&
H. D. RAUCH, WIEN
BRNO • 17. 3. 2012
Navštivte naši prodejnu
mincí, medailí, bankovek a ostatního
ORLÍ 20, 602 00 BRNO
telefon (fax): 542 221 124
www.dukat-mince.cz
[email protected]
Pondělí, úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Otevřeno:
9.30–12.00 13.00–17.00 hodin
Zavřeno
9.30–12.00 13.00–17.00 hodin
9.30–13.00 hodin
Na této adrese je též sídlo firmy, příjem mincí do aukce,
veškerá korespondence, úhrada za aukční zboží atp.
Tě š í m e s e n a Va š i n á v š t ě v u
Dukát spol. s r. o.
Orlí 20 • 602 00 BRNO
pořádá
17. 3. 2012 – v sobotu
65. dražbu
mincí, medailí, bankovek
KONGRESOVÉ CENTRUM VELETRHY BRNO
(vstup z ulice Hlinky, parkoviště u zastávky tramvají)
Program
7.30 Otevření sálu, prohlídka materiálu
9.00 I. část aukce (pol. 1– 537)
Přestávka
12.00 II. část aukce (pol. 538–908)
Výdej materiálu po celou dobu aukce.
2
Vážení přátele,
předkládáme katalog pro naši 65. aukci. Pro letošní rok připravujeme aukce v termínech:
26. května 2012 – korespondenční aukce
24. listopadu 2012 – sálová aukce
V příloze přikládáme složenku na úhradu předplatného za rok 2012 na 250,- Kč a prosíme
o úhradu do 15. 3. 2012. Předplatné můžete uhradit v hotovosti na naší aukci 17. 3. nebo na náš
účet u KB 900909711/0100.
Dále vás zveme k návštěvě stánku na veletrhu SBĚRATEL (společně s námi vystavuje Aukční
dům H. D. RAUCH z Vídně), a to v Bratislavě dne 1. a 2. 6. 2012 a v Praze dne 6.– 8. 9. 2012 a na
numismatický veletrh NUMISMATA 14. a 15. 4. 2012 ve Vídni.
Děkujeme za vaši přízeň, přejeme mnoho sběratelských úspěchů a těšíme se na další spolupráci.
Ivan Chládek
Vzácný jáchymovský tolar Maxmiliána II.
V 64. dražbě společnosti DUKÁT v Brně byl dne 26. 11. 2011 nabízen prakticky unikátní tolar
1573 Maxmiliána II. z jáchymovské mincovny.
Tento typ jáchymovského tolaru nebyl znám ani z publikace Čermáka – Skrbka, ani ze soupisu
Janovského a do mé publikace Mince zemí koruny české z roku 1987 byl zařazen na základě citace
v Helbingově katalogu z roku 1922, kde však nebyly podklady dostatečně jasné.
Vzhledem k tomu, že uvedený typ tolaru (MKČ-227) se podle mě dostupných informací nevyskytoval v žádné tuzemské ani zahraniční aukci, ani nebyl zjištěn v žádné soukromé nebo veřejné
sbírce, které jsem měl možnost shlédnout, rozhodl jsem se tento typ do nově přepracované publikace (Vládní mince zemí koruny české), uzavřené textově k 31. 8. 2011 nezařadit.
Velké překvapení mi ale poskytla první následná aukce společnosti DUKÁT BRNO (č. 64), v níž
byl tento nezařazený typ jáchymovského tolaru Maxmiliána II. nabídnut pod číslem 482 ve výborné
zachovalosti s jasným obrazem líce i rubu. A tak nyní nezbývá než typ MKČ-227 do mého soupisu
opět zařadit jako mimořádně vzácný typ. Uvedená ražba se až na drobné odchylky shoduje s typem MKČ-226, ale středový štítek znaku v rubu mince je rakousko-burgundský, zatímco na typu
MKČ-226 je to štítek se lvíčkem.
Mince byla v katalogu aukce č. 64/482 správně popsána a citována jako typ MKČ-227, což odpovídalo existující publikaci Mince zemí koruny české, neboť teprve na aukci samotné byla poprvé
prezentována a nabídnuta nová publikace – Vládní mince. V její příloze – Cenové relace – byla sice
uvedena podle katalogu firmy H. D. Rauch č. 80 cena takového tolaru, ale po ověření obrazu se
ukázalo, že zde byl nabídnut typ MKČ-226, který zpracovatelé Cenové relace chybně označili jako
typ MKČ-227.
Na základě těchto zjištěných skutečností lze konstatovat, že v aukci DUKÁTU č. 64 pod
položkou 482 nabízený tolar je prakticky nesmírně vzácným unikátem mezi jáchymovskými
tolary Maxmiliána II.
Při této příležitosti bych rád upozornil na opakované přeceňování některých typů tolarových
ražeb našimi sběrateli. Např. Pražský tolar Rudolfa II. se stojícím císařem – přes pravidelný výskyt ve všech větších aukcích – dosahuje ceny značně překračující cenu jáchymovského tolaru
Maxmiliána II. MKČ-227, který se při vyvolávací ceně 15.000,- Kč prodal za 20.000,- Kč. Podobně
neúměrně vysoké ceny se často objevují i u některých typů jáchymovských tolarů Ferdinanda I.
a také pravidelně nabízených tolarů Leopolda I. a Josefa I. z pražské mincovny.
Ivo Halačka
3
Obsah:
Pořadí Mince
Strana
– zlaté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – antické . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291–32223
1–290 7
– Čech, Moravy a Slezska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323–37325
– církevní a rodové . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374–38728
– habsburské monarchie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388–70131
Mince celého světa
– československé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702–75754
– světa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 758–83955
Bankovky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840–85961
Vyznamenání a medaile
– habsburské monarchie a ostatní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860–908
Použitá literatura:
HAL
– Halačka: Mince zemí koruny české
KM
– Standart catalog of world coins
C
– Cach: Nejstarší české mince
K
– Kankelfitz: Römische Münzen
Nov– Novotný: Papírová platidla ČSR
SJ
– Saurma Jeltsch
Hus
– Huszar: Münzkatalog Ungarn
Rauch
– Aukční katalogy fy Rauch Vídeň
Höl.
– Höllhuber: XV krejcar císaře Leopolda I.
SM
– Smolík: Pražské groše
ŠM
– Šmerda: Denáry české a moravské
KOP
– Kopicky: Katalog typow monet polskich
HER
– Herinek: Österreichische Münzprägungen
DAV
– Davenpart: Europen Crowns
UZD
– Uzdenikov: Monety Rossii
CHJ
–C
hvojka: Pražské groše Ferdinanda I.
Nov
–N
ovák: Korunovace a korunovační ražby Habsburské monarchie
SV
– S uchomel + Videman: Mincovnictví olomouckých biskupů
J
– Jaeger: Die Dentschen Münzen zit 1871
PV
– Paukert, Videman: Moravské denáry 11.–12. století
KZ
– Zeman, Medaile 2009
62
4
D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A
DUKÁT, spol. s r.o., Orlí č. 20, 602 00 Brno, IČO 47913011, zastoupená jednatelem Ivanem
Chládkem (dále jen dražebník), vyhlašuje konání dobrovolné, společné dražby movitých věcí,
která se uskuteční ve znění zákona č. 26/2000 Sb. – o veřejných dražbách (dále jen zákon),
v sobotu 17. března 2012 od 9.00 hod. v Kongresovém centru Veletrhy Brno.
I.
Popisy jednotlivých movitých věcí, které jsou předmětem dražby, označení stavu jejich zachovalosti a stanovení nejnižších podání, která jsou zároveň cenami odhadními, jsou uvedeny v dražebním
seznamu.
Dražebník určuje pořadí, v němž budou jednotlivé věci draženy.
II.
Prohlídka movitých věcí předaných do dražby se uskuteční:
– v numismatické prodejně dražebníka na Orlí č. 20 v Brně ve dnech 12.–16. 3. 2012 od 10.00
do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod.
– v sále Kongresového centra, Veletrhy Brno v den konání dražby od 7.30 do 9.00 hod.
Při prohlídce věcí jsou účastníci prohlídky povinni dbát pokynů dražebníka nebo jeho
zaměstnanců.
III.
Stanovení příhozů:
Vyvolávací cena
Příhoz
Vyvolávací cena
Příhoz
Kč
Kč
Kč
Kč
do 100
5
od 1.001 do 2.000
100
od 101 do 200
10
od 2.001 do 5.000
200
od 201 do 500
20
od 5.001 do 20.000
500
od 501 do 1.000
50
od 20.001 1.000
IV.
Vydražitelům, kteří vydraží movité věci přímo v sále, bude vydražená věc předána proti potvrzení
o úhradě ceny dosažené vydražením a 15 % odměny pro dražebníka.
Fyzickým osobám, které se zúčastní dražby zasláním písemných limitů (dále jen limitenti), budou vydražené věci zaslány na dobírku poštou do vlastních rukou s doručenkou. K ceně dosažené vydražením
bude připočítána 15 % odměna pro dražebníka a poštovné.
Celkové částky se zaokrouhlují na celé Kč.
Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením. Platba směnkou je nepřípustná.
1. Účástníci dražby
Dr a ž ební ř á d
Účastníky dražby mohou být pouze osoby fyzické a právnické způsobilé k právním úkonům, účastníkem dražby může být vždy stát (odst. 1, 2 § 3 zákona).
Účastník dražby se může dát v dražbě zastupovat zástupcem na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem, za účastníka dražby může jednat prokurista.
Účastníky dražby nesmějí být osoby, které nemohou nabývat vlastnictví a práv k předmětům dražby
(zákon č. 219/1995 Sb.–devizový zákon) a osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs.
Účastníkem dražby se stane každá osoba, která na výzvu dražebníka doloží svou totožnost (odst. 2
§ 23 zákona), popřípadě své oprávnění jednat za účastníka dražby, odevzdá řádně vyplněnou přihlášku
na zápis do seznamu účastníků dražby včetně čestného prohlášení, že není osobou vyloučenou z dražby a zakoupí vstupenku.
Dražební číslo bude účastníkům dražby vydáno pouze po splnění předcházejících povinností.
Limitenti jsou povinni zaslat společně s písemným limitem vyplněnou přihlášku na zápis do seznamu
účastníků dražby a čestné prohlášení, jinak je limit neplatný.
Tiskopis přihlášky a čestného prohlášení je přílohou dražebního seznamu.
Dražbě může být přítomna každá osoba, která zaplatila vstupné.
Účastníci dražby a ostatní přítomní na dražbě jsou v průběhu jejího konání povinni nerušit průběh
dražby chováním odporujícím dobrým mravům.
5
2. Průběh dražby
Dražba se zahajuje prohlášením licitátora, že zahajuje dobrovolnou, společnou dražbu movitých věcí.
Dražbu jednotlivých věcí v pořadí, tak jak jsou uvedeny v dražebním seznamu, zahajuje licitátor vyvoláním pořadového čísla a vyvolávací ceny v Kč. Popis dražené věci, včetně stavu zachovalosti je uveden v dražebním seznamu a proto není součástí vyvolání licitá­tora.
Draží se od vyvolávací ceny, případně od předposledního písemného limitu. Dražba je anonymní,
účastníci oznamují svou nabídku zvednutím čísla. Za limitenty draží určený zaměstnanec dražebníka.
Draží se pokud účastníci dražby činí vyšší podání. Licitátor udělí účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší podání příklep tím, že oznámí jeho číslo a dosažené nejvyšší podání. Učiněným podáním je účastník
dražby vázán. Učiní-li několik účastníků dražby současně podání a nebylo-li učiněno podání vyšší, rozhodne licitátor o tom, komu z nich příklep udělí.
Nebylo-li učiněno nejnižší podání a je-li dán písemný souhlas vlastníka dražené věci, sníží licitátor
nejnižší podání o částku sjednanou ve smlouvě o provedení dražby.
Udělením příklepu je dražba ukončena.
Nebylo-li při dražbě učiněno ani nejnižší podání nebo nebylo-li učiněno nejnižší podání ani po jeho
snížení, licitátor dražbu ukončí slovem „zpět“.
Vyvoláním posledního pořadového čísla, resp. jeho vydražením, celková dobrovolná společná dražba movitých věcí končí.
3. Úhrada ceny dosažené vydražením
Vydražitel, který je přítomen dražbě, je povinen uhradit cenu dosaženou vydražením včetně odměny
pro dražebníka ihned po udělení příklepu poslední věci, kterou vydražil, nejpozději však do jedné hodiny po celkovém ukončení dražby.
Limitenti uhradí cenu dosaženou vydražením včetně všech příplatků při doručení poštovní zásilky.
Nepřevzetí vydražené věci je považováno za zmaření dražby. Dražebník je oprávněn vyúčtovat účastníkovi dražby, který dražbu zmařil, veškeré náklady, které mu touto zmařenou dražbou vznikly.
Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit.
4. Nabytí vlastnictví k vydražené věci
Do předání vydražené věci vydražiteli má dražebník práva a povinnosti schovatele věci. Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby
k okamžiku udělení příklepu.
Převzetí vydražené věci je vydražitel povinen potvrdit podpisem v protokolu o provedení dobrovolné, společné dražby, který je současně potvrzením o nabytí předmětu vlastnictví. Limitentům bude protokol zaslán společně s vydraženými věcmi a jejich podpis na kopii protokolu uloženého u dražebníka
nahradí vrácená a podepsaná poštovní doručenka.
Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z navrhovatele na vydražitele dnem předání předmětu dražby, v týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel.
5. Reklamace
Od přímých účastníků dražby přijímá dražebník reklamace pouze do zahájení dražby. Limitenti mohou reklamaci uplatnit do tří dnů po převzetí zásilky. Reklamované věci jsou povinni vrátit zpět v cenném psaní bez dobírky, pojištěném na cenu zásilky. O oprávněnosti reklamace rozhoduje dražebník.
Podle odst. 1 § 63 zákona navrhovatel (majitel věci nebo osoba, která dala věc do dražby) odpovídá
za vady předmětu dražby, které mu byly či měly být při podání návrhu na provedení dražby známy a neupozornil na ně včas dražebníka ve smlouvě o provedení dražby.
6. Ostatní ujednání
Zahraniční účastníci dražby jsou při vývozu numismatického materiálu do zahraničí povinni opatřit
si osvědčení podle zákona č. 71/1994 Sb. – o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. Tato osvědčení vydává např. Moravské muzeum v Brně a Národní mu­zeum v Praze. Osvědčení není nutné na vývoz mincí vydaných po roce 1953, medailí a vyznamenání vydaných po roce 1918.
Soupisy podaných přihlášek na zápis do seznamu účastníků dražby, písemné limity a osobní údaje
o navrhovatelích dražby podléhají obchodnímu tajemství dražebníka a účastníci dražby nejsou oprávněni do nich nahlížet.
..............
6
Kvalita mincí – překlad českých zkratek
Münzenqualität – Ü
bersetzung der tschechischen Abkürzungen
ČeskyDeutsch
b.l.
bez letopočtu
ohne Jahreszahl
b.z.
bez značky
ohne Marke
dírkadírka
Loch
hr.hrana
Randfehler
just.justýrovaný
justiert
malýmalý
klein
m.o., st.
Henkelspur
měl ouško
napr.naprasklý
schrötlingsriss
ned., nedor. nedoražený
Unanschag
o.ouško
Henkel
okr.okraj
Rand
opr.opravený
repariert
opr. dírka
opravená dírka
gestopftes Loch
škr. škrábnutý
Kratzer
úh. úder
úhoz, úder
Schlag
vada mat.
vada materiálu
Schrötlingsfehler
vlas.vlasový
Haarstrich
Proof
ražba z leštěných razidel
polierte Platte
0
ražební lesk
Stempelfrisch
1krásný
Vorzűglich
2
sehr schön
velmi zachovalý
3zachovalý
schön
7
M I N C E Z LA T É
Keltové
Bójové (1. stol. před Kristem)
1.
1/3 stateru, 2 g, 2 obilní zrna s paprsky
2
2/-
2 500,-
3
7
7
Byzantská
říše
Justinianus I. (527–565)
2.
Solidus 4,43 g, Constantinopolis Sear 140, Av: Poprsí císaře, opis,
Rv: VICTORIA AVGG H, stojící anděl drží žezlo s christogr. a kouli s křížem,
dole CONOB, nep. zvlněn
1/1
6 000,-
1/1
6 000,-
-1/1-
6 000,-
-1/1-
5 500,-
-1/1-
5 500,-
1/1
5 500,-
Justinus II. (565–578)
3.
Solidus, 4,44 g, Constantinopolis. Sear 345, Av: Bezvousé poprsí císaře, opis
Rv: VICTORIA AVGG A, čelně sedící Constantinopolis drží oštěp
a kouli s křížem. CONOB
Maurice Tiberius (582–602)
4.
Solidus, 4,32 g, Constantinopolis. Sear 478, Av: Poprsí císaře, opis
Rv: VICTORIA AVGG A, anděl stojící čelně, drží dlouhé žezlo s christogramem
a kouli s křížem. Dole CONOB. Mírně exc.
Phocas (602–610)
5. Solidus, 4,38 g, Constantinopolis. Sear 618, Av: Poprsí císaře, opis
Rv: VICTORIA AVGG, anděl stojící čelně drží dlouhé žezlo s christogramem
a kouli s křížem, V ex. CONOB. Mírně exc.
Heraclius (610–641)
6. Solidus, 4,39 g, Constantinopolis. Sear 735
Av: Heraclius a Heraclius Constantinus – poprsí, opis
Rv: VICTORIA AVSY S, kříž na třech stupních, Dole CONOB, dr. škr.
Nicephorus III. Botanietes (1078–1084)
7.
Histamenon Nomisma, elektron, 4,43 g Constantinopolis. Sear 1883.
Av: Poprsí Krista se svatozáří ve dvojitém perl. kruhu. IC-XC
Rv: Poprsí císaře čelně, drží dlouhý kříž a kouli s křížem
8
Mince zlaté
8
8
12
17
9
9
John II. Commenus (1118–1143)
8.
Aspron trachy, elektron, 3,54 g, Constantinopolis. Sear 1942
Av: Kristus sedící na trůně, žehná pravou rukou. IC-XC
Rv: John a sv. Jiří stojí čelně, mezi nimi patriarch. kříž na třech stupních
1/1
5 500,-
1/1
60 000,-
0/0
16 000,-
0/0
14 000,-
1/1
7 000,-
0/0
0/0
0/0
4 500,5 000,4 500,-
Olomouc - biskupství
Karel III. Lotrinský (1695–1711)
9.
5 dukát 1705, SV 603, 16,94 g, dobře opravená stopa po oušku
Wolfgang Schrattenbach (1711–1738)
10.1/4 dukát b.l., portrétní, SV 774
Salzburg
Andreas Dietrichstein (1747–1753)
11.1/4 dukát 1751, KM 361, dr. zvlněný
Morava
Břeclav
12.Au medaile 1914 k mistrovství Moravy a Slezska ve veslování, 13,6 g,
585/1000, punc., 35 mm s ouškem
Č e s k o s l o v e n s k o (1918–1993)
13.Dukát 1923, sv. Václav
14.Dukát 1925, sv. Václav
15. Dukát 1926, sv. Václav
9
Mince zlaté
16. Dukát 1927, sv. Václav
17.Dukát 1930, sv. Václav
18.Dukát 1931, sv. Václav
19.Dukát 1932, sv. Václav
21
0/0
0/0
0/0
0/0
5 500,10 000,4 500,5 000,-
22
23
25
24
20.Dukát 1933, sv. Václav
21.Dukát 1935, sv. Václav
22.Dukát 1936, sv. Václav
23.2 dukát 1923, sv. Václav
0/0
0/0
0/0
0/0
4 500,9 000,7 500,19 000,-
26
28
28
27
31
24.2 dukát 1931, sv. Václav
25. 2 dukát 1933, sv. Václav
26. 2 dukát 1933, sv. Václav
27.2 dukát 1935, sv. Václav
28.10 dukát 1929, sv. Václav
29.10 dukát 1932, sv. Václav
30
31
0/0 20 000,0/0 20 000,0/0 20 000,0/0 22 000,0/0 95 000,0/0 100 000,-
10
Mince zlaté
32
34
34
33
52
52
30.Dukátová medaile 1933, Švehla, úmrtní (+)
31.2 dukátová medaile 1928, sv. Prokop
32.4 dukátová medaile 1928, sv. Prokop
33.8 dukátová medaile k 100.výročí úmrtí J. E. Purkyně, Au 28,52 g,
900/100, sig. Kolářský
34.10 dukátová medaile 1934, 300 let od úmrtí Waldštejna, 34,01 g
35. Dukátová medaile b.l. Karlštejn, sig. Kolářský
0/0
0/0
0/0
R
7 000,7 000,12 000,-
PP 20 000,0/0 150 000,0/0
4 000,-
Č e s k á r e p u b l i k a (1993–)
36. 1000 Kč 1996, Slezské stavy, etue
37.2000 Kč 2002, Kutná Hora, etue, karta
38.2000 Kč 2003, Buchlovice, etue, karta
39.2000 Kč 2004, Kačina, etue, karta
40.2000 Kč 2005, Bohdaneč, etue, karta
41.2000 Kč 2005, Tančící dům, etue, karta
42.2500 Kč 2007, Mlýn ve Slupi, etue, karta
43.2500 Kč 2008, Most ve Stádlci, etue, karta
44.2500 Kč 2008, Pivovar v Plzni, etue, karta
45. 2500 Kč 2009, Zdymadlo na Labi, etue, karta
46. 2500 Kč 2010, Hamr v Dobřívě, etue, karta
47.2500 Kč 2010, Hamr v Dobřívě, etue, karta
48.2500 Kč 2010, Důl Michal, etue, karta
49.2500 Kč 2010, Důl Michal, etue, karta
50. Medaile 1/4 OZ, motiv 5 Kč Kutná Hora 1996, sig. Harcuba, karta
51. Medaile 1/2 OZ, motiv 10 Kč Jáchymov 1997, sig. Kozák, karta
0/0
PP
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
PP
PP
PP
0/0
PP
0/0
PP
0/0
0/0
3 000,8 000,6 000,6 000,6 000,6 000,7 000,7 500,7 500,7 500,7 000,7 500,7 000,7 500,7 000,14 500,-
0/0
30 500,-
Albánie
52. 100 franga 1927 R, 2 hvězdy, KM 11a, 3
11
Mince zlaté
55
58
58
56
59
59
Anglie
George V. (1910–1936)
53. Sovereign 1911
1/1
6 000,-
0/0
2 800,-
1/0
7 000,-
Dánsko
Frederick VIII. (1906–1912)
54. 10 koruna 1908
Finsko
Alexander III.
55. 10 markkaa 1882, KM 5
Francie
Consulát (1799–1803)
56. 40 frank AN XI, A, (1803), C 147
-1/1- 12 500,-
Napoleon III. (1852–1870)
57. 20 frank 1862 BB
1/1
5 000,-
1/1
29 000,-
1/0
40 000,-
1/1
1/1
1/1
0/0
2 500,5 500,3 000,4 000,-
III. Republika (1871–1940)
58. 100 frank 1912
G d a ň s k (D a n z i g)
59. 25 gulden 1930
Holandsko
Wilhelmina (1890–1948)
60.
61.
62.
63.
5 gulden 1912, KM 151, jediný ročník
10 gulden 1912, KM 149
Dukát 1918, obchodní
Dukát 1923, obchodní
12
Mince zlaté
64
68
64
72
69
72
Hongkong
64. 1 tael, Sang Bank, Itd 37,42, 999/1000
0/0
35 000,-
0/0
5 000,-
0/0
28 000,-
1/0
5 500,-
1/1
0/0
1/1
1/1
5 000,8 000,5 500,6 000,-
1/1
52 000,-
0/0
3 000,-
1/1
5 500,-
Jugoslavie
Alexander (1921–1934)
65. Dukát 1932, kontramarka
Mexiko
66. 1 onza 1992, jaguár, 1 oz Au
Německo
Bavorsko
Ludwig II. (1864–1886)
67. 20 marka 1873 D
Hamburg
68. Dukát 1855, Fried. 1142
69. Dukát 1860, Fried. 1142
70.20 marka 1876 J, J 210
71.20 marka 1897 J, J 212
Hannover
Wilhelm IV. (1830–1837)
72.10 tolar 1835 B, var. HANNOVER, KM 171,2
Prusko
Wilhelm I. (1861–1888)
73.10 marka 1873 A, J 242 A
Friedrich (1888)
74.20 marka 1888 A, J 248, n. hr.
13
Mince zlaté
76
92
79
92
Wilhelm II. (1888–1918)
75. 20 marka 1909 A
1/1
6 000,-
1/1
PP
PP
6 000,7 000,7 000,-
0/0
0/0
16 000,28 000,-
1/0
6 000,-
1/1
1/1
1/1
-1/1
-1/1
-1/1
-1/1
1/1
1/1
3 500,3 500,3 500,6 500,7 000,7 000,7 000,7 000,7 000,-
PP
5 000,-
Polsko
76. 20 zlotych 1925, Boleslav Chrabry
77.2000 zlotych 1977, Chopin
78.2000 zlotych 1979, Koperník
Rakousko
79.25 schilling 1936, sv. Leopold
80.2000 schilling 1997, 1 oz Au
Rumunsko
81.20 lei (1944), 3 králové
Rusko
Mikuláš II. (1894–1917)
82.5 rubl 1897 AG, dr. škr.
83.5 rubl 1898 AG, n. hr.
84.5 rubl 1902 AP, n. hr.
85. 10 rubl 1899 AG
86. 10 rubl 1899 EB
87.10 rubl 1899 FZ
88.10 rubl 1901 AP, n. hr.
89.10 rubl 1902 AP
90.10 rubl 1903 AP
San Marino
91.2 scudi 2003, Nostradamus, 6,45 g, 900/100, etue, karta
Sedmihrady
Gabriel Bethlen (1613–1629)
92.10 dukát 1626 NB, křest Krista v Jordánu, 34,59 g, nep. úhoz v textu
R
1/1 180 000,-
14
Mince zlaté
Švýcarsko
93.10 frank 1913 B
94.20 frank 1883 B
95. 20 frank 1893 B
1/0
1/1
1/1
96
97
3 000,6 000,6 000,-
98
Uhry
Zikmund (1387–1437)
96. Dukát b.l. KR, Kremnica, Pohl D 2-31
1/1
8 000,-
1/1
10 000,-
1/1
15 000,-
Matyáš Korvín (1458–1490)
97.Dukát b.l. N, Nagy Banya, Pohl 1-23
Vladislav II. (1490–1516)
98.Dukát 1508 KM, Kremnica, Pohl L8-1
108
107
109
USA
99.5 dollar 1900
100. 5 dollar 1903 S
101. 5 dollar 1909
102. 10 dollar 1882
103. 20 dollar 1874
104. 20 dollar 1904, n. hr.
1/1
6 000,-1/1- 5 000,1/1
7 200,1/1 14 000,-1/1 29 000,1/1 29 000,-
Uruguay
105. 20 000 pesos 1983, návštěva španělského krále, 19,93 g, 900/100, etue
106. 20 000 pesos 1984, 20 g, 900/100, etue, karta
Habsburská
PP
PP
16 000,16 000,-
1/1
1/1
17 500,20 000,-
1/1
23 000,-
monarchie
Ferdinand I. (1526–1564)
107. Dukát 1548 KB, Hus. 895
108. Dukát 1559 Vídeň, Fried. 36
Maxmilián II. (1564–1576)
109. Dukát 1571 KB, Hus. 973
15
Mince zlaté
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
121
121
120
Rudolf II. (1576–1612)
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
Dukát 1583, Praha, Gebhart, Hal. 294
Dukát 1584, Praha, Ercker, Hal. 294
Dukát 1587, Praha, Ercker, Hal. 295
Dukát 1588, Praha, Ercker, Hal. 295
Dukát 1588 KB, Hus. 1002
Dukát 1593, Praha, Ercker, Hal. 298
Dukát 1594, Praha, Erckerová, Hal. 298
Dukát 1600 NB, Hus. 1007
0/0
0/0
1/0
0/0
-1/1
1/0
1/0
1/1
76 000,76 000,34 000,76 000,15 000,51 000,51 000,20 000,-
1/1
-1/1
18 000,90 000,-
Ferdinand III. (1637–1657)
118. Dukát 1645, Vratislav, Reichart + Jan, Hal. 123, dr. stopa po uchycení
119. 2 dukát 1647 KB, Hus. 1215
Leopold I. (1657–1705)
120. 1/2 dukát 1695 GE, Praha, Egerer, Hal. 1387
121. 5 dukát 1663 CA, Vídeň, Her. 87, 17,26 g
R
0/0 28 000,1/1 100 000,-
16
Mince zlaté
124
125
122
127
126
128
130
129
122. 10 dukát 1661 CA, Vídeň, Her. 7, 34,29 g, dr. škr. Avers 129
R
1/1 200 000,-
Josef I. (1705–1711)
123. 1/12 dukátu 1710, Vratislav, Nowak, Hal. 1751
0/0
20 000,-
1/1
1/0
1/0
13 000,16 000,26 000,-
-1/1
1/0
1/1
1/1
12 000,15 000,8 000,12 000,-
1/1
-1/1
17 000,10 000,-
Karel VI. (1711–1740)
124. Dukát 1737 KB, Hus. 1586
125. Dukát 1738 KB, Hus. 1586
126. Dukát 1740, Vratislav, Hal. 1896
Marie Terezie (1740–1780)
127.
128.
129.
130.
Dukát 1760, Sedmihrady, Her. 212
Dukát 1771 BL, Sedmihrady, Hus. 1660, dr. důlek
2 dukát 1765 KB, Hus. 1648
Souverain d´or 1750, Antverpy, Her. 359
Josef II. (1765–1790)
131. Dukát 1773 CK, A, Her. 26, n. škr.
132. Dukát 1778 HS, E, Her. 57
17
Mince zlaté
133
135
134
137
138
138
140
139
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
Dukát 1783 C, Praha, Erdmann + Kendler, Hal. 2005
Dukát 1786 E, Her. 48
Dukát 1787 A, Her. 29
Dukát 1787 A, Her. 29
Dukát 1788 A, Her. 30
2 dukát 1780 HS-E, Sedmihrady, Hus. 1832
2 dukát 1783, Madona, Hus. 1859
1/2 souverain d´or 1786 A, Her. 101
R
143
141
145
1/1 128 000,1/1
7 500,0/0
8 000,1/1
6 000,1/0
6 000,1/1 20 000,1/1 14 000,-1/1
5 000,-
144
146
Leopold II. (1790–1792)
141. Dukát 1790, Madona, Hus. 1905
142. Dukát 1792 E, portrétní, Her. 10, dr. hr.
1/0 19 000,-1/1- 12 000,-
František II. (1792–1835)
143.
144.
145.
146.
147.
1/2 sovrano 1835 M, Her. 257
Dukát 1810 A, Her. 103
Dukát 1811 A, Her. 109
Dukát 1814 E, Her. 120
Dukát 1815 A, Her. 113
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
16 000,7 000,7 000,7 000,7 000,-
18
Mince zlaté
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
148. Dukát 1815 E, Her. 121
149. Dukát 1830 A, Her. 163
150. Dukát 1833 A, Her. 180
161
1/0
1/1
1/0
7 000,5 000,5 500,-
1/1
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
0/0
1/1
1/1
5 600,6 000,5 000,5 000,7 000,5 500,6 800,4 000,25 000,-
1/1
1/1
7 500,35 000,-
Ferdinand V. (1835–1848)
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
Dukát 1839 E, Her. 45
Dukát 1841 A, Her. 23
Dukát 1841 E, Her. 47
Dukát 1842 B, orel, Her. 36
Dukát 1846 E, Her. 52
Dukát 1847 B, orel, Hus. 2077
Dukát 1848 A, Her. 30
Dukát 1848 B, orel, Hus. 2077
1/2 sovrano 1848 M, Her. 116
Revoluce (1848–1849)
160. Dukát 1848, Madona, maďarský opis, Hus. 2091, nep. hrana a nep. škrábanec
161. 40 lira 1848 M, Her. 1, n. škr.
19
Mince zlaté
162
164
165
166
167
168
František Josef I. (1848–1916)
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
Dukát 1848/1898 A
Dukát 1853 B
Dukát 1855 A
Dukát 1858 A
Dukát 1859 A
Dukát 1862 A
Dukát 1865 A
1/0
-1/1-
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
7 500,9 000,4 500,6 000,6 000,7 000,5 500,-
169
184
184
186
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
Dukát 1869 A
Dukát 1870 A, n. škr.
Dukát 1873
Dukát 1877
Dukát 1881
Dukát 1883, škrábanec
Dukát 1891
Dukát 1893
Dukát 1895
Dukát 1897
Dukát 1903, dr. hr.
Dukát 1905
Dukát 1911
Dukát 1912
Dukát 1914
4 dukát 1870 A, n. hr.
4 dukát 1871 A, 2 dírky, 13,89 g
4 dukát 1885, střelecký, Insbruck, dr. rysky
0/0
1/0
0/0
1/0
1/0
1/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/0
1/1
1/1
7 000,6 000,4 500,5 000,5 000,4 500,5 000,4 000,5 500,4 000,5 000,6 300,4 000,3 500,3 500,20 000,15 000,75 000,-
20
Mince zlaté
187
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
4 dukát 1900, dobře opravená stopa po oušku
4 forint 1885 KB
4 forint 1889 KB
8 zlatník 1875
8 zlatník 1876
8 zlatník 1877
8 zlatník 1879
8 zlatník 1880
8 zlatník 1881
8 zlatník 1882
8 zlatník 1883
8 zlatník 1884
8 zlatník 1885
8 zlatník 1886, dr. hr., dr. škr.
8 zlatník 1887
8 zlatník 1888
8 zlatník 1889
8 zlatník 1890
8 forint 1870 GYF
8 forint 1871 KB
8 forint 1871 GYF
8 forint 1872 KB
8 forint 1873 KB
8 forint 1874 KB
8 forint 1875 KB
8 forint 1877 KB
8 forint 1878 KB
8 forint 1879 KB
8 forint 1880 KB
8 forint 1881 KB
8 forint 1882 KB
8 forint 1883 KB
8 forint 1884 KB
8 forint 1885 KB
8 forint 1876 KB
8 forint 1887 KB
8 forint 1888 KB
8 forint 1889 KB
8 forint 1890 KB, s Fiume
8 forint 1891 KB
8 forint 1892 KB
1/1
1/1
1/1
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/1
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
-1/1
-1/1
-1/1
1/1
1/1
-1/1
1/1
1/0
1/0
1/1
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/1
1/0
1/0
1/1
1/1
1/1
24 000,4 500,5 500,5 000,5 000,5 000,5 000,5 000,5 000,5 000,5 000,5 000,5 000,5 000,5 000,5 000,5 000,5 000,5 000,5 000,5 000,5 000,5 000,5 000,5 000,5 000,5 000,5 000,5 000,5 000,5 000,5 000,5 000,5 000,5 000,5 000,5 000,5 000,5 500,5 500,5 500,-
21
Mince zlaté
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
10 koruna 1896
10 koruna 1897
10 koruna 1905
10 koruna 1906
10 koruna 1908, jubilejní
10 koruna 1909, Marschall
10 koruna 1909, Schwartz
10 koruna 1910, dr. hr.
10 koruna 1910
10 koruna 1911
10 koruna 1892 KB
10 koruna 1894 KB, n. hr.
10 koruna 1896 KB
10 koruna 1904 KB
10 koruna 1905 KB
10 koruna 1906 KB
10 koruna 1907 KB
10 koruna 1908 KB
10 koruna 1910 KB
10 koruna 1911 KB
10 koruna 1913 KB
10 koruna 1914 KB
10 koruna 1914 KB
20 koruna 1892
20 koruna 1893
20 koruna 1894
20 koruna 1895
20 koruna 1896
20 koruna 1897
20 koruna 1899
20 koruna 1902
20 koruna 1903
20 koruna 1904
20 koruna 1905
262
263
265
262.
263.
264.
265.
266.
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/0
0/0
1/1
1/1
0/0
1/1
1/1
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/0
0/0
0/0
1/0
0/0
1/0
1/0
1/0
20 koruna 1908, jubilejní
20 koruna 1910
20 koruna 1914
20 koruna 1916, nový znak
20 koruna 1916, nový znak
2 800,2 800,2 800,2 800,2 800,2 800,2 900,2 800,2 800,2 800,2 800,2 600,4 000,2 800,2 800,2 800,2 800,2 800,2 800,2 800,4 000,8 500,17 000,5 500,5 500,5 500,5 500,5 500,5 500,6 500,5 500,5 500,5 500,5 500,-
264
266
1/0
0/0
0/0
0/0
1/0
7 500,8 000,20 000,25 000,27 000,-
22
Mince zlaté
287
289
289
290
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
20 koruna 1892 KB
20 koruna 1893 KB
20 koruna 1894 KB
20 koruna 1895 KB
20 koruna 1896 KB
20 koruna 1897 KB
20 koruna 1898 KB
20 koruna 1899 KB
20 koruna 1900 KB
20 koruna 1901 KB
20 koruna 1902 KB
20 koruna 1903 KB
20 koruna 1904 KB
20 koruna 1905 KB
20 koruna 1906 KB
20 koruna 1908 KB
20 koruna 1909 KB
20 koruna 1910 KB
20 koruna 1912 KB
20 koruna 1914 KB
100 koruna 1907 KB, korunovační
100 koruna 1908, jubilejní
100 koruna 1908, jubilejní
100 koruna 1909, n. škr.
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
1/0
1/0
0/0
0/0
5 500,5 500,5 500,5 500,5 500,5 500,5 500,5 500,5 500,5 500,5 500,5 500,5 500,5 500,5 500,5 500,5 500,8 500,5 500,5 500,50 000,50 000,60 000,60 000,-
23
M I N C E A NT I C K É
Řím - republika
L. Flaminius Chilo (109–108 před Kristem)
291. Denár, A. Rainer 1093, dr. okraj
-1/1-
500,-
-1/1-
500,-
C. Fabius Hadrianus (102 před Kristem)
292. Denár, A. Rainer 1126
Řím - císařství
Traianus (98–117)
293. S estercius 103–111, RIC 504, S.P.Q.R. OPTIMO PRINCIPI, Pax stojící doleva
s nohou na dákovi, mezi S.-C.
2/2
1 500,-
-1/1
1 500,-
Hadrianus (117–138)
294. S estercius 121–123, RIC 611, P.M.TR.P.COS.III S.-C. Minerva stojící doleva
sype kadidlo do svícnu, u nohou štít, dr. kor.
Faustina I. (138–141)
295. Denár, Mc.Roma, RIC 344, Coh. 26, AETERNITAS. Stojící Juno se žezlem
1/1-
650,-
1/1-
650,-
-1/1-
500,-
1/1-
500,-
1/1-
400,-
1/1
600,-
1/1-
700,-
1/1
600,-
1/2
400,-
Septimus Severus (193–211)
296. D
enár 207, Mc.Roma, RIC 207, Coh. 493, P.M.TR.P.XV COS.III P.P.
Afrika stojící doprava, u nohou lev
Julia Domna (193–217)
297. D
enár 196–211, Roma, RIC 577, Coh.79, HILARITAS, stojící Hilaritas
s palmou, u nohou děti
Severus Alexander (222–235)
298. D
enár 222, RIC 7, Coh. 207, P.M.TR.P.COS.P.P.
Mars stojící doleva drží větev a oštěp
Gordianus III. (238–244)
299. Antoninian 242–244, Antioch, RIC 214 PAX AVGVSTI, Pax běžící doleva
Philip II. (247–249)
300. A
ntoninian 244–246 (jako caesar) Mc.Roma, RIC 216c, Coh. 54,
PRINCIPI IVVENT. Císař stojící doprava drží kouli a oštěp
Herenia Etruscilla (249–251)
301. Antoninian, Mc. Roma, RIC 58 b, Coh. 17, PVDICITIA AVG. Stojící Pudicitia
Trebonianus Gallus (251–253)
302. Antoninian, Mc. Roma, RIC 41, Coh. 84, PIETAS AVGG. Stojící Pietas
Postumus (259–268)
303. B
illon antoninian, RIC 311, Coh.161, Cologne IOVI VICTORI
Jupiter s blesky a žezlem na rameni, prasklý
24
Mince antické
Victorinus (268–270)
304. AE antoninian, RIC 51, Coh.56, jižní minc. LAETITIA AVG.N. Laetitia
-1/1
400,-
1/1
1/1
420,400,-
-1/1
400,-
1/1
360,-
1/1
360,-
1/1
360,-
1/1-
-1/1-
380,360,-
1/2
360,-
-1/2
360,-
-1/2
400,-
Tetricus I. (270–273)
305. AE antoninian pod. RIC 100, PAX AVGVSTI, Pax
306. AE antoninian, irreg. mincovna, Viktorie s věncem a rohem hojnosti
Tetricus II. (270–273)
307. AE antoninian RIC 248, Sear 3087, PAX (AVG), Pax doleva, drží větev a žezlo
308. AE antoninian, irreg. minc.
Rv: Opis zkomolený, obětní náčiní, mírně nedor.
Aurelianus (270–275)
309. A
E antoninian, RIC 220, Coh. 95, Siscia FORTVNA REDVX,
Sedící Fortuna s kormidlem a rohem hojnosti
310. AE antoninian, RIC 154, Sear 3169, Ticinum, SOLI INVICTO
Sol a dva zajatci, stopy postř.
Probus (276–282)
311. A
E antoninian, RIC 679, Coh. 217, Mc. Siscia FELICITAS AVG,
Felicitas s rohem hojnosti u oltáře, stopy postř.
312. AE antoninian, RIC 202, Coh. 646, Mc. Roma SOLI INVICTO Sol v quadrize
Carinus (283–285)
313. A
E antoninian, RIC 238, Sear 3362, Mc. Roma AEQVITAS AVGG.
Equity s váhami a rohem hojnosti
Numerianus (283–284)
314. A
E antoninian, RIC 566, Coh.76, Ticinum PRINCIPI IVVENTVT.
Numerián doleva drží dlouhé žezlo a hůlku
Severus II. (306–307)
315. Čtvrtfollis 305-6, RIC 170a, Sear-, Mc. Siscia GENIO POPVLI ROMANI Genius
Licinius I. (308–324)
316. F ollis 311–313, RIC 60, Sear 3699, Mc.Thessalonica
IOVI CONSERVATORI AVGG.NN. Jupiter, u nohou orel
1/1-
360,-
Maximinus II. (309–313)
317. Follis 308–310, RIC 55 Nicomedia GENIO CAESARIS SMNA, Genius
-1/2
380,-
Delmatius (335–337)
318. M
alý bronz AE 3/4, RIC 256, Siscia GLORIA EXERCITVS.
Dva vojáci, jedna standarta, napr.
319. Malý bronz AE 4, Sear 3832, GLORIA EXERCITVS.
Dva vojáci, jedna standarta
1/1-
500,-
1/1-
500,-
1/1
300,-
1/1
320,-
2/1-
500,-
Julian II. (360–363)
320. Bronz AE 3, RIC 108, Mc. Sirmium. Nápis ve věnci VOT/X/MVLT/XX
Iovianus (363–364)
321. B
ronz AE 3, RIC 118, Sear 3987, Sirmium VOT/V/MVLT/X,
nápis ve věnci, nepr. střižek, patina
Marcian (450–457)
322. Malý bronz AE 4, Sear 4227, Rv: Monogram císaře ve věnci
25
M I N C E Č E C H, M O R A V Y A S L E Z S K A
323
Boleslav II. (967–999)
323. Denár, C 132, mincmistr NACUB, UNIKÁT
1/1 270 000,-
Břetislav I. (1037–1055)
324. Denár, C 322, po mincovní reformě
1/1
2 000,-
0/0
1 000,-
1/1
1 300,-
1/1
-1/1-
1 200,1 500,-
1/1
3 000,-
2/1-
-1/1-
1 000,3 000,-
-1/1-
1/1-
1/1
1/1-
2 000,3 000,2 000,2 000,-
1/1-
7 500,-
1/1-
2 000,-
Vratislav II. (105 4–1092)
325. Denár, C 353, nastřižen
Bořivoj II. (1100–1120)
326. Denár, C 413 c, nedoražen
Vladislav I. (1110–1125)
327. Denár, C 532, 4 hvězdy
328. Denár, C 532, 5 hvězd
Vladislav I. (1109–1125)
329. Denár, C 545
Soběslav I. (1125–1140)
330. Denár, C 572
331. Denár, C 583
Vladislav I. Jindřich (1197–1222)
332.
333.
334.
335.
Denár, C 879, nedoražen
Denár, C 883
Denár, C 884
Denár, C 887
336
Vladislav II. (1140–1174)
336. Denár, C 888
Přemysl (1228–1239)
337. Denár, C 891
26
MINCE ČECH, MORAVY A SLEZSKA
Vladislav III. (1246–1247)
338.
339.
340.
341.
Denár, C 895
Denár, C 895
Denár, C 896
Denár, C 896
-1/1
-2/2-
2/2
-1/2
5 500,500,1 000,1 000,-
Přemysl Otakar II. (1247–1278)
342.
343.
344.
345.
Denár, C 898
Denár, C 898
Denár, C 898, nedoražen
Denár, C 899
-2/2
500,2/2
800,-1/1- 35 000,2/2
9 500,-
346
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
Denár, C 901
Denár, C 905
Denár, C 906
Denár, C 908
Brakteát, C 924
Brakteát, C 951
Brakteát, C 956
Denár, C 971
Denár, C 972, nedoražen
Denár, C 973, nedoražen
Denár, C 974, nedoražen
Brakteát, C 986
Brakteát, C 988, 0,32 g
1/1
2/2
-1/1-
2/1-
1/-
-1/-
1/-
-1/1-
2/2
2/2
-1/1-
-1/-
2/-
13 000,2 000,28 000,7 500,900,700,800,18 000,9 500,18 000,18 000,1 000,1 300,-
2/-
1/1
1/1
1 300,1 200,1 500,-
Václav II. (1283–1305)
359. Střední brakteát, C 990, 0,32 g
360. Pražský groš, Sm.2, dr. okraj
361. Pražský groš, Sm.2, dr. nedor.
Jan Lucemburský (1310–1346)
362. Pražský groš, Sm.1, dr. okraj
363. Pražský groš, nedoražen
-1/1
-1/1-
800,400,-
-2/2-
300,-
2/1-
1 500,-
-1/1-
500,-
Václav IV. (1378–1419)
364. Pražský groš
Jiří z Poděbrad (1458–1471)
365. Pražský groš, Sm. 2
Vladislav II.
366. Pražský groš, Hásk. 400 ff
27
MINCE ČECH, MORAVY A SLEZSKA
Morava
Vratislav Brněnský (1123–1156)
367. Denár, VP 228
2/2
1 000,-
2/2
2/2
1 000,1 000,-
1/1
3 000,-
-1/1-
3 000,-
1/1
1/1
40 000,68 000,-
Nepřiděleno (40. léta 12. stol.)
368. Denár, VP 238
369. Denár, VP 240, natřižen
Lucembursko
Václav I. – bratr Karla IV. (1353–1383)
370. G
roš b.l., korunované znaky Čech a Lucemburska, kříž,
Wel. 9616, okraj, 3,24 g
Jošt, markrabě moravský (1375–1411)
371. Groš b.l. pro Lucembursko, Weil 164
372
373
373
Slezsko Lehnice - Břeh
Georg Ludwig a Christian (1639–1663)
372. 1/2 tolar 1659 EW, SJS 338
373. Tolar 1661, SJS 404
R
28
C Í R K EV N Í A R O D OV É RA Ž BY
Olomouc
Leopold Vilém (1637–1662)
374. Krejcar 1653, SV 110
1/1-
400,-
375
377
377
379
Karel III. Lotrinský (1695–1711)
375. Tolar 1701, SV 571, dr. vada mater.
376. Tolar 1706, SV 576, dr. vada ražby
1/1
1/1
12 000,5 000,-
1/1
1/1
8 000,5 000,-
0/0
70 000,-
Wolfgang Schrattenbach (1711–1738)
377. 1/2 tolar 1727, SV 727
378. Tolar 1722, SV 747
Anton Theodor Colloredo (1777–1811)
379. Tolar 1779 ICFA
29
církevní a rodové ra žby
380
382
381
383
Salzburg
Leopold Firmian (1727–1744)
380. Tolar 1729, Dav. 1241
1/1
6 500,-
1/1
17 000,-
1/1
70 000,-
0/0
40 000,-
Batthyani
Ludwig (1788–1806)
381. Tolar 1788, Dav. 1184
Egenberg
Jan Oldřich (1623–1634)
382. Tolar 1630, Praha, Dav. 3308, dr. okraj
Dietrichstein - Pulsgau linie
Sigismund Ludwig (1631–1664)
383. Tolar 1646, Dav. 3374
30
církevní a rodové ra žby
384
385
385
386
Gurk
Franz Xaver Salm (1783–1822)
384. Tolar 1801, KM 2
1/0
14 000,-
-1/1
16 000,-
1/0
22 000,-
2/2
1 700,-
Šlik
Štěpán a bratři (1505–1526)
385. Tolar b.l. (cca 1517), Dav. 8138
František Jindřich (1740–1766)
386. Tolar 1759, Dav. 1166
Albrecht z Valdštejna (1624–1634)
387. 3 krejcar 16(30), Jičín – Sonenschein, Don. 3996
31
HABSBURSKÁ
MONARCHIE
Ferdinand I. (1526–1564)
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
Denár 1528, 1529 a 1530, vše KB
Denár 1532, 1533 a 1535, vše KB
Denár 1536, 1537 a 1538, vše KB
Denár 1539, 1540 a 1541, vše KB
Denár 1542, 1543 a 1544, vše KB
Denár 1545, 1546 a 1547, vše KB
Denár 1548, 1549 a 1550, vše KB
Denár 1551, 1552 a 1553, vše KB
Denár 1554, 1555 a 1556, vše KB
Denár 1557, 1558 a 1559, vše KB
Denár 1560, 1561 a 1562, vše KB
Denár 1563, 1564 a 1565, vše KB
Pražský groš 1539, Chvojka C 10
-1/1
-1/1
-1/1
-1/1
-1/1
-1/1
-1/1
-1/1
-1/1
-1/1
-1/1
-1/1
2/2
300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,500,-
401
402
402
403
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
Zlatník (60 krejcar) 1562, Kutná Hora, Lidl + Ludvík Karel, Hal. 73
Zlatník (60 krejcar), 1563, Jáchymov, Geitzkofler, Hal. 143
Tolar (15)29, Jáchymov, Gebhart, Hal. 93, var., n. škr.
Tolar 1546, Jáchymov, Puellacher, Hal. 111, okraj
Tolar 1551, Jáchymov, Puellacher, Hal. 114
Tolar 1557, Jáchymov, Puellacher, Hal. 114
Tolar 1557, Jáchymov, Puellacher, Hal. 114 b
R
1/1
-1/1
-1/1-
2/1-
-1/1-
-1/1-
-1/1
17 000,12 000,100 000,10 000,9 000,10 000,15 000,-
32
mince habsburské monarchie
408
Arc. Ferdinand (1564–1595)
408. 2 tolar b.l., Ensisheim, 56,94 g
1/1
34 000,-
-1/1
-1/1
-1/1
-1/1
-1/1
1/1-
-1/1-
2/2
300,300,300,300,300,1 200,400,300,-
Maxmilián II. (1564–1576)
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
Denár 1565, 1566 a 1567, vše KB
Denár 1568, 1569 a 1570, vše KB
Denár 1571, 1572 a 1573, vše KB
Denár 1574, 1575 a 1576, vše KB
Denár 1577 a 1578, vše KB, posmrtný
Početní peníz 1568, Jáchymov, Geitzkofler Mrštík 23
Bílý groš 1574, Kutná Hora, Šatný + Vodolínský, Hal. 203
Bílý groš (15)74, Jáchymov, Geitzkofler, Hal. 238
417
419
418
417. Zlatník (60 krejcar) 1565, Kutná Hora, Lídl + Ludvík Karel, Hal. 190
418. Zlatník (60 krejcar) 1569, Jáchymov, Geitzkofler, Hal. 210
419. Zlatník (60 krejcar) 1571, Jáchymov, Geitzkofler, Hal. 210, napr. hrana
-1/1- 9 500,1/1 12 000,-1/1 11 500,-
33
mince habsburské monarchie
420
422
421
436
420. 1/2 tolar 1576, Jáchymov, Geitzkofler, Hal. 232
421. Tolar 1574 KB, Hus. 977, dr. hr.
422. Tolar 1576 KB, Hus. 979
1/1
1/1
1/1
10 000,18 000,22 000,-
Rudolf II. (1576–1612)
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
Denár 1579, 1580 a 1581, vše KB
Denár 1583, 1584 a 1585, vše KB
Denár 1586, 1587, 1588 a 1589, vše KB
Početní peníz 1578, Jáchymov, Kádner, Mrštík 75, dr. škr. v Aversu
Početní peníz 1585, Jáchymov, Hofmann, Mrštík 77 c, koroze
Malý peníz 1596, Kutná Hora, Herold, Hal. 385
Malý groš 1583, České Budějovice, Schönfeld, Hal. 455
Malý groš 1586, Jáchymov, Hofmann, Hal. 406
Malý groš 1591, Kutná Hora, Šatný, Hal. 377, nep. okraj
Bílý groš 1585, Kutná Hora, Šatný, Hal. 376
Bílý groš 1595, Kutná Hora, Herold, Hal. 376
3 krejcar 1586, Vídeň, nedoražen
3 krejcar (15)91, Vídeň, okraj
1/2 tolar 1584, Kutná Hora, Šatný, Hal. 370, sbírka dr. Poláka
-1/1
300,-1/1
300,-1/1
350,-1/1
1 200,-1/1- 1 000,1/-
600,-1/1-
600,1/1
500,1/1
400,-1/1-
400,2/2
300,-1/1- 3 800,1/1- 4 400,-1/1- 15 000,-
34
mince habsburské monarchie
437
439
438
437. Tolar 1579 KB, Hus. 1030
438. Tolar (15)82, České Budějovice, Schönfeld, Hal. 423, dr. napr. hrana
439. Tolar 1583, Kutná Hora, Šatný, Hal. 366
1/1 11 500,1/1- 21 000,1/1 15 000,-
440
442
441
440. Tolar 1592, Praha, Ercker, Hal. 312
441. Tolar 1592, Jáchymov, Hofmann, Hal. 393
442. Tolar 1599, Kutná Hora, Dominig, Hal. 366, dr. vada mater. na hraně
-1/1 63 000,1/1 25 000,-1/1- 9 000,-
35
mince habsburské monarchie
443
445
444
443. Tolar 1602, Kutná Hora, Spiess, Hal. 366
444. Tolar 1604, Kutná Hora, Enderle, Hal. 369, dr. vada mater.
445. Tolar 1607, České Budějovice, Mattighofer, Hal. 431
-1/1- 7 000,-1/1 30 000,1/1 36 000,-
446
448
447
446. Tolar 1608, Praha, Lasanz, Hal. 313 a
447. Tolar 1608, Kutná Hora, Enderle, Hal. 369 a
448. Tolar 1609, Kutná Hora, Škréta, Hal. 369, n. škr.
1/1 63 000,-1/1- 12 000,-1/1 17 000,-
36
mince habsburské monarchie
449
450
450
449. Tolar 1611, Kutná Hora, Škréta, Hal. 369 a
450. 3 tolar 1604, Hall, KM 59, 86,15 g
1/1
1/1
13 000,55 000,-
Matyáš (1612–1619)
451. Denár 1613, 1617 a 1620, vše KB
452. Malý groš 1617, Kutná Hora, Hölzl, HN 3a/3a, Hal. 542, nedor.
453. Široký groš 1617 NB, Hus. 1134
-1/1-
1/1
2/1-
350,700,800,-
454
456
455
454. Tolar 1612, Praha, Hübmer, Hal. 501, okraj
455. Tolar 1617, Kutná Hora, Hölzl, Hal. 530 a, dr. vada mater., sbírka dr. Poláka
456. Tolar 1617 KB, Hus. 1111, n. škr.
-1/1 15 000,1/1- 15 000,-1/1 17 000,-
37
mince habsburské monarchie
457
459
458
461
460
457.
458.
459.
460.
Tolar 1619, Praha, Hübmer, Hal. 502
Tolar 1620 KB, posmrtný, Hus. 1112
2 tolar b.l. (1611), tří císařů, Praha, Hübmer, 56,36 g, n.s.o., Hal. 492 a
2 tolar 1616, Praha, Hübmer, 57,97 g, Hal. 496, vada střižku
460
R
-1/1
-1/1
-1/1
-1/1-
15 000,12 000,75 000,50 000,-
-1/1
10 000,-
-1/1-
0/0
2/2
2/1-
-1/1
300,500,2 500,3 000,5 000,-
Fridrich Falcký (1619–1620)
461. 48 krejcar 1620, Jáchymov, Lengefelder, Hal. 678, nedor.
Ferdinand II. (1617–1637)
462.
463.
464.
465.
466.
3 krejcar 1628, Jáchymov, Steinmüller, Hal. 842
3 krejcar 1635, Graz, Her. 1097
1/2 tolar 1623, Praha, Suttner, MAR. MOR, Hal. 751
1/2 tolar 1624, Kutná Hora, Hölzl, Hal. 801, n.s.o.
1/2 tolar 1624, Jáchymov, Steinmüller, Hal. 839
38
mince habsburské monarchie
467
470
469
467.
468.
469.
470.
Tolar (150 krejcarů) 1621, Praha, Hübmer, Hal. 695
Tolar 1621, Vídeň, Her. 366 b, BO.REX., okraj
Tolar 1621, Klagenfurt, Her. 451, letopočet pod portrétem
Tolar 1624, Praha, Suttner, Hal. 741, var. zn. se závorkou
471
471.
472.
473.
474.
Tolar 1624, Praha, Suttner, Hal. 741, MAR. MOR
Tolar 1624, Kutná Hora, Hölzl, Hal. 798
Tolar 1630 KB, Hus. 1179, dr. napr. hrana
Tolar 1633 KB, Hus. 1179
-1/1
-1/1-
1/1
-1/1-
8 000,3 000,8 000,5 000,-
-1/1
1/1
-1/1
1/1
5 500,8 000,4 500,4 000,-
472
39
mince habsburské monarchie
475
476
477
475. 2 tolar 1621, Graz, Her. 304 a, 60,01 g
476. 2 tolar 1623, Praha, Suttner, Hal. 737, 57,74 g, otisk kleští
477. 2 tolar 1632, Graz, přeražba z r. 1626, Her. 309, 56,70 g
479
R
1/1
1/1
1/1
30 000,80 000,30 000,-
480
Ferdinand III. (1637–1657)
478. Krejcar 1638, Praha, Wolker, Hal. 1183, nedoražen
479. Tolar 1641, Praha, Wolker, Hal. 1171, n.s.o.
480. Tolar 1646, Graz, Her. 398
1/1
1 000,-1/1- 30 000,1/1
9 500,-
40
mince habsburské monarchie
481
485
482
481. Tolar 1654, Vratislav, Reichart + Hübmer, Hal. 1275
482. Tolar 1657 KB, Hus. 1242
1/1
1/1
50 000,7 500,-
1/1
3 500,-
0/0
1/1
3 000,8 000,-
2/2
0/0
2 000,1 800,-
1/1
1/1
0/0
-1/1
-1/1-
-1/1-
1/1
5 000,300,1 500,7 000,800,500,1 500,-
Arc. Leopold (1607–1632)
483. Tolar 1632, Hall, Dav. 3338 A
Arc. Zikmund (1662–1665)
484. XV krejcar 1664, Hall, KM 1219, dr.okraj
485. Tolar 1665, Hall, Dav. 3370 A
Leopold I. (1657–1705)
486. Poltura 1701, Banská Štiavnica, Her. 2145
487. 3 krejcar 1659 HCK, Graz, Her. 1327
488
491
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
3 krejcar 1668, Jáchymov, Seling, Hal. 1486, velká hlava
3 krejcar 1696 GE, Praha, Egerer, Hal. 1425
3 krejcar 1705 IA, Graz, Her. 1369
X krejcar 1682, Graz, Her. 1125
XV krejcar 1659, Vídeň, Höl. WIE 59.2.5
XV krejcar 1660, Vídeň, Höl. WIE 60.3.2, naprasklý
XV krejcar 1660 GH, Vratislav, Höl. BRE 60.1.2, krajový střižek
491
41
mince habsburské monarchie
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
XV krejcar 1661 GH, Vratislav, Höl. BRE 61.2.3
XV krejcar 1662 GH, Vratislav, složený erb, Höl. BRE 62.1.2
XV krejcar 1662 GH, Vratislav, jednoduchý erb, Höl. BRE 62.3.2, fleky
XV krejcar 1662 CA, Vídeň, Höl. WIE 62.6.11
XV krejcar 1662 CA, Vídeň, Höl. WIE 62.6.12
XV krejcar 1662 KB, Höl. KB 62.1.2
15 krejcar 1663, sv. Vít, Höl. STV 63.1.1
XV krejcar 1663 KB, Höl. KB 63.1.2
XV krejcar 1664 KB, Höl. KB 64.1.4
XV krejcar 1664, Praha, Margalík, Höl. PRA 64.3.1
XV krejcar 1664 CA, Vídeň, Höl. WIE 64.2.12, krajový střižek
XV krejcar 1664, Neuburg, Höl. NEU 64.1.9
XV krejcar 1664, Neuburg, Höl. NEU 64.1.11, napr. hrana
XV krejcar 1674, Bratislava, Höl. PRE 74.1.1
15 krejcar 1675, Sv. Vít, Höl. STV 75.4.1
XV krejcar 1679 NB, Höl. NB 79.1.1
XV krejcar 1683 WW, Vídeň, Höl. WIE 83.1.1
XV krejcar 1684 WW, Vídeň, Höl. WIE 84.1.2
XV krejcar 1687 NB, Höl. NB 87.1.1
XV krejcar 1689 KB, Höl. KB 89.1.2
XV krejcar 1692 KB, Höl. KB 92.1.1, nep. okr.
XV krejcar 1694 PM, Praha, Höl. PRA 94.2.2
XV krejcar 1694 MMW, Vratislav, Höl. BRE 94.1.4
XV krejcar 1694 Sv. Vít, Höl. STV 94.3.2, napr. okr.
XV krejcar 1695 CM, Košice, Höl. KAS 95.1.1
520
-1/1-
-1/1-
-1/1-
0/0
0/0
-1/1-
1/1
-1/2
-1/2
1/1
1/1
-1/1-
1/1
1/0
1/1
1/1
-2/2
-1/1-
-1/1-
2/2-
-1/1-
1/1
1/1
2/2
-1/1-
700,1 000,700,2 000,1 500,900,2 200,500,500,4 000,800,1 500,2 200,4 000,2 000,2 200,700,800,1 000,500,800,2 400,800,700,2 400,-
1/1
0/0
1/1
1/1
1/1
-1/1
12 000,5 000,2 800,4 500,5 500,7 000,-
521
525
520.
521.
522.
523.
524.
525.
XV krejcar 1696 CK, Kutná Hora, Krahe, Höl. KUT 96.1.1
XV krejcar 1696 CM, Košice, Höl. KAS 96.1.2
1/4 tolar 1703 KB, Hus. 1412
1/2 tolar 1693, Vídeň, Her. 785, škrábanec
1/2 tolar 1698 KB, Hus. 1402
Tolar 1659 KvB, Hus. 1365, dr. hr.
42
mince habsburské monarchie
526
535
533
536
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
Tolar 1660 Graz, Her. 605, dr. vada mater.
Tolar 1683, Hall, Her. 631
Tolar 1691 KB, Hus. 1372 a
Tolar 1691, Hall, Her. 634
Tolar 1692 KB, Hus. 1373, n. škr.
Tolar 1694, Hall, Her. 640
Tolar 1695 KB, Hus. 1374
Tolar 1696 GE, Praha, Egerer, Hal. 1393
Tolar 1701, Hall, Her. 649
Tolar 1704 GE, Praha, Egerer, Hal. 1395
2 tolar 1673 IAN, Graz, 57,35 g, Her. 565, dr. hr.
1/1 36 000,-1/1
4 500,-1/1
5 000,1/1
5 000,-1/1
4 500,1/1
4 500,1/1
5 000,1/1 14 000,1/1
4 500,1/1- 9 000,1/1 35 000,-
43
mince habsburské monarchie
538
537
537
541
539
540
537. 2 tolar 1682 IAN, Graz, 57,31 g, Her. 566, dr. hr.
1/1
35 000,-
1/1
6 500,-
1/1
1/1
-1/1
5 500,30 000,25 000,-
Malkotenti (1703–1707)
538. 1/2 tolar 1705 KB, Hus. 1524
Josef I. (1705–1711)
539. Tolar 1707, Hall, Her. 130
540. Tolar 1709 GE, Praha, Egerer, Hal. 1719
541. Tolar 1711 FN, Vratislav, Nowak, Hal. 1755
44
mince habsburské monarchie
542
545
544
546
548
548
Karel VI. (1711–1740)
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
1/4 tolar 1731, Praha, Scharff, Hal. 1818
1/2 tolar 1714, Kutná Hora, Wohnsiedler, Hal. 1854
Tolar 1714, Vratislav, Nowak, Hal. 1903 b, nep. napr. hrana
Tolar 1715, PWCH, Bratislava, Hus. 1607
Tolar 1716, Praha, Scharff, Hal. 1799, n.hr.
Tolar 1716, Vídeň, Her. 292, dr. škr.
Tolar 1717, Praha, Scharff, Hal. 1799
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
38 000,4 000,10 000,25 000,10 000,5 000,14 000,-
45
mince habsburské monarchie
549
553
550
555
556
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
Tolar 1717, Vratislav, Nowak, Hal. 1905
Tolar 1718, Praha, Scharff, Hal. 1799 a, dr. okr.
Tolar 1725, Vratislav, Hal. 1909
Tolar 1726, Vídeň, Her. 303
Tolar 1729, Praha, Scharff, Hal. 1811
Tolar 1729, KB, Hus. 1604, n. škr.
Tolar 1730, Praha, Scharff, Hal. 1811
Tolar 1732, Praha, Scharff, Hal. 1811, dr. škr.
556
0/0 17 000,1/1 18 000,2/1- 5 000,1/1
4 000,-1/1- 4 000,-1/1
4 500,1/1
5 000,1/1 13 000,-
46
mince habsburské monarchie
557
559
558
560
557.
558.
559.
560.
Tolar 1732, Graz, Her. 324
Tolar 1736, Praha, Scharff, Hal. 1811 b, nep. vada mater.
Tolar 1740, Vratislav, Hal. 1910
2 tolar b.l., Hall, Her. 281, 57,04 g
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
Heller 1777, Her. 1660
Krejcar 1755, Graz, Her. 1455
Poltura 1765 KM, PH, Hus. 1751
Krejcar 1760 W, Her. 1582
Krejcar 1761 P, Praha, Erdmann, Hal. 1980
XV krejcar 1746 KB, Hus. 1712, n. hr.
20 krejcar 1760, Praha, Erdmann, Hal. 1950
20 krejcar 1763, Praha, Erdmann, Hal. 1950
1/48 tolaru 1772 G, Her. 754
1/1
1/1
-1/1
1/0
7 500,5 000,9 000,22 000,-
Marie Terezie (1740–1780)
0/0
1/0
1/0
0/0
0/0
1/1
1/0
2/1-
0/0
1 600,1 000,3 000,1 200,1 600,700,1 800,500,2 600,-
47
mince habsburské monarchie
570
571
571
572
575
574
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
1/2 tolar 1744, Praha, Scharff, Hal. 1946
Tolar 1745 KB, Hus. 1670
Tolar 1755, Praha, Schaumberger, Hal. 1941
Tolar 1755, Hall, Her. 450, ARCHID.
Tolar 1757, Praha, Erdmann, Hal. 1941, n. škr.
Tolar 1758, Praha, výtěžkový, Erdmann, Hal. 1842
Tolar 1766, Vídeň, Her. 419, n. škr.
Tolar 1774, VCS, Hall, Her. 487, just.
Tolar 1780 B, Madona, Hus. 1680
-1/1
6 000,0/0
7 500,-1/1 15 000,1/1
4 000,-1/1- 7 000,0/0 12 000,-1/1
4 500,-1/1- 3 600,1/0
2 500,-
František Lotrinský (1740–1765)
579. XVII krejcar 1756 KB, Hus. 1803
580. XVII krejcar 1757 KB, Hus. 1803
581. XVII krejcar 1763 KB, Hus. 1803
2/1
2/1
1/0
500,500,900,-
48
582.
583.
584.
585.
mince habsburské monarchie
20 krejcar 1757 PR, Praha, Erdmann, Hal. 1989
20 krejcar 1758 PR, Praha, Erdmann, Hal. 1989, dr. just.
30 krejcar 1749 HA, Hall, Her. 246
Tolar 1751 HA, Hall, Her. 129
1/1
0/0
1/0
-1/1
2 000,2 500,2 400,4 200,-
-1/1
-1/1
1/0
6 000,6 000,8 000,-
0/0
1/1
3 000,3 500,-
586
588
587
586. Tolar 1754 PR, Praha, Schaumberger, Hal. 1986
587. Tolar 1757 PR, Praha, Erdmann, Hal. 1986
588. Tolar 1758 KB, Hus. 1787
Josef II. (1765–1790)
589. 1/2 tolar 1782 B, Madona, Hus. 1874
590. Tolar 1766 ICSK, A, Her. 75, just.
592
Leopold II. (1790–1792)
591. XIV liard (plaqette) 1792, Brusel, Her. 91
592. Tolar 1790 A, královský, Her. 32
593. Tolar 1792 H, křížový, Her. 43
1/0
3 000,-1/1- 15 000,-1/1
4 000,-
49
mince habsburské monarchie
František II. (1792–1835)
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
Mezza lira 1800, Her. 583, dr. nálitek
1/2 lira 1802, Her. 586
XIV liard 1794, Brusel, Her. 1017
Lira 1823 A, Her. 588
5 krejcar 1815 A, Her. 914, dr. just.
6 krejcar 1800 D, Cu, Her. 1032
VI krejcar 1805 H, Her. 907
7 krejcar 1802 C, Praha, Stöhr, Hal. 2044
10 krejcar 1815 A, Her. 849
10 krejcar 1818 V, Her. 867
24 krejcar 1800 C, Praha, Kendler, Hal. 2032
1/4 tolar 1797 B, křížový, Her. 526, just.
1/1
-1/1
1/1
-1/1-
1/0
2/1-
1/1-
0/0
-1/1
1/0
1/1
-1/1
3 500,3 000,2 000,2 800,2 000,8 000,600,1 000,600,4 000,4 000,500,-
1/1
1/0
1/0
10 000,2 000,1 500,-
1/1
1/0
21 000,3 000,-
0/0
0/0
1/1
1/1
500,1 200,3 000,5 500,-
606
614
609
606. Tolar 1812 C, Praha, Stöhr, Hal. 2024, nep. škr.
607. Tolar 1815 C, Praha, Stöhr, Hal. 2024
608. Tolar 1825 B, Hus. 1947
Ferdinand V. (1835–1848)
609. Scudo 1837 M, n. škr.
610. Tolar 1848 A, Her. 145
Revoluce (1848–1849)
611.
612.
613.
614.
5 centesimi 1848 ZV, Her. 13
15 centesimi 1848 ZV, Her. 12
5 lira 1848 M, nep. škrábance
5 lira 1848 V, lev bez podstavce, Her. 10
50
mince habsburské monarchie
615
615. 5 lira 1848 V, lev na podstavci, Her. 9
0/0
12 500,-
0/0
1/1
1/1-
0/0
0/0
1/1
1/1
500,1 200,800,500,1 000,3 000,600,-
František Josef I. (1848–1916)
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
3 centesimi 1852 M
5 centesimi 1849 M
10 centesimi 1852 V, n. hr. a nep. vada mater.
Krejcar 1859 M, n. hr.
Krejcar 1861 E
Krejcar 1863 E
10 krejcar 1854 A, n. hr.
623
624
626
630
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
623
629
631
20 krejcar 1852 C, hlava vlevo, velký
20 krejcar 1852 C, hlava vpravo, malý
20 krejcar 1852 B
20 krejcar 1856 C, Praha, poslední česká vládní mince
20 krejcar 1872
1/4 zlatník 1859 V, n. škr.
1/4 zlatník 1868 A
1/4 zlatník 1869 A
1/4 zlatník 1872, n. hr.
Lira 1852 V, n.škr.
632
1/1
8 500,1/1
7 000,1/1
400,1/1 10 000,1/0
3 000,-1/1-
400,1/1
6 000,-1/1
5 200,-1/1
6 000,1/0
6 500,-
51
mince habsburské monarchie
633
665
665
655
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.
664.
665.
666.
667.
Zlatník 1850, tzv. novoroční, sig. Roth
Zlatník 1860 E, n. škr.
Zlatník 1860 V
Zlatník 1864 A
Zlatník 1865 A
Zlatník 1866 A
Zlatník 1866 B
Zlatník 1867 A, n. škr.
Zlatník 1867 B, n. škr. a n. hr.
Zlatník 1868 KB, n. škr.
Zlatník 1868 KB, n. hr.
Zlatník 1868 GYF, n. škr.
Zlatník 1869 KB
Zlatník 1869 GYF
Zlatník 1869 GYF, dr. škr.
Zlatník 1870 A, dr. hr.
Zlatník 1870 KB, n. hr.
Zlatník 1871 A
Zlatník 1871 A
Zlatník 1872
Zlatník 1873
Zlatník 1874
Zlatník 1875, Příbram
Zlatník 1875, Příbram, sek na hraně, dr. hrany
Zlatník 1876 KB
Zlatník 1885 KB
Zlatník 1889 KB
Tolar 1858 A, spolkový
Tolar 1858 B, spolkový
Tolar 1860 A, spolkový
Tolar 1866 A, spolkový
Tolar 1866 E, spolkový, vryp
Feintaler 1868, střelby Vídeň
2 zlatník 1854 A, svatební
2 zlatník 1859 B
0/0
4 000,2/1
400,2/1-
500,-1/1-
600,1/0
1 000,0/0
1 200,0/0
1 200,0/0
1 200,-1/1
800,1/1
700,1/1
800,1/0
500,1/0
500,1/1
350,1/0
1 200,1/1
400,1/1
400,-1/1
600,1/0
400,1/0
400,1/0
500,1/1
1 000,PP 10 000,1/1
4 000,1/0
400.
1/0
300,1/0
300,1/1
1 200,1/0
3 500,1/0
3 000,1/0
2 500,-1/1
1 200,1/0
6 000,1/1
2 800,1/1
1 500,-
52
mince habsburské monarchie
668
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.
673
2 zlatník 1866 A
2 zlatník 1867 A
2 zlatník 1870 A
2 zlatník 1871 A
2 zlatník 1871 A, hrana
2 zlatník 1872 A, n. hr.
2 zlatník 1873
2 zlatník 1874, nep. vada mater.
2 zlatník 1876
2 zlatník 1877
2 zlatník 1878
2 zlatník 1879
2 zlatník 1879, Stř. svatba
2 zlatník 1879, Stř. svatba
0/0
1/0
0/0
0/0
1/1
1/0
0/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
0/0
10 000,4 000,4 000,4 000,2 000,10 000,3 000,2 000,2 500,2 500,2 500,2 500,1 000,1 200,-
0/0
1/0
1/0
1/0
0/0
25 000,2 500,2 500,2 500,3 000,-
682
682. 2
zlatník 1880, 1885 a 1888, střelecký, orig. kožená etue z roku 1888
„Královské střelby Znojmo“
683. 2 zlatník 1881
684. 2 zlatník 1883
685. 2 zlatník 1884
686. 2 zlatník 1885
53
mince habsburské monarchie
687
687.
688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.
2 zlatník 1885, střelby Innsbruck
2 zlatník 1886
2 zlatník 1887
2 zlatník 1889, dr. hr.
2 zlatník 1890, n. škr.
2 zlatník 1891
2 zlatník 1892, n. škr.
2 tolar 1865 A, spolkový
0/0
0/0
0/0
1/0
0/0
1/1
1/1
1/0
6 000,3 000,3 000,2 000,2 500,2 000,2 000,45 000,-
1/0
1/0
1/1
1/1
1/1
0/0
1/1
14 000,25 000,1 500,5 000,700,500,700,-
694
698
695
695.
696.
697.
698.
699.
700.
701.
2 tolar 1866 A, spolkový, n. hr. a n. škr.
20 filler 1906 KB
Koruna 1907
Koruna 1913 KB, nep. hrana
5 koruna 1900
5 koruna 1907 KB, korunovační
5 koruna 1909, Schwartz
695
54
M I N C E C E L É H O SV ĚTA
Č e s k o s l o v e n s k o (1918–1993)
702.
703.
704.
705.
706.
5 koruna 1927, dr. fleky
5 koruna 1932, n. škr.
5 koruna 1952, nevydaná
25 koruna 1969, SNP
100 Kč 1990, 1. máj, nevydaná
1/1
1/0
0/1
PP
PP
800,400,1 000,1 700,5 000,-
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
27 000,10 000,5 000,4 000,2 500,4 000,4 000,3 000,1 800,2 000,2 000,2 000,3 500,2 000,1 800,1 800,3 000,4 500,2 500,1 800,1 800,3 000,2 000,2 000,1 800,1 500,900,900,1 500,2 000,800,1 200,700,800,-
Č e s k á r e p u b l i k a (1993–)
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.
721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
736.
737.
738.
739.
740.
200 Kč 1994, Katedrála, etue, karta pro standard
200 Kč 1994, Normandie, nepůvodní etue, karta pro standard
200 Kč 1994, Koňská tramvaj, etue, karta
200 Kč 1995, Svolinský, etue, karta
200 Kč 2005, OSN, etue, karta
200 Kč 1995, Filharmonie, etue, karta
200 Kč 1996, Deburau, etue, karta
200 Kč 1997, Auto prezident, etue, karta
200 Kč 1997, Běchovice, etue, karta
200 Kč 1997, Emauzy, etue, karta
200 Kč 1998, Kmoch, etue, karta
200 Kč 1998, Přemysl I. Otakar, etue, karta
200 Kč 1999, NATO, etue, karta
200 Kč 1999, AVU Praha, etue, karta
200 Kč 1999, VUT Brno, etue, karta
200 Kč 2000, Nezval, etue, karta
200 Kč 2000, Václav II., etue, karta
200 Kč 2000, Nové tisíciletí, etue, karta
200 Kč 2001, Zavedení Eura, etue, karta
200 Kč 2001, Škroup, etue, karta
200 Kč 2001, Dientzenhofer, etue, karta
200 Kč 2002, sv. Zdislava, etue, karta
200 Kč 2002, Holub, etue, karta
200 Kč 2002, Jiří z Poděbrad, etue, karta
200 Kč 2002, Mikoláš Aleš, etue, karta
200 Kč 2003, Vrchlický, etue, karta
200 Kč 2005, Dačický, etue, karta
200 Kč 2005, Slavkov, etue, karta
200 Kč 2005, Thomayer, etue, karta
200 Kč 2005, Voskovec a Werich, etue, karta
200 Kč 2006, Ježek, etue, karta
200 Kč 2006, Přemyslovci, etue, karta
200 Kč 2006, Gestner, etue, karta
200 Kč 2006, Rejsek, etue, karta
55
mince celého světa
741.
742.
743.
744.
745.
746.
747.
748.
749.
750.
751.
752.
753.
754.
755.
756.
757.
200 Kč 2006, Sklářská škola, etue, karta
200 Kč 2007, Karlův most, etue, karta
200 Kč 2007, Jednota bratrská, etue, karta
200 Kč 2007, Novotná, etue, karta
200 Kč 2007, Sputnik, etue, karta
200 Kč 2008, Schengen, etue, karta
200 Kč 2008, Hlávka, etue, karta
Sada mincí 1998
Sada mincí 2000, Kosmos
Sada mincí 2000
Sada mincí 2001
Sada mincí 2003
Sada mincí 2004
Sada mincí 2005
Sada mincí 2005, Česká spořitelna
Sada mincí 2009
Sada mincí 2010
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
0/0
PP
PP
PP
PP
PP
0/0
PP
PP
700,700,800,400,400,400,400,2 000,1 000,4 000,2 000,1 800,1 400,1 600,1 100,1 600,1 600,-
1/1
1/1
1 200,2 500,-
0/0
1 700,-
1/1
1/1
1/1
1/1
1/0
1 200,1 200,2 000,2 000,2 500,-
1/1
12 000,-
Německo
Bavorsko
Maxmilian I. Joseph (1806–1825)
758. Tolar 1816, korunní, KM 358,1
759. Tolar 1824, AKS 44, nep. vryp
Maxmilian II. (1848–1864)
760. 2 zlatník 1855, Mariánský sloup, AKS 168
Ludwig II. (1864–1886)
761.
762.
763.
764.
765.
Tolar b.l., Madona, AKS 176
Tolar 1866, Madona, AKS 176
5 marka 1874 D, J 42, n. škr.
5 marka 1875 D, J 42, dr. škr.
5 marka 1876 D, J 42
766
Braunschweig - Grübenhagen
Wolfgang a Philipp (1567–1595)
766. Tolar (15)92, s titl. Rudolfa II. Dav. 9020
56
mince celého světa
Braunschweig - Wolfenbüttel
Wilhelm (1831–1884)
767. Tolar 1854 B, KM 1146
-1/1
1 200,-
1/0
1 200,-
-1/1
7 500,-
1/1
1/0
1 200,1 500,-
-1/1
500,-
0/0
3 500,-
1/1
1/1
2 100,1 500,-
1/1
1 000,-
-1/1-
4 500,-
-1/1-
3 500,-
Frankfurt
768. 2 zlatník 1848, arc. Johann, KM 338, n. škr.
769
Hanau - Münzenberg
Regentka Kateřina Belgická (1612–1626)
769. Tolar 1623 s titl. Ferdinanda II. Dav. 6686, vada razidla
Hessen
Ernst Ludwig (1892–1918)
770. 3 marka 1910 A, J 76, n. škr.
771. 5 marka 1904, 400 let od narození prince Philippa, J 75
Mansfeld
Günther, Hoyer Ernst, Gebhard a Albrecht
772. Groš 1519, Eisleben, SJ 4236, nedor.
Mecklenburg - Schwerin
Friedrich Franz IV. (1901–1918)
773. 5 marka 1904 A, svatební, J 87
Prusko
Friedrich Wilhelm III. (1797–1840)
774. Tolar 1815 A, Dav.757
775. Tolar 1835 A, výtěžkový, Dav. 761
Friedrich Wilhelm IV. (1840–1861)
776. Tolar 1846 A, Dav. 770
Sasko
August (1553–1586)
777. Tolar 1561, Dav. 9795
Johann Georg II. (1656–1680)
778. Tolar 1663 CR, Dav. 7617
57
mince celého světa
Friedrich August I. (1763–1806)
779. Tolar 1783 IEC, Dav. 2696
-1/1
2 500,-
1/1
1 200,-
1/1
0/0
1 200,1 200,-
1/0
1/0
3 000,4 500,-
1/0
1/0
1 200,2 000,-
1/1
6 000,-
0/0
7 000,-
1/1
0/0
18 000,2 500,-
Friedrich August II. (1836–1854)
780. Tolar 1848 F, KM 1148
Albert (1873–1902)
781. 5 marka 1898 E, n. škr.
782. 5 marka 1901 E
Sachsen - Meiningen
Georg II. (1866–1914)
783. 3 marka 1913 D, J 152
784. 5 marka 1908 D, J 153 b
Sachsen - Weimar - Eisenach
Wilhelm Ernst (1901–1918)
785. 3 marka 1910 A, svatební, J 162
786. 5 marka 1908, Univerzita Jena, J 161, dr. hr.
787
789
788
788
Würtenberg
Wilhelm I. (1816–1864)
787. 2 tolar 1854, spolkový, KM 586
Karl (1864–1891)
788. 2 tolar 1871, Katedrála v Ulmu, KM 618
V ý m a r s k á r e p u b l i k a (1918–1933)
789. 50 reichspfennig 1925 E, J 318
790. 3 marka 1929 A, Waldeck, J 337
R
58
791.
792.
793.
794.
mince celého světa
3 marka 1930 A, Zeppelin, J 342
3 marka 1930 F, Vogelweide, J 344, n. hr.
3 marka 1932 D, Goethe, J 350
5 marka 1929 E, Lessing, J 336
PP
1/1
1/1
1/1
3 000,2 000,1 400,2 500,-
0/0
1/1
400,3 500,-
-1/1-
1 300,-
1/1
10 000,-
-1/1
3 000,-
N ě m e c k o III. ř í š e (1933–1945)
795. 50 pfennig 1939 A, se svastikou, J 365
796. Marka 1939 B, Vídeň, J 354
Bolívie
797. 8 soles 1833, KM 97
798
Ludvík XIII. (1610–1643)
Francie
798. 60 sols 1642 A, Dav. 3796, 27,43 g
Ludvík XIV. (1643–1715)
799. Ecu 1709, Dav. 1324, 30,17 g
Louis Philippe (1830–1848)
800. 5 frank 1846 A, KM 749,1, n. škr.
-1/1-
350,-
III. Republika (1871–1940)
801. Frank 1888 A, Y49,1
0/0
1 500,-
0/0
10 000,-
0/0
1 100,-
802
Itálie
Napoleon I. (1804–1814)
802. 2 lira 1813 M, KM 9,1
Republika (1946–)
803. 200 a 500 lira 1992, 500 let objevení Ameriky, karton
59
mince celého světa
Macao
804. 100 patacos 2000, rok draka. KM 98, etue, karta
PP
1 200,-
1/1
1/1
0/0
PP
PP
PP
1 200,1 200,1 400,1 400,1 500,1 400,-
1/1
300,-
0/0
800,-
0/0
900,-
Peru
805.
806.
807.
808.
809.
810.
5 pesetas 1880, KM 201
Sol 1894, KM neuvádí
5000 soles 1979, Huascar, KM 276
Sol 1991, KM 327
Sol 1994, Inka, KM 311
Sol 1999, Geologie, OZ Ag, karton
Polsko
811. 10 zlotych 1933, Sobieski
Gdaňsk
Zikmund (1587–1632)
812. Denár 1595, SJ 5785
Rakousko
813. 5 schilling 1936
Rusko
Alexandr III. (1881–1894)
814. Rubl 1884 AG, Uzd. 1987, na rev. drobné vrypy
1/1-
1 000,-
-1/1-
-1/2
1 000,800,-
1/1
2/2
1/1
-1/1-
600,300,1 000,600,-
0/0
1 900,-
2/2
1 000,-
Řecko
J. Capodistrias (1828–1831)
815. Lepton 1828
816. 10 lepta 1831, vada mater.
Otto (1832–1862)
817.
818.
819.
820.
2 lepta 1833
5 lepta 1839
10 lepta 1837
Drachma 1833
San Marino
821. Sada 2007, cent – 5 euro, 9 ks v kartonu
Sedmihrady
Gabriel Bethlen (1613–1629)
822. Široký groš 1626 NB, KM 169, var.opisu „TARN…“
60
mince celého světa
824
823. Široký groš 1626 CC, KM 169
824. Tolar 1621 KB, Dav. 4710
-1/2
1/1
1 000,35 000,-
1/1
1 300,-
Š p a n ě l s k o (16. stol.)
825. Tolar, pirátská mince, PV 4, LV SVLTRA, V 83 P, Ag 13 g, okraj
Uhry
Béla IV. (1235–1270)
826.
827.
828.
829.
Denár, Hus. 306
Denár, Hus. 310
Denár, Hus. 315
Denár, Hus. 327
-1/1-
-1/1-
-1/1-
-1/1-
600,600,600,800,-
-1/1-
600,-
Ladislav IV. (1272–1290)
830. Denár, Hus. 390, nedoražen, starý štítek
Matyáš Korvín (1458–1490)
831. Groš b.l. KVA, Hus. 695
-2/2
1 000,-
Vladislav II. (1471–1516)
832. Denár 1507 KH, 1508 KH, 1510 KG a 1515 KG
833. Denár 1510 KG, 1513 KG a 1516 KG
-1/1
-1/1-
350,300,-
-1/2
1/1-
300,300,-
Ludvík (1516–1526)
834. Denár 1521 LK, 1522 L, 1525 LS a 1526 NA
835. Denár 1526 C, 1526 KA a 1526 KB (P)
Uruguay
836.
837.
838.
839.
10 pesos 1961, KM 43
1000 pesos 1969, KM 55
100 pesos 1996, KM 112, orig. etue
200 pesos 1999, KM 115
1/1
1/1
PP
0/0
600,1 000,1 200,1 300,-
61
BA N K OV KY
M a ď a r s k á r e p u b l i k a r a d (1918)
840. 200 korun 1918, serie A, Baj. RV 13
0/-
500,-
3/3
3/3
2/2
-2/2
0/0
300,300,350,800,300,-
Č e s k o s l o v e n s k o (1918–1939)
841.
842.
843.
844.
845.
846.
847.
848.
849.
850.
851.
10 koruna 1915 + kolek, Baj. 1
20 koruna 1913 + kolek, Baj. 2
100 koruna 1912 + kolek, Baj. 5
1 000 korun + kolek (falešný), Baj. 6
1 koruna 1919, serie 224
10 000 Kč 1919, serie E, perf. 5x NEPLATNÉ + 1x dírka, Baj. 14,
bankovní vzor Kar. 8/f
100 Kč 1920, serie F, Baj. 16 a
100 Kč 1920, serie A j, přeložená, Baj. 16 b
500 Kč 1920 C, perforovaná, Baj. 17
5 000 Kč 1920, serie B, perforovaná, protektorátní přetisk, Baj. 17 b
1 000 Kč 1934, serie L, perforovaná, Baj. 27
Protektorát Čechy
0/0 20 000,-3/3-
600,1/1
5 000,N
350,N
500,N
300,-
a M o r a v a (1939–1945)
852. 5
korun (1938/40), přetisk strojní serie A 021,
perf. SPECIMEN + 1 x dírka, Baj. 29
853. 5 000 korun 1944, serie 20 A, perf., Baj, 41
854. Terezínské poukázky, kompl. sada, 2 ks nep. přeloženy
1/1
0/0
N/1
4 000,300,1 500,-
N
1/1
N
N
N
300,300,400,300,1 400,-
Československo
855.
856.
857.
858.
859.
5 000 Kč 1945, Smetana, serie 21 A, perf. 3 MD, Baj. 79
1 koruna 1953, tzv. „hladová“
Sada 1953, česká, 7 ks
Sada 1958–1961, 7 ks
Sada 1970–1989, 7 ks
62
MEDAILE
Habsburská
monarchie
Karel VI.
860. Medaile na mír s Turky u Passarowitz 1718, Cu 29 mm, sig. Richter, Mont. 1524
1/1
2 000,-
1/1
300,-
0/0
12 000,-
0/0
4 600,-
862
863
Marie Terezie
861. Medaile ke korunovaci na českou královnu 1743, Br 43 mm, Nov. XII 8a
862. Medaile 1757/1857 – 100 roků od hrdinského 18. 6. 1857,
Ag 56 mm, 105,2 g, sig. Seidan
Josef II.
863. M
edaile na postavení jezdeckého pomníku ve Vídni 1806, Ag 48 mm,
31,8 g, sig. Stuckhart, n. škr. a dr. hr., Mont. 2347
63
medaile
864
866
868
Ferdinand V.
864. M
edaile na dokončení chrámu sv. Štěpána ve Vídni, Ag 47 mm,
39,4 g, sig. Roth, Mont. 2605, Hauser 91
0/0
6 500,-
1/1
3 000,-
0/0
0/0
0/0
1/1
6 500,2 000,10 000,3 000,-
1/1
750,-
František Josef I.
865. M
edaile k nástupu vlády 1848 v Olomouci, Cu 56 mm,
sig. Lange, dr. hr. a dr. škr
866. Medaile 1879 na stříbrnou svatbu, Ag 50 mm, 56,0 g,
sig. Tautenhayn + Scharff, škr.
867. Svatební medaile syna Rudolfa se Stefanií 1881, neusilber 50 mm, sig. Scharff
868. Medaile 1888 jub. střelby v Bozenu, Ag 46 mm, 62,22 g, sig. Christlbauer
869. Medaile k výstavě umění 1888 ve Vídni, Ag 36 mm, 24,81 g, sig. Scharff
Praha - arcibiskupství
Alois Josef Schrenk (1838–1849)
870. Intronizační medaile 1838, český opis, Ag 35 mm, 17,42 g, Don. 4670
64
medaile
871
Slezsko
871. P
amátník Friedricha, pruského krále a vévody slezského 1847,
Ag 42 mm, 28,97 g, sig. Lorenz, n. škr.
Frankfurt
0/0
6 000,-
0/0
700,-
0/0
5 500,-
0/0
400,-
0/0
2 000,-
0/0
600,-
0/0
800,-
0/0
600,-
Německo
872. M
edaile k založení německého parlamentu 1848, Sn 38 mm,
sig. Drentwett, dr. hr.
873
Prusko
873. M
edaile k nastoupení vlády Friedricha Wilhelma 1786, Ag 42 mm,
26,81 g, sig. Loos, n. škr.
Medile podle autorů
Karel Zeman (1949–) Popis podle katalogu Karel Zeman, medaile 2009
874. 4
0. výročí založení brněnské pobočky ČNS,
IODOCVS - MARCHIO - MORAVIE, tombak, 70 mm 1977, 300 ks, KZ 12
875. 700. výročí smrti Přemysla Otakara II., Ag 42 mm, 50 g, 900/1000,
1978, 400 ks, KZ 17, etue
876. 750. výročí postavení kášterní baziliky Porta Coeli,
CONSTANTIA - REGINA - BOHEMORUM, tombak 70 mm,
1989, 200 ks, KZ 43
877. 350. výročí úspěšné obrany Brna 1645, RADUIT DE SOUCHES,
tombak 70 mm, 1995, 370 ks, KZ 85
878. Medaile České spol. vojenské historie, RADUIT DE SOUCHES,
tombak 40 mm, 1995, 50 ks, KZ 87, etue
65
medaile
879. K
arel Höger, jednostranná plaketa, tombak 71x71 mm, 2000,
čís. 14 z 35 ks, KZ 133, etue
0/-
1 200,-
880. K
arel Höger, jednostranná plaketa, postř. tombak 71x71 mm, 2000,
čís. 3 z 5 ks, KZ 134, etue
0/-
2 800,-
0/-
5 000,-
PP
800,-
PP
3 000,-
0/0
0/0
0/0
1 200,1 200,7 000,-
881
881. K
arel Höger, jednostranná plaketa, Ag 235,5 g, 925/1000,
2000, čís. 9 z 10 ks, KZ 135, etue
882. Otevření Moravské Zemské knihovny, postř. tombak 50 mm, 2001,
205 ks, KZ 142, etue
883. Otevření Moravské Zemské knihovny, Ag 50 mm, 50 g,
925/1000, 14 ks, KZ 143, etue
886
884. Joachim Murat, tombak 70 mm, 2001, 100 ks, KZ 144, etue
885. Joachim Murat, Cu 70 mm, 2001, 100 ks, KZ 145, etue
886. Joachim Murat, Ag 70 mm, 202 g, 925/1000, 2001, 15 ks, KZ 146, etue
66
medaile
887. Joachim Murat, tombak 40 mm, 2001, 100 ks, KZ 147, etue
888. Joachim Murat, Cu 40 mm, 2001, 50 ks, KZ 148, etue
889. Joachim Murat, Ag 40 mm, 37,5 g, 925/1000, 2001, 30 ks, KZ 149, etue
0/0
0/0
0/0
500,500,1 500,-
0/0
60 000,-
0/0
600,-
0/0
5 000,-
PP
800,-
PP
2 800,-
0/0
500,-
0/0
600,-
890
890. Joachim Murat, Au 57,5 g, 986/1000, 2001, čís. 5 z 5 ks, KZ 150, etue
891. Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, tombak 70 mm,
2002, čís. 5 z 90 ks, KZ 158, etue
R
892
892. K
ostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, Ag 70 mm,
231,2 g, 925/1000, 2002, čís. 5 z 25 ks, KZ 159, etue
893. 90 let nádraží v Přerově, severní dráha císaře Ferdinanda,
tombak 50 mm, 2002, 100 ks, KZ 164, etue
894. 90 let nádraží v Přerově, severní dráha císaře Ferdinanda,
Ag 50 mm, 42 g, 999/1000, 2002, čís. 24 z 50 ks, KZ 165, etue, karta
895. 65. výročí brněnské pobočky ČNS a 90. výročí narození dr. J. Bobka,
tombak 60 mm, 2002, 45 ks, KZ 166, etue
896. 65. výročí brněnské pobočky ČNS a 90. výročí narození dr. J. Bobka,
Cu 60 mm, 2002, 15 ks, KZ 167, etue
67
medaile
897
897. 6
5. výročí brněnské pobočky ČNS a 90. výročí narození dr. J. Bobka,
Ag 60 mm, 125 g, 925/1000, 2002, 15 ks, KZ 168, etue
0/0
4 800,-
898. 4
00. výročí udělení mincovního práva olomouckým biskupům,
Ag 50 mm, 42 g, 999/1000, 2008, čís. 32 z 50 ks, KZ 198, etue, karta
PP
3 000,-
899. 4
00. výročí udělení mincovního práva olomouckým biskupům,
tombak 50 mm, 2008, čís. 28 z 50 ks, KZ 199, etue, karta
0/0
600,-
PP
16 000,-
PP
800,-
0/0
0/0
800,5.500,-
0/0
0/0
0/0
2 200,900,300,-
PP
PP
1 700,25 000,-
900
900. 4
00. výročí udělení mincovního práva olomouckým biskupům,
Au 22 mm, 7,78 g, 999/1000, 2008, čís. 19 z 20 ks,
KZ 200, etue, karta
901. Giuseppe Arcimboldo, Rudolf II, Ag 50 mm, 50 g, 999/1000, 2009,
500 ks, KZ 244, etue
R
Šindelář
902. Sloup Nejsv. trojice v Olomouci, č. 10, tombak 70 mm, etue
903. Sloup Nejsv. trojice v Olomouci, č. 10, Ag 70 mm, 234 g, etue
Španiel
904. TGM k 85. narozeninám, Ag 81 mm, 87 g, etue
905. TGM k 85. narozeninám, Ag 42 mm, 31 g, etue
906. TGM, České slovo 1930, Ag 35 mm, 14,87 g, etue
Mexico
907. Medaile Cultura Mexica, Ag 38 mm, 35 g, kapsle
908. Medaile Tenochtitlant 1993, 5 OZ Ag, 155,5 g
68
SEZNAM VYDRAŽENÝCH POLOŽEK
64. aukce Dukát s. r. o. ze dne 26. 11. 2011
2 64
3 36
4 33
5 19
6 47
7 43
8 120
9 82
10 11
11
7
12
7
13
6
15
5
16
9
18 11
19 10
21
7
23 16
24 33
25 30
26 140
27 86
29 92
30
6
31
6
32
6
33
6
34
8
35 15
36 17
37 18
38
6
39
7
40 14
41 10
42 10
43 23
44 22
45 25
46 27
47 60
000
000
000
000
000
000
000
000
500
500
500
000
000
500
000
500
500
500
000
000
000
000
000
500
500
500
000
500
500
000
000
000
000
000
000
500
500
000
500
500
000
48
49
50
51
52
53
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
77
78
80
81
82
83
84
85
86
88
89
90
91
92
93
178 000
56 000
56 000
56 000
78 000
120 000
13 500
7 500
8 500
18 500
28 000
38 000
26 000
47 000
155 000
241 000
34 000
5 000
14 000
11 000
7 000
15 000
2 800
29 000
3 000
6 500
15 000
4 600
12 000
35 000
7 000
14 500
5 500
3 600
5 500
12 000
9 500
5 000
14 500
28 000
38 000
94
7 500
95 36 000
96 48 000
97 54 000
98
9 500
99
3 600
100
5 000
101
8 000
102 14 000
103 15 000
104 46 000
105 42 000
106
3 600
107
3 600
108
3 600
109
7 000
110 11 000
111
7 500
112
7 500
113
8 000
114
7 500
115
7 500
122
4 000
123 62 000
124 140 000
125 18 500
126 17 500
127
6 500
128
6 000
130 135 000
131
4 000
132
4 000
133
8 500
134
8 000
135
7 500
136
8 000
137
8 500
138
8 000
139
8 500
140 12 500
141
7 000
142 105 000
143
5 000
144
4 000
145
2 500
146
2 800
147
5 500
148
6 000
149
6 000
150
6 500
151 18 000
152
5 000
153
8 500
154 20 000
155 19 000
156 12 000
157 15 000
158 17 500
159 35 000
160 54 000
161 55 000
162 23 000
163
9 000
165 30 000
166 28 000
167 29 000
168 150 000
169 12 000
170 10 000
171 11 000
172 17 000
173 23 000
174
7 500
175 55 000
176
7 000
179 13 000
181
8 500
182 29 000
183
6 000
184 24 000
185
6 000
186 11 500
187
188
189
190
191
192
193
194
196
197
198
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
6 000
18 500
16 000
19 000
6 500
5 200
20 000
80 000
13 500
82 000
6 000
4 400
5 500
6 200
7 200
5 500
5 500
4 400
5 500
6 000
6 000
7 000
5 000
6 000
5 700
6 000
6 000
4 500
5 000
6 000
7 000
5 000
4 400
3 200
34 000
20 000
16 000
24 000
65 000
12 000
4 700
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
7 100
4 800
5 500
5 300
5 300
6 000
5 500
6 500
6 000
6 000
5 000
6 000
5 500
6 000
5 500
6 500
5 500
7 000
2 900
3 100
3 400
3 000
3 000
3 000
3 000
3 600
3 600
2 800
3 000
3 000
3 000
3 200
3 000
3 000
3 200
4 400
5 000
6 000
6 000
6 000
5 800
69
seznam vydražených položek
273
274
275
276
277
278
279
281
282
283
284
285
286
287
288
289
291
292
293
294
295
296
298
299
300
301
302
303
304
306
309
312
315
316
318
321
322
325
327
329
333
334
335
340
7 500
6 000
6 500
6 300
6 000
6 000
5 500
8 000
6 500
5 500
56 000
52 000
60 000
29 000
29 000
2 800
2 500
2 800
340
900
3 800
800
600
1 000
2 400
24 000
3 000
800
1 500
4 000
700
6 000
8 000
1 700
800
1 000
1 000
950
11 000
26 000
2 800
2 600
10 000
3 200
341
342
343
344
345
347
348
356
358
359
360
361
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
381
382
384
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
398
399
400
402
403
3 000
2 000
2 000
3 000
1 200
1 500
14 000
2 500
11 000
15 000
6 500
3 000
2 000
1 500
1 500
1 500
1 000
1 500
3 000
700
800
3 000
800
1 000
950
1 400
1 500
1 200
1 300
3 650
6 500
3 000
6 000
7 000
2 500
6 000
3 000
500
6 500
8 000
3 200
6 500
2 200
650
404
500
405
950
406
550
407
1 000
408
2 200
409
1 000
410
650
412
1 800
413
1 500
414
700
415
750
417
3 500
419
3 000
422
4 000
423
600
424
8 000
429
6 000
432
2 000
433
5 200
434
3 000
435
9 000
437
500
438
5 500
441
3 200
442
8 500
443 10 000
444
1 000
445 15 000
446 44 000
447 110 000
448 14 000
451 15 000
453
2 000
454 41 000
455
750
456
500
457
400
458
600
459
550
460 14 500
462 15 000
465 11 000
469
4 200
470 18 000
471
472
474
475
477
478
479
480
482
483
484
485
486
488
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
517
518
520
521
526
529
532
11 500
30 000
12 500
20 000
420
300
500
20 000
20 000
12 000
20 000
1 000
2 200
2 000
600
400
1 900
500
500
550
600
700
450
600
450
600
900
400
750
400
1 000
400
1 000
700
500
800
550
9 000
7 500
16 000
90 000
5 500
9 000
13 000
533
534
536
539
540
541
542
543
544
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
560
565
569
570
572
573
574
575
576
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
590
594
595
3 800
75 000
650
22 000
4 800
5 000
6 000
8 500
2 500
7 500
3 400
1 800
9 500
3 800
7 000
3 000
3 200
2 000
2 400
15 000
4 000
9 000
8 000
900
30 000
11 000
900
1 700
1 400
1 400
650
1 200
1 400
31 000
56 000
5 500
8 000
11 000
5 000
6 000
34 000
7 500
4 500
1 700
596
597
598
599
601
602
603
606
612
613
614
617
619
621
622
623
624
626
627
628
629
630
631
632
634
635
636
639
640
645
646
647
648
649
650
654
655
656
657
658
659
660
663
667
1 300
400
3 500
2 200
7 500
32 000
7 000
7 000
1 200
350
1 000
950
2 000
4 500
1 200
7 500
3 200
18 000
3 000
3 000
4 000
1 200
6 500
7 500
500
2 000
800
2 500
15 000
6 000
900
3 000
3 000
400
550
2 200
450
800
350
3 000
2 200
2 200
16 000
600
70
668
669
673
674
675
676
677
679
680
682
685
686
687
688
689
691
692
694
695
696
698
699
700
702
703
705
706
707
708
709
710
711
713
714
715
716
719
720
721
722
723
724
725
726
seznam vydražených položek
2 800
4 000
2 200
650
700
900
600
950
550
900
4 000
500
6 650
1 000
6 650
4 000
3 000
3 000
900
3 200
1 000
14 000
500
2 000
1 500
2 800
1 200
2 800
3 000
4 000
1 800
8 000
5 500
3 200
4 000
3 200
2 500
2 600
1 500
1 200
2 400
2 500
4 800
3 000
728
729
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
773
774
775
777
4 000
2 500
2 600
500
1 200
800
1 000
2 600
2 200
900
600
1 500
500
2 000
48 000
5 000
1 400
1 500
51 000
2 200
1 100
2 000
2 000
1 100
5 500
31 000
14 000
6 800
10 000
10 000
3 000
5 000
6 400
3 000
1 500
1 600
3 000
1 500
1 700
700
900
2 900
3 000
5 000
778
779
781
782
783
784
785
786
787
788
789
792
794
795
797
802
804
806
807
808
810
811
812
813
814
815
816
819
820
821
822
824
826
828
830
831
832
834
835
836
837
839
840
841
1 200
2 200
600
1 500
1 300
3 000
1 600
500
600
1 400
600
5 000
4 200
600
2 800
2 600
650
1 500
11 000
4 000
6 500
850
1 000
3 600
1 200
2 600
3 800
1 200
4 400
3 500
500
1 000
2 000
2 000
650
750
700
650
800
1 400
1 600
2 800
400
1 000
842
843
845
846
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
876
877
878
880
884
886
887
888
889
890
893
894
895
896
897
600
500
2 000
3 000
1 000
3 000
500
500
3 000
1 000
1 000
300
700
550
2 000
5 500
550
1 000
2 000
5 000
300
5 000
1 600
300
300
1 000
1 600
500
1 200
800
1 600
1 200
300
2 000
4 200
4 200
5 400
1 900
1 000
330
10 500
3 400
400
35 000
898
899
900
901
902
903
905
906
907
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
942
943
946
949
950
952
960
961
25 000
1 600
1 900
2 400
1 400
800
1 500
2 500
16 000
500
8 800
4 000
1 200
2 000
1 000
1 000
10 500
3 000
4 000
1 900
1 900
2 500
3 500
2 200
13 500
3 500
1 200
6 000
1 300
2 000
1 900
2 800
1 700
800
800
1 300
900
500
3 400
500
12 000
22 000
300
360
969 2 000
970 2 200
971 2 000
972 1 700
973 3 200
974 1 000
975 6 500
976 3 200
977
600
978
500
979 1 600
980 1 100
981 3 000
982 1 500
984
650
985 13 000
986 10 500
988 2 800
995 1 000
997 1 000
1000 7 000
1001 6 000
1002 3 000
1004 7 000
1005 2 500
1006 10 000
1007
800
1008
550
1009
400
1010
600
1011
600
1012
400
1013
300
1014
800
1015
300
1016
300
1017
380
1018
850
1019
360
1020 4 000
1021
600
1022
300
POZNÁMKY
71
72
POZNÁMKY
VLÁDNÍ MINCE
ZEMÍ KORUNY ČESKÉ
(ČECHY, MORAVA, SLEZSKO)
1526 – 1856
v době panování rodu Habsburského
Díl I. + II.
Ivo Halačka
DUKÁT, spol. s r.o.
BRNO 2011
REGIERUNGSMÜNZEN
DER LÄNDER
DER BÖHMISCHEN KRONE
(BÖHMEN, MÄHREN, SCHLESIEN)
1526 – 1856
in der Habsburger Herrscherperiode
Teil I. + II.
Ivo Halačka
DUKÁT, GmbH
BRÜNN 2011
Firma DUKÁT Brno vydává nově přepracované a doplněné vydání
základního díla o českém tolarovém období od Ivo Halačky
Vládní mince zemí koruny české
(Čechy, Morava, Slezsko) 1526–1856
Publikace se vydává ve větším formátu jako dvoudílná s česko-německým
textem, doplněná o nově zjištěné typy, ročníky a informace o ražbách
k datu 31. 8. 2011. Současně je text poprvé doplněn o rozdíly u typů
se stejnými opisy. Jako příloha se pro sběratele dále vydává
orientační cenový přehled vybraných ražeb podle docílených výsledků
ve velkých evropských a českých aukcích za uplynulých 15 roků.
Cena dvoudílné publikace činí 1.500,- Kč a cena výsledků 150,- Kč.
Foto: Jaroslav Dopita
Sazba: Miloslav Vymazal
Tisk: Europrinty, spol. s r.o., Kyjov
Download

BRNO • 17. 3. 2012