Zpravodaj BESKYDSKÉHO REHABILITAČNÍHO CENTRA
5 / 2011, ročník III.
ROZŠÍŘENÉ PRÁZDNINOVÉ VYDÁNÍ
Časopis ČELADENSKÁ FONTÁNA je vydáván pro zaměstnance, klienty a partnery Beskydského
rehabilitačního centra v Čeladné. Cílem Fontány je přinášet informace všem, kteří se chtějí dozvědět
více o tom, jak zde, na úpatí Ondřejníku, pomáháme těm, kteří potřebují upevnit zdraví. Je to
jednoduché: díky zdejším mimořádně příznivým klimatickým podmínkám a vysoké úrovni
rehabilitační péče je BRC vyhledávaným zdravotnickým zařízením s výbornou pověstí. Za
neopakovatelnou a dnes velmi vzácnou atmosférou rodinných lázní k nám jezdí pacienti z celé
republiky. Tímto zveme i vás. Všechna vydání Čeladenské fontány najdete také na www.brc.cz.
AŢ NA VRCHOL LYSÉ HORY
 V roce 2011 se BRC podařilo získat zvláštní povolení k výjezdu
služebního minibusu až na vrchol Lysé hory (1 323 m n. m.) Jednou
měsíčně tak můžeme nabídnout osmi pacientům s pohybovým omezením
výlet do míst, kam se vlastními silami nedostanou. Samozřejmě bychom
tuto možnost rádi zorganizovali pro více klientů, ale musíme respektovat
přísná dopravní omezení, která v oblasti Lysé platí. Z usměvavých tváří
těch, kteří se již s naším řidičem na Lysou horu vypravili, je znát, že malá
radost je často radostí dvojnásobnou.
  Úplně z jiného soudku jsou další
snímky. S trochou nadsázky by se daly
opatřit titulkem „NAŠE TOČENÁ
CHUTNÁ I KOŇŮM“. S nadsázkou
proto, že koně, na rozdíl od jejich
jezdců, zmrzlinu mlsat nemohou. Ale
za jablíčko z kavárny v Laře předvedla
tahle hnědka i jednu z westernových
parád přímo na Lázeňském náměstí.
1
PODĚKOVÁNÍ VŠEM POLÁRNÍM AGENTŮM
Alena Jančurová
Devadesát zájemců o „zmrazení“ - to je bilance
jako pacienti naším zařízením a měli již s Polariem
počtu návštěvníků Dne otevřených dveří našeho
své dobré zkušenosti. Ti pak nejčastěji také přivedli
Polaria, který byl vyhlášen na první červnovou
své známé a příbuzné, aby jim předvedli to kouzlo,
sobotu. „Trubači roztroubili, média rozhlásila tuto
které jim u nás tolik pomohlo (my samozřejmě víme,
novinu do světa“ a my jsme se zvědavostí a trochou
že to nebylo jen samotné Polarium). Příjemným
nejistoty čekali, jaký vzbudí naše akce zájem
zjištěním v závěru dne pak byla skutečnost, že přišli
veřejnosti. Mohly totiž nastat
jak mladí, tak i starší, zdraví i
také dvě krajní situace – když
nemocní, a také mnozí
nikdo nepřijde a budeme čekat
sportovci a mladé rodiny
a mrazit komoru zbytečně,
s dětmi, kteří využili sobotního
nebo naopak, že přijde tolik
dopoledne
k příjemnému
lidí, že nebude kde zaparkovat,
začátku svých turistických
že nebudeme stíhat, davy
aktivit v okolí (Na snímku
budou rušit naše pacienty
manželé Stuchlíkovi z Kobeřic,
Polárky…??? Pro možnost
kteří si nenechali ujít možnost
personální
krize
byly
získat z Polaria i suvenýr
připraveny zálohy „přátelé na
v podobě fotografie s naším
telefonu“ - přesněji vrchní
krotkým medvědem). Přesto,
sestra Věra M. a paní recepční
že u nás nepouštíme do Polaria
Dáša K., kterým za jejich příslib
malé děti, tak i ty si přišly na
přispěchání
na
pomoc
své, když přihlížely vstupu
dodatečně děkuji. Naše obavy
svých rodičů do komory.
se však rozplynuly úderem 9:00
Nemohly se nabažit skotačení a
hodiny, kdy se pomyslné dveře
schovávané v mrazivé mlze při
otevřely a v nich stáli první
zemi v předsálí komory, kde
zájemci o Polarium – mladí sportovci, kteří si
nebyly při „dětské variantě mrazení“ chvílemi ani
začátek svého cyklistického výletu chtěli vylepšit
vidět. Atmosféra celého dne byla velmi přátelská,
zážitkem z Polaria. V zápětí za nimi přicházely další
lidé přicházeli v intervalech, jako by byli objednáni,
dvojice i početnější skupinky zájemců, které jsme si s
personál byl skvělý a tak nám všem ten den rychle
kolegyní Andreou A. přebíraly k informačnímu
utekl. Počítám, že se náš kryokomorník pan
pohovoru a dále je pak směrovaly přímo k recepci.
Macášek po té sobotě dlouho nemohl zahřát, ale
Tam se jich s úsměvem ujímala naše nejzkušenější
věřím, že mu opakované sobotní Polarium přineslo i
recepční a „polariová odbavovačka“ Katka Č. Někteří
užitek a hodně posílilo jeho tělesné funkce zájemci postupovali oklikou - přes odbornou
například imunitu. Kolegyním Janě, Lucce i Dáše,
lékařskou konzultaci u důstojného a respekt
které profesionálně a s úsměvem zvládaly veškerý
vzbuzujícího MUDr. Milana A. (v tuto sobotu nám
potřebný servis kolem Polaria, to celý den
všem dodával klid a byl mimořádně pozitivně
mimořádně slušelo a když bylo potřeba, zapojil se
naladěn). Od něj pak někteří odcházeli posmutnělí,
ochotně i ostatní přítomný personál. Protože se celá
že „neprošli sítem“ do Polaria, ale i ti se šli alespoň
akce vydařila a měli jsme z ní všichni dobrý pocit,
podívat a povzbuzovat do předsálí před komoru své
dopřáli jsme si na ukončení náročného dne sladkou
přátele a rodinné příslušníky, kterým byl vstup
tečku v podobě skvělého zákusku z Lary - určitě jsme
umožněn.
si ho všichni zasloužili.
Kouzelná slůvka „Polarium ZDARMA“ k nám v tu
Kromě 90 „zmrazených“ zavítalo v sobotu na
sobotu přivedla nejen zvědavce, kteří to chtěli jen
Polárku dalších 30 návštěvníků, z nichž někteří přišli
vyzkoušet a zažít, co to s nimi udělá, ale přišlo také
s pevným odhodláním do Polaria vstoupit a jiní se
hodně našich pacientů z areálu, kteří si tak dopřáli
přišli třeba jen podívat a získat informace. Nikoho
v průběhu své léčby ještě jedno „Polárko“ zdarma
jsme nenechali odejít od nás s prázdnou. Většina si
navíc. Mnoho bylo taky těch, kteří již dříve prošli
odnášela vlastní jedinečný Pokračování na str. 3
2
Pokračování ze str. 2 zážitek ze vstupu do Polaria,
ale i mnoho poznatků, a to nejen o této proceduře.
Hodně jsme s Andreou mohly využít svých
zkušeností ze čtvrtečních uvítacích a informačních
schůzek pro nové pacienty a poskytly jsme
příchozím podobnou, ale zkrácenou verzi
informačního mixu o BRC a jeho službách. Bylo
rozdáno spousta kontaktů, propagačních letáků a
mnozí si také odnášeli formuláře našich Žádostí o
poskytnutí rehabilitační léčby.
A
co od tohoto
dne
očekáváme? Že ti, kteří přišli
okusit náš blahodárný mráz,
při sobotní akci zjistili, že i 120
stupňový mráz, je-li pod
kontrolou, nemusí být vždy
nepřátelský, že tu zimu v
pohodě zvládnou. Zejména
mohli
zakusit
mimořádný
analgetický efekt a bylo znát, že
pozitivně naděni byli všichni,
což je další účinek Polaria.
Předpokládáme také, že všichni
o své sobotní zkušenosti
povykládají v rodinách i v práci
a pomohou nám tak více
rozšířit povědomí o Polariu a o
našem zařízení. A tak, díky své
vlastní pozitivní zkušenosti, přivedou do Polaria další
klienty. Dnes, po více než měsíci, se již 4 klienti
vrátili a zakoupili si další vstupy. Věříme, že jejich
počet ještě poroste, a vzhledem k rozdaným
žádostem snad i přibude žadatelů o léčebné pobyty
s Polariem. Také reklamní upoutávka na Den
otevřených dveří, která běžela týden před akcí v
Rádiu Čas, určitě oslovila řadu posluchačů, z nichž
někteří přišli hned v sobotu a jiní si tuto informaci
zapamatovali a vědí o nás. Samozřejmě jsme
zjišťovaly, odkud sobotní návštěvníci informace o
akci získali. Třetina si všimla upoutávky v rádiu, další
třetina získala informace o akci na webových
stránkách BRC a ti ostatní se o vstupu do Polaria
zdarma dozvěděli od našich zaměstnanců rodinných příslušníků nebo
sousedů. Toto zjištění nás
potěšilo nejvíc, protože svědčí o
tom, že zaměstnanci se o dění
ve svém podniku nejen zajímají,
ale rádi doporučují služby a
akce v BRC i dalším lidem ve
svém okolí. Všem těmto
anonymním
„reklamním
agentům“ bych chtěla také
poděkovat. Poděkování patří
také paní Magdě Zajíčkové
z Velkých Hoštic (na snímku
vlevo), která sice vzhledem ke
svému zdravotnímu stavu do
Polaria
nemohla,
ale
přesvědčila několik váhajících
návštěvníků, že to přece musí
zkusit, když už jednou přišli.
Jsem přesvědčena, že prostředky, čas i energie byly
vynaloženy účelně a přinesly odpovídající výsledky. S
panem ředitelem jsme se při hodnocení akce shodli,
že bude vhodné ji opakovat pravidelně, minimálně
jednou za rok.
POZVÁNKA NA LETNÍ VÝSTAVU
ke 430. výročí první písemné zmínky o obcích
Čeladná a Kunčice pod Ondřejníkem
OLGA SZYMANSKÁ
RYTINY
FOTOGRAFIE - BÁSNĚ KRAJE BESKYDSKÝCH PŘEDKŮ
GALERIE LARA, Beskydské rehabilitační centrum Čeladná
Vernisáž: v pátek 12. 8. 2011 v 15.00 hod., úvodní slovo Petr Andrle
Výstava otevřena: 12. 8. - 9. 9. 2011, denně od 9.00 do 21.00 hod.
Beseda s autorkou: v pondělí 15. 8. 2011 od 18.30 hod.
v salonku Apartmánového domu Lara
3
Rozhovor se ženou, která tvrdí:
ČELADNOU CHCI MÍT NA DOŢIVOTÍ
S Ing. Alenou Hromádkovou se již nějaký ten pátek potkáváme na různých zahraničních
seminářích a jiných akcích, většinou na těch, které organizuje Panevropská unie Česko, jejímiž
jsme oba členy. Potěšilo mě, když jsem ji v uplynulých dvou letech mohl pozdravit také mezi klienty
Beskydského rehabilitačního centra. Letos mi to nedalo a požádal jsem ji o krátký rozhovor do
tohoto listu, pro nějž mám zřejmě nějakou slabost.
Pokud si pamatuji, ještě nedávno jste přednášela
na Karlově Univerzitě americkým studentům na
téma „Vzestup a pád totalitních systémů ve střední
Evropě“. Jak vyzbrojen musí být člověk, aby obstál
při výkladu velice složitých otázek před náročnými
posluchači?
Může mít vystudovanou
třeba sociologii na Vysoké
škole ekonomické, jako já.
Může se předtím věnovat
školství, zdravotnictví a já
nevím čemu. Musí ale
také totalitní systém
osobně zažít, snažit se
s ním,
nebo
s jeho
pozůstatky bojovat. Měl
by mít také zkušenosti ze
současného politického
klání. Musí mít také odvahu nazvat věci pravými
jmény. Sociologie mi pomáhala určit příčiny a násl
edky jevů. Práce v Demokratické unii mi umožnila
detailněji
poznat
obrovskou
malost
a
zkorumpovanost naší politické scény. Dodnes mě
mrzí, že jsem nemohla více udělat pro těch třicet
tisíc lidí, kteří mi na moravskoslezsku dali ve volbách
v roce 1996 svůj hlas. Bylo to bohužel málo.
Zabývala jste se intenzivně problematikou
evropské integrace. Dokonce jste v roce 2009
kandidovala do Evropského parlamentu. Jak se
díváte na Evropu vůbec?
Jde především o integraci hodnot. Evropská unie je
pro nás jedinou možnou cestou. A jejím kritikům jen
stručně: lepší je mít problémy s bruselskými
úředníky,
než
s
východoevropskými
mafiány. A nám doma
říkám již drahně let, že
není
prosperity
bez
morálky a práva.
Jste
v čeladenských
lázních již třetím rokem
po sobě. Takže můžete
být
již
zasvěceným
kritikem. Jak se Vám líbí?
Zažila jsem doby, kdy
jsem se domnívala, že
hrůzy bolesti zůstanou součástí mého života. Nejen
že chodím, ale klidně spím a užívám si nádherné
okolní krajiny beskydské. Tohle centrum mi od roku
2009, kdy jsem tu byla poprvé, pomohlo vystavět
nový život bez vážných zdravotních problémů. Jak
říkávám zdánlivě nevážně, Čeladnou chci mít na
doživotí.
Takže v roce 2012 nashledanou? Rozhodně.
Za rozhovor poděkoval: Petr Andrle
Rady pro naše klienty a hosty (1)
KAM NA LETNÍ PROCHÁZKU S OSVĚŽENÍM
BRC má mimo řady výhod ještě jednu, která je k nezaplacení. Ať se vydáte jakýmkoli směrem, vždy naleznete
příjemné místo k posezení a k občerstvení. Od lázní (kolmo nahoru) vyjdete na vrstevnici vedoucí úbočím
Ondřejníku. Vpravo vás po třech kilometrech zavede do areálu Opálená. V létě se zde jezdí na koloběžkách a
na buginách, v zimě lyžuje. A posezení v „Hospůdce Opálená“ stojí za to, jak díky domácí kuchyni, tak
příjemnému venkovnímu posezení s nádherným výhledem na panorama Beskyd a Lysou horu. Dáte-li se
vlevo, natrefíte mimo jiné i na nedávno otevřený penzion „Lašská chalupa“. Stylový interiér, výborné jídlo,
posezení venku. Pokud ovšem toužíte po originalitě, sejděte od BRC dolů směrem k dřevěnému kostelíku sv.
Petra a Pavla a odtud cestou na Čeladnou podél golfového hřiště. Až u transformátoru natrefíte na silnici do
Podolánek, dejte se vlevo, směrem zpět do Čeladné. Nebudete litovat. Vedle hotelu Zámeček je ve staré
stodole umístěna restaurace „Stodola“ s rozsáhlým venkovním posezením. Jejich grilovaná žebra jsou
excelentní a všechny nápoje dobře chlazené.
(le)
4
OXYGENOTERAPIE - nová procedura pro pacienty a klienty BRC
DO STÁRNUTÍ SE NIKOMU NECHCE
Dobroslava Havránková
Od června letošního roku obohatilo BRC možnosti léčby
pacientů o další novou proceduru - kyslíkovou léčbu
(oxygenoterapii). Nabídku poskytovaných léčebných a
regeneračních procedur jsme rozšířili nákupem tří
nových přístrojů (oxygenátorů), které generují až 90%
čistý kyslík. Dva přístroje jsou umístěné ve speciální
místnosti v přízemí léčebného domu Dr. Storcha, jeden
je v léčebném domě Polárka.
Účinek oxygenoterapie spočívá v posílení imunitního
systému (například při opakovaných infekcích HCD) a
zvýšení obranyschopnosti proti infekcím, cévním a
nádorovým onemocněním. Opakovaná inhalace vyšších koncentrací kyslíku také ochraňuje před migrénami a
stresy a příznivě ovlivňuje organizmus při vysokém krevním tlaku, cukrovce a po infarktu. U sportovců
zvyšuje tělesnou výkonnost a celkově zlepšuje energetický stav organizmu - tím například snižuje pocit únavy.
Opakovaná oxygenoterapie se doporučuje také v konceptech „Anti-Aging“ (proti stárnutí), protože je jednou
z metod, která oddaluje procesy a projevy stárnutí organizmu. Oxygenoterapie není vhodná u pacientů se
zvýšenou činností štítné žlázy, při léčbě epilepsie a po transplantaci orgánů.
Pacientům BRC doporučuje tuto terapii jejich ošetřující lékař. Ambulantní klienti si ji mohou objednat na
časování v recepci léčebného domu Dr. Storcha, úhrada se provádí tamtéž v pokladně. Cena 30minutové
aplikace je 200 Kč, cena individuálního kyslíkového aplikátoru, který se používá opakovaně, je 40 Kč.
DLOUHÉ A SPLETITÉ
CESTY PRÁVA
uplatnění a zadostiučinění za způsobenou
nehmotnou újmu a poškození.
Mgr. Markéta Rájecká z advokátní kanceláře ve
Frýdku-Místku, která zajišťuje právní služby pro naši
společnost a její zastupování, byla vedením BRC
zmocněna k vypracování stanoviska a vyjádření
k uvedené žalobě. V zákonné lhůtě bylo soudu
předáno prostřednictvím advokátní kanceláře
sdělení BRC: 1) že není přímým právním nástupcem
Nemocnice Čeladná a 2) že tehdy provedený
operační zákrok byl proveden v souladu s tehdejšími
zákony (tedy „lege artis“).
Co bude následovat? Dle sdělení naší advokátní
kanceláře bude nyní soud shromažďovat stanoviska
jednotlivých žalovaných stran, zcela jistě bude další
znalec v příslušném oboru pověřen vypracováním
znaleckého posudku, budou prováděny další důkazy.
Soud se bude muset vypořádat s tím, zda operace
v roce 1983 byla provedena lege artis, pokud ne, zda
v souvislosti s tím vznikla dotyčné pacientce nějaká
škoda a v jaké výši a konečně s tím, který subjekt za
tuto škodu odpovídá. A protože se jedná o případ,
jehož počátky sahají až do roku 1983, a nemocnice,
ve které byla operace provedena, již neexistuje,
bude práce soudu velice složitá. Dá se předpokládat,
že na výsledek budeme čekat ještě dlouho.
(aa)
V květnu 2011 obdrželo vedení BRC usnesení
Obvodního soudu pro Prahu 2, ve kterém bylo
vyzváno, aby jako jedna ze žalovaných stran
v zákonné lhůtě předložilo vyjádření k žalobě, která
byla k usnesení přiložena. Žalobu podala pražská
advokátní kancelář zastupující pacientku, která
v roce 1983 podstoupila operaci na gynekologickoporodnickém oddělení nemocnice Čeladná.
Žaloba o 2 254 000 Kč (náhrada škody na zdraví)
obsahuje vyjádření pacientky, které vychází ze
sdělení lékařů v souvislosti s její další operací v roce
2005, a odkazuje také na znalecký posudek, který si
nechala vypracovat v roce 2007. Na základě těchto
skutečností se pacientka domnívá, že utrpěla škodu
na zdraví, nevratnou újmu a nenávratné poškození
osobnosti, a že tehdy provedená operace byla
protiprávním jednáním. Protože není jasné, na který
subjekt přešlo právní nástupnictví, podává
uvedenou žalobu celkem na čtyři v úvahu připadající
právní subjekty: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Obec
Čeladnou, Beskydské rehabilitační centrum a
Nemocnici ve Frýdku-Místku. Částku 2 254 000 Kč
žádá jako náhradu za ztížení společenského
5
Úspěšná první polovina I. ročníku fotosoutěže BRC
LÁZEŇSKÁ STOPA 2011
LÁZEŇSKOU STOPOU SE VYDALO TŘINÁCT AUTORŮ A PŘIVEDLO NA SVĚT 120 SNÍMKŮ
Fotosoutěž „Lázeňská stopa 2011“ jsme pro klienty, pacienty, návštěvníky a zaměstnance BRC vyhlásili
začátkem roku 2011. Soutěž probíhá ve dvou kolech, z nichž každé trvá půl roku a má tři různá témata,
k nimž mohou autoři fotografií zasílat své „úlovky“. Pro první pololetí byla vyhlášena témata PŘÍRODA,
LÁZEŇSKÝ ŽIVOT a HUMOR LÉČÍ.
Celkem jsme obdrželi 120 fotografií od 13 autorů (11 pacientů a 2 zaměstnanců BRC). Nejvíce fotek bylo
zařazeno do kategorie Příroda, ze které se dostalo do užšího výběru 26 opravdu zajímavých záběrů.
V kategorii Lázeňský život už to bylo méně - ve finále porota vybírala z 12 fotek. Kategorie Humor léčí příliš
autory neoslovila, a tak jsme z 6 fotek s vtipným námětem vyhodnotili pouze 1. a 2. místo, 3. místo nebylo
vyhlášeno.
Hodnocení prováděla pětičlenná porota složená ze zaměstnanců různých oddělení a samozřejmě probíhalo
anonymně, jména autorů jednotlivých fotografií byla odtajněna až po stanovení pořadí v jednotlivých
kategoriích. Porota pracovala ve složení Lucie P. - R7, Jaroslava J. - R2, Jana M. - obchod, Andrea A. - správa,
Alena J. - správa. Pro snadnější orientaci jsme při hlasování fotografie pracovně pojmenovali (tyto názvy jsou
uvedeny ve vyhodnocení, pokud neměla fotografie vlastní název od autora).
GRATULUJEME VÍTĚZŮM:
Kategorie PŘÍRODA: 1. místo - Zasněžené stromy (Jiří Matýsek, zaměstnanec BRC); 2. místo - Rampouchy,
pohled z Polárky na Skalku (Zdeněk Štefanik); 3. místo - Kořeny (Ladislav Sokolt).
Kategorie LÁZEŇSKÝ ŽIVOT: 1. místo - Je Vám horko? V Polárce Vás zchladí (Zdeněk Štefanik); 2. místo Pohoda po procedurách (paní Kymlová); 3. místo - Kocour s holemi (Ladislav Sokolt).
Kategorie HUMOR LÉČÍ: 1. místo - Kočka (Ladislav Sokolt); 2. místo - Vysmátí (Jarmila Štolfová).
Mimo soutěž byla udělena také zvláštní cena poroty za neobvyklou fotomontáž Vizionář (Ing. Jiří Vejdělek).
Za příspěvky do soutěže děkujeme nejen všem výhercům, kteří jako cenu obdrží různé dárkové a propagační
předměty BRC, ale samozřejmě všem autorům fotografií.
Vyzýváme k účasti v dalším kole (do konce roku 2011) všechny, kdo rádi fotí. Technické nároky na kvalitu
fotografií jsou zcela standardní, jde spíše o zajímavé „úlovky“ spojené s pobytem či s životem „u nás“. (aja; aa)
Tři témata fotosoutěže vyhlášená na II. pololetí 2011:
SLUNCE - VODA - DETAILY
Uzávěrka soutěže je 5. ledna 2012.
Bližší informace o soutěži najdete na nástěnkách v léčebných domech BRC
a na www.brc.cz, kde budou také zveřejněny všechny vítězné fotografie.
 Lázeňský život - 3. místo
Kocour s holemi (Ladislav Sokolt)
 Humor léčí - 2. místo
Vysmátí (Jarmila Štolfová)
6
Příroda - 1. místo 
Zasněžené stromy (Jiří Matýsek, BRC)
 Příroda - 2. místo
Rampouchy, pohled z Polárky na Skalku (Zdeněk Štefanik)
Lázeňský život - 1. místo 
Je Vám horko? V Polárce Vás zchladí (Zdeněk Štefanik)
Lázeňský život - 2. místo 
Pohoda po procedurách
(paní Kymlová)
Příroda - 3. místo 
Kořeny (Ladislav Sokolt)
Mimo soutěž 
Vizionář (Ing. Jiří Vejdělek)
Humor léčí - 1. místo Kočka (Ladislav Sokolt) 
7
PODESÁTÉ V ČELADNÉ S PARKINSONEM
A S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU
Vážená redakce, zasílám vám článek do časopisu „PARKINSON“ o mých zkušenostech v boji s naší nemocí,
ráda bych se o ně podělila i s ostatními čtenáři - parkinsoniky. Když mně před 15 lety neurolog sdělil moji
diagnózu, byla jsem z toho dost vyvedená z míry i psychicky. Hledali jsme spolu východiska, jak se naučit s
těmito nemocemi žít, sestavovali jsme vyladění léků a podobně. Přitom jsem se přihlásila na rekondiční
turnus do Štikova. Zde se mne velice dobře ujali, zapadla jsem mezi ně, pobyt mi moc pomohl. Naučila jsem
se cvičit, používat pomůcky, ráda na to vzpomínám a děkuji.
Dvě věci však mne odradily od dalších rekondičních pobytů - jednak cesta z Přerova do Štikova trvala 5 až 6
hodin, několik dnů jsem se z toho dostávala. Druhý, závažnější důvod byl ten, že jsem byla podle fyzických
možností zařazena do poslední skupiny podle výkonnosti, a tam jsem se cítila mezi posledními, někdy jsem
nestačila a to mě i psychicky sráželo, zde se hodně pracovalo skupinově.
Hledala jsem proto další možnosti a na návrh neurologa jsem před 10 lety požádala o první rehabilitační
pobyt v Beskydském rehabilitačním centru (BRC) v Čeladné. Od té doby se sem ráda vracím. Protože moje
nemoci se zatím nedají úplně vyléčit, ale dá se jen zmírňovat a zpomalovat jejich průběh, já i neurolog jsme s
výsledky rehabilitací spokojeni. Z čeho moje spokojenost vyplývá? Ve Štikově byly dobré podmínky, prostředí
i snaha personálu, ale oproti BRC omezené možnosti:
1) BRC se zaměřuje na rehabilitaci nemocí pohybového, nervového a oběhového ústrojí. Pracuje zde přes 30
fyzioterapeutů v individuálním i skupinovém programu, dále se poskytují procedury: ergoterapie,
elektroterapie, inhalace, zábaly, plynové injekce, uhličité koupele, masáže, fitness, lymfodrenáže a nově i
kryoterapie - celostní nebo lokální chladová terapie při minus 120 °C.
2) Personál je velmi obětavý (lékaři, sestry, terapeuti a další), dobře se rehabilitují i těžší případy a méně
pohybliví pacienti, denně lze dobře zvládnout i více procedur. Cítím se již jako ve své rodině a to také
napomáhá v léčení i po psychické stránce.
3) BRC je v překrásném prostředí Beskyd s dobrým vlakovým spojením, jsou zde rozsáhlá parkoviště pro
osobní auta, asfaltové trati pro pacienty v lesním prostředí.
4) Pro mne jako věřící je důležitá i duševní a duchovní stránka pobytu. V neděli je pro věřící přistaven
mikrobus na bohoslužby do Čeladné nebo Kunčic pod Ondřejníkem. V areálu je navíc dřevěná kaplička z roku
1893, kde bývá 2x měsíčně bohoslužba. V areálu se pravidelně pořádají i kulturní pořady (zpěváci, herci,
přednášky, besedy atd.)
5) Jednu nevýhodu však BRC má - v Beskydech ročně naprší i přes 800 mm srážek, a s tím se musí počítat. I v
těchto dnech lze však navštívit například bazén, saunu, solnou jeskyni, masáže atd.
Ve svém příspěvku jsem chtěla informovat parkinsoniky a pacienty s roztroušenou sklerózou o možnostech,
které nám, hlavně těm z Moravy, dává zařízení BRC v Čeladné.
Vaše členka KLUBU PARKINSON
Ing. Marie Sečková, Vlkoš u Přerova
(Tento článek poslala autorka současně redakci časopisu Parkinson.)
BUDE-LI PRŠET...
ZAJDĚTE SI DO FITKA
Nový design interiéru fitness centra v Apartmánovém
domě Lara je laděný do červené, šedé a bílé, a tak
přímo vyzývá k pohybovým aktivitám na různých
cvičebních strojích. Zacvičit v něm si samozřejmě
můžete, i když nebude venku pršet.
Otevřeno je denně od 9.00 do 21.00 hod.,
vstupné za 60 minut je 100 Kč.
Rezervace v recepci AD Lara:  552 533 111.
8
Vlastivědné přednášky v BRC se stávají předmětem značného zájmu
PO HORKÉM LÉTU PŘIJDE
SLUNOVRAT ÚSVITU
Vedení Beskydského rehabilitačního centra v Čeladné spolu s Okrašlovacím
spolkem Rozhledna organizuje od 23. února 2011 každou druhou středu
cyklus vlastivědných přednášek, zaměřených na historii oblasti. Od února se
uskutečnilo pět přednášek prvního cyklu: Zaloţení, úpadek a sláva hradu Hukvaldy; Georg
Mendel; Původně se jmenoval Sigismus Schlomo Freud; Lidé z Čeladné a okolí (Dr.
Ing. Jan Folprecht, Eduard Marhula, F. S. Tůma) a Stopy generála Laudona.
V druhém cyklu, nazvaném HORKÉ LÉTO, se účastníci
přednášek seznámili se životem a dílem Petra Bezruče
(moţná i Vladimíra Vaška?), Josefa Kaluse,
skotského hutníka Johna Baildona, JUDr. Antonína
rytíře Randy, JUDr. Aloise Rašína a MUDr. Cyrila
Kampelíka. Předposlední přednáška byla věnována
zajímavým osudům Ing. Dr. Jana Čermáka, stavitele
Kružberské přehrady a „objevitele“ Joy Adamsonové.
Poslední středeční přednáška (20. července 2011 v 18.30)
je věnována málo známému cestovateli jménem Enrique
Stanko Vráz, který navštěvoval Ostravu i Čeladnou (na
snímku při své cestě na „Smetanovo pohoří“ v Nové Guinei
- Vráz třetí zleva).
Koncem měsíce září 2011 přijde na řadu v pořadí již
třetí cyklus pod názvem SLUNOVRAT ÚSVITU. Ten je
koncipován poněkud jinak. Nepůjde již o výhradně osobní
osudy známých osobností, ale o určité historické celky
dějin, týkajících se především oblasti tzv. Magického
čtyřúhelníku, jehož vrcholy jsou tvořeny Andělskou Horou u Bruntálu, Českým Těšínem,
Prostějovem a Vsetínem. Proto také první přednáška bude věnována politickým dějům prvního
pobělohorského roku 1621 (390 let), týkajících se aktivit protihabsburských sil spojených se jménem
šlechtice Jiřího Krnovského, ale především s málo známým „Valašským povstáním“.
Během přednášek se již vytvořila skupinka stálých návštěvníků, většinou členů a příznivců
okrašlovacího spolku z Čeladné i z Kunčic pod Ondřejníkem, kterou výborně doplňují klienti BRC.
Tato dlouhodobá forma osvěty je v regionu svým způsobem unikátní a je dobře, že vedení
Beskydského rehabilitačního centra ji plně podpořilo. Přidáme-li k tomu nedávné otevření Galerie
Lara, vydávání dnes již oblíbeného časopisu Fontána a další drobné kulturní aktivity, stává se
Beskydské rehabilitační centrum místem, v němž se mimo rehabilitace těla současně také provádí
v nadneseném slova smyslu i „kulturní rehabilitace“ duše. A to je v dnešní složité době velice
potřebné, protože nutnost obnovy právního, sociálního, kulturního i
historického vědomí občanů je základním předpokladem obnovy celého
společenského systému, k němuž jsme přistoupili
před dvaceti lety. Bohatství Beskyd nespočívá jen
v krásných horách a lukách. Je také v osudech lidí,
kteří nám zanechali velice výrazné dědictví, o
němž častokrát tak zoufale málo víme.
PETR ANDRLE
  Před 75. lety, 30. prosince 1936, odešel
z tohoto světa velkovévoda Bedřich, díky
Slezským písním také známý jako „markýz
Géro“. Zasloužil si tento titul skutečně? O tom
bude 25. října 2011 třetí přednáška III. vlastivědného cyklu s názvem SLUNOVRAT ÚSVITU.
9
Z DOPISŮ ADRESOVANÝCH VEDENÍ BRC
...dnes jsme obdrželi doúčtování oslavy. Zítra bude vše
doplaceno. Mám vyřídit velké poděkování ode všech.
Dědečkům a hostům se prostředí, ubytování, služby a
vstřícnost veškerého personálu moc a moc líbila. Vybrali
jsme dobře a můžeme říci, že jsme nenašli jedinou
chybu, která by se dala vytknout. Jeden velký dík
veškerému personálu a hlavně Vám za pomoc s realizací
naší akce. Děkujeme.
Věra Bartoňková a ing. Karel Škop, Střítež nad Ludinou
Pozn.: Účastníci rodinné oslavy pisatelů dopisu měli
zajištěno ubytování v penzionu Jurášek, wellness
procedury v AD Lara a slavnostní tabuli v restauraci U
Sestřiček. Současně s poděkováním nám zaslali také
originální rodinnou pohlednici, kterou rádi otiskujeme. A dodatečně přejeme hodně zdraví všem oslavencům.
...chtěl bych Vám tímto způsobem poděkovat a týmu pracovníků léčebného domu Dr. Storcha, obzvláště
MUDr. Adámkovi, PhD. a primáři MUDr. Klimešovi za kvalitní péči a milý přístup během celého mého pobytu
v Beskydském rehabilitačním centru v době od 31. 5. do 20. 6. 2011. Můj zdravotní stav se léčebným
pobytem výrazně zlepšil, čímž se udržuje i moje soběstačnost jen s lehkou pomocí blízkých.
S úctou Adolf Kolčář dipl. tech., Baška-Hodoňovice
Kaţdý druhý zaměstnanec BRC má zájem o vzdělávací kurzy
Do 15. července 2011 měli zaměstnanci BRC možnost vyjádřit svůj předběžný zájem o účast ve vzdělávacích
kurzech s výukou angličtiny a základů práce na počítači. Je velice potěšující, že hlavní sestře paní Věře
Machálkové se do té doby přihlásilo celkem 95! zájemců. „Tak velký zájem o vzdělávání je jistě dán také
podmínkami, za kterých by se kurzy konaly - v případě schválení projektu BRC Pracovním úřadem ve FrýdkuMístku by byla účast v kurzu plně hrazena z fondů Evropské unie - program „Vzdělávejte se pro růst“, řekla
nám, když jsme se na výsledky zjišťování zájmu zeptali.
Samozřejmě, že je počet účastníků kurzu omezen (pravděpodobně 12 osob v každém ze tří navrhovaných
kurzů) a že teď vedoucí pracovníky čeká nelehký úkol - vybrat účastníky jednotlivých kurzů. Souběžně s tím se
bude zpracovávat projekt na kurzy, které by měly proběhnout do konce roku 2011. Jedním z kritérií
programu „Vzdělávejte se pro růst“ pro zařazení zaměstnance do jednoho z kurzů je přímá potřeba
uplatňovat získané vědomosti a dovednosti v pracovní pozici, kterou zaměstnanec v současné době zastává.
To budou samozřejmě brát v úvahu i vedoucí při svém rozhodování.
Dle sdělení úřadu práce ve Frýdku-Místku existuje reálná možnost kurzy opakovat i v roce 2012, což je jistě
dobrá zpráva pro ty, kdo do prvních kurzů případně nebudou vybráni. Tuto informaci doplňujeme jen pro
úplnost, protože nyní paní Machálková připravuje podklady potřebné k projektu tak, aby mohl být zpracován
a následně schválen. Budeme-li úspěšní, teprve pak můžeme začít s vlastní organizací a přípravami.
(aa)
PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou poděkovat paní Evě Parmové, která pracovala v BRC jako staniční sestra a rozhodla
se, že k 30. červnu 2011 odejde do penze. Je to neuvěřitelné, ale Eva v tomto zařízení bez pár měsíců
odpracovala 40 let (do nemocnice v Čeladné nastoupila 15. července 1972). Kdo tady pracuje déle, dá mi za
pravdu, že dáváme do své práce i kus sebe sama a loučení je o to horší. Ale my jsme se neloučili úplně, neboť
Eva slíbila, že nám kdykoli přijde pomoct. Posedět a zavzpomínat jsme byli s Evou v restauraci Na kopečku v
pátek 1. července a myslím, že se nám tam všem moc líbilo. Pan primář Zdeněk Klimeš pronesl úvodní řeč, no
a pak jsme ochutnávali dobrůtky, které nám uvařili, a Eva vlastnoručně upekla. Vše bylo moc dobré, náladu
nám nepokazil ani déšť. Ve večerní hodině jsme se odebrali domů. Přejeme Evě, aby byla zdravá a mohla
pečovat o svá vnoučátka, zahrádku a taky o sebe, ať si užije volný čas podle svých představ.
Za kolektiv děkuje Věra Machálková, hlavní sestra
10
Představujeme nového lékaře BRC
MUDr.
jejich potíží, ale také cestu vedoucí k jejich vyléčení,
či alespoň zmírnění a úlevě.
V tom panu doktorovi samozřejmě přejeme hodně
úspěchů a vítáme ho v našich řadách :-)
MUDr. Vladimír Lokajíček (na snímku během
vstupního vyšetření nového pacienta při
nástupu k léčbě v BRC) pracuje od června
letošního roku v ordinaci v léčebném domě Dr.
Maye a vystřídal tak MUDr. Zipserovou, která
odešla z BRC do Lázní Klimkovice. A protože se
u nás změny na místech lékařů nedějí tak často,
rádi bychom pana doktora blíže představili také
v našem časopise.
Ještě asi pár měsíců
bude nápadnější svou
exoticky
opálenou
"vizáží" - tu si, kromě
zkušeností z práce na
oddělení rehabilitace v
Nemocnici
Krále
Fayada v Ryádu, přivezl
ze Saudské Arábie, kde
působil několik měsíců
od začátku roku 2011.
A jaké jsou jeho předchozí profesní zkušenosti?
První atestaci získal v oboru anesteziologie a
resuscitace v průběhu práce na oddělení ARO v
nemocnici v Banské Bystrici. Od roku 1989 do roku
2005 pracoval v lázních Karviná-Darkov jako
lázeňský lékař, od roku 1994 současně pracoval také
ve své soukromé ambulanci pro léčbu bolesti.
Získání atestace také v oboru rehabilitační a fyzikální
medicíny (2005) bylo logickým vyústěním jeho
dlouholetých pracovních zkušeností, a to jak ze
soukromé ambulance na poliklinice v Karviné, tak z
práce na oddělení rehabilitace v nemocnici TřinecSosna, kde působil až do svého odchodu na Arabský
poloostrov. Zaměstnance i pacienty BRC bude jistě
zajímat, že vedení BRC souhlasí s tím, aby pan
doktor pokračoval v soukromé ambulantní praxi pro
léčbu bolesti také v ordinaci LD Dr. Maye.
A na co se náš kolega ve svém novém působišti těší?
V dosavadní lékařské praxi především usiloval o
celostní přístup k pacientům, o čemž svědčí i náplň
vzdělávacích kurzů, které v průběhu let také
absolvoval - kurz akupunktury a elektroakupunktury, kurz EAV*, kurz Mora-terapie** v
Německu, kurz myoskeletální medicíny a multidisciplinární léčby bolesti. Proto se těší, že celostním
přístupem ke zdravotním problémům svých
pacientů jim bude pomáhat najít především příčiny
*Metoda EAV je založena na elektroakupunktuře
podle německého lékaře Dr. Volla. Tato diagnostická
metoda, vynalezená v 50. letech 20. století, spojuje
moderní techniku se 3 - 4 000 let starými idejemi
čínského lékařství a z nich vycházejících poznatků, že
se každý orgán promítá do určitého bodu na
povrchu lidského těla. EAV přístrojem lze na
pokožce
člověka
proměřovat
tyto
jednotlivé body podobné
těm, které používali čínští
lékaři při akupunktuře.
Naměřené
hodnoty
odborník-praktik
vyhodnocuje a na základě
zkušeností usuzuje na
stav jednotlivých orgánů.
Může například zjistit, jeli v určitém orgánu zánět,
nebo dochází-li k pasivitě a degeneraci.
**Mora-terapie
je
založena
na
snímání
elektromagnetického pole, jeho elektronické filtraci
a modifikaci. Pojem energetické medicíny (vibrační
nebo frekvenční medicíny) se objevuje již na
počátku 20. sto letí ve spojení s významnými jmény
jako N. Tesla a R. Riffe. Na tomto základě je
postavena i metoda biorezonance, která vznikla v
70. letech v Německu a jejími zakladateli jsou Dr. F.
Morell a Ing. E. Rasche. Vliv elektromagnetického
pole na řízení biochemických procesů je poměrně
novým objevem, který se ještě ne zcela dostal do
povědomí západní společnosti. Kdybychom mohli
elektromagnetické „tělo“ vidět, pozorovali bychom
například čakry i s jejich barvami, desítky
akupunkturních
meridiánů
a
několik
set
akupunkturních bodů. Na rozdíl od pevného těla, ve
kterém všechno zaujímá jasnou pozici s určitým
objemem a hranicemi, je elektromagnetické tělo
bez jednoznačného ohraničení. Má přitom vysoce
rozvinutý komunikační systém, skládající se z
elektromagnetických vln a
fotonů, jehož
prostřednictvím se uskutečňuje nepřetržitá výměna
informací v buňkách a mezi buňkami, a to daleko
větší rychlostí, než v nám známějším komunikačním
systému nervových vláken, hormonů a dalších
molekul.
(aa)
VLADIMÍR LOKAJÍČEK
(Více na http://en.wikipedia.org/wiki/Bioresonance_therapy)
11
PODĚKOVÁNÍ - DOKONCE ČTYŘNÁSOBNÉ
Koncem měsíce června jsme se na rehabilitačním
oddělení loučily se dvěma kolegyněmi, které
končily svůj pracovní poměr odchodem do
penze, další dvě ve stejnou dobu nastupovaly na
mateřskou dovolenou.
Paní Eva Šigutová (na snímku druhá zleva)
nastoupila na rehabilitační oddělení Nemocnice
Čeladná po absolvování SZŠ, obor rehabilitační
pracovník, 15. července 1972. Celou svoji
profesní kariéru tedy věnovala práci v jednom
zařízení. Za téměř 40 let na jednom místě prožila
různé etapy vývoje nemocnice, až k proměně v
léčebné zařízení dnešního charakteru. A svoje
nadšení pro profesi dokázala navíc předat i své dceři Katce (první zleva). Bc. Katka Palarčíková v BRC pracuje
od roku 2001 (s roční přestávkou, kdy sbírala zkušenosti v zahraničí) a nyní „dočasně“ odchází plnit své
mateřské povinnosti, stejně jako naše další kolegyně Bc. Martina Filipová (první zprava).
Paní Jarmila Drabinová (druhá zprava) pracuje v BRC jako fyzioterapeutka od 2. ledna 2001 a nyní odchodem
do penze také začíná novou životní etapu. Obě, Eva i Jarmila, jako profesně starší a zkušené „rehabky“
dokázaly nejen držet krok s o generaci mladšími kolegyněmi, ale také společně sdílet a s ostatními si
navzájem předávat teoretické znalosti i praktické dovednosti.
Všem těmto kolegyním bych chtěla poděkovat za jejich práci a nadšení, které do své profese dokázaly vložit
v průběhu let, kdy jsme pracovaly spolu. Chtěla bych jim popřát, aby jim jejich elán odchodem z práce
neopadl a užívaly si svých dalších životních rolí na 100 procent. „Těhulkám“ bych chtěla popřát, abychom se
brzy mohly potkat na našich společných akcích i s jejich roztomilými potomky a možná, kdo ví, i s budoucími
„rehabkami“ či fyzioterapeuty. Za celý kolektiv děkuje Dobroslava Havránková, vedoucí rehabilitace
Dovolujeme si vám oznámit, ţe tito zaměstnanci a kolegové slaví svá ţivotní výročí
v srpnu:
MUDr. Michaela Plucnarová
Lenka Brusová - lázně
Miroslava Pustková - R9
MUDr. Roman Dudys
MUDr. Zdeněk Soška
Lubica Jílková - R5
Leontina Stoklasová - správa
Zdeněk Kaňák - údržba
Silvie Strnadlová - lázně
Magda Kuchařová - lázně
Jitka Štulcová - R5
Dáša Kuttlerová - R7
Radoslava Uličníková - lázně
Jaromíra Kyšková - R7
Ivana Vaňková - R7
Lubomír Machálka - správa
Radka Vávrová - lázně
Martina Murasová - R2
Jana Zemanová - R5
Bc. Jan Neuwirth - lázně
Čeladenská FONTÁNA.
Nepravidelný zpravodaj Beskydského rehabilitačního centra v Čeladné. Redakce: Mgr. Andrea Adamová.
Redakční rada: Dobroslava Havránková, Alena Jančurová, Věra Machálková.
Adresa redakce: Beskydské rehabilitační centrum, s.r.o., 739 12 Čeladná 42.
Grafická úprava: A. Adamová. Tisk ME® a René Daubner - APRO Bruntál.
Distribuce dle rozdělovníku, v PDF ke stažení na adrese www.brc.cz. Zájemcům zašleme každé vydání na e-mail.
Toto číslo vyšlo v červenci 2011 v nákladu 500 výtisků.
12
Download

zde - Beskydské rehabilitační centrum