Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Okresní sdružení hasičů Brno-venkov
Zubatého 1, 614 00 Brno
Zápis
Ze shromáždění představitelů sborů, které se konalo dne 15. 11. 2013 v zasedací místnosti na KŘ HZS od
16.00 hod.
Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: Plk. Ing. Václav Špéra – HZS Jmk
- Ing. Tomáš Reitmeier – ředitel HVP – pobočka Brno
- Roubal Jaroslav – fa. Perspekta s.r.o.
Aktiv ZH: Tesař Jiří,
Za OKRR: Mazzolini Jindřich, Čandrla Jaromír,
1) Zahájení, přivítání hostů, volba mandátové a návrhové komise
Starosta OSH Brno – venkov Josef Gargula přivítal zástupce sborů, starosty okrsků a hosty. Řízení
shromáždění předal náměstkyni starosty OSH sestře Janě Štelclové.
Sestra Jana Štelclová převzala řízení dnešního shromáždění a seznámila přítomné s tímto programem
jednání
1) Zahájení, přivítání hostů, volba mandátové a návrhové komise
2) Informace o činnosti VV OSH Brno - venkov
3) Informace z jednání vyšších orgánů SH ČMS
4) Informace o odvodech členských příspěvků
5) Zpráva o hospodaření
6) Zprávy vedoucích odborných rad
7) Zpráva o činnosti Aktivu ZH
8) Zpráva OKRR
9) Vystoupení hostů
10) Diskuse
11) Usnesení
12) Závěr
Nechala hlasovat o tom, aby se shromáždění řídilo tímto programem. Nebyly žádné návrhy na doplnění.
Program byl jednohlasně schválen.
Zapisovatelem byl navržen br. Mazzolini Jindřich.
Ověřovateli zápisu byli navrženi br. Žalud Zdeněk a br. Pospíšil Roman
Do mandátové a návrhové komise byli navrženi br. Malášek Libor – předseda, Petlach Petr, Koláček Vladimír
– členi.
Všechny tyto návrhy byly jednohlasně přijaty.
Na dnešním shromáždění je přítomno 52 zástupců z celkového počtu 73. Shromáždění představitelů je
usnášení schopné.
2) Informace o činnosti VV OSH Brno – venkov
- Informaci o činnosti VV OSH přednesl starosta OSH br. Josef Gargula.
Hlavními úkoly po tomto jednání v závěru loňského roku a na začátku letošního roku byla bezpochyby
přípravy konání výročních valných hromad SDH a okrsků a návazné hodnocení celého roku 2013. Toto
hodnocení ukázalo, že jako stále nejpočetnější společenská organizace v našem okrese, jsme připraveni
prakticky neustále spolu s našimi kolegy hasiči, kteří jsou za svou činnost placeni, pomáhat našim
spoluobčanům v záchraně životů, zdraví a majetku. Na plnění tohoto poslání se podílí ať přímo nebo
nepřímo většina členů našeho okresního sdružení. A letošní povodně to znovu ukázaly. Velké poděkováni
patří všem členům, kteří se těchto akcí účastnili přímo anebo shromáždili materiální pomoc postiženým
oblastem, nebo spřízněným obcím a tuto pomoc jim mnohdy na svoje nebo obecní náklady přivezli. Za tuto
činnost, která není žádným způsobem oceněna žádnými orgány natož, aby byla jakkoli finančně
kompenzována z tohoto místa vám můžu pouze poděkovat a věřit, že se mi podaří na jednání vyšších orgánů
prosadit pro dobrovolné hasiče lepší podporu než dosud. Stále je kladen důraz na nezastupitelnou roli
dobrovolných hasičů. Proto se také zvyšují nároky na odbornou přípravu členů JPO v kurzech velitelů,
strojníků, nositelů dýchací techniky, obsluhy motorových pil, a základů zdravotnických zralostí. Proto se naši
členové zásahových jednotek pravidelně školí v zařízeních HZS a kurzech, které pořádají naše školící zařízení
v Jánských Koupelích, Přibyslavi a Bílých Poličanech. Tato naše školská zařízení mají své emailové stránky,
kde je možné se nejen informovat, ale přihlásit se na daný kurz. Někteří naši členové se také účastní
vzdělávání dobrovolného hasiče, které pořádá SH ČMS ve svých vydávacích centrech pod patronací VŠB
Ostrava, katedrou FBI. Toto studium by mělo dát účastníkům odborné znalosti z oblasti požární ochrany,
represe, prevence, ochrany obyvatelstva, základní znalosti legislativy týkající se PO, znalosti vnitro
organizačních předpisů SH ČMS, základní malosti ekonomiky, zásady práce s mládeží, znalosti historii
dobrovolných hasičů a také funkcionářské dovednosti. Po absolvování tohoto vzdělávání, které bývá
zakončené předáním diplomu rektorem VSB v aule univerzity. Takto vzdělaný funkcionář by měl co nejlépe
zvládat úkoly, které na něho budou kladeny. A proto v příštích volbách takto vzdělané funkcionáře
pověřujme těmi nejvyššími funkcemi. Jim přeji, ať se jim ve studiu daří a nám
ostatním ať máme dobré a vzdělané funkcionáře, kteří naše okresní sdružení budou zdárně a fundovaně
reprezentovat.
Členové výkonného výboru se za toto období sešli celkem 10 x. Účast na jednáních nebývala 100%.
Výkonný výbor pracoval v tomto složení:
Starosta OSH – Josef Gargula
Náměstci starosty – Jiří Bajer, Jaroslav Šmerda, Jana Štelclová
Členové VV OSH – Petr Pejřil, Libor Malášek, Zdeněk Moural, Zbyněk Machanec, Renata Zbořilová,
Jan Montag, Jiří Tesař, Lucie Komosná, Josef Buchálek, Jaroslav Kožnárek, Jiří Vašíček.
Jiří Vašíček se jednání VV OSH nezúčastňuje.
Každého čtvrt roku se jednání zúčastňují starostové okrsků. Členská základna okresu Brno - venkov:
Členů celkem 3963 v 73 sborech
Z toho muži – 2606 členů
Z toho ženy - 645 členů
od 0 – 6 let - 45 členů
od 6 – 18 let - 667 členů
Z těchto čísel vidíte úbytek členské základny v našem okrese a je třeba se nad tím zamyslet ve SDH.
Potěšitelný je nárůst MH. Což kvitujeme s povděkem. Jednání výkonného výboru se pravidelně zúčastňuje
předseda OKKR Jindřich Mazzolini a inspektorka Hana Zapulová. Kromě stálých bodů jednání výkonného
výboru, jako je informace z jednání vyšších orgánů SH ČMS, došlá pošta, organizační a osobní záležitosti,
projednání návrhů na vyznamenání atd., členové výkonného výboru projednávají body stanovené plánem
práce na dané období organizační zabezpečení soutěží MH a dospělých, účast členů VV na různých akcích
v okrese, které pořádáte. Nedílnou součástí práce VV OSH je zpracováváni a připomínkování dokumentů
přijatých shromážděním delegátů SDH a SS OSH. V letošním roce téměř uplynulém náš okres pořádal
soutěžní akce v rámci okresu. Krajské soutěže pořádali dorostu OSH Brno-venkov, MH OSH Vyškov a dospělí
OSH Blansko. V roce 2014 budou pořádat krajské soutěže Plamen OSH Znojmo PO očima dětí OSH Vyškov,
Dorost OSH Hodonín, Dospělí OSH Břeclav
Činnost OR
Odborné rady jsou poradním orgánem výkonného výboru, a proto je důležité, aby v těchto radách byli
hlavně ti, kterým není lhostejná činnost OSH a vyšších orgánů. Jsem spokojen s prací OR mládeže a OR
prevence, činnost ORV je třeba zlepšit, hlavně tím, že se do činnosti rad zapojí všichni její členové
a nenechají práci jen na vedoucím rady. Nadále se nám nedaří aktivizovat větší zapojení vyškolených
rozhodčích, aby na soutěžích nebyli pořád jen ti samí a museli zvládat několik disciplín naráz. Nejde spoléhat
jen na členy výkonného výboru OSH a členy odborných rad a členů pořádající organizací tito mají hodně
práce se zajištěním občerstvení a technickou přípravou stadionu, proto se obracím na okrsky, aby se
zúčastnili přípravy a pomohli s organizaci okresních popřípadě krajských soutěží v rajonu jejich okrsku. Co se
týče vyškolených rozhodčích, máme dostatek jak pro MH tak pro soutěže dospělých, jen je potřeba dostatek
dobré vůle a ochoty pomoct když je to nutné. Připomenout termíny výročních valných hromad SDH do 31.
1. 2014 okrsků do 28. 2. 2014, včasné zasláni celoročního hlášení neprodleně po skončení valné hromady,
abychom mohli včas zapracovat do celookresního hlášení, je to vizitka vaší
celoroční práce tak vás žádám o přesné informace, pro toho kdo opravdu celý rok něco dělá tak tuto činnost
má jistě zaznamenanou a není pro něho problém vyplnit pár kolonek na tomto výkazu. Tento výkaz již
neobdržíte v tiskové podobě, ale máte ho v evidenci členské základny a nemusíte ho složitě
vyplňovat protože kdo vede řádně členskou evidenci tak se mu většina čísel načte z této evidence a po
řádném vyplnění stačí jen stisknout kolonku odeslat. A ještě připomínám termín odvodu členských
příspěvků nejpozději do konce ledna 2014.
Morální ocenění za letošní rok: celkem bylo uděleno
ČU SH ČMS - 1x
ČU KSH - 8x
ČU OSH - 45x
ZPP - 40x
ZZ - 17x
Sv. Florián - 1x
ZMZ - 1x
ZZ výchovu - 1x
Titul ZH - 4x
VM 10 - 27x
VM 20 - 16x
VM 30 - 29x
VM 40 - 17x
VM 50 - 8x
VM 60 - 4x
Toto je ve stručnosti zpráva o činnosti našeho okresu za uplynulé období.
3) Informace z jednání vyšších orgánů SH ČMS
- Informace ke statutu vyznamenání.
- Informace k novému občanskému zákonu.
- Novela živnostenského zákona – koncesní listina na prodej alkoholických nápojů. Vydává ji Živnostenský
úřad zdarma.
4) Informace o odvodech členských příspěvků
Členské příspěvky jsou k dnešnímu dni zaplaceny v plné výši a odvedeny.
5) Zpráva o hospodaření
- Inspektor OSH Hana Zapulová přednesla zprávu o hospodaření a podala podrobné informace.
6) Zprávy vedoucích odborných rad
Odborná rada prevence: vedoucí br. Jaroslav Šmerda
Okresní odborná rada prevence pracuje v tomto složení:
Vedoucí Rady prevence: Jaroslav Šmerda - SDH Viničné Šumice Členové: Dobšík Jakub - SDH Zbýšov, Hrbáček
David - SDH Dolní Kounice, Kožnárek Jaroslav - SDH Kanice, Lengál Josef - SDH Blažovice, Mazzolini Jindřich SDH Zbýšov, Oulehla Libor - SDH Nové Bránice, Řepová Šárka - SDH Svatoslav a Synčák Vlastimil - SDH
Čučice.
Rada prevence se sešla do dnešního dne za uplynulý rok 2013 na třech zasedáních. Činnost jsme zahájili
v únoru, kdy byly vyhodnocovány zaslané návratky dotazníků ohledně činnosti na úseku prevence, kde
mimo jiné byly vzneseny dotazy na to, zda jsou preventáři při sborech, jakou vidí další činnost na tomto
úseku, kterou bychom se měli zabývat, zda mají potřebné podklady pro práci, co pořádají za osvětové akce
pro veřejnost a podobně. Tyto byly rozeslány na sbory elektronickou poštou. Bohužel se sešly jen návratky
od okrsku Pozořice a Jiříkovice. Chtěl bych požádat zástupce sborů, aby více apelovali na jejich zástupce
v Radě prevence při plnění úkolů, které jim jsou dány. Dále bych je chtěl požádat, zda by nemohli při
sborech pro preventáře odebírat Hasičské noviny, nebo alespoň přesunout jeden výtisk jim k dispozici,
protože je tam spousta materiálu, z kterého mohou čerpat. Pokud budou při Výročních valných hromadách
jak sborů, tak i okrsků učiněny nějaké změny v zastoupení v Radě prevence, prosím o sdělení v návratkách
z Výročních valných hromad. Naše činnost pokračovala přípravou na PO očima dětí. Bylo nutné přenést
informovanost na obce a SDH, protože ne vždy všechny školy o této pro ně zajímavé soutěže pro děti vědí,
informovanost si vzali na starost členové RP, při svých okrscích a případně i hasebních obvodech. Následně
zástupci Rady prevence na svém jednání, které bylo hlavně na toto téma zaměřeno, provedli vyhodnocení
všech včas dodaných prací, které byly v každé z kategorií vyhodnoceny od prvního do třetího místa
a vyhodnocené vybrané práce, jak z oblasti literární, tak výtvarné, kterých bylo opravdu hodně, byly po
okresním vyhodnocení následně dále zaslané ke krajskému vyhodnocení. Výsledky prací jsou přílohou této
zprávy. Připravovali jsme dále nakoupení cen pro vyhodnocené účastníky této soutěže, za jejich oceněné
práce a dále také organizování předání těchto cen jak účastníkům této soutěže, tak i předání uznání na
zúčastněné š koly a SDH. Podíleli jsme se také na přípravě a konání podzimního kola hry Plamen, které se
letos uskutečnilo v Hostěnicích a bylo velice dobře hodnoceno. Na dalším zasedání jsme se věnovali přípravě
plánu práce na příští rok. Máme předjednané školení pro preventáře, které bychom chtěli uskutečnit
začátkem příštího roku a zástupci v Radě prevence mají za úkol při poradách okrsků, zástupce sborů o tom
informovat a zjistit zájem o účast na tomto školení. Doufáme, že získáme také další zpětné odezvy od
zástupců sborů, kteří budou znovu obesláni dotazníkem, jak dále ne tomto úseku pracovat a jaké by měli
podněty a návrhy. Členové rady prevence mají za úkol se také věnovat v oblasti své působnosti činnosti
spojené s informováním jak občanů, tak i mládeže ve školách o požární ochraně ať již formou vývěsek, tak
relacemi do rozhlasu, kabelových televizí a podobně, o různých preventivních činnostech, které mají vazbu
například k jarnímu úklidu porostů, pálení klestí, prázdninám, letním pracím, topnému období
a v neposlední řadě i k silvestrovským oslavám. ChtěI bych na závěr poděkovat všem členům rady prevence
za jejich podněty, příspěvky a činnost v Radě prevence, které se ve svém volném čase bez nároku na
odměnu, skoro všichni opravdu zodpovědně věnují.
Odborná rada mládeže: vedoucí br. Petr Pejřil
- Zpráva o činnosti OORM je uložena k nahlédnutí v kanceláři OSH
Odborná rada velitelů: vedoucí br. Bajer Jiří
Činnost ORV byla rozdělena do 4 bodů
1) získání odborností
V sobotu 2. 3. 2013 jsme ve Tvarožné uskutečnili zkoušky odbornosti strojník a hasič. Po absolvování
testových otázek následovala ústní zkouška před komisí ve složení - J. Gargula, J. Bajer, J. Šmerda.
Formou přípravy pro uchazeče je odborná příprava v jednotce sboru dobrovolných hasičů a samostudium.
Zkoušky probíhají dle Metodického pokynu, který je na internetových stránkách - DH.
Odbornost velitel se vydává na základě platného osvědčení o absolvování kurzu u HZS nebo UHŠ. Příslušníci
HZS, absolventi střední školy PO a absolventi VŠB mohou požádat o udělení odznaku bez zkoušek, ale
vzdělání musí doložit. V letošním roce Ústřední rada velitelů schválila, že odbornost strojník se bude vydávat
stejně jako odbornost velitel - na základě platného osvědčení o absolvování kurzu u HZS nebo UHŠ.
2) Školení rozhodčích
Ve středu 13. 3. 2013 se v zasedací místnosti na KŘ uskutečnilo školení rozhodčích PS.
3) Postupové soutěže
Bylo vydáno organizační zabezpečení postupových soutěží. I. kolo se koná podle hasebních obvodů a okresní
kolo se tradičně uskutečňuje v Přísnoticích. Úroveň l. kol je individuální s narůstajícím trendem vynechávat
jednotlivce což se již projevuje v následujícím okresním kole.
Vzhledem k období dešťů v jarních měsících a následnému podmáčení hřiště v Přísnoticích bylo okresní kolo
přeloženo z 26. 5. na 16. 6. 2013, kdy jsme se přidali ke krajskému kolu mládeže.
Celková výsledková tabulka: muži - l. Kuřim, 2. Moutnice, 3. Újezd u Brna
ženy - 1. Kuřim, 2. Hrušovany, 3. Přísnotice
Pro informaci z 5 hasebních obvodů má možnost postoupit vždy 3 kolektivy muži a2 kolektivy žen.
Nepomohlo tedy ani snížení počtu jednotlivců na 4, kteří se počítají do závěrečného součtu.
Na krajském kole v Blansku 3. 8. Obsadila Kuřim v ženách 2. místo za Ivanovicemi na Hané z okresu Vyškov
a muži také 2.misto za Mistřínem z okresu Hodonín.
Všem účastníkům postupových kol patří dík a SDH Kuřim poděkování za úspěšnou reprezentaci v krajském
kole.
4) Návrh na krajské ocenění
Posledním úkolem pro Radu velitelů bylo podat návrh na krajské ocenění pro 3 hasiče za dlouhodobé vzorné
plnění úkolů a budování rozvoje Integrovaného záchranného systému, které převzali 28. záři ve Vyškově za
přítomnosti prezidenta republiky. PV po konzultaci se starostou OSH navrhla - Ctibora Slámu z Říčan u Brna,
Ing. Vladimíra Kalivodu z Kanic a lng. Zdeňka Mahovského z Přísnotic.
Chci poděkovat všem jednotkám sboru dobrovolných hasičů, které aktivně pomáhaly při zdolávání následků
letošních záplav, ale i těm, které se přihlásily, ale jejich pomoc nebyla potřeba.
Pro informaci:
O termínu okresního kola v roce 2014 se jedná - v návrhu je termín 17. -18. května a místo se upřesňuje.
V roce 2014 se koná krajské kolo v Břeclavi a o termínu se jedná (zatím je v plánu termín jako letos - začátek
srpna).
Mistrovství české republiky dobrovolných a profesionálních hasičů bude v Českých Budějovicích 27. - 29. 6.
2014
Odborná rada hasičské historie – br. Moural Zdeněk
V roce 2013 se scházela šestičlenná odborná rada hasičské historie nejčastěji v Neslovicích. Proběhly čtyři
porady k aktuálním akcím. Podle plánu činností jsme připravili tyto akce: zájezd na Hasičské slavnosti
v Litoměřicích, účast na setkání historické hasičské techniky v Holešově, jízda historických hasičských
a military vozidel krajinou bitvy u Slavkova, setkání historické hasičské techniky na Oslavanských historických slavnostech, ukázky staré hasičské techniky na Jihomoravských krajských dožínkách a návštěva Zasloužilých hasičů Kraje Vysočina v hasičském muzeu v Oslavanech. Dále máme stanovený dlouhodobý úkol zmapování a zdokumentování staré hasičské techniky na okrese Brno - venkov. Počátkem června se měly po
třech letech konat Hasičské slavnosti v Litoměřicích. Od FZS jsme měli zapůjčený autobus, pro malý počet
přihlášených jsme zájezd zrušili. Hasičské slavnosti byly kvůli povodním o rok odloženy. l3. července proběhlo na zámku v Holešově setkání a výstava hasičských veteránů. Několik členů odborné rady si na tuto výstavu udělalo výlet. SDH Sokolnice zorganizoval nultý ročník setkání hasičských a military vozidel v Nesvačilce
a okružní jízdu bojištěm bitvy u Slavkova ve dnech 16. až l8. srpna. Součástí jízdy byl společný oběd, který
uvařili hasiči v Sivicích v polní kuchyni. V sobotu 1. září probíhaly v Brně na Moravském náměstí a Náměstí
Svobody krajské dožínky. Návštěvníci si mohli prohlédnout historickou hasičskou techniku a několik ukázek
zásahů s těmito veterány.
Ve dnech 14. a15. září Město Oslavany pořádalo XV. Oslavanské historické slavnosti. Druhým rokem se
v sobotu konalo setkání historické hasičské techniky. Na tuto akci jsme sezvali zajímavou historickou techniku a připravili jsme ukázky zásahů s ručními i motorovými stříkačkami. Ranní déšť však některé sbory odradil a tak byla kolekce staré techniky neúplná. Je smutné, že někteří z pozvaných se ani neomluvili, že nepřijedou. Museli jsme improvizovat a nakonec, podle diváků, byla výstava i ukázky zajímavé. Také hosté
z družebního sboru z Německa se vyjádřiti pochvalně. V Hasičských novinách o této akci a o hasičském muzeu v Oslavanech vyšel krátký článek. V roce 2012 byli členové odborné rady pozváni na setkání Zasloužilých
hasičů Kraje Vysočina. Při této návštěvě jsme jim nabídli možnost při dalším setkaní zajistit prohlídku hasičského muzea v Oslavanech. 27. října přijel autobus se Zasloužilými hasiči a hosty na prohlídku. Podařilo se
zajistit i průvodce do Hornického, Energetického a vlastivědného muzea. Prohlídka byla pro některé starší
hasiče náročná, ale vši spokojení. Návštěvníci dostali malý dáreček na památku, který propaguje hasiče
i muzeum. Nepokročili jsme se získáváním a dokumentováním historické techniky, sborových praporů
a hasičských památek. Výzva pro SDH aby radě zprostředkovaly fotografie a popis staré techniky a sborových praporu se, nesetkala s žádným ohlasem. Také prosba o to, aby sbory nabídly vyřazované hasičské věci
muzeu, nebyla vyslyšena. Domnívám se, že je to částečně zaviněno tím, že jednotlivé SDH o této aktivitě
rady vůbec nevědí. Při hovorech se známými hasiči se dozvídám, že zájemci o spolupráci jsou, ale starostové sborů, kteří chodí na takováto shromáždění jako je dnešní, informace nepředávají dál, internetové stránky, na kterých zveřejňujeme plánované akce, nejsou dostupné všem, zvláště těm starším hasičům. Na zdo-
kumentování a katalogizaci hasičských památek jsou nutné finance. Okresní sdružení nám na letošek uvolnilo částku, která nestačí. Proto jsme využili nabídku JUDr. Osvalda, že je možno požádat o dotaci na takovéto účely Jihomoravský krajský úřad. Žádost o dotaci se nám podařilo přes potíže se zvládnutím nástrah
úřednického šimla podat, ale nebyla nám přidělena. Příští rok to zkusíme znovu. V příštím roce čeká Brno
náročná akce, uspořádání Mistrovství republiky mládeže. Organizátorům jsme nabídli možnost na této soutěži připomenout hasičskou historii dětem tím, že na stadionu instalujeme výstavu a zájemcům zajistíme
prohlídku muzea v Oslavanech. Zatím se tato nabídka nesetkala s kladným ohlasem.
Chtěl bych jménem Odborné rady hasičské historie - Klubu historické hasičské techniky poděkovat všem,
kteří s námi spolupracují a pomáhají nám. Doufáme, že v dalším období se podaří se lépe plnit to, co jsme si
stanovili, a pomoci tak uchovat hasičskou historii pro další pokolení dobrovolných hasičů.
7) Zpráva o činnosti Aktivu ZH
Br. Tesař Jiří informoval o činnosti aktivu ZH.
8) Zpráva OKRR
Zprávu o činnosti přednesl br. Čandrla Jaromír
Rada pracuje v 5 členném složení“: Mazzolini Jindřich – předseda OKRR, Čandrla Jaromír – místopředseda
OKRR, Láník Lukáš, Pospíšilová Helena a Švejdová Naděžda – členi OKRR.
Za období 16. 11. 2012 – 11. 11. 2013 se sešla celkem 3 krát. Rada provedla kontrolu členské základny,
činnost volených orgánů a odborných rad a vedení ekonomické agendy.
Evidence sborů dobrovolných hasičů v rámci okresního sdružení hasičů je vedena v elektronické podobě.
V současné době probíhá aktualizace těchto registračních listů a sbory musí mít originály registračních listů.
K těmto listům patří i seznam členů výboru s podpisovými vzory. Vázne komunikace mezi OSH a sbory
ohledně kontroly registračních listů. Dosud se neozvalo celkem 44 sborů.
Ze SH ČMS odešel sbor dobrovolných hasičů Omice, který přešel k Moravské hasičské jednotě. Sbor
dobrovolných hasičů Nosislav taktéž není členem SH ČMS.
Celoroční hlášení o činnosti SDH byly odevzdány v termínu a nevykazovaly závažné nedostatky.
Spojení na funkcionáře je na dobré úrovni. Komunikace pomocí elektronické pošty je také na dobré úrovni.
Všechny členské příspěvky byly zaplaceny.
V okrese Brno – venkov je celkem 73 sborů s celkovým počtem 3963 členů. Je ustanoveno 11 okrsků. Do
dnes nepracují okrsky Čebín a Kuřim. Ostatní okrsky pracují.
Výkonný výbor okresního sdružení pracuje v 15 členném složení. 1 člen výkonného výboru, který byl řádně
zvolen v roce 2010, se zasedání výkonného výboru nezúčastňuje. Jedná se o Jiřího Vašíčka z okrsku Kuřim.
Na písemnou výzvu z okresního sdružení se dosud nevyjádřil. Výkonný výbor se scházel pravidelně 1x za
měsíc, mimo měsíce července a srpna. Z každého zasedání výkonného výboru jsou prováděny zápisy, které
jsou zveřejňovány na webových stránkách okresního sdružení. Těchto zasedání výkonného výboru se
pravidelně zúčastňuje předseda okresní kontrolní revizní rady.
V letošním roce byl do funkce okresního kronikáře doporučen Bruno Němec – kronikář sboru dobrovolných
hasičů Dolní Kounice a kronikář města Dolní Kounice za odstupujícího Ing. Dragouna Josefa. Jmenovaný
s tímto návrhem souhlasil a bude zván na výkonný výbor za účasti starostů okrsků.
Výkonný výbor okresního sdružení v letošním roce projednal a nedoporučil návrh na udělení Záslužného
řádu českého hasičstva pro Vladimíra Berana z důvodu nesplnění podmínky dle Statutu čestných
vyznamenání a titulů SH ČMS.
Odborná rada mládeže má 14 členů. Na všechny členy jsou kontaktní údaje. Úkoly v oblasti okresního kola
hry Plamen a dorostu, školení vedoucích a rozhodčích mládeže jsou plněny. Evidence kolektivů, družstev
mladých hasičů a dorostu je vedena. Zápisy jsou prováděny z každého zasedání rady mládeže a zveřejněny
na webových stránkách okresního sdružení.
Úkoly v organizaci okresního kola v PS jsou plněny. Evidence rozhodčích v požárním sportu je vedena a
seznam rozhodčích je zveřejněn na webových stránkách okresního sdružení.
Okresní odborná rada prevence pracuje. Tato rada má 9 členů. Zápisy z rady jsou prováděny.
Odborná rada velitelů – nepracuje tak jak by měla a nejsou prováděny zápisy z jednání rady.
Odborná rada hasičské historie – klub historické hasičské techniky ustanovena v roce 2011 pracuje.
Zajišťovala již II. ročník výstavy a ukázky historické techniky v rámci Oslavanských historických slavností.
Okresní sdružení hasičů vede podvojné účetnictví, které je vedeno soustavně. Okresní kontrolní revizní rada
se zaměřovala na zaúčtování faktur, průběžným vedením finančního deníku, vedení prvotních dokladů, stav
pokladny a účtu s aktuálními údaji finančního deníku, formální úplnost účetních dokladů včetně podpisů.
Zápisy pokladních a bankovních dokladů jsou chronologicky uspořádané. Prvotní doklady jako jsou faktury,
paragony a bankovní výpisy jsou označeny v souladu s účetními záznamy. Daňové přiznání za uplynulé
období bylo podáno včas a je v pořádku.
Byl proveden soupis majetku okresního sdružení a opatřen evidenčními čísly.
Všechny záznamy v pokladní knize souhlasí s hotovostí.
9) Vystoupení hostů
Plk. Ing. Špéra
– informace k dotacím a rozdělení financí za povodně. Kurz obsluh motorových pil. Ochrana civilního
obyvatelstva. Vznik nové stanice.
- Ing. Tomáš Reitmeier – ředitel HVP – pobočka Brno
Hovořil o produktech HVP a možnostech pojištění. Hovořil o pojištění aut.
10) Diskuse
- Dotaz na rozesílání cen PO očima dětí, zda nemohou být udělovány dříve.
11) Usnesení
Br. Malášek Libor přednesl návrh na usnesení z dnešního shromáždění představitelů sborů. K tomuto návrhu
byla jedna připomínka (doplnění návrhu od br. Hermana). Sestra Štelclová Jana nechala hlasovat pro přijetí
tohoto usnesení. Usnesení bylo jednohlasně přijato a je závazné pro všechny.
12) Závěr
Starosta OSH br. Josef Gargula poděkoval všem přítomným za účast na dnešním shromáždění a popřál
mnoho úspěchů v novém roce.
Příloha: Usnesení
Zapsal
Mazzolini Jindřich v. r.
Ověřil
Žalud Zdeněk v. r.
Pospíšil Roman v. r.
SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA
Okresní sdružení hasičů Brno-venkov
Zubatého 1, 614 00 Brno
Usnesení
ze shromáždění představitelů sborů za účasti starostů okrsků, které se konalo dne 15. 11. 2013 v Brně, KŘ
HZS, Zubatého 1.
Shromáždění
I. Vyslechlo a bere na vědomí
a) doporučení konání VVH v termínu od 1. 11. 2013 do 15. 1. 2014
b) doporučení konání VVH okrsků v termínu od 15. 11. 2013 do 28. 2. 2014
c) zprávu starosty OSH o změnách Stanov, Stejnokrojového předpisu a Statutu vyznamenání SH ČMS
d) zprávy vedoucích odborných rad
e) zprávu o činnosti ZH
f) zprávu OKRR
g) zprávu o činnosti OSH Brno-venkov
h) informaci zástupce HVP Brno
i) informace zástupce HZS JmK
j) informace zástupce fy. Perspekta
II. schvaluje
a) zprávu o činnosti OSH od shromáždění představitelů sborů dne 11. 11. 2012
b) zprávu OKRR
III. Ukládá
a) starostům SDH a okrsků zabezpečit konání VVH v daném termínu
b) starostům okrsků – organizovat delegování funkcionářů okrsků na VVH sborů
c) starostům okrsků – zúčastňovat se na pozvání jednání VV OSH
d) starostům okrsků – účelně využít případnou dotaci OSH pro rozvoj činnosti okrsku
e) starostům SDH – odeslat hlášení o činnosti SDH za rok 2013 a registrační list kolektivu mladých hasičů na
dodaných formulářích pro rok 2014 do týdne uskutečnění VVH v termínu listopad až leden. Plánuje-li SDH
konat VVH po 24. lednu 2014, odešle hlášení následující pracovní den po konání VVH
f) starostům SDH – odvést členské příspěvky v termínu do 31. 1. 2014. Při placení členských příspěvků
porovnat evidenci členů vedenou sborem s evidencí OSH
g) starostům okrsků – svolat okrskový aktiv před shromážděním zástupců sborů a zkoordinovat plán akcí
sborů v okrsku, aby nedocházelo k překrývání termínů
h) starostům SDH nebo jejich zástupcům, kteří se nezúčastnili dnešního shromáždění nebo jsou přítomni, ale
neodevzdali návratku, aby ji doručili na OSH do 30. 11. 2013
i) starostům SDH – sdělovat změny členství v SDH sekretariátu písemně a kopie sdělení zakládat na SDH, aby
výbory měly trvale přehled o evidenci členů. Při vyřizování nových členských průkazů předložit
na sekretariátu OSH přihlášku a evidenční kartu potvrzenou SDH a fotografií nového člena. Toto platí
i u mladých hasičů a dorostu,
j) starostům SDH a okrsků – seznámit členy SDH se změnami Stanov, Stejnokrojového předpisu a Statutu
vyznamenání SH ČMS
k) starostům SDH a okrsků – podávat návrhy na udělení vyznamenání s předstihem (vyznamenání, která
uděluje OSH – 2 měsíce, vyznamenání, která uděluje KSH, SH ČMS – 3 měsíce)
l) zástupcům sborů – zúčastňovat se těchto shromáždění představitelů ve vycházkových stejnokrojích (pokud
je sbor vlastní)
m) starostovi OSH – aby připomínky a náměty z dnešního shromáždění, jejichž řešení není v pravomoci
VV OSH, předal k projednání VV KSH nebo při jednání starostů OSH
n) inspektoru OSH- zpracovat diskusní připomínky, které jsou v kompetenci OSH a zahrnout je do programu
jednání VV OSH
o) aktualizovat změny ve výboru SDH, kontaktní adresy i elektronické, telefonní kontakty
p) aktualizovat změny ve výboru okrsku, kontaktní adresy i elektronické, telefonní kontakty
r) VV OSH zabezpečit nesouběh postupových soutěží mládeže a dospělých
V Brně dne 15. listopadu 2013
Download

Zápis - OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ Brno