Zásady prezentování
Úvod
Vystoupit před skupinu posluchačů s přednáškou či referátem je nelehký a stresující úkol pro
kohokoli z dospělých. Běžně však totéž vyžadujeme po studentech, aniž bychom jim k tomu dali
jakýkoli návod. S výsledkem jsou pak často nespokojeny obě strany. Zde je stručný návod.
Příprava prezentace
 vždy se snažit o dokončení myšlenky
 vytvořit si časový itinerář a odzkoušet si ho
 zjistit kdo bude zodpovědný za technickou část prezentace
 určit si co by v prezentaci mělo být, co musí a co tam může být
 zajistit si podpůrné materiály
 každý argument je třeba umět obhájit
 i malý dárek potěší (blok, tužka)
 vytištěná prezentace pro každého
Základní obecné principy, které platí nejen pro prezentace.
 na začátku si určit cíle podle SMART
 specifické – např. doba trvání prezentace
 měřitelné
 reálné
 termínované – sledovat plnění
 prezentace musí být
 poučná
 objevná
 zábavná
 NE moc dlouhá
 prezentaci vždy přizpůsobit úrovni posluchačů a tuto úroveň si předem zjistit
 zkontrolovat přípravu místnosti, stoly připravit ideálně ve tvaru U
Průběh prezentace
Postupovat stylem Co říkat-> říci-> rekapitulace.
 slajdy měnit pomalu, nikdy nečíst doslova
 využívat pomůcky, hodně malovat na tabuli
 předem odzkoušet
 kreslit na tabuli nebo flip-chart
 NE moc dlouho
 dbát na správnou řeč těla (3/4 projevu)
 dbát na vzpřímený postoj
 chození při prezentaci působí dynamicky
 pokud není nutné nesedět
 vhodná otevřená ruka (dlaně nahoru)
 nevhodná útočná gesta (šermování prstem, ruce v bok apod.)
 mimiku je vhodné měnit – udržuje se tím pozornost
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

udržovat
oční kontakt s publikem ideálně střídavě s každým posluchačem, hlavně nezírat
Začátek prezentace
 pozdravit a představit se
 proč právě já prezentuji
Úvod prezentace
 úvod do problematiky
 cíle
 úvodem něco veselého => zlomit ledy
Stať prezentace
 nejdůležitější část prezentace
 pravidlo tří – říci důležité věci 3x, aby si to posluchač zapamatoval
 skladba musí mít logiku
Závěr prezentace
 v několika větách shrnutí prezentace
 poděkovat za pozornost a vyzvat k otázkám
Image
 vždy být o stupínek lépe oblečen než posluchači
 vyvarovat se křiklavých barev
 vhodné doplňky (levná propisovačka může snížit důvěryhodnost)
 vybrat nejdražší aktovku
Rétorika
 38% projevu je hlas
 vyvarovat se přílišnému používání cizích slov
 přirovnávat, používat synonyma
 využívat triky – gradace hlasu, střídání tempa výklady, chvíle mlčení
 melodická řeč
 mluvit v krátkých větách
 vyslovovat zřetelně
 lepé znějí přesná čísla než přibližně
 do projevu nepatří slova pochyb
 pozor na parazitická slůvka (že ano, ano apod.), odkašlání, různá citoslovce
Předcházení trémových situací
 důslednou přípravou
 opakováním
 telefonicky si vše předem ověřit
 bude na místě technika a bude vše v pořádku
 naladit se pozitivně (vzpomenout si na pracovní úspěch)
 přijít včas
 zaujmout správný postoj těla, dýchat pravidelně
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Hlavní
chyby
prezentaci
 špatná příprava
 špatný odhad posluchačů
 špatný odhad tématu
 chybějící či nefungující audio a video technika
 nevhodně zvolený oděv a doplňky
 pozdní příchod
 nejistota při vystupování
 nevhodná řeč těla
 příliš statický projev
 sezení při prezentaci
 čtení z listu
 monotónní hlas
 nevhodný začátek – omluvy, výmluvy
 příliš dlouhé nebo naopak krátké
 chybí logická struktura
 chybí zrakový kontakt s posluchači
 nedokonalé pomocné materiály
 přílišná vizualizace
 přehlcení pomůckami
 napomínání, zesměšňování, povyšování se
 nezvládnutí konfliktních situací
 chybí prostor pro otázky
 nepochopení kulturních odlišností
Zásady prezentace
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
vím, proč to dělám, tj. jaký je účel mé prezentace
vím, kdo je moje publikum (postoje a úroveň znalostí)
vím, od kdy do kdy budu mluvit
vím, co od mé prezentace účastníci očekávají
mám jasno v tom, co je to jedno hlavní téma mé prezentace
k tématu jsem sesbíral veškeré informace, které jsem mohl (a) sesbírat
připravil (a) jsem si detailní úvod, tvořící 1015% celé prezentace
připravil (a) jsem si závěr tvořící 510% celé prezentace
zvolil jsem správnou strukturu pro své téma
finální prezentaci mám připravenu na 75% času, který mám k dispozici
zaškrtl (a) jsem si, co můžu vynechat při nedostatku času
posluchačům jsem oznámil (a) předem, co je třeba
mám připraveny veškeré pomůcky, které využiji
moje prezentace je čitelná, jednoduchá, barevně a stylově vyladěná
zkontroloval (a) jsem si pravopis
mám záložní plán pro případ nefunkční techniky
prezentaci jsem si několikrát nahlas řekl (a)
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
při
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
zodpověděl (a) jsem si nejtěžší otázky, které mohu dostat
můj oděv a celkově vzhled ladí s prezentací a pomůckami
udělal jsem vše pro 100% spánek před prezentací
mám s sebou náhradní kabely, žárovky, fixy, atd.
zkontroloval (a) jsem vybavení místnosti, akustiku, teplotu
mám nainstalovány vizuální pomůcky
mám vše pro pohodu a 100% výkon? (nápoje, pomůcky…)
uspořádal (a) jsem si místnost tak, aby mi vyhovovala
rozcvičil (a) jsem se
přivítal jsem se s účastníky
Zdroje
Věra Bělohlávková: 33 základních rad jak úspěšně prezentovat
Jaroslav Kohout: Rétorika - umění mluvit a jednat s lidmi, Management Press.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
KRITÉRIA
PRO
H O D N O C E N Í P R E Z E N TA C E
Geniální a skvělá
Grafická úroveň
Prezentace
je
přehledná, použité
pozadí (i vlastní),
animace, obrázky
či
fotografie,
popř.
zvukový
doprovod
8–12 snímků
Splnil/a
bez
výhrad
Prezentace
je
přehledná, písmo
je
čitelné,
obsahuje nadpisy,
odrážky v textu,
obrázky
8-12 snímků
Rozsah práce
Časový rozsah
prezentace
Obsah
prezentace
Splnil/a
Nesplnil/a
Písmo je čitelné, Nečitelné písmo,
aspoň
několik bez obrázků, bez
obrázků
formátování
5-7 snímků
více
než
snímků
1-4 snímky
12
6-15 min
6-15 min
3-5 min
Odpovídá
zadanému tématu
Odpovídá
Ve
většině Odpovídá tématu
zadanému tématu odpovídá tématu
pouze částečně
s malými
výjimkami
Obsahuje nadpis,
jméno
autora,
použité
informační zdroje
jsou aspoň 3
Obsahuje nadpis,
jméno
autora,
aspoň 2 použité
informační zdroje
Obsahuje nadpis,
jméno
autora,
aspoň 1 použitý
informační zdroj
1-2 min
Neobsahuje
některou
z předchozích
částí
Snímky na sebe Snímky navazují, Práce neobsahuje Práce
logicky navazují, obsah je správný
chyby
s chybami
práce
obsahuje
zajímavé údaje
Projev
přednášejícího
Projev
je
zasvěcený,
je
poznat, že práci
rozumí, odpovídá
správně
na
otázky,
mluví
zpaměti – na
snímcích je pouze
osnova práce
Mluví
zpaměti
podle snímků –
osnova práce, na
otázky odpovídá
většinou správně
je
Většinu textu čte Text
čte,
na
v prezentaci, na otázky nereaguje
některé
otázky
není
schopen
odpovědět
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Download

Zásady prezentování Úvod Vystoupit před skupinu posluchačů s