&
H. D. RAUCH, WIEN
BRNO • 20. 4. 2013
Navštivte naši prodejnu
mincí, medailí, bankovek a ostatního
ORLÍ 20, 602 00 BRNO
telefon (fax): 542 221 124
www.dukat-mince.cz
[email protected]
Pondělí, úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Otevřeno:
9.30–12.00 13.00–17.00 hodin
Zavřeno
9.30–12.00 13.00–17.00 hodin
9.30–13.00 hodin
Na této adrese je též sídlo firmy, příjem mincí do aukce,
veškerá korespondence, úhrada za aukční zboží atp.
Tě š í m e s e n a Va š i n á v š t ě v u
Dukát spol. s r. o.
Orlí 20 • 602 00 BRNO
pořádá
20. 4. 2013 – v sobotu
68. dražbu
mincí, medailí, bankovek
KONGRESOVÉ CENTRUM VELETRHY BRNO
(vstup z ulice Hlinky, parkoviště u zastávky tramvají)
Program
7.30 Otevření sálu, prohlídka materiálu
9.00 I. část aukce (pol. 1– 485)
Přestávka
11.30 II. část aukce (pol. 486–859)
Výdej materiálu po celou dobu aukce.
2
3
Obsah:
Pořadí Mince
– zlaté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– antické . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Čech, Moravy a Slezska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– církevní a rodové . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– zlaté (dodatek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– habsburské monarchie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mince celého světa
– československé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– světa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bankovky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medaile
– habsburské monarchie a ostatní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strana
1–252 7
253–28622
287–33525
336–36428
365–39632
397–64434
645–65957
660–81757
818–82869
829–859
Použitá literatura:
HAL
– Halačka: Mince zemí koruny české
KM
– Standart catalog of world coins
C
– Cach: Nejstarší české mince
K
– Kankelfitz: Römische Münzen
Nov– Novotný: Papírová platidla ČSR
SJ
– Saurma Jeltsch
Hus
– Huszar: Münzkatalog Ungarn
Rauch
– Aukční katalogy fy Rauch Vídeň
Höl.
– Höllhuber: XV krejcar císaře Leopolda I.
SM
– Smolík: Pražské groše
ŠM
– Šmerda: Denáry české a moravské
KOP
– Kopicky: Katalog typow monet polskich
HER
– Herinek: Österreichische Münzprägungen
DAV
– Davenpart: Europen Crowns
UZD
– Uzdenikov: Monety Rossii
CHJ
–C
hvojka: Pražské groše Ferdinanda I.
Nov
–N
ovák: Korunovace a korunovační ražby Habsburské monarchie
SV
– S uchomel + Videman: Mincovnictví olomouckých biskupů
J
– Jaeger: Die Dentschen Münzen zit 1871
PV
– Paukert, Videman: Moravské denáry 11.–12. století
70
4
D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A
DUKÁT, spol. s r.o., Orlí č. 20, 602 00 Brno, IČO 47913011, zastoupená jednatelem Ivanem
Chládkem (dále jen dražebník), vyhlašuje konání dobrovolné, společné dražby movitých věcí,
která se uskuteční ve znění zákona č. 26/2000 Sb. – o veřejných dražbách (dále jen zákon),
v sobotu 20. dubna 2013 od 9.00 hod. v Kongresovém centru Veletrhy Brno.
I.
Popisy jednotlivých movitých věcí, které jsou předmětem dražby, označení stavu jejich zachovalosti a stanovení nejnižších podání, která jsou zároveň cenami odhadními, jsou uvedeny v dražebním
seznamu.
Dražebník určuje pořadí, v němž budou jednotlivé věci draženy.
II.
Prohlídka movitých věcí předaných do dražby se uskuteční:
– v numismatické prodejně dražebníka na Orlí č. 20 v Brně ve dnech 15.–19. 4. 2013 od 10.00
do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod.
– v sále Kongresového centra, Veletrhy Brno v den konání dražby od 7.30 do 9.00 hod.
Při prohlídce věcí jsou účastníci prohlídky povinni dbát pokynů dražebníka nebo jeho
zaměstnanců.
III.
Stanovení příhozů:
Vyvolávací cena
Příhoz
Vyvolávací cena
Příhoz
Kč
Kč
Kč
Kč
do 100
5
od 1.001 do 2.000
100
od 101 do 200
10
od 2.001 do 5.000
200
od 201 do 500
20
od 5.001 do 20.000
500
od 501 do 1.000
50
od 20.001 1.000
IV.
Vydražitelům, kteří vydraží movité věci přímo v sále, bude vydražená věc předána proti potvrzení
o úhradě ceny dosažené vydražením a 15 % odměny pro dražebníka.
Fyzickým osobám, které se zúčastní dražby zasláním písemných limitů (dále jen limitenti), budou vydražené věci zaslány na dobírku poštou do vlastních rukou s doručenkou. K ceně dosažené vydražením
bude připočítána 15 % odměna pro dražebníka a poštovné.
Celkové částky se zaokrouhlují na celé Kč.
Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením. Platba směnkou je nepřípustná.
1. Účástníci dražby
D r a ž ební ř á d
Účastníky dražby mohou být pouze osoby fyzické a právnické způsobilé k právním úkonům, účastníkem dražby může být vždy stát (odst. 1, 2 § 3 zákona).
Účastník dražby se může dát v dražbě zastupovat zástupcem na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem, za účastníka dražby může jednat prokurista.
Účastníky dražby nesmějí být osoby, které nemohou nabývat vlastnictví a práv k předmětům dražby
(zákon č. 219/1995 Sb.–devizový zákon) a osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs.
Účastníkem dražby se stane každá osoba, která na výzvu dražebníka doloží svou totožnost (odst. 2
§ 23 zákona), popřípadě své oprávnění jednat za účastníka dražby, odevzdá řádně vyplněnou přihlášku
na zápis do seznamu účastníků dražby včetně čestného prohlášení, že není osobou vyloučenou z dražby a zakoupí vstupenku.
Dražební číslo bude účastníkům dražby vydáno pouze po splnění předcházejících povinností.
Limitenti jsou povinni zaslat společně s písemným limitem vyplněnou přihlášku na zápis do seznamu
účastníků dražby a čestné prohlášení, jinak je limit neplatný.
Tiskopis přihlášky a čestného prohlášení je přílohou dražebního seznamu.
Dražbě může být přítomna každá osoba, která zaplatila vstupné.
Účastníci dražby a ostatní přítomní na dražbě jsou v průběhu jejího konání povinni nerušit průběh
dražby chováním odporujícím dobrým mravům.
5
2. Průběh dražby
Dražba se zahajuje prohlášením licitátora, že zahajuje dobrovolnou, společnou dražbu movitých věcí.
Dražbu jednotlivých věcí v pořadí, tak jak jsou uvedeny v dražebním seznamu, zahajuje licitátor vyvoláním pořadového čísla a vyvolávací ceny v Kč. Popis dražené věci, včetně stavu zachovalosti je uveden v dražebním seznamu a proto není součástí vyvolání licitá­tora.
Draží se od vyvolávací ceny, případně od předposledního písemného limitu. Dražba je anonymní,
účastníci oznamují svou nabídku zvednutím čísla. Za limitenty draží určený zaměstnanec dražebníka.
Draží se pokud účastníci dražby činí vyšší podání. Licitátor udělí účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší podání příklep tím, že oznámí jeho číslo a dosažené nejvyšší podání. Učiněným podáním je účastník
dražby vázán. Učiní-li několik účastníků dražby současně podání a nebylo-li učiněno podání vyšší, rozhodne licitátor o tom, komu z nich příklep udělí.
Nebylo-li učiněno nejnižší podání a je-li dán písemný souhlas vlastníka dražené věci, sníží licitátor
nejnižší podání o částku sjednanou ve smlouvě o provedení dražby.
Udělením příklepu je dražba ukončena.
Nebylo-li při dražbě učiněno ani nejnižší podání nebo nebylo-li učiněno nejnižší podání ani po jeho
snížení, licitátor dražbu ukončí slovem „zpět“.
Vyvoláním posledního pořadového čísla, resp. jeho vydražením, celková dobrovolná společná dražba movitých věcí končí.
3. Úhrada ceny dosažené vydražením
Vydražitel, který je přítomen dražbě, je povinen uhradit cenu dosaženou vydražením včetně odměny
pro dražebníka ihned po udělení příklepu poslední věci, kterou vydražil, nejpozději však do jedné hodiny po celkovém ukončení dražby.
Limitenti uhradí cenu dosaženou vydražením včetně všech příplatků při doručení poštovní zásilky.
Nepřevzetí vydražené věci je považováno za zmaření dražby. Dražebník je oprávněn vyúčtovat účastníkovi dražby, který dražbu zmařil, veškeré náklady, které mu touto zmařenou dražbou vznikly.
Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit.
4. Nabytí vlastnictví k vydražené věci
Do předání vydražené věci vydražiteli má dražebník práva a povinnosti schovatele věci. Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby
k okamžiku udělení příklepu.
Převzetí vydražené věci je vydražitel povinen potvrdit podpisem v protokolu o provedení dobrovolné, společné dražby, který je současně potvrzením o nabytí předmětu vlastnictví. Limitentům bude protokol zaslán společně s vydraženými věcmi a jejich podpis na kopii protokolu uloženého u dražebníka
nahradí vrácená a podepsaná poštovní doručenka.
Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z navrhovatele na vydražitele dnem předání předmětu dražby, v týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel.
5. Reklamace
Od přímých účastníků dražby přijímá dražebník reklamace pouze do zahájení dražby. Limitenti mohou reklamaci uplatnit do tří dnů po převzetí zásilky. Reklamované věci jsou povinni vrátit zpět v cenném psaní bez dobírky, pojištěném na cenu zásilky. O oprávněnosti reklamace rozhoduje dražebník.
Podle odst. 1 § 63 zákona navrhovatel (majitel věci nebo osoba, která dala věc do dražby) odpovídá
za vady předmětu dražby, které mu byly či měly být při podání návrhu na provedení dražby známy a neupozornil na ně včas dražebníka ve smlouvě o provedení dražby.
6. Ostatní ujednání
Zahraniční účastníci dražby jsou při vývozu numismatického materiálu do zahraničí povinni opatřit si
osvědčení podle zákona č. 71/1994 Sb. – o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. Tato osvědčení
vydává např. Moravské muzeum v Brně a Národní mu­zeum v Praze. Osvědčení není nutné na vývoz
mincí vydaných po roce 1953, medailí a vyznamenání vydaných po roce 1918.
Soupisy podaných přihlášek na zápis do seznamu účastníků dražby, písemné limity a osobní údaje
o navrhovatelích dražby podléhají obchodnímu tajemství dražebníka a účastníci dražby nejsou oprávněni do nich nahlížet.
..............
6
Kvalita mincí – překlad českých zkratek
Münzenqualität – Ü
bersetzung der tschechischen Abkürzungen
ČeskyDeutsch
b.l.
bez letopočtu
ohne Jahreszahl
b.z.
bez značky
ohne Marke
dírkadírka
Loch
hr.hrana
Randfehler
just.justýrovaný
justiert
malýmalý
klein
m.o., st.
Henkelspur
měl ouško
napr.naprasklý
schrötlingsriss
ned., nedor. nedoražený
Unanschag
o.ouško
Henkel
okr.okraj
Rand
opr.opravený
repariert
opr. dírka
opravená dírka
gestopftes Loch
škr. škrábnutý
Kratzer
úh. úder
úhoz, úder
Schlag
vada mat.
vada materiálu
Schrötlingsfehler
vlas.vlasový
Haarstrich
Proof
ražba z leštěných razidel
polierte Platte
0
ražební lesk
Stempelfrisch
1krásný
Vorzűglich
2
sehr schön
velmi zachovalý
3zachovalý
schön
7
Mince zlaté
MINCE
Z LAT É
Keltové
Bójové (2.–1. stol. před Kristem)
1.
1/8 statéru, 1,02 g, Hlava vpravo v přilbě, stojící Athéna
-1/1-
6 000,-
2/2
49 000,-
1/1
20 000,-
1/1
6 000,-
1/0
6 500,-
0/0
6 500,-
3
2
Řím - císařství
Vespasianus (69–79)
2.
Aureus r. 69–71, 6,98 g, RIC 4, Coh. 83, Mc. Roma,
Rv: COS.ITER.FORT.RED. Fortuna doleva drží kormidlo a roh hojnosti
Theodosius II. (402–450)
3.
Solidus r. 441–450, 4,44 g, RIC 309, Constantinopolis, Av: Poprsí císaře čelně
Rv: IMP.XXXXII COS-XVII.P.P. (4 tečky). Sedící Constantinopolis drží žezlo
a kříž na kouli, vedle trůnu štít. Dole CONOB
4
5
6
Byzantská říše
Justinianus (527–565)
4.
Solidus, 4,44 g, Sear 140, Constantinopol
Av: poprsí císaře čelně, v ruce drží kouli s křížem. Stojící anděl drží žezlo
s christogramem a kouli s křížem. CONOB
Heraklius (610–641)
5.
Solidus, 4,42 g, Sear 736, Constantinopol, Heraclius
a Heraclius Constantin – poprsí čelně, nahoře křížek,
Rv: Kříž na třech stupních, oficina H, dole CONOB
6.
Solidus, 4,45 g, Sear 749, Constantinopol, Heraclius
a Heraclius Constantin – poprsí čelně, nahoře křížek,
Rv: Kříž na třech stupních, v poli H, oficina E, dole CONOB
8
Mince zlaté
7
9
8
Constans II. (641–668)
7.
Solidus, 4,39 g, Sear 956, kříž na 3 stupních
1/1
6 000,-
1/1
6 000,-
2/2
60 000,-
Manuel I. (1143–1180)
8.
Hyperpyron, 4,34 g, Fried. 275, Sear 1956,
Rv: Manuel I. čelně drží labarum a kouli s patr. křížem
Čechy
Jan Lucemburský (1310–1346)
9.
Florin b.l., sv. Jan, lilie, Don. 812–14, 3,51 g
10
13
13
12
12
Slezsko
Münsterberg
Karel. I. (1524–1536)
10.Dukát 1534 NB, Rychleby, SJS 36, zvlněný, 3,52 g
1/1
25 000,-
Olomouc
Jakub Arnošt (1738–1745)
11.Dukát 1740, SV 918, dírka, dr. hrana, 3,34 g
2/1- 11 000,-
Salzburg
Wolf Dietrich (1587–1612)
12.2 dukát 1606, KM 4, 6,93 g
1/1
29 000,-
1/1
10 000,-
Guidobald Hohenstein (1654–1668)
13.6 dukát 1655, Katedrála, 20,66 g, Fried. 770
9
Mince zlaté
15
14
16
Leopold Firmian (1727–1744)
14.Dukát 1734, Fried. 849, 3,41 g
1/0
12 000,-
1/0
12 000,-
0/0
25 000,-
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
6 500,6 000,6 500,7 500,6 500,8 000,6 000,7 000,8 000,9 000,15 000,15 000,6 000,7 000,6 000,-
Andreas Dietrichstein (1747–1753)
15.Dukát 1749, Portrétní, Fried. 856, 3,48 g
Vratislav
Andreas Jerin (1585–1596)
16.Dukát b.l., SJS 58, 3,50 g
17
18
19
20
27
28
Č e s k o s l o v e n s k o (1918–1993)
17.Dukát 1923, sv. Václav
18.Dukát 1924, sv. Václav
19.Dukát 1925, sv. Václav
20.Dukát 1925, sv. Václav
21.Dukát 1926, sv. Václav
22.Dukát 1926, sv. Václav
23.Dukát 1927, sv. Václav
24.Dukát 1928, sv. Václav
25.Dukát 1928, sv. Václav
26.Dukát 1928, sv. Václav
27.Dukát 1929, sv. Václav
28.Dukát 1930, sv. Václav
29.Dukát 1931, sv. Václav
30.Dukát 1933, sv. Václav
31.Dukát 1933, sv. Václav
10
Mince zlaté
32
44
44
39
48
45
48
47
49
32.Dukát 1934, sv. Václav
33.Dukát 1935, sv. Václav
34.Dukát 1935, sv. Václav
35.Dukát 1936, sv. Václav
36.2 dukát 1923, sv. Václav
37.2 dukát 1923, sv. Václav
38.2 dukát 1923, sv. Václav, n. škr.
39.2 dukát 1932, sv. Václav
40.2 dukát 1933, sv. Václav
41.2 dukát 1933, sv. Václav
42.2 dukát 1935, sv. Václav
43.2 dukát 1935, sv. Václav
44.10 dukát 1936, sv. Václav
45.Dukátová medaile 1934, „Oživenie Kremnického baníctva…“
46.2 dukátová medaile 1928, sv. Prokop
47.4 dukátová medaile 1928, sv. Prokop
48.5 dukát 1978, Karel IV.
49.10 dukát 1978, Karel IV.
50.Sada 1,2,5 a 10 dukát 1978, Karel IV., etue
51.Dukátová medaile Únor 1948, nesign. 3,54 g
52.Dukátová medaile Kremnička, na paměť umučeným, sig. Kolářský, 3,54 g
49
0/0 15 000,0/0 10 000,0/0 12 000,0/0 10 000,0/0 18 000,0/0 22 000,0/0 25 000,0/0 20 000,0/0 20 000,0/0 30 000,0/0 22 000,0/0 25 000,0/0 200 000,0/0 20 000,0/0
8 000,0/0 14 000,0/0 26 000,0/0 50 000,0/0 95 000,0/0
3 500,0/0
3 500,-
11
Mince zlaté
Česká
republika
53.Koruna 1994, 1/4 OZ, raženo 1000 ks, etue
54.5 000 Kč 1995, Maley groš, 1/2 OZ, etue, karta
55.2 500 Kč 2007, Příbram, etue, karta
56.2 500 Kč 2007, Mlýn ve Slupech, etue, karta
57.2 500 Kč 2008, Most ve Stádlci, etue, karta
58.2 500 Kč 2008, Pivovar v Plzni, etue, karta
59.2 500 Kč 2009, Zdymadlo na Labi, etue, karta
60.2 500 Kč 2009, Mlýn v Ruprechtově, etue, karta
61.2 500 Kč 2010, Hamr v Dobřívě, etue, karta
62.2 500 Kč 2010, Důl Michal, etue, karta
63.5 000 Kč 2011, most ve Stříbře, etue, karta
64.1/4 OZ med. Václav Havel 2003, sig. Kozák, etue, karta
65.1/2 OZ med. Barack Obama 2009, sig. Dostál, etue
Slovenská
0/0
0/0
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
7 500,15 000,10 000,8 000,7 500,7 500,7 500,7 500,7 500,7 500,20 000,7 500,15 500,-
PP
15 000,-
0/0
7 000,-
0/0
8 000,-
1/1
3 500,-
1/1
7 000,-
1/1
10 000,-
–1/1
7 000,-
1/1
10 000,-
republika
66.10 koruna 2008, 1/2 OZ, etue, karta
67.2 dukát. medaile Jozef Tiso, prezident, č. 231, sig. Ronai,
7,04 g, 986/1000
68.2 1/4 dukát medaile Kováč, prezident SR 1993, sig. Novotný,
8,25 g, 986/1000
Anglie
Victorie (1837–1901)
69.1/2 sovereign 1896
Černá
Hora
Nikola (1860–1918)
70.10 perper 1910, Jubilejní
Etiopie
Menelik II. (1889–1913)
71.Gersh (1/20 birru) 1889/1897, Au odražek, 2,76 g, zkouška,
zvlněný, okraj, KM 13a
73
72
Itálie
Benátky
Francesco Loredano (1752–1762)
72.Zechchino b.l., Fried. 1405
Toskánsko
Johann Gaston (1723–1737)
73.Florino 1724, Fried. 328
12
Mince zlaté
76
75
80
78
79
75
81
Německo
Bavorsko
Ludwig II. (1864–1886)
74.10 marka 1880 D, J 196
-1/1
4 500,-
N o r i m b e r k, m ě s t o
75.5 dukát 1698, (17,32 g), pohled na město, Fried. 1873
0/0 120 000,-
Ř e z n o, m ě s t o
76.Dukát b.l., s Frant. Lotrinským, pohled na město, Fried. 2538, 3,48 g
1/1
10 000,-
1/0
5 500,-
0/0
0/0
22 000,22 000,-
Sasko
77.10 marka 1875 E, J 261
Polsko
Mikuláš I. (1825–1855)
78.3 rubl (20 zlotych) 1835 SPD, PD, Petrohrad, 3,89 g
79.3 rubl (20 zlotych) 1836 SPD, PD, Petrohrad, 3,89 g
P o l s k o, G d a ň s k
Stefan Bathori (1576–1586)
80.Dukát 1586, Fried. 3, 3,48 g
-1/1- 30 000,-
Zikmund III. (1587–1632)
81.Dukát 1629, Fried. 10, 3,46 g
1/1
40 000,-
1/0
5 500,-
Rumunsko
82.20 lei 1944, 3 králové
13
Mince zlaté
Rusko
Mikoláš II. (1894–1917)
83.5 rubl 1898 AG
84.5 rubl 1899 EB
85.5 rubl 1901 FZ
86.5 rubl 1902 AP
87.10 rubl 1899 AG
88.10 rubl 1899 EB, n. hr.
89.10 rubl 1900 FZ
-1/1
-1/1
1/1
1/0
1/1
1/1
1/1
3 500,3 500,3 500,3 800,7 000,7 000,7 000,-
1/0
8 000,-
1/1
1/1
9 000,9 000,-
1/1
1/1
10 000,12 000,-
1/1
25 000,-
1/1
15 000,-
1/1
7 000,-
Švýcarsko
90.20 frank 1886
91
92
93
94
95
96
Uhry
Zikmund (1387–1437)
91.Dukát b.l., cca 1387–1401, Košice, Pohl D1-6
92.Dukát b.l., cca 1406, Kh, Kremnica, Pohl D3-1
Matyáš Korvín (1458–1490)
93.Dukát b.l., cca 1470, Madona, Nagybanya, Pohl K12-1
94.Dukát b.l. N, Nagy Banya, Pohl 1-23, posudek soudního znalce přiložen
Vladislav II. (1490–1516)
95.Dukát 1508 KM, Kremnica, Pohl L 8-1
Jan Zápolský (1526–1540)
96.Dukát 1540, Klausenburg, Pohl N 11-1
USA
97.5 dollar 1913
14
Mince zlaté
98
102
102
101
105
103
103
Habsburská
monarchie
Rudolf II. (1576–1612)
98.Dukát 1586, Praha, Ercker, Hal. 295a, 3,22 g
1/1
28 000,-
99.Dukát 1601 NB, Hus.1007, 3,28 g
2/1-
7 000,-
100. Dukát 1602 KB, Hus. 1002, 3,43 g
-1/1-
8 000,-
101. 2 dukát 1633 KB, Hus. 1163, 6,85 g
1/1
70 000,-
102. 10 dukát 1631, Praha, Schuster, Hal. 713 var., 34,45 g
1/1 600 000,-
Ferdinand II. (1617–1637)
Ferdinand III. (1637–1657)
103. 10 dukát 1652, Praha, Wolker, Hal. 1150, 34,54 g
1/1 600 000,-
Leopold I. (1657–1705)
104. 1/12 dukátu 1675, Vídeň, 0,25 g, Her. 543
1/1
7 000,-
105. Dukát 1691 KB, Hus. 1321, 3,45 g
0/0
21 000,-
15
Mince zlaté
106
107
108
109
114
115
117
118
119
120
121
Karel VI. (1711–1740)
106.
107.
108.
109.
110.
Dukát 1721 NB, Hus. 1588, 3,43 g, dr. hr.a dr. škr.
Dukát 1734 KB, Hus. 1586, 3,46 g
Dukát 1739, Vratislav, Hal. 1896, 3,43 g, nep. zvlněný
Dukát 1739 KB, Hus. 1586, 3,47 g
Dukát 1740 NB, Her. 192, 3,31 g, m.o.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
1/4 dukát 1778 HS, Sedmihrady, Her. 313, 0,91 g
Dukát 1743, Sedmihrady, Her. 75, 3,45 g
Dukát 1751 KB, Hus. 1652, 3,46 g
Dukát 1757, Sedmihrady, Her. 209, 3,47 g
Dukát 1771 HG, Sedmihrady, Her. 223, 3,48 g
2 dukát 1768 HG, Sedmihrady, Her. 65, 6,91 g
2 dukát 1779 HS, Sedmihrady, Her. 77, 6,96 g
Sovrano 1750, Antverpy, Her. 375, 5,54 g
Sovrano 1751, Antverpy, Her. 359, 5,51 g
2 sovrano 1759 WI, Vídeň, Her. 324, 11,06 g
2 sovrano 1773 ICSK, Vídeň, Her. 328, 11,09 g
1/1
1/1
-1/1
1/1
1/1-
18 500,17 000,30 000,20 000,7 000,-
1/1
2/2
2/1-
1/1
1/1
2/1-
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
8 000,19 000,7 000,15 000,16 000,15 000,23 000,10 000,12 000,28 000,38 000,-
Marie Terezie (1740–1780)
16
Mince zlaté
123
124
122
126
125
126
125
Josef II. (1765–1790)
122.
123.
124.
125.
126.
Dukát 1787 A, Her. 29
2 dukát 1786 A, Her. 5
2 dukát 1787 A, Her. 6
1/2 sovrano 1786 A, Her. 101
Sovrano 1788 M, Her. 113, dr. škr.
127
1/0
1/1
-1/1
-1/1
1/1
129
128
130
6 500,20 000,13 000,10 000,23 000,-
131
Leopold II. (1790–1792)
127. Dukát 1792, Madona, Hus. 1906, n. hr.
128. Dukát 1792, Madona, Hus. 1906
129. 3/4 dukát.medaile (2,61 g) na korunovaci 1791 v Praze, Nov. XVI a 4a
1/0
1/0
0/0
14 000,17 000,17 500,-
1/0
1/1
1/1
1/0
8 000,14 000,8 000,8 000,-
František II. (1792–1835)
130.
131.
132.
133.
Dukát 1796 E, Her. 71
Dukát 1797, Madona, Hus. 1920
Dukát 1815 B, Her. 118, zvlněný
Dukát 1827 A, Her.160
17
Mince zlaté
137
139
135
140
140
141
146
146
144
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
Dukát 1830 A, Her. 163
Dukát 1830, Madona, Hus. 1921
1/2 sovrano 1835 M, Her. 257
Sovrano 1793 V, Her. 224
Sovrano 1796 B, Her. 206, dr. škr.
Sovrano 1796 B, Her. 206
Sovrano 1831 A, Her. 233, n. hr.
8 dukát.medaile (27,90 g) b.l. (1804) s orig. závěsem
na prohlášení císařství, dr. škr.
145
1/0
1/0
-1/1
1/1
1/0
0/0
1/1
8 500,17 500,12 500,33 000,20 000,33 000,17 500,-
1/1 150 000,-
Ferdinand V. (1835–1848)
142.
143.
144.
145.
Dukát 1843, Madona, Hus. 2075
Dukát 1845 A, Her. 27, dr. škr. u hlavy
Dukát 1845, Madona, Her. 72
Dukát 1848 A, Her. 30
-1/1
1/0
0/0
0/0
5 500,4 500,8 500,6 000,-
1/1
38 000,-
Revoluce (1848–1849)
146. 40 lira 1848 M, Her. 1
18
Mince zlaté
147
174
174
175
František Josef I. (1848–1916)
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
Dukát 1848/1898 A, nep. úhoz
Dukát 1852 A
Dukát 1854 A
Dukát 1855 A
Dukát 1856 A
Dukát 1859 A
Dukát 1861 A
Dukát 1862 A
Dukát 1863 A
Dukát 1869 A
Dukát 1874
Dukát 1876
Dukát 1881
Dukát 1883
Dukát 1886
Dukát 1888
Dukát 1889
Dukát 1895
Dukát 1901
Dukát 1903, n. rysky
Dukát 1904, n. škr.
Dukát 1906
Dukát 1910, nep. škr.
Dukát 1911
Dukát 1912
Dukát 1913
Dukát 1914
4 dukát 1856 A, n. hr.
4 dukát 1873, perf. opravená stopa po oušku
1/0
1/1
1/1
1/0
0/0
-1/1
1/0
1/0
1/0
1/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/0
1/1
6 500,7 500,4 000,7 000,7 500,5 000,6 300,4 500,6 300,5 000,7 000,6 300,6 000,7 000,6 300,6 300,4 000,6 300,4 000,4 000,6 200,4 500,3 500,4 000,4 000,5 500,6 300,90 000,23 000,-
19
Mince zlaté
176
176
180
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
4 dukát 1905, srbská kontramarka na Av i Rev., 12,79 g
4 dukát 1908, škrábance
4 dukát 1910, perf. opravená stopa po oušku
4 dukát 1913, n. škr., perf. opravená stopa po oušku
4 dukát 1914
4 zlatník 1885
4 zlatník 1885
4 forint 1874 KB
4 forint 1882 KB, n. škr.
4 forint 1884 KB
4 forint 1885 KB
4 forint 1886 KB
4 forint 1890 KB, bez FIUME
8 zlatník 1873
8 zlatník 1875
8 zlatník 1876
8 zlatník 1877
8 zlatník 1878
8 zlatník 1879
8 zlatník 1884
8 zlatník 1887
8 zlatník 1888
8 zlatník 1889
8 forint 1871 KB
8 forint 1872 KB
8 forint 1875 KB
8 forint 1876 KB
8 forint 1877 KB
8 forint 1878 KB
8 forint 1879 KB
0/0
1/1
1/0
1/1
0/0
1/0
-1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/0
1/0
1/1
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/1
1/1
1/1
1/0
1/0
1/0
1/1
18 000,17 500,19 000,19 000,27 500,5 500,6 000,7 000,4 500,4 500,4 500,4 500,5 000,6 000,6 000,6 000,6 000,6 000,6 000,6 000,6 000,6 000,6 000,6 000,6 000,6 000,6 000,6 000,6 000,6 000,-
20
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
Mince zlaté
8 forint 1880 KB, II. typ
8 forint 1881 KB, n. hr.
8 forint 1882 KB
8 forint 1883 KB
8 forint 1884 KB
8 forint 1885 KB
8 forint 1886 KB
8 forint 1887 KB
8 forint 1888 KB
8 forint 1889 KB
8 forint 1890 KB, bez FIUME
8 forint 1891 KB
8 forint 1892 KB
10 koruna 1896
10 koruna 1897
10 koruna 1905
10 koruna 1906
10 koruna 1908, jubilejní
10 koruna 1909, Marschall
10 koruna 1910
10 koruna 1911
10 koruna 1892 KB
10 koruna 1896 KB
10 koruna 1903 KB
10 koruna 1905 KB
10 koruna 1906 KB
10 koruna 1907 KB
10 koruna 1909 KB
10 koruna 1910 KB
10 koruna 1911 KB
10 koruna 1912 KB
10 koruna 1913 KB
238
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
10 koruna 1914 KB
20 koruna 1901
20 koruna 1902
20 koruna 1903
20 koruna 1904
20 koruna 1908, jubilejní
20 koruna 1908, jubilejní
20 koruna 1914, první odražek
1/0
1/0
1/1
1/1
1/0
1/0
1/0
1/0
1/1
1/1
1/1
1/0
1/1
1/1
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
0/0
1/0
1/1
1/1
1/1
1/0
1/0
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
6 000,6 000,6 000,6 000,6 000,6 000,6 000,6 000,6 000,6 000,6 000,6 500,6 500,3 000,3 000,3 000,2 800,3 000,3 000,2 800,3 000,3 000,3 500,3 000,3 000,3 000,3 000,3 000,3 000,3 000,3 000,6 000,-
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
1/0
0/0
0/0
15 000,12 500,6 000,7 000,7 000,9 000,10 000,30 000,-
245
21
Mince zlaté
251
251
252
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
20 koruna 1905 KB
20 koruna 1908 KB
20 koruna 1911 KB
20 koruna 1912 KB
20 koruna 1914 KB, se znakem Bosny
100 koruna 1907 KB, korunovační
100 koruna 1908, jubilejní
1/0
0/0
0/0
1/0
0/0
1/0
1/0
6 000,10 000,10 000,6 000,11 500,60 000,60 000,-
22
Mince
a nt i c k é
Keltové východní (3.–1. stol. před. Kr.)
253. Tetradrachma 14,34 g, typ FILIP II., Göbl 4/14-6
254. Tetradrachma 7,1 g, Dembski 1251–1255, typ Kugelwagen, černá patina
255. Tetradrachma – billon 6,44 g, Dembski 1112, typ Kugelwagen, nep. ned.
1/1
2/1-
1/1
8 500,1 400,1 500,-
2/2
1 500,-
-1/1-
1 200,-
-1/1-
6 000,-
253
Persie
Dareieos (423–405) až Artaxerses (404–359)
256. Siglos, Seaby 4679, Sardeis – LYDIA, Klečící král s lukem a oštěpem Incusum
Artabanos II. (10–40)
257. Drachma, SG 5776, Poprsí doleva, Sedící lučištník, Av – exc., dr. úh.
Thrákie
258. Tetrobol, 2,30 g, SNG Cop. 414
Thessalská liga
Larissa (195–146 před Kristem)
259. Bronz AE 18, Sear 2237, Hlava Apolla, Athena drží štít a vrhá oštěp
260. Bronz AE 15, Hlava Atheny v přilbě, kůň, Sear 2238
1/1
1/1
400,350,-
1/1
5 500,-
-1/1-
1 500,-
-1/1-
1 500,-
Řím republika
Anonym (cca 207 před Kr.)
261. Denár, Dioscurové na koních, dole roh hojnosti, Syd. 216
Nata
262. Denár 155 před Kr., Crn. 200/1, BMC 759, Hlava Romy,
za hlavou X/Viktorie v bize, pod koni NATA/ROMA
Caius Maianus
263. Denár 153 před Kr., RIC 203, BMC It.436, Hlava Romy,
za hlavou X/Viktorie v bize, dole C.MAIANI/ROMA
23
Mince antické
Cnaeus Domitius Ahenobarbus
264. Denár 128 před Kr., Crw. 261/1, BMC 1025, Hlava Romy,
vzadu klas obilí. (Viktorie v bize, pod koni bojovník se psem, Av. exc.
-1/1
1 800,-
-1/1-
1 500,-
-1/1-
1 500,-
-1/1-
1 600,-
1/1
5 500,-
1/1-
1 600,-
2/2
1 000,-
Appius Claudius - Titus Mallius - Quintus Urbinius
265. Denár 111–110 před Kr., Crw. 299/1a, BMC 1291, Hlava Romy,
za hlavou trojúhelník s kruhem, (Viktorie v trize, v ex.AP.CL.T.MAL.Q.VR
Lucius Appuleius Saturnin
266. Denár 104 před Kr., Crw. 317/1d, BMC 1515, Hlava Romy,
Saturn v quadrize, dole R.SATVRN
Lucius Julius Bursio
267. Denár 85 před Kr., Crw. 352/1c, Seaby-Julia 5, Hlava Apolla,
Viktorie v quadrize, L.IVLI BVRSIO
M. Volteius (cca 78 před Kr.)
268. Denár, Jupiterův chrám, B1
Paulus Aemilius Lepidus
269. Denár 62 před Kr., Crw. 415, BMC 3373, Zahalená hlava
Concordie PAVLVS LEPIDVS CONCORDIA) Voj. trofej, vpravo Lepidus,
vlevo zajatý Perseus se 2 syny. TER., Av – drobný zbytek Ag, Rv – exc.
Řím - císařství
Antonius Pius (138–161)
270. Sestercius (149–150), ANNONA AVG, RIC 871, Annona na trůnu,
Modius s klasy Elagabalus (218–222)
271. Denár z roku 220, P.M.TR.P.III COS.III P.P., Sol, Roma, RIC 40, Coh. 184
-1/1-
500,-
2/2
400,-
Volusianus (251–253)
272. Antoninian, VIRTVS AVGG, Virtus, Roma, RIC 186
Saloninus (259)
273. Antoninian, obětní náčiní, PIETAS AVG, Coh. 49
1/1-
1 000,-
Postumus (259–268)
274. Antoninian, Billon, IOVI VICTORI, Jupiter s blesky a žezlem,
RIC 311, Cologne
2/1
350,-
275. Antoninian AE, PIETAS AVG., Pietas obětuje u oltáře, RIC 57, okraj
-1/1-
350,-
276. Antoninian AE, LAETITIA AVGG, Laetitia drží věnec a kotvu,
RIC 51, nedoražen
-1/1-
350,-
Victorinus (268–270)
24
Mince antické
Tetricus I. (270–273)
277. Antoninian AE 18, Concordia AVGG., Colonia Agrippina,
RIC 62, Coh. 23
278. Antoninian AE, DIVI ES AVG, Viktorie s věncem
1/2
1/1
400,350,-
1/1
350,-
-1/1
350,-
1/2
-1/2
300,350,-
Aurelianus (270–275)
279. Antoninian AE, SOLI INVICTO, Sol s koulí, RIC 257
Probus (276–282)
280. Antoninian AE, PAX AVG, minc. Siscia, RIC 706
Carinus (283–285)
281. Antoninian AE, AEQVITAS AVGG, Equity s váhami, RIC 238
282. Antoninian AE, AETERNIT AVGG, Aeternitas drží fénixe, RIC 246
Maximianus (286–310)
283. Folis z r.296, GENIO POPVLI ROMANI, Genius drží patera
a roh hojnosti, RIC 95 b
1/1-
350,-
-1/1-
350,-
1/1
300,-
-1/1
400,-
Galerius (305–311)
284. Folis /308/310/, GENIO POPVLI ROMANI, Genius drží patera
a roh hojnosti, RIC 54 a
Crispus (317–326)
285. Bronz AE 3, CAESARVM NOSTRORVM, VOT/X, RIC 161
Delmatius (335–337)
286. Malý bronz AE 4, GLORIA EXECITVS, vojáci a standarta, RIC 226
25
M I N C E Č E C H, M O R A V Y A S L E Z S K A
Boleslav III. (999–1003)
287. Denár, C 189, 1,03 g, MIZLETA
R
1/1
80 000,-
R
1/1
80 000,-
Boleslav Chrabrý (1003–1004)
288. Denár, C 226, 1,10 g
287
290
294
288
289
291
292
297
Oldřich (1012–1034)
289. Denár, C 283, 0,88 g
290. Denár, C 294, 1,13 g
291. Denár, C 296, 1,20 g
1/0
1/1
1/1
9 000,7 500,7 000,-
1/1
1/1
0/0
1/1
0/0
1/1
0/0
0/0
22 000,3 500,5 000,800,4 000,7 500,2 500,2 500,-
0/0
2 500,-
Břetislav I. (1037–1055)
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
Denár, C 300, 0,99 g
Denár, C 310, 1,09 g
Denár, C 312, 1,10 g
Denár, C 313, 5 pér, 0,97 g, ulomený okraj
Denár, C 317, 1,00 g
Denár, C 319, 0,96 g
Denár, C 322, 1,06 g
Denár, C 324, 1,02 g
Spytihněv II. (1055–1061)
300. Denár, C 331, 1,00 g
26
MINCE ČECH, MORAVY A SLEZSKA
Vratislav II. (1061–1092)
301. Denár, C 346, 0,72 g
1/1
1 000,-
302. Denár, C 347, 0,82 g, dr. nastřižen
1/0
800,-
303. Denár, C 354, 0,69 g, úzká koruna
1/1
1 000,-
304. Denár, C 354, 0,71 g, široká koruna
1/1
1 000,-
Bořivoj II. (1100–1120)
305. Denár, C 413, 0,66 g
-1/1-
800,-
2/1-
800,-
307. Denár, C 572, 0,80 g
-1/1-
1 800,-
308. Denár, C 579, 0,73 g
-1/1-
3 000,-
309. Denár, C 581, 0,95 g
-1/1-
3 500,-
310. Denár, C 583, 0,80 g
-1/1-
2 500,-
1/1
3 300,-
1/1
16 000,-
2/2
600,-
306. Denár, C 419, 0,30 g, okraj
Soběslav I. (1125–1140)
Vladislav II. (1140–1174)
311. Denár, C 593, 0,60 g, opisy nedoraženy
312
Bedřich (1173–1189)
312. Denár, C 623, 0,77 g, nedoražen
Vladislav III. (1246–1247)
313. Denár, C 895, 0,65 g
314. Denár, C 895, 0,66 g
2/2
600,-
315. Denár, C 896, 0,64 g
2/2
700,-
316. Denár, C 896, 0,65 g
2/2
700,-
317. Denár, C 898, 0,85 g
-2/3
400,-
Přemysl Otakar II. (1247–1278)
318. Denár, C 898, 0,64 g
-2/3
400,-
319. Denár, C 905, 0,77 g
2/2
1 500,-
320. Denár, C 906, 0,64 g
1/1
5 000,-
321. Brakteát, C 924, 0,96 g
-1/-
900,-
322. Brakteát, C 956, 0,54 g
1/-
800,-
323. Brakteát, C 956, 0,53 g
-1/-
800,-
324. Denár, C 971, 0,53 g
-1/1
4 000,-
325. Denár, C 974, 0,31 g, nedoražen
2/2
3 000,-
326. Brakteát, C 988, 0,32 g
2/-
1 000,-
27
MINCE ČECH, MORAVY A SLEZSKA
Václav II. (1278–1305)
327. Pražský groš, Sm. 2
-1/1-
1 000,-
328. Pražský groš, Sm. 2, dr. škr.
-1/1
1 500,-
329. Pražský groš, Sm. 2
-1/1-
1 900,-
330. Pražský groš, Sm. 2
-1/1-
1 900,-
-1/1-
8 000,-
-1/1-
500,-
2/1-
1 500,-
331
Václav IV. (1378–1419)
331. Groš lucemburský s titl. „císař římský a král český“
Karel IV. (1346–1378)
332. Pražský groš, Sm. 2
Jiří z Poděbrad (1458–1471)
333. Pražský groš
Morava
Vladislav I. (1137–1140)
334. Denár, VP 229, Šm. 426, 0,67 g, nedoražen
2/2
800,-
1/0
800,-
Lehnice - Břeh
Christian Wolowski (1639–1672)
335. 3 krejcar 1661 EW, SJS 427
28
C Í R K EV N Í A R O D OV É RA Ž BY
Brixen - biskupství
Karl (1613–1624)
336. 3 krejcar 1616
-1/1-
2 000,-
1/1-
3 500,-
O l o m o u c, b i s k u p s t v í
František Dietrichstein (1599–1636)
337. 3 krejcar (1)617, SV 019, C1, G2, dr. nedoražen
338
340
340
341
341
342
Karel Josef (1663–1664)
338. XV krejcar 1663, SV 201
-1/2
8 300,-
-1/-
1/1
500,38 000,-
1/0
1/1
15 000,10 000,-
Karel II. Liechtenstein (1664–1695)
339. 1/2 krejcar 1683
340. Tolar 1695, SV 400, 28,52 g, dr. hr., just.
Karel III. Lotrinský (1695–1711)
341. 1/2 tolar 1704, SV 567
342. Tolar 1701, SV 571, dr. vada mater., 28,10 g
29
církevní a rodové ra žby
343
352
346
347
353
343.
344.
345.
346.
Tolar 1704, SV 574, 28,57 g, n. napr.
Tolar 1706, SV 576, 28,48 g
Tolar 1707, SV 577, 28,24 g
Tolar 1707, SV 577, 28,55 g
347.
348.
349.
350.
351.
1/2 tolar 1727, SV 727
Tolar 1719, SV 744, 27,95 g, dr. vada ražby
Tolar 1719, SV 744, 28,23 g
Tolar 1722, SV 747, 27,70 g
Tolar 1728, SV 755, 28,56 g, m.o.
353
1/1
1/1
1/1
1/1
7 000,6 000,5 000,7 000,-
Wolfgang Schrattenbach (1711–1738)
1/1 15 000,-1/1
5 000,2/1- 5 000,1/1
4 500,1/1
3 800,-
Jakub Arnošt (1738–1745)
352. Tolar 1740, SV 907, 28,98 g
353. Tolar 1741, SV 908, nálitek, 28,80 g
-1/1
1/1
9 000,10 000,-
30
církevní a rodové ra žby
355
354
357
358
A.T.Colloredo (1771–1811)
354. 1/2 tolar 1779, ICFA, SV 1105
355. Tolar 1779 ICFA, SV 1107, 28,03 g
-1/1
0/0
15 000,60 000,-
0/0
0/0
2 500,24 000,-
0/0
30 000,-
Rudolf Jan (1819–1831)
356. 20 krejcar 1820, SV 1201
357. Tolar 1820, SV 1205, 28,01 g
Dietrichstein
Ferdinand Josef (1655–1698)
358. Tolar 1695, Vídeň, KM 20, 29,09 g
31
církevní a rodové ra žby
361
360
363
Eggenberg
Johann Christoph a Johann Seyfried (1649–1710)
359. 3 krejcar 1677 PH
360. Tolar 1658, Český Krumlov, Dav. 3395, 28,90 g
1/1
1/1
4 500,16 300,-
-1/1
35 000,-
2/2
1 500,-
1/0
20 000,-
-1/2
2 000,-
Šlik
Štěpán a bratři (1505–1526)
361. Tolar b.l., Jáchymov, Weizelmann, Pol. 146, 29,04 g
Jindřich (1612–1650)
362. Krejcar 1633, Planá
František Jindřich (1740–1766)
363. Tolar 1759 s titl. Marie Terezie, Dav. 1196, 28,95 g
Waldstein
Albrecht (1583–1634)
364. 3 krejcar 1630 S, Zaháň, Pavl. 76
32
MINCE
Z L A T É (Dodatek)
Karel VI.
365. Dukát 1723 KB, Hus.1585, 3,43 g
-1/1-
8 000,-
1/0
65 000,-
367. 25 Kčs 1969 Ag a 8 dukátová medaile, 28,77 g, orig. etue a karta
PP
25 000,-
368. 5 dukátová medaile Dubček a Hus, orig. pouzdro a karta
PP
16 000,-
369. 5 a 10 dukátová medaile Dubček a Hus, Dubček, Svoboda
a sv. Václav, totéž v Ag, 4 ks, orig. etue a karta
PP
50 000,-
370. 1, 3 a 5 dukátová medaile Katedrály Brno, Bratislava a sv. Vít,
orig. etue, karta, sig. Kolářský
0/0
25 000,-
371. 1, 2, 5 a 10 dukát 1978, Karel IV., orig. etue
0/0
95 000,-
372. 1 000, 2 500, 5 000 a 10 000 Kč, 1995, Koruna česká, orig. etue
0/0
60 000,-
373. 1 000, 2 500, 5 000 a 10 000 Kč, 1996, Koruna česká, orig. etue
0/0
55 000,-
374. 2 000 Kč 2001, Znojmo, etue, karta
0/0
20 000,-
375. 2 000 Kč 2001, Vyšší Brod, etue, karta
0/0
10 000,-
376. 2 000 Kč 2002, Kutná Hora, etue, karta
0/0
6 000,-
377. 2 000 Kč 2002, Litomyšl, etue, karta
0/0
6 000,-
378. 2 000 Kč 2003, Slavonice, etue, karta
0/0
6 000,-
379. 2 000 Kč 2003, Buchlovice, etue, karta
0/0
6 000,-
380. 2 000 Kč 2004, Kačina, etue, karta
0/0
6 000,-
381. 2 000 Kč 2004, Hluboká, etue, karta
0/0
6 000,-
382. 2 000 Kč 2005, Bohdaneč, etue, karta
0/0
6 000,-
383. 2 000 Kč 2005, Tančící dům, etue, karta
0/0
6 000,-
384. 2 500 Kč 2004, Vstup do Evropské unie, etue, karta
PP
7 000,-
Ferdinand V.
366. 4 dukát 1847 A, Her. 12, n. hr.
365
366
366
Československo
Česká republika
33
Mince zlaté (Dodatek)
385. 2 500 Kč 2006, Velké Losiny, etue, karta
0/0
20 000,-
386. 2 500 Kč 2006, Klementinum, etue, karta
0/0
15 000,-
387. 2 500 Kč 2007, Ševčinský důl, etue, karta
0/0
10 000,-
388. 2 500 Kč 2007, Mlýn ve Slupech, etue, karta
0/0
7 000,-
389. 2 500 Kč 2008, Most ve Stádlci, etue, karta
0/0
7 000,-
390. 2 500 Kč 2008, Pivovar v Plzni, etue, karta
0/0
7 000,-
391. 2 500 Kč 2009, Zdymadlo na Labi, etue, karta
0/0
7 000,-
392. 2 500 Kč 2009, Mlýn Ruprechtov, etue, karta
0/0
7 000,-
393. 2 500 Kč 2010, Hamr v Dobřívě, etue, karta
0/0
7 000,-
394. 2 500 Kč 2010, Důl Michal, etue, karta
0/0
7 000,-
395. 5 000 Kč 2011, Most v Písku, etue, karta
0/0
20 000,-
396. 5 000 Kč 2011, Most ve Stříbře, etue, karta
0/0
17 000,-
34
mince
HABSBURSKé
MONARCHIE
Ferdinand I. (1526–1564)
397. 1/2 krejcar 1530 F, Linz a 1530 Klagenfurt, 2 ks
398. Pražský groš 1536, Chvojka C16
2/-
-1/1-
300,800,-
399
401
402
400
403
403
404
399. Zlatník (60 krejcar) 1562, Kutná Hora, Lídl+Ludvík Karel, Hal. 73
-1/1- 12 000,-
400. Zlatník (60 krejcar) 1562, Jáchymov, Geitzkofler, Hal. 143, n. hr.
-1/1
15 000,-
401. 1/2 tolar 1549, Jáchymov, Puellacher, Hal. 127
-1/1-
8 500,-
402. 1/2 tolar 1559, Jáchymov, Puellacher, Hal. 129
-1/1-
8 500,-
2/1-
8 000,-
403. Tolar 1546, Jáchymov, Puellacher, Hal. 111, 28,47 g
404. Tolar 1550, Kutná Hora, Lídl+Podivický, Hal. 42, 28,77 g
-1/1- 15 000,-
35
mince habsburské monarchie
405
407
406
408
410
405.
406.
407.
408.
Tolar 1551, Jáchymov, Puellacher, Hal. 114, 28,63 g
Tolar 1552, Jáchymov, Puellacher, Hal. 114c, 28,88 g
Tolar 1557, Jáchymov, Puellacher, Hal. 114b, 28,73 g
Tolar 1558, Praha, Neufahrer, Hal. 17, 28,44 g
410
2/1- 9 000,-1/1- 13 000,-1/1- 8 500,2/1- 15 000,-
Arc. Ferdinand (1564–1595)
409. Tolar b.l., Hall, Dav.8095, 28,41 g, nep. vada ražby
410. 2 tolar b.l., Ensisheim, 56,94 g, dr.hr.
-1/1- 3 500,1/1 30 000,-
36
mince habsburské monarchie
414
412
413
413
416
415.
415
415
417
418
418
419
Maxmilián II. (1564–1576)
411. Bílý peníz 1577, České Budějovice, Gebhart, Hal. 266
2/-
2 500,-
412. 10 krejcar 1568, Kutná Hora, Ludvík Karel+Šatný, Hal. 172, dr. nedoražen
1/1
20 000,-
413. 10 krejcar 1568, Jáchymov, Geitzkofler, Hal. 214
414. 10 krejcar 1570, Kutná Hora, Šatný + Vodolínský, Hal. 192,
nedoražená orlice
-1/1- 10 500,1/1- 11 000,-
415. 1/2 zlatník (30 krejcar) 1568, Jáchymov, Geitzkofler, Hal. 212
-1/1- 20 000,-
416. 1/2 zlatník (30 krejcar) 1569, Kutná Hora, Šatný + Vodolínský,
Hal. 191, dr. vada ražby
-1/1- 11 500,-
417. Zlatník (60 krejcar) 1565, Kutná Hora, Lídl + Ludvík Karel, Hal. 190
-1/1- 11 000,-
418. Zlatník (60 krejcar) 1566, Praha, Harder, Hal. 173
-1/1
419. Zlatník (60 krejcar) 1567, Kutná Hora, Ludvík Karel+Šatný, Hal. 190
2/1-
61 000,6 000,-
37
mince habsburské monarchie
422
422
420
421
423
420. Zlatník (60 krejcar) 1570, Jáchymov, Geitzkofler, Hal. 210
421
1/1
42 500,-
421. Zlatník (60 krejcar) 1571, Kutná Hora, Šatný+Vodolínský, Hal. 190
-1/1- 15 000,-
422. 1/4 tolar 1573, Kutná Hora, Šatný + Vodolínský, Hal. 199
-1/1-
423. 1/4 tolar 1574 KB, Hus. 985
-1/1- 10 000,-
9 000,-
425
424
424
426
424.
425.
426.
1/2 tolar 1574 KB, Hus. 983
Tolar 1573, Kutná Hora, Šatný+Vodolínský, Hal. 193,
var. opisu GER.HVN, 28,46 g
Tolar 1575, Kutná Hora, Šatný+Vodolínský, Hal. 194,
var. opisu GER.HVN, 28,80 g
-1/1
16 000,-
-1/1- 16 500,-1/1- 17 500,-
38
mince habsburské monarchie
439
427
441
427
442
427. Tolar 1577, Kutná Hora, Šatný, Hal. 195,
posmrtný, 28,92 g
2/1- 13 500,-
Rudolf II. (1576–1612)
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
Malý groš 1581, České Budějovice, Schönfeld, Hal. 450
Malý groš 1583, Jáchymov, Kádnerová, Hal. 407
Malý groš 1590, České Budějovice, Mattighofer, Hal. 460
Malý groš 1596, České Budějovice, Mattighofer, Hal. 460
Malý groš 1603, Jáchymov, Taubenreuter, Hal. 411, nedoražen
Bílý groš b.l., České Budějovice, Schönfeld, Hal. 442
Bílý groš 1582, Jáchymov, Kádner, Hal. 403
Bílý groš 1592, Jáchymov, Hofmann, Hal. 404
1/4 tolar 1592, Kutná Hora, Šatný, Hal. 373
1/4 tolar 1598, Kutná Hora, Dominig, Hal. 373, m.o.
1/4 tolar 1602 KB, Hus. 1046, okraj
1/2 tolar 1584, Kutná Hora, Šatný, Hal. 370, sbírka dr. Poláka, 14,33 g
1/2 tolar 1585 KB, Hus. 1043, 14,20 g, m.o.
1/2 tolar 1598, Jáchymov, Hofmann, Hal. 396 var., n.s.o.
1/2 tolar 1599 KB, Hus.1043, dr.okr.
R
1/1
800,2/1-
300,-1/1-
600,-1/1-
600,1/1
800,-1/1
800,2/1-
300,-1/1-
300,2/2
4 800,-1/1- 5 000,2/2
5 000,-1/1- 13 500,-1/1- 1 800,1/1 30 000,2/2
5 000,-
39
mince habsburské monarchie
443
445
444
446
448
447
443.
444.
445.
446.
447.
448.
Tolar 1578, Jáchymov, Kádner, Hal. 392, 28,86 g
Tolar 1580, Kutná Hora, Šatný, Hal. 366, 28,56 g
Tolar 1580, Kutná Hora, Šatný, Hal. 366, 29,0 g, nep. vada ražby
Tolar 1582, České Budějovice, Schönfeld, Hal. 421,
var., 28,36 g, opravená hrana?
Tolar 1585, Kutná Hora, Šatný, Hal. 366, 28,76 g, dr. škr. a dr. hr.
Tolar 1585, Jáchymov, Hofmann, Hal. 393, 28,77 g
-1/1- 12 000,1/1 12 000,-1/1 13 000,-1/1- 13 000,2/1- 6 000,1/1 23 000,-
40
mince habsburské monarchie
449
451
450
452
454
453
449. Tolar 1586, Jáchymov, Hofmann, Hal. 393, 28,73 g
1/0
37 000,-
450. Tolar 1587, Kutná Hora, Šatný, Hal. 366, 28,81 g
1/1
15 000,-
451. Tolar 1589, Kutná Hora, Šatný, Hal. 366, 28,84 g
1/1
23 000,-
452. Tolar 1590, Kutná Hora, Šatný, Hal. 366, 28,99 g
1/1
11 000,-
453. Tolar 1590, Jáchymov, Hofmann, Hal. 393, 28,44 g
-1/1
19 000,-
454. Tolar 1590, 3 císaři, Jáchymov, Hofmann, Hal. 387a, 29,0 g
-1/1- 71 000,-
41
mince habsburské monarchie
455
457
456
458
460
459
455. Tolar 1593, Praha, Ercker, Hal. 312, 29,01 g
-1/1- 45 000,-
456. Tolar 1594, Kutná Hora, Herold, Hal. 366, 29,07 g, dr. sek na hraně
2/1-
7 100,-
457. Tolar 1594, Jáchymov, Hofmann, Hal. 393a, 28,95 g
1/1
30 000,-
458. Tolar 1597, Kutná Hora, Herold, Hal. 366, 28,74 g
1/1
15 000,-
459. Tolar 1598, Kutná Hora, Dominig, Hal. 366, 28,98 g, dr. hrana
-1/1-
8 000,-
460. Tolar 1599, Kutná Hora, Dominig, Hal. 366, 29,04 g
-1/1-
8 000,-
42
mince habsburské monarchie
461
463
462
464
466
465
461.
462.
463.
464.
465.
466.
Tolar 1599 NB, Hus. 1038, 27,17 g, m.o.
Tolar 1600, Kutná Hora, Spiess, Hal. 366, 28,85 g
Tolar 1601, Kutná Hora, Spiess, Hal. 366, 29,13 g
Tolar 1602, Kutná Hora, Spiess, Hal. 366, 28,87 g
Tolar 1604 NB, Hus. 1041, 27,57 g, m.o.
Tolar 1606, Kutná Hora, Enderle, Hal. 369a, 28,34 g
1/1-
-1/1-
-1/1-
-1/1-
1/1
-1/1
9 000,14 000,11 000,10 000,7 000,14 000,-
43
mince habsburské monarchie
467
469
469
468
471
470
467. Tolar 1610, Jáchymov, Lengefelder, Hal. 395, 28,68 g
468. 2 tolar 1590, 3 císaři, Jáchymov, Hofmann, Hal. 387a, 58,06 g
469. 2 tolar 1609, Ensisheim, Dav. 3031, 57,19 g
1/1 56 000,-1/1- 173 000,1/1 50 000,-
Matyáš (1612–1619)
470. Tolar 1617, Kutná Hora, Hölzl, Hal. 530a, sbírka dr. Poláka,
28,57 g, dr.vada mater.
471. Tolar 1618, Praha, Hübmer, Hal. 505, 29,0 g, napr.hr.
1/1- 14 000,-1/1- 14 000,-
44
mince habsburské monarchie
473
472
474
472
475
480
478
472. Tolar 1619, Vídeň, KM 245, 28,28 g
473. 2 tolar 1616, Praha, Hübmer, Hal. 496, 57,97 g, vada střižku
-1/1- 10 000,-1/1- 45 000,-
Fridrich Falcký (1619–1620)
474. 1/4 tolar (24 krejcar) b.l., Heidelberg, Don. 906, okraj
475. 48 krejcar 1620, Kutná Hora, Hölzl, Hal. 663
1/1
-1/1-
9 500,5 000,-
Ferdinand II. (1617–1637)
476.
477.
478.
479.
480.
3 krejcar 1625, Brno, Wohnsiedler, Hal. 884
3 krejcar 1626, Praha, Hübmer, Hal. 759
70 krejcar (přeražba) 1620/21?, Kutná Hora, Hölzl, Hal. 774, vada střižku
1/2 tolar 1624, Jáchymov, Steinmüller, Hal. 839, m.o.
1/2 tolar 1625, Praha, Suttner, Hal. 741
1/1
300,-1/1-
300,-1/1- 10 000,-1/1- 4 000,-1/1- 6 000,-
45
mince habsburské monarchie
481
483
482
485
484
481. Tolar 1624, Vídeň, Her. 370b, 28,63 g
484
1/1
5 000,-
482. Tolar 1625, Praha, Suttner, Hal. 741, 28,92 g
-1/1-
8 000,-
483. Tolar 1626, Praha, Hübmer, Hal. 741, 29,05 g
-1/1-
5 000,-
484. Tolar 1632 KB, Hus.1179, 28,41 g
1/1
9 200,-
485. 2 tolar 1623, Praha, Suttner, Hal. 737, 57,67 g
2/2
66 000,-
46
mince habsburské monarchie
486
492
490
490
496
Arc. Ferdinand Karel (1632–1662)
486. 2 tolar b.l. Hall, Dav. 3363 A, 56,90 g
1/1
13 000,-
Ferdinand III. (1637–1657)
487. Krejcar 1648 LB, Těšín, Loss+Bremen, Hal. 1357
2/2
700,-
488. 1/2 tolar 1649 KB, Hus. 1253, m.o.
0/0
5 000,-
489. Tolar 1654 KB, Hus. 1242, 28,54 g, m. o.
1/1
2 800,-
490. Tolar 1655 KB, Hus. 1242, 28,58 g
1/1
7 300,-
Leopold I. (1657–1705)
491. 3 krejcar 1667 Graz, Her. 1339
0/0
1 500,-
492. X krejcar 1682 IAN, Graz, Her. 1125
-1/1-
9 000,-
493. XV krejcar 1659, Vídeň, Höl. WIE 59.1.1., n. okr.
-1/1-
500,-
2/2
400,-
-1/2
600,-
1/1
7 500,-
494. XV krejcar 1685, Mainz, Höl. MAI 85.1.2
495. XV krejcar 1696 CM, Košice, Höl. KAS 96.1.2
496. 1/4 tolar 1704, sv. Vít, Her. 861, zvlněný, dr. vada ražby
47
mince habsburské monarchie
497
501
499
502
497. Tolar 1665 KB, Hus. 1367, 28,38 g
1/0
36 000,-
498. Tolar 1691 KB, Hus. 1372, 28,52 g
-1/1
4 500,-
499. Tolar 1691 KB, Hus. 1372, 28,40 g
1/1
5 000,-
500. Tolar 1691, Hall, Her. 634, 28,33 g
-1/1-
4 500,-
501. Tolar 1693 KB, Hus. 1374, 28,38 g, dr. just.
-1/1
5 000,-
502. Tolar 1696 KB, Hus. 1374, 28,60 g
1/1
6 000,-
503. Tolar 1698, Hall, Her. 646, 28,91 g
1/1
4 500,-
504. Tolar 1699 KB, Hus. 1374, 27,85 g
-1/1-
4 000,-
505. Tolar 1700, Hall, Her. 648, 28,23 g
1/1
4 500,-
48
mince habsburské monarchie
506
508
508
509
512
512
506. Tolar 1704 GE, Praha, Egerer, Hal. 1395, 28,54 g
1/1
20 000,-
507. Tolar 1704, Hall, Her. 652, 29,27 g
1/1
4 500,-
508. 2 tolar 1675, Graz, Her. 565, 57,37 g
0/0
60 000,-
-1/1-
7 000,-
Malkotenti (1703–1707)
509. Zlatník 1704 KB, Hus. 1524
Josef I. (1705–1711)
510. Poltura 1710 PH, Hus. 1579
-1/1
511. 1/2 tolar b.l., Hall, Her. 159
-1/1-
4 000,-
1/1
7 000,-
512. 1/2 tolar 1711 KB (přeražba z r. 1701), Hus. 1576
400,-
49
mince habsburské monarchie
513
515
514
516
516
519
513.
514.
515.
516.
Tolar 1706 GE, Praha, Egerer, Hal. 1718, velký prsní štítek,
vada ražby na hraně, 28,57 g
Tolar 1706, Hall, Her. 128, 29,0 g
Tolar 1708 CH, CSH, Bratislava, Hus. 1572, 28,35 g
Tolar 1711 FN, Vratislav, Nowak, Hal. 1755, 28,54 g
1/1
1/0
1/1
-1/1
56 000,9 000,56 000,22 500,-
-1/-
-1/1-
-1/1
400,3 000,9 000,-
Karel VI. (1711–1740)
517. 1/2 krejcar 1733, Praha, Scharff, Hal. 1848a
518. 1/2 tolar 1713 KB, Hus. 1609
519. Tolar 1720, Praha, Scharff, Hal. 1807, 28,51 g
50
mince habsburské monarchie
520
522
521
524
523
520. Tolar 1725, Hall, Her. 343, 28,89 g, ryska
521. Tolar 1731, Praha, Scharff, Hal. 1811, 28,59 g
522. Tolar 1732, Praha, Scharff, Hal. 1811, 28,54 g, dr. škr.
523. Tolar 1740, Praha, Scharff, Hal. 1811 a, 28,09 g
523
1/1
5 000,-
-1/1
7 500,-
1/1
11 000,-
-1/1
7 000,-
UNIKÁT 0/0
15 000,-
Marie Terezie (1740–1780)
524. Grešlička 1759 S, Smolník – staženo z aukce
525. Haléř 1758, Praha, Erdmann, Hal. 1983
526. 1/2 krejcar 1751, Praha, Schaumberger, Hal. 1979
2/1-
3 500,-
-1/-
600,-
527. Krejcar 1760 W, Her. 1582
1/1
300,-
528. Krejcar 1759, Praha, Erdmann, Hal. 1976
1/1
1 500,-
529. 3 krejcar 1743, Praha, Scharff, Hal. 1967
2/1-
530. 3 krejcar 1762, Praha, Erdmann, Hal. 1972, dr. škr. a nedoražen
2/1
500,1 000,-
51
mince habsburské monarchie
537
539
539
540
542
541
531. 10 denár 1742, Hus. 1723
1/1
4 000,-
532. 10 denár 1745, Hus. 1723
-1/1
4 000,-
533. XVII krejcar 1762 KB, Hus. 1708
-1/1
300,-
534. 20 krejcar 1763, Praha, Erdmann, Hal. 1950
1/0
1 500,-
535. 20 krejcar 1773 ICSK, Vídeň, Her. 854
1/0
1 200,-
536. 20 krejcar 1775 VCS, Hall, Her.1898, dr. škr.
1/0
400,-
537. 1/12 tolaru 1741, Hall, Her. 752
-1/1-
5 000,-
538. Tolar 1741 KB, Hus. 1667, 28,51 g, n.škr., n.just.
1/1
3 500,-
539. Tolar 1745 KB, Hus. 1670, 28,55 g
0/0
7 000,-
540. Tolar 1747, Sedmihrady, Her. 541, 28,69 g
1/0
10 000,-
541. Tolar 1757, Praha, Erdmann, Hal. 1941, 27,98 g
1/1
21 500,-
-1/1
16 000,-
542. Tolar 1758, Praha, Erdmann, výtěžkový, Hal. 1942, 27,92 g
52
mince habsburské monarchie
550
543
553
543
553
560
543.
544.
545.
546.
Tolar 1760 KB, Hus. 1675, 27,83 g
Tolar 1763 KB, Hus. 1675, 27,82 g
Tolar 1772 ICSK, Vídeň, Her. 428, 27,75 g
Scudo 1780, Milán, Her. 1734
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
XV krejcar 1748 GR, Graz, Her. 428, dr. vada mater.
20 krejcar 1765 EVMD, BG, Kremnica, posmrtný 1772, Her. 334
30 krejcar 1753 HA, Hall, Her. neuvádí
1/2 tolar 1753 KB, Hus. neuvádí 1/2 tolar 1755, Hall, Her. 198
Tolar 1756, křížový, Antverpy, n. škr.
Tolar 1757 PR, Praha, Erdmann, Hal. 1986
-1/1
-1/1
-1/1
-1/1-
5 500,4 000,3 800,4 500,-
František Lotrinský (1740–1765)
2/1-
300,1/1
300,1/1
2 000,UNIKÁT -1/1 15 000,1/0
4 500,-1/1
1 000,-1/1
7 500,-
Josef II. (1765–1790)
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
Liard 1789, Brusel, Her. 491
Krejcar 1790 S, Her. 418
5 krejcar 1790 A, Her. 318
10 krejcar 1787 A, Her. 288
20 krejcar 1777, EVSIK/C, Praha, Erdmann+Kendler, Hal. 2009a
1/4 tolar 1788 A, Her. 205, nep. just.
1/2 tolar 1788 A, orel, Her.1 56, dr. just.
0/0
0/0
-1/1
-1/1
1/0
1/0
1/0
1 000,700,500,500,500,750,13 000,-
53
mince habsburské monarchie
583
563
561. 1/2 tolar 1789 A, křížový, Her. 195
562. Tolar 1783 B, Madona, Hus. 1869, ouško
563
-1/1
1/1
700,600,-
-1/1
8 000,-
2/1-
-1/1-
500,3 200,-
0/0
0/0
0/0
1/1-
1/1
0/0
1/1
1/0
-1/1
-1/1
-1/1
-1/1
1 000,4 500,600,300,350,500,3 200,2 800,1 000,600,700,1 300,-
0/0
0/0
0/0
1/1
0/0
1/1
0/0
1/0
2 500,700,300,600,300,6 500,3 500,3 000,-
Leopold II. arc. toskánský (1765–1790)
563. Francescone 1770, Florencie
Leopold II. (1790–1792)
564. 20 krejcar 1791 H a 1/4 tolar 1791 A, Her. 72 a 51, napr.
565. Tolar 1792 M, křížový, Her. 45, 29,43 g
František II. (1792–1835)
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
3 krejcar 1832 A, Her. 1009
10 krejcar 1832 A, Her. 880
20 krejcar 1811 B, Her. 720
20 krejcar 1815 A, Her. 719
20 krejcar 1818 A, Her. 741, dr. vada ražby
20 krejcar 1831 A, stuhy volně, Her. 800
24 krejcar 1800 C, Praha, Kendler, Hal. 2032
Tolar 1820 A, Her. 305
Tolar 1821 C, Praha, Stöhr, Hal. 2025
Tolar 1823 C, Praha, Hippmann, Hal. 2025, dr. vada mater.
Tolar 1824 C, Praha, Hippmann, Hal. 2025
Tolar 1826 C, Praha, Hipmann, Hal. 2026
Ferdinand V. (1835–1848)
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
3 krejcar 1835 A, Her. 344
10 krejcar 1846 A, Her. 301
20 krejcar 1842 A, Her. 232
20 krejcar 1843 M, Her. 270
20 krejcar 1848 A, Her. 238
1/2 tolar 1848 GM, Mantua, Her. 165, vada ražby
Tolar 1844 A, Her. 141
Tolar 1848 A, Her. 145, dr. rysky
54
mince habsburské monarchie
586
587
595
587
588
595
591
593
596
602
603
Revoluce (1848–1849)
586. Zlatník 1848, Jelačič
587. 5 lira 1848 V, lev na podstavci, Her. 9, n. škr.
588. 5 lira 1848 V, BENEDITE, Her. 10, dr. hr.
1/1
1/1
1/1
16 000,7 000,6 500,-
1/1
1/0
-1/1
1/0
0/1
-1/1
1/1
-1/1
0/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/1
0/0
300,500,10 000,1 000,15 000,2 500,10 000,20 000,500,400,800,600,400,8 500,20 000,-
František Josef I. (1848–1916)
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
Krejcar 1859 M
5 krejcar 1864 A
5 krejcar 1867 A
10 krejcar 1853 A
10 krejcar 1867 A, n. škr.
20 krejcar 1852 A, velký, hlava vlevo
20 krejcar 1852 C, velký, hlava doleva, Praha, Franc., Hal. 2060
20 krejcar 1852 E
20 krejcar 1855 A
20 krejcar 1855 B
20 krejcar 1855 C
20 krejcar 1855 E
20 krejcar 1856 B
20 krejcar 1856 C, Praha, poslední česká vládní mince
20 krejcar 1868 KB, VALTO PENZ
55
mince habsburské monarchie
611
615
617
619
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
20 krejcar 1869 KB, MKVP
20 krejcar 1872
1/4 zlatník 1873, dr. hr.
Zlatník 1859 B
Zlatník 1860 B, n. škr.
Zlatník 1862 A
Zlatník 1863 A
Zlatník 1864 E
Zlatník 1866 B
Zlatník 1869 KB
Zlatník 1872
Zlatník 1872 A
Zlatník 1874, n. hr.
Zlatník 1875, Příbram
Tolar 1857 A, spolkový, n. hr.
Tolar 1857 E, spolkový, n. hr.
Tolar 1858 A, spolkový
Tolar 1865 E, spolkový
Tolar 1866 A, spolkový
Tolar 1867 A, spolkový
2 zlatník 1854 A, svatební, dr. škr. na líci
2 zlatník 1859 A, nep. hrana
2 zlatník 1867 A
2 zlatník 1877
2 zlatník 1879, Stříbrná svatba
2 zlatník 1883
2 zlatník 1883, střelby Innsbruck, dr. škr.
619
1/0
1/1
-1/1
1/0
1/0
0/0
0/0
-1/1-
-1/1-
1/1
1/1
1/0
-1/1
PP
-1/1
1/1
1/1
1/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/0
0/0
0/0
1/0
1/0
600,2 500,6 000,300,1 000,300,400,25 000,400,350,300,50 000,500,12 000,800,20 000,1 200,3 500,3 000,3 000,2 500,3 000,3 000,3 000,1 200,2 000,8 000,-
56
mince habsburské monarchie
631
635
635
638
639
640
644
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
2 zlatník 1883, střelby Innsbruck
2 zlatník 1886
2 zlatník 1887
2 zlatník 1891, n. škr.
2 tolar 1857 A, spolkový, Jižní dráha, n. škr.
2 tolar 1857 A, Jižní dráha, replika, karta, etue
Heller 1899
2 heller 1892
10 heller 1892
20 heller 1892
Koruna 1901
Koruna 1903
Koruna 1904
5 koruna 1906 KB, n. hr., originál
644
0/0
1/1
1/0
1/1
1/1
0/0
0/0
1/1
2/2
0/0
0/0
0/0
1/1
-1/1
9 000,2 500,2 500,2 300,50 000,700,2 000,6 500,7 000,6 000,700,700,300,50 000,-
57
M I N C E C E L É H O SV ĚTA
Č e s k o s l o v e n s k o (1918–1993)
645. 5 Kčs 1952, nevydaná Al, nep. vada ražby
646. 10 Kčs 1933, dr. úhoz a dr. hrana
0/0
1/0
1 500,30 000,-
647. 20 Kčs 1972, Sládkovič, var. tzv. BOKOMBRADA
0/0
2 000,-
648. 100 Kčs 1955, osvobození, var. b
0/0
800,-
646
649. 100 Kčs 1972, Myslbek, zkouška
0/0
800,-
650. 10 Kčs 1967, Istropolitana
PP
650,-
651. 25 Kčs 1969, SNP, etue
PP
1 800,-
652. 500 Kčs 1981, Štúr
PP
1 000,-
653. 500 Kčs 1983, Národní divadlo
PP
1 200,-
654. 50 Kčs 1986, Český Krumlov
PP
300,-
655. 50 Kčs 1991, Piešťany
PP
300,-
656. 50 Kčs 1991, Karlovy Vary
PP
300,-
657. 50 Kčs 1991, Parník Bohemia
PP
300,-
658. 100 Kčs 1991, Mozart, etue
PP
700,-
659. 100 Kčs 1992, Lidice
PP
300,-
660. 200 Kč 1995, Šafařík, etue, karta
PP
2 500,-
661. 200 Kč 1995, OSN, etue, karta
PP
2 500,-
662. 200 Kč 1996, Filharmonie, etue, karta
PP
4 000,-
663. 200 Kč 1996, Svolinský, etue, karta
PP
4 000,-
664. 200 Kč 1997, Emauzy, etue, karta
PP
2 000,-
665. 200 Kč 1999, NATO, etue, karta
PP
3 500,-
666. 200 Kč 1999, AVU Praha, etue, karta
PP
2 000,-
667. 200 Kč 2000, Nové tisíciletí, etue, karta
PP
5 000,-
668. 200 Kč 2000, Měnový fond, etue, karta
PP
1 500,-
669. 200 Kč 2001, Škroup, etue, karta
PP
1 700,-
Česká republika
(1993–)
58
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.
698.
699.
700.
701.
MINCE CELÉHO SVěTA
200 Kč 2002, Holub, etue, karta
200 Kč 2004, Bible kralická, etue, karta
200 Kč 2004, Vstup do EU, etue, karta
200 Kč 2004, Prokop Diviš, etue, karta
200 Kč 2004, Leoš Janáček, etue, karta
200 Kč 2005, Bitva u Slavkova, etue, karta
200 Kč 2006, Ježek, etue, karta
200 Kč 2007, Karlův most, etue, karta
200 Kč 2007, Sputnik, etue, karta
200 Kč 2007, Novotná, etue, karta
200 Kč 2007, Jednota bratrská, etue, karta
200 Kč 2008, Ponrepo, etue, karta
200 Kč 2008, Technické muzeum, etue, karta
200 Kč 2009, Severní pól, etue, karta
200 Kč 2009, Kepler, etue, karta
Sada 1996, ME ve fotbale, 9 ks + žeton
Sada 1998, ZOH Nagano, 9 ks
Sada 1999, vstup do NATO, 9 ks
Sada 2000, Kosmos, 11 ks
Sada 2001, Týnský chrám, 9 ks
Sada 2002, Summit NATO, 9 + 1 ks
Sada 2005, Česká spořitelna, 9 ks
Sada 1997, 9 ks + žeton
Sada 2003, 9 ks + žeton
Sada 2004, 7 ks + žeton
Sada 2005, 7 ks + žeton
Sada 2006, 7 ks + žeton
Sada 2008, 7 ks + žeton
Sada 2009, 6 ks + žeton
Sada 2010, 6 ks + žeton
Sada 2011, 6 ks + žeton, samet
Sada 2011, 6 ks + žeton, kůže
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
0/0
PP
0/0
0/0
PP
2 200,1 300,1 000,1 300,1 200,800,700,600,500,500,800,500,500,500,500,700,1 000,1 000,1 500,800,1 000,1 000,20 000,1 500,1 200,1 300,1 300,1 300,1 300,1 300,1 300,1 500,-
1/0
0/0
PP
PP
PP
300,300,800,800,1 200,-
2/2
300,-
Slovensko
702.
703.
704.
705.
706.
50 haléř 1940
Koruna 1944
200 korun 1993, Kollár
200 korun 1994, Alexy
10 euro 2012, Chatam Sofer, etue, karta
anglie
Edward I. (1272–1307)
707. Short cross penny b.l.
59
MINCE CELÉHO SVěTA
709
709
710
710
713
713
Itálie - Benátky
Johann Cornel (1625–1629)
708. Scudo (140 soldi) b.l., Dav. 4244, m.o.
2/1-
1 000,-
1/1
10 000,-
-1/1-
10 000,-
1/1
1/1
1 500,2 000,-
1/1-
10 000,-
1/1
4 000,-
Itálie - toskánsko
František I. (1746–1765)
709. 1/2 francescone (5 paoli) 1746, C7
Itálie - Vatikán
Clement XI. (1700–1721)
710. 1/2 piastre 1704-IIII, KM 663
Liechtenštejnsko
711. Frank 1924
712. 2 frank 1924
Německo
Anhalt
Johann (1670–1693)
713. 16 grosch 1683 CP, Dav. 201A
Anhalt - Bernburg - Harzgerode
Wilhelm (1670–1709)
714. 2/3 tolaru 1676 SD, Dav. 217
60
MINCE CELÉHO SVěTA
Anhalt - Dessau
Johann Georg II. (1660–1693)
715. 2/3 tolaru 1675, Dav. 222
716. 2/3 tolaru 1676 FCV, Dav. 222
-1/1-1/1-
3 000,3 000,-
1/1
1/1
3 000,3 000,-
0/0
800,-
-1/1-1/1-1/1-1/1-
500,500,500,500,-
-1/1-
1 000,-
Anhalt - Zerbst
Karl Wilhelm (1667–1718)
717. 2/3 tolaru 1678 CP, Dav. 202
718. 2/3 tolaru 1679 CP, Dav. 202
Baden
Friedrich (1856–1907)
719. 2 marka 1902, 50 let vlády, J 30
Bavorsko
Maxmilian III. Josef (1745–1777)
720.
721.
722.
723.
Tolar 1760, Madona, Hahn 307, hrana
Tolar 1767, Madona, Hahn 307, just.
Tolar 1771, Madona, Hahn 307, just.
Tolar 1774 A, Madona, Hahn 307, just.
Maxmilian I. Josef (1806–1825)
724. Tolar 1810, korunní, AKS 44
Maxmilian II. (1848–1864)
725. Zlatník 1856, AKS 151
1/0
600,-
1/0
400,-
Luitpold (1886–1912)
726. 3 marka 1911 D, J 48
Brandenburg
Friedrich Wilhelm (1640–1688)
727. 2/3 tolaru 1675 GDZ
-1/1-
3 000,-
2/1-1/1
3 500,10 000,-
729
729
Brandenburg - Ansbach
Johann Friedrich (1667–1686)
728. 2/3 tolaru 1676, Dav. 309
729. 2/3 tolaru 1677, Dav. 308
61
MINCE CELÉHO SVěTA
Hamburg
730. 5 marka 1876 J, J 62, dr. hr.
-1/1
400,-
1/1
3 000,-
1/0
1 000,-
-1/1
-1/1
-1/1-
4 000,4 000,4 000,-
-1/1-
3 000,-
-1/1
-1/1-
3 000,3 000,-
-1/1
4 000,-
-1/1
-1/1
4 000,4 000,-
1/1
6 000,-
Hanau - Lichtenberg
Philipp Reinhard (1685–1712)
731. 60 krejcar 1691 SM, Dav. 549, m. o.
Hessen
Ernst Ludwig (1892–1918)
732. 3 marka 1910 A, J 76
L ü b e c k biskupství
August Friedrich (1666–1705)
733. 2/3 tolaru 1678, Dav. 621
734. 2/3 tolaru 1688, Dav. 621, n. hr.
735. 2/3 tolaru 1689, Dav. 622
L ü b e c k město
736. 32 schilling 1672, Dav. 625
M a g d e b u r g biskupství
August (1635–1680)
737. 2/3 tolaru 1674 HHF, Dav. 631
738. 2/3 tolaru 1679 AF, Dav. 634
M a i n z biskupství
Lothar Friedrich (1673–1675)
739. 2/3 tolaru 1673, Dav. 648, n. hr.
Mecklenburg - Schwerin
Christian Ludwig I. (1658–1692)
740. 2/3 tolaru 1676, Dav. 667
741. 2/3 tolaru 1678, Dav. 667
742
742
Mecklenburg - Güstrow
Gustav Adolf (1636–1695)
742. 2/3 tolaru 1688, Dav. 672, nedoražen
62
MINCE CELÉHO SVěTA
743
747
744
748
Montfort
Johann VIII. (1662–1686)
743. 60 krejcar 1678, Dav. 684
1/1
5 500,-
1/1
5 000,-
2/1-
2 000,-
-1/1-
1 000,-
-1/1
-1/1
6 000,5 000,-
N o r i m b e r g, město
744. Tolar 1765 SR, o titl. Františkem Lotrinským, Dav. 2491
Öttingen
Albrecht Ernst (1659–1683)
745. 2/3 tolaru 1674, Dav. 734, just.
Pfalz - Neuburg
Philipp Wilhelm (1653–1690)
746. 60 krejcar 1674, Dav. 758, opravená stopa po oušku
Pommern
Karl XI. (1660–1697)
747. 2/3 tolaru 1681, Dav. 763, nedoražen
748. 2/3 tolaru 1683, Dav. 765
63
63
MINCE CELÉHO SVěTA
MINCE CELÉHO SVěTA
750
750
757
757
757
757
750
750
Prusko
P
r u s k oWilhelm IV. (1840–1861)
Friedrich
Friedrich
IV. (1840–1861)
749. Tolar 1852Wilhelm
A, KM 455
749. Tolar 1852 A, KM 455
Reuss - Schleiz
R
e u s s I.- (1640–1692)
Schleiz
Heinrich
Heinrich
I.
(1640–1692)
750. 2/3 tolaru 1678, Dav. 793
750. 2/3 tolaru 1678, Dav. 793
Sasko
SFriedrich
a s k o III., Georg a Johann (1500–1507)
Friedrich III., Georg
a Johann
(1500–1507)
751. Schreckenberger
b.l., SJ
4419, var.
nad hlavou anděla „T“.
751.
752.
752.
753.
753.
Schreckenberger
hlavou
anděla
Schreckenberger b.l.,
b.l., SJ
SJ 4419,
4419, var.
nad nad
hlavou
anděla
kříž,„T“.
nep. okraj
Schreckenberger b.l.,
nep. okraj
Schreckenberger
b.l., SJ
SJ 4419,
4419, nad
nad hlavou
hlavou anděla
anděla kříž,
hvězda
Schreckenberger b.l., SJ 4419, nad hlavou anděla hvězda
Johann Friedrich a synové (1547–1552)
Johann Friedrichb.l.,
a synové
754. Schreckenberger
SJ 4464(1547–1552)
754. Schreckenberger b.l., SJ 4464
August (1553–1586)
August
(1553–1586)
755. Tolar
1577,
Dav. 9798
755.
Dav.Dav.
9798
756. Tolar
Tolar 1577,
1582 HB,
9798
756. Tolar 1582 HB, Dav. 9798
Johann Georg I. (1615–1656)
Johann Georg
I. (1615–1656)
757. Tolarová
klipa 1630
na sňatek dcery Marie s Friedrichem, Dav. 7609, 28,91 g
757. Tolarová klipa 1630 na sňatek dcery Marie s Friedrichem, Dav. 7609, 28,91 g
1/1
1/1
400,400,-
-1/1-1/1-
6 000,6 000,-
-1/1-1/1-1/1-1/1-1/1-1/1-
1 500,1
1 500,500,1
1 500,500,1 500,-
-1/1-1/1-
1 500,1 500,-
1/11/11/1
1/1
4 500,4
4 500,000,4 000,-
1/1
1/1
17 000,17 000,-
64
MINCE CELÉHO SVěTA
758
766
765
767
758. 2 tolar 1612, VIKARIÁT, Dav. 7578, 58,32 g
1/1
30 000,-
-1/1
-1/1
-1/1
1/1
700,600,1 000,500,-
1/1
1/1
400,300,-
0/0
1/0
6 000,6 000,-
-1/1-
5 000,-
Friedrich August I. (1763–1827)
759.
760.
761.
762.
Tolar 1775 EDC, Dav. 2691
Tolar 1796 IEC, Dav. 2703, dr. škr.
Tolar 1816 IGS AKS 21
Tolar 1823 IGS, škrábance, AKS 25
Friedrich August III. (1904–1918)
763. 3 marka 1910 E, J 135
764. 3 marka 1913 E, bitva u Lipska, J 140
Sasko - Coburg
Albrecht III. (1680–1699)
765. 2/3 tolaru 1687 PFC, Dav. 836
766. 2/3 tolaru 1689 HEA, Dav. 836
Sasko - Gotha - Altenburg
Friedrich I. (1675–1691)
767. 2/3 tolaru 1675, Dav. 854
65
MINCE CELÉHO SVěTA
770
781
770
781
768. 2/3 tolaru 1679, Dav. 856
769. 2/3 tolaru 1679 GFS, Dav. 856
-1/1-1/1
4 000,2 500,-
-1/1
1/1
-1/1-
6 000,2 500,3 000,-
-1/1
2 000,-
-1/1-
3 000,-
-1/1
1/1
3 000,4 000,-
1/11/1-1/1
2 000,3 000,3 000,-
2/1-
3 000,-
-1/1-1/1-
8 000,4 000,-
Sasko - Eisenach
Johann Georg II. (1686–1698)
770. 2/3 tolaru 1689 IEK, Dav. 841
771. 2/3 tolaru 1690 HCM, Dav. 843
772. 2/3 tolaru 1691, Dav. 845
Sasko - Lauenburg
Julius Franz (1666–1689)
773. 2/3 tolaru 1678, Dav. 604, škrábance na portrétu
Sasko - Meinigen
Bernhard III. (1680–1706)
774. 2/3 tolaru 1689 IG, Dav. 875
Sasko - Römhild
Heinrich III. (1680–1710)
775. 2/3 tolaru 1691, Dav. 879
776. 2/3 tolaru 1690, Dav. 879
Sasko - Weimar
Johann Ernst (1662–1683)
777. 2/3 tolaru 1677, Dav. 890
778. 2/3 tolaru 1678, Dav. 892
779. 2/3 tolaru 1679, Dav. 891
Sayn - Wittgenstein - Berleburg
Georg Wilhelm (1643–1684)
780. 2/3 tolaru 1676, Dav. 898
Sayn - Wittgenstein - Hohenstein
Gustav (1657–1701)
781. xxIIII mariengrosch 1689, D
933933
Dav.
782. 2/3 tolaru 1674 IZW, Dav. 908
66
MINCE CELÉHO SVěTA
783
783.
784.
785.
786.
2/3 tolaru 1676, Dav. 916
2/3 tolaru 1680, Dav. 312
2/3 tolaru 1686, Dav. 921
2/3 tolaru 1688, Dav. 922
1/1
-1/12/2
2/2
5 000,4 000,2 000,2 000,-
1/1
1/1
3 000,6 000,-
-1/11/1-
4 000,5 000,-
-1/1-
4 000,-
Schleswig - Holstein - Gottorp
Christian Albert (1659–1694)
787. 2/3 tolaru 1683 CR, Dav. 574
788. 2/3 tolaru 1688, Dav. 574
788
790
790
Schleswig - Holstein - Ploen
Johann Adolf (1671–1704)
789. 2/3 tolaru 1690, Dav. 569
790. 2/3 tolaru 1690, Dav. 572
Schwarzburg
Ludwig Günter (1586–1631)
791. 12 krejcar 1620, SJ 4152
67
67
MINCE CELÉHO SVěTA
MINCE CELÉHO SVěTA
792
792
792
794
794
793
793
793
793
Schwarzburg - Sonderhausen
Schwarzburg - Sonderhausen
Christian Wilhelm I. (1666–1721)
Christian Wilhelm I. (1666–1721)
792. 2/3 tolaru 1676, Dav. 950
792. 2/3 tolaru 1676, Dav. 950
Solms - Roedelheim
Solms - Roedelheim
Johann August (1660–1680)
Johann August (1660–1680)
793. 60 krejcar 1676, Dav. 990
793. 60 krejcar 1676, Dav. 990
Württenberg
Württenberg
Friedrich II. (1799–1816)
Friedrich II. (1799–1816)
794. 10 krejcar 1805, AKS 21
794. 10 krejcar 1805, AKS 21
795.
795.
796.
796.
797.
797.
Wilhelm I. (1816–1864)
Wilhelm I. (1816–1864)
Zlatník 1841, 25 let vlády, n. škr.
Zlatník 1841, 25 let vlády, n. škr.
2 zlatník 1848, AKS 75
2 zlatník 1848, AKS 75
Tolar 1859, spolkový, AKS 77
Tolar 1859, spolkový, AKS 77
N ě m e c k o - c í s a ř s t v í (1871–1918)
N ě m e c k o - c í s a ř s t v í (1871–1918)
798. 20 pfennig 1875 J, J5
798. 20 pfennig 1875 J, J5
799.
799.
800.
800.
801.
801.
802.
802.
803.
803.
V ý m a r (1918–1933)
V ý m a r (1918–1933)
3 marka 1927 A, Nordhausen, J 327
3 marka 1927 A, Nordhausen, J 327
3 marka 1929 D, Lessing, J 335
3 marka 1929 D, Lessing, J 335
3 marka 1929 A, Waldeck, J 337
3 marka 1929 A, Waldeck, J 337
3 marka 1929 E, Míšeň, J 338
3 marka 1929 E, Míšeň, J 338
3 marka 1929 J, přísaha, J 340
3 marka 1929 J, přísaha, J 340
1/1
1/1
7 500,7 500,-
1/11/1-
8 000,8 000,-
1/0
1/0
10 000,10 000,-
-1/1-1/1-1/1-1/1-1/1-1/1-
500,500,600,600,500,500,-
0/0
0/0
1 000,1 000,-
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
0/0
1/1
1/1
1 300,1 300,1 800,1 800,2 000,2 000,1 200,1 200,600,600,-
68
MINCE CELÉHO SVěTA
Polsko
Stephan (1575–1586)
804. III groš 1586, Posen, SJ 5319
-1/1-
500,-
-1/1
500,-
2/2
1 000,-
1/1-
1 000,-
-1/1-
800,-
-1/1-
500,-
1/1
-1/1-
400,500,-
-1/1-
4 000,-
1/1
2 000,-
1/0
1/1
1/1
1/1
300,5 000,1 200,400,-
Zikmund (1587–1632)
805. VI groš 1596, Marienburg, SJ 5338
Gheto Lodž
806. 10 marek 1943, hrana
Rusko
Alexandr III. (1881–1894)
807. Rubl 1884 AG, Uzd. 1987, dr. vrypy
Sedmihrady
Gabriel Bathory (1608–1613)
808. 3 groš 1613 NB, KM 80
Srbsko
Milan Obrenovič (1868–1889)
809. 5 dinár 1879, KM 12
Petr I. (1903–1918)
810. Dinár 1912, 2 dinár 1904 a 1915
811. 5 dinár 1904, jubilejní, dr. hr.
Švýcarsko
Haldenstein
Georg Philipp (1666–1695)
812. 2/3 tolaru 1690, Dav. 1033, dr. vada ražby
Švýcarsko
813. Frank 1851 A, m.o.
815
uSa
814.
815.
816.
817.
V cent 1905, min. hr.
50 cent 1836
1/2 dollar 1925, Mountain
Dollar 1882
69
Ba N k OV kY
Č S R (1918–1993)
818. 20 koruna 1913, kolek, II. vydání
2/2
300,-
819. 1 000 koruna 1902, tištěný kolek
2/2
400,-
820. 5 koruna b.l. (1938), Jungmann, serie A 013
3/3
300,-
821. 10 koruna 1919, serie H
-2/2-
1 500,-
822. 20 koruna 1919, serie P
2/2
1 500,-
823. 100 koruna 1931, serie F, nep. přeložená
1/1
1 000,-
824. 500 korun b.l., (1945), perf. 3 malé dírky
N
300,-
825. Koruna b.l., přetisk strojový
N
300,-
826. 5 koruna b.l., přetisk ruční
2/2
400,-
827. 5 000 koruna 1920, serie B, přetisk, specimen
N
400,-
828. Sada terezínských poukázek, 7 ks
N
1 500,-
Protektorát Čechy a Morava
70
MEDaILE
František Josef I.
Střelecké
829. Medaile k císařským jubilejním 1898 ve Vídni, Ag 37 mm, 24,77 g, dr. škr.
830. Medaile k zemským střelbám 1899 v Karlových Varech, Ag 38 mm, 25,73 g
831. Medaile k hornorakouským střelbám v Linci, protektor arc. Salvator,
Ag 40x28 mm, 19,66 g, orig. etue
832. Medaile k jubilejním střelbám 1908 v Bozenu, Ag 42 mm, 33,72 g, n. škr.
1/1
1/1
2 500,9 000,-
1/1
-1/1-
3 000,5 000,-
0/0
1 600,-
0/0
0/0
150,150,-
830
840
Znojmo
833. Medaile k zemské hospodářské výstavě 1871, za zásluhy, Ag 41 mm,
17,47 g, sig. Radnicky, vlas. rysky
Anonym
834. Medaile Znojmo, radnice – orlice 1948, Br 71 mm
835. Medaile Znojmo, radnice – muzeum 1968, Br 71 mm
71
Medaile
Fischer
836.
837.
838.
839.
840.
841.
842.
843.
844.
845.
846.
847.
848.
849.
850.
851.
852.
853.
E. Beneš, prezident, postř. Br 45 mm, 1947
E. Beneš, prezident, postř. Br 45 mm, 1947
E. Beneš, prezident, Br 70 mm, 1948
E. Beneš, prezident, Br 70 mm, 1948
Znojmo, radnice 1948, Ag 71 mm, 154,16 g
Znojmo, radnice, Br 70 mm
Medaile na obnovení kaple sv. Kateřiny 1949, Br 70 mm, krabička
Znojmo, na obnovení rotundy sv. Kateřiny, Br 35 mm
JUDr. Karel Keyzlar s rodinou, Br 50 mm
Bohumil Hošek, Br 60 mm
Prokop Toman, Br 60 mm
František Kraumann, Br 60 mm
Klárka Fischerová, Br 80 mm
Prokop Diviš, bleskosvod, plaketa 65x78 mm, krabička
Medaile ke stým narozeninám G. Procházky 1949, Br 70 mm
Medaile na poctu O. Španiela, sochař 1954, Br 70 mm
Medaile k 250 letům Inženýrských škol v Praze, Br 70 mm
Medaile A. S. Puškin, Br 70 mm
1/-
1/-
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/-
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
250,400,250,250,2 500,350,300,100,650,550,550,650,650,250,250,250,250,250,-
0/0
300,-
0/0
2 600,-
0/0
1/1
1/1
1/1
400,800,300,450,-
Kovanič
854. Sochař a medailér J. T. Fischer. Oboustranně ražená medaile, Br 70 mm
Zeman
855. Medaile ke svatořečení sv. Anežky 1989, Ag 42 mm, 38,30 g, etue KZ 46
TGM
856.
857.
858.
859.
Medaile k 85. narozeninám, Ag 42 mm, 29,07 g
Medaile k 85. narozeninám, Ag 50 mm, 48,92 g, orig. etue
Úmrtní medaile 1937, Ag 40 mm, 24,33 g
Úmrtní medaile 1937, Ag 40 mm, 29,08 g
73
SEZNaM VYDRažENÝCH POLOžEk
67. aukce Dukát s. r. o. ze dne 24. 11. 2012
1
6 000
43
9 000
92
4 300
143
18 500
193
7 000
239
13 000
2
6 000
44
43 000
93
10 500
144
12 000
194
7 000
240
7 000
3
5 500
45
16 000
94
9 000
146
12 000
195
7 500
241
19 500
4
8 500
46
25 000
95
9 000
149
50 000
196
4 600
243
5 500
9
10 000
47
35 000
96
9 000
151
20 000
198
6 500
245
4 000
11
6 500
48
4 100
97
14 100
153
7 000
199
7 000
246
7 000
12
7 000
49
50 000
98
15 000
154
11 200
200
5 500
251
4 500
13
6 000
50
50 000
99
15 000
155
8 000
201
5 000
253
12 000
14
7 000
52
55 000
100
15 500
157
5 500
202
6 000
255
11 000
15
6 000
53
20 000
101
15 000
159
17 500
203
6 500
257
6 700
16
9 000
54
3 500
102
15 500
160
9 600
204
6 300
258
6 700
17
9 000
55
3 600
103
15 500
161
10 000
205
6 000
259
6 500
18
21 000
56
3 600
104
2 000
162
8 500
206
7 500
261
6 000
19
21 000
59
3 700
109
9 000
163
13 000
207
7 000
262
6 000
20
24 000
60
23 000
110
4 000
164
13 700
208
9 500
263
6 000
21
6 500
61
3 600
111
4 000
167
25 000
209
6 500
264
6 000
22
7 800
62
3 600
112
2 500
168
25 000
210
6 500
265
6 000
23
6 700
64
7 000
113
20 000
170
9 000
211
6 000
266
5 200
24
19 000
66
3 600
114
19 000
171
9 000
212
6 500
267
6 000
25
14 500
68
10 000
115
19 000
172
7 500
214
4 800
268
3 400
26
11 500
69
5 000
116
13 000
173
7 500
218
18 500
269
3 600
27
8 000
70
4 400
117
45 000
174
9 500
219
40 000
270
3 600
29
80 000
71
7 000
119
35 000
175 145 000
220
47 500
271
3 800
30
78 000
72
28 000
120 200 000
176
10 500
222
15 000
272
4 800
31
22 000
74
7 000
122 112 000
177
10 500
223
18 500
273
3 600
32
27 000
76
8 000
127 115 000
180
8 000
224
16 000
274
4 300
34
170 000
77
3 600
128
16 000
181
9 000
225
43 000
275
3 600
35
225 000
78
7 000
131
12 500
183
8 500
228
15 000
276
3 200
36
98 000
79
7 500
132
8 600
184
7 000
229
17 500
277
3 400
37
95 000
81
4 000
133
24 000
185
6 000
230
16 000
278
3 000
38
110 000
83
8 000
134
28 500
186
7 500
231
16 000
279
6 000
39
275 000
84
7 000
136
9 000
188
9 500
233
27 500
281
15 500
40
149 000
85
4 000
137 110 000
190
8 500
234 120 000
283
6 300
41
130 000
86
7 000
138
6 000
191
7 500
236
6 000
284
6 000
42
61 000
87
21 000
139
11 000
192
9 500
237
5 500
285
6 000
74
SEZNAM VYDRAž ENýCH POLOž EK
286
9 500
340
7 000
400
1 300
443
5 000
502
550
552
550
287
10 500
341
8 000
401
1 200
445
5 000
503
20 000
553
3 400
288
6 800
343
12 000
402
1 100
446
9 000
504
5 000
554
6 200
289
8 500
345
13 000
403
2 000
448
35 000
505
10 000
555
9 500
291
27 000
347
4 800
404
1 700
450
7 500
508
74 000
556
7 000
292
29 000
348
5 500
405
1 600
452
28 000
510
7 000
557
6 000
293
7 000
349
8 000
406
1 500
453
30 000
512
25 000
558
6 500
294
7 000
350
8 000
407
2 000
454
50 000
513
25 000
559
16 000
295
8 000
351
1 100
408
800
455
40 000
515
8 500
560
6 000
296
6 500
352
800
410
2 000
457
700
516
8 000
561
13 500
297
7 000
353
1 100
412
1 100
458
400
517
6 300
562
8 500
298
7 000
354
1 200
414
2 000
459
350
518
4 000
563
5 500
299
8 000
355
1 200
415
2 500
460
350
519
15 000
564
25 000
300
6 000
357
1 200
416
8 500
461
750
520
10 000
565
7 500
301
11 000
361
3 500
417
1 100
463
18 000
521
1 100
567
17 000
302
8 500
363
1 300
418
3 000
465
20 000
522
2 200
568
3 200
303
56 000
364
1 500
419
300
466
21 000
523
21 000
570
50 000
304
78 000
365
1 400
420
500
467
43 000
524
2 000
571
7 500
305
80 000
366
1 300
422
900
468
360
525
9 500
572
2 800
306
50 000
369
4 600
423
900
469
400
526
550
573
3 400
307
1 300
370
2 400
424
900
470
1 800
527
1 300
574
19 000
308
1 300
371
800
425
900
476
10 500
529
550
576
7 500
309
2 000
372
900
426
800
477
25 000
530
400
577
7 000
310
2 200
373
2 500
428
300
478
21 000
531
2 500
578
7 000
312
3 600
374
1 400
429
480
481
58 000
532
3 400
580
7 000
318
1 500
381
1 400
430
300
483
16 500
533
25 000
581
4 000
320
1 800
382
1 500
431
300
484
16 500
534
21 000
583
25 000
321
6 500
384
1 200
432
300
485
12 500
536
400
584
1 700
324
800
385
1 000
433
2 500
488
11 000
537
11 000
586
11 000
330
13 000
392
1 100
434
10 000
489
11 500
541
6 000
587
2 000
332
800
393
1 400
435
15 000
495
800
542
7 500
588
450
333
500
394
1 000
436
5 000
496
700
543
9 000
589
17 500
334
800
395
500
437
65 000
497
550
545
29 000
590
3 500
335
500
396
500
438
7 000
498
550
548
500
591
7 500
336
3 000
397
1 500
439
6 000
499
650
549
550
594
700
337
70 000
398
1 000
440
5 000
500
650
550
8 500
595
750
338
10 000
399
800
441
6 500
501
360
551
850
596
2 800
75
SEZNAM VYDRAžENý CH POLOžEK
597
1 400
649
750
689
4 200
732
450
780
600
850
500
598
3 200
650
1 300
690
55 000
735
400
782
1 000
851
1 500
599
4 200
651
4 400
691
13 000
737
450
783
1 000
852
3 700
600
4 200
652
9 500
692
4 800
738
450
786
1 300
853
4 200
601
1 200
654
850
693
3 400
739
1 900
793
1 500
854
600
602
14 000
655
4 500
694
3 200
740
800
794
500
855
1 100
603
4 200
656
1 600
695
3 000
741
25 000
796
6 000
856
3 800
604
1 100
657
1 300
697
2 200
742
10 000
798
600
857
1 200
606
4 000
658
2 200
698
2 000
743
7 000
799
1 100
858
1 100
610
1 400
659
600
699
1 500
744
15 000
801
12 000
859
1 000
611
2 500
660
1 100
700
1 500
747
6 500
803
1 100
860
2 400
612
16 000
662
9 000
701
12 000
748
3 000
804
4 000
861
800
618
1 100
663
1 100
702
2 200
749
6 500
805
2 200
862
29 000
619
3 200
664
900
703
1 900
750
2 000
807
4 400
863
23 000
621
5 000
665
19 000
704
5 500
751
2 000
808
6 000
864
1 100
622
2 500
666
1 200
705
11 000
753
2 000
810
1 000
865
8 500
623
5 000
667
1 800
706
2 900
755
2 700
811
750
866
7 000
624
3 000
668
8 500
707
2 800
756
2 200
815
1 500
867
14 000
625
600
669
1 500
708
15 000
757
3 000
816
1 000
868
7 000
627
2 500
670
800
709
14 000
758
1 800
822
1 200
869
7 500
628
2 000
671
900
710
3 600
759
1 600
826
1 400
870
9 500
630
2 200
672
1 000
712
3 800
760
1 300
830
400
871
4 200
631
2 200
673
15 000
714
14 000
761
1 500
831
600
872
7 500
632
3 800
674
1 300
715
30 000
762
1 000
833
900
873
1 700
633
2 200
675
1 000
716
9 000
764
3 000
834
1 600
874
14 000
634
650
676
18 000
718
400
765
3 800
835
2 000
875
600
635
750
678
21 000
719
750
766
4 000
836
6 000
876
2 200
636
700
679
8 500
720
3 200
767
2 000
837
300
877
800
637
350
680
1 700
721
8 000
768
2 000
838
400
878
1 000
638
550
681
1 700
722
18 000
769
2 000
839
2 000
879
6 000
639
400
682
1 900
723
2 200
771
500
840
300
880
2 000
641
3 200
683
2 200
724
850
772
2 000
841
2 000
881
2 300
642
3 200
684
1 800
725
800
774
450
842
10 000
882
4 200
643
4 200
685
1 800
728
1 200
775
600
843
1 200
884
2 400
644
11 000
686
2 400
729
3 000
776
1 100
844
1 000
885
500
646
8 500
687
3 800
730
48 000
777
600
848
500
886
1 400
648
500
688
3 600
731
2 200
778
20 000
849
600
887
800
76
SEZNAM VYDRAž ENýCH POLOž EK
888
1 500
896
1 200
901
300
906
550
911
310
916
650
891
1 000
897
300
902
300
907
500
912
800
917
350
892
1 500
898
320
903
350
908
300
913
400
918
1 300
894
2 000
899
300
904
800
909
300
914
500
919
200
895
5 000
900
650
905
460
910
1 000
915
750
920
250
VLÁDNÍ MINCE
ZEMÍ KORUNY ČESKÉ
(ČECHY, MORAVA, SLEZSKO)
1526 – 1856
v době panování rodu Habsburského
Díl I. + II.
Ivo Halačka
DUKÁT, spol. s r.o.
BRNO 2011
REGIERUNGSMÜNZEN
DER LÄNDER
DER BÖHMISCHEN KRONE
(BÖHMEN, MÄHREN, SCHLESIEN)
1526 – 1856
in der Habsburger Herrscherperiode
Teil I. + II.
Ivo Halačka
DUKÁT, GmbH
BRÜNN 2011
Firma DUKÁT Brno vydává nově přepracované a doplněné vydání
základního díla o českém tolarovém období od Ivo Halačky
Vládní mince zemí koruny české
(Čechy, Morava, Slezsko) 1526–1856
Publikace se vydává ve větším formátu jako dvoudílná s česko-německým
textem, doplněná o nově zjištěné typy, ročníky a informace o ražbách
k datu 31. 8. 2011. Současně je text poprvé doplněn o rozdíly u typů
se stejnými opisy. Jako příloha se pro sběratele dále vydává
orientační cenový přehled vybraných ražeb podle docílených výsledků
ve velkých evropských a českých aukcích za uplynulých 15 roků.
Cena dvoudílné publikace činí 1.500,- Kč a cena výsledků 150,- Kč.
Foto: Jaroslav Dopita
Sazba: Miloslav Vymazal
Tisk: Europrinty, spol. s r.o., Kyjov
Download

BRNO • 20. 4. 2013