&
H. D. RAUCH, WIEN
BRNO • 26. 11. 2011
Navštivte naši prodejnu
mincí, medailí, bankovek a ostatního
ORLÍ 20, 602 00 BRNO
telefon (fax): 542 221 124
www.dukat-mince.cz
[email protected]
Pondělí, úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Otevřeno:
9.30–12.00 13.00–17.00 hodin
Zavřeno
9.30–12.00 13.00–17.00 hodin
9.30–13.00 hodin
Na této adrese je též sídlo firmy, příjem mincí do aukce,
veškerá korespondence, úhrada za aukční zboží atp.
Tě š í m e s e n a Va š i n á v š t ě v u
DUKÁT spol. s r. o.
Orlí 20 • 602 00 BRNO
pořádá
26. 11. 2011 – v sobotu
64. DRAŽBU
mincí, medailí, bankovek
KONGRESOVÉ CENTRUM VELETRHY BRNO
(vstup z ulice Hlinky, parkoviště u zastávky tramvají)
Program
7.30 Otevření sálu, prohlídka materiálu
9.00 I. část aukce (pol. 1– 609)
Přestávka
12.30 II. část aukce (pol. 610–1022)
Výdej materiálu po celou dobu aukce.
2
Obsah:
Pořadí
Strana
Mince
– zlaté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1– 288
7
– antické. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
289– 328
27
– Čech, Moravy a Slezska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
329– 410
31
– církevní a rodové. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
411– 453
35
– habsburské monarchie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
454– 745
57
– československé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
746– 770
58
– světa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
771– 892
59
893–1022
67
Mince celého světa
Bankovky, vyznamenání a medaile
– habsburské monarchie a ostatní. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Použitá literatura:
HAL
KM
C
K
Nov
SJ
Hus
Rauch
Höl.
SM
ŠM
KOP
HER
DAV
UZD
CHJ
Nov
SV
J
PV
– Halačka: Mince zemí koruny české
– Standart catalog of world coins
– Cach: Nejstarší české mince
– Kankelfitz: Römische Münzen
– Novotný: Papírová platidla ČSR
– Saurma Jeltsch
– Huszar: Münzkatalog Ungarn
– Aukční katalogy fy Rauch Vídeň
– Höllhuber: XV krejcar císaře Leopolda I.
– Smolík: Pražské groše
– Šmerda: Denáry české a moravské
– Kopicky: Katalog typow monet polskich
– Herinek: Österreichische Münzprägungen
– Davenpart: Europen Crowns
– Uzdenikov: Monety Rossii
– Chvojka: Pražské groše Ferdinanda I.
– Novák: Korunovace a korunovační ražby Habsburské monarchie
– Suchomel + Videman: Mincovnictví olomouckých biskupů
– Jaeger: Die Dentschen Münzen zit 1871
– Paukert, Videman: Moravské denáry 11.–12. století
4
D RA Ž E B N Í VY H LÁ Š KA
DUKÁT, spol. s r.o., Orlí č. 20, 602 00 Brno, IČO 47913011, zastoupená jednatelem Ivanem
Chládkem (dále jen dražebník), vyhlašuje konání dobrovolné, společné dražby movitých věcí,
která se uskuteční ve znění zákona č. 26/2000 Sb. – o veřejných dražbách (dále jen zákon),
v sobotu 26. listopadu 2011 od 9.00 hod. v Kongresovém centru Veletrhy Brno.
I.
Popisy jednotlivých movitých věcí, které jsou předmětem dražby, označení stavu jejich zachovalosti a stanovení nejnižších podání, která jsou zároveň cenami odhadními, jsou uvedeny v dražebním
seznamu.
Dražebník určuje pořadí, v němž budou jednotlivé věci draženy.
II.
Prohlídka movitých věcí předaných do dražby se uskuteční:
– v numismatické prodejně dražebníka na Orlí č. 20 v Brně ve dnech 21.–25. 11. 2011 od 10.00
do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod.
– v sále Kongresového centra, Veletrhy Brno v den konání dražby od 7.30 do 9.00 hod.
Při prohlídce věcí jsou účastníci prohlídky povinni dbát pokynů dražebníka nebo jeho
zaměstnanců.
III.
Stanovení příhozů:
Vyvolávací cena
Příhoz
Vyvolávací cena
Příhoz
Kč
Kč
Kč
Kč
do 100
od 101 do 200
od 201 do 500
od 501 do 1.000
5
10
20
50
od 1.001 do 2.000
od 2.001 do 5.000
od 5.001 do 20.000
od 20.001
100
200
500
1.000
IV.
Vydražitelům, kteří vydraží movité věci přímo v sále, bude vydražená věc předána proti potvrzení
o úhradě ceny dosažené vydražením a 15 % odměny pro dražebníka.
Fyzickým osobám, které se zúčastní dražby zasláním písemných limitů (dále jen limitenti), budou vydražené věci zaslány na dobírku poštou do vlastních rukou s doručenkou. K ceně dosažené vydražením
bude připočítána 15 % odměna pro dražebníka a poštovné.
Celkové částky se zaokrouhlují na celé Kč.
Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením. Platba směnkou je nepřípustná.
1. Účástníci dražby
DRAŽEBNÍ ŘÁD
Účastníky dražby mohou být pouze osoby fyzické a právnické způsobilé k právním úkonům, účastníkem dražby může být vždy stát (odst. 1, 2 § 3 zákona).
Účastník dražby se může dát v dražbě zastupovat zástupcem na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem, za účastníka dražby může jednat prokurista.
Účastníky dražby nesmějí být osoby, které nemohou nabývat vlastnictví a práv k předmětům dražby
(zákon č. 219/1995 Sb.–devizový zákon) a osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs.
Účastníkem dražby se stane každá osoba, která na výzvu dražebníka doloží svou totožnost (odst. 2
§ 23 zákona), popřípadě své oprávnění jednat za účastníka dražby, odevzdá řádně vyplněnou přihlášku
na zápis do seznamu účastníků dražby včetně čestného prohlášení, že není osobou vyloučenou z dražby a zakoupí vstupenku.
Dražební číslo bude účastníkům dražby vydáno pouze po splnění předcházejících povinností.
Limitenti jsou povinni zaslat společně s písemným limitem vyplněnou přihlášku na zápis do seznamu
účastníků dražby a čestné prohlášení, jinak je limit neplatný.
Tiskopis přihlášky a čestného prohlášení je přílohou dražebního seznamu.
Dražbě může být přítomna každá osoba, která zaplatila vstupné.
Účastníci dražby a ostatní přítomní na dražbě jsou v průběhu jejího konání povinni nerušit průběh
dražby chováním odporujícím dobrým mravům.
5
2. Průběh dražby
Dražba se zahajuje prohlášením licitátora, že zahajuje dobrovolnou, společnou dražbu movitých věcí.
Dražbu jednotlivých věcí v pořadí, tak jak jsou uvedeny v dražebním seznamu, zahajuje licitátor vyvoláním pořadového čísla a vyvolávací ceny v Kč. Popis dražené věci, včetně stavu zachovalosti je uveden v dražebním seznamu a proto není součástí vyvolání licitátora.
Draží se od vyvolávací ceny, případně od předposledního písemného limitu. Dražba je anonymní,
účastníci oznamují svou nabídku zvednutím čísla. Za limitenty draží určený zaměstnanec dražebníka.
Draží se pokud účastníci dražby činí vyšší podání. Licitátor udělí účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší podání příklep tím, že oznámí jeho číslo a dosažené nejvyšší podání. Učiněným podáním je účastník
dražby vázán. Učiní-li několik účastníků dražby současně podání a nebylo-li učiněno podání vyšší, rozhodne licitátor o tom, komu z nich příklep udělí.
Nebylo-li učiněno nejnižší podání a je-li dán písemný souhlas vlastníka dražené věci, sníží licitátor
nejnižší podání o částku sjednanou ve smlouvě o provedení dražby.
Udělením příklepu je dražba ukončena.
Nebylo-li při dražbě učiněno ani nejnižší podání nebo nebylo-li učiněno nejnižší podání ani po jeho
snížení, licitátor dražbu ukončí slovem „zpět“.
Vyvoláním posledního pořadového čísla, resp. jeho vydražením, celková dobrovolná společná dražba movitých věcí končí.
3. Úhrada ceny dosažené vydražením
Vydražitel, který je přítomen dražbě, je povinen uhradit cenu dosaženou vydražením včetně odměny
pro dražebníka ihned po udělení příklepu poslední věci, kterou vydražil, nejpozději však do jedné hodiny po celkovém ukončení dražby.
Limitenti uhradí cenu dosaženou vydražením včetně všech příplatků při doručení poštovní zásilky.
Nepřevzetí vydražené věci je považováno za zmaření dražby. Dražebník je oprávněn vyúčtovat účastníkovi dražby, který dražbu zmařil, veškeré náklady, které mu touto zmařenou dražbou vznikly.
Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit.
4. Nabytí vlastnictví k vydražené věci
Do předání vydražené věci vydražiteli má dražebník práva a povinnosti schovatele věci. Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby
k okamžiku udělení příklepu.
Převzetí vydražené věci je vydražitel povinen potvrdit podpisem v protokolu o provedení dobrovolné, společné dražby, který je současně potvrzením o nabytí předmětu vlastnictví. Limitentům bude protokol zaslán společně s vydraženými věcmi a jejich podpis na kopii protokolu uloženého u dražebníka
nahradí vrácená a podepsaná poštovní doručenka.
Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z navrhovatele na vydražitele dnem předání předmětu dražby, v týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel.
5. Reklamace
Od přímých účastníků dražby přijímá dražebník reklamace pouze do zahájení dražby. Limitenti mohou reklamaci uplatnit do tří dnů po převzetí zásilky. Reklamované věci jsou povinni vrátit zpět v cenném psaní bez dobírky, pojištěném na cenu zásilky. O oprávněnosti reklamace rozhoduje dražebník.
Podle odst. 1 § 63 zákona navrhovatel (majitel věci nebo osoba, která dala věc do dražby) odpovídá
za vady předmětu dražby, které mu byly či měly být při podání návrhu na provedení dražby známy a neupozornil na ně včas dražebníka ve smlouvě o provedení dražby.
6. Ostatní ujednání
Zahraniční účastníci dražby jsou při vývozu numismatického materiálu do zahraničí povinni opatřit
si osvědčení podle zákona č. 71/1994 Sb. – o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. Tato osvědčení vydává např. Moravské muzeum v Brně a Národní muzeum v Praze. Osvědčení není nutné na vývoz mincí vydaných po roce 1953, medailí a vyznamenání vydaných po roce 1918.
Soupisy podaných přihlášek na zápis do seznamu účastníků dražby, písemné limity a osobní údaje
o navrhovatelích dražby podléhají obchodnímu tajemství dražebníka a účastníci dražby nejsou oprávněni do nich nahlížet.
..............
6
Kvalita mincí
– překlad českých zkratek
Münzenqualität – Übersetzung der tschechischen Abkürzungen
Česky Deutsch
b.l.
bez letopočtu
ohne Jahreszahl
b.z.
bez značky
ohne Marke
dírka
dírka
Loch
hr.
hrana
Randfehler
just.
justýrovaný
justiert
malý
malý
klein
m.o., st.
měl ouško
Henkelspur
napr.
naprasklý
schrötlingsriss
ned., nedor.
nedoražený
Unanschag
o.
ouško
Henkel
okr.
okraj
Rand
opr.
opravený
repariert
opr. dírka
opravená dírka
gestopftes Loch
škr.
škrábnutý
Kratzer
úh. úder
úhoz, úder
Schlag
vada mat.
vada materiálu
Schrötlingsfehler
vlas.
vlasový
Haarstrich
Proof
ražba z leštěných razidel
polierte Platte
0
ražební lesk
Stempelfrisch
1
krásný
Vorzűglich
2
velmi zachovalý
sehr schön
3
zachovalý
schön
7
M I N C E Z LAT É
Makedonie
Filip II. (359–336 před Kristem)
1. 1/12 stateru, 0,71 g
-1/1-
3 000,-
-1/1
40 000,-
-1/1-1/1-1/2
20 000,15 000,15 000,-
2/2-
25 000,-
-1/1-
20 000,-
-1/1-
22 000,-
4
2
5
3
Řím-císařství
G. J. Caesar (100–44 před Kristem)
2. Aureus; 8,04 g z roku 46 před Kr.; A HIRTIVS PR LITVVS, Kamp. 1.1;
Konzul Hirtius po smrti Caesara vydal jeho knihu „O válce galské”
R
Nero (54–68)
3. Aureus, 7,15 g, AVGVSTVS GERMANICVS, Kamp. 14.6, z roku 64–66
4. Aureus, 7,03 g, IANVM CLVSIT PACE, z roku 64–66, Kamp. 14.8
5. Aureus, 6,99 g, SALVS, z roku 65–67, Kamp. 14.11
6
7
8
Vespasianus (69–79)
6. Aureus, posmrtný za Tita r. 80–81, 7,10 g, RIC 60, Coh. 145 minc. Roma,
DIVVS AVGVSTVS VESPASINVS, EX S.C., Qadrika doleva,
vůz bohatě vyzdobený
Titus (69–79)
7. Aureus, 7,2 g, ROMA COS, Kamp. 22.22
Hadrianus (117–138)
8. Aureus r. 119–123, 7,04 g, RIC 59, Coh. 1084, P.M.T.R.P.COS III Hercules
s kyjem mezi dvěma ženami stojí v chrámu. Dole odpočívá říční Bůh.
8
MINCE ZLATÉ
9
10
Licinius (308–324)
9. Aureus, 5,22 g, IOVI CONSERVATORI, Kamp. 132,4, zkušební zásek
1/1
25 000,-
-1/1
6 000,-
Valentinianus III. (425–455)
10. Solidus, 4,4 g, VICTORIA AVGGG, stojící císař drží žezlo a kouli,
COMOB, Fried. 917, dr. škr.
13
12
11
14
15
15
Byzantská říše
Focas (602–610)
11. Solidus, 4,37 g, VICTORIA AVGGI, anděl drží žezlo a kouli s křížem,
CONOB, Fried. 93, okr. exc.
1/1
5 000,-
1/1
1/1
5 500,6 000,-
1/1
6 000,-
1/1
5 000,-
1/0
5 000,-
Heraclius (610–641)
12. Solidus, 4,38 g, Fried. 105
13. Solidus, 4,41 g, Fried. 107
Constans II. (641–668)
14. Solidus, 4,35 g, Sear 956
Nicephorus III. (1078–1081)
15. Stamenon nomisma, 4,43 g, Fried. 266
Církevní ražby
Salzburg
Max Gandolph (1668–1687)
16. Dukát 1674, Fried. 813, dr. zvlněný
9
MINCE ZLATÉ
18
17
21
Leopold Firmian (1727–1744)
17. Dukát 1728, KM 323
1/1
8 500,-
0/0
5 000,-
-1/1-
4 000,-
0/0
2 000,-
0/0
7 500,-
Hieronymus Colloredo (1772–1803)
18. Dukát 1796 M, Fried. 880
Itálie Papežský stát
Pius VI. (1775–1799)
19. 30 paoli (Doppia d´oro) 1786, 5,41 g, KM 1049
Vatikán
Pius XI. (1922–1939)
20. Au medaile 1929, 2,92 g, punc. 985/1000, sig. Roth
Pius XII. (1939–1958)
21. 100 lira 1948/X, Y 39
23
22
25
24
24
Čechy
Jan Lucemburský (1310–1346)
22. Dukát b.l., 3,55 g, Don. 814
R
-1/1- 130 000,-
Lehnice-Břeh
Georg Ludwig a Christian (1639–1663)
23. Dukát 1657, SJS 316, hlazen v ploše
24. 2 dukát 1659 EW, SJS 334, opravená stopa
1/1
1/1
10 000,20 000,-
1/1
30 000,-
Münsterberg-Olešnice
Jindřich IV. a Karel II. (1548–1587)
25. Dukát 1569, SJS 85
10
MINCE ZLATÉ
26
28
27
29
Rožmberk
Vilém (1536–1592)
26. Dukát 1585, Fried. 112, dr. zvlněný
R
-1/1 130 000,-
Petr Vok (1592–1599)
27. Dukát 1594, Fried. 113
R
1/1
R
1/1- 200 000,-
R
0/0
50 000,-
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
4 500,4 500,4 500,4 500,5 000,10 000,13 500,8 000,4 500,6 000,10 000,7 000,7 000,18 000,20 000,-
40 000,-
Valdštejn
Albrecht (1625–1634)
28. Dukát 1629, Jičín, Fried. 137
Windischgratz
Josef Nikolas (1746–1802)
29. Dukát 1777, Fried. 908
43
44
Č e s k o s l o v e n s k o (1918–1993)
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Dukát 1923, sv. Václav
Dukát 1924, sv. Václav
Dukát 1925, sv. Václav
Dukát 1926, sv. Václav
Dukát 1928, sv. Václav
Dukát 1929, sv. Václav
Dukát 1929, sv. Václav
Dukát 1930, sv. Václav
Dukát 1931, sv. Václav
Dukát 1932, sv. Václav
Dukát 1934, sv. Václav
Dukát 1936, sv. Václav
Dukát 1980, Karel IV.
2 dukát 1932, sv. Václav
2 dukát 1933, sv. Václav
11
MINCE ZLATÉ
45
46
47
48
49
50
51
52
53
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
2 dukát 1934, sv. Václav
2 dukát 1935, sv. Václav
5 dukát 1929, sv. Václav
5 dukát 1930, sv. václav, raženo 543 ks
5 dukát 1931, sv. Václav
5 dukát 1932, sv. Václav
5 dukát 1932, sv. Václav
5 dukát 1934, sv. Václav
5 dukát 1936, sv. Václav, raženo 728 ks
53
0/0 25 000,0/0 27 500,0/0 45 000,0/0 100 000,0/0 45 000,0/0 45 000,0/0 55 000,0/0 60 000,0/0 100 000,-
12
MINCE ZLATÉ
55
56
54
58
61
57
60
60
59
63
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
62
63
10 dukát 1936, sv. Václav, raženo 633 ks
Dukátová medaile 1928, Česká vzájemná pojišťovna 3,99 g, sig. Šejnost
Dukátová medaile Kateřina z Lobkovic (1974) 3,55 g, sig. Kolářský
2 dukátová medaile 1928, sv. Prokop
2 dukátová medaile 1932, 200 let korunovace p. Marie na sv. Kopečku,
6,98 g, sig. Hladík
3 dukátová medaile 1929, Milenium sv. Václava, 12 g, min. hrana
5 dukátová medaile 1929, Milenium sv. Václava, 20 g
Dukátová medaile 1934, „Oživenie Kremnického baníctva”
2 dukátová medaile 1934, „Oživenie Kremnického baníctva”
5 dukátová medaile 1934, „Oživenie Kremnického baníctva”,
var. zn. mincovny vlevo
0/0 200 000,0/0
6 000,0/0
5 000,0/0
7 500,-
R
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
7 000,15 000,25 000,15 000,30 000,-
0/0
90 000,-
13
MINCE ZLATÉ
64
65
65
66
64. 10 dukátová medaile 1934, „Oživenie Kremnického baníctva”,
var. zn. mincovny vlevo
65. 5 dukátová medaile b.l., Dubček + Jan Hus, 17,56 g
66. 10 dukátová medaile b.l., Dubček, Svoboda a sv. Václav, 34,98 g
R
0/0 200 000,0/0 17 000,0/0 34 000,-
67
68
68
71
Č e s k á r e p u b l i k a (1993–)
67.
68.
69.
70.
Dukátová medaile 1993, na vznik ČR, Nov. XB
Au medaile jako 10 Kč 1997, 1/2 OZ Au, etue
2000 Kč, Litomyšl 2002, etue, karta
2000 Kč, Kačina 2004, etue, karta
PP
0/0
PP
PP
5 000,13 500,8 000,7 000,-
0/0
0/0
0/0
15 000,2 600,26 000,-
Jižní Afrika
71. 3 pence 1898, 2, 59 g, odražek ve zlatě, raženo 215 ks
pro důlního magnáta Samuela Markse
72. 1/10 krugerrand 1004, 1/10 oz Au
73. Krugerrand 1975, 1 oz Au
R
14
MINCE ZLATÉ
76
77
79
81
82
81
82
Anglie
Edward VII. (1901–1910)
74. 1/2 sovereign 1910
-1/1-
3 000,-
1/0
5 500,-
1/1
12 000,-
1/1
10 000,-
-1/1-
2 500,-
0/0
10 000,-
Elizabeth II. (1952–)
75. Sovereign 1978
Belgie-Flandry
Louis de Male (1346–1384)
76. Chaise d´or, b.l., Gent, 4 46 g, Fried. 163, vada střižku
Brazílie
John (1799–1818)
77. 6400 reis 1808 R, 14,34 g, 917/1000, C 100
Bulharsko
Ferdinand I. (1887–1918)
78. 10 leva 1894 KB
Černá Hora
Nikola I. (1860–1918)
79. 10 perper 1910, hlava vlevo, 50 let vlády
Čína
80. 150 yuan 1989, rok hada, Y 180, 1/4 oz Au
PP
7 000,-
Dánsko
Christian VII. (1766–1808)
81. Dukát 1794, species, Fried. 283
1/0
8 000,-
1/1
6 000,-
Christian IX. (1863–1906)
82. 20 koruna 1873
15
MINCE ZLATÉ
83
83
87
93
88
Francie
Ludvík XVI. (1774–1793)
83. 2 louis d´or 1787 D, Lyon, KM 592,5
-1/1
13 500,-
2/2
4 500,-
1/1
3 200,-
0/0
3 500,-
0/0
12 000,-
1/1
8 000,-
2/1-
8 500,-
0/0
3 500,-
0/0
0/0
13 000,26 000,-
1/1
20 000,-
Napoleon Bonaparte (1799–1815)
84. 20 frank A 12 A
Batavie
Holandsko
85. Dukát 1803, KM 11,3
William II. (1840–1849)
86. Dukát 1841, KM 70,1
Itálie
Toskánsko
Johann Gaston (1723–1737)
87. Florino 1724, Fried. 328
Neapol a Sicílie
Joachim Murat, Gioachino Napoleon (1808–1815)
88. 20 lira 1813
Napoleon I. (1804–1814)
89. 40 lira 1808 M
Jugoslávie
Alexander I. (1921–1934)
90. Dukát 1932, kontramarka
Kanada
91. 20 dollar 1992, 1/2 oz Au
92. 50 dollar 1991, 1 oz Au
Lichtenštejnsko
Johann II. (1858–1929)
93. 20 koruna 1898 A
16
MINCE ZLATÉ
97
95
96
98
98
102
101
Německo
Bavorsko
Ludwig II. (1864–1886)
94. 20 marka 1873 D, J 194
1/1
6 000,-
0/0
15 000,-
-1/1
15 000,-
1/1
8 000,-
-1/1-
7 000,-
-1/1
1/1
3 000,5 000,-
-1/1-
8 000,-
-1/1-
8 000,-
Brandenburg-Ansbach
Friedrich II., Albrecht a Christian (1625–1634)
95. Dukát 1630, Fried. 328
Braunschweig-Lüneburg
Georg II (král Anglie)
96. IIII goldgulden 1751 IAS, Fried. 609
Braunschweig-Wolfen-Büttel
Karl Wilhelm Ferdinand (1780–1806)
97. Dukát 1783 MC, Fried. 724
Frankfurt
98. Goldgulden, za Zikmunda Lucemburského (1410–1433) Fried. 937
Hamburg
99. 10 marka 1878 J
100. 10 marka 1910 J
Lubeck-město
101. Dukát 1615, KM 36
Mainz-Biskupství
Albrecht (1514–1545)
102. Goldgulden b.l., Fried. 1634
17
MINCE ZLATÉ
103
105
104
110
Norimberk
103. Dukát klipa 1700, 3,47 g, beránek, Fried. 1886
0/0
7 000,-
0/0
10 000,-
1/1
10 000,-
-1/1
-1/1
2 600,2 500,-
1/1
3 000,-
1/1
5 000,-
1/1
7 000,-
1/1
6 000,-
1/1
6 000,-
1/1
6 000,-
-1/1
5 000,-
1/1
5 500,-
Pfalz-Sulzbach
Karl V. Theodor (1733–1777)
104. Dukát 1750 SAK, řád sv. Huberta, KM 86
Prusko
Friedrich Wilhelm III. (1797–1840)
105. Fridrichs d´or 1825 A, Fried. 2429
Wilhelm I. (1861–1888)
106. 10 marka 1873 C
107. 10 marka 1879 A
Friedrich (1888)
108. 10 marka 1888 A
Wilhelm II. (1888–1918)
109. 20 marka 1914 A, císař v uniformě
Sasko
Sophia (1582–1622)
110. Dukát 1616, vikariát Drážďany, Fried. 2642
Johann (1854–1873)
111. 20 marka 1873 E, J 259
Albert (1873–1902)
112. 20 marka 1894 E, J 264
Friedrich August (1904–1918)
113. 20 marka 1905 E, J 268
Würtenberg
Karl (1864–1891)
114. 20 marka 1872 F
Wilhelm II. (1891–1918)
115. 20 marka 1900 F
18
MINCE ZLATÉ
Bavorsko
116. Au medaile na návštěvu papeže Benedikta XVI. 2006, Au 4,48 g, 333/1000
PP
1 200,-
PP
PP
1 800,1 800,-
PP
1 500,-
PP
1 500,-
PP
0/0
3 000,4 000,-
1/1
30 000,-
1/1
40 000,-
0/0
0/0
0/0
16 000,16 000,6 500,-
0/1
4 500,-
-1/1
1/1
16 000,50 000,-
Berlín
117. Au medaile k otevření hlavního nádraží 3,50 g, 585/1000, etue, certifikát
118. Au medaile k otevření hlavního nádraží 3,50 g, 585/1000, etue, certifikát
Magdeburg
119. Au medaile k založení města před 1200 lety 3,13 g, 585/1000,
2005, etue, certifikát
120. Au medaile k založení města před 1200 lety 3,13 g, 585/1000,
2005, etue, certifikát
Německo
121. Medaile k zániku marky a vzniku eura Au 3,5 g, 999/1000, 2007
122. Dukátová medaile 3,46 g, křestní, 17.–18. stol.
123
124
Gdaňsk
Vladislav IV. (1633–1648)
124
Polsko
123. Dukát 1633, Fried. 15
Toruň
Jan Kazimír (1648–1668)
124. Dukát 1659 HDL, Fried. 60
125. 100 schilling 1927
126. 100 schilling 1929
127. 500 schilling 1992, 1/4 oz Au
Rakousko
Rumunsko
128. 20 lei 1944, 3 králové
129
130
130
Rusko
Kateřina II. (1762–1796)
129. Poltina 1777, 0,75 g, Uzd. 4086
130. 10 rubl 1769 SPB, Uzd. 122
19
MINCE ZLATÉ
133
140
140
142
Mikuláš II. (1894–1917)
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
5 rubl 1897 AG
5 rubl 1898 AG
7 1/2 rubl 1897
10 rubl 1899 AG
10 rubl 1899 AG
10 rubl 1899 FZ
10 rubl 1900 FZ
10 rubl 1902 AP
10 rubl 1904 AP
15 rubl 1897, n.hr.
1/0
-1/1
1/1
-1/1
-1/1
-1/1
-1/1
1/1
1/1
-1/1
3 000,2 600,7 000,5 500,6 000,5 500,5 500,6 000,6 500,11 000,-
PP
7 000,-
1/1
20 000,-
-1/1
5 000,-
1/0
4 000,-
0/0
2 500,-
1/0
1/1
1/1
1/1
1/1
2 200,4 500,4 500,4 500,4 500,-
SSSR
141. 50 rubl 1988, Katedrála v Novgorodě, Y 213, 1/4 oz Au
Sedmihrady
Gabriel Bethlen (1613–1629)
142. Dukát 1621 KB, Fried. 358
Srbsko
Michal Obrenovič IV. (1868–1889)
143. 20 dinár 1882, Vídeň
Švédsko
Oskar II. (1872–1907)
144. 10 koruna 1901
Gustav V. (1907–1950)
145. 5 koruna 1920
Švýcarsko
146.
147.
148.
149.
150.
10 frank 1913 B
20 frank 1898 B, n. hr.
20 frank 1901 B
20 frank 1904 B
20 frank 1905 B
20
MINCE ZLATÉ
151
Uhry
Maria (1385–1395)
151. Dukát b.l., Hus. 564, nep. stopy po uchycení
-1/1
18 000,-
1/1
1/1
4 400,6 500,-
1/1
1/1
15 000,15 000,-
1/1
1/1
10 000,15 000,-
1/1
7 000,-
USA
152. 2,5 dollar 1908
153. 5 dollar 1912
154
155
156
157
158
Habsburská monarchie
Ferdinand I. (1526–1564)
154. Dukát 1529 h, Hus. 897, rakouský znak
155. Dukát 1555 KB, Hus. 895
Rudolf II. (1675–1612)
156. Dukát 1580 KB, Hus. 1002
157. Dukát 1594 KB, Hus. 1002
Ferdinand II. jako arcivévoda (1592–1619)
158. Dukát 1610 Klagenfurt, Fried. 120, nep. zvlněný
21
MINCE ZLATÉ
160
161
159
162
165
166
167
Ferdinand II. (1617–1637)
159. Dukát 1634 KB, Hus. 1166
160. 2 dukát 1623, Praha, Hübmer, Hal. 721
161. 2 dukát 1634, Vídeň, Her. 126
0/0
1/1
1/1
15 000,50 000,55 000,-
1/1
20 000,-
1/0
1/0/0
0/0
0/0
9 000,20 000,15 000,15 000,15 000,-
0/0
40 000,-
1/1
8 000,-
Ferdinand III. (1637–1657)
162. Dukát 1655 KB, Hus. 1216
Leopold I. (1657–1705)
163.
164.
165.
166.
167.
1/12 dukátu 1682, Vratislav, Hammerschmidt, Hal. 1552, dr. zvlněný
1/8 dukátu 1690, Vratislav, Hammerschmidt, Hal. 1550, dr. prohnutý
Dukát 1683 KB, Hus. 1321
Dukát 1699 KB, Hus. 1321
Dukát 1703 KB, Hus. 1322
168
169
Josef I. (1705–1711)
168. Dukát 1709 KB, Hus. 1560
R
Karel VI. (1711–1740)
169. Dukát 1740 KB, Hus. 1586
22
MINCE ZLATÉ
174
172
173
175
175
177
178
181
182
182
Marie Terezie (1740–1780)
170.
171.
172.
173.
174.
175.
1/4 dukátu 1772, Sedmihrady, Hus. 973
Dukát 1762, Sedmihrady, Her. 214
Dukát 1765 KB, Hus. 1651
2 dukát 1765 KB, Hus. 1648
Souverain 1751, Antverpy, Her. 359
2 souverain d´or 1780 ICFA, Vídeň, Her. 329
1/1
-1/11/0
0/0
-1/1
0/0
10 000,6 000,9 000,16 000,7 500,40 000,-
1/0
-1/1
1/0
1/1
-1/11/0
1/1
5 000,17 000,19 000,13 000,12 000,8 500,18 000,-
1/1
5 000,-
Josef II. (1765–1790)
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
Dukát 1787 A, Her. 29, nep. hr.
2 dukát 1784, Madona, Hus. 1859, dr. hr. a dr. škr
2 dukát 1786 A, Her. 5
2 dukát 1786 A, Her. 5
2 dukát 1787 A, Her. 6
1/2 souverain d´or 1786 A, Her. 101, n. škr.
3 dukátová medaile 1760, 10,45 g, svatební s Izabelou Parmskou, hrana
Leopold II. (1790–1792)
183. Dukát 1792, Madona, obroušená hrana, 3,33 g
23
MINCE ZLATÉ
184
186
190
188
189
191
193
193
195
194
194
František II. (1792–1835)
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
Dukát 1809 D, Salzburg, Her. 108
Dukát 1820 A, Her. 130, dr. okraj
Dukát 1832 A, Her. 179
Dukát 1835 E, Her. 189, nep. škr.
Souverain d´or 1793 A, Her. 198
Sovrano 1800 M, Her. 230
Jeton na korunovaci 1830 v Bratislavě s Ferdinandem V.,
Au 24 mm, 6,09 g, Nov. XVIII 5a
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/1
15 000,5 000,7 500,5 500,15 000,16 000,-
0/0
15 000,-
1/0
-1/1
1/0
5 000,4 500,20 000,-
0/0
1/0
70 000,45 000,-
Ferdinand V. (1835–1848)
191. Dukát 1844 E, Her. 30
192. Dukát 1848 A, Her. 30, n. hr. a dr. škr.
193. 4 dukát 1845 A, dobře odstraněné ouško
Revoluce (1848–1849)
194. 20 lira 1848 V, Her. 8, lev na podstavci
195. 40 lira 1848 M, Her. 1, n. rysky
R
24
MINCE ZLATÉ
196
223
197
223
224
197
František Josef I. (1848–1916)
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
Dukát 1848/1898 A
Dukát 1850/1898
Dukát 1855 A
Dukát 1859 A, n. hr.
Dukát 1860 A
Dukát 1863 E
Dukát 1865 A
Dukát 1868 A
Dukát 1873
Dukát 1880
Dukát 1881, n. hr.
Dukát 1883
Dukát 1889
Dukát 1891
Dukát 1893
Dukát 1895
Dukát 1896
Dukát 1897
Dukát 1898
Dukát 1899
Dukát 1900
Dukát 1906
Dukát 1908
Dukát 1909
Dukát 1912
Dukát 1914
Dukát 1915, novoražba
4 dukát 1856 A, perfektně opravená stopa po oušku
4 dukát 1881, dobová korunka
R
0/0
0/0
1/0
1/0
1/1
-1/1
1/0
1/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/0
1/0
9 000,55 000,4 000,7 500,2 800,3 500,5 000,6 000,4 000,4 000,3 500,4 000,4 000,4 000,6 000,4 000,4 000,4 000,4 000,4 000,4 500,4 000,4 000,4 000,3 500,3 500,3 000,20 000,12 500,-
25
MINCE ZLATÉ
228
227
225
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
4 dukát 1913, několik dr. škr.
4 dukát 1915, kontramarka Schwert
1/2 koruna 1859 A, spolková
4 zlatník 1872
4 zlatník 1878, n.hr.
4 zlatník 1885
4 forint 1870 GYF
4 forint 1876 KB
8 zlatník 1875
8 zlatník 1878
8 zlatník 1882
8 zlatník 1885
8 zlatník 1887
8 forint 1872 KB
8 forint 1873 KB
8 forint 1875 KB
8 forint 1878 KB, n. hr.
8 forint 1880 KB
8 forint 1881 KB
8 forint 1882 KB
8 forint 1883 KB
8 forint 1887 KB
8 forint 1888 KB
8 forint 1890 KB, s Fiume
8 forint 1891 KB
10 koruna 1905
10 koruna 1906
10 koruna 1908, jubilejní
10 koruna 1909, Marschall
10 koruna 1909, Schwartz
10 koruna 1910
10 koruna 1911
10 koruna 1897 KB, n. škr.
10 koruna 1898 KB
10 koruna 1902 KB
10 koruna 1904 KB
10 koruna 1906 KB
10 koruna 1907 KB
10 koruna 1908 KB
1/1
1/0
1/1
-1/1
2/1-1/1
1/0
1/1
1/1
1/1
1/0
1/1
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
0/0
1/0
1/0
1/0
1/1
0/0
0/0
0/0
1/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/0
0/0
0/0
0/0
0/0
14 500,11 500,65 000,12 000,3 500,6 000,4 500,3 600,4 500,4 500,4 500,4 500,4 500,4 500,4 500,4 500,4 500,4 500,4 500,4 500,4 500,4 500,4 500,7 000,7 000,2 100,2 200,2 400,2 200,2 300,2 300,2 200,2 200,2 200,2 200,2 200,2 100,2 200,2 200,-
26
MINCE ZLATÉ
284
286
285
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
10 koruna 1910 KB
10 koruna 1911 KB
10 koruna 1912 KB
10 koruna 1913 KB
20 koruna 1893
20 koruna 1894
20 koruna 1895
20 koruna 1897
20 koruna 1902
20 koruna 1904
20 koruna 1892 KB
20 koruna 1893 KB
20 koruna 1896 KB
20 koruna 1903 KB
20 koruna 1905 KB
20 koruna 1906 KB
20 koruna 1908 KB
20 koruna 1911 KB
20 koruna 1912 KB
20 koruna 1914 KB, min. škr.
100 koruna 1907 KB, korunovační
100 koruna 1908, jubilejní, n. rysky
100 koruna 1911
100 koruna 1915, novoražba
100 koruna 1915, novoražba
0/0
0/0
0/0
1/0
1/0
0/0
1/0
0/0
1/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/0
1/0
1/0
0/0
0/0
0/0
1/0
1/0
0/0
0/0
2 200,2 200,2 700,3 800,4 500,4 500,4 200,4 500,4 500,4 600,4 500,4 500,4 500,4 500,4 500,4 200,8 000,8 000,4 200,4 000,50 000,50 000,60 000,25 000,25 000,-
27
M I N C E A NT I C K É
Keltové podunajští (cca 3.–1. stol. před Kristem)
289. Statér, 7,83 g, typ „Satteezopfed”, kůň má hlavu ve tvaru „U”, dr. škr.
-1/1-
1 200,-
290. Tetradrachma, 15,74 g, typ Alex. Makedonský, Hlava Heraklea/Zeus,
Dembski 168 b
1/1-
3 500,-
-1/1-
2 500,-
-1/1-
1 500,-
2/2-
300,-
2/1-
700,-
291. Tetradrachma, 8,92 g, Velký Bystenec, Kůň/Oblý hrbol, Kolníková 683
Keltové-Bójové (cca 1. stol. před Kristem)
292. Drachma, 1,48 g, „pražský typ”, jako Dembski 590, okr.
Řecko
Fokis
Filomenos (357–354 před Kristem)
293. Triobol (hemidrachma), hlava býka, hlava Apollona,
Williams Phokions, London 1972
Řím-republika
Marcus Cipius Marci f. (115–110 před Kristem)
294. Denár, 3,66 g, Hlava Romy/Viktorie v bize, pod koni loď,
Cr. 289/1, Seaby 1, mírně exc.
295
Lucius Memmius Galeria (106 před Kristem)
295. Serratus, Av: Hlava Saturna, vpředu A, vzadu harfa a ROMA,
Rv: Venus v bize, nahoře Cupid s věncem L.MEMMI./GAL.,
Cr. 313/1b, Seaby-Memmia 2
1/1
2 000,-
2/2
800,-
Lucius Thorius Balbus (105 před Kristem)
296. Denár, 3,73 g, Hlava v kozí kůži/býk ve skoku, v L. kontramarky,
Cr. 316/1, S.1
Decimus Junius Silanus L. (91 před Kristem)
297. Denár, 3,67 g, Hlava Romy/Viktorie v bize v L. kontramarky,
Cr. 373/3, S.15, dr. škr.
-1/1-
1 100,-
Caius Marcius Censorius (88 před Kristem)
298. Denár, 3,92 g, Hlava Apolla/Pádící kůň, Cr. 346/26, Seaby 197, nedor.
2/2
600,-
28
MINCE ANTICKÉ
301
300
Lucius Procilius filius (80 před Kristem)
299. Serratus, 3,82 g, Juno Sospita s kozí kůží/Juno Sospita v bize, dole had,
v L. kontramarka, Cr. 379/2, Seaby 2, dr. škr.
2/2
1 000,-
1/1
1 500,-
1/1
2 500,-
2/3
3 000,-
2/2
800,-
M. Plaetorius M. f. Cestianus (67 před Kristem)
300. Denár, Av: Ženské poprsí, CESTIANVS, S.C Rv: Orel na blesku
M.PLAETORIVS.M.F.AED.CVR, Cr. 409/1,
Seaby-Plaetoria 4, Av, Rv,-exc, 2x kontr.
Caius Julius Caesar (68–44 před Kristem)
301. Denár, Hlava Ceres/obětní náčiní, Cr. 467/1a, Seaby 4a
Řím-císařství
Nero Claudius Drusus (38 před Kristem)
302. Sestercius, pam. ražba za Claudia,
Av: NERO CLAVDIVS DRVSVS GERMANICVS IMP. Hlava doleva, kontr.
Rv: TI.CLAVDIVS (CAESAR AVG.) P.M.TR.P.IMP.S.C. Sedící Claudius, RIC 78
Augustus (27 před Kristem–14)
303. As r. 7 před Kristem, Rv: P.LVRIVS AGRIPPA III.VIR.A.A.A.F.F.,
opis okolo velkého S.C. RIC 187, Coh. 446, minc. Roma
Germanicus (4 před Kristem – 19 po Kristu)
304. As – posmrtná ražba za Caliguly,
Rv: C.CAESAR AVG.GERMANICVS PON.M.TR.POT.
Opis okolo S.C., RIC 44, Coh. 1
-1/1-
1 500,-
Claudius (41–54)
305. As, Rv: LIBERTAS AVGVSTA Libertas mezi S.-C.
RIC 69, Coh. 47, minc. Roma, zelená patina
2/2
900,-
Hadrianus (117–138)
306. Sestercius r. 134–138, Rv: S.-C., Nemesis s větví v ruce stojí doprava,
RIC 779, Coh. 1372, minc. Roma, zelená patina
1/1-
2 000,-
-2/2-
2 500,-
-1/2
6 000,-
-1/2
500,-
Faustina II. (147–167)
307. Sestercius r. 145–6, VENVS S.-C., stojící Venus drží jablko a kormidlo,
RIC 1388, Coh. 268, minc. Roma, st. kor.
308. Pamětní sestercius, CONSECRATIO S.-C. Páv s rozevř. peřím,
RIC 1703, Coh. 72, Sear 1425, zelená patina
Marcus Aurelius (161–180) jako caesar
309. As 155–156 (za Ant. Pia), Rv: (TR.POT.X) COS.II, Pietas u oltáře mezi S.-C.
RIC 1333, Coh. 698, minc. Roma, exc.
29
MINCE ANTICKÉ
310. Sestercius r. 172–3, Rv: (IMP.VI COS.III) S.-C. v ex.RELIG.AVG.
Čtyřsloupý chrám, uvnitř socha Mercury na podstavci, RIC 1074,
Coh. 534, Sear 1335, kor., patina
3/3
2 000,-
2/2
2 500,-
-1/2-
2 500,-
-1/2
3 000,-
2/2
1 500,-
-1/1-
5 000,-
1/1-
1 000,-
-2/2-
1 500,-
Commodus (177–192)
311. Sestercius r. 177, Rv: TR.P.(II COS P.P.), dole DE GERMANIS
Hromada z brnění, štítů, oštěpů, atd., RIC 1370, Coh. 79, zelená patina
Didius Julianus (193)
312. Sestercius, Rv: (P.M.TR.P.) COS. S.-C., Fortuna stojí doleva, drží kormidlo
a roh hojnosti. RIC 15, Coh. 12, minc. Roma
Caracalla (198–217)
313. Sestercius r. 213, Rv: P.M.TR.P.XVI (IMP.II) vex.COS.IIII P.P.
Caracalla v quadrize korunován Viktorií. S.-C., RIC 499,
Coh. 233, minc. Roma, patina
Severus Alexander (222–235)
314. Sestercius VICTORIA AVGVSTI S.-C. Viktorie stoj. doprava,
píše VOT.X na štít, RIC 616, Coh. 567, Sear 2169, napr., zelená patina
315
Balbinus (238)
315. Sestercius Rv: PROVIDENTIA DEORVM S.-C. Providentia, RIC 19,
Coh. 24, Sear 2304, minc. Roma, nep. hr.
Gordianus III. (238–244)
316. Sestercius r. 240, CONCORDIA MILIT. S.-C. Sedící Concordie,
RIC 288, Coh. 64, minc. Roma, napr.
Otacilia Severa (244–248)
317. Sestercius, SAECVLARES AVGG. Sloup mezi S.-C., RIC 202,
Coh. 68, minc. Roma, st.kor.
Philip I. (244–249)
318. Antoninian, ROMAE AETERNAE, Sedící Roma, RIC 49,
Coh. 169, minc. Roma
319. Sestercius r. 248, SAECVLARES AVGG. S.C. Lev doprava,
RIC 158, Coh. 176, minc. Roma, zelená patina
1/1
-2/2-
600,1 500,-
Philip II. (247–249)
320. Antoninian 244–246 (jako caesar) PRINCIPI IVVENT Císař stoj. doprava,
drží kouli a oštěp, RIC 216c, Coh. 54, minc. Roma
321. Sestercius LIBERALITAS AVGG.II S.C., Philip I. a Philip II. sedí doleva
na curul. křeslech RIC 266, Coh. 16, Sear 2571, minc. Roma, hr., napr.
1/1
600,-
-1/1
1 000,-
30
MINCE ANTICKÉ
Herennia Etruscilla (249–251)
322. Sestercius, FECVNDITAS AVG. Fecunditas s rohem hojnosti,
u nohou dítě, RIC 134, Coh. 9, Sear 2633, Roma, nál. pat., st. kor., okr.
2/3
323. Antoninian, PVDICITIA AVG., stojící Pudicita, RIC 58b, Coh. 17, minc. Roma
1/1-
700,-
1/1
600,-
1/1
800,-
-1/1-
800,-
1 000,-
Trebonianus Gallus (251–253)
324. Antoninian, PIETAS AVGG, Stojící Pietas RIC 41, Coh. 84, minc. Roma
Diocletianus (284–305)
325. Follis r. 296–7, GENIO POPVLI ROMANI, Genius RIC 31a, minc. Ticinum
Maximianus Herculius (286–310)
326. Follis r. 301, Rv: SACR.MON.AVGG ET CAESS. NOSTR.
Moneta, drží váhy a roh hojnosti RIC 336, minc. Aquileia, stopy postř.
Neapolitanvs (350)
327. Centenionalis, AE 23 mm, Av: FL.POP.NEPOTIANVS P.F.AVG.
Rv: VRBS ROMA, Roma sedící doleva, drží Viktorii a žezlo,
RIC 202, Sear 3947, minc. Roma
2/3
3 000,-
-1/1-
1 500,-
Magnentius (350–353)
328. Dvoucentenionalis 21–23 mm, Rv: (SALVS) DD.NN.AVG.ET.CAES.
Velký christogram mezi A-W, Sear 3917, okr.
31
MINCE ČECH, MORAVY A SLEZSKA
M I N C E Č E C H, M O R A V Y A S L E Z S K A
332
330
329
Boleslav II. (967–999)
329. Denár, C 123
1/1
18 000,-
0/0
10 000,-
-1/10/0
0/0
1/1
0/0
8 000,10 000,2 000,2 000,7 000,-
0/0
5 000,-
0/0
1/1
1/0
0/0
0/0
0/0
1/10/0
1/1
0/0
1/0
2 000,2 600,2 400,2 000,2 000,2 000,2 000,2 000,900,2 000,1 000,-
1/1
13 000,-
1/1
9 000,-
Oldřich (1012–1034)
330. Denár, C 293
Břetislav I. (1037–1061)
331.
332.
333.
334.
335.
Denár, C 300, Všebor, zvlněný
Denár, C 317
Denár, C 322
Denár, C 324
Denár, C 330
335
348
349
335
Spytihněv II. (1055–1061)
336. Denár, C 331
Vratislav II. (1061–1092)
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
Denár, C 346
Denár, C 346, var.
Denár, C 347 a, nastřižen, Chaurova značka
Denár, C 347 c
Denár, C 348, nastřižen
Denár, C 350
Denár, C 351
Denár, C 352
Denár, C 353, nep. nastř.
Denár, C 353 b
Denár, c 354
Ota I. Sličný (1061–1087)
348. Denár, C 376
Břetislav II. a Vratislav II. Společná vláda na Brněnsku 1092
349. Denár, C 381
32
MINCE ČECH, MORAVY A SLEZSKA
Břetislav II. (1092–1100)
350.
351.
352.
353.
354.
355.
Denár, C 386
Denár, C 386
Denár, C 388
Denár, C 389, nep. ned.
Denár, C 389
Denár, C 390
0/0
1/0
1/0
1/1
1/0
1/1
3 000,3 000,2 500,2 000,2 500,2 000,-
1/1
1/1
1/0
2 500,3 000,3 000,-
-1/11/1
-1/1
7 000,4 500,3 000,-
1/1-
1 500,-
Bořivoj II. (1100–1120)
356. Denár, C 414
357. Denár, C 415
358. Denár, C 416
Vladislav I. (1109–1125)
359. Denár, C 542
360. Denár, C 544
361. Denár, C 545
Soběslav I. (1125–1140)
362. Denár, C 572
364
Vladislav II. (1140–1174)
363. Denár, C 608, nedoražen
364. Denár, C 617,
2/2
-1/1
1 500,22 000,-
-1/12/2
2/2
1 000,1 500,1 500,-
-1/2
-1/2
-1/1
700,700,1 500,-
-1/-1/-1/-1/1/1/1/2/-1/-
1 000,700,800,1 000,800,800,800,1 200,1 500,-
Vladislav III. (1246–1247)
365. Denár, C 895
366. Denár, C 896
367. Denár, C 896
Přemysl Otakar II. (1247–1253)
368. Denár, C 898
369. Denár, C 898, exentrický
370. Denár, C 899, nedoražen
Přemysl II. (1253–1278)
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
Brakteát, C 910
Brakteát, C 924
Brakteát, C 924
Brakteát, C 937
Brakteát, C 951
Brakteát, C 956
Brakteát, C 956
Brakteát, C 977
Brakteát, C 988
33
MINCE ČECH, MORAVY A SLEZSKA
Václav II. (1278–1305)
380.
381.
382.
383.
Parvus b.l. Sm, tab. 1.2, naprasklý
Brakteát, C 997
Pražský groš, Sm. 2
Pražský groš, Sm. 2
2/2
-1/-1/11/1
2 200,1 500,1 200,2 000,-
Jan Lucemburský (1310–1346)
384. Pražský groš, Sm. 10
1/1
800,-
2/2
2 500,-
-1/-
300,-
-1/-
800,-
0/0
3 500,-
0/0
3 000,-
-1/12/2
2/2
2 500,3 000,2 500,-
2/2
2/2
3 000,2 500,-
Jiří z Poděbrad (1458–1471)
385. Pražský groš, Sm. 2
Mezivládí za Jiřího z Poděbrad (1439–1452)
386. Peníz se lvem, starý štítek
Matyáš Korvín (1458–1490)
387. Haléř b.l., České Budějovice, Hus. 730, 0,37 g
388
389
Morava
Nepřiděleno (1100–1125)
388. Denár, VP 197, známo 7 ks, nedoražen, nep. napr.
Václav Olomoucký (1126–1130)
389. Denár, VP 209, dr. nedoražen, známo 25 ks
Soběslav I. (1115–1135)
390. Denár, VP 222, známo 8 ks
391. Denár, VP 223, znám 1 ks
392. Denár, VP 224, nep. naprasklý, známo 8 ks
R
Nepřiděleno (1130–1140)
393. Denár, VP 227, znám 1 ks
394. Denár, VP 230, známo 25 ks, exc., okr.
R
Vladislav I. (1110–1113)
395. Denár, C 532, VP231, 4 hvězdy, ned.
-1/1-
500,-
-1/1-1/12/2
2/2
3 000,2 000,3 000,2 000,-
2/2
2 000,-
-1/-
4 500,-
Nepřiděleno (cca 1140)
396.
397.
398.
399.
Denár, VP 232, známo 5 ks, nedoražen
Denár, VP 238, dr. naprasklý, nedoražen
Denár, VP 239, známo 3 ks
Denár, VP 242, známo 10 ks
Ota III. Dětleb (1140–1160)
400. Denár, VP 243, známo 12 ks
Cheb (11. století)
401. Fenik, hrabata z Giengenu, FW III., str. 970, mírně exc.
34
MINCE ČECH, MORAVY A SLEZSKA
Lehnice - Břeh
Jiří Rudolf (1621–1653)
402. 24 krejcar 1623, SJS 270
-1/1
2 000,-
Krnov
Jan Jiří (1607–1624)
403. 3 krejcar 1615, SJS 116
404. 3 krejcar 1617, SJS 123
405. 3 krejcar 1618, SJS 125
-1/1-1/11/1
300,300,400,-
-1/11/1
1/1
-1/1-1/1-
300,1 000,500,300,300,-
Opava
Karel Liechtenstein (1614–1627)
406.
407.
408.
409.
410.
3 krejcar 1615 BH, SJS 17
3 krejcar 1615 BH, SJS 17
3 krejcar 1617 IZ, SJS 28
3 krejcar 1618 CC, SJS 30
3 krejcar 1619 CC, SJS 35
35
C Í R K EV N Í A R O D OV É RA Ž BY
Bamberg-biskupství
Petr Filip Dernbach (1672–1683)
411. 4 krejcar (batzen) 1680, KM 60
1/1-
800,-
Olomouc
Dietrichstein (1599–1636)
412. 3 krejcar (1) 618, SV 021, dr. nedoražen
1/1
1 000,-
1/0/0
0/0
0/0
1/0
0/1
1 500,400,500,2 500,2 500,62 000,-
1/1
1/1
1/1
-1/1
1 500,20 000,8 500,4 000,-
Karel II. Liechtenstein (1664–1695)
413.
414.
415.
416.
417.
418.
1/2 krejcar 1683, SV 303
3 krejcar 1665, SV 15, C4-B1
3 krejcar 1666, SV 316
VI krejcar 1674, SV 342
VI krejcar 1678, SV 350
Tolar 1695, SV 400
418
421
420
Karel III. Lotrinský (1695–1711)
419.
420.
421.
422.
VI krejcar 1710, SV 549, B3-D3
1/2 tolar 1704, SV 567
Tolar 1704, SV 574
Tolar 1706, SV 576, dr. vada mater.
36
CÍRKEVNÍ A RODOVÉ RAŽBY
424
426
425
428
433
Wolfgang Schrattenbach (1711–1738)
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
VI krejcar 1713, SV 704 (B4/C1)
1/2 tolar 1725, SV 726, nep. škr.
1/2 tolar 1727, SV 727
Tolar 1714 (z roku 1713), SV 741
Tolar 1719, SV 744, okraj, dr. vada ražby
Tolar 1722, SV 747, vlas. škr.
Tolar 1726, SV 753, dr. vada ražby
Tolar 1728, SV 755, dr. vada mater.
Tolar 1730, SV 757
2/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
-1/1
500,8 000,10 000,8 700,4 000,8 000,4 500,5 000,5 500,-
0/0
0/0
2 000,5 200,-
Rudolf Jan (1819–1831)
432. 20 krejcar 1820, SV 1201
433. 1/2 tolar 1820, SV 1203
37
CÍRKEVNÍ A RODOVÉ RAŽBY
435
436
436
442
438
Anton Theodor Colloredo (1777–1811)
434. 10 krejcar 1779 ICFA, Vídeň, SV 1101
435. 1/2 tolar 1779 ICFA, Vídeň, SV 1107, vryp
436. Tolar 1779 ICFA, SV 1107
0/0
1/1
1/0
3 000,9 000,87 000,-
2/2
500,-
1/1
5 500,-
1/1
4 000,-
1/1
1/1
1 500,3 200,-
1/0
6 500,-
Pasov-biskupství
Ernst (1517–1540)
437. Batzen 1522, SJ 1012
Salzburg
Wolf Raitenan (1587–1612)
438. Tolar b.l., Dav. 8184, dr. nálitek
Paris Lodron (1619–1653)
439. Tolar 1623, Dav. 3497
Johann Ernst (1687–1709)
440. 1/4 tolar 1695, KM 282, nep. stopa po uchycení
441. Tolar 1694, Dav. 1234
Leopold Anton Firmian (1727–1744)
442. Tolar 1735, Dav. 1241
38
CÍRKEVNÍ A RODOVÉ RAŽBY
443
446
445
Vídeň-arcibiskupství
Ch. Migazzi (1757–1803)
443. Tolar 1781 ICFA
1/0
10 000,-
-1/1
1 000,-
1/1
14 000,-
0/0
35 000,-
-1/1-
60 000,-
Vratislav
Franz Ludwig (1683–1732)
444. XV krejcar 1694 LPH, SJS 203
Egenberg
Johann Christoph a Johann Seyfried (1649–1710)
445. Tolar 1658, Krumlov, Dav. 3395
Dietrichstein
Ferdinand Josef (1655–1698)
446. Tolar 1695, Mikulov, Dav. 3376, krásný
Furstenberg
Josef Václav (1762–1783)
447. 3 tolar 1767 ARW, výtěžkový, štola sv. Václava,
Dav. LS 277, 87,38 g, n.škr.
R
39
CÍRKEVNÍ A RODOVÉ RAŽBY
447
449
448
448
450
Sprinzenstein
Johann Ehrenreich (1705–1729)
448. Tolar 1717, KM 10
Štěpán a bratři (1505–1528)
-1/1
14 000,-
-1/1-1/1
50 000,20 000,-
Šlik
449. 1/2 tolar b.l., Jáchymov, Weizelmann, Don. 3755, var.
450. Tolar b.l. (cca 1517), Dav. 8138
40
CÍRKEVNÍ A RODOVÉ RAŽBY
451
Leopold Jindřich (1766–1770)
451. Tolar 1767 EvS-AS, s titl. Marie Terezie, KM 35
1/0
15 000,-
2/1-
5 000,-
2/2
2 000,-
Trautson
Johann Leopold (1663–1724)
452. Tolar 1719, Dav. 1201
Waldstein
Albrecht (1583–1634)
453. 3 krejcar 1630, Jičín
41
HABSBURSKÁ MONARCHIE
Ferdinand I. (1526–1564)
454.
455.
456.
457.
458.
459.
Nový groš MDXXVII (1527), Jáchymov, Gebhart, Hal. 140, 2,53 g
Groš 1548, Vratislav, Hal. 155, Westermaier
Pražský groš 1535, Chv. 6/C
Pražský groš 1539, Chv. C1?/a
Pražský groš 153?
2 krejcar 1564, Jáchymov, Geitzkofler, Hal. 148, starý štítek
R
2/12/2
2/2
2/22/2
-1/1-
25 000,350,500,400,600,300,-
454
460
460
461
462
463
460.
461.
462.
463.
Zlatník (60 krejcar) 1563, Jáchymov, Geitzkofler, Hal. 143
Zlatník (60 krejcar) 1563, Kutná Hora, Lídl+L.Karel, Hal. 73
Zlatník (60 krejcar) 1564, Klagenfurt
Tolar b.l., Hall, posmrtný, Dav. 8030, okraj
-1/1-1/1
1/0
1/1
12 500,15 000,15 000,8 700,-
42
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
464
472
467
476
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
Tolar b.l., Jáchymov, Krause + Tunkher, Hal. 99
Tolar 1548, Jáchymov, Puellacher, Hal. 113
Tolar 1551, Jáchymov, Puellacher, Hal. 114
Tolar 1552, Jáchymov, Puellacher, Hal. 114
Tolar 1552, Jáchymov, Puellacher, Hal. 114
Tolar (72) 1556, Hall, Dav. 8027, n.s.o.
Tolar 1557, Praha, Neufahrer, Hal. 13
Tolar 1557, Jáchymov, Puellacher, Hal. 114b
Tolar 1558, Jáchymov, Puellacher, Hal. 116, var. opisu, krásný
Tolar 1559, Jáchymov, Puellacher, Hal. 115, var. opisu
Tolar 1561, Jáchymov, Puellacher, Hal. 115
-1/1-1/1-1/11/1
-1/1
-1/1-1/1-1/11/1
-1/1-1/1
62 000,11 000,10 500,14 500,13 000,4 000,18 000,10 500,30 000,9 000,12 500,-
-1/11/1
12 000,42 000,-
Arc. Ferdinand (1564–1595)
475. 2 tolar b.l., Hall, Dav. 8107, 57,28 g, Chaurova značka a štítek
476. 2 tolar b.l., Ensisheim, 56,94 g
43
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
480
483
482
484
Maxmilián II. (1564–1576)
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
2 krejcar 1566, Jáchymov, Geitzkofler, Hal. 219, starý štítek
Bílý groš (15)74, Jáchymov, Geitzkofler, Hal. 238
Bílý groš (15)75, Jáchymov, Geitzkofler, Hal. 238
Zlatník (60 krejcar) 1568, Jáchymov, Geitzkofler, Hal. 210
Zlatník (60 krejcar) 1572, Kutná Hora, Šatný + Vodolinský
Tolar 1573, Jáchymov, Geitzkofler, Hal. 227
Tolar 1574, Kutná Hora, Hal. 194, Šatný + Vodolinský, dr. rysky
Tolar 1576, Kutná Hora, Šatný + Vodolinský, Hal. 193
-1/12/2
-1/11/1
2/1-1/1
-1/1-1/1
300,300,400,20 000,12 000,15 000,12 000,10 000,-
2/1-
500,-
-1/1-
500,-
Rudolf II. (1576–1612)
485. Početní peníz 1581, Jáchymov, Jiří Kádner, ČS 228,
pod. Mrštík 75f, starý podl. štítek
486. Početní groš 1587, Praha, Lazar Ercker Mrštík 37
(v opisu…CZESKE), starý podl. štítek
44
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
Početní groš 1588, Praha, Lazar Ercker Mrštík 38, okráj. 19–20 mm
Početní peníz 1593, Jáchymov, Hofmann ČS 232, Mrštík 83a, podložní štítek
Početní peníz 1594, Jáchymov, Hofmann ČS 233, Mrštík 83b
Početní peníz 1596, Jáchymov, Hofmann, Mrštík 84c,
podložní štítek, přelož., prasklý
Početní peníz 1601, Jáchymov, Kr. Taubenreuter ČS 235, Mrštík 85a, kor.
Početní groš 1603, Kutná Hora, Jiří Spiess, Mrštík 65a, Z – obráceně, 21 mm
Malý groš 1.5.8.0, Kutná Hora, Šatný, Hal. 380
Malý groš 1581, Kutná Hora, Šatný, Hal. 380
Malý groš 1582, Jáchymov, Kádner, Hal. 407
Malý groš 1583, České Budějovice, Schönfeld, Hal. 455
Malý groš 1584, Kutná Hora, Šatný, Hal. 381
Malý groš 1584, Jáchymov, Hofamnn, Hal. 407
Malý groš 1586, Jáchymov, Hofmann, Hal. 407
Malý groš 1588, Jáchymov, Hofmann, Hal. 406
Malý groš 1589, Jáchymov, Hofmann, Hal. 406
Malý groš 1591, České Budějovice, Mattighofer, Hal. 460
Malý groš 1594, Jáchymov, Hofmann, Hal. 406, nep. nedoražen, nep. okraj
Malý groš 1595, Kutná Hora, Herold, Hal. 380
Malý groš 1597, Jáchymov, Hofmann, Hal. 407, starý štítek
Malý groš 1597, České Budějovice, Mattighofer, Hal. 460,
dr. koroze, starý štítek
Malý groš 1598, Jáchymov, Hofmann, Hal. 406
Malý groš 1601, Jáchymov, Taubenreuter, Hal. 410
Malý groš 160Z, Jáchymov, Taubenreuter, Hal. 410, starý štítek
Malý groš 1606, Jáchymov, Lengefelder, Hal. 413, starý štítek
Malý groš 1609, Kutná Hora, Škréta, hal. 382, starý štítek
Bílý groš b.l., České Budějovice, Schönfeld, Hal. 442
Bílý groš 1600, Kutná Hora, Spiess, Hal. 380, starý štítek
1/4 tolar 1585 KB, Hus. 1046
1/4 tolar 1591, Kutná Hora, Šatný, Hal. 373, stopy po sponě
3/3
2/2
3/2
400,500,400,-
2/1-2/22/3
1/1
-1/1-1/11/1-1/1-1/11/0
-1/1
1/1
-1/11/1
-1/1
2/1-
500,400,400,500,350,400,600,350,350,600,450,600,350,400,650,400,-
-1/2
-1/11/1
-1/12/2
-1/1-1/12/2
2/2
2/1-
400,400,800,700,500,800,500,300,2 500,3 500,-
-1/1
1/1
-1/1-1/1-1/1-
60 000,4 000,5 000,5 000,10 000,-
516
520
516.
517.
518.
519.
520.
1/2 tolar (15)82, České Budějovice, Schönfeld, Hal. 433 var.
1/2 tolar 1595 KB, Hus. 1043
1/2 tolar 1596, Kutná Hora, Herold, Hal. 370
Tolar 1581, Kutná Hora, Šatný, Hal. 366, koroze
Tolar (15)82, České Budějovice, Schönfeld, Hal. 423
520
45
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
521
530
524
534
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
Tolar 1588, Praha, Ercker, Hal. 312, stojící panovník
Tolar 1589, Kutná Hora, Šatný, Hal. 366
Tolar 1590, Kutná Hora, Šatný, Hal. 366
Tolar 1590, Jáchymov, 3 císařů, Hofmann, Hal. 387a
Tolar 1591, Kutná Hora, Šatný, Hal. 366
Tolar 1592 KB, Hus. 1030
Tolar 1593, Kutná Hora, Herold, Hal. 366
Tolar 1594, Kutná Hora, Herold, Hal. 366
Tolar 1597, Kutná Hora, Herold, Hal. 366
Tolar 1600, České Budějovice, Mattighofer, Hal. 429
Tolar 1605, Kutná Hora, Enderle, Hal. 369
Tolar 1606, Kutná Hora, Enderle, Hal. 369, dr. napr. hrana
Tolar 1609, Kutná Hora, Škréta, Hal. 369
2 tolar 1609, Ensisheim, 57,20 g
R
R
-1/1
-1/1
1/1
-1/2
-1/11/1
-1/1-1/1-1/1
1/1
-1/1
-1/1
2/11/1
48 000,17 000,17 000,70 000,17 000,5 500,5 000,15 000,8 000,35 000,20 000,13 000,3 800,75 000,-
46
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
535
538
537
535. 3 tolar 1604. Hall. KM 59, 86,15 g
1/1
65 000,-
1/1
-1/1
1/1
500,21 000,20 000,-
-1/1-1/1
-1/1-1/1-1/1-
10 000,3 500,3 000,3 000,4 000,-
-1/1-1/11/1
-1/12/2
-1/1
2 500,2 500,2 000,2 000,1 200,5 000,-
-1/1-1/2
3 000,6 000,-
Matyáš (1612–1619)
536. Bílý groš 1617, Praha, Hübmer, Hal. 514, nep. nedor.
537. Tolar 1613, Kutná Hora, Šultys, Hal. 528
538. Tolar 1620 KB, posmrtný, Hus. 1112
České stavy (1619–1620)
539.
540.
541.
542.
543.
12 krejcar 1619, Kutná Hora, Hölzl, Hal. 578, nedor.
24 krejcar 1619, Praha, Hübmer, Hal. 568
24 krejcar 1619, Kutná Hora, Hölzl, Hal. 574
24 krejcar 1619, Kutná Hora, Hölzl, Hal. 575
24 krejcar 1620, Jáchymov, Lengefelder, Hal. 586
544.
545.
546.
547.
548.
549.
3 krejcar 1619, Brno, Pecz, Hal. 603
3 krejcar 1620, Brno, Pecz, Hal. 603
12 krejcar 1620 CC, Olomouc, Cantor, Hal. 619
12 krejcar 1620 BZ, Olomouc, Zwirner, Hal. 622
12 krejcar 1620 BZ, Olomouc, Zwirner, Hal. 622
24 krejcar 1620 CC, Olomouc, Cantor, Hal. 615
Moravské stavy (1619–1621)
Fridrich Falcký (1619–1620)
550. 24 krejcar 1620, Praha, Škréta, Hal. 658
551. 48 krejcar 1620, Kutná Hora, Hölzl, Hal. 662
47
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
559
562
560
563
Ferdinand II. (1617–1637)
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
48 krejcar 1622, Brno, Pecz, Hal. 859
60 krejcar 1621, Olomouc, Zwirner, Hal. 898
60 krejcar 1621 BZ, Olomouc, Zwirner, Hal. 898, dr. vada mater.
75 krejcarů 1622, Brno, Hal. 851
150 krejcarů 1622, Kutná Hora, Hölzl, Hal. 769
150 krejcarů 1623, Brno, Hal. 849, koroze
Tolar 1621, Hall, Her. 473
Tolar 1623, Jáchymov, Steinmüller, Hal. jako 837, portrétní
Tolar 1625, Kutná Hora, Hölzl, Hal. 798, malá zn. mincovny
Tolar 1632, Praha, Schuster, Hal. 749, rýha a napr. okraj, starý štítek
2 tolar 1621, Graz, Her. 304a, 60,01 g
2 tolar 1623, Praha, Suttner, Hal. 737, 57,71 g
-1/12 500,-1/12 000,-1/12 000,2/2
1 500,1/1
4 000,1/2
1 000,1/0
9 000,UNIKÁT -1/1- 185 000,-1/1
7 000,-1/1
5 000,1/1 35 000,2/2 70 000,-
48
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
566
564
564
567
567
568
569
569
564. 2 tolar 1632, Graz, přeražba z r. 1626, Her. 309, 56,70 g
1/1
36 000,-
Ferdinand III. (1637–1657)
565.
566.
567.
568.
3 krejcar 1641, Praha, Wolker, Hal. 1181
1/2 tolar 1646 MI, Vratislav, Reichart + Jan, Hal. 1281
Tolar 1629, Kladsko, Hema, Hal. 1318, chybí ve Vídeňském Münzkabinetu
Tolar 1640 NB, Hus. 1247
R
R
1/1
400,1/1 70 000,1/1 162 000,-1/1 95 000,-
Arc. Maxmilián
569. 2 tolar 1614, jako velmistr řádu něm. rytířů, 57,29 g, Dav. 5854
1/1
30 000,-
49
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
570
580
581
581
Arc. Leopold (1607–1632)
570. 2 tolar b.l. (1626), svatební, Dav. 3332, vada mater. 57,42 g
1/1
8 000,-
-1/1
5 000,-
2/2
500,-
Arc. Ferdinand Karel (1632–1662)
571. 1/4 tolar 1654, Hall, KM 982, m.o.?
Evangelické stavy (1634–1635)
572. 3 krejcar 1634 W, Vratislav, Rieger, Hal. 1146
Leopold I. (1657–1705)
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
3 krejcar 1665 FBL, Kladsko, de Lisola, Hal. 1647, nep. nálitek
3 krejcar 1697 CH, Bratislava, Hus. 1478
VI krejcar 1665 SM, Vratislav, Hammerschmidt, Hal. 1605
XV krejcar 1664, Praha, Margalik, Höl.PRA 64.1.1, vada mater.
XV krejcar 1694 PM, Praha, Höl. PRA 94.2.1
XV krejcar 1694 MMW, Vratislav, Höl. BRE 94.1.15, n. napr.
XV krejcar 1694, Graz, Höl. GRA 94.1.1, dr. vada mater.
XV krejcar 1696, Kutná Hora, Krahe, Hal. 1450, Höl. neuvádí
Tolar 1662 KB, Hus. 1368
Tolar 1694, Hall, Her. 640
Tolar 1695, Vídeň, Her. 595, nep. vada mater.
Tolar 1696 GE, Praha, Egerer, Hal. 1393, dr. Just. a n.hr.
Tolar 1701, Hall, nep. vada ražby
Tolar 1704, Hall, Her. 652
R
1/1
1/1
0/0
2/11/11/1-1/11/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1 000,600,500,500,3 500,500,400,22 500,50 000,4 000,5 000,7 000,4 500,4 000,-
50
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
587
592
588
593
587. 2 tolar b.l., Hall, 57,48 g, Her. 573
588. 2 tolar b.l., Hall, 57,16 g, Her. 574
0/0
0/0
30 000,30 000,-
-1/11/1
1/1
1/1
1/1
1/1-
2 500,7 500,6 000,60 000,45 000,4 500,-
Josef I. (1705–1711)
589.
590.
591.
592.
593.
594.
VI krejcar 1708 CB, Brettschneider, Hal. 1769
Tolar 1705, Vídeň, Her. 119
Tolar 1707, Hall, Her. 130
Tolar 1708 (z roku 1707), CH, Bratislava, Hus. 1572
Tolar 1709 GE, Praha, Egerer, Hal. 1719
Tolar 1711, Hall, Her. 132
Karel VI. (1711–1740)
595. Pfennig b.l. a 12 pfennig 1728 pro Vídeňský chudobinec
596. 3 krejcar 1721, Praha, Scharff, Hal. 1836
1/0
0/0
400,400,-
51
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
600
602
602
603
605
604
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
VI krejcar 1733, Praha, Scharff, Hal. 1822
XV krejcar 1732, Praha, Scharff, Hal. 1820
1/4 tolar 1731 NB, Hus. 1623
1/2 tolar 1713, Vratislav, Nowak, Hal. 1880
1/2 tolar 1714 (z roku 1713), Kutná Hora, Wohnsiedler, Hal. 1854
Tolar 1715 CHPW, Bratislava, Hus. 1607
Tolar 1724, Vratislav, Hal. 1909
Tolar 1727, Praha, Scharff, Hal. 1810
Tolar 1730, Praha, Scharff, Hal. 1811
Tolar 1738, Praha, Scharff, Hal. 1811
-1/11/1
1/11/1
1/1
1/1
-1/1
1/1
1/1
1/1
400,3 500,2 200,20 000,6 200,26 000,7 000,10 000,10 500,6 000,-
52
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
607
609
608
607. Tolar 1738, Praha, Scharff, Hal. 1811
608. Tolar 1740, Vratislav, Hal. 1910
609. 2 tolar b.l., Hall, 57,08 g, Her. 281
1/1
-1/1
1/0
10 000,11 000,20 000,-
-1/1
1/0
0/0
2/2
1/1
1/1
0/0
1/1
1/1
1/1
0/0
1/0
-1/1
750,5 000,1 000,300,900,8 500,17 500,950,950,2 000,4 500,4 500,1 200,-
615
616
616
Marie Terezie (1740–1780)
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
1/2 krejcar 1777 S
Krejcar 1759, Praha, Erdmann, Hal. 1976 (Ag)
Krejcar 1761 P, Praha, Erdmann, Hal. 1980
Liard 1749, Antverpy, Her. 2066
3 krejcar 1745, Hall, Her. 1348, n. just.
3 krejcar 1778 C, Praha, Erdmann a Kendler, Hal. 1974
XV krejcar 1742, Graz, Her. 1089
XV krejcar 1745 KB, Hus. 1711
XV krejcar 1746 KB, Hus. 1712, n. hr.
XVII krejcar 1762, Praha, Erdmann, Hal. 1956
20 krejcar 1763, Praha, Erdmann, Hal. 1950
30 krejcar 1765, Praha, Erdmann, Hal. 1948
1/2 tolar 1765, Brusel, křížový, Her. 1967, n. hr.
53
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
623
631
626
632
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
Tolar 1745 KB, Hus. 1670
Tolar 1750, Hall, Her. 441
Tolar 1754, Praha, Schaumberger, Hal. 1941, dr. hr. a škr.
Tolar 1758, Praha, výtěžkový, Erdmann, Hal. 1942
Tolar 1766, Günzburg, AD NORMAN, Her. 497, držadlo vlevo
Tolar 1778, Brusel, křížový, Her. 1953, n. škr.
Tolar 1779, SKPD, B, Madona, Hus. 1680, dr. just.
0/0
-1/12/11/0
1/1
1/1
1/1
7 500,3 000,4 000,9 000,2 500,3 000,4 000,-
2/1-1/1
1/1
1 000,5 000,7 500,-
0/0
1/1
0/0
650,500,2 000,-
1/0
-1/1
350,4 500,-
František Lotrinský (1740–1765)
630. VI krejcar 1750, Hall, Her. neuvádí
631. Tolar 1757 PR, Praha, Erdmann, Hal. 1986
632. Tolar 1757 KB, Hus. 1787
Josef II. (1765–1790)
633.
634.
635.
636.
Krejcar 1790 S, Her. 418
Soldo 1788 K, Her. 469
2 liard 1789, Brusel, Her. 485
20 krejcar 1784 C, Praha, Erdmann + Kendler, Hal. 2013,
poslední ročník, dr.just.
637. Tolar 1778 ICFA, Her. 89, dr. just.
54
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
640
663
644
638. Tolar 1784 B, křížový, Her. 178
639. Tolar 1787, křížový, Brusel, Her. 191
-1/1
1/1
2 000,2 500,-
0/0
15 000,-
1/1
-1/1
1/1
-1/11/1
1 000,800,3 500,18 000,6 000,-
-1/2
1/0
-1/11/1
1/0
1/11/0
-1/1
1/1
1/0
1/1
1/0
1/1
1/0
1/1
-1/1
-1/11/1
900,3 000,3 000,400,400,700,1 500,700,2 000,400,800,350,3 000,2 200,2 000,3 000,2 800,16 000,-
Belgické povstání (1789–1790)
640. Lion d´argent 1790, Her. 2
Leopold II. (1790–1792)
641.
642.
643.
644.
645.
Heller 1791 H, Her. 100
Sol 1790 H, Her. 106
XIV liard 1792, Brusel, Her. 91
Tolar 1790 A, královský, Her. 32
Tolar 1792 H, křížový, Her. 43, dr. škr.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.
Sol 1795, Luxemburg, Her. 1204
XIV liard 1794, Brusel, Her. 1017
30 soldi 1796, Milán, Her. 616
Krejcar 1804 H, Her. 1075
5 krejcar 1815 A, Her. 914
VI krejcar 1805 H, Her. 907
15 soldi (8 1/2 krejcar) 1802 A, Her. 621
10 krejcar 1815 A, Her. 849
12 krejcar 1795 E, Her. 829
20 krejcar 1805 B, Her. 682
20 krejcar 1809, Hofer, Her. 824
20 krejcar 1817 A, Her. 740
1/2 tolar 1824 B, Hus. 1958
Tolar 1797 B, křížový, Her. 473, n. just.
Tolar 1815 C, Praha, Stöhr, Hal. 2024
Tolar 1820 C, Praha, Stöhr, Hal. 2025
Tolar 1831 A, Her. 360, stuhy na krku
Tolar 1833 B, Madona, Hus. 1953, n. škr.
František II. (1792–1835)
55
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
669
678
684
678
Ferdinand V. (1835–1848)
664.
665.
666.
667.
668.
669.
670.
Centesimo 1843 V, Her. 399
5 centesimi 1843 M, Her. 384
3 krejcar 1846 A, Her. 357
20 krejcar 1843 M, Her. 270
Tolar 1841 A, Her. 138
Tolar 1844 A, Her. 41, první odražek
Tolar 1848 A, Her. 145
0/1
1/1
1/0
1/1
1/1
0/0
0/0
1 000,1 200,600,500,2 600,4 000,4 000,-
1/1
1/0
800,3 000,-
0/0
1/0
1/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
-1/1
1/1
2/2
1/1
-1/1
0/0
1/0
-1/1
1/1
1/0
0/0
1/0
2 200,300,300,500,400,7 500,800,400,800,900,800,7 000,3 500,300,5 000,1 000,2 500,1 200,3 500,3 000,-
Revoluce (1848–1849)
671. 15 centesimi 1848 ZV, Her. 12
672. 5 lira 1848 M, Her. 3
František Josef I. (1848–1916)
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689.
690.
691.
692.
5 centesimi 1852 M
3 krejcar 1851 A
4 krejcar 1861 A
10 krejcar 1855 A
20 krejcar 1952 A, malý, hlava vpravo
20 krejcar 1852 C, velký, hlava vlevo
20 krejcar 1854 C
20 krejcar 1855 B
1/4 zlatník 1859 M, II. typ
1/4 zlatník 1860 V
1/4 zlatník 1863 V, n. škr.
1/4 zlatník 1868 A
1/4 zlatník 1869 A
Zlatník 1862 A
Zlatník 1863 V, n. škr.
Zlatník 1864 A
Zlatník 1865 E
Zlatník 1866 A
Zlatník 1866 B, první odražek
Zlatník 1867 A
56
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
693.
694.
695.
696.
697.
Zlatník 1873
Zlatník 1868 KB, n. škr.
Zlatník 1869 KB
Zlatník 1870 KB
Zlatník 1871 GYF, nejvzácnější zlatník, stopy po sponě,
dražba pouze v sále
698. Zlatník 1874, n. škr.
R
1/0
1/0
0/0
1/0
1 200,1 000,600,2 600,-
1/1
1/1
20 000,1 000,-
0/0
0/0
1/1
0/0
1/0
1/1
1/0
-1/1
1/0
0/0
1/0
1/1
0/0
0/0
0/0
1/0
1/0
0/0
1/0
1/0
1/1
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/1
1/1
0/0
13 500,500,1 000,2 000,1 500,2 000,2 500,1 200,2 500,3 000,4 000,1 500,3 200,12 000,4 500,3 200,4 000,3 200,2 500,3 200,2 000,2 600,800,1 000,2 200,2 500,3 000,3 000,2 700,3 000,2 500,2 200,3 000,-
699
712
699.
700.
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.
721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
Zlatník 1875, Příbram
Zlatník 1887 KB
Zlatník 1892 KB
Tolar 1858 A, spolkový, první odražek
Tolar 1859 A, spolkový
Tolar 1864 B, spolkový
Tolar 1865 B, spolkový
Tolar 1866 A, spolkový, dr. škr.
Tolar 1867 A, spolkový
Tolar 1896 UP, Ferdinanda I., novoražba z r. 1970
2 zlatník 1854 A, svatební
2 zlatník 1859 B, n. hr.
2 zlatník 1863 A
2 zlatník 1866 A
2 zlatník 1869 A
2 zlatník 1870 A
2 zlatník 1871 A, n. škr.
2 zlatník 1873
2 zlatník 1874, min. hrana
2 zlatník 1876, n. škr.
2 zlatník 1877
2 zlatník 1878
2 zlatník 1879, Stř. svatba, min. rysky
2 zlatník 1879, Stř. svatba
2 zaltník 1880, min. hrana
2 zlatník 1881
2 zlatník 1885
2 zlatník 1886, nep. hrana
2 zlatník 1887, vlas. škr.
2 zlatník 1888
2 zlatník 1890
2 zlatník 1891
2 zlatník 1892, vlas. škr.
712
57
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
732
732.
733.
734.
735.
736.
737.
738.
739.
740.
741.
742.
743.
744.
745.
2 tolar 1857 A, Jižní dráha, min. škr.
20 heller 1892
Koruna 1892
Koruna 1895, nep. škr.
Koruna 1896 KB
Koruna 1896 KB, Milenium, orig. etue
Koruna 1903, nep. hrana
Koruna 1907
2 koruna 1914 KB
5 koruna 1907 KB, korunovační
5 koruna 1908, jubilejní
5 koruna 1908 KB, n. škr.
5 koruna 1909, Marschall
5 koruna 1909, Schwartz
1/0
1/1
2/2
0/0
0/0
1/1
0/0
-1/11/0
0/0
1/0
0/0
1/0
0/0
52 000,2 000,2 000,500,300,500,500,1 200,1 500,600,500,700,500,2 000,-
58
M I N C E C E L É H O SV ĚTA
Č e s k o s l o v e n s k o (1918–1993)
746.
747.
748.
749.
750.
5 sokolů 1920, 29,4 g, Chlapovič č. 10 uvádí váhu 25 g
3 haléř 1962
5 koruna 1931
5 koruna 1952 Al, nevydaná
10 koruna 1933, 10,08 g
R
R
0/0
1/0
0/0
0/0
0/0
25 000,2 000,500,1 500,22 000,-
0/0
0/0
PP
PP
PP
PP
2 000,500,1 000,1 000,800,5 000,-
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
25 000,8 000,6 000,10 000,10 000,3 000,5 000,6 000,3 000,1 500,1 500,3 000,1 500,1 500,-
0/0
PP
PP
PP
300,900,500,2 500,-
750
746
751.
752.
753.
754.
755.
756.
746
10 koruna 1990, TGM, var. bez tečky, Nov. C
50 koruna 1990, sv. Anežka, var. bez signatury autora
500 koruna 1981, Ludovít Štúr
500 koruna 1988, Československá federace
100 koruna 1990, Velká Pardubická
100 koruna 1990, 1. máj, nevydaná
Č e s k á r e p u b l i k a (1993–)
757.
758.
759.
760.
761.
762.
763.
764.
765.
766.
767.
768.
769.
770.
200 Kč 1994, Katedrála, etue, karta
200 Kč 1994, Životní prostředí, etue, karta
200 Kč 1994, Koňská tramvaj, etue, karta
200 Kč 1994, Normandie, etue, karta
200 Kč 1994, Normandie, etue, karta pro standard
200 Kč 1995, OSN, etue, karta
200 Kč 1996, Svolinský, etue, karta
200 Kč 1998, Karlova Univerzita, etue, karta
200 Kč 1999, NATO, etue, karta
200 Kč 1999, AVU Praha, etue, karta
200 Kč 1999, VUT Brno, etue, karta
200 Kč 1999, Sekora, etue, karta
200 Kč 2001, Dientzenhofer, etue, karta
200 Kč 2002, Holub, etue, karta
S l o v e n s k á r e p u b l i k a (1993–)
771.
772.
773.
774.
Koruna 1944
200 Sk 1993, Kollár, etue
200 Sk 1994, MOV, hokej, etue, karta
500 Sk 1994, Slovenský ráj, etue
59
MINCE CELÉHO SVĚTA
775. 200 Sk 1995, Příroda, etue
776. 200 Sk 1996, Zubačka, etue, karta
777. 200 Sk 1996, Beňovský, etue, karta
PP
PP
PP
3 000,4 000,5 000,-
0/0
1 200,-
-1/1
2 000,-
0/0
0/0
800,600,-
-1/1
1/1
1 500,800,-
1/1
1 200,-
1/0
1 000,-
0/0
0/0
1/0
400,500,1 000,-
0/0
600,-
Německo
Anhalt
Friedrich II. (1904–1918)
778. 3 marka 1914 A, svatební, J 24
Baden-Baden
Karl Friedrich (1738–1806)
779. Tolar 1765 W, Wiel. 706
Baden
Friedrich (1856–1907)
780. 2 marka 1902, 50 let vlády, J 30
781. 2 marka 1906, Zlatá svatba, J 34
Bavorsko
Maxmilián III. Joseph (1745–1777)
782. 1/2 tolar 1765, Madona, Witt. 218
783. Tolar 1755, Madona, Witt. 2164, dr. hr.
Maxmilián I. Joseph (1806–1825)
784. Tolar 1816, lví, KM 355
Ludwig II. (1864–1886)
785. Tolar 1871, mírový, AKS 188
Luitpold (1886–1912)
786. 2 marka 1911 D, J 48
787. 3 marka 1911 D, J 49
788. 5 marak 1911 D, J 50
Ludwig III. (1913–1918)
789. 3 marka 1914 D, J 52
Braunschweig-Calenberg-Hannover
Georg Wilhelm (1648–1665)
790. Tolar 1660 HS, Dav. 6528, m.o.?
-1/1-
3 000,-
-1/1-
3 500,-
-1/1
4 000,-
-1/1-
1 300,-
1/1
3 500,-
Braunschweig-Wolfenbüttel
Heinrich Julius (1589–1613)
791. Tolar 1607, divý muž, Dav. 6285
Friedrich Ulrich (1613–1634)
792. Tolar 1626 HS, divý muž, Dav. 6306
Karl I. (1735–1780)
793. 2/3 tolaru 1765 E/I.D.B., Welter 2733, dr. škr.
Brémy
794. 5 marka 1906, J 60
60
MINCE CELÉHO SVĚTA
Frankfurt
795. Tolar 1860, KM 366
1/1
600,-
1/0
0/0
1 500,1 500,-
-1/1-
3 000,-
2/2
1 500,-
1/1
1 500,-
-1/1
2 200,-
-1/1-
2 000,-
1/1
1 500,-
1/0
600,-
0/0
1 000,-
-1/1-
1 200,-
-1/1
5 000,-
Hessen
Ernst Ludwig (1892–1918)
796. 3 marka 1910 A, J 76, nep. škr.
797. 5 marka 1904, 400 let od narození Philippa, J 75
Lübeck
798. Tolar (48 schilling) 1752 JJJ, Dav. 2420 B
Mansfeld-Bornstedt
Franz Maximilian Heinrich (1644–1715)
799. 2/3 tolaru 1675 ABK, KM 128
Mecklenburg-Schwerin
Paul Friedrich (1837–1842)
800. Zlatník 1839, AKS 32, n. škr.
Metz-město
801. 12 grosch (frank) 1614, KM 2, nep. vada ražby
Norimberg
802. Zlatník (60 krejcar) MDLXV (1565), jako Dav. 89
Josef II. (1765–1780)
803. 1/2 tolar 1766 SR, Kelner 354
Prusko
Friedrich Wilhelm IV. (1840–1861)
804. Tolar 1859 A, Spolkový, Dav. 775
Wilhelm II. (1888–1918)
805. 3 marka 1911 A, Univerzita Wratislav, J 108
Rottweil-město
806. Krejcar 1560, s titl. Ferdinanda I.
807
Sasko
Johann Friedrich I. a Moritz (1541–1547)
807. 1/2 tolar 1545, Dav. 9730, nep. napr.
61
MINCE CELÉHO SVĚTA
Johann Georg I. (1611–1656)
808. 1/2 tolar 1628 HI, KM 389
809. Tolar 1615, Dav. 7573
1/1
1/1-
4 000,4 000,-
1/1
6 500,-
1/1
1/1
800,900,-
810
Friedrich August III. Elektor (1763–1806)
810. Tolar 1792 IEC, provizorium, Dav. 2700
Anton (1827–1836)
811. Tolar 1831, Ústava, KM 1133, hrana
812. Tolar 1832 S, KM 1120
S a s k o - V ý ma r
Johann Ernst a 7 bratrů (1605–1619)
813. Tolar 1613 WA, Dav. 7525
-1/1-
3 500,-
1/1
1/0
0/0
1/0
1 200,1 800,2 500,1 000,-
0/0
1 500,-
0/0
1 200,-
2/1-
4 000,-
S a c h s e n - W e i ma r - E i s e n a c h
Wilhelm Ernst (1901–1918)
814.
815.
816.
817.
2 marka 1903 A, svatební, J 158, n. škr.
5 marka 1903 A, svatební, J 159, n. škr.
5 marka 1908, Univerzita Jena, J 161
3 marka 1910 A, svatební, J 162, n. hr.
Schwarzburg-Sonder-Hausen
Karl Günther (1880–1909)
818. 3 marka 1909 A, úmrtní, J 170
Schweinfurt-město
891. Körtling (1/48 tolar) 1622, Cu
Würtenberg
Karl Eugen (1744–1793)
820. Tolar 1777 DFH, Dav. 2867
Friedrich I. (1803–1816)
821. 20 krejcar 1812 ILW, samostatný typ, KM 521
-1/1
3 500,-
1/1
1/1
1/1
500,1 000,1 000,-
V ý m a r s k á r e p u b l i k a (1918–1933)
822. 3 marka 1924 A, J 312, dr. hr.
823. 3 marka 1924 E, J 312
824. 3 marka 1924 F, J 312
62
825.
826.
827.
828.
829.
830.
831.
832.
833.
834.
835.
836.
837.
838.
839.
MINCE CELÉHO SVĚTA
3 marka 1926 A, Lübeck, J 323, n. hr.
3 marka 1927 A, Nordhausen, J 327
3 marka 1929 D, Lessing, J 335
3 marka 1929 A, Waldeck, J 337
3 marka 1929 E, Míšeň, J 338
3 marka 1929 F, Přísaha, J 340
3 marka 1929 G, Přísaha, J 340
3 marka 1929 J, Přísaha, J 340
3 marka 1930 A, Vogelweide, J 344
3 marka 1930 D, Pták na mostě, J 345
3 marka 1930 F, Pták na mostě, J 345
3 marka 1932 A, Goethe, J 350
3 marka 1932 D, Goethe, J 350
5 marka 1928 D, Strom, J 331
5 marka 1929 J, Lessing, J 336
1/1
1/1
0/0
1/1
0/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
-1/1
1/1
1 200,1 500,1 200,2 000,1 200,600,600,600,1 500,600,800,1 400,1 600,2 000,2 800,-
1/1
1/1
0/0
1/1
1/1
1/1
1/0
400,1 000,400,500,600,2 000,3 000,-
0/0
0/0
300,300,-
N ě m e c k o I I I. ř í š e (1933–1945)
840.
841.
842.
843.
844.
845.
846.
5 reichspfennig 1940 A (Reichskreditkasse) ražba s dírou, J 618
50 pfennig 1938 J, se svastikou, J 365
50 pfennig 1939 A, se svastikou, J 365
50 pfennig 1939 B, se svastikou, J 365, n. hr.
50 pfennig 1939 F, se svastikou, J 365
5 marka 1933 A, Luther, J 353, n. škr.
5 marka 1934 F, Schiller, J 359
Německo
847. 10 euro 2007, 50 let římských dohod
848. 10 euro 2007, 50 let Sárska, n. škr.
Alsasko-Mety
Karel (1550–1574)
849. Teston (1/4 tolar) b.l.
-1/1-
1 000,-
-1/1-
1 500,-
-1/1-
500,-
-1/1-
500,-
-1/1-
1 500,-
Anglie
Henry III. (1247–1272)
850. Penny (Ag)
Edward I. (1272–1307)
851. Penny (Ag) v rámečku
Edward IV. (1461–1483)
852. Halfgroat, okrájený
Edward VI. (1551–1553)
853. Šilink (Ag), okraj
63
MINCE CELÉHO SVĚTA
Alžběta I. (1558–1603)
854. 6 pence 1591 (Ag)
2/2
1 000,-
2/2
1 000,-
2/2
300,-
1/1
300,-
-1/1-
300,-
Jakob I. (1603–1625)
855. Šilink b.l. (Ag), starý štítek
Barbados
856. Penny 1788, C 1,1, starý štítek
Belgie
Leopold I. (1831–1865)
857. 20 centimes 1860 a 1861
Bermudy
858. Penny 1793, C1
Dubrovník
859. Tallero 1775, C9, dr. vada mater.
2/2
2 000,-
2/3
300,-
1/1
5 500,-
2/2
300,-
1/1
300,-
Essequibo a Demerazy Guyana
860. Stiver 1813, dr. hr.
861
Francie
Napoleon Bonaparte (1799–1815)
861. 5 frank 1811 A, C 165,1, n. rysky
Francouzské kolonie
Martiniqe, Guade-Loupe, Hispaniola
862. 9 deniers 1722 H
Haiti
863. 50 centimes AN 28 (1831), C 36
64
MINCE CELÉHO SVĚTA
Holandsko
West Friesland
864. 1/2 tolar 1620
865. Tolar 1596
2/2
-1/1-
800,1 200,-
Irsko
866. 1/2 crown 1690, May Gun Money, škr.
2/2
300,-
1/1
5 000,-
867
Itálie
Bergamo
Fridrich (14. století)
867. 1/2 grosso b.l., CNI 126
Japonsko
868. Yen 1904, rok 37, Y A25/3, dr. vryp
-1/1-
500,-
2/2
2/2
300,300,-
Java
869. Duit 1809, východ. indická společnost, starý lístek
870. Duit 1809 a 1/2 stuiver 1811 Z, Ludvík Napoleon
Lotrinsko
Karel III. (1545–1608)
871. Teston–1/4 tolar, Sa-Je 1873/406
2/1-
1 000,-
-1/1-
400,-
2/2
300,-
-1/1-
500,-
2/2
300,-
Mexico
Ferdinand VI. (1746–1759)
872. 8 reales 1748 MF, KM 104/1
Polsko
Štěpán Bathory (1576–1586)
873. III groš 1584, Kop. 530
Mikuláš I.
874. 3/4 rublu (5 zlotých) 1838 MW, C 133
Portugalsko
875. 40 reis 1814, potaco
65
MINCE CELÉHO SVĚTA
Rakousko
876. Široký denár 0,53 g, cca XII. stol., berlový štít, postava s praporem
2/2
400,-
2/1-1/1-
500,500,-
1/1
300,-
1/1
300,-
1/-
10 000,-
1/1-
1 000,-
Rusko
Mikuláš I. (1825–1855)
877. Rubl 1830 HG, Uzd. 1531
878. Rubl 1840 HG, Uzd. 1591
Sultana-ostrov
879. Keping 1835/1411
Sumatra
880. Keping 1804 P/1219, starý lístek
881
Švédsko
Frederick I. (1720–1751)
881. 1/2 daler 1733 SM, klipa, Cu 364,42 g, KM PM 65
R
Christina (1632–1654)
882. Öre 1648, KM 162,2
66
MINCE CELÉHO SVĚTA
Karel XI. (1660–1697)
883. 2 marka 1667, KM 237a
2/2
1 300,-
2/1-
2 000,-
-1/1-
3 000,-
-1/12/2
3 500,3 500,-
1/1
-1/1
1 500,1 000,-
2/2
500,-
0/0
300,-
1/1
1 000,-
Švýcarsko
Schaffhausen
884. Dicken 1631, KM 42
Uri
885. 2 batzen 1811, KM 43
Zürich
886. Tolar 1559, Dav. 8782
887. Tolar 1761, Dav. 1791
Zug
888. 12 krejcar b.l. (1/2 dicken), jako KM 27
889. Dicken 1612, KM 20
USA
890. 50 cent 1822
Vatikán
891. 1000 lir 1997, Jan Pavel II., v pouzdře
Vietnam
892. 2 tien (1848–1883), Ag, Tu Duc, KM 426
67
BA N K OV KY
Č e s k o s l o v e n s k o (1918–1993)
893.
894.
895.
896.
100 koruna 1912, kolek (falsum), přeložená, dr. poškozená
10 koruna 1919, serie 0
100 koruna 1919, přetržená na 2 ks
1 koruna 1953, tzv. „hladová”
2/2
1/1
3/3
1/1
300,2 000,3 000,300,-
N
2 000,-
1/1
2 000,-
1/1
1 300,-
Č e s k á r e p u b l i k a (1993–)
897. 1 000 korun 1993, Palacký, anulát, široký ořez do paspartu, podpis rytce Fajta
898. 1 000 korun 1993, Palacký, anulát, široký ořez do paspartu, podpis autora
Kulhánka, protržena v místě vodostisku
Gheto Terezín
899. Poukázky 1, 2, 5, 10, 20 a 50 korun, 2 ks mírně ušpiněné
68
VY Z NA M E NÁ N Í
Marie Terezie
Habsburská monarchie
900. Školní medaile, odměna za dobrý prospěch, pozlacená s ouškem,
39 mm, sig. Würt, starý štítek, n. škr.
901. Školní medaile za odměnu pro gymnazisty 1774, Minerva,
pozlacená 44 mm, s ouškem, dr. škr., starý štítek
902. Školní prémie 1776, postř. 40 mm, s ouškem, sig. Würt, starý štítek
903. Školní medaile 1776, pozlacená s ouškem, řada dr. úhozů
904. Školní medaile pro žáky latinských škol 1776, Cu s ouškem 39 mm,
sig.Würt, dr.hr., starý štítek
1/1
1 500,-
1/1
1/1
-1/1-
2 000,1 200,800,-
1/1
800,-
1/0
1 500,-
1/1
2 500,-
Josef II.
905. Záslužná medaile 1780, jako spoluvládce, VIRTUTE ET EXEMPLO,
Cu 40 mm, sig. Wideman
906. Záslužná medaile 1780, jako spoluvládce, VIRTUTE ET EXEMPLO,
Ag 40 mm s ouškem, 17,07 g, naražená hrana, dr.úhozy a dr. škr., opr. dírka
František II.
907. Řád železné koruny 1815, III. třída s válečnou dekorací, pozlacený Br, orig. etue
907
1/1/1 10 000,-
69
VYZNAMENÁNÍ
910
916
Ferdinand V.
908. Za statečnost 1848, malá stříbrná 30,5 mm, stuha, oxydace
-1/1-
7 000,-
František Josef I.
909. Školní medaile, odměna za snahu, spojené 2 ks, pozlacené 40 mm, dr. koroze
910. Řád Rytířský kříž 1849, zlacený Br, stuha s meči, orig. etue
1/1
1/1/1
400,7 000,-
70
911.
912.
913.
914.
915.
916.
917.
918.
919.
920.
921.
922.
923.
924.
VYZNAMENÁNÍ
Řád FJI, Au 3,28 g, miniatura, 30 mm
Za statečnost, velká zlatá 1914, náhradní kov, 40 mm
Signum Laudis, Ag 31 mm, stuha s meči, orig. etue
Dekret na udělení vyznamenání SIGNUM LAUDIS z roku 1914
npor. Emilu Holubovi 29x44 cm
Signum Laudis, pozl. Br 31 mm, orig. etue
Zlatý záslužný kříž 1849 s korunou, Au 15,37 g, 750/1000, orig. etue
Záslužný kříž 1849, s korunou, Ag, orig.etue
Záslužný kříž 1849, s korunou, pozl. Br, orig. etue
Záslužný kříž 1849, bez koruny, Ag, orig. etue
Dekret na udělení voj. záslužného kříže III. třídy s válečnou dekorací
z roku 1915 npor. Emilu Holubovi 23,5x39 cm
Záslužný kříž 1849, bez koruny, pozl. Br, stuha s meči, orig. etue
Záslužný kříž 1849, bez koruny, zlac. Br, varianta, orig. etue
Vojenský záslužný kříž, bez válečné dekorace, Ag III. třída, stuha
Vojenský záslužný kříž s válečnou dekorací, stuha s meči, III. třída, Ag
1/1
0/1/1
1/1/1
4 000,1 200,2 000,-
Z
1/1/1
1/1/1
1/1/1
1/1/1
1/1/1
1 000,1 000,8 000,2 000,2 000,1 700,-
Z
1/1/1
1/1/1
1/1/1
1/1/1
1 000,1 700,1 000,3 500,2 200,-
1/-
9 000,-
1/1/1
1/1/1
1/1/1
1/1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
2 500,1 200,6 000,1 300,1 000,1 500,2 500,700,700,700,700,-
925
925. Za zásluhy o červený kříž, Ag důstojnický kříž bez válečné dekorace,
orig. etue + miniatura
926. Za zásluhy o červený kříž 1914, Ag kříž II. třídy, bez válečné dekorace,
orig. etue
927. Za zásluhy o červený kříž, Ag medaile s válečnou dekorací
928. Služební kříž za 40 let, stuha
929. Služební kříž za 25 let, na rev. perleť, stuha
930. Služební kříž za 25 let, stuha
931. Služební kříž za 20 let, stuha
932. Služební kříž za 16 let, stuha
933. Služební kříž za 12 let, stuha
934. Služební kříž za 10 let, stuha
935. Služební kříž za 8 let, stuha
936. Služební kříž pro veterány, stuha
Karel I.
937. Karlův kříž 1916, varianta, tombak
1/1
600,-
0/0
900,-
Rakousko
938. Za zásluhy o republiku kříž 48 mm, postř. Br, orig. etue
71
VYZNAMENÁNÍ
928
Bavorsko
939. Ag medaile k řádu sv. Michala 1887,36 mm, 19,3 g bez stuhy, hrana, orig. etue
0/0
1 300,-
Hamburg
940. Hansovní kříž 1914, orig. stuha, email červený
1/1-/1 1 200,-
Hessen
941. Ag medaile 34,5 mm, za válečné zásluhy, bez stuhy
1/1
500,-
1/1
500,-
-1/1-
500,-
Hessen - Darmstadt
942. Vojenský sanitní kříž 1914 Br, bez stuhy
Lippe
943. Za zásluhy, Ag 28 mm, 12,11 g, bez stuhy
Mecklenburg - Schwerin
944. Vojenský záslužný kříž 1914, Br, orig. stuha
1/1/1
1 000,-
1/1/1
1/1/1
1/1
1/1/1
3 000,3 000,1 500,1 000,-
Prusko
945.
946.
947.
948.
Řád koruny IV.třída, pozl.Br, orig.stuha, pošk.email
Řád červené orlice IV.třída, Ag
Služební kříž pro důstojníky za 25 let, pozl. Br 1838–67, bez stuhy
Záslužný kříž válečné pomoci 1917, orig. stuha, orig. sáček
Württenberg
949. Za zásluhy, bez stuhy, Ag 28,5 mm, 12,95 g
1/1
500,-
72
MEDAILE
Habsburská monarchie
Matyáš II.
950. Medaile na výjezd císaře na říšský sněm 1613 v Řezně, Don.1869,
zlac. Ag 40 mm, 23,36 g, sig. C.M.
1/1
12 000,-
1/1
500,-
0/0
13 000,-
1/1
1/1
-1/1
2 500,2 000,1 200,-
1/1
0/0
1 200,1 000,-
0/0
2 500,-
0/0
1 500,-
950
952
952
Ferdinand II.
951. Medaile Vincentz Muschinger, c.k. komorní rada Ferd. II.,
majitel zámku Choceň 1623, galvano z 19. století
Ferdinand IV.
952. Tolar 1653, na korunovaci římským králem v Regensburgu,
Ag 41,5 mm, 21,4 g, n. hr.
Josef I.
953. Jeton na korunovaci 1690 v Augsburgu, Ag 22 mm, 2,73 g, Nov. X 31 b, okraj
954. Jeton na korunovaci 1690 v Augsburgu, Ag 26 mm, 4,58 g, Nov. X 32 b
955. Jeton na korunovaci 1690 v Augsburgu, Ag 26 mm, 4,68 g, Nov. X 32 b
Karel VI.
956. Jeton, korunovace na římského císaře 1711 ve Frankfurtu, Ag 25 mm,
4,08 g, var. XI. 42 b
957. Jeton na holdování v Namuru 1717, Br 30 mm, Nov. XI. 5 a
958. Medaile na korunovaci Alžběty Kristýny 1723 v Praze,
Br. 30 mm, Nov. XI 6 c
959. Medaile na korunovaci Alžběty Kristýny 1723 v Praze,
Sn 30 mm, Nov. XI 6 d
73
MEDAILE
Marie Terezie
960. Medaile na pragmatickou sankce 1742, postř. 43 mm
961. Medaile na korunovaci v Praze 1743, Br 43 mm, Nov. XIII 8 a
962. Medaile na korunovaci v Praze 1743, Sn 40 mm, Nov. XIII 4 d
1/1
1/1
0/0
300,300,3 000,-
-1/1-
1 000,-
Josef II.
963. Medaile na návštěvu Sedmihrad 1773, Br 50 mm, sig. Krafft, dr.hr.
Leopold II.
964. Jeton na korunovaci římským císařem 1790 ve Frankfurtu,
Ag 21 mm, 2,19 g, Nov. XVI 11 b
965. Jeton na holdování dolnorakouských stavů 1790 ve Vídni,
Ag 20 mm, 2,18 g, Nov. XVI 3 b
966. Medaile na korunovaci římského císaře 1790 ve Frankfurtu,
Sn 47,5 mm, sig. Reich
967. Jeton na korunovaci Marie Ludovíky českou královnou 1791,
Ag 20,5 mm, 2,16 g, Nov. XVI 3 b
968. Jeton na korunovaci českým králem 1791 Praha,
Ag 20 mm, 2,2 g, Nov. XVI 4 b
1/0
600,-
1/1
500,-
0/0
2 000,-
1/1
500,-
1/0
600,-
0/0
2 000,-
0/0
2 200,-
0/0
0/0
2 000,1 700,-
0/0
1 700,-
0/0
1 000,-
0/0
4 500,-
0/0
3 200,-
0/0
500,-
0/0
500,-
0/0
600,-
1/1
800,-
1/-
1 000,-
Ferdinand V.
969. Medaile na korunovaci 1836 v Praze, Cu 46,5 mm,
50,82 g, sig. Boehm, Nov. XVIII 1 c
970. Medaile na korunovaci 1836 v Praze, Cu 46,5 mm,
tmavě patinovaná, 63,54 g, sig. Boehm, Nov. XVIII 1 c
971. Medaile na korunovaci Marie Anny 1836 v Praze,
Cu 47 mm, tmavě patinovaná, 76,39 g, sig. Boehm, Nov. XVIII 1 c
972. Medaile na korunovaci 1836 v Praze, Cu 35 mm, Nov. XVIII 2 c
973. Medaile na korunovaci Marie Anny 1836 v Praze,
Cu 35 mm, 18,43 g, Nov. XVIII 2 c
974. Medaile na otevření severní dráhy Wien-Brno 7. 7. 1839,
Cu 28 mm, sig. Radnitzky
František Josef I.
975. Medaile k nástupu vlády 1848 v Olomouci, Cu 56 mm,
krásná patina, sig. Lange
976. Medaile školní 1866, udělena J.Hammer 1886,
Ag 50 mm, 43 g, sig. Steinback, n. škr.
977. Světová výstava 1873 ve Vídni, rotunda, Cu 41 mm,
orig. kovová etue, sig. Scharff
978. Světová výstava 1873 ve Vídni, rotunda, Sn 33,5 mm,
orig. kovová etue, sig. A.S.
979. Čestná cena min. obchodu, regionální výstava Jihlava 1890,
něm. opis, Br 57 mm, sig. Tautenhayn
Podle měst a států
Morava
980. Cena z chov koní, moravská orlice, Ag 50 mm, 47,67 g,
punc. 800/1000, sig. Fabiánek
Cheb
981. Odznak četného člena občanů Chebu (Eger) ve Vídni 1893,
č. 40 zlacený Br. 57x44 mm
74
MEDAILE
Jihlava
982. Medaile k 1100 let (1899) města, něm. text: Jihlava byla a zůstává
něm. baštou, Ag 40,5 mm, 28,06 g, punc. sig. Schwerdtner
1/1
1 500,-
1/1
3 500,-
1/1
600,-
0/0
4 500,-
1/1
0/0
0/0
6 500,2 000,2 800,-
1/1/-
800,1 000,-
1/0/0
2 000,1 000,-
0/0
1 000,-
0/0
1/1
1 500,1 000,-
1/1
1/1
1 500,700,-
Olomouc
983. IX. moravské zemské střelby 1903, protector arc. Rainer
Ag klipa 36x53 mm, 33,78 g
Praha
984. Ag medaile „Gremium pražského obchodnictva” Ag 45 mm,
47,58 g, 750/1000, minc. Kremnica
985
986
986
Waldstein Albert
985. Úmrtní medaile 1934, Ag 30,14 g
Francie
Napoleon Bonaparte
986. Osmihranná medaile AN 9, portrét NB a pohled na Seinu,
Ag 37,5 mm, 24,94 g, sig. Auguste
987. Medaile na narození syna krále Říma, Cu 40,5 mm, s sig. Andrieu
988. Medaile na pobyt na sv. Heleně 1815–1821, Cu 41 mm, sig. Bovy
Německo
989. Křestní medaile jednostranná 1858, Ag 52 mm, 16,7 g
990. Biřmovací medaile jednostranná s ouškem 1817, Ag 61 mm, 34,3 g, sig. Detler
991. Biřmovací medaile 1821 v ozdobném rámečku,
Ag 50 mm, 26,5 g, sig. Heuberger
992. Hugo Eckener, let Zeppelinu 1924 do USA, Ag 33 mm, 15,09 g
993. 1. světový let Zeppelinu 1929, portrét Zeppelin,
Schöpfer a Eckener, Cu 36 mm
994. 1. světový let Zeppelinu 1929, portrét Zeppelin,
Schöpfer a Eckener, Ag 36 mm, 24,83 g
995. 400 let od narození A. Dürera, Ag 36 mm, 24,76 g, sig. Goetz
996. Medaile k OH 1936 v Berlíně, ceremonie s věncem a ratolestí,
olymp. zvon, Ag 37 mm, 21,90 g, sig. Roth, dr. hrana
997. Medaile A.H. na uchvácení Rakouska 1938, Ag 36 mm, 21,65 g, sig. Hamisch
75
MEDAILE
Vatikán
998. Pamětní medaile k 25. výročí pontifikátu 2003, 15,55 g, mosaz, Cu+Ni
0/0
300,-
1/1
1/1
3 000,7 000,-
1/1
1/1
3 700,3 000,-
0/0
1/1
1 600,6 500,-
1/1
2 000,-
1/1
3 500,-
0/0/0
0/0
0/0/0
300,400,400,300,300,-
Střelecké medaile
999. Karlovy Vary, 150 let střeleckého spolku (1732–1882), Br. 42 mm, s ouškem
1000. Brno, IV.spolkové střelby 1892, Ag 36 mm, 22 80 g, n. hr. a n. škr.
1000
1004
1006
1001. Jihlava, V.moravské střelby 1894, arc. Rainer,
Ag klipa 35 mm s ouškem, 25,83 g
1002. Ostrava, VI.moravské střelby 1896, Ag 36 mm, 23,6 g
1003. Norimberg, 12. spolkové střelby 1897, Ag 40 mm, 29,31 g,
n. hr., sig. Salmberger
1004. Vídeň, kapslové střelby 1898, Ag 37 mm, 24,98 g, sig. Scharff
1005. Innsbruck, mistrovské střelby 1898, Ag 44 mm,
26,87 g, ulomené ouško, stuha, sig. Christlbauer
1006. Olomouc, IX.moravské zemské střelby 1903, protektor arc. Rainer,
Ag klipa 36x53 mm, 33,78 g
Medaile Josefa Šejnosta
1007.
1008.
1009.
1010.
1011.
Jan Hiller 1927, Br 71 mm, jednostr., Boháč 21
Josef Dobrovský 1929, Br 70 mm, Boháč 12
Cyril Horáček 1932, Br 65 mm, Boháč 22
Adolf Kašpar 1932, Br 70 mm, jednostr., Boháč 33
Jan Bedřich Novák 1932, Cu 60 mm, Boháč 56
76
1012.
1013.
1014.
1015.
1016.
1017.
1018.
1019.
1020.
1021.
1022.
MEDAILE
Antonín Podlaha 1924, Br 70 mm, Boháč 60
Josef Schneider 1935, Br 70 mm, jednostr., Boháč 72
Eduard Schwartz 1938, Br 70 mm
Josef Vítězslav Šimák 1930, Br 50 mm, Boháč 87
František Šimek 1938, Br 70 mm, jednostr., Boháč 88
František Tomášek 1921, Br 61 mm, Boháč 98
Jan Voborník 1933, Br 70 mm, jednostr., Boháč 103
Josef Zubatý k 80. narozeninám 1924, Br 60 mm, Boháč 108
Čs. obec sokolská přeborníků 1923, Br 80 mm, Boháč 118
100 výročí pojmenování Karlína 1917, Br 40 mm, Boháč 128
První česká pojišťovna v Praze 1928, Br, 65 mm, Boháč 129
0/0
0/0/0
0/0
0/0/0
0/0/0
0/0
1/1
0/0
400,300,300,300,300,300,300,300,400,300,300,-
78
SEZNAM VYDRAŽENÝCH POLOŽEK
63. aukce Dukát s. r. o. ze dne 29. 5. 2011
2
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
31
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
47
50
52
53
54
55
56
57
59
60
61
62
33 000
9 000
3 200
6 500
5 500
4 900
5 500
6 000
7 000
14 000
4 900
5 500
6 500
5 000
4 900
5 300
14 500
9 000
19 000
19 500
70 000
10 000
6 800
10 500
4 400
8 500
18 000
176 000
6 000
10 000
85 000
2 400
24 000
4 200
11 000
6 500
5 000
15 000
9 500
4 800
4 600
4 400
11 000
26 000
25 000
63
4 800
64
4 200
65
4 000
67
5 000
76
6 500
77
6 000
78
5 500
79
5 500
80 12 000
81 15 000
82
4 200
83 23 000
84 12 000
85 10 000
86
3 450
87
3 500
88 11 000
89 14 000
90
3 200
91
3 800
93
4 000
94
4 500
95 11 000
96
4 500
98
6 000
99
7 500
100
6 000
101 12 500
102 17 500
103 31 000
104
7 000
105
8 600
109 58 000
110 135 000
114 23 000
116 10 000
118 34 000
121 15 000
123
2 600
127 20 000
129 37 000
132 20 000
135 80 000
140
5 500
142
6 000
143
146
147
148
149
150
151
152
154
156
157
158
159
161
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
175
176
177
178
180
181
182
183
185
186
187
188
189
190
191
193
194
195
196
198
8 500
2 200
7 000
6 000
6 000
8 500
6 000
8 500
7 500
6 000
4 400
4 600
7 500
5 600
10 000
6 800
6 600
11 000
6 000
6 400
8 500
7 300
12 500
8 500
4 200
7 000
12 000
13 500
13 500
5 000
4 900
3 800
4 600
5 000
5 000
4 200
4 400
4 400
6 000
4 000
18 000
49 000
26 000
90 000
6 900
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
214
215
218
219
220
221
222
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
251
5 000
6 000
6 500
5 500
5 500
5 000
6 500
7 000
4 200
7 500
18 000
5 500
9 500
4 500
4 200
4 400
4 200
4 500
4 400
4 400
4 500
4 400
8 600
5 500
2 400
2 800
3 000
2 800
2 400
2 400
2 400
2 400
2 200
2 300
2 600
3 000
2 200
2 200
2 600
2 800
2 800
2 700
2 700
2 800
5 800
252
4 400
254
4 400
255
4 500
256
5 300
257
8 000
258
4 500
259
9 000
260 32 000
261 25 000
262
4 400
263
4 400
264
4 800
265
4 500
266
4 400
268
5 500
269
5 000
272 46 000
273 48 000
274 100 000
275 50 000
276 55 000
278
2 600
280
6 000
281
8 000
282
7 500
283
3 200
284
3 000
285
3 500
286
4 800
287
4 000
288
6 500
291
1 500
292
440
293
2 800
294
4 500
296
6 000
297
5 000
301
650
306
500
308
7 000
309
3 200
310
3 200
311
1 100
312
1 400
313
1 500
314
315
317
321
322
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
337
338
339
340
342
343
346
347
348
349
350
351
352
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
376
377
2 000
1 300
3 200
1 100
700
4 000
1 100
9 000
1 000
2 600
1 200
1 000
800
1 000
1 500
1 100
6 000
2 400
800
3 800
500
18 000
18 500
1 200
1 100
1 200
1 900
3 000
340
2 000
300
1 200
600
1 400
3 500
1 000
950
3 000
1 000
650
550
2 800
700
5 000
6 000
79
SEZNAM VYDRAŽENÝCH POLOŽEK
378
379
380
381
382
384
385
386
387
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
407
408
409
410
412
415
417
419
421
422
423
424
425
426
427
428
430
431
432
433
434
435
436
438
6 900
7 300
6 000
6 100
1 000
800
7 500
8 500
1 800
15 500
2 400
8 500
16 000
750
450
450
400
500
500
300
500
450
350
6 500
8 000
3 000
8 000
600
7 000
5 000
26 000
14 500
21 000
4 500
11 500
35 000
69 000
59 000
19 000
20 000
16 000
1 800
2 200
2 400
1 500
1 500
1 700
32 000
441 15 000
442 16 000
443 28 000
444
1 800
445
2 000
446
2 200
447
2 600
448
2 000
449 60 000
450
2 000
451
2 500
452
1 600
454
1 200
459
600
460 226 000
461
1 300
462
1 600
464
5 000
467 51 000
468 38 000
469 12 000
470 12 500
472
5 000
473
4 500
475
650
476 13 000
477
750
478
1 200
479
1 200
480
1 200
481
550
482
500
483
600
484
1 600
485
1 800
486
600
487
1 700
488
700
489
500
492 28 000
494 13 000
495 22 000
496 20 000
497 18 500
498
9 800
500 250 000
501 14 000
502 15 000
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
525
526
527
531
532
533
534
535
536
538
540
541
543
544
545
546
547
548
549
550
551
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
700
800
1 100
900
500
1 200
10 500
950
700
1 600
650
500
800
1 300
500
1 300
400
600
500
600
440
300
300
350
1 050
350
750
600
950
1 100
1 000
2 200
10 000
1 300
1 800
800
800
600
1 000
650
550
350
450
800
450
450
1 100
600
564
600
565
450
566
550
567
2 400
568
650
569
750
570
1 200
571
600
572
650
573
700
574
550
575
600
576
600
577
1 600
578
2 200
579
1 400
580
5 200
581
1 300
582
1 750
583
3 500
584
3 400
585
3 700
586 15 900
588 14 700
590 19 500
591 20 000
594 15 000
600
4 500
602 40 000
603
4 500
605 74 000
606 122 000
607
1 500
608
700
609
600
610
1 800
611
650
612
650
613
700
614
1 500
615
950
617 21 000
619 18 500
621 16 000
625
4 400
626
6 000
627
800
628
1 500
629
630
631
632
633
634
636
637
639
646
649
650
653
656
657
658
659
661
662
664
665
666
667
668
670
671
672
675
676
677
678
679
680
682
683
684
685
688
691
692
693
695
696
697
698
699
700
701
1 700
9 500
3 000
1 500
2 200
1 900
4 000
15 000
4 400
15 000
2 400
2 800
1 000
500
550
1 400
4 400
2 000
1 200
11 000
4 900
14 500
5 400
4 400
6 500
20 000
66 000
18 000
8 000
10 500
550
300
500
500
1 100
37 000
4 000
50 000
5 000
33 000
12 000
9 000
800
2 800
2 900
20 000
1 700
12 000
702
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
720
721
724
725
727
728
729
730
731
732
734
735
737
739
740
742
747
748
754
758
759
760
762
763
766
768
769
770
771
776
777
778
500
750
600
700
1 500
1 500
850
650
800
800
1 000
1 100
2 000
950
1 400
19 500
1 200
2 000
1 200
1 200
1 200
3 400
3 000
1 200
2 400
8 800
20 000
52 000
4 500
5 500
13 000
7 000
300
3 500
44 000
30 000
2 000
5 500
900
6 500
33 000
26 000
17 000
12 000
25 000
8 500
20 000
1 700
80
779
782
784
785
786
790
793
794
795
797
798
801
802
807
810
811
814
816
818
819
820
821
823
824
825
826
829
830
831
835
836
837
838
839
840
842
844
845
848
849
850
852
855
856
860
862
864
865
SEZNAM VYDRAŽENÝCH POLOŽEK
7 300
1 300
1 100
1 500
1 700
2 000
18 000
15 000
8 000
5 000
5 000
2 600
5 000
8 000
550
500
10 500
800
1 000
4 000
1 000
1 200
350
16 000
1 200
1 900
1 200
3 800
6 000
1 500
2 200
1 300
900
3 000
16 000
1 500
1 200
1 200
2 200
3 000
800
2 200
4 000
1 700
2 200
1 900
1 100
1 700
866
868
869
870
871
874
876
878
880
881
882
883
885
886
888
889
891
892
894
895
896
897
898
899
900
901
902
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
916
918
919
920
921
923
925
926
927
928
3 200
3 000
2 200
1 500
850
12 000
800
1 100
900
500
4 500
8 000
2 600
2 800
2 900
600
900
3 500
12 000
29 000
1 300
850
2 200
3 000
3 200
2 800
2 200
1 400
1 400
1 600
500
13 000
2 800
600
750
900
6 000
1 200
1 200
3 500
1 800
4 600
6 000
1 500
7 000
4 000
3 600
3 600
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
942
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
958
959
962
963
964
965
966
968
969
970
971
972
973
975
976
977
978
979
980
982
983
984
985
986
3 500
3 400
3 000
1 200
2 600
2 400
4 200
9 000
4 800
4 000
47 000
7 000
600
4 200
650
650
300
2 500
2 000
750
800
1 300
2 200
2 200
700
3 000
750
1 000
1 500
1 000
1 500
1 100
1 400
1 500
3 500
20 000
2 300
22 000
3 000
2 800
5 500
2 100
5 500
1 900
2 400
1 900
1 900
1 450
989 1 400
991
300
992 2 500
993 3 000
994 3 400
995 1 200
996
300
999 2 800
1000 2 000
1001 2 000
1003
440
1004
500
1005
600
1007 4 000
1012 7 000
1013 1 500
1032 3 800
1036
800
1037
900
1038 1 500
1042
800
1043 2 000
1044 2 000
1045 5 000
1048 4 000
1049
300
1060 2 500
1061 6 500
1065 3 000
1067 7 500
1068 3 000
1069 4 400
1070 12 000
1071 16 000
1072 25 000
1076 5 000
1087 3 000
1092 5 000
1093 1 000
1096 1 800
1097 1 600
1098 1 200
1099 1 000
1107
800
1108 1 300
1110 1 000
1112 1 500
1113 1 800
1115 1 800
1116 1 700
1118 1 700
1119 1 800
1120 2 600
1122 3 000
1123 2 500
1124 2 500
1125 3 000
1126 3 800
1127 2 800
1128
650
1130 2 600
1131
300
1132
300
1133 62 000
1134
700
1135 1 000
1136 1 100
1137
400
1138 1 100
1139
300
1140
300
1141
300
1142
500
1143
900
1144
400
1145
300
1146
350
1147
300
1148
300
1149
300
1150
950
1151
500
1152
300
1153 1 100
1154
600
1156
500
1157 1 300
1160
550
1162 2 000
1163
500
1164 4 200
1166 1 000
1167 2 000
1168 1 900
1169
600
1170
700
1171 1 600
1172 2 000
1173 1 300
1174 1 500
1175 2 600
1176 5 800
1177 1 500
1178 2 400
1179 1 400
1180 2 100
1181 2 800
1182 1 300
1183
800
1184 6 000
1188 26 000
1189 2 700
1192 1 700
1193 3 000
1195 5 900
1198 6 600
1199 6 100
1200 1 700
1201 4 200
1202 6 500
1204 2 400
1205
800
1206
300
1207 3 800
1208
800
1209 1 200
1210 8 000
1211 7 000
1212
500
1213 7 500
1214
600
1215 1 000
1217
300
1218 2 200
1219
800
1220 2 500
1223 1 650
1225 1 100
1226 2 500
1227 5 000
VLÁDNÍ MINCE
ZEMÍ KORUNY ČESKÉ
(ČECHY, MORAVA, SLEZSKO)
1526 – 1856
v době panování rodu Habsburského
Díl I. + II.
Ivo Halačka
DUKÁT, spol. s r.o.
BRNO 2011
REGIERUNGSMÜNZEN
DER LÄNDER
DER BÖHMISCHEN KRONE
(BÖHMEN, MÄHREN, SCHLESIEN)
1526 – 1856
in der Habsburger Herrscherperiode
p
Teil I. + II.
Ivo Halačka
DUKÁT, GmbH
BRÜNN 2011
Firma DUKÁT Brno vydává při příležitosti konání 64. aukce mincí a medailí
dne 26. 11. 2011 v Brně nově přepracované a doplněné vydání základního
díla o českém tolarovém období od Ivo Halačky
Vládní mince zemí koruny české
(Čechy, Morava, Slezsko) 1526–1856
Publikace se vydává ve větším formátu jako dvoudílná s česko-německým
textem, doplněná o nově zjištěné typy, ročníky a informace o ražbách
k datu 31. 8. 2011. Současně je text poprvé doplněn o rozdíly u typů
se stejnými opisy. Jako příloha se pro sběratele dále vydává
orientační cenový přehled vybraných ražeb podle docílených výsledků
ve velkých evropských a českých aukcích za uplynulých 15 roků.
Cena dvoudílné publikace činí 1.500,- Kč a cena výsledků 150,- Kč.
Foto: Jaroslav Dopita
Sazba: Miloslav Vymazal
Tisk: Europrinty, spol. s r.o., Kyjov
Download

MINCE DUKAT 64 ZLOM+ docilAK.indd