ŠALAMOUN
Spolek na podporu nezávislé justice v ČR
P.O.BOX 383, 111 21 PRAHA 1
IČ:63837714
Registrace Ministerstvem vnitra ČR: II./S-OS/1-25819/94-R
www.spoleksalamoun.com
ID datové schránky : hfqnp5f
Pan
JUDr.Jiří Pospíšil
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 00 Praha 2
Věc:
Váš dopis ze dne 12.8.2011 č.j. 844/2011-OD-PP/2
OTEVŘENÝ DOPIS
V Praze 29.8.2011
Pane ministře,
i když jste uvedeným dopisem dal najevo, že se nehodláte nadále bavit se spolkem
Šalamoun, obracíme se na Vás znova, tentokrát otevřeným nesouhlasným dopisem,
protože Vaší povinností jako ministra je sloužit občanům státu a nemůžete se odříci
vyřizování jejich podnětů a stížností ve věcech, které jsou ve Vaší výlučné kompetenci,
jen kvůli tomu, že jsou vůči Vám kritičtí.
Máme zde na mysli věci kárných podnětů, podnětů ke stížnosti pro porušení zákona a
stížnostní řízení podle zák.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, kde
Vaše osobní odpovědnost vyplývá ze zákona a je nepřenosná.
Náš základní postoj k Vám lze shrnout do názoru, že Vás s ohledem na Vaši inteligenci,
vzdělanost, cílevědomou snaživost a mediální obratnost považujeme za schopného
politika. Ale vzhledem k tomu, že jste stál v čele resortu v době, kdy došlo k zneužití
moci státního zastupitelství ve prospěch bývalého místopředsedy vlády Jiřího Čunka, a
pachatelům této nepřístojnosti jste kryl záda a odmítáním kárných podnětů jste jim
zajistil beztrestnost, považujeme Vaše další setrvání v úřadě ministra spravedlnosti za
nemravné a ve vztahu k odvolané bývalé nejvyšší státní zástupkyni JUDr. Renatě
Vesecké za nespravedlivé, vrhající špatné světlo nejen na Vás osobně, ale také odhalující
mravní otrlost vedení ODS a zejména předsedy vlády. Nikde na západ od naší hranice
byste se po této hanebnosti do svého úřadu nemohl vrátit a musel byste se obávat, že
skončíte před soudem (nikoli sám).
Dílčí výhrady jsme měli i v době Vašeho prvního mandátu, ale tehdy jsme si dělali
naději, že vyjednáváním se časem naše stanoviska sblíží. Od návratu na ministerstvo se
chováte z našeho hlediska ještě hůře a není naděje, že byste se mohl změnit k lepšímu.
Již dříve jsme měli námitky např. proti Vašemu přístupu ke kárným podnětům, které
buď nevyřizujete vůbec, nebo záporně až na konci subjektivní lhůty, aby nebyl časový
prostor na projednání námitek. Posilujete tím pocit beztrestnosti soudců a státních
zástupců, který se promítá do stále se opakujícího poškozování občanů-účastníků
trestního řízení jejich svévolí.
Příkladem Vašeho přístupu je právě zmíněný dopis z 12.8.2011, kterým po pěti měsících
odpovídáte na naše námitky proti tomu, že náš kárný podnět z 8.11.2010 zamítl až
16.3.2011 jako neoprávněná osoba pan náměstek JUDr. Filip Melzer. Měl jste
samozřejmě tehdy ještě dost času uvážit naše námitky a znova rozhodnout kladně, což
jste neučinil. Nebudeme na tomto místě věc dále rozebírat, dopis z 26.3.2011
přikládáme, nechť si každý udělá o našem tehdejším sporu sám svůj úsudek.
I když náš kárný návrh tehdy směřoval proti předsedkyni Nejvyššího soudu JUDr. Ivě
Brožové, doporučujeme, abyste v přístupu k agendě kárných podnětů následoval jejího
příkladu a nechal se od ní případně poučit.
Paní předsedkyně by Vám především vysvětlila, že personifikovaná pravomoc je
nepřenosná, takže i kdyby bylo pravda, že jste před pěti měsíci pověřil pana náměstka
JUDr. Filipa Melzera napsáním námi napadeného dopisu, bylo by to špatně. Paní
předsedkyně nedávno v souvislosti s projednáváním našeho podnětu udělila výtku
mmístopředsedkyni soudu, která s pověřením předsedkyně uplatnila kárnou pravomoc.
Zejména byste se měl naučit jejímu neosobnímu přístupu k povinnostem, vyplývajícím
z jejího postavení. Paní předsedkyně je dlouhodobě terčem našich útoků kvůli jejímu
chování k panu prezidentovi a k bývalému místopředsedovi Nejvyššího soudu ČR
JUDr.Pavlu Kučerovi. Určitě by s námi nešla na večeři, ale když jí pošleme podnět ke
kárnému řízení, chová se, jak se na vysokou státní úřednici sluší: stížnost vyřídí bez
průtahů, věcně, a občas nám i vyhoví. Sama skutečnost, že soudci a předsedové soudů
musí podat vysvětlení k našim stížnostem, jim je nepříjemná a její zájem má výchovný
efekt, i když od potrestání upustí. Navíc odůvodnění jejích odpovědí je vždy cenným
pramenem právního poučení. Je pravda, že svá rozhodnutí považuje za nezměnitelná,
ale za projev nesouhlasu vždy aspoň suše poděkuje.
Jsme kritičtí k Vašemu přístupu k agendě podnětů ke stížnosti pro porušení zákona.
Postrádáme u Vás schopnost soucitu s oběťmi justičních přehmatů. Tento nedostatek
Vás vede k omezení počtu podávaných stížností, neboť Vás více tísní obavy z domnělého
snížení prestiže v případě jejich zamítnutí, než vědomí, že ve věznicích, jež spadají do
oblasti Vaší pravomoci, strádají oběti justičních přehmatů a zločinů.
Vaše výzva, abychom se obraceli přímo na odbor dohledu, je pro nás nepřijatelná již
proto, že v dopisu, na který reagujete, šlo o problematiku kárného řízení, kterou asi řeší
jiný odbor. Odbor dohledu je pro Vás servisem ve věcech stížnosti pro porušení zákona,
za které ale přesto osobně odpovídáte. Přímo na něj se nehodláme obracet také proto, že
máme dosti poznatků o nechuti jeho úředníků vyřizovat speciálně naše podání. Ta se
projevovala i za Vašich předchůdců, avšak nikoli tak silně jako za Vašeho působení. Její
prapříčinou byla patrně naše kritika skutečnosti, že řízení odboru bylo řadu let v rukou
bývalého předsedy ZO KSČ, a že v odboru přežívá několik dalších pohrobků
normalizace. Vadí nám také časté případy nekompetentního zacházení s podněty. Např.
v těchto dnech jsme podali podnět ke stížnosti pro porušení zákona ve prospěch ods.
Michaely T. proti usnesení krajského a vrchního soudu o zamítnutí její žádosti o
povolení obnovy procesu. V takovém procesu působí státní zastupitelství pouze jako
strana řízení, soudnímu rozhodnutí nepředchází přípravné řízení v gesci státního
zastupitelství. Přesto úředníci odboru dohledu odeslali podnět k přezkumu na Vrchní
státní zastupitelství v Praze. Přezkoumávání podnětů k SPZ státním zastupitelstvím je
úlitbou nechuti vašich úředníků k práci a současně hrubým porušením rovnosti stran
trestního řízení: orgánu žaloby se dává do rukou možnost navíc k narušování úsilí
obhajoby, ačkoli svou příležitost dostane stejně v řízení před Nejvyšším soudem ČR.
V tomto případě jde ale o nehoráznost zvlášť velkou, protože se zde dává státním
zástupcům jako orgánu moci výkonné možnost hodnotit úkony nezávislého soudu, když
jim tato pravomoc – na rozdíl od ministra – nebyla svěřena zákonem.
Přesouvání spisu mezi dvěma úřady vede navíc k průtahům, což Vám zřejmě nevadí,
protože čas, který musí strávit ve vězení nespravedlivě odsouzený občan, má pro Vás
nulovou hodnotu.
Klasickým příkladem nekompetentnosti vašich úředníků je opakované záporné
vyhodnocení našich podnětů ve prospěch ods. Vladimíra Gini st. a Milana Pavlise,
odsouzených pod tlakem mediálních kampaní způsobem, o němž by se dalo hovořit jako
o justičním zločinu. V obou případech se nelze dobrat vad řízení bez pečlivého a
nepodjatého vyhodnocení podkladů z přípravného řízení, ale vaši úředníci obvykle do
takové hloubky nejdou. Pro vyhovění podnětu ve prospěch Milana Pavlise je důvod
navíc: odsouzený byl krácen státem v právu na využití mimořádného opravného
prostředku. SPZ mu mohla být kompenzací. V tomto speciálním případě může být
ovšem hlavní překážkou zvrhlý názor úředníka, že kopnutí do kusu plechu (blatník auta
ničím jiným není) oprávnilo poškozeného, aby Milana Pavlise napadl smrtící zbraní a
vyprovokoval jej k obraně svého života použitím nože ( v tomto případě nám nejde o
dosažení beztrestnosti).
Náhoda nás přiměla, abychom se začali zajímat o Vámi podávané stížnosti pro porušení
zákona. Zatím jsme prozkoumali jen část a první dojem je takový, že v některých
případech jste je podal z důvodů méně závažných, než jsou ty, které uvádíme v našich
podnětech, jiné nejsou o nic méně „kontroverzní“ než poslední stížnosti, podané JUDr.
Danielou Kovářovou, které jste ihned po návratu na ministerstvo označil za
„kontroverzní“ a soudci je pak hromadně zamítli. Dokonce jsme našli jednu, která je
tak nehorázná, že nemůžeme pochopit, jak jste mohl podepsat. Ve zkoumání budeme
pokračovat, výsledky zveřejníme.
Překvapující je arogance, s jakou se zcela zbytečně vyhýbáte plnění povinností, které
pro Vás vyplývají z ustanovení zák.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Kromě toho, že jste nadřízeným příslušného útvaru ministerstva, který ne zrovna
nejlépe zajišťuje úkoly, stanovené tímto zákonem, jste také stížnostním orgánem.
Nechápeme, jaké uspokojení Vám přináší nevyřizování stížností. Náš člen na Vás podal
po několika neúspěšných urgencích správní žalobu proti nečinnosti. Myslíte, že přispěje
ke zvýšení Vašeho prestiže, když Vás soud odsoudí za to, že jste bezdůvodně nesplnil
nenáročnou povinnost, danou zcela jednoznačně zákonem? Nenašli jsme v zákoně
žádnou výjimku, která by takové jednání umožňovala. Ministr spravedlnosti, který se
nepodřizuje zákonu, je absurdita, jejíž odstranění je věcí veřejného zájmu.
V poslední době přibyla v našem pohledu na Vás další výhrada: některé Vaše kroky
vyvolávají podezření z klientelismu. Máme na mysli připuštění pana Jurečka
k rozhodování o výběru nového nejvyššího státního zástupce, rozhodnutí o výstavbě
věznice v oblasti s hustou sítí věznic, záměr na rozšíření pravomoci exekutorů a možná i
výběr státního zástupce, pověřeného řízení Vrchního státního zástupce v Praze, možná
zmařený předčasným prozrazením.
Všechny naše výhrady nemění nic na tom, že ve věcech našeho zájmu jste ze zákona
jedinou odpovědnou osobou na ministerstvu, proto se na Vás musíme obracet, byť nám
to nečiní potěšení. Samozřejmě nepředpokládáme, že naše podání budete zpracovávat
osobně, ale odpovědnosti se zříci nemůžete. Nepožadujeme privilegium pro sebe – takto
byste se měl ve věcech své výlučné pravomoci stavět k podáním všech občanů.
Váš pokyn, abychom se obraceli zásadně na odbor dohledu, a to písemně, spolu se
sdělením, že náš osobní a telefonický styk s úředníky ministerstva považujete za
nevhodný, považujeme za šikanu. Každý státní úřad má hodiny pro styk s veřejností a
každý občan má v zásadě právo projednat svou věc s úřadem ústně. Nejsme vyvrhelové
společnosti, abyste nám směl toto právo upírat. Naopak si myslíme, že by bývalo
užitečné navázat na rozhovor pana náměstka JUDr. Filipa Melzera s Ing. Jemelíkem,
vedený 16.3.2011 v přítomnosti pana ředitele Mgr. Petra Pospíšila. Setkání bylo z naší
strany hodnoceno kladně. Jeho uskutečnění bylo výsledkem Vašeho chvilkového obratu
k vstřícnosti, tlumočeného dopisem pana náměstka JUDr. Filipa Melzera z 8.2.2011.
Obsah rozhovoru se týkal obecností. Do roviny konkrétností jsme pak již nedospěli,
protože zájem ze strany ministerstva vyhasl.
Abychom nebyli jen nepříjemní, sdělujeme, že máme v úmyslu podpořit Vaše úsilí o
obnovu procesu exprokurátora Karla Vaše. Můžete ovšem náš záměr snadno zmařit,
budete-li dlouho držet spis  – nemůžeme se totiž dostat k prvostupňovému rozsudku,
protože soud jím momentálně nedisponuje (ostatní soudní rozhodnutí a dovolání NSZ
jsme získali bez potíží).
S pozdravem
John Bok
předseda spolku Šalamoun
Vážený pán
prof. Ing.Václav Klaus, CSc.
prezident České republiky
119 08 Praha 1 - Hrad
Vážený pán
RNDr. Petr Nečas
Úřad vlády ČR
nábř.Ed.Beneše 4
118 01 Praha 1
Vážený pán
JUDr. Filip Melzer,
Ph.D.,LL.M.
Ministerstvo spravedlnosti
Vyšehradská 16
120 00 Praha 2
Soudcovská unie ČR
Ovocný trh 14
P.O.Box 210
110 01 Praha 1
Vážený pán
Ing.Zbyněk Stanjura
Poslanecká sněmovna PČR
Sněmovní 4
118 26 Praha 1
Česká tisková kancelář
Opletalova 5/7
111 44 Praha 1
tel. +420602262445
tel. +420602414550
tel. +420606410226
E-mail:[email protected]
E-mail:[email protected]
E-mail:[email protected]
Download

Spolek Šalamoun