A K T U A L I T Y
O SLATINĚ
č. 9

září 2013
PŘEČTĚTE SI:
Slatinské kulturní léto 2013
str. 2
Úspěchy hasičů ze Slatiny
str. 3
Divadlo J.K. Tyla informuje
str. 8
Znáte slatinské ulice?
Obrana spotřebitelů PARČÍK VLNITÁ DOSTANE NOVOU TVÁŘ
V jednom z minulých čísel Aktualit o Slatině jsme se dozvěděli, že Parčík Vlnitá
se bude brzy revitalizovat. Proto jsme požádali místostarostu městské části
Brno-Slatina Mgr. Petra Semráda, aby nás s tímto projektem blíže seznámil.
Dobrý den, máte
pravdu, Parčík
Vlnitá se bude
v brzké době modernizovat. Záměr
radnice z loňského roku bude již
v nadcházejícím
období realizován. Rada městské
části na své srpnové schůzi vybrala zhotovitele, takže zahájení
výstavby tohoto projektu předpokládáme
v průběhu měsíce září 2013.
Na co konkrétně se mohou občané Slatiny
těšit?
Při tvorbě nového konceptu parčíku jsme
vycházeli z toho, že lokalita, kde se parčík
nachází, je důležitým pobytovým prostorem, hrací plochou pro děti a v neposlední řadě i frekventovaným a vyhledávaným
místem pro odpočinek. Celá oblast parčíku
bude rozdělena do tří hlavních částí - středové hrací plochy, dětského hřiště a venkovní
posilovny pro dospělé. Mohu-li být konkrétnější, tak střed parčíku zůstane nadále
největší travnatou plochou, na které budou
osazeny nové moderní branky určené zejména pro fotbal. Dětské hřiště bude zachováno ve východní části parčíku, nicméně
bude zcela nově uspořádáno. Určitě se děti
mohou těšit na velkou dvousedadlovou
houpačku, lanovou kruhovou průlezku, nerezovou skluzavku a malou lezeckou stěnu.
V této části se bude také nacházet nové
pískoviště pro nejmenší děti a betonový
stůl na ping-pong. V západní části parčíku
bude nově vybudována venkovní posilovna
nejen pro dospělé, ale i pro aktivní seniory, kteří holdují zdravému životnímu stylu.
Konkrétně se bude jednat o tři protahovací
stroje podporující rozvoj svalstva horních
a dolních končetin.
Plánuje se i výsadba nových stromů?
Ano, v projektu počítáme s výsadbou nových stromů, ale také i s habrovou linií. Dle
dendrologického průzkumu je doporučena
náhrada stávajících bříz a dožívajících stromů výsadbou oboustranné aleje okrasných
třešní, která bude ozdobou území v nejednom ročním období. Když jsme u té zeleně,
musím také podotknout, že dojde k regeneraci travnatých ploch po celém území parčí-
ku. Samozřejmostí je také osazení několika
lavic určených k odpočinku a nových odpadkových košů po celém prostoru parčíku.
Závěrem – jaký je plánovaný termín dokončení modernizace parčíku?
Celá regenerace či modernizace parčíku by
měla být provedena zhruba do tří měsíců.
Takže určitě v tomto kalendářním roce
str. 9
str. 11
bude celý parčík opraven, což jistě nejvíce
prakticky ocení ti nejmenší. I přesto, že
dopravní zatížení okolo parčíku je minimální, tak v souvislosti s touto revitalizací
bych rád občany Slatiny bydlící v této lokalitě a zejména mladé maminky s dětmi
ubezpečil, že budeme usilovat z preventivně-bezpečnostních důvodů o uzavření
části komunikace ulice Vlnitá přilehající
k domům na ulici Tilhonova. Závěrem
bych rád zmínil důležitou informaci, že
tento projekt je financován z prostředků
města Brna a spolufinancován z rozpočtu
naší městské části.
Děkuji za odpovědi na otázky.
Jiří Toman
Současná podoba parčíku na Vlnité ulici
Na nákresu jsou vyznačeny všechny úpravy parčíku na Vlnité
ZPRÁVY Z RADNICE
Rada městské části Brno-Slatina na
svých jednáních ve dnech 22.7. a 12.8.
2013
vzala na vědomí:
•návrh kupní smlouvy, zprávu o posouzení
a hodnocení nabídek a oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky z výběrového řízení na
nákup komunální techniky pro potřeby zřízené příspěvkové organizace TECHNICKÉ
SLUŽBY Brno-Slatina
•výsledky hospodaření VHČ za období I.-V.
2013 s náklady ve výši Kč 4,756.365,19 a výnosy ve výši Kč 15,111.265,52 Kč
•výsledky rozpočtového hospodaření MČ
Brno-Slatina za 1. - 7. r. 2013 s příjmy ve
výši Kč 39.386.039,35, výdaji ve výši Kč
24.860.808,62 a financováním ve výši Kč
-14.525.230,72
•výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za I. pololetí r. 2013
•závěry z kontrolní činnosti České školní
inspekce provedené v Mateřské škole Brno,
Jihomoravské náměstí 5, p.o.
rozhodla:
•o uzavření dohody o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na dodávku elektrické
energie a zemního plynu pro statutární
město Brno s využitím elektronické aukce na
období od 1.7. 2014 do 31.12. 2015 a ukládá
starostovi podepsat jménem statutárního
města Brna, městské části Brno-Slatina, dohodu
•o uzavření darovacích smluv č. VO/
DM/4042/2013, VO/DM/4043/2013, VO/
DM/4044/2013, VO/DM/4045/2013 a VO/
DM/4046/2013, jimiž se vybraným SVJ poskytuje projektová dokumentace a energetické audity a ukládá starostovi smlouvy
podepsat jménem statutárního města Brna,
městské části Brno-Slatina
•o uzavření smlouvy o sdružených službách
dodávky zemního plynu se společností
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., Na Poříčí
1046, 1047/24-23, 110 00 Praha, IČ 27386732
a ukládá starostovi jménem statutárního
města Brna, městské části Brno Slatina, podepsat smlouvu
•o uzavření smluv o sdružených službách
dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí se společností E.ON Energie, a.s., F.A.
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,
IČ 26078201 a ukládá starostovi jménem
statutárního města Brna, městské části Brno
Slatina, podepsat smlouvy
doporučuje:
•zastupitelstvu MČ vzít na vědomí výsledky
rozpočtového hospodaření MČ Brno-Slatina
za 1. pololetí roku 2013 s příjmy ve výši Kč
35.185.753,34, výdaji Kč 18.398.999,45 a financováním ve výši Kč – 16.786.753,89
•zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření
č. 12/2013, kterým MČ přijímá neinvestiční
dary na SKL, zapojuje do rozpočtu finanční prostředky předchozích let a upravuje
výdajovou část rozpočtu dle očekávané
skutečnosti. Rozpočtové opatření zvyšuje
příjmy rozpočtu na 63.605.765 Kč, výdaje
na 58.045.703 Kč a mění financování na 5.560.062 Kč.
Petr Semrád, místostarosta
SLATINSKÉ KULTURNÍ
LÉTO 2013 VE FOTOGRAFIÍCH
Z vystoupení folkové skupiny DNA
Folk a spirituály měla na programu skupina
Deja vu
VÍTÁNÍ DĚTÍ
Odbor sociální péče ÚMČ Brno-Slatina a sociální komise RMČ oznamují, že se na podzim 2013 v sále Radnice Brno-Slatina, Přemyslovo nám. 18, uskuteční slavnostní „Vítání
dětí do života“. Přesné datum konání bude upřesněno. Rodičům, kteří své děti na
obřad přihlásí, budou zaslány pozvánky. Obřad se týká dětí, narozených v období od
1. 4. 2013 do 30. 9. 2013 s trvalým pobytem v městské části Brno-Slatina (rozhodné je
trvalé bydliště matky). Rodiče, kteří mají zájem se obřadu zúčastnit, se mohou přihlásit
na odboru sociální péče ÚMČ Brno-Slatina, Budínská 2, (tel.: 533 433 583-5, nebo 739
308 587, e-mail: [email protected]).
Rockové balady zazněly v podání členů skupiny PKT
ABBA Revival rozveselila celé náměstí
Hudba z 80. a 90. let v podání The Sparrows
vybídla i k tanci
Foto: Štěpán Cenek
2
AKTUALITY O SLATINĚ
ŽIJÍ A PRACUJÍ MEZI NÁMI
Za několik málo dní se slatinské ulice zaplní
barevnými kroji, hudbou a veselou náladou
– začínají Tradiční slatinské hody 2013 (pozvánka a program na 1. straně). Rozhodli
jsme se tedy položit několik aktuálních otázek slečně Adéle Hladíkové, jedné ze slatinských stárek a předsedkyni občanského
sdružení Slatinští stárci o.s.
V tomto rozhovoru zpovídaná slečna Hladíková byla na minulých slatinských hodech
hlavní stárkou, na snímku nad hlavami veselé
chasy.
První pravidelná otázka – ve Slatině žijete, nebo zde i pracujete?
Moji rodiče se do Slatiny přistěhovali
týden před mým narozením, takže jsem
rodilou slatiňačkou a zatím tu bydlím doposud. Ráda bych tu zůstala i do budoucna, ale to se teprve uvidí. Jinak i přesto, že
jsem stále studentem, tak v současné době
ve Slatině i pracuji.
Jste jednou z organizátorů slatinských
hodů, jak ve stručnosti vypadá jejich každoroční příprava?
Příprava slatinských hodů je záležitostí
mnoha měsíců a podílí se na ní mnoho
lidí. Vše začíná přibližně v únoru, kdy se
ve spolupráci se slatinskou radnicí domlouvá průběh hodů a vyřizují se potřebná povolení apod., což je mým hlavním
úkolem. Další organizace a příprava již
probíhá v režii samotných stárků pod vedením hlavního páru. Shání se sponzoři,
zařizuje se tombola, víno, kroje, kapela,
mája a mnoho dalších záležitostí. Přibližně
od června se stárci pravidelně schází na
nácvicích, které probíhají dvakrát týdně
a kde se učí tancovat besedy, zpívá se,
a také se řeší přípravy na samotný hodový
týden. Ten pro stárky začíná už ve středu
před hodovým víkendem, kdy se jezdí pro
máju a končí následujícím pondělím, kdy
je třeba po hodech vše poklidit.
Budou letošní slatinské hody něčím výjimečné?
Výjimečné asi nebudou, doufám však, že
budou stejně vyvedené jako v minulých
letech. Během posledních let se Tradiční
slatinské hody těší
velkému zájmu obyvatel Slatiny a počet
náštěvníků
stále
roste, na čemž má
samozřejmě velký
podíl krásné počasí,
které nám již několik
let přeje.
Tato doba nabízí
mládeži mnoho možností vyžití a zábavy, přesto se najdou
mladí lidé, kteří se
ve svém volném čase
věnují folklóru a udržování tradic. Jak
jsme na tom z tohoto
pohledu ve Slatině?
Hody ve Slatině mají
dlouholetou
tradici, letos se bude
konat již 36. ročník.
Samotné stárkování si
drží tradici ve slatinských rodinách, kde
prarodiče tuto tradici
před lety obnovovali
a další generace v ní
pokračují. Jenomže
postupem času se Slatina rozrůstala a rozrůstá a aktivně se začali zapojovat i „noví
slatiňáci“ a jejich potomci. Každý rok
ale do slatinské chasy přibude několik
nových nadšenců, kteří si chtějí jen tak
vyzkoušet, jaké je to jít na hody. Jsme za
to moc rádi a každého rádi uvítáme na
našich nácvicích na Staré radnici, které
začínají přibližně od června. Třeba i oni
hodům nakonec propadnou a budou tuto
tradici dále udržovat.
Letošní hody nejen organizujete, ale zúčastníte se jejich průběhu opět jako stárka?
Ano. Doufám, že všechno vyjde, tak jak má
a že se budu moci zúčastnit i letos.
Děkuji za rozhovor a přeji Vám, všem ostatním organizátorům a aktivním účastníkům,
i nám slatiňákům, úspěšné letošní hody
a hlavně pěkné počasí!
Jiří Toman
ÚSPĚCHY HASIČŮ ZE SLATINY
Dva profesionální hasiči ze Slatiny reprezentovali
Českou republiku v Severoirském Belfastu a získali
medaile v těžké konkurenci na Světových hrách, kterých se zúčastnilo přes 7000 hasičů a policistů z celého
světa. Stanislav Kalvoda, který slouží na požární stanici
Lidická a je současně členem Sboru dobrovolných hasičů ve Slatině, získal šest medailí. Bronzovou vybojoval
z páky a skoku do dálky, stříbrnou z desetiboje a tři
zlaté za 110m překážek a dvě z nejprestižnější disciplíny
TFA (přeloženo nejtvrdší hasič přežije) v jednotlivcích
a v týmech. Radek Málek, sloužící na stanici v Líšni, reprezentoval v kulturistice, kde získal krásnou stříbrnou
medaili a druhou přidal za silový dvojboj (bench press/
mrtvý tah). Oba tak potvrdili roli favoritů a opět se stali
nejúspěšnějšími sportovci z české reprezentace. Radek
se připravuje na závody v místní posilovně (Gym Blue
Sun), za což by chtěl poděkovat, a oba už přemýšlí
o nadcházejících hrách v Los Angeles.
www.mcslatina.cz
Úspěšní reprezentanti Radek Málek (vlevo) a Stanislav Kalvoda
3
ZŠ JIHOMORAVSKÉ NÁMĚSTÍ
CENY ŘEDITELKY ŠKOLY
Ceny ředitelky školy se udělují již čtvrtým rokem. Nominovat může kdokoli
jakéhokoli žáka školy, který ve školním
roce dosáhne výjimečného úspěchu ve
školní práci, v soutěžích, v mimoškolní
činnosti, ale i za kamarádské postoje,
férovost, pomoc spolužákům…..
OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM
2012/2013
Školní rok 2012/13 proběhl na naší škole
ve znamení mnoha projektů, kulturních,
vzdělávacích a sportovních akcí a soutěží.
Za připomenutí stojí například akce „Zdravé
zuby“ zabývající se problematikou péče
o chrup. Opakovaně jsme si zdůrazňovali
význam výživy pro vývoj dítěte při příležitosti celostátního projektu „Ovoce do
škol“. V předvánočním čase jsme opět tvořili výrobky k prodeji na Vánočním jarmarku, který navštívila široká slatinská veřejnost a zakoupením dárků pomohla přispět
našim adoptovaným dětem z Indie. Další
částka byla získána z prodeje palačinek
žákům a sběrem starého papíru.
S velkým zájmem se u dětí setkaly projektové dny:
Robinsonáda – plnění vědomostních i praktických úkolů týkajících se světa kolem nás.
Čtení nás baví – vyvolání zájmu dětí o čtení
prostřednictvím netradičních aktivit.
Barevné třídění – vysvětlení nutnosti třídit
odpad a praktické činnosti na toto téma,
návštěva spalovny a sběrného dvora.
Občanská odpovědnost – akce, která vytvářela povědomí o tom, co jsou to volby,
navazovala na ty prezidentské a vyvrcholila
volbou dívky a chlapce školy.
Mezi další akce, které stojí za zmínku, patří
např. „Co a jak v MHD?“, lyžařský výcvik,
školy v přírodě, jazykový pobyt v Anglii.
Zúčastnili jsme se promítání EKO filmů, divadelních představení, vystoupení dechového kvarteta Klára, cimbálové muziky Réva.
Třetí a čtvrté třídy navštívily dopravní hřiště
a prodělaly teoretický i praktický výcvik.
Pro žáky devátého ročníku se stala vyvrcholením studia tvorba absolventských prací,
které většina z nich obhájila na výbornou.
Rok od roku úroveň prací stoupá a témata
jsou pro čtenáře i posluchače obohacující.
Nutno zdůraznit, že všechny tyto aktivity nenásilnou formou doplňují výuku a naplňují
Komenského myšlenky o učení hrou.
Redakční rada
ROZLOUČENÍ S „DEVÁŤÁKY“
V rámci závěrečného týdne školního roku
2012/2013 se uskutečnilo slavnostní roz-
4
Ředitelka ZŠ a MŠ Jihomoravské náměstí Mgr.
Olga Bauerová
loučení se žáky devátého ročníku. Letošní
úspěšní absolventi se tak naposledy setkali se svými učiteli a mladšími spolužáky
v prostředí, ve kterém strávili řadu let
a do kterého se nyní budou vracet už jen
jako návštěvníci. Po úvodních proslovech
obdrželi všichni z rukou ředitelky školy diplomy za své absolventské práce. Následně
se za doprovodu nápadité choreografie
a bouřlivých ovací publika osobně rozloučili s jednotlivými pedagogy. Deváťáky
čekalo také malé překvapení v podobě
dárečku od dětí z prvních tříd, které svým
velkým kamarádům pověsili na krk krásné
perníkové medaile. Celá škola nakonec vyprovodila své nové absolventy potleskem.
Nezbývá než popřát, aby se jim v nových
školách dařilo podle jejich představ a dokázali tak navázat na svůj první velký životní
úspěch v podobě ukončení základního
vzdělání.
Mgr. Jakub Veselý
V uplynulém školním roce obdrželi
Cenu ředitelky školy tito žáci a žákyně:
• Za reprezentaci školy a výborné
výsledky v konverzačních soutěžích
v anglickém jazyce – Alena Maková
• Za reprezentaci školy a výborné
úspěchy ve sportovních soutěžích –
Ajdin Naprelac, Tomáš Šťastný
• Za úspěch v recitaci, dobré školní výsledky, kamarádství a pomoc
ostatním –Šarlota Sedláčková
• Za vynikající absolventskou práci
na téma Londýn – Anežka Buchtová
• Za vynikající absolventskou práci
na téma Španělsko – Gabriel Irša
• Za vynikající absolventskou práci
na téma Vlk obecný – Šarlota Anna
Životská
• Za vynikající volební kampaň ve
školních volbách Chlapce a dívky
školy – Anna Davidová, Lukáš
Gábor a Leona Křesalová.
CO NÁS ČEKÁ…
V září jsme přivítali, jako již každoročně, na
školním dvoře naše prvňáčky, kteří s velkým očekáváním nastoupili do prvních tříd.
Čeká je zde nový kolektiv dětí, ale také řada
povinností a úkolů. V tomto školním roce
jsou otevřeny dvě první třídy, druhé třídy
zůstávají tři rozdělené na A, B, C. V ostatních
ročnících prvního stupně se pokračuje bez
velkých změn. Na druhém stupni oproti loňskému školnímu roku se zvyšuje počet tříd,
máme zde dvě šesté, nově dvě sedmé třídy
a po ročnících početnou osmou a devátou
třídu. Organizace školního roku bude opět
zaměřena na obohacení vzdělávání žáků
o tvorbu projektů, školních výletů a dalších
kulturních a vzdělávacích pořadů. Přejeme
všem školákům mnoho úspěchů v učení
i při reprezentaci školy na různých soutěžích a olympiádách, rodičům i nám pedagogům hodně trpělivosti a vnitřní síly při
výchovně vzdělávacím procesu.
(RR)
Chlapec a dívka školy se loučí s uplynulým
školním rokem.
AKTUALITY O SLATINĚ
ZŠ PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ
OPĚT ZAČALA ŠKOLA
Opět začala škola – slyšíme téměř na každém kroku. Často se škola popisuje jako
postrach pro ty, kteří mají ve škole problémy. Rodiče by si měli se svými dětmi
v klidu promluvit o školních problémech
v předešlém roce a společně naplánovat,
jak zlepšit svoje výsledky, nebo je alespoň udržet na stejné úrovni. Je dobré
společně stanovit reálné cíle, kterých má
dítě v novém roce dosáhnout. Jen tak lze
předejít stresu, který u mnoha dětí nástup
do školy vyvolává. Nemělo by se zapomenout na dodržování pravidelného denního režimu a dobře si rozvrhnout čas na
domácí přípravu do školy a na volný čas,
který by měl patřit sportovním aktivitám
a zájmovým kroužkům. Je třeba pamatovat
i na volno, které má dítě samo pro sebe.
Přejeme všem školákům i jejich rodičům
úspěšný školní rok.
PaedDr. Jarmila Balejová
Konec prázdnin
Stanislav Homolka
Prázdniny jsou za horami,
už je konec, už je to!
Učebnici popadneme,
zapomenem na léto.
Co je pryč, s tím hlavu nelam!
Kniha, sešit, ten je rád,
že ses vrátil z luk a lesů
kreslit, číst a počítat.
Zvonek zvoní, už je škola!
K nové práci nyní čas.
Vše uteče jako voda,
prázdniny tu budou zas.
JAKÉ MAJÍ ŽÁCI ZNALOSTI
A DOVEDNOSTI?
V naší škole se uskutečnilo testování žáků
5. a 9. tříd v projektu NIQES, které mělo poskytnout informaci o tom, nakolik jednotlivý
žák plní požadavky minimálního standardu
osvojených znalostí a dovedností. Cílem testování nebylo srovnávání žáků, tříd nebo
škol, které se testování zúčastnily.
Každý test začínal skupinou úloh základní
úrovně (Obtížnost 1). V testech různých
předmětů byla úvodní skupina úloh různě
velká. Podle toho, jak v nich žák uspěl, se
mu zbytek testu naplnil buď opět úlohami
základní úrovně (pokud neměl alespoň 67
% úloh úvodní části správně), nebo úlohami
vyšší úrovně (Obtížnost 2), protože by nemělo smysl, aby ten, kdo má první část úloh
téměř bez chyby, celou dobu řešil pro něj
nepřiměřeně lehké úlohy.
Za každou správně vyřešenou otázku žák
body získal, za chybně vyřešenou nebo vynechanou úlohu nic nezískal ani neztratil.
Podíl počtu bodů získaných v celém testu
a počtu otázek v celém testu udává průměrnou úspěšnost v testu. Pokud žák řešil úlohy
základní úrovně a poté úlohy vyšší úrovně,
spočetly se úspěšnosti za každou úroveň
zvlášť.
Úlohy v testu byly rozděleny do několika
tématických částí podle toho, čeho se týkaly – to umožňuje zjednodušené a přibližné
posouzení, co šlo žákům lépe a co hůře
(obdobně jako u celého testu byla spočtena úspěšnost v jednotlivých částech). Úloh
v jednotlivých částech bylo ale vždy jen pár
– proto jsou úspěšnosti za části zatíženy poměrně velkou nepřesností.
Podívejte se, jak byli naši žáci úspěšní. Zvláště
žáci 5.tříd dosáhli výborné úrovně, hlavně
v českém jazyce a v anglickém jazyce.
5. ročník
Český jazyk
Celý test
Obtížnost 1
Obtížnost 2
Matematika
Celý test
Obtížnost 1
Obtížnost 2
Anglický jazyk
Celý test
Obtížnost 1
Obtížnost 2
9. ročník
Český jazyk
Celý test
Obtížnost 1
Obtížnost 2
Matematika
Celý test
Obtížnost 1
Obtížnost 2
Anglický jazyk
Celý test
Obtížnost 1
Obtížnost 2
5.A
76%
91%
5.B
86%
92%
škola
81%
92%
5.A
57%
71%
5.B
72%
81%
škola
63%
76%
5.A
87%
65%
5.B
91%
66%
škola
89%
66%
9.A
76%
71%
9.B
81%
78%
škola
78%
74%
9.A
47%
--
9.B
44%
89%
škola
46%
89%
9.A
61%
84%
9.B
81%
81%
škola
67%
83%
Mgr. Patrik Vrábel
O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY
Koncem června se na Přemyslově náměstí konala soutěž mladých hasičů v požárním útoku. Už od rána tu probíhaly přípravy tratě a po osmé
hodině začala samotná soutěž. Změřit své síly si do Slatiny přijelo celkem
osm družstev mladších a devět družstev starších žáků z Brna a okolí. Naši
mladší žáci se po krásném výkonu umístili na třetím místě a starší žáci
se svým časem dosáhli až na pozici vítěznou. Všichni z tohoto úspěchu
máme obrovskou radost. Je to totiž poprvé, kdy putovní pohár zůstává
doma - ve Slatině. Rádi bychom touto cestou poděkovali MČ Brno – Slatina
i všem našim sponzorům a příznivcům, kterými jsou: Statutární město
Brno, AZT s.r.o., Reda, Porshe Brno, Perspekta, Dotchi, Restaurace Na
Mlatech, Posilovna Gym blue Sun, P & B Vinotéka, Calypsa, Hemz s.r.o.,
Autodoprava Hrazdíra Josef a paní Křehlíková. Poděkování patří také
všem rodičům, kteří své malé hasiče velmi podporují.
Pohár domácím vítězům předal pan místostarosta Petr Semrád
www.mcslatina.cz
5
V ZÁŘÍ 2013 PŘIPRAVUJEME:
pobočka FANTÁZIE
Tilhonova 49, Brno - Slatina, tel.: 539 085 766
e-mail: [email protected], www.junior.cz
Jaké byly prázdniny s Fantázií?
Prázdninové dobrodružství s Fantázií začalo už v červnu, konkrétně od 14. do 23. 6.
2013 Sindibádovo dobrodružství pro rodinky s dětmi u moře. Tropická vedra, která zažívala celá Evropa, byla u moře daleko lépe
snesitelná a svěží mořský vítr nás příjemně
ochlazoval. V podvečerním programu nás
přivítal sám Sindibád. V ruce držel mapu neprozkoumaných ostrovů, jeho slova nás lákala k dalekým plavbám. Nikdo nezaváhal,
všichni chtěli plout vstříc dobrodružstvím.
Vědma, která byla Sindibádovi nápomocna,
vyvěštila každému jméno, které vystihovalo
jeho charakteristiku. Vlny moře nás donesly až na ostrov okřídlených lidí. Deset dní
uteklo jako voda. A nám stále zní v uších
táborová píseň: „Já volám, Sindibáde, kamaráde, řekni kudy budem plouti dál...“. Jiní si
počkali na vysvědčení a vyrazili s Fantázií
za dobrodružstvím později; od 29. 6. do 6.
7. na tábor na kolech pro rodinky s dětmi.
Lotrando a Zubejda, takový název nesla
celotáborová hra, nás provázeli celým týdnem. Počasí bylo ideální a přímo vybízelo k výletům na kolech. Podle zdatnosti
a věku dětí jsme byli rozděleni do skupin
a už nic nebránilo tomu, vyrazit do lesů
kolem Štířího dolu. Celý týden jsme putovali s Lotrandem do vzdálené země až k princezně Zubejdě. Na našich tachometrech i ti
nejmenší naměřili přes 110 km. Nechyběl
ani chleba s tvarohem, břišní tance a sultán
Solimán – vládce náš – slunce naše jasné.
Jistě většina z vás tuto kouzelnou pohádku
zná a ví, že mladý Lotrando vyléčil princeznu a stal se učitelem.
11. 9. 2013 (ve středu) od 16:00 hodin
Potáborové setkání pro rodiny s dětmi.
Zveme všechny rodinky s dětmi, které
s námi zažily báječné chvíle na některém
z táborů. Těšíme se na všechny, kteří pluli
s námořníkem Sindibádem, na ty co jezdili na kole a léčili s Lotrandem princeznu Zubejdu. Nesmí chybět ani ti, co byli
s Klubíčkem v květnu na TZ Dřevotvarka
a provázela je jedna pohádka za druhou.
A přijďte všichni vy, kteří jste byli na Safari
s Klubíčkem v Černých lesích.
20. 9. 2013 (v pátek) od 16:00 do 19:00
hodin Potáborové setkání pro všechny děti, které prožily tábor s Fantázií.
Přijďte všichni, kteří jste si to brázdili
Vysočinou na kole, lezli s Bohušem po
skalách, sjížděli řeku Ohři a vydali jste se po
stopách Rychlých šípů. Zazpíváme si táborové písničky, opečeme buřtíky, setkáme se
s kamarády a zavzpomínáme na společně
prožité chvíle na táborech. Nezapomeneme
ani na promítání fotek našich táborových
zážitků. Přijďte, těšíme se na vás!
25. 9. (středa) Svatováclavská pouť od
13,00 do 18,00 - tradiční společně pořádaná akce Fantázie a OS Klubíčko,
která bude připravena pro všechny děti
a rodiče v prostorách parku na Přemyslově
náměstí. Na zábavném odpoledni nebudou
chybět hry a soutěže. Za splněné úkoly
dostane každý soutěžící drobnou odměnu.
Přijďte ochutnat nabídku zájmových kroužků Fantázie a Klubíčka, které můžete pravidelně navštěvovat od října. Po dobu konání
bude otevřena rukodělná dílna pro ty, kteří
chtějí vyrobit ptačí budku či krmítko , které
budou umístěny v zelených prostorách MČ
Brno – Slatina. Po celou dobu akce rodičům
bude k dispozici nabídka britského vydavatelství dětských knih Usborne Books.
ZÁPIS DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
A KURZŮ FANTÁZIE
VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014
Pro malé i velké máme širokou nabídku
pravidelných zájmových kroužků a kurzů.
Vybírat můžete z výtvarných, hudebních,
jazykových, sportovních, tanečních i ruPřehled táborů Fantázie:
kodělných aktivit.
Tábor/celotáborová hra
Lokalita
Počet účastníků
Rámcovou nabídRodiče + děti/Sindibádova dobrodružství Chorvatsko
43 dětí a rodičů
ku můžete najít
Kola rodiče + děti / Lotrando a Zubejda
Štíří důl
42 dětí a rodičů
na www.junior.
Kola děti 6 – 11 let / 7 divů světa
Štíří důl
43 dětí
cz a na www. fanKola děti 11 - 17let / 7divů světa
Štíří důl
19 dětí
toska.org - od 1.
Vodácký tábor od 13 let
Ohře
20 dětí
září 2013. Nabídka
Lezecký tábor 10 – 15 let
DDM Kopřivnice
15 dětí
bude pravidelně akTábor 6 - 12 / Po stopách Rychlých šípů
TZ Černé lesy
36 dětí
tualizována, budou
Osm turnusů příměstských táborů Fantázie Slatina, Brno a okolí 148 dětí
přidávány již dohodCelkem se letních táborů zúčastnilo 366 dětí a rodičů.
nuté dny a časy koPokud chcete nahlédnout do fotogalerie nání zájmových aktivit.
táborů, stačí si zadat www.fantoska.org. Zápis on – line do zájmových kroužků
U některých táborů si lze přečíst i táboro- a kurzů FANTÁZIE začíná od 12. a končí
vou kroniku, která vznikala v průběhu dění 27. září 2013. Mějte na paměti, že kdo se
tábora. Velký dík patří 42 pedagogickým dříve přihlásí, může si vybírat z více moža provozním pracovníkům, kteří se podíleli ností. Na internetových stránkách www.
na přípravě a posléze i realizaci jednotli- junior.cz najdete nabídku již otevřených
vých táborů. Táborové prázdniny se vyda- kroužků a kurzů, jejich časový rozvrh a cenu
řily. Sluníčka, koupání, výletů a zážitků bylo za měsíc říjen, pololetí nebo rok; - pokud si
spousta, je na co vzpomínat. Těšíme se na vyberete, volte on – line přihlásit, potom
všechna potáborová setkání a od října na vyplňte přihlášku a následně dostanete poviděnou v zájmových kroužcích.
tvrzující e-mail - emailem obdržíte vyplně6
nou přihlášku s variabilním symbolem, pod
tímto VS proveďte do pěti dnů platbu ve
vámi zvolené variantě (měsíční, půlroční,
roční) - pokud není umožněn zápis on – line
(většinou jde o hudební a jazykové kroužky) jde o individuální zápis dle pokročilosti.
V tomto případě nás kontaktujte telefonicky či e-mailem: [email protected] Pokud
nemáte možnost přístupu k internetu - od
12. září od 9:00 do 18:00 hod. máte možnost
realizovat přihlášení do zájmových kroužků
a kurzů na Fantázii Tilhonova 49. Pravidelná
činnost ZK bude zahájena od 1. října 2013.
ZÁPIS do zájmových kroužků KLUBÍČKA
ve školním roce 2013/2014 začíná od 12.
září 2013 od 9,00 do 18,00 v prostorách
Tilhonova 49 v Brně – Slatině. Bližší informace o připravovaných aktivitách pro
rodiče s dětmi či samotné děti do 6 let najdete na www.klubicko.info nebo na www.
fantoska.org
Taková byla letošní Ohře.
U moře bylo fajn …
Najdete Sindibáda?
Tábor na kolech - vyjíždíme
AKTUALITY O SLATINĚ
HISTORIE
VÝZNAMNÁ
ZÁŘIJOVÁ VÝROČÍ
12. září 1938 pronesl Hitler na sjezdu nacistické strany v Norimberku štvavý projev proti
Československu, obvinil ho z přípravy agrese
proti Německu a pohrozil připojením pohraničních oblastí k Německu. Henleinovci inspirováni Hitlerovým projevem se ve dnech
12. a 13. září pokusili o převzetí moci v pohraničí. Vláda vyhlásila stanné právo a rychle
byl obnoven pořádek. 16. září vláda rozpustila Sudetoněmeckou stranu. 19. září předali
vyslanci Francie a Velké Británie prezidentu
Benešovi plán těchto zemí na vyřešení sporu
Německa a ČSR, který požadoval odstoupení pohraničních okresů s více než 50%
německého obyvatelstva Německu. 20. září
čs. vláda tento plán zamítla, ale pod hrozbou,
PŘIPOMÍNÁME SI
•2. září 1973 zemřel anglický spisovatel John Ronald
Tolkien
•3. září 1658 zemřel vůdce anglické revoluce Oliver
Cromwell
•3. září 1883 zemřel ruský spisovatel I.S. Turgeněv
•3. září 1948 zemřel prezident dr. Edvard Beneš
•3. září 1953 byl do funkce 1. tajemníka ÚV KSSS zvolen N.S. Chruščov
•5. září 1843 se narodil katolický kněz, národní buditel
a spisovatel Václav Kosmák
•5. září 1953 byl do funkce 1. tajemníka ÚV KSČ zvolen
Antonín Novotný
•7. září 1848 byla rozhodnutím císaře zrušena robota
•7. září 1948 se narodila herečka Marta Vančurová
•8. září je Mezinárodní den gramotnosti
•8. září 1943 byl popraven novinář Julius Fučík, autor
Reportáže psané na oprátce a narodil se herec a režisér Václav Postránecký
•9. září 1828 se narodil ruský spisovatel Lev Nikolajevič
Tolstoj
•10. září 1943 se narodil zpěvák a skladatel Jaroslav
Wykrent
•10. září 1993 zemřel lehký atlet a olympionik Josef
Odložil
•13. – 14. září jsou Dny evropského dědictví – dny
otevřených dveří památek
•13. září 1868 se narodil básník Otokar Březina
•13. září 1923 se narodil spisovatel Miroslav Holub
•14. září 1943 se narodil konferenciér Jan Vala
•16. září je Mezinárodní den míru, Mezinárodní den
ozonové vrstvy
•17. září 1873 se narodil malíř a grafik Max Švabinský
•18. září 1998 zemřel herec Gustav Nezval
že ČSR bude odpovědná za válku pokud k ní
dojde a západní mocnosti mu nebudou moci
pomoci, vláda změnila stanovisko 21. září.
Ještě tentýž den došlo k živelným demonstracím, které 22. září vyvrcholily v generální
stávku. Vláda byla nucena odstoupit a byla
jmenována nová vláda v čele s generálem
Syrovým. 23. září vyhlásila čs. vláda všeobecnou mobilizaci záložníků do 40 let, která
proběhla velmi rychle a spořádaně s pevnou
vůlí bránit vlast. 28. září vyslovil britský premiér Chamberlain Hitlerovi přání uskutečnit
jeho požadavky bez války a odkladu a požádal Mussoliniho o zprostředkování jednání.
Hitler pochopitelně nabídku přijal. A tak se
ve dnech 29.-30. září 1938 sešli v Mnichově
Hitler, Mussolini, Chamberlain a Daladier
k jednání, aby uzavřeli dohodu o odstoupení
našich pohraničních oblastí Německu, a to
bez účasti naší delegace. Naše vláda mnichovský diktát přijala.
•19. září 1948 byl slavnostně vysvěcen slatinský kostel
Povýšení sv. kříže
•20. září 1878 se narodil americký spisovatel Upton
Sinclair
•21. září 1913 se narodila herečka Věra Ferbasová
•21. září 1923 se narodila herečka Ljuba Skořepová
•21. září 1943 se narodili kameraman Petr Polák a herec-komik Jiří Wimmer
•22. září je Evropský den měst bez aut
•23. září 1923 se narodil skladatel a klavírista Jaroslav
Vomáčka
•23. září 1973 zemřel chilský básník Pablo Neruda
•24. září 1963 se narodila herečka Yvetta Blanarovičová
•25. září je Mezinárodní den neslyšících
•25. září 1868 se narodil básník, dramatik a režisér
Jaroslav Kvapil
•26. září 1898 se narodil americký skladatel George
Gershwin
•26. září 1918 byla v Paříži ustavena prozatímní čs.
vláda ve složení T.G. Masaryk prezident, Edvard Beneš
ministr zahraničí, Milan Štefánik ministr války
•26. září 1933 se narodil herec Bořivoj Navrátil
•26. září 1948 se narodil kosmonaut Vladimír Remek,
v současnosti europoslanec
•26. září 1958 zemřela herečka Zdeňka Baldová
•27. září je Světový den cestovního ruchu
•27. září 1963 se narodila herečka Ivana Chýlková
•27. září 1983 zemřel skladatel Jiří Malásek
•28. září je Státní svátek ČR – Den české státnosti
•29. září 1973 se narodil herec a režisér Jiří Strach
•30. září je Světový den srdce, Mezinárodní den
překladatelů
•31. září 1908 se narodil ruský houslista a dirigent
David Oistrach
ODEŠEL SALESIÁN
P. JOSEF VANÍČEK
Málokdo ví, že tento skromný kněz přispěl k vydání „Druhé knížky o Slatině“.
V roce 2005 poskytly pracovnice Archivu
města Brna Slatinskému historickému
klubu latinský text listiny olomouckého
biskupa Jana VI. z Valdštejna z roku
1306. V této listině je nejstarší nezpochybnitelná zmínka o existenci Slatiny,
ovšem ve středověké latině. A odpovědi
všech oslovených, kteří ve své profesi
i jdnes latinu používají – lékařů, právníků, lékárníků – zda jsou schopni tento
text přeložit, byly vesměs záporné. Na
doporučení pana Ladislava Štreita se
překladu textu, psaného ve středověké
latině, ochotně a se zaujetím ujal právě
P. Josef Vaníček. Díky jemu mohl být
český text listiny biskupa Jana uveřejněn
v roce 2006 ve Druhé knížce o Slatině.
P. Josef Vaníček se narodil 6. srpna 1926
ve Vršovicích u Opavy v početné rodině zedníka. Gymnaziální studia začal
v Opavě, pokračoval již jako salesiánský
novic v Holešově a po skončení noviciátu maturoval na strážnickém gymnáziu
v roce 1947. V následujících letech tajně
vystudoval teologii. Tříletou vojenskou
službu (září 1950 – listopad 1953) vykonával v hodnosti „vojína“ u neblaze proslulých PTP. Do roku 1964 pracoval jako
elektromechanik v Opavě a pak, až do
roku 1971, jako dělník u národního podniku Vodní stavby – na stavbách přehrad
Nechranice a Želivka. Jeho touha stát se
knězem se vyplnila teprve 25. prosince
1968, kdy ho kardinál Štěpán Trochta
vysvětil na kněze. Do duchovní správy se dostal až v roce 1971. Kněžskou
službu postupně vykonával v Dačicích,
Českém Rudolci, ve Studené, v Rosicích
a od července 1997 v Líšni, a tedy i u nás
ve Slatině.
Na věčnost odešel P. Josef Vaníček 6.
srpna 2013, v den svých 87. narozenin.
Ať odpočívá v pokoji.
Karel Fiala, Karel Janiš
ŽILI PŘED NÁMI (část 4.)
a připomínáme si je při procházce slatinským hřbitovem
OBĚTI 1. SVĚTOVÉ VÁLKY
Josef PEKAŘ (1879 – 1915)
Antonín PETRŮJ (1895 – 1914)
Antonín REICHSTÄDTER (1891 – 1918)
Maxmilián VLČEK (1883 – 1916)
OBĚTI 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Vlastislav JIRÁNEK (1923 – 1943)
Marie JIRÁNKOVÁ (1893 – 1942)
Jan KŘEHLÍK (1896 – 24. dubna 1945)
Prof. Ing. Dr.tech. Ladislav LANGER (1902 – 1942)
Jan OŠŤADAL (1901 – 1943)
Jaroslav PIVODA (1896 – 25. dubna 1945)
Jan PULPYTEL (1900 – 1945)
Ondřej VESELÝ (1897 – 1944)
www.mcslatina.cz
Stranu připravil Karel Janiš
7
OCHOTNICKÉ DIVADLO VE SLATINĚ
EXISTUJE JIŽ NECELÝCH 90 LET
Ochotnická divadla jsou dnes všeobecně diskutovaným tématem. Neustále se
na veřejnosti probírají otázky, jaký mají tato divadla smysl, když ve své podstatě
nepřinášejí profesionální umělecké výkony. Ochotnické divadlo však hraje ve
Divadelní soubor J. K. Tyla ve Slatině, o.s.
společnosti velmi významnou roli. Roli, která je divadlu nejvlastnější a pro niž
Přemyslovo náměstí 18
divadlo vlastně i vzniklo. Ochotnické divadlo je obrazem obce, veřejných věcí
627 00 Brno Slatina
i jednotlivých lidských osudů.
V dřívějších dobách byl dopad ochotnických divadel bezesporu přínosný. Byl to
jeden z mála pramenů dostupné kultury pro místní obyvatele. Nabízí se otázka,
zda není v dnešní době internetu původní poslání amatérského divadla, jako
nositele osvěty a kultury, už dávno překonané. Zda má divadlo, jako takové,
v dnešní době ještě vůbec nějaký význam. Ve své podstatě je mezi divadlem
amatérským a profesionálním zásadní rozdíl - hlavním smyslem a cílem amatérského divadla totiž není vytvoření estetické kvality a zisku, nýbrž především
společenská role. Amatérské divadlo je totiž motivováno i jinými důvody než
profesionální. Touha a vůle vytvářet umění nemusí být prioritní.
Divotvorný klobouk 1959
Díky dlouholetému bádání Slatinského historického klubu víme, že ve Slatině se
první prvky kulturního vyžití datují od roku 1887, první organizované divadelní
představení bylo ve Slatině uvedeno v roce 1896. Samostatný divadelní soubor
byl ve Slatině založen v roce 1925 a právě tento soubor s krátkými přestávkami
(zejména politicky řízenými) existuje dodnes. Naštěstí i přes dnešní uspěchanou
dobu existují stovky amatérských divadelních souborů a proto je nutné tato
divadla postupně kvalitativně transformovat. I naše slatinské divadlo začalo na
toto konkurenční prostředí reagovat. Začali s námi spolupracovat profesionální
režiséři a postupně tak zkvalitňují přípravy a zvyšují úroveň divadelních her.
Postupně měníme i typologii her.
Přestože tento rok není zrovna nejšťastnější (protože nám příliš nepřeje zdraví
našich herců a někdy ani počasí), i tak usilovně připravujeme nové hry, které
plánujeme do konce roku uvést, byť některé v posunutém termínu a se kterými
se koná v neděli 5.12.2010 od 16:00 hodin
nad rámec uvedení v naší obci vyjedeme i do nemocnic a domovů pro seniory
v okolí.
a hastrmaniradnice
1979
v sále staréBubáci
slatinské
na Přemyslově náměst
I komplikace ale k divadlu patří. Divadlo totiž není výsledkem úsilí jednoho
člověka, ale výsledkem nasazení celého kolektivu, všech členů souboru. Je ovlivProgram:
ňováno mnoha interními i externími vlivy - ať už nemocemi, jinými povinnostmi
POHÁDKA,
NADÍLKA
DĚTEM, DISKOTÉKA
členů, počasím, apod. Při tvorbě divadelní inscenace totiž nejde jen o konkrétní
roli každého herce jako jednotlivce, ale o soulad a vzájemné propojení všech
Příjem balíčků od 15:00 hodin u pokladny divadla
hereckých postav. Jen vzájemná symbióza všech herců a tvůrčích osob dokáže
vytvořit představení, na které se diváci znovu rádi podívají, i když už ho viděli
Vstupné: děti 10 Kč, dospělí 20 Kč
třeba pětkrát. A jejich motivem nebude jen to, aby viděli na jevišti svého známého
z ulice, ze zaměstnání nebo kamaráda, ale i kulturní zážitek.
Rezervace vstupenek:
Na tomto místě chci poděkovat všem našim členům a zejména hercům (kterých
• přes formulář na www.divadloslatina.cz – sekce Rezervace vstupenek
čítáme přes třicet), kteří divadlu obětují tolik svého volného času, přestože mají
• přes email [email protected]
spoustu pracovních i jiných soukromých povinností. Učí se texty, připravují• re-telefonicky na tel. č. 604 483 855
Prodejopravdu
vstupenek:
kvizity a hlavně pravidelně dvakrát týdně dojíždí na zkoušky. A někteří
• na pokladně
z daleka. A to vše bez nároku na jakoukoliv odměnu. Za to jim patří velký dík!
Svatý divadla
Martin5.12.2010
2011 od 15:00 do 15:55 hodin
www.divadloslatina.cz
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 20
Doporučujeme rezervaci vstupenek předem! Prodej volných vstupenek bude omezen.
U předem nerezervovaných vstupenek nezaručujeme volná místa. Děkujeme za pochopení.
PhDr. Martin Krytinář
předseda divadla
Činnost divadelního souboru finančn
Statutární m ěsto Brno a M Č Brno
PRO OBDOBÍ ZÁŘÍ - PROSINEC 2013 PŘIPRAVUJEME
 Premiéru hry Dva lístky v režii Ludmily Slancové - Slavíkové
 Premiéru nové pohádky (zatím neurčeno)
 Obnovenou premiéru legendy o sv. Martinovi
 Mikulášskou nadílku pro děti s pohádkou
 Obnovenou premiéru pohádky Mrazík
Informace o divadle naleznete:
 www.divadloslatina.cz
 Facebook - Divadelní soubor J. K. Tyla ve Slatině
 vývěska u supermarketu Albert
 vývěska u SK Slatina
 Aktuality o Slatině
Rezervace vstupenek:
 prostřednictvím webových stránek www.divadloslatina.cz
 e-mailem na [email protected]
 telefonicky na tel. č.: 604 483 855 (p. Kroutilová)
 přímý prodej vstupenek na místě konání vždy 15 minut před zahájením
představení (platbu předem nepřijímáme)
8
Popelka 2013
Divadelní soubor J. K. Tyla ve Slatině
hledá herce (muže)
ve věku od 15 do 50 let.
Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím
e-mailu: [email protected]
AKTUALITY O SLATINĚ
BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ NA ÚZEMÍ MČ SLATINA
První část blokového čištění na území MČ Brno-Slatina se uskutečnila v druhé
půli měsíce srpna, další část v měsíci září proběhne podle následujícího harmonogramu:
03.09. Prostějovská, Dědická, Strážnická, Mikulčická (nad Hliníkem) vč. parkoviště pod
sběrovým střediskem,
04.09. Rousínovská včetně parkovišť přímo v ulici, Bučovická, Slavkovská (ulice, ne parkoviště), Kroměřížská,
05.09. Langrova + parkoviště,
10.09. Vlárská – celá,
11.09 parkoviště Slavkovská, silnice mezi Slavkovskou a Vyškovskou, Vyškovská, V nové
čtvrti (jen jedna ulice),
12.09. Vlnitá, Pomezní, Kozinova, Šmilovského,
19.09. silnice k Airproducts, Slatinka, parkoviště před Arealem Slatina
Odtah zaparkovaných vozidel v těchto lokalitách bude zajišťovat firma Černý, Drážní 9,
627 00 Brno, telefon: 548217 484, 602 737 673. Výdejní doba odtažených vozidel je ve
všední den 8:00 – 17:00 hod. Výdejní doba od 17:00 – 8:00 hod. včetně sobot a nedělí po
telefonické domluvě.
Odtahová firma po odtažení vozidla ohlašuje tuto skutečnost na čísle 158 – Policie České
republiky. Cena dokončeného odtahu vč. parkovného činí 1.920,- Kč vč. DPH.
Majetkový odbor ÚMČ Brno-Slatina,
tel.: 533 433 582, 603 586 000
SENIOR LINKA BEZPEČÍ
Důvěřuj, ale prověřuj, praví jedna dobře míněná rada. Co dělat, když se ozve zvonek a za
dveřmi stojí člověk domáhající se vstupu dovnitř s tvrzením, že je z plynárny, elektrárny,
vodárny nebo ze sociálního odboru?
Případů, kdy důvěřivost zejména seniorů pomůže podvodníkům k laciné „kořisti“, není
zrovna málo. Možností, jak vyzrát na lidi s nekalými úmysly je přitom dostatek. Od viditelných pomůcek typu domovních řetízků, až po ty, které se obejdou bez pořizovacích
nákladů. K těm patří tzv. Senior linka bezpečí Městské policie Brno, kterou před několika
lety uvedli do provozu strážníci odboru prevence. Na tel. lince 541 248 844 jsou každý
pracovní den (po-čt 7.30–17.00, pá 7.30–14.30) připraveni podat občanům informace
o tzv. neobjednaných službách. Pokud vám tedy u dveří zazvoní neznámá osoba tvrdící,
že jde vykonat konkrétní činnost, zjistěte si její totožnost a číslo průkazu a ihned vytočte
výše uvedené číslo a strážníci vám obratem v databázi MP Brno ověří, zda dotyčný figuruje na seznamu pracovníků dané firmy. Tak budete mít jistotu. Půjde-li o podvodníka,
ten zpravidla zmizí okamžitě, jak zjistí, že si jím uváděné údaje ověřujete. Pokud k tomu
dojde, oznamte prosím veškeré vám známé údaje k jeho osobě bez otálení na tísňovou
linku 156. Raději vylučte nedorozumění, než byste riskovali, že se obětí případného podvodníka stanete vy nebo někdo jiný.
Více informací o Senior lince bezpečí, ale i vzory průkazů pracovníků vybraných institucí, najdete na www.mpb.cz, v Poradenském centru MP Brno na Křenové ulici 4 nebo
na tel.: 544 252 617.
Mgr. Pavel Šoba, MP Brno
SLATINSKÝ KROS 2013
VSK Univerzita Brno – oddíl atletiky pořádá v neděli 6. října 2013 pod záštitou
Jihomoravského kraje a Městské části
Brno-Slatina 7. ročník běžeckého závodu
SLATINSKÝ KROS 2013. Start první kategorie je v 9 hodin na ulici Dědické na hřišti
u Terének, vyhlášení výsledků jednotlivých
kategorií je kolem 12 hodiny. Nově zrekonstruovaná trať většinou vede po travnatém
a zpevněném povrchu, novinkou je závod
tříčlenných štafet. Zájemci o start se mohou
informovat u ředitele závodu Mgr. Lukáše
Plachého na tel.774 992 526, mail: [email protected] .cz
MLADÍ ATLETI
Předposlední červnový víkend se v Jablonci
nad Nisou konalo Mistrovství ČR v atletice
dorostu a juniorů. Z naší městské části se
jí zúčastnil Michal Suchánek. V běhu na
400m po postupu z rozběhu svedl ve finále
souboj o nejlepší pozice. V cíli skončil čtvrtý o několik setin za třetím místem. Další
mistrovství republiky žactva se uskuteční
za tři měsíce na konci září. Na něm budou
bojovat o co nejlepší umístění také naši atleti. Čtrnáct dní poté se uskuteční již tradiční
závod Slatinský kros, o kterém budeme ještě
informovat v dalších číslech Aktualit.
(LP)
ZÁVISLOST NENÍ ZLOZVYK
Terapeutické centrum Rokycanova 48
spadá pod neziskovou organizaci A Kluby
ČR. Posláním tohoto centra je bezplatná
odborná pomoc při různých druzích závislosti, hlavně té na alkoholu. Terapeuti
a psychologové dokážou také poradit
v oblasti gamblerství či lékové závislosti.
K dispozici je několik typů programů,
které pomohou klientovi zvládnout problém, se kterým se trápí. Pro první kontakt
je nejvhodnější telefonická či osobní konzultace, pro méně odvážné pak anonymní
internetové poradenství na stránkách organizace www.akluby.cz nebo na tel. čísle
548 211 860.
ZNÁTE
SLATINSKÉ ULICE?
V tomto čísle Aktualit začíná seriál,
který jsme nazvali „Znáte slatinské
ulice?“ Postupně chceme zveřejňovat
fotografie méně známých nebo nových ulic Slatiny, aby si čtenáři mohli
ověřit své znalosti o místě, ve kterém
žijí.
Uhodnout název ulice na první fotografii nebude pro některé slatiňáky
asi jednoduché - je to poměrně nová
ulice u silnice vedoucí do Šlapanic
blízko slatinského hřbitova a nazývá
se Zelinkova.
www.mcslatina.cz
9
SPORTOVNÍ KLUB SK SLATINA
Vítám čtenáře Aktualit o Slatině ve sportovní
rubrice po prázdninách a přináším vám po
letní přestávce informace ze sportu a činnosti našeho sportovního klubu SK Slatina.
V uplynulém měsíci srpnu se naplno rozběhly mistrovské fotbalové soutěže nové sezony
2013/2014 ve všech kategoriích a já bych vás
chtěl všechny, jménem výboru našeho sportovního klubu, pozvat k nám do sportovního
areálu na pěkné sportovní zážitky.
Ing. Václav Klajsner, předseda SK Slatina
ODDÍL KOPANÉ
Muži „A“ (informuje Michal Nos) mají
v novém ročníku I.A třídy sk. A nového trenéra, kterým se stal pan Stefanos Chadzidis,
naposledy trénoval našeho loňského soupeře Dinamo Cvrčovice, asistentem (hrajícím) je Marcel Ambrož, vedoucím mužstva
je Václav Svoboda a zdravotnicí Vladimíra
Cibuláková. Novému trenérovi a celému realizačnímu týmu přejeme mnoho úspěchů
a splnění cíle, kterým je udržení v I.A třídě
a zejména předvádět atraktivní fotbal, který
bude ještě více bavit naše věrné diváky. Do
uzávěrky tohoto čísla Aktualit máme zatím
k dispozici tyto výsledky našeho A mužstva:
2. předkolo krajského poháru FAČR: Žebětín
– SK Slatina 1:1 (0:1) na penalty 4:5, branka
Válka. 1. kolo krajského poháru FAČR: SK
Slatina – IE Znojmo 5:2 (5:2), branky Klimeš
2, Juráň 2, Ostrý. 1. kolo I.A třídy skupiny A:
SK Slatina – Hrušovany nad Jevišovkou 2:2
hod. Na venkovní zápasy (mimo 3. a 9. kola,
které jsou v dosahu MHD) je vždy vypraven
autobus, takže nás můžete povzbudit i na
hřištích soupeřů!
Muži „B“ (Městský přebor muži II. třída). Tým
začal nový ročník soutěže s novým vedením
ve složení: trenér Anton Komorný, vedoucí
družstva Pavel Koš st. Prvním krokem do soutěže bylo utkání 24.8. v Obřanech, následoval
zápas 1.9. v 16,30 hod. doma s Bohunicemi
B, 5.9. v 17:30 hod doma s Lokomotivou a 7.9
v 16:30 hod. venku se St.Lískovcem, 12.9.
v 17:30 hod. doma se Svratkou B, 15.9. v 16:00
hod. doma se Slovanem B, 21.9. v 16:30 hod.
venku se Startem a 29.9. v 16:00 hod. doma
hostíme Tuřany B.
Starší dorost. Realizační tým pracuje ve
složení: Trenéři Jindřich Tomsa, Vlastimil
Pávek, vedoucí mužstva Petr Herůdek, Dana
Bystřická a mladší dorost má trenérskou
dvojici ve složení Michal Novotný a Martin
Burian. Oba dorosty mají za sebou první
zápasy nového ročníku s těmito výsledky:
Dorost starší: St. Lískovec – Slatina 4:4, Kyjov
- Slatina 3:0. Dorost mladší: St. Lískovec –
Slatina 1:0 , Kyjov - Slatina 7:1.
Starší žáci (I.tř. starších žáků, sk. B) vedením mužstva byli pověřeni Josef Cibulák ml.,
Mirek Halický, dále Fitim Kačanolli (zároveň
trenér brankářů) a Pavel Koš ml. Kluci začali
svoji soutěž zápasem 24.8. v 9:00 hod. venku
s MS Brno, 31.8. v 9:30 hod. doma s Rosicemi,
7.9. v 9:00 hod. hrají v Ivančicích a v sobotu
14.9. v 9:30 hod. doma hostí Tuřany. Do nového ročníku všem mnoho úspěchů.
a nyní se chystá na týdenní fotbalové soustředění v Třebíči. Po návratu, tj. poslední
týden v prázdninách, začne opět naplno
tréninková sezona. Naše mužstvo bude nově
trénovat trenér A. Vnuk. První zápas Městské
soutěže nás čeká doma 6.9. s Lelekovicema B.
Klukům a trenérovi držíme palce a přejeme
co nejvíce výher! (Informace podala Lenka
Ondrášková).
Starší páni již také začali nový ročník soutěže „Brněnská liga starších pánů“ a v prvním
zápase zvítězili 4:2 nad mužstvem Medlánek.
Další zápasy jsou 19.8. od 18 hod. v Líšni, 26.8.
v 17:30 hod. doma s Obřany a 2.9. v 17:30 hod
v Tuřanech. Přejeme našim nejstarším samé
dobré výsledky!
(Většina utkání se hraje až po redakční uzávěrce).
ODDÍL CVIČENÍ ČASPV
Po prázdninové přestávce opět cvičíme! Lady
aerobik - cvičení pro ženy, kterým už dávno
není - náct. V úvodní části hodiny rozproudíme krev jednoduchými aerobikovými sestavami v mírnějším tempu, následuje posilovací blok s využitím různých náčiní (činky,
gumičky, overbaly) a na závěr se důkladně
protáhneme. Hodiny probíhají vždy v pondělí 19:00 – 20:00 hod., cena 45 Kč/lekce
nebo 400 Kč/10 lekcí. Mladší žákyně - cvičení
na nářadí, míčové hry, soutěže, základy aerobiku a spousta dalšího pro holky ve věku
5 až 10 let. Pojďte se s námi „vyblbnout“ do
tělocvičny každé pondělí 18:00 – 19:00 hod.,
cena 700 Kč/školní rok, je možné připojit se
kdykoliv v průběhu roku. Začínáme v pondělí 16. září v tělocvičně ZŠ Jihomoravské
náměstí 2. Kontaktní osoba Majka Konečná
tel.723913640, [email protected]
ODDÍL STOLNÍHO TENISU
(1:2), branky Klimeš, Ostrý. Jako nováček
po loňském postupu z I.B třídy jsme byli
zvědaví, jak vstoupíme do sezóny. Bohužel
jsme neproměnili několik šancí a soupeř
ve 22. minutě vedl již 0:2. 2. kolo I.A třídy
skupiny A: SK Slatina – FK Kunštát 5:3 (4:0),
branky Mikšíček 4, Juráň. Ve druhém kole
jsme narazili na velmi ambiciózní a kvalitní
mužstvo Kunštátu a předvedli jsme velmi
dobrou hru v prvním poločase, kdy jsme
vstřelili 4 branky! Opět musím mužstvo pochválit za velmi kvalitní výkon. Pozvánka na
další zápasy (skončí po redakční uzávěrce):
3. kolo Šlapanice – SK Slatina 25.8. 16:30 hod.
– derby v mistrovské soutěži po 60. letech! 4.
kolo SK Slatina - Boskovice 31.8. 16:30 hod., 5.
kolo Dobšice – SK Slatina, 7.9. 16:30 hod., 6.
kolo SK Slatina – Zbýšov, 14.9. 16:00 hod., 7.
kolo Tasovice B – SK Slatina 22.9. 16:00 hod.,
8. kolo SK Slatina – Bořitov 28.9. 16:00 hod., 9.
kolo Moravská Slavia – SK Slatina 5.10. 15:30
10
Mladší žáci (I. třída mladších žáků, skupina B). Trenér Radomír Kuropata, vedoucí
mužstva Kateřina Vašáková. Kluci již mají za
sebou první mistrovské zápasy venku 24.8.
s MS Brno, 31.8. doma s Rosicemi, 7.9. v 10:45
hod. hrají venku v Ivančicích a v sobotu 14.9.
v 11:15 hod. doma hostí Tuřany. Do nového ročníku všem hráčům přejeme mnoho
úspěchů.
Mladší přípravka A+B. Trenéři Michal
Skoták, Jaroslav Matoušek, vedoucí mužstva
Zuzana Lošťáková. Kluci začínají svoji soutěž
6.9. v 17 hod. zápasem v Tuřanech, následuje
zápas 13.9. v 15:30 hod. doma s Řečkovicemi,
21.9. ve 13:30 hod. venku se Zbrojovkou B
a 28.9. ve 13:00 hod. v Bílovicích. Všem klukům z obou přípravek držíme do nového
ročníku soutěže palce.
Starší přípravka. Trenér Aleš Vnuk, vedoucí mužstva Lenka Ondrášková. Starší
fotbalová přípravka si přes léto odpočala
Oddíl stolního tenisu v nové sezoně
2013/2014 bude mít celkem 9 družstev dospělých, zde budou hrát kromě dospělých
také (dorostenci, junioři a žáci ) a 1 družstvo
starších žáků. Největší novinkou a zároveň
pozvánkou na začínající sezonu jsou zápasy
3.Ligy sk.D, která se bude hrát v naší slatinské herně stolního tenisu. Ve Slatině přivítáme mimo brněnských družstev i družstva
z Lanžhota, Hodonína, Mikulčic, Tišnova,
Blanska, a také z jiného kraje, např. družstvo
ze Žďáru nad Sázavou, Borové a Studené.
Nezapomínáme také na naše nejmladší adepty této krásné hry a informujeme, že začátek
tréninků na novou sezonu 2013 -14 je v úterý
3.9.2013 v 15:30 hod. Trénink povede trenér mládeže pan Jeřábek tel. 604 634 867.
Kontaktní osoba Petr Čampa, tel: 606711291.
KLUB SLATINSKÝCH LYŽNÍKŮ
Pro naše členy běžecká sezona pokračuje
závodem Grand Prix Praha 10 km (7.září),
dalším závodem bude Běchovice-Praha 10
km (29. září) a také ryze brněnským závodem
„Vokolopríglu“ (12.10.2013). Zájemci kontaktujte V.Klajsnera tel : 602436072.
HLEDÁME zájemce o jakoukoliv pomoc
u mládežnických mužstev – chceme zkvalitnit naši práci s mládeží a každého zájemce
rádi přivítáme. VOLEJTE na mobil 602 550
723 !!!
SK SLATINA zve děti do svých mládežnických sportovních družstev!
www.skslatina.net  www.hnvrs.cz
AKTUALITY O SLATINĚ
POHÁDKOVÉ KRAJINKY
Výstava Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin se koná od 27. září do 6. října
2013 denně 10 až 18 hodin v Zahradnickém
centru Čtyřlístek, Bystrcká 40, Bystrc (vedle
OBI). K vidění bude kolem 200 exponátů
tvořených společenstvími sukulentních rostlin v miskách z přírodního kamene nebo
v keramických objektech všemožných tvarů.
Ozdobou podzimní výstavy budou květy
živých kamenů mnoha druhů a dalších kosmatcovitých sukulentů z Jižní Afriky.
VOLNÁ MÍSTA VE ŠKOLIČCE VESNĚNKA
Vesněnka, školička pro děti od prvního roku věku, zahájila zápis dětí do školního roku
2013/2014. Vzhledem k odchodu starších dětí do státních mateřských škol, můžeme
nabídnout volná místa novým dětem.
Od roku 2009 zajišťuje Denní centrum pro děti Vesněnka v rámci své hlavní činnosti
péči o děti od 1 do 5 let. Školička dále nabízí spoustu dalších aktivit zaměřených na
podporu rodiny - širokou nabídku pobytů pro rodiny s dětmi – letní prázdninové,
podzimní, lyžařské s výukou lyžování malých dětí, kreativní kurzy pro zájemce o rukodělné tvoření, rekvalifikační kurzy pro lektory volnočasových aktivit s akreditací MŠMT,
tradiční soutěž pro děti, mládež i dospělé v keramice, výukové programy pro MŠ a ZŠ
a další aktivity pro rodiny a s dětmi. K dispozici rodičům je logopedického pracoviště,
psychologické poradenství a další nová služba Vesněnky - zajištění péče o děti v domácím prostředí prostřednictvím služby Vesněnka-pomoc rodinám. V září proběhnou na
Vesněnce dva kreativní kurzy – 19.9. Tvorba Kanzashi květů, 26.9. Enkaustika – malba
horkým voskem.
Od října 2013 bude Vesněnka nabízet i možnost získání profesní kvalifikace v oboru
profesionální Chůva pro péči o děti do 6 let a Chůva pro hlídací koutky s akreditací
MPSV, jako jediná organizace v Jihomoravském kraji. Zájemci o získání této kvalifikace
se mohou již nyní na nás obracet, podáme jim bližší informace o průběhu a realizaci
zkoušek. Pro zájemce z řad rodičů a prarodičů s dětmi připravujeme podzimní pobyt
v říjnu v překrásném středisku.
Kontakt: Vesněnka,o.p.s., Údolní 10, Brno, www.vesnenka.eu, mobil: 734 384 388
OBRANA SPOTŘEBITELŮ
Slatinské nádraží se stalo v minulých dvou měsících, vzhledem k výluce provozu na hlavním brněnském nádraží, jednou z přestupních stanicí.
Srpnové bouřky lámaly stromy i ve Slatině. Foto: Štěpán Cenek
www.mcslatina.cz
Máte při nákupech problémy s reklamacemi a nevíte, jak je řešit? Zajímá
vás, jak je to s odstoupením od smlouvy? Prodejce vás odbývá a není s ním
řeč? Nevíte si rady?
Pomůžeme vám při obraně před podvodnými společnostmi a jejich triky!
Poradíme vám s vašimi problémy,
které se týkají služeb (např. telekomunikací, dodavatelů energií, smluv
o dílo), nájemních vztahů, jak se vyznat
v chaosu kolem zdravotnictví, při nákupech bezpečných hraček i oblečení
pro děti a zodpovíme všechny vaše
otázky týkající se spotřebitelské problematiky. Pomůžeme vám zorientovat
se ve vašich právech, poskytneme vám
rady, jak postupovat a jak se bránit
proti nezákonnému postupu některých prodejců.
Navštivte bezplatnou osobní poradnu
Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace
na adrese Mečová 5 v Brně, která je
pro vás otevřena od pondělí do čtvrtka
v době od 14 do 17 hod. Těšíme se na
vaši návštěvu!
Na základě vašich požadavků také zajišťujeme další bezplatné poradenství
v oblasti sociální (dávky a další sociální
poradenství) a v oblasti rodině-právní.
Specialista na tuto oblast bude přítomen
každé úterý v době od 10 do 17 hod.
S ohledem na velký zájem je potřeba
se dopředu objednat na tel. 900 101
010 (10,-Kč/min.) Naši odborní právní
poradci jsou vám k dispozici také na
stejné telefonní lince každý všední den
od 9 do 18 hodin.
Podrobné informace najdete na našich webových stránkách: www.asociace-sos.cz
Jsme tu pro vás a pomůžeme vám!
11
POZVÁNKA NA HÁDY
ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády a Lamacentrum Hády zvou na Den otevřených
dveří PP Kavky a na Loučení s létem
v Lamacentru. Akce se uskuteční v sobotu 21.9. 2013 od 10 do 17 hodin.
S průvodci budete mít možnost poznat jedinečné přírodní bohatství Hádů a následně v Lamacentru bude připraven kulturní
program v podobě ukázek předení na kolovrátku, malování na obličej, různých her
a soutěží pro děti, také se můžete těšit na
vystoupení kapely „000“ a možná vás čeká
i další překvapení. Vstupné do Lamacentra
30 Kč pro dospělé a 20 Kč pro děti je určené na údržbu a ochranu přírody na Hádech. Do areálu Lamacentra se dostanete
od autobusové zastávky Velká Klajdovka dál
podle značení. Další informace na tel. 608
434 564, nebo na www.lamacentrum.cz
Aktuality o Slatině,
zpravodaj MČ Brno - Slatina.
Náklad 4 300 výtisků.
Určeno k bezplatné distribuci.
Uzávěrka každého čísla je k 15. dni v měsíci.
Řídí redakční rada.
Reg. číslo: MK ČR E 12104.
Kontakt redakce:
tel. 533 433 576
e-mail: [email protected]
Šéfredaktor:
Jiří Toman
e-mail: [email protected]
Kontakt inzerce:
Petra Fojtíková
e-mail: [email protected]
tel. 533 433 576, fax 545 216 285
Elektronická verze Aktualit o Slatině je umístěna
na webových stránkách www.mcslatina.cz.
Příspěvky občanů nejsou redakčně upravovány.
Nepodepsané příspěvky nejsou zveřejňovány.
Redakce neodpovídá za obsah inzerce.
Grafická příprava a sazba:
Grafické studio Ventis
e-mail: [email protected]
Tisk:
Střední škola grafická Brno
Šmahova 110, Brno - Slatina, tel. 548 211 313
INZERCE
■ DENNÍ CENTRUM PRO DĚTI A RODIČE
SOVIČKA, kolektivní hlídání dětí s programem, odpolední herna pro děti a rodiče, BrnoSlatina, Matlachova 1, [email protected] Tel.:
721 086 112
■ Nabízím kadeřnické služby do domu.
Tel.: 607 769 954
■ KADEŘNICTVÍ KLÁRA ŠMERDOVÁ
- dámské, pánské, dětské, Brno-Slatina,
Prostějovská 14, konečná trolejbusu 33. Tel.:
737 527 342
■ Kadeřnictví dámské, pánské, dětské
– Černozemní 2, na objednání. Alexandra
Šmídová Tel.: 607 769 954
■ EC Tuřany Hanácká 6: PRODEJ-SERVIS
domácí spotřebiče - TV - DVD - AUDIO. Tel.: 545
220 059, 603 819 970, www.ec-servis.cz
■ MALBY 14 Kč/m2, dveře 350 Kč/ks, aj.,
tel.: 606 469 316, www.maliribrno-horak.cz,
547 225 340, platba hotově = SLEVA 250 Kč!
■ Kuchyňské linky a vest. skříně, nová dvířka na Vaši kuchyni, šuplíky pod linku, výměna
prac. desky. Vrba 603438707
■ PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE, plov. podlahy,
pvc, linoleum, koberce, pokládka a renovace
parket. Tel: 732 286 931, [email protected]
■ Muž v akci – řemesla pro váš byt, dům
a zahradu. Kvalita, spolehlivost. Tel.: 725 421 875
■ PRONÁJEM KANCELÁŘÍ v budově SK
Slatina ul. Tuřanka 1 za výhodnou cenu. Tel.:
602 436 072
■ Prodám 3+1 ve Slatině cihlový v OV. Dům
po rekonstrukci. Tel.: 775 657 688
■ Koupím byt v Brně - Slatině. Prosím
nabídněte. Tel.: 732 511 304
■ Hledám ke koupi RD v Brně - Slatině.
Děkuji za každou nabídku. Tel.: 605 514 210
■ Vyměním OB 1+1 ve Slatině, zaskl.
lodžie, udržovaný, nízký nájem za OB 2+1 ve
Slatině, panelová zástavba s komorou. Tel.:
777 959 575
■ Pronajmu garáž na ul. Slavkovská, informace na tel.: 736 689 730
Stačí jednou zavolat!
84O 111 177
Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.
až 5O OOO Kč
měsíční splátky
na dobu 8 a 13 měsíců
hotovost až do domu
www.smartpujcka.cz
Hledáme nové obchodní zástupce
773 989 822
k03-57x64_personal_CMYK.indd 1
14.5.2013 11:31:27
Download

aktuality o slatině - Brno