodnímu tajemství dražebníka a účastníci dražby nejsou oprávněni do nich nahlížet.
..............
Kvalita mincí – překlad českých zkratek
Münzenqualität – Ü
bersetzung der tschechischen Abkürzungen
ČeskyDeutsch
b.l.
bez letopočtu
ohne Jahreszahl
b.z.
bez značky
ohne Marke
dírkadírka
Loch
hr.hrana
Randfehler
just.justýrovaný
justiert
malýmalý
klein
m.o., st.
Henkelspur
měl ouško
napr.naprasklý
schrötlingsriss
ned., nedor. nedoražený
Unanschag
o.ouško
Henkel
okr.okraj
Rand
opr.opravený
repariert
opr. dírka
opravená dírka
gestopftes Loch
škr. škrábnutý
Kratzer
úh. úder
úhoz, úder
Schlag
vada mat.
vada materiálu
Schrötlingsfehler
vlas.vlasový
Haarstrich
Proof
ražba z leštěných razidel
polierte Platte
0
ražební lesk
Stempelfrisch
1krásný
Vorzűglich
2
sehr schön
velmi zachovalý
3zachovalý
schön
7
M I N C E Z LAT É
Československo
1.
Dukát 1923, sv. Václav, 2x vryp a hrana
2.
Dukát 1924, sv. Václav, dr. hr. a vryp
3.
Dukát 1924, sv. Václav, n. hr.
4.
Dukát 1925, sv. Václav
5.
Dukát 1925, sv. Václav, ouško, 3,63 g
6. Dukát 1935, sv. Václav, dr. stopa po zavěšení
1/1
1/1
0/1
2/2
1/1
2/1
3 200,3 200,4 000,3 200,3 500,3 200,-
-1/1
3 000,-
-1/1
2/1-
4 500,3 500,-
-1/1
-1/1
1/0
3 000,3 000,3 500,-
-1/1
-1/1
3 200,3 000,-
1/0
1/1
1/0
-1/1-
0/0
1/0
1/0
1/0
0/0
1/0
-1/1
0/0
0/0
8 000,3 200,3 000,3 000,3 000,3 500,3 000,3 500,3 100,3 000,3 000,3 800,3 100,-
Rusko
7.
5 rubl 1899, v rámečku, 5,80 g
Habsburská monarchie
Josef II. (1765–1790)
8.
Dukát 1787 A, dr. škr.
9.
Dukát 1786 G, dr. zvlněný
František II. (1792–1835)
10.Dukát 1830 E, s ouškem, 3,75 g
11.Dukát 1830 E, dobře opravená stopa po oušku
12.Dukát 1835 B, orel, perfektně opravená stopa po oušku
Ferdinand V. (1835–1848)
13.Dukát 1839 B, orel, zvlněný
14.Dukát 1847 A, dobře opravená stopa po oušku
František Josef I. (1848–1916)
15.Dukát 1848/1898 A, nep. úhoz
16. Dukát 1855 A
17.Dukát 1881, dr. vrypy
18.Dukát 1888
19.Dukát 1890, n. hr. a n. škr.
20.Dukát 1892
21.Dukát 1894, několik dr. hr.
22.Dukát 1896, nep. škr.
23.Dukát 1909, n. hr.
24.Dukát 1912, n. hr.
25.Dukát 1913, nep.úhoz a nep.hrana
26. Dukát 1914, vlas. škr.
27.Dukát 1915, novoražba
8
28.4 dukát 1915, novoražba
29.4 forint 1870 GYF
30.4 forint 1871 KB, úhozy a hrana
31.8 zlatník 1874
32.8 forint 1873 KB
33.8 forint 1881 KB, nep. vryp
34.10 koruna 1896
35.10 koruna 1897
36. 10 koruna 1905
37.10 koruna 1906
38.10 koruna 1908, jubilejní
39.10 koruna 1909, Marschall
40.10 koruna 1911, dr. škr.
41.10 koruna 1894 KB
42.10 koruna 1897 KB
43.10 koruna 1898 KB
44.10 koruna 1899 KB
45.10 koruna 1901 KB
46. 10 koruna 1904 KB
47.10 koruna 1907 KB
48.10 koruna 1912 KB
49.20 koruna 1892
50.20 koruna 1893
51.20 koruna 1898
52.20 koruna 1892 KB
53.20 koruna 1893 KB
54.20 koruna 1894 KB
55.20 koruna 1902 KB, n. škr.
56. 20 koruna 1905 KB
Mince zlat é
0/0 12 500,-1/1- 4 500,2/2
3 000,1/1
4 500,1/0
4 500,1/0
4 500,1/0
2 500,1/0
2 500,1/0
2 500,1/1
2 500,1/0
2 500,1/0
2 500,0/0
2 500,1/0
2 500,1/1
2 500,1/1
2 500,1/1
2 500,1/1
2 500,1/1
2 500,1/1
2 500,1/1
2 500,1/0
5 000,1/1
5 200,1/1
5 200,1/0
5 200,1/1
5 200,1/0
5 200,0/1
5 200,1/0
5 200,-
9
A NT I KA
Řecko
Ionie. Priene (2. stol. před Kr.)
57.Bronz 20 mm, Sear 4554, Hlava Atheny v přilbě/ Sova stojící na amfóře
2/2-
250,-
2/2
300,-
2/2
700,-
2/2
500,-
2/2
500,-
1/1-
600,-
-1/1
-1/1-
550,600,-
-1/1-
380,-
2/2
450,-
2/1
400,-
Thrace. Deultum. Gordian III. (238–244)
58.Bronz AE 23 mm, pod. Sear 3651, Poprsí s trnovou korunou / Eutycheia
(Felicitas) s herold. tyčí
Řím - republika
Caius Poblicius Malleolus
59.Denár 90 př. Kr., 3,64 g, Crw. 335/3b, Seaby 6, Mars v přilbě / Bojovník
a trofej, okr.
Řím - císařství
Antoninus Pius (138–161)
60. Denár 156–157, Roma – RIC 260, Coh. 1016, TR. POT. XX COS. IIII,
Annona doprava drží kormidlo a modius
Julia Domna (193–217)
61. Denár 193–196, Roma – RIC 538, Coh. 198, VESTA, Vesta sedící doleva,
drží palladium a žezlo
Caracalla (211–217)
62. Denár r. 213, RIC 206, Coh. 221, P.M.TR.P.XVI COS.III P.P.,
Herkules stojící doleva, drží větev a kyj
Elagabalus (218–222)
63. Denár 220, Roma – RIC 42, Coh. 89, P.M.TR.P.III COS.III P.P.,
Stojící Providentia nep. okr.
64. Denár 220, Roma – RIC 40, Coh. 184, P.M.TR.P.III COS.III P.P., Sol
Gordianus III. (238–244)
65. Antoninian 241–243, Roma – RIC 84, Coh.109, IOVI STATORI,
Jupiter drží žezlo a blesky, pozlac.
Volusianus (251–253)
66. Antoninian, Roma – RIC 186, Coh.135, VIRTVS AVGG, Virtus
Postumus (259–268)
67. Billon.antoninian, RIC 311, Cologne, IOVI VICTORI, Jupiter s blesky a žezlem
10
Mince antické
Victorinus (269–271)
68. Antoninian, Colonia Agrippina, RIC 114, Coh.49, INVICTO Sol., Rub nedoražený
1/2
400,-
1/2
1/1-
400,400,-
1/2
350,-
-1/2
280,-
2/1
280,-
-1/1-
250,-
-1/1
300,-
-1/1-
300,-
2/1-
400,-
Tetricus I. (270–273)
69. Antoninian AE, RIC 79, Coh. 55, HILARITAS AVGG, Hilaritas, okr.
70.Antoninian AE, RIC 90, Coh. 75, (LAETI)TIA AVG.N. Laetitia s kormidlem
Tetricus II. (270–273)
71.Antoninian AE, RIC 272, Coh. 97, SPES (PVBLICA), Spes s květinou
Aurelianus (270–275)
72.Antoninian AE, RIC 131, Coh. 113, Mc. Mediolanum, IOVI CONSERVATORI,
Císař přijímá kouli od Jupitera
73.Antoninian AE, RIC 29, Sear 3162, Mc. Serdica, ORIENS AVG.
Sol a dva sedící zajatci
Probus (276–282)
74.Antoninian Cu, Siscia, Roma v chrámu, RIC 739
75.Antoninian AE, Ticinum – RIC 480, Coh. 121, CONCORD MILIT.
Concordie se dvěma polními odznaky, zbytky postř.
76. Antoninian AE, RIC 157, Sear 3238 A, Mc. Roma ADVENTVS AVG.
Císař na koni, vpředu zajatec
Carus (282–283)
77.Antoninian AE, RIC 46, Sear 3388, Mc. Roma, VIRTVS AVGG,
Virtus s oštěpem, opírá se o štít
Carinus (283–285)
78.Antoninian AE, RIC 246, Coh. 15, Mc. Roma AETERNIT AVGG,
Aeternitas stojí doleva, drží fénixe na kouli
-1/2
400,-
Numerianus (263–284)
79.Antoninian AE, RIC 409, Sear 3331, Mc. Roma IOVI VICTORI, Jupiter,
u nohou orel
2/2-
300,-
Diocletianus (284–305)
80.Follis r. 295, Mc. Siscia – RIC 85a, GENIO POPVLI ROMANI,
Genius stojící doleva drží pátera a roh hojnosti
-1/1
500,-
Maximianus Herculius (286–310)
81.Antoninian AE, RIC 621, Sear 3511, Mc. Antioch CONCORDIA MILITVM,
Císař přijímá Viktorii od Jupitera, okr.
82.Follis r. 296, Mc. Siscia – RIC 95b, GENIO POPVLI ROMANI,
Genius stojící doleva, drží patera a roh hojnosti
2/1-
280,-
1/1-
400,-
1/2
280,-
-1/1-
400,-
Galerius (305–311)
83.Antoninian AE r. 295–9, RIC 19b, Sear 3613, Mc. Cyzicus,
CONCORDIA MILITVM, Císař příjímá Viktorii od Jupitera, okr.
84.Follis r. 308–310, Mc. Nicomedia – RIC 54a, GENIO POPVLI ROMANI,
Genius stojí doleva, drží patera a roh hojnosti
11
Mince ANTICKÉ
Licinius I. (308–324)
85.Follis r. 313, RIC 73 – Heraclea, IOVI CONSERVATORI AVGG.,
Jupiter, u nohou orel
2/1-
200,-
1/1-
300,-
-1/1-
450,-
-1/1-
400,-
-1/1-
80,-
-1/2
90,-
Crispus (317–326)
86. Bronz AE 3, r. 320, RIC 147, Mc. Siscia CAESARVM NOSTRORVM,
Opis okolo věnce, uvnitř VOT/X
Delmatius (335–337)
87.Bronz AE 3, RIC 202, Mc. Thessalonica, GLORIA EXERCITVS,
Dva vojáci, dvě standarty, Av – v opisu DALMATIVS
88.Malý bronz AE 4, RIC 266, Siscia, GLORIA EXERCITVS,
Dva vojáci, jedna standarta
Urbs Roma (330–346)
89.Malý bronz 17 mm, městská ražba Siscia, Vlčice s dvojčaty, Sear 3794
Constantius II. (337–361)
90.Malý bronz AE 3/4, Dva vojáci a standarta, Nápis ve věnci, 2 ks
Julian II. (360–363)
91.Bronz AE 3, RIC 414, Siscia, Nápis ve věnci VOT/X/MVLT/XX
1/1-
260,-
1/1-
350,-
1/1
350,-
1/1-
110,-
Iovianus (363–364)
92.Bronz AE 3, RIC 118, Sear 3987, Sirmium VOT/V/MVLT/X,
Nápis ve věnci, patina
93.Bronz AE 2/3, RIC 426, Sear 3987, Siscia VOT/V/MVLT/X,
Nápis ve věnci, okr., patina
Valens (364–378)
94.Malý bronz AE 3, Siscia, SECVRITAS REIPVBLICAE, RIC 7b, Sear 4016
Byzanc
Constantin IX. (1042–1055)
95.Anonymní follis, Sear 1836, Constantinopol, Kristus sedící na trůnu/Nápis
ve třech řádcích
-2/2
240,-
2/2
200,-
4/2
60,-
Manuel I., Comnenus (1143–1180)
96. Misk. follis, zvlněný, Sear 1964, Constantinopol, Anděl sedící
na trůnu/Manuel drží labarum a kouli s křížem
Anonym (1204–1224)
97.Follis, dvojráz, Sear str. 359 C, Thessalonica
12
M I N C E Č E C H, M O R A V Y A S L E Z S K A
Soběslav I. (1125)
98.Denár, C 583, dr. nedoražen
1/1
4 000,-
0/0
150,-
-1/1-
0/0
400,80,-
2/2
250,-
2/-
50,-
-1/-
-1/1-
2/2
50,200,120,-
2/1-
-1/1-
300,350,-
Václav II. (1283–1305)
99.Pražský groš, kopie, Jablonec 1995, Ag 8,9 g
Jan Lucemburský (1310–1346)
100. Pražský groš
101. Pražský groš, kopie Jablonec 1994, Ag 3,81 g
Karel IV. (1346–1378)
102. Pražský groš
Jiří z Poděbrad (1458–1471)
103. Kruhový peníz se lvem
Vladislav II. (1471–1516)
104. Bílý peníz jednostranný
105. Pražský groš, dr. nedoražen
106. Pražský groš, nedoražen
Morava
Nepřiděleno (40. léta 12. stol)
107. Denár, VP 229, dr. okr.
108. Denár, VP 231, 4 hvězdy
Přemysl Otakar II. (1247–1278)
109. Malý brakteát, Cach 938, 0,37 g, perf. ražbou
1/-
1 300,-
2/-
200,-
2/2
-2/2
70,250,-
1/1
150,-
1/0
300,-
Albrecht Rakouský (1428–1435)
110. Haléř, minc. Brno, Sejbal 84, 0,19 g
Lehnice - Břeh
Christian Wolowski (1639–1672)
111. 3 krejcar 1669 CB
112. XV krejcar 1664
Würtenberg - Olešnice
Christian Ulrich (1664–1697)
113. Krejcar 1683
Sylvius Fridrich (1668–1697)
114. 3 krejcar 1676 SP
13
C Í R K EV N Í A R O D OV É RA Ž BY
Olomouc
Leopold Vilém (1637–1662)
115. Krejcar 1651, SV 106
1/1
700,-
1/1
-1/1
1/1
250,250,250,-
1/1
250,-
Karel II. Lichtenstein (1664–1695)
116. 3 krejcar 1669, SV 322, E2/B6
117. 3 krejcar 1670, SV 326, G1/C1
118. 3 krejcar 1670, SV 326, G3/C2
Karel III. Lotrinský
119. Krejcar 1701, SV A3/F2
Salzburg
Matyáš Lang z Wellenburku (1519–1540)
120. 2 fenik, Šm G-C17
-1
50,-
Marcus Sitticus (1612–1619)
121. 1/2 krejcar 1617
1/-
150,-
1/0
200,-
2/2
80,-
2/2
200,-
Johann Ernst (1687–1709)
122. 3 krejcar 1691
Hieronymus (1772–1803)
123. 20 krejcar 1784 M
Ferdinand (1803–1806)
124. VI krejcar 1803
14
M ince československé a slovenské
Č e s k o s l o v e n s k o (1918–1993)
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
5 haléř 1924, replika Kremnica 2000, etue, karta
5 haléř 1926
5 haléř 1930
5 haléř 1932
5 haléř 1955
10 haléř 1929
Sada 10 haléřů 1922–38, kompletní, 17 ks
20 haléř 1925
20 haléř 1947, nep. vryp
25 haléř 1954
50 haléř 1925 a 1927
50 haléř 1926
50 haléř 1953
50 haléř 1969, var. bez teček
Koruna 1937 a 1938
Koruna 1947 Ni 2x a 1953 2x, celkem 4 ks
2 koruna 1973, vlnovka na hraně
3 koruna 1965, 1966, 1968 a 1969
5 Kč 1925, 1926, 2 ks
5 koruna 1927, n. hr. a n. škr.
5 koruna 1928, obě var.
5 koruna 1928, 1929 a 1930
5 koruna 1931
5 koruna 1952 Al, nevydaná
5 koruna 1966, obě varianty
5 koruna 1992
10 koruna 1928 a 20 koruna 1937, vše TGM
10 koruna 1930, 1931 a 1932
20 koruna 1933 a 1934
10 Kčs 1990, TGM, var. RONAI
Sada pamětních mincí 1947–51, 3x 50 Kčs + 5x 100 Kč
10 Kčs 1968, Národní divadlo
25 Kčs 1969, SNP
25 Kčs 1969, Purkyně
50 Kčs 1990, sv. Anežka, var. bez signatury autora
100 Kčs 1974, Jesenský, zkouška
100 Kčs 1972, Sládkovič, zkouška
100 Kčs 1972, Myslbek, zkouška
10 Kčs 1954, 10. výročí SNP
25 Kčs 1954, 10. výročí SNP
10 Kčs 1955, Osvobození
0/0
-1/1-
1/1
0/0
-1/1-
1/0
1/0
2/1-
1/1
2/2
1/1-
-1/1-
0/0
-1/1-
0/0
0/0
1/1
1/1
-1/1-
-1/1-
0/0
0/0
1/1
0/0
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
PP
PP
PP
800,200,150,200,80,150,200,50,2 000,50,50,150,150,400,60,50,60,50,50,600,100,150,100,1 500,100,50,200,250,200,100,300,220,1 500,220,500,500,500,500,300,500,400,-
15
Mince československé a slovenské
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
25 Kčs 1955, Osvobození
10 Kčs 1957, Komenský
10 Kčs 1957, Willenberg
25 Kčs 1965, Osvobození
10 Kčs 1966, Velká Morava
10 Kčs 1967, Istropolitana
25 Kčs 1969, SNP
25 Kčs 1970, Osvobození
50 Kčs 1970, V. I. Lenin
50 Kčs 1971, P. O. Hviezdoslav
50 Kčs 1971, 50. výročí KSČ
100 Kčs 1971, Josef Mánes
20 Kčs 1972, Andrej Sládkovič
50 Kčs 1972, J. V. Myslbek
50 Kčs 1973, Vítězný únor
50 Kčs 1973, J.Jungmann
50 Kčs 1974, Janko Jesenský
100 Kčs 1974, B. Smetana
50 Kčs 1975, S. K. Neumann
100 Kč 1976, Viktor Kaplan
100 Kčs 1976, Janko Král
50 Kčs 1977, Ján Kollár
100 Kčs 1977, Václav Hollar
100 Kčs 1978, J. Fučík
50 Kčs 1978, Kremnica
100 Kčs 1978, Karel IV.
50 Kčs 1978, Zdeněk Nejedlý
50 Kčs 1979, IX. sjezd KSČ
100 Kčs 1979, Ján Botto
100 Kčs 1980, Petr Parléř
100 Kčs 1980, Spartakiáda
100 Kčs 1980, B. Šmeral
100 Kčs 1981, J. Gagarin
100 Kčs 1981, O. Španiel
100 Kčs 1982, Koněspřežná železnice
100 Kčs 1982, Ivan Olbracht
100 Kčs 1983, Karel Marx
100 Kčs 1983, Samo Chalupka
100 Kčs 1983, Národní divadlo
100 Kčs 1984, A. Zápotocký
100 Kčs 1984, Matej Bel
100 Kčs 1984, Jan Neruda
100 Kčs 1985, Petr Brandl
100 Kčs 1985, Helsinky
100 Kčs 1985, Martin Kukučin
100 Kčs 1985, Ján Hollý
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
500,400,500,500,400,800,1 800,500,350,250,250,400,350,250,250,250,300,400,250,350,350,300,500,500,350,500,350,400,450,450,300,300,350,400,300,300,300,300,300,300,300,400,300,300,300,300,-
16
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
Mince československé a slovenské
100 Kčs 1985, Hokej
50 Kčs 1986, Praha
50 Kčs 1986, Levoča
50 Kčs 1986, Český Krumlov
50 Kčs 1986, Telč
50 Kčs 1986, Bratislava
100 Kčs 1986, K. H. Mácha
50 Kčs 1987, Kůň Převalského
100 Kčs 1987, Banícka Akadémia
50 Kčs 1988, Jánošík
100 Kčs 1988, Martin Benka
100 Kčs 1988, Výstava poštovních známek
50 Kčs 1989, Železnice Břeclav–Brno
100 Kčs 1989, 17. listopad
50 Kčs 1990, Svatá Anežka česká
100 Kčs 1990, Čapek
100 Kčs 1990, Velká pardubická
100 Kčs 1990, Bohuslav Martinů
100 Kčs 1991, Antonín Dvořák
100 Kčs 1991, W. A. Mozart
50 Kčs 1991, Parník Bohemia
50 Kčs 1991, Mariánské lázně
50 Kčs 1991, Piešťany
50 Kčs 1991, Karlovy Vary
100 Kčs 1992, Moravské muzeum
100 Kčs 1992, Lidice-Ležáky
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
300,500,300,300,300,300,400,300,400,300,400,400,300,450,400,500,400,400,400,600,300,300,400,400,400,500,-
0/0
1/0
0/0
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
50,50,400,10 000,3 500,4 500,5 000,4 000,1 300,1 200,1 000,1 500,1 000,400,450,350,350,-
Č e s k á r e p u b l i k a (1993–)
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
10 haléř 1996 se sign.autora, 2 a 5 Kč 1994 Winnipeg
20 haléř 1993, obrácený znak, n. škr.
20 haléř 1994 a 1995, oba Hamburg
200 Kč 1994, Normandie, etue, karta pro standard
200 Kč 1995, OSN, etue, karta
200 Kč 1999, NATO, etue, karta
200 Kč 2001, Počátek nového tisíciletí, etue, karta
200 Kč 2002, sv. Zdislava, etue, karta
200 Kč 2003, Svaz lyžařů, etue, karta
200 Kč 2004, Vstup do EU, etue, karta
200 Kč 2005, Slavkov, etue, karta
200 Kč 2006, Přemyslovci, etue, karta
200 Kč 2007, Jednota bratrská, etue, karta
200 Kč 2007, Novotná, etue, karta
200 Kč 2008, Zakládání vinic, etue, karta
200 Kč 2008, Hlávka, etue, karta
200 Kč 2008, Schengenská smlouva, etue, karta
17
Mince československé a slovenské
255. 200 Kč 2008, Ponrepo, etue, karta
PP
400,-
256. 200 Kč 2008, Hokejový svaz, etue, karta
PP
350,-
257. 200 Kč 2009, Předsednictví EU, etue, karta
PP
400,-
258. 200 Kč 2009, MS v lyžování, etue, karta
PP
350,-
259. 200 Kč 2009, Severní pól, etue, karta
PP
400,-
260. 200 Kč 2009, Jehuda Löw, etue, karta
PP
400,-
261. 200 Kč 2009, Keplerovy zákony, etue, karta
PP
400,-
262. 200 Kč 2010, Sňatek Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny, etue, karta
PP
800,-
263. 200 Kč 2010, Alfons Mucha, etue, karta
PP
700,-
264. 200 Kč 2010, Karel Zeman, etue, karta
PP
500,-
265. 200 Kč 2011, Konzervatoř, etue, karta
PP
500,-
266. 200 Kč 2011, Melantrich, etue, karta
PP
500,-
267. 200 Kč 2011, Jan Kašpar, etue, karta
PP
500,-
268. 200 Kč 2011, Petr Vok, etue, karta
PP
500,-
269. 500 Kč 2011, K. J. Erben, etue, karta
PP
900,-
270. 5 haléř 1942
1/0
180,-
271. 10 haléř 1939 a 1942, 20 haléř 1940
0/0
50,-
Slovensko
272. 20 haléř 1941
1/0
100,-
273. 50 haléř 1940
1/0
250,-
274. 50 haléř 1940
1/1
300,-
275. 50 haléř 1944
0/0
150,-
276. Koruna 1944
1/0
300,-
277. Koruna 1945, 2 ks
1/0
50,-
278. 5 koruna 1939, obě varianty
1/1
50,-
279. 10 koruna 1944, Pribina, obě varianty
0/0
150,-
280. 20 koruna 1939, Tiso
0/0
180,-
281. 20 koruna 1941, C + M
0/0
100,-
282. 20 koruna 1941, C + M, var. dvojkřížek
1/1
250,-
283. 50 koruna 1944
0/0
160,-
18
M i n c e c e l é h o sv ěta
Afrika jižní
284. Florin 1924
285. 5 schilling 1952, 300 let Kapského města
-1/1
0/0
60,180,-
2/2
-1/2-
1/1
1/1
0/0
0/0
50,50,120,70,80,50,-
-1/1
-1/1
1/1
50,60,50,-
2/1
-1/1
300,300,-
1/1
50,-
1/1
0/0
70,200,-
1/1-
50,-
1/1
50,-
1/1-
50,-
Anglie
286.
287.
288.
289.
290.
291.
Pence 1807, Cu
Farthing 1885 a pence 1900
6 pence 1918, 1934, 1936 a 1943, shilling 1929, 5 ks
2 shilling 1943 a 1951, 1/2 crown 1947
1/2 crown 1945
25 pence 1977, Stříbrné jubileum vlády, orig. kapsle
Austrálie
292. 6 pence 1951 a 1961
293. Florin 1954, Ag
294. Dollar 1984 a 2 dollar 1988
Belgie
295. 5 frank 1868
296. 5 frank 1869
Brazilie
297. 2000 reis 1924
Černá Hora
298. 2 pare 1914, 10 para 1908 a 20 para 1914
299. Perper 1914
Čína
Dynastie Ching
300. 20 cash b.l. (cca 1903)
Hupeh Provincie
301. 10 cent (1895–1907), Ag
Provincie Kirin
302. 10 cash 1909
19
Mince celého světa
Egypt
303. 2,5 milliemes 1933, 5 milliemes 1941, 10 milliemes 1960
2/1
50,-
PP
500,-
-1/1-
2/1-
2/2
-1/1-
50,400,300,300,-
-1/1-
100,-
0/0
70,-
2/1-
50,-
-1/1-
50,-
-1/1-
50,-
-1/1
120,-
Finsko
304. 25 penniä 1876, Ag replika 2006, 28,17 g
Francie
305.
306.
307.
308.
10 centimes 1855 B
5 frank 1814 L, Ludvík XVIII.
5 frank 1841 W
5 frank 1873 A
Francie Lorraine
Karel II. kardinál (1545–1608)
309. 3 krejcar 1601, s titl. Rudolfa II.
Guernsey
310. 25 pence 1978, královská návštěva
Holandsko
311. 10 cent 1897
Holandská Indie - Batavie
312. 1/2 Duit 1808, Cu
Holandská Indie - Jáva
313. Cu Duit 1810
Hong-Kong
314. 5 cent 1900, 10 cent 1873 a 20 cent 1889
Indie
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
2 annas 1889
1/4 rupie 1918
1/4 rupie 1928
1/4 rupie 1940
1/2 rupie 1943
1/2 rupie 1944
Rupie 1862
Rupie 1940
1/1
1/1
1/1
1/1-
1/1
1/1
1/1
1/1
50,50,80,50,70,70,150,120,-
20
323.
324.
325.
326.
Mince celého světa
Rupie 1941
Rupie 1942
Rupie 1944
Rupie 1945
1/1
1/1
1/1
1/1
120,120,120,120,-
1/1
0/0
300,50,-
2/1-
2/1-
1/1
-1/1-
1/1
60,60,50,60,50,-
2/2
300,-
1/0
-1/1
-1/1
-1/1
-1/1
0/0
90,100,100,200,200,250,-
1/0
1/1
250,130,-
1/1-
1/1
1/1
50,100,180,-
1/0
1/1
1/1
1/1
1/1
60,60,120,300,80,-
Irán
327. 5000 dinar (5 kran) AH 1320 (1902)
328. 10 rial 1976 a 20 rial 1978 FAO
Itálie
329.
330.
331.
332.
333.
Lira 1863 M
Lira 1887 M
Lira 1913 R
2 lira 1882 R, dr. hr. a dr. škr.
2 lira 1923 R
Itálie - Benátky
Jacobo Contarini (1275–1280)
334. Grosso / matapan, 1,52 g, dr. škr.
Kanada
335.
336.
337.
338.
339.
340.
5 a 10 cent 1920, Ag
10 cent 1940, 1941, 1960, 1961, 1964 a 1965, 6 ks, Ag
10 cent 1949, 1950, 1953, 1961, 1965 a 1965, 6 ks, Ag
25 cent 1939, 1950, 1964, 1965 a 1968, 5 ks, Ag
25 cent 1950, 1959, 1964, 1965 a 1968, 5 ks, Ag
Dollar 1963, kanoe, n. škr.
Lichtenštejnsko
341. Koruna 1900
342. Koruna 1904
Litva
343. Litas 1925
344. 5 litai 1936, Basanavičius
345. 10 litu 1936, Didysis
Lotyšsko
346.
347.
348.
349.
350.
Santims 1922, 1924, 1926 a 1928, 4 ks
Santims 1932, 1935, 1937, 1938 a 1939, 5 ks
2 santimi 1922, 1926, 1928, 1932 a 1939, 5 ks
2 santimi 1937
5 santimi 1922, 10 a 20 santimu 1922
21
Mince celého světa
351.
352.
353.
354.
355.
356.
50 santimu 1922 a 1 lats 1924
2 lati 1925
2 lati 1926
5 lati 1929, n. škr.
5 lati 1931
5 lati 1932
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
120,150,150,400,400,400,-
2/1
0/0
60,220,-
1/1
0/0
50,150,-
-2/2-
100,-
-1/1-
50,-
1/1-
80,-
2/1-
2/2
-1/1-
2/2
-2/2-
-1/1
1/1
50,400,500,350,180,250,500,-
-1/1-
80,-
2/2
2/2
100,200,-
1/1
150,-
Maďarsko
357. Pengö 1926 a 1939
358. 5 pengö 1938 B. P. sv. Štěpán
Mexiko
359. Peso 1966, Ag
360. 5 pesos 1955, Hidalgo
Moldavie
361. Para (3 dengi) 1772
Mongolsko
362. 20 mongo 1925
Německo
Baden - Durlach
363. 2 krejcar 1742, Ag
Bavorsko
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
10 krejcar 1775
Tolar 1754, lví, m.o.
Tolar 1756, Madona
Tolar 1765, Madona
Tolar 1859, spolkový, m.o.
2 marka 1904 D
3 marka 1914 D, Ludwig III.
Bayreuth
371. 20 krejcar 1762 CLR
Brandenburg
372. 1/12 tolaru 1693 BH, dobové ouško
373. 2/3 tolaru 1683 LCS, dobové ouško
Braunschweig - Lüneburg
374. Mariengrosch 1675, Ag
22
Mince celého světa
Hanau
375. 3 krejcar 1600, SJ 2210
1/1-
90,-
2/2
50,-
-1/2
50,-
2/2
2/1-
2/2
2/1-
-2/2
-2/2
1/1
-1/1
1/0
0/0
1/1
1/1
1/1
1/1
-1/1
60,50,80,60,50,50,150,150,200,250,250,250,400,400,400,-
2/2
70,-
-1/1
-1/1-
-1/1-
500,500,300,-
-2/2
2/2
50,400,-
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
-1/1-
2/2
1/0
2/2
150,80,100,100,100,100,70,60,100,-
Hessen
376. 6 krejcar 1843
Oldenburg
377. Grosch 1858 B
Prusko
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
Groš 1547, m.o.
1/48 tolaru 1778 A
4 groš 1797 A, dr. vada mater.
1/2 silber grosch 1854 a 1 silber grosch 1851 A
4 groš 1805 A
1/6 tolaru 1814 A
2 marka 1901, 200 let rodu
2 marka 1906 A
2 marka 1913 A, král zavolal…
2 marka 1913 A, císař v uniformě
3 marka 1910 A
3 marka 1911 A
5 marka 1907 A
5 marka 1913 A, císař v uniformě, dr. hr.
5 marka 1914 A, císař v uniformě, dr. hr.
Pfalz - Sulzbach
393. 10 krejcar 1764 AS, škr.
Sasko
394. Tolar 1813 SGH
395. Tolar 1821 IGS, dr. škr. a dr. hr.
396. 5 marka 1901 E, n. škr.
Würtenberg
397. 20 krejcar 1763 L, n. škr.
398. 5 marka 1875 F
Německo - císařství
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
25 pfennig 1909 G, n. hr.
25 pfennig 1910 A, n. hr.
25 pfennig 1910 D
25 pfennig 1911 A
25 pfennig 1912 A
50 pfennig 1875 D
50 pfennig 1876 C
1/2 marka 1905 A a 1915 A
Marka 1874 F a 1875 F
23
Mince celého světa
408. Marka 1875 B a 1893 A
409. Marka 1912 A
2/2
0/1
120,80,-
-1 až 2
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/0
1/1
1/0
-1/1
50,120,80,100,100,100,300,100,100,150,100,200,150,-
1/1
-1/1-
2/1
1/1
-1/1-
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
-1/1
-1/1-
-1/1-
-1/1
1/1
2/2
-1/1-
120,250,80,300,50,100,100,100,100,50,50,250,100,100,90,100,300,160,-
-2/2-
-1/1-
-1/1-
-1/1-
-1/1-
50,60,100,200,200,-
N ě m e c k o - V ý m a r s k á r e p u b l i k a (1918–1933)
410. 5
rentenpfennig 1924 D, F, J, 5 reichpfennig 1925 G, 26 A, 35 E,
10 rentenpfennig 1924 A, D, J, 10 reichspfennig 1924 E, J, 25 G,
26 A, 1935 A, 1936 D, F, 16 ks
411. 4 pfennig 1932 D
412. 50 rentenpfennig 1924 A
413. 50 pfennig 1927 A, 1927 J a 1928 E
414. 50 pfennig 1928 A, E a F
415. 50 pfennig 1928 A a D, 1929 A
416. 50 pfennig 1930 E
417. 50 pfennig 1935 A a J
418. 50 pfennig 1937 A a F
419. 50 pfennig 1938 G, J 324
420. Marka 1924 A
421. Marka 1924 D
422. 2 marka 1926 A
N ě m e c k o - III. ř í š e (1933–1945)
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
2 pfennig 1936 A, se svastikou, J 362
10 pfennig 1936 A, se svastikou
50 pfennig 1938 A, se svastikou, koroze
50 pfennig 1939 A, se svastikou, J 365, n. hr.
50 pfennig 1940 B a 1943 B
Marka 1933 D a 1934 F
Marka 1934 F a 1935 A
Marka 1937 A a 1937 E
Marka 1937 A a 1937 J
Marka 1937 D
Marka 1938 A
2 marka 1933 A, Luther
2 marka 1934 A, kostel s datem, n. škr.
2 marka 1934 F, kostel s datem
2 marka 1936 D
2 marka 1936 G
2 marka 1936 J, stopy koroze
5 marka 1934 A, kostel s datem
Polsko
441.
442.
443.
444.
445.
VI groš 1625, Krakov
2 zloty 1925, bez tečky
2 zloty 1933 a 5 zlotych 1933
10 zlotych 1932, Jadwiga, bez zn. minc.
10 zlotych 1935, Pilsudski
24
Mince celého světa
P o l s k o - k r á l o v s t v í (1916–1918)
446. Fenig 1918 F, 5 fenig 1918 F, 10 fenig 1917 F, 20 fenig 1917 F
2/2
100,-
2/2
100,-
-1/1
1/1
-1/1-
1/1
1/1
50,100,50,70,200,-
-1/2
-1/1-
-1/2
1/1
1/1
1/1
100,80,100,50,50,100,-
1/1
1/2-
1/1
50,100,70,-
P ol s k o - v ý c h o d n í ú z e m í (1916)
447. 1, 2 a 3 kopějky 1916 A, koroze
Polsko - Gdaňsk
448.
449.
450.
451.
452.
Pfennig 1926
Pfennig 1937 a 10 pfennig 1932
2 pfennig 1926
10 pfennig 1923
Gulden 1932, řada škrábanců
Rakousko
453.
454.
455.
456.
457.
458.
Fenik na čtyřrázu, Leopold VI. (1198–1230), Luschin 3
Vídeňský fenik, Luschin 43, Friedrich II. (1230–1246)
Fenik na čtyřrázu, Albrecht I. 1282–1308) Luschin 96
5 grosch 1936
1/2 schilling 1925 a 1926
Schilling 1924, 1925 a 1926
Rumunsko
459. 5 a 20 bani 1906, dr. kor.
460. 50 bani 1873, lei 1884 B, 2 lei 1894
461. 2 lei 1910
Rusko
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
Poluška 1735 a 1851
-1/1-
60,Denga 1735 a 1757
2/2-
50,Denežka 1852, 1854 a 1858
-1/2
50,1/4 kopějka 1840 a 1842, 1/2 kopějka 1843
2/2
50,1/4 kopějka 1899, 1900 a 1910, 1/2 kopějka 1898, 1909 a 1912, 6 ks
1/1
50,1 kopějka 1798 EM a 2 kopějka 1797 AM
2/2-
60,Kopějka 1819 AA a 1832 FK
2/2
50,Kopějka 1841, 1842 a 1845
2/1-
50,Kopějka 1853, 1854 a 1855, vše EM
2/2
50,Kopějka 1853 a 2 kopějka 1858
2/2-
50,Kopějka 1889, 1897, 1898, 1901, 1903, 1907, 1910, 1911, 1912, 1913 a 1914, 11 ks -1/170,2 kopějka 1817 EM HM a 1841 EM
2/2
50,2 kopějky 1824 EMPG a AMKM
-1/1-
100,2 kopějka 1897, 1898, 1900, 1903, 1904, 1908, 1909, 1911, 1912, 1914 a 1915, 11 ks-1/1
80,3 kopějka 1851 a 5 kopějka 1865 (Cu)
2/2
50,3 kopějka 1881, 1899, 1908, 1909, 1911, 1912 a 1914, 7 ks
-1/1
100,5 kopějka 1771 EM
2/2
300,-
25
Mince celého světa
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
5 kopějka 1778 EM
5 kopějka 1874, 1875 a 1911, Cu
5 kopějek 1891, 1892, 1903, 1905, 1906, 1908, 1912, 1913, 8 ks Ag
10 kopějka 1867, 1898, 1900, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907,
1908, 1909, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915 a 1916, 17 ks
10kopějka 1915 2x, 1916 5x a 15 kopějka 1912, 8 ks
15 kopějka 1897, 1900, 1902, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909,
1911, 1912, 1913, 1914, 1915 a 1916, 15 ks
15 kopějek 1879 HF, dr. nálitek
15 kopějek 1917 BC
20 kopějek 1904, 1905, 1907, 1909, 1910, 1913, 1914, 1915 a 1916, 9 ks
50 kopějek 1896
50 kopějek 1899 AG
50 kopějek 1912 EB
Rubl 1891 AG
Rubl 1892 AG
Rubl 1896 AG
Rubl 1897
Rubl 1899, Brusel
37,5 rublu 1902, novoděl
1/1
2/1
2/1
350,50,200,-
2/1
1/1
300,90,-
2/1
1/0
1/1
2/1
-1/1-
2/2
-1/1
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
0/0
300,50,200,250,100,80,100,250,250,200,200,200,150,-
-1/1-
2/1-
-1/1-
-1/1
1/1
1/1
-1/1-
1/1-
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
100,250,400,50,100,90,90,100,200,200,50,50,50,-
0/0
60,-
0/0
50,-
-1/1-
80,-
2/1-
2/2
50,100,-
SSSR
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
Kopějka a 2 kopějka 1924
3 kopějka 1924, dr. hr.
5 kopějka 1924, dr. škr.
10 kopějek 1927 a 1932, 15 kopějek 1933, 20 kopějek 1922, 1929 a 1933, 6 ks
50 kopějek 1921, hvězda
50 kopějka 1922, hvězda, n. škr.
Poltinik 1924, kovář
Poltinik 1925, kovář
Rubl 1921, hvězda, n. škr.
Rubl – dollar 1988, z kovu rakety
5 rubl 1989, Samarkand
5 rubl 1992, Kazachstan
5 rubl 1993, Troický monastyr
Samoa západ
510. Dollar 1976, OH Montreal, kapsle
Srbsko
511. 50 para 1915
Straits Settlements
512. 5 cent 1919, 20 cent 1919
Španělsko
513. 5 centimos 1867, lakováno
514. 2 pesetas 1870
26
Mince celého světa
515. 2 pesetas 1882
516. 5 pesetas 1888, dr. škr.
2/2
-1/1-
100,300,-
-1/1-
300,-
2/2
50,-
1/1-
1/1-
1/1-
PP
50,50,60,80,-
1/1
60,-
1/1
1/1
80,150,-
-2/2-
2/2
-2/2
-2/2
2/2
-1/1
2/2
2/2
-1/1-
-1/1-
-1/1
2/2
1/1
2/2
0/0
0/0
0/0
-1/1-
-1/1
-1/1-
1/1
-1/1-
1/1
50,50,50,50,50,50,80,60,100,80,300,150,160,150,150,150,300,500,350,300,300,300,400,-
Špicberky
517. 50 kopějek 1946
Švédsko
518. Koruna 1939
Švýcarsko
519.
520.
521.
522.
2 rappen 1908 B a 5 rappen 1920 B
10 rappen 1944 a 1947 B, 20 rappen 1884 a 1939 B, 4 ks
1/2 frank 1906, 1920 a 1921 B, 3 ks
5 frank 1989, Guisan
Tunis
523. 25 centimes 1918
Turecko
524. 5 kurush 1327/2 F (1911), Ag
525. 21/2 kurush 1223/1808, 12 g, dírka
USA
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
V cent 1895
V cent 1898
V cent 1906
V cent 1909
Dime (10 cent) 1905, 1908, 1915
Dime (10 cent) 1918, 1930, 1944
1/4 dollar 1907
1/4 dollar 1914
1/4 dollar 1919
1/4 dollar 1923
1/2 dollar 1893, Kolumbus, dr. hr.
1/2 dollar 1941
1/2 dollar 1942
1/2 dollar 1945 D
1/2 dollar 1964, Ag
1/2 dollar 1964, Ag
1/2 dollar 1982, Washington
Dollar 1880 O, n. škr.
Dollar 1885
Dollar 1921, Morgan
Dollar 1923
Dollar 1924
Dollar 1934
27
HABSBURSKÁ MONARCHIE
Ferdinand I. (1526–1564)
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
Malý peníz b.l., Kutná Hora, Hal. 82
Bílý peníz 1563, Kutná Hora, dr. nedor.
Denár 1529 KB
Denár 1533 KB
Denár 1536 KB
Denár 1537 KB
Denár 1540 KB
Denár 1541 KB, dr. okraj
Denár 1542 KB
Denár 1543 KB
Denár 1544 KB
Denár 1545 KB, dr. okraj
Denár 1546 KB
Denár 1547 KB
Denár 1548 KB
Denár 1549 KB
Denár 1550 KB
Denár 1552 KB
Denár 1551 KB
Denár 1553 KB
Denár 1554 KB
Denár 1555 KB
Denár 1556 KB
Denár 1557 KB
Denár 1558 KB
Denár 1559 KB
Denár 1560 KB
Denár 1561 KB
Denár 1562 KB
Denár 1563 KB
Denár 1564 KB
Denár 1565 KB, posmrtný
3 krejcar 1550, Vídeň, SJ 674/274
2/-
1/-
-1/1-
-1/1-
-1/1-
-1/1-
-1/1
-1/1-
-1/1-
-1/1-
-1/1
-1/1-
-1/1-
-1/1-
-1/1
1/1
-1/1
-1/1
-1/1
-1/1
-1/1-
-1/1-
-1/1-
-1/1
-1/1
-1/1-
-1/1
-1/1
-1/1-
-1/1
-1/1
-1/1-
2/2
100,100,100,100,100,100,100,80,100,100,120,100,100,100,100,100,100,100,100,100,80,100,100,100,100,90,100,100,100,100,120,120,150,-
1/1
200,-
-1/1-
-1/1-
-1/1
-1/1
-1/1-
100,100,100,120,100,-
Arc. Ferdinand (1564–1595)
582. 3 krejcar b.l., Hall, n. okr.
Maxmilián II. (1564–1576)
583.
584.
585.
586.
587.
Denár 1565 KB
Denár 1566 KB
Denár 1567 KB
Denár 1568 KB
Denár 1569 KB
28
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
mince habsburské monarchie
Denár 1570 KB
Denár 1571 KB
Denár 1572 KB
Denár 1573 KB
Denár 1574 KB
Denár 1575 KB
Denár 1576 KB
Denár 1577 KB, posmrtný
Denár 1578 KB, posmrtný
1/1
-1/1
-1/1
-1/1
-1/1
-1/1
-1/1
-1/1
1/1
120,120,120,120,120,120,120,120,150,-
-1/1
-1/1
-1/1
-1/1
-1/1-
-1/1
-1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
-1/1-
-1/1
2/2
2/1-
2/2
2/2
0/0
100,100,90,90,90,90,80,120,120,100,100,80,100,300,300,250,250,500,-
-1/1-
2/2
250,300,-
-1/-
1/-
2/1-
2/2
-1/1-
2/2
2/2-
2/2
2/2
1/1-
2/2
300,400,60,50,80,120,50,120,70,120,100,-
Rudolf II. (1576–1612)
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
Bílý peníz 1582, Kutná Hora
Denár 1579 KB
Denár 1580 KB
Denár 1581 KB
Denár 1582 KB
Denár 1583 KB
Denár 1584 KB, dr. okraj
Denár 1585 KB
Denár 1586 KB
Denár 1587 KB
Denár 1588 KB
Denár 1589 KB
Denár 1592 KB
Malý groš 1586, Jáchymov
Malý groš 1598, Kutná Hora
Bílý groš 1599, Kutná Hora
Početní peníz 1590, obchodní komora dolní Rakousko, prohnutý, koroze
Tolar 1604, Kutná Hora, replika 1973, Kolářský, etue
Matyáš (1612–1619)
615. 3 krejcar 1619, Vídeň
616. Široký groš 1614 NB
Ferdinand II. (1617–1637)
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
2 pfennig 1625, sv. Vít
1/2 krejcar 1624 F, Graz
Krejcar b.l., Klagenfurt
Krejcar 1626, neznámá mincovna
3 krejcar 1624, Praha
3 krejcar 1624, Jáchymov
3 krejcar (1)624, Vídeň
3 krejcar 1625, Kutná Hora
3 krejcar 1625, Vídeň
3 krejcar 1625, Graz
3 krejcar 1626, Kutná Hora
29
mince habsburské monarchie
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
3 krejcar 1627 N, Mikulov
3 krejcar 1627 HR, Vratislav
3 krejcar 1628, Jáchymov
3 krejcar 1628 O, Olomouc
3 krejcar 1628 HR, Vratislav
3 krejcar 1629, Jáchymov
3 krejcar 1629, Vídeň
3 krejcar 1630, Jáchymov
3 krejcar 1630 HP, Vratislav
3 krejcar 1630, Vídeň
3 krejcar 1631, Graz
3 krejcar 1632, Praha
3 krejcar 1632, Jáchymov
3 krejcar 1634, Praha
3 krejcar 1635, Jáchymov, střed nedoražen
3 krejcar 1636, Graz, nep. okr.
3 krejcar 1637, Jáchymov, nedoražen
Početní peníz 1624, Praha, Mrštík 134a
60 krejcar 16ZI, BZ, Olomouc, Zwirner, Hal. 898
Tolar (120) 1621, Kutná Hora, Hal. 772, úhoz
-2/2
-1/1-
2/2
2/2
-1/2
-2/2
1/1
-2/2
2/2
2/2
-1/1-
2/2
2/2
-1/1-
1/1
1/1
-1/1-
3/3
2/2
-1/1-
150,100,120,100,90,100,150,90,120,70,80,100,100,150,120,150,100,150,800,2 000,-
2/1-
-1/1-
1/1
-1/1
1/1
250,150,250,300,300,-
2/1-
200,-
2/2
500,-
1/1
1/1
1/1
150,150,150,-
2/2
-1/1
2/2-
1/1
1/1-
2/1-
2/1-
80,150,50,80,70,60,80,-
Ferdinand III. (1637–1657)
648.
649.
650.
651.
652.
3 krejcar 1629 HP, Kladsko
3 krejcar 1637, Vídeň
3 krejcar 1637, Graz
3 krejcar 1638, Praha
3 krejcar 1650, Praha
Arc. Leopold (1607–1632)
653. 10 krejcar 1626, Hall
Evangelické stavy (1634–1635)
654. 3 krejcar 1634 W
Arc. Zikmund (1662–1665)
655. 3 krejcar 1663, Hall
656. 3 krejcar 1664, Hall
657. 3 krejcar 1665, Hall
Leopold I. (1657–1705)
658.
659.
660.
661.
662.
663.
664.
Denár 1674 KB
Denár 1676 KB
Poltura 1699 PH
Grešle 1669 a 1686, Opolí
Grešle 1669 Vratislav a 1694 MB, Břeh
Grešle 1693 MB a 1704, vada mater.
Krejcar 1695, Opolí, Hal. 1671, bez vnitřního kruhu
30
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.
698.
699.
700.
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
mince habsburské monarchie
Krejcar 1698 MMW, Vratislav
Krejcar 1698, Vídeň
Krejcar 1699 MMW, Vratislav, just.
Krejcar 1699 FN, Opolí
Krejcar 1699, 1700 a 1701, vše Vídeň
Krejcar 1700 CB, Břeh, okraj
Krejcar 1703, Kutná Hora
3 krejcar 1659 GH, Vratislav, okraj
3 krejcar 1661 GH, Vratislav
3 krejcar 1664 CA, Vídeň, n. škr.
3 krejcar 1665 KB
3 krejcar 1665 CA, Vídeň
3 krejcar 1666, Vídeň
3 krejcar 1667 SHS, Vratislav
3 krejcar 1667 KB
3 krejcar 1668 SHS, Vratislav
3 krejcar 1669, Kutná Hora
3 krejcar 1669 SHS, Vratislav
3 krejcar 1669, Vídeň
3 krejcar 1670 SHS, Vratislav
3 krejcar 1671, Hall
3 krejcar 1675, Hall
3 krejcar 1695, Vídeň, dr. vryp
3 krejcar 1696 CB, Břeh
3 krejcar 1697 GE, Praha
3 krejcar 1697 CH, Bratislava, dírka
3 krejcar 1697 CH, Bratislava, n. okr.
3 krejcar 1697 IA, Graz
3 krejcar 1698 GE, Praha
3 krejcar 1698 MMW, Vratislav
Krejcar 1698, Vídeň
3 krejcar 1704 GE, Praha
3 krejcar 1705 IA, Graz
VI krejcar 1667 KB
VI krejcar 1670 KB
VI krejcar 1671 KB
6 krejcar 1672, sv. Vít
VI krejcar 1673 KB
6 krejcar 1673, sv. Vít, nálitek na letopočtu
VI krejcar 1674, Vídeň
VI krejcar 1676, Bratislava
VI krejcar 1677, Vídeň, nep.vryp
VI krejcar 1685, Graz
XV krejcar 1661 CA, Vídeň, naprasklý
XV krejcar 1662 GH, Vratislav
1/1
1/1
-1/1-
-1/1
1/1
-1/1-
2/2
1/1-
2/2
-1/1
1/1
1/1
-1/1-
1/1
1/1-
-1/1
-2/2
1/1
1/1
1/1
-1/1
1/1
2/2
-1/1-
-2/2
2/2
-1/2
2/2
2/2
-2/1-
1/1
-1/1-
2/2
-2/2
1/1-
-1/2
-2/2
-1/2
1/1
-1/1-
-1/2
1/1
2/2
-1/1-
-2/2
100,100,80,200,750,80,60,150,100,160,200,120,120,200,150,120,120,150,200,150,150,200,80,100,50,50,150,100,50,50,120,150,80,60,180,150,100,150,250,180,150,130,160,350,100,
31
mince habsburské monarchie
710.
711.
712.
713.
XV krejcar 1663 CA, Vídeň, dr. škr., okraj
XV krejcar 1664, Praha
XV krejcar 1683 KB
XV krejcar 1694 KB, dírka
1/1-
2/2
-1/1-
-2/2
300,1 000,250,60,-
-1/1-
-1/1-
1/1-
1/1
1/1
-1/1-
-1/1-
-1/1
250,100,150,150,200,200,150,150,-
2/2
2/2
50,50,-
-1/1-
-1/1-
50,400,-
2/2
2/1-
3/2-
4/2-
2/1-
2/2
2/2
2/2
2/1-
-1/1
-1/1
2/1-
2/2
2/1-
-1/1-
-1/1
-2/2
2/1-
2/2
2/1-
-1/1-
400,100,50,50,150,90,80,90,130,150,50,100,100,100,200,150,70,2 500,300,400,1 000,-
Josef I. (1705–1711)
714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.
721.
3 krejcar 1705, Mnichov, dr. okraj
3 krejcar 1706 FN, Vratislav
3 krejcar 1707, Kutná Hora
3 krejcar 1707 FN, Vratislav
3 krejcar 1709 FN, Vratislav
3 krejcar 1709, Mnichov
3 krejcar 1711, Kutná Hora
3 krejcar 1711, FN, Vratislav
Malkotenti (1703–1708)
722. Poltura 1706 KB
723. Poltura 1707 KB
Karel VI. (1711–1740)
724. Pfennig b. l., pro chudobinec Vídeň
725. 1/4 tolar 1736 NB, ouško
Marie Terezie (1740–1780)
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
736.
737.
738.
739.
740.
741.
742.
743.
744.
745.
746.
Soldo 1777 S
Krejcar 1747, Graz, Ag
Krejcar 1773 G, Cu
5 krejcar 1773, zn. nečitelná, asi Sc
10 krejcar 1763, Praha
20 krejcar 1763, Vídeň
20 krejcar 1764, Vídeň
20 krejcar 1765, Vídeň
20 krejcar 1768, EVSAS, Praha
20 krejcar 1770, ICSK, Vídeň
20 krejcar 1774, ICFA, Vídeň, dírka
20 krejcar 1777, ICFA, Vídeň
20 krejcar 1777, SKPD, B
20 krejcar 1778 VCS, Hall
20 krejcar 1779, IBIV, Nagy Banya
20 krejcar 1780 EVSIK, Praha
20 krejcar 1780 ICFA, Vídeň
30 krejcar 1775 ICFA, pro Holič, ned. portrét
1/2 tolar 1758, Brusel
1/2 tolar 1780 B, Madona
Tolar 1751 KB, silná stopa po oušku, vryp
32
747.
748.
749.
750.
mince habsburské monarchie
Tolar 1762, Vídeň, perf. opr. dírka v 6 hod.
Tolar 1766, Günzburg, AD NORMAN, Her. 497
Tolar 1777 B, Madona, ouško
Tolar 1780 SF, novoražba
-1/1-
-1/1-
2/2
0/0
2 500,1 200,400,550,-
František Lotrinský (1740–1765)
751.
752.
753.
754.
755.
756.
757.
758.
759.
760.
761.
762.
1/2 krejcar b. l.
Krejcar 1760 W
3 krejcar 1761 HA, Hall, dr. hr.
20 krejcar 1756 HA, Hall
20 krejcar 1759 PR, Praha, nedoražen
20 krejcar 1763 KB
20 krejcar 1765 KB
20 krejcar 1765 EVMD, BE, posmrtný 1770
20 krejcar 1765 EVMD, BF, posmrtný 1771
20 krejcar 1765 EVMD, BG, posmrtný 1772
20 krejcar 1765 SKPD, BP, posmrtný 1780
Dukát 1752 CA, Sedmihrady, kopie mosaz
763.
764.
765.
766.
767.
768.
769.
770.
771.
772.
773.
774.
775.
776.
777.
778.
779.
780.
781.
782.
783.
Soldo 1788 K
Liard 1789
Krejcar 1790 S
10 krejcar 1768 A, CK
20 krejcar 1769 ICSK, Vídeň
20 krejcar 1769 EVSAS, C, Praha
20 krejcar 1770 EVMD, B, Kremnica
20 krejcar 1776 SKPD, B, Kremnica
20 krejcar 1778 SKPD, B, Kremnica, m. o.
20 krejcar 1778 IBIV, G, Nagy Banya
20 krejcar 1781 B, Kremnica
20 krejcar 1782 A
20 krejcar 1783 G
20 krejcar 1787 B, Kremnica
20 krejcar 1788 E
1/4 tolar 1788 A, nep. just.
1/2 tolar 1783 B, Madona
1/2 tolar 1785 A, Madona
1/2 tolar 1786 A, Madona, min. stopa
1/2 tolar 1789 A, křížový
1/2 tolar 1790 A, křížový
2/250,-1/1-
50,-1/1-
150,2/2
100,-1/1-
120,-1/1
150,-1/1
150,2/2
100,2/2
100,2/2
100,2/2
100,1/1
150,-
Josef II. (1765–1790)
1/1
-1/1-
1/0
-2/2
2/2
2/2
1/1
1/1
2/2
2/2
2/2
1/1
-1/1-
2/1-
1/1
1/0
2/2
2/2
1/0
2/1-
2/1-
150,200,250,80,90,120,200,200,60,120,90,200,500,90,250,1 000,300,300,400,400,350,-
-1/1-
2/2
300,200,-
Leopold II. (1790–1792)
784. Sol 1790 H
785. 20 krejcar 1791 B
33
mince habsburské monarchie
František II. (1792–1835)
786.
787.
788.
789.
790.
791.
792.
793.
794.
795.
796.
797.
798.
799.
800.
801.
802.
803.
804.
805.
806.
807.
808.
809.
810.
811.
812.
813.
814.
815.
816.
817.
818.
819.
820.
821.
822.
823.
824.
825.
826.
827.
828.
829.
III grossi polski 1794
Centesimo 1822 M
1/4 lira 1822 V, nálitek
1 1/2 lira veneta 1802 A
1/4 krejcar 1812 A
3 krejcar 1815 V
3 krejcar 1821 A
3 krejcar 1821 B
3 krejcar 1826 A
3 krejcar 1832 A
3 krejcar 1833 A
5 krejcar 1815 A
5 krejcar 1815 A a 1821 A
5 krejcar 1820 A
6 krejcar 1800 C
VI krejcar 1804 H, m. o.
VI krejcar 1805 H, 3x hrana, vada mater.
7 krejcar 1802 A
7 krejcar 1802 B, přeražba
10 krejcar 1815 B
15 krejcar 1807 S, nep. vada mater.
20 krejcar 1794 B
20 krejcar 1796 B
20 krejcar 1802 G
20 krejcar 1803 B, n. just.
20 krejcar 1803 C
20 krejcar 1804 A
20 krejcar 1804 C
20 krejcar 1804 E, dr. okraj
20 krejcar 1806 A, I. typ
20 krejcar 1806 C, I. typ
20 krejcar 1806 B, I. typ
20 krejcar 1808 A
20 krejcar 1809 A
20 krejcar 1809 B
20 krejcar 1809 C
20 krejcar 1809, Hofer
20 krejcar 1810 A
20 krejcar 1813 A
20 krejcar 1815 A, n. škr.
20 krejcar 1820 A
20 krejcar 1820 B
20 krejcar 1821 A, just.
20 krejcar 1822 A
3/3
0/0
2/2
2/1-
0/0
-2/2
2/1-
-2/2
-1/1
-2/2
2/1-
-1/1
-2/2
-1/1
1/1
-1/1-
-1/1-
-1/1
-1/1-
2/1-
-1/1-
2/1-
2/1-
2/2
-1/1-
2/2
2/2
-2/2
-2/2
2/2
2/2
2/2
-1/1
2/1-
2/2
2/2
2/1-
2/1-
2/2
-1/1
2/1-
2/2
2/1-
-1/1
50,150,60,500,80,50,60,50,100,50,80,200,60,200,80,150,100,80,80,80,50,100,100,90,100,90,90,80,80,90,90,90,120,90,80,80,200,90,90,100,100,80,90,100,-
34
mince habsburské monarchie
830.
831.
832.
833.
834.
835.
836.
837.
838.
839.
840.
841.
842.
843.
844.
845.
846.
847.
848.
849.
20 krejcar 1827 A
20 krejcar 1830 C
20 krejcar 1830 E
20 krejcar 1831 A, stuhy na boku, just.
20 krejcar 1831 A
20 krejcar 1832 C
20 krejcar 1833 B, Madona, m.o.
20 krejcar 1833 C, m.o.
20 krejcar 1834 B, Madona
20 krejcar 1835 B, Madona, dr. just.
20 krejcar 1835 B, orel, dírka, škr.
20 krejcar 1835 E, m.o.
30 krejcar 1807 A
30 krejcar 1807 S
1/4 tolar 1794 A, křížový
1/4 tolar 1797 B, křížový, dr. just.
1/2 tolar 1797 C, křížový, just.
Tolar 1793 B, křížový, hrana
Tolar 1795 H, křížový
Tolar 1796 C, křížový, ouško, dr. škr. a dr. hr.
850.
851.
852.
853.
854.
855.
856.
857.
858.
859.
860.
861.
862.
863.
864.
865.
866.
867.
868.
869.
870.
871.
872.
Centesimo 1843 M
3 krejcar 1838 A
3 krejcar 1840 A
3 krejcar 1847 A
5 krejcar 1839 A
5 krejcar 1840 C
5 krejcar 1847 A
10 krejcar 1838 C
10 krejcar 1842 A
10 krejcar 1845 A
10 krejcar 1846 B
10 krejcar 1847 B, Madona
20 krejcar 1838 A
20 krejcar 1838 B, orel
20 krejcar 1840 A
20 krejcar 1840 B, Madona
20 krejcar 1841 A
20 krejcar 1842 B, Madona
20 krejcar 1842 C
20 krejcar 1842 M
20 krejcar 1843 B, Madona, dr. just.
20 krejcar 1843 C
20 krejcar 1843 M
-1/1
-1/1
2/1-
-1/1
-1/1-
2/1
2/1-
2/2
2/2
-1/1-
-1/1-
2/2
-1/1
-1/1
2/1
-1/1-
2/1-
2/2
2/1-
2/1
100,100,100,200,100,150,60,100,100,150,50,90,100,80,300,300,300,400,400,450,-
1/1
-2/2
-1/1
2/1-
-1/1
-1/1
1/0
2/1-
2/2
-1/1
1/1
-1/1
-1/1-
-1/1
1/1
2/2
1/1
2/2
-1/1
-1/1-
-1/1
1/1
-1/1-
100,50,80,50,120,150,200,100,120,200,300,250,100,150,100,80,120,80,120,200,100,150,250,-
Ferdinand V. (1835–1848)
35
mince habsburské monarchie
873.
874.
875.
876.
877.
878.
879.
880.
881.
20 krejcar 1844 B, Madona
20 krejcar 1844 C
20 krejcar 1845 C
20 krejcar 1846 B, Madona, n. just.
20 krejcar 1846 C
20 krejcar 1847 B, Madona
20 krejcar 1848 A
20 krejcar 1848 C
Tolar 1846 A, ouško, dr. škr.
2/1-
-1/1
-1/1-
-1/1
1/0
1/1
2/1
1/1
1/1
90,150,150,90,150,110,80,140,1200,-
2/2
0/0
1/1
1/1
-1/1
1/1
1/1
1/1
-1/1
50,70,100,250,50,80,60,60,150,-
-1/1
-1/1-
-2/2
-1/1-
2/1-
2/2
-1/1-
1/0
-1/1-
2/1-
1/1
2/2
-1/1-
-1/1-
1/0
0/0
90,80,100,70,70,300,50,80,60,60,90,60,100,50,80,100,-
2/1-
0/0
-1/1
2/2
1/1
-1/1
-1/1
60,80,150,70,150,50,50,-
Revoluce (1848–1849)
882.
883.
884.
885.
886.
887.
888.
889.
890.
Centesimo 1849 ZV
Egy (1) krejcar 1848
2 krejcar 1848 A
Három (3) krejcar 1849 NB, n. škr.
6 krejcar 1848 A
6 krejcar 1848 C
6 krejcar 1849 A
Hat (6) krejcar 1849 NB, dr. vada ražby
20 krejcar 1848 KB
František Josef I. (1848–1916)
891.
892.
893.
894.
895.
896.
897.
898.
899.
900.
901.
902.
903.
904.
905.
906.
907.
908.
909.
910.
911.
912.
913.
1/4, 1/2, 1 a 2 krejcar 1851 A, 4 ks
1/4, 1/2, 1 a 2 krejcar 1851 B
Krejcar 1851 G
Centesimo 1852 V
5 centesimi 1852 M
10 centesimi 1852 V, dr. škr.
5/10 krejcaru 1858 A, 59 A, 60 A, 81, 85, 85 var, 91, 7 ks
5/10 krejcaru 1858 M
5/10 krejcaru 1858 V, dr. hr.
5/10 krejcaru 1859 M
5/10 krejcaru 1859 V
5/10 krejcaru 1860 V
5/10 krejcaru 1863 B
5/10 krejcaru 1864 A
5/10 krejcaru 1864 B
5/10 krejcaru 1865 A
Krejcar 1858 A,B, 1859 A, B, 1860 A, B, 1861 A, B, 1879, 1881,
1885, 1891, 12 ks
Krejcar 1881
3 krejcar 1851 A
3 krejcar 1851 G, dr. koroze
4 krejcar 1868 KB
5 krejcar 1858 A
5 krejcar 1859 A
36
914.
915.
916.
917.
918.
919.
920.
921.
922.
923.
924.
925.
926.
927.
928.
929.
930.
931.
932.
933.
934.
935.
936.
937.
938.
939.
940.
941.
942.
943.
944.
945.
946.
947.
948.
949.
950.
951.
952.
953.
954.
955.
956.
957.
958.
959.
mince habsburské monarchie
5 krejcar 1859 M
5 krejcar 1859 V
5 krejcar 1864 A
10 krejcar 1853 A
10 krejcar 1855 A
10 krejcar 1858 A
10 krejcar 1865 V
10 krejcar 1859 V, n. škr.
10 krejcar 1868 KB
10 krejcar 1869, KB, MKVP
10 krejcar 1870 KB, VP
10 krejcar 1870 GYF, dr. zvlněný
10 krejcar 1871 GYF
10 krejcar 1872
10 krejcar 1872 KB
10 krejcar 1873 KB
20 krejcar 1852 A, malý
20 krejcar 1852 B
20 krejcar 1853 A
20 krejcar 1853 C
20 krejcar 1854 A
20 krejcar 1855 B
20 krejcar 1856 B
20 krejcar 1856 A
20 krejcar 1868
20 krejcar 1868 GYF, MKVP
20 krejcar 1869
20 krejcar 1869, KB, MKVP
20 krejcar 1870
20 krejcar 1870 GYF, VP
1/4 zlatník 1858 A
1/4 zlatník 1858 E
1/4 zlatník 1859 A
1/4 zlatník 1859 E
1/4 zlatník 1859 V
1/4 zlatník 1860 B, stopa po sponě
1/4 zlatník 1860 B
1/4 zlatník 1860 E
1/4 zlatník 1860 V
1/4 zlatník 1861 V
1/4 zlatník 1862 A
1/4 zlatník 1862 B
1/4 zlatník 1862 V
1/4 zlatník 1864 A
Zlatník 1854 A, zásnubní
Zlatník 1857 A
-2/2
-1/1-
1/0
-1/1
1/1
1/1
2/1-
-1/1-
-1/1-
2/1-
2/1-
-1/1-
-2/2-
0/0
-1/1-
-1/1-
1/1
1/0
1/0
-1/1
1/1
1/1
1/0
1/1
1/0
-1/1
0/0
2/2
0/0
-2/2-
1/0
-1/1
1/1
-1/1
-1/1
1/1
0/0
2/1-
-2/2
2/2
0/0
-1/1-
-2/2-
1/1
1/1
2/1-
50,80,120,250,600,150,80,100,250,70,80,200,80,70,250,250,350,400,350,600,400,300,400,350,100,5 000,100,60,100,60,150,400,120,300,500,80,150,200,200,250,200,300,150,250,800,400,-
37
mince habsburské monarchie
960.
961.
962.
963.
964.
965.
966.
967.
968.
969.
970.
971.
972.
973.
974.
975.
976.
977.
978.
979.
980.
981.
982.
983.
984.
985.
986.
987.
988.
989.
990.
991.
992.
993.
994.
995.
996.
997.
998.
999.
1000.
1001.
1002.
1003.
1004.
1005.
1006.
Zlatník 1858 A
Zlatník 1858 B
Zlatník 1858 V
Zlatník 1859 A
Zlatník 1859 B
Zlatník 1859 E, n. škr.
Zlatník 1859 M, m.o.
Zlatník 1859 V
Zlatník 1860 A
Zlatník 1860 B, dr. škr.
Zlatník 1860 V, dr. rysky
Zlatník 1861 A, bez tečky za REX, dr. hr.
Zlatník 1861 V, dr. hr.
Zlatník 1862 A
Zlatník 1862 B, dr. rysky
Zlatník 1862 V
Zlatník 1863 A, n. škr.
Zlatník 1863 V, dr. rysky
Zlatník 1864 A
Zlatník 1865 B, dr. škr.
Zlatník 1866 B
Zlatník 1867 A
Zlatník 1867 B
Zlatník 1868 A, n. hr.
Zlatník 1868 KB, n. hr.
Zlatník 1869 KB
Zlatník 1870 A
Zlatník 1870 KB, n. škr.
Zlatník 1871 A
Zlatník 1872
Zlatník 1872 KB
Zlatník 1873
Zlatník 1874
Zlatník 1874 KB
Zlatník 1875 Příbram, n.s.o., n. škr.
Zlatník 1875 KB
Zlatník 1876
Zlatník 1877
Zlatník 1878
Zlatník 1878 KB
Zlatník 1879
Zlatník 1879 KB
Zlatník 1880
Zlatník 1881
Zlatník 1881 KB
Zlatník 1882
Zlatník 1883
1/0
2/1
2/1-
0/0
2/1-
-1/1
2/1-
2/1-
0/0
2/2
2/1
0/0
2/1-
0/0
-1/1-
2/2
1/0
2/2
2/1-
2/1
1/0
2/1-
1/0
-1/1-
1/1
1/1
-1/1-
-1/1-
2/1-
1/1
2/1-
1/0
1/1
2/1-
-1/1-
1/1
0/0
1/0
1/0
1/1
1/0
1/1
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
200,250,250,200,250,220,220,250,200,400,450,200,500,300,600,600,250,500,500,600,1 000,600,1 000,400,700,350,300,400,250,350,250,350,800,500,2 000,250,200,200,200,250,200,200,200,200,220,220,200,-
38
007.
1
1008.
1009.
1010.
1011.
1012.
1013.
1014.
1015.
1016.
1017.
1018.
1019.
1020.
1021.
1022.
1023.
1024.
1025.
1026.
1027.
1028.
1029.
1030.
1031.
1032.
1033.
1034.
1035.
1036.
1037.
1038.
1039.
1040.
1041.
1042.
1043.
1044.
1045.
1046.
1047.
1048.
1049.
1050.
1051.
mince habsburské monarchie
Zlatník 1883 KB
Zlatník 1884
Zlatník 1885
Zlatník 1886, n. škr.
Zlatník 1887
Zlatník 1887 KB
Zlatník 1888
Zlatník 1888 KB
Zlatník 1889
Zlatník 1889 KB
Zlatník 1890
Zlatník 1891
Zlatník 1891 KB
Zlatník 1892, n. škr.
Zlatník 1892 KB
Tolar 1857 A, spolkový, několik dr. škr.
Tolar 1858 B, spolkový, dr. hr.
Tolar 1859 A, spolkový
Tolar 1864 B, spolkový, dr. škr.
Tolar 1865 E, spolkový, dr. hr.
2 zlatník 1859 B, dr. škr.
2 zlatník 1867 A
2 zlatník 1875, m.o.
2 zlatník 1873 střelecký, replika Ag, 1973, Kolářský
2 zlatník 1878, m.o.
2 zlatník 1879, Stříbrná svatba, m.o.
2 zlatník 1879, Stříbrná svatba
2 zlatník 1879, Stříbrná svatba
2 zlatník 1883, m.o.
2 zlatník 1886, velká stopa – m.o.
2 zlatník 1887, silný škrábanec a hrana
2 zlatník 1887, Kutná Hora, repl. Ag, 1974, Kolářský
2 zlatník 1891, m.o.
Tolar 1486/1953, arc. Zikmund, repl. Ag 31,18
Tolar 1896 UP, Ferdinand I. novoražba
2 tolar 1857 A, jižní dráha, repl. Ag, 36,84 g, Terst
2 tolar 1857, Spolkový, Jižní dráha, Ag replika 2006, 25,90 g
Heller 1893, 94, 95, 96, 1900, 01, 02, 03, 09–16 st. m., 16 ks
Heller 1916, nový znak
2 heller 1893–1918, kompl. 26 ks
20 heller 1909 a 1911
20 heller 1914
Filler 1892 KB
Filler 1902 KB, 2 filler 1897 KB a 1907 KB
10 filler 1892 KB
1/0
1/0
1/0
1/1
1/1
-1/1-
1/0
1/0
1/0
-1/1
1/0
1/1
-1/1
1/1
-1/1-
1/1
2/1-
-1/1
-1/1
-1/1
-1/1
2/1-
-1/1-
0/0
-1/1-
-1/1-
1/0
1/1
-1/1-
-1/1-
-1/1
0/0
-1/1-
0/0
0/0
0/0
PP
1/0
1/1
-1/1
1/1
1/1-
-1/1-
0/0
2/2
200,200,200,200,200,200,200,250,200,200,200,200,350,200,300,800,600,1 200,1 500,1 500,1 500,1 500,1 000,800,950,350,900,800,950,800,800,800,900,700,2 000,800,500,80,120,100,60,80,250,60,50,-
39
mince habsburské monarchie
052.
1
1053.
1054.
1055.
1056.
1057.
1058.
1059.
1060.
1061.
1062.
1063.
1064.
1065.
1066.
1067.
1068.
1069.
1070.
1071.
1072.
1073.
1074.
1075.
1076.
1077.
1078.
1079.
1080.
1081.
1082.
1083.
1084.
1085.
1086.
1087.
10 filler 1918 KB, dr. kor.
10 filler 1920 KB
20 filler 1892 KB
20 filler 1914 KB
20 heller a 20 filler 1916
20 filler 1920 KB
20 filler 1921 KB, dr. kor.
Koruna 1893
Koruna 1897
Koruna 1900
Koruna 1901
Koruna 1902
Koruna 1903
Koruna 1904
Koruna 1905
Koruna 1908, jubilejní
Koruna 1912, 1913, 1914, 1915 a 1916, 5 ks
Koruna 1892 KB
Koruna 1893 KB
Koruna 1896 KB, jubilejní
Koruna 1912 KB
Koruna 1914 KB
Koruna 1915 KB
Koruna 1916 KB
2 koruna 1912 a 1913
2 koruna 1913 KB
2 koruna 1914 KB
5 koruna 1900
5 koruna 1900 KB, nep. škr.
5 koruna 1907
5 koruna 1907 KB, n. škr.
5 koruna 1907 KB, korunovační, min. hr.
5 koruna 1907 KB, korunovační
5 koruna 1908, jubilejní, n. škr.
5 koruna 1908 KB, dr. škr.
5 koruna 1909, Schwartz
-1/1-
1/1
2/2-
1/1
0/0
1/1
-1/1
1/1
2/2
-1/1-
1/0
-1/1-
-1/1-
2/1-
-1/1-
1/0
0/0
2/1-
-1/1
1/1
1/0
0/0
0/0
1/1
1/0
1/1
0/0
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
0/0
1/0
1/1
1/0
300,350,50,50,60,100,250,100,120,70,150,120,150,200,200,150,420,150,100,100,100,100,120,120,250,150,1 500,450,400,450,450,500,500,500,450,600,-
40
SA DY
MINCÍ
Československo
1088.
1089.
1090.
1091.
1092.
1093.
1094.
1095.
1096.
1097.
1098.
1099.
1100.
1101.
Sada oběžných mincí 1980, 7 ks
Sada oběžných mincí 1981, 7 ks
Sada oběžných mincí 1982, 7 ks
Sada oběžných mincí 1983, 7 ks
Sada oběžných mincí 1984, 7 ks
Sada oběžných mincí 1985, 7 ks
Sada oběžných mincí 1987, 7 ks
Sada oběžných mincí 1988, 7 ks
Sada oběžných mincí 1989, 7 ks
Sada oběžných mincí 1990, 7 ks
Sada oběžných mincí 1991 – žeton, 9 ks
Sada oběžných mincí 1991, 10 Kčs Štefánik, 9 ks
Sada oběžných mincí 1992, 9 ks
Sada 10 korunových mincí ČSFR 1990–1993, 5 ks
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
100,80,80,80,80,80,300,150,150,150,150,150,150,100,-
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
PP
PP
PP
PP
PP
200,200,200,200,400,1 000,1 000,800,350,350,350,1 200,350,350,300,300,300,3 000.
4 000,5 000,2 500,2 500,-
Česká republika
1102.
1103.
1104.
1105.
1106.
1107.
1108.
1109.
1110.
1111.
1112.
1113.
1114.
1115.
1116.
1117.
1118.
1119.
1120.
1121.
1122.
1123.
Sada oběžných mincí 1993 (Hamburg, Winnipeg), 9 ks
Sada oběžných mincí 1993 (Hamburg, Winnipeg, Jablonec), 9 ks
Sada oběžných mincí 1994 (Hamburg, Jablonec), 9 ks + žeton
Sada oběžných mincí 1994 (Hamburg, Winnipeg, Jablonec), 9 ks + žeton
Sada oběžných mincí 1997, Česká národní banka, 9 ks
Sada oběžných mincí 1998, ZOH Nagano, 9 ks
Sada oběžných mincí 1999, Petr Parléř, 9 ks
Sada oběžných mincí 2002, Sammit NATO Praha, 9 ks + žeton
Sada oběžných mincí 2004, Mistrovství světa v ledním hokeji, 7 ks + žeton
Sada oběžných mincí 2004, Vstup ČR do EU, 7 ks + žeton
Sada oběžných mincí 2004, Mistrovství Evropy ve fotbalu, 7 ks + žeton
Sada oběžných mincí 2005, Česká spořitelna, 8 ks + žeton
Sada oběžných mincí a EURO medailí 2006, 7 + 8 ks
Sada oběžných mincí 2008, Mistrovství Evropy ve fotbalu 2008, 7 ks + žeton
Sada oběžných mincí 2008, Světové dědictví UNESCO, 7 ks + žeton
Sada oběžných mincí 2009, Jihočeský kraj, 7 ks + žeton
Sada oběžných mincí 2010, Zlínský kraj, 7 ks + žeton
Sada oběžných mincí 1998
Sada oběžných mincí 1999
Sada oběžných mincí 2000
Sada oběžných mincí 2001
Sada oběžných mincí 2002
41
sady mincí
1124. Sada oběžných mincí 2003
PP
2 000,-
1125. Sada oběžných mincí 2004
PP
1 500,-
1126. Sada oběžných mincí 2005
PP
1 500,-
1127. Sada oběžných mincí 2006
PP
1 500,-
1128. Sada oběžných mincí 2008
PP
1 600,-
1129. Sada oběžných mincí 2009
PP
1 500,-
1130. Sada oběžných mincí 2010
PP
1 500,-
1131. Sada oběžných mincí 2011
PP
1 500,-
1132. Sada oběžných mincí 2011 (obal kůže)
PP
1 800,-
1133. Sada oběžných mincí 1993
BJ
50,-
1134. Sada oběžných mincí 1994
BJ
50,-
1135. Sada oběžných mincí 1997
BJ
80,-
1136. Sada oběžných mincí 2000
BJ
600,-
1137. Sada oběžných mincí 2002
BJ
120,-
1138. Sada oběžných mincí 2002 Hokej
BJ
150,-
1139. Sada oběžných mincí 2003 (modrá)
BJ
100,-
1140. Sada oběžných mincí 2003 (žlutá)
BJ
100,-
1141. Sada oběžných mincí 2003, 675 let MK
BJ
200,-
1142. Sada oběžných mincí 2004, Kremnica
BJ
200,-
1143. Sada oběžných mincí 2004, 10, 20 Hal. Ag
BJ
200,-
1144. Sada oběžných mincí 2004, SR a Euromedaile
BJ
200,-
1145. Sada oběžných mincí 2004, Vstup SR do EU
BJ
200,-
1146. Sada oběžných mincí 2005, Šariš, Zemplín, Užsko
BJ
200,-
1147. Sada oběžných mincí 2006, Sběratelské dny
BJ
250,-
1148. Sada oběžných mincí 2006, ZOH Turín
BJ
300,-
1149. Sada oběžných mincí 2008, Pohronie-Liptov
BJ
200,-
1150. Sada oběžných mincí 2008, Rozloučení s SK
BJ
300,-
1151. Sada oběžných mincí 2008, Pittsburská dohoda
BJ
200,-
1152. Sada oběžných mincí 2009, První sada euromincí
BJ
200,-
1153. Sada oběžných mincí 2009, Orava-Kysuce-Považie
BJ
300,-
1154. Sada oběžných mincí 2009, Baby set, Narození dítěte
BJ
300,-
1155. Sada oběžných mincí 2009
PP
500,-
1156. Sada oběžných mincí 2010, Narození dítěte
BJ
300,-
1157. Sada oběžných mincí 2010, Tekov-Turiec-Podsitniansko
BJ
300,-
1158. Sada oběžných mincí 2010, 40. výročí SNS
BJ
400,-
1159. Sada oběžných mincí 2010, Fotbal – MS v JAR
BJ
300,-
1160. Sada oběžných mincí 2010, ZOH Vancouver
BJ
300,-
1161. Sada oběžných mincí 2010, ZOH Vancouver
PP
500,-
1162. Sada oběžných mincí 2011, Ponitrie-Trnavsko
BJ
300,-
1163. Sada oběžných mincí 2011, 20. výročí Visegradu
BJ
300,-
1164. Sada oběžných mincí 2011, MS v hokeji
BJ
300,-
Slovensko
42
sady mincí
Chorvatsko
1165. Sada lipa – 5 kuna, 9 ks, plast
BJ
200,-
1/0
100,-
BJ
50,-
0/0
150,-
BJ
100,-
1170. 1 groš – 5 zlotych, 9 ks Al mincí v plastu
BJ
60,-
1171. 1 groš – 5 zlotych, 9 ks v orig. balení
BJ
80,-
1172. 2 euro 2006, Kolumbus, orig. balení
0/0
800,-
1173. Sada 1 cent – 5 euro 2007, 9 ks, orig. balení
0/0
1 000,-
1174. 2 euro 2008, Evropský kulturní dialog, orig. balení
0/0
1 000,-
1175. Sada 1 dollar 2008, 4 ks prezidentů, etue
PP
200,-
1176. Sada 1 dollar 2009, 4 ks prezidentů, etue
PP
200,-
1177. Sada 1 dollar 2011, 4 ks prezidentů, etue
PP
200,-
0/0
1 000,-
Irák
1166. 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500 fils a 1 dinar, orig. balení
Jugoslavie
1167. 25 para – 10 dinár, 6 ks v plastu
Kanada
1168. 1 cent – dollar 1965, 6 ks v plastu
Kazachstan
1169. 2, 5, 10, 20 a 50 tyin 1993, v orig. balení
Polsko
San
Marino
USA
Vatikán
1178. 2 euro 2008, Rok sv. Pavla, orig. balení
43
BA N K OV KY
Habsburská monarchie
František Josef I. (1848–1916)
1179. Koruna 1916, serie 1430, přeložená, 2 koruna, 1917 červená, serie 1366
2/N
60,-
2/-
150,-
1181. 20 korun 1919, serie P, potrhaná
4/4
100,-
1182. 5000 Kč 1920, serie A, specimen
3/3
500,-
1183. 20 Kč 1926, serie Qe, nepřeložená
M a ď a r s k á r e p u b l i k a r a d (1918)
1180. 25 korun 1918, serie 3029, přeložená
Č e s k o s l o v e n s k o (1918–1939)
1/1
120,-
1184. 20 Kč 1926, serie Gh, specimen
N
100,-
1185. 10 Kč 1927, serie N, přeložená
-1/1-
60,-
1186. 50 Kč 1929, serie Xb, přeložená
-1/1-
60,-
1187. 500 Kč 1929, serie G, specimen
N
120,-
1188. 100 Kčs 1931, serie Ma, specimen
N
100,-
-2/2-
80,-
1190. 1000 korun 1940, serie 3L2, specimen
N
80,-
1191. 100 korun 1940, II. vydání, serie FZ, specimen
N
50,-
1192. 500 korun 1941, serie 5Ed, specimen
N
100,-
1193. 20 korun 1942, Hollý, serie Gn 51
N
100,-
1194. Koruna b. l., serie D, 5 koruna b.l., serie B, obě specimen
N
50,-
1195. 50 korun 1940, serie A 20, 50 korun 1944, serie S. 07 A, vše specimen
N
100,-
1196. 1
00 korun 1940, I. vydání, serie S 10 B, 100 koruna 1940,
II. vydání, serie S 26 A, obě specimen
N
100,-
1197. 10 korun 1942 S 12 A a 20 koruna 1944 S. 18 A, obě specimen
N
60,-
1198. 5
00 korun 1942, serie J, I. vydání, 500 korun 1942, serie Ka,
II. vydání, obě specimen
N
100,-
1199. 1000 korun 1942, serie Ib, II. vydání, specimen
N
80,-
1189. 100 Kč 1931, serie J
S l o v e n s k o (1939–1945)
P r o t e k t o r á t Č e c h y a M o r a v a (1939–1945)
44
BA N KOV K Y
Č e s k o s l o v e n s k o (1944–1993)
1200. Poukázky 1944, 1, 5, 20, 100, 500 a 1000 korun, vše specimen
N
80,-
1201. 5 Kčs b.l. a 1949, 10 Kčs b.l. a 1950, vše 3 malé dírky
N
50,-
1202. 20 Kčs b.l. K. H. Borovský a 50 Kčs b. l. Štefánik, 3 malé dírky, serie KT a MS
N
60,-
1203. 100 Kčs b.l. TGM a 1000 Kčs b. l. Jiří z Poděbrad, serie PS a BE, 3 malé dírky
N
120,-
1204. 100 Kčs 1945, serie B, 3 malé dírky
N
50,-
1205. 1000 Kčs 1945, Nov. 83, 3 malé dírky
N
50,-
-2/2-
100,-
1207. Koruna b. l. (1946), nevydaná
1206. 500 Kčs 1945, Smetana, neperf.
N
100,-
1208. 500 Kčs 1946, serie A, 3 malé dírky
N
80,-
1209. 50 Kčs 1948, serie A, 3 malé dírky
N
100,-
1210. 20 Kčs 1949, I. a II. vydání, 3 malé dírky
N
50,-
1211. 50 Kčs 1950, serie A, 3 malé dírky a serie B, 2 ks
1212. Koruna 1953, tzv. „hladová”
N
100,-
1/1
300,-
1213. 100 Kčs 1961, kolek
N
100,-
1214. 500 Kčs 1973, kolek
2/2
250,-
1215. 1000 Kčs 1985, serie G, kolek lepený, nepřeložená
1/1
500,-
1216. 1000 Kčs 1985, serie U, kolek tištěný
N
1 000,-
1217. Sada 1958–1961, 7 ks
N
300,-
1218. Sada 1970–1989, 7 ks
N
1 400,-
1219. Sada 100, 500, 1000 kolek lepený, 1000 kolek tištěný
N
2 100,-
45
M E D A I L E, J E T O N Y A V Y Z N A M E N Á N Í
Habsburská monarchie
František Josef I.
1220. M
edaile, Spolek pro zvelebení chovu koní na Moravě,
česko-něm. opis, Ag 33 mm, 12,39 g, pův. ouško, dr. hr.
1221. M
edaile, Spolek pro zvelebení chovu koní na Moravě,
česko-něm. opis, Br 33 mm, pův. ouško
1222. Medaile za dobré chování a hledění koňů, český opis, Ag 34 mm, 18,16 g, n. škr.
0/0
150,-
1/1
100,-
-1/1
300,-
1223. Medaile za státní cenu za chov koní, česko-něm. opis, Ag 40 mm, 16,16 g, m.o.
1/1
150,-
1224. Návštěva císaře 1892 v Brně, Br 36 mm, sig. Christlbauer
1/1
80,-
1225. S třelby Innsbruck 1898, Ag 44 mm, 26,87 g, vylomené souško,
stuha volně, sig. Christlbauer
1/1
1 500,-
1226. Čepicový odznak 3. armáda Belgrad 1915, 30 x 60 mm
1/0
200,-
1227. Čepicový odznam arc. Friedrich, sig. Marschall 1915, b. k.
1/-
200,-
1228. M
edaile 100 let zavedení všeobecného volebního práva 1907–2007,
Ag 35 mm, 15 g, 999/1000, etue
PP
250,-
1229. M
edaile 150 let spolkové měny, motiv 2 tolar „Jižní dráha”,
Ag 35 mm, 14,9 g, 999/1000, etue
PP
250,-
1230. M
edaile na poslední pobyt v Praze 1907–2007, Ag 35 mm,
14,92 g, 999/1000, etue
PP
250,-
PP
250,-
PP
250,-
PP
250,-
1234. Medaile Pražské jaro 1968, Ag 35 mm, 10,34 g
0/0
150,-
1235. Medaile k okupaci ČSR v r. 1968, A. Dubček, Ag 30 mm, 12,94 g
0/0
250,-
Ražby zlaté koruny
František Josef I.
František Josef I. + Elizabeth
1231. Císařský pár, Ag 35 mm, 14,74 g, 999/1000, etue
Karel I. + Zita
1232. Portréty a rakouský znak, Ag 35 mm, 14,86 g, 999/1000
Zita
1233. Královna raskouská a uherská, Ag 35 mm, 15 g, 999/1000
Medai le podle osobností
Dubček Alexander
46
medaile, jetony a vyznamenání
Halačka Jan
1236. Medaile k 65. narozeninám ČNS Brno, Br 60 mm, sig. Kavanič 1969
0/0
70,-
1237. Medaile „Vzdělanost rozdávejme”, Ag 38 mm, 25,74 g, sig. Kolářský
PP
400,-
1238. M
edaile vydaná Nár. muzeem a ČNS Praha, Ag 40 mm,
29,82 g, sig. Knobloch
0/0
400,-
1239. Medaile Karlův most, Ag 35 mm, 15 g, 999/1000, etue
PP
250,-
1240. Medaile Karlův most, Ag 35 mm, 15 g, 999/1000, etue
PP
250,-
0/0
50,-
Karel IV.
Špork František Antonín
1241. Zámek Kuks, Matyáš Braun, ČNS HK 1981, Ni 42 mm
TGM
1242. Medaile k 85. narozeninám, Ag 32 mm, 14,68 g, lesklá, sig. Španiel, orig. etue
1/1
200,-
1243. Medaile k 85. narozeninám, Ag 42 mm, 29,70 g, matová, sig. Španiel
1/1
350,-
1244. Medaile k 85. narozeninám 1935, Ag 42 mm, 29,71 g, lesklá, sig. Španiel
0/0
350,-
1245. M
edaile k 85. narozeninám 1935, Ag 60 mm, 80,60 g, matová,
sig. Španiel, orig. etue
1/1
1 200,-
1246. České slovo, Ag 35 mm, 15 g, sig. Španiel
1/1
280,-
1247. Medaile k odhalení pomníku 1946 v Prostějově, postř. 61 mm, sig. Španiel, etue
1/1
300,-
1248. M
edaile k 150. výročí narození v Hodoníně, návštěva prezidenta
V. Havla a M. Albrightová min. zahr. věcí USA, Br 40 mm, 2000
PP
250,-
1249. M
edaile k odhalení pomníku k 150. výročí narození 2000 Brno,
Br 60 mm, orig. etue
0/0
250,-
1250. 1. starosta pražského sokola, Br 52 mm, sig. Myslbek 1903
1/1
200,-
1251. Jednostranná plaketa, Br 52x61 mm, sig. Hájek 1947
1/-
100,-
1252. Plaketa „Náš bratr Jindra”, Br 52x55 mm, sig. Sucharda
1/-
60,-
Sokolské
Fügner Jindřich
Tyrš Miroslav
1253. Tvůrce sokolství, Br 52 mm, sig. Myslbek 1904
1/1
200,-
1254. Ke 100. výročí narození (1832/1932), Br 42 mm, sig. Brůha
1/1
100,-
1255. Jednostranná medaile Br 60 mm, sig. Babka
1/-
50,-
1256. Odznak „Všesokolský slet 1920”, autor Toman, Br 36x46 mm
1/-
50,-
1/-
200,-
1258. Medaile „Kupředu, zpátky ni krok”, Br 60 mm, sig. Šejnost 1923
1/1
200,-
1259. Cena vítězného družstva o štít Lutzovův, Br 70 mm, sig. Brůha
1/1
50,-
Scheiner Josef
1257. Starosta obce sokolské, Br 70 mm, sig. Šejnost 1935
Československá obec sokolská
47
medaile, jetony a vyznamenání
1260. Medaile na závody, Br 50 mm, sig. Brůha
1/1
50,-
1261. Sokol Brno-Řečkovice, 50 let trvání, Br 60 mm, sig. Láska 1950
0/0
150,-
1/1
80,-
1263. Odznak „Spartakiáda 1922”, autor Jiříkovský, 35x50 mm, stopy oxydace
1/-
50,-
1264. II. Spolková slavnost něm. pěveckého spolku na Moravě 1897,
Br 33 mm s ouškem
0/0
80,-
1/1
350,-
1/-
50,-
0/0
150,-
1268. Medaile Jsem ražen… sv. Prokop, Ag 34 mm, 19,96 g, sig. Španiel
0/0
350,-
1269. Milenium sv. Václava, Ag 28 mm, 14,96 g, sig. Španiel
0/0
280,-
1270. 8
-mi úhelníková medaile veslařská, dámské čtyřky I. místo 1935,
Br 52 mm, vnitřek 25 mm Ag
1/1
150,-
1271. M
edaile Svaz národní revoluce, čs. odboj 1938–1945, Br 77 mm,
sig. F. CIM., etue
1/1
80,-
1272. Medaile ke vzniku ČR 1. 1. 1993, Ag odražek 5 dukátu, 35 mm, 14,82 g
PP
250,-
1273. Sv. Vojtěch 1000 let Břevnovského kláštera, Ag 35 mm, 14,88 g, 999/1000
PP
250,-
1274. Sv. Cyril a Metoděj, Ag 35 mm, 14,83 g, 999/1000
PP
250,-
1275. Sv. Jan Nepomucký, Ag 35 mm, 14,84 g, 999/1000
PP
250,-
1276. A. Mucha, medaile 4 roční období, Ag 35 mm, 14,80 g, 999/1000
PP
250,-
1277. A. Mucha, medaile 4 roční období, Ag 35 mm, 14,80 g, 999/1000
PP
250,-
1278. Staré pověsti české, Kazi léčitelka, Ag 40 mm, 20,30 g, 925/100
PP
300,-
Medaile podle měst
Blansko
1262. K
rajinská průmyslová a hospodářská výstava 1923, Zásluze, Br 45 mm,
nesign. dr. hrany
Brno
Olomouc
1265. 50 let pobočky ČNS (1929–1979), Ag 40 mm, 26,58 g, punc 900/1000
Praha
1266. Bruslařský spolek 1871, česko-něm. opis, ouško, Br plech 50 mm
Příbor
1267. 20 let ČNS a 725 let města, Ag 33 mm, 7,44 g, punc.
Medaile podle zemí
Československo
Česká republika
48
medaile, jetony a vyznamenání
1279. Medaile k OH Sydney 2000, Ag 31 mm, 13,19 g, orig. etue
PP
200,-
1280. Medaile k EURO 2000, fotbalový svaz, Ag 34 mm, 16,02 g, etue
PP
250,-
1281. Medaile k roku 2000, Ag 34 mm, 16 g, orig. etue, karta
PP
250,-
1282. Medaile k počátku nového tisíciletí 2001, Ag 34 mm, 16 g, orig. etue, karta
PP
250,-
1283. Tolarová medaile 2004 sv. Václav, Ag 40 mm, 29 g, Jablonec, Lukáš
0/0
500,-
1284. B. Obama v Praze 2009, portrét, Hradčany a Bílý dům, oz Ag
PP
700,-
1285. M
edaile 50 let pěveckého spolku ve Vídni 1844–1894
(motiv 30 krejcaru 1807), Cu 43 mm, dírka
1/1
80,-
1286. Cena včelařského spolku, Br 40 mm, sig. Schwerdner
0/0
150,-
PP
500,-
0/0
60,-
Rakousko
Slovensko
1287. M
edaile Vysoké Tatry, kamzík, Ag 40 mm, 31,85 g, 925/1000,
sig. Poldaufová 1997
Kremnica
1288. Medaile Hlavné banské město Kremnica, Br 61 mm, sig. Hám
49
VY Z NA M E NÁ N Í
Ha b s b u r s k á m o n a r c h i e
František Josef I.
1289. 2. dezember 1873
1/1/1
80,-
1290. Záslužná medaile za 40 let věrné služby pro zasloužilé občany, Br
1/1/1
150,-
1291. 60 let vlády 1848–1908
1/1/1
100,-
1292. Signum memriae 1848–1898, stuha
1/1/1
80,-
1293. Na ukončení I. světové války, Pro Deo et Patria, nová stuha
1/1
200,-
1/1/1
150,-
1295. Čs. revoluční medaile 1918, Nov. I/6
1/1/1
300,-
1296. Mezispojenecká vítězná medaile pro Belgii, Nov. I/7
1/1/1
150,-
1297. Pamětní medaile II. odboje (1946)
1/1/1
200,-
1298. Medaile „Za zásluhy o obranu vlasti”, I. vydání 1955–1960, etue
1/1/1
300,-
1299. M
edaile „Za zásluhy o obranu vlasti”, II. vydání po roce 1960,
etue, dekret k udělení
1/1/1
200,-
1300. Medaile „Za službu vlasti”, II. vydání po roce 1960, etue, dekret k udělení
1/1/1
200,-
1301. Medaile „Za zásluhy o lidové milice”, II. třída + stužka s miniaturou, Nov. II/162
1/1/1
100,-
Karel I.
1294. Vojenský kříž 1916
Československo
50
SEZNAM VYDRAŽENÝCH POLOŽEK
65. aukce Dukát s. r. o. ze dne 17. 3. 2012
1
4 400
38
6 500
76
6 500
130 16 000
169 11 500
203
5 500
237
3 800
2
8 400
39
6 000
82 4 000
131 17 000
170
6 500
204
8 000
238
3 000
3
7 600
40
6 500
83 3 500
132 10 000
171
7 000
205
5 500
239
3 100
4
6 000
41
6 000
84 3 500
134
7 500
172
5 500
206
7 000
240
4 200
5
6 000
42
7 500
85 6 500
135
9 000
173
5 000
207
5 500
241
2 800
7
7 500
43
7 800
86
7 000
136
6 000
174
5 400
209
5 500
242
3 000
8
7 500
44
7 500
87 7 000
137
8 000
175
7 500
210
5 500
243
3 000
9 85 000
45
7 800
88 7 000
138 20 000
176
5 000
211
5 500
244
3 000
12
8 500
46
7 600
89 8 000
139 16 000
177
7 400
212
5 500
245
3 000
13
6 500
47
8 000
90 8 000
140
5 000
178
7 000
213
5 000
246
2 800
14
6 500
48
7 600
93 3 000
141 23 000
179
5 500
214
5 000
247
2 800
15
6 500
49
7 500
95 6 000
144
9 000
180
7 000
215
5 000
248
4 400
16
15 000
50
7 200
96
9 000
145
9 000
181
6 500
216
5 500
249 13 000
17
21 000
51
14 500
97 15 000
146
9 500
182
5 000
217
5 000
251
5 500
18
8 000
52
30 500
98 32 000
147
9 000
183
4 600
218
5 500
252
6 000
19
9 500
53
6 200
100
5 000
148
9 000
184 56 000
219
5 000
253
5 500
20
7 000
54
3 400
103 30 000
149
9 000
185 15 000
220
5 000
254
5 500
21
14 000
56
14 000
106 16 000
150
9 500
186 76 000
221
5 000
255
5 500
22
14 000
57
5 000
107 17 500
151
7 600
187 24 000
222
5 000
256
5 500
23
25 000
58
29 500
109 23 000
152
6 400
189
5 500
223
5 000
257
6 500
24
28 000
59
41 500
112 34 000
153
8 000
190
5 000
224
5 000
258
7 000
25
27 000
60
2 500
114 15 000
154 10 000
191
5 500
225
6 000
259
6 500
26
27 000
62
3 000
117 21 000
155
7 000
192
5 500
226
5 500
260
6 000
27
27 000
63
4 000
118 32 000
156
8 000
193
6 500
227
5 500
261
6 500
28 124 000
66
28 000
121 110 000
157
9 200
194
5 800
228
3 400
262 12 000
30
9 000
67
6 000
122 200 000
158
6 400
195
5 000
229
3 600
263
31
7 800
68
12 000
123 20 000
159 25 000
196
5 500
230
3 600
264 23 000
32
18 000
69
12 000
124 15 500
162 13 500
197
8 500
231
3 600
267
5 500
33
24 000
70
6 200
125 16 500
164
6 500
198
5 000
232
4 000
268
5 500
34 150 000
71
6 200
126 35 000
165 10 000
199
5 500
233
3 200
269
5 500
35
4 800
73
3 000
127 15 000
166
6 000
200
5 500
234
3 600
270
5 500
36
3 800
74
6 000
128 19 000
167
7 000
201
5 500
235
2 800
271
5 500
37
8 200
75
6 000
129 18 000
168
6 000
202
5 500
236
3 000
272
5 500
9 500
51
seznam vydražených položek
273
5 500
319
500
369
1 400
415
500
463
600
502
650
545 36 000
274
5 500
320
300
370
4 200
416
600
464
3 000
503
800
546 10 000
275
6 000
321
450
371
3 600
417
9 500
465
3 000
505
900
547
276
5 500
322
700
372 64 000
418 15 000
467 12 000
506
1 500
548 14 000
277
5 500
324
2 000
373 70 000
419 12 000
468
3 400
507
2 300
549 18 000
278
6 000
325
1 000
374
400
420 20 000
469
8 500
508
4 200
550 19 000
279
8 500
326
1 400
376
5 800
421 18 000
470
5 000
509
4 800
552
5 000
280
5 500
327
1 400
378
6 000
422 22 000
471
5 500
510
4 600
553
4 000
281
5 500
328
1 500
380
6 500
423
350
472 11 000
512
800
554
4 700
282
7 500
329
3 000
382 77 000
424
400
473
4 500
513
1 500
555
6 000
283
7 500
330
1 500
383 42 000
425
450
474
4 500
514
500
558
7 000
284 14 500
332
2 000
385 16 000
426
1 900
475 33 000
515
800
559
9 000
285
6 500
333
4 600
386 22 000
427
1 500
476 80 000
516
4 800
560 24 000
286
5 500
334
2 600
387
2 600
428
1 100
477 40 000
517
1 200
562
2 200
287 52 000
335
2 400
388
400
429
1 600
478
1 300
518
700
563
3 000
288 50 000
336
8 500
389
320
430
1 400
479 30 000
519
4 400
564
1 200
289 60 000
337
2 400
390
450
431
1 000
480 13 000
520 15 000
565
1 600
290 70 000
339
650
391
350
432
450
481 88 000
521 18 000
566
800
291
1 100
340
1 400
392
460
433
550
482
7 500
522
3 400
568
500
292
1 100
341
1 500
393
450
434
3 800
483
3 600
523
4 500
569
4 000
293
1 500
342
700
394
350
437 15 000
485
8 500
525 10 500
570 13 000
294
1 500
343
950
395
350
440 67 000
486
2 000
527
4 500
571
295
650
350
1 300
396
350
443
487
3 400
528
5 500
572 27 000
297
500
351
850
397
350
445 36 000
488 14 500
529
6 000
573
299
600
352
1 400
398
350
447 12 000
489
850
530
4 500
575 17 000
300
600
357
1 300
399
400
449 16 000
491 14 000
531
5 000
576
4 500
301
700
359
1 300
400
900
450 55 000
492
900
532
8 500
577
3 600
304
400
360
2 400
401 18 000
451
500
493
750
533 20 000
578
3 100
306
400
361
2 800
402 17 000
452
700
494
1 800
534
5 000
579
800
307
400
362
800
405
9 000
453
1 900
495
700
535 14 000
580
700
308
360
363
500
409
350
454 15 000
496
1 000
536 46 000
581
3 000
309
500
364
300
410
350
456 17 000
497
700
537 41 000
582
3 000
311
380
365
1 600
411
350
457 17 000
498
3 600
538
8 500
583
3 800
314
360
366
500
412
450
458 12 000
499
1 800
539
6 700
584
2 400
315
400
367
1 600
413
350
461 21 000
500
900
540 30 000
585
4 400
318
500
368
1 450
414
1 700
462
501
3 000
543 10 000
586
6 000
9 000
800
6 000
9 500
4 400
52
seznam vydražených položek
587
6 000
636
700
588
9 500
637
589
4 400
590
673 12 000
711
3 200
753
1 400
825
7 000
876
600
2 000
674
4 000
712
5 500
754
1 600
828
650
877
2 600
638
3 000
675
2 300
713
5 500
755
1 300
829
1 150
878
750
3 800
639
3 800
676
3 400
714
3 800
756
1 600
831
2 500
879
1 200
591
3 000
640
2 600
677
2 600
715
2 600
758
1 300
832
750
880
2 800
593
4 200
641
1 100
678
2 700
716
2 400
759
2 500
833
400
881
5 000
594
6 500
642
1 400
679
2 800
717
2 100
761
1 200
834
850
882
800
595
4 600
643
1 400
680
1 200
718
2 300
762
1 200
835
500
883
6 000
597
2 800
644
900
681
1 400
719
4 000
766 12 000
840
1 100
884
2 000
599
8 000
645
1 000
682 37 000
721
1 800
768
1 200
843
3 400
885
2 600
600
600
646
950
683
2 500
722
1 900
769
7 500
844
800
886 13 000
605
600
647
1 200
684
3 200
723
3 400
771
1 500
845
400
887
1 000
606 10 000
648
900
685
2 700
724
4 700
772
800
846 50 000
888
1 600
607
3 600
649
2 000
686
3 600
725
2 800
775
1 500
847
2 000
889
4 200
608
2 200
650
600
687 10 000
726
2 500
777
4 500
848
6 500
890 60 000
609 22 000
651
950
688
4 200
727
1 800
778
3 800
849
400
891
2 200
610
3 200
652
850
689
4 200
728
3 800
781
1 200
850
550
892
6 500
611
900
653
600
690
2 600
729
2 400
782
1 200
851
340
893
2 400
612
1 400
654
1 000
691
2 800
730
2 600
786
2 400
852 11 000
894
4 200
614
6 000
655 16 000
692
2 400
731
2 300
789 18 000
853
300
895
700
615 14 000
656
4 400
693
2 600
732
1 500
794
2 500
855
400
896
2 800
616
1 200
657
600
694 50 000
733
900
795
420
856
300
897 12 000
619
1 900
658
500
695 26 000
735
1 500
798 29 000
857
420
898
4 400
620
2 200
659
500
696 40 000
736
2 550
799
5 500
858
300
899
1 000
622
2 800
660
1 400
697
6 500
738
1 200
800
400
859
1 400
625
500
662
3 000
698
7 500
739
700
802 12 500
861
340
901
2 000
626 11 000
663
2 600
699
700
740
800
811
450
862 32 000
902
800
627
3 000
664
1 500
700
850
744
400
814
3 600
863
4 600
903
5 500
628
530
665
6 000
702
1 700
745
400
815
5 000
864
6 500
904
2 200
629
6 000
666
4 000
703
850
746
400
816
1 600
865
3 000
905
900
630
5 200
667
2 800
704
1 700
747
400
817
1 600
866
9 000
906
440
631
6 000
668 12 000
705
2 400
748
2 600
818
550
867
2 200
632 13 000
669
6 500
706
5 000
749
1 200
819
2 000
633
7 500
670
6 000
707 27 000
750
4 000
820
600
869
4 200
634
500
671
4 400
709
6 000
751
2 600
822
1 000
874
400
635
1 500
672
2 400
710
5 500
752
1 900
823
1 000
875
2 000
868 11 500
900 21 000
Sazba: Miloslav Vymazal
Tisk: Europrinty, spol. s r.o., Kyjov
VLÁDNÍ MINCE
ZEMÍ KORUNY ČESKÉ
(ČECHY, MORAVA, SLEZSKO)
1526 – 1856
v době panování rodu Habsburského
Díl I. + II.
Ivo Halačka
DUKÁT, spol. s r.o.
BRNO 2011
REGIERUNGSMÜNZEN
DER LÄNDER
DER BÖHMISCHEN KRONE
(BÖHMEN, MÄHREN, SCHLESIEN)
1526 – 1856
in der Habsburger Herrscherperiode
Teil I. + II.
Ivo Halačka
DUKÁT, GmbH
BRÜNN 2011
Firma DUKÁT Brno vydává nově přepracované a doplněné vydání
základního díla o českém tolarovém období od Ivo Halačky
Vládní mince zemí koruny české
(Čechy, Morava, Slezsko) 1526–1856
Publikace se vydává ve větším formátu jako dvoudílná s česko-německým
textem, doplněná o nově zjištěné typy, ročníky a informace o ražbách
k datu 31. 8. 2011. Současně je text poprvé doplněn o rozdíly u typů
se stejnými opisy. Jako příloha se pro sběratele dále vydává
orientační cenový přehled vybraných ražeb podle docílených výsledků
ve velkých evropských a českých aukcích za uplynulých 15 roků.
Cena dvoudílné publikace činí 1.500,- Kč a cena výsledků 150,- Kč.
Download

MINCE DUKAT 66 web.indd