ZEMĚPIS
1. Objekt geografie, Země jako vesmírné těleso




objekt geografie, její význam
tvar a velikost Země
pohyby Země a jejich důsledky (rotační pohyb, oběh Země kolem Slunce, polární
den a noc, čas a časová pásma, datová hranice, výpočet výšky Slunce nad
obzorem)
slapové jevy
2. Kartografie



mapa, měřítko mapy
zobrazovací metody
vznik mapy, obsah mapy, využití družicového a leteckého snímkování
3. Atmosféra - obecný oběh




složení krajinné sféry
složení atmosféry, vertikální členění atmosféry
výměna tepla a rozložení teplot na Zemi, rozložení srážek na Zemi
všeobecný oběh atmosféry, monzuny, místní větry
4. Atmosféra - podnebné pásy




počasí, podnebí a klimatogeografičtí činitelé
vzduchové hmoty a atmosférické fronty
cyklóna a anticyklóna, tropický cyklón, teplá a studená fronta
charakteristika podnebných pásů na Zemi
5. Hydrosféra




oběh vody, světový oceán
reliéf mořského dna
vlastnosti mořské vody (salinita, teplota, pohyby)
vodstvo pevnin (řeky, jezera, ledovce, voda podzemní)
6. Litosféra a georeliéf




stavba zemského tělesa, zemská kůra pevnin a oceánů
litosféra - pohyby litosférických desek a jejich důsledky
endogenní pochody - horotvorné, pevninotvorné, vulkanismus, zemětřesení
exogenní pochody
7. Pedosféra a biosféra




vznik a složení půd
půdotvorní činitelé, vliv člověka na půdu
půdní druhy, půdní typy
základní poznatky o biosféře, planetární členění biosféry
8. Geografie světového obyvatelstva a obyvatelstva ČR





vývoj světové populace, demografická revoluce
složení obyvatelstva podle věku, pohlaví, ras, národů a jazyků a zaměstnanosti
v socioekonomických sférách
rozmístění obyvatelstva, pohyb obyvatelstva
města a venkovská sídla
světová náboženství
ZEMĚPIS
9.
Rozdělení světa podle hospodářské vyspělosti a politické orientace





vývoj politické mapy světa
členění států podle rozlohy, počtu obyvatel, polohy, formy vlády,
administrativního uspořádání a způsobu vlády
stupeň rozvoje států
ukazatele vyspělosti země
mezinárodní integrace
10. Geografie světového průmyslu - průmysl paliv a energetiky, hutnictví





vývojové etapy světového hospodářství, obecná charakteristika průmyslu, dělení
průmyslu
postavení těchto odvětví v hospodářství vyspělých a rozvojových zemí
oblasti těžby energetických surovin, jejich vývoz a dovoz
tepelná, vodní a jaderná energetika, doplňkové typy elektráren
hlavní oblasti těžby rud, černá a barevná metalurgie
11. Geografie světového průmyslu - průmysl strojírenský, chemický a spotřební




význam těchto odvětví a jejich postavení ve vyspělých a rozvojových zemích
obecná charakteristika, obory
faktory rozmístění závodů jednotlivých odvětví
hlavní oblasti ve světě
12. Geografie světového zemědělství




význam zemědělství, závislost zemědělství na fyzickogeografické sféře
zemědělství v rozvojových a vyspělých zemích
rostlinná výroba - důležité plodiny, hlavní oblasti sklizně
živočišná výroba - oblasti chovu zvířat
13. Severní Amerika - USA, Kanada
14. Latinská Amerika
15. Austrálie, Nový Zéland, Oceánie
16. Rozvojové země Afriky, Jižní Afriky
17. Jihozápadní Asie, Izrael
18. Indie, Indonésie, Thajsko
19. Čína a Japonsko
20. Státy bývalého SSSR – východní Evropa, západní Asie
21. Rusko
22. Německo a alpské země
23. Francie a Velká Británie
24. Jižní Evropa
25. Severní Evropa a Benelux
26. Postkomunistické státy střední Evropy – Slovensko, Polsko, Maďarsko
ZEMĚPIS
27. Česká republika – poloha, povrch, geologický vývoj
28. Česká republika – podnebí, vodstvo, půdy, ochrana životního prostředí
29. Česká republika - průmysl
30. Česká republika - zemědělství a doprava
Download

ZEMĚPIS