&
H. D. RAUCH, WIEN
BRNO • 24. 11. 2012
Navštivte naši prodejnu
mincí, medailí, bankovek a ostatního
ORLÍ 20, 602 00 BRNO
telefon (fax): 542 221 124
www.dukat-mince.cz
[email protected]
Pondělí, úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Otevřeno:
9.30–12.00 13.00–17.00 hodin
Zavřeno
9.30–12.00 13.00–17.00 hodin
9.30–13.00 hodin
Na této adrese je též sídlo firmy, příjem mincí do aukce,
veškerá korespondence, úhrada za aukční zboží atp.
Tě š í m e s e n a Va š i n á v š t ě v u
Dukát spol. s r. o.
Orlí 20 • 602 00 BRNO
pořádá
24. 11. 2012 – v sobotu
67. dražbu
mincí, medailí, bankovek
KONGRESOVÉ CENTRUM VELETRHY BRNO
(vstup z ulice Hlinky, parkoviště u zastávky tramvají)
Program
7.30 Otevření sálu, prohlídka materiálu
9.00 I. část aukce (pol. 1– 526)
Přestávka
12.00 II. část aukce (pol. 527–920)
Výdej materiálu po celou dobu aukce.
2
Vzácný jáchymovský tolar Maxmiliána II.
V 64. dražbě společnosti DUKÁT v Brně byl dne 26. 11. 2011 nabízen prakticky unikátní tolar
1573 Maxmiliána II. z jáchymovské mincovny.
Tento typ jáchymovského tolaru nebyl znám ani z publikace Čermáka – Skrbka, ani ze soupisu
Janovského a do mé publikace Mince zemí koruny české z roku 1987 byl zařazen na základě citace
v Helbingově katalogu z roku 1922, kde však nebyly podklady dostatečně jasné.
Vzhledem k tomu, že uvedený typ tolaru (MKČ-227) se podle mě dostupných informací nevyskytoval v žádné tuzemské ani zahraniční aukci, ani nebyl zjištěn v žádné soukromé nebo veřejné
sbírce, které jsem měl možnost shlédnout, rozhodl jsem se tento typ do nově přepracované publikace (Vládní mince zemí koruny české), uzavřené textově k 31. 8. 2011 nezařadit.
Velké překvapení mi ale poskytla první následná aukce společnosti DUKÁT BRNO (č. 64), v níž
byl tento nezařazený typ jáchymovského tolaru Maxmiliána II. nabídnut pod číslem 482 ve výborné
zachovalosti s jasným obrazem líce i rubu. A tak nyní nezbývá než typ MKČ-227 do mého soupisu
opět zařadit jako mimořádně vzácný typ. Uvedená ražba se až na drobné odchylky shoduje s typem MKČ-226, ale středový štítek znaku v rubu mince je rakousko-burgundský, zatímco na typu
MKČ-226 je to štítek se lvíčkem.
Mince byla v katalogu aukce č. 64/482 správně popsána a citována jako typ MKČ-227, což odpovídalo existující publikaci Mince zemí koruny české, neboť teprve na aukci samotné byla poprvé
prezentována a nabídnuta nová publikace – Vládní mince. V její příloze – Cenové relace – byla sice
uvedena podle katalogu firmy H. D. Rauch č. 80 cena takového tolaru, ale po ověření obrazu se
ukázalo, že zde byl nabídnut typ MKČ-226, který zpracovatelé Cenové relace chybně označili jako
typ MKČ-227.
Na základě těchto zjištěných skutečností lze konstatovat, že v aukci DUKÁTU č. 64 pod
položkou 482 nabízený tolar je prakticky nesmírně vzácným unikátem mezi jáchymovskými
tolary Maxmiliána II.
Při této příležitosti bych rád upozornil na opakované přeceňování některých typů tolarových
ražeb našimi sběrateli. Např. Pražský tolar Rudolfa II. se stojícím císařem – přes pravidelný výskyt ve všech větších aukcích – dosahuje ceny značně překračující cenu jáchymovského tolaru
Maxmiliána II. MKČ-227, který se při vyvolávací ceně 15.000,- Kč prodal za 20.000,- Kč. Podobně
neúměrně vysoké ceny se často objevují i u některých typů jáchymovských tolarů Ferdinanda I.
a také pravidelně nabízených tolarů Leopolda I. a Josefa I. z pražské mincovny.
Ivo Halačka
3
Neznámý denár Boleslava II.
se jménem anglické mincovny Lincoln
Pavel Radoměrský
Obrazovou předlohou pro nejstarší typy přemyslovských denárů byly řezenské a jiné bavorské ražby.
Později převládly na českých denárech motivy anglosaské. K jejich původu jsou hledány příčiny obchodní a dynastické.
Nejpočetněji zastoupeným anglosaským typem je tzv. ethelredský, který stylizovaně imituje jeden
z typů anglických králů Edwarda Mučedníka (975–978) či spíše Ethlereda II. (979–1016). Ethelredský
typ byl v Čechách zaveden zřejmě někdy okolo roku 985 a záhy se prosadil v dalších mincovnách – na
přemyslovském Vyšehradě a slavníkovském Malíně.
Největší množství ethelredských denárů vycházelo z pražské mincovny Boleslava II. se jménem
minc­mistra Omerize, daleko vzácněji nesou jména Nacuba a Mizlety. Vyšehradská mincovna razila tento
typ pouze se jménem mincmistra Zanty. Slavníkovské denáry jména mincmistrů nemají.
V nedávné době mi byl k posouzení předložen denár ethelredského typu s velmi netypickými opisy.
Podle sdělení majitele byla mince získána ve východních Čechách na počátku 80. let. Tento fakt naznačuje, že byla součástí velkého a bohužel částečně rozchváceného nálezu učiněného v Hradci Králové
roku 1970. Později jsem mohl shlédnout ještě dva stejné kusy z identických razidel.
Popis: Čechy, Boleslav II. (972–999), mincovna?
Líc: Ruka mezi znaky alfa a omega
Opis:
Rub: Stylizované poprsí zprava
Opis:
Hmotnost 1,26 g, průměr 21,2 mm
Na obrazové náplni není nic výjimečného. Zajímavější jsou texty obou opisů.
Opis okolo ruky se zdá na první pohled nejasný. Zaujme ležaté písmeno S se dvěma tečkami, se kterými se setkáváme pouze na vyšehradských ražbách. Pomocí písmen před a za tímto ležatým S poměrně
snadno sestavíme slovo VISEGRA, ve zbylé skupině písmen NOCIA je nejspíše obsaženo jméno vyšehradského mincmistra Noce. Celý opis okolo ruky Boží by tedy ražbu dost přesvědčivě řadil na Vyšehrad.
5
4
VISEGRA
2
1
3
6
7
NOC
V textu opisu okolo ethelredského poprsí se skupinka písmen
dá velmi
pravděpodobně interpretovat spolu s ostatními písmeny jako fragment legendy PRAGA CIV. Tato strana
by se tedy hlásila naopak do pražské mincovny.
4
Překvapením je však samotný konec opisu
– MLICO. Tato zkratka totiž v různých
variantách přichází na anglických lincolnských denárech Ethelreda II. M(oneta) LI(ndunum) CO(lonia) –
mincovna Lincoln v Anglii.
Na uvedené minci Boleslava II. se tedy vyskytují opisy se jmény nejen dvou českých mincoven pražské a vyšehradské včetně mincmistra Noce, ale také jméno anglické mincovny Lincoln. To spolu s dalšími
podobnými případy posiluje teorii významných německých numismatiků H. Dannenberga a E. Bahrfelda
o přítomnosti anglosaských mincmistrů v českých mincovnách 10. a 11. století. Protože řezači ražebních
kolků nebyli příliš znalí písma, docházelo občas k tvorbě nesprávných textových kombinací jako v případě našeho denáru, jehož zařazení do konkrétní mincovny je proto nejisté.
P.S.
Přetištěno z Členských informací ČNS Praha 1/98.
Uvedený denár je v našem dražebním seznamu pod číslem 337.
Zvětšeno na 300 %.
337
5
Obsah:
Pořadí Mince
Strana
– zlaté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – antické . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307–33628
1–306 9
– Čech, Moravy a Slezska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337–42531
– církevní a rodové . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426–45635
– habsburské monarchie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457–72739
Mince celého světa
– československé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 728–76958
– světa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 770–83259
Bankovky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 833–84065
Vyznamenání a medaile
– habsburské monarchie a ostatní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841–920
Použitá literatura:
HAL
– Halačka: Mince zemí koruny české
KM
– Standart catalog of world coins
C
– Cach: Nejstarší české mince
K
– Kankelfitz: Römische Münzen
Nov– Novotný: Papírová platidla ČSR
SJ
– Saurma Jeltsch
Hus
– Huszar: Münzkatalog Ungarn
Rauch
– Aukční katalogy fy Rauch Vídeň
Höl.
– Höllhuber: XV krejcar císaře Leopolda I.
SM
– Smolík: Pražské groše
ŠM
– Šmerda: Denáry české a moravské
KOP
– Kopicky: Katalog typow monet polskich
HER
– Herinek: Österreichische Münzprägungen
DAV
– Davenpart: Europen Crowns
UZD
– Uzdenikov: Monety Rossii
CHJ
–C
hvojka: Pražské groše Ferdinanda I.
Nov
–N
ovák: Korunovace a korunovační ražby Habsburské monarchie
SV
– S uchomel + Videman: Mincovnictví olomouckých biskupů
J
– Jaeger: Die Dentschen Münzen zit 1871
PV
– Paukert, Videman: Moravské denáry 11.–12. století
66
6
D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A
DUKÁT, spol. s r.o., Orlí č. 20, 602 00 Brno, IČO 47913011, zastoupená jednatelem Ivanem
Chládkem (dále jen dražebník), vyhlašuje konání dobrovolné, společné dražby movitých věcí,
která se uskuteční ve znění zákona č. 26/2000 Sb. – o veřejných dražbách (dále jen zákon),
v sobotu 24. listopadu 2012 od 9.00 hod. v Kongresovém centru Veletrhy Brno.
I.
Popisy jednotlivých movitých věcí, které jsou předmětem dražby, označení stavu jejich zachovalosti a stanovení nejnižších podání, která jsou zároveň cenami odhadními, jsou uvedeny v dražebním
seznamu.
Dražebník určuje pořadí, v němž budou jednotlivé věci draženy.
II.
Prohlídka movitých věcí předaných do dražby se uskuteční:
– v numismatické prodejně dražebníka na Orlí č. 20 v Brně ve dnech 19.–23. 11. 2012 od 10.00
do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod.
– v sále Kongresového centra, Veletrhy Brno v den konání dražby od 7.30 do 9.00 hod.
Při prohlídce věcí jsou účastníci prohlídky povinni dbát pokynů dražebníka nebo jeho
zaměstnanců.
III.
Stanovení příhozů:
Vyvolávací cena
Příhoz
Vyvolávací cena
Příhoz
Kč
Kč
Kč
Kč
do 100
5
od 1.001 do 2.000
100
od 101 do 200
10
od 2.001 do 5.000
200
od 201 do 500
20
od 5.001 do 20.000
500
od 501 do 1.000
50
od 20.001 1.000
IV.
Vydražitelům, kteří vydraží movité věci přímo v sále, bude vydražená věc předána proti potvrzení
o úhradě ceny dosažené vydražením a 15 % odměny pro dražebníka.
Fyzickým osobám, které se zúčastní dražby zasláním písemných limitů (dále jen limitenti), budou vydražené věci zaslány na dobírku poštou do vlastních rukou s doručenkou. K ceně dosažené vydražením
bude připočítána 15 % odměna pro dražebníka a poštovné.
Celkové částky se zaokrouhlují na celé Kč.
Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením. Platba směnkou je nepřípustná.
1. Účástníci dražby
D r a ž ební ř á d
Účastníky dražby mohou být pouze osoby fyzické a právnické způsobilé k právním úkonům, účastníkem dražby může být vždy stát (odst. 1, 2 § 3 zákona).
Účastník dražby se může dát v dražbě zastupovat zástupcem na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem, za účastníka dražby může jednat prokurista.
Účastníky dražby nesmějí být osoby, které nemohou nabývat vlastnictví a práv k předmětům dražby
(zákon č. 219/1995 Sb.–devizový zákon) a osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs.
Účastníkem dražby se stane každá osoba, která na výzvu dražebníka doloží svou totožnost (odst. 2
§ 23 zákona), popřípadě své oprávnění jednat za účastníka dražby, odevzdá řádně vyplněnou přihlášku
na zápis do seznamu účastníků dražby včetně čestného prohlášení, že není osobou vyloučenou z dražby a zakoupí vstupenku.
Dražební číslo bude účastníkům dražby vydáno pouze po splnění předcházejících povinností.
Limitenti jsou povinni zaslat společně s písemným limitem vyplněnou přihlášku na zápis do seznamu
účastníků dražby a čestné prohlášení, jinak je limit neplatný.
Tiskopis přihlášky a čestného prohlášení je přílohou dražebního seznamu.
Dražbě může být přítomna každá osoba, která zaplatila vstupné.
Účastníci dražby a ostatní přítomní na dražbě jsou v průběhu jejího konání povinni nerušit průběh
dražby chováním odporujícím dobrým mravům.
7
2. Průběh dražby
Dražba se zahajuje prohlášením licitátora, že zahajuje dobrovolnou, společnou dražbu movitých věcí.
Dražbu jednotlivých věcí v pořadí, tak jak jsou uvedeny v dražebním seznamu, zahajuje licitátor vyvoláním pořadového čísla a vyvolávací ceny v Kč. Popis dražené věci, včetně stavu zachovalosti je uveden v dražebním seznamu a proto není součástí vyvolání licitá­tora.
Draží se od vyvolávací ceny, případně od předposledního písemného limitu. Dražba je anonymní,
účastníci oznamují svou nabídku zvednutím čísla. Za limitenty draží určený zaměstnanec dražebníka.
Draží se pokud účastníci dražby činí vyšší podání. Licitátor udělí účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší podání příklep tím, že oznámí jeho číslo a dosažené nejvyšší podání. Učiněným podáním je účastník
dražby vázán. Učiní-li několik účastníků dražby současně podání a nebylo-li učiněno podání vyšší, rozhodne licitátor o tom, komu z nich příklep udělí.
Nebylo-li učiněno nejnižší podání a je-li dán písemný souhlas vlastníka dražené věci, sníží licitátor
nejnižší podání o částku sjednanou ve smlouvě o provedení dražby.
Udělením příklepu je dražba ukončena.
Nebylo-li při dražbě učiněno ani nejnižší podání nebo nebylo-li učiněno nejnižší podání ani po jeho
snížení, licitátor dražbu ukončí slovem „zpět“.
Vyvoláním posledního pořadového čísla, resp. jeho vydražením, celková dobrovolná společná dražba movitých věcí končí.
3. Úhrada ceny dosažené vydražením
Vydražitel, který je přítomen dražbě, je povinen uhradit cenu dosaženou vydražením včetně odměny
pro dražebníka ihned po udělení příklepu poslední věci, kterou vydražil, nejpozději však do jedné hodiny po celkovém ukončení dražby.
Limitenti uhradí cenu dosaženou vydražením včetně všech příplatků při doručení poštovní zásilky.
Nepřevzetí vydražené věci je považováno za zmaření dražby. Dražebník je oprávněn vyúčtovat účastníkovi dražby, který dražbu zmařil, veškeré náklady, které mu touto zmařenou dražbou vznikly.
Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit.
4. Nabytí vlastnictví k vydražené věci
Do předání vydražené věci vydražiteli má dražebník práva a povinnosti schovatele věci. Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby
k okamžiku udělení příklepu.
Převzetí vydražené věci je vydražitel povinen potvrdit podpisem v protokolu o provedení dobrovolné, společné dražby, který je současně potvrzením o nabytí předmětu vlastnictví. Limitentům bude protokol zaslán společně s vydraženými věcmi a jejich podpis na kopii protokolu uloženého u dražebníka
nahradí vrácená a podepsaná poštovní doručenka.
Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z navrhovatele na vydražitele dnem předání předmětu dražby, v týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel.
5. Reklamace
Od přímých účastníků dražby přijímá dražebník reklamace pouze do zahájení dražby. Limitenti mohou reklamaci uplatnit do tří dnů po převzetí zásilky. Reklamované věci jsou povinni vrátit zpět v cenném psaní bez dobírky, pojištěném na cenu zásilky. O oprávněnosti reklamace rozhoduje dražebník.
Podle odst. 1 § 63 zákona navrhovatel (majitel věci nebo osoba, která dala věc do dražby) odpovídá
za vady předmětu dražby, které mu byly či měly být při podání návrhu na provedení dražby známy a neupozornil na ně včas dražebníka ve smlouvě o provedení dražby.
6. Ostatní ujednání
Zahraniční účastníci dražby jsou při vývozu numismatického materiálu do zahraničí povinni opatřit si
osvědčení podle zákona č. 71/1994 Sb. – o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. Tato osvědčení
vydává např. Moravské muzeum v Brně a Národní mu­zeum v Praze. Osvědčení není nutné na vývoz
mincí vydaných po roce 1953, medailí a vyznamenání vydaných po roce 1918.
Soupisy podaných přihlášek na zápis do seznamu účastníků dražby, písemné limity a osobní údaje
o navrhovatelích dražby podléhají obchodnímu tajemství dražebníka a účastníci dražby nejsou oprávněni do nich nahlížet.
..............
8
Kvalita mincí – překlad českých zkratek
Münzenqualität – Ü
bersetzung der tschechischen Abkürzungen
ČeskyDeutsch
b.l.
bez letopočtu
ohne Jahreszahl
b.z.
bez značky
ohne Marke
dírkadírka
Loch
hr.hrana
Randfehler
just.justýrovaný
justiert
malýmalý
klein
m.o., st.
Henkelspur
měl ouško
napr.naprasklý
schrötlingsriss
ned., nedor. nedoražený
Unanschag
o.ouško
Henkel
okr.okraj
Rand
opr.opravený
repariert
opr. dírka
opravená dírka
gestopftes Loch
škr. škrábnutý
Kratzer
úh. úder
úhoz, úder
Schlag
vada mat.
vada materiálu
Schrötlingsfehler
vlas.vlasový
Haarstrich
Proof
ražba z leštěných razidel
polierte Platte
0
ražební lesk
Stempelfrisch
1krásný
Vorzűglich
2
sehr schön
velmi zachovalý
3zachovalý
schön
9
Mince zlaté
MINCE
Z LAT É
2
1
4
Byzantská říše
Justinianus I. (527–565)
1.
Solidus 4,34 g, Constantinopol, Sear 140,
Av: Poprsí císaře čelně, drží kouli s křížem
Rv: VICTORIA AVGGG S, Stojící anděl drží dlouhé žezlo
s christogramem a kouli s křížem. Yex: CONOB
-1/1
6 000,-
1/1
6 000,-
-1/1-
5 500,-
1/1
6 000,-
0/0
10 000,-
Justinus II. (565–578)
2.
Solidus 4,17 g, Constantinopol, Sear 344,
Av: Poprsí císaře čelně, drží kouli s Viktorií
Rv: VICTORIA AVGGG E, Constantinopolis sedící čelně drží
dlouhé žezlo a kouli s křížem. CONOB, nep.zvl.
Phocas (602–610)
3.
Solidus 4,28 g, Constantinopol, Sear 620,
Av: Poprsí císaře čelně, drží kouli s křížem
Rv: VICTORIA AVGG I, Stojící anděl drží dlouhé žezlo
s christogramem a kouli s křížem. Vex CONOB, nep. ned.
Constans II. (641–668)
4.
Solidus 4,36 g, Constantinopol, Sear 959,
Av: Constans II. a Constantin IV. – poprsí
Rv: VICTORIA AVGY B, Kříž na třech stupních. CONOB
Olomouc - biskupství
W. Schrattenbach (1711–1738)
5.
1/4 dukát b.l., portrétní, SV 774
6
Salzburg - arcibiskupství
Paris Lodron (1619–1653)
6.
4 dukát 1628, přenesení ostatků, Fried. 737
0/0 125 000,-
10
Mince zlaté
10
8
10
Franz Anton Harrach (1709–1727)
7.
1/4 dukát 1725, KM 297
0/0
7 000,-
0/0
10 000,-
0/0
6 500,-
Andreas Dietrichstein (1747–1753)
8.
1/4 dukát 1751, KM 361, dr. zvlněný
Hieronymus Colloredo (1772–1803)
9.
Dukát 1785 M, KM 437
Slezsko
Münstenberg - Olešnice
Heinrich Wenzel a Karl Friedrich (1617–1639)
10.3 dukát 1622 HT, 10,26 g, Fried. 3259, SJS 172, dr. stopy po zavěšení
-1/1- 55 000,-
Č e s k o s l o v e n s k o (1918–1993)
11.Dukát 1923, sv. Václav
12.Dukát 1924, sv. Václav
13.Dukát 1925, sv. Václav
14.Dukát 1925, sv. Václav
15.Dukát 1926, sv. Václav
16.Dukát 1927, sv. Václav
17.Dukát 1928, sv. Václav
19
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
5 000,5 000,5 500,7 000,5 500,7 500,9 000,-
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
15 000,16 200,15 000,5 000,5 000,6 700,
20
18
18.Dukát 1929, sv. Václav
19.Dukát 1929, sv. Václav
20.Dukát 1930, sv. Václav
21.Dukát 1931, sv. Václav
22.Dukát 1932, sv. Václav
23.Dukát 1933, sv. Václav
11
Mince zlaté
24
29
30
32
31
33
34
35
36
-24. Dukát 1934, sv. Václav
25.Dukát 1935, sv. Václav
26.Dukát 1936, sv. Václav
27.Dukát 1978, Karel IV., etue
28.2 dukát 1923, sv. Václav, dr. vrypy
29.2 dukát 1929, sv. Václav
30.2 dukát 1930, sv. Václav
31.2 dukát 1933, sv. Václav, n. hr.
32.2 dukát 1934, sv. Václav
33.2 dukát 1935, sv. Václav
34.2 dukát 1936, sv. Václav, raženo jen 819 ks
35.5 dukát 1930, sv. Václav, raženo jen 543 ks
36.5 dukát 1934, sv. Václav
37.5 dukát 1935, sv. Václav
35
37
R
R
0/0 15 000,0/0 11 000,0/0 11 000,0/0
5 000,0/0 18 000,0/0 35 000,0/0 35 000,0/0 22 000,0/0 25 000,0/0 25 000,0/0 100 000,0/0 150 000,0/0 70 000,0/0 70 000,-
12
Mince zlaté
38
39
40
43
41
42
44
45
38.10 dukát 1929, sv. Václav
39.10 dukát 1930, sv. Václav, raženo jen 394 ks
40.10 dukát 1932, sv. Václav
41.10 dukát 1934, sv. Václav
42.10 dukát 1978, Karel IV.
43.Dukátová medaile 1933, Švehla, úmrtní s +
44.2 dukátová medaile 1934, „Oživenie Kremnického banictva“
45.4 dukátová medaile 1928, sv. Prokop, 13,96 g
R
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
110 000,200 000,105 000,105 000,45 000,8 000,40 000,12 000,-
13
Mince zlaté
46
47
47
49
50
51
51
46.8 dukátová medaile 1969, Purkyně, 29,06 g, 900/1000, sig. Kolářský
47.10 dukátová medaile b.l., Dubček a Svoboda, sv. Václav, 34,98 g
0/0
0/0
25 000,35 000,-
PP
3 500,-
1/1
45 000,-
0/0
50 000,-
1/1
50 000,-
Č e s k á r e p u b l i k a (1993–)
48.1000 Kč 1997, Slezské stavy, etue, karta
Anglie
James I. Stuart (1603–1625)
49.Unite (20 shillings) b.l., Fried. 234, 10,17 g
Victorie (1837–1901)
50.5 pounds 1887, 1,18 OZ
Edward VII. (1901–1910)
51.5 pounds 1902, 1,18 OZ
14
Mince zlaté
53
52
60
52
George VI. (1936–1952)
52.5 pounds 1937, 1,18 OZ
PP
55 000,-
1/1
20 000,-
1/1
3 500,-
0/0
3 600,-
0/0
3 600,-
0/0
0/0
0/0
3 500,10 000,3 700,-
1/0
23 000,-
1/1
1/1
1/1
3 600,3 600,7 000,-
Dánsko
Christian VII. (1766–1808)
53.Dukát 1794, species, Fried.283, dr. vrypy u okraje
Christian IX. (1863–1906)
54.10 koruna 1900
Frederik VIII. (1906–1912)
55.10 koruna 1908
Christian X. (1912–1947
56.10 koruna 1913
Holandsko
Wilhelmina I. (1890–1948)
57.5 gulden 1912
58.10 gulden 1898
59.Dukát 1928, obchodní
I t á l i e, T o s k á n s k o
Francesko III. (1737–1765)
60.Zecchino 1739, C10
Německo
Baden
Friedrich (1856–1905)
61.10 marka 1873 G, J 183
62.10 marka 1893 G, J 188
63.20 marka 1894 G, J 189
15
Mince zlaté
Friedrich II. (1907–1918)
64.20 marka 1914 G, J 192
1/0
7 000,-
1/1
7 000,-
1/1
1/0
3 600,7 000,-
Bavorsko
Ludwig II. (1864–1886)
65.20 marka 1874 D, J 197
Otto (1886–1913)
66.10 marka 1904 D, J 201
67.20 marka 1905 D, J 200
68
80
72
80
Hamburg
68.Dukát 1735, s titl. Karla VI., Fried. 1120
69.Dukát 1861, KM 274, dr. zvlněný
70.10 marka 1898 J, J 211
71.20 marka 1899 J, J 212
1/1
1/1
1/0
1/0
10 000,5 000,4 000,7 000,-
1/0
24 000,-
1/1
6 000,-
1/1
1/1
7 000,7 000,-
0/0
7 000,-
Hannover
Georg V. (1851–1866)
72.Koruna 1859 B, spolková, KM 232
Hessen
Ludwig III. (1848–1877)
73.10 marka 1872 H, J 213
Prusko
Wilhelm I. (1861–1888)
74.20 marka 1876 A, J 246
75.20 marka 1887 A, J 246
Friedrich (1888)
76.20 marka 1888 A, J 248
Wilhelm II. (1888–1918)
77.10 marka 1905 A, J 251
78.20 marka 1892 A, J 252
79.20 marka 1913 A, císař v uniformě, J 253
80.20 dukátová medaile (69,49 g), „Státní cena za umění“, sig. Hoffmeister a Pfenpfer
0/0
3 600,0/0
7 000,0/0
7 500,0/0 140 000,-
16
Mince zlaté
Sasko
Albert (1873–1902)
81.10 marka 1878 E, J 261
82.20 marka 1895 E, J 264
1/1
1/1
4 000,7 000,-
1/0
4 000,-
1/1
7 000,-
1/0
1/1
4 000,7 000,-
0/0
20 000,-
1/1
0/0
50 000,3 700,-
0/0
12 000,-
-1/1
14 000,-
Friedrich August (1904–1918)
83.10 marka 1909 E, J 267
Württenberg
Karl (1864–1891)
84.20 marka 1872 F, J 290
Wilhelm II. (1891–1918)
85.10 marka 1905 F, J 295
86.20 marka 1900 F, J 296
88
90
87
87
91
Výmarská
r e p u b l i k a (1919–1933)
87.7 dukátová medaile b.l., D, Hindenburg, 22,94 g
Polsko
88.3 rubl (20 zlotych) 1836 SPB, PD, Petrohrad 3,88 g, Uzd. 4116,
raženo pouze 10 000 ks
89.10 zloty 1925, Boleslav Chrabrý
Rakousko
90.25 schillling 1934
Rusko
Kateřina II. (1762–1796)
91.Poltina 1777, 0,57 g, Uzd. 4086
17
Mince zlaté
97
Mikuláš II. (1894–1917)
92.5 rubl 1898 AG
93.7,5 rubl 1897
94.10 rubl 1899 AG
95.10 rubl 1899 FZ
96.10 rubl 1903 AP
97.15 rubl 1897
1/1
3 200,1/1
7 500,-1/1
7 000,-1/1- 7 500,1/1
7 000,1/1 12 000,-
98
99
100
101
102
103
Sovětský
svaz
98.100 rubl 1977, olymp. symbol, Y 163, etue, karta, 1/2 OZ Au
99.100 rubl 1978, Leninův stadion Y 151, etue, karta, 1/2 OZ Au
100. 100 rubl 1978, plavecký stadion, Y 162, etue, karta, 1/2 OZ Au
101. 100 rubl 1979, velodrom, Y 173, etue, karta, 1/2 OZ Au
102. 100 rubl 1979, stadion Družba, Y 174, etue, karta, 1/2 OZ Au
103. 100 rubl 1980, pochodeň, Y 186, etue, karta, 1/2 OZ Au
PP
PP
PP
PP
PP
PP
15 000,15 000,15 000,15 000,15 000,15 000,-
18
Mince zlaté
Švédsko
Oscar II. (1872–1907)
104. 5 koruna 1901 EB, KM 766
105. 10 koruna 1883
106. 10 koruna 1901
0/0
0/0
0/0
2 000,3 600,3 600,-
0/0
7 000,-
1/1
-1/1
15 000,7 500,-
1/1
1/1
4 000,4 000,-
0/0
2 000,-
1/1
1/1
-1/1
20 000,16 500,16 500,-
Švýcarsko
107. Duk. medaile 1819, Zwingli, 3,44 g
108
109
Uhry
Zikmund (1387–1437)
108. Dukát b.l., MO, Offenbanya (1404–1405) Pohl. D 2-10
109. Dukát b.l., Kremnica, Kamerer, Pohl. D 2-8
USA
110. 2,5 dollar 1912
111. 2,5 dollar 1927
Vatikán
Pius XI. (1922–1939)
112. Au medaile 1929, 2,92 g, punc. 985/1000, sig. Roth
114
113
115
Habsburská monarchie
Maxmilián (1564–1576)
113. Dukát 1568 KB, Hus. 973
114. Dukát 1575 KB, Hus. 973, nep. okraj
115. Dukát 1577 KB, posmrtný, Hus. 973
19
Mince zlaté
117
116
119
Rudolf II. (1576–1612)
116. Dukát 1588 KB, Hus. 1002
117. Dukát 1589, Praha, Ercker, Hal. 295
118. Dukát 1593, Vídeň, Fried. 87
-1/1 13 000,1/1 32 000,2/1- 10 000,-
Matyáš (1612–1619)
119. Dukát 1613 KB, Hus. 1082
1/0
35 000,-
121
120
122
120
122
123
125
124
125
Ferdinand II. (1617–1637)
120. 2 dukát 1624, Praha, Hübner, Hal. 720
121. 2 dukát 1632 KB, Hus. 1163
1/1 200 000,1/1 87 500,-
Evangelické slezské stavy (1633–1635)
122. Dukát 1635 HR, Vratislav, Rieger, Hal. 1144
0/0
90 000,-
Ferdinand III. (1637–1657)
123. Dukát 1638, Praha, Wolker, Hal. 1166, 3,41 g, okraj
124. 2 dukát 1647 KB, Hus. 1215, chybí ve W.M.K.
125. 10 dukát 1639, Praha, Wolker, Hal. 1148
1/1 125 000,-1/1 87 500,-1/1- 420 000,-
20
Mince zlaté
127
131
128
133
134
137
139
141
140
143
Leopold I. (1657–1705)
126. 1/6 dukátu 1698 NB-IB, Nagybanya, Hus. 1345
127. Dukát 1673 SHS, Vratislav, Hammerschmidt, Hal. 1519a
0/0 16 000,1/0 112 000,-
Karel VI. (1711–1740)
128. Dukát 1739 KB, Hus. 1586
-1/1- 16 000,-
Marie Terezie (1740–1780)
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
1/4 dukát 1772 HG, Sedmihrady, Her. 311
Dukát 1742, Sedmihrady, Her. 194
Dukát 1765 KB, Hus. 1652
2 dukát 1765 KB, Hus. 1648
2 dukát 1765 KB, Hus. 1648
2 dukát 1765, Sedmihrady, Her. 63
Souverain d´or 1753, Antverpy, Her. 359
2 souverain d´or 1769, Her. 345
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
Dukát 1769 C, V55, Praha, Erdmann + Stöhr, Hal. 2004, nep. úhoz
Dukát 1787 A, Her. 29
Dukát 1790 B, Her. 37
2 dukát 1782, Madona, Her. 17
2 dukát 1783 E, Her. 12
2 dukát 1784, Madona, Hus. 1859, dr. hr. a dr. škr.
2 dukát 1786 A, Her. 5
0/0
2/2
1/0
-1/1-
0/0
1/0
-1/1
-1/1-
12 000,25 000,12 500,8 000,20 000,23 000,13 000,9 000,-
Josef II. (1765–1790)
1/1 100 000,-1/1
5 500,1/0
8 000,1/1 21 000,1/0 22 500,-1/1 17 000,1/0 17 000,-
21
Mince zlaté
144
145
148
147
146
150
149
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
2 dukát 1787 A, Her. 6
2 dukát 1787 E, Her. 15
1/2 sovrano 1786 A, Her. 101
1/2 sovrano 1786 A, Her. 101
Sovrano 1786 M, Her. 111
3 dukátová medaile 1765, 10,35 g, na svatbu s Karolinou
2 dukátová medaile 1658, 6,88 g, na korunovaci Leopolda I. ve Franfurtu,
Nov. IX., 7Ea
151
152
1/1
1/1
1/1
1/0
1/1
0/0
22 500,22 500,12 000,18 000,28 000,50 000,-
1/1
55 000,-
154
Leopold II. (1790–1792)
151. Dukát 1791 E, portrétní, Her. 9, dr. zvlněný
1/1
20 000,-
1/0
-1/1
1/0
-1/1
1/0
-1/1
1/1
1/1
1/0
0/0
10 500,6 000,11 200,5 500,15 000,5 500,11 200,12 000,8 000,9 000,-
František II. (1792–1835)
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
Dukát 1810 A, Her. 103
Dukát 1811 A, Her. 109
Dukát 1812 B, Her. 115
Dukát 1814 E, Her. 120
Dukát 1814 E, Her. 120
Dukát 1815 E, Her. 121, hrana
Dukát 1819 E, Her. 143
Dukát 1826 G, Her. 176
Dukát 1827 E, Her. 172
Dukát 1830 A, Her. 163
22
Mince zlaté
166
169
164
166
174
167
168
175
175
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
Dukát 1835 E, Her. 189
1/2 sovrano 1835 M, Her. 257
1/2 sovrano 1835 M, Her. 257
Sovrano 1793 V, Her. 224
Sovrano 1793 V, Her. 224
Sovrano 1831 A, Her. 233
1 1/4 dukátu 1804, 4,36 g, na prohlášení císařství, Nov. XVII 1a
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
Dukát 1839 B, orel, Her. 33
Dukát 1839, Madona, Her. 66, nep. hrana
Dukát 1845, Madona, Her. 72
Dukát 1848 A, Her. 30
Dukát 1848 A, Her. 30
Dukát 1848 B, Her. 42
4 dukát 1841 A, nep. rysky na aversu, Her. 6
1/1
1/0
1/0
-1/1
1/0
1/0
0/0
8 000,13 000,13 700,20 000,24 000,25 000,25 000,-
1/0
1/1
1/1
1/0
1/1
0/0
0/0
11 000,9 000,9 000,6 000,6 200,8 000,65 000,-
1/0
0/0
1/1
6 000,8 500,30 000,-
Ferdinand V. (1835–1848)
178
177
178
Revoluce (1848–1849)
176. Dukát 1848, Madona, maďarský opis, Hus. 2091
177. Dukát 1848, Madona, maďarský opis, Hus. 2091
178. 40 lira 1848 M, Her. 1, n. škr.
23
Mince zlaté
179
216
216
František Josef I. (1848–1916)
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
Dukát 1848/1898 A
Dukát 1853 A
Dukát 1853 B
Dukát 1854 A
Dukát 1854 E
Dukát 1855 A
Dukát 1856 A, n.hr.
Dukát 1859 A
Dukát 1863 A
Dukát 1865 E
Dukát 1866 E
Dukát 1867 A
Dukát 1868 A
Dukát 1869 A
Dukát 1873
Dukát 1876
Dukát 1882
Dukát 1883
Dukát 1888
Dukát 1889
Dukát 1890
Dukát 1891
Dukát 1894
Dukát 1895
Dukát 1896
Dukát 1896
Dukát 1900
Dukát 1901
Dukát 1902
Dukát 1903
Dukát 1908
Dukát 1910
Dukát 1911
Dukát 1912
Dukát 1913, dr. hr.
Dukát 1914
Dukát 1914
4 dukát 1868 A, n. škr.
0/0 15 000,1/0
7 500,-1/1- 9 000,1/1
7 500,1/1
6 000,1/0
7 000,1/0
6 000,0/0
7 500,-1/1
6 200,1/0
6 000,1/0 11 200,1/0
8 500,1/0
6 000,0/0
7 500,0/0
6 500,0/0
6 500,0/0
6 500,1/0
3 500,0/0
6 500,0/0
4 000,0/0
4 000,1/0
4 000,1/0
3 500,0/0
4 000,0/0
6 000,0/0
5 700,0/0
4 000,0/0
7 500,0/0
7 000,0/0
6 500,0/0
5 500,0/0
6 500,0/0
5 500,0/0
5 500,0/0
5 500,0/0
4 000,0/0
5 500,1/1 60 000,-
24
Mince zlaté
217
220
219
223
226
225
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
4 dukát 1875, n. škr.
4 dukát 1890, se závěsem, prohnutý, 14,56 g
4 dukát 1892
4 dukát 1894, n. škr.
4 dukát 1896, řada dr. škrábanců, n. hr.
4 dukát 1903, dírka
4 dukát 1905, pro Bulharskko, 12,72 g, kontramarka
4 dukát 1906, řada dr. škrábanců, dr. hr.
4 dukát 1906, vlas. škr.
4 dukát 1907, n. škr.
1/0
1/1
1/0
1/0
1/1
1/1
0/0
1/1
0/0
1/0
60 000,15 000,40 000,47 500,25 000,15 000,15 000,16 000,35 000,35 000,-
25
Mince zlaté
234
233
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
233
235
244
254
255
4 dukát 1908
4 dukát 1909, řada škrábanců, dr. hr.
4 dukát 1910, perfektně opravená stopa po oušku
4 dukát 1911, řada dr. škrábanců, dr. hr.
4 dukát 1912, řada dr. škrábanců, dr. hr.
4 dukát 1914, dr. hr.
4 dukát 1914, n. hr.
Koruna spolková 1858 A, nep. rysky
4 zlatník 1883, dr. hrana
4 zlatník 1885
4 zlatník 1885, n. hr.
4 zlatník 1885
4 forint 1873 KB
4 forint 1873 KB
4 forint 1874 KB
4 forint 1875 KB
4 forint 1877 KB
4 forint 1880 KB, mladá hlava
4 forint 1884 KB, n. hr.
4 forint 1884 KB
4 forint 1885 KB
4 forint 1886 KB
4 forint 1887 KB
4 forint 1887 KB
4 forint 1888 KB
4 forint 1889 KB
4 forint 1890 KB, s FIUME
4 forint 1890 KB, s FIUME
4 forint 1891 KB
1/1 30 000,1/1 15 000,1/1 17 500,1/1 16 000,1/1 16 000,0/0 18 000,0/0 27 500,1/0 120 000,0/0 17 500,-1/1
4 500,1/1
5 500,1/1
6 500,1/0
6 500,1/1
7 000,1/0
7 500,-1/1
7 000,-1/1
5 500,-1/1 15 000,1/1
4 000,1/0
5 500,-1/1
5 000,1/0
5 500,-1/1
5 000,-1/1
5 500,-1/1
4 500,1/1
6 000,1/1 12 000,1/1 15 000,1/1 10 000,-
26
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
Mince zlaté
4 forint 1891 KB
8 zlatník 1870
8 zlatník 1871
8 zlatník 1888
8 zlatník 1890, n. hr.
8 forint 1872 KB
8 forint 1873 KB
8 forint 1879 KB
8 forint 1882 KB
8 forint 1884 KB
8 forint 1888 KB
8 forint 1890 KB, s FIUME
10 koruna 1905
10 koruna 1906
10 koruna 1909, Schwartz
10 koruna 1911
10 koruna 1896 KB
10 koruna 1904 KB
10 koruna 1905 KB
10 koruna 1906 KB
10 koruna 1908 KB
10 koruna 1910 KB
10 koruna 1911 KB, n. škr.
10 koruna 1913 KB
10 koruna 1913 KB
281
1/1
-1/1
1/1
0/0
1/0
1/1
1/0
1/0
1/0
1/0
0/0
1/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/1
1/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
10 000,6 700,6 700,6 500,7 500,5 500,4 500,4 500,4 500,4 500,5 200,4 500,2 600,2 600,2 800,2 800,4 000,2 500,2 300,2 600,2 600,2 900,3 000,6 000,7 000,-
0/0
0/0
1/0
1/0
0/0
0/0
0/0
1/0
0/0
1/0
0/0
0/0
15 500,17 500,5 000,5 000,5 500,7 000,7 000,6 800,8 500,35 000,25 000,24 000,-
282
291
290
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
10 koruna 1914 KB
10 koruna 1914 KB
20 koruna 1893
20 koruna 1894
20 koruna 1897
20 koruna 1902
20 koruna 1903
20 koruna 1908, jubilejní
20 koruna 1908, jubilejní, nep. úhoz na hraně
20 koruna 1909, Marschall
20 koruna 1914
20 koruna 1916, nový znak
292
27
Mince zlaté
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
20 koruna 1893 KB
20 koruna 1895 KB
20 koruna 1896 KB
20 koruna 1898 KB
20 koruna 1904 KB
20 koruna 1905 KB
20 koruna 1912 KB
20 koruna 1914 KB, nep. škr.
20 koruna 1914 KB, s FIUME, n. škr.
20 koruna 1915 KB
1/0
1/0
0/0
1/0
1/0
1/0
0/0
1/0
1/1
1/0
5 000,5 000,6 000,5 000,6 000,6 000,7 000,5 000,10 000,6 000,-
1/0
0/0
0/0
1/1
50 000,68 000,75 000,40 000,-
303
305
304
306
303.
304.
305.
306.
100 koruna 1907 KB, korunovační
100 koruna 1908, jubilejní, n. rysky
100 koruna 1908, jubilejní, n. rysky
100 koruna 1912, škrábance u hlavy
28
M I N C E A NT I C K É
Východní Keltové - Syrmie
307.
308.
309.
310.
Drachma Ag, typ Kugelwange, Kostial 507
Drachma Ag, typ Kugelwange, Dembski 1122
Tetradrachma typ Kugelwange, 10,53 g, Dembski 1113, Av exc., ned.
Tetradrachma typ Kugelwange, 10,77 g, Dembski 1113, Kostial 465
1/1-
1/1
1/1
2/1-
1 300,1 300,2 000,2 000,-
1/1
10 000,-
1/1-
3 600,-
1/1-
3 600,-
1/1-
3 600,-
2/2
2/2
1 500,1 500,-
-1/1-
1 500,-
-1/1
1 500,-
1/1
1 500,-
311
312
312
Řecko-Bithynie
Herakleia Pontica (352–345) před Kr.
311. Drachma, Herakles, Hera, sb. Pozzi 2140, BMC 18
Řecko - Makedonie
Alexander III. (336–323) před Kr.
312. T
etradrachma asi 311–323 př. Kr., 16,80 g, hlava Heraclea ve lví kůži.
Zeus sedící na trůně, vlevo X, pod trůnem monogram ve věnci
313. Tetradrachma asi 311–305 př. Kr., 16,77 g, hlava Heraclea ve lví kůži,
exc. Zeus sedící na trůně, vlevo monogram ve věnci, pod trůnem MI,
Müller 734
314. Tetradrachma asi 311–305 př. Kr., 16,80 g. Hlava Heraclea ve lví kůži.
Zeus sedící na trůně, vlevo H, pod trůnem monogram ve věnci
Persie
Dareios 423–405 až Artaxerses II. 404–359
315. Siglos 5,28 g, Seaby 4679 Sardeis (Lydia) klečící král drží oštěp a luk / Incusum
316. Siglos 5,40 g, Seaby 4679 Sardeis (Lydia) klečící král drží oštěp a luk / Incusum
Orodes I. (90–77 před Kristem)
317. D
rachma 4,14 g, pod. Rauch 9/2012, Poprsí s tidrou doleva.
Sedící lučištník, opisy
Artabanos III. (80–81)
318. Drachma 3,77 g, SG 3826, Poprsí doleva. Sedící lučištník, opisy
Vologases VI. (208–222)
319. D
rachma 3,49 g, SG 5876, Poprsí s tiárou doleva. Sedící lučištník,
opisy, nep. vyl., Rv – zbytk. Cu
29
Mince antické
Egypt pod Římem
320.Bronz 25 mm, 10,15 g, K-G 17.26, Alexandria, Poprsí císaře / Poprsí Isis,
LB - 2. rok
2/2
1 800,-
1/1
6 500,-
1/1-
1 500,-
Řím - republika
Anonym
321. Denár, serratus (209–208 před Kristem) ROMA, Syd. 519
321
330
Quintus Marcius Libo
322. D
enár 148 před Kristem, Crw 215/1, Seaby 1, Hlava Romy,
vzadu LIBO, vpředu X Dioscurové na koních, dole Q.MARC., rex. ROMA
Tiberii Minucii Gaii f. Augirim
323. D
enár 134 před Kristem, Crw 243/1, BMC 1006, Hlava Romy,
Ionský sloup, po stranách Minuciové, nahoře ROMA, po stranách
TI.MINVCI C.F. – AVGVRINI nap. stř.
-1/2
1 200,-
Decimus Junius Silanus L.
324. D
enár (91 před Kristem), 3,67 g, hlava Romy, Viktorie v bize,
kontramarky, Cr. 373/3, dr. škr.
-1/1-
800,-
-1/1-
1 600,-
-1/1-
1 800,-
1/1-
1 600,-
-1/1-
2 000,-
-2/2
800,-
1/1
13 000,-
Cnaeus Cornelius Lentulus
325. D
enár 88 před Kristem, Crw. 345, BMC 2440, Mars – poprsí
v korintské přilbě, Viktorie v bize, dole C.N.LENTVL
Gargilius - Ogulnius - Vergilius
326. D
enár 86 před Kristem – anonymní Crw. 350A/2, BMC 2623,
Hlava mladého Jupitera, Jupiter v quadrize
Caius Licinius Lucii Filius Macer
327. D
enár 84 před Kristem, Crw. 354/1, BMC 2467, Mladý Jupiter s blesky
na rameni, Minerva v quadrize, dole C.LICINIVS L.F./MACER
Aulus Postumius Auli f. S. Nepos Albinus
328. S erratus 81 před Kristem, 3,88 g, Crw. 372/2, BMC 2840, Hlava Hispanie,
část. zahalená, za hlavou HISPAN. Postava v tóze stojící mezi odznaky,
opis A.POST. A.F.S.N.ALBIN
Lucius Marcius Philippus
329. D
enár 56 před Kristem, Crw. 425/1, BMC 3890, Hlava Marcia, vzadu lituus,
dole ANCVS, Equestrian – jezdecká socha na arkádě PHILIPPVS,
Av – kontramarky, Rv – exc.
Řím - císařství
Augustus (27–14 před Kristem)
330. Denár, Seaby 463, mincm. Mescinius Rufus
30
Mince antické
Septimius Severus (193–211)
331. D
enár 202–210, RIC 265, Coh. 205, FVNDATOR PACIS,
Septinius Severus v závoji
1/1
800,-
-1/1-
800,-
1/1
1/1-
500,800,-
1/1
500,-
Severus Alexander (222–235)
332. Sestercius, RIC 635
Gordianus III. (238–244)
333. A
ntoninian, RIC 92, Coh. 253, Roma P.M.TR.P.IIII COS.II P.P.
stojící Gordián drží kouli a oštěp
334. Sestercius, RIC 298
Otacilia Severa (244–249)
335. A
ntoninian, RIC 127, Coh. 20, Roma IOVI CONSERVAT,
Juno stojící doleva, drží patera a žezlo
Maximus Caesar (235–238)
336. Denár, RIC 3
-1/1-
3 000,-
31
M I N C E Č E C H, M O R A V Y A S L E Z S K A
Boleslav I. (967–999)
337. Denár, podobný jako C 123, jiné opisy, viz str. 3, 1,19 g, UNIKÁT
1/1
337
338
339
340
341
342
35 000,-
Oldřich (1012–1034)
338.
339.
340.
341.
342.
Denár, C 283, 0,79 g
Denár, C 284, 0,92 g
Denár, C 293, varianta, 0,88 g
Denár, C 294, nep. úhoz, 1,11 g
Denár, C 296, 0,93 g
1/1
1/1
1/1
0/0
1/0
343
344
345
346
347
348
10 000,10 000,5 500,8 000,8 000,-
350
Břetislav I. (1037–1055)
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
Denár, C 308, 1,02 g
Denár, C 310, 1,09 g
Denár, C 311, 0,84 g
Denár, C 313, páv s šesti perutěmi, 1,07 g
Denár, C 316, 1,06 g
Denár, C 317, 0,93 g
Denár, C 318, zvlněný, 1,07 g
Denár, C 319, 0,95 g
-1/1
1/1
-1/1
1/1
1/0
0/0
-1/1-
1/1
8 000,4 000,6 000,6 500,4 000,4 000,8 000,8 000,-
32
MINCE ČECH, MORAVY A SLEZSKA
Vratislav II. (1054–1092)
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
Denár, C 346, 0,69 g
Denár, C 347, nastřižen, 0,76 g
Denár, C 348, nastřižen, starý štítek, 0,83 g
Denár, C 350, 0,79 g
Denár, C 353, 0,71 g
Denár, C 353 b, 0,69 g
Denár, C 354, 0,53 g
358
359
1/1
-1/1
-1/1
0/0
1/1
1/1
1/0
800,800,800,1 000,900,2 000,800,-
1/1
1/1
7 500,12 000,-
1/1
10 000,-
1/1
1/1
-1/1-
3 500,3 000,1 000,-
-1/1-
-1/1-
-1/1-
-1/1-
1/1
1 000,1 000,1 000,1 800,6 800,-
0/0
-1/1-
3 500,2 400,-
2/2
2/1-
-1/1-
1/1-
-1/1-
1/1-
1/1
1/1
-1/1-
800,800,2 500,1 000,3 000,4 500,6 000,5 000,7 000,-
-1/1-
1/1-
9 800,1 400,-
360
Konrád I. (1061–1092)
358. Denár, C 361, 0,60 g
359. Denár. C 364, 0,68 g
Ota I. Sličný
360. Denár, C 376, 0,67 g
Břetislav II. (1092–1100)
361. Denár, C 383, 0,50 g
362. Denár, C 389 a, 0,46 g
363. Denár, C 390, 0,47 g
Bořivoj II. (1100–1120)
364.
365.
366.
367.
368.
Denár, C 413, 0,66 g
Denár, C 413, nedoražen, 0,82 g
1/2 denár, C 415 b, 0,41 g
Denár, C 419, 0,25 g
Denár, C 421, vylomený okraj, 0,70 g
Svatopluk (1095–1107)
369. Denár, C 425, 0,60 g
370. Denár, C 462, dr. okraj, 0,39 g
Vladislav I. (1109–1125)
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
Denár, C 532, 3 hvězdy, 0,63 g
Denár, C 532, 4 hvězdy, 0,56 g
Denár, C 534, 0,74 g
Denár, C 543, 0,59 g
Denár, C 544, 0,52 g
Denár, C 544, 0,78 g
Denár, C 551, nastřižen, 0,79 g
Denár, C 552, 0,74 g
Denár, C 554, 0,70 g
Soběslav I. (1125–1140)
380. Denár, C 571, 0,76 g
381. Denár, C 572, nedoražen, 0,83 g
33
MINCE ČECH, MORAVY A SLEZSKA
382. Denár, C 572, 1,06 g
383. Denár, C 579, 0,84 g
1/1-
-1/1
1 500,7 500,-
Vladislav II. (1140–1174)
384.
385.
386.
387.
Denár, C 593, 0,56 g
Denár, C 593, nedoražen, 0,61 g
Denár, C 615, opisy nedoraženy, 0,77 g
Denár, C 617, ze sbírky Hohenkubin, 0,90 g
387
388
-1/1- 1 000,-1/1- 1 000,1/1
6 800,-1/1 15 000,-
389
Soběslav II. (1173–1179)
388. Denár, C 619, opisy nedoraženy, 0,80 g
1/1
8 500,-
Bedřich (1173–1189)
389. Denár, C 627, opisy nedoraženy, 0,85 g
1/1- 17 000,-
Přemysl I. (1192–1230)
390. Denár, C 667, opisy nedoraženy, 1,29 g
391. Brakteát míšeňský, Cach 0, Fiala XXIV/4, 44 mm, 0,90 g, plochý
1/1
2/-
6 000,1 800,-
-1/2
-1/1-
2/2
900,1 000,800,-
2/-
-2/3
1/-
2/-
2/-
1/-
1/-
-1/-
1/-
-1/-
500,400,900,1 000,600,900,900,1 000,2 000,1 500,-
-1/-
1/-
1/-
2/-
-1/-
1/-
1/-
2/-
-1/-
1 000,1 500,2 000,600,2 000,2 000,2 000,1 000,2 000,-
Vladislav III. (1246–1247)
392. Denár, C 895, 0,76 g
393. Denár, C 896, 0,75 g
394. Denár, C 896, 0,70 g
Přemysl Otakar II. (1247–1278)
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
Brakteát, C 848, naprasklý, 0,23 g
Denár, C 898, 0,76 g
Brakteát, C 924, 0,66 g
Brakteát, C 941, var. hlava v osmiúhelníku, 0,78 g
Brakteát, C 952, 0,58 g
Brakteát, C 956, 0,34 g
Brakteát, C 956, 0,29 g
Brakteát, C 966, nep. koroze, 0,65 g
Brakteát, C 984, 0,33 g
Brakteát, C 988, 0,26 g
Václav II. (1278–1305)
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
Brakteát, C 859, 0,56 g
Brakteát, C 994, 0,45 g
Brakteát, C 996, 0,23 g
Brakteát, jako C 1001, 0,41 g
Brakteát, C 1003, 0,31 g
Brakteát, C 1006, 0,33 g
Brakteát, C 1006, 0,31 g, nep. okraj
Brakteát, C 1007, 0,23 g
Brakteát, C 1011, 0,48 g
34
MINCE ČECH, MORAVY A SLEZSKA
414. Pražský groš, Sm. 2
415. Pražský groš, Sm. 2
1/1
1/1
2 000,2 000,-
1/1
-1/1
1/1
900,700,1 000,-
2/2
300,-
-1/1-
300,-
-1/-
300,-
-1/2
600,-
2/2
2/2
600,600,-
2/3
300,-
Jan Lucemburský (1310–1346)
416. Pražský groš, Sm. 10, 3,62 g, dr. nedoražen
417. Pražský groš, Sm. 14, 3,51 g
418. Pražský groš, Sm. 17, 3,74 g
Karel IV. (1346–1378)
419. Pražský groš, blíže neurčený, 3,37 g
Vladislav II. (1471–1516)
420. Pražský groš, nep. koroze, 2,92 g
Ludvík (1516–1526)
421. Peníz malý jednostranný, Sm. 57
Morava
Vratislav brněnský (1123–1156)
422. Denár, VP 228, 0,45 g
Nepřiděleno (40. léta 12. století)
423. Denár, VP 229, 0,57 g, dr. koroze
424. Denár, VP 238, 0,38 g
Vratislav - město
Vladislav II.
425. Groš b.l., lev+sv. Jan, prasklý, SJ 80
35
C Í R K EV N Í A R O D OV É RA Ž BY
Bamberg - biskupství
Petr Filip Dernbach (1672–1683)
426. 4 krejcar (batzen) 1680, KM 60
1/1-
800,-
Olomouc - biskupství
Karel I. Josef (1663–1664)
427. XV krejcar 1663, SV 201
1/1- 10 000,-
427
434
434
435
437
437
Karel II. Liechtenstein (1664–1695)
428.
429.
430.
431.
432.
433.
1/2 krejcar 1683, SV 303
3 krejcar 1669, SV 323, F1, B4
3 krejcar 1670, SV 325, E5, B4
3 krejcar 1670, SV 326, G1, C1
3 krejcar 1670, SV 326, G3, C1
VI krejcar 1674, SV 342
-1/-
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
300,400,300,300,300,2 500,-
1/1
1/1
1/1
10 000,15 000,5 000,-
1/1
8 000,-
Karel III. Lotrinský (1695–1711)
434. 1/2 tolar 1705, SV 568, dr. vada materiálu
435. 1/2 tolar 1707, SV 569
436. Tolar 1705, SV 575
Wolfgang Schrattenbach (1711–1738)
437. 1/2 tolar 1730, SV 730, dr. vada ražby
36
církevní a rodové ra žby
442
438
446
438.
439.
440.
441.
Tolar 1719, SV 744
Tolar 1722, SV 747
Tolar 1728, SV 755, dr. vada materiálu
Tolar 1730, SV 757
1/1
1/1
1/1
1/1
7 000,5 500,5 000,5 500,-
1/1
32 500,-
-1/1
5 000,-
Anton Theodor Colloredo (1771–1811)
442. Tolar 1779 ICFA, SV 1107, starý štítek
Salzburg
Johann Jakob Belasi (1560–1586)
443. Tolar b.l., Pr. 540
Paris Lodron (1619–1653)
444. 1/6 tolaru 1648, klipa, KM 108, dírka
1/1-
600,-
Hieronymus Colloredo (1772–1803)
445. Tolar 1777 M, n. just.
0/0
3 500,-
1/1
9 000,-
1/0
3 000,-
Vídeň - arcibiskupství
Christopf Migazzi (1772–1803)
446. Tolar 1781 ICFA
Vratislav - biskupství
Franz Ludwig (1683–1732)
447. XV krejcar 1694 LPH, Vratislav, SJS 203
37
církevní a rodové ra žby
448
451
449
452
Dietrichstein
Sigismund Ludwig (1631–1664)
448. Tolar 1646, Dav.3374
1/0
35 000,-
1/1
25 000,-
1/0
5 000,-
2/1
10 000,-
-1/1
28 000,-
Ferdinand Josef (1655–1698)
449. Tolar 1695, Vídeň, KM 20
Liechtenstein
Josef Wenzel (1748–1772)
450. 1/2 tolaru 1758, KM 2
Sprinzenstein
Johann Ehrenreich (1667–1729)
451. Tolar 1717, Ausburg, Pavl.3
Šlik
Jindřich (1612–1650)
452. Tolar 1645 CB, Planá, Dav. 3408
38
církevní a rodové ra žby
453
455
454
456
453. Tolar 1646 CB, Planá, Dav.3408
1/1
30 000,-
-1/1
38 000,-
1/0
40 000,-
-1/1
17 000,-
František Arnošt (1650–1675)
454. 1/2 tolar 1661, Planá, Pol. 191
Schwarzenberg
Johann Nepomuk (1782–1789)
455. Tolar 1783, Vídeň, Dav. 2777, nep. rysky
Paar
Johann Wenzel (1741–1792)
456. Tolar 1771, Vídeň, Dav. 1193
39
HABSBURSKÁ
MONARCHIE
Ferdinand I. (1526–1564)
457.
458.
459.
460.
461.
Pražský groš 1539, Chvojka T1
Denár 1541, 1543, 1546 a 1548, vše KB
Denár 1549, 1550, 1552 a 1553, vše KB
Denár 1557, 1560, 1561 a 1564, vše KB
2 krejcar 1564, Jáchymov, Geitzkofler, Hal. 148
2/2
-1/1
-1/1
-1/1
-1/1-
500,350,350,350,400,-
-1/1-
1/1
1/1
1/1
-1/1
1/1
13 000,18 000,8 000,20 000,13 000,35 000,-
462
465
463
466
462.
463.
464.
465.
466.
467.
467
Zlatník (60 krejcar) 1563, Kutná Hora, Lidl+Ludvík Karel, Hal. 73
Zlatník (60 krejcar) 1564, Jáchymov, Geitzkofler, Hal. 143, dr. škr. u hlavy
Tolar b.l. Praha, neobsazeno, Hal. 15, rýha v líci i v rubu
Tolar 1556, Jáchymov, Puellacher, Hal. 114, nep. koroze
Tolar 1558, Praha, Neufahrer, Hal. 13, nep.koroze
Tolar 1558, Jáchymov, Puellacher, Hal. 116, varianta
40
mince habsburské monarchie
477
471
472
473
478
480
Maxmilián II. (1564–1576)
468. Denár 1571, 1575 a 1578, vše KB
469. Bílý groš (15)76, Jáchymov, Geitzkofler, Hal. 238
470. Početní peníz 1565, Jáchymov, Geitzkofler, Mrštík 21
471.1/2 zlatník (30 krejcar) 1569, Praha, Harder, Hal. 176,
chybí ve Wiener Münzkabinetu
RR
472. Zlatník (60 krejcar) 1568, Jáchymov, Geitzkofler, Hal. 210, var. REX
473. Zlatník (60 krejcar) 1569, Praha, Harder, Hal. 172 b, dr. napr. hrana
474. Zlatník (60 krejcar) 1573, Kutná Hora, Šatný + Vodolínský, Hal. 190, m.o.
475. 1/4 tolar 1573, Jáchymov, Geitzkofler, Hal. 235, m.o.
476. 1/4 tolar 1575, Kutná Hora, Šatný + Vodolínský, Hal. 199
477. 1/2 tolar 1573, Jáchymov, Geitzkofler, Hal. 231, var. opisu HV. B. REX
478. Tolar 1573, Kutná Hora, Šatný + Vodolínský, Hal. 193, var. opisu GER.HVN
479. Tolar 1573, Kutná Hora, Šatný + Vodolínský, Hal. 193, var. opisu GER.HV
480. Tolar 1573, Kutná Hora, Šatný + Vodolínský, Hal. 193, nep. naprasklý
-1/1
-1/1
-1/1-
300,400,1 200,-
-1/1-
-1/1-
2/1-
2/2
2/2
2/2
-1/1-
-1/1-
2/2
1/1
45 000,20 000,15 000,6 300,12 500,10 500,22 500,13 500,10 000,18 500,-
41
mince habsburské monarchie
481
484
483
487
490
488
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
Tolar 1573, Jáchymov, Geitzkofler, Hal. 226
-1/1
Tolar 1574, Kutná Hora, Šatný + Vodolínský, Hal. 193
2/2
Tolar 1574, Kutná Hora, Šatný + Vodolínský, Hal. 194, var. opisu GER.HVN
-1/1-
Tolar 1574 KB, Hus. 978
-1/1
Tolar 1575, Kutná Hora, Šatný + Vodolínský, Hal. 194, var. opisu GER.HVN, dr. hr. 2/1-
Tolar 1575, Kutná Hora, Šatný + Vodolínský, Hal. 194, GER.HV
2/1-
Tolar 1575, Jáchymov, Geitzkofler, Hal. 230
1/1
Tolar 1575 KB, Hus. 980
-1/1-
Tolar 1575 KB, Hus. 982
2/1-
Tolar 1576, Kutná Hora, Šatný, Hal. 195, var. opisu: RO před zn. mincmistra, nep. napr. -1/1-
30 000,11 500,16 500,16 500,12 500,12 500,30 000,11 000,11 500,17 500,-
42
mince habsburské monarchie
503
506
505
507
491.
492.
493.
494.
Tolar 1576, Kutná Hora, Šatný, Hal. 195,
Tolar 1576, Kutná Hora, Šatný, var. opisu D.G.E
Tolar 1577, Kutná Hora, Šatný, Hal. 195, posmrtný
Tolar 1577 KB, posmrtný, Hus. jako 981
2/2
2/2
2/2
2/1-
11 000,14 000,12 500,16 500,-
Rudolf II. (1576–1612)
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
Denár 1580, 1583, 1585 a 1587, vše KB
Denár 1589 KB, 5 ks
Malý groš 1591, Praha, Ercker, Hal. 336
Malý groš 1591, Jáchymov, Hofmann, Hal. 406
Malý groš 1595, Kutná Hora, Herold, Hal. 380
Malý groš 1595, Jáchymov, Hofmann, Hal. 409
Bílý groš 1580, Kutná Hora, Šatný, Hal. 376
Početní peníz 1600, Jáchymov, Taubenreuter, Mrštík 85, koroze
Tolar 1579 KB, Hus. 1030, var. BO.REX
Tolar 1581, Kutná Hora, Šatný, Hal. 366, koroze
Tolar 1588, Kutná Hora, Šatný, Hal. 366
Tolar 1590, Kutná Hora, Šatný, Hal. 366
Tolar 1592, Kutná Hora, Šatný, Hal. 366
-1/1
350,-1/1
350,-1/1-
300,-1/1-
400,-1/1-
300,-1/1
400,2/2
300,3/2-
400,1/1 20 000,-1/1- 5 000,1/1
9 000,-1/1 11 000,1/1 15 000,-
43
mince habsburské monarchie
508
511
509
512
514
513
508. Tolar 1593, Praha, Ercker, Hal. 312d
509. Tolar 1594, Kutná Hora, Šatný, Hal. 366
-1/1- 50 000,1/1
12 000,-
-1/1-
6 000,-
511. Tolar 1600, České Budějovice, Mattighofer, Hal. 428
1/1
53 000,-
512. Tolar 1602, Kutná Hora, Spiess, Hal. 366, krásný
1/1
25 000,-
510. Tolar 1597, Kutná Hora, Herold, Hal. 366
513. Tolar (1)60Z, České Budějovice, Mattighofer, Hal. 428
514. Tolar 1605, Kutná Hora, Enderle, Hal. 369a, dr. vada materiálu
-1/1- 20 000,1/1
14 000,-
44
mince habsburské monarchie
519
523
520
525
515.
516.
517.
518.
519.
520.
Tolar 1606, České Budějovice, Mattighofer, Hal. 431, koroze
Tolar 1607, Kutná Hora, Enderle, Hal. 369a
Tolar 1608, Kutná Hora, Enderle, Hal. 369a
Tolar 1608, Vídeň, Dav. 3002
Tolar 1609, Kutná Hora, Škréta, Hal. 369, dr. vada materiálu
Tolar 1611, Kutná Hora, Škréta, Hal. 369
2/2
5 000,-1/1- 8 000,2/2
6 300,-1/1- 4 000,-1/1 13 000,-1/1- 10 000,-
Matyáš (1612–1619)
521. Malý groš 1612, Kutná Hora, Šultys, Hal. 541
522. Početní groš 1619, Kutná Hora, Hölzl, Mrtštík 125
523. Tolar 1619, Praha, Hübner, Hal. 502
-1/1-
400,2/1-
600,1/1 21 000,-
Fridrich Falcký (1619–1620)
524. 24 krejcar 1620, Kutná Hora, Hölzl, Hal. 669
525. 48 krejcar 1620, Jáchymov, Lengefelder, Hal. 678, vada ražby na hraně, krásný
2/1-
1/1
1 300,8 000,-
2/2-
300,-
Moravské stavy (1619–1620)
526. 12 krejcar 1620 BZ, Olomouc, Zwirner, Hal. 624a
45
mince habsburské monarchie
Ferdinand II. (1617–1637)
527.
528.
529.
530.
531.
532.
1/2 krejcar 1629, Kutná Hora, Hölzl, Hal. 820, dr. napr.
3 krejcar 1617, Graz, jako arcivévoda, SJ 754
3 krejcar 1624, Kutná Hora, Hölzl, Hal. 809
3 krejcar 1632, Praha, Schuster, Hal. 761
1/2 tolar (75 krejcar) 1622, Brno, Hal. 851, nedoražen
Tolar 1620, Klagenfurt, Her. 445, nedoražen
2/-
1/1
-1/1
1/1
-1/1-
-1/1-
300,500,300,300,2 500,2 500,-
533
538
534
539
533. Tolar 1624 B, Brno, Wohnsiedler, Hal. 874a, nedor.
534. Tolar 1626, Jáchymov, Steinmüller, Hal. 838
535. Tolar 1634, Praha, Schuster, Hal. 749
-1/1- 25 000,1/1 14 000,-2/2
3 000,-
Ferdinand III. (1637–1657)
536.
537.
538.
539.
3 krejcar 1630 HP, Kladsko, Hema, Hal. 1335a
1/2 tolar 1652 KB, Hus. 1242
Tolar b.l., KB, tolar na podívanou (Schautaler), Vogel 212
Tolar 1629, Kladsko, Hema, Hal. 1315
-1/1-
400,1/0
7 000,1/1 32 500,-1/1 62 000,-
46
mince habsburské monarchie
540
542
541
543
544
545
540. Tolar 1629, Madona, Kladsko, Hema, Hal. 1318
541. Tolar 1655 KB, Hus. 1242
542. Tolar 1656 KB, Hus. 1242
R
1/1 137 000,-1/1
5 200,1/1
5 000,-
Arc. Maxmilián (1590–1618)
543. Tolar 1603, jako velmistr řádu něm. rytířů, Dav. 5348
544. Tolar 1617 CO, Hall, Dav. 3323
545. 2 tolar 1614, jako velmistr řádu něm. rytířů, 57,29 g, Dav. 5854
1/0
1/0
1/0
8 000,10 000,25 000,-
47
mince habsburské monarchie
550
554
554
555
557
556
Arc. Zikmund (1662–1665)
546. XV krejcar 1664, Hall, KM 1219, dr. okraj
1/0
2 000,-
-1/1-
1/0
1/0
1/1
1/1
-1/1-
0/0
1/0
-1/1
-1/1
1/1
500,500,300,6 000,500,500,1 800,6 000,8 000,5 500,5 000,-
Leopold I. (1657–1705)
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
Poltura 1699 PH, Hus. 1483
Krejcar 1702, Kutná Hora, Wohnsiedler, Hal. 1472
3 krejcar 1670 SHS, Vratislav, Hammerschmidt, Hal. 1624a
6 krejcar 1683, Praha, Janinali, Hal. 1414
XV krejcar 1661 CA, Vídeň, Hal. WIE 61.1.6
XV krejcar 1662 CA, Vídeň, Höl. WIE 62.6.18
3 krejcar 1705 IA, Graz, Her. 1369
1/2 tolar 1701 KB, Hus. 1404
Tolar 1659 KvB, Hus. 1365
Tolar 1660 KvB, Hus. 1365
Tolar 1690 KB, Hus. 1372, dr. just.
48
mince habsburské monarchie
558
561
559
562
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
Tolar 1693 KB, Hus. 1373
Tolar 1695 GE, Praha, Egerer, Hal. 1390, dr. rysky
Tolar 1695 IAK, Hall, Her. 642
Tolar 1696 GE, Praha, Egerer, Hal. 1393
Tolar 1698 KB, Hus. 1374
Tolar 1701, Hall, Her. 649
Tolar 1703 GE, Praha, Egerer, Hal. 1395
Tolar 1704, Vídeň, Her. 603
564
1/1
5 500,1/1- 9 500,1/1
5 000,1/1
7 500,1/1
7 000,1/1
5 500,1/1 17 500,1/1
5 000,-
49
mince habsburské monarchie
567
570
569
571
566
566. 2 tolar 1675, Graz, 57,28 g, Her. 565
567. 2 tolar b.l., Hall, 56,34 g, Her. 574
566
1/0
1/1
50 000,17 000,-
2/-
1/1
1/1
500,60 000,50 000,-
-1/1
6 000,-
Josef I. (1705–1711)
568. 1/2 krejcar 1709, Kutná Hora, Wohnsiedler, Hal. 1734
569. Tolar 1708 (z roku 1707) CH, Bratislava, Hus. 1572
570. Tolar 1709 GE, Praha, Egerer, Hal. 1719
Malkotenti (1703–1711)
571. Zlatník 1705 KB, Hus. 1524
50
mince habsburské monarchie
574
580
582
583
Karel VI. (1711–1740)
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
1/4 tolar 1737 NB, Hus. 1623, přerytý letopočet
1/2 tolar 1718 KB, Hus. 1610
Tolar 1712 CH-PW, Bratislava, Hus. 1607
Tolar 1714, Vratislav, Nowak, Hal. 1903, naprasklá hrana
Tolar 1716, Vídeň, Her. 292
Tolar 1721, Hall, Her. 340
Tolar 1724, Praha, Scharff, Hal. 1807A, m.o.?
Tolar 1725, Vratislav, Hal. 1909
Tolar 1727, Praha, Scharff, Hal. 1810
Tolar 1729 KB, Hus. 1604
Tolar 1738, Praha, Scharff, Hal. 1811a, dr. hrana ražbou
2 tolar b.l., Hall, 57,04 g, Her. 281
1/0
1 500,-1/1
2 000,-1/1- 10 000,1/1
9 000,1/0
7 500,0/0
7 000,-1/1
6 000,2/1- 5 000,1/1
7 000,-1/1
3 500,1/1 10 000,1/0 22 000,-
Marie Terezie (1740–1780)
584. Heller 1777, Vídeň, Her. 1660
585. 1/2 krejcar 1777 S, Her. 1639
0/0
-1/1
1 700,750,-
51
mince habsburské monarchie
586
589
589
591
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
3 krejcar 1778 C, Praha, Erdmann a Kendler, Hal. 1974
20 krejcar 1760, Praha, Erdmann, Hal. 1950
30 krejcar 1751 KB, Hus. 1693, staré ouško
30 krejcar 1765, Praha, Erdmann, Hal. 1948, dr. just.
Tolar 1745 KB, Hus. 1670
Tolar 1745 KB, Hus. 1670
Tolar 1767 ICSK, Vídeň, Her. 422, n. hr.
Tolar 1769 ICSK, Vídeň, n. just., Her. 425
Tolar 1774, křížový, Brusel, Her. 1950
Tolar 1780 ICFA, Her. 437
Tolar 1780 SKPD, B, Madona, Hus. 1680
0/0
1/0
-1/1
0/0
-1/1-
0/0
1/1
1/1-
2/2
-1/2
1/1
8 500,1 300,350,6 300,3 500,7 500,6 000,5 000,600,750,2 300,-
1/1
1/0
-1/1
-1/1-
1 000,3 000,3 500,4 000,-
0/0
-1/1
0/0
-1/1
0/1
650,6 000,3 000,700,3 000,-
František Lotrinský (1740–1765)
597.
598.
599.
600.
VII krejcar 1763 PR, Praha, Erdmann, Hal. 1998
30 krejcar 1748 HA, Hall, Her. 245
Tolar 1751 Ha, Hall, Her. 129, dr. vada mater.
Tolar 1752 KB, Hus. 1787
602
Josef II. (1765–1790)
601.
602.
603.
604.
605.
Krejcar 1790 S, Her. 418
1/2 tolar 1782 A, orel, Her. 151, n. škr.
1/2 tolar 1782 B, Madona, Hus. 1874, dr. okraj
1/2 tolar 1786 A, Madona, dlouhé paprsky, Her. 161
1/2 tolar 1788 A, Madona, Her. 164, dr. vada ražby na letopočtu
52
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
mince habsburské monarchie
Tolar 1766 F-AS, Her. 94
Tolar 1778 ICFA, Her. 89, dr. just.
Tolar 1783 B, Madona, Her. 148
Tolar 1784 B, křížový, Her. 178
Tolar 1786 M, křížový, Her. 180
Tolar 1788 M, křížový, Her. 182
Lion d´argent 1790, Brusel, Her. 2
-1/1
3 000,-1/1
4 500,0/0
4 000,-1/1- 1 800,-1/1
1 000,-1/1
2 500,1/0 15 000,-
612
Leopold II. (1790–1792)
613. Sol 1790 H, Her. 106
614. Heller 1791 H. Her. 100
615. XIV liard 1792, Brusel, Her. 91
-1/1
1/1
1/1
800,1 000,3 500,-
1/1
0/0
0/0
0/0
1/1
-1/1-
-1/1-
1/0
1/0
2/1-
-1/1-
1/0
-1/1
1/0
1/0
1/1
1/1
1/1
500,1 500,300,1 200,4 000,5 000,2 500,4 000,3 000,600,4 000,2 500,2 000,3 800,1 800,1 500,2 000,2 000,-
František II. (1792–1835)
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
Krejcar 1805 H, Her. 1076
5 krejcar 1815 A, Her. 914, nep.just.
7 krejcar 1802 B, Her. 885
7 krejcar 1802 C, Praha, Stöhr, Hal. 2044
10 krejcar 1818 V, Her. 867
20 krejcar 1830 A, Madona, Hus. 984, dr. just.
1/2 tolar 1824 C, Praha, Hippmann, Hal. 2029
1/2 tolar 1827 A, Her. 438
1/2 tolar 1828 A, Her. 439
Tolar 1795 H, křížový, Her. 484
Tolar 1806 A, Her. 279, n.okr.
Tolar 1815 A, Her. 292
Tolar 1818 V, Her. 339
Tolar 1820 A, Her. 305
Tolar 1821 C, Praha, Stöhr, Hal. 2025, n.škr.
Tolar 1823 C, Praha, Hippmann, Hal. 2025, n. škr.
Tolar 1825 C, Praha, Hippmann, Hal. 2026
Tolar 1825 B, Her. 349
Nouzové ražby velkého dělostřeleckého depa Týn nad Vltavou
(Otto Herber, Sběratelské zprávy 34/1980 Hradec Králové)
634. 3 krejcar 1799, Pb, 12,91 g, Herber 7, starý štítek
635. 5 krejcar 1799, Pb 11,12 g, Herber 13, starý štítek
636. 7 krejcar 1799, Pb 12,85 g, Herber 18, starý štítek
-2/-
-2/-
-2/-
300,300,300,-
53
mince habsburské monarchie
Ferdinand V. (1835–1848)
637. 20 krejcar 1842 M, Her. 269, nep.vryp
638. 20 krejcar 1843 M, Her. 270
639. 20 krejcar 1846 C, Praha, Leitner, Hal. 2055
1/1
1/0
1/0
300,300,300,-
-1/1
1/0
1/0
0/0
7 500,2 600,2 600,4 000,-
0/0
10 000,-
645
644
640
646
640.
641.
642.
643.
Tolar 1836 A, Ferdinandus, Her. 131, dr. škr.
Tolar 1844 A, Her. 141
Tolar 1845 A, Her. 142
Tolar 1848 A, Her. 145
Revoluce (1848–1849)
644. 5 lira 1848 V, lev na podstavci, Her. 9
František Josef I. (1848–1916)
645. 15 centesimi 1852 V, dr. škr.
646. Lira 1852 V
652
647.
648.
649.
650.
651.
652.
653.
Krejcar 1863 E
5 krejcar 1864 A
10 krejcar 1853 A
10 krejcar 1870 KB
20 krejcar 1852 A, velký, hlava vlevo
20 krejcar 1852 C, velký, hlava vlevo
20 krejcar 1852 C, hlava vpravo, malý
-1/1- 15 000,1/1
7 000,-
653
652
1/1
0/0
1/0
0/0
1/0
1/0
1/1
1 800,500,500,900,3 000,7 500,7 000,-
54
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
mince habsburské monarchie
20 krejcar 1854 A
20 krejcar 1854 C
20 krejcar 1868 KB, MKVP
20 krejcar 1869 KB, MKVP
20 krejcar 1870 GYF, VP
1/4 zlatník 1857 A
1/4 zlatník 1862 A
662
665
0/0
0/0
1/1
1/0
1/0
-1/1
0/0
661
664
400,4 500,800,1 000,2 000,500,300,-
665
668
673
676
677
661.
662.
663.
664.
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
1/4 zlatník 1871 A
1/4 zlatník 1873
Zlatník 1858 E
Zlatník 1858 V, n. hr.
Zlatník 1862 E, dr. hrana, dr. úhozy
Zlatník 1866 A, n. škr.
Zlatník 1866 B
Zlatník 1866 E, dr. hr.
Zlatník 1867 A
Zlatník 1868 GYF, n. škr.
Zlatník 1869 KB
Zlatník 1869 GYF
Zlatník 1871 GYF, stopy po sponě
Zlatník 1873
Zlatník 1874
Zlatník 1875, Příbram
Tolar 1848 A, hlava vlevo
677
R
1/1
1/1
-1/1
2/1
-1/1-
1/1
1/0
-1/1
-1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
1/1
PP
1/0
12 500,5 000,300,300,10 000,1 000,1 200,5 000,1 400,500,400,500,15 000,500,1 000,10 000,160 000,-
55
mince habsburské monarchie
690
678
696
691
701
678.
679.
680.
681.
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.
698.
699.
700.
701.
Scudo 1853 V, dr. škr.
Tolar 1856 A, konvenční
Tolar 1857 A, spolkový, n. škr.
Tolar 1858 A, spolkový
Tolar 1858 B, spolkový
Tolar 1859 A, spolkový
Tolar 1860 A, spolkový
Tolar 1861 A, spolkový, n. škr.
Tolar 1861 V, spolkový, dr. škr.
Tolar 1864 E, spolkový, n. škr.
Tolar 1865 A, spolkový
2 zlatník 1854 A, svatební
2 zlatník 1860 A
2 zlatník 1866 A
2 zlatník 1867 A, n. škr.
2 zlatník 1870 A, n. škr.
2 zlatník 1871 A, n. škr.
2 zlatník 1873
2 zlatník 1873, střelby Vídeň, n. rysky
2 zlatník 1874, n. hr.
2 zlatník 1878, n. škr.
2 zlatník 1879, stř. svatba
2 zlatník 1879, stř. svatba
2 zlatník 1880, střelby Vídeň
1/1
1/1
1/0
0/0
-1/1
0/0
1/0
1/0
-1/1
1/1
0/0
1/1
1/1
0/0
1/0
1/1
1/1
1/1
0/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/0
10 000,5 500,1 300,1 500,1 000,1 500,1 300,1 300,1 500,3 500,2 500,3 000,55 000,11 000,3 000,2 000,2 000,2 000,50 000,2 000,1 800,1 000,1 000,7 000,-
56
mince habsburské monarchie
705
708
709
715
715
713
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.
718.
719.
2 zlatník 1883, n. škr.
2 zlatník 1883, dr. hrana, dr. vada mater.
2 zlatník 1885, střelby Innsbruck, dr. škr.
2 zlatník 1885, střelby Innsbruck
2 zlatník 1886
2 zlatník 1887, vlas. škr.
2 zlatník 1888, střelby Vídeň
2 zlatník 1889, střelby Graz
2 zlatník 1890
2 zlatník 1891
2 zlatník 1892, vlas. škr.
2 tolar 1865 A, spolkový, n. škr.
2 tolar 1866 A, spolkový, několik dr. hran
2 tolar 1867 A, nep. škr.
Filler 1906 KB
20 heller 1892
Koruna 1893
Koruna 1900
1/0
1/1
1/0
0/0
1/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
0/0
1/0
1/1
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
2 000,1 500,5 000,7 500,2 200,2 700,8 000,9 000,2 500,2 800,3 000,45 000,7 000,17 000,2 500,2 000,400,300,-
57
mince habsburské monarchie
721
722
727
720.
721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
Koruna 1907
Koruna 1913 KB
Koruna 1914 Cu, zkouška, Her. 1146
2 koruna 1914 KB
5 koruna 1907 KB, korunovační
5 koruna 1907 KB, korunovační
5 koruna 1908, jubilejní
Groš 1896, mileniový, Karel Robert
-1/1
1/0
0/0
1/1
1/0
1/1
0/0
1/1
1 300,6 000,13 000,1 500,500,600,2 000,9 500,-
58
MINCE
CELÉHO
SV ĚTA
Č e s k o s l o v e n s k o (1918–1939)
728. 5 koruna 1931
729. 5 koruna 1952 Al, nevydaná
730. 10 koruna 1933
R
0/0
0/0
0/0
600,1 500,35 000,-
PP
0/0
PP
PP
PP
PP
PP
PP
0/0
0/0
1 800,350,3 500,400,300,300,300,400,500,700,-
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
25 000,8 000,5 000,11 000,2 800,3 000,4 500,3 000,4 500,2 000,2 000,2 000,2 000,3 800,2 700,2 000,3 000,-
BJ
BJ
1 000,1 000,-
730
731.
732.
733.
734.
735.
736.
737.
738.
739.
740.
25 Kčs 1969, SNP, etue
50 Kčs 1968, Republika
50 Kčs 1968, Republika, etue, nep. škr. na etui
50 Kčs 1971, Hviezdoslav, etue
50 Kčs 1971, KSČ, etue
50 Kčs 1973, Jungmann, etue
50 Kčs 1973, Únor, etue
50 Kčs 1979, Sjezd KSČ, etue
50 Kčs 1990, sv. Anežka, bez signatury autora
100 Kčs 1955, Osvobození, var.b
Č e s k á r e p u b l i k a (1993–)
741.
742.
743.
744.
745.
746.
747.
748.
749.
750.
751.
752.
753.
754.
755.
756.
757.
200 Kč 1994, Katedrála, etue, karta
200 Kč 1994, Normandie, etue, karta
200 Kč 1994, Koňská tramvaj v Brně, etue, karta
200 Kč 1994, Životní prostředí, etue, karta
200 Kč 1995, OSN, etue, karta
200 Kč 1995, Šafařík, etue, karta
200 Kč 1996, Deburau, etue, karta
200 Kč 1997, Auto Präsident, etue, karta
200 Kč 1997, sv. Vojtěch, etue, karta
200 Kč 1997, Emauzy, etue, karta
200 Kč 1998, Palacký, etue, karta
200 Kč 1998, Kmoch, etue, karta
200 Kč 1998, Přemysl I. Otakar, etue, karta
200 Kč 1999, NATO, etue, karta
200 Kč 1999, Sekora, etue, karta
200 Kč 2002, Jiří z Poděbrad, etue, karta
200 Kč 2002, sv. Zdislava, etue, karta
Sady
mincí
758. Sada oběžných mincí 1998, ZOH Nagano, 9 ks
759. Sada oběžných mincí 1999, NATO, 9 ks
59
mince celého světa
760.
761.
762.
763.
764.
765.
766.
767.
768.
769.
Sada oběžných mincí 2000, MMF, 10 ks
Sada oběžných mincí 2000, Kosmos, 11 ks
Sada oběžných mincí 2005, Česká spořitelna, 8 ks euro mincí + žeton
Sada oběžných mincí 1997, 9 ks + žeton
Sada oběžných mincí 1998, 9 ks + žeton
Sada oběžných mincí 1999, 9 ks + žeton
Sada oběžných mincí 2000, 11 ks
Sada oběžných mincí 2001, 9 ks
Sada oběžných mincí 2002, 9 ks
Sada oběžných mincí 2003, 9 ks + žeton
BJ
BJ
BJ
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
1 000,1 200,1 000,22 000,3 000,3 500,4 000,2 000,2 000,2 000,-
1/1
400,-
1/1
400,-
1/1
2 000,-
Anglie
770. Dollar 1897, obchodní, n. škr.
Austrálie
771. Crown 1937, Commonwealth
Itálie
772. 20 lira 1928 R
L i t va
Zikmund III. (1587–1632)
773. 3 groš 1597, Kap. 3533
-1/1-
800,-
0/0
1/1
300,400,-
1/1
800,-
1/0
600,-
0/1
15 000,-
Lichtensteinsko
774. Koruna 1904, nep. rysky
775. 2 koruna 1915, n. škr.
Mexico
Maxmilian (bratr Frant. Josefa) (1864–1867)
776. Peso 1867 MO, dr. hr.
Rakousko
777. 2 schilling 1932, Haydn
778
Švýcarsko
Zurich
778. Tolar MDCLX (1660), Dav. 4648
60
mince celého světa
779
781
Německo
Augsburg
779. Tolar 1745 IT, s titl. Frant. Lotrinského, KM 157
1/1
30 000,-
1/0
600,-
1/1
11 000,-
Baden
Friedrich (1856–1907)
780. 2 marka 1902, 50 let vlády, J 30
Bavorsko
Maxmilián I. (1598–1651)
781. Tolar 1628, Madona, Witt. 898c
Mamilián Josef III. (1746–1777)
782. Tolar 1758, lví, Dav.1948, dr. škr.
-1/1-
700,-
B a v o r sk o
Ludwig II. (1864–1886)
783. Tolar 1866, AKS 174, dr. hr.
-1/1
1 000,-
0/0
1 000,-
2/2
1 000,-
Ludwig III. (1913–1918)
784. 3 marka 1914 D, J 52
Brandenburg - Ansbach
Karl Alexander (1757–1791)
785. Tolar 1769, Dav. 2001
Braunschweig - Wolfen - Büttel
61
mince celého světa
787
Karl I. (1735–1780)
786. 2/3 tolaru 1765 IDB, Welter 2733, dr. škr.
-1/1-
1 300,-
2/2
10 000,-
1/0
1/0
1 500,2 500,-
Hannover
787. Tolar 1624, s titl. Ferdinanda II., Dav. 5388
Hessen
Ernst Ludwig (1892–1918)
788. 3 marka 1910 A, J 76, nep. škr.
789. 5 marka 1904, 400 let od narození Philippa, J 75
790
Hohenlohe
Ludwig Friedrich Karl (1765–1805)
790. Tolar 1770 SNR, Dav. 2352
-1/1- 20 000,-
Mecklenburg - Schwerin
Paul Friedrich (1837–1842)
791. Zlatník 1839, AKS 32, n. škr.
1/1
1 500,-
-1/1
2 200,-
Metz - město
792. 12 grosch (frank) 1614, KM 2, nep. vada ražby
62
mince celého světa
Norimberg
Josef II. (1765–1780)
793. 1/2 tolar 1766 SR, Kelner 354
1/1
1 500,-
Nördlingen
Eberhard (1506–1535)
794. Batzen 1518 N, SJ 618
-1/1-
500,-
-1/1-
1 500,-
1/0
6 000,-
-1/1
1 900,-
1/1
500,-
1/1
0/0
1 000,1 000,-
1/1
6 000,-
Pfalz Veldenz
Georg Gustav (1592–1634)
795. 1/4 tolar b.l., SJ 2047
796
Prusko
Friedrich II. (1740–1786)
796. Tolar 1776 A, Schr. 462
Friedrich Wilhelm III. (1797–1840)
797. Tolar 1814 A, Dav. 757, dr. škr.
Wilhelm (1861–1888)
798. Tolar 1861, korunovační, n. škr.
Wilhelm II. (1888–1918)
799. 5 marka 1901, 200 let rodu, J 106
800. 3 marka 1911 A, Univerzita Wratislav, J 108
801
Rýnská konfederace
Carl Dahlberg (1804–1817)
801. Tolar 1808 BH, C4
63
mince celého světa
Sasko - Míšeň
Friedrich I. (1382–1428)
802. Fürstengrosch b.l., SJ 2330, m.o.
-1/1-
300,-
-1/1-
500,-
-1/1-
1 000,-
1/1
1 200,-
-1/1-
5 000,-
1/1
4 000,-
1/1
5 000,-
-1/1-
-1/1-
1 500,500,-
-1/1-
500,-
Ernst, Albrecht a Wilhelm (1464–1484)
803. Horngrosch 1467, SJ 4392
Sasko
Friedrich III. A Georg a Johann (1500–1507)
804. Schneeberger Zinsgroschen b.l., SJ 4419
Johann Friedrich a synové (1547–1552)
805. Schreckenberger b.l., SJ 4464, n. okraj
August (1553–1586)
806. Tolar 1554, Annaberg, de Mey 989, dr. škr.
Christian II., Johann Georg I. + August (1591–1601)
807. Tolar 1596, Dav. 9820
Johann Georg I. (1615–1656)
808. 40 grosch (kiprový) 1621, Mers. 936
Friedrich August III. (1763–1806)
809. Tolar 1768 EDC, Dav. 2682, dr. hrana
810. Tolar 1784 IEC, Dav. 2695
Anton (1827–1836)
811. Tolar 1834 G, KM 1120, dr. hr., m.o.?
Friedrich August III. (1904–1918)
812. 5 marka 1909, Univerzita Lipsko, J 139
0/0
4 000,-
1/1
450,-
1/0
1 000,-
0/0
1 500,-
Sasko - Weimar
Wilhelm IV. (1640–1662)
813. Spruchdreier 1654, Mers. 3898
Sasko - Weimar - Eisenach
Wilhelm Ernst (1901–1918)
814. 3 marka 1910 A, svatební, J 162, n. hr.
Schwarzburg - Sonder - Hausen
Karl Günther (1880–1909)
815. 3 marka 1909 A, úmrtní, J 170
64
mince celého světa
Würtenberg
Karl (1864–1891)
816. 2 marka 1876 F
1/0
1 000,-
1/1
700,-
1/1
1/1
1 500,1 500,-
1/1
1/1
0/0
1/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/0
-1/1
1 000,1 200,1 200,2 000,1 200,1 000,1 300,1 500,1 800,2 000,-
1/0
1/1
0/0
400,600,2 500,-
Wilhelm II. (1891–1918)
817. 3 marka 1911 F, stříbrná svatba, J 177 a
Německá východní Afrika
818. Rupie 1906 A, WK 22, dr. škr.
819. Rupie 1910 J, WK 22
Německo
820.
821.
822.
823.
824.
825.
826.
827.
828.
829.
Výmar
3 marka 1924 E, J 312
3 marka 1926 A, Lübeck, J 323, n. hr.
3 marka 1929 D, Lessing, J 335
3 marka 1929 F, Lessing, J 335
3 marka 1929 E, Míšeň, J 338
3 marka 1929 G, přísaha, J 340
3 marka 1930 G, Zeppelin, J 342
3 marka 1930 A, Vogelweide, J 344
3 marka 1932 D, Goethe, J 350
5 marka 1928 D, strom, J 331
N ě m e c k o III. ř í š e
830. 50 pfennig 1939 A, se svastikou, J 365
831. 50 pfennig 1939 F, se svastikou, J 365
832. 5 marka 1933 A, Luther, J 353
65
BA N K OV KY
Habsburská monarchie
František II. (1792–1835)
833. 5 gulden 1800, skvrna
834. 25 gulden 1806, natržen
-2/-
3/3
600,1 000,-
-1/1-
0/0
2/2
2 000,1 500,300,-
N
N
300,1 800,-
Č e s k o s l o v e n s k o (1918–1939)
835. 100 Kč 1920, serie Af, přeložená
836. 5 Koruna 1921, Komenský, Bajer 18
837. 1000 korun 1932, serie B, perf. Bajer 26
Protektorát Čechy a Morava (1939–1945)
838. 5000 Kč 1920, přetisk 1943, serie C, perf., Bajer N3
839. Terezínské poukázky kompl. sada, 7 ks
ČSR
840. 1 koruna 1953, tzv. „hladová“
1/1
300,-
66
MEDAILE
Habsburská monarchie
Ferdinand II.
841. Korunovační žeton 1627, Praha, Ag 1,79 g, Nov. VII 3b
1/0
1 800,-
1/1
10 000,-
1/1
0/0
1 200,1 000,-
1/0
32 500,-
0/0
2 000,-
1/0
600,-
1/1
500,-
842
Leopold I.
842. K
orunovační medaile na českého krále v Praze 1656, Ag 41,5 mm,
14,20 g, Nov. D1b
845
Karel VI.
843. Jeton korunovace na římského císaře 1711 ve Frankfurtu,
Ag 25 mm, 4,08 g, Nov. XI. 42 f
844. Jeton na holdování v Namuru 1717, Br 30 mm, Nov. XI. 5a
845. Korunovační medaile s Elizabeth 1723 v Praze, Skrbek 1124,
Ag 50 mm, 34,85 g
Leopold II.
846. M
edaile na korunovaci římského císaře 1790 ve Frankfurtu,
Sn. 47,5 mm, sig. Reich
847. Jeton na korunovaci římského císaře 1790 ve Frankfurtu, Ag 21 mm,
2,19 g, Nov. XVI. 11 f
848. Jeton na holdování dolnorakouských stavů 1790 ve Vídni, Ag 20 mm,
2,18 g, Nov. XVI 3 b
67
medaile
849. Jeton na korunovaci českým králem 1791 Praha, Ag 20 mm,
2,20 g, Nov. XVI. 4b
850. Jeton na korunovaci Marie Ludovíky českou královnou 1791, Ag 20,5 mm,
2,16 g, Nov. XVI. 3 b
1/0
600,-
1/1
500,-
0/0
0/0
1 500,3 700,-
0/0
2 500,-
0/0
500,-
0/0
1 000,-
0/0
2 500,-
0/0
500,-
0/0
400,-
0/0
800,-
853
Ferdinand V.
851. M
edaile na korunovaci Marie Anny 1836 v Praze, Cu patinovaná 47 mm,
56,73 g, Nov. XVIII H 1C, n. škr.
852. Otevření severní dráhy Vídeň–Brno 1837, Cu 42 mm
853. Medaile na IV. sjezd německých rolníků a lesníků v Brně 1840,
pomník Josefa II. ve Slavíkovicích u Rousínova, Ag 47 mm, 35,08 g,
sig. Boehm, orig. etue, n. škr.
František Josef I.
854. Zásnubní medaile s Elizabeth 1854, Zn 29 mm, nesign.
855. Medaile 1865, 500 let od založení univerzity Vídeň, Hauser 1633,
Cu 78 mm, sig. Radnitzky, orig. etue
856. Medaile na sňatek arc. F. Salvatora s dcerou FJI Marií Valerií 1890,
Ag 44 mm, 39,98 g, sig. Scharff
857. Medaile k všeobecné zemské a jubilejní výstavě 1891 v Praze,
česko-něm. opis, Br 43,5 mm, sig. Braun, nep. hrana, orig. etue
858. Medaile Zemědělská rada pro království české, český odbor
„uznání zásluh“, český opis, Cu 56 mm, sig. Smolík a Goldšmid, orig. etue
859. Medaile Zemědělská rada pro království české, „Za zásluhy o zemědělství“,
česko-něm. opis, Ag 42 mm, 23,96 g, sig. Kříž, orig. etue
860. Medaile Zemědělská rada pro království české, „uznání zásluh“,
český opis, Ag 56 mm, 59,96 g, sig. Smolík a Goldšmid, orig. etue
861. Služební kříž za 25 let služby, perleť setřena
0/0
1 500,1/1-/1 800,-
863
Střelby Šumperk
M E DA I L E ST Ř E L E C K É
862. I. moravské zemské střelby 1881, Cu 33 mm
863. I. moravské zemské střelby 1881, Ag 33 mm 16,67 g, n. hr.
0/0
0/0
5 500,9 500,-
68
medaile
865
865
867
868
868
869
Střelby v Brně
864. IV. rakouské spolkové střelby 1892, Sn 38 mm, s ouškem, orig. etue
0/0
500,-
865. VI. moravské zemské střelby 1896, Ag 36 mm, 23,64 g
1/1
7 000,-
866. VI. moravské zemské střelby 1896, Ag 36 mm, 23,46 g
1/1
4 500,-
1/1
5 000,-
868. Jubilejní kapslové 1898, portrét FJI, Ag 37 mm, 24,90 g, sig. Scharff
1/1
5 000,-
869. Císařské jubilejní V. střelby 1898, Ag 37 mm, 24,81 g, sig. Scharff
1/1
4 000,-
Střelby Ostrava
Střelby Graz
867. S třelecký spolek 1795–1897, Ag klipa 32x32 mm, s ouškem,
15,16 g, sig. Lacher+Jauner
Střelby Vídeň
69
medaile
872
871
870
874
Střelby Jihlava
870. V
II. zemské moravské střelby 1899 a 400 let střeleckého spolku,
protektor arc. Rainer, Ag 38 mm, 25,2 g
1/1
5 500,-
1/1
3 000,-
1/1
2 800,-
1/0
1 700,-
1/1
1/1
7 000,450,-
Střelby Linec
871. 1
. hornorakouské střelby 1903, protektor Franz Salvator,
Ag plaketa 28x40 mm, 19,99 g
Střelby Innsbruck
872. K.K.hlavní zemské střelby, portrét FJI, Ag 36 mm, 20,35 g
Praha - Arcibiskupství
Alois Josef Schrenk (1838–1849)
873. Intronizační medaile 1838, Don. 4670, Ag 35 mm, 17,41 g, n. škr., n. hr.
TGM
874. I. mezinárodní výstava poštovních známek v Brně 1923,
Ag 45 mm, 58,69 g, sig. Šaff, Novák, 01.058
875. Medaile k 85. narozeninám, Ag 42 mm, 29,83 g, lesklá, sig. Španiel
70
medaile
876. Medaile k 85.narozeninám, Ag 60 mm, 91,10 g, sig. Španiel
877. Úmrtní medaile 1937, Br 80 mm
1/1
1/1
1 400,800,-
0/0
600,-
0/0
1/1
6 000,2 000,-
1/1
2 300,-
0/0
2 500,-
-1/1
400,-
1/1
1 500,-
Morava
878. M
edaile moravského loveckého spolku, jelen s křížem a sv. Hubert,
Ag 30 mm, 9,62 g, s ouškem, sig. Jauner
879
Olomouc
879. Intronizační medaile 1819, Rudolf Jan, Ag 44 mm, 35,05 g, Taul 278
880. Medaile Cyrilo-metodějská fakulta (1576–1937), Ag 50 mm, 46 g
Velehrad
881. Medaile k Cyrilo-metodějským oslavám 1936, Ag 46 mm, 39,96 g, sig. Hladík
Mitrovský
Antonín Friedrich
882. Životopisná medaile 1841, hlava zleva, 19 řádk. latinský nápis ve věnci,
Don. 3607, sig. Schön, min. rysky, orig. etue, Ag 50 mm, 43,80 g
Wilhelm Schaumburg - Lippe
883. Medaile za věrnost ve službě 1866, česko-německý opis, Cu 46 mm, hrana
Vyvlečka Josef
884. M
edaile k 75. narozeninám, numis. kroužek v Olomouci, Ag 45 mm,
43,11 g, sig. Hladík
ČSR
885. Zborovská pamětní medaile, Ag, Nov. 37
1/1/2
500,-
71
VY Z NA M E NÁ N Í
ČSR
886.
887.
888.
889.
890.
Pamětní medaile 31. pěšího pluku „ARCO“, Nov. 72
Pamětní medaile 39. pěšího pluku výzvědného, Nov. 76, dr. hr. A dr. škr.
Řád práce II. vydání č. 6980, orig. etue, Nov. 129
Řád rudé hvězdy práce, II. vydání č. 7704, Ag punc., Nov. 153
Vyznamenání „Za zásluhy o výstavbu“, Ag I. vydání č. 0678, orig. etue
1/1/1
1/1/1
0/0
1/1/1
1/1/1
1 300,800,1 500,1 000,2 000,-
0/0
1 000,-
0/0
1 500,-
0/0
1 000,-
1/1
1 500,-
1/1
5 000,-
1/1
1 000,-
1/-
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
300,300,200,200,200,200,250,-
NĚMECKO
891. Hugo Eckener, let Zeppelinu 1924 do USA, Ag 33 mm, 15,09 g
892. 1. světový let Zeppelinu 1929, portréty Zeppelin, Schöpfer a Eckener,
Ag 36 mm, 24,83 g
893. 1. světový let Zeppelinu 1929, portrét Zeppelin,
Schöpfer a Eckener, Cu 36 mm
894. Medaile k OH 1936 v Berlíně, Germanie s věncem a ratolestí,
olymp. zvon, Ag 37 mm, 21,90 g, sig. Roth, dr. hrana
895
Vratislav
895. A
g medaile na oslavu Friedricha II. 1847, Ag 42 mm, 28,98 g,
sig. Lorenz, dr. škr.
Rusko
896. Mikuláš II. (1894–1917) Jeton ke korunovaci 1896, Ag 25 mm, 7,71 g, ouško
J. T. Fischer (1912–1957)
897.
898.
899.
900.
901.
902.
903.
Edvard Beneš, prezident, 1947, postř. Br 45 mm
Edvard Beneš, prezident, 1948, Br 70 mm
Prokop Diviš 1948, 250 let od narození, Br 70 mm
Karel Keyzlar s rodinou 1949, Br 50 mm
Jiří Procházka 1949, 200 let od narození, Br 70 mm, Hartmann 12
Radnice ve Znojmě, 500 let výročí, 1948, Br 71 mm, Hartmann 14
Kaple sv. Kateřiny ve Znojmě 1949, Br 70 a 30 mm, Hartmann 16, 2 ks
72
904.
905.
906.
907.
908.
909.
910.
911.
912.
913.
914.
915.
916.
917.
918.
919.
vyznamenání
T.G. Masaryk, 100 let od narození, 1950, Br 70 a 40 mm, 2 ks
Vladimír Groh 1951, Br 70 mm, Hartmann 18
Bohumil Hošek, k 65. narozeninám, 1951, Br 60 mm
Josef Hodek, k 60. narozeninám, 1952, Br 50 mm
František Vildomec, k 75. narozeninám, 1953, Br 71 mm, Hartmann 20
František Kraumann, předseda ČSR numis. společnosti, 1955, Br 60 mm
W.A. Mozart, 200 let od narození, 1956, Br 76 mm, Hartmann 24
Otakar Španiel in memoriam, 1955, Br 74,5 mm, Hartmann 28
Klárka Fischerová 1953, jednostranná, Br 80,5 mm, Hartmann 30
Prokop Toman, k 80. narozeninám, 1952, Br 60 mm, Hartmann 33
Prokop Diviš, 200 let bleskosvodu, 1954, Br plaketa 65x79 mm
Jaroslav Seifert, básník, 1956, Br 70 mm
250 let českých inženýrských škol, 1957, Br 80 mm, Hartmann 36
Prokop Diviš, 200 let od úmrtí, 1965, Br 70 mm
Jan Ámos Komenský, Br plaketa 65x80 mm
Kovanič: J.T. Fischer, in memoriam, 1958, Br 70 mm
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/-
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/-
1/1
250,200,200,200,200,200,350,250,200,250,250,250,200,250,200,200,-
Z
150,-
LITERATURA
920. Antonín Hartmann – „Jan Tomáš Fischer“, Praha 1960, vázáno
73
SEZNAM VYDRAŽENÝCH POLOŽEK
66. aukce Dukát s. r. o. ze dne 27. 4. 2012
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
3 800
4 000
4 800
3 800
3 800
3 800
4 500
4 200
3 600
4 200
4 800
5 200
4 400
5 200
3 500
3 600
4 000
4 400
3 800
3 800
4 200
4 000
4 000
4 400
13 200
4 500
3 000
5 600
5 400
5 100
3 000
3 000
3 000
3 000
2 900
2 900
3 100
2 900
2 900
3 000
3 000
2 800
2 900
2 900
48
2 900
49
5 500
50
5 500
51
5 500
52
5 500
53
5 500
54
5 600
55
6 000
56
5 600
73
340
75
300
77
400
83
280
85
200
87
450
88
400
89
80
91
260
92
350
94
110
99
150
100440
10180
102500
10370
10450
105340
106120
107600
108550
109
1 400
110250
11190
112250
114380
116320
117320
118340
119360
12050
121150
122280
123100
124240
125
1 500
126400
127260
128550
129160
130320
131460
13270
133
2 700
134140
135150
136340
137380
138
1 300
13960
140160
141130
14250
143150
144
1 300
145260
146320
147160
148
2 200
149220
150150
151280
152360
153280
154160
155900
156260
157
1 600
158220
159
1 700
160
1 600
161850
162850
163380
164660
165440
166650
167460
168500
169550
170400
171800
172
1 850
173500
174460
175300
176260
177400
178400
179280
180340
181270
182320
183460
184320
185440
186460
187380
188700
189550
190400
191600
192400
193400
194500
195450
196400
197700
198350
199650
200440
201380
202360
203420
204360
205380
206340
207420
208400
209420
210440
211360
212360
213550
214360
215400
216380
217360
218440
219500
220440
221360
222460
223420
224380
225480
226420
227550
228600
229500
230460
231650
232360
233360
234400
235420
236500
237600
23970
240480
241 10 000
242
3 500
243
4 500
244
5 000
245
4 000
246
1 400
247
1 200
248
1 000
249
1 800
250
1 000
251400
252600
253350
254350
255400
256350
257400
258350
259400
260400
261400
262950
263700
267500
268600
269900
270520
271110
272220
273440
274450
275340
276480
27780
279300
280280
281160
282420
283240
284160
285240
28650
288170
28970
290120
29390
295360
296380
29765
299260
30050
30550
306700
307600
308400
309160
31350
314170
31570
31690
31780
74
31850
319110
32070
321260
322180
323160
324150
325160
326150
327360
32850
32960
33060
33170
332140
33590
336180
337160
338380
339380
340320
341260
342190
34350
344130
345260
34660
34760
352150
353150
354400
355400
356400
357100
358380
360240
361100
36380
365440
366600
367460
368280
371110
372100
373260
37590
37650
seznam vydražených položek
37860
38160
384170
385170
386200
387250
388280
389280
390440
391440
392460
39370
394700
395500
396440
39780
398420
399160
40080
401150
402100
403150
404150
40590
40690
407160
408160
40985
41080
411120
413140
414100
415100
416340
417130
418100
419300
420120
421280
422170
423120
424260
42580
426300
428150
429100
430150
431140
43270
433130
434300
435100
436120
437100
438280
439600
440220
44150
442750
443220
444280
445280
447260
44880
449100
45080
45190
452260
453240
454260
455120
45650
45765
458220
460460
461150
462170
46380
464110
46590
466260
467160
46880
46990
47090
47180
472110
47380
474180
475130
476120
477190
478330
479350
48050
481300
482460
483130
484480
48590
486
1 250
487360
488170
489160
490240
491800
492800
493350
494350
495420
50050
501180
502150
503150
504160
505340
506200
50850
51060
51150
514140
515140
516380
52160
52280
52360
52490
52850
52950
530120
531130
532170
533170
534170
535170
537200
538240
539200
540200
541200
543500
544480
545420
546480
547420
548550
549130
550130
551130
552100
553130
554130
555130
55680
557130
558130
559120
560100
561100
562180
563100
564130
565100
566100
567100
568100
569130
570130
571100
572120
573100
574130
575100
576130
577120
578130
579120
580140
581180
582260
583100
584100
585130
586140
587140
588130
589140
590140
591120
592140
593140
594140
595140
596220
597140
598140
599120
600120
60190
60290
60380
604140
605120
606140
607100
60880
609120
610360
611420
612320
613900
614600
615280
616850
617300
618400
62050
621140
622140
62350
624120
62570
626160
627100
628150
629150
630150
631120
632100
633100
634200
63770
638110
639130
640100
seznam vydražených položek
641150
642120
643170
645650
646
1 600
647
2 900
648250
649220
650320
651360
652380
653360
654600
655160
656150
657200
658110
659240
66050
661200
662160
66370
665160
666240
668200
669750
67080
672240
673120
675340
676260
677170
678280
679360
680170
681120
682240
683220
684240
685190
686200
68780
688130
68980
69050
691150
692100
69380
69450
696240
69790
69890
699440
700300
701130
702190
703250
704220
705240
706420
707180
708500
709140
710320
711
1 400
712550
713110
714250
715170
716380
717360
718380
719260
720190
721190
722120
723130
724280
725600
727950
72850
730160
731140
732120
733120
734190
735240
73670
737220
738220
739140
740500
741300
742110
744330
745480
746
2 200
747
2 500
748
1 200
749400
75150
752130
753340
754130
755150
756300
757300
758140
759130
760220
761140
762150
763220
764220
765250
76680
767140
768120
769400
770360
771110
772150
773140
774260
776110
777360
779360
780700
781950
782400
783440
784300
785340
787150
78860
789700
790120
79150
794220
79680
797200
79860
799320
800130
801150
803170
804140
805130
806130
807130
808140
809160
810140
81190
812100
813100
814100
815130
816130
817110
818150
81990
820120
821110
822320
823120
82490
825160
826120
827200
828130
829170
830170
831130
832130
833260
834140
835170
83680
838130
839170
84190
842240
843140
844340
846360
847420
848600
850260
852140
85370
854160
856380
857160
858130
859260
860360
861300
862160
863240
864150
865130
866150
867110
868160
869340
870150
871220
872250
873130
874180
875150
876130
877170
878170
879110
880170
881
1 200
88250
883260
884170
885600
88660
887160
889110
890240
891140
892130
893240
894110
895140
896300
897190
898550
899140
75
900130
901550
902100
903420
904110
905170
906320
907130
908100
909360
910140
911550
91290
91380
91470
915260
916300
917440
918700
919550
920200
921140
922460
923120
924170
926150
92770
928360
929260
930400
931480
932420
933600
934460
935440
936440
937
1 900
938100
940150
941130
942190
943110
944220
945750
946220
947420
948600
76
94980
950360
951500
952260
953650
954300
955
1 000
956160
957420
958
1 300
959500
960200
962250
963240
965700
966220
967280
968200
970
1 500
971220
972
1 800
973480
974
1 600
975
1 300
976400
977
1 800
978500
979
1 500
980
2 800
981700
982
2 600
983
1 500
984
1 300
985500
986420
987
1 300
988320
989700
990380
991400
992
1 400
993650
994
4 000
995700
996240
997200
998200
999280
seznam vydražených položek
1000200
1001200
1002340
1003300
1004240
1005340
1006280
1007220
1008200
1009340
1010200
1011200
1012280
1013200
1014420
1015200
1016320
1017220
1018200
1019380
1020200
1021420
1022 1 100
1023 1 000
1024 1 300
1025 2 000
1026 1 800
1027 1 600
1028 2 000
1029 1 000
1030 1 500
1031950
1032350
1033950
1034850
1038 1 200
1040700
1041 2 000
1042 1 800
1043700
1044350
1045120
1046280
104880
1049600
1050220
1051100
1053600
1054120
105550
105680
1058600
1060160
1062170
1064150
1066250
1067150
1068420
1069150
1071150
1072110
1073130
1075140
1077150
1078 2 400
1079550
1080600
1081550
1082600
1083900
1084900
1086600
1087800
1088140
1089130
1090110
1091110
1092110
1093130
1094550
1095240
1096190
1098240
1099240
1100360
1101100
1102310
1103340
1104340
1105420
1106700
1107 1 700
1108 1 600
1109900
1110350
1111360
1112400
1113 1 400
1114350
1115350
1116300
1117300
1118300
1119 3 200
1120 4 000
1121 5 000
1122 2 500
1123 2 500
1124 2 200
1125 1 500
1126 1 600
1127 1 700
1128 1 700
1133110
1134100
1135110
1136650
1137120
1138240
1139160
1140170
1141250
1142200
1143260
1144200
1145200
1146200
1149650
1150300
1151260
1152200
1157300
1158400
1166100
117060
117180
1182700
1183120
1184130
118560
1187320
1188220
118980
1190170
119185
1192130
1193110
1194220
1195380
1196340
1197220
1198360
1199130
1200400
1201130
1202240
1203180
120470
1205240
1206130
1207100
1208130
1209420
1210130
1211110
1212340
1213110
1216 1 000
1217320
1218 1 400
1220750
1221320
1222400
1223280
1224190
1226300
1227200
1228250
1229300
1230250
1231320
1232300
1233320
1234220
1235280
1237460
1238460
1239260
1240320
124180
1242260
1243500
1244500
1245 1 600
1246280
1247380
1248250
1249250
1250200
125260
1253200
1254110
125550
1257300
1258320
125980
126060
1261160
126290
126480
1265460
126650
1267170
1268440
1269550
1270150
1271140
1272250
1274250
1275270
1276270
1277260
1278320
1279240
1280300
1281300
1282300
1283500
1284750
1286170
1287500
1289110
1290220
1291100
129280
1293220
1294170
1295300
1299200
VLÁDNÍ MINCE
ZEMÍ KORUNY ČESKÉ
(ČECHY, MORAVA, SLEZSKO)
1526 – 1856
v době panování rodu Habsburského
Díl I. + II.
Ivo Halačka
DUKÁT, spol. s r.o.
BRNO 2011
REGIERUNGSMÜNZEN
DER LÄNDER
DER BÖHMISCHEN KRONE
(BÖHMEN, MÄHREN, SCHLESIEN)
1526 – 1856
in der Habsburger Herrscherperiode
Teil I. + II.
Ivo Halačka
DUKÁT, GmbH
BRÜNN 2011
Firma DUKÁT Brno vydává nově přepracované a doplněné vydání
základního díla o českém tolarovém období od Ivo Halačky
Vládní mince zemí koruny české
(Čechy, Morava, Slezsko) 1526–1856
Publikace se vydává ve větším formátu jako dvoudílná s česko-německým
textem, doplněná o nově zjištěné typy, ročníky a informace o ražbách
k datu 31. 8. 2011. Současně je text poprvé doplněn o rozdíly u typů
se stejnými opisy. Jako příloha se pro sběratele dále vydává
orientační cenový přehled vybraných ražeb podle docílených výsledků
ve velkých evropských a českých aukcích za uplynulých 15 roků.
Cena dvoudílné publikace činí 1.500,- Kč a cena výsledků 150,- Kč.
Foto: Jaroslav Dopita
Sazba: Miloslav Vymazal
Tisk: Europrinty, spol. s r.o., Kyjov
Download

BRNO • 24. 11. 2012