&
H. D. RAUCH, WIEN
BRNO • 30. 11. 2014
ve spolupráci s nume.cz
73. aukce Dukát – Ivan Chládek
Živá aukce – Live Bidding
Chytré
telefony
ve spolupráci s nume.cz
Sál
Osobní
Datové
centrum
Chytré
počítače
telefony
Sál
Datové
centrum
Průběh sálové aukce je v reálném čase přenášen na www.num
1
2
3
Osobní
počítače
Přihlášení uživatelé mohou dražit v reálném čase prostředn
Průběh sálové
aukce
je v reálném
čase přenášen na www.nume.cz
1 počítače
nebo
chytrého
telefonu.
2
Přihlášení uživatelé mohou dražit v reálném čase prostřednictvím
Přihlášku
dochytrého
živé aukce
podáte snadno a rychle na www.num
počítače nebo
telefonu.
Přihlášku
do živé aukce
podáte
snadno a29.
rychle
na www.nume.cz.
přihlášek
končí
v sobotu
listopadu
v 15:00 hod.
4 3 Příjem
5
4
Příjem přihlášek končí v sobotu 29. listopadu v 15:00 hod.
Potřebujete k živé aukci získat více informací? Napište nám
5 e-mail:
Potřebujete
k živé aukci získat více informací? Napište nám na
[email protected]
e-mail: [email protected]
DUKÁT spol. s r. o.
Orlí 20 • 602 00 BRNO
pořádá
30. 11. 2014 – v neděli
73. DRAŽBU
mincí, medailí, bankovek
KONGRESOVÉ CENTRUM VELETRHY BRNO
(vstup z ulice Hlinky, parkoviště u zastávky tramvají)
Program
7.30 Otevření sálu, prohlídka materiálu
9.00 I. část aukce (pol. 1– 412)
Přestávka
II. část aukce (pol. 413–754)
Výdej materiálu po celou dobu aukce.
2
3
Obsah:
Pořadí Mince
– zlaté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– antické . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Čech, Moravy a Slezska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– církevní a rodové . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– habsburské monarchie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– československé a slovenské . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– celého světa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bankovky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medaile
– habsburské monarchie a ostatní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– vyznamenání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strana
1–215 7
216–24224
243–28426
285–32830
329–54634
547–56254
563–65855
659–686
63
687–752
60
75372
75472
Použitá literatura:
HAL
– Halačka: Mince zemí koruny české
KM
– Standart catalog of world coins
C
– Cach: Nejstarší české mince
K
– Kankelfitz: Römische Münzen
Nov– Novotný: Papírová platidla ČSR
SJ
– Saurma Jeltsch
Hus
– Huszar: Münzkatalog Ungarn
Rauch
– Aukční katalogy fy Rauch Vídeň
Höl.
– Höllhuber: XV krejcar císaře Leopolda I.
SM
– Smolík: Pražské groše
ŠM
– Šmerda: Denáry české a moravské
KOP
– Kopicky: Katalog typow monet polskich
HER
– Herinek: Österreichische Münzprägungen
DAV
– Davenport: Europen Crowns
UZD
– Uzdenikov: Monety Rossii
CHJ
–C
hvojka: Pražské groše Ferdinanda I.
Nov
–N
ovák: Korunovace a korunovační ražby Habsburské monarchie
SV
– S uchomel + Videman: Mincovnictví olomouckých biskupů
J
– Jaeger: Die Dentschen Münzen zit 1871
PV
– Paukert, Videman: Moravské denáry 11.–12. století
4
D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A
DUKÁT, spol. s r.o., Orlí č. 20, 602 00 Brno, IČO 47913011, zastoupená jednatelem Ivanem
Chládkem (dále jen dražebník), vyhlašuje konání dobrovolné, společné dražby movitých věcí,
která se uskuteční ve znění zákona č. 26/2000 Sb. – o veřejných dražbách (dále jen zákon),
v neděli 30. listopadu 2014 od 9.00 hod. v Kongresovém centru Veletrhy Brno.
I.
Popisy jednotlivých movitých věcí, které jsou předmětem dražby, označení stavu jejich zachovalosti a stanovení nejnižších podání, která jsou zároveň cenami odhadními, jsou uvedeny v dražebním
seznamu.
Dražebník určuje pořadí, v němž budou jednotlivé věci draženy.
II.
Prohlídka movitých věcí předaných do dražby se uskuteční:
– v numismatické prodejně dražebníka na Orlí č. 20 v Brně ve dnech 24.–28. 11. 2014 od 10.00
do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod.
– v sále Kongresového centra, Veletrhy Brno v den konání dražby od 7.30 do 9.00 hod.
Při prohlídce věcí jsou účastníci prohlídky povinni dbát pokynů dražebníka nebo jeho
zaměstnanců.
III.
Stanovení příhozů:
Vyvolávací cena Kč
Příhoz Kč
Vyvolávací cena Kč
Příhoz Kč
od 2.001 do 5.000 200
od 101 do 200 10
od 5.001 do 20.000 500
od 201 do 500 20
od 20.001 do 50 000
1.000
od 501 do 1.000 50
2.000
od 50.001 do 100 000
od 1.001 do 2.000
100
od 100.001 a výše 5.000
IV.
Vydražitelům, kteří vydraží movité věci přímo v sále, bude vydražená věc předána proti potvrzení
o úhradě ceny dosažené vydražením a 15 % odměny pro dražebníka.
Fyzickým osobám, které se zúčastní dražby zasláním písemných limitů (dále jen limitenti), budou vydražené věci zaslány na dobírku poštou do vlastních rukou s doručenkou. K ceně dosažené vydražením
bude připočítána 15 % odměna pro dražebníka a poštovné.
Celkové částky se zaokrouhlují na celé Kč.
Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením. Platba směnkou je nepřípustná.
1. Účástníci dražby
DRAŽEBNÍ ŘÁD
Účastníky dražby mohou být pouze osoby fyzické a právnické způsobilé k právním úkonům, účastníkem dražby může být vždy stát (odst. 1, 2 § 3 zákona).
Účastník dražby se může dát v dražbě zastupovat zástupcem na základě písemné plné moci s úředně
ověřeným podpisem, za účastníka dražby může jednat prokurista.
Účastníky dražby nesmějí být osoby, které nemohou nabývat vlastnictví a práv k předmětům dražby
(zákon č. 219/1995 Sb.–devizový zákon) a osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs.
Účastníkem dražby se stane každá osoba, která na výzvu dražebníka doloží svou totožnost (odst. 2
§ 23 zákona), popřípadě své oprávnění jednat za účastníka dražby, odevzdá řádně vyplněnou přihlášku
na zápis do seznamu účastníků dražby včetně čestného prohlášení, že není osobou vyloučenou z dražby
a zakoupí vstupenku.
Dražební číslo bude účastníkům dražby vydáno pouze po splnění předcházejících povinností.
Limitenti jsou povinni zaslat společně s písemným limitem vyplněnou přihlášku na zápis do seznamu
účastníků dražby a čestné prohlášení, jinak je limit neplatný.
Tiskopis přihlášky a čestného prohlášení je přílohou dražebního seznamu.
Dražbě může být přítomna každá osoba, která zaplatila vstupné.
Účastníci dražby a ostatní přítomní na dražbě jsou v průběhu jejího konání povinni nerušit průběh
dražby chováním odporujícím dobrým mravům.
5
2. Průběh dražby
Dražba se zahajuje prohlášením licitátora, že zahajuje dobrovolnou, společnou dražbu movitých věcí.
Dražbu jednotlivých věcí v pořadí, tak jak jsou uvedeny v dražebním seznamu, zahajuje licitátor
vyvoláním pořadového čísla a vyvolávací ceny v Kč. Popis dražené věci, včetně stavu zachovalosti je
uveden v dražebním seznamu a proto není součástí vyvolání licitá­tora.
Draží se od vyvolávací ceny, případně od předposledního písemného limitu. Dražba je anonymní,
účastníci oznamují svou nabídku zvednutím čísla. Za limitenty draží určený zaměstnanec dražebníka.
Draží se pokud účastníci dražby činí vyšší podání. Licitátor udělí účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší
podání příklep tím, že oznámí jeho číslo a dosažené nejvyšší podání. Učiněným podáním je účastník
dražby vázán. Učiní-li několik účastníků dražby současně podání a nebylo-li učiněno podání vyšší, rozhodne licitátor o tom, komu z nich příklep udělí, přednost má účastník v sále.
Nebylo-li učiněno nejnižší podání a je-li dán písemný souhlas vlastníka dražené věci, sníží licitátor
nejnižší podání o částku sjednanou ve smlouvě o provedení dražby.
Udělením příklepu je dražba ukončena.
Nebylo-li při dražbě učiněno ani nejnižší podání nebo nebylo-li učiněno nejnižší podání ani po jeho
snížení, licitátor dražbu ukončí slovem „zpět“.
Vyvoláním posledního pořadového čísla, resp. jeho vydražením, celková dobrovolná společná dražba
movitých věcí končí.
3. Úhrada ceny dosažené vydražením
Vydražitel, který je přítomen dražbě, je povinen uhradit cenu dosaženou vydražením včetně odměny
pro dražebníka ihned po udělení příklepu poslední věci, kterou vydražil, nejpozději však do jedné hodiny po celkovém ukončení dražby.
Limitenti uhradí cenu dosaženou vydražením včetně všech příplatků při doručení poštovní zásilky.
Nepřevzetí vydražené věci je považováno za zmaření dražby. Dražebník je oprávněn vyúčtovat účastníkovi dražby, který dražbu zmařil, veškeré náklady, které mu touto zmařenou dražbou vznikly.
Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit.
4. Nabytí vlastnictví k vydražené věci
Do předání vydražené věci vydražiteli má dražebník práva a povinnosti schovatele věci. Uhradí-li
vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby
k okamžiku udělení příklepu.
Převzetí vydražené věci je vydražitel povinen potvrdit podpisem v protokolu o provedení dobrovolné,
společné dražby, který je současně potvrzením o nabytí předmětu vlastnictví. Limitentům bude protokol
zaslán společně s vydraženými věcmi a jejich podpis na kopii protokolu uloženého u dražebníka nahradí
vrácená a podepsaná poštovní doručenka.
Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z navrhovatele na vydražitele dnem předání předmětu
dražby, v týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem
dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost
za škodu vydražitel.
5. Reklamace
Od přímých účastníků dražby přijímá dražebník reklamace pouze do zahájení dražby. Limitenti mohou reklamaci uplatnit do tří dnů po převzetí zásilky. Reklamované věci jsou povinni vrátit zpět v cenném psaní bez dobírky, pojištěném na cenu zásilky. O oprávněnosti reklamace rozhoduje dražebník.
Podle odst. 1 § 63 zákona navrhovatel (majitel věci nebo osoba, která dala věc do dražby) odpovídá
za vady předmětu dražby, které mu byly či měly být při podání návrhu na provedení dražby známy a neupozornil na ně včas dražebníka ve smlouvě o provedení dražby.
6. Ostatní ujednání
Zahraniční účastníci dražby jsou při vývozu numismatického materiálu do zahraničí povinni opatřit si
osvědčení podle zákona č. 71/1994 Sb. – o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. Tato osvědčení
vydává např. Moravské muzeum v Brně a Národní mu­zeum v Praze. Osvědčení není nutné na vývoz
mincí vydaných po roce 1953, medailí a vyznamenání vydaných po roce 1918.
Soupisy podaných přihlášek na zápis do seznamu účastníků dražby, písemné limity a osobní údaje
o navrhovatelích dražby podléhají obchodnímu tajemství dražebníka a účastníci dražby nejsou oprávněni do nich nahlížet.
..............
6
Kvalita mincí – překlad českých zkratek
Münzenqualität – Ü
bersetzung der tschechischen Abkürzungen
ČeskyDeutsch
b.l.
bez letopočtu
ohne Jahreszahl
b.z.
bez značky
ohne Marke
dírkadírka
Loch
hr.hrana
Randfehler
just.justýrovaný
justiert
malýmalý
klein
m.o., st.
Henkelspur
měl ouško
napr.naprasklý
schrötlingsriss
ned., nedor. nedoražený
Unanschag
o.ouško
Henkel
okr.okraj
Rand
opr.opravený
repariert
opr. dírka
opravená dírka
gestopftes Loch
škr. škrábnutý
Kratzer
úh. úder
úhoz, úder
Schlag
vada mat.
vada materiálu
Schrötlingsfehler
vlas.vlasový
Haarstrich
Proof
ražba z leštěných razidel
polierte Platte
0
ražební lesk
Stempelfrisch
1krásný
Vorzűglich
2
sehr schön
velmi zachovalý
3zachovalý
schön
7
MINCE
Z LAT É
Řecko
Ionia Miletos
1.
1/24 statéru asi 580–553 před Kristem, 0,58 g, elektronu,
hlava lva, inkusní čtverec
2/2
1 500,-
1/1-
1 500,-
1/1
0/0
13 500,15 000,-
2/2
15 000,-
1/1
14 000,-
1/1
15 000,-
Ionia
2.
1/48 statéru 600–550 před Kristem, 0,29 g, elektronu, hlava koně,
kříž v inkusním čtverci 3
4
Koson (54–29 před n.l.)
3.
Statér, 8,45 g, Togatus mezi Liktory, stojící orel s věncem
4.
Statér, 8,66 g, Togatus mezi Liktory, stojící orel s věncem, var.
5
6
7
Ř í m, císařství
Nero (54–68)
5.
Aureus (64–67), 6,96 g, IUPPITER CVSTOS, Jupiter na trůně, Kamp. 14.9
Honorius (393–423)
6.
Solidus, 4,34 g, RIC 1206, císař drží labarum a Viktorii, CONOB, dr. rysky
Theodosius II. (402–450)
7.
Solidus z roku 441, RIC 284, 4,47 g, Constantinopol, poprsí čelně,
válečník vleče zajatce, CONOB R
8
MINCE ZLATÉ
9
8
12
11
10
13
14
Byzancká říše
Justinian I. (527–563)
8.Solidus 4,40 g, poprsí čelně v ruce drží kříž s koulí, anděl drží žezlo
kouli s křížem, Sear 140
1/1
7 000,-
0/0
7 000,-
1/1
7 000,-
0/0
7 000,-
-1/1
7 000,-
Tiberius II. Constantin (578–582)
9.
Solidus 4,35 g, poprsí čelně drží kouli s křížem, kříž na 4 stupních,
CONOB, Sear 422, ryska na AV
Marcius Tiberius (582–602)
10.Solidus 4,40 g, poprsí čelně, stojící Victorie drží žezlo a kouli,
CONOB, Sear 478
Focas (602–610)
11.Solidus 4,32 g, poprsí čelně, koule s křížem, Victorie drží žezlo
s koulí a křížem, Sear 620
Heraclius (610–641)
12.Solidus 4,41 g, Heraclius a Heradius Constantin, kříž na 3 stupních,
CONOB, Sear 743
13.Solidus 4,37 g, Heraclius mezi Heraclonas a Constantinus,
kříž na 3 stupních, CONOB, Sear 761
1/1-
6 000,-
1/1
7 000,-
14.Solidus 4,38 g, poprsí Heraclia a Heraclia Constantina,
kříž na 3 stupních, CONOB, nedoražen
9
MINCE ZLATÉ
16
15
17
Constanc II. (641–668)
15.Solidus 4,44 g, poprsí čelně drží kouli s křížem, kříž na 3 stupních,
CONOB, Sear 938
16.Solidus 4,31 g, vousaté poprsí císaře čelně, na kouli kříž, Sear 977
1/1
1/1-
7 000,7 000,-
1/1
6 000,-
-1/1
4 500,-
0/0
4 000,-
0/0
8 500,-
1/1
28 000,-
0/0
5 800,-
1/1
6 000,-
Justinian II. (705–711)
17.Solidus 3,92 g, poprsí Krista s evangeliem, poprsí Justiniana, Sear 1413
Consatntin X Ducas (1059–1067)
18.Histamenon nomisma, 4,12 g, Kristus na trůně, Constantin drží labarum
a kouli s křížem
Fürstenberg
Karl Egon I. (1762–1787)
19.Dukát 1772, 3,87 g, 999/1000, novoražba
O l o m o u c, biskupství
W. Schrattenbach (1711–1738)
20.1/4 dukát b.l., portrétní, SV 774
23
21
21
Salzburg
Wolf Dietrich (1587–1612)
21.2 dukát 1609, KM 4, 6,95 g
Guidobald (1654–1668)
22.1/4 dukát 1660, KM 163, 0,87 g
Hieronymus Colloredo (1772–1803)
23.Dukát 1790 M, Fried. 880
10
MINCE ZLATÉ
ČSR
24.Dukát 1923, sv. Václav
25.Dukát 1924, sv. Václav
26.Dukát 1925, sv. Václav
27.Dukát 1926, sv. Václav
28.Dukát 1927, sv. Václav
29.Dukát 1928, sv. Václav, leštěný
30
31
35
36
37
38
39
40
41
42
30.Dukát 1929, sv. Václav
31.Dukát 1930, sv. Václav
32.Dukát 1931, sv. Václav
33.Dukát 1932, sv. Václav
34.Dukát 1933, sv. Václav
35.Dukát 1934, sv. Václav
36.Dukát 1935, sv. Václav
37.Dukát 1936, sv. Václav
38.Dukát 1936, sv. Václav
39.2 dukát 1923, sv. Václav
40.2 dukát 1929, sv. Václav, n. hr.
41.2 dukát 1929, sv. Václav
42.2 dukát 1932, sv. Václav, min. hrana
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
6 500,6 500,6 500,5 000,6 500,6 000,-
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/0
0/0
0/0
20 000,15 000,6 500,7 000,5 000,15 000,10 000,10 000,12 000,25 000,20 000,35 000,25 000,-
11
MINCE ZLATÉ
43
46
44
45
47
48
43.2 dukát 1932, sv. Václav
0/0
25 000,-
44.2 dukát 1933, sv. Václav
1/0
23 000,-
45.5 dukát 1933, sv. Václav, dr. hrana
1/0
40 000,-
46.10 dukát 1929, sv. Václav
0/0 110 000,-
47.10 dukát 1932, sv. Václav
0/0 150 000,-
48.10 dukát 1933, sv. Václav, n. škr.
0/0 150 000,-
12
MINCE ZLATÉ
50
49
51
49
52
53
53
58
54
54
59
49.10 dukát 1934, sv. Václav
0/0 110 000,-
50.Dukátová medaile 1929, milenium sv. Václava, 4 g
0/0
6 000,-
51.Dukátová medaile 1934, „Oživenie kremnického baníctva”
0/0
16 000,-
52.2 dukátová medaile 1928, sv. Prokop
0/0
7 000,-
53.3 dukátová medaile 1929, 1000. výročí úmrtí sv. Václava, 9,99 g, sig. Španiel
0/0
30 000,-
54.4 dukátová medaile 1928, sv. Prokop
0/0
14 000,-
55.4 dukátová medaile 1928, sv. Prokop, min. hr.
0/0
12 000,-
56.Dukát 1978, Karel IV.
0/0
6 500,-
57.Dukát 1979, Karel IV.
0/0
6 000,-
58.2 dukát 1978, Karel IV., etue
0/0
10 000,-
59.Dukátová medaile (3,62 g), korunovační klenoty, sig. Kolářský
0/0
4 000,-
13
MINCE ZLATÉ
Česká republika
60.2 500 Kč 1996, Moravské stavy, etue, karta
PP
8 000,-
61.5 000 Kč 1996, Malý groš, etue, karta
PP
15 000,-
62.10 000 Kč 1996, Pražský groš, etue, karta
PP
35 000,-
63.Sada 1997, Koruna česká, 1000, 2500, 5000 a 10 000 Kč,
společná etue, karta
PP
55 000,-
64.1 000 Kč 1998, Karel IV., etue, karta
0/0
5 000,-
65.1 000 Kč 1999, Karel IV., etue, karta
PP
6 500,-
66.2 500 Kč 1998, Karel IV., etue, karta
PP
9 000,-
67.2 500 Kč 1999, Karel IV., etue, karta
PP
10 000,-
68.2 000 Kč 2001, Znojmo, etue, karta
PP
38 000,-
69.2 000 Kč 2001, Vyšší Brod, etue, karta
PP
12 000,-
70.2 000 Kč 2002, Kutná Hora, etue, karta
PP
8 000,-
71.2 000 Kč 2002, Litomyšl, etue, karta
PP
8 000,-
72.2 000 Kč 2003, Slavonice, etue, karta
PP
8 000,-
73.2 000 Kč 2003, Buchlovice, etue, karta
PP
7 000,-
74.2 000 Kč 2004, Kačina, etue, karta
PP
7 000,-
75.2 000 Kč 2004, Hluboká, etue, karta
PP
8 000,-
76.2 000 Kč 2005, Bohdaneč, etue, karta
PP
7 000,-
77.2 000 Kč 2005, Tančící dům, etue, karta
PP
7 000,-
78.2 500 Kč 2006, Velké Losiny, etue, karta
PP
36 000,-
79.2 500 Kč 2006, Klementinum, etue, karta
PP
18 000,-
80.2 500 Kč 2007, Ševčínský důl, etue, karta
PP
12 000,-
81.2 500 Kč 2007, Mlýn ve Slupi, etue, karta
PP
8 000,-
82.2 500 Kč 2008, Most ve Stádlci, etue, karta
PP
8 000,-
83.2 500 Kč 2008, Pivovar v Plzni, etue, karta
PP
8 000,-
84.2 500 Kč 2009, Zdymadlo na Labi, etue, karta
PP
7 500,-
85.2 500 Kč 2009, Větrný mlýn, etue, karta
PP
7 500,-
86.2 500 Kč 2010, Hamr v Dobřivě, etue, karta
PP
7 500,-
87.2 500 Kč 2010, Důl Michal, etue, karta
PP
7 500,-
1/1
3 200,-
89.Dukát 1632, 3,47 g, zvlněný
1/1
3 500,-
90.Dukát 1928, KM 83,1 0/0
3 000,-
-1/1-
3 000,-
Anglie
88.1/2 soverein 1915
Holandsko - Gelderland
I t á l i e, Benátky
Ludovico Manin (1789–1797)
91.Zecchino b.l., 3,48 g, KMC 140
14
MINCE ZLATÉ
92
94
94
93
Jugoslávie
92.Dukát 1931, kontramarka
93.Dukát 1932, kontramarka
94.4 dukát 1931, kontramarka
0/0
0/0
0/0
5 000,5 000,15 000,-
-1/1
3 500,-
-1/1
40 000,-
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/0
1/1
3 500,3 500,3 500,3 500,7 000,7 000,7 000,8 000,-
N ě m e c k o, Prusko
Wilhelm II. (1888–1918)
95.10 marka 1899 A, J 251
96
104
104
Polsko pod Ruskem
Alexander I. (1815–1825)
96.25 zlotych 1817 IB, Varšava, 4,88 g, C 102
Rusko
Mikuláš II. (1894–1917)
97.5 rubl 1898 AG
98.5 rubl 1898 AG
99.5 rubl 1899 FZ
100. 5 rubl 1901 FZ, n. hr.
101. 10 rubl 1899 FZ
102. 10 rubl 1900 FZ, dr. škr.
103. 10 rubl 1901 AP
104. 10 rubl 1911, poslední ročník, raženo jen 50 000 ks
15
MINCE ZLATÉ
105
106
107
USA
105. 10 dollar 1897, n. škr.
106. 10 dollar 1932, indián
-1/1
0/0
13 000,14 000,-
0/0
8 000,-
1/1
38 000,-
1/1
35 000,-
1/1
45 000,-
Vatikán
Pius XI.
107. 100 lira 1933–1934, Y 19
109
108
110
Habsburská monarchie
Rudolf II. (1576–1612)
108. Dukát 1594, Praha, Erckerová, Hal. 298, 3,39 g
Ferdinand III. (1637–1657)
109. Dukát 1639, Vratislav, Reichart Jan, Hal. 1261a
Evangelické slezské stavy (1633–1635)
110. Dukát 1635 HR, Vratislav, Rieger, Hal. 1144, 3,41 g
16
MINCE ZLATÉ
111
113
112
116
114
115
117
118
119
120
120
Leopold I. (1657–1705)
111. Dukát 1695 KB, Hus. 1322, 3,40 g
-1/1- 11 000,-
Karel VI. (1711–1740)
112. Dukát 1721 NB, Hus. 1588, 3,43 g, dr. hr. a dr. škr.
1/1
15 000,-
113. Dukát 1740, Praha, Scharff, Hal. 1788, 3,47 g
0/0
58 000,-
114. Dukát 1743 KB, Hus. 1651, 3,47 g
1/1
15 000,-
115. 2 dukát 1775 HG, Her. 72, 6,97 g
1/1
31 500,-
116. Souverain d´or 1752 Antverpy, Her. 360, 5,54 g
0/0
15 000,-
1/1
15 000,-
-1/1
13 500,-
119. 1/2 sovrano 1789 M, Her. 117, 5,54 g
1/1
15 000,-
120. Sovrano 1786 M, Her. 111, 11,09 g, n. just.
1/0
26 000,-
Marie Terezie (1740–1780)
Josef II. (1765–1790)
117. 1/2 souverain d´or 1786 A, Her. 101, 5,53 g
118. 2 dukát 1784, Madona, Hus. 1859, dr. hr. a dr. škr.
17
MINCE ZLATÉ
121
122
121
121. Sovrano 1788 M, Her. 113, 11,04 g
122. 3/4 dukát korunovační na římského krále 3. 4. 1764 ve Frankfurtu,
Nov. C 14a, 2,61 g
1/1
24 000,-
1/1
25 000,-
1/1
1/1
25 000,25 000,-
125. 3/4 dukát korunovační 1792 Frankfurt 14. 7. 1792, Nov. E 8a, 2,62 g
1/1
14 000,-
126. 3/4 dukát korunovační 1792 Praha 9. 8. 1792, Nov. H 4a, 2,59 g
1/1
14 000,-
127. 1/2 sovrano 1793 A, Her. 210, 5,53 g
1/1
22 000,-
128. Sovrano 1796 M, Her. 228, 11,05 g, n. just.
1/1
27 000,-
129. Sovrano 1800 M, Her. 230, 11,06 g, n. škr.
1/0
28 000,-
123
124
Leopold II. (1790–1792)
123. Dukát na volbu za římského císaře 30. 9. 1790 ve Frankfurtu, Nov. D 2a, 3,48 g
124. Dukát 1791, Holdování v Hannegau, Nov. L 1a, 3,38 g
125
128
129
126
127
František II. (1792–1835)
18
130.
131.
132.
133.
MINCE ZLATÉ
130
131
132
133
Dukát 1793 Madona, Hus.1920, 3,46 g
Dukát 1814 E, Her. 120, 3,49 g
Dukát 1820 A, Her. 130, 3,45 g
Dukát 1830 Madona, Hus. 1921, 3,48 g, prohnutý
1/1- 12 000,-1/1
7 000,1/1 11 000,1/1 22 000,-
134
135
136
137
138
139
140
141
Ferdinand V. (1835–1848)
134. D
ukát korunovační 1830 na uherského krále 28. 9. 1830 v Bratislavě,
Nov. A 4a, 3,48 g
135. Dukát na korunovaci na lombardsko-benátského krále
6. 9. 1838 v Miláně, Nov. G 9a, 3,51 g
136. Dukát 1839 E, Her. 45
137. Dukát 1841, Madona, Hus. 2075
138. Dukát 1842 A, Her. 24, dr. škr.
139. Dukát 1847 E, Her. 53
140. Dukát 1848 A, Her. 30
141. Dukát 1848 E, Her. 54
1/1
19 000,-
1/1
1/1
0/0
1/1
-1/1
1/1
1/1
22 000,11 000,5 500,10 000,10 000,8 000,9 000,-
19
MINCE ZLATÉ
142
144
143
143
142. 4 dukát 1847 A, Her. 12, 13,71 g, hrana, hlazený
143. 4 dukát 1848 A, m.o., 13,70 g
1/1
1/1
53 000,20 000,-
1/1
10 000,-
Revoluce (1848–1849)
144. Dukát 1848, Madona, uherský opis, Hus. 2091, 3,49 g
145
146
152
153
František Josef I. (1848–1916)
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
Dukát 1848/1898 A
Dukát 1849/1898 A
Dukát 1855 A
Dukát 1860 A
Dukát 1861 A
Dukát 1863 A
Dukát 1863 A
Dukát 1866 B
Dukát 1868 GYF
1/1 16 500,1/0 45 000,-1/1
4 000,-1/1- 7 000,-1/1
4 000,1/0
4 500,-1/1- 7 000,0/0
9 000,1/1 14 000,-
20
MINCE ZLATÉ
154. Dukát 1869 GYF
2/2
10 500,-
155. Dukát 1870 A
2/1-
4 600,-
156. Dukát 1886
1/0
4 000,-
157. Dukát 1888
0/0
4 000,-
158. Dukát 1899
0/0
4 000,-
159. Dukát 1903
-1/1-
5 000,-
160. Dukát 1914
0/0
4 000,-
161. Dukát 1915 kontramarka
0/0
3 000,-
162. 4 dukát 1880, dírka, 13,79 g
1/1
11 500,-
163. 4 dukát 1905 s titl. Alexandra, kontramarka, 12,75 g, opravený letopočet
1/0
15 000,-
164. 4 dukát 1911, n. škr.
1/0
15 000,-
165. 4 dukát 1912, několik dr. škr.
1/1
14 000,-
166. 4 dukát 1913, min. škr.
1/0
15 000,-
163
165
164
166
21
MINCE ZLATÉ
169
167
171
167. 4 dukát 1914, min. rysky
170
172
167
175
0/0
18 000,-
-1/1
13 000,-
169. 1/2 koruna 1861 A
1/1
80 000,-
170. 4 forint 1871 KB
1/1-
6 000,-
171. 4 forint 1871 KB
1/1
8 000,-
172. 4 forint 1872 KB
1/1
5 500,-
173. 4 forint 1876 KB
-1/2
4 000,-
174. 4 forint 1884 KB
1/1
4 400,-
175. 4 zlatník 1885, dr. škr.
1/1
11 000,-
176. 8 zlatník 1887, n. hr.
1/0
5 000,-
177. 8 forint 1872 KB, dr. škr.
-1/1
5 000,-
178. 8 forint 1873 KB
-1/1
5 000,-
179. 8 forint 1874 KB
1/1
5 000,-
180. 8 forint 1877 KB
-1/1
5 000,-
181. 8 forint 1878 KB
-1/1-
5 000,-
182. 8 forint 1880 KB
1/1
5 000,-
183. 8 forint 1890 KB s fiume
1/1
5 500,-
184. 10 koruna 1896
1/0
2 800,-
185. 10 koruna 1905
1/0
2 600,-
186. 10 koruna 1908, jubilejní
0/0
2 600,-
187. 10 koruna 1911
1/0
2 500,-
188. 10 koruna 1896 KB, n. škr.
1/1
3 000,-
189. 10 koruna 1911 KB
1/0
2 500,-
190. 10 koruna 1904 KB
1/1
2 500,-
191. 20 koruna 1892
0/0
5 500,-
192. 20 koruna 1893
0/0
5 500,-
193. 20 koruna 1895
0/0
5 500,-
168. 4 dukát 1915, kontramarka, dr. rysky
22
MINCE ZLATÉ
194
195
196
197
198
199
194. 20 koruna 1899
1/0
7 000,-
195. 20 koruna 1902
1/0
7 500,-
196. 20 koruna 1903
1/0
7 500,-
197. 20 koruna 1905
1/0
7 500,-
198. 20 koruna 1908, jubilejní
0/0
8 000,-
199. 20 koruna 1909, Marschall
1/0
44 000,
200
203
201
202
204
209
-200. 20 koruna 1910
0/0
11 000,-
201. 20 koruna 1910
0/0
13 000,-
202. 20 koruna 1912
1/0
50 000,-
203. 20 koruna 1914
1/0
27 500,-
204. 20 koruna 1916, nový znak
0/0
34 000,-
205. 20 koruna 1893 KB
1/0
5 500,-
206. 20 koruna 1894 KB
1/0
5 500,-
207. 20 koruna 1897 KB
1/0
5 500,-
208. 20 koruna 1914 KB
1/0
6 000,-
209. 20 koruna 1914 KB, znak Bosny
1/1
10 500,-
23
MINCE ZLATÉ
210
212
211
210. 100 koruna 1907 KB, korunovační, čištěno
1/1
55 000,-
211. 100 koruna 1907 KB, korunovační
1/1
69 000,-
212. 100 koruna 1908, jubilejní
0/0
72 000,-
213. 100 koruna 1908, jubilejní
0/0
82 000,-
214. 100 koruna 1908 KB, novoražba
0/0
25 000,-
215. 100 koruna 1912
0/0
82 000,-
213
215
214
24
M I N C E A NT I C K É
Řecko
Eritreia
216. H
emiobol, asi 480–450 před Kristem, 0,32 g, rozeta okolo středu,
rozeta v inkusním čtverci
-1/1-
1 500,-
1/1
3 000,-
0/0
9 000,-
1/1-
7 500,-
1/1-
1 500,-
1/1
10 000,-
2/2
500,-
-1/1-
1/1
700,700,-
Kypr
Eugoras I. (411–373 před Kristem)
217. Tetrobol, 3,04 g, Herakles sedí na skále, koza
219
218
221
Makedonie
Philip II. (359–336 před Kristem)
218. T
etradrachma 14,33 g, posmrtná (323–315) SNG 749/750,
Zeus s vavř. věncem, jezdec na koni, dole delfín, zkouška sekem
Caria
Pixodaros (340–314 před Kristem)
219. Didrachma 6,71 g, hlava Apola, stojící Zeus
Knidos (250–210 před Kristem)
220. Tetrobol 2,44 g, hlava Artemis, nádoba na stojanu
K e l t o v é p o d u n a j š t í (cca 100 let před Kristem)
221. Tetradrachma 17,29, BIATEC, Dembski, tab. 30, stopa po oušku
Řím - císařství
Claudius (41–54)
222. A
s, RIC 68, Coh 14, Roma, CONSTANTIAE AVGVSTI,
stojící Constantia v přilbě mezi S.–C.
Hadrianus (117–138)
223. Denár 119–122, RIC 82, mc. Roma, P.M.T.R.P.COS.III, Sedící Concordie
224. Denár, RIC 175, mc. Roma, COS.III. Stojící Libertas drží pileus a tyč
25
MINCE ANTICKÉ
Antoninus Pius (138–161)
225. Denár, RIC 136, mc. Roma, COS.IIII, podané ruce drží heroldskou tyč a klasy
226. Denár, RIC 264, mc. Roma, TR.POT.XXCOS.IIII, sedící Salus
napájí hada na oltáři
1/1
800,-
1/1
700,-
1/1
1/1
700,750,-
1/2
600,-
-1/1-
600,-
1/1-
800,-
1/1-
600,-
0/0
600,-
0/0
600,-
1/1
550,-
1/1
600,-
1/1
1/1
600,600,-
-1/1-
500,-
1/1-
550,-
1/1
550,-
-1/1-
500,-
Septimus Severus (193–211)
227. Denár, RIC 52, mc. Roma, P.M.TR.P.III COS.II.P.P. Mars s trofejí a oštěpem
228. Denár, RIC 167a, mc. Roma, RESTITVTOR VRBIS, Císař obětující nad oltářem
229. Denár, RIC 197, Coh 470, P.M.TR.P.XIII COS.III P.P.
Stojící Roma drží Viktorii a oštěp, napr.
Julia Domna (193–217)
230. Denár, RIC 561, mc. Roma, LAETITIA, Stojící Laetitia drží věnec a kormidlo
Caracalla (198–217)
231. Denár r. 199–200, RIC 34, mc. Roma, FELICITAS AVGG, Stojící Felicitas
Severus Alexander (222–235)
232. D
enár r. 227, RIC 61, Roma, P.M.TR.P.VI COS.II P.P.
Mars s trofejí na rameni a oštěpem
Gordianus III. (238–244)
233. A
ntoninian, RIC 83, Coh. 41 Roma, AETERNITATI AVG.
Stojící Sol s koulí na ruce, okr.
234. Antoninian, RIC 84, Coh. 109 Roma, IOVI STATORI, Jupiter (jako dítě)
drží blesky a žezlo
235. Antoninian, RIC 93, Coh. 404 Roma, VIRTVTI AVGVSTI,
Stojící Herkules opřený o kyj
Philippus I. (244–249)
236. A
ntoninian, RIC 28c, Coh. 15 Roma, ANNONA AVGG,
Stojící Annona drží klasy nad modiem a roh hojnosti
237. Antoninian r. 249, RIC 27b, Coh. 9 Roma, AEQVITAS AVGG,
Aequitas stojí doleva, drží váhy a roh hojnosti, dr. vada mat.
238. Antoninian r. 249, RIC 44b, Coh. 169 Roma, ROMAE AETERNAE, Sedící Roma Traianus Decius (244–251)
239. Antoninian,
RIC 28 var., Coh. 104 Roma, VERITAS AVG,
Stojící Uberitas drží měšec a roh hojnosti
240. Antoninian, RIC 29c, Sear 2602 Roma, VICTORIA AVG,
Postupující Viktorie nese věnec a palmu
Trebonianus Gallus (251–253)
241. A
ntoninian, RIC 71, Coh. 76 Milan, PAX AETERNA,
Stojící Pax drží větev a žezlo, dr. prasklý na RV
Valerianus I. (253–260)
242. Ag antoninian, RIC 254, Roma, IOVI CONSERVA, Jupiter s blesky a žezlem
26
M I N C E Č E C H , M O R AV Y A S L E Z S K A
243
244
245
246
Oldřich (1012–1034)
243.
244.
245.
246.
Denár, C 284, 0,92 g
Denár, C 293, 1,06 g
Denár, C 294, 1,13 g
Denár, C 296, 0,92 g
1/1
0/0
1/1
1/1
248
250
249
251
8 500,12 000,6 000,5 000,-
253
Břetislav I. (1037–1055)
247.
248.
249.
250.
Denár, C 310, 1,09 g
Denár, C 312, 1,10 g
Denár, C 313, 1,05 g
Denár, C 319, 0,96 g
1/1
0/0
1/1
1/1
3 000,4 000,4 000,6 000,-
Konrád I. (1061–1092)
251. Denár, C 361, 0,60 g
252. Denár, C 362, 0,53 g
253. Denár, C 364, 0,68 g
1/1
6 500,-1/1- 3 500,1/1 10 000,-
27
MINCE ČECH, MORAVY A SLEZSKA
Ota I. Sličný (1061–1087)
254. Denár, C 370/371, 0,59 g
1/1
3 000,-
1/1
3 400,-
1/1
2 500,-
Břetislav II. a Vratislav II.
společná vláda na brněnsku
255. Denár, C 381, 0,53 g
Břetislav II. (1092–1100)
256. Denár, C 289a, 0,46 g
257
263
262
Vladislav I. (1109–1125)
257. Denár, C 551, 0,79 g, nastřižen
1/1
5 000,-
1/1
1/1
1/1
3 800,3 200,2 600,-
1/1
2 500,-
1/1
6 000,-
1/1
5 000,-
Soběslav I. (1125–1140)
258. Denár, C 574, 0,73 g
259. Denár, C 578, 0,78 g
260. Denár, C 583, 9,75 g, dr. nedoražen
Vladislav II. (1140–1174)
261. Denár, C 593, 0,60 g, opisy nedoraženy
Soběslav II. (1173–1179)
262. Denár, C 619, 0,80 g, opisy nedoraženy
Přemysl I. (1192–1230)
263. Denár, C 667, 1,29 g, opisy nedoraženy
Vladislav III. (1246–1247)
264. Denár, C 896, 0,81 g
265. Denár, C 896, 0,78 g
-1/1-
2/2
600,500,-
2/2
-2/2-
500,400,-
-1/-
-1/-
2/-
600,500,400,-
Přemysl Otakar (1247–1253)
266. Denár, C 898, 0,62 g
267. Denár, C 898, 0,68 g
Přemysl II. (1253–1278)
268. Brakteát, C 924, 0,58 g
269. Brakteát, C 956, 0,51 g, n. exc.
270. Brakteát, C 956, 0,31 g
28
MINCE ČECH, MORAVY A SLEZSKA
Přemysl II. (1247–1278)
271. Denár, C 972, 0,32 g
272. Denár, C 974, 0,31 g
2/2
2/2
1 200,1 400,-
-1/1
1/1
1 300,8 500,-
1/-
2 500,-
2/2
700,-
274
278
278
279
Václav II. (1278–1305)
273. Pražský groš, Sm. 2, dr. škr.
274. Pražský groš b.l., Kutná Hora, Sm. 3, obrácené „Z”
Matyáš Korvín (1458–1490)
275. Haléř b.l., České Budějovice, Hus. 730
Morava
Nepřiděleno (40. léta 12. století)
276. Denár, VP 238, 0,27 g, kostel s velkým křížem, obě poprsí, naprasklý
Slezsko
Lehnice - Břeh
Georg Ludwig a Christian (1639–1663)
277. 3 krejcar 1657 EW, SJS 321
278. Tolar 1657, Břeh, SJS 121, 28,55 g
-1/1-
300,1/0 70 000,-
Christian (1639–1672)
279. Tolar 1671 CBS, SJS 153, 28,54 g
1/0
70 000,-
29
MINCE ČECH, MORAVY A SLEZSKA
K r n o v (Jägerndorf)
Johann Georg (1607–1624)
280. 3 krejcar (1)611, SJS 110
281. 3 krejcar (1)620, SJS 131
-1/1-
1/1
300,500,-
Opava
Karel Liechtenstein (1614–1627)
282. 3 krejcar (1)614 BH, SJS 10
1/1
1 000,-
Karel Eusebius (1627–1684)
283. Krejcar 1629 MW, SJS 41, n. okr.
-1/1-
400,-
Josef Václav (1748–1772)
284. Úmrtní medaile, 1773 Ag 30 mm, 3,97 g, SJS 56
1/1
1 500,-
30
CÍRKEVNÍ A RODOVÉ RAŽBY
285
Gurk
Franz Xaver Salm (1783–1822)
285. Tolar 1801, KM 2, 28,02 g
1/0
10 000,-
1/1
1/1
1 000,2 000,-
-1/1-
1/1
1/1
-1/1-
300,500,1 000,1400,-
292
O l o m o u c, biskupství
František Dietrichstein (1599–1636)
286. 3 krejcar 1616, SV 14
287. 3 krejcar (16)19, SV 022, D3, D3
Leopold Vilém (1637–1662)
288.
289.
290.
291.
Krejcar 1653, SV 110, B7, A5
Krejcar 1654, SV 111, B3, A6
3 krejcar 1656, SV 127, B1, E
3 krejcar 1658, SV 130
Karel I. Josef (1663–1664)
292. XV krejcar 1664(3), SV 202
-1/1- 15 500,-
Karel II. Liechtenstein (1664–1695)
293. 3 krejcar 1665, SV 315, C1, B4 var.
294. 3 krejcar 1665, SV 315, C3, B1
1/1
-1/1
400,300,-
31
CÍRKEVNÍ A RODOVÉ RAŽBY
295. 3 krejcar 1670, SV 326, G1, C2
296. 3 krejcar 1695 SAS, SV 332, H1, H1
297. XV krejcar 1676, SV 375, E2, B1
299
1/1
1/0
1/0
300,500,1 200,-
0/0
1/1
8 500,38 500,-
1/1
1/1
2 800,5 000,-
-1/1-
2 500,-
-1/1
7 000,-
299
298
301
301
303
298. XV krejcar 1676, SV 375
299. Tolar 1695, SV 400, dr. škr.
Karel III. Lotrinský (1695–1711)
300. VI krejcar 1709, SV 548
301. Tolar 1703, SV 573, sběratelská značka na prsou biskupa, 28,16 g
Wolfgang Schrattenbach (1711–1738)
302. VI krejcar 1712, SV 701
Jakub Arnošt (1738–1745)
303. Tolar 1742, SV 909, 28,76 g
32
CÍRKEVNÍ A RODOVÉ RAŽBY
P a s o v, biskupství
Wigileus Fröschel (1500–1516)
304. Batzen 1516, SJ 1004
1/1-
600,-
0/0
-1/1-
600,400,-
1/1
-1/1-
400,400,-
-1/1-
400,-
1/1
-1/1
1/1
400,400,500,-
313. 1/9 tolaru 1688, KM 269, klipa, ouško
1/1
500,-
314. 1/2 tolar 1694, KM 253
1/1
2 300,-
Ernst v. Bayern
305. Batzen 1524, jako SJ 1008
306. Batzen 1532, SJ 1014
R e g e n s b u r g, biskupství
Johann III. (1507–1538)
307. 1/2 batzen 1525, SJ 1024, nedoražen
308. Batzen 1524, SJ 1023, nedoražen
S a l z b u r g, arcibiskupství
Leonard Keutschach (1495–1519)
309. Batzen 1518, SJ 869, nedoražen
Matthäus Lang (1519–1540)
310. 1/2 batzen 1526, SJ 887
311. Batzen 1519, SJ neuvádí, nedoražen
312. Batzen 1521, SJ 884
314
316
316
Johann Ernst (1687–1709)
Sigismund III. Strattenbach (1753–1771)
315. 10 krejcar 1754
-1/1-
316. Tolar 1758, Dav. 1247, 27,88 g, just.
-1/1
400,2 800,-
33
CÍRKEVNÍ A RODOVÉ RAŽBY
Hieronymus Colloredo (1772–1803)
317. Dukát (Ag) 1782 M, výročí biskupství, jako KM 452
1/1
800,-
V r a t i s l a v, biskupství
Johann V. Thurzo (1506–1520)
318. Groš 1507, SJS 6
1/1-
1 000,-
Franz Ludwig (1683–1732)
319. Krejcar 1700, SJS 208
0/0
700,-
320
Šlik
Jindřich (1612–1650)
320. Krejcar 1630, Norimberg, Pavl.62, okraj
321. 3 krejcar 1632, Planá, Pavl. 79
322. 3 krejcar 1638, Planá, Pavl. 93
-1/1- 12 000,2/2
400,1/0
2 000,-
Trautson
Paul Sixtus (1550–1621)
323. 3 krejcar 1618, Pavl. 12
-1/1
500,-
Waldstein
Albrecht (1583–1634)
324.
325.
326.
327.
328.
3 krejcar 1628, Jičín, Pavl. 28
3 krejcar 1629 S, Zaháň, Pavl. 71
3 krejcar 1630 S, Zaháň, Pavl. 76
3 krejcar 1632, Jičín, Pavl. 53
3 krejcar 1633, Jičín, Pavl. 62
-1/1-
2/2
2/1-
2/2
-1/1-
2 000,1 000,1 500,600,1 000,-
34
HABSBURSKÁ MONARCHIE
Ferdinand I. (1526–1564)
329. Pražský groš 1538, Kutná Hora, Chvojka C 11 bK, prasklý
330. Pražský groš 1541, Kutná Hora, dvojráz, Chvojka 8 jK
331. Groš 1535 Vídeň, „Hubáček”, SJ jako obr. 289
-1/1-
2/2
0/0
400,500,600,-
332
333
333
334
336
336
335
337
332. Groš (4 denár) 1535 KB, 2,84 g, Hus. 923 neuvádí 333. Zlatník (60 krejcar) 1561, Praha, Harder, Hal. 30
337
R
1/1
5 000,-
-1/1- 22 000,-
334. 1/4 tolar b.l. Puellacher, Hal. 134
2/2
6 000,-
335. 1/4 tolar 1548, Jáchymov, Puellacher, Hal. 135
1/1-
8 000,-
336. 1/2 tolar 1549, Jáchymov, Puellacher, Hal. 127
-1/1-
7 000,-
2/1-
7 000,-
337. Tolar 1546, Jáchymov, Puellacher, Hal. 111, 28,47 g
35
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
338
339
338. Tolar 1550, Jáchymov, Puellacher, Hal. 113, 28,98 g
0/1
30 000,-
339. Tolar 1552, Jáchymov, Puellacher, Hal. 114b, var. Za REX++, dr. škr., 28,57 g
2/1-
7 000,-
Maxmilian II. (1564–1576)
340. 2 krejcar 1566, Praha, Harder, Hal. 178, škr.
2/2
300,-
341. 2 krejcar 1566, Jáchymov, Geitzkofler, Hal. 219
2/2
300,-
342. 2 krejcar 1567, Jáchymov, Geitzkofler, Hal. 219
-1/2
300,-
343. 2 krejcar 1568, Jáchymov, Geitzkofler, Hal. 220a
2/2
300,-
344. 2 krejcar 1570, Jáchymov, Geitzkofler, Hal. 219, nedoražen
-1/1-
300,-
345. 2 krejcar 1571, Praha, Harder, Hal. 179, dr. okr.
-1/1-
400,-
346. 2 krejcar 1571 (z roku 1570), Jáchymov, Geitzkofler, Hal. 220a
347. 2 krejcar 1572, Jáchymov, Geitzkofler, Hal. 219
348. 2 krejcar 1573, Jáchymov, Geitzkofler, Hal. 219, okr.
349
2/2
300,-
-1/1-
400,-
2/2
300,-
350
349. Široký groš 1570 KB, Hus. 987, napr.
-1/1- 11 500,-
350. Široký groš 1574 KB, Hus. 987
-1/1
16 500,-
36
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
351
352
352
353
355
354
356
357
357
351. 10 krejcar 1566, Kutná Hora, Ludvík Karel + Šatný, Hal. 192
2/1- 14 500,-
352. Zlatník (60 krejcar) 1571, Kutná Hora, Šatný + Vodolínský, Hal. 190
2/1-
7 000,-
353. 1/4 tolar 1573, Jáchymov, Geitzkofler, Hal. 235, m.o.
2/2
11 000,-
R
-1/1-
9 000,-
R
2/1-
9 000,-
356. Tolar 1574, Kutná Hora, Šatný + Vodolínský, Hal. 193, 28,94 g
2/2
10 000,-
357. Tolar 1575, Jáchymov, Geitzkofler, Hal. 230
2/1- 11 000,-
354. 1/2 tolar 1573, Jáchymov, Geitzkofler, Hal. 232a,
chybí ve Vídeňském Münzkabinetu
355. 1/2 tolar 1578 KB, Hus. 983, chybí ve Vídeňském Münzkabinetu
37
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
358
363
359
364
358. Tolar 1576, Kutná Hora, Šatný, Hal. 195, 28,98 g
359. Tolar 1577 KB, posmrtný, Hus.jako 981, 28,35 g
365
2/2 10 000,2/1- 15 000,-
Rudolf II. (1576–1612)
360.
361.
362.
363.
364.
365.
Malý peníz 1593, Kutná Hora, Herold, Hal. 385
Malý peníz 1597, Kutná Hora, Herold, Hal. 385
1/4 tolar 1598, Kutná Hora, Dominig, Hal. 373, m.o.
Tolar 1586, Kutná Hora, Hal. 366, 28,90 g
Tolar 1590, Kutná Hora, Šatný, Hal. 366, 28,79 g, napr. hrana
Tolar 1590, 3 císaři, Jáchymov, Hofmann, Hal. 387a, 28,80 g
1/-
500,-1/-
400,-1/1- 3 500,-1/1- 10 000,1/1
8 000,-1/1- 60 000,-
38
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
366
368
367
366. Tolar 1591, Kutná Hora, Šatný, Hal. 366, napr. hrana, 28,87 g
367. Tolar 1597, Kutná Hora, Herold, Hal. 366, 29,18 g
368. Tolar 1598, Kutná Hora, Dominig, Hal. 366, 28,55 g
1/1
7 500,1/0 13 000,-1/1- 8 000,-
369
370
369. Tolar 1600, Kutná Hora, Dominik, Hal. 366, 28,51 g
-1/2
7 000,-
370. Tolar 1602, Kutná Hora, Spiess, Hal. 366, 28,87 g
-1/1-
7 500,-
39
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
Matyáš (1612–1619)
371. 3 krejcar (1)618, Vídeň, KM 161
-1/1-
300,-
372. 3 krejcar 1617, Vídeň, KM 161
-1/2
300,-
Moravské stavy (1619–1620)
373. 3 krejcar 1620 HP, Brno, Pecz, Hal. 601
-1/1-
2 000,-
374. 3 krejcar 1620 HP, Brno, Pecz, Hal. 605
1/1-
2 000,-
375. 24 krejcar 1620 CC, Olomouc, Cantor, Hal. 615, var. opisu
2/1-
3 000,-
377
383
384
382
Fridrich Falcký (1619–1620)
376. 24 krejcar 1620, Praha, Škréta, Hal. 656a, dr. vada mater.
377. 24 krejcar 1620, Opava, Cantor, Hal. 690
-1/1
2 000,-
2/2
5 500,-
Ferdinand II. (1617–1637)
-1/1-
300,-
379. 3 krejcar 1624 sv. Vít, Her. 1110a
378. Denár 1623 PP, Hus. 1207
2/1-
300,-
380. 3 krejcar 1627 N a 1628 N, Mikulov, Hal. 954 a 954, 2 ks
2/1-
400,-
381. 3 krejcar 1637, Praha, Wolker, Hal. 763
1/1
300,-
382. 1/4 tolar 1623, Praha, Suttner, Hal. 755, n. škr.
383. 1
/2 tolar 1623, Jáchymov, Steinmüller, Hal. 839,
za posledních 30 let nebyl dražen
384. Tolar 1619 Vídeň, nepublikovaný ročník, jako Her. 362, 29,72 g, hrany
R
-1/1-
5 000,-
-1/1
25 000,-
1/1
3 000,-
40
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
389
385
386
395
397
398
385. Tolar 1624 Jáchymov, Steinmüller, Hal. 838, 29,09 g
386. Tolar 1633 Praha, Schuster, Hal. 749, 28,77 g
399
1/1- 10 500,-1/1- 11 000,-
Ferdinand III. (1637–1657)
387. Krejcar 1648 HL, Těšín, Loss + Bremen, Hal. 1357a
1/1
500,-
388. 3 krejcar 1628, Kladsko, Hema, Hal. 1334a
1/1
500,-
389. 3 krejcar 1638, Kutná Hora, Geronis, Hal. 1195
-1/1-
390. 3 krejcar 1641, Praha, Wolker, Hal. 1181, dr. vada mater.
-1/1
391. 3 krejcar 1641 GW, Kladsko, Werner, Hal. 1338
1 200,300,-
-1/1
500,-
392. 3 krejcar 1643 Graz, Her. 697
0/0
500,-
393. 3 krejcar 1644, Praha, Wolker, Hal. 1181
1/1
500,-
394. 3 krejcar 1645, Praha, Wolker, Hal. 1181, dr. okraj
1/1
300,-
395. 3 krejcar 1645, Jáchymov, Knobloch, Hal. 1220
-1/1
500,-
396. 3 krejcar 1646, Jáchymov, Knobloch, Hal. 1220, nedoražen
-1/1-
500,-
397. 3 krejcar 1647, Jáchymov, Knobloch, Hal. 1220
1/1
800,-
398. 3 krejcar 1648, Jáchymov, Knobloch, Hal. 1220
-1/1-
300,-
399. 3 krejcar 1651, Jáchymov, Küttner, Hal. 1220
-1/1
4 000,-
41
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
400
402
401
403
400. Tolar 1642, Praha, Wolker, Hal. 1172, 28,42 g
401. Tolar 1655 KB, Hus. 1242, 28,23 g
402. Tolar 1656 KB, Hus. 1242, 28,46 g
2/1- 28 000,-1/1
6 000,-1/1
4 500,-
Arc. Maxmilián (1590–1618)
403. Tolar 1617 CO, Hall, Dav. 3323, 28,70 g
1/0
6 000,-
1/1
0/0
300,500,-
1/1
1/1
1/0
400,400,300,-
Arc. Leopold (1607–1632)
404. 10 krejcar 1628, Hall, KM 589,1
405. 10 krejcar 1632, Hall, KM 589,2
Arc. Ferdinand Karel (1632–1662)
406. 3 krejcar 1639, 1642 a 1647, Hall, 3 ks
407. 3 krejcar 1646, 1647 a 1648, Hall, 3 ks
408. 3 krejcar 1649, 1650, Hall, 2 ks
42
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
409. 3 krejcar 1655, Hall, letopočet v ploše
1/1
300,-
410. 3 krejcar 1659 a 1661, Hall, 2 ks
1/1
300,-
1/1
300,-
1/1
800,-
1/-
500,-
Arc. Zikmund (1662–1665)
411. 3 krejcar 1663, Hall, n. škr.
Slezské stavy (1633–1635)
412. 3 krejcar 1635 W, Vratislav, Rieger, Hal. 1146, dr. dvojráz
Leopold I. (1657–1705)
413. 1/2 krejcar 1677, Opolí, Kirschenhofer, Hal. 1677a
414. 1/2 krejcar 1679, Opolí, Kirschenhofer, Hal. 1677a
415. Krejcar 1661, Kutná Hora, Hackl, Hal. 1462
416. 3 krejcar 1661 KB, Hus. 1462
417. 3 krejcar 1665, Neuburg, Her. 1573
1/-
500,-
-1/1-
300,-
1/1
350,-
-1/1
900,-
418. 3 krejcar 1666, Kutná Hora, Hackl, Hal. 1452, nep. okraj
1/1
500,-
419. 3
krejcar 1667 SHS, Vratislav, Hammerschmied,
Hal. 1619 a 1620, var. opisu, 2 ks
1/0
400,-
420. 3 krejcar 1668, Vídeň, Her. 1313
1/0
300,-
421. VI krejcar 1670 KB, Hus. 1450
0/0
500,-
422
423
430
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
VI krejcar 1661 KB, Hus. 1449
6 krejcar 1665, Praha, Margalík, Hal. 1412
XV krejcar 1661 CA, Vídeň, Höl. WIE 61.1.1, dr. okraj
XV krejcar 1663 CA, Vídeň
XV krejcar 1664, Neuburg, Höl. Neuvádí
XV krejcar 1675 IAN, Graz, Höl. GRA 75.1.1
XV krejcar 1678 KB, Höl. KB 78.1.1
XV krejcar 1692 KB, Höl. KB 92.1.2
XV krejcar 1696 CK, Kutná Hora, Krahe, Hal. 1449, dr. vada mater.
1/1 12 000,0/0
5 000,1/1
500,1/1
500,1/1
1 800,2/1-
400,1/1
600,-1/1-
460,2/2
4 600,-
43
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
431
434
433
435
431. Tolar 1659 KB, Hus. 1365, 28,51 g
432. Tolar 1690 KB, Hus. 1372, 27,50 g, m.o.
433. Tolar 1692 KB, Hus. 1373, 28,37 g
436
-1/1-
5 000,-
2/2
2 000,-
-1/1-
5 000,-
434. Tolar 1695 KB, Hus. 1374, 28,40 g, n. hr.
1/1
7 000,-
435. Tolar 1696 IAK, Hall, Her. 644, 28,56 g
1/1
6 000,-
-1/1
5 000,-
436. Tolar 1704 Vídeň, Her. 603, 28,77 g
44
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
438
437
437
437. 2 tolar b.l., Hall, Her. 569, 56,98 g
438. Cu důlní známka 1698 S, Her. 8
1/1
20 000,-
-1/1-
6 000,-
440
442
441
Josef I. (1705–1711)
439. 3 krejcar 1709 BW, Kutná Hora, Wohnsiedler, Hal. 1731, vada mater.
2/2
380,-
440. Tolar 1706 Hall, 28,20 g
1/1
8 000,-
441. Tolar 1709 GE, Praha, Egerer, Hal. 1719, 28,77 g
1/1
50 000,-
442. Tolar 1710, Hall, Her. 131, 28,95 g
1/1
9 000,-
45
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
445
443
444
443. Tolar 1711 FN, Vratislav, Nowak, Hal. 1755, 28,54 g
444. Tolar 1711, Hall, Her. 132, 28,42 g
-1/1
17 500,-
1/1
9 000,-
-1/1-
5 500,-
Malkotenti (1703–1707)
445. Zlatník 1704 KB, Hus. 1524
447
448
Karel VI. (1711–1740)
446. Krejcar 1740, Graz, Her. 886
-1/1
400,-
447. 1/2 tolar 1712 BW, Kutná Hora, Wohnsiedler, Hal. 1852, dr. hr.
-1/1-
5 600,-
448. 1/2 tolar 1727, Praha, Scharff, Hal. 1814
-1/1
15 000,-
46
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
449
451
450
452
454
453
449.
450.
451.
452.
453.
454.
Tolar 1715, Praha, Scharff, Hal. 1798, 28,63 g, vada mater. na hraně
Tolar 1721, Hall, Her. 340, 28,53 g
Tolar 1729 KB, Hus. 1604, 28,49 g
Tolar 1732, Praha, Scharff, Hal. 1811, 28,54 g, dr. škr.
Tolar 1736, Hall, 28,90 g
Tolar 1738, Praha, Scharff, Hal. 1811a, 28,30 g, dr. hr.
1/1
0/0
1/1
1/1
1/1
1/1
13 000,4 000,7 700,8 500,4 500,8 500,-
47
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
456
460
455
455
462
466
465
464
455. Tolar 1740, Praha, Scharff, Hal. 1811a, 28,67 g
-1/1
7 000,-
Marie Terezie (1740–1780)
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
Krejcar 1757, nouzový, Sn odražek, 1,32 g, Hal. 1975
Liard 1745, Antverpy, Her. 2065
Liard 1749, Antverpy, Her. 2066
Liard 1750, Antverpy, Her. 2067
3 krejcar 1743, Cheb, „Sn” nouzová ražba, Her. 2096
10 krejcar 1765, Sedmihrady, Her. 1199
XV krejcar 1745 KB, Hus. 1711
20 krejcar 1759, Praha, Erdmann, Hal. 1950
30 krejcar 1771 K, Madona, Hus. 1696
Tolar 1745 KB, Hus. 1670, 28,58 g
Tolar 1754, Praha, Hal. 1941, Schaumberger, 27,97 g
1/1
7 000,-1/1
800,1/1
800,1/1
800,2/2
7 700,-1/1-
600,0/0
2 000,0/0
1 000,1/1
6 600,1/1
3 500,-1/1 13 700,-
48
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
467
469
468
470
472
471
467.
468.
469.
470.
471.
472.
Tolar 1757, Praha, Hal. 1941, Erdmann, 27,97 g, dr. škr., dr. hr.
Tolar 1771 EVMD/K, Madona, Hus. 1678, 28,0 g, nep. just.
Tolar 1772 K/EVMD, Hus. 1678, 27,85 g
Tolar 1775 SKPD/K, Madona, Hus. 1679, 27,87 g
Tolar 1775 K/SKPD, Madona, Hus. 1679, 27,90 g
Tolar 1776 K/SKPD, Madona, Hus. 1679, 27,93 g
-1/1
1/1
-1/1
1/1
1/1
-1/1
14 000,4 000,6 600,4 000,6 600,3 500,-
49
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
478
476
476
484
480
473.
474.
475.
476.
477.
487
Tolar 1777, křížový, Brusel, Her. 1952, 29,09 g
Tolar 1780 ICFA, Vídeň, Her. 437, 27,81 g
Tolar 1780 SF, originál, Vídeň, s tečkou za křížem
Tolar 1780 PSIK, Praha, Erdmann + Kendler, Hal. 1945, 27,76 g
Tolar 1780 SKPD, B, Madona, Hus. 1680, 28,0 g
2/1-
-1/1-
-1/1-
1/1
1/1
650,700,500,6 500,2 500,-
0/0
2/1-
-1/1-
2 800,800,4 500,-
0/0
1/1
1/1
1/1
0/1
-1/1
0/0
400,900,700,4 000,2 200,750,3 500,-
František Lotrinský (1746–1765)
478. VII krejcar 1763 PR, Praha, Erdmann, Hal. 1998
479. 1/2 tolar 1757 HA, Hall, silně just.
480. Tolar 1763 HA, Hall, Her. 139, 27,81 g
Josef II. (1765–1790)
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
Krejcar 1790 S, Her. 418
20 krejcar 1770, EVSAS/C, Praha, Erdmann + Stöhr, Hal. 2008, nep. just.
20 krejcar 1778, HS-E, Sedmihrady, Hus. 1847, dr. vada mater.
1/2 tolar 1783 B, Hus. 1874
1/2 tolar 1788 A, Madona, Her. 164, dr. vada ražby na letopočtu
Tolar 1782 B, Madona, Hus. 1869, 27,99 g, m.o.
Tolar 1783 B, Madona, Hus. 1869, 27,95 g
50
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
František II. (1792–1835)
488.
489.
490.
491.
Tolar 1792 M, křížový, Her. 487, 29,37 g, dr. just.
1/2 lira 1824 M, Her. 600
3 krejcar 1820 A, Her. 977
20 krejcar 1809, Hall, Hofer, Her. 824
494
-1/1-
1/1
0/0
-1/1-
1 500,500,700,550,-
1/1
1/1
2/1-
6 000,500,3 500,-
494
492
496
496
498
492. 24 krejcar 1800 C, Praha, Kendler, Hal. 2032
493. 1/4 tolar 1797 B, Her. 526, dr. just.
494. Tolar 1806 A, Her. 279, 27,86 g, n. hr.
Ferdinand V. (1835–1848)
495. 10 krejcar 1842 A, Her. 297
496. Tolar 1836 A, FERDINANDUS, Her. 131, dr. škr.
0/0
-1/1
500,7 000,-
1/1
1/1
1 000,7 000,-
Revoluce (1848–1849)
497. 10 krejcar 1848 KB, dr. škr.
498. 5 lira 1848 V, lev podstavci, Her. 9
51
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
500
499
499
503
502
502
506
511
499. 5 lira 1848 V, lev „BENEDITE”, bez podstavce, Her. 10
500. Zlatník 1848, Jelačič, n. hr., flek
517
1/1
5 500,-1/1- 19 000,-
František Josef I. (1848–1916)
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
10 krejcar 1871
20 krejcar 1852 C, Praha, velký, hlava doleva, Franc. Hal. 2060
20 krejcar 1852 C, hlava vpravo, malý
20 krejcar 1868 KB/MKVP
20 krejcar 1868 KB/MKVP
1/4 zlatník 1873
Zlatník 1854 A, zásnubní, n. škr.
Zlatník 1857 A
Zlatník 1857 B
Zlatník 1858 M, tečka za REX, hrana
Zlatník 1866 A
Zlatník 1868 GYF, dr. hr.
Zlatník 1870 A
Zlatník 1871 A
Zlatník 1873
Zlatník 1874, n. hr.
Zlatník 1875, Příbramský
0/0
2 000,1/1
8 500,1/1
5 000,0/0
1 000,1/1
1 900,1/1
9 000,0/0
1 200,1/0
1 000,-2/2
500,2/1-
500,0/0
1 500,1/1
500,1/1
500,-1/1
400,1/1
300,1/1
800,1/0 10 000,-
52
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
520
521
521
526
525
527
529
518. Zlatník 1887 KB
1/0
300,-
519. Zlatník 1888 KB
1/0
300,-
520. 1/2 tolar 1856 A, n. škr.
1/1
10 000,-
521. Tolar 1859 A, spolkový
0/0
2 500,-
522. Tolar 1860 A, spolkový
1/1
1 300,-
523. Tolar 1861 A, spolkový
1/0
1 500,-
524. Tolar 1862 A, spolkový, min. hr.
1/0
1 300,-
525. Tolar 1866 B, spolkový
1/0
2 500,-
526. Tolar 1868, střelby Vídeň
0/0
4 500,-
527. 2 zlatník 1854 A, svatební, n. škr.
1/1
3 800,-
528. 2 zlatník 1865 A, dr. hr., n. škr.
1/1
1 800,-
529. 2 zlatník 1866 A
1/0
19 000,-
530. 2 zlatník 1870 A, n. škr.
1/1
2 200,-
531. 2 zlatník 1874
1/1
2 400,-
53
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
532.
533.
534.
535.
536.
537.
2 zlatník 1874
2 zlatník 1875
2 zlatník 1878
2 zlatník 1879, Stříbrná svatba
2 zlatník 1879, Stříbrná svatba
2 zlatník 1880
1/1
1/1
1/1
1/0
1/0
1/1
2 000,2 000,2 000,1 000,1 000,2 000,-
-1/1
0/1
1/1
1/1
0/0
0/0
1/0
1/0
1/1
9 500,50 000,1 500,7 000,1 800,1 800,800,600,6 600,-
541
538
538
539
546
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
2 zlatník 1888, střelby Vídeň, dr. hr.
2 tolar 1857 A, spolkový, Jižní dráha, 37,0 g, n. škr., n. hr.
20 heller 1892
Koruna 1913 KB
2 koruna 1914 KB
2 koruna 1914 KB
5 koruna 1900
5 koruna 1907 KB, korunovační
4 dukát 1915, Cu zkouška
546
54
M I N C E Č E S K O S L OV E N S K É A S L OV E N S K É
Č e s k o s l o v e n s k o (1918–1993)
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
5 haléř 1926
20 haléř 1933
50 haléř 1953 Al
5 koruna 1927
5 koruna 1927
5 koruna 1952 Al, nevydaná mince, dr. vada v rubu
25 korun 1969, SNP, etue
500 korun 1988, Federace, var. Opisu na hraně „federacie československej”
0/0
500,1/1
1 000,0/0
300,-1/1-
750,-1/1-
800,1/1
800,PP
1 900,0/0 11 000,-
Česká republika
555. 200 Kč 1994, Normandie, etue
PP
9 000,-
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
PP
PP
300,700,300,300,300,1 500,1 000,-
S l o v e n s k á r e p u b l i k a (1993–)
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
5 haléř 1942, Zn
20 haléř 1942 Cu
50 haléř 1940 Cu Ni
1 koruna 1944 Cu Ni
20 korun 1941 var., Cyril a Metoděj s dvojkřížem
1 000 korun 2003, 10 let republiky, etue
1 000 korun 2008, rozloučení s korunou, etue, karta
55
MINCE CELÉHO SVĚTA
M I N C E C E L É H O SV ĚTA
Austrálie
563. Dollar holey (děravý) 1989, vyjímatelný střed (25 cent 1989)
PP
500,-
PP
500,-
1/0
400,-
PP
550,-
0/0
0/0
0/0
0/0
350,300,350,350,-
0/0
0/0
0/0
0/0
4 500,350,300,320,-
0/0
460,-
0/0
0/0
750,350,-
Botswana
564. 5 pula 1988, OH Soul, běžci
Gorizie
Maxmilian (1500–1519)
565. 1/2 batzen 1519, SJ 809
Guinea- Bissau
566. 10 pesosos 1994, MS v kopané
Israel
567.
568.
569.
570.
1/2 šekel 1962, svátek Purina, KM 31, lira 1961, Chanuka, KM 34, 2 ks
5 lirot 1958, 10. výročí menory, KM 21, n. škr.
5 lirot 1959, 11. výročí nezávislosti, KM 23
5 lirot 1960, 12. výročí nezávislosti, KM 29
571
571.
572.
573.
574.
575.
5 lirot 1963, 15. výročí nezávislosti, námořní plavba, KM 39
5 lirot 1965, 17. výročí nezávislosti, Knesset, KM 45
5 lirot 1966, 18. výročí nezávislosti, Život v Israeli, KM 46
5 lirot 1967, 19. výročí nezávislosti, Eilat, KM 48
5 lirot 1972 a 1973, Chanuka, ruská a babylonská lampa,
KM 69,1 a 75,1, 2 ks
576. 10 lirot 1974, 1975 a 1977, Chanuka, damašská, holandská
a jeruzalémská lampa, KM 78,1, 84,1 a 91,1, 3 ks
577. 5 lirot 1979, 31. výročí nezávislosti, mateřství
56
MINCE CELÉHO SVĚTA
K o s t n i c e, město
578. 1/2 batzen b.l., SJ 1615, zvlněný
1/0
500,-
581
579
Neapol a Sicílie
579. 1 lira 1813, KM-C 109
-1/1-
3 500,-
Polsko
Zikmund III. (1587–1632)
580. VI groš 1596, Marienburg, SJ 5338
-1/1
700,-
1/1
1 500,-
2/2
500,-
-1/2
1 500,-
Jan Kazimír (1655–1666)
581. 3 krejcar 1661 TT, Kap. 6502, Knížectví Opolsko-ratibořské
Friedrich II. (1740–1786)
582. 18 krejcar (tympf) 1758 A, KM C 32.4
Mikuláš I. (1825–1855)
583. 10 zlotych (1 1/2 rublu) 1836 MW, Varšava, C 134
2/2
300,-
585. 5 zlotych 1936 Lodička, 10 zlotych 1932 Jadwiga
584. 5 zlotych 1928 Nike, hrany
-1/1
300,-
586. 5 zlotych 1930, 100 let povstání 1830–1930
-1/1-
300,-
1/1
300,-
-1/1
400,-
587. 10 zlotych 1933, Jan III. Sobiesky
588. 10 zlotych 1933, Traugut
Polsko -Gdaňsk
Zikmund III. Vasa (1587–1632)
589. Denár 1595
0/0
500,-
590. Denár 1596
0/0
500,-
591. Denár 1597
0/0
500,-
592. 100 rublů 2007, Kamenec podolský, raženo jen 500 ks, etue
PP
1 200,-
593. 100 rublů 2007, Atanin, raženo jen 500 ks
PP
1 200,-
Přídněsterská Moldavská republika
57
MINCE CELÉHO SVĚTA
Rakousko - Korutany
Maxmilián I. (1493–1519)
594. Batzen 1516, sv. Vít, SJ 757
595. Batzen 1517, sv. Vít, SJ 758
596. Batzen 1518, sv. Vít, SJ 759
1/1
1/1
1/1
600,600,600,-
1/1
800,-
2/2-
460,-
-2/2-
-2/3
600,500,-
Karel (1564–1590)
597. 3 krejcar 1587, SJ 783
Rusko
Alžběta (1741–1761)
598. 2 kopějka 1762 a 1766, Grivenik 1749, 3 ks
Kateřina II. (1762–1796)
599. Rubl 1775 CPB, FL, C 76 a 2
600. Rubl 1785 SPB, Ja A, C 67 c
607
601
SSSR
601. 150
rublů 1979, XXII. Olympiáda v Moskvě 1980, Dvojice zápasníků,
Platina 1/2 oz.
0/0
17 000,-
-1/1
500,-
Řecko
John Capodistrias (1828–1831)
602. Lepton 1828, KM 1
Othon (Otto) (1832–1862)
603. 5 drachma 1833, KM 20
2/1-
850,-
-1/1-
2/1-
500,400,-
-1/1-
500,-
George I. (1863–1913)
604. Drachma 1873 A
605. 5 drachma 1875 A, dr. škr.
Jónské ostrovy
606. 30 lepta 1852
Švýcarsko
Schaffhausen
607. Batzen 1515, Wielandt 378
1/1
5 000,-
58
MINCE CELÉHO SVĚTA
Konfederace
608. 10 rappen 1873 B
-1/1-
300,-
609. 5 frank 1923 B
-1/1
800,-
0/0
300,-
2/1-
600,-
Uhry
Ludvík II. (1516–1526)
610. Obol b.l. KG, Hus. 855
Gabriel Bethlen (1613–1629)
611. Groš široký 1626 CC, Košice, KM 169
612
616
616
USA
612. 1/4 dolar 1893, Kolumbijská expozice
1/1
4 500,-
1/1
500,-
614. Batzen 1522 A, SJ 1452
0/1
600,-
615. Batzen 1531, SJ 1468
0/0
600,-
1/0
5 500,-
1/1
400,-
1/0
2 000,-
Německo
Augsburg, město
613. Batzen 1522, anonymní, SJ 1466
Eberhard J. Königstein (1515–1535)
Augsburg, město
616. Tolar 1764 FH, s portrétem Františka Lotrinského, Dav. 1929
Bavorsko
Albrecht (1505–1508)
617. 1/2 batzen 1509 S, SJ 979
Maxmilián II. (1848–1864)
618. 2 zlatník 1855, Mariánský sloup, AKS 168
59
MINCE CELÉHO SVĚTA
619
622
629
629
Brandenburg - Ansbach
Friedrich II. Albrecht a Christian (1625–1634)
619. Tolar 1628, Dav. 6237
1/1
10 000,-
1/1
-1/1
800,1 000,-
1/1
3 000,-
1/1
700,-
1/1
-1/1
1/1
1/1
400,500,500,500,-
Brandenburg - Prusko
Friedrich II. (1740–1786)
620. 1/4 tolar 1750 A
621. 1/2 tolar 1750 A
Hall (Schwabisch)
622. Batzen 1516 H, SJ 1361
Chur, biskupství
Paul Ziegler (1504–1541)
623. Batzen 1527, SJ 0
Isny, město
624.
625.
626.
627.
1/2 batzen 1508, SJ 1512
Batzen 1508, SJ 1512
Batzen 1516, SJ 1514
Batzen 1524, SJ 1517
Hohnstein
Ernst V. (1508–1552)
628. Tolar 1538, de Mey 403
-1/1-
3 500,-
Hohenlohe
Ludwig Friedrich Karl (1765–1805)
629. Tolar 1770 SNR, Dav. 2352
-1/1- 10 000,-
60
MINCE CELÉHO SVĚTA
Hohenzoller - Hechingen
Hermann Friedrich Otto (1798–1810)
630. Tolar 1804, KM 36, novoražba
0/0
600,-
1/0
400,-
1/1
500,-
1/1
500,-
0/0
600,-
0/0
1/0
500,700,-
1/1
1/1
400,700,-
1/0
2 000,-
0/1
600,-
-1/1-
800,-
Kemppen, město
631. 1/2 batzen 1530, SJ 1505
Leuchtenberg
Johan VI. (1487–1531)
632. Batzen 1522, SJ 1088
Georg (1531–1555)
633. Batzen 1533, SJ 1095
Nasau - Weilburg
Friedrich Wilhelm II. (1788–1816)
634. Tolar 1812 CT, C 33b, novoražba
Nördlingen, město
Eberhard Königstein (1506–1535)
635. 1/2 batzen 1527, SJ 1386
636. Batzen 1520, SJ 0
Öttingen
Wolfgang a Joachim (1477–1520)
637. 1/2 batzen 1519, SJ 1415
638. Batzen 1521, jako SJ 1521
639
Pfalz
Friedrich III., bílý (1508–1556)
639. Batzen 1524, titl. “IOCUM TEMENS”
Pfalz Neuburg
Otto Heindrich a Filip (1508–1548)
640. Batzen 1515, SJ 1107
Prusko
Wilhelm IV. (1840–1861)
641. Tolar 1859 A, výtěžkový, (Bergbaues), AKS 75
61
MINCE CELÉHO SVĚTA
Wilhelm I. (1861–1888)
642. Tolar 1861 A, výtěžkový (Bergbaues), AKS 98
643. Tolar 1866 A, spolkový, AKS 99
-1/1-
1/1
1 400,400,-
1/1
1/1
1/1-
400,700,400,-
2/2
600,-
2/1-
800,-
Regensburg, město
644. 1/2 batzen 1511, SJ 1052
645. Batzen 1523, SJ 1047
646. Batzen 1524, SJ 1048
Sasko
Johann Georg I. (1615–1656)
647. 60 groš 1622, kiprový
Christian (1586–1591)
648. 1/2 tolar 1591, posmrtný, Mers. 752
Friedrich August (1763–1827)
649. Tolar konvenční 1768 EDC, Dav. 2682
-1/1
1 600,-
650
Sasko - Old Gotha
Johann Ernst II. (1572–1638)
650. Tolar 1607 WA, Dav. 7426, 28,64 g
1/1-
4 000,-
1/1
1 500,-
1/0
500,-
0/0
1 000,-
1/1
650,-
0/0
1/1
600,1 000,-
Ulm
651. Schilling 1502, SJ 1541
Německo - císařství
652. 20 pfennig 1887 A a 1888 A
Německá východní Afrika
653. Rupie 1890, min. škr.
Výmarská republika
654. 3 marka 1929 J, Přísaha, J 340
III. říše
655. 2 marka 1933 F, Luther, J 352
656. 2 marka 1934 F, Schiller, J 358
62
MINCE CELÉHO SVĚTA
687
688
657. 5 marka 1933 A, Luther, J 353
658. 5 marka 1934 F, Schiller, J 359
688
1/1
-1/1
2 000,3 000,-
63
BA N K OV KY
FJI
659. 10 korun 1904, série 2967, Nov. A 04
2/2
300,-
-1/2
300,-
661. 25 korun 1918, série 1125, na rubu číslice tužkou, Nov. A 07
2/-
500,-
662. 50 korun 1914, série 1019, Nov. A 09
2/2
400,-
663. 100 korun 1912, série 2131, Nov. A 10
1/1
700,-
664. 1 000 korun 1902, série 1363, podtisk šedorůžový, Nov. A 12
1/1
400,-
665. 10 korun 1915, série 1207, kolek stříhaný, Nov. 1
1/2
300,-
666. 20 korun 1913, série 2324, kolek zoubkovaný, Nov. 2
1/1
400,-
667. 50 korun 1914, série 1052, kolek zoubkovaný, Nov. 3
1/2
300,-
668. 100 korun 1912, série 1612, kolek stříhaný, Nov. 4
2/2
300,-
669. 1 000 korun 1902, série 1203, kolek tištěný, Nov. 5
1/1
1 000,-
670. Koruna 1919, série 142 a 250, 2 ks, Nov. 6
1/N
400,-
671. 5 korun 1919, série 0039, Nov. 7
1/1
1 000,-
672. 10 koruna 1919, série 0152, Nov. 8
3/3
800,-
673. 50 korun 1919, série 0065, Nov. 10
3/3
2 500,-
N
3 000,-
1/1
5 000,-
N
400,-
1/1
1 000,-
N
300,-
1/1
500,-
1/1
300,-
1/1
800,-
660. 20 korun 1913, série I. vydání 2082, série II. vydání 1009, 2 ks, Nov. A 06
ČSR
674. 5 korun 1921, série 6, Nov. 15
675. 100 korun 1920, série Ag, Nov. 17
676. 5 000 Kč 1920, série C, perforovaná, Nov. 19
677. 100 korun 1931, série G, Nov. 23
678. 1 000 Kč 1934, série M, perforovaná, Nov. 26
679. Koruna b.l. (1938), nevydaná, série A 003, Nov. 27
Protektorát Čechy a Morava
680. Koruna b.l. (1938), přetisk ruční série A 044,
přetisk strojový série A 068, Nov. 29
681. 5 korun b.l. (1938), přetisk ruční, série A 045, Nov. 30
64
BANKOVKY
682. 5 000 Kč 1920, přetisk 1943, Série C, perforovaná, Nov. 31
N
400,-
1/N
1 200,-
2/2
1 000,-
685. 500 korun b.l. (1944), série CB, tři dírky, Nov. 74
N
300,-
686. 5 000 Kčs 1945, série 21 A, neperforovaná, Nov. 84
N
600,-
683. Terezínské poukázky, sada 7 ks
Slovensko
684. 100 korun 1931, přetisk 1939, série Hb, perforovaná, Nov. 42
ČSR
65
MEDAILE
Medaile habsburského domu
Maxmilián II.
687. M
edaile ke korunovaci uherského krále 1563 v Bratislavě,
Nov. D6b, Ag 35 mm, 22,05 g
1/1
8 000,-
0/0
16 500,-
1/1-
5 500,-
1/1
0/0
2 200,2 500,-
Marie Terezie
688. O
válná Cu medaile na korunovaci v Praze 12. 5. 1743,
Nov. K9b, sig. D. Becker, 48x42,5 mm
689
691
František Lotrinský
689. Cu medaile Karla Lotrinského 1744 na ubránění Prahy
před Prusy, 44 mm
Ferdinand V.
690. Mz medaile na korunovaci královského páru 7. a 12. 9. 1836 v Praze,
Nov. I1d, 39 mm
691. Medaile na otevření severní dráhy 1837, 41 mm, 26,26 g
66
MEDAILE
692
693
694
František Josef I.
692. Postříbřená
Cu medaile 1849 na bitvu u Novary, průměr 64,6 mm,
část.postř., setřeno
1/1
8 800,-
693. P
růmyslová a zemědělská výstava 1882 v Terstu, Scharff a Schwerttner,
postř. Br 60 mm
0/0
2 000,-
-1/1-
8 000,-
694. C
u medaile litá 1866 Elizabety, manželky FJI, patronka zraněných,
průměr 42 mm, sig. C.KRAUS EDIT a KLEBRERG. FEC.
67
MEDAILE
695
696
698
697
697
699
Střelecké medaile
Šumperk
695. Moravské zemské střelby 1881, Ag 33 mm, 16,62 g, n. hr.
696. Moravské zemské střelby 1887, Ag 33 mm, 16,53 g
1/1
1/1
4 200,4 200,-
1/1
6 000,-
1/1
8 500,-
1/1
8 000,-
Vídeň
697. Medaile na střelby 1898, sig. Scharff, 24,97 g
Marburg
698. 200 let jubileum střeleb (1703–1903), Ag klipa 30x30 mm, 15,78 g
699. X. Moravské střelby v Mor. Ostravě 1906, Br., průměr 30 mm,
sig. Schaefer
68
MEDAILE
700
Bruntál (Freudenthal)
700. Zemské střelby 1907, Cu 40 mm
0/0
12 000,-
0/0
3 000,-
1/1
3 800,-
-1/1
300,-
Admont
701. S třelecké slavnosti 1912, protector Max Gerstle, Ag 34 mm,
13,68 g, Hauser 5349
Medaile podle osobností
Dietrichstein Mauritius (1775–1864)
702. Cu medaile 1846, průměr 50 mm, Portrét/znak nesený gryfy, sig. K. Lange
Julius, svobodný pán z Haynan
703. Sn medaile b.l. k vítězství nad uherskou revolucí, průměr 43 mm, tmavá
Hus Jan
704. Medaile litá, portrét Hus na hranici, 17. stol., Magdeburger, Ag 22,78 g, 42 mm
-1/1-
2 000,-
Charis
705. Z
lacená Cu medaile CHARIS, průměr 38 mm, sig. Döll.FEC. G.Loss.,
C. VOIGT FEC.
0/0
400,-
-1/1-
750,-
1/1
600,-
1/1
500,-
1/1
300,-
1/0
400,-
PP
300,-
1/-
300,-
Rakousko - Vídeň
706. Medaile VINCENTZ MUSCHINGER, komoří a tajný rada, 16. stol., Cu 43 mm
TGM
707. Medaile k 85. narozeninám, Ag 50 mm, 49,70 g, matová
Karel Schwarzenberg
708. Sn medaile 1867, průměr 39 mm, dr. hr.
Německo - Berlín
Medaile podle měst
709. Medaile numismatického klubu 1876, Cu 26 mm
Kroměříž
710. Hosp. a prům. výstava 1891, zlacený Br 41 mm, sig. Abrahám, orig. etue, dr. škr.
Pardubice
711. 100 let Velké Pardubické, 650 let Pardubic, postř. 31 mm, Zobek
Praha
712. Odznak
(vyřezávaný) na oslavu stoletého jubilea 1791–1891,
Zemská jub. Výstava, Ag 40 mm, etue
69
MEDAILE
Velehrad
713. 8
00 let založení kláštera (1205–2005), vydala pob. ČNS Kroměříž,
Ag 50 mm, 70 g, sig. Vitanovský, etue
PP
900,-
1/1
500,-
0/0
500,-
1/-
500,-
1/1
400,-
1/1
500,-
Medaile podle států
Anglie
714. Br. medaile ke XIV. Olympiádě 1948 Londýn, 52 mm, 59,56 g, orig. etue
ČSR
715. Medaile Milenium sv. Václava 1929, Ag 28 mm, 15 g, 2x punc
Polsko
716. O
rlice s “Z” na prsou s plameny, na rubu vyryto „Znak Zandarmerii” 9265,
závěs na řetízku, OK, průměr 62x32 mm
Rusko
Alexandr II. (1855–1881)
717. Medaile na 50 let Technologického institu (1828–1878), Cu 80 mm, dr. koroze
Mikuláš II.
718. Korunovační medaile 1896, Ag 28 mm, 11,58 g, ouško, několik dr. škr.
Vyznamenání habsburského domu
František II.
719. Dělový kříž 1813/14
2/2/2 1 500,-
František Josef I.
720. Služební kříž za 25 let, typ 1849, Marko 365a
721. Čestná medaile za 25 let služby u hasičů, Br, poškozená stuha, B.B.326
1/1/1 1 500,1/1/2
500,-
722
722. V
elká stříbrná medaile za statečnost (1859–1866), 40 mm,
I. třída, bez stuhy, B.B.79, n. škr.
1/1
7 000,-
723. Vlastenecký odznak 1914/15, 30x30 mm, nep. poškozený smalt
1/-
300,-
724. Čep. odznak FJI, Zimní polní vlak 1914/15 v Karpatech, 2. armáda
1/-
300,-
725. Čep. odznak Vánoce 1914 v poli, I. armáda
1/-
400,-
-1/-
350,-
726. Čep. odznak Kříž VII. armáda
70
727.
728.
729.
730.
731.
MEDAILE
Čep. odznak Houfnicový regimentč. 25
Čep. odznak Pevnost Krakov 1914/1915
Čep. odznak Tlustá Berta, zvítězíme
Čep. odznak Panovník ve věnci, sig. Marschall
Pilotní odznak (1913) BB 431, var., dr. poškozený email
731
1/-
1/-
1/-
-1/-
1/-
300,400,400,300,2 000,-
733
734
Karel
732. V
ojenská záslužná medaile SIGNUM LAUDIS s korunkou,
punc. Br, sig. Kautsch, Marko 149a
1/1/1
733. Pilotní odznak (1917) BB 433
1/-
500,8 500,-
Vyznamenání ČSR
734. Řád bílého lva, civilní skupina III. Třída, vydání do r. 1964, neznačeno, stuha
1/1/1 30 000,-
735. Čsl. Válečný kříž, Nov. 5, II b
1/1/1
400,-
71
MEDAILE
736.
737.
738.
739.
740.
741.
742.
743.
744.
745.
Čs. Revoluční medaile, štítky SIBIŘ, ZBOROV, Nov. 6d, dutá
Pamětní medaile čsl. dobrovolce 1918–1919, Nov. 8 b
Čs. válečný kříž 1939, Nov. 17
Vojenská medaile „Za zásluhy”, pražské vydání, Nov. 19 b
Pamětní medaile čsl. Armády v zahraničí, Nov. 20, I b
Pamětní odznak pro čsl. Dobrovolníky z 1918–1919, N 40 a
Pamětní medaile FIDAC, bez letopočtu, N 48a
Pamětní medaile 6. střeleckého pluku hanáckého, Nov. 53
Pamětní medaile 11. střeleckého pluku Fr. Palackého, Nov. 58
Pamětní medaile strojírenské samostatné roty dopravní vlakové dílny čs. Vojska
na Rusi, Nov. 63
1/1/1 1 000,1/1/1
300,1/1/1
500,1/1/1
500,1/1/1
300,1/1/1
300,1/1/1
300,1/1/1 1 200,1/1/1 1 000,1/1/1 1 500,-
746
749
749
746. Pamětní odznak SNG k 575. výročí, Nov. 102, NG1
0/-
1 800,-
747. Odznak VU Otakara Jaroše č. 876, Zukov
1/-
500,-
748. 150 let Národního muzea v Praze (1818–1968), Ag 70 mm,
143,76 g, punc 900/1000, sig. Knobloch, orig. etue
1/1
1 500,-
749. 150
let Národního muzea v Praze (1818–1968),
Ag ovál 103 x 70 mm, 558 g, punc 900/1000, sig. Šindelář, orig. etue
1/1
5 500,-
72
MEDAILE
Odznaky Německa
750. Odznak za zranění III. třída, I. světová válka, bez svastiky
-1/-
700,-
751. III. říše, odznak za zranění III. třída, tmavý se svastikou
1/-
600,-
752. III. říše, odznak za zranění III. třída, světlý se svastikou
-1/1
400,-
1/-
65 000,-
Z
1 500,-
753
Vyznamenání Ruska
753.Řád sv. Anny I. třída č. 84 do r. 1900, punc carský
orel, sig. Keibel, Ag 52,10 g, poškozený email, etue
Literatura
754. Nejstarší české mince, IV. díly, dr. Cach
73
SEZNAM VYDRAŽENÝCH POLOŽEK
72. aukce Dukát s. r. o. ze dne 5. 6. 2014
3
3 400
50
5 600
97
200
132
200
188
200
230
150
8
12 500
51
5 100
98
420
133
240
189
440
231
150
10
4 000
52
5 500
99
2 000
134
100
190
180
232
150
14
4 200
53
5 500
100
140
135
160
192
130
233
150
15
7 000
54
5 500
101
100
136
130
193
380
234
150
16
2 600
55
6 000
102
140
137
80
194
600
236
280
17
3 200
56
6 000
103
260
138
90
195
100
237
110
18
2 900
58
200
104
180
139
80
196
50
238
260
19
16 000
61
250
105
300
140
220
197
380
239
180
20
13 000
62
800
106
160
141
950
198
320
241
200
21
10 500
64
250
108
90
142
500
199
500
244
120
22
2 400
66
380
109
600
144
500
200
500
245
70
24
5 500
70
250
110
95
145
2 000
201
120
246
420
25
5 500
72
250
111
200
147
250
202
180
248
130
26
2 700
74
95
112
100
149
250
203
90
249
260
27
2 700
75
90
113
110
155
1 900
204
500
250
1 500
28
2 600
76
260
114
130
158
1 600
205
190
251
80
29
2 800
79
200
115
300
160
1 700
207
200
252
250
30
2 700
80
70
116
190
162
1 500
208
320
253
240
32
2 900
81
1 600
117
420
165
1 000
209
380
254
850
33
2 800
83
360
118
260
167
1 800
210
320
255
60
34
2 500
84
320
119
240
174
1 000
211
340
256
100
35
2 600
85
400
120
110
176
420
212
260
258
70
37
3 000
86
550
121
850
177
420
213
400
259
240
38
2 600
87
400
122
380
178
400
214
320
260
150
39
2 600
88
340
123
150
179
600
215
320
261
150
40
2 600
89
80
124
320
180
400
216
160
262
300
41
3 000
90
170
125
160
181
1 100
217
130
263
70
42
3 000
91
280
126
150
182
140
220
340
264
50
43
2 700
92
320
127
240
183
90
221
440
265
50
44
4 500
93
500
128
320
184
550
222
1 200
266
250
45
5 500
94
420
129
220
185
460
223
50
267
200
46
5 100
95
110
130
420
186
50
224
160
268
60
47
5 500
96
550
131
150
187
180
225
80
269
150
74
SEZNAM VYDRAŽENÝCH POLOŽEK
270
600
310
80
352
320
390
220
426
130
465
180
271
550
311
60
353
210
391
300
427
110
466
150
272
360
312
200
354
180
392
140
429
100
467
160
273
500
314
110
355
400
393
140
430
110
468
190
274
500
315
220
356
110
394
140
431
110
469
110
275
260
316
320
357
80
395
140
432
110
470
120
276
2 600
317
130
358
110
396
140
433
50
471
150
277
130
318
140
359
90
397
350
434
120
472
90
278
500
319
130
360
190
398
460
435
300
473
150
279
200
320
230
361
140
399
300
437
100
474
150
280
200
321
220
362
170
400
420
438
85
475
150
281
150
322
60
363
400
401
70
439
90
476
180
282
70
323
160
364
380
402
70
440
85
477
160
283
150
324
240
365
300
403
90
441
85
478
120
284
70
325
120
366
420
404
85
442
90
479
90
285
330
326
550
367
150
405
90
443
160
480
120
286
150
327
280
368
160
406
110
444
90
481
130
328
280
369
150
407
60
445
85
482
140
287
288
320
329
280
370
900
408
85
446
150
483
130
289
170
330
600
371
400
409
85
447
90
484
110
290
170
331
110
372
350
410
100
448
100
485
170
291
190
332
160
373
440
411
90
449
100
486
130
292
360
333
220
375
220
412
90
450
140
487
380
293
110
334
360
376
130
413
90
451
80
488
130
294
120
335
90
377
110
414
80
452
90
489
110
295
460
338
100
378
170
415
70
453
130
490
140
296
700
339
200
379
460
416
90
454
100
492
420
297
700
340
500
380
150
417
85
456
100
493
250
298
300
341
300
381
90
418
100
457
60
494
320
299
200
343
200
382
50
419
50
458
140
495
320
300
100
344
160
383
80
420
90
459
80
496
130
303
600
345
160
385
120
421
80
460
150
497
150
305
130
346
280
386
200
422
340
461
130
498
140
306
140
348
80
387
50
423
130
462
160
499
110
307
110
349
120
388
200
424
120
463
80
500
160
308
90
351
380
389
120
425
140
464
240
501
180
75
SEZNAM VYDRAŽENÝCH POLOŽEK
502
170
538
1 000
575
160
612
110
649
150
688
550
503
120
539
1 300
576
150
613
140
650
340
689
480
504
280
540
500
577
140
614
140
651
130
690
900
505
260
541
1 600
578
170
615
90
652
140
691
420
506
190
542
300
579
1 300
616
85
653
60
692
320
507
300
543
200
581
1 000
617
130
654
140
693
160
508
360
544
160
582
80
618
350
655
120
694
400
509
220
545
110
583
80
619
1 300
656
70
695
150
510
150
546
200
584
70
620
2 000
657
180
696
220
511
100
547
110
585
100
621
750
658
220
697
140
512
240
548
85
586
240
622
700
659
260
698
1 400
513
220
549
380
587
110
623
950
660
130
699
190
514
220
550
80
588
110
624
750
661
90
700
160
515
150
551
90
589
170
625
300
663
60
701
280
516
170
553
60
590
340
626
200
664
500
702
220
517
160
554
50
591
70
628
300
665
460
703
170
518
120
555
200
592
50
629
320
666
160
704
220
519
240
556
180
593
170
630
460
667
700
705
340
520
50
557
240
594
65
631
120
669
160
706
600
521
240
558
260
595
90
632
150
670
420
707
170
522
280
559
160
596
190
633
300
671
220
708
190
523
160
560
180
597
130
634
110
672
260
709
700
524
240
561
360
598
180
635
500
674
240
710
250
525
240
562
260
599
100
636
220
675
280
711
650
526
110
563
550
600
130
637
460
676
320
712
1 500
527
120
564
950
601
120
638
320
677
240
713
950
528
240
565
440
602
100
639
460
678
340
714
400
529
700
566
4 400
603
140
640
180
679
300
715
800
530
320
567
950
604
110
641
110
680
240
716
260
531
850
568
900
605
140
642
120
681
110
717
600
532
800
569
360
606
50
643
240
682
120
718
380
533
700
570
360
607
80
644
130
683
90
719
280
534
900
571
550
608
110
645
180
684
120
720
320
535
450
572
440
609
90
646
1 700
685
650
721
1 200
536
650
573
600
610
130
647
100
686
320
722
420
537
250
574
440
611
90
648
100
687
7 000
723
340
76
SEZNAM VYDRAŽENÝCH POLOŽEK
724
460
760
320
797
850
836
90
879
650
928
500
725
300
761
700
798
750
840
120
880
550
933
300
726
440
762
300
799
600
841
100
881
1 000
934
100
727
400
763
440
800
140
844
280
882
420
935
200
728
500
764
340
802
320
845
440
883
360
936
850
729
1 400
765
700
803
190
846
460
884
380
937
420
730
600
766
700
804
100
847
320
885
1 300
938
200
731
1 200
767
550
805
140
848
240
886
500
939
70
732
460
768
400
806
240
849
240
889
300
940
400
733
600
769
750
807
260
850
240
890
300
941
150
734
500
771
650
808
1 900
851
320
893
300
942
60
735
300
772
380
809
650
852
50
895
300
943
550
736
750
773
800
810
650
853
500
896
300
944
90
737
500
774
240
812
440
854
350
897
1 050
945
90
738
440
775
100
813
500
857
340
898
1 000
946
130
739
260
776
400
814
70
858
110
906
120
947
70
740
9 500
777
170
815
200
859
100
907
120
948
500
741
380
778
60
816
100
860
110
908
250
949
50
742
320
779
110
817
260
861
1 700
909
190
950
220
743
320
780
1 100
818
200
862
100
910
170
951
60
744
320
781
380
819
200
863
100
911
130
952
120
745
260
782
120
820
750
864
100
912
300
953
100
746
320
783
120
821
380
865
110
913
220
954
100
747
220
784
170
822
150
866
1 500
914
220
955
340
748
240
785
150
823
220
867
400
915
220
956
440
749
1 200
786
190
824
320
868
210
916
200
957
340
750
320
787
650
825
150
869
200
917
200
958
1 500
751
190
788
180
826
300
870
200
918
220
959
2 200
752
220
789
240
827
190
871
240
919
220
753
340
790
130
828
500
872
280
920
200
754
340
791
170
829
600
873
300
921
200
755
240
792
190
830
1 400
874
420
922
200
756
300
793
150
831
260
875
1 700
923
200
757
280
794
130
833
80
876
1 100
924
200
758
220
795
150
834
100
877
1 300
926
170
759
220
796
320
835
50
878
1 200
927
180
MINCE ZLATÉ
77
Navštivte náš internetový obchod
www.dukat-mince.cz
Dukát 1923
Dukát 1915
Most Písek
Most Stříbro
Koruna 1893
Zlatník 1875-92
me.cz
ctvím
me.cz.
na
Foto: nume.cz
Sazba: Miloslav Vymazal
Tisk: Europrinty, spol. s r.o., Kyjov
Download

BRNO • 30. 11. 2014