Zpravodaj BESKYDSKÉHO REHABILITAČNÍHO CENTRA
2 / 2014, ročník VI.
Časopis ČELADENSKÁ FONTÁNA je vydáván pro zaměstnance, klienty a partnery Beskydského
rehabilitačního centra v Čeladné. Cílem Fontány je přinášet informace všem, kteří se chtějí dozvědět
více o tom, jak zde, na úpatí Ondřejníku, pomáháme těm, kteří potřebují upevnit zdraví. Je to
jednoduché: díky zdejším mimořádně příznivým klimatickým podmínkám a vysoké úrovni
rehabilitační péče je BRC vyhledávaným zdravotnickým zařízením s výbornou pověstí. Za
neopakovatelnou a dnes velmi vzácnou atmosférou rodinného prostředí k nám jezdí pacienti z celé
republiky. Tímto zveme i Vás. Všechna vydání Čeladenské fontány najdete také na www.brc.cz.
UŽ ABY TO BYLO! Na fotografii Břetislava Olšera z května loňského roku je jaro v plném proudu.
Letos se zeleň do svahů Kněhyně, Velké Stolové a Noříčí hory vyšplhá určitě dříve, a tak můžeme
tento snímek klidně použít už teď jako výzvu k účasti v letošním ročníku fotosoutěže Lázeňská
stopa 2014. O tom, kdo se soutěže může zúčastnit a jaká jsou pravidla, se dočtete více na straně 7.
KAREL SCHWARZENBERG
NÁVŠTĚVOU V ČELADNÉ
 Starosta Čeladné Pavol Lukša (vlevo)
a ředitel BRC MUDr. Milan Bajgar (vpravo)
byli jeho průvodci. Čtěte na straně 11.
BUĎ TŘI TÝDNY V ČELADNÉ,
NEBO TŘI MĚSÍCE JINDE
sdělil lékař brněnské Kliniky úrazové
chirurgie předsedkyni nejvyššího soudu
České republiky JUDr. Ivě Brožové. A tak
přijela rehabilitovat k nám. Více na straně 6.
1
PŘEDSTAVUJEME PŘÍJMOVOU KANCELÁŘ BRC
HANA A MARIE: Jsme sice jen dvě, ale fungujeme jako tým
Obě jsou původně zdravotní sestry, obě nastoupily do bývalé nemocnice v témže
roce, obě dodnes vykonávají stejnou práci v rehabilitačním centru a obě časem
zaměnily práci s lidmi za práci spíše s jejich daty. V příjmové kanceláři ale od lidí
rozhodně odtržené nejsou a původní zdravotnická profese je jim k užitku, když radí
našim budoucím pacientům nebo jejich ošetřujícím lékařům. Hana Adamcová
a Marie Pavlátová se především starají o to, aby vše bylo v datech pro zdravotní
pojišťovny tak, jak má být.
A proč si někdy připadají jako známý detektiv?
Jak vypadá Váš běžný pracovní den?
Mnoho činností se pravidelně opakuje. Denně hodně času věnujeme zpracování došlé pošty - dostáváme
žádosti o léčbu, také smlouvy se zdravotními pojišťovnami, jejich změny a dodatky, číselníky, nebo oznámení
o výši plateb za ošetřovací den. Tyto dokumenty musíme
samozřejmě prostudovat a předat dalším kolegům.
Každou došlou žádost o léčbu musíme zapsat do
databáze programu příjmové kanceláře, z něhož čerpají
data další dva samostatné programy, které používají
lékaři a zdravotní sestry. Z jednotlivých oddělení
dostáváme interní poštou například doklady k vyúčtování
pro pojišťovny, které dále zpracováváme, „půlnoční
stavy“
(aktuální
počet
pacientů
ubytovaných
v jednotlivých léčebných domech) a hlásí nám také data
přímo přeložených pacientů. Program s databází klientů
máme jen u nás v kanceláři, proto musí každá žádost
projít našima rukama, aby se pacient „dostal do
systému“. Nejdůležitějšími údaji jsou jméno, rodné číslo,
datum přijetí k léčbě, zdravotní pojišťovna pacienta,
diagnóza, vysílatel (zda pacient nastoupil z domova nebo
z nemocnice). Zpracované žádosti o léčbu potom
Marie Pavlátová: nastoupila do bývalé
předáváme jednotlivým oddělením podle soběstačnosti
nemocnice v Čeladné 1. dubna 1994 jako
pacienta a jeho případných požadavků na ubytování.
zdravotní sestra, v roce 1999 se stala
Každý den také zpracováváme podklady pro měsíční
odborným referentem pro zpracování dat
zdravotních pojišťoven a tutéž práci
vyúčtování zdravotních pojišťoven, protože pacienti
vykonává dodnes. Má dvě děti, bydlí
nastupují a ukončují léčbu denně. Evidujeme také
v Trojanovicích a kromě vnoučat jí dělá
výkony, které účtujeme pojišťovnám za pacienty, kteří se
radost práce na zahrádce. Dříve to byli
u nás léčí ambulantně. V úterý chodí jedna z nás na ranní
ještě výstavní Newfoundlandští psi. Těší se
schůzku lékařů, kterou vede paní primářka a účastní se jí
za pár měsíců do penze. Můžeme již
také vedoucí rehabilitace, naše vedoucí - hlavní sestra
prozradit, že ji nahradí kolegyně (také
Věra Machálková, staniční sestry a celostní terapeut.
zdravotní sestra) Radka Mičulková, která
Informujeme je o počtu ošetřovacích dnů za daný měsíc
se vrací po mateřské dovolené.
u jednotlivých pojišťoven.
Máte každá „svoji“ práci, nebo se střídáte?
Obě děláme všechno, jinak to ani při množství různých činností nejde. Jen tak se můžeme doplňovat a
zastoupit. A když přijde nějaká novinka, pracujeme jako tým - musíme dá hlavy dohromady a nějak si poradit.
2
Hodně nám například dalo zabrat zavedení elektronického systému předávání dat, tedy nové vyúčtování pro
zdravotní pojišťovny přes portál, a vytvoření přístupových certifikátů. Návod dostaneme vždy jen rámcový,
pak už si musíme postup „vypátrat“ samy. Mimořádně náročné je „hlídání“ všech zadaných dat, která
pojišťovnám předáváme. Stačí, když nám pacient zapomene oznámit, že změnil pojišťovnu. My odešleme
měsíční dávku (soubor dat pro vyúčtování zdravotní pojišťovny) a u dvou pojišťoven se ozve chybové hlášení.
A vše se musí opravit a odeslat znovu. Přitom odeslání jedné dávky znamená několik desítek kliknutí samozřejmě vždy na tu jedinou správnou volbu.
Chodí si k Vám klienti osobně pro radu?
Ano, většinou se ptají, zda už přišla schválená žádost, nebo si přijdou pro formulář žádosti, aby ho mohli
donést svému lékaři. Často se ptají na doplatky za nadstandardní ubytování, nebo se chtějí poradit, jak by se
k nám mohli dostat na léčbu. Máme výhodu v tom, že jsme obě zdravotnice, můžeme se jich tedy aspoň
rámcově vyptat na zdravotní potíže a poradit jim cíleně. Také při komunikaci s lékaři je výhoda, že
terminologii a diagnózám rozumíme.
Jaké telefonní dotazy vyřizujete?
Přímo na naši linku se zvenku dovolat nedá, základní informace podávají kolegyně v ústředně, například to,
zda už máme v evidenci schválenou žádost pacienta. Jde-li o složitější dotaz, nebo domluvu termínu a druhu
ubytování, přepojí pacienta k nám a my si jeho požadavky zaznamenáme. Často nám také přepojují lékaře,
kteří se dotazují, jak si mohou stáhnout žádost z našich webových stránek, jak ji mají vyplnit, často jim také
vysvětlujeme, že v případě žádosti o léčbu u nás v OLÚ
se stanovuje a uvádí diagnóza, nikoliv indikace.
Jak často provádíte vyúčtování pro
zdravotní pojišťovny?
Data odesíláme pojišťovnám za celý kalendářní měsíc
najednou na začátku toho dalšího. V tom týdnu máme
rozhodně nejvíc práce. Všechna dříve zadaná data
musíme zkontrolovat, nakonec doplňujeme počet
ošetřovacích dnů, musíme zejména sledovat počet dnů
při případném prodloužení pobytu. Počet ošetřovacích
dnů ale sledujeme v průběhu celého měsíce, protože
z tohoto údaje se dá odhadnout, kolik dostaneme
zaplaceno od pojišťoven. Na tento údaj se pravidelně
dotazuje také pan ředitel. Do zdravotních pojišťoven
odesíláme
elektronicky
vyúčtování
poskytnuté
zdravotní péče a statistickému úřadu zpracovaná data
hlášení hospitalizace.
Pro vnitřní potřebu rehabilitačního centra vedeme také
samostatnou evidenci lékařů, kteří pacientům k nám
došlé a schválené žádosti vypsali. Pokud dojde například
k nějaké změně v legislativě, můžeme je pak velice
rychle informovat.
Výši plateb od pojišťoven podstatně
ovlivňuje personální audit.
Můžete vysvětlit, o co se jedná?
Hana Adamcová: nastoupila do bývalé
nemocnice v Čeladné 1. června 1994 na
oddělení R2 jako zdravotní sestra, v roce
1997 začala zpracovávat příjmovou a
archivní agendu. V příjmové kanceláři
rehabilitačního centra pracuje od roku
2001. Má dvě děti, bydlí v Čeladné a baví
ji práce na zahrádce.
Personální audit je vlastně jmenný seznam zaměstnanců ve zdravotnických profesích, zařazených do
jednotlivých kategorií. Pro zdravotní pojišťovny ho zpracováváme jednou za čtvrtletí, podklady k němu
dostáváme od kolegyň v osobním oddělení. Rehabilitační centrum musí splňovat určité počty zaměstnanců v
jednotlivých zdravotnických profesích na daný počet lůžek. Jde tedy vlastně o normativy minimálního
personálního obsazení, které se týkají i požadavků na vzdělání zdravotníků.
3
Co je na Vaší práci nejsložitější?
Určitě sledování dat ve třech programech tak, aby
všude byly stejné údaje. Máme je sice od stejné
firmy, ale zatím nejsou zcela propojené,
nespolupracují. Takže musíme data v příjmové
kanceláři, v lékařském programu a v agendě
zdravotní pojišťovny sledovat zvlášť. Proto si často
připadáme jako detektivové, když pátráme po
tom, proč a kde data nesedí. Vždycky je také
obtížné naučit se něco nového, když se změní
pravidla. A to se děje dost často.
Kdybyste mohly něco změnit,
co by to bylo?
V první řadě bychom „přinutily“ naše tři počítačové programy, aby spolupracovaly - to by nám ušetřilo
spoustu práce. Prý už se na tom pracuje, tak uvidíme. Za druhé - někdy se k nám nedostanou včas informace
o změnách a novinkách, přitom právě na to se nás klienti ptají nejčastěji. S tím souvisí také aktualizace našich
webových stránek. Přály bychom si tedy zrychlit tok informací - „zprůchodnit“ vnitřní komunikaci a provádět
rychlou aktualizaci našich webových stránek v případě, že dojde k nějakým změnám.
Jinak jsme docela spokojené - máme pěknou a
slunnou kancelář a i po těch letech nás naše práce
stále baví.
Za rozhovor poděkovala Andrea Adamová
Foto nahoře: Přímo na Lázeňské náměstí
s kašnou se dívají čtyři okna naší příjmové
kanceláře. A kolem jejího vchodu může zvídavý
návštěvník rehabilitačního centra vystoupat po
točitých schodech až na rozhlednu, odkud je
nádherný výhled na Malou a Velkou Stolovou,
Noříčí horu a Radhošť.
Vlevo: Radka Mičulková se už zaučuje...
KNĚHYNĚ SE OTEVŘELA LIDEM
V areálu BRC začal v minulých dnech opět sloužit klientům léčebný dům Kněhyně. Tato budova byla původně
postavena jako hotel Skalka na konci devatenáctého století a byla vůbec prvním léčebným domem v později
založených Lázních Skalka. „Dům vyžadoval kompletní rekonstrukci. Kvůli stále většímu podílu těžších
pacientů jsme potřebovali zlepšit jejich komfort a umožnit jim skutečně špičkové podmínky pro
rehabilitaci," řekl ředitel Beskydského rehabilitačního centra v Čeladné MUDr. Milan Bajgar. V nově
opraveném léčebném domě Kněhyně jsou nyní jedno a dvoulůžkové pokoje i dva apartmány. Každý pokoj má
své sociální zařízení, všude je nový nábytek a
nepohyblivým či částečně pohyblivým pacientům
také slouží nový výtah, bez něhož by se již léčebný
dům pro těžší pacienty neobešel. V přízemí domu
jsou umístěna pracoviště sester, lékaře, fyzikální
terapie a rehabilitace. Pacientům, kteří mohou
chodit, slouží společná jídelna. „Rekonstrukce
trvala zhruba půl roku a stála nás sedm milionů
korun. Peníze jsme získali z úvěru," upřesnil ředitel
BRC. V Kněhyni je nyní 28 lůžek a všechna byla
ihned po dokončení rekonstrukce obsazena
pacienty, kteří do Čeladné přijeli rehabilitovat.
Jaroslav Baďura, tiskový mluvčí BRC
4
R
RA
AD
DO
OS
ST
TN
NA
AR
RO
OZ
ZD
DÁ
ÁV
VÁ
ÁN
NÍÍ
Jiní výtvarníci či fotografové, odlišná díla a techniky,
jiní hosté a návštěvníci vernisáže... Mohla bych
vyjmenovat ještě mnoho dalších rozdílů, které
přirozeně vyplývají z odlišnosti jednotlivých výstav
v naší galerii. Po třech letech podílu na jejich
organizaci bych ale klidně vsadila na to, že
atmosféra každé vernisáže bude radostná, přátelská
a obohacující. A bylo tomu tak i 20. února 2014 při
zahájení výstavy dvou příborských výtvarnic - maminky
s dcerou - Libuše Volné (nahoře vpravo) a Kristýny
Večeřové (vlevo). Svou společnou výstavu nazvaly
Příroda v detailu i celku a osobitý pohled, inspirovaný
přírodními náměty, vyjádřily hned několika různými
výtvarnými technikami. K pohodě hostů vernisáže
přispělo průvodní slovo Jaromíra Šlosara (dole) a také
hudební doprovod dua VAM, které tvoří Vladan
Večeřa (vpravo) a Michal Rucký. Jako vždy vysíláme
v naší televizi Ondřejka také reportáž s pozvánkou na
tuto výstavu, která je k vidění i na našem kanále
YouTube. A tentokrát u nás natáčela i příborská Local
TV pro své diváky. (aa)
Mimořádně nás potěšilo, že výtvarnice poprosily
o průvodní slovo dlouholetého rodinného přítele
Jaromíra Šlosara. Rozhlasový a televizní
reportér, básník, prozaik a publicista je velkým
milovníkem Beskyd a dá se říci, že do Čeladné se
tímto vrátil po deseti letech jako na „místo činu“.
Jako dramaturg je totiž podepsán pod dvacetiminutovým dokumentem televizního studia
v Ostravě „Příběh Lázní Čeladná“, který se
zde natáčel v roce 2004. Určitě stojí za to
připomenout, že tento film získal o rok později
hlavní cenu v kategorii Lázeňství na šestém
mezinárodním filmovém festivalu v Poděbradech
- Křišťálové srdce Poděbrady 2005. Dokument je
velice podařenou sondou do historie a
současnosti těchto míst, nezapomenutelná je
v něm také „hlavní role“ fyzioterapeutky BRC
Libušky Rečkové (dnes již spokojené penzistky).
5
S JUDr. Ivou Brožovou o rehabilitaci těla i práva
V BRNĚ MI TO ŘEKLI JASNĚ: TŘI TÝDNY
V ČELADNÉ, NEBO TŘI MĚSÍCE JINDE
Když
jsem
požádal
předsedkyni
Nejvyššího soudu JUDr. Ivu Brožovou o
rozhovor, nestálo mě to mnoho námahy.
Byla totiž „zajata“ v léčebném domě
Polárka
Beskydského
rehabilitačního
centra
v Čeladné.
Takže
na
můj
telefonický návrh reagovala přívětivě a
kladně. Leč, jak jsem hned při první
otázce pochopil, neučinila tak z důvodu
charisma mého hlasu, ale z důvodů zcela
jiných. A ty jsou v prvních odpovědích na
mé otázky:
Jak se stane, že se předsedkyně Nejvyššího soudu se sídlem v Brně ocitne v rehabilitačním zařízení,
vzdáleném 182 kilometrů od Brna?
Je to jednodušší, než si myslíte. Na počátku všeho bylo to, že jsem nevzala v potaz informace
manželovy, ani prognózy meteorologů. Jeseníky se mi zdály plné sněhu, a tak nevím, kdo tam na mě
„nastražil“ ten kus štěrku bez sněhu. Když mi posléze v Brně na traumatologické klinice dali
zlomeninu jakž takž do pořádku, chtělo to rehabilitaci. To víte, že mi šlo také o čas. A tehdy mi řekli:
tři týdny v Čeladné, nebo tři měsíce jinde. Pochopitelně, že jsem volila Čeladnou.
A zvolila jste dobře?
Naprosto. Chvílemi si zde připadám jak v nějakém americkém filmu. Všichni jsou zde úžasní.
Usmívají se a přitom nechodí, ale chvátají. Usmívají se dokonce i ve chvílích, kdy člověku právem
něco vytýkají. Je zde neuvěřitelně přívětivé, ale současně intenzivně rehabilitující prostředí,
s individuálním přístupem k pacientům, kdy průběžně probíhá komunikace mezi pacientem,
lékařem a fyzioterapeutem. Jsem ráda, že toto vše mohu prostřednictvím našeho rozhovoru veřejně
rozhlásit.
Jak vidím dle zařízení Vašeho pokoje, zřejmě jste pouze nerehabilitovala?
Jistě. Kopírka, diktafon a notebook stačí k tomu, aby zde fungovala improvizovaná kancelář. Ale tím
nechci říci, že bych nějak porušovala nastavený režim. Úžasně mi to zde pomohlo, a kdybych to
nepovažovala za rouhání, řekla bych, že díky úrazu jsem poznala neuvěřitelně příjemnou tvář
Beskyd. K ní patří nesporně i lidé, kteří v Beskydském rehabilitačním centru v Čeladné provozují
„zázraky“. Tím nemluvím jen za sebe, ale i za řadu dalších spokojených klientů - a jiné jsem tu
nepotkala. Je všude přítomné, že lidé zde nechápou své povolání jako zaměstnání, ale jako poslání.
Klobouk dolů.
Pochopitelně, že se v našem rozhovoru nemůžeme vyhnout otázkám právním.
Jak moc jste prožívala onen známý Váš střet s tehdejším prezidentem Klausem?
Víte, on ten střet, jak jste to nazval, byl střetem o to, zda si může moc výkonná dosadit svého
předsedu Nejvyššího soudu kdykoliv se jí to zlíbí. Právně řečeno šlo o spor o nezávislost Nejvyššího
soudu. Když se mě tehdy zeptal tátův kamarád z války, co že mne to popadlo, tak jsem mu jen řekla,
„no co, nasedla jsem do bombarďáku“. Otec létal za 311. bombardovací peruť RAF.
Nemohu si v tom to případě odpustit jistý historický motiv. V době Vašeho narození jste v Brně asi
tři měsíce dýchala stejný vzduch s profesorem Františkem Weyrem. Excelentním rakouským a
prvorepublikovým právníkem, jehož právnická erudice byla minimálně vpravdě evropská.
6
S tvůrcem naší první české ústavy, s první děkanem brněnské právnické fakulty. Byly Vám tři
měsíce, když pan profesor v Brně, v červnu 1951, odešel z tohoto světa. Jeho třídílné „Paměti“ tvoří
čestné místo v mé knihovně. Sešla jste se s ním profesně alespoň v duchu?
S tímto skvělým mužem jsem se pochopitelně sešla, a to doslova a do písmene prostřednictvím jeho
žáka, profesora Vladimíra Kubeše, který mi na fakultě vštěpoval zásady právní filozofie a teorie. Měla
jsem štěstí, že v době mého studia zde působili i další profesoři prvorepublikové právnické fakulty.
Byla to těžká doba. Právní vědomí postupně ustupovalo normalizaci. Někdy se zdá, že i současným
politikům chybí, zejména pokud jde o význam nezávislosti moci soudní. Nechtějí si uvědomit, že se i
oni mohou stát stranou sporu, a pak budou první, kdo budou volat po nezávislém soudci. Zůstává
skutečností, že osud naší společnosti je závislý na chování elit, ty nastavují vzorce chování.
To je zajímavý postřeh. Hodně se žehrá na to, že od doby Bílé hory nám elity vlastně odcházejí.
Zůstává zde stále pouze plebs?
Nikoli. Pojem elit nelze automaticky vztahovat jen na vrcholné politické představitele. Ti elitami být
zdaleka nemusí. Mohla bych Vám vyprávět příběh ženy, kterou dobře znám. Patří ještě do dob
socialismu. Měla dvě děti, rozvedla se, invalidní důchod jí odňali a tím pádem šetřila, kde se dalo.
Její děti nejezdily ani na školní výlety, ve škole jí nakonec doporučili sociální odbor. Že by mohla
dostat nějaký příspěvek. Tam jí pomohli vyplnit složitý dotazník s tím, že musí ještě před komisi.
Příslušná úřednice jí současně doporučila, aby si na jednání komise sundala z uší náušnice, které by
mohly vyvolat dojem, že nejde o sociální problém. Něco takového však ona razantně odmítla.
Účelově sundat náušnice, které dostala jako novorozeně od své matky, nehodlala ani za tu cenu, že
její peněženka bude i nadále prázdná. I takoví lidé tvoří naše elity. Jsou i tady. V tomto
rehabilitačním zařízení.
Kouzelný rozhovor skončil. Iva Brožová odjížděla brzy po našem rozhovoru domů. Do Brna. Domů
i do práce. A já jsem nesplnil zadání a nepořídil jsem její fotografii před léčebným domem Polárka.
Zapomněl jsem na to. A jsem rád, protože jinak bych musel kousek výše uvedeného textu zkrátit. A
to by byla pro nás všechny velká škoda. Nikoli z titulu toho, kdo se ptal, ale z titulu toho, kdo
odpovídal. Nakonec máme i fotografii oficiální.
JUDr. Ivě Brožové za úžasně příjemné chvíle v pokoji léčebného domu Polárka Beskydského
rehabilitačního centra v Čeladné poděkoval velice upřímně Petr Andrle.
FOTOSOUTĚŽ 2014
- LÁZEŇSKÁ STOPA -
BRC vyhlašuje IV. ročník soutěže amatérských fotografů
Účastníci soutěže: Pacienti a zaměstnanci BRC, hosté AD Lara, návštěvníci areálu
Téma: PŘÍRODA; kategorie: jaro; léto; podzim; zima
Podmínky soutěže: Všechny přihlašované snímky musí pocházet z roku 2014, být
pořízené v areálu rehabilitačního centra, nebo na vycházkových místech - do 20 km;
do každé kategorie je možné zaslat maximálně 5 snímků
Autor fotografií odpovídá za souhlas vyfotografovaných osob a povoluje další využití
snímků pro potřeby BRC (např. jejich zveřejnění na webu, v časopise, v reklamě apod.)
Uzávěrka soutěže: 31. 12. 2014 Vyhlášení vítězů: do konce ledna 2015
Přihlášení soutěžních fotografií: Během celého soutěžního období
Povinné údaje o autorovi a fotografiích: Jméno a příjmení, název snímku, kontakt
Způsob předání: e-mailem na adresu [email protected] nebo [email protected];
osobně stažením z USB nebo CD nosičů ve správní budově BRC (vila Běla, 1. poschodí),
tel. 558 616 292. Vítězové budou odměněni drobnými cenami.
7
MUDr. Zuzana Bajgarová vystudovala
obor všeobecné lékařství na Lékařské
fakultě Masarykovy univerzity v Brně,
kde promovala v roce 2011. V rámci
atestační přípravy absolvovala stáž na
Neurologické
klinice
a
Klinice
anesteziologicko-resuscitační
Fakultní
nemocnice v Ostravě. 1. ledna 2012
nastoupila do BRC, od otevření LD
Kněhyně
po
rekonstrukci
pracuje
od ledna 2014 jako lékařka v tomto
léčebném domě. Pokud se Vám její jméno
zdá povědomé, není to náhoda. Tato
skutečnost dala trochu jiný, byť úsměvný
směr našemu rozhovoru.
Chtěla jste být lékařkou již od dětství, nebo to bylo racionální rozhodnutí?
Už od dětství jsem ráda četla detektivky, takže mým prvním vysněným povoláním byl soukromý detektiv,
poté spisovatelka detektivek, až později na gymnáziu přišel nápad být lékařkou.
Otázka, která pochopitelně napadne mnohé, když zjistí Vaši identitu - jaké to je, když lékařka s praxí nikoli
dlouhou nastoupí do zařízení, které vede její otec?
Můj příchod do BRC byl vcelku bezproblémový, jednak jsem už trochu znala prostředí, Čeladnou mám ráda a
příjemný kolektiv zaměstnanců mi pomohl, kdykoliv jsem potřebovala. A s taťkou jako ředitelem jsem
spokojená 
Debatujete někdy doma o systému, způsobu chodu a řízení rehabilitačního centra, nebo je to u Vás - nejen
při večeři - tabu?
Občas doma probíráme i pracovní věci, jak o chodu celého zařízení, tak o chodu našeho oddělení.
Ovládáte aktivně angličtinu, francouzštinu, portugalštinu a španělštinu. Jak jste k takové jazykové výbavě
přišla? Uplatníte všechny jazyky dohromady?
Angličtinu a francouzštinu jsem se učila na gymnáziu. Jazyky jsem využila později na vysoké škole, kde jsem
nejprve strávila jeden měsíc na prázdninovém výměnném pobytu studentů medicíny v Bulharsku, poté jsem
jeden rok studovala díky evropskému výměnnému programu Erasmus v portugalském univerzitním městě
Coimbra. A protože výuka probíhala v portugalštině, musela jsem se alespoň základům naučit. Španělština
k tomu pak přišla sama, díky opakovaným pobytům ve Španělsku. Dneska už bohužel jazyky nevyužívám a
musím přiznat, že se mi všechny, snad kromě angličtiny, rychle vytrácejí z hlavy.
Lékaři se samozřejmě stále učí. Kdy jste si uvědomila, že přece jenom již lékařkou jste?
Přesný moment si neuvědomuji, asi to přišlo postupně s rostoucí sebedůvěrou v má medicínská rozhodnutí.
Kdybyste nezvolila jako své povolání medicínu, jaká profese by Vás zajímala a bavila?
Byla by to určitě zvěrolékařka, mám moc ráda
zvířata a práce s nimi by mě bavila. Ale vzpomínám
si, že když jsem měla na vysoké škole před těžkou
zkouškou, měla jsem pocit, že jakákoliv profese by
byla lepší, než studovat medicínu.
Pracujete v BRC vlastně již třetím rokem. Nějaká
úsměvná zajímavost z praxe?
Historek s pacienty mám mnoho, ale myslím, že
bych je neměla prezentovat veřejně. Jsou ale chvíle,
kdy je těžké zachovat vážnou tvář.
A co Vaše případné koníčky? Jistě nesbíráte
nečitelné lékařské recepty?
12. března 2014
Máte pravdu, sběratelství čehokoliv mě nikdy
8
nezaujalo. Už 15 let jsem fanoušek hokejových Vítkovic, takže si ráda zajdu na jejich zápas, po práci chodím
na squash a velkým koníčkem je cestování.
Zkuste ordinovat na dálku. Co byste rozhodně v našem zařízení vylepšila?
Myslím si, že naše zařízení se stále snaží zdokonalovat a přichází s novinkami, které zlepšují péči a zvyšují
spokojenost našich pacientů. Ať už se jedná ubytování, služby či rehabilitační metody. Příkladem je nyní
stavba pyramidy pod léčebným domem Dr. Storcha. Svůj konkrétní recept však nemám.
Jaké máte plány do budoucna?
V tomto roce ještě plánuji stáže v rámci tzv. kolečka na interním a chirurgickém oddělení, poté budu
pokračovat v dalších povinných stážích k atestaci z rehabilitace, která mě čeká za 2 až 3 roky. K tomu jsem
nyní začala studovat akupunkturu. Studium bych ráda dokončila na podzim.
Za odpovědi poděkovala Andrea Adamová
Proč stavíme pyramidu? Podle posledních vědeckých
výzkumů působí relativně krátký pobyt v pyramidě na
člověka harmonizačně a dodává mu vitalitu. Energetické
pole uvnitř pyramidy vyrovnává působení energií jin a
jang, a tak otevírá, pročišťuje a harmonizuje energetická
centra (čakry) a energetické dráhy (meridiány). Díky
tomu dochází ve všech orgánech i v jednotlivých
buňkách k revitalizaci a regeneraci. Tyto pozitivní změny
se týkají nejen fyzického těla, ale i citové a mentální
stránky člověka. Dochází ke zklidnění duševního stavu a k
posílení psychické odolnosti.
20. února 2014
Stavbu energetické pyramidy před léčebným domem Dr.
Storcha provádí stavební a obchodní společnost ARP
GROUP z Ostravy. Pro stanovení základních rozměrů byl
využit obecně používaný a prověřený parametr poměru
strany a výšky (výška pyramidy od základny po vrchol,
délka základny na patě nároží). Tento poměr vychází z
poměru stran a výšky Chufovy (Cheopsovy, nebo také
Velké pyramidy), která se nachází v Gíze na předměstí
egyptské Káhiry. Celková výška naší pyramidy je osm
metrů, rozměr základny je přes dvanáct metrů. Celá
konstrukce je z důvodu proudění energie přesně
6. března 2014
orientována vůči světovým stranám. Založení je
provedeno na betonových patkách, uložených v
nezámrzné hloubce. Konstrukce pyramidy je dřevěná,
terasa bude zhotovena ze sibiřského modřínu.
V jedné třetině výšky pyramidy je umístěna terasa,
protože bylo zjištěno, že právě v tomto prostoru je
nejúčinnější proudění energie pro pohyb a posezení
osob. (Z tohoto důvodu nejsou v této části stavby
použity v konstrukci žádné kovové spojovací prvky.)
Dokončení zajímavé stavby je plánováno na duben 2014,
po otevření bude pyramida volně přístupná veřejnosti a
22. března 2014
na vhodném místě budou umístěny podrobné informace
o možnostech jejího využití a působení. Na stránkách Fontány se samozřejmě k pyramidě ještě vrátíme. (aa)
Foto: jak je vidět, stavba menší pyramidy probíhá u nás daleko rychleji, než kdysi v Egyptě...
9
PŘEDJARNÍ VÝLET
NA TURZOVKU
Za krásného předjarního nedělního odpoledne jsme
se s našimi lázeňskými hosty vydali již 23. února 2014
na tradiční zájezd na Turzovku - Živčákovou a do
jejího okolí. Cestou přes centrum Čeladné, Novou
Dědinu a Ostravici mohli účastníci zájezdu zhlédnout
pamětihodnosti i současnost daných lokalit. Jak už to
obyčejně bývá, dělal jsem průvodce, aby hosté měli
co nejvíce poznatků o místech, kudy jsme projížděli.
Podívali jsme se na hráz přehrady Šance - Řečice.
Vysvětlil jsem, kudy kdysi jezdil vláček až do Bílé, a
veškerou historii, týkající se přehrady a Starých Hamer. Na Konečné jsme se kochali pohledem na Gruň, který
je velmi dobře vidět. Na Turzovce - Živčákové jsme byli přítomni na nedělní bohoslužbě, účastníci zájezdu si
mohli nabrat posvátnou léčivou vodu, mohli obdivovat krásu a panoráma hor, obce Korně a ze Živčákové
také zahlédnout naši královnu Beskyd - Lysou Horu, která nás provází vždy. Potom jsme navštívili nový farní
kostel Božského Srdce Páně v Korni, který byl vysvěcen J. E. nitranským biskupem kardinálem J. Ch. Korcem
v roce 1994. Mohli jsme vychutnávat krásnou moderní
architekturu. Pokračovali jsme na Bílou, kde jsme
zhlédli další historický skvost - chrám sv. Bedřicha,
který je celý ze dřeva a postavený v norském slohu.
Nechal jej vybudovat kardinál Fürstenberg. Viděli jsme
také lovecký zámeček v Bílé a nově zrekonstruovaný
hotel Bauer (dříve Pokrok). Chvíli jsme sledovali
lyžařské umění sportovců na obou svazích v blízkosti
hotelu Bauer. Z Bílé jsme se přesunuli do Starých
Hamer ke katedrále sv. Jindřicha, navštívili jsme
pomník Maryčky Magdonové a zhlédli začátek
přehrady Šance - Řečice. Tento pohled byl velmi
smutný, protože začátek přehrady byl bez vody, a tak byl vidět původní tok řeky Ostravice, most (na snímku) i
základy hotelu Duží. Poté jsme se okrajovou silnici z Ostravice přesunuli do Horní Čeladné a Pasek, kde měli
výletníci možnost prohlédnout si výstavbu na Pasekách, hotel Dejmon, starý obchod, penzion u Holubů,
kapličku Cyrilku a dům pana Machandra, kde se odehrála smutná událost ke konci 2. světové války. Vraceli
jsme se kolem golfového hřiště a léčebného domu Golf, odkud je pěkně vidět panorama Čeladné a
Ondřejníku. Vrátili jsme se sice unavení, ale spokojení a plní dojmů.
Jaroslav Kozel
ULTRAZVUKOVÝ ZÁZRAK
Od půlky března slouží našim pacientům nový přístroj
pro fyzikální terapii ultrazvukem. Jeho převratnost
spočívá mimo jiné v tom, že je bezobslužný. To v praxi
znamená, že aplikátor (hlavice) se dá snadno připevnit
na jakoukoliv ošetřovanou oblast. Šetří tedy čas
pracovníkovi, který se v průběhu ošetření může věnovat
dalším pacientům. Přesné připevnění aplikátoru
zároveň vylučuje možnost terapeutické chyby a
zajišťuje rovnoměrné dávkování energie v ošetřované
oblasti. Odpadá tak známé „přejíždění“ hlavicí přes
ošetřované místo. Displej s anatomickou navigací a
databáze pacientů jsou dalšími výhodami, které našim
zaměstnancům vysvětlil Josef Machanec, zástupce
firmy BTL zdravotnická technika, která tyto přístroje
vyrábí. Dobroslava Havránková, vedoucí rehabilitace
10
Třetí jarní den, v sobotu 22. března 2014, přijala
prosluněná Čeladná vzácnou návštěvu. Starosta obce
Pavol Lukša uvítal před budovou Obecního úřadu v
Čeladné předsedu Zahraničního výboru Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky a předsedu TOP
09 Karla Schwarzenberga. Ten ihned velice neokázalým
gestem podpořil místní podnikatele, když si v trafice
vedle obecního úřadu zakoupil brynzu, výrobek to
místního farmáře. Poté v doprovodu starosty odejel na
návštěvu Beskydského rehabilitačního centra v Čeladné.
Na Lázeňském náměstí bylo rovněž teplé a slunečné
dopoledne, takže ředitel BRC MUDr. Milan Bajgar mohl pozvat milé hosty k posezení na zahrádce
kavárny Lara. Pan poslanec Schwarzenberg se zajímal o historii lázní a neopomněl potvrdit, že se
hlásí ke svému čestnému členství v dnešním Okrašlovacím spolku Rozhledna, který je
pokračovatelem stejnojmenného spolku, založeného v roce 1903 zakladatelem čeladenských lázní
MUDr. Janem Mayem. Karel Schwarzenberg se čestným členem spolku stal v lednu 2011, ještě jako
ministr zahraničí vlády České republiky.
Předseda TOP 09 si se zájmem prohlédl lázeňské domy a jejich okolí, seznámil se s provozem
léčebných domů, prošel si i vilu Mátmu v níž se poskytuje Terapie tmou, zajímal se o fungování
Polaria a nakonec si se zájmem vyslechl příběh dr. Jana Maye - lékaře lidumila, na jehož počest byl
v loňském roce v lázeňském parku vysazen strom LIDUMIL. Pan poslanec se podepsal do pamětní
knihy tohoto stromu a se svými průvodci postáli fotografce Andree Adamové vedle zatím ještě
mladého, rozvíjejícího se stromu. Byl v tom všem jistý symbol, který po všech stránkách zřejmě
oceníme až po letech. (le)
Okrašlovací spolek Rozhledna se sídlem v Čeladné se svými
kolektivními členy, obcemi Čeladná, Kunčice pod Ondřejníkem
a Pstruží, zve všechny občany z okolí Ondřejníku a příznivce na v pořadí již
V roce 2011 jsme při prvním májovém setkání vyhlásili záměr postavit na Skalce rozhlednu
v takové podobě, jakou podpořili občané okolních obcí v dotazníkové anketě.
Tento záměr trvá, jeho výsledek je však odvislý od připravovaných majetkoprávních změn.
I tak se májová setkání na Skalce - nejvyšším vrcholu Ondřejníku - stala příjemnou tradicí.
Sraz na Skalce je dne 1. května 2014 okolo 12.00 hod.
11
POLARIUM ZEVNITŘ
163 zhlédnutí za první týden zaznamenala statistika
návštěv na našem kanále YouTube u nového
informačního videa Polarium zevnitř. To je absolutní
rekord za první rok existence tohoto virtuálního
prostoru, kam umísťujeme videa o dění v BRC,
vytvářená průběžně pro naši vnitřní televizi Ondřejka.
Novinkou tohoto dokumentu je prohlídka vnitřních
prostor Polaria, doplněná komentářem vedoucí
lékařky MUDr. Kateřiny Jurové a vysvětlením účinků a
využití této léčebné metody. 3 315 zhlédnutí celkem to je velice slušná roční návštěvnost na naší adrese
www.youtube.com/rehabilitacnicentrum. V současné době je zde k vidění 25 videí, mimo jiné dva
dokumenty z cyklu Důvěrné hovory televize Ondřejka - rozhovor s profesorem Rajko Dolečkem a vyznání
herce Ladislava Freje o jeho lásce k Čeladné. Absolutně nejvyšší počet zhlédnutí (629) má video sdílené
s kanálem bubeníka Ivo Batouška o konceptu relaxačního bubnování, druhou nejvyšší návštěvnost (469) má
video s názvem Polarium - celotělová chladová terapie, kterým jsme vloni náš kanál otevírali. V těchto dnech
připravujeme další dokument, který nejen představí kolektiv našich fyzioterapeutů, ale půjde v něm hlavně o
individuální fyzioterapii - konkrétně o ukázky akutní rehabilitace po operaci měkkých tkání čéšky. (aa)
Tito zaměstnanci a kolegové slaví svá životní výročí v dubnu:
Bc. Romana Aujeská - lázně
Zdeňka Blažková - kuchyně
MUDr. Milan Bajgar, ředitel BRC
Marie Carbolová - lázně
Radana Čmielová, DiS. - R3
Zdeňka Folvarčná - R8
Pavla Hoffmannová - R4
Markéta Havlová - telefonní ústředna
Ludmila Klusková - R4
Věra Košařová - R2
MUDr. Pavla Kočí
Zdenka Kovaříková - R1
Roman Kubala - lázně
Andrea Krupová - R8
Anna Mičková - R8
Iva Máchová - kuchyně
Jana Michnová - obchod
Vladimíra Plucnarová - správa
Pavla Minaříková - správa
Olga Suchomelová - R2
Drahomíra Muchová - R2
Markéta Šrámková - lázně
Bc. Lenka Němcová - lázně
Jan Štefek - údržba
Miroslava Pénzesová - R7
Monika Štefková - R8
Jarmila Pížová - lázně
Jana Štreitová - R9
Martina Šigutová - R9
Vlasta Teperová - R7
Kateřina Škulová - R3
Anna Vávrová - restaurace
Klára Štůralová - kuchyně
Miroslav Zajac - údržba
Jan Zajac - údržba
Eva Zajoncová - R7
v květnu:
Josef Závadský - R9
Hana Adamcová - příjmová kancelář
Jitka Zbranková - lázně
Gabriela Balcarová - R4
Marie Zemanová - lázně
Čeladenská FONTÁNA.
Nepravidelný zpravodaj Beskydského rehabilitačního centra v Čeladné. Redakce: Mgr. Andrea Adamová.
Redakční rada: Dobroslava Havránková, Alena Jančurová, Věra Machálková.
Adresa redakce: Beskydské rehabilitační centrum, s.r.o., 739 12 Čeladná 42.
Grafická úprava: A. Adamová. Tisk ME® a René Daubner - APRO Bruntál.
Distribuce dle rozdělovníku, v PDF ke stažení na adrese www.brc.cz. Zájemcům zašleme každé vydání na e-mail.
Toto číslo vyšlo v březnu 2014 v nákladu 700 výtisků.
12
Download

NEBO TŘI MĚSÍCE JINDE KAREL SCHWARZENBERG