&
H. D. RAUCH, WIEN
#3/0p
Navštivte naši prodejnu
mincí, medailí, bankovek a ostatního
ORLÍ 20, 602 00 BRNO
telefon (fax): 542 221 124
www.dukat-mince.cz
[email protected]
Pondělí, úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Otevřeno:
9.30–12.00 13.00–17.00 hodin
Zavřeno
9.30–12.00 13.00–17.00 hodin
9.30–13.00 hodin
Na této adrese je též sídlo firmy, příjem mincí do aukce,
veškerá korespondence, úhrada za aukční zboží atp.
Tě š í m e s e n a Va š i n á v š t ě v u
DUKÁT spol. s r. o.
Orlí 20 • 602 00 BRNO
pořádá
29. 5. 2011 – v neděli
63. DRAŽBU
mincí, medailí, bankovek
KONGRESOVÉ CENTRUM VELETRHY BRNO
(vstup z ulice Hlinky, parkoviště u zastávky tramvají)
Program
7.30 Otevření sálu, prohlídka materiálu
9.00 I. část aukce (pol. 1– 701)
Přestávka
12.30 II. část aukce (pol. 702–1230)
Výdej materiálu po celou dobu aukce.
2
Obsah:
Pořadí
Strana
Mince
– zlaté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1– 276
7
– antické. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
277– 307
24
– české . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
308– 351
27
– církevní a rodové. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
352– 457
30
– habsburské monarchie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
458– 951
41
– československé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
952– 989
73
– světa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
990–1185
74
1186–1230
84
Mince celého světa
Medaile, jetony a čepicové odznaky
– habsburské monarchie a ostatní. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Použitá literatura:
HAL
KM
C
K
Nov
SJ
Hus
Rauch
Höl.
SM
ŠM
KOP
HER
DAV
UZD
CHJ
Nov
SV
J
PV
– Halačka: Mince zemí koruny české
– Standart catalog of world coins
– Cach: Nejstarší české mince
– Kankelfitz: Römische Münzen
– Novotný: Papírová platidla ČSR
– Saurma Jeltsch
– Huszar: Münzkatalog Ungarn
– Aukční katalogy fy Rauch Vídeň
– Höllhuber: XV krejcar císaře Leopolda I.
– Smolík: Pražské groše
– Šmerda: Denáry české a moravské
– Kopicky: Katalog typow monet polskich
– Herinek: Österreichische Münzprägungen
– Davenpart: Europen Crowns
– Uzdenikov: Monety Rossii
– Chvojka: Pražské groše Ferdinanda I.
– Novák: Korunovace a korunovační ražby Habsburské monarchie
– Suchomel + Videman: Mincovnictví olomouckých biskupů
– Jaeger: Die Dentschen Münzen zit 1871
– Paukert, Videman: Moravské denáry 11.–12. století
4
D RA Ž E B N Í VY H LÁ Š KA
DUKÁT, spol. s r.o., Orlí č. 20, 602 00 Brno, IČO 47913011, zastoupená jednatelem Ivanem
Chládkem (dále jen dražebník), vyhlašuje konání dobrovolné, společné dražby movitých věcí,
která se uskuteční ve znění zákona č. 26/2000 Sb. – o veřejných dražbách (dále jen zákon),
v neděli 29. května 2011 od 9.00 hod. v Kongresovém centru Veletrhy Brno.
I.
Popisy jednotlivých movitých věcí, které jsou předmětem dražby, označení stavu jejich zachovalosti a stanovení nejnižších podání, která jsou zároveň cenami odhadními, jsou uvedeny v dražebním
seznamu.
Dražebník určuje pořadí, v němž budou jednotlivé věci draženy.
II.
Prohlídka movitých věcí předaných do dražby se uskuteční:
– v numismatické prodejně dražebníka na Orlí č. 20 v Brně ve dnech 23.–27. 5. 2011 od 10.00
do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod.
– v sále Kongresového centra, Veletrhy Brno v den konání dražby od 7.30 do 9.00 hod.
Při prohlídce věcí jsou účastníci prohlídky povinni dbát pokynů dražebníka nebo jeho
zaměstnanců.
III.
Stanovení příhozů:
Vyvolávací cena
Příhoz
Vyvolávací cena
Příhoz
Kč
Kč
Kč
Kč
do 100
od 101 do 200
od 201 do 500
od 501 do 1.000
5
10
20
50
od 1.001 do 2.000
od 2.001 do 5.000
od 5.001 do 20.000
od 20.001
100
200
500
1.000
IV.
Vydražitelům, kteří vydraží movité věci přímo v sále, bude vydražená věc předána proti potvrzení
o úhradě ceny dosažené vydražením a 15 % odměny pro dražebníka.
Fyzickým osobám, které se zúčastní dražby zasláním písemných limitů (dále jen limitenti), budou vydražené věci zaslány na dobírku poštou do vlastních rukou s doručenkou. K ceně dosažené vydražením
bude připočítána 15 % odměna pro dražebníka a poštovné.
Celkové částky se zaokrouhlují na celé Kč.
Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením. Platba směnkou je nepřípustná.
1. Účástníci dražby
DRAŽEBNÍ ŘÁD
Účastníky dražby mohou být pouze osoby fyzické a právnické způsobilé k právním úkonům, účastníkem dražby může být vždy stát (odst. 1, 2 § 3 zákona).
Účastník dražby se může dát v dražbě zastupovat zástupcem na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem, za účastníka dražby může jednat prokurista.
Účastníky dražby nesmějí být osoby, které nemohou nabývat vlastnictví a práv k předmětům dražby
(zákon č. 219/1995 Sb. - devizový zákon) a osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs.
Účastníkem dražby se stane každá osoba, která na výzvu dražebníka doloží svou totožnost (odst. 2
§ 23 zákona), popřípadě své oprávnění jednat za účastníka dražby, odevzdá řádně vyplněnou přihlášku
na zápis do seznamu účastníků dražby včetně čestného prohlášení, že není osobou vyloučenou z dražby a zakoupí vstupenku.
Dražební číslo bude účastníkům dražby vydáno pouze po splnění předcházejících povinností.
Limitenti jsou povinni zaslat společně s písemným limitem vyplněnou přihlášku na zápis do seznamu
účastníků dražby a čestné prohlášení, jinak je limit neplatný.
Tiskopis přihlášky a čestného prohlášení je přílohou dražebního seznamu.
Dražbě může být přítomna každá osoba, která zaplatila vstupné.
Účastníci dražby a ostatní přítomní na dražbě jsou v průběhu jejího konání povinni nerušit průběh
dražby chováním odporujícím dobrým mravům.
5
2. Průběh dražby
Dražba se zahajuje prohlášením licitátora, že zahajuje dobrovolnou, společnou dražbu movitých věcí.
Dražbu jednotlivých věcí v pořadí, tak jak jsou uvedeny v dražebním seznamu, zahajuje licitátor vyvoláním pořadového čísla a vyvolávací ceny v Kč. Popis dražené věci, včetně stavu zachovalosti je uveden v dražebním seznamu a proto není součástí vyvolání licitátora.
Draží se od vyvolávací ceny, případně od předposledního písemného limitu. Dražba je anonymní,
účastníci oznamují svou nabídku zvednutím čísla. Za limitenty draží určený zaměstnanec dražebníka.
Draží se pokud účastníci dražby činí vyšší podání. Licitátor udělí účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší podání příklep tím, že oznámí jeho číslo a dosažené nejvyšší podání. Učiněným podáním je účastník
dražby vázán. Učiní-li několik účastníků dražby současně podání a nebylo-li učiněno podání vyšší, rozhodne licitátor o tom, komu z nich příklep udělí.
Nebylo-li učiněno nejnižší podání a je-li dán písemný souhlas vlastníka dražené věci, sníží licitátor
nejnižší podání o částku sjednanou ve smlouvě o provedení dražby.
Udělením příklepu je dražba ukončena.
Nebylo-li při dražbě učiněno ani nejnižší podání nebo nebylo-li učiněno nejnižší podání ani po jeho
snížení, licitátor dražbu ukončí slovem „zpět“.
Vyvoláním posledního pořadového čísla, resp. jeho vydražením, celková dobrovolná společná dražba movitých věcí končí.
3. Úhrada ceny dosažené vydražením
Vydražitel, který je přítomen dražbě, je povinen uhradit cenu dosaženou vydražením včetně odměny
pro dražebníka ihned po udělení příklepu poslední věci, kterou vydražil, nejpozději však do jedné hodiny po celkovém ukončení dražby.
Limitenti uhradí cenu dosaženou vydražením včetně všech příplatků při doručení poštovní zásilky.
Nepřevzetí vydražené věci je považováno za zmaření dražby. Dražebník je oprávněn vyúčtovat účastníkovi dražby, který dražbu zmařil, veškeré náklady, které mu touto zmařenou dražbou vznikly.
Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit.
4. Nabytí vlastnictví k vydražené věci
Do předání vydražené věci vydražiteli má dražebník práva a povinnosti schovatele věci. Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby
k okamžiku udělení příklepu.
Převzetí vydražené věci je vydražitel povinen potvrdit podpisem v protokolu o provedení dobrovolné, společné dražby, který je současně potvrzením o nabytí předmětu vlastnictví. Limitentům bude protokol zaslán společně s vydraženými věcmi a jejich podpis na kopii protokolu uloženého u dražebníka
nahradí vrácená a podepsaná poštovní doručenka.
Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z navrhovatele na vydražitele dnem předání předmětu dražby, v týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel.
5. Reklamace
Od přímých účastníků dražby přijímá dražebník reklamace pouze do zahájení dražby. Limitenti mohou reklamaci uplatnit do tří dnů po převzetí zásilky. Reklamované věci jsou povinni vrátit zpět v cenném psaní bez dobírky, pojištěném na cenu zásilky. O oprávněnosti reklamace rozhoduje dražebník.
Podle odst. 1 § 63 zákona navrhovatel (majitel věci nebo osoba, která dala věc do dražby) odpovídá
za vady předmětu dražby, které mu byly či měly být při podání návrhu na provedení dražby známy a neupozornil na ně včas dražebníka ve smlouvě o provedení dražby.
6. Ostatní ujednání
Zahraniční účastníci dražby jsou při vývozu numismatického materiálu do zahraničí povinni opatřit
si osvědčení podle zákona č. 71/1994 Sb. – o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. Tato osvědčení vydává např. Moravské muzeum v Brně a Národní muzeum v Praze. Osvědčení není nutné na vývoz mincí vydaných po roce 1953, medailí a vyznamenání vydaných po roce 1918.
Soupisy podaných přihlášek na zápis do seznamu účastníků dražby, písemné limity a osobní údaje
o navrhovatelích dražby podléhají obchodnímu tajemství dražebníka a účastníci dražby nejsou oprávněni do nich nahlížet.
..............
6
Kvalita mincí
– překlad českých zkratek
Münzenqualität – Übersetzung der tschechischen Abkürzungen
Česky Deutsch
b.l.
bez letopočtu
ohne Jahreszahl
b.z.
bez značky
ohne Marke
dírka
dírka
Loch
hr.
hrana
Randfehler
just.
justýrovaný
justiert
malý
malý
klein
m.o., st.
měl ouško
Henkelspur
napr.
naprasklý
schrötlingsriss
ned., nedor.
nedoražený
Unanschag
o.
ouško
Henkel
okr.
okraj
Rand
opr.
opravený
repariert
opr. dírka
opravená dírka
gestopftes Loch
škr.
škrábnutý
Kratzer
úh. úder
úhoz, úder
Schlag
vada mat.
vada materiálu
Schrötlingsfehler
vlas.
vlasový
Haarstrich
Proof
ražba z leštěných razidel
polierte Platte
0
ražební lesk
Stempelfrisch
1
krásný
Vorzűglich
2
velmi zachovalý
sehr schön
3
zachovalý
schön
7
MINCE
Z LAT É
Keltové
Bójové (1. stol. před Kr.)
1. 1/3 stateru, 2 g, 2 obilní zrna s paprsky
2/-
3 000,-
1/1
30 000,-
2
Slezsko - Lehnice - Břeh
Georg, Ludwig a Christian (1639–1663)
2. Dukát 1657, SJS 316
5
4
3
Církevní a rodové ražby
Olomouc
Karel II. Liechtenstein (1664–1695)
3. 5 dukát 1678, SV 433, 17,18 g
R
1/0 140 000,-
Salzburg
Wolf Dietrich (1587–1612)
4. 2 dukát 1606, KM 4, 6,92 g
5. 2 dukát 1609, KM 4, 6,95 g
1/0
0/0
35 000,35 000,-
8
MINCE ZLATÉ
9
8
6
10
Paris Lodron (1619–1653)
6. 4 dukát 1628, KM 124, 13,66 g, zvlněný
R
0/0 140 000,-
Andreas Dietrichstein (1747–1753)
7. 1/4 dukát 1751, KM 361, zvlněný
0/0
16 000,-
1/1
23 000,-
1/0
9 000,-
Zikmund III. Schrattenbach (1753–1771)
8. 2 dukát 1769, KM 412, 6,89 g
Hieronymus Colloredo (1772–1803)
9. Dukát 1783 M, KM 437
B a t t h y a n i K a r l (1761–1772)
10. 10 dukát 1764, odražek tolaru 34,75 g, dr. škr.
R
1/0 367 000,-
Liechtenstein
Josef Wenzel (1748–1772)
11. Dukát 1758, novoražba
0/0
3 000,-
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
4 500,4 500,4 900,4 500,5 000,5 000,12 500,4 800,4 900,4 900,4 900,4 900,-
Č e s k o s l o v e n s k o (1918–1993)
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Dukát 1923, sv. Václav
Dukát 1924, sv. Václav
Dukát 1925, sv. Václav
Dukát 1926, sv. Václav
Dukát 1927, sv. Václav
Dukát 1928, sv. Václav
Dukát 1929, sv. Václav
Dukát 1931, sv. Václav
Dukát 1931, sv. Václav
Dukát 1932, sv. Václav
Dukát 1932, sv. Václav
Dukát 1933, sv. Václav
9
MINCE ZLATÉ
24.
25.
26.
27.
Dukát 1933, sv. Václav
Dukát 1934, sv. Václav
Dukát 1936, sv. Václav
2 dukát 1923, sv. Václav, dr. vrypy
0/0
0/0
0/0
0/0
28
29
30
31
4 500,8 000,6 000,18 000,-
32
34
33
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
33
2 dukát 1932, sv. Václav
2 dukát 1933, sv. Václav
5 dukát 1931, sv. Václav
5 dukát 1935, sv. Václav
10 dukát 1931, sv. Václav
10 dukát 1934, sv. Václav
Medaile ke 100. výročí založení První české vzájemné pojišťovny r. 1827;
987/1000, 3,99 g, sig. Šejnost 1928
2 dukátová medaile 1928, sv. Prokop
4 dukátová medaile 1928, sv. Prokop
Dukátová medaile b.l., 3,60 g, Velká Morava, sig. Kolářský
3 dukátová medaile b.l., 10,18 g, Velká Morava, sig. Kolářský
0/0 18 000,0/0 18 000,0/0 55 000,0/0 70 000,0/0 100 000,0/0 110 000,0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
5 000,6 000,10 500,4 000,8 000,-
10
MINCE ZLATÉ
39
39
40
39.
40.
41.
42.
43.
5 dukátová medaile b.l., 17,40 g, Velká Morava, sig. Kolářský
10 dukátová medaile 1934, Waldstein, 33,80 g, vlas. škr.
Dukát 1979, Karel IV.
Dukát 1980, Karel IV.
Deset století architektury 2001–2005, sada 10 ks 2000 Kč,
Au 999/1000, 6, 22 g, v koženkové etuii + karty
0/0 18 000,0/0 160 000,0/0
4 500,0/0
7 000,0/0
85 000,-
0/0
0/0
2 000,20 000,-
1/1
25 000,-
1/0
4 200,-
PP
6 500,-
Afrika jižní
44. 1/10 krugerrandu 1983 (1/10 OZ Au)
45. Krugerrand 1975, (1 OZ Au)
46
Belgie
Brabant
Albert a Isabela (1598–1621)
46. 2 dukát (1600–1611), Fried. 84; 6,91 g
Leopold II. (1865–1909)
47. 20 frank 1875
Cookovy ostrovy
48. 250 dollar 1990, Olympijský oheň; 7,78 g, 999/1000
11
MINCE ZLATÉ
Dánsko
Frederick VIII. (1906–1912)
49. 10 koruna 1908
0/0
2 800,-
-1/1-
7 000,-
-1/11/1
-1/1
-1/1
2/2
5 000,6 000,5 000,11 000,9 000,-
1/1
3 500,-
1/1
3 500,-
-1/1-
10 000,-
-1/2
4 000,-
2/1
8 000,-
50
54
54
52
Francie
Ludvík XVI. (1774–1792)
50. Luis d‘or 1780 A, KM 566
Napoleon Bonaparte (1799–1815)
51.
52.
53.
54.
55.
20 frank 1807 A
20 frank 1810 A
20 frank 1813 A
40 frank AN 12 A
40 frank 1812 A, dr. škr.
Holandsko
West Friesland
56. Dukát 1634, Fried. 294, zvlněný
Utrecht
57. Dukát 1648, Fried. 284, zvlněný
58
Louis Napoleon (1806–1810)
58. Dukát 1810, KM 61
Itálie - Benátky
Nicolo de Ponte (1578–1585)
59. Zecchino b.l., Fried. 1267
Napoleon I. (1804–1814)
60. 40 lira 1808 M
12
MINCE ZLATÉ
61
62
66
Itálie - Sardinie
Carlo Felice (1821–1831)
61. 80 lira 1828 P, n. škr.
1/1
25 000,-
1/1
25 000,-
0/0
4 000,-
0/0
4 200,-
1/1
3 500,-
1/1
27 000,-
1/1
5 000,-
1/1
1/1
1/1
1/1
5 000,5 000,5 000,5 000,-
Carlo Alberto (1831–1849)
62. 100 lira 1834 P, n. škr.
Itálie
Vittorio Emanuele II. (1861–1878)
63. 20 lira 1862 BN
Umberto I. (1878–1900)
64. 20 lira 1882 R
Lucembursko
Jean (1964–2000)
65. Medaile o váze 20 franku (6,43 g) na korunovaci r. 1964
Monaco
Karel III. (1856–1889)
66. 100 frank 1884
Německo
Hamburg
67. 20 marka 1876 J
Prusko
Wilhelm I. (1861–1888)
68.
69.
70.
71.
20 marka 1872 A
20 marka 1875 A
20 marka 1876 A
20 marka 1879 A
13
MINCE ZLATÉ
Friedrich (1888)
72. 20 marka 1888 A
1/0
5 000,-
1/1
1/1
1/0
5 000,5 000,5 000,-
1/1
5 000,-
1/1
5 000,-
1/1
1/1
5 000,5 000,-
Wilhelm II. (1888–1918)
73. 20 marka 1888 A
74. 20 marka 1909 A
75. 20 marka 1912 J
Sasko
Johann (1854–1873)
76. 20 marka 1872 E
Albert (1873–1902)
77. 20 marka 1876 E
Würtenberg
Karl (1864–1891)
78. 20 marka 1872 F
79. 20 marka 1876 F
81
80
80
84
83
Rakousko
80. 25 schilling 1936, sv. Leopold
0/0
12 000,-
1/0
15 000,-
0/0
4 200,-
1/10/1
12 000,10 000,-
Rumunsko
Karel I. (1866–1914)
81. 25 lei 1906, 40 let vlády, KM 38
Michal I. (1940–1947)
82. 20 lei 1944, „tři panovníci – králové“
Rusko
Alexandr I. (1855–1881)
83. 3 rubl 1873 HI, Uzd. 0262, dr. hr. a dr. škr.
84. 5 rubl 1874 HI, Uzd. 0263, n. škr.
14
MINCE ZLATÉ
85
85
89
89
88
Alexandr III. (1881–1894)
85. 5 rubl 1888 AG, Uzd. 0298
-1/1
9 000,-
1/1
1/1
-1/1
1/0
2 500,2 500,8 000,11 000,-
PP
3 000,-
1/0
2 800,-
0/0
1/0
0/0
9 000,4 000,4 500,-
1/1
6 500,-
0/0
1/1
1/1
1/1
1/1
-1/1-
4 500,6 000,6 000,6 000,6 000,12 000,-
Mikuláš II. (1894–1917)
86.
87.
88.
89.
5 rubl 1902 AP
5 rubl 1903 AP
7,5 rubl 1897 AG
15 rubl 1897
Samoa
90. 50 tala 1993, OH 1996, 7,78 g; Au 583/1000
Švédsko
Oscar (1872–1907)
91. 10 koruna 1895
95
92
Švýcarsko
92. Dukátová medaile 1819, Zwingli, 3,44 g
93. 10 frank 1911 B
94. 20 frank 1898 B
Uhry
Ladislav V. (1453–1457)
95. Dukát hO b.l., Hermannstadt, 3,52 g, Pohl H 4
USA
96.
97.
98.
99.
100.
101.
Dollar 1878
5 dollar 1882
5 dollar 1885 S
5 dollar 1909 D
5 dollar 1911
10 dollar 1910, Indián
15
MINCE ZLATÉ
102
104
102. 10 dollar 1912 S, Indián
103. 20 dollar 1851, 33,35 g, n. škr.
102
1/1
-1/1-
13 000,25 000,-
0/0
6 500,-
Vatikán
Pius XI. (1922–1939)
104. 100 lira 1929, Y9
16
MINCE ZLATÉ
HABSBURSKÁ MONARCHIE
106
108
107
110
109
110
111
113
113
112
Arc. Karel (1564–1590)
105. Dukát 1570, Klagenfurt, Fried. 54
-1/1-
8 600,-
-1/1
1/1
0/0
19 500,24 500,23 000,-
Rudolf II. (1576–1608)
106. Dukát 1585, Praha, Ercker, Hal. 294
107. Dukát 1588, Praha, Ercker, Hal. 295
108. Dukát 1598 KB, Hus. 1002
Ferdinand II. (1617–1657)
109.
110.
111.
112.
113.
Dukát (1)630, Praha, Hübmer, Hal.730
2 dukát 1628, Praha, Hübmer, var., 6,91 g Hal. 720
2 dukát 1633 KB, 6,96 g, Hus. 1163, dr. nedoražen
5 dukát 1623, Vídeň, 17,19 g, Her. 65, n. hrana
10 dukát 1637, Praha, Wolker, 34,63 g, Hal. 713
R
R
R
1/1 56 000,1/1 135 000,1/1 74 000,1/1 208 000,1/1 367 000,-
17
MINCE ZLATÉ
114
115
117
118
122
125
126
127
129
130
Leopold I. (1657–1705)
114.
115.
116.
117.
118.
119.
Dukát 1676 KB, Hus. 1321
Dukát 1688 KB, Hus. 1321
Dukát 1690 KB, Hus. 1321, dr. zvlněný, 3,48 g
Dukát 1695 KV, Klausenburg, Her. 407
Dukát 1703 CB, Břeh, Brettschneider, Hal. 1692, m.o.
12 dukátová medaile 1669/1969, 41,86 g
1/0
0/0
1/1
1/0
-1/1
PP
23 000,24 500,10 000,39 000,17 000,35 000,-
0/0
1/1
0/0
-1/1-1/11/0
1/0
30 000,15 000,13 000,2 600,5 000,15 000,26 000,-
1/1
-1/1-1/1-1/1-
13 000,5 000,26 000,24 500,-
Karel VI. (1711–1740)
120. Jeton (3/4 dukát), na korunovaci římským císařem 1711 ve Frankfurtu,
20 mm, 2,57 g
121. 1/4 dukát 1726, z roku 1725, Praha, Scharff, Hal. 1792
122. Dukát 1738 KB, Hus. 1586
123. Dukát 1739 KB, Hus. 1586, dírka
124. Dukát 1739 KB, Hus. 1586, zvlněný
125. Dukát 1739 KB, Hus. 1586
126. Dukát 1740, Vratislav, Hal. 1896
Marie Terezie (1740–1780)
127.
128.
129.
130.
Dukát 1752, Sedmihrady, Her. 204
Dukát 1765 KB, Hus. 1652, m.o.
Dukát 1777, Praha, Erdmann a Kendler, Hal. 1939, m.o.
2 dukát 1764, Sedmihrady, Her. 60
18
MINCE ZLATÉ
132
133
133
137
138
135
141
144
144
145
147
131. 2 dukát 1765 KB, Hus 1648, vrypy
132. 2 dukát 1765 KB, Hus 1648
133. 6 dukát 1741, Vídeň, odražek 1/2 tolaru, 20,81 g, Her. 15
R
-1/17 000,0/0 18 000,1/0 295 000,-
František Lotrinský (1740–1765)
134. 3/4 dukátová úmrtní medaie 1765, 2,61 g
135. Dukát 1746 PR, Praha, Kramer, Hal. 1984
1/1
0/0
12 000,45 000,-
1/0
1/1
1/1
-1/1-1/11/1
-1/1
-1/1
1/1
17 000,10 000,7 500,5 000,5 500,6 500,6 000,8 500,18 000,-
1/0
19 500,-
1/1
1/0
2 000,6 000,-
Josef II. (1765–1790)
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
1/4 dukát 1777 G, Nov. 11
Dukát 1783, Madona, Hus. 1863, n. hrana
Dukát 1786 E, Her. 48
Dukát 1787 A, Her. 29
Dukát 1787 A, Her. 29
Dukát 1787 A, Her. 29
Dukát 1788 B, Hus. 1866
2 dukát 1778 E/HS, Her. 15, nep. stopa po oušku
Sovrano 1787 M, Her. 112, 11,10 g
Leopold II. (1790–1792)
145. Jeton na korunovaci v Praze 1791, Au 2,60 g, 20 mm, Nov. XVI 4 a
František II. (1792–1835)
146. 1/2 dukátová medaile sv. Jiří b.l., 1,70 g, punc.
147. Dukát 1808 A, Her. 101
19
MINCE ZLATÉ
150
151
153
154
155
159
161
161
160
164
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
Dukát 1809 A, Her. 102
Dukát 1810 A, Her. 103
Dukát 1811 A, Her. 109
Dukát 1814 E, Her. 120
Dukát 1814 E, Her. 120
Dukát 1815 A, Her. 113
Dukát 1815 E, Her. 121
Dukát 1834 A, Her. 181, dr. škr.
Dukát 1835 A, Her. 182
157.
158.
159.
160.
Dukát 1843 A, Her. 25
Dukát 1846 A, Her. 28
Dukát 1848 A, Her. 30
4 dukát 1848 A, Her. 13
163
165
160
166
-1/1
-1/1
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/1
6 000,6 000,7 000,6 000,7 000,7 000,7 000,6 000,6 000,-
-1/1
-1/1
0/0
0/0
4 000,4 000,6 500,80 000,-
0/0
1/0
4 900,8 000,-
1/0
1/0
1/0
1/0
7 000,5 900,5 900,7 300,-
Ferdinand V. (1835–1848)
Revoluce (1848–1849)
161. Dukát 1848, Madona, maďarský opis, Hus. 2091, n. hrana
162. Dukát 1848, Madona, maďarský opis, Hus. 2091
František Josef I. (1848–1916)
163.
164.
165.
166.
Dukát 1848/1898 A
Dukát 1853 A
Dukát 1854 A
Dukát 1854 E
20
MINCE ZLATÉ
167
168
169
170
171
172
174
175
176
177
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
Dukát 1855 A
Dukát 1855 A
Dukát 1859 A
Dukát 1860 A
Dukát 1861 A
Dukát 1862 A
Dukát 1863 A
Dukát 1863 A
Dukát 1865 A
Dukát 1865 E
Dukát 1867 B
Dukát 1880
Dukát 1881
Dukát 1887
Dukát 1888
Dukát 1889
Dukát 1889
Dukát 1889
Dukát 1891
Dukát 1891
Dukát 1895
Dukát 1896
Dukát 1899
Dukát 1908
Dukát 1914
1/0
1/0
1/0
0/0
0/0
0/0
-1/10/0
0/0
1/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
5 000,6 400,7 000,7 300,5 000,5 000,3 000,7 300,7 000,9 800,6 000,4 000,4 200,4 200,4 900,3 000,4 000,4 900,3 800,4 900,3 800,4 000,3 800,5 400,3 500,-
21
MINCE ZLATÉ
194
192
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
196
4 dukát 1868 A, nep. stopa po oušku
4 dukát 1874, dr. škr. a nep. hrana
4 dukát 1887, Kutná Hora, 14,38 g; replika 1974, sig. Kolářský
4 dukát 1902, nep. stopa po oušku
1/2 koruna 1859 A
4 zlatník 1878
4 zlatník 1885
4 forint 1871 KB
4 forint 1881 KB
4 forint 1883 KB
4 forint 1884 KB
4 forint 1885 KB
4 forint 1885 KB
4 forint 1888 KB
4 forint 1890 KB
8 zlatník 1878
8 zlatník 1889
8 zlatník 1891
8 forint 1870 GYF
8 forint 1871 GYF
8 forint 1875 KB
8 forint 1876 KB
8 forint 1877 KB
8 forint 1878 KB
8 forint 1881 KB
8 forint 1882 KB
8 forint 1883 KB, n. hrana, n. škr.
8 forint 1884 KB
8 forint 1885 KB
8 forint 1886 KB
8 forint 1887 KB
8 forint 1888 KB
8 forint 1889 KB
192
R
0/0
1/1
0/0
1/1
1/0
-1/11/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/0
1/1
1/0
0/0
0/0
1/1
1/1
1/0
1/0
1/1
1/1
1/0
1/0
1/0
1/0
1/1
1/1
1/0
1/0
1/0
33 000,12 500,39 000,19 000,90 000,9 000,6 900,4 000,3 500,4 500,4 000,4 000,3 500,4 500,7 000,4 200,4 200,7 000,5 000,5 000,4 500,4 500,4 000,4 200,4 500,5 000,4 000,4 500,4 200,4 200,4 500,5 000,4 500,-
22
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
MINCE ZLATÉ
8 forint 1890 KB, bez Fiume
8 forint 1890 KB, s Fiume
8 forint 1891 KB
10 koruna 1896
10 koruna 1897
10 koruna 1905
10 koruna 1906
10 koruna 1908, jubilejní
10 koruna 1909, Schwartz
10 koruna 1909, Marschall
10 koruna 1911
10 koruna 1894 KB
10 koruna 1896 KB
10 koruna 1896 KB
10 koruna 1899 KB
10 koruna 1901 KB
10 koruna 1903 KB
10 koruna 1904 KB
10 koruna 1906 KB
10 koruna 1907 KB
10 koruna 1908 KB
10 koruna 1909 KB
10 koruna 1910 KB
10 koruna 1911 KB
10 koruna 1912 KB
10 koruna 1913 KB
257
251
260
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
1/1
0/0
1/0
1/0
0/0
0/0
0/0
1/0
0/0
1/0
1/0
1/0
1/1
1/1
1/0
0/0
0/0
1/0
1/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/0
0/0
10 koruna 1913 KB
20 koruna 1893
20 koruna 1894
20 koruna 1895
20 koruna 1896
20 koruna 1897
20 koruna 1901
20 koruna 1902
20 koruna 1910
20 koruna 1914, první odražek
20 koruna 1916, nový znak
4 400,5 000,4 500,2 100,2 100,2 200,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,3 500,3 800,2 100,2 100,2 100,2 100,2 200,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,5 000,-
259
261
0/0
0/0
1/0
1/0
0/0
0/0
1/0
1/0
1/0
0/0
0/0
5 800,4 200,4 500,4 200,4 200,4 400,7 000,4 500,7 000,27 000,25 000,-
23
MINCE ZLATÉ
272
274
273
275
275
276
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
20 koruna 1892 KB
20 koruna 1893 KB
20 koruna 1894 KB
20 koruna 1895 KB
20 koruna 1897 KB
20 koruna 1906 KB
20 koruna 1909 KB
20 koruna 1912 KB
20 koruna 1914 KB
20 koruna 1916 KB
100 koruna 1907 KB, korunovační, n. ryska
100 koruna 1908, jubilejní
100 koruna 1910
100 koruna 1913
100 koruna 1914
1/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/0
0/0
1/0
0/0
1/0
1/0
4 400,4 200,4 200,4 500,4 200,5 000,5 000,5 000,6 000,19 500,46 000,48 000,75 000,50 000,55 000,-
24
MINCE
A NT I C K É
277
279
282
281
280
280
Keltové
východní
277. Tetradrachma 14,35 g, sbírka Lanz č. 353, var; (3.–1. stol. před Kr.)
1/1
12 000,-
-1/1-
2 600,-
1/1-
13 000,-
-1/1-
6 000,-
-1/1
8 000,-
Řecko
Attika
Athény (3. stol. před Kr.)
278. Tetradrachma 16,76 g, sova, Sear 2547, excentrická
Makedonie
Akanthos (480–465 před Kr.)
279. Tetradrachma, 17,10 g; dobový zkušební odražek
Filip II. (359–336 před Kr.)
280. Tetradrachma 14,22 g, zn. pegas a luk, Sear 6678
Bruttium
Rhegion (466–415 před Kr.)
281. Drachma, BMC 15
Thrákie
Ainos (474–449 před Kr.)
282. Drachma BMC 6
1/1-
7 500,-
Ainos (440–412 před Kr.)
283. Diobol, SNG Cop. 405, dvojráz
-1/1
3 200,-
2/2
3 000,-
Ainos (435–405 před Kr.)
284. Tetriobol, SNG Cop. 296
25
MINCE ANTICKÉ
Thasos (411–350 před Kr.)
285. Trihemiobol, 0,85 g
1/1
3 500,-
1/1
4 600,-
-1/1-
4 000,-
-1/1-
6 500,-
-1/1-
8 000,-
-1/1-
1 500,-
-1/1-
1 500,-
Maroneia (cca 146 před Kr.)
286. Tetradrachma 15,45 g, SNG Cop 637
Kampánie
Hyria (400–335 před Kr.)
287. Statér, BMC 9
288
Neapolis (cca 300 před Kr.)
288. Statér SNG ANS 329
Sicílie
Akragas (425–406 před Kr.)
289. Hemilitra, Br 29 mm, SNG Cop. 66, Orel drží zajíce, Krab
Syrakusy (345–317 před Kr.)
290. Bronz 28 mm, SNG Cop. 755
Syrakusy (317–289 před Kr.)
291. Bronz 23 mm, SNG Cop. 755
Syrakusy (305–295 před Kr.)
292. Bronz 22 mm, SNG Cop. 779
2/2
400,-
Egypt
Alexandrie
Hadrianus (117–138)
293. Bronzová drachma, D. 1768, maják
-2/2-
2 800,-
1/1
4 500,-
1/1
7 000,-
1/1
6 000,-
Řím-republika
Anonym (209–208 před Kr.)
294. Denár, Syd. 519
295
296
Anonym (206–195 před Kr.)
295. Denár, Cr. 113,1
Q. Titius (90 před Kr.)
296. Denár, B.1
26
MINCE ANTICKÉ
297
298
299
L. Corn. Sulla (82 před Kr.)
297. Denár, Syd. 757
1/1
5 000,-
1/1
5 000,-
1/1
7 000,-
1/1
-1/11/1
7 000,600,4 800,-
2/1-
2 000,-
-1/1-
2 000,-
1/1
1 000,-
1/1
500,-
1/1
1 500,-
Livineius Regulus (42 před Kr.)
298. Denár B 11
Řím - císařství
Augustus (27 před Kr.–14 po Kr.)
299. Denár, Seaby 463
300
Vespasianus (69–79)
300. Denár, RIC 2, na dobytí Judeje
301. Denár, RIC 65
302. Denár, RIC 75
Traianus (98–117)
303. Sestercius 103–111, RIC 504; Rv: S.P.Q.R. OPTIMO PRINCIPI;
Pax stojící doleva mezi S. – C., drží roh hojnosti s nohou na Dákovi
Hadrianus (117–136)
304. Sestercius 121–123; RIC 611, Rv: P.M.TR.P.COS.III Minerva stojí doleva
mezi S. – C.; sype kadidlo do svícnu, u nohou štít, dr. koroze
Septimius Severus (193–211)
305. Denár 202–210, RIC 265, Coh 205; FVNDATOR PACIS Septimius
Severus v závoji
Gordianus III. (238–244)
306. Antoninian 238–239; Mc. Antioch-RIC 202, Coh. 357 VICTORIA AVG. Viktorie
Diocletianus (284–305)
307. Follis, RIC 19
27
M I N C E Č E C H M O RAVY A S L E Z S KA
308
309
Oldřich (1012–1034)
308. Denár, C 296
1/1
4 000,-
1/1
3 000,-
1/1-
1 500,-
0/0
0/0
1/0
1 100,1 000,1 200,-
1/0
1 000,-
1/1
1/1
1 300,1 500,-
1/1
2 500,-
Břetislav I. (1037–1055)
309. Denár, C 313, 5 perutí
Spytihněv II. (1055–1061)
310. Denár, C 331
Vratislav II. (1061–1092)
311. Denár, C 347, nastřižen
312. Denár, C 353
313. Denár, C 354
Břetislav II. (1092–1100)
314. Denár, C 388
Bořivoj II. (1100–1120)
315. Denár, C 413
316. Denár, C 413 C, nedoražen
Svatopluk (1095–1107)
317. Denár, C 446, nález Loštice
Vladislav I. (1110–1125)
318. Denár, C 532, 4 hvězdy
319. Denár, C 532, 4 hvězdy
320. Denár, C 532, 3 hvězdy
-1/1-1/1-1/1-
900,900,900,-
2/2
2/2
500,500,-
Nepřiděleno (40. léta 12. století)
321. Denár, PV 239
322. Denár, PV 242
Soběslav I. (1125–1140)
323. Denár, C 572
324. Denár, C 583
2/1-1/1-
1 200,5 000,-
28
MINCE ČECH, MORAVY A SLEZSKA
327
338
Soběslav II. (1173–1179)
325. Denár, C 619
1/1-
4 000,-
-1/1-
800,-
Přemysl I. (1192–1230)
326. Denár, C 659
Přemysl II. (1253–1276)
327. Brakteát, C 816
1/-
7 000,-
-1/1-1/1-
1 000,1 500,-
-1/11/-1/-1/-
800,1 000,800,1 000,-
-1/1
-1/1
1/1
1 200,2 000,2 000,-
-1/1
800,-
Vladislav III. (1246–1247)
328. Denár, C 895, nedoražen
329. Denár, C 896
Přemysl Otakar II. (1253–1278)
330.
331.
332.
333.
Denár, C 898
Brakteát, C 924
Brakteát, C 952
Brakteát, C 956
Václav II. (1258–1305)
334. Pražský groš, Sm.2
335. Pražský groš, Sm.2
336. Pražský groš, Sm.2
Jan Lucemburský (1310–1346)
337. Pražský groš
Karel IV. (1346–1378)
338. Haléř b.l. (1368–1370), minc. Heidinsfeld, Nech. 218, Chaura 116
339. Pražský groš, Sm. 5, dr. naprasklý
340. Pražský groš, Sm. 1, naprasklý
-1/1-1/1-1/1-
5 000,1 000,800,-
-1/1-
3 000,-
-1/-
1 000,-
Jošt, markrabě moravský (1375–1411)
341. Groš b.l., pro Lucembursko, Weil 164
Matyáš Korvín (1458–1490)
342. Haléř b.l., České Budějovice, Hus. 730, naprasklý; 0,36 g
Vladislav II. (1471–1516)
343. Pražský groš
-1/1-
300,-
29
MINCE ČECH, MORAVY A SLEZSKA
344
346
345
345
347
Lehnice - Břeh
Georg, Ludwig a Christian (1639–1663)
344. 1/2 tolar 1659 EW, SJS 338
1/1
50 000,-
1/1
80 000,-
-1/11/1
7 000,15 000,-
Ludvík (1653–1663)
345. Tolar 1661, SJS 404
R
Krnov
Matyáš Korvín (1458–1490)
346. 1/2 groš b.l., Hus. 737
347. Groš b.l., Hus. 736
Opava
Karel Liechtenstein (1614–1627)
348. 3 krejcar (1)615 BH, SJS 17
349. 3 krejcar 1616, SJS 23
1/1
-1/1
900,500,-
-1/1-
400,-
-1/1-
1 000,-
Karel Eusebius (1627–1684)
350. Krejcar 1629, SJS 42
Těšín
Adam Wáclav (1594–1617)
351. 3 krejcar (1)612 DR, SJS 62
30
C Í R K EV N Í A R O D OV É RA Ž BY
Eichstadt - arcibiskupství
Josef (1790–1802)
352. 1/2 tolar 1796 CD, letopočet v chronogramu, KM 96
1/0
3 000,-
1/0
16 000,-
-1/-1/-
3 000,2 500,-
353
Gurk
Franz Xaver Salm (1783–1822)
353. Tolar 1801, KM 2
Olomouc
František Dietrichstein (1599–1636)
354. 1/2 krejcar 1616, SV 3
355. 1/2 krejcar 1617, SV 4
Leopold Vilém (1637–1662)
356. Krejcar 1651, SV 106
357. Krejcar 1653, SV 110
1/1
1/1-
850,500,-
Karel II. Liechtenstein (1664–1695)
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
1/2 krejcar 1683, SV 303
3 krejcar 1665, SV 315 (C4/B1)
3 krejcar 1665, SV 315 (C1/D4)
VI krejcar 1674, SV 343 (C1/C1)
VI krejcar 1677, SV 348 (D3/C3)
VI krejcar 1693, SV 366 (B2/H)
XV krejcar 1675, SV 374 (E2/B1)
XV krejcar 1687, SV 381 (E1/D1)
XV krejcar 1693, SV 388 (E6/D4), pórovitý střižek
XV krejcar 1694, SV 389 (E5/D4)
XV krejcar 1694, SV 389 (E6/D4), špice
XV krejcar 1694 SAS, SV 390
1/1/1
0/0
2/2
1/1
1/1
1/1
0/0
1/1
-1/1
0/0
1/1
2 000,300,600,300,400,500,1 000,1 500,1 000,800,2 000,800,-
1/1
1/1
500,300,-
Karel III. Lotrinský (1695–1711)
370. Krejcar 1704, SV 517
371. VI krejcar 1709, SV 548 (B3/D1), prohnutý
31
CÍRKEVNÍ A RODOVÉ RAŽBY
375
374
377
375
377
379
378
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
VI krejcar 1710, SV 550 (C1/D5)
VI krejcar 1711, SV 552 (C2/D1), dr. škr.
1/2 tolar 1707, SV 569
Tolar 1701, SV 571, dr. vada materiálu
Tolar 1703, SV 573, dr. vada ražby na hraně
Tolar 1704, SV 574
Tolar 1705, SV 575
Tolar 1706, SV 576
378
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
600,500,16 000,14 000,5 000,5 500,6 900,7 300,-
32
CÍRKEVNÍ A RODOVÉ RAŽBY
385
381
380
386
389
380. Tolar 1706, SV 576, dr. vada ražby
381. Tolar 1707, SV 577
389
1/1
1/1
6 000,6 100,-
1/1
2/1
1/1
1/0
1/1
2/2
1/1
1/1
600,600,800,7 500,8 500,1 800,5 000,5 400,-
Wolfgang Schrattenbach (1711–1738)
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
VI krejcar 171Z, SV 702 (B2/B2)
VI krejcar 1713, SV 704 (B4/C1)
XV krejcar 171Z, SV 713 (B1/B2), dr. údery
1/2 tolar 1725, SV 726
1/2 tolar 1727, SV 727
Tolar 1719, SV 744, opravená hrana
Tolar 1722, SV 747
Tolar 1730, SV 757
33
CÍRKEVNÍ A RODOVÉ RAŽBY
391
405
405
Jakub Arnošt (1738–1745)
390. Tolar 1741, SV 908, cínový odražek
391. Tolar 1742, SV 910
1/1
1/0
1 000,12 000,-
1/0
0/0
1 500,7 000,-
-1/1
-1/1-
10 000,400,-
2/2
2/2
2/2
2/12/2
300,300,300,300,300,-
2/2
2/2
2/2
2/1-
300,300,300,300,-
Rudolf Jan (1819–1831)
392. 20 krejcar 1820, SV 1201
393. 1/2 tolar 1820, SV 1203
Antonín Colloredo (1777–1811)
394. 1/2 tolar 1779, SV 1105, škr.
395. Intronizační medaile 1779, Ag 25 mm, 3,96 g, Taul 264
Salzburg
Leonard Keutschach (1495–1519)
396.
397.
398.
399.
400.
Batzen 1500
Batzen 1509
Batzen 1510
Batzen 1514 L
Batzen 1517 L
401.
402.
403.
404.
Batzen 1519, prohnutý
Batzen 1520
Batzen 1521
Batzen 1523
Matthaus Wellenburg (1519–1540)
Wolf Dietrich (1587–1612)
405. Tolar b.l., Dav. 8184
1/0
6 000,-
1/-
300,-
Marcus Sitticus (1612–1619)
406. 1/2 krejcar 1617
34
CÍRKEVNÍ A RODOVÉ RAŽBY
409
407
411
412
Paris Lodron (1619–1653)
407. Tolar 1621, Dav. 3497
0/0
6 000,-
0/0
0/0
3 000,6 000,-
0/0
600,-
1/1
8 000,-
1/0
5 000,-
-1/1
0/0
1/0
3 500,4 500,2 500,-
Johann Ernst (1687–1709)
408. 1/2 tolar 1694, KM 253
409. Tolar 1694, Dav. 1234
Franz Harrach (1709–1727)
410. 4 krejcar (batzen) 1719, KM 315
Leopold Firmian (1727–1744)
411. Tolar 1729, Dav. 1241
Sigismund III. Schrattenbach (1753–1771)
412. Tolar 1762 FM, Dav. 1254 A
Hieronymus Colloredo (1772–1803)
413. Tolar 1773
414. Tolar 1777 M, min. justovaný
415. Tolar 1793 M
35
CÍRKEVNÍ A RODOVÉ RAŽBY
417
419
418
420
Vídeň-arcibiskupství
Christoph Migazzi (1757–1803)
416. Tolar 1781 ICFA, Dav. 1267
2/2
3 500,-
0/0
20 000,-
1/1
20 000,-
1/1
12 000,-
0/0
50 000,-
Auersperg
Wilhelm (1800–1822)
417. Tolar 1805, KM 5
Batthyány
Ludwig (1788–1806)
418. Tolar 1788, Dav. 1184
Egenberg
Johann Christoph a Johann Seyfried (1649–1710)
419. Tolar 1658, Krumlov, Dav. 3395, dr. vada materiálu
Dietrichstein
Pulsgau Linie
Sigismund Ludwig (1631–1664)
420. Tolar 1646, Dav. 3374
36
CÍRKEVNÍ A RODOVÉ RAŽBY
421
425
424
426
Karl Ludwig (1698–1732)
421. Tolar 1726, Vídeň, Dav. 1186, pouze 500 kusů
1/1
21 000,-
-1/1-
4 500,-
1/1
5 000,-
0/0
35 000,-
1/1
63 500,-
0/0
59 000,-
Liechtenstein
Josef Václav (1748–1772)
422. 1/2 tolar 1758, C 1
Franz Josef I. (1772–1781)
423. 1/2 tolar 1778, C 5
Paar
Johann Wenzel (1741–1792)
424. Tolar 1771, Dav. 1193
Schwarzenberg
Johann Adolf (1641–1683)
425. Tolar 1682, Dav. 7699, n. justován, excentrický
Ferdinand (1683–1703)
426. Tolar 1696 GFN, Dav. 7700
37
CÍRKEVNÍ A RODOVÉ RAŽBY
428
427
429
430
Šlik
Šťěpán a bratři (1505–1528)
427.
428.
429.
430.
Tolar b.l., Dav. 8138, napr. hrana
Tolar b.l., Dav. 8141, var. opisu
Tolar b.l., Don. 3747
Tolar 1525, Dav. 8142
2/1-1/1-1/12/2
12 000,20 000,20 000,10 000,-
2/2
-1/1-1/12/2
2/1-1/1-
1 000,1 300,1 300,1 000,1 000,1 000,-
Jindřich (1612–1650)
431.
432.
433.
434.
435.
436.
3 krejcar 1628, KM 6
3 krejcar 1629, KM 6
3 krejcar 1630, KM 6
3 krejcar 1631, KM 6
3 krejcar 1634, KM 6
3 krejcar 1637, KM 6, nedoražen
38
CÍRKEVNÍ A RODOVÉ RAŽBY
438
440
439
441
437. Tolar 1632, Planá, Dav. 3401, dírka, m.o.
438. Tolar 1646, Dav. 3408
442
-1/11/1
5 000,18 000,-
1/0
1/0
20 000,25 000,-
1/0
15 000,-
1/1
9 000,-
František Jindřich (1740–1766)
439. Tolar 1759, Dav. 1166
440. Tolar 1759, Dav. 1166
Leopold Jindřich (1766–1770)
441. Tolar 1767, KM 35
Trautson
Paul Sixtus (1589–1621)
442. Tolar 1620, Vídeň, Dav. 3423
39
CÍRKEVNÍ A RODOVÉ RAŽBY
443
443
449
Franz Eusebius (1663–1728)
443. Tolar 1708, Dav. 1200
1/1
25 000,-
2/2
2/2
2/2
-1/12/2
1 500,1 700,1 700,2 000,1 500,-
1/0
60 000,-
1/0
2/2
2 000,2 500,-
Waldstein
Albrecht (1583–1634)
444.
445.
446.
447.
448.
3 krejcar 1627, Jičín, Pavl. 17
3 krejcar 1627, Jičín
3 krejcar 1628, Jičín
3 krejcar 1632, Jičín
3 krejcar 1633, Jičín, Pavl. 62
Windischgrätz
Leopold Johann (1727–1746)
449. Tolar 1732, Dav. 1202
Joseph Nicholas (1746–1802)
450. 20 krejcar 1777, KM 10, justovaný
451. 1/2 tolar 1777, KM 11
Početní peníze
Kutnohorští mincíři, Kutná Hora
452. Početní groš b.l. Don. 4509; Neumann I/473, Pol. 109
-2/2-
700,-
-2/2-
300,-
-2/2
500,-
Hradec von Adam + Katerzina von Monfort, nejvyšší purkrabí
453. Početní peníz 1595, společný s manželkou, mosaz?, Don. 3436;
Neumann V/28584, Pol. 68, dírka, lité, přiložen starý podložní šítek
Rosenberg Wilhelm, císařský rada, nejvyšší komoří a purkrabí
454. Početní peníz 1590, Don 3709, Neumann V/28656,
Pol. 190 dle „Fälschungen böhmischer”, Don 69 a Květoň
1124 uvádí „Kiliánská falsa”, starý podložní štítek, dírka
40
CÍRKEVNÍ A RODOVÉ RAŽBY
Sultys von Feldsdorf Johann, mincmistr v Kutné Hoře, poraven 1621
455. Početní peníz 1613, mosaz? Don. 3861, Neumann
V/28677, Pol. 216, olámán, litý, starý podložní štítek,
2/2
300,-
-2/3
300,-
3/3
500,-
Textorius Klatovský Martin + Nemes Chrudimský Wenzel
456. Společný početní peníz b.l.?, Don. 3940, Neumann V/28626, Pol. 129,
starý podložní štítek, voskem zaslepená dírka 5 x 3 mm
Wrbna Albrecht
457. Početní peníz b.l., Don. 4047, Neumann V/28862,
Pol. 243, starý podložní štítek, na Av. měděnka
41
HABSBURSKÁ
MONARCHIE
460
458
458
463
467
466
Arc. Zikmund (1439–1496)
458. Guldiner 1486, nep. stopa po oušku
2/2
39 000,-
-1/2
300,-
Ferdinand I. (1526–1564)
459. Groš 1546, Vratislav, Westermaier, Hal. 154
460. Nový groš 1528, Jáchymov, Gebhart, Hal. 141, 2,66 g,
nep. naprasklý, prohnutý
R
461. 6 krejcar (sechser) b.l., Hall, SJ 830, nep. naprasklý
462. 6 krejcar (sechser) b.l., Wien, SJ 669, nep. nedoražen
463. Zlatník (60 krejcar) 1562, Kutná Hora, Lídl + Ludvík Karel, Hal. 73
464. 1/4 tolar b.l., Jáchymov, Kempf, Hal. 133, hlava vlevo
465. Tolar b.l., Jáchymov, Weizelmann, Hal. 104, značka č. 1 oboustranně, koroze
466. Tolar b.l., Jáchymov, Kempf, Hal. 106
467. Tolar 1529, Jáchymov, Gebhart, Hal. 93, dr. koroze
2/11/1
1/1
1/1
2/12/2
-1/11/1
17 000,1 000,1 000,20 000,2 500,5 000,13 500,23 000,-
42
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
468
470
469
471
468.
469.
470.
471.
Tolar 1547, Jáchymov, Puellacher, Hal. 111
Tolar 1556, Jáchymov, Puellacher, Hal. 114 b, var., dr. koroze
Tolar 1558, Jáchymov, Puellacher, Hal. 116, var. opisu
Tolar 1561, Kutná Hora, Lídl + Ludvík Karel, Hal. 48
472
1/1
-1/1-1/1
2/1-
35 000,12 000,12 000,13 500,-
1/1
1/1
1/1
5 000,4 500,4 000,-
Arc. Ferdinand (1564–1559)
472. Tolar b.l., Ensisheim, Dav. 8092
473. Tolar b.l., Hall, Dav. 8094
474. Tolar b.l., Hall, Dav. 8095, justovaný, okraj
Maxmilán II. (1564–1576)
475. Početní groš 1571, Kutná Hora, Šatný, Mrštík 18, koroze
476. Krejcar b.l., Jáchymov, Geitzkofler, Hal. 223
477. Bílý groš b.l., České Budějovice, Gebhart, Hal. 260
2/2
-1/1-1/1-
300,600,600,-
43
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
Bílý groš b.l., České Budějovice, Gebhart, Hal. 262
Bílý groš b.l., České Budějovice, Gebhart, Hal. 263
Bílý groš b.l., České Budějovice, Gebhart, Hal. 264
Bílý groš 1573, Kutná Hora, bez značky, Šatný + Vodolínský, Hal. 203
Bílý groš 1574, Kutná Hora, Šatný + Vodolínský, Hal. 204
Bílý groš 1575, Praha, Harder, Hal. 187
Bílý groš 1575, Kutná Hora, Šatný + Vodolínský, Hal. 204
Bílý groš 1575, Jáchymov, Geitzkofler, Hal. 238
Bílý groš 1576, Kutná Hora, Šatný, Hal. 203
Bílý groš 1576, Jáchymov, Kádner, Hal. 238
Bílý groš 1576, Jáchymov, Geitzkofler, Hal. 238
Bílý groš 1575?, Kutná Hora, Šatný, Hal. 203
10 krejcar 1566, Kutná Hora, Ludvík, Karel + Šatný, Hal.192
1/4 tolar 1575, Kutná Hora, Šatný + Vodolínský, Hal. 200
493
2/1-1/2
-1/2
2/2
-1/12/2
1/1
1/1
-1/1-1/1-1/2
2/2
2/12/2
300,300,300,300,500,300,500,500,400,400,300,300,12 000,5 400,-
493
492
494
496
495
492.
493.
494.
495.
30 krejcar 1569, Kutná Hora, Šatný + Vodolínský, Hal. 191
Zlatník (60 krejcarů) 1565, Kutná Hora, Lídl + Ludvík Karel, Hal. 190
Zlatník (60 krejcarů) 1565, Kutná Hora, Lídl + Ludvík Karel, Hal. 190
Zlatník (60 krejcarů) 1567, Kutná Hora, Ludvík Karel + Šatný,
Hal. 190, dr. vada střižku
496. Zlatník (60 krejcarů) 1568, Jáchymov, Geitzkofler, Hal. 210
1/1
-1/1-1/1-
21 000,9 500,10 800,-
1/1
1/1
22 000,20 000,-
44
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
497
499
498
501
502
500
497. Zlatník (60 krejcarů) 1569, Jáchymov, Geitzkofler, Hal. 210
498. Zlatník (60 krejcarů) 1571, Jáchymov, Geitzkofler, Hal. 210
499. Zlatník (60 krejcarů) 1571, Jáchymov, Geitzkofler,
Hal. 210, naprasklá hrana
500. Tolar 1573, České Budějovice, Gebhart, Hal. 253
501. Tolar 1574, Kutná Hora, Šatný + Vodolínský, Hal. 194
502. Tolar 1575, Kutná Hora, Šatný + Vodolínský, Hal. 194
1/1
-1/1-
15 000,9 800,-
-1/1
1/1
-1/1-1/1-
13 500,20 000,10 000,10 000,-
45
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
503
504
503. Tolar 1576, Jáchymov, Geitzkofler, Hal. 230, dr. hrana
504. Tolar 1576 KB, Hus. 979
504
1/1
1/1
44 000,25 000,-
Rudolf II. (1576–1612)
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
Početní groš 1577, Kutná Hora, Šatný, Mrštík 55, škr.
Malý peníz 1581, Kutná Hora, Šatný, Hal. 385
Malý peníz 158Z, Kutná Hora, Šatný, Hal. 385
Malý peníz 1585, Kutná Hora, Šatný, Hal. 385, naprasklý
Malý peníz 1590, Kutná Hora, Šatný, Hal. 385
Malý peníz 1592, Kutná Hora, Šatný, Hal. 385
Malý peníz 1599, Kutná Hora, Šatný, Dominig, Hal. 385
Malý groš 1578, Praha, Harder, Hal. 330
Malý groš 1584, Praha, Ercker, Hal. 340
Malý groš 1585, Ercker, Hal. 336
Malý groš 1590, Praha, Ercker, Hal. 336, var.
Malý groš 1592, Praha, Ercker, Hal. 336
Malý groš 1593, Praha, Ercker, Hal. 336, var.
Malý groš 1594, Praha, Erckerová, Hal. 348
Malý groš 1580, Kutná Hora, Šatný, Hal. 380
Malý groš 1583, Kutná Hora, Šatný, Hal. 380
Malý groš 1587, Kutná Hora, Hal. 380
Malý groš 1589, Kutná Hora, Hal. 380, nep. nedoražen
Malý groš 1584, Kutná Hora, Šatný, Hal. 380, nep. napr.
Malý groš 1590, Kutná Hora, Šatný, Hal. 380
Malý groš 1592, Kutná Hora, Šatný, Hal. 380, nep. nedoražen
Malý groš 1593 ?, Kutná Hora, Herold, Hal. 380, nep. nedoražen
Malý groš 1594, Kutná Hora, Herold, Hal. 380, var., prohnutý
Malý groš 1605, Kutná Hora, Enderle, Hal. 382, nep. zmenšen
Malý groš 1607 ?, Kutná Hora, Enderle, Hal. 382, dvojráz
Malý groš 1608 ?, Kutná Hora, Škréta, Hal. 382, nep. nedoražen
2/2
-1/2/2/-1/-1/1/2/12/11/1
2/2
-1/2
-1/2
-1/12/11/1
2/2
-1/1-1/1-1/1-1/1-1/1-1/1
-1/12/2
-1/1-
300,500,400,350,500,500,650,600,700,600,500,500,600,700,500,700,400,600,600,600,600,500,600,700,600,800,-
46
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
Malý groš 1580, Jáchymov, Hal. 407
Malý groš 1585, Jáchymov, Hofmann, Hal. 407, vada střižku
Malý groš 1586, Jáchymov, Hofmann, Hal. 406
Malý groš 1587, Jáchymov, Hofmann, Hal. 406
Malý groš 1592, Jáchymov, Hofmann, Hal. 406
Malý groš 1593, Jáchymov, Hofmann, Hal. 406
Malý groš 1594, Jáchymov, Hofmann, Hal. 406
Malý groš 1595, Jáchymov, Hofmann, Hal. 406
Malý groš 1596, Jáchymov, Hofmann, Hal. 406
Malý groš 1597, Jáchymov, Hofmann, Hal. 407
Malý groš 1597, Jáchymov, Hofmann, Hal. 406
Malý groš 1598, Jáchymov, Hofmann, Hal. 406
Malý groš 1598, Jáchymov, Hofmann, Hal. 406
Malý groš 1600, Jáchymov, Taubenreuter, Hal. 410, nep. okraj
Malý groš 1602, Jáchymov, Taubenreuter, Hal. 410
2/12/2
2/2
-1/2
1/1
-1/2
-1/1-1/1
-1/1
1/1
1/1
-1/11/1
1/1-1/1
350,300,300,350,500,350,400,500,700,600,500,500,500,800,900,-
1/12/1-1/1-1/12/12/1-1/1-1/12/1-1/1
-1/1-1/2
2/2
2/2
2/2-1/2
-1/1-1/12/2
-1/2
-1/1-1/12/2
2/12/2
-1/11/1-
6 000,500,800,800,700,600,900,1 000,700,400,400,350,300,300,300,350,400,400,300,350,400,500,350,450,400,400,400,-
546
546. Malý groš 1578, České Budějovice, Gebhart, var. MALEI,
Hal. 446, dr. nedoražen
547. Malý groš 1579, České Budějovice, Gebhart, Hal. 448
548. Malý groš 1580, České Budějovice, Schönfeld, Hal. 447/450
549. Malý groš 1581, České Budějovice, Schönfeld, Hal. 450, nep. nedoražen
550. Malý groš 1583, České Budějovice, Schönfeld, Hal. 455
551. Malý groš 1584, České Budějovice, Mattighofer, Hal. 457
552. Malý groš 1592, České Budějovice, Mattighofer, Hal. 460
553. Malý groš 1594, České Budějovice, Mattighofer, Hal. 460, var., nep. nedoražen
554. Malý groš 1596, České Budějovice, Mattighofer, Hal. 460
555. Bílý groš 1581, Kutná Hora, Šatný, Hal. 376
556. Bílý groš 1584, Kutná Hora, Šatný, Hal. 376
557. Bílý groš 1587, Kutná Hora, Šatný, Hal. 376
558. Bílý groš 1588, Kutná Hora, Šatný, Hal. 376
559. Bílý groš 1590, Jáchymov, Hofmann, Hal. 404
560. Bílý groš 1591, Kutná Hora, Šatný, Hal. 377
561. Bílý groš 1592, Kutná Hora, Šatný, Hal. 376, var.
562. Bílý groš 1594, Kutná Hora, Herold, Hal. 376
563. Bílý groš 1595, Kutná Hora, Herold, Hal. 376, nep. nedoražen
564. Bílý groš 1596, Kutná Hora, Herold, Hal. 376
565. Bílý groš 1597, Kutná Hora, Herold, Hal. 376
566. Bílý groš 1599, Kutná Hora, Herold (?), Hal. 376
567. Bílý groš 1601, Kutná Hora, Spiess, Hal. 376
568. Bílý groš 160Z, Kutná Hora, Spiess, Hal. 376
569. Bílý groš 1603, Kutná Hora, Enderle, Hal. 378, nep. okraj
570. Bílý groš 1610, Kutná Hora, Škréta, Hal. 378, n. prohnutý
571. Bílý groš 1578, Jáchymov, Kádner, Hal. 403
572. Bílý groš 1579, Jáchymov, Kádner, Hal. 403
47
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
Bílý groš 1580, Jáchymov, Kádner, Hal. 403
Bílý groš 1581, Jáchymov, Kádner, Hal. 403
Bílý groš 1582, Jáchymov, Kádner, Hal. 403
Bílý groš 1584, Jáchymov, Hofmann, Hal. 403
Bílý groš 1586, Jáchymov, Hofmann, Hal. 404
Bílý groš 1592, Jáchymov, Hofmann, Hal. 404
Bílý groš b.l., České Budějovice, Schönfeld, Hal. 442, hvězda
Bílý groš b.l., CS, České Budějovice, Schönfeld, Hal. 443
Bílý groš b.l., České Budějovice, Schönfeld, Hal. 443, hvězda
Bílý groš 1592, České Budějovice, Mattighofer, Hal. 445
Krejcar 1603, Hall
Krejcar 1604, Hall
1/4 tolar 1591 KB, Hus. 1046
-1/1-1/1-1/1-1/11/1
-1/1-1/1-1/2
-1/1-1/1-1/1-1/2
-1/1-
400,400,400,400,500,400,500,1 400,500,500,500,300,3 700,-
-1/1
-1/11/1
1/1
1/1
13 000,4 500,14 700,13 500,19 500,-
586
589
588
590
586.
587.
588.
589.
590.
1/2 tolar 1590, Kutná Hora, Šatný, Hal. 370
1/2 tolar 1594, Kutná Hora, Herold, Hal. 370, není ve WMK
Tolar 1578, Jáchymov, Kádner, Hal. 393
Tolar 1579 KB, Hus. 1030
Tolar (15)82, České Budějovice, Schönfeld, Hal. 423
48
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
591
593
592
594
596
595
591.
592.
593.
594.
595.
596.
Tolar 1590, Kutná Hora, Šatný, Hal. 366
Tolar 1592, Kutná Hora, Šatný, Hal. 366
Tolar 1593, Kutná Hora, Herold, Hal. 366, dr. škr.
Tolar 1593, Vídeň, Dav. 8064, dr. škr.
Tolar 1595, Kutná Hora, Herold, Hal. 366
Tolar 1597, Kutná Hora, Herold, Hal. 366
1/1
1/1
-1/11/0
-1/11/1
11 000,19 000,13 000,15 000,11 000,23 000,-
49
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
597
599
598
601
604
602
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
Tolar 1597, České Budějovice, Mattighofer, Hal. 428
Tolar 1598, Kutná Hora, Dominig, Hal. 366
Tolar 1599, Kutná Hora, Dominig, Hal. 366
Tolar 1600 KB, Hus. 1030, dr. nedoražen
Tolar 1601, Kutná Hora, Spiess, Hal. 366
Tolar 1604, Kutná Hora, Enderle, Hal. 369
Tolar 1605, Hall, Dav. 3005 C, dr. hrana
Tolar 1607, Hall, Dav. 3006 A
1/1
-1/1-1/1-1/11/1
1/1
-1/1
1/1
35 000,11 000,16 000,4 500,16 000,10 000,4 500,10 000,-
50
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
605
616
606
617
605. Tolar 1610, České Budějovice, Mattighofer, Hal. 431
606. 2 tolar 1605, Kutná Hora, Enderle, Hal. 365, 58,37 g
1/1 50 000,-1/1 122 000,-
Matyáš (1612–1619)
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
Malý groš 1612, Kutná Hora, Šultys, Hal. 541, nep. nedoražen
Malý groš 1617, Kutná Hora, Hölzl, Hal. 542
Malý groš 1618, Kutná Hora, Hölzl, Hal. 542
Malý groš 1619, Kutná Hora, Hölzl, Hal. 542
Bílý groš 1617, Praha, Hübmer, Hal. 514
Bílý groš 1617, Kutná Hora, Hölzl, Hal. 537
Bílý groš 1618, Praha, Hübmer, Hal. 514, nep. nedoražen
Bílý groš 1619, Kutná Hora, Hölzl, Hal. 539
3 krejcar 1619, Vídeň
Tolar b.l. (4 císařů), Hübmer, Hal. 498, min. stopa po oušku
Tolar 1612, Praha, Hübmer, Hal. 501
1/1
-1/12/2
1/1
2/2
2/1-1/12/11/1
-1/11/1
700,700,350,750,350,300,500,300,400,85 000,14 000,-
51
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
618
620
619
621
623
622
618.
619.
620.
621.
622.
623.
Tolar 1613, Praha, Hübmer, Hal. 502
Tolar 1613 KB, Hus. 1107
Tolar 1618, Praha, Hübmer, Hal. 502, naprasklá hrana
Tolar 1618, Kutná Hora, Hölzl, Hal. 528, dr. vady materiálu
Tolar 1620 KB, posmrtný, Hus. 1112
2 tolar b.l. (3 císařů), Praha, Hübmer, 57,57 g, Hal. 492a
-1/1 19 500,1/1 18 500,-1/1- 14 700,-1/1 16 000,-1/1 14 000,-1/1- 170 000,-
52
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
626
624
624
640
637
638
624. 2 tolar 1616, Praha, Hübmer, hal. 496, vada střižku
-1/1-
50 000,-
-1/1
2 500,-
1/1
-1/12/1-1/1-1/1-2/2
6 000,800,900,800,1 500,3 000,-
České stavy (1619–1620)
625. 24 krejcar 1619, Kutná Hora, Hölzl, Hal. 574
Moravské stavy (1619–1621)
626.
627.
628.
629.
630.
631.
3 krejcar 1619, Brno, Pecz, Hal. 603
12 krejcar 1620 BZ, Zwirner, Hal. 622, vada střižku, nep. vyl.
12 krejcar 1620 BZ, Olomouc, Hal. 625
12 krejcar 1620 CC, Olomouc, Cantor, Hal. 621, var., nedoražen
24 krejcar 1619 CC, Olomouc, Hal. 614, nedoražen
48 krejcar 1620 BZ, Olomouc, Zwirner, Hal. 610, koroze
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
24 krejcar 1620, Praha, Škréta, Hal. 656, vada střižku, nep. naprasklý
24 krejcar 1620, Praha, Škréta, Hal. 656, vada střižku, nep. naprasklý
24 krejcar 1620, Praha, Škréta, Hal. 658
24 krejcar 1620, Kutná Hora, Hölzl, Hal. 669, var. lev bez břevna
24 krejcar 1620, Jáchymov, Lengenfelder, Hal. 682, naprasklá hrana
48 krejcar 1620, Praha, Škréta, Hal. 655
48 krejcar 1620, Kutná Hora, Hölzl, Hal. 663
48 krejcar 1620, Kutná Hora, Hölzl, Hal. 663, nálitek na Rev.
Tolar 1621, Heidelberg, Don. 2096
Friedrich Falcký (1619–1620)
R
2/2
900,-1/11 500,2/2
1 000,-1/16 000,1/1
4 000,1/1
9 500,-1/15 900,2/2
3 200,-1/1- 135 000,-
53
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
Arc. Ferdinand (1592–1618)
641.
642.
643.
644.
645.
2 pfennig 1594, Her. 152
2 pfennig 1608, Klagenfurt, Her. 166
2 pfennig 1610, Klagenfurt
2 pfennig 1611, Graz, Her. 145
2 pfennig 1617, Graz
-1/-1/2/2/-1/-
300,300,300,300,300,-
646
647
647
660
646. Tolar 1605, Graz, Her. 48
647. Tolar 1617, Graz, Her. 54
1/1
-1/1-
15 000,5 500,-
-1/1/-1/1/1/-1/0/0
0/0
0/0
2/2
2/2
2/2-1/1-1/12/2
2/2
300,500,500,400,500,400,2 500,500,500,300,300,1 200,8 500,2 000,1 200,3 200,-
Ferdinand II. (1617–1637)
648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.
2 pfennig 1628 F, Vídeň, Her. 1521
1/2 krejcar 1624, Kutná Hora, Hölzl, Hal. 820
1/2 krejcar 1624, Vratislav, Riedel, Hal. 1044, na rubu W
1/2 krejcar 1624, Vratislav, Riedel, Hal. 1045
1/2 krejcar 1624 F, Graz
1/2 krejcar 1633, Kutná Hora, neobsazeno, Hal. 820
Krejcar 1625, Opolí, Frenzel, Hal. 1110
Krejcar 1634, Graz, Her. 1384
Krejcar 1635, Graz, Her. 1385
Krejcar 1637, Praha, Wolker, Hal. 765
3 krejcar 1636, Kutná Hora, Geronis, Hal. 815, nedoražen
Groš 1623 PP, Bratislava, Husz. 1195
48 krejcar 1621, Kutná Hora, Hölzl 780, nedoražen
48 krejcar 1622, Brno, Pecz, Hal. 859
60 krejcar 1621 BZ, Olomouc, Zwirner, Hal. 898, vada střižku
75 krejcar 1622, Praha, Hübmer, Hal. 700
54
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
666
666
664
667
669
671
670
664.
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671.
120 krejcarů 1621, Praha, Hübmer, Hal. 697
150 krejcar 1622, Praha, Hübmer, Hal. 695
150 krejcar 1622, Praha, Hübmer, Hal. 695
1/4 tolar 1624, Praha, Suttner, Hal. 755
1/2 tolar 1624, Praha, Suttner, Hal. 751
Tolar 1621, Graz, Her. 414
Tolar 1624, Praha, Suttner, Hal. 741
Tolar 1624 B, Brno, Wohnsiedler, Hal. 873, 28,03 g,
napr. střižek, nep. stopy po uchycení
1/1
-1/11/1
-1/1-1/11/1
-1/1
9 000,4 900,9 000,5 400,4 400,6 000,6 500,-
1/1-
10 000,-
55
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
672
675
674
676
672.
673.
674.
675.
676.
677.
Tolar 1624, Nisa, Zwirner, Hal. 1070
Tolar 1625, Praha, Hübmer, Hal. 741, dr. hrana
Tolar 1625, Praha, Hübmer, Hal. 741, var. MAR. MAR, dr. okraj
Tolar 1630, Praha, Hübmer, Hal. 741
Tolar 1630 KB, Hus. 1179
Tolar 1634 KB, Hus. 1179, přeražba letopočtu ?
677
R
1/1
-1/1-1/1-1/11/0
0/0
66 000,5 000,8 300,7 000,8 000,10 000,-
56
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
684
687
687
688
690
689
Ferdinand III. (1637–1657)
678.
679.
680.
681.
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689.
690.
Krejcar 1638, Praha, Wolker, Hal. 1183, okraj
Krejcar 1641, Praha, Wolker, Hal. 1183
3 krejcar 1638 Praha, Wolker, Hal. 1180, nep. koroze
3 krejcar 1638, Kutná Hora, Geronis, Hal. 1195, prohnutý
3 krejcar 1639, Praha, Wolker, Hal. 1180
3 krejcar 1640, Praha, Wolker, Hal. 1180
1/4 tolar 1648, z roku 1645, Vratislav, Reichert + Jan, Hal. 1287
1/2 tolar 1651, Vídeň, Her. 530, vada střižku
1/2 tolar 1654 KB, Hus. 1254
Tolar 1629, Kladsko, Hema, Hal. 1315
Tolar 1640, Praha, Wolker, Hal. 1171
Tolar 1641, Vratislav, Reichert + Jan, Hal. 1275
Tolar 1648, Praha, Wolker, Hal. 1172
2/12/1-1/1
2/2
-1/11/1-1/11/1
-1/1-1/1
1/1
-1/1
-1/1
300,300,500,300,400,500,37 000,3 500,4 400,66 000,50 000,59 000,49 000,-
57
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
691
693
692
695
694
691.
692.
693.
694.
Tolar 1649 KB, Hus. 1241
Tolar 1650, Vratislav, Reichert + Hübmer, Hal. 1276, m.o.
Tolar 1657, Vídeň, Dav. 3184 A
2 tolar 1629, Kladsko, Hema, Hal. 1315, 56,95 g
694
R
-1/1
5 000,-1/1 23 300,1/1 12 000,-1/1 122 000,-
Arc. Maxmilán (1590–1618)
695. Tolar 1617 CO, Hall, Dav. 3323
0/0
9 000,-
58
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
699
701
718
701
Arc. Leopold (1607–1632)
696. 10 krejcar 1632, Hall, KM 589,2
697. 1/4 tolar 1632, Hall
698. 1/2 tolar 1632, Hall, KM 592.1
1/0
-1/1-1/1-
700,2 000,2 900,-
1/1
20 000,-
1/1
1 700,-
0/0
12 000,-
1/1
1/1
0/0
1/1
1/0
1/0
-1/11/0
1/0
0/0
1/1
-1/2
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
500,2 000,350,300,350,500,1 500,500,500,500,400,1 000,700,700,700,700,6 000,-
Arc. Karel (1618–1624)
699. Tolar 1624, Dav. 5856
Ferdinand IV. (1653)
700. 1/2 tolar 1653, na korunovaci v Řezně, Nov. VIII 5 a, 14,30 g, n.s.o.
701. Tolar 1653 ke korunovaci římským králem v Regensburgu,
Ag 42 mm, 20,80 g, vada materiálu
Leopold I. (1657–1705)
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.
718.
Krejcar 1672 SHS, Vratislav, Hammerschmidt, Hal. 1637
3 krejcar 1665, Neuburg, Her. 1572, velký znak
3 krejcar 1666 KB, Hus. 1465
3 krejcar 1693, Hall, Her. 1439
3 krejcar 1694, Hall, Her. 1440
3 krejcar 1695 GE, Praha, Egerer, Hal. 1426
3 krejcar 1706, Svatý Vít, posmrtný, Her. 1410
VI krejcar 1667 KB, Hus. 1450
VI krejcar 1669 KB, Hus. 1450
VI krejcar 1673 KB, Hus. 1450
VI krejcar 1674, Vídeň, Her. 1134
6 krejcar 1687, Hall, Her. 1287
XV krejcar 1660, Vídeň, Höl. WIE 60.3.1
XV krejcar 1660, Vídeň, Höl. WIE 60.3.2
XV krejcar 1661 CA, Vídeň, Höl. WIE 61.1.2
XV krejcar 1661 KB, Höl 61.1.1, okraj
XV krejcar 1661 (1660) Graz, Höl. GRA 61.1.1
59
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
719.
720.
721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
XV krejcar 1662 KB, Höl. 62.1.2
XV krejcar 1663 CA, Vídeň, Höl. WIE 63.2.2
XV krejcar 1664, Praha, Margalík, Höl. PRA 64.1.2, vada ražby na Av.
XV krejcar 1664, Praha, Margalík, Höl. PRA 64.3.2
XV krejcar 1664, Neuburg, Höl. NEU 64.1.11, nep. napr. hrana
XV krejcar 1674, Vídeň, Höl. WIE 74.1.1
XV krejcar 1676 KB, Höl. KB 76.1.2
XV krejcar 1677 CB, Břeh, Brettschneider, Hal 1695, Höl. BRI 77.1.1
XV krejcar 1680 KB, Höl. KB 80.1.1
XV krejcar 1683 MM, Vídeň, Höl. WIE 83.1.2
XV krejcar 1685, Meinz, Höl. MAI 85.1.1
XV krejcar 1694 KB, Höl. KB 94.1.2
1/2 tolar b.l., Hall, Her. 798, m.o.?
-1/11/1
1/1
-2/2
1/1
1/1
1/1
-1/11/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1 000,500,1 500,1 000,2 600,500,500,2 000,500,500,800,500,1 700,-
-1/1-
8 800,-
1/1
1/0
-1/1
-1/11/1
1/1
1/1
1/1
0/0
1/1
-1/1-
16 000,45 000,4 900,4 500,4 500,5 500,9 000,13 500,6 000,4 500,18 500,-
732
735
734
732.
733.
734.
735.
736.
737.
738.
739.
740.
741.
742.
743.
744.
1/2 tolar 1695 GE, Praha, Egerer, Hal. 1400
Neobsazeno
Tolar 1664, na vítězství u sv. Gottharda nad Turky; 20,4 g
Tolar 1665 KB, Hus. 1367
Tolar 1691 KB, Hus. 1372, dr. okraj
Tolar 1692 KB, Hus. 1373
Tolar 1694, Hall, Her. 640
Tolar 1695, Vídeň, Her. 595
Tolar 1696 GE, Praha, Egerer, Hal. 1393
Tolar 1695 GE, Praha, Egerer, Hal. 1392
Tolar 1700, Hall, Her. 648, n. hrana
Tolar 1701, Hall, Her. 649
Tolar 1702 FN, Opolí, Nowak, Hal. 1655
60
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
745. 2 tolar 1675 IAN, Graz, 57,35 g, Her. 565, dr. hrana
746. 2 tolar 1682 IAN, Graz, 57,31 g, Her. 566, dr. hr.
1/1
1/1
35 000,35 000,-
-1/11/1
-1/1
300,3 500,6 000,-
Josef I. (1705–1711)
747. 3 krejcar 1706, Kutná Hora, Wohnsiedler, Hal. 1731
748. VI krejcar 1707, Hall, Her. 174
749. 1/2 tolar 1710 KB, Hus. 1576, přeražba z 1700
750
752
752
753
755
754
750.
751.
752.
753.
754.
755.
1/2 tolar 1705 CB, Břeh, Brettschneider, Hal. 1694
Tolar 1707, Hall, Her. 130
Tolar 1708, Vídeň, Her. 122, nep. koroze, dr. hrana a škr.
Tolar 1709 GE, Praha, Egerer, Hal. 1719
Tolar 1710 PM, z roku 1711, Praha, Provisorium, Hal. 1719
Tolar 1710 FN, Vratislav, Nowak, Hal. 1755, n. škr., n. hr.
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
24 500,5 000,7 000,37 000,44 000,34 000,-
61
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
756
761
756
758
758
764
766
766
756. Tolar 1711 FN, Vratislav, Nowak, Hal. 1755
757. Tolar 1711, Hall, Her. 132
758. 2 tolar b.l., Hall, Her. 117
-1/1
1/1
0/0
29 500,5 500,25 000,-
-1/1-1/1
1/1
1 000,4 000,61 000,-
-1/11/1
1/1
-1/1
1/1
900,4 900,11 300,1 800,30 000,-
Malkotenti (1703–1707)
759. X poltura 1705 CM, Hus. 1540
760. 1/2 tolar 1705 KB, Her. 12
761. 1/2 tolar 1706 MM, Hus. 1525
Karel VI. (1711–1740)
762.
763.
764.
765.
766.
1/4 tolar 1737 NB, Hus. 1623, m.o.
1/2 tolar 1717, Kutná Hora, Weyer, Hal. 1855
1/2 tolar 1740, Praha, Scharff, „nouzový zlatník”, Hal. 1816, několik dr. hran
1/2 tolar 1740 KB, Hus. 1614, n.s.o.
Tolar 1715 PWCH, Bratislava, Hus. 1607
62
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
767
769
768
770
773
771
767.
768.
769.
770.
771.
772.
773.
Tolar 1717, Vratislav, Nowak, Hal. 1905
Tolar 1718, Praha, Scharff, Hal. 1799, var.
Tolar 1721, Vratislav, Nowak, Hal. 1908
Tolar 1724, Vratislav, Hal. 1909
Tolar 1724, Praha, Scharff, Hal. 1807a
Tolar 1728, Praha, Scharff, Hal. 1811, dr. hrana
Tolar 1732, Praha, Scharff, Hal. 1811, dr. škr.
0/0
1/1
1/0
1/0
1/1
-1/1
1/1
20 000,10 000,15 000,10 000,20 000,4 000,15 000,-
63
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
774
776
775
777
777
780
779
774.
775.
776.
777.
Tolar 1732, Graz, Her. 324
Tolar 1738, Praha, Scharff, Hal. 1811
Tolar 1738, Graz, Her. 327
2 tolar b.l., Hall, Her. 281, 57,15 g
778.
779.
780.
781.
2 liard 1777, Brusel, Her. 2054
Haléř 1758, Praha, Erdmann. Hal. 1983
Grešle 1760, Praha, Erdmann, Hal. 1982, jiné razidlo, v ozdobě mušle
Krejcar 1743, Cheb, nouzová Sn 15 mm, 0,85 g, Nový 239
781
1/1
1/0
1/1
1/1
9 000,8 100,8 000,20 000,-
1/0
0/0
0/0
-1/1-
500,7 300,8 600,6 000,-
Marie Terezie (1740–1780)
64
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
783
791
791
788
792
794
793
782.
783.
784.
785.
786.
787.
788.
789.
790.
791.
792.
793.
794.
Krejcar 1756, Graz, Her. 1456
3 krejcar 1778 C, Praha, Erdmann a Kendler, Hal. 1974
XV krejcar 1745 KB, Hus. 1711
20 krejcar 1777, EVSIK, Praha, Ermann a Kendler, Hal. 1953
30 krejcar 1765, Praha, Erdmann, Hal. 1948, dr. vada materiálu
30 krejcar 1775 ICFA, pro Halič, nedoražený portrét
1/2 tolar 1743, Praha, Scharff, Hal. 1946
1/2 tolar 1751, Graz, Her. 647
Tolar 1741, Vídeň, Her. 389, stopa po sponě
Tolar 1750, Antverpy, Her. 1891,
Tolar 1757, Praha, Erdmann, Hal. 1941
Tolar 1757, Praha, Erdmann, Hal. 1941
Tolar 1758, Praha, výtěžkový, Erdmann, Hal. 1942, n. hrana
1/1
0/0
1/1
0/0
2/12/1-1/1
-1/1
-1/1-1/1
-1/1
1/0
1/1
1 300,15 000,900,1 000,1 700,3 500,12 200,2 500,2 000,7 000,9 300,14 000,9 000,-
65
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
795
807
806
808
795.
796.
797.
798.
799.
800.
801.
802.
803.
804.
Tolar 1758, Vídeň, Her. 407
Tolar 1766, Günzburg, AD NORMAN, Her. 497
Tolar 1767 SC, Günzburg, AD NORMAN, Her. 499
Tolar 1771 ICSK, Vídeň, Her. 427, nep. justovaný
Tolar 1772 ICSK, Vídeň, Her. 428, n. škr.
Tolar 1774, VCS, Hall, Her. 487, justovaný
Tolar 1778, křížový, Brusel, Her. 1953
Tolar 1779 SKPD, B, Madona, Hus. 1680, n. justovaný
Tolar 1780 ICFA, originál
Tolar 1780 SKPD, B, Madona, Hus. 1680
0/0
-1/11/0
1/0
-1/1
-1/11/1
1/1
0/0
1/1
8 000,1 200,5 000,5 000,3 500,3 600,2 000,5 000,4 900,2 500,-
-1/1
-1/11/0
1/0
-1/1
4 500,6 000,8 000,9 000,3 800,-
František Lotrinský (1740–1765)
805.
806.
807.
808.
809.
Tolar 1751 HA, Hall, Her. 129
Tolar 1753 PR, Praha, Schaumerberger, Hal. 1986
Tolar 1757 KB, Hus. 1787
Tolar 1758 KB, Hus. 1787
Tolar 1760 HA, Hall, Her. 136
66
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
812
824
824
814
831
828
831
Josef II. (1765–1790)
810.
811.
812.
813.
814.
815.
816.
817.
818.
819.
820.
821.
822.
Krejcar 1790 S, Her. 418
10 krejcar 1788 B, Hus. 1888
1/2 lira 1783 LB. Her. 378, škr.
20 krejcar 1783 G, Her. 267
1/2 tolar 1782 A, orel, Her. 151
1/4 tolar 1788 A, Her. 205, nep. justovaný
1/2 tolar 1788 A, křížový, Her. 194
Tolar 1766 ICSK, A, Her. 75, justovaný
Tolar 1784 B, křížový, Her. 178
Tolar 1786 B, Madona, Hus. 1872, nep. justovaný
Tolar 1786, Brusel, křížový, justovaný
Tolar 1787 M, křížový, Her. 181
Tolar 1789 M, křížový, Her. 183
0/0
-1/12/1-1/11/1
1/0
1/0
1/1
1/1
1/1
-1/1
-1/1
1/1
500,500,20 000,500,6 500,1 400,800,3 500,1 000,4 000,1 000,800,3 000,-
-1/1
0/0
350,16 000,-
-1/1-1/1
1/0
0/0
1/1
-1/11/1
1/1
500,500,3 600,5 000,800,3 800,6 000,3 700,-
Belgické povstání (1789–1790)
823. 2 liards 1790, Brusel, Her. 7
824. Lion d’argent 1790, Her. 2
Leopold II. (1790–1792)
825.
826.
827.
828.
829.
830.
831.
832.
Heller 1791 H, Her. 100, pouze tečka za „H”
Liard 1792 H, Her. 110
XIV liards (plagette) 1792, Brusel, Her. 91
III.sols 1790 H, Her. 95
1/4 tolar 1791 B, Her. 53, justovaný
Tolar 1791 H, křížový, Her. 42
Tolar 1792 H, křížový, Her. 43, dr. škr.
Tolar 1792 M, křížový, Her. 45, dr. justovaný na hraně
67
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
František II. (1792–1835)
833.
834.
835.
836.
837.
838.
839.
XIV liard 1794, Brusel, Her. 1017
Lira 1823 A, Her. 588
30 soldi 1796, Her. 616, škr. na portrétu
10 krejcar 1794 B, Hus. 1986
10 krejcar 1815 A, Her. 849, dr. škr.
20 krejcar 1830 C, Praha, Hippmann, Hal. 2039
24 krejcar 1800 C, Praha, Kendler, Hal. 2032
843
840.
841.
842.
843.
844.
845.
846.
847.
848.
849.
850.
851.
852.
853.
854.
855.
856.
857.
858.
840
1/2 tolar 1809 C, Praha, Stöhr, Hal. 2028
1/2 tolar 1815 A, Her. 400
Tolar 1792 M křížový, Her. 487
Tolar 1794, Brusel, křížový, Her. 496, jediný ročník
Tolar 1794 M, křížový, Her. 489
Tolar 1795 M, křížový, Her. 490
Tolar 1806 A, Her. 279, dr. okraj
Tolar 1812 C, Praha, Stöhr, Hal. 2024, nep. škr.
Tolar 1814 A, Her. 291
Tolar 1815 C, Praha, Stöhr, Hal. 2024
Tolar 1820 M, Her. 336, dr. vady materiálu
Tolar 1820 M, Her. 336
Tolar 1821 C, Praha, Stöhr, Hal. 2025
Tolar 1821 G, Her. 331
Tolar 1823 C, Praha, Hippmann, Hal. 2025
Tolar 1823 C, Praha, Hippmann, Hal. 2025
Tolar 1824 B, Her. 316
Tolar 1824 C, Praha, Hippmann, Hal. 2025
Tolar 1824 G, Her. 334
1/1
-1/12/1-1/1
1/0
0/0
1/1
2 400,3 300,1 500,2 200,1 300,400,3 000,-
0/0
0/0
1/1
2/2
1/1
-1/1
-1/11/1
1/0
1/0
-1/1
1/1
1/0
1/1
1/0
0/0
1/0
1/0
1/1
12 000,3 200,1 000,6 400,1 000,800,4 000,12 000,1 800,3 000,800,3 000,2 000,3 000,3 000,4 000,1 500,3 000,3 000,-
847
68
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
861
867
863
873
859.
860.
861.
862.
863.
Tolar 1825 C, Praha, Hippmann, Hal. 2026
Tolar 1826 C, Praha, Hippmann, Hal. 2026
Scudo 1826 V, Her. 554, n. škr.
Tolar 1830 A, Her. 348, dr. justovaný
Tolar 1830 A, Madona, Hus. 1952
864.
865.
866.
867.
868.
869.
5 krejcar 1836 A, Ferdinandus, Her. 332
20 krejcar 1835 C, Praha, Hippmann, Hal. 2054, Ferdinandus
Tolar 1837 A, Her. 134, řada nep. škr.
Scudo 1837 M, n. škr.
Tolar 1846 A, Her. 143
Tolar 1848 A, Her. 145, n. hrana a n. škr.
1/0
1/0
1/1
1/1
1/1
3 000,2 200,6 000,1 800,11 800,-
1/1
-1/11/1
1/1
1/0
1/1
1 100,1 000,2 000,25 000,2 500,2 000,-
0/0
1/1
1/1
0/0
1 500,500,4 000,15 000,-
Ferdinand V. (1835–1848)
Revoluce (1848–1849)
870.
871.
872.
873.
15 cent 1848 ZV, Her. 12
3 (harom) krejcar 1849 NB
5 lira 1848 M, Her. 3
5 lira 1848 V, lev na podstavci, Her. 9
69
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
František Josef I. (1848–1916)
874.
875.
876.
877.
878.
879.
880.
881.
882.
3 centesimi 1852 M, velký, J 221
10 centesimi 1852 V, n. hrana a n. vada materiálu
5/10 krejcar 1882 KB
5 krejcar 1863 A
10 krejcar 1853 A
10 krejcar 1860 V
10 krejcar 1870 KB
10 krejcar 1871
20 krejcar 1852 A, velký
884
883
883.
884.
885.
886.
887.
888.
889.
890.
891.
892.
893.
894.
895.
896.
897.
20 krejcar 1868 GYF, VP
20 krejcar 1872
1/4 zlatník 1859 A
1/4 zlatník 1859 B
1/4 zlatník 1859 V
1/4 zlatník 1865 A
1/4 zlatník 1869 A
LIra 1853 M
1/2 tolar 1855 A
Zlatník 1854 A, vlas. škr.
Zlatník 1859 B
1/1
1/1
0/0
0/0
8 000,8 500,2 600,2 800,-
1/1
1/0
0/0
1/0
1/1
1/0
-1/1
0/0
0/0
1/0
0/0
14 500,2 000,300,400,900,3 500,6 000,12 000,24 000,1 200,850,-
894
893
895
5 000,950,300,500,1 000,600,800,500,2 500,-
883
20 krejcar 1852 C, velký
20 krejcar 1852 C, hlava vpravo, malý
20 krejcar 1854 C
20 krejcar 1855 C
887
0/0
1/10/0
-1/10/0
-1/11/0
-1/11/0
895
70
898.
899.
900.
901.
902.
903.
904.
905.
906.
907.
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
Zlatník 1859 E
Zlatník 1862 V
Zlatník 1866 A
Zlatník 1868 A
Zlatník 1868 KB
Zlatník 1868 GYF, n. škr.
Zlatník 1869 KB
Zlatník 1871 A
Zlatník 1872
Zlatník 1873
0/0
1/1
0/0
1/1
1/1
1/0
0/0
1/0
1/0
1/1
1 200,2 000,2 000,1 500,600,1 000,900,1 000,1 000,400,-
908
913
913
924
908.
909.
910.
911.
912.
913.
914.
915.
916.
917.
918.
919.
920.
921.
922.
923.
924.
925.
926.
927.
Zlatník 1875, Příbramský
Zlatník 1874
Zlatník 1876 KB
Zlatník 1886 KB
Zlatník 1890 KB, s Fiume
Tolar 1855 A, konvenční
Tolar 1858 A, spolkový, dr. hrana
Tolar 1858 B, spolkový
Tolar 1859 A, spolkový, dr. škr.
Tolar 1861 A, spolkový
Tolar 1865 E, spolkový
Tolar 1866 A, spolkový, n. hrana
Tolar 1866 E, spolkový
Tolar 1868, střelecký (feintaler), n. škr.
2 zlatník 1854 A, svatební
2 zlatník 1859 B, n. škr.
2 zlatník 1866 A
2 zlatník 1869 A
2 zlatník 1870 A
2 zlatník 1871 A, vlasová ryska
1/0
0/0
1/1
0/0
1/0
1/0
1/1
1/0
1/1
0/0
1/0
1/1
1/0
0/0
1/1
1/1
1/0
0/0
1/0
1/0
10 000,1 500,300,500,550,5 000,1 200,3 800,1 200,3 000,3 500,1 800,4 500,3 000,4 000,1 500,14 000,4 500,4 000,2 500,-
71
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
929
928.
929.
930.
931.
932.
933.
934.
935.
936.
2 zlatník 1872
2 zlatník 1873, střelecký, dr. škr.
2 zlatník 1874
2 zlatník 1877
2 zlatník 1878
2 zlatník 1879, stř. svatba
2 zlatník 1881, vlas. škr.
2 zlatník 1884
2 zlatník 1884
1/0
1/0
1/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
0/0
2 500,49 000,3 000,2 600,3 000,800,2 200,2 400,3 000,-
0/0
0/0
0/0
0/0
1/0
1/1
8 000,3 000,3 000,47 000,50 000,5 000,-
937
941
940
942
937.
938.
939.
940.
941.
942.
2 zlatník 1885, střelby Innsbruck
2 zlatník 1889
2 zlatník 1890
2 tolar 1857 A, Jižní dráha, n. hrana a n. škr.
2 tolar 1865 A, spolkový, n. škr.
Heller 1892
72
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
943
943.
944.
945.
946.
947.
948.
949.
950.
951.
20 heller 1892
Koruna 1893 KB
Koruna 1896
Koruna 1899
Koruna 1900
Koruna 1904
Koruna 1907
2 koruna 1914 KB
5 koruna 1909, Schwartz
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
-1/1-1/11/0
1/0
8 000,500,500,500,600,300,1 000,2 000,500,-
73
M I N C E C E L É H O SV ĚTA
Č e s k o s l o v e n s k o (1918–1993)
952.
953.
954.
955.
956.
957.
958.
959.
960.
961.
962.
963.
964.
965.
966.
967.
968.
969.
970.
971.
5 koruna 1931
5 koruna 1932
5 koruna 1952 Al, nevydaná
50 koruna 1972, Sládkovič, var. „bokombrada”
10 koruna 1967, Istropolitana
10 koruna 1968, Národní divadlo
25 koruna 1968, Národní muzeum
50 koruna 1968, Republika
25 koruna 1969, Purkyně
25 koruna 1969, SNP
25 koruna 1970, Slovenské národní divadlo
500 koruna 1983, Národní divadlo
500 koruna 1987, Lada
500 koruna 1988, Matica Slovenská
100 koruna 1990, Kupecký
100 koruna 1991, Mozart
500 koruna 1992, Komenský
100 koruna 1993, Muzeálná společnost
100 koruna 1993, Břevnov
500 koruna 1993, Tenis
0/0
0/0
0/0
0/0
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
300,400,1 800,2 000,800,700,700,3 000,700,2 000,500,1 000,1 000,1 000,500,700,1 000,500,500,1 500,-
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
20 000,2 000,12 000,22 000,2 000,2 500,3 500,1 700,4 500,1 800,1 800,1 800,1 500,1 500,1 300,-
Č e s k á r e p u b l i k a (1993–)
972.
973.
974.
975.
976.
977.
978.
979.
980.
981.
982.
983.
984.
985.
986.
Sada micí r. 1997
200 Kč 1993, Ústava, etue, karta
200 Kč 1994, Normandie, náhradní etue, karta pro standard
200 Kč 1995, Vítězství nad fašismem, etue, karta pro standard
200 Kč 1995, Šafařík, etue, karta
200 Kč 1995, OSN, etue, karta
200 Kč 1996, Deburau, etue, karta
200 Kč 1998, Palacký, etue, karta
200 Kč 1995, Filharmonie, etue, karta
200 Kč 1995, Běchovice, etue, karta pro standard
200 Kč 1997, Emauzy, etue, karta
200 Kč 1998, Přemysl I., etue, karta
200 Kč 1999, AVU Praha, etue, karta
200 Kč 1999, VÚT Brno, etue, karta
200 Kč 2000, MMF Praha, etue, karta
74
MINCE CELÉHO SVĚTA
S l o v e n s k á r e p u b l i k a (1993–)
987. 200 Sk 1993, Kollár
988. 200 Sk 1994, Alexy
989. 200 Sk 1997, Vajanský, etue, karta
PP
PP
PP
900,1 000,1 400,-
PP
500,-
Cookovy ostrovy
990. 2 dollar 1973 Ag, 20 let od korunovace, orig. etue
Dánsko
Christian IV. (1588–1648)
991.
992.
993.
994.
995.
VI skilling 1628, KM 109
Marka 1613, KM 52
Marka 1614, KM 52, nep. napr. hrana
Marka 1615, KM 52
Marka 1616, KM 52, m.o.
2/2
-1/1-1/1-1/1-1/1-
300,2 500,3 000,2 500,1 200,-
-1/1-
300,-
Christian VII. (1766–1808)
996. 2 skilling 1803 IGM
Falklandy
997. 25 libra 1986, sňatek prince Andrewa; 149,71 gr, Ag 925, etue, certifikát
PP
2 400,-
2/2
4 000,-
2/2
2 800,-
-1/1
-1/1-
2 000,2 000,-
0/0
3 000,-
0/0
400,-
0/0
0/0
400,500,-
Itálie
Benátky
Domenico Contavini (1659–1674)
998. Osella ANNO XV (1673) PZG, opravená dírka
Aloys IV. Mocenigo (1763–1778)
999. Osella 1776 AMP, m.o.
Napoleon I. (1804–1814)
1000. 5 lira 1808 M, KM 10,4, min. škr.
1001. 5 lira 1808 M, KM 10,4
Království
Vittorio Emanuele II. (1900–1948)
1002. 20 lira 1928
Kanada
1003. 10 dollar 1974, OH Montreal, Zeusův chrám
Liechtensteinsko
Johann II. (1858–1929)
1004. Koruna 1910 a 1915
1005. 2 koruna 1912
75
MINCE CELÉHO SVĚTA
Německo
Anhalt
Friedrich II. (1904–1918)
1006. 5 marka 1914 A, stříbrná svatba, J 24, n. škr.
1/0
1 500,-
1/1-
4 000,-
1/0
0/0
1/0
1/0
600,800,800,1 300,-
-1/1-
7 000,-
1/1
1/1
-1/1-1/1-
1 500,1 500,1 500,1 500,-
-1/1
1/1
400,1 500,-
0/0
2 000,-
1/1
1/1
1/0
2 500,2 500,3 000,-
Augsburg
1007. Tolar 1765 FH – IT, s portrétem Frant. Lotrinského, Dav. 1930, dr. škr.
Baden
Friedrich (1856–1907)
1008.
1009.
1010.
1011.
2 marka 1902, 50 let vlády, J 30
2 marka 1906, zlatá svatba, J 34
2 marka 1907 G, J 32
2 marka 1907, úmrtní, J 36
1012
Bavorsko
Maxmilián I. (1598–1651)
1012. Tolar 1625, Madona, Dav. 6071 A
Maxmilián III. Joseph (1745–1777)
1013.
1014.
1015.
1016.
Tolar 1755, Madona, Hahn 306, nep. justovaný
Tolar 1760, Madona, Hahn 307, nep. justovaný
Tolar 1760, lví, Hahn 307
Tolar 1761, lví, Hahn 309
Maxmilián I. Joseph (1806–1825)
1017. 20 krejcar 1811
1018. Tolar 1816, korunní, KM 358,1
Maxmilián II. (1848–1864)
1019. 2 zlatník 1855, Mariánský sloup, AKS 168
Ludwig II. (1864–1886)
1020. 5 marka 1874 D, J 42, n. škr.
1021. 5 marka 1875 D, J 42, dr. škr.
1022. 5 marka 1876 D
76
1023.
1024.
1025.
1026.
MINCE CELÉHO SVĚTA
Tolar b.l., Madona, AKS 176
Tolar 1866, Madona, AKS 176
Tolar 1870, Madona
Tolar 1866, AKS 174, dr. hrana
1/1
1/1
1/0
-1/1
1 500,1 500,900,1 000,-
0/0
0/0
500,600,-
1/0
1 000,-
0/0
0/0
1 500,1 000,-
Luitpold (1886–1912)
1027. 2 marka 1911 D
1028. 3 marka 1911 D
Otto (1886–1913)
1029. 2 marka 1903 D, J 45
Ludwig III. (1913–1918)
1030. 2 marka 1914 D, J 51
1031. 3 marka 1914 D, J 52
Braunschweig - Lüneburg
Georg Ludwig (1698–1727)
1032. Tolar 1722 HCB, Dav. 2081
2/1-
3800
Braunschweig - Wolfenbüttel
1033. Tolar 1854 B, KM 1146
-1/1
1 500,-
1/0
1 500,-
1/1
2 000,-
-1/1-1/1
1/0
800,900,1 500,-
0/0
1/1
1/0
1 500,1 500,3 000,-
Frankfurt
1034. 2 zlatník 1848, Erzherzog Johann, KM 338, n. škr.
Hanau - Lichtenberg
Johann Reinhard I. (1599–1625)
1035. Testone (1/3 tolaru) 1609, KM 6
Hannover
Georg V. (1851–1866)
1036. Tolar 1856 B, KM 220
1037. Tolar 1863 B, KM 230
1038. Tolar 1866 B, KM 230
Hessen
Ernst Ludwig (1892–1918)
1039. 2 marka 1914, 400 roků od narození Philippa, J 74
1040. 3 marka 1910 A, J 76, n. škr.
1041. 5 marka 1904, 400 roků od narození Philippa, J 75
J u l i ch - B e r g
Johann Pfalz - Neuburg (1679–1716)
1042. 1/6 tolaru 1710
-1/1-
800,-
-1/11/1
2 000,2 000,-
Lubeck
1043. Tolar (48 schilling) 1752 JJJ, Dav. 2420 E, kontramarka WS
1044. Tolar (48 schilling) 1752 JJJ, Dav. 2420 E
77
MINCE CELÉHO SVĚTA
Mansfeld
Hoyger VI., Gebhard VII., Albrecht VII a Phillip II. (1531–1540)
1045. Tolar 1539, De Mey 630
-1/1-
5 000,-
1/0
0/0
3 000,4 000,-
1/1
4 000,-
2/2
300,-
Mecklenburg- Schwerin
Friedrich Franz IV. (1901–1918)
1046. 3 marka 1915 A, 100 roků velkovévodství, J 88
1047. 5 marka 1904 A, svatební, J 87
Norimberg
1048. Tolar 1763 SS-IMF, s portrétem Františka Lotrinského, Dav. 2486
Pfalz - Neuburg
Otto a Philipp
1049. Batzen 1517, SJ neuvádí (jako 1107)
Prusko
Friedrich Wilhelm II. (1786–1797)
1050. Tolar 1791 A, Dav. 2599
1051. Tolar 1793 A, Dav. 2599
-1/1-1/1
2 500,2 500,-
-1/1-1/1
1/1
1/1
2 500,2 500,2 500,1 800,-
1/1
-1/1
1 300,1 300,-
1/0
1/1
1 000,1 000,-
-1/1
1/1
2 500,5 000,-
Friedrich Wilhelm III. (1797–1840)
1052.
1053.
1054.
1055.
Tolar 1813 A, Dav. 757
Tolar 1814 A, Dav. 757, dr. škr.
Tolar 1815 A, Dav. 757
Tolar 1835 A, výtěžkový, Dav. 761
Friedrich Wilhelm IV. (1840–1861)
1056. Tolar 1846 A, Dav. 770
1057. 2 tolar 1841 A, Dav. 766, hrana
Wilhelm II. (1888–1918)
1058. 3 marka 1911 A, universita Wratislav, J 108
1059. 5 marka 1901, 200 let rodu, J 106
1061
Rýnská konfederace
Carl Dahlberg (1804–1817)
1060. 1/2 tolar 1809 B, C5, n. justovaný
1061. Tolar 1809 CB, C7, n. škr. a n. hrana
78
MINCE CELÉHO SVĚTA
Sasko
August (1553–1586)
1062.
1063.
1064.
1065.
1066.
Groš 1558, SJ 4512
Groš 1564, SJ 4515
Tolar 1555, Dav. 9791
Tolar 1561, Dav. 9791
Tolar 1579, Dav. 9798, napr. hrana
-1/1-1/12/1-1/12/2
300,300,2 500,3 000,2 000,-
1067
1070
1070
1071
Johann Georg I. (1615–1656)
1067.
1068.
1069.
1070.
1/2 tolar 1630, 100 roků Konfese, Mers 1065, dr. škr.
Tolar 1615, Dav. 7573
Tolar 1625 HI, Dav. 7601
Tolar 1630, 100 roků Konfese, Dav. 7605 A
1/1
-1/11/1
1/1
6 000,3 000,4 000,9 000,-
1/1
15 000,-
Johann Georg II: (1656–1680)
1071. Tolar 1678, Dav. 7633, sv. Jiří zabíjí draka, 9 řádkový opis
79
MINCE CELÉHO SVĚTA
1072
Friedrich August II. (1733–1763)
1072. Tolar 1746 FWOF, Dav. 2665
1/1
25 000,-
1/1
-1/1-1/1
1/1
4 000,2 000,3 000,5 000,-
1/1
1 500,-
0/0
1/1
0/0
0/0
1 500,1 500,1 500,4 000,-
0/0
1 500,-
0/0
1 500,-
1/0
1/0
3 500,5 000,-
Friedrich August III. (1763–1806)
1073.
1074.
1075.
1076.
2/3 tolaru 1790 IEC, Vikariát, KM 1022
Tolar 1768 EDC, Dav. 2682, dr. hrana
Tolar 1783 IEC, Dav. 2696
Tolar 1792 IEC, Elektor, Dav. 2700
Friedrich August II. (1836–1854)
1077. Tolar 1848 F, KM 1148
Albert (1873–1902)
1078.
1079.
1080.
1081.
2 marka 1902 E, J 124
5 marka 1898 E, n. škr.
5 marka 1901 E
5 marka 1902 E, J 125
Georg (1902–1904)
1082. 2 marka 1904 E, úmrtní, J 132
Friedrich August III. (1904–1918)
1083. 2 marka 1909, Universita Lipsko, J 138
1085
Sachsen - Meiningen
Georg II. (1866 -1914)
1084. 3 marka 1913 D, J 152
1085. 5 marka 1908 D, J 153 b
80
MINCE CELÉHO SVĚTA
Sachsen - Weimar - Eisenach
Wilhelm Ernst (1901–1918)
1086. 3 marka 1910 A, svatební, J 162
1/0
1 500,-
-1/1
3 000,-
1/0
1/0
0/0
1 000,4 000,8 500,-
1/1
0/0
700,5 000,-
1/1
1/1
1/1
1 000,1 500,1 500,-
1/1
1/1
1/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1 500,1 500,1 200,1 000,3 000,3 000,3 000,-
Württenberg
Wilhelm I. (1816–1864)
1087. Tolar 1828, KM 561
1090
1092
1092
Karl (1864–1891)
1088. 2 marka 1876 F
1089. 2 tolar 1869, Katedrála v Ulmu, KM 618, několik dr. škr a dr. hran
1090. 2 tolar 1871, Katedrála v Ulmu, KM 618
Wilhelm II. (1891–1918)
1091. 3 marka 1911 F, stříbrná svatba, J 177 a
1092. 5 marka 1904 F, J 176
Německá východní Afrika
1093. Rupie 1905 J, WK 22
1094. Rupie 1906 A, WK 22, dr. škr.
1095. Rupie 1910 J, WK 22
V ý m a r s k á r e p u b l i k a (1918–1933)
1096.
1097.
1098.
1099.
1100.
1101.
1102.
3 marka 1924 F, J 312
3 marka 1924 G, J 312
3 marka 1925 G, Porýní, J 321
3 marka 1925 J, Porýní, J 321
3 marka 1926 A, Lübeck, J 323
3 marka 1927 A, Nordhausen, J 327
3 marka 1927 A, Marburg, J 330, n. škr.
81
MINCE CELÉHO SVĚTA
1103.
1104.
1105.
1106.
1107.
1108.
1109.
1110.
1111.
1112.
1113.
1114.
1115.
1116.
1117.
1118.
1119.
1120.
1121.
1122.
1123.
1124.
1125.
1126.
1127.
3 marka 1929 D, Lessing, J 335
3 marka 1929 F, Lessing, J 335
3 marka 1929 A, Waldeck, J 337
3 marka 1929 E, Míšeň, J 338
3 marka 1929 D, přísaha, J 340, dr. škr.
3 marka 1929 F, přísaha, J 340
3 marka 1929 G, přísaha, J 340
3 marka 1929 J, přísaha, J 340
3 marka 1930 A, Zeppelin, J 342
3 marka 1930 E, Zeppelin, J 342, n. škr.
3 marka 1930 F, Zeppelin, J 342
3 marka 1930 G, Zeppelin, J 342
3 marka 1930 J, pták na mostě, J 345
3 marka 1932 A, Goethe, J 350
3 marka 1932 D, Goethe, J 350
3 marka 1932 E, Goethe, J 350
5 marka 1925 D, Porýní, J 322, n. škr.
5 marka 1929 D, dub
5 marka 1929 E, Lessing, J 336
5 marka 1929 J, Lessing, J 336
5 marka 1929 E, přísaha, J 341
5 marka 1929 F, přísaha, J 341
5 marka 1930 G, Zeppelin, J 343
5 marka 1930 D, Zeppelin, J 343
5 marka 1931 E, dub, J 331
1/1
1/0
0/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
PP
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1 800,2 000,3 000,1 200,800,1 000,1 000,1 000,3 000,1 500,1 500,1 500,1 500,1 500,1 700,1 700,1 800,2 000,3 000,3 000,2 500,2 500,3 000,3 000,2 800,-
0/0
0/0
600,3 000,-
N ě m e c k o - III. ř í š e (1933–1945)
1128. 50 pfennig 1939 A, se svastikou
1129. 5 marka 1933 A, Luther, J 353
Polsko
Zikmund I. Starý (1506–1548)
1130. III. groš 1536 Elbing, Kop. 7089
-1/1-
600,-
2/22/2
300,300,-
Zikmund II. August (1548–1572)
1131. Groš 1567, Litva, Kop. 3286
1132. IIII groš 1567, Litva, Kop. 3312
1133
Štěpán Báthory (1576–1586)
1133. VI krejcar 1581, Litva, Kop. 3380
R
2/2
18 000,-
82
MINCE CELÉHO SVĚTA
Zikmund III. Vasa (1587–1632)
1134.
1135.
1136.
1137.
1138.
1139.
1140.
1141.
1142.
1143.
1144.
1145.
1146.
1147.
1148.
1149.
1150.
1151.
1152.
1153.
1154.
1155.
1156.
1157.
1158.
1159.
Denár 1597, Gdaňsk, Kop. 7463
III groš 1588, Riga, Kop. 8177, vady na Rev.
III groš 1588, Litva, Kop. 3516
III groš 1592 IF, Kop. 956
III groš 159Z, Litva, Kop. 3520
III groš 1593 IF, Kop. 969
III groš 1593, Riga, Kop. 8189, škr.
III groš 1594 IF, Kop. 979
III groš 1594, Malbork, Kop. 985
III groš 1594, Riga, Kop. 8190, vada na Av.
III groš 1597 IF, Kop. 1056, narovnaný
III groš 1597 HR, Kop. 1060
III groš 1597 IFHR, Kop. 1061, prohnutý
III groš 1597 IFSCHR, Kop. 1069, prohnutý
III groš 1598 F, Kop. 1118, prohnutý
III groš 1598 B, Kop. 1125
III groš 1599 F, Kop. 1140
III groš 1600 IFI, Kop. 1149
III groš 1600 P při orlici, Kop. 1153, prohnutý
III groš 1601 K, hlava doleva, Kop. 1195, vada na Rev.
III groš 1609, Krakov, Kop. 1224
VI krejcar 1596, malá hlava, Kop. 1240
VI krejcar 1596, velká hlava, Kop. 1240
VI krejcar 1599, malá hlava, Kop. 1245
VI krejcar 16Z5, Kop. 1261
VI krejcar 1626, Kop. 1264
0/0
-1/1-1/1-1/1-1/12/2
-2/2
-1/2
1/1
2/2
-1/12/1-1/1-1/2
2/12/21/1
1/1-1/2
1/1-1/11/1
1/1-1/1
-2/2
-2/2
600,400,400,400,500,300,300,300,500,300,400,300,300,300,300,300,400,500,300,500,300,600,500,600,300,300,-
1/1
500,-
1/0
0/0
600,1 500,-
2/2
500,-
Gdaňsk
1160. 1/2 gulden 1923
Rakousko
1161. 2 schilling 1932, Haydn
1162. Kompletní sada 2 schilling 1928–1937, 10 kusů
Rusko
Petr II. (1727–1730)
1163. 5 kopějka 1727 KD, Uzd. 2426
Anna (1730–1740)
1164. Grivenik 1734, Uzd. 722
2/1-
2 000,-
3/3
-1/12/2
500,500,1 200,-
Kateřina II. (1762–1796)
1165. 5 kopějka 1765 CM, Sestroretsk, Finsko, Uzd. 2662, vrypy
1166. 5 kopějka 1776 KM, pro Sibiř, Uzd. 4323, dr. okraj
1167. 10 kopějka 1774 KM, pro Sibiř, C 6
83
MINCE CELÉHO SVĚTA
Alexandr I. (1801–1825)
1168. Rubl 1814, PC, Uzd. 1411
-1/1-
1 000,-
1/1
-1/1-1/1-1/1
-1/1-
600,400,1 000,1 000,800,-
Mikuláš I. (1825–1855)
1169.
1170.
1171.
1172.
1173.
Poluška 1851 EM, Uzd. 3498
25 kopějka 1851 PA, Uzd. 1688
Rubl 1829 HG, Uzd. 1525
Rubl 1837 HG, Uzd. 1573
Rubl 1854 HI, Uzd. 1711, n. škr.
Alexandr II. (1855–1881)
1174. Rubl 1877 HI, Uzd. 1918
-1/1
800,-
Alexand III. (1881–1894)
1175. Rubl 1884 AG, Uzd. 1987, na Rev. drobné vrypy
1/1-
500,-
1/1
-1/1-1/11/1
1/1
1 300,600,600,800,1 000,-
2/2
2 500,-
1/1
1 000,-
0/0
800,-
2/2
3 000,-
1/1
37 000,-
Mikuláš II. (1894–1917)
1176.
1177.
1178.
1179.
1180.
Rubl 1896, korunovační, Y 60
Rubl 1907 EB, Uzd. 2159
Rubl 1910 EB, Uzd. 2176
Rubl 1912 EB, Uzd. 2187
Rubl 1913, 300 let Romanovců
Švýcarsko
Basilej
1181. Zlatník (60) 1580, jako Dav. 8717
Zug
1182. Dicken 1611, KM 20
U S A
1183. Dollar 1935
1185
Uhry
Karel Robert (1307–1342)
1184. Groš (goras) b.l., Hus. 445
Gabriel Betheen (1613–1629)
1185. Tolar 1622 KB, Dav. 4710
84
MEDAILE
1186
1188
Habsburská
1188
monarchie
Ferdinand IV.
1186. Medaile na korunovaci v Řezně 1653, Ag 41 mm, 19,63 g, Nov. VIII 16 b
1/1
14 700,-
1187. Medaile na korunovaci v Řezně 1653, Ag 34 mm, 9,93 g, Nov. VIII 17 a, m.o.
1/1
1 700,-
1188. Medaile na korunovaci ve Frankfurtu 1711, Ag 49 mm, 43,31 g, Nov. XI 22 a
0/0
25 000,-
1189. Medaile na korunovaci ve Frankfurtu 1711, Ag 25 mm, 5,42 g, Nov. XI 45 b
0/0
2 700,-
1190. Medaile na korunovaci v Praze 1723, Sn 50 mm, Nov. XI 2 b,
var. bez AVG na rev., naprasklý rev.
0/0
3 200,-
1191. Medaile na korunovaci v Praze 1723, Ag 30 mm, 13,10 g,
Nov. XI 4 b, dr. škr. a dr. hrana
1/1
2 400,-
1192. Medaile na korunovaci královského páru 1723 v Praze,
Ag 49 mm, 53,37 g; Nov. XI FF 1 b, hrana
2/1-
1 200,-
1193. Medaile na korunovaci v Praze 1723, 1000 let Prahy, pozl. Ag 50 mm,
52,53 g, sig Richter a Widemann, Don 2677, dr. hrana
1/1
3 000,-
Karel VI.
85
MEDAILE
1197
1199
1198
1199
Marie Terezie
1194. Medaile na korunovaci v Praze 1743, Br 50 mm, Nov. XIII 1 C
0/0
7 300,-
1195. Medaile na korunovaci v Praze 1743, Br 40 mm, Nov. XIII 4 C
0/0
5 900,-
1196. Medaile na korunovaci v Praze 1743, Br 33 mm, Nov. XIII 5 C
1/0
3 900,-
1197. Medaile na korunovaci v Praze 1743, Ag 44 mm, 34,93 g, Nov. XIII 6 b
0/0
22 000,-
1198. Medaile na korunovaci v Praze 1743, Ag 31 mm, 9,42 g, Nov. XIII 11 b
0/1
6 600,-
1199. Medaile na korunovaci v Praze 1743, Ag 33 mm, 17,24 g, Nov. XIII 14 b
1/0
6 100,-
1200. Pamětní medaile na položení základního kamene ke stavbě
nemocnice Alžbětinek v Brně 1751, Sn 50 mm, nesign., Skrbek 1369
0/0
1 700,-
1201. Medaile na vítězství v bitvě u Kolína 1757, Ag 50 mm,
43,52 g, sig. Moll, n. škr. a n. hrana
1/1
3 000,-
1202. Medaile na návštěvu Innsbrucku r. 1765, 4 portrét,
Ag 47 mm, 43,28 g, sig. Widemann, Mont 1942, dr. hrana
1/1
4 900,-
Leopold II.
1203. Medaile na korunovaci Marie Ludoviky v Praze 1791,
Sn 49 mm, Nov. XVI 1?, Sn neuvádí
1/1
3 400,-
1204. Medaile na korunovaci v Praze 1791, Sn 49 mm, 36,16 g, Nov. XVI Q 2 C
1/0
1 500,-
1205. Medaile na bitvu u Lipska r. 1813 s carem Alexandrem, postř. 33 mm
1/1
800,-
1206. Školní medaile 1834, Br. 23 mm, litá
1/1
300,-
1207. Stříbrná medaile na sňatek s Alžbětou 1854, Ag 41 mm,
28,70 g, sig. Drenwett, n. hrana a n. škr.
0/0
2 000,-
1208. Jeton na korunovaci na uherskou královnu 1867, Alžběta,
latinský opis, Ag 20 mm, 3,28 g, Nov. XIX C 5 b
1/1
400,-
František II.
František Josef I.
86
MEDAILE
1210
1211
1211
1209. Jeton na korunovaci na uherského krále 1867,
Ag 20 mm, 3,30 g, Nov. XIX B 6 b
0/0
600,-
1210. Medaile ke stříbrné svatbě 1879, Ag 50 mm, 55,91 g, sig. Tautenhayn
0/0
5 500,-
1211. Medaile na sjednocení jižních částí Maďarska 1879,
portrét Marie Terezie, Ag 52 mm, 40,92 g, sig. Radnitzky, n. škr.
1/0
4 000,-
1212. Na památku návštěvy německého císaře Viléma r. 1888
ve Vídni, Ag 28 mm, 11,50 g, nesign.
0/0
500,-
1213. Medaile k výročí založení střeleckého spolku v Opavě
(1593–1893), německý opis, 36 mm, 24,01 g, sig. Janner
1/0
2 000,-
1214. Státní cena za zemské zásluhy, německý opis, Ag 40 mm,
34,80 g, punc., sig. Tautenhayn
1/1
500,-
1215. Státní cena za chov koní, německo-český opis, Ag 40 mm,
16,30g, punc., sig. Tautenhayn
0/0
500,-
1216. 500 let od založení University Karlovy, odhalení pomníku Karla IV. 1848,
Br. 51 mm, sig. Seidan, Don. 4877
1/0
500,-
1217. Medaile pro členy učené společnosti (1784), litá, Br 40 mm,
(19. století), starý podložní lístek, Don. 4381
1/1
300,-
Podle měst a států
Praha
87
MEDAILE
1218. Všeobecná zemská a jubilejní výstava 1891, záslužná pro vystavovatele,
Ag 43,6 mm, 38,25 g, sig. Braun, uděleno 724 ks, orig. etue, ŠFP 17 b
0/0
2 000,-
1219. Stříbrná medaile na šermířský turnaj r.1914,
klipa 60x40 mm, 47,70 g, sig. Pichl
1/1
800,-
0/0
2 500,-
1221. Stříbrná medaile památce olomouckého vězně generála
Lafayetta 1934, 51 mm, 53,85 g, Taul 432, sig. Pelikán
1/1
3 000,-
1222. Stříbrná medaile řádová, zednářská lože Lafayetta,
50 mm, 54,12 g, škrábance, hrana, sig. Pelikán, Taul 518
1/1
2 500,-
1/1
1 500,-
0/0
1 700,-
-1/1-
1 000,-
1226. Medaile na obsazení Egypta r. 1798, vojáci, 40 století,
Cu 41 mm, několik dr. hran, sig. Bovy
1/1
2 500,-
1227. Medaile z r. 1805 na Bratislavský mír, Cu 40 mm, sig. Andrien
0/0
5 000,-
1228. Medaile krajských notářů z roku 1840,
Ag 32 mm, 13,27 g, Bramsen 1999, min. rysky
1/0
2 500,-
1229. Medaile profesora Steina z r. 1759, Br 52 mm, sig. Weis
0/0
1 200,-
1230. Medaile pro Karla Josefa Salma na povýšení do knížecího
stavu Leopoldem II. r. 1790, Sn 40 mm, sig. Donner, n. škr.
1/1
600,-
Olomouc - arcibiskupství
Theodor Kohn (1892–1904)
1220. Intronizační medaile 1892, Taul 354, Ag 58,15 g, řada dr. hran
Olomouc - město
Anglie
1223. Korunovační medaile Jiřího VI., a Q. Elizabeth z r. 1937,
Ag 57 mm, matová, 82,53 g, orig. etue, sig. P.M.
Čechy
1224. Slovenská národohospodářská a průmyslová výstava 1905
v Hodoníně, sig. Šmakal, zl. Br 46 mm, etue
Francie
Marie Antoaneta
1225. Medaile na sňatek s Ludvíkem Francouzským 1770, Vídeň,
Ag 44 mm, 25,98 g, sig. Widemann, dr. hrana a dr. škr.
Napoleon Bonaparte
Rakousko
88
SEZNAM VYDRAŽENÝCH POLOŽEK
62. aukce Dukát s. r. o. ze dne 17. 3. 2011
1
4 400
40
4 600
122
550
162
320
201
1 000
242
600
283
2 400
2
5 000
41
4 600
123
220
163
550
202
950
243
440
284
2 000
3
4 200
43
100
124
750
164
240
203
5 200
244
480
285
2 200
4
2 000
44
1 000
125
110
165
2 100
205
750
245
440
286
2 600
5
3 300
46
650
126
850
166
650
206
420
246
360
287
4 200
6
2 400
54
500
127
240
167
140
208
280
247
360
288
1 800
7
3 200
57
600
128
240
168
260
209
340
248
600
289
1 800
8
3 200
62
600
129
240
169
340
210
550
249
340
290
2 700
9
3 600
65
500
130
850
170
320
211
320
250
340
291
1 800
10
3 000
67
600
131
1 100
171
370
212
850
251
340
292
3 200
11
3 400
75
600
132
460
172
1 500
213
900
252
750
293
1 800
12
2 800
76
600
133
440
173
260
214
280
253
450
294
2 200
13
3 200
77
600
134
600
174
150
215
260
254
420
295
1 900
14
3 200
78
550
135
460
175
100
216
420
255
1 900
296
1 600
15
2 200
79
550
136
420
176
200
217
550
256
550
297
1 900
16
4 400
80
600
137
420
177
110
218
280
257
500
298
2 000
17
4 400
81
280
138
420
178
50
219
440
258
1 500
299
3 800
18
4 400
83
400
139
750
179
170
220
550
259
340
300
2 300
19
4 400
85
600
140
420
180
1 400
221
420
260
600
301
2 600
20
4 400
86
200
141
420
181
650
222
700
261
550
302
2 100
21
4 600
88
500
142
550
182
420
223
550
262
650
303
1 800
22
4 400
90
400
143
950
183
260
224
480
263
600
304
1 400
23
4 500
91
400
145
2 300
184
440
225
750
264
6 000
305
1 700
24
4 400
94
220
146
2 200
185
2 200
226
600
265
5 000
306
1 400
25
4 400
95
200
147
1 800
186
190
227
360
266
850
307
2 000
26
2 500
103
140
148
260
187
180
228
600
267
650
308
1 100
27
2 500
104
90
149
60
188
220
229
320
268
320
309
1 600
28
2 500
107
90
150
50
189
170
230
700
269
650
310
1 500
29
2 600
111
90
151
2 600
190
750
231
550
271
480
311
1 500
30
2 600
112
750
152
130
191
550
232
800
272
650
312
2 600
31
2 500
113
650
153
320
192
1 300
233
460
273
1 000
313
1 200
32
2 600
114
380
154
50
193
650
234
420
274
1 600
314
950
33
2 600
115
380
155
220
194
1 100
235
400
275
100
315
950
34
2 500
116
170
156
7 500
195
850
236
340
276
550
316
800
35
2 400
117
90
157
850
196
950
237
300
278
90
317
700
36
2 500
118
280
158
380
197
600
238
2 600
279
3 600
318
650
37
2 400
119
240
159
350
198
650
239
420
280
3 200
319
1 500
38
2 400
120
320
160
460
199
550
240
500
281
2 600
320
700
39
2 500
121
460
161
440
200
1 000
241
500
282
1 800
321
900
89
SEZNAM VYDRAŽENÝCH POLOŽEK
322
650
373
140
430
180
484
700
532
110
574
260
625
80
323
350
374
130
431
190
487
60
533
130
575
260
626
100
324
440
375
80
432
240
488
70
534
130
576
140
627
150
328
350
376
90
433
240
489
70
535
140
577
320
629
850
333
350
377
80
434
320
490
70
536
110
578
240
630
320
336
400
378
140
435
460
491
600
537
130
579
400
631
150
337
350
379
50
442
130
492
50
538
160
580
280
632
220
338
600
380
50
443
170
493
80
539
100
581
100
633
240
339
220
382
80
444
250
494
110
540
100
582
150
634
340
340
300
384
50
445
200
495
110
541
100
583
240
635
60
341
800
385
230
446
240
496
3 000
542
120
584
420
636
90
342
600
386
110
447
110
497
480
543
110
585
200
638
100
343
420
388
90
448
120
498
100
544
130
589
100
639
300
344
700
389
80
449
220
499
100
545
190
590
160
640
300
345
2 100
391
80
450
70
500
400
546
100
593
130
641
240
346
220
393
250
451
140
502
50
547
130
594
80
642
260
347
440
396
180
452
240
503
550
548
120
595
120
643
550
348
70
397
110
453
330
504
220
549
120
596
300
644
150
349
320
398
440
454
150
505
130
550
280
597
360
645
400
350
340
399
100
455
240
506
170
551
170
598
150
646
380
351
130
400
100
456
150
509
220
552
170
599
120
647
110
352
1 300
402
130
459
160
510
170
553
120
600
320
648
110
353
460
405
1 600
460
190
511
200
554
100
601
180
649
110
354
500
406
1 300
462
220
512
260
555
140
602
230
650
480
355
1 100
408
80
463
380
513
380
556
170
603
70
651
260
356
2 000
409
170
464
170
514
650
557
80
605
340
652
70
357
460
410
110
465
170
515
220
558
280
606
190
653
120
358
650
412
140
466
380
516
260
559
140
607
150
654
120
359
600
413
340
467
500
517
400
560
100
608
160
663
50
360
1 100
414
260
468
120
518
850
561
170
609
180
664
70
361
160
416
60
469
160
519
550
562
260
610
100
665
100
362
240
417
100
470
50
520
600
563
300
611
240
670
90
363
190
420
70
471
60
521
600
564
50
612
200
674
200
364
70
421
50
472
50
522
600
565
50
613
150
675
280
365
110
422
60
474
140
523
80
566
340
614
480
679
60
366
120
423
50
476
80
525
70
567
200
615
100
687
80
367
100
424
300
477
80
526
130
568
200
616
210
689
60
368
100
425
240
478
160
527
190
569
220
617
240
690
80
369
140
426
400
479
90
528
120
570
200
618
240
693
80
370
140
427
200
480
450
529
140
571
150
621
50
696
80
371
120
428
150
481
320
530
100
572
220
623
60
705
90
372
170
429
140
483
50
531
130
573
250
624
110
706
80
90
SEZNAM VYDRAŽENÝCH POLOŽEK
707
80
752
4 000
795
440
837
160
879
200
922
80
966
90
708
90
753
120
796
250
838
550
880
70
923
240
967
100
709
240
754
120
797
220
839
180
881
140
924
80
968
120
710
90
755
1 100
798
220
840
160
882
140
925
160
969
110
711
130
756
160
799
220
841
750
884
160
926
190
970
260
712
200
757
160
800
950
842
1 100
885
100
927
80
971
100
713
100
758
110
801
400
843
400
886
140
928
240
972
140
715
130
759
200
802
360
844
150
887
140
929
360
973
120
716
130
760
260
803
130
845
190
888
80
931
150
974
190
717
130
761
110
804
150
846
160
889
150
932
50
975
100
718
130
762
320
805
480
847
160
890
130
933
50
976
130
719
130
763
260
806
50
848
300
891
150
934
280
977
120
720
80
764
4 200
807
60
849
170
892
160
935
60
978
340
721
160
765
300
808
190
850
180
893
120
936
70
979
190
722
320
766
150
809
240
851
50
894
450
937
170
980
110
723
300
767
550
810
240
852
140
895
120
938
120
981
110
724
360
768
420
811
300
853
120
896
130
939
320
982
130
727
420
769
340
812
650
854
160
897
110
940
260
983
190
728
440
770
90
813
1 300
855
150
898
110
941
50
984
220
729
100
771
100
814
120
856
140
899
150
942
150
985
130
730
140
772
180
815
120
857
120
900
110
943
130
986
110
731
190
773
260
816
300
858
170
901
90
945
190
987
200
732
320
774
260
817
600
859
50
902
100
946
140
988
130
733
320
775
420
818
240
860
200
903
240
947
130
989
150
734
140
776
220
819
140
861
120
904
160
948
90
990
100
735
300
777
360
820
150
862
360
905
120
949
120
991
130
736
80
778
320
821
100
863
260
906
170
950
130
992
120
737
240
779
460
822
150
864
320
907
90
951
320
993
140
738
160
780
310
823
240
865
80
908
130
952
130
994
100
739
160
781
260
824
50
866
150
909
200
953
80
995
110
740
130
783
300
825
50
867
120
910
700
954
90
996
110
741
170
784
320
826
380
868
220
911
750
955
120
997
140
742
320
785
380
827
850
869
120
912
700
956
180
998
120
743
620
786
360
828
340
870
160
913
360
957
150
999
100
744
4 200
787
480
829
420
871
300
914
170
958
120
1000
90
745
180
788
550
830
160
872
120
915
90
959
300
1001
120
746
120
789
190
831
200
873
440
916
170
960
110
1002
110
747
100
790
260
832
300
874
140
917
240
961
140
1003
120
748
120
791
360
833
200
875
140
918
140
962
120
1004
150
749
160
792
120
834
220
876
950
919
320
963
190
1005
130
750
300
793
850
835
300
877
260
920
150
964
260
1006
200
751
5 000
794
750
836
50
878
140
921
190
965
100
1007
130
SEZNAM VYDRAŽENÝCH POLOŽEK
1008
130
1050
460
1093
420
1135
600
1177
360
1219
280
1262
130
1009
130
1051
700
1094
420
1136
460
1178
420
1220
240
1263
110
1010
130
1052
220
1095
340
1137
260
1179
480
1221
750
1264
120
1011
100
1053
190
1096
320
1138
250
1180
180
1222
360
1265
120
1012
100
1054
110
1097
110
1139
130
1181
340
1223
240
1266
160
1013
280
1055
300
1098
90
1140
160
1182
500
1224
360
1267
440
1014
110
1056
300
1099
120
1141
260
1183 1 000
1225
280
1268
400
1015
150
1057
260
1100
160
1142
140
1184
420
1226
260
1269
420
1016
180
1058
140
1101
320
1143
120
1185 1 100
1227 4 400
1270
550
1017
150
1059
220
1102
220
1144
240
1186 1 100
1228 2 200
1271
460
1018
120
1060
300
1103
300
1145
240
1187
260
1229 1 500
1272
420
1019
110
1061
190
1104
200
1146
380
1188
700
1230 1 500
1273
420
1020
140
1062
200
1105
200
1147
850
1189
340
1231 1 300
1274
170
1021
90
1063
240
1106
70
1148
220
1190
440
1232
950
1275
160
1022
200
1064
400
1107
90
1149
240
1191
320
1233 1 300
1276
160
1023
50
1065
240
1108
120
1150
220
1192
280
1234 1 100
1277
160
1024
160
1066 1 200
1109
80
1151
500
1193
340
1236 2 300
1278
150
1025
280
1067
750
1110
190
1152 1 300
1194
220
1237 2 100
1279
150
1026
80
1068
220
1111
260
1153
120
1195
320
1238 1 800
1280 1 800
1027
280
1069
240
1112
360
1154
120
1196
200
1239 1 100
1281
550
1028 3 600
1071
180
1113
50
1155
320
1197
420
1240 4 200
1282
220
1029
420
1072
90
1114
130
1156
180
1198
200
1241 2 400
1283
220
1030
300
1073
320
1115
190
1157
240
1199
260
1242
800
1284
220
1031
400
1074
260
1116
180
1158
440
1200
190
1243
800
1285
220
1032
800
1075
140
1117
220
1159
300
1201
260
1244 1 400
1286
260
1033
420
1076
100
1118
140
1160
850
1202
220
1245
550
1287
140
1034
650
1077
100
1119
110
1161
500
1203
180
1246
360
1288
320
1035
650
1078
500
1120
110
1162
120
1204
220
1247
140
1289
260
1036 1 400
1079
130
1121
200
1163
120
1205
220
1248
110
1290
320
1037
800
1080
130
1122
190
1164
360
1206
340
1249
150
1291
420
1038
700
1081
340
1123
200
1165
650
1207
220
1250
90
1292
550
1039
80
1082
170
1124
120
1166
400
1208
260
1251
550
1293
460
1040
220
1083
240
1125
90
1167 2 600
1209
200
1252
110
1294
700
1041
220
1084
280
1126
90
1168
950
1210
360
1253
150
1295
650
1042
280
1085
150
1127
170
1169
750
1211
260
1254
150
1296 2 200
1043
180
1086
150
1128
220
1170
220
1212
280
1255
120
1297 1 600
1044
240
1087
260
1129
110
1171
200
1213
360
1256
170
1298 1 600
1045
200
1088
220
1130
360
1172
380
1214
200
1257
150
1299 1 500
1046
150
1089
240
1131
380
1173
220
1215
360
1258
150
1300 1 600
1047
110
1090
260
1132
550
1174
300
1216
220
1259
150
1301 1 500
1048
110
1091
220
1133
420
1175
650
1217
360
1260
110
1302
850
1049
160
1092
240
1134
550
1176
420
1218
240
1261
160
1303
650
92
SEZNAM VYDRAŽENÝCH POLOŽEK
1304 1 000
1335
200
1393
100
1428
70
1458
50
1487
50
1519
200
1305
340
1336
100
1394
420
1429
360
1459
180
1489
440
1520
160
1307
480
1337
100
1395
320
1431
280
1460
160
1490
320
1521
600
1309
400
1338
100
1396
200
1432
120
1461
160
1491
90
1522
280
1310 1 600
1339
100
1397
190
1433
340
1462
160
1492
70
1523 2 300
1311
300
1340
700
1398
190
1434
360
1463
160
1493
60
1524
240
1312
700
1341 1 500
1399
150
1435
360
1464
160
1494
60
1525
240
1313
400
1342
100
1400
200
1436
50
1465
160
1495
300
1526
220
1314
400
1343
150
1401
150
1437
60
1466
160
1496
240
1527
150
1315
600
1344
100
1402
300
1438
70
1467
160
1497
340
1528
60
1316
300
1355
400
1404
360
1439
60
1468
300
1499 2 000
1529
500
1318
300
1360
400
1405
600
1440
380
1469
160
1500
260
1530
400
1319
400
1365
400
1406
500
1442
100
1470
160
1501
500
1531
190
1320 3 800
1367
400
1409
360
1443
180
1471
280
1502
950
1532
220
1321 5 600
1368
120
1410
380
1444
380
1472
300
1504
320
1533
260
1322 6 000
1369
100
1411
340
1445
80
1473
260
1505 4 200
1534
220
1323 3 200
1373
190
1412
400
1446
60
1474
320
1506
240
1535
110
1324 3 000
1375
100
1413
200
1447
700
1475
220
1507
240
1536
140
1325 2 500
1377
320
1415
260
1448
500
1476
260
1508
550
1537
190
1326 1 600
1378
300
1416
200
1449
260
1477
50
1511
50
1538
110
1327 1 700
1380 1 400
1417
240
1450
150
1478
90
1512
170
1539
440
1328 1 800
1386
160
1418
220
1451
260
1480
220
1513
180
1540
420
1329 2 000
1388 1 300
1419
200
1452
70
1481
50
1514
190
1541 1 500
1330 2 000
1389
110
1420
260
1453
80
1483
60
1515
190
1542 2 600
1331 1 700
1390
110
1424
460
1454
60
1484
260
1516
220
1543
1332 1 600
1391
100
1425
500
1455
70
1485
260
1517
320
60
1392
100
1427
50
1456
80
1486 1 600
1518
200
1333
140
Foto: Jaroslav Dopita
Sazba: Miloslav Vymazal
Tisk: Europrinty, spol. s r.o., Kyjov
Download

MINCE DUKAT 63NN web.indd