&
H. D. RAUCH, WIEN
BRNO • 13. 4. 2014
Živá
aukce
– live auction
Ve spolupráci s Nume.cz jsme pro Vás připravili již druhou živou
numismatickou aukci.
V naší 71. aukci můžete
dražit i na internetu!
Chytré
telefony
Sál
Datové
centrum
Osobní
počítače
* Průběh sálové aukce je v reálném čase přenášen na internet.
* Katalog živé aukce naleznete na numismatickém portálu www.nume.cz
* Přihlášení uživatelé mohou dražit v reálném čase prostřednictvím počítače
nebo chytrého telefonu.
* Přihlášku do živé aukce podáte snadno a rychle na www.nume.cz.
Příjem přihlášek bude ukončen v sobotu 12. 4. ve 20:00 hod.
Potřebujete k živé aukci více informací?
Napište nám na [email protected] nebo [email protected]
Dukát spol. s r. o.
Orlí 20 • 602 00 BRNO
pořádá
13. 4. 2014 – v neděli
71. dražbu
mincí, medailí, bankovek
KONGRESOVÉ CENTRUM VELETRHY BRNO
(vstup z ulice Hlinky, parkoviště u zastávky tramvají)
Program
7.30 Otevření sálu, prohlídka materiálu
9.00 I. část aukce (pol. 1– 400)
Přestávka
II. část aukce (pol. 401–761)
Výdej materiálu po celou dobu aukce.
2
3
Obsah:
Pořadí Strana
Mince
– zlaté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – antické . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241–26622
– Čech, Moravy a Slezska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267–34025
– církevní a rodové . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341–35830
– habsburské monarchie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359–59933
– československé a slovenské . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600–63952
– celého světa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640–72254
1–240 7
Medaile
– habsburské monarchie a ostatní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 723–757
– vyznamenání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 758–76166
Použitá literatura:
HAL
– Halačka: Mince zemí koruny české
KM
– Standart catalog of world coins
C
– Cach: Nejstarší české mince
K
– Kankelfitz: Römische Münzen
Nov– Novotný: Papírová platidla ČSR
SJ
– Saurma Jeltsch
Hus
– Huszar: Münzkatalog Ungarn
Rauch
– Aukční katalogy fy Rauch Vídeň
Höl.
– Höllhuber: XV krejcar císaře Leopolda I.
SM
– Smolík: Pražské groše
ŠM
– Šmerda: Denáry české a moravské
KOP
– Kopicky: Katalog typow monet polskich
HER
– Herinek: Österreichische Münzprägungen
DAV
– Davenport: Europen Crowns
UZD
– Uzdenikov: Monety Rossii
CHJ
–C
hvojka: Pražské groše Ferdinanda I.
Nov
–N
ovák: Korunovace a korunovační ražby Habsburské monarchie
SV
– S uchomel + Videman: Mincovnictví olomouckých biskupů
J
– Jaeger: Die Dentschen Münzen zit 1871
PV
– Paukert, Videman: Moravské denáry 11.–12. století
60
4
D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A
DUKÁT, spol. s r.o., Orlí č. 20, 602 00 Brno, IČO 47913011, zastoupená jednatelem Ivanem
Chládkem (dále jen dražebník), vyhlašuje konání dobrovolné, společné dražby movitých věcí,
která se uskuteční ve znění zákona č. 26/2000 Sb. – o veřejných dražbách (dále jen zákon),
v neděli 13. dubna 2014 od 9.00 hod. v Kongresovém centru Veletrhy Brno.
I.
Popisy jednotlivých movitých věcí, které jsou předmětem dražby, označení stavu jejich zachovalosti a stanovení nejnižších podání, která jsou zároveň cenami odhadními, jsou uvedeny v dražebním
seznamu.
Dražebník určuje pořadí, v němž budou jednotlivé věci draženy.
II.
Prohlídka movitých věcí předaných do dražby se uskuteční:
– v numismatické prodejně dražebníka na Orlí č. 20 v Brně ve dnech 7.–11. 4. 2014 od 10.00
do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod.
– v sále Kongresového centra, Veletrhy Brno v den konání dražby od 7.30 do 9.00 hod.
Při prohlídce věcí jsou účastníci prohlídky povinni dbát pokynů dražebníka nebo jeho
zaměstnanců.
III.
Stanovení příhozů:
Vyvolávací cena Kč
Příhoz Kč
Vyvolávací cena Kč
Příhoz Kč
od 2.001 do 5.000 200
od 101 do 200 10
od 5.001 do 20.000 500
od 201 do 500 20
od 20.001 do 50 000
1.000
od 501 do 1.000 50
2.000
od 50.001 do 100 000
od 1.001 do 2.000
100
od 100.001 a výše 5.000
IV.
Vydražitelům, kteří vydraží movité věci přímo v sále, bude vydražená věc předána proti potvrzení
o úhradě ceny dosažené vydražením a 15 % odměny pro dražebníka.
Fyzickým osobám, které se zúčastní dražby zasláním písemných limitů (dále jen limitenti), budou vydražené věci zaslány na dobírku poštou do vlastních rukou s doručenkou. K ceně dosažené vydražením
bude připočítána 15 % odměna pro dražebníka a poštovné.
Celkové částky se zaokrouhlují na celé Kč.
Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením. Platba směnkou je nepřípustná.
1. Účástníci dražby
D r a ž ební ř á d
Účastníky dražby mohou být pouze osoby fyzické a právnické způsobilé k právním úkonům, účastníkem dražby může být vždy stát (odst. 1, 2 § 3 zákona).
Účastník dražby se může dát v dražbě zastupovat zástupcem na základě písemné plné moci s úředně
ověřeným podpisem, za účastníka dražby může jednat prokurista.
Účastníky dražby nesmějí být osoby, které nemohou nabývat vlastnictví a práv k předmětům dražby
(zákon č. 219/1995 Sb.–devizový zákon) a osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs.
Účastníkem dražby se stane každá osoba, která na výzvu dražebníka doloží svou totožnost (odst. 2
§ 23 zákona), popřípadě své oprávnění jednat za účastníka dražby, odevzdá řádně vyplněnou přihlášku
na zápis do seznamu účastníků dražby včetně čestného prohlášení, že není osobou vyloučenou z dražby
a zakoupí vstupenku.
Dražební číslo bude účastníkům dražby vydáno pouze po splnění předcházejících povinností.
Limitenti jsou povinni zaslat společně s písemným limitem vyplněnou přihlášku na zápis do seznamu
účastníků dražby a čestné prohlášení, jinak je limit neplatný.
Tiskopis přihlášky a čestného prohlášení je přílohou dražebního seznamu.
Dražbě může být přítomna každá osoba, která zaplatila vstupné.
Účastníci dražby a ostatní přítomní na dražbě jsou v průběhu jejího konání povinni nerušit průběh
dražby chováním odporujícím dobrým mravům.
5
2. Průběh dražby
Dražba se zahajuje prohlášením licitátora, že zahajuje dobrovolnou, společnou dražbu movitých věcí.
Dražbu jednotlivých věcí v pořadí, tak jak jsou uvedeny v dražebním seznamu, zahajuje licitátor
vyvoláním pořadového čísla a vyvolávací ceny v Kč. Popis dražené věci, včetně stavu zachovalosti je
uveden v dražebním seznamu a proto není součástí vyvolání licitá­tora.
Draží se od vyvolávací ceny, případně od předposledního písemného limitu. Dražba je anonymní,
účastníci oznamují svou nabídku zvednutím čísla. Za limitenty draží určený zaměstnanec dražebníka.
Draží se pokud účastníci dražby činí vyšší podání. Licitátor udělí účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší
podání příklep tím, že oznámí jeho číslo a dosažené nejvyšší podání. Učiněným podáním je účastník
dražby vázán. Učiní-li několik účastníků dražby současně podání a nebylo-li učiněno podání vyšší, rozhodne licitátor o tom, komu z nich příklep udělí, přednost má účastník v sále.
Nebylo-li učiněno nejnižší podání a je-li dán písemný souhlas vlastníka dražené věci, sníží licitátor
nejnižší podání o částku sjednanou ve smlouvě o provedení dražby.
Udělením příklepu je dražba ukončena.
Nebylo-li při dražbě učiněno ani nejnižší podání nebo nebylo-li učiněno nejnižší podání ani po jeho
snížení, licitátor dražbu ukončí slovem „zpět“.
Vyvoláním posledního pořadového čísla, resp. jeho vydražením, celková dobrovolná společná dražba
movitých věcí končí.
3. Úhrada ceny dosažené vydražením
Vydražitel, který je přítomen dražbě, je povinen uhradit cenu dosaženou vydražením včetně odměny
pro dražebníka ihned po udělení příklepu poslední věci, kterou vydražil, nejpozději však do jedné hodiny po celkovém ukončení dražby.
Limitenti uhradí cenu dosaženou vydražením včetně všech příplatků při doručení poštovní zásilky.
Nepřevzetí vydražené věci je považováno za zmaření dražby. Dražebník je oprávněn vyúčtovat účastníkovi dražby, který dražbu zmařil, veškeré náklady, které mu touto zmařenou dražbou vznikly.
Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit.
4. Nabytí vlastnictví k vydražené věci
Do předání vydražené věci vydražiteli má dražebník práva a povinnosti schovatele věci. Uhradí-li
vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby
k okamžiku udělení příklepu.
Převzetí vydražené věci je vydražitel povinen potvrdit podpisem v protokolu o provedení dobrovolné,
společné dražby, který je současně potvrzením o nabytí předmětu vlastnictví. Limitentům bude protokol
zaslán společně s vydraženými věcmi a jejich podpis na kopii protokolu uloženého u dražebníka nahradí
vrácená a podepsaná poštovní doručenka.
Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z navrhovatele na vydražitele dnem předání předmětu
dražby, v týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem
dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost
za škodu vydražitel.
5. Reklamace
Od přímých účastníků dražby přijímá dražebník reklamace pouze do zahájení dražby. Limitenti mohou reklamaci uplatnit do tří dnů po převzetí zásilky. Reklamované věci jsou povinni vrátit zpět v cenném psaní bez dobírky, pojištěném na cenu zásilky. O oprávněnosti reklamace rozhoduje dražebník.
Podle odst. 1 § 63 zákona navrhovatel (majitel věci nebo osoba, která dala věc do dražby) odpovídá
za vady předmětu dražby, které mu byly či měly být při podání návrhu na provedení dražby známy a neupozornil na ně včas dražebníka ve smlouvě o provedení dražby.
6. Ostatní ujednání
Zahraniční účastníci dražby jsou při vývozu numismatického materiálu do zahraničí povinni opatřit si
osvědčení podle zákona č. 71/1994 Sb. – o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. Tato osvědčení
vydává např. Moravské muzeum v Brně a Národní mu­zeum v Praze. Osvědčení není nutné na vývoz
mincí vydaných po roce 1953, medailí a vyznamenání vydaných po roce 1918.
Soupisy podaných přihlášek na zápis do seznamu účastníků dražby, písemné limity a osobní údaje
o navrhovatelích dražby podléhají obchodnímu tajemství dražebníka a účastníci dražby nejsou oprávněni do nich nahlížet.
..............
6
Kvalita mincí – překlad českých zkratek
Münzenqualität – Ü
bersetzung der tschechischen Abkürzungen
ČeskyDeutsch
b.l.
bez letopočtu
ohne Jahreszahl
b.z.
bez značky
ohne Marke
dírkadírka
Loch
hr.hrana
Randfehler
just.justýrovaný
justiert
malýmalý
klein
m.o., st.
Henkelspur
měl ouško
napr.naprasklý
schrötlingsriss
ned., nedor. nedoražený
Unanschag
o.ouško
Henkel
okr.okraj
Rand
opr.opravený
repariert
opr. dírka
opravená dírka
gestopftes Loch
škr. škrábnutý
Kratzer
úh. úder
úhoz, úder
Schlag
vada mat.
vada materiálu
Schrötlingsfehler
vlas.vlasový
Haarstrich
Proof
ražba z leštěných razidel
polierte Platte
0
ražební lesk
Stempelfrisch
1krásný
Vorzűglich
2
sehr schön
velmi zachovalý
3zachovalý
schön
7
M I N C E Z LAT É
Keltové
Bójové (1. stol. Před Kristem)
1.
1/8 stateru, 1,02 g, Paulsen 113–116
2
3
4
5
-1/1-
5 500,-
0/1
5 500,-
1/1
5 500,-
-1/1
5 500,-
1/1
5 500,-
1/1
5 500,-
0/0
5 500,-
Byzanc
Justin (518–527)
2.
Solidus, 4,45 g, Sear 56, poprsí císaře, anděl s křížem, CONOB
Focas (602–610)
3.
Solidus, 4,46 g, Sear 620, poprsí císaře, anděl s křížem, CONOB, n. škr.
Heraclius (610–641)
4.
Solidus 4,44 g, Sear 749, Heraclius a Constantin,
kříž na 3 stupních, CONOB
5.
Solidus 4,46 g, Sear 767, Herculius, Heraclanos a Constantinus,
kříž na 3 stupních, CONOB
6
7
Constans II. (641–668)
6.
Solidus, 4,40 g, Sear 956, poprsí císaře, kříž na 3 stupních, CONOB
7.
Solidus, 4,42 g, Sear 959, Constans a Constantie IV.,
kříž na 4 stupních, CONOB, dr. škr.
8
Mince zlaté
9
8
Čechy
Karel IV. (1346–1378)
8.
Dukát císařský (po roce 1356), Dav. 835, 3,50 g
R
1/1 350 000,-
R
-1/1 350 000,-
Vladislav II. Jagelonský (1456–1516)
9.
Dukát b.l., Praha, Don. 943/944, 3,52 g, vryp na hlavě lva
10
12
11
Slezsko - Lehnice - Břeh
Georg, Ludwig a Christian (1639–1663)
10.Dukát 1657, SJS 316, 3,43 g
1/0
40 000,-
1/1
60 000,-
1/0
38 500,-
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
6 500,6 500,6 500,6 500,6 500,6 500,6 500,6 000,7 000,7 500,-
O l o m o u c, biskupství
Wolfgang Schrattenbach (1711–1738)
11.Dukát 1728, SV 780, 3,45 g
Rudolf Jan (1819–1831)
12.Dukát 1820, SV 1207, 3,48 g
21
22
ČSR
13.Dukát 1923, sv. Václav
14.Dukát 1923, sv. Václav
15.Dukát 1924, sv. Václav
16.Dukát 1924, sv. Václav
17.Dukát 1925, sv. Václav
18.Dukát 1925, sv. Václav
19.Dukát 1926, sv. Václav
20.Dukát 1926, sv. Václav
21.Dukát 1928, sv. Václav
22.Dukát 1928, sv. Václav
9
Mince zlaté
23
24
23.Dukát 1929, sv. Václav
24.Dukát 1930, sv. Václav
25.Dukát 1931, sv. Václav
26.Dukát 1931, sv. Václav
27.Dukát 1933, sv. Václav
28.Dukát 1933, sv. Václav
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
15 000,15 000,6 500,6 500,6 500,6 500,-
29.Dukát 1935, sv. Václav
0/0
12 000,-
30.Dukát 1936, sv. Václav
0/0
12 000,-
31.2 dukát 1923, sv. Václav
0/0
22 000,-
0/0
25 000,-
29
30
31
32
33
34
35
32.2 dukát 1932, sv. Václav, n. hrana
33.2 dukát 1936, sv. Václav, raženo pouze 819 ks
R
0/0 180 000,-
34.3 dukátová mediale 1929, milenium sv. Václava, 11,99 g
0/0
17 000,-
35.4 dukátová medaile 1928, sv. Prokop
0/0
12 000,-
10
Mince zlaté
37
36
38
36.Dukát 1978, Karel IV.
37.Medaile za zásluhy o rekonstrukci Národního divadla 1983, 3,26 g, sig. Havelka
38.5 dukátová medaile b.l. (1969), 17,48 g, 986/1000,
Dubček + Jan Hus, pravda vítězí
39.Dukátová řada ČR 2005, 1/10, 1/4, 1/2 a 1 OZ Au,
náklad 100 ks, jednotlivé etue, karty
40.Dukátová řada ČR 2007, 1/10, 1/4, 1/2 a 1 OZ Au,
náklad 100 ks, společná etue, karty
41.Dukátová řada ČR 2010, 1/10, 1/4, 1/2 a 1 OZ Au,
náklad 200 ks, společná etue, karty
42.10 000 Kč 2013 C + M, s opisem na hraně
2013 ROK ZVOLENÍ PAPEŽE FRANTIŠKA,
vydáno 193 ks, číslo potvrzení 145
0/0
0/0
6 000,5 000,-
0/0
14 000,-
PP
55 000,-
PP
55 000,-
PP
55 000,-
PP
70 000,-
PP
15 000,-
1/0
4 500,-
1/1
4 000,-
0/0
0/0
4 200,4 200,-
1/1
4 000,-
Slovenská republika
43.5 000 korun 1994, Svatopluk, etue, karta
Francie
Ludvík XVIII (1814–1815)
44.20 frank 1814 A, KM 706.1
III. republika (1871–1940)
45.20 frank 1909
Rakousko
46.25 schilling 1928
47.25 schilling 1926
R u m u n sk o
48.20 lei b.l. (1944), 3 králové
11
Mince zlaté
50
49
53
Rusko
Alexander I. (1801–1825)
49.5 rubl 1818, MF, Uzd. 0194
2/1- 10 000,-
Alexander II. (1855–1881)
50.3 rubl 1874 SPB-HI, Y 26, dr. hr.
1/1
25 000,-
1/1
1/1
1/1
3 500,7 000,7 000,-
1/1
5 500,-
1/1
5 500,-
1/1
12 000,-
1/1
10 000,-
1/1
3 500,-
Mikuláš II. (1894–1917)
51.5 rubl 1898 AG
52.10 rubl 1899 AG
53.10 rubl 1899 AP
Švýcarsko
54.20 frank 1896
Turecko
55.100 kurush 1327 (1909)
56
57
Uhry
Zikmund (1387–1437)
56.Dukát b.l., cca 1387–1401, Košice, Pohl D1-6, 3,52 g
Wladislav I. (1440–1444)
57.Dukát b.l. h G, 3,47 g, Hermannstadt 1441, Pohl F1-5
58
USA
58.2,5 dollar 1911
12
Mince zlaté
59
60
61
62
63
64
65
Habsburská monarchie
Arc. Karel (1564–1590)
59.Dukát 1570, Klagenfurt, Fried. 55, 3,42 g
60.Dukát (15)79, Klagenfurt, Fried. 54, 3,46 g
1/1
0/1
12 000,17 000,-
-1/1
13 000,-
-1/1
1/0
14 000,18 000,-
1/1
15 000,-
0/0
18 000,-
0/0
0/0
1/0
0/0
12 000,11 000,40 000,22 000,-
Maxmilián II. (1564–1576)
61.Dukát 1574 KB, Hus. 973, 3,52 g
Rudolf II. (1576–1612)
62.Dukát 1591 KB, Hus. 1002, 3,48 g
63.Dukát 1601 KB, Hus. 1002, 3,50 g
Arc. Maxmilián (1590–1618)
64.Dukát b.l., jako velmistr řádu, Fried. 3379, 3,46 g
Arc. Ferdinand (1592–1618)
65.Dukát 1619, Klagenfurt, 3,47 g, dr. nedoražen
69
68
69
Leopold I. (1657–1705)
66.1/6 dukátu 1686 NB, Hus. 1343, 0,56 g
67.1/6 dukátu 1690 NB, Hus. 1343, 0,57 g
68.1/2 dukát 1677 SHS, Vratislav, Hammerschmiedt, Hal. 1531, 1,71 g
69.Dukát 1676 KB, Hus. 1321, 3,49 g
13
Mince zlaté
71
70
Karel VI. (1711–1740)
70.Dukát 1732 KB, Hus. 1586, 3,47 g
-1/1
10 000,-
71.Dukát 1732 NB, Hus. 1590, 3,44 g
1/1
8 500,-
72
74
73
75
76
77
78
79
80
Marie Terezie (1740–1780)
72.Dukát 1746, Sedmihrady, Her. 198, 3,46 g
73.Dukát 1748 KB, Hus. 241, 3,48 g
74.Dukát 1757, Vídeň, Her. 93, 3,47 g
75.2 dukát 1765 KB, Hus. 1648, 6,95 g, min. škr.
76.2 dukát 1765 KB, Hus. 1648, 6,80 g
77.2 dukát 1765, Sedmihrady, Her. 63, 6,96 g
78.2 dukát 1775 HG, Sedmihrady, Her. 72, 6,96 g
79.2 sovrano 1759 WI, Vídeň, Her. 324, 11,06 g
80.2 sovrano 1780 ICFA, Vídeň, Her. 329, 11,07 g, n. škr.
1/0
0/0
0/0
1/0
1/1
1/0
1/0
1/1
1/0
20 000,18 000,25 000,11 000,19 200,30 000,30 000,28 000,55 000,-
14
Mince zlaté
81
83
84
82
85
86
88
87
Josef II. (1765–1790)
81.Dukát 1787 A, Her. 29, 3,47 g
82.Dukát 1788 B, Hus. 1866, 3,46 g
83.2 dukát 1777 E, HS, Hus. 1832, 6,96 g
84.2 dukát 1782, Madona, Hus. 1859, 6,97 g
85.2 dukát 1786 A, Her. 5, 6,96 g
86.2 dukát 1786 A, Her. 5, 6,94 g
87.2 dukát 1786 E, Hus. 1862, 6,98 g
88.2 dukát 1787 E, Hus. 1862, 6,96 g
89
1/1
0/0
1/0
0/0
1/1
-1/1
1/0
1/0
90
5 000,18 000,20 000,26 000,18 000,14 000,20 000,30 000,-
91
Leopold II. (1790–1792)
89.Dukát 1791, Madona, Hus. 1906, 3,48 g
0/0
30 000,-
1/1
1/0
10 500,10 000,-
František II. (1792–1835)
90.Dukát 1793, Madona, Hus. 1920, 3,46 g, dr. škr.
91.Dukát 1835 A, Her. 182, 3,47 g
15
Mince zlaté
92
93
95
94
96
97
92.Sovrano 1793 H, Her. 207, 11,10 g
93.Sovrano 1796 B, Her. 206, 11,10 g, dr. škr.
0/0
1/0
65 000,22 000,-
1/0
1/0
-1/1
5 000,4 000,10 000,-
1/1
10 000,-
-1/1
-1/1-
1/1
3 000,3 500,3 500,-
1/0
-1/1
1/0
1/0
-1/1
1/0
2/1
7 700,4 000,4 500,11 000,4 000,4 500,2 700,-
Ferdinand V. (1835–1848)
94.Dukát 1842 A, Her. 24, 3,49 g
95.Dukát 1848 A, Her. 30, 3,48 g, nep. vryp
96.1/2 sovrano 1846 M, Her. 114, 5,60 g
Revoluce (1848–1849)
97.40 lira 1848 M, Her. 1, stopy po uchycení
František Josef I. (1848–1916)
98.Dukát 1854 A, n. hr
99.Dukát 1855 A
100. Dukát 1855 A
101
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
Dukát 1858 A
Dukát 1859 A
Dukát 1859 A
Dukát 1860 A
Dukát 1861 E
Dukát 1862 A
Dukát 1863 A
104
106
16
Mince zlaté
109
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
110
Dukát 1863 A, n. škr.
Dukát 1863 E
Dukát 1866 A
Dukát 1870 A
Dukát 1877
Dukát 1892, škrábance u hlavy
Dukát 1886
Dukát 1902
Dukát 1903
Dukát 1914, n. hr.
111
1/0
1/1
0/0
1/1
1/0
1/1
0/0
1/0
1/1
0/0
5 000,10 500,15 000,6 000,3 500,2 700,5 500,3 500,5 500,3 500,-
118
123
123
124
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
4 dukát 1872 A, dobový závěs
4 dukát 1899, několik dr. škr.
4 dukát 1903, řada dr. škr.
4 dukát 1904, n. hr. a dr. škr.
4 dukát 1906, řada dr. škr.
4 dukát 1907, kontramarka, n. škr.
4 dukát 1907
0/0
1/1
1/1
0/1
1/1
1/1
1/0
35 500,13 500,13 500,13 500,12 500,13 500,20 600,-
17
Mince zlaté
125
125.
126.
127.
128.
129.
4 dukát 1909, dr. škr.
4 dukát 1910, n. hr. a několik dr. škr.
4 dukát 1911, n. škr.
4 dukát 1912, n. hr. a n. škr.
4 dukát 1913, n. hr. a n. škr.
130
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
1/0
1/1
1/1
1/1
1/1
131
130
132
135
136
138
139
140
4 dukát 1914
1/2 koruna 1858 A
4 zlatník 1885
4 forint 1870 KB
4 forint 1870 GYF
4 forint 1872 KB
4 forint 1884 KB
4 forint 1885 KB
4 forint 1885 KB
4 forint 1886 KB
4 forint 1889 KB
15 000,13 500,13 500,13 500,13 500,-
0/0 33 000,0/0 120 000,0/0
5 000,2/1- 4 000,-1/1
5 500,1/1
5 000,1/1
5 000,-1/1- 3 500,0/0
6 600,1/1
5 000,1/1
6 000,-
18
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
Mince zlaté
8 zlatník 1874
8 zlatník 1875
8 zlatník 1876
8 zlatník 1877
8 zlatník 1878
8 zlatník 1880
8 zlatník 1881
8 zlatník 1882
8 zlatník 1884
8 zlatník 1885
8 zlatník 1886
8 zlatník 1887
8 zlatník 1888, n. hr.
8 zlatník 1889
8 forint 1874 KB
8 forint 1875 KB
8 forint 1876 KB
8 forint 1877 KB
8 forint 1878 KB
8 forint 1879 KB
8 forint 1881 KB
8 forint 1883 KB
8 forint 1884 KB
8 forint 1885 KB
8 forint 1888 KB
8 forint 1889 KB
167
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
8 forint 1890 KB, bez FIUME
10 koruna 1896
10 koruna 1897
10 koruna 1905
10 koruna 1906
10 koruna 1908, jubilejní
10 koruna 1909, Marschall
10 koruna 1909, Schwartz
10 koruna 1910
10 koruna 1911
10 koruna 1894 KB
10 koruna 1894 KB
10 koruna 1896 KB, min. hr.
10 koruna 1902 KB
179
1/1
-1/1
1/1
1/1
-1/1
1/0
1/0
1/1
1/0
1/1
1/1
1/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
-1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
5 500,5 500,5 500,5 500,5 500,5 500,5 500,5 500,5 500,5 500,5 500,5 500,5 500,5 500,6 000,6 000,5 500,5 500,5 500,5 500,5 000,5 500,5 500,5 500,5 500,5 500,-
1/1
0/0
1/0
0/0
0/0
0/0
1/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/0
1/1
1/0
6 000,2 700,3 000,2 700,2 700,3 000,3 000,3 000,3 000,2 700,3 000,2 700,3 300,2 800,-
167
19
Mince zlaté
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
10 koruna 1903 KB
10 koruna 1906 KB
10 koruna 1907 KB
10 koruna 1909 KB
10 koruna 1910 KB
10 koruna 1911 KB
10 koruna 1912 KB, min. škr.
10 koruna 1913 KB, škr.
10 koruna 1913 KB, min. škr.
0/0
1/0
0/0
1/0
0/0
0/0
1/0
1/1
0/0
2 700,3 000,2 700,2 700,2 700,2 700,2 700,3 000,5 000,-
0/0
1/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/0
0/0
1/0
1/0
1/0
0/0
1/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
6 000,11 000,13 500,4 500,6 000,6 000,6 000,6 000,6 000,7 500,5 500,5 500,6 600,5 500,6 600,5 500,6 600,5 500,5 500,-
0/0
1/0
8 000,10 500,-
191
190
192
199
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
10 koruna 1913 KB
10 koruna 1914 KB
10 koruna 1914 KB
10 koruna 1915 KB, replika, náklad 115 ks, karta
20 koruna 1892
20 koruna 1893
20 koruna 1894
20 koruna 1895
20 koruna 1896
20 koruna 1898
20 koruna 1900
20 koruna 1901
20 koruna 1901
20 koruna 1902
20 koruna 1902
20 koruna 1903, min. škr.
20 koruna 1903
20 koruna 1904, min. hrana
20 koruna 1905
209
209. 20 koruna 1908, jubilejní, min. škr.
210. 20 koruna 1908, jubilejní
210
20
Mince zlaté
211
233
232
234
234
235
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
20 koruna 1916, nový znak
20 koruna 1892 KB
20 koruna 1892 KB
20 koruna 1893 KB
20 koruna 1894 KB, nep. rysky
20 koruna 1895 KB
20 koruna 1897 KB
20 koruna 1898 KB, n. škr.
20 koruna 1899 KB
20 koruna 1900 KB
20 koruna 1901 KB
20 koruna 1902 KB
20 koruna 1903 KB
20 koruna 1904 KB, n. škr.
20 koruna 1904 KB
20 koruna 1905 KB
20 koruna 1905 KB, nep. rysky
20 koruna 1909 KB
20 koruna 1912 KB
20 koruna 1914 KB
20 koruna 1914 KB
20 koruna 1914 KB, se znakem Bosny
20 koruna 1915 KB
100 koruna 1907 KB, korunovační, n. hr.
100 koruna 1907 KB, korunovační
0/0
1/0
0/1
1/0
1/0
1/0
0/0
1/0
1/0
0/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
0/0
1/0
1/0
0/0
0/0
1/0
0/0
0/0
1/1
1/1
28 000,6 000,6 000,6 000,6 000,6 000,6 000,5 500,6 000,5 500,6 000,5 500,6 000,5 500,6 000,5 500,6 000,6 000,5 500,6 000,7 000,8 000,6 000,60 000,60 000,-
21
Mince zlaté
236
237
237
238
239
239
240
236. 100 koruna 1908, jubilejní, min. škr.
1/0
55 000,-
237. 100 koruna 1908, jubilejní, min. škr.
0/0
70 000,-
238. 100 koruna 1908 KB, originál, hrana a škrábance
1/0
40 000,-
239. 10 dukát 1884, 35,85 g, tzv. Numistaler, Au replika 1974, sig. Peter
0/0
80 000,-
0/0
80 000,-
240. 12 dukátová medaile „Za vědu a umění”, 41,67 g,
II. typ, 39,5 mm, Roth + Boehm, dr. škr. a stopa po čepu
22
M I N C E A NT I C K É
Keltové
Podunajští, východní (3.–1. stol. před Kristem)
241.
242.
243.
244.
Tetradrachma, 14,03 g, hlava zprava, kůň s jezdcem zprava, OTA 244/1
Tetradrachma, 15,03 g, hlava zprava, kůň s jezdcem zprava, OTA 244/5
Tetradrachma, 12,06 g, hlava zprava, kůň s jezdcem zprava,
Dembski 1314, zkušební zásek
Ag tetradrachma, 7,1 g, typ Kugelwagen, Dembski 1251–1255, patina
-1/1
-1/1
7 000,7 000,-
-1/1-
2/1-
2 000,1 000,-
-1/1
5 500,-
1/1
7 000,-
1/1
7 500,-
Ř e c k o -T h r a k i e
Ainos (405–357 před Kristem)
245. Tetrobol, sear 1564, 2,31 g, hlava Herma, kozel
246
247
247
Řecko - Lokris
Locri Opuntii (4. stol. před Kristem)
246. Hemidrachma, BMC 9, 2,39 g, hlava Persefony, Ajax s mečem, zn. Amfora
Řecko - Lukania
Metapontum (340–330 před Kristem)
247. Statér, SNG Cop. 1223, var., hlava Demeter, obilný klas, zn. Gryf, 7,85 g
Řecko - Aitolie
Aitolská liga (279–168 před Kristem)
248. Stetér, SNG Cop. 5, 10,31 g, Heros Aitolos, bojovník s kopím a mečem
-1/-1 11 500,-
Řecko
Thessalská liga Larissa (195–146 před Kristem)
249. Bronz AE 18, Athena se štítem a oštěpem, patina
1/1
350,-
23
Mince antické
Řecko - Mesembria
Alexander III. (336–323 před Kristem)
250. Tetradrachma, 15,78 g, posmrtná, cca 250–175 před Kr., Müller 435
-1/1-
2 000,-
-1/1-
-1/1-
2 000,2 000,-
-1/1-
2 000,-
2/2
1 100,-
-1/1-
1 000,-
-1/1-
1 000,-
2/2
-1/1-
800,5 000,-
1/1-
750,-
-1/1-
500,-
1/1
500,-
1/1
500,-
1/1
500,-
Řecko
Thasos (146–50 před Kristem)
251. Tetradrachma, 16,74 g, hlava Dionysa, Herakles, SNG Cop 1040–1045
252. Tetradrachma, 15,83 g, hlava Dionysa, Herakles, SNG Cop 1046–1048
Makedonie
pod Římem
168–149 před Kristem
253. Tetradrachma, 16,45 g, hlava Artermis, kyj ve věnci, AMNG III/I 59.180
Persie
Dareiros (423–405) až Artaxerses (404–359 před Kr.)
254. Siglos, 5,28 g, Seaby 4679, Sardeis-Lydia, klečící král
s lukem a oštěpem, Incusum
Artabanos II. (10–40)
255. Ag drachma, 3,37 g, SG 5776, poprsí doleva, sedící lučištník, excentr.
Řím republika
Lucius Julius Bursio
256. Denár 85 před Kr., 3,72 g, Crw 352/1C, hlava Apolla,
Viktorie v quadrize L.IVLI BVRSIO
Řím - císařství
Antonius Pius (138–161)
257. Sestercius (149–150), RIC 871, Annona na trůně, Modius s klasy,
ANNONA AVG.S.C
258. Sestercius, císař sedící na podiu, RIC 774, napr.
Caracalla (198–217)
259. Denár r.198, RIC 25, Coh. 159, MINER. VICTRIX, stojící Minerva
s Viktorií v ruce, za zády trofej
Elagabalus (218–222)
260. Denár r. 220, 2,11 g, RIC 40, Sol, PMTRP IIII, COS III PP
Gordianus III. (238–244)
261. Antoninian RIC 36, Mc. Roma, LIBERALITAS AVG, Liberalitas s tabulkou
Valerian I. (253–260)
262.
263.
Antoninian Ag, r. 253, RIC 112, C 176, Roma,
PROVIDENTIA AVGG, stojící Providentia
Antoninian Ag, r. 254, RIC 124, Coh. 218, Roma,
VICTORIA AVGG, stojící Viktorie
24
Mince antické
Valerian II. (256–258)
264. Antoninian Ag, r. 254, 255, RIC 19, Sear 2964, Roma,
PIETAS AVGG, obětní náčiní, naprasklý
-1/1-
500,-
1/2
400,-
-1/1-
400,-
Tetricus I. (270–273)
265. Antoninian AE 18, Colonia Agrippina, RIC 62, CONCORDIA AVGG
Delmatius (335–337)
266. Malý bronz AE 4, Siscia, RIC 266, dva vojáci – standarta, GLORIA EXERCITVS
25
M I N C E Č E C H , M O R A V Y A S L E Z S K A
268
267
269
271
Boleslav II. (967–999)
267. Denár, C 63, 1,02 g, nedoražen, Chaurův štítek
1/1
10 000,-
1/1
75 000,-
1/1
1/1
1/1
13 000,4 500,6 000,-
Boleslav Chrabrý (1003–1004)
268. Denár, C 226, 1,10 g
R
Oldřich (1012–1034)
269. Denár. C 284, 0,93 g, naprasklý
270. Denár, C 292, 0,82 g
271. Denár, C 296, 0,92 g
272
274
276
275
277
Břetislav I. (1037–1055)
272.
273.
274.
275.
276.
277.
Denár, C 300, 1,03 g
Denár, C 310, 0,99 g
Denár, C 310, 1,0 g
Denár, C 312, 1,10 g
Denár, C 313, 1,05 g
Denár, C 317, 1,17 g
1/1
1/0
0/0
0/0
1/1
1/0
12 000,3 500,6 500,4 500,4 500,10 000,-
26
Mince čech, moravy a slezska
278. Denár, C 322, 0,93 g
0/0
2 000,-
1/0
800,-
1/0
2 500,-
1/0
800,-
Břetislav II.
279. Denár, C 324, 1,10 g
Spytihněv II. (1055–1061)
280. Denár, C 330, 0,94 g
Vratislav II. (1061–1092)
281. Denár, C 346, 0,74 g
282. Denár, C 346, 0,88 g, Chaurův štítek
0/0
900,-
283. Denár, C 346, 0,79 g
0/0
1 500,-
284. Denár, C 353, 0,73 g, dr. nedoražen
1/1
800,-
285. Denár, C 353, 0,76 g
0/0
800,-
286. Denár, C 354, 0,56 g
1/1
800,-
1/1
7 500,-
-1/1
18 000,-
287
288
Konrád I. (1061–1092)
287. Denár, C 361, 0,79 g
Svatopluk (1095–1109)
288. Denár, C 448, 0,53 g, dr. nedor., opisy
Břetislav II. (1092–1100)
1/1
800,-
290. Denár, C 389, 0,65 g
289. Denár, C 386, 0,61 g, dr. koroze
-1/1
700,-
291. Denár, C 390, 0,79 g
1/1
800,-
-1/1-
600,-
293. Denár, C 532, 0,50 g, 4 hvězdy
2/2
300,-
294. Denár, C 532, 0,55 g, 4 hvězdy
-2/2
300,-
295. Denár, C 532, 0,55 g, 4 hvězdy
2/2
300,-
-1/1
6 500,-
297. Denár, C 579, 0,73 g
-1/1-
2 500,-
298. Denár, C 579, 0,74 g
1/1
8 000,-
292. Denár, C 415, 0,60 g, opisy nedoraženy
Vladislav I. (1110–1113)
Vladislav I. (1109–1125)
296. Denár, C 556, 0,60 g, opisy nedoraženy
Soběslav I. (1125–1140)
27
Mince čech, moravy a slezska
300
302
305
306
299. Denár, C 583, 0,75 g, dr. nedoražen
300. Denár, C 584, 0,74 g, opisy nedoraženy
1/1
3 500,-1/1- 13 000,-
Vladislav II. (1140–1174)
301.
302.
303.
304.
305.
Denár, C 590, 0,79 g, opisy nedoraženy
Denár, C 611, 0,55 g, nedoražen
Denár, C 615, 0,53 g, opisy nedor., nep. okraj
Denár, C 615, 0,63 g, opisy nedor., napr.
Denár, C 617, 0,90 g, ze sbírky Hohenkubín
-1/1- 4 500,1/1 12 000,1/1
800,1/1
800,-1/1 13 000,-
Bedřich (1173–1189)
306. Denár, C 622, 0,77 g, opisy nedoraženy
-1/1
9 000,-
Přemysl Otakar I. (1197–1230)
307. Denár, C 659, 1,30 g, opisy nedoraženy
308. Denár, C 661, 1,07 g, opisy nedoraženy
309. Denár, C 664, 1,27 g, opisy nedoraženy
-1/1-
-1/1-
1/1-
600,500,600,-
1/1-
1 000,-
Vladislav Jindřich (1197–1222)
310. Denár, C 884, 0,87 g
Vladislav III. (1246–1247)
311. Denár, C 896, 0,50 g
312. Denár, C 896, 0,54 g
2/2
2/2
500,500,-
Přemysl Otakar (1247–1253)
313. Denár, C 898, 0,70 g
314. Denár, C 898, 0,58 g
315. Denár, C 899, 0,60 g
2/2
2/2
-1/1-
500,500,2 800,-
1/1-
-1/-
1/-
-1/-
-1/-
3 000,500,800,500,500,-
Přemysl II. (1253–1278)
316.
317.
318.
319.
320.
Denár, C 906, 0,64 g
Brakteát, C 919, 0,31 g
Brakteát, C 924, 0,73 g
Brakteát, C 956, 0,43 g
Brakteát, C 956, 0,36 g
28
Mince čech, moravy a slezska
Václav II. (1283–1305)
321.
322.
323.
324.
325.
326.
Parvus, koruna, lev, nedoražen
Parvus, koruna, lev, neurčen
Parvus, koruna, lev, Sm. 2, nedoražen
Pražský groš, Sm. 2
Pražský groš, Sm. 2
Pražský groš, Sm. 2
-2/2-
2/2-
-2/2-
1/1
1/1
-1/1
300,300,300,1 300,1 300,1 500,-
327. Pražský groš, Sm. 2
1/0
1 500,-
328. Pražský groš, Sm. 2
1/0
1 500,-
327
328
331
Jan Lucemburský (1310–1346)
329. Parvus, Sm. 1
-2/2-
500,-
330. Pražský groš, Sm. 1, dr. prohnutý
-1/1
400,-
Václav IV. (1378–1419)
331. Groš lucemburský o titl. „císař římský a král český”
-1/1-
5 500,-
332. Pražský groš, nedoražen
2/2
1 000,-
333. Pražský groš
2/2
1 000,-
Jiří z Poděbrad (1458–1471)
Vladislav II. (1471–1516)
334. Pražský groš, Sm. 1
-1/1-
400,-
335. Pražský groš, Sm. 1
-1/1-
400,-
336. Pražský groš, blíže neurčený, 2 ks
-1/2
450,-
2/3
500,-
Morava
Nepřiděleno (40. léta 12. století)
337. Denár, 0,36 g, VP 240, hlava se dvěma kříži, jezdec s křížem, známo 8 ks
29
Mince čech, moravy a slezska
339
340
Nepřiděleno (50.–60. léta 12. století)
338. Denár, 0,47 g, VP 248, dvě poprsí, uprstřed kříž, známý 1 ks
2/3
1 000,-
1/1
60 000,-
S l e z s k o, L e h n i c e - B ř e h
Georg Wilhelm (1672–1675)
339. 1 1/4 tolar 1675, úmrtní, 31,51 g, SJS 482, perf. opravené ouško
Krnov
Georg Friedrich (1543–1603)
340. Tolar 1600, SJS 74, 28,05 g
-1/1- 18 000,-
30
C Í R K EV N Í A R O D OV É RA Ž BY
342
341
341
345
L ü b e c k, biskupství
August Friedrich (1666–1705)
341. 2/3 tolaru 1678, Dav. 621, n. hr.
-1/1
4 000,-
1/1
16 500,-
Olomouc
Karel I. Josef (1663–1664)
342. XV krejcar 1664, SV 202, krásný
Karel II. Liechtenstein (1664–1695)
343. 3 krejcar 1669, SV 322, E2/B4
344. XV krejcar 1694 SAS, SV 390
1/1
-1/1-
300,800,-
1/1-
5 500,-
Wolfgang Schrattenbach (1711–1738)
345. Tolar 1730, SV 757, 28,38 g
31
církevní a rodové ražby
346
353
350
A. T. Colloredo (1771–1811)
346. Tolar 1779 ICFA, SV 1107, 28,03 g
0/0
50 000,-
1/1
800,-
-1/1-
1/1
300,500,-
Salzburg
Leonard Keutschach (1495–1519)
347. Batzen 1500, SJ 860
Mathias Lang (1519–1540)
348. 1/2 batzen 1532, SJ 890
349. Batzen 1520, SJ 883
Dietrichstein
Ferdinand Josef (1655–1698)
350. Tolar 1695, Vídeň, KM 20, 29,09 g
0/0
26 000,-
-1/1-
2/2
2 500,2 500,-
1/1
35 000,-
Šlik
Jindřich IV. (1612–1650)
351. 3 krejcar 1648, Planá, Pavl. 119
352. Tolar 1632 IC, Planá, Pavl. 78, 28,59 g, dírka, m.o.
František Josef (1656–1740)
353. Tolar 1716 FS, Praha, Schrff, Pavl. 156, raženo 2 100 ks
32
církevní a rodové ražby
354
Leopold Jindřich (1729–1770)
354. Tolar 1767 EVSI AS, Pavl. 160
1/0
33 000,-
355. 3 krejcar 1629, Jičín, Pavl. 34
-1/1-
2 500,-
356. 3 krejcar 1628, Jičín, Pavl. 28
-1/1-
2 500,-
357. 3 krejcar 1627, Jičín, Slunce, Pavl. 17
-1/1-
2 500,-
2/2
1 000,-
Waldstein
Albrecht (1583–1634)
358. 3 krejcar 1629 S, Zaháň, Pavl. 71
33
HABSBURSKÁ MONARCHIE
Arc. Zikmund (1439–1496)
359. Krejcar b.l., SJ 819
-2/2
300,-
362
364
363
365
Ferdinand I. (1526–1564)
360. Pražský groš 1537, Chvojka C3/c, dr. škr.
2/2
500,-
361. Pražský groš 1540, Chvojka T5/a, dr. okraj
-1/1
800,-
362. Tolar b.l., Jáchymov, Kempf, Hal. 106, 28,56 g, škrábanec na portrétu
-1/1-
7 000,-
2/2
5 500,-
363. Tolar b.l., Jáchymov, Weizelmann, Hal. 104, 27,72 g, koroze
364. Tolar b.l., Jáchymov, Puellacher, Hal. 108, var., 28,86 g
365. Tolar 1561, Kutná Hora, Lídl + Ludvík Karel, Hal. 48, 28,60 g -1/1- 15 000,2/1- 11 500,-
34
Mince habsburské monarchie
366
368
367
370
369
369
Arc. Ferdinand (1564–1595)
366.
367.
368.
369.
Tolar b.l., pro Alsasko, 28,22 g
Tolar b.l., Hall, 28,25 g
Tolar b.l., Hall, 28,58 g, dr. škr.
2 tolar b.l., Hall, Dav. 8113, 56,09 g, n.s.o.
1/1
1/1
1/1
2/1-
3 500,2 500,3 000,9 500,-
1/1
37 500,-
Maxmilián II. (1564–1576)
370. Zlatník (60 krejcar) 1570, Jáchymov, Geitzkofler, Hal. 210
35
Mince habsburské monarchie
375
371
372
377
376
376
371. Tolar 1575, Jáchymov, Geitzkofler, Hal. 230, 28,30 g
-1/1
27 500,-
372. Tolar 1576, Kutná Hora, Šatný + Vodolínský, Hal. 195, 28,93 g
-1/1
16 000,-
2/2
300,400,-
Rudolf II. (1576–1612)
373. Malý groš 1581, Kutná Hora, Šatný, Hal. 380
374. Malý groš 1593, České Budějovice, Mattighofer, Hal. 460
-1/1-
375. 1/2 tolar 1584, Kutná Hora, Šatný, Hal. 370, sbírka dr. Poláka
-1/1- 13 000,-
376. Tolar 1582, České Budějovice, Schönfeld, Hal. 423, 28,76 g, naprasklý
-1/1- 19 000,-
377. Tolar 1594, Kutná Hora, Herold, Hal. 366, 29,04 g
-1/1-
7 000,-
36
Mince habsburské monarchie
378
380
379
381
382
378. Tolar 1594, Kutná Hora, Herold, Hal. 366, 29,09 g
-1/1-
7 000,-
379. Tolar 1605, Kutná Hora, Enderle, Hal. 369, 29,10 g, porézní Avers
-1/1-
7 500,-
380. Tolar 1608, Kutná Hora, Škréta, Hal. 369, 28,54 g, nep. koroze
-1/1- 13 000,-
381. Tolar 1611, Hall, Dav. 3009, leštěn, 28,41 g
1/1
3 500,-
382. 2 tolar 1601, Praha, Lasanz, 56,54 g, napr.,
dostupná literatura neuvádí
UNIKÁT -1/1- 385 000,-
37
Mince habsburské monarchie
383
388
386
385
390
383. 2 tolar 1604, Hall, Dav. 3004, 57,34 g, dr. škr.
-1/1
13 000,-
Matyáš II. (1612–1619)
384. Malý groš 1618, Kutná Hora, Hölzl, Hal. 542
385. Tolar b.l., 3 císaři, Praha, Hübmer, Hal. 498a, 28,90 g
386. Tolar 1617, Kutná Hora, Hölzl, Hal. 529, 28,64 g, dr. škr., vyryté „N”
-1/1-
600,-1/1- 35 000,-1/1- 7 000,-
České stavy (1619–1620)
387. 24 krejcar 1620, Kutná Hora, Hölzl, Hal. 575
388. 24 krejcar 1620, Kutná Hora, Hölzl, Hal. 575
-1/1-
2/1-
1 500,2 500,-
2/2
2/2
1 800,4 500,-
Fridrich Falcký (1619–1620)
389. 24 krejcar 1620, Kutná Hora, Hölzl, Hal. 667, vada mater.
390. 24 krejcar 1620, Kutná Hora, Hölzl, Hal. 668
38
Mince habsburské monarchie
391. 24 krejcar 1620, Kutná Hora, Hölzl, Hal. 671
392. 48 krejcar 1620, Kutná Hora, Hölzl, Hal. 663, vylomený okraj
2/2
2/2
1 500,1 800,-
0/0
-2/2
2 000,300,-
1/2
1/1
-1/2
2/1-
300,1 500,500,2 500,-
Ferdinand II. (1617–1637)
393.
394.
395.
396.
397.
398.
Krejcar 1625, Opolí, Frenzel, Hal. 1110
3 krejcar 1627 N, Mikulov, Hal. 952
3 krejcar 1630, Kutná Hora, Hölzl, Hal. 811 a 3 krejcar 1633,
Kutná Hora, Prunz, Hal. 812
15 krejcar 1622, Brno, Hal. 865
24 krejcar 1623, Nisa, Zwirner, Hal. 1064, nedoražen
75 krejcar 1622, Praha, Hübmer, Hal. 699
404
399
399
405
399. Tolar 1623, Kutná Hora, Hölzl, Hal. 798, 28,96 g, dr. okr.
400. Tolar 1625, Praha, Hübmer, Hal. 741, 28,88 g
-1/1-
-1/2
8 200,4 000,-
Ferdinand III.
401.
402.
403.
404.
405.
3 krejcar 1627, Kladsko, Huser + Peter, Hal. 1328
3 krejcar 1634 HR, Kladsko, Rossner, 1335
3 krejcar 1646, Praha, Wolker, Hal. 1181
3 krejcar 1651, Jáchymov, Küttner, Hal. 1220, dr. nedoražen
Tolar 1658 KvB, posmrtný, Hus. 1244, 28,66 g
2/2
300,2/2
300,2/2
300,2/1- 13 000,-1/1
4 500,-
Arc. Maxmilián (1590–1618)
406. Tolar 1613, jako velmistr řádu něm. rytířů, 28,72 g,
Dav. 5853, pozlacený
1/1
3 500,-
39
Mince habsburské monarchie
407
411
410
412
407. 2 tolar 1614, jako velmistr řádu něm. rytířů, 56,30 g,
Dav. 5854, hrana ražbou
2/1- 10 000,-
Arc. Leopold (1607–1632)
408. 10 krejcar 1632, Hall, KM 589,2
409. 10 krejcar 1632, Hall, KM 589,2
-1/1-
1/1
400,500,-
Arc. Ferdinand Karel (1632–1662)
410. Tolar 1654, Hall, Dav. 3183, 27,77 g
-1/1
3 000,-
1/1
4 000,-
1/1-
1/0
0/0
-1/1-
5 000,300,400,1 400,-
Arc. Zikmund (1662–1665)
411. Tolar 1665, Hall, Dav. 3370A, 28,55 g
Leopold I. (1657–1705)
412.
413.
414.
415.
3 krejcar 1659, Praha, Margalík, Hal. 1418
3 krejcar 1668 SHS, Vratislav, Hammerschmiedt, Hal. 1621/1620
3 krejcar 1669 SHS, Vratislav, Hammerschmiedt, Hal. 1624
3 krejcar 1691, Kutná Hora, Krahe, Hal. 1455
40
Mince habsburské monarchie
423
433
433
434
435
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
3 krejcar 1696 CH/CS, Bratislava, Hus. 1478
3 krejcar 1697 CH/CS, Bratislava, Hus. 1478
6 krejcar 1665, Praha, Margalík, Hal. 1412
VI krejcar 1665 SH, Vratislav, Hammerschmiedt, Hal. 1605
VI krejcar 1681 KB, Hus. 1450
VI krejcar 1685 SHS, Vratislav, Hammerschmiedt, Hal. 1608a
XV krejcar 1662 GH, Vratislav, Hübmer, Hal. 1595, dr. škr.
XV krejcar 1664, Praha, Margalík, Hal. 1407
XV krejcar 1664 CA, Vídeň, Höl. W 64.3.13
XV krejcar 1678 KB, Höl. KB 78.1.1
XV krejcar 1680 KB, Höl. KB 80.2.1
XV krejcar 1681 KB, Höl. KB 81.1.1
XV krejcar 1682 KB, Höl. KB 82.1.1
XV krejcar 1691 KB, Höl. KB 91.2.1
XV krejcar 1692 KB, Höl. KB 92.1.2
XV krejcar 1694 KB, Höl. KB 94.1.2, dr. okraj
1/2 tolar 1699 KB, Hus. 1402
1/2 tolar 1699 KB, Hus. 1402
1/2 tolar 1699 KB, Hus. 1402
Tolar 1683, Vídeň, na podívanou (schautaler), na vítězství nad Turky,
28,15 g, nep. vada mater.
435
1/1
-1/1-
1/1
1/1
1/1
1/1
-1/1
1/1-
-1/1-
0/1
-1/2
0/1
1/1
1/1
1/1
1/1
2/1-
1/1
1/1
500,1 000,1 500,400,300,400,400,2 500,400,700,300,700,400,700,700,700,1 200,3 000,3 500,-
1/1
13 500,-
41
Mince habsburské monarchie
436
438
437
439
436.
437.
438.
439.
440.
Tolar 1693 KB, Hus. 1374, 28,71 g
Tolar 1696 GE, Praha, Egerer, Hal. 1393, 28,58 g, n.s.o.?
Tolar 1705 GE, Praha, Egerer, Hal. 1396, 28,57 g
2 tolar b.l., Hall, Her. 569, 56,78 g, m.o.?
Důlní známka 1702, Banská Štiavnica
R
0/0
7 000,1/1
6 000,1/1 220 000,1/1 12 000,2/2
2 200,-
Josef I. (1705–1711)
441. 1/2 krejcar 1708, Kutná Hora, Wohnsiedler, Hal. 1734
442. Tolar 1711, Kutná Hora, Wohnsiedler, Hal. 1730, 28,37 g, nep. okraj
-2/-
500,-1/1 120 000,-
Malkotenti (1703–1707)
443. Zlatník 1705 KB, Hus. 1524, m.o.
444. Zlatník 1705 KB, Hus. 1524, n. škr.
-1/1
2/2
1 500,1 800,-
42
Mince habsburské monarchie
449
442
442
451
453
452
Karel VI. (1711–1740)
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
3 krejcar 1713, sv. Vít, Her. 749
XV krejcar 1738, Praha, Scharff, Hal. 1821
1/4 tolar 1724 NB, Hus. 1621
1/4 tolar 1730 NB, Hus. 1623, leštěn, dr. okraj, m.o.
1/4 tolar 1732 NB, Hus. 1623
1/2 tolar 1723 IFW, Kutná Hora, Weyer, Hal. 1462, zn. 1, vada mater.
Tolar 1713, Hall, Her. 332, 29,15 g
Tolar 1722, Vratislav, Nowak, Hal. 1908, 28,56 g
Tolar 1725, Vratislav, Hal. 1909, 28,29 g
-1/1-
1/1
1/1
-1/1
0/0
2/1-
1/1
-1/1
2/1-
450,1 500,2 000,800,3 000,1 500,7 000,9 000,5 000,-
43
Mince habsburské monarchie
454
456
455
457
459
458
454.
455.
456.
457.
458.
459.
Tolar 1730, Praha, Scharff, Hal. 1811, 28,16 g
Tolar 1731, Praha, Scharff, Hal. 1811, 28,79 g
Tolar 1736, Hall, Her. 354, 28,21 g
Tolar 1737, Praha, Scharff, Hel. 1811, 28,63 g, nep. just.
Tolar 1737, Hall, serie 5, Her. 356, 28,64 g, leštěn
Tolar 1739, Praha, Scharff, Hal. 1811a, 28,86 g, n. škr.
-1/1
-1/1
1/0
1/1
1/1
-1/1
7 500,7 500,3 500,9 500,2 500,7 500,-
44
Mince habsburské monarchie
460
469
471
470
460. 2 tolar b.l., Hall, Her. 281, 56,62 g
461. Hornická známka 1739, Herrngrundt, (Špania dolina), úhoz, Her. 1228
2/1-
2/2
8 000,5 000,-
Marie Terezie (1740–1780)
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
Haléř 1758, Praha, Erdmann, Hal. 1983
1/8 sol 1775, Her. 2047, pro Lucembursko, jediný ročník
3 krejcar 1762, Praha, Erdmann, Hal. 1972, dr. škr. a nedoražen
10 denár 1745, Hus. 1723
XVII krejcar 1762, Praha, Erdmann, Hal. 1956
30 krejcar 1775 ICFA, Halič, Her. 778
30 krejcar 1775 ICFA, pro Halič, Her. 778, nedoražen
Tolar 1743 KB, Hus. 1668, 28,78 g
Tolar 1745 KB, Hus. 1670, 28,69 g
Tolar 1751, Praha, Schaumberger, Hal. 1941, 27,83 g
2/1- 3 000,-2/2
800,2/1
800,-1/1
3 200,1/1
800,2/1- 1 500,2/1- 2 400,1/1
3 000,1/0
5 500,-1/1 20 000,-
45
Mince habsburské monarchie
472
472
492
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
Tolar 1752, Praha, Schaumberger, Hal. 1941, 27,90 g, var. opisu, n. škr.
Tolar 1764, křížový, Brusel, Her. 1940, 29,47 g, just.
Tolar 1765 G, SC, Günzburg, Her. 495, 27,84 g
Tolar 1765, křížový, Brusel, Her. 1941, 29,06 g, dr. škr.
Tolar 1766, křížový, Brusel, Her. 1942, 29,15 g
Tolar 1766, AD NORMAN, Günzburg, Her. 497, 27,92 g
Tolar 1767, křížový, Brusel, Her. 1943, 29,17 g
Tolar 1769 K, EVMD, Madona, Hus. 1678, 27,80 g
Tolar 1780 SKPD/B, Madona, Hus. 1680, 27,92, just.
Tolar 1780 SKPD/B, Madona, Hus. 1680, 28,0 g
-1/1 35 700,2/2
600,2/1- 1 500,2/2
600,-1/1-
800,-1/1-
900,-2/2
500,2/1- 4 100,-1/1
800,1/1
3 000,-
František Lotrinský (1740–1765)
482. XVII krejcar 1763 PR, Praha, Erdmann, Hal. 1992, dr. okraj
483. Tolar 1754 ICB, ŘEZNO, Dav. 2618 B, 27,92 g
-1/1-
-1/1
400,3 000,-
0/0
1/0
-1/1
-1/1
1/1
0/0
-2/2
-1/1
0/0
-1/1
500,700,400,400,800,2 500,800,800,4 000,1 500,-
Josef II. (1765–1790)
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
Krejcar 1790 S, Her. 418
3 krejcar 1788 B, Hus. 1891
5 krejcar 1790 A, Her. 318
10 krejcar 1787 A, Her. 288
20 krejcar 1778 HS-E, Sedmihrady, Hus. 1847
1/2 tolar 1766 SR, Norimberg, C 69
Tolar 1765 SR, Norimberg, Dav. 2494, 27,60 g
Tolar 1782 B, Madona, Hus. 1869, 27,93 g, n.s.o.
Tolar 1783 B, Madona, Hus. 1869, 27,95 g
Tolar 1786 B, Madona, Hus. 1871, 27,90 g
Leopold II. (1790–1792)
494. 20 krejcar 1792 B, Hus. 1913
2/1-
300,-
2/1-
0/0
300,1 000,-
František II. (1792–1835)
495. 3 krejcar 1826 A, Her. 991
496. 5 krejcar 1815 A, Her. 91
46
Mince habsburské monarchie
499
499
497
500
516
514
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
20 krejcar 1830 A, Madona, Hus. 1984
30 krejcar 1807 A
1/2 tolar 1792 A, Madona, Hus. 1954, nep. koroze
1/2 tolar 1798 A, Her. 377, n. škr.
1/2 tolar 1815 A, Her. 400
1/2 scudo 1825 V, Her. 572, n. škr.
Tolar 1795 M, křížový, Her. 490, 29,26 g, just.
Tolar 1797 C, křížový, Praha, Kendler, Hal. 2022, 29,45 g
Tolar 1822 C, Praha, Stohr, Hal. 2025, 28,05 g
Tolar 1823 B, Hus. 1944, 28,04 g
Tolar 1829 A, Her. 347, 27,92 g
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
5 krejcar 1847 A, Her. 340
10 krejcar 1836 A, FERDINANDUS, Her. 290
10 krejcar 1841 B, Madona, Hus. 2087
10 krejcar 1842 A, Her. 297
10 krejcar 1847 A, Her. 302
1/2 tolar 1844 A, Her. 160
Tolar 1838 A, Her. 135
Tolar 1840 A, Her. 137
Tolar 1845 A, Her. 142, 28,05 g
-1/1
4 100,1/1
300,-1/1 13 700,1/0
6 500,-1/1
800,-1/1
1 000,-1/1-
500,-1/1-
800,1/1
1 500,-1/1
1 200,-1/1
1 200,-
Ferdinand V. (1835–1848)
0/0
2/1
0/0
1/1
1/1
1/1
1/0
-1/1
1/1
300,600,500,500,500,1 200,2 000,1 700,3 800,-
47
Mince habsburské monarchie
519
518
520
518
521
522
523
524
524
529
530
531
532
Revoluce (1848–1849)
517. 20 krejcar 1848 KB, Hus. 2092
518. 5 lira 1848 M, Her. 3
0/0
1/1
350,2 000,-
-1/1
1/0
1/1
0/0
0/0
1/1
1/0
1/1
1/0
1/0
1/1
-1/1
0/0
1/1
8 500,17 800,22 000,2 000,1 000,8 500,450,3 000,3 300,2 200,8 000,3 500,3 000,15 000,-
František Josef I. (1848–1916)
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
5 krejcar 1867 A
10 krejcar 1867 A
10 krejcar 1868 GYF, VP, vada ražby
10 krejcar 1869 KB/MKVP
10 krejcar 1888 KB/VP
20 krejcar 1852 C, Praha, hlava vlevo, čištěno
20 krejcar 1853 A
20 krejcar 1853 E
20 krejcar 1854 C
20 krejcar 1855 E
20 krejcar 1856 C, Praha, poslední česká vládní mince
20 krejcar 1868 GYF/MKVP
20 krejcar 1872
Lira 1852 V
48
Mince habsburské monarchie
535
538
538
536
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
549
550
551
552
1/4 zlatník 1864 A
1/4 zlatník 1865 A
1/4 zlatník 1869 A
1/4 zlatník 1873, dr. hr.
1/2 tolar 1856 A, n. škr.
Zlatník 1859 B, dr. škr.
Zlatník 1866 A
Zlatník 1866 A
Zlatník 1868 KB, nep. vryp
Zlatník 1868 KB
Zlatník 1869 KB, min. hr.
Zlatník 1871 A
Zlatník 1871 KB, n. hr.
Zlatník 1872, n. hr.
Zlatník 1873
Zlatník 1874
Zlatník 1875, Příbram
Zlatník 1878, Banská Štiavnica, Cu odražek
Tolar 1858 B, spolkový
Tolar 1858 M, spolkový, dr. škr.
-1/1
-1/1
1/1
-1/1
1/1
1/0
1/0
0/0
1/1
1/1
1/1
1/0
1/1
1/1
1/1
1/0
0/0
1/0
1/0
-1/1
750,600,7 000,5 000,12 000,300,1 000,1 300,900,1 000,350,600,700,400,400,800,10 000,10 000,3 000,3 200,-
49
Mince habsburské monarchie
553
554
555
557
558
559
560
561
553. Tolar 1859 A, spolkový
1/0
3 200,-
554. Tolar 1860 A, spolkový
1/0
3 200,-
555. Tolar 1861 A, spolkový
1/0
2 000,-
556. Tolar 1861 B, spolkový, dr. hr., vrypy
0/0
1 000,-
557. Tolar 1864 B, spolkový
1/0
2 000,-
558. Tolar 1866 A, spolkový, dr. hr.
0/0
2 500,-
559. Tolar 1867 A, spolkový
0/0
2 500,-
560. Tolar 1868, střelby Vídeň
1/0
3 200,-
561. Tolar 1868, střelby Vídeň
1/0
6 000,-
562. 2 zlatník 1854 A, svatební, řada dr. škr.
1/1
2 200,-
50
Mince habsburské monarchie
563
567
567
568
563. 2 zlatník 1859 A
1/0
5 500,-
564. 2 zlatník 1859 B, dr. škr.
1/1
1 500,-
565. 2 zlatník 1859 B, min. škr.
0/0
2 000,-
566. 2 zlatník 1859 B
1/0
3 800,-
567. 2 zlatník 1866 A
1/1
9 300,-
568. 2 zlatník 1867 A
0/0
2 500,-
569. 2 zlatník 1870 A
1/1
3 000,-
570. 2 zlatník 1872
1/0
2 500,-
571. 2 zlatník 1873, několik dr. hran
1/1
1 500,-
572. 2 zlatník 1873
1/0
2 000,-
573. 2 zlatník 1874
1/1
2 800,-
574. 2 zlatník 1875
1/0
2 000,-
575. 2 zlatník 1878
1/1
1 800,-
576. 2 zlatník 1879, Stříbrná svatba
1/0
1 000,-
577. 2 zlatník 1879, Stříbrná svatba
1/0
1 200,-
578. 2 zlatník 1879, Stříbrná svatba
1/0
1 200,-
579. 2 zlatník 1880
1/1
1 800,-
569
570
51
Mince habsburské monarchie
580. 2 zlatník 1885, dr. hr.
1/1
2 000,-
581. 2 zlatník 1886, n. škr.
0/0
2 500,-
582. 2 zlatník 1888
1/0
2 700,-
583. 2 zlatník 1892
1/0
2 000,-
584. 2 tolar 1857 A, spolkový, Jižná dráha, stopy po uchycení
2/2
8 000,-
585. Heller 1899
0/0
1 500,-
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
586
587
589
588
593
596
Filler 1906 KB
Filler 1914 KB
2 heller 1892
20 heller 1892
Koruna 1892
Koruna 1904
Koruna 1905
Koruna 1906
Koruna 1907, škrábance na hlavě
Koruna 1907
Koruna 1913 KB
2 koruna 1914 KB, min. škr.
2 koruna 1914 KB
5 koruna 1907 KB, korunovační
-1/1
7 700,0/0 11 000,-1/1
5 500,0/0
4 800,-1/1- 3 500,-1/1-
300,-1/1
300,1/1 11 000,-1/1- 1 200,2/2
900,1/1
8 500,0/0
1 000,0/0
1 500,1/0
600,-
52
M I N C E Č E S K O S L OV E N S K É A S L OV E N S K É
600
Č E S K O S L OV E N S K O
(1918–1993)
600. 25 haléř 1932, zkouška, 3,98 g
1/1
65 000,-
601. 5 koruna 1927, dr. hrana
RR
1/1
600,-
602. 5 koruna 1952 Al, nep. škr., nevydaná
0/1
1 500,-
603. 100 Kč 1955, Osvobození, var. B
1/0
700,-
604. 25 Kčs 1969, SNP
0/0
1 500,-
605. 3 x 50 Kčs + 5 x 100 Kčs 1947–1951
1/1
500,-
606. Kompletní sada pamětních mincí 1954–1993, 95 ks
b.j.
14 000,-
607. 50 Kčs 1968, Republika, dr. poškrábaná, etue
PP
2 000,-
608. 25 Kčs 1969, SNP, etue
PP
1 800,-
609. 50 Kčs 1971, 50. výročí KSČ, etue
PP
250,-
610. 50 Kčs 1971, Hviezdoslav, etue
PP
300,-
611. 100 Kčs 1971, Mánes, etue
PP
400,-
612. 50 Kčs 1973, Únor, etue
PP
300,-
613. 50 Kčs 1973, Josef Jungmann, etue
PP
300,-
614. 50 Kčs 1974, Janko Jesenský, etue
PP
300,-
615. 50 Kčs 1978, Z. Nejedlý, etue
PP
400,-
616. 100 Kčs 1980, B. Šmeral, etue
PP
500,-
617. 100 Kčs 1981, O. Španiel, etue
PP
500,-
618. 100 Kčs 1981, J. Gagarin, etue
PP
500,-
619. 100 Kčs 1991, W. A. Mozart, etue
PP
750,-
620. 200 Kč 1998, Kmoch, etue, karta
PP
3 000,-
621. 200 Kč 2005, Slavkov, etue, karta
PP
1 000,-
622. 200 Kč 2006, Přemyslovci, etue, karta
PP
1 700,-
623. 200 Kč 2007, Jednota bratrská, etue, karta
PP
1 200,-
624. 200 Kč 2007, Karlův most, etue, karta
PP
900,-
625. 200 Kč 2008, Zakládání vinic, etue, karta
PP
900,-
626. 200 Kč 2010, Mucha, etue, karta
PP
900,-
Č E S K Á R E P U B L I K A 1993 –
53
Mince ČESKOSLOVENSKÉ A SLOVENSKÉ
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
200 Kč 2010, Sňatek Jana Lucemburského a Elišky, etue, karta
200 Kč 2012, Rudolf II., etue, karta
Sada oběžných mincí 1997
Sada oběžných mincí 2004
Sada oběžných mincí 2005
Sada oběžných mincí 2009
Sada oběžných mincí 2010
Sada oběžných mincí 2011, samet
Sada oběžných mincí 2011, kůže
Sada oběžných mincí 2012, samet
Sada oběžných mincí 2012, kůže
Sada oběžných mincí 2013, ČNB, kazeta
Sada oběžných mincí 2013
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
1 600,1 000,20 000,1 000,1 000,1 200,1 200,1 200,1 200,1 200,1 200,1 600,1 400,-
54
M I N C E C E L É H O SV ĚTA
Anglie
Victorie (1837–1901)
640. 1/2 crown 1887
641. Crown 1887
0/0
1/1
500,400,-
1/1
500,-
2/2
700,-
1/1
1 500,-
Čína
642. Yuan (dollar) 1914, Y 389
Ethiopie
Menelik II. (1889–1913)
643. Birr 1889 A, KM 5
Francie
Metz
644. 12 grosch 1614, sv. Štěpán, dr. vada Goricie
Maxmilián (1493–1519)
645. 1/2 batzen 1519, SJ 809
-1/1-
400,-
Grónsko
646. 5 koruna 1944
1/1
1 000,-
2/2
500,-
-1/1-
-1/1-
400,500,-
2/1-
500,-
Holandsko
Kampen
647. Daalder 1683, Dav. 4979, 27,10 g, m.o.
Itálie
Vittorie Emanuele II. (1861–1878)
648. 5 lira 1873 M/BN, KM 14.3, dr. škr. a dr. hr.
649. 5 lira 1874 M/BN, dr. škr.
Mexico
Karel IV. (1788–1808)
650. 8 real 1794 MO FM, KM 109
55
Mince celého světa
P o l s k o pod Ruskem
Mikuláš I. (1825–1855)
651. 25 kopějek (50 grošů) 1846 MW, Varšava, Uzd. 4179, n. škr.
652. 10 zlotých (1 1/2 rublu) 1841 MW, Varšava, C 134, dr. hr.
1/0
2/2
800,1 000,-
-1/1-
1 000,-
Gdaňsk
Zikmund (1587–1632)
653. Ort (1/4 tolar) 1618 SB, KM 14
R a k o u s k o, V í d e ň
Karl V. (1519–1558)
654. 1/2 batzen 1520, SJ 653
-1/2
400,-
1/1
-1/1-
-1/1-
-1/1-
-1/1-
500,800,800,800,800,-
-1/1-
1/1
400,600,-
Korutany
Maxmilián (1493–1519)
655.
656.
657.
658.
659.
1/2 batzen 1516, SJ 762
Batzen 1518, SJ 759, var.
Batzen 1515, SJ 756
Batzen 1516, SJ 757
Batzen 1518, SJ 759
Štýrsko
Maxmilián (1493–1519)
660. 1/2 batzen 1516, SJ 730
661. 1/2 batzen 1518, SJ 732
Rusko
Alžběta (1741–1761)
662. Rubl 1750 SPP, Uzd. 0826, 25,13 g
663. Rubl 1755 SPB IM, Uzd. 0872, 25,67 g, hrana
2/2
2/2
3 000,2 800,-
Kateřina (1762–1796)
664. Rubl 1764 MMD EI, Uzd. 0955, 23,22 g
-2/2-
800,-
-1/1-
1/1
300,1 000,-
Mikuláš II. (1894–1917)
665. Rubl 1899 FZ
666. Rubl 1913, 300 let Romanovců, dr. škr.
Uhry
Štěpán (997–1038)
667. Denár, Hus. 1, 0,65 g, okraj
2/2
700,-
1/1
1/1
800,800,-
Německo
Augsburg
Eberhard (1515–1535)
668. Batzen 1516, SJ 1448
669. Batzen 1521 A, SJ 1451
56
Mince celého světa
Augsburg město
670. Batzen 1522, SJ 1466
671. Batzen 1523, jako SJ 1466
-1/1-
1/1
600,800,-
1/1-
-1/1-
400,300,-
-1/1
450,-
1/1
1/0
1/0
700,1 000,2 500,-
1/1
1/1
500,500,-
1/1
300,-
0/0
400,-
0/0
400,-
2/2
6 000,-
0/0
1/1
600,1 800,-
1/1
-1/1
700,600,-
Bavorsko, Mnichov
Albrecht V. (1505–1508)
672. 1/2 batzen 1506, jako SJ 977
673. 1/2 batzen 1506, jako SJ 978
Bavorsko
Maxmilián III. Josef (1745–1777)
674. Tolar 1754, Madona, Dav. 1952, m.o.
Maxmilián II. (1848–1864)
675. Zlatník 1855, Mariánský sloup, Jg 82
676. 2 zlatník 1855, AKS 150
677. 2 tolar 1851, spolkový, Jg 85
Ludvík II. (1864–1886)
678. Tolar b.l., Madona, KM 489
679. Tolar 1871, spolkový, Madona, AKS 176
Otto (1886–1913)
680. 3 marka 1909 D, J 47
Luitpold (1886–1912)
681. 3 marka 1911 D, J 49
Ludwig III. (1913–1918)
682. 3 marka 1914 D, J 52
Braunschweig - Wolfenbüttel
Julius (1568–1589)
683. Tolar 1583, Goslar, de Mey 153
Hessen
Ernst Ludwig (1892–1918)
684. 2 marka 1904, 400 let od narození Philippa, J 74
685. 5 marka 1904, J 75, Philipp
Isny, město
686. Batzen 1516, SJ 1514
687. Batzen (15)28, SJ 1519
Kostnice, biskupství
Hugo (1496–1529)
688. Batzen b.l., SJ 1609
689. Batzen 1519, SJ 1610
690. Batzen b.l., SJ 1615
1/1
1/1
-1/1-
1 000,1 000,400,-
57
Mince celého světa
Kempten - město
691. 1/2 batzen 1519, SJ 1499
-1/1
400,-
1/1
1 000,-
Kostnice - město
692. Batzen b.l., SJ 1614
Leuchtenberg
Johann VI. (1487–1531)
693. Batzen 1524, jako SJ 1089
-1/1-
600,-
-1/1-
600,-
Georg (1531–1555)
694. Batzen 1533, SJ 1095
695
Mansfeld - Bornstedt
Henry (1717–1780)
695. Tolar 1774, Praha, Dav. 2438, 27,85 g, just.
1/1
15 000,-
Nördlingen
Eberhard (1506–1535)
696. 1/2 batzen 1527, SJ 1386
697. Batzen 1516, SJ 1379, Maxmilián
698. Batzen 1522, jako SJ 1381, Karel V.
1/1
-1/1-
1/1
400,500,800,-
-1/1-
400,-
-1/1-
800,-
Oettingen
Wolfgang a Joachim (1477–1520)
699. Batzen 1519 O, SJ 1410
Pasov, biskupství
Wigileus Fröschel (1500–1516)
700. Batzen 1516, SJ 1004
Ernst (1517–1540)
701. Batzen 1518, SJ 1008
1/1
1 000,-
-1/1-
1/1
400,1 000,-
Pfalz Neuburg
Otto Heinrich a Philipp (1508–1548)
702. 1/2 batzen 1515, SJ 1115
703. Batzen 1522, SJ 1111, krásný
58
Mince celého světa
Prusko
Friedrich II. (1740–1786)
704. Tolar 1752 B, Sch. 183, dr. hr.
705. Tolar 1786 B, Dav. 2590 B
-1/1-
1/1
1 200,700,-
Wilhelm I. (1861–1888)
706. Tolar 1861 A, korunovační, KM 488
1/1
400,-
1/1
800,-
-1/1-
500,-
-1/1-
-1/1-
1 500,1 500,-
-1/1-
4 000,-
2/1-
600,-
-1/1-
600,-
-1/1-
1 600,-
2/1-
700,-
Regensburg - město
707. Batzen 1517, SJ 1043
Sasko - Míšeň
Friedrich II. (1428–1464)
708. Schildgroschen, SJ 4374
Sasko
Friedrich III. Georg a Johann (1500–1507)
709. Schreckenberger b.l., SJ 4419
710. Schreckenberger b.l., SJ 4419, nad hlavou anděla „T”
711
August (1553–1586)
711. Tolar 1577, Dav. 9798
Sasko
Xaver (1763–1768)
712. Tolar 1766 EDG, Dav. 2678, naprasklý
Friedrich August I. (1806–1827)
713. Tolar 1822 IGS, výtěžkový, KM 1092, n. škr.
Sasko - Meiningen
Bernhard III. (1680–1706)
714. 2/3 tolaru 1689 IGS, Dav. 875
Sasko - Weimar
Johann Ernst a bratři (1605–1619)
715. Tolar 1617, Dav. 7529
Johann Ernst (1662–1683)
716. 2/3 tolaru 1677, Dav. 892
1/1
1 500,-
59
Mince celého světa
717
718
Westfalen
717. 1 billion marek 1923, Stein, J N 28
1/1
9 000,-
Württemberg
Johann Friedrich (1608–1628)
718. Tolar 1625 CT, Christophstal, Dav. 7859, 28,78 g, nedoražen, vada razidla
-1/1- 12 000,-
Wilhelm (1816–1864)
719. Tolar 1831, KM 561
1/1
2 500,-
1/1
1/1
1 500,1 500,-
-1/1
2 500,-
Výmarská republika
720. 3 marka 1927 A, Bremenhaven, J 325
721. 3 marka 1930 F, Vogelweide, J 344
Německo – III. říše (1933–1945)
722. 5 marka 1933 J, Luther, J 353, n. škr. 60
MEDAILE
723
724
724
727
727
Marie Terezie
723. Medaile na korunovaci v Praze 1743, Ag 44 mm, 34,75 g, Nov. XIII G 6b
724. Medaile na korunovaci v Praze 1743, Ag 49 mm, 52,57 g, Nov. XIII G 1b
1/1
1/1
16 500,48 000,-
1/1
2 500,-
-1/1
500,-
1/1
11 500,-
Josef II.
725. Medaile na spoluvládu b.l. (1765) ve Frankfurtu,
Sn 41 mm, Nov. XV L 5d
Leopold II.
726.
727.
Svatební medaile 1765 s Ludovikou v Innsbrucku,
Ag 29,0 mm, 8,63 g, n. škr.
Medaile na korunovaci ve Frankfurtu 1790,
Ag 45 mm, 28,99 g, Nov. XVI E 3a
61
medaile
730
729
729
731
728. Medaile na korunovaci ve Frankfurtu 1790,
Ag 27 mm, 6,82 g, Nov. XVI E 7a
1/1
2 700,-
1/0
7 000,-
1/0
8 200,-
0/0
8 000,-
729. Medaile na holdování v Mantově 1791,
Ag 45 mm, 34,87 g, Nov. XVI N 1a
Ferdinand V.
730. Medaile na korunovaci v Praze 1836 s Annou,
Ag 39 mm, 19,46 g, Nov. XVIII I 1b, n. hr. František Josef I.
731. Medaile na položení základního kamene na železnici do Terstu,
Br 60 mm, sig. Fabris, Windischgrätz 525
62
medaile
734
732
732
736
736
738
732.
733.
Medaile na korunovaci v Budapešti 1867,
Ag 49 mm, 43,69 g, Nov. XIX B 2 b, n. hr.
Medaile za zásluhy spolek řemeslníků ve Znojmě 1898,
něm. opis, Br 42 mm, dr. hr.
1/0
15 000,-
1/1
300,-
1/1
5 000,-
1/1-
2 000,-
0/0
5 000,-
1/1
2 500,-
1/1
5 000,-
Střelecké medaile
Brno
734. IV. rakouské střelby 1892, Ag 36 mm, 22,86 g, nesign., několik dr. škr. a nep. hr.
Vídeň
735. 5. jubilejní kapslové střelby 1898, FJI, Ag 37 mm, 24,85 g, sig. Scharff, n. škr.
Jihlava
736. VII. moravské zemské střelby 1899, arc. Rainer, Ag 37 mm, 25,11 g, sig. Friedrich
Linec
737. 1. hornorakouské střelby 1903, arc. Salvator, Ag plaketa 39x28 mm,
19,23 g, nesign., dr. škr. a dr. hr.
Vídeň
738. 5. jubilejní střelby 1898, FJI, Ag 37 mm, 24,86 g, sig. Scharff, řada nep. vrypů
63
medaile
743
743
739
744
744
739. 6. jubilejní střelby 1908, FJI, Ag 38 mm, 26,90 g, sig. Schaffer, n. škr.
1/1
3 000,-
0/0
2 800,-
1/1
1 800,-
1/1
1 400,-
1/0
9 000,-
1/0
4 500,-
Brémy
740. II. německé spolkové střelby 1865, tolar 1865, Ag 33 mm, 17,52 g
Mohuč (Mainz)
741. XI. Německé spolkové střelby 1894, Ag 42 mm, 39,04 g, nesign., n. hr.
Striegav (Prusko)
742. Provinční spolkové střelby 1925, Friedrich Veliký, Ag 39 mm,
23,14 g, ouško, řada nep. škr.
Medaile podle míst
Brixen, biskupství
743. Medaile SEDE VACANTE 1791, Ag 50 mm, 44,92 g
Místek
744. Medaile na výstavu jednoty Paskovské v Místku 1876, Cu 44 mm
64
medaile
745
745
747
748
749
Praha
745. II. sjezd pražských techniků ze studijních let 1847–1851,
září 1896, Ag 40 mm, 22,92 g
0/0
1 800,-
1/-
2 500,-
PP
7 500,-
1/-
1 500,-
1/-
1 500,-
Znojmo
746. Medaile na návštěvu Vídeňských numismatiků v roce 1912,
Cu 8 hran 43 mm
Morava
Altendorf (Stará Ves) a Bernnauf
747. Ag výtěžková medaile stříbrných a olověných dolů 1886–1891,
Wg 4308, sig. A. Neudeck, prům. 28,5 mm, 9,97 g
Roudnice
748. Vyznamenání „Mistr veslař Čech” 1891, Ag smalt s černými granáty
749. Vyznamenání „Mistr veslař Čech” 1891, Ag smalt hvězdice 24 cípů,
nep. poškození
65
medaile
Rakousko
750. Křestní medaile 19. století, sig. Zimpfel, Ag 40 mm, 24,30 g
1/1
500,-
1/1
0/0
300,500,-
1/1
2 700,-
1/0
6 000,-
1/1
1/1
1/1
300,500,350,-
ČSR
751. Medaile „Jsem ražen…” 1928, Ag 39 mm, 20 g, sig. Španiel
752. Medaile Milenium sv. Václava 1929, Ag 40 mm, 30,0 g, sig. Španiel, n. hr.
Medaile podle osobností
Schwarzenberg Karel
753. Medaile polního maršála b.l. (1813/14), Br 47 mm, sig. Pichler,
Don. 3889, n. hr a n. škr.
754
Stifft A. J.
754. Medaile dvorního lékaře na uzdravení Františka II.,1826, Ag 48 mm, 35,17 g
TGM
755. Medaile na 85. narozeniny 1935, Ag 40 mm, 28,80 g, orig. etue
756. Medaile na 85. narozeniny 1935, Ag 50 mm, 53,58 g, orig. etue
757. Úmrtní medaile 1937, Ag 40 mm, 28,80 g, orig. etue
66
VY Z NA M E NÁ N Í
FJI
758. Br zlacený záslužný kříž 1849 s korunkou, stuha s meči, poškozený smalt
759. Záslužný kříž 1849 Ag bez korunky, orig. etue, uděleno 1918, nep. vada smaltu
-1/1/1
1/1/1
1 000,1 500,-
Karel I.
760. Medaile za statečnost „FORTITVDINI” I. třída, sig. Kautsch,
Ag 40 mm, 17,88 g, bez stuhy, Měř. 5 XII C
0/0
400,-
1/1/1
700,-
Srbsko
761. Medaile Za věrnost 1915, na pochod Albánií
67
Mince habsburské monarchie
SEZNAM VYDRAŽENÝCH POLOŽEK
70. aukce Dukát s. r. o. ze dne 30. 11. 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
23 000
13 000
18 000
15 000
14 000
6 000
7 500
6 500
6 000
6 000
6 000
6 500
6 000
6 000
8 500
6 500
393 000
398 000
8 000
7 500
8 000
7 500
8 000
7 500
23 000
32 000
7 000
8 000
12 500
17 000
28 000
61 000
32 000
27 000
34 000
8 500
12 500
14 700
32 000
67 000
25 000
25 000
8 500
55 000
32 000
17 500
52
4 400
53
8 000
54 15 000
56
7 000
57 15 000
58 35 000
59 50 000
61
7 000
62
7 000
65
5 000
67
4 700
68
1 200
70
6 000
72
4 200
73
3 500
74
6 000
75
7 000
76
7 000
77 129 000
78
4 200
79
4 000
80
7 500
81 13 500
83
4 000
84
2 400
85
2 400
86 12 000
87
9 700
88 12 500
89 36 000
91 20 000
93 41 000
94 20 000
95 26 000
96 110 000
97 184 000
102
8 000
103 15 500
104 19 500
105 10 000
106 17 000
107 13 500
108 21 000
109
8 000
111
5 000
112
7 000
114
119
122
123
125
126
127
128
129
130
131
132
134
136
137
138
139
140
141
143
144
145
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
165
168
170
171
172
173
174
175
15 000
9 000
10 000
60 000
7 500
9 000
9 000
11 000
7 500
8 000
4 800
8 000
16 000
7 900
12 500
25 000
3 600
6 500
11 000
7 200
9 500
8 000
12 000
12 000
11 000
7 500
7 000
7 000
7 500
7 500
7 500
6 500
5 000
3 000
40 000
17 000
15 000
18 500
21 000
6 500
3 200
13 000
5 700
18 000
19 000
5 000
176
179
182
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
217
219
220
221
222
223
225
227
229
230
234
235
236
5 000
5 000
6 000
5 000
5 500
5 000
5 500
5 500
5 500
6 000
6 000
5 500
5 500
5 000
5 500
5 800
6 000
7 000
3 800
3 600
3 800
3 500
3 800
3 300
3 000
3 600
3 000
8 500
3 500
3 800
3 800
4 000
3 000
3 000
3 400
3 400
3 800
4 000
5 000
14 200
15 000
6 000
5 500
6 000
8 000
6 500
237
6 500
238
8 500
239
8 500
240
9 000
241
9 500
242 10 000
244 25 000
245 27 000
250
6 000
252
6 000
254
6 000
257
6 000
260
6 000
261
8 500
262
6 000
263
9 000
264
6 000
266
9 000
267 10 000
268
6 500
269 72 000
270 109 000
271 113 000
272 52 000
273 65 000
274
7 500
275
7 500
276
1 200
277
1 200
278
1 200
279
3 200
280
3 200
284
1 400
288
2 000
289
1 700
290
1 700
291
900
295
1 450
297
750
298
500
299
5 500
304
5 000
307
1 800
314 27 000
316 10 000
323
3 000
326
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
359
361
364
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
383
384
385
386
388
389
390
392
393
1 500
550
650
650
600
1 000
1 100
1 300
500
1 000
800
650
1 200
1 100
850
850
400
350
350
1 100
450
600
450
650
900
80 000
2 000
1 900
1 800
1 300
2 400
2 600
300
9 000
6 000
5 500
4 800
14 000
33 000
34 000
27 000
1 600
9 000
8 500
2 500
800
68
394
397
398
401
405
406
407
408
410
411
412
414
415
416
417
418
420
422
423
425
427
432
433
435
436
437
438
439
440
441
450
456
458
463
464
465
466
467
469
470
472
473
475
476
477
478
481
482
484
487
seznam vydražených položek
800
10 000
19 000
8 500
630
3 200
2 600
700
9 500
16 000
34 000
10 000
15 000
17 500
11 000
8 000
6 300
5 500
10 000
21 000
12 500
14 000
12 500
520
500
500
800
1 200
400
900
5 000
7 000
9 500
16 000
5 500
17 000
36 000
39 000
8 000
6 000
550
5 700
10 000
5 000
6 500
6 500
4 000
3 600
15 500
15 000
488
489
491
492
493
494
495
496
497
498
499
502
504
506
507
509
510
511
514
517
520
521
523
526
527
531
532
533
534
535
536
537
538
539
541
542
543
544
546
551
552
557
560
561
562
563
565
566
569
573
320
300
1 000
6 000
4 500
4 000
15 000
6 000
8 000
4 200
5 000
20 000
35 000
7 000
7 500
6 500
9 500
26 500
3 000
3 200
8 000
14 000
5 700
400
2 400
2 800
850
2 000
7 500
6 000
6 500
6 500
3 500
3 800
1 000
6 500
5 000
1 100
3 600
6 000
4 500
800
5 000
2 200
870
3 000
12 000
3 200
950
9 500
574
575
576
578
579
580
583
584
585
586
587
588
592
596
598
599
601
602
603
604
605
606
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
621
622
623
624
625
626
627
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
2 500
2 200
9 000
1 500
2 400
340
3 000
2 200
2 800
650
420
2 200
600
4 800
770
700
700
650
1 000
650
1 100
2 000
1 200
1 500
700
41 000
600
460
320
2 000
340
460
550
1 600
850
900
1 150
1 800
1 100
1 200
920
720
1 700
1 600
1 500
14 000
500
16 500
420
500
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
651
652
655
656
657
659
660
661
662
663
664
667
669
670
671
672
674
675
676
677
678
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
600
300
550
650
440
400
460
550
1 400
1 300
3 000
4 000
2 200
60 000
3 000
2 600
2 600
11 400
2 800
12 000
2 000
45 000
6 500
1 400
6 000
2 000
2 200
950
850
700
950
700
850
750
1 800
4 500
850
1 700
650
650
700
650
750
500
1 800
750
550
750
2 500
650
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
718
719
720
722
723
724
725
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
743
744
745
746
747
748
749
750
753
754
755
758
650
650
550
550
400
500
650
650
2 000
2 400
2 100
480
2 400
3 000
2 400
4 000
700
1 000
2 200
1 800
1 600
1 900
2 000
1 900
1 200
2 700
1 800
2 400
750
800
3 000
3 000
3 000
4 500
1 500
3 400
2 200
4 600
6 500
700
20 000
700
1 300
13 000
400
1 100
850
1 000
1 100
29 000
760
761
762
765
766
767
768
769
773
774
775
776
777
778
781
786
789
790
792
793
794
795
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
816
819
820
821
823
828
829
831
834
650
1 200
1 600
1 000
1 700
1 700
800
400
12 500
10 000
3 200
700
650
13 000
440
1 400
3 000
7 000
2 400
10 000
3 100
20 000
1 700
220
200
300
500
7 500
320
380
300
29 000
500
400
1 500
800
700
600
17 000
300
300
47 000
300
800
500
500
600
Navštivte náš internetový obchod
www.dukat-mince.cz
Dukát 1923
Dukát 1915
Most Písek
Most Stříbro
Koruna 1893
Zlatník 1875-92
Foto: nume.cz
Sazba: Miloslav Vymazal
Tisk: Europrinty, spol. s r.o., Kyjov
Download

BRNO • 13. 4. 2014