Zpravodaj BESKYDSKÉHO REHABILITAČNÍHO CENTRA
6 / 2013, ročník V.
Časopis ČELADENSKÁ FONTÁNA je vydáván pro zaměstnance, klienty a partnery Beskydského
rehabilitačního centra v Čeladné. Cílem Fontány je přinášet informace všem, kteří se chtějí dozvědět
více o tom, jak zde, na úpatí Ondřejníku, pomáháme těm, kteří potřebují upevnit zdraví. Je to
jednoduché: díky zdejším mimořádně příznivým klimatickým podmínkám a vysoké úrovni
rehabilitační péče je BRC vyhledávaným zdravotnickým zařízením s výbornou pověstí. Za
neopakovatelnou a dnes velmi vzácnou atmosférou rodinného prostředí k nám jezdí pacienti z celé
republiky. Tímto zveme i vás. Všechna vydání Čeladenské fontány najdete také na www.brc.cz.
OHNIVÉ ROZLOUČENÍ S LÉTEM
30. srpna 2013 vystoupily na Lázeňském náměstí děti
z gruzínského folklórního souboru Kolkha II, který byl letos
hostem Frenštátských slavností. Temperamentní vystoupení
malých tanečníků (na snímku vpravo) s živým doprovodem
harmoniky a bubnu umocnilo krásné počasí a sluníčko babího
léta. Nadšeni byli všichni, kdož se přišli podívat. Mimořádná
atmosféra se na fotografii zcela zachytit nedá, kdo by ale chtěl
zjistit více, může se v naší televizi Ondřejka nebo na našem
kanále YouTube podívat na video-reportáž z této kulturní
události. Taneční umění dětí ve věku od 9 do 12 let určitě za
zhlédnutí stojí. Jiný, tak zajímavý soubor, budeme nejspíš hostit
až zase na konci příštího léta.
8800 D
DO
OB
BYYV
VA
ATTE
ELLŮ
Ů
N
NA
AL
LY
YSSÉ
ÉH
HO
OŘ
ŘE
E
Během letošního roku jsme
díky povolení ke vjezdu do
Chráněné krajinné oblasti
Beskydy mohli na vrchol Lysé
hory vyvézt 80 pacientů, kteří
by se tam po svých rozhodně
dostat nemohli. Paní Helena
Radová (vlevo na vozíčku) se
s námi podělila o svoje dojmy
z tohoto výletu na str. 11.
Ptáte se, s čím a proč bojujeme? Mimo jiné s nedostatkem informací, které mají pacienti i lékaři o
možnostech léčby v našem rehabilitačním centru. Jaký je obecně rozdíl mezi lázněmi a
odbornými léčebnými ústavy? Pro koho je léčba u nás vhodná? Více na stranách 2 a 3.
1
Andrea Adamová
Setkáváme se stále s tím, že pacienti ani lékaři nemají přesné informace o tom, čím
se liší lázně a odborné léčebné ústavy a ve kterých případech je vhodné o léčbu
požádat. V dubnu roku 2012 se změnily podmínky, za jakých mohou pacienti
absolvovat léčbu hrazenou zdravotními pojišťovnami. Nové podmínky jsou
stanoveny zákonem, a to zvlášť pro lázně a zvlášť pro odborné léčebné ústavy (dále
jen OLÚ). Liší se také formuláře žádostí o léčbu v těchto dvou typech lůžkových
zdravotnických zařízení. V tomto článku uvádíme odpovědi na otázky, které v této
souvislosti nejčastěji dostáváme.
Jaký typ zdravotnického zařízení je Beskydské rehabilitační centrum?
BRC je odborný léčebný ústav zaměřený na léčebnou rehabilitaci pohybového, oběhového a nervového
ústrojí. Se všemi zdravotními pojišťovnami máme uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených
služeb. Jsme lůžkové zdravotnické zařízení, při léčbě jsou pacienti podle svého zdravotního stavu ubytováni
v některém z léčebných domů. Pouze v omezené míře poskytujeme ambulantní léčbu, kdy pacienti (po
předchozím vyšetření lékařem BRC) docházejí k léčbě z domova.
Proč se lze v některých informačních
materiálech BRC setkat s názvem
Lázně Čeladná?
Název Lázně Čeladná používáme především
z důvodů historické tradice tohoto místa na
rozhraní obcí Čeladná a Kunčice pod
Ondřejníkem. Patří sem areál lesoparku s
budovami původních lázní Skalka a bývalé
nemocnice, která zde byla přes 30 let. Přibyl
nový Apartmánový dům Lara, kde je obchod,
kavárna a wellness centrum a dva vzdálenější
léčebné domy Polárka a Golf.
Vlevo: Léčebný dům Dr. Storcha (dříve zde
bývala porodnice) prošel celkovou rekonstrukcí v roce 2011. V jeho přízemí jsou umístěna pracoviště
fyzioterapeutů a ergoterapeutek, elektroléčba, vodoléčba, oxygenoterapie a další procedury. V dalších
poschodích jsou ordinace lékařů, ošetřovny, pokoje, které slouží k ubytování zejména méně mobilních
pacientů, a jídelny.
Kdy vznikly lázně Skalka?
Lázně Skalka založil v roce 1902 lékař Jan May, jehož mohou také znát občané Mariánských Hor jako prvního
starostu této městské části Ostravy. Lázně Skalka a pozdější sanatorium po druhé světové válce vystřídala
nemocnice, v roce 2000 zde bylo po jejím zrušení založeno Beskydské rehabilitační centrum (BRC).
Za jakých podmínek je možné v BRC absolvovat rehabilitaci?
Vždy platí, že: 1) Formulář žádosti o rehabilitaci v BRC musí vypsat ošetřující lékař (praktický, nebo odborný
specialista, například neurolog, ortoped, rehabilitační lékař) na speciálním formuláři „Žádost o léčebně
rehabilitační péči“. Jestliže vypíše žádost odborný lékař, je třeba ji nechat potvrdit (orazítkovat) praktickým
(obvodním) lékařem. 2) Tuto žádost musí následně schválit revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny. 3)
Schválenou žádost pošle pojišťovna do BRC, její platnost je 6 měsíců od data vypsání. 4) K léčbě do BRC
předvoláváme pacienty podle jejich zdravotního stavu, akutnosti onemocnění a aktuální obsazenosti
léčebných domů. Záleží také na tom, jaké ubytování si pacient přeje, delší čekací doba je na ubytování
v jednolůžkových pokojích.
Po jakých operacích a s jakými zdravotními problémy se lze v BRC léčit?
Léčebně rehabilitační péči hrazenou zdravotními pojišťovnami poskytujeme pacientům po operacích páteře,
srdce a cév, výměnách kloubů, dále po úrazech a při kloubních a neurologických onemocněních.
Rehabilitujeme také stavy po mozkové mrtvici.
2
Nastupuje se k léčbě v BRC z domova,
nebo jen po operaci nebo léčbě v nemocnici?
K léčbě nastupují pacienti jak z domova, tak z lůžkových oddělení
nemocnic (přímým překladem). Při navrhování léčby s nástupem
z domova musí být z návrhu na léčebně rehabilitační péči patrné, že
zdravotní stav pacienta vyžaduje lůžkovou formu léčení (například
proto, že opakovaná ambulantní léčba byla málo účinná, nebyla by
účelná, nebo možná z důvodu pohyblivosti.) Je-li pacient poslán k léčbě
přímo z nemocnice, přijmeme ho hned, jeho žádost v tom případě
vyplňuje lékař v nemocnici a revizní lékař ji schvaluje v průběhu
několika následujících dní.
V čem se liší léčba v BRC od léčby v lázních?
Zcela obecně lze říci, že lázně mají přímo na svém území přírodní léčivý
zdroj, který využívají k léčbě (například minerální vodu, rašelinu apod.)
v OLÚ se využívají přírodní léčivé zdroje také, ale dovážíme je odjinud
(například darkovskou sůl nebo rašelinu). S nadsázkou lze říci, že na
rozdíl od lázní jsou naším „přírodním léčivým zdrojem“ především
lidé - zaměstnanci. Je to tak proto, že ze zákona musíme zajistit větší
počet lékařů, sester a ošetřovatelek, takže můžeme o pacienty pečovat
mnohem intenzivněji a s důrazem na jejich individuální potřeby. 90%
Pacientka pod vedením
ergoterapeutky
nacvičuje
našich pacientů absolvuje individuální fyzioterapii, někteří také ještě
samostatnou
chůzi
ergoterapii. U seniorů se například zaměřujeme na to, aby v co největší
s pomocí chodítka.
míře samostatně zvládali chůzi, péči o sebe a osobní hygienu, i když
třeba s využitím různých speciálních pomůcek. Skupinová cvičení v tělocvičně a v bazénu vedou naši
specialisté. Důraz klademe také na to, aby pacient odjel domů s doporučením, jak ve cvičení a v dalších
postupech pokračovat doma. Velkým povzbuzením a motivací k jejich vlastní aktivitě jsou zjevné pokroky
v průběhu léčby. Vyžadují sice větší námahu, ale jsou trvalejší. Přírodní léčivé zdroje v lázních se například
využívají ke koupelím a k zábalům, tedy k pasivním procedurám, které pacienta žádné velké úsilí nestojí.
Kolik zaměstnanců pracuje v BRC?
Průměrně u nás pracuje 230 zaměstnanců, obsazených lůžek v léčebných domech je zhruba 220. V počtu
zaměstnanců a jejich odborném složení spočívá další rozdíl mezi OLÚ a lázněmi. Zatímco na jedno pacientské
lůžko v OLÚ připadá průměrně jeden zaměstnanec, v lázních připadají průměrně dvě až čtyři lůžka na
jednoho zaměstnance. Jak už bylo řečeno, v našich smlouvách se zdravotními pojišťovnami je přesně
stanoveno, kolik zaměstnanců a s jakou specializací musíme mít na určitý počet lůžek - podle stupně
závažnosti onemocnění pacientů. Tento „personální audit“ je pro lázně stanoven zcela odlišně. Práce v OLÚ
je pro personál sice náročnější, ale pro pacienty znamená individuální přístup a cílenou léčebnou péči.
Kdy jet do BRC a kdy do lázní?
1) Chystáte se na operaci páteře nebo máte před sebou výměnu kyčelního či kolenního kloubu? Domluvte se
v nemocnici s lékařem, který vás bude operovat, aby vám žádost o léčbu v BRC vypsal. V tom případě byste
nastoupili k léčbě přímo z nemocnice (z lůžka na lůžko), asi pátý až sedmý den po operaci. Rehabilitace
započatá takto brzy podstatně urychluje celkový průběh léčby. Pokud lékař nebude vědět přesně, jak by měl
postupovat, můžeme vám všechny potřebné informace poslat poštou, nebo stačí zavolat na 558 616 211.
2) Docházíte občas s nějakými pohybovými obtížemi, nebo kvůli opakujícím se bolestem na rehabilitaci do
ambulance v místě vašeho bydliště? Uchylujete se občas k práškům, protože už nezvládáte bolest? Pomůže
vám ambulantní léčba vždy jen na pár týdnů? Mohou vás pro množství pacientů objednat na rehabilitaci až
zadlouho? Také v tomto případě požádejte ošetřujícího lékaře (specialistu) o vypsání žádosti o léčebně
rehabilitační péči v BRC a nechte si ji potvrdit praktickým lékařem, než ji odešlete do vaší pojišťovny.
3) Neschválil vám přesto revizní lékař žádost o léčbu v BRC? I pro vás máme řešení - několik variant
rehabilitačních pobytů pro samoplátce. Například program týdenního intenzivního pobytu RESTART zahrnuje
obdobné procedury, jako léčebný pobyt „přes pojišťovnu“, včetně konzultace s lékařem a individuální
fyzioterapie. Můžete si také rezervovat oblíbený léčebně rekreační pobyt s menším počtem procedur.
4) Bolí vás žlučník, trpíte různými alergiemi, nebo máte lupénku či astma? Pak budou pro vás vhodnější lázně.
3
Představujeme novou lékařku BRC
MUDr. PAVLA KOČÍ
MUDr. Pavla Kočí pracuje v BRC od 1. srpna letošního roku. V
léčebném domě Golf vystřídala MUDr. Kateřinu Jurovou, která byla
jmenována primářkou. Důvodem změny na místě vedoucího lékaře
je dlouhodobá zdravotní dovolená MUDr. Zdeňka Klimeše, jemuž
také touto cestou přejeme brzké uzdravení.
Nové paní doktorky jsem se zeptala:
Z našeho pohledu to byla docela šťastná shoda okolností,
že jste o místo projevila zájem právě v době, kdy jsme stav
lékařů potřebovali doplnit. Co Vás vedlo k tomu,
že jste zavolala právě do BRC?
Při všech mých profesních přesunech hrály roli životní okolnosti a náhoda,
taktéž je tomu i v případě BRC. Musím říci, že jsem vždy měla štěstí na pracoviště, kde jsem měla možnost se
něčemu novému naučit. Když jsem po škole začínala v Orlové, měla jsem štěstí na skvělého primáře
Rzymana. Byl to noblesní lékař, který nám, mladým lékařům předával své zkušenosti. V Hořovicích jsem se
zase mimo jiné velmi často setkávala s léčbou akutních i chronických stádií neuroborreliosy, protože se
jednalo o oblast s velkým výskytem infikovaných klíšťat. Po přestěhování na Prahu-západ jsem v LDN na
Vojkově u Říčan zažila malý zázrak, když se díky dobrému vedení proměnila chátrající léčebna za rok v
moderní zařízení s plně fungující rehabilitací. Jsem přesvědčená, že i tentokrát budu mít dostatek příležitostí
k dalšímu profesnímu rozvoji.
Působila jste na několika neurologických a rehabilitačních pracovištích, nyní jste se
z Podkrkonoší ocitla v Beskydech. Tato změna jistě není náhodná. Čím je Vám tento
kraj blízký? Mám hory moc ráda a z Beskyd pocházím. Tak jsem se nyní vrátila po letech domů, také díky
novým životním okolnostem.
Většina lékařů má ve svém oboru oblast, která ho mimořádně zajímá, nebo se jí
speciálně věnuje. Je tomu tak i ve Vašem případě?
Ano, z oboru neurologie mne k rehabilitaci přivedla myoskeletální medicína. Na neurologické ambulanci jsem
cítila stále větší potřebu pacientům prospívat více, než jen vystavením receptu na léky proti bolesti. Během
mateřské dovolené jsem pracovala v Praze na rehabilitační ambulanci Palas - Athena. Tam jsem měla
výjimečnou možnost naučit se technikám manuální medicíny od výborného učitele, pana primáře Zdeňka
Žáži. Právě on mi doporučil, abych se dále věnovala ještě rehabilitaci v lůžkovém zařízení, a tak jsme se se
synem přesunuli do Krkonoš. V Rehamedice Žacléř jsem měla možnost vzdělávat se i v oboru lymfologie. Byli
u nás hospitalizovaní pacienti s těžkými lymfatickými otoky, které nebylo možné dostatečně zvládat
ambulantním léčením a jejichž komplexní léčba zahrnuje mimo jiné i léčbu rehabilitační. Na tomto pracovišti
jsem také měla možnost podílet se na studii využití high intensity laserů v rehabilitační léčbě, spolupracovali
jsme s fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT pod vedením pana profesora Navrátila. Tyto léčebné
přístroje jsou zatím u nás v republice asi jen tři a výsledky této studie byly prezentovány na kongresu
laseroterapie ve Florencii.
Na co jste se v novém působišti těšila? Líbí se mi citát R. W. Emersona: „Pokud se nepokusíš zlepšit
to, v čem už jsi dobrý, nikdy neporosteš…“ Jsem ráda, že práce v BRC pro mne znamená možnost dále se
zdokonalovat i učit novému. Vizitkou každého zdravotnického zařízení jsou spokojení pacienti. Jistě to není
jen náhoda, že jsem od srpna zatím nespokojeného nepotkala.
Za rozhovor poděkovala Andrea Adamová
PROFESNÍ VIZITKA: V roce 1998 promovala na 3. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
v oboru všeobecné lékařství, poté nastoupila na neurologické oddělení nemocnice v Orlové, kde působila
do roku 2000. Pracovala v nemocnici v Hořovicích, v LDN ve Vojkově a do roku 2009 v rehabilitační
ambulanci společnosti Palas - Athena v Praze. Do BRC přišla z rehabilitačního ústavu Rehamedica v Žacléři.
Má atestaci I. stupně z neurologie, atestační zkoušku specializované způsobilosti v oboru rehabilitační a
fyzikální medicína a oprávnění odborné způsobilosti k provádění úkonů v oblasti myoskeletální medicíny.
Absolvovala kurz komplexní léčby lymfedému včetně manuální mízní drenáže, neinvazivní laserové
terapie, stabilizačního cvičení ramenního pletence a tejpování.
4
Výhřez meziobratlové ploténky bederní páteře pohledem fyzioterapeuta
To byl název desetiminutové prezentace, kterou
naše fyzioterapeutka Mgr. Anna Biolková (na
snímku) přednesla v sesterské sekci na XI.
spondylochirurgickém kongresu s mezinárodní
účastí. Organizátorem kongresu, který se konal v
ostravském Clarion Congress Hotelu ve dnech 19. 20. září 2013, byla Neurochirurgická klinika Fakultní
nemocnice Ostrava a Lékařská fakulta OU Ostrava.
Sesterská sekce se věnovala ošetřovatelská péči
ve spondylochirurgii a následné rehabilitaci. Tři
autoři našeho příspěvku, Mgr. Anna Biolková, Bc.
Jan Neuwirth a DiS. Šárka Neuwirthová se ve svém
příspěvku především zaměřili na sdělení vlastních
zkušeností s léčbou takto postižených pacientů.
Rozhodně si zaslouží pochvalu za to, že přípravě
sdělení věnovali mnoho ze svého času. Jejich
přednesené zkušenosti byly přínosem pro ostatní
účastníky sekce a naše rehabilitační centrum se díky
nim
v programu
kongresu
mezi
jinými
zdravotnickými zařízeními neztratilo.
V lékařské sekci se kongres zaměřoval na
deformity páteře, úrazy páteře a míchy,
degenerativní postižení páteře, nádory a záněty
páteře. Jedním z projevů dlouhodobé spolupráce
BRC s neurochirurgickým oddělením Krajské
nemocnice T. Bati ve Zlíně pod vedením primáře
Michala Filipa bylo spoluautorství (MUDr. Milan
Bajgar, Dobroslava Havránková) u příspěvku s
názvem Operační léčba porotických zlomenin součást komplexní terapie (modelový projekt
capture the fracture).
Kdo někdy připravoval podobnou prezentaci,
určitě ví, že za deseti minutami se skrývají hodiny
práce a příprav. O to více si ceníme aktivní účasti
našich zaměstnanců na této prestižní akci.
Dobroslava Havránková
CO DĚLAJÍ, KDYŽ NEJSOU V PRÁCI?
Sestřičky z oddělení R3 v léčebném domě Dr. Storcha si
například vyšly začátkem září na Pustevny. Jejich výlet byl
mimořádný, protože z tohoto oddělení šly najednou úplně
všechny - 8 zdravotních sester, 2 ošetřovatelky a 1 uklízečka.
Ale pacienti z R3 samozřejmě „opuštění“ nezůstali - jednu
službu za svoje kolegyně obětavě odsloužily kolegyně
z oddělení R4. Nahoře to těm jedenácti docela s Radegastem
slušelo, co říkáte? (Foto: Anna Hirmanová)
JOSEF KALUS OPĚT NA SKALCE
Byla by to senzační
zpráva,
kdybychom
mohli v našem areálu
potkat
známého
čeladenského básníka
Josefa Kaluse (píšeme
o něm také na další
straně). To bychom se
ale museli přenést do
doby před 100 lety.
Jsme moc rádi, že i
jeho vnuk Josef Kalus
s manželkou (vpravo),
se k nám rádi vracejí.
5
KAREL VÁCLAV RAIS
PŘED 101 LETY V ČELADNÉ
aneb 111 let od lázní Skalka
k Beskydskému rehabilitačnímu centru 1902 - 2013 (4)
Petr Andrle
Vcelku známý pohled
Čeladné z konce 19. století a
počátku století dvacátého.
Vzadu Smrk a uprostřed
čeladenské hutě
a železárny, pobočka
arcibiskupských železáren
ve Frýdlantě nad Ostravicí.
Železárny byly založeny koncem 17.
století a zanikly ve dvacátých letech
století minulého. Jejich zbytky jsou
ještě patrny v prostoru mezi Smrkem
a Kozincem v Horní Čeladné. I toto
místo se může stát předmětem vašich vlastivědných vycházek v rámci pobytu v BRC.
Tento pohled je ovšem zajímavější něčím úplně jiným. Na jeho zadní straně (zcela dole) je podepsán
známý český spisovatel Karel Václav Rais. Tehdy mu doporučovali mnozí pražští spisovatelé
pobyt v Čeladné s tím, že je zde nejen nádherně, ale že zde také žije a pracuje jako učitel, básník a
literát Josef Kalus. Karel Václav Rais přijel do Čeladné, kde pár dní bydlel, v květnu 1912 i se svým
zetěm dr. Mišíkem (ten si vzal jeho nejstarší dceru Marii). A mimo jiné se zastavili za Josefem
Kalusem ve škole. Bylo tehdy značně špatné počasí, takže se K. V. Rais zdržel pouze pár dnů. I tak
stačil podepsat tento pohled z Beskyd, který je vlastně zcela neznámým unikátem, neboť nebylo
přesně známo, ve kterém roce Karel Václav Rais v Čeladné pobýval.
I takovéto podobné zajímavosti bude obsahovat kniha „CESTAMI LESNÍMI OD LYSÉ
AŽ PO RADHOŠŤ“, která vyjde na konci roku 2013 - ve skvostné grafické úpravě a se
zajímavým obsahem - péčí Okrašlovacího spolku Rozhledna.
Poznámka: Knihu si můžete předem objednat vyplněním subskripční listiny na zadní straně informačního letáku o
„Cestách lesních“. Letáky jsou k dispozici v recepci AD Lara, LD Polárka a Golf, v restauraci U Sestřiček a v knihovně
LD Dr. Storcha.
6
OKÉNKO DO NAŠÍ HISTORIE
V příštím roce si připomeneme sté výročí vzniku 1. světové války (1914), která se stala velice krutou
řeží, do níž byl v podstatě zapojen celý svět. Dnešní rehabilitační centrum sloužilo tehdy jako
lazaret pro zraněné vojáky. Je zajímavé, že již v roce 1915 byla vydána pohlednice,
která tuto činnost proklamuje.
7
Dagmar Molinová
Relaxační a regenerační centrum Lara, které je
součástí areálu lázní Čeladná, přivítalo v pátek 20.
září 2013 výtvarnici Mgr. Věru Šťastnou ze Vsetína u
příležitosti vernisáže její prodejní výstavy umění
s názvem Barevné pohlazení. Bylo mi potěšením a ctí
milou výtvarnici při této slavnostní příležitosti uvést.
Jako členka skupiny výtvarníků Art by Heart
vystavovala Mgr. Věra Šťastná v letošním roce spolu
s jinými autory na výstavě Náš vesmír v Nové scéně
Vlast ve Frýdku-Místku a na výstavě Jazz v barvách ve
Stolárně v témže městě.
Zleva Mgr. Dagmar Holubová, Mgr. Věra Šťastná a Mgr.
Dagmar Molinová (foto Radim Biel)
Propojením zářících barevných energií obrazů i originálních malovaných košil Mgr. Věry Šťastné s nádhernými
tóny flétny hudebního doprovodu Mgr. Dagmar Holubové se Lara změnila na přehlídku nezapomenutelných
okamžiků, které plynuly v souznící přátelské atmosféře celým nádherným odpolednem.
Pozitivní energie sálající z obrazů jistě svým dílem přispěje k ozdravnému procesu v lázních a umocní pocit
pohody a relaxace. Autorčiny malované košile se setkaly s okamžitým úspěchem a nejedna žena odcházela
přímo z vernisáže v novém. Obrazy malířky
prozářily podzimní atmosféru lázní a jejich léčivé
působení určitě ocení nejen pacienti, ale i samotní
pracovníci Lary.
Barevná atmosféra vernisáže doprovázená
krásným úsměvem samotné autorky výtvarných
děl objala každého, kdo v pátek navštívil lázeňský
areál na rozhraní obcí Čeladná a Kunčice pod
Ondřejníkem. Odjížděla jsem z Lary s pocitem,
jakoby se k barevnému souznění přidaly i samotné
okolní Beskydy.
Galerie v Apartmánovém domě Lara je otevřena
denně od 9 do 21 hodin a vystavené obrazy můžete zhlédnout do 31. října 2013. Přijďte si nechat pohladit
duši barevným dotekem kouzelných pláten a nechte na sebe působit jejich ozdravnou energii.
Foto: Malované košile a menší reprodukce vzbudily svou svěží barevností velký zájem hostů vernisáže;
Slavnostní dort jako malířská paleta, to tu ještě nebylo!
V listopadu bude v Galerii LARA následovat výstava přírodních fotografií. Přijďte se podívat,
proč si ostravský fotograf PETR PAZDÍREK zvolil pro svou výstavu název OPOJEN KRAJINOU.
Vernisáž této výstavy bude 1. listopadu 2013 od 17 hodin a je volně přístupná veřejnosti.
8
ONDŘEJCE JE PŮL ROKU
Andrea Adamová
Vysílání TELEVIZE ONDŘEJKA, vnitřního televizního okruhu BRC,
má za sebou první půlrok. Jeho program sestavujeme s cílem
přinášet informace o nás, našich službách a o tom, co se u nás právě
děje zajímavého. Měl by to být nejpohodlnější a nejdostupnější způsob zejména pro ty pacienty, kteří jsou
upoutáni na lůžko ve svém pokoji a sledování televize je často jejich jedinou zábavou. Vysílání jsme se
rozhodli zaměřit výhradně pozitivně, protože negativní zprávy se dají najít všude jinde. Výhodou našeho
vlastního programu je právě to, že informace do něj vybíráme sami.
Co se nám za půl roku vysílání podařilo? Ondřejka již má definitivní logo a také hudební znělku, kterou
tvoří pasáž z Čeladenského tance z cyklu Lašských tanců od Leoše Janáčka. Část skladby Leoše Janáčka Po
zarostlém chodníčku si také přál Ladislav Frej jako doprovod k prvnímu dílu našeho vlastního cyklu
dokumentů se známými osobnostmi „Důvěrné hovory“. Film jsme natočili letos v květnu během pobytu
tohoto oblíbeného herce u nás. Na to, proč má rád Čeladnou a co vzkázal našim klientům, se mohou kromě
pacientů podívat i naši zaměstnanci a kdokoliv další na adrese našeho kanálu YouTube
www.youtube.com/rehabilitacnicentrum.
Vysílání Ondřejky obsahuje různě zaměřené
programy převážně informačního charakteru a
dosahuje nyní celkové délky kolem čtyř hodin.
Pořady se opakují ve stejném sledu 24 hodin
denně. Program lze spustit zpravidla pod číslem
1 v televizích, umístěných v pokojích pacientů
v léčebných
domech
v hlavním
areálu,
v apartmánech (zde je číslo kanálu 13), v kavárně
Lara a v restauraci U Sestřiček. Vždy v závěru
čtyřhodinového pásma zařazujeme na několik
dní některou ze starších českých komedií.
PŘIPRAVUJEME...
V těchto dnech dokončují ve Video-studiu Láryšov druhý díl Důvěrných hovorů s další zajímavou osobností,
kterou bezesporu je prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc. Natáčeli jsme s ním během jeho léčebného pobytu
v našem centru. Poznáte z fotografie, o čem rozhovor s odborníkem na zdravou výživu bude?
Květa Fialová, za kterou jsme se s kolegyní Dobrou vydaly do Slováckého divadla v Uherském Hradišti, také
přislíbila svou účast v Důvěrných hovorech. I když má diář neuvěřitelně nabitý, snad se jí podaří přijmout naše
pozvání a přijet i s jejím milovaným kolegou
Josefem Kubáníkem na jaře příštího roku. Během
našeho krátkého rozhovoru v šatně před
 Důvěrné hovory, díl 1. - Ladislav Frej
představením Popel a pálenka jsme jí také
 Měsíční program kulturních pořadů v areálu
poprosily o účast v besedě s našimi pacienty,
 Reportáž z vystoupení souboru Kolkha
kterou bychom v průběhu jejího pobytu
 Pozvánka na výstavu v Galerii Lara
zorganizovali a částečně natočili. Naše jednání
 Splněný sen doktora Maye, film o BRC
pokračuje a věřím, že vše nakonec dobře
 Nabídka zasílání novinek z BRC na e-mail
dopadne. Mimochodem, tato komedie Benghta
 Pozvánka na přednášky vlastivědného cyklu
Ahlforse, ve které Květa Fialová exceluje v hlavní
 Pozvánka k účasti v soutěži Lázeňská stopa
roli, by se měla předepisovat jako zázračné
 Kaple Nejsvětější Panny Marie - dokument
pilulky na radost a smích. A také s poselstvím, že
 Relaxační bubnování - dokument
i „dáma v letech“, jejíž roli si paní Květa na jevišti
 MUDr. Bohdan Pomahač - dokument
 Ladná Čeladná - dokument
s vervou užívá, má mnoho důvodů k životu
 Příběh lázní Čeladná - dokument
naplno za jakýchkoliv okolností. Ostatně, ona
 O starých Starých Hamrech - dokument
sama je ve skutečnosti také taková. Právě proto
jsme za ní jely s naší nabídkou.
PRÁVĚ SE VYSÍLÁ...
9
PRVNÍ LIDUMIL V ZEMI
V pátek 25. října 2013 přibyl do lázeňského
parku nový obyvatel. Latinsky se jmenuje
„acer rubrum“ a byl zasazen v samotném
středu areálu, mezi Apartmánovým domem
Lara a léčebným domem MUDr. Jana Maye.
Česky se jmenuje „javor červený“ a v létě bude
mít listy zelené, na podzim pak červené.
Pokřtili jsme ho jménem STROM LIDUMIL
proto, aby nám připomínal známé lidumilství
zakladatele lázní Skalka, doktora Maye.
Konec konců, 25. říjen je dnem jeho narození.
Vysazení STROMU LIDUMIL předcházel
projekt, na němž se shodla vedení radnic
v Ostravě - Mariánských Horách a v Čeladné,
vedení BRC a vedení firmy SECTRON i zástupci
občanských aktivit představovaných Okrašlovacím
spolkem Rozhledna. První lopatky země ke
kořenům stromu vhodila paní Jiřina Mayová,
manželka vnuka doktora Maye, požehnal mu pan
farář Mariusz Roszewski. Poté svou účast na
projektu stvrdili starostka Liana Janáčková (s
vnoučkem), starosta Pavol Lukša, za BRC Pavla
Bajgarová, za SECTRON Petr Henek (a jeho dvě
vnučky, foto nahoře) a za Okrašlovací spolek
Rozhledna Eliška a Jan Folprechtovi. Hudební
doprovod pěveckého sboru gymnázia z OstravyPoruby byl pod vedením paní profesorky Olgy
Blažkové excelentní. Jak by také ne, když
gymnázium nese jméno Olgy Havlové, která
rozhodně
sdílela
stejnou
filozofii
jako
lidumilové. Nu, a poté přidali svou lopatku
zeminy všichni přítomní, ponejvíce klienti BRC.
Dvanáctiletý Javor červený dodalo a odborné
zahradnické práce provedlo ostravské Zahradnictví Korner. Okolí stromu bude v dohledné době
upraveno, přibude informační tabule a v recepci bude pamětní kniha stromu Lidumil.
První strom Lidumil je tedy v zemi a zároveň je také prvním tohoto jména v zemi české. Nejen
pohledem na něj bychom měli uvažovat o tom, jak a kde může pomoci dobro.
PETR ANDRLE, místopředseda Okrašlovacího
spolku Rozhledna
 Zleva: Jiřina Mayová, Jan Folprecht,
Mariusz Rozsewski, Pavol Lukša
Fotografie: Alena Jančurová, Josef Konečný
10
Helena Radová z Bohumína:
Když jsem se dozvěděla, že se jede výlet mikrobusem na Lysou horu, začala jsem se o tento výlet
zajímat. Podmínky po mém úrazu zcela jiné, než za 30 let turistiky, kdy jsem Lysou absolvovala
čtyřikrát od Zlatníka, Visalají, Ostravice a jednou plno sněhu a vyšlapaly nahoru po bývalé sjezdovce.
Tento výlet jsem za pomoci několika lidí nakonec absolvovala. Cestou jsme se kochali překrásně
zbarvenými lesy, malíř by to lépe nenamaloval, smrky zelené až po zem. Nahoře vyšel nám den,
pěkné výhledy do daleka a stále existuje i Kameňák pro běžné občerstvení. Kochaly jsme se těmi
výhledy do dálky. Na zpáteční cestě jsme zastavili i v pěkné restauraci Borová, kde jsme se
občerstvili. Vše vyšlo, nástupy, výstupy z auta - za pomoci pana řidiče a Jirky*, který dokonce fotil.
Díky všem, kteří mně výlet umožnili.
Poznámka: Letošní výlety na Lysou horu svědomitě zajišťoval kolega Alois Polášek, kterému za
všechny nadšené „dobyvatele“ patří velké poděkování. Kolega Jirka Matýsek je autorem fotografií
z Lysé v tomto čísle. S jednou skupinkou pacientů tam vyjel proto, aby zde natočil video reportáž,
která bude časem zařazena do vysílání televize Ondřejka a samozřejmě se také objeví na našem
kanále YouTube (http://www.youtube.com/rehabilitacnicentrum).
Foto: Vlevo paní Helena Radová u kávy před Kameňákem; vpravo: symbolický dotek - byly jsme na vrcholu...
Z DOPISŮ VEDENÍ PODNIKU
Aj všetkým sestričkám, ktoré mali s nami trpezlivosť...
Prajem pekný deň, volám sa Vincent Danech, bývam v Podhorí, okres Žilina, Slovensko. Absolvoval som u vás
rehabilitačný pobyt od 10. 7. do 22. 8. 2013. Chcel by som sa touto cetou poďakovať pánovi doktorovi
Zajoncovi a pani doktorke Bajgarovej. Samozrejme aj všetkým sestričkám, ktoré mali s nami trpezlivosť,
dávali nám vždy dobré rady a mali pre nás vždy úsmev na tvári aj napriek náročnej práci, ktorú musia každý
deň zvládať. Bol som operovaný v Rožňove na ľavé rameno - utrhnutý sval. Musím povedať, že vaše
rehabilitačné centrum mi veľmi pomohlo po stránke fyzickej, ale aj psychickej. Veľmi ma mrzí, že vašu prácu
nevedia oceniť vládni činitelia, ktorí by na takéto centrá mali nájsť nejaké finančné protriedky. Ešte raz vám
teda veľmi pekne ďakujem za všetku vašu prácu, nech máte veľa zdravia a šťastia a veľa úspechov v ďalšej
vašej záslužnej práci. S prianím ďalších pekných dní zostáva
Vincent Danech
Jsem rád, že se vracím k aktivnějšímu životu
Dobrý den Vám na Čeladnou. Nejprve musím poděkovat za hezké a milé dárky, kterými jste ocenili mé fotky.
Je to po dlouhé době má první aktivita s fotoaparátem od doby nemoci v roce 2007. K odeslání mě
přesvědčila má paní a teď jsem tomu rád, že se vracím k aktivnějšímu životu... K napsání jsem se chystal již
delší dobu, ale obálka s časopisem "Fontána" mi připomenula můj záměr. Přeji krásné dny, pohodu v
osobním i pracovním životě.
Břetislav Olšer, Ostrava
11
JE DESET LET
HODNĚ NEBO MÁLO?
Velice ráda bych touto formou poděkovala panu
řediteli, Milanu Bajgarovi, za 10 let nádherné,
obohacující a jedinečné pracovní příležitosti. Za
to, že zachovává dobrého ducha tohoto malebného
místa, plného pozitivní energie. Dále mé
poděkování patří kolegyním Marušce Zemanové,
Libušce Rečkové a Evičce Šigutové, které svým
lidským a obětavým přístupem k pacientům vždy
byly a budou ikonami mé profesní i životní
dráhy... „Holky, moc děkuji!“ Za deset let by
mohla padnout spousta skvělých jmen, ale
především, a to je pro mě zásadní, my všichni jsme jeden tým!!! Tudíž mé poděkování patří všem
kolegům a kolegyním, kteří jsou na svém místě. Vřelé poděkování patří také všem mým pacientům,
neboť bez vás by nebylo životní moudrosti, hloubky jedinečnosti a nových životních cest!
Tímto přeji všem v našem centru uzdravení, pohlazení na duši i těle, statečnost a odhodlání v
bojích s nemocí a sluníčko v srdíčku!
Marie Carbolová-Jenčková, fyzioterapeutka
Poznámka redakce: Pokud jde o délku setrvání na jednom pracovním místě, nejspíš se budou lišit názory na
to, zda je deset let hodně nebo málo. Pokud jde o Marušku, jsme si naprosto jisté. Nikdy to nebude dost,
protože ze sebe vydává ve prospěch druhých to nejlepší. K jejímu pracovnímu výročí jí přejeme vše NEJ.
Tito zaměstnanci a kolegové slaví svá životní výročí v listopadu:
MUDr. Milan Adámek, Ph.D.
MUDr. Zuzana Bajgarová
Katerína Bartóková - R2
Pavlína Maroszová - R5
Monika Mladěnková - R5
Ivana Ramíková - restaurace
Jitka Slivková - lázně
Dana Stuchlá - R5
Ludmila Šlechtová DiS. - lázně
Jarmila Šmírová - R9
Lenka Štefková - kuchyně
Monika Štulcová - obchod
Karla Štůralová - kuchyně
Kamil Švarc - údržba
Miroslava Švarcová - R5
v prosinci:
Bc. Jana Bayerová - R8
Stanislava Česlarová - R7
Marie Gvardová - R7
Bc. Marta Horniaková - R4
Marie Hrnčířová - RTG
Sylva Chalupová - R5
Iva Kaňáková - kuchyně
Kateřina Kašparová - R9
MUDr. Zdeněk Klimeš
Jaroslav Kozel - restaurace
Eva Krzesiewiczová - R8
MUDr. Vladimír Lokajíček
Anna Martiňáková - R7
Simona Modrovičová DiS. - lázně
Marina Parýzková - R5
Andrea Pížová - R5
Michaela Strnadlová - R7
Zdeňka Šerková - R4
Michaela Švejdová - lázně
Čeladenská FONTÁNA.
Nepravidelný zpravodaj Beskydského rehabilitačního centra v Čeladné. Redakce: Mgr. Andrea Adamová.
Redakční rada: Dobroslava Havránková, Alena Jančurová, Věra Machálková.
Adresa redakce: Beskydské rehabilitační centrum, s.r.o., 739 12 Čeladná 42.
Grafická úprava: A. Adamová. Tisk ME® a René Daubner - APRO Bruntál.
Distribuce dle rozdělovníku, v PDF ke stažení na adrese www.brc.cz. Zájemcům zašleme každé vydání na e-mail.
Toto číslo vyšlo v říjnu 2013 v nákladu 700 výtisků.
12
Download

zde - Beskydské rehabilitační centrum