Zpravodaj BESKYDSKÉHO REHABILITAČNÍHO CENTRA
3 / 2014, ročník VI.
Časopis ČELADENSKÁ FONTÁNA je vydáván pro zaměstnance, klienty a partnery Beskydského
rehabilitačního centra v Čeladné. Cílem Fontány je přinášet informace všem, kteří se chtějí dozvědět
více o tom, jak zde, na úpatí Ondřejníku, pomáháme těm, kteří potřebují upevnit zdraví. Je to
jednoduché: díky zdejším mimořádně příznivým klimatickým podmínkám a vysoké úrovni
rehabilitační péče je BRC vyhledávaným zdravotnickým zařízením s výbornou pověstí. Za
neopakovatelnou a dnes velmi vzácnou atmosférou rodinného prostředí k nám jezdí pacienti z celé
republiky. Tímto zveme i Vás. Všechna vydání Čeladenské fontány najdete také na www.brc.cz.
FOTOGRAFUJETE?
Snímek vpravo nám poslala
Stanislava Slováková. Jsme
rádi, že naše bývalá pacientka
nás již několik let zásobuje
podobnými „úlovky“ z toulek
přírodou v okolí Příbora.
Záběr směrem od Bartošovic
zachycuje v pozadí zleva
Smrk,
Malou
Stolovou,
Kněhyni, Čertův mlýn a zcela
vpravo je Tichavská hůrka.
Uvítáme zajímavé snímky
kohokoliv
z Vás,
našich
čtenářů. Můžete nám je
poslat na adresu redakce,
uvedenou v tiráži na str. 12.
POCHLUBTE SE!
NEUROREHABILITACE U PACIENTŮ PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ
 Třídennímu kurzu s uvedeným názvem věnovala jeden dubnový víkend většina našich
fyzioterapeutek, ergoterapeutek a fyzioterapeutů. Lektorka Mgr. Veronika Kristková (na
snímcích dole) z ambulance FYZIO BESKYD ve Frýdku-Místku začala v pátek teorií, ale dalších
téměř 20 hodin kurzu především zaměřila na praktické ukázky neurorehabilitace. A proto si
většinu postupů naši zaměstnanci opakovaně zkoušeli také sami na sobě. Více na stranách 2 a 3.
1
Ve dnech 4. až 6. dubna 2014 proběhl
v Beskydském rehabilitačním centru v
Čeladné odborný kurz Neurorehabilitace
u pacientů po cévní mozkové příhodě.
Kurz vedla lektorka Mgr. Veronika
Kristková, která působí jako vedoucí
fyzioterapeutka rehabilitační ambulance
Fyzio Beskyd, s.r.o. ve Frýdku-Místku a
zároveň vyučuje jako odborná asistentka na
Fakultě zdravotnických věd Univerzity
Palackého v Olomouci.
Kurzu se zúčastnila naprostá většina fyzio a
ergoterapeutů BRC a přestože zabral celý víkend,
nelitovali. V průběhu tří dnů získali velké
množství teoretických, ale především praktických
poznatků, kterými mohou výrazně zkvalitnit svou
péči o pacienty po cévních mozkových příhodách.
Příprava úchopu potěšila především ergoterapeutky
Cévní mozková příhoda je závažné onemocnění
zanechávající u postižených často trvalé
následky, především na pohybovém aparátu.
Rehabilitace hraje v životě těchto pacientů
významnou roli. Pacienti, kteří podstoupí
rehabilitační léčbu, dosahují v obnově funkčního
stavu mnohem lepších výsledků. V současném
pojetí rehabilitace se upouští od tzv. analytických
přístupů, kdy se pouze „rozhýbávaly“ postižené
končetiny. Nynější rehabilitace, především
neurologicky postižených pacientů, využívá
nejnovějších poznatků z oborů, jako jsou
Všichni měli možnost vyzkoušet si nabyté vědomosti
například neurofyziologie, kineziologie (nauka o
lidském pohybovém chování) a biomechanika. Soudobé rehabilitační postupy jsou zaměřeny na celkovou
hybnost člověka z hlediska obnovy jeho samostatnosti a soběstačnosti zejména v aktivitách běžného denního
života.
Neurorehabilitace je multidisciplinární
rehabilitační přístup k pacientům s neurologickou problematikou, nejen s pohybovými poruchami, ale často i s postižením
dalších systémů, jako je například čití,
mluva, paměť, psychika, vnímání a
zpracování podnětů a mnohé další.
Cílem kurzu bylo seznámit účastníky
s principy a zásadami moderní rehabilitace
neurologicky
nemocných pacientů a
nabídnout jim praktický návod, jak
terapeuticky
ovlivnit
jejich
základní
pohybové problémy, zejména u těch, kteří
prodělali cévní mozkovou příhodu.
2
Nácvik každodenních činností
Diskutovalo se také o využití ortéz v rehabilitaci
V prvním dni byli účastníci seznámeni s historií, teoretickými východisky a základními principy
neurorehabilitace. Následovala praktická lekce, kde si mohli všichni vyzkoušet nácvik terapie základní
hybnosti pacienta na lůžku, jako je například příprava dolních
končetin na chůzi, aktivace trupového svalstva, stabilizace
pánve a mnohé další.
Druhý den začal praktickou lekcí terapie vsedě, po obědě
následovala teoretická přednáška o příčinách vzniku a
možnostech ovlivnění tzv. hemiparetického ramene, která
vyvolala bohatou diskuzi o možnostech ortézování pacientů po
cévních mozkových příhodách. V odpoledních hodinách
pokračovala praxe nácvikem terapeutických aktivit vestoje,
především aktivního přenosu zatížení na ochrnutou dolní
končetinu.
Poslední den byl věnován problematice chůze. Hned ráno
absolvovali terapeuti teoretickou přednášku na téma Chůze u
pacientů po cévních mozkových příhodách a celý kurz završila
praxe, kdy si účastníci vyzkoušeli možnosti terapeutického
ovlivnění chůze po rovině i po schodech.
Atmosféra v průběhu kurzu byla přátelská, terapeuti na sobě
se zájmem zkoušeli nově nabyté vědomosti a aktivně
s lektorkou diskutovali. Všichni se shodli na tom, že okamžitě
Nácvik vstávání
po skončení kurzu začnou zavádět nové poznatky do terapie
svých pacientů. Celý kurz tedy zcela nepochybně přispěl ke zvýšení úrovně péče o pacienty Beskydského
rehabilitačního centra, které se řadí k významným centrům následné péče o pacienty po cévních mozkových
příhodách v Moravskoslezském kraji.
Mgr. Veronika Kristková
vedoucí fyzioterapeutka Fyzio Beskyd s.r.o.,
lektorka kurzu
 Nácvik aktivity dolní končetiny
3
Andrea Adamová
V pátek 16. května 2014 se v kavárně Apartmánového
domu Lara uskutečnila vernisáž výstavy obrazů
Emila Matery z Frýdku-Místku, kterou autor nazval
MÁ VNITŘNÍ CESTA. Předchozí deštivé dny, šedá
obloha a hory skryté kdesi za mlhou docela
symbolicky a zádumčivě orámovaly přátelské a
zajímavé setkání hostů neobvyklé vernisáže, při
které měly tentokrát - kromě výtvarného umění hlavní slovo hudba a ticho.
Byla jsem ráda, že se opět podařilo získat ke spolupráci na
zahájení výstavy hudebníky. Naše galerie se tím již určitě může
chlubit - díky autorům dosavadních dvaceti sedmi výstav
neměla jedinečný živý doprovod jen jedna, těch dalších 26
přivedlo do Galerie Lara různorodé hudební styly i umělce. Při
této vernisáži ale zaznělo navíc také ticho. Emil Matera totiž poprosil o hudební doprovod dva alternativní
hudebníky, vystupující v uskupení s názvem Za hranicemi ticha. Vítězslav Oram a Michal Chýlek (na snímcích
dole) doprovázeli svůj alikvotní zpěv hrou na různé orientální hudební nástroje. Během půlhodinové hudební
produkce vystřídali mimo jiné tibetské mísy, gong, šamanský bubínek, zvonky, tampuru a didgeridoo. Byl to
až nečekaně silný zážitek a přitom tak jemný a hladivě povznášející, že když skončili, nastalo prostě ticho.
Všem posluchačům se totiž zdálo, že nevhodně rušivé by bylo zasáhnout hned do meditativní nálady
zatleskáním, byť jen slabým. Volba hudebního doprovodu byla pro Emila Materu příznačná. Hned při zahájení
výstavy se totiž přítomným svěřil, že při malování se
inspiruje podobnou, ambientní hudbou*, a to
dokonce tak, že bez předchozího poslechu nezačíná
ani malovat a hudba ho doprovází při práci na
jakémkoliv díle. Snaží se svými obrazy podnítit fantazii
diváků a možná jim být zároveň průvodcem po jiných
světech, především pak na cestách do míst, která
rezonují a unikátním způsobem souzní s jejich nitrem
a s pocity, nebo je přímo vytvářejí. To se týká
samozřejmě těch, kteří jsou ochotni a schopni takto
jeho obrazy vnímat.
Pro mě osobně to bylo velmi příjemné a zvláštně
ztichlé odpoledne. A kdykoliv od té doby procházím
chodbou galerie, slyším tam zvuky tibetských mís,
gongu a ticha...
*Ambientní hudba je významnou součástí relaxační hudby
(z latinského výrazu ambient - prostředí, okolí). Je to
hudební styl a forma vycházející z předpokladu, že všechny
zvuky, které nás obklopují, mohou být za jistých okolností
hudbou, a naopak primárně hudební zvuk či skladba může
být prostředím, tedy zvukovým prostorem, který utváří naši
pocitovou orientaci a náladu. Posláním této hudby je
vytvořit akustické prostředí či zvukovou krajinu určitého
charakteru a navodit tím určitou atmosféru.
4
EMIL MATERA (na snímku vpravo): „Hnací silou v
mé tvorbě je hudba, ze které čerpám energii a která
navodí vždy tu správnou atmosféru u malování
obrazu, na němž zrovna pracuji. Doprovází mě vždy,
nebo většinou - Dark ambient, například Mathias
Grassow, Zero Ohms a další. V mé tvorbě mi jde
především o zachycení jakési
transcendentní
sdělnosti či atmosféry, která je důležitým, zároveň
však výchozím bodem pro celou mou tvorbu. Miluji
přírodu, ze které čerpám všudypřítomnou energii.“
(http://emil.matera.sweb.cz/)
Poznámka: Video reportáž z vernisáže je možné zhlédnout na našem kanále YouTube: www.youtube.com/rehabilitacnicentrum
Výstava Emila Matery MÁ VNITŘNÍ CESTA je otevřena v Galerii Lara denně od 9 do 21
hodin až do 26. června 2014. Od 27. června do 7. srpna 2014 bude následovat výstava obrazů
Kamila Štably, představující AUSTRALSKÉ UMĚNÍ a jeho unikátní techniku.
FOTOSOUTĚŽ 2014
- LÁZEŇSKÁ STOPA -
BRC vyhlašuje IV. ročník soutěže amatérských fotografů
Účastníci soutěže: Pacienti a zaměstnanci BRC, hosté AD Lara, návštěvníci areálu
Téma: PŘÍRODA; kategorie: jaro; léto; podzim; zima
Podmínky soutěže: Všechny přihlašované snímky musí pocházet z roku 2014, být
pořízené v areálu rehabilitačního centra, nebo na vycházkových místech - do 20 km;
do každé kategorie je možné zaslat maximálně 5 snímků
Autor fotografií odpovídá za souhlas vyfotografovaných osob a povoluje další využití
snímků pro potřeby BRC (např. jejich zveřejnění na webu, v časopise, v reklamě apod.)
Uzávěrka soutěže: 31. 12. 2014 Vyhlášení vítězů: do konce ledna 2015
Přihlášení soutěžních fotografií: Během celého soutěžního období
Povinné údaje o autorovi a fotografiích: Jméno a příjmení, název snímku, kontakt
Způsob předání: e-mailem na adresu [email protected] nebo [email protected];
osobně stažením z USB nebo CD nosičů ve správní budově BRC (vila Běla, 1. poschodí),
tel. 558 616 292. Vítězové budou odměněni drobnými cenami.
5
Počátkem letošního roku začala postupná obnova již
stoletého lázeňského parku, který založil kolem budov
původních lázní lékař Jan May. Převážná většina
stromů byla vysazena v tomto období, a proto lze
usuzovat, že tyto stromy mají kolem 110 let.
Nejprve bylo nutné pokácet několik stromů z důvodu
jejich špatného zdravotního stavu a snížené provozní
bezpečnosti. Pokáceny byly převážně lípy, které jsou
v poslední době často a ve velkém rozsahu napadány
jmelím bílým. Jmelí je poloparazitická rostlina a ze
svého hostitele si odebírá vodu. V případě, že
napadení stromu jmelím je velkého rozsahu, snižuje
tento poloparazit postupně vitalitu napadeného stromu a může vést až k úplnému odumření jedince.
V místech vyrůstání jmelí z větve dochází velmi často při silných větrech ke zlomu větví a následnému pádu.
Když se větev nachází nad komunikací, může dojít k ohrožení kolemjdoucích, nebo k újmě na majetku.
Z těchto důvodu je nutné silně napadené jedince hlavně na frekventovaných místech u komunikací a budov
postupně odstraňovat. Vedle lip byly pokáceny také dva
vzrostlé smrky před schodištěm do budovy Lázní (foto
nahoře a na další straně). Zmiňované smrky měly velmi
rozšířené báze kmene (dolní část kmene), což mohlo
signalizovat přítomnost hniloby. Tyto obavy byly po
skácení stromů potvrzeny a v bázích kmenů byla
objevena rozsáhlá hniloba.
Po ukončení kácení bylo započato s výsadbou 21
stromů. Umístění jednotlivých nových stromů bylo
rozhodnuto na základě několika konzultací ředitele BRC
MUDr. Milana Bajgara s krajinářským architektem Ing.
Zdeňkem Strnadlem. Zvolené stromy byly vybírány
s ohledem na přírodní podmínky lázeňského parku a celkovou koncepci obnovy - slunné travnaté partie
s okrasnými stromy kolem centrálních lázeňských budov (LD Dr. Storcha, Ondřejka) propojené rozvolněným
lesíkem z domácích dřevin.
Při vjezdu do areálu BRC byly u světelného sloupu vysazeny domácí
borovice lesní (foto uprostřed), které začlení mohutnou budovu
Apartmánového domu Lara do jejího okolí. Postupným vyvětvováním
korun borovic však nedojde k úplnému zamezení výhledu na tuto
budovu, především z pozice pěšího či projíždějícího člověka. Do plochy
parkoviště pod Lázeňským náměstím byla vysazena pětice
malokorunných javorů amurských (foto vpravo dole), které budou
atraktivní především na podzim, kdy zbarví listí do široké škály
červených barevných tónů. Další částí parku, kam byly doplněny nové
výsadby stromů, je prostranství kolem Jezírka přání (rybníčku). Již vloni
na podzim zde byl vysazen javor červený, nesoucí jméno „Lidumil“.
K tomuto javoru přibyly u jezírka další dva javory, a to javor kapadocký,
pocházející z oblasti Kavkazu a Himalájí, dorůstající výšky kolem 20
metrů, a dále domácí - na podzim se žlutě zbarvenými listy - javor
babyka. Navštívit prostranství jezírka na podzim bude úžasným
zážitkem. Jeho okolí bude hrát všemi teplými barvami, od žluté přes
oranžovou po červenou a rezavou. V centrálním parku pak byly
vysazeny domácí duby letní, jilm habrolistý, habr obecný, javor mléč a javor klen, dorůstající výšek 25 a více
6
metrů. Na nároží léčebného domu Kněhyně byl od
silnice vysazen jírovec pleťový, kultivar „Briotii“, který
se na jaře obalí do růžových květů. Oproti obecně
známému jírovci maďalu nedorůstá tento jírovec
mohutných rozměrů, jeho výška se pohybuje okolo
15 metrů.
V průběhu dalších měsíců budou u budov Lara,
Kněhyně a Polárka založeny bohatě kvetoucí
trvalkové záhony, které budou těšit návštěvníky
parku. S postupnou obnovou parku se počítá i
v dalších letech. Po kácení budou opět vysázené nové
stromy, které zpříjemní pobyt všem hostům BRC.
Zdeněk Strnadel, krajinářský architekt
Foto: Pokácení dvou vzrostlých smrků vedle schodiště do
budovy Lázní má i svou kladnou stránku - prosvětlením
průčelí plně vynikne původní architektura této budovy,
postavené jako Koupele na konci 19. století.
Vpravo a níže: Součástí zkrášlování parku je mimo jiné
výměna obrubníků u cest, kterou provádějí zaměstnanci
firmy ARP Group z Ostravy. Současně jsou podél cest
zakládány četné „ostrůvky“, odpočinkové zóny, které
budou postupně osazovány lavičkami. Také střecha kaple
Blahoslavené Panny Marie dostává na jaře nový nátěr.
SESTŘIČKY V NOVÉM
Stavební firma ARP Group provádí v těchto týdnech
také kompletní rekonstrukci restaurace U Sestřiček.
Samozřejmě, že chod přilehlé kuchyně v LD Dr.
Maye tím nemůže být dotčen, protože se zde
stále vaří přes pět set teplých jídel denně a
připravuje se strava pro ubytované klienty,
pacienty i zaměstnance BRC. Věříme, že nová
restaurace nám všem dá brzo zapomenout na
ztížené podmínky při organizaci stravování.
Jako předběžnou pozvánku připojujeme
vizualizaci její budoucí podoby, kterou
zpracovala bytová architektka Markéta
Hejlová, jejíž rukopis již nese interiér Lázní,
Ondřejky a LD Dr. Storcha. Znovuotevření
restaurace je plánováno na konec června. (aa)
7
Jarní slunečné nedělní odpoledne. Jak jinak, opět
v neděli - poslední březnovou - jsme se služebním
mikrobusem vydali na poznávací výlet s našimi
lázeňskými hosty (a s řidičem Mirkem Mažárem)
na Turzovku - Živčákovou a zpátky přes Bílou a
Staré Hamry. Jarní slunečné počasí nám přálo víc
než dost. Známé a vyhledávané poutní místo je
sice na Slovensku, ale hned za hranicemi z Čeladné je to necelých 40 kilometrů. Zúčastnili
jsme se zde tradiční poutní bohoslužby, kterou
sloužil tamní kněz P. Ondrej Sabo. Na jeho
promluvy se vždycky moc těším a poutníci byli
také velmi spokojeni. Nabrali jsme si potom
léčivé vody a potěšili se opět výhledem na Lysou
Horu, i když z jiné strany, než ji známe. V Korni jsme se zastavili ve farním kostele, kde nám přesně
ve tři hodiny zahrála na věži hudba, a mohli jsme obdivovat krásu zdejšího chrámu. Záhy jsme
opustili Slovensko a prohlédli si cestou zpátky pamětihodnosti v Bílé, nevynechali jsme samozřejmě
Staré Hamry. Tam na nás čekala Maryčka Magdonova, chrám sv. Jindřicha, naučná cesta a hřbitov,
na kterém jeden z výletníků pan Milata našel pohřbené své předky. Kromě toho jsme zhlédli vyschlé
dno přehrady Šance - Řečice, kde se turisté
procházeli „jak na Václaváku“. Otřesný, drásající
pohled. Stojí za zmínku, že přehrada Šance Řečice měla v těch dnech jen asi 50% vody
potřebných k uspokojení poptávky po pitné vodě.
Cestou do Ostravice jsme sledovali další úseky
přehrady, okrajovou cestou jsme se dostali k
penzionu Obora („U Hajdů“). Účastnící zájezdu se
zde občerstvili a prohlédli si okolní panorama obec Pstruží, Frýdlant nad Ostravicí ba i FrýdekMístek. V oboře jsme si chtěli také prohlédnout
daňky, žel, ti byli schovaní. Na zpáteční cestě jsme
rovněž navštívili penzion „U Holubů“, zhlédli
historická místa, jako například kapličku Cyrilku,
bývalé hutě, vodní centrálu a dům pana
Machandra, kde se v roce 1944 zastřelil poručík Ján Ušiak, partyzánský velitel oddílu Jana Žižky.
Kolem památníku Josefa Kalusa, léčebného domu Golf a golfového hřiště jsme jen projeli a nakonec
jsme naši pouť zakončili v a reálu BRC. Výlet se vydařil, všichni byli spokojeni. Kolegovi Mažárovi
jsem poděkoval za jízdu bez nehody a s hosty jsem se rozloučil se slovy: „Pokud se Vám to nelíbilo,
řekněte to mně. Pokud se Vám výlet líbil, řekněte to ostatním.“ Věřím, že podobných zájezdů bude
více a hlavně - což je velmi důležité - zase pojede stejně dobrá parta.
Jaroslav Kozel
Foto nahoře: Zleva doprava kolega Mažár a klienti Konečný, Čajanová, Nesvadba, Nesvadbová, Wronka,
Wronková a Milata. Dole: Interiér chrámu v Korni.
Z DOPISŮ REDAKCI A VEDENÍ PODNIKU
Děkuji Šárce za to, že mě postavila na nohy a že se na nich udržím
Prožil jsem v léčebném domě Polárka čtyři měsíce, na které budu vždy rád vzpomínat. Děkuji MUDr.
Marii Špačkové za všechno, co pro mě udělala, paní Šárce Neuwirthové, Dis. za to, že mě postavila na
nohy a že se na nich udržím. Děkuji všem sestřičkám a ošetřovatelkám, které se o mě obětavě a
příkladně staraly, zejména v době, kdy jsem byl „ležák“ upoutaný na lůžko, ale vlastně po celou dobu
pobytu. Děkuji také za smysl pro humor výše zmíněným, ten je k nezaplacení. Děkuji také všem
pracovníkům na jednotlivých procedurách - jsou to lidé na svém místě. Chtěl bych také poděkovat
pracovnicím úklidu, které se vzorně staraly o to, abych pobýval v čistém a příjemném prostředí.
Tomáš Prusek, Horní Suchá
8
Potvrdili jsme si velmi dobrý přístup personálu ke klientům BRC
Srdečně Vás zdravím z Nového Jičína. V příloze Vám posílám
fotografie ještě jednou s velkým poděkováním za to, že jsme
mohli s manželkou coby výherci prožít krásný a zcela
bezproblémový týden v Apartmánovém domě Lara v
Beskydském rehabilitačním centru. Potvrdili jsme si
skutečnost velmi dobrého přístupu personálu ke klientům
BRC i k nám, kteří jsme si některé z nabízených procedur
zakoupili. Se vším jsme byli velmi spokojeni, a pokud to
okolnosti dovolí, tak bychom se do BRC rádi vrátili.
S přáním dalších mnoha spokojených klientů,
Jaroslav a Elena Kotasovi z Nového Jičína
Poznámka redakce: Na fotografii vpravo jsou manželé
Kotasovi (s redaktorkou Fontány uprostřed), další z řady devíti výherců, kteří se vloni zúčastnili
čtenářské soutěže Deníku Senior a jejich správná odpověď na soutěžní otázku, týkající se služeb
našeho rehabilitačního centra, byla vylosována. Jako hlavní cenu BRC do soutěže věnovalo
týdenní wellness pobyt pro dvě osoby v AD Lara, dalších 7 pobytů bylo třídenních. Těšilo nás, že do
Deníku přišlo mnoho správných odpovědí, což ukazovalo jak na zájem čtenářů o naše služby, tak
na atraktivnost nabízené výhry. Podrobně jsme o soutěži referovali ve Fontáně 1/2014.
Našim přátelům a známým jednoznačně doporučuji Čeladnou
Chtěla bych tímto poděkovat všem zaměstnancům, kteří se v léčebném domě Golf starají vzorně o svěřené
pacienty. Záměrně říkám, že děkuji všemu personálu, neboť jsem během svojí pětitýdenní rehabilitace
nenašla jediné „hluché místo“, byli dokonale sehraný tým. To všechno určitě dopomohlo tomu, že jsem se
domů mohla vrátit s nadějí, že v blízkém čase nebudu potřebovat ani francouzské hole... Na závěr ještě
jednou všem opravdu upřímně děkuji a jen dodávám, že našim přátelům a známým jednoznačně doporučuji
Čeladnou - Golf jako nejlepší rehabilitaci, která slouží k dosažení dobrého zdravotního stavu.
Ráda vzpomíná, Hana Opatřilová, Brno
MICHAL HORÁČEK MEZI NÁMI
V půlce dubna jsme v Apartmánovém domě Lara zastihli
Michala Horáčka (na snímku vlevo), spisovatele, esejistu, ale
v posledních letech především producenta a textaře. V Třinci, v
Letovicích a v Rožnově pod Radhoštěm vystupoval s hudebním
představením MEZI NÁMI. Ve dni volna jemu i dalším
umělcům, účinkujícím v tomto představení, zajistila v našem
wellness centru masáž a další procedury produkční společnost
Carmel Art Management. Její ředitel Petr Baránek šel přitom
najisto - naše prostředí a služby dobře zná z doby, kdy v Čeladné
bydlel a v areálu BRC organizoval hudební Happy festival. Pan
Horáček si masáž a chvíle odpočinku užil a ještě před odjezdem
nám ochotně zapózoval na Lázeňském náměstí. (aa)
Na pobyt a ošetřující personál budu často vzpomínat
Zasílám mnoho srdečných pozdravů z Prahy. Chci velmi poděkovat za
krásné přijetí v rehabilitačním centru „Polárka“ celému kolektivu
zaměstnanců, zejména MUDr. Marii Špačkové, staniční sestře Stanislavě Česlarové, Jiřímu Dembovskému na
vodoléčbě, Evě Zajoncové z elektroléčby a Šárce Neuwirthové z individuálního tělocviku, všem sestřičkám a
v neposlední řadě rovněž všem uklizečkám. V léčebném domě Polárka jsem byla hospitalizována více než 9
týdnů. Do té doby byla Polárka neznámé prostředí, ale všichni výše jmenovaní mi svým vynikajícím přístupem
po celý průběh léčby dopomohli k tomu, že jsem domů odešla „po svých“. Ještě jednou velký dík, na pobyt a
ošetřující personál budu často vzpomínat... Za překrásnou velikonoční výzdobu bych chtěla poděkovat
sestřičce Ludmile Horečkové.
Miloslava Nevodilová, Praha 9
9
Stalo se již tradicí, že se občané našeho regionu v prvním májovém dni setkávají, díky tzv.
Májovému pochodu, na Skalce, nejvyšším vrcholu Ondřejníku. Letos se na toto krásné místo
vypravily více než čtyři stovky účastníků. Většinou rodiny s dětmi, pěšky i na kolech. Někteří
přicházeli již ráno o deváté, jiní až v odpoledních hodinách; většina účastníků strávila na Skalce
májové poledne. Okrašlovací spolek Rozhledna se sídlem v Čeladné, který tato setkání od roku
2010 organizuje, ani letos nezklamal. Pro účastníky Májového pochodu byly připraveny dva sudy
piva, dvě stovky špekáčků a 13 pecnů chleba. Vše posloužilo k zajímavým debatám u táboráku.
Charakteristickými rysy setkání byly dvě skutečnosti. Potkávali se mnozí, kteří se tak potkali již po
čtvrté. O to bylo toto setkání srdečnější. Po turistech nezůstal na Skalce ani papírek. Ale nebylo to
jen tím, že organizátoři zajistili dostatek odpadkových košů. Bylo to také tím, že ti, kdož se zde
scházejí, cítí maximální odpovědnost a jsou šetrní vůči přírodě. (le)
Na snímcích níže: Fotografická historie a připomínka různých akcí Okrašlovacího spolku
Rozhledna na improvizované „nástěnce“ zaujala mnohé. K účastníkům pochodu promluvil tradičně
předseda spolku a ředitel BRC MUDr. Milan Bajgar.
Vpravo: Mezi
účastníky jsme zastihli i starostu Kunčic pod
Ondřejníkem Ing. Tomáše Hrubiše (uprostřed).
Přišlo také hodně zástupců vedení obcí i z druhé
strany Ondřejníka. Potkali jsme se například se
starostkou Lhotky paní Růženou Kopčákovou
(vpravo; vlevo místopředseda Rozhledny Petr
Andrle) i s dalšími členy obecních rad
a zastupitelstev.
10
Však on nám
LIDUMIL dospěje
Petr Andrle
Tak jsme koncem minulého roku zasadili uprostřed
lázeňského parku jasan červený a nazvali jsme ho
STROMEM LIDUMILEM. Smyslem tohoto aktu bylo
především navždy připomenout ušlechtilou životní cestu
MUDr. Jana Maye, kterého již za jeho života nazývali
„lékařem lidumilem“. Nestalo se tak proto, že byl
úspěšným starostou Mariánských hor a neméně úspěšným
lékařem, mimo jiné i zakladatelem Lázní Skalka (1902),
jejichž pokračovatelem je Beskydské rehabilitační centrum
v Čeladné.
Jeho lidumilství spočívalo v tom, že měl velice kladný
vztah k lidem vůbec. Těm, kteří byli sociálně slabší,
pomáhal nejen radou, ale i skutkem. Tu oželel honorář za
lékařské služby, jinde organizoval sbírku na novou školu či
na nový kostel, případně ze svých prostředků podporoval
mladé nadané studenty na středních i na vysokých
školách. Činil tak na Ostravsku, v Čeladné a do konce
svého života v Praze.
Proto chceme vyprávět příběh doktora Maye i za pomoci
stromu Lidumil, zasazeného symbolicky v den jeho narození 25. října 2013. (Na fotografii dole jsou
zachyceni dva z desítek klientů BRC, kteří se ten den na zasazení stromu aktivně podíleli.) Chceme
připomínat, že svět kolem nás potřebuje stále lidi, kteří jsou ochotni konat dobro, protože současně
existují mezi námi lidé, kterým projevy dobra mohou pomoci na jejich často nelehké pouti životem.
Z toho důvodu jsme také náš STROM LIDUMIL přihlásili do soutěže STROM ROKU 2014. Z více
než 80 přihlášených v letošním ročníku bylo komisí Nadace Partnerství dvanáct stromů vybráno
mezi finalisty, kteří budou do podzimu tohoto roku soutěžit o titul nejvyšší.
Náš „Lidumil“ se do finále nedostal. Ctíme rozhodnutí komise a docela ho chápeme. Strom, který
zapustil své kořeny do země teprve před pár měsíci, si musí ještě nějaký čas počkat, neboť u stromů
se čas počítá jinak. Jakkoli je jeho poslání vysoce humánní, je na tomto světě přece jenom historicky
krátkou dobu. Bude záležet na tom, jaké se našemu stromu dostane podpory od klientů a
návštěvníků BRC*, a také na tom, jak příjemně bude upraveno jeho okolí, což je plánováno. Z čehož
plyne, že další rok existence může za pomoci vás všech dodat Lidumilovi potřebnou sílu k tomu, aby
uspěl například v roce 2015. O což se pochopitelně pokusíme.
Lidé, kteří konali a konají dobro ve prospěch druhých, se vyznačují různým dobrými vlastnostmi.
Mezi ty nejdůležitější a nejpotřebnější patří skromnost. Bez této vlastnosti není dobro nikdy dobrem
zcela naplněným. A právě proto necítíme
zklamání, že se náš strom do finále nedostal.
Naopak. Budeme mu během celého dalšího
roku pomáhat tak, aby do klání roku 2015
vstoupil silnější, známější a dospělejší.
Samozřejmě, s veškerou skromností. Poté
třeba bude mít lepší šanci, než v roce 2014.
*V v recepci Apartmánového domu Lara je
trvale umístěna Pamětní kniha stromu
Lidumil. Svým zápisem do ní se může kdokoliv
přihlásit k podpoře myšlenky, že konat dobro
je třeba v každé době. A samozřejmě tím také
symbolicky podpořit Lidumila.
11
Pyramidu najdete před léčebným domem Dr. Storcha
v areálu rehabilitačního centra. Pobyt v pyramidě je
vhodný při fyzické i psychické vyčerpanosti. Optimální
délka jednoho pobytu je 30 až 40 minut. Zdravým
lidem se doporučuje relaxovat v pyramidě 1x týdně,
nemocným obden, celkem alespoň 10x. Vstup do
pyramidy je volný, k relaxaci slouží dřevěná lehátka.
JIŘÍ WEISS se stal jubilantem
s pořadovým číslem 200
Koncem dubna letošního roku jsme v oddělení rozvoje
a marketingu obdrželi od pana Jiřího Weisse vyplněný formulář se žádostí o zasílání novinek o naší
činnosti na jeho mail, až se vrátí domů. Od ledna 2012, kdy jsme tuto službu pro klienty zavedli, se jich takto
k odběru novinek přihlásilo celkem 200, tím dvoustým byl právě pan Weiss. Proto jsme mu dodatečně
pogratulovali a jako poděkování obdržel knihu Lékař lidumil. Těší nás, že měl z nečekaného dárku radost, o
čemž svědčí jeho odpověď: Děkuji Vám za zprávu i další informace. Knihu jsem obdržel. Úplně nadšený jsem
byl z přiloženého DVD „Splněný sen doktora Maye“ a promítl jsem ho několika svým kamarádům. V BRC jsem
byl velmi spokojen. Ve svých 79 letech jsem byl poprvé v lázních. Nemohu posoudit, do jaké míry se mi zlepšil
můj zdravotní stav, ale jsem vděčný všem odborným pracovníkům, kteří se mi věnovali a naučili mě cvičit ve
vodě i na suchu, používat hole, posilovat a sestřičkám na Kněhyni za starostlivost a péči.
Ještě jednou Vám děkuji a srdečně Vás zdravím,
Jiří Weiss, Valašské Meziříčí
Tito zaměstnanci a kolegové slaví svá životní výročí
v červnu:
Danuše Adamišová - kuchyně
Lenka Hanousková - tel. ústředna
Ludmila Blablová - R8
Václav Chýlek - údržba
Anna Hirmanová - R3
Vlasta Chýlková - R2
Jaroslava Janošcová - R2
Iveta Magnusková - R7
Jaroslava Kadlčková - R9
Zuzana Mališová - R1
Martin Karásek - restaurace
Ing. Magda Maralíková - kuchyně
Helena Langrová - restaurace
Jarmila Matušíková - R4
Jana Marková - R7
Jiří Matýsek, DiS. - lázně
Alena Milatová - R3
Radka Mičulková - příjmová kancelář
Eva Parmová - R1
Kateřina Michnová - R4
Pavel Polášek - údržba
Radka Nováková - kuchyně
Růžena Rožnovská - R4
Vendulka Pénzesová-Gyurická - R3
Danuše Strnadlová - tel. ústředna
Šárka Ricklová - třídírna prádla
Mgr. Michaela Šebelová - lázně
Marcela Rygolová - R2
Vladimír Vaněk - kuchyně
Martina Štefková - restaurace
Irena Vernerová - R9
Bc. Lea Švébišová - lázně
v červenci:
Ivana Tymlová - R7
Eva Doleželová - lázně
Yvona Veličková - správa
Čeladenská FONTÁNA.
Nepravidelný zpravodaj Beskydského rehabilitačního centra v Čeladné. Redakce: Mgr. Andrea Adamová.
Redakční rada: Dobroslava Havránková, Alena Jančurová, Věra Machálková.
Adresa redakce: Beskydské rehabilitační centrum, s.r.o., 739 12 Čeladná 42.
Grafická úprava: A. Adamová. Tisk ME® a René Daubner - APRO Bruntál.
Distribuce dle rozdělovníku, v PDF ke stažení na adrese www.brc.cz. Zájemcům zašleme každé vydání na e-mail.
Toto číslo vyšlo v květnu 2014 v nákladu 700 výtisků.
12
Download

ZDE - Beskydské rehabilitační centrum