TEMATICKÝ PLÁN - EKOLOGICKÝ PŘÍRODOPIS
2 hodiny týdně
Téma
68 hodin za rok
(poznámky)
1) Úvodní hodina, pravidla hodnocení, opakování učiva předchozích ročníků
2) Sluneční soustava, vesmír, planeta Země (doplněno o učivo fyziky)
Vesmír, galaxie, hvězda, souhvězdí
Sluneční soustava, tělesa sluneční soustavy
Země, vývoj a stavba zemského tělesa
Hvězdný den, sluneční den, světelný rok
Složení zemské kůry, nerost a hornina
3) Mineralogie
Nerost, krystal, fyzikální a chemické vlastnosti nerostů
Třídění nerostů
prvky
halogenidy
sulfidy
oxidy
uhličitany
dusičnany
sírany, fosforečnany
křemičitany, organolity
Laboratorní práce
Opakování mineralogie
4) Petrologie (vlastnosti, význam, praktické využití hornin)
Horniny vyvřelé
Horniny usazené
Horniny přeměněné
5) Geologické děje
Vnitřní geologické děje (pohyby litosférických desek, tektonické poruchy
sopečná činnost, zemětřesení)
Vnější geologické děje (zvětrávání, činnost vody, eroze, činnost
ledovců, větru, skalní města, krasové oblasti)
6) Hydrosféra
hydrosféra, podzemní voda a prameny
7) Atmosféra
skleníkový efekt, kyselé deště, ozonová díra, smog
8) Pedosféra
vznik půd, vlastnosti, činitelé
půdní druhy, typy
význam půd, vliv člověka
laboratorní práce
9) Geologická období (éry, periody)
Vznik a vývoj Země
Vývoj života, prahory, starohory
Prvohory, druhohory
Třetihory, čtvrtohory
Vývojová teorie - Ch. Darwin
10) Ekologie – základní pojmy, opakování
Udržitelný rozvoj
Abiotické podmínky
Biotické podmínky
Dělení organismů podle funkce v ekosystému a potravní vztahy v ekosystému
Přizpůsobivost organismů
Rozmanitost ekosystémů, ekosystémy přírodní a umělé
IX.A
2013/14
Hodiny
Měsíc
celkem 1
celkem 4
1
1
1
1
září
září
celkem 17
3
zá/říj/lis
1
1
1
2
2
1
1
1
1
3
celkem 6
2
3
1
celkem 6
3
list/pros
pros/led
3
celkem 2
leden
celkem 3
únor
celkem 3
únor
celkem 4 únor/břez
1
1
1
1
celkem 17 bř/dub/kv
1
6
5
2
1
1
Geologická stavba ČR a vývoj (Český masiv, Karpatská soustava)
11) Ochrana naší přírody
Chráněná území, biosférické rezervace UNESCO, NATURA 2000
12) Shrnutí a opakování učiva
1
celkem 3
červen
celkem 2
červen
UČEBNICE - Ekologický přírodopis 9 (FORTUNA), Přírodopis 4 mineralogie a geol. se zákl. ekologie
POZNÁMKOVÉ LISTY, PRACOVNÍ LISTY http://www.zsdobrovice.cz/vyuka/podpora-vyuky.php
Co má žák umět (očekávané výstupy):
1) charakterizuje postavení Země ve sluneční soustavě a vyjmenuje základní podmínky pro život
2) popíše stavbu zemského tělesa, vyjmenuje základní zemské sféry
3) charakterizuje nerosty a odliší je od hornin, uvede příklady praktického využití některých nerostů
určuje a rozlišuje vlastnosti nerostů
rozlišuje horniny vyvřelé, usazené a přeměněné, objasní jejich vznik
4) uvede příklady vnitřních a vnějších geologických dějů a jejich důsledky
vysvětlí vlivy pohybu zemské kůry na tvar zemského povrchu
objasní sopečnou činnost, zemětřesení a uvede jejich příčiny, projevy a důsledky
objasní příčiny vzniku mimořádných událostí, vyhledá informace o přírodních katastrofách ve světě a v ČR
5) vyjádří význam vody pro život na Zemi, uvede rozložení vody na Zemi, ochranu vod
6) uvede vlivy znečištěného ovzduší a klimatických změn na živé organismy a na člověka
(vlivy využívání fosilních paliv na skleníkový efekt, okyselování prostředí na organismy)
7) rozliší půdní typy a půdní druhy a uvede jejich příklady
8) rozlišuje jednotlivá geologická období podle charakteristických znaků
jmenuje Ch. Darwina jako autora vývojové teorie a objasní základy této teorie
9) rozliší oblast Českého masivu a Západních Karpat, jejich vznik a tvar
10) objasní pojmy: druh, populace, společenstvo, ekosystém a biosféra
vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců a zhodnotí jejich význam
zdůvodní význam rozmanitosti přírody a nezbytnost její ochrany
uvede příklady vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystémů
rozliší maloplošná a velkoplošná chráněná území ČR
Hodnocení žáka
1.
Krátké písemné práce v trvání 5 až 10 minut – obsah testů tvoří otázky na které lze jednoznačně
odpovědět několika slovy, popisy obrázků atd., testy ověřují pravidelnost přípravy žáků na vyučování
a zahrnují opakování z několika předchozích hodin. Nemusí být předem ohlášeny.
2.
Písemné práce – shrnují látku po probrání určitého okruhu. Práce bude hodnocena podle počtu
dosažených bodů, je vždy ohlášena předem.
3.
Ústní zkoušení - při zkoušení bude ověřována především úroveň schopnosti chápat získané teoretické
znalosti v souvislostech, (možnost opravy písemné práce, započítávají se obě známky)
4.
Testy – shrnují látku po probrání určitého okruhu. Žáci vybírají jednu správnou odpověď z několika
nabízených. Práce bude hodnocena podle počtu dosažených bodů.
5.
Laboratorní práce – hodnocena bude příprava, samostatnost při plnění úkolu i aktivita ve skupině a
písemné zpracování (věcná správnost, úprava a především závěry)
6.
Žák bude zkoušen z určování rostlin a živočichů (jen z přírodnin a obrázků dostupných pro přípravu)
7.
Referát a prezentace – zvolené téma související s probíraným učivem
10 - 15 min, minimálně 8 snímků (PowerPoint)
zpracovat v heslech
názornost (fotografie, obrázky, možnost doplnění zvukovou ukázkou či videem)
prezentovat svými slovy (nečíst!!!), kontakt s posluchači
spisovný jazyk, obsahová správnost, vysvětlit odborné výrazy
schopnost odpovědět na dotazy vyučujícího či žáků
minimálně 2 zdroje informací (internet, učebnice, encyklopedie, časopis atd. - uvést internetovou
adresu stránky, název a autora knihy)
8.
Aktivní práce v hodině, spolupráce při skupinové práci, vypracování zadaných úkolů, odpovědi na
otázky pokládané v hodinách
9.
Aktivita při řešení problémových úkolů (úroveň pochopení faktů a souvislostí a schopnosti myslet
v souvislostech)
10.
Žák bude hodnocen za určování přírodnin přinesených na vyučování (např. za 15 rostlin obdrží jedničku)
11.
Hodnocena bude účast žáka na soutěžích (určování přírodnin, biologická olympiáda atd.)
12.
13.
V předem ohlášených termínech bude kontrolována úprava sešitů a budou hodnoceny domácí úkoly
Při hodnocení bude brán ohled na individuální schopnosti žáka (osobní přístup), snaživost, zájem o
spolupráci při výuce, vztah k živým organismům a k přírodě jako celku včetně její ochrany atd.
Žák bude hodnocen podle klasifikační stupnice:
Výborný
- Žák zcela a nezpochybnitelně naplňuje očekávané výstupy, dané školním
vzdělávacím programem.
Chvalitebný
-
Dobrý
-
Dostatečný
-
Žák naplňuje očekávané výstupy s drobnými, ne však zcela nepodstatnými
nedostatky.
Žák se v naplňování očekávaných výstupů dopouští závažnějších chyb, celkové
vyznění jeho výkonu je však uznatelné jako splnění očekávaného
výstupu. (Žák je zpravidla schopen s menší pomocí učitele nedostatky svého výkonu
minimalizovat.)
Žák se v naplňování očekávaných výstupů dopouští závažných chyb, k dosažení
požadovaných výstupů je odkázán na pomoc učitele.
(Při samostatné práci nedostatky přetrvávají.)
Nedostatečný -
Žák nenaplňuje očekávané výstupy, a to ani s významnou pomocí učitele.
Zpracoval: Ing. Pavel Voděrek
Download

IX.A TEMATICKÝ PLÁN - EKOLOGICKÝ PŘÍRODOPIS