ŠALAMOUN
Spolek na podporu nezávislé justice v ČR
P.O.BOX 383, 111 21 PRAHA 1
IČ:63837714
Registrace Ministerstvem vnitra ČR: II./S-OS/1-25819/94-R
www.spoleksalamoun.com
Paní
JUDr. Iva Brožová
Nejvyšší soud ČR
Burešova 20
657 37 Brno
Věc:
Váš dopis z 21.10.2010 č.j. S 130/2010
V Praze 13.11.2010
Paní předsedkyně,
potvrzuji přijetí Vašeho výše vyznačeného dopisu. Sděluji především, že základní příčinou
nedorozumění mezi námi ve věci Vaší účasti na projednání návrhu spolku Šalamoun na zahájení
kárného řízení proti soudci JUDr. Vojtěchovi Ceplovi ml. je rozdílnost v chápání pojmu
„podjatost“, který je opakem pojmu „nestrannost“. Pro nás to je primárně vztah, popř. postoj
k osobě nebo věci, a až následně právní kategorie, přičemž vztah je prvořadý, právní kategorie
méně významná.
Je nesporné, že Váš postoj k dané kauze není nestranný, protože v ní jde o zájmy osob, ke
kterým máte nenávistný vztah kvůli jejich chování v době, kdy se pan prezident právem rozhodl
odvolat Vás z funkce. Podjatě jste se ostatně chovala již dříve, když jsme se na Vás obrátili se
stížností na počínání soudkyně JUDr.Moniky Křikavové, která veřejně, prostřednictvím
sdělovacích prostředků v souvislosti s „Ceplovým“ řízením znectila soudce Nejvyššího soudu
ČR.
Nemůžete-li o něčem rozhodnout nestranně, nesmíte se tím zabývat, a to v žádné fázi řízení. Jsteli podjatá, neprovedete nestranně ani předběžné posouzení. A zákon nezakazuje pověřit
předběžnými úkony kárného řízení jiného soudce.
Ostatně Vaše tvrzení, že podnět ke kárnému řízení může vyřídit jen jeho adresát, je sporné. Byli
bychom přitom rádi, kdy bylo jednoznačné, ale v praxi se běžně setkáváme s tím, že předsedové
soudů a vedoucí státní zástupci přenechávají vyřízení kárných podnětů svým náměstkům nebo i
jiným osobám. Se stížnostmi proti takovému postupu jsme dosud nikdy neuspěli.
Forma se musí přizpůsobit obsahu. Je-li obsahem vztahu k věci podjatost, nesmí podnět vyřídit
adresát. Je pak třeba najít formální způsob, jak věc vyřídit bez účasti podjaté osoby.
Výčet osob, na které jsme se mohli podle Vás obrátit, je sice formálně správný, ale právě pro
postoj k věci by jejich oslovení bylo ještě problematičtější než adresovat podnět Vám.
Pan prezident svou kárnou pravomoc nehodlá za normálních okolností využít, protože rozšíření
pravomoci prezidenta o tento nástroj považuje za nesystémové.
Paní předsedkyni Krajského soudu v Praze jsme záměrně vynechali, protože případné
rozhodnutí o podání kárné žaloby by mohlo mít nežádoucí vliv na vztah mezi ní a manželkou
JUDr. Vojtěcha Cepla ml., která je místopředsedkyní soudu.
Na předsedu Vrchního soudu v Praze jsme se nemohli obrátit, protože u jeho soudu probíhá
odvolací řízení proti rozsudku soudce JUDr. Vojtěcha Cepla ml. Kdyby podal na pana soudce
kárnou žalobu a odvolací senát pak rozhodl ve věci ochrany osobnosti proti bývalé nejvyšší
státní zástupkyni Mgr. Marii Benešové v její neprospěch, média by na soudce vrhla podezření,
že se nechali ovlivnit výsledkem jednání v kárné věci.
Na ministra spravedlnosti nemělo smysl se obrátit vzhledem k jeho chorobně nenávistnému
vztahu k JUDr. Pavlu Němcovi a do jisté míry i vůči JUDr. Pavlu Kučerovi.
Usoudili jsme tedy, že ze všech funkcionářů státní správy soudů, kteří přicházeli v úvahu, jste
od předmětného řízení na ochranu osobnosti nejdále. Proto jsme se rozhodli obrátit se na Vás i
přes Vaši zjevnou podjatost vůči JUDr. Pavlu Kučerovi a JUDr. Pavlu Němcovi. Protože
vystupujete jako chodící vzor soudcovských ctností, doufali jsme, že svůj postoj k zmíněným
osobám udržíte na uzdě. Zklamali jsme se.
Protože mezitím zřejmě vypršela Vaše subjektivní lhůta pro kladné vyřízení našeho podnětu,
nehodlám Vás dále přesvědčovat, že máte soudce JUDr. Vojtěcha Cepla ml. zažalovat. V mém
rozhodování hraje v tomto případě roli i soucit: nechci Vás hnát do dalšího amatérského pokusu
o zvládnutí role kárné žalobkyně, v které jste v kárném řízení proti JUDr. Pavlu Kučerovi
působila až trapně. Rukama spolku Šalamoun procházejí desítky obžalob, ale Vaše kárná žaloba
je bezkonkurenčně špatná tím, že se v ní operuje s neexistujícími důkazy (zápisy státních
zástupců) a s neustanovenými svědky (státními zástupci KSZ Ostrava). Monitorujeme desítky
trestních řízení, ale kromě Vás neznáme jiného žalobce, který by neuměl klást otázky svědkům a
musel by být předsedou senátu tak často napomínán. Jako státní zástupkyně byste se neuživila.
Opakování této trapnosti Vás tedy ušetřím.
Časový posun odpovědi mi dává příležitost, abych dodal, že podjatost a bezohlednost při
využívání postavení k ochraně vlastních práv (tuším, že to byl poslanec Zaorálek, kdo Vás
v Poslanecké sněmovně označil za „veřejnou ochránkyni vlastních práv“) jsou stále výraznějšími
prvky profilu Vaší osobnosti a podle mého názoru by Vás činily nezpůsobilou soudit trestní věci,
kdyby se k tomu nedopatřením osudu naskytla příležitost.
Bylo to patrné v celém průběhu kárného řízení proti JUDr. Pavlu Kučerovi. Již sama
skutečnost, že jste se podjala úkolu zažalovat svého dlouholetého spolupracovníka, který je jinak
bezúhonný a délkou a kvalitou služby státu Vás zastiňuje, svědčí o ztrátě soudnosti.
Nepřesvědčivě prokázané útržky akademických rozhovorů v úzkém kruhu přátel, navíc
pronesené – pokud je skutečně pan místopředseda vyslovil – ve smyslu podpory stability vlády,
přece nemohou být podkladem pro obžalobu. Je absurdní trestat státního zaměstnance za
jednání ve prospěch státu. Nepochybuji o tom, že to víte, a přesto jste žalovala. Tímto procesem
se naše justice vrátila do 50. let minulého století, do poměrů, v kterých bylo nebezpečné bavit se
v kroužku více než tří osob. A Vy jste tomu napomohla. Zřejmě máte hluboko v mysli
zakořeněnou bolševickou neúctu k soukromí a náklonnost k využívání „práskačů“. Důkazem
Vaší podjatosti je i okolnost, že jste nedbala skutečnosti, že JUDr. Pavel Kučera neměl žádnou
moc zasáhnout do trestního řízení a že nebyl prokázán jeho vliv na rozhodování kteréhokoli ze
státních zástupců, kteří v kauze Jiřího Čunka účinkovali. Prostě jste chtěla JUDr. Pavla Kučeru
pokořit, tedy jste to udělala, i když kromě Vaší nenávisti k tomu nebyl důvod.
Trapná je i Vaše reakce na rezignaci JUDr. Pavla Kučery. Nevěřil jsem svým očím, když jsem
v Právu z pátku 12. listopadu 2010 četl Vaše výroky na toto téma. Nechápu např., jak jste
mohla novinářům tvrdit, že zastavení kárného řízení rezignací na funkci soudce je vynález pana
místopředsedy. Působí to dojmem, že vůbec nevíte, co se v justici děje: jména jako např. JUDr.
Hana Vondráčková, JUDr. Eva Tilleová, JUDr. Jiří Vyvadil (ano, bývalý náměstek ministra
spravedlnosti a soudce NSS) Vám nic neříkají ? Prozradím Vám, že dochází i k tomu, že soudci
rezignují ještě před podáním kárné žaloby: jen v Praze se to letos stalo dvakrát, a to ještě není
konec roku.
Ostatně, co je špatného na tom, že nespravedlivě odsouzený využije nějaké „kličky“ v zákoně,
když zjistí, že jeho kárné řízení nedospěje k projednání odvolání a bude stejně za několik týdnů
zastaveno ?
A kde zůstal Váš povinný soudcovský smysl pro míru a spravedlnost ? Postavila snad vláda
mimo službu odvolanou JUDr. Renatu Veseckou, která kauzu Čunek ovlivnila skutečně
hmatatelným způsobem ? Proč je JUDr. Pavel Kučera trestán jako první a nejbolestivěji, když
prakticky nic ovlivnit nemohl ? A proč není trestán JUDr. Jiří Pospíšil, jenž „pachatelům“
nepravostí kryl záda po celé trvání jeho prvního mandátu?
Podle mého názoru Vaše nezpůsobilost přistupovat k lidem nepodjatě je tak silná, že Vás činí
jako představenou kolektivu soudců nepoužitelnou. Vyzývám Vás proto opakovaně, abyste
rezignovala na funkci předsedkyně Nejvyššího soudu ČR, kterou stejně zastáváte neprávem, jen
díky ochotě Ústavního soudu ČR pokřivit zákon ve Váš prospěch.
Není-li ministr JUDr. Jiří Pospíšil zbabělý, budete stejně brzy čelit kárné žalobě na základě již
podaného podnětu spolku Šalamoun, který se týká jiné věci. Vezměte si příklad z JUDr. Evy
Tilleové: včasnou rezignací na funkci předsedkyně soudu si zachráníte soudcovský mandát.
S úctou
John Bok
předseda spolku Šalamoun
tel. +420602262445
tel. +420606410226
E-mail:[email protected]
E-mail:[email protected]
Download

Dopis Spolku Šalamoun Ivě Brožové ze dne 13