Zpravodaj BESKYDSKÉHO REHABILITAČNÍHO CENTRA
3 / 2013, ročník V.
Časopis ČELADENSKÁ FONTÁNA je vydáván pro zaměstnance, klienty a partnery Beskydského
rehabilitačního centra v Čeladné. Cílem Fontány je přinášet informace všem, kteří se chtějí dozvědět
více o tom, jak zde, na úpatí Ondřejníku, pomáháme těm, kteří potřebují upevnit zdraví. Je to
jednoduché: díky zdejším mimořádně příznivým klimatickým podmínkám a vysoké úrovni
rehabilitační péče je BRC vyhledávaným zdravotnickým zařízením s výbornou pověstí. Za
neopakovatelnou a dnes velmi vzácnou atmosférou rodinného prostředí k nám jezdí pacienti z celé
republiky. Tímto zveme i vás. Všechna vydání Čeladenské fontány najdete také na www.brc.cz.
STAVITELÉ CHRÁMŮ
aneb 111 let od lázní Skalka k Beskydskému rehabilitačnímu centru
1902 - 2013
V roce 1899 nechal Vincenc Dočkal postavit u silnice jednopatrový hotel, který nazval Skalka (na
snímku vlevo; dnes léčebný dům Kněhyně), a budovu dnešních Lázní - Koupelnu (na snímku
vpravo), ve snaze navázat na pověst o zázračném prameni provozováním malých lázní.
V roce 1902 koupil tyto budovy a okolní pozemky MUDr. Jan May. Více na stranách 6 až 7.
Alžběta Jurečková:
V Brušperku se budu muset
projít po náměstí
P
PR
RÁ
ÁC
CE
EN
NA
AŠ
ŠIIC
CH
H
L
LÉ
ÉK
KA
AŘ
ŘŮ
Ů JJE
EN
NÁ
ÁR
RO
OČ
ČN
NÁ
Á
A
AO
OD
DP
PO
OV
VĚ
ĚD
DN
NÁ
Á
27. ledna 2013 v půl jedenácté večer stačila
paní Jurečková ještě zburcovat manžela a ráno
už se probudila v ostravské Městské nemocnici
na Fifejdách. Odtamtud ji po týdnu přeložili
do nemocnice ve Frýdku-Místku a o tři týdny
později nastoupila rovnou z nemocnice
rehabilitační léčbu v BRC. Co se jí přihodilo a
jak probíhala její léčba v LD Golf?
Čtěte na straně 8.
říká v rozhovoru na stranách 3 a 4 vedoucí
lékař BRC MUDr. Zdeněk Klimeš.
Zajímá vás, co odpověděli lékaři a lékařky
našeho rehabilitačního centra na otázku:
Co Vás po dobu vaší práce v BRC
nejvíce potěšilo?
Jejich odpovědi a profesionální vizitky
najdete na straně 5.
1
Vysílání TELEVIZE ONDŘEJKA, vnitřního televizního okruhu
BRC, má za sebou první tři měsíce zkušebního provozu. Na
obrázku vlevo je návrh loga, který se nyní upravuje pro použití
v televizním vysílání. Ondřejka už má také vlastní hudební
znělku, kterou tvoří pasáž z Čeladenského tance z cyklu
Lašských tanců od Leoše Janáčka. Vysílání Ondřejky obsahuje
různě zaměřené pořady převážně informačního charakteru a dosahuje nyní celkové délky bezmála čtyř
hodin. Pořady se opakují ve stejném sledu 24 hodin denně. Program lze spustit pod číslem 1 v televizích,
umístěných v pokojích pacientů, v apartmánech a v kavárně Lara a v restauraci U Sestřiček. Cílem TV
Ondřejka je přinášet aktuální a pozitivní zprávy, a proto diváci najdou kromě jiného vždy v závěru
čtyřhodinového pásma také některou ze starších českých komedií.
Program obsahuje informace o Beskydském rehabilitačním centru, našich službách a o tom, co se u nás právě
děje zajímavého. Začíná 20minutovým filmem o BRC „Splněný sen doktora Maye“, následuje měsíční přehled
kulturních programů v restauraci U Sestřiček,
ZÍTRA BUDEŠ V TELEVIZI!
termíny bohoslužeb v kapličce Blahoslavené Panny
Pro televizi ONDŘEJKA hledáme kameramany,
Marie v parku BRC, pozvánka na relaxační
režiséry, střihače, programátory hudby a
bubnování a ukázky z jeho průběhu, upoutávka na
podobné odborníky, kteří jsou sice mistry
výstavu v Galerii Lara a výzva k účasti ve
v
jiném
oboru, ale nechybí jim nadšení, rámcové
fotosoutěži Lázeňská stopa 2013. Dále běží různé
dovednosti a znalosti, tvůrčí přístup, odvaha a
dokumenty, filmy o Čeladné a její historii a
čas. Nehledáme profesionály :-)
program uzavírá jedna z osvědčených filmových
Více informací podá Andrea Adamová,
komedií, které se obměňují.
oddělení rozvoje a marketingu, 558 616 292.
Jedinečnost vysílání Ondřejky spočívá také v tom,
že řadu programů a pozvánek průběžně připravujeme sami a s běžně dostupným technickým vybavením.
„Televizní studio“ se skrývá v naší telefonní ústředně, odkud můžeme pomocí webové kamery vysílat i živé
„hlasatelské“ vstupy, pevná kamera v salonku Lara zase umožňuje přímý televizní přenos z akcí, které se
konají tam. Ondřejka „dostala“ také novou videokameru se stativem. Jediné, co nám schází, je více
spolupracovníků, kteří by byli ochotni se na přípravě programů do vysílání tvůrčím způsobem podílet.
Hledáme kolegy a kolegyně, které například baví natáčet videa z cest a na dovolených,
zaznamenávat vlastní sportovní a kulturní činnosti, nebo filmovat a fotit svoje děti v
zájmových kroužcích a ve sportovních klubech. Nejspíš potom určitým způsobem svoje videa
a fotografie také zpracovávají a střihají, aby je mohli promítnout ostatním. A přesně o totéž
se jedná v případě práce pro naši televizi ONDŘEJKA. Máme v úmyslu postupně zařazovat
do programu videa z různých cvičení našich fyzioterapeutů, dokumentovat pokroky
v rehabilitaci pacientů, kteří k tomu dají souhlas, natáčet a sestavovat krátké vizitky
jednotlivých služeb, pracovišť a jejich vybavení. Naskýtá se tak mnoho příležitostí k tvůrčí
práci, při níž se dalším nápadům meze nekladou. Podmínky a rozsah spolupráce se
zaměstnavatelem by byly zakotveny smluvně. Další informace uvádíme v rámečku. (aa)
BRC MÁ VLASTNÍ VIDEO-KANÁL
TVŮRČÍ PŘÍLEŽITOST SE TAK NABÍZÍ VŠEM
Prvním vloženým videem - jak jinak než o Polariu - jsme od poloviny února
2013 začali představovat naše akce, služby a léčebné postupy také na webu
YouTube. Od té doby jich přibylo na adrese http://www.youtube.com/rehabilitacnicentrum dalších jedenáct.
Čtyři jsme vytvořili sami (pozvánku na Májový pochod na Skalku, výzvu k účasti ve fotosoutěži Lázeňská stopa
2013, videoreportáž z vernisáže obrazů v Galerri Lara a pozvánku na další výstavu fotografií stromů). Nejvíce
zhlédnutí (přes 200) má video o Polariu od profesionálního Video-studia v Krnově, které je zároveň tvůrcem
našeho DVD z roku 2009 Splněný sen doktora Maye. Dvě videa z relaxačního bubnování pro nás zpracoval
bývalý pacient pan Josef Konečný. Za zhlédnutí stojí také čtyři osobitá videa, která si vytvořili sami pacienti
v průběhu jejich pobytu v BRC a zveřejnili je na svých adresách, odkud jsme je převzali. Hodně návštěv má
také video od bubeníka Ivo Batouška. Jak je z výčtu našich zpracovaných témat patrné, umísťujeme videa
vytvořená pro TV Ondřejka zároveň na kanále YouTube. Zaměstnancům BRC, nebo pacientům a klientům se
tak naskýtá příležitost zveřejnit svá videa ve dvou médiích najednou - na internetu i v naší televizi. (aa)
2
PRÁCE NAŠICH LÉKAŘŮ JE NÁROČNÁ
A ODPOVĚDNÁ
říká primář BRC MUDr. Zdeněk Klimeš (1)
V každém léčebném domě jsou rehabilitační oddělení, která mají svého
lékaře a fyzioterapeutku. V léčebném domě Dr. Storcha jsou taková oddělení
tři a také tři lékaři, tři fyzioterapeutky a ergoterapeutka. V tomto čísle si
představíme všechny lékaře. Nejprve jsem položila několik otázek jejich
vedoucímu lékaři a primáři MUDr. Zdeňku Klimešovi.
Jaký je obvyklý týdenní a denní režim lékaře
absolvovat, a poučí ho o
rehabilitačního centra?
procesu léčby. „Předpis“
1x týdně ráno se koná malá vizita. Lékař
léčby odešle elektronicky do časovací kanceláře,
v doprovodu staniční sestry obejde pacienty, zjistí,
sestra na časování podle něj připraví pacientovi
průběh léčby a upraví, co je třeba. Další týden je tzv.
rozpis procedur na jednotlivé dny a léčba může
velká vizita, u které je zpravidla přítomen vedoucí
začít.
lékař, ošetřující lékař, staniční sestra a vedoucí
Ve kterých případech lékař předepisuje pacientovi
rehabilitace paní Dobroslava Havránková. Předtím
individuální fyzioterapii?
probíhá schůzka primáře, vedoucí rehabilitace,
Individuální fyzioterapii (ILTV) absolvuje přes 90%
ošetřujícího
lékaře
a
fyzioterapeutky.
našich pacientů. O jejím zařazení do programu léčby
Fyzioterapeutka
hodnotí
dosavadní
průběh
rozhoduje lékař podle diagnózy. Zpracuje rozpis s
fyzioterapie a rehabilitace, pokroky pacientů,
pokyny
pro
fyzioterapeutku
(případně
konzultují se případné úpravy postupů. Každý
ergoterapeutku), na co se mají u pacienta v
pracovní den začíná lékař konzultací se sestrami o
rehabilitaci zaměřit (například může jít o nácvik
tom, co se na oddělení událo během noci. Pacienti
správného stereotypu chůze, uvolnění svalového
za ním mohou přijít v průběhu celého dne.
napětí a podobně.) Ve stejný den pak následuje
Jak postupuje lékař při příjmu nového pacienta?
vyšetření u fyzioterapeutky, která na jeho základě a
Délka prvního kontaktu lékaře s pacientem závisí
podle informací lékaře stanoví konkrétní
především na stavu pacienta. Může trvat 30 minut,
rehabilitační postupy, techniky a cvičení. Má-li
při polytraumatech (mnohačetná poranění,
nějaké doplnění, připomínky, nebo návrhy, zajde
například v důsledku nehody nebo úrazu) daleko
ještě za lékařem a vše spolu prodiskutují.
déle, výjimkou není ani čas blížící se ke dvěma
Jaké informace dostane od lékaře pacient, když
hodinám. Nejprve lékař zjišťuje pacientovy rodinné,
odchází domů?
sociální, pracovní a osobní poměry. Ptá se také na
Všechny údaje zaznamenané při příjmu, záznamy o
prodělané úrazy, alergie, operace, u žen na porody.
průběhu léčby, případné změny procedur nebo léků,
Zjišťuje, jakou prodělal nedávno léčbu, operaci a
jsou součástí propouštěcí zprávy. Ta obsahuje popis
podobně. Při vlastním vyšetření lékař zjišťuje
jeho stavu a doporučení, jak pokračovat v léčbě
nejprve status somaticus, tedy objektivní stav
doma. Do zprávy zahrnuje lékař také informace o
pacienta, při kterém ho vyšetřuje „od hlavy k patě“,
průběhu léčby, které dostane od fyzioterapeutky. To
potom zkoumá status localis, kdy se zaměřuje na
základní také samozřejmě pacientovi sdělí ústně.
problém, s nímž se pacient přijel léčit. Tato zjištění
Jak často mají lékaři v BRC noční služby a co se při
rozepisuje do diagnostického souhrnu (latinsky) a z
nich děje?
číselníku přiděluje každé diagnóze odpovídající číslo.
Nočních služeb mají lékaři 5 až 6 do měsíce. Během
Uvádí hlavní diagnózu (pro kterou pacient přišel) a
nich jsou „na telefonu“ v inspekčním pokoji v
dále všechny ostatní, které zjistil, nebo o nichž mu
Ondřejce a mají také k dispozici služební auto pro
pacient řekl. V případě opakovaného pobytu
zásah v léčebných domech mimo areál. Řeší akutní
pacienta u nás využívá lékař i staré zprávy o
případy dle informací sester na noční službě. Již před
průběhu předchozí léčby. Poté určuje terapii a
nástupem do služby informují kolegové z jiných
rehabilitační léčbu, rozepíše jednotlivé procedury a
oddělení lékaře, který bude ten den sloužit, kteří
jejich počet po dobu celého léčebného pobytu.
pacienti by případně mohli noční zásah potřebovat.
(pokračování na další straně)
Nakonec seznámí pacienta s tím, co vše bude
3
PRÁCE NAŠICH LÉKAŘŮ JE NÁROČNÁ A ODPOVĚDNÁ
říká primář BRC MUDr. Zdeněk Klimeš (2)
Prim. MUDr.
Během odpoledne a večera také volají do
Zdeněk KLIMEŠ,
inspekčního pokoje sestry z jednotlivých oddělení - například naměřené
vedoucí lékař BRC
hodnoty tlaku nebo glykemie u pacientů, jimž tuto kontrolu stanovil
Atestace: I. chirurgie, II. FBLR
ošetřující lékař. Jestliže sestra skutečně urgentně zavolá v noci, první
(Fyzioterapie, balneologie, léčebná
instrukce dává lékař po telefonu a hned nato vyráží na příslušné
rehabilitace). V BRC je od roku
oddělení. Když je pacient například v bezvědomí, volá se zároveň i
2005; předtím mimo jiné 14 let
„rychlá“ záchranka. Každé oddělení má k dispozici elektrokardiograf
působil jako přednosta Kliniky
(EKG - přístroj na měření činnosti srdce) a defibrilátor k obnovení
léčebné rehabilitace ve Fakultní
srdeční činnosti. O všech mimořádných případech jsou ráno
nemocnici v Ostravě-Porubě.
informováni ošetřující lékaři. Dvakrát v týdnu se také všichni lékaři
scházejí na ranní schůzce, v jejímž průběhu se probírají právě ty nejsložitější a nejzávažnější případy. Na
programu těchto schůzek jsou pravidelně také krátké odborné semináře, v jejichž přípravě se střídají.
BRC má také vlastní ambulanci, kdo z lékařů ji zajišťuje?
Jednou týdně je otevřena rehabilitační ambulance, kde objednané pacienty vyšetřuji já, interní ambulanci
zajišťuje ve stejném rozsahu MUDr. Miroslav Zajonc. K vyšetření na naší ambulanci se může telefonicky
objednat kdokoliv. Ovšem případnou ambulantní léčbu nemůžeme navrhnout pacientům ve stejném rozsahu
procedur, jaké by u nás absolvovali při hospitalizaci. Důvodem jsou daleko nižší úhrady od pojišťoven za
léčbu, poskytovanou v BRC ambulantně.
Víme, že v posledním roce přijímáme více pacientů se závažnějšími diagnózami. Jak to ovlivňuje práci
našich lékařů?
Samozřejmě, že stav pacientů přijímaných k léčbě ovlivňuje naši práci velmi podstatně. Lékařská a
ošetřovatelská péče je daleko těžší. Přibylo pacientů ve vysokém věku, v těžkých stavech, podstatnou část
jich přijímáme přímým překladem z nemocnic - v březnu to například bylo 101, což je skoro polovina z
celkového počtu. Těmto nemocným je v každém případě třeba věnovat více pozornosti a trpělivosti. A naši
lékaři stále dělají, co je v jejich silách, aby od nás pacienti odcházeli v podstatně lepším zdravotním stavu, než
přišli.
(pokračování z předchozí strany)
A na závěr otázka, kterou postupně dostanou všichni: Co vás po dobu vaší práce v BRC nejvíce potěšilo?
Mě nejvíc těší pracovat s lidmi, být stále v kontaktu s pacienty, sledovat, jak se zlepšují. Nyní spíš
navštěvuji lékaře v ambulancích a v nemocnicích, abych jim přiblížil naši práci a podmínky, za jakých k nám
mohou svoje pacienty posílat. Momentálně je nejnaléhavější, aby naše rehabilitační centrum mělo
dostatek pacientů. Ne všichni ambulantní a nemocniční lékaři o nás dostatečně vědí, a proto tyto cesty
podnikám nejen já, ale i další vedoucí pracovníci. Věřím ale, že se k práci s pacienty budu moci brzy vrátit.
Za rozhovor a za odpovědi lékařů poděkovala Andrea Adamová
PŘEJETE SI VĚDĚT, CO JE V BRC NOVÉHO?
NAPIŠTE NÁM SVŮJ E-MAIL
Od ledna 2012 využívají pacienti a klienti BRC novou službu. Vyplněním jednoduchého formuláře před
odjezdem domů mohou vyslovit souhlas s občasným zasíláním informací o novinkách a činnosti BRC na
svůj e-mail. Formuláře jsou k dispozici u počítačů v restauraci U Sestřiček, v knihovně v přízemí LD Dr.
Storcha, v recepci AD Lara, LD Polárka, LD Golf, v pokladně LD Dr. Storcha a u všech staničních sester
v léčebných domech. Na všech těchto místech lze vyplněné formuláře také odevzdat.
Na uvedené adresy dostávají přihlášení klienti každé číslo Čeladenské fontány v elektronické verzi,
aktuální nabídky novinek, upozornění na nové pobyty a slevové akce, pozvánky na vernisáže v Galerii
Lara a na pravidelné vlastivědné přednášky, nebo informace o dalších akcích v areálu BRC a v Čeladné.
POMOHLI JSME VÁM?
Potom můžete naši pomoc také „vrátit“ - a to tak, že přihlásíte svůj e-mail k odběru novinek a informace,
které od nás obdržíte, předáte dál. Pomůžete nám nejvíce tím, že naše služby doporučíte dalším.
4
Co vás po dobu vaší práce v BRC nejvíce potěšilo?
MUDr. Milan ADÁMEK, Ph.D., LD Dr. Storcha, oddělení R4
Atestace: I. interna, II. kardiologie. V BRC je od roku 2001; předtím mimo jiné pracoval od roku
1994 na interním oddělení bývalé Nemocnice v Čeladné a v Lázních Poděbrady.
Stále mne nejvíce těší, že náš ústav je užitečný pro většinu našich pacientů, když pacienti
odcházejí zlepšeni, osvěženi na těle i duchu, mají menší bolesti a potíže a větší chuť do
života. To je pro mne trvale jedna z největších radostí.
MUDr. Kateřina JUROVÁ, léčebný dům Golf
Atestace: I. interna, II. FBLR (Fyzioterapie, balneologie a léčebná rehabilitace). V BRC je od roku
2003, zároveň pracuje v ortopedickém zařízení Orthes v Rožnově pod Radhoštěm.
Především cítím radost ze smysluplné práce v týmu, který se nám podařilo vytvořit
v léčebném domě Golf. Velice si vážím toho, že náš kolektiv je nastavený na to, aby řešil
každou vzniklou situaci pozitivně. A je poznat, že se zde cítí dobře i naši pacienti.
MUDr. Vladimír LOKAJÍČEK, LD Dr. Storcha, oddělení R3
Atestace: I. ARO, II. FBLR. V BRC je od roku 2011; předtím pracoval v nemocnici Třinec SOSNA, půl
roku strávil na stáži v Saúdské Arábii.
Velkou radost mám z dobré spolupráce v kolektivu oddělení R3, která přispívá k lepší
léčbě našich pacientů. A také mě těší „slyšitelná“ práce jednoho lékaře - specialisty u
kapličky v našem parku - strakapouda, který denně léčí naše stromy.
MUDr. Michaela PLUCNAROVÁ, LD Dr. Maye
Atestace: I. ARO, připravuje se na atestaci z RFM (Rehabilitace a fyzikální medicína). V BRC je od
roku 2010; předtím mimo jiné pracovala 8 let v Nemocnici ve Frýdku-Místku na oddělení ARO.
Těší mě každodenní práce s pacienty, každé, i sebemenší zlepšení jejich zdravotního
stavu, práce v dobrém kolektivu a v překrásném prostředí.
MUDr. Marie ŠPAČKOVÁ, LD Polárka
Atestace: I. interní kmen, II. RFM (Rehabilitace a fyzikální medicína). V BRC pracovala v letech
2004-2006, nyní od roku 2011; předtím mimo jiné pracovala 3 roky na interním oddělení
nemocnice Nový Jičín a absolvovala stáž na kardiologii KC Třinec Podlesí.
Těší mě práce s lidmi, s personálem i s pacienty. Prošla jsem všechna oddělení BRC a
jejich kolektivy, všude se mi pracovalo a pracuje dobře. Nejvíc mě vždy potěší zlepšení
zdravotního stavu pacientů v průběhu jejich rehabilitačního pobytu v BRC. Také jsem
byla ráda za možnost složit atestaci v rozumné době po promoci.
MUDr. Miroslav ZAJONC, LD Dr. Storcha, oddělení R2
Atestace: I. interna, II. interna. V BRC je od jeho vzniku v roce 2000, předtím pracoval od roku
1988 v bývalé Nemocnici v Čeladné, nyní souběžně pracuje i jako lékař záchranné služby.
Za prvé jsem moc rád, že máme i nadále práci. Po změnách v úhradách pojišťoven to
vloni vypadalo s dalším fungováním našeho rehabilitačního centra dost nejistě. Jsem
rád, že jsme se těmto změnám dokázali přizpůsobit. A s tím souvisí také moje druhá
radost. Tu mám z toho, že se k nám teď ve velkém počtu dostávají (na rozdíl od minulých
let) hodně nemocní pacienti, jimž můžeme rehabilitační léčbou také výrazně pomoci. Tím
nechci nijak snižovat naše doplňkové služby lázeňského charakteru, ale myslím si, že
naše největší síla spočívá v rehabilitaci. Pomáhat vážně nemocným pacientům mě moc
těší a naplňuje.
MUDr. Zdeněk Soška
Atestace: I. interna, II. interna. V BRC je od jeho vzniku v roce 2000, předtím pracoval od roku
1976 v bývalé Nemocnici v Čeladné. Náš služebně nejstarší lékař momentálně vypomáhá v době
dovolených a slouží noční služby.
Mám radost, že vše běží dál a že Čeladnou „nezrušili“ kvůli změnám ve zdravotních
pojišťovnách. Je to rozhodně ve prospěch pacientů, jsem rád, že jsou na prvním místě.
Také mě těší, že se vše opravuje, se stavem před několika lety se to vůbec nedá srovnat.
5
STAVITELÉ CHRÁMŮ
aneb 111 let od lázní Skalka k Beskydskému rehabilitačnímu centru 1902 - 2013 (1)
Když vejdete do chrámu Panny Marie Královny v ostravské
městské části Mariánské Hory, nemůžete si nevšimnout krásného
obrazu od Luďka Marolda na bočním oltáři. Obraz „Archanděl
Michael zápasí s ďáblem“ zakoupil v roce 1908 z pozůstalosti
slavného českého malíře za 3000 korun MUDr. Jan May, tehdejší
starosta Mariánských Hor, a věnoval ho tomuto kostelu. Mohli
bychom také napsat svému kostelu. MUDr. May od roku 1905
pracoval také jako předseda „Spolku pro stavbu kostela Panny
Marie“ a když byl kostel dne 18. října 1908 slavnostně vysvěcen,
splnil Jan May jedno ze svých poslání. Nebyl to však první a jediný
chrám, který tento pozoruhodný muž postavil. Ještě jedno místo je
spojeno s kultem Panny Marie.
V místě dnešního parku s komplexem budov Beskydského
rehabilitačního centra v Čeladné stávala v polovině 19. století
původně zemědělská usedlost Lhotskovice. V roce 1889 ji koupili
manželé Klaudie a Ferdinand Brázdovi. Podle pověsti se na stráni
nad statkem objevil léčivý pramen, nad nímž se Ferdinandu
Brázdovi zjevila Panna Marie. Tomu uvěřil i stavitel Emil Christoph, který byl u Brázdů letním
hostem. Ten nechal v roce 1891 na místě postavit kapli, která byla
zasvěcena Blahoslavené Panně Marii. Kaple tak je vlastně původní
nestarší budovou lázní (vlevo na kresbě Radky Kaděrové
z Čeladné). V roce 1896 Klaudie, vdova po Ferdinandu Brázdovi,
prodala usedlost Vincenci a Anně Dočkalovým z Ostravy. V roce
1899 nechal Vincenc Dočkal postavit u silnice jednopatrový hotel,
který nazval Skalka (dnes léčebný dům Kněhyně), a budovu
dnešních Lázní - Koupelnu, ve snaze navázat na pověst o
zázračném prameni provozováním malých lázní. (Hotel Skalka
a „Koupelna“ jsou na dobových fotografiích na str. 1.)
V roce 1902 koupil tyto budovy a okolní pozemky MUDr. Jan May a
začal s výstavbou svého „dalšího chrámu“.
V následujících letech postupně vybudoval na rozhraní Kunčic
pod Ondřejníkem a Čeladné rozsáhlé lázeňské sanatorium pro
ostravské horníky. Budova restaurace byla zdvižena o patro a
hospodářská část byla přebudována na jídelnu (foto dole, dnešní restaurace U Sestřiček a
léčebný dům Dr. Maye). V letech 1907 1908 byla postavena jednopatrová budova
Ondřejka,
která
sloužila
k ubytování
lázeňských hostů. Pokračovaly parkové
úpravy, rybníček byl přeměněn na jezírko a u
pramene poblíž kaple bylo postaveno letní
odpočívadlo. (Více v knize Lázně Skalka.)
Dvě velice rozličné stavby, kostel a lázeňské
sanatorium, by se v přeneseném slova smyslu
vešly pod pojem chrám. MUDr. Jan May,
který z těchto míst odešel v roce 1910, zde tedy
dva zanechal. A ve svém dalším životě budoval
chrámy další, o tom například v knize Lékař
lidumil. Jenže, co se dělo dál?
6
Roku 1909 bylo sanatorium prodáno
Báňskému společenstvu ostravsko-karvinských
báňských podniků. Ředitelem se stal plicní lékař
MUDr. Berthold Storch, který ho vedl až do roku
1939, kdy byl vzhledem ke svému židovskému
původu odvolán. V době války sloužily lázně jako
lazaret a poté se vrátily ke svému původnímu
účelu. Po válce zde byla snaha obnovit
sanatorium, v letech 1948 - 1949 byl z
prostředků UNNRA postaven nový léčebný dům
(dnes léčebný dům Dr. Storcha, foto
vlevo). Ústav se tehdy nazýval Hornický
léčebný ústav Zdeňka Nejedlého. Roku 1952 se
stal majitelem lázní Československý stát a
vznikla zde pobočka z Okresní nemocnice ve Frýdku-Místku, která v rukou státu zůstala až do roku
1993. Fungovala zde například známá porodnice, velmi oblíbená díky svému umístění v parku a
rodinnému prostředí. V 70. letech byla v rámci Akce Z postavena budova dnešní tělocvičny a
posilovny Beta. V roce 1995 byla nemocnice a její areál navrácena do vlastnictví obce Čeladná,
která je pronajala společnosti AGEL. V období do roku 2000 docházelo postupně k rušení stávající
porodnice, interny, dětského oddělení a
gynekologie a veškerá činnost se soustředila na
poskytování lůžkové rehabilitační péče.
A tak se stalo, že téměř přesně po stu letech od
příchodu prvního stavitele chrámů, MUDr. Jana
Maye, dostávají jeho původní představy podoby
zcela nečekané. Přišli totiž další stavitelé. V
roce 2000 byla založena společnost Beskydské
rehabilitační centrum (BRC) jako odborný
léčebný ústav, zaměřený na léčbu pacientů s
nemocemi pohybového, oběhového a nervového
ústrojí. V roce 2004 byla zakoupena další budova
nedaleko hlavního areálu (bývalé rekreační
zařízení Max-Mara, dnešní Polárka). Jako první v ČR se zde začalo léčit chladem, tzv. kryoterapií, při
teplotách až minus 120 stupňů. Přímo v Polárce vznikl také název pro tuto terapii - Polarium, který
se natolik vžil, že dnes se užívá obecně. Dominantou původního areálu se v roce 2007 stal nový
Apartmánový dům Lara s wellness centrem, jehož bazén, pára, sauna a solná jeskyně slouží
pacientům BRC i veřejnosti (foto vpravo). K ubytování hostů jsou zde k dispozici moderní
apartmány, v přízemí byla otevřena kavárna s nádherným panoramatickým výhledem na nejvyšší
hory Beskyd. Od roku 2011 se ve speciálně stavebně upravených prostorech vily Mátma poskytuje
stále žádanější Terapie tmou, jejímž propagátorem a odborným garantem je PhDr. Andrew Alois
Urbiš. V témže roce byl od společnosti Prosper Trading získán do pronájmu penzion v Prostřední
Čeladné a přizpůsoben potřebám pacientů jako další léčebný dům Golf.
Chrám Panny Marie Královny V Mariánských Horách je stále
dominantou místa. Je třetím největším kostelem v Moravskoslezském
kraji. Vejde se do něj přes 3000 návštěvníků.
Původní Lázně Skalka, dnešní Rehabilitační centrum v Čeladné, jsou v
některých službách jedinečné a unikátní. V kapli Blahoslavené Panny
Marie jsou stále slouženy mše. A zázračný pramen, který MUDr. May
nazval „Ferdinandův“, vytéká stále na stráni u bývalého statku.
Rehabilitaci zde ročně využívá asi 3 000 klientů.
Vzdálenost mezi těmito dvěma místy je pouhých 30 kilometrů. (le)
Foto vlevo: Do Polaria si chodí před odjezdem do Himalájí pravidelně zvyšovat
kondici horolezci. Uprostřed Libor Uher, který v roce 2007 zdolal osmitisícovku K2.
Příště: Berthold Storch - další z generace lékařů lidumilů
7
Alžběta Jurečková: V Brušperku
se budu muset projít po náměstí
Manžel mi říkal, že radši nechodí ven. Stále se ho někdo ptá, jak že to se
mnou je, jestli žiji, jestli chodím, jestli je to se mnou takové či onaké. A
protože je mi dnes již nádherně a chodím jako mladice, budu se muset
hned po návratu několikrát projít po brušperském náměstí. Aby lidé
viděli, jaké zázraky se konají v rehabilitačním centru v Čeladné.
I tohle mi jednoho deštivého
březnového
dopoledne
s úsměvem ve tváři sdělila paní
Alžběta Jurečková. A úplně
předem musím říci, že kdybych
mohl mít nějaké „přání snů“,
chtěl bych se dožít osmdesátky a
přitom vypadat a cítit se tak
skvěle a úžasně, jako tato dáma.
z Brušperka,
s nímž
žije
v manželství od svatby v roce
1956 dodnes. A pochopitelně
v Brušperku. Jediná dcera je
obdařila čtyřmi vnoučaty a dnes
patří do rodiny dokonce sedm
pravnoučat. Sedmiletý pravnuk
David Bureš, budoucí fotbalista,
prababičce nakreslil obrázky,
které doprovázejí tento článek.
Doma chovají tři hady, tak se
jeden z nich musel na kresbě
objevit. Všichni další členové
rodiny bydlí v Ostravě, pouze jedna z vnuček ve
stejném městě s babičkou. V Brušperku, jehož
náměstí bude muset paní Jurečková několikrát
přejít. Brušperk má necelé čtyři tisíce obyvatel,
takže se téměř všichni znají. Když se po městě
rozkřiklo, že paní Alžběta je po mozkové
mrtvici, všichni se pochopitelně zajímali o
zdraví ženy, která ve městě žije více než půl
století.
Takže nyní zpět do onoho deštivého 21. března
2013. Sedím v pohodlném křesle pokoje číslo
209, Léčebného domu Golf v Čeladné. Ten je
součástí komplexu Beskydského rehabilitačního
centra v Čeladné. Sem také po
třech týdnech paní Jurečkovou
přivezli. Ta sedí naproti, směje se,
vypráví, pohybuje se naprosto
suverénně, jak jsem již napsal,
vypadá neuvěřitelně mladě a
zdravě.
Ovšem 27. ledna 2013 v půl
jedenácté večer bych takové
přání zřejmě nevyslovil. Paní
Jurečkové v důsledku náhlé
mozkové příhody ochrnula pravá strana těla.
Stačila ještě zburcovat manžela, nadiktovat mu
číslo záchranky a ráno se probudila v ostravské
Městské nemocnici na Fifejdách. Odtud ji po
týdnu přeložili do nemocnice ve Frýdku-Místku,
aniž by se její stav zlepšil. Byla odkázána na
vozík a pravá ruka byla stále bezmocná.
„Už jsem si myslela, že mi to tak zůstane do
konce života. Zažila jsem ledacos, ani to by mě
nepoložilo, pouze to bylo dost nepohodlné. Já
byla zvyklá žít jinak, především naplno“, řekla
mi.
A tak se musíme vrátit do 3.
listopadu 1933. To se paní Alžběta
narodila v Zábřehu, a když jí bylo
necelých dvanáct let, přestěhoval
její tatínek celou početnou rodinu
do pohraničí. Jejím domovem se
stalo Jestřábí u Fulneka. Od útlého
mládí pracovala na poli, orala,
sklízela a sdílela radost rodičů
z přidělené půdy, která je měla
živit. Jenže vše se vyvíjelo jinak.
Před nucenou kolektivizací utekli
všichni zpátky do města. Paní
Alžběta
absolvovala
zvláštní
řidičský kurz a s touto kvalifikací nastoupila do
nově se formujícího profesionálního družstva
ostravských hasičů. A tato práce se stala jejím
osudem. Vydržela zde celých třicet šest let.
Mezitím do sboru přišel i švarný jinoch
„A také zdravá jsem. Dokonce si
myslím, že jsem zdravější než
před tou mrtvicí. Kdysi mě často
bolely nohy, svaly, dnes po těchto
bolestech ani památky. Sem mě
přivezli
z Frýdku-Místku
a
přeložili, jak se v hantýrce říká „z postele na
postel“. A pak se začaly dít zázraky. Má je na
svědomí nejen doktorka Kateřina Jurová, ale
především
dva
úžasní
zdravotníci.
Fyzioterapeutka Lea Švébišová a Jirka
8
Matýsek. Ti dva se mě ujali hned
první den a od té doby se cítím
naprosto šťastná a znovuzrozená.
Celkem dvacet šestkrát. Do týdne
jsem se mohla postavit, trochu
chodit a dokonce se najíst pomocí
pravé ruky. Vůbec jsem nevěřila,
že by se takový zázrak mohl stát. A
od té doby se cítím stále lépe a lépe.
Cítím se zde přešťastná.
Navíc jsem obklopena úžasnými
lidmi. Všichni jsou vstřícní,
přátelští a úžasní. Uklízečky,
recepční,
sestřičky,
lékaři,
terapeuti. Je tady vynikající jídlo,
dokonce i sem tam nějaká zábava,
nádherné bydlení, připadám si
spíše jako na rekreaci v nějakém
hotelu. Jirka Matýsek mi dělal
pomyšlení, chránil mě obětavě
před námahou a možnými pády. A
to prosím nejsme žádní příbuzní,
potkali jsme se zde poprvé. Jsou
zde úžasní lidé, jakoby se
domluvili, že právě zde se potkají ti
nejlepší, jinak si to neumím
vysvětlit.
Víte, podezírám je“, nakloní se ke
mně ta úžasná osmdesátiletá paní
se spikleneckým výrazem ve tváři,
„podezřívám je, že mi tu do žil
nalili nějakou novou optimistickou
krev. Jinak to není možné“.
Abych byl přesný. Paní Alžběta
oslaví své osmdesáté narozeniny
podle kalendáře až 3. listopadu tohoto roku. Ale
chystá velkou oslavu se svou velkou rodinou již
na září. „To je ještě teplo a hodně světla“,
dodává. „Ať všichni vidí, jaká je ta
jejich prabába, bába, maminka a
také manželka čiperka“. A tak si
(to již musím napsat v čase
minulém) v úterý 26. března
odvezl
třiaosmdesátiletý
pan
Jurečka
do
Brušperka
z Beskydského
rehabilitačního
centra úplně novou ženu. Jelikož
společně bydlí v ulici K Náměstí,
nebude to mít paní Alžběta na tu
promenádu nijak daleko.
„Posbírám
tady
všechny
propagační materiály“, říká mi
při loučení, „a budu je rozdávat
všude. A vyprávět o tom, jak se
zde o člověka neuvěřitelně
starají.“
Čtenáři
Fontány
si
možná
vzpomenou. Svého času jsem si
povídal s panem Carbolem, který
právě zde sestoupil s vozíku a
odhodil berle. Je zajímavé, že
tenkrát
bylo
také
deštivé
odpoledne,
bylo
to
rovněž
v léčebném domě Golf a pokoj
pana Carbola měl stejné číslo. 209.
Říkáte náhoda? Nevěřte na ni.
Tehdy jsem napsal článek a jeho
text jsem panu Carbolovi poslal
k autorizaci. Odpověděl mi, že
souhlasí a připsal: napsal jste to
dobře. Musel jsem se v duchu
usmát. Napsat něco dobře o
místech, v nichž se pracuje
dokonale, profesionálně a s láskou, to není
žádné umění. S paní Alžbětou jsem měl stejný
pocit, ve stejném pokoji. Petr Andrle
FOTOSOUTĚŽ 2013
„LÁZEŇSKÁ STOPA“
III. ročník soutěže amatérských fotografů
Soutěže se mohou zúčastnit pacienti a zaměstnanci BRC, klienti a hosté AD Lara a návštěvníci areálu. Téma je
volné, pro každé soutěžní období (I. pololetí do 5. 7. 2013, II. do 5. 1. 2014) je možno zaslat maximálně 10
snímků, vítáme i krásné či zajímavé záběry zaslané mimo soutěž. Podmínky účasti: všechny přihlašované
snímky musí pocházet z roku 2013, být z areálu Lázní Čeladná a z nejbližšího okolí - včetně LD Polárka a Golf,
procházkových lokalit; u nejasných míst je potřebný písemný popis. Autor fotografií odpovídá za souhlas
vyfotografovaných osob a povoluje další užití snímků pro potřeby BRC (např. jejich zveřejnění na webu, v
časopise, v reklamě apod.) Přihlášení fotografií na adrese [email protected], osobně ve správní vile Běla.
9
Letošní „Májový pochod“ na Skalku, nejvyšší vrchol Ondřejníku, můžeme již označit přívlastkem tradiční,
neboť se 1. května 2013 konal potřetí. Jeho organizátorem je Okrašlovací spolek Rozhledna se sídlem
v Čeladné, který také v této aktivitě každým rokem výrazně podporuje vedení našeho rehabilitačního centra
a firma Sectron z Ostravy, jejímž majitelem je člen spolku Petr Henek. Letos byla sem tam mlha, dokonce
drobně mžilo, ale na vrchol dorazily přes dvě stovky účastníků. Rádi jsme mezi sebou přivítali rodinu
Kalusů. Josef Kalus (1855-1934) byl nejen učitelem v Čeladné, ale také básníkem a spisovatelem rodného
kraje. Jeho vnuk Josef Kalus přišel s manželkou Marií, dcerou Martinou a s dalšími členy rodiny. A tak
došlo i k milým setkáním. Na prvním snímku je dnes jedenaosmdesátiletá Marie Kalusová se svou bývalou
žačkou, která se s paní učitelkou Kalusovou po letech potkala zrovna v prvním májovém dni na Skalce.
Kalusovy přivedl na toto setkání MUDr. Milan Bajgar, ředitel Rehabilitačního centra v Čeladné a předseda
Okrašlovacího spolku Rozhledna. Ten také poděkoval (viz druhý snímek) všem přítomným za podporu
aktivit spolku, mezi něž patří i záměr postavit na Skalce rozhlednu. Její další osud je spojen s budoucím
určením vlastnictví pozemku na vrcholu.
10
Většina účastníků Májového pochodu přišla pěšky,
někteří přijeli na kolech, jiní na koních. Všem
chutnaly opékané špekáčky, chléb z pekárny Papex a
pivo. Debatovalo se o všem možném. A na to, jak
vypadá náš kraj z výšky, se přišel podívat i malý
klokánek (viz poslední snímek). Doslova na zádech
ho nahoru vynesla jeho majitelka, v jejímž ruksaku
se cítil stejně bezpečně, jako v mámině kapse. O
maminku bohužel přišel. Náš reportér (TV Ondřejka)
byl u toho všeho s kamerou, takže na kanále číslo 1 i
na webu YouTube bude časem k vidění i reportáž.
V
VE
EN
NK
KU
UB
BÍÍL
LO
O,, U
UV
VN
NIIT
TŘ
ŘM
MIIL
LO
O
Letošní velikonoční svátky nás (ne)mile překvapily. Ještě
posledního března jsme se radovali, že už bude teplo a 1.
duben 2013 byl doslova hrozivý. Velká nadílka sněhu, jedna
paní mi v obchodě přála veselé Vánoce místo Velikonoce.
Rovněž začátek velikonočního svatého týdne, počínaje
květnou nedělí, překvapil tuhým mrazem a sněhovou
nadílkou. Přes to všechno tato nepohoda nemohla zabránit
krásnému duchovnímu prožívání Velikonoc v naší farnosti.
Tato letošní velikonoční doba byla rovněž umocněná
volbou nového papeže Františka ve Vatikánu. To bylo
rovněž radostné, v osobnosti nového papeže Františka
nacházíme velkého muže, který chce být papežem chudé církve, bez okázalosti a triumfálnosti. Jsme tomu
velmi rádi. Přejeme mu hodně síly, zdraví pro jeho pastýřskou službu. V BRC jsme Velikonoce prožili jako
každé jiné svátky, ale věřících do kostela moc nejelo. Vlastně jsme během zimy v neděli ráno do kostela
několikrát nejeli, bohoslužby během ledna až března byly jen dvakrát, kvůli virové epidemii a špatnému
počasí. Doufám, že opožděné jarní počasí probudí i zájem
věřících se účastnit duchovního života, už dvakrát jsme
bohoslužbu slavili v naší kapličce. Tu sloužil náš host P. J.
Eliáš, farář ze Staré Bělé, který se u nás léčí. Tímto bych mu
chtěl poděkovat za jeho duchovní službu. Samozřejmě, že
Velikonoce, největší a nejvýznamnější svátky v církevním
roce, jsme s našimi hosty v restauraci U Sestřiček prožili s
velikonoční výzdobou, o kterou se jako vždy postarali
zaměstnanci restaurace. 23. března v naší restauraci oslavil
narozeniny manžel naší pacientky. Pro tuto příležitost jsme
pro něj a jeho paní připravili slavnostní tabuli (foto vlevo) a
velmi nás potěšilo, že odcházeli spokojeni. Jaroslav Kozel
11
SYLVA ČESLAROVÁ
GALERIE LARA
16. května až 27. června 2013
denně od 9.00 do 21.00 hod.
VERNISÁŽ 16. května 2013 v 17.00 hod.
průvodní slovo a zpěv: Lenka Bachoříková, hudební doprovod: Krystina Migdalová
Z DOPISŮ VEDENÍ PODNIKU
Ráda bych poděkovala za záchranu ruky po těžkém zranění celému rehabilitačnímu centru, zejména MUDr.
Vladimíru Lokajíčkovi a paní Věrce Závadové. Hrozila mi amputace pravé ruky, ale díky péči a rehabilitaci se
podařilo ruku zachránit.
Lenka Drlíková, Kunčice pod Ondřejníkem
Tito zaměstnanci a kolegové slaví svá životní výročí v květnu:
Hana Adamcová - příjmová kancelář
Gabriela Balcarová - R4
Zdeňka Blažková - kuchyně
Marie Carbolová - lázně
Zdeňka Folvarčná - R8
Markéta Havlová - telefonní ústředna
Věra Košařová - R2
Zdenka Kovaříková - R5
Andrea Krupová - R8
Iva Máchová - kuchyně
Martin Pašík - údržba
Vladimíra Plucnarová - správa
Olga Suchomelová - R7
Markéta Šrámková - lázně
Jan Štefek - údržba
Monika Štefková - R8
Vlasta Teperová - R7
Anna Vávrová - restaurace
Miroslav Zajac - údržba
Eva Zajoncová - R7
Josef Závadský - R9
Jitka Zbranková - lázně
Marie Zemanová - lázně
v červnu:
Anna Hirmanová - R3
Jaroslava Janošcová - R2
Jaroslava Kadlčková - R9
Martin Karásek - restaurace
Helena Langrová - restaurace
Jana Marková - R7
Alena Milatová - R3
Pavel Polášek - údržba
Růžena Rožnovská - R4
Danuše Strnadlová - tel. ústředna
Mgr. Michaela Šebelová - lázně
Bc. Darina Tomicová - lázně
Vladimír Vaněk - kuchyně
Irena Vernerová - R9
Čeladenská FONTÁNA.
Nepravidelný zpravodaj Beskydského rehabilitačního centra v Čeladné. Redakce: Mgr. Andrea Adamová.
Redakční rada: Dobroslava Havránková, Alena Jančurová, Věra Machálková.
Adresa redakce: Beskydské rehabilitační centrum, s.r.o., 739 12 Čeladná 42.
Grafická úprava: A. Adamová. Tisk ME® a René Daubner - APRO Bruntál.
Distribuce dle rozdělovníku, v PDF ke stažení na adrese www.brc.cz. Zájemcům zašleme každé vydání na e-mail.
Toto číslo vyšlo v květnu 2013 v nákladu 600 výtisků.
12
Download

ZDE - Lara Wellness