OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Kdy vznikla Sluneční soustava?
Z čeho vznikla a jakým způsobem?
Která kosmická tělesa tvoří Sluneční soustavu?
Co to je galaxie?
Co to je vesmír?
Jaký je rozdíl mezi planetou a planetkou?
Vyjmenuj planety Sluneční soustavy
Jak vznikly krátery např. na povrchu Měsíce?
Proč nemůže existovat život na Měsíci, Merkuru
a Venuši?
Proč není život zcela vyloučen na Marsu?
VZNIK ZEMĚ
Ve vývoji Země rozlišujeme dvě období:
1.









Předgeologické: nemohly probíhat geologické děje – Víš proč?
Trvalo několik set miliónů let
Vznikly obaly Země( geosféry)
Velký zdroj vnitřního tepla → zahřívala se→ celá se roztavila → utuhla
V době roztavení se Země chemicky rozdělila( těžší látky klesly do nitra,
lehčí vyplouvaly na povrch)
Zemské jádro ( látky s největší hustotou)
Zemský plášť( látky s menší hustotou)
Atmosféra( praatmosféra byla tvořena plyny, unikající z pláště CO2, NH3,
CH4, N, H2, He, H2O ( vodní pára) → později H a He unikly do
kosmického prostoru → začal přibývat kyslík
Litosféra( horninový obal): dopad meteoritů → krátery jako na Měsíci →
dlouho nevydržely → horninový obal byl křehký a lámal se → protahovala
se láva → ochlazení → utuhnutím lávy vznikly vyvřelé horniny
Hydrosféra: vodní pára v atmosféře se srážela → stékala po povrchu Země
→ řeky, jezera, oceány ( předpoklad vzniku usazených hornin) → vznikl
vodní obal Země
1.













Geologické:
Na zemskou kůru začaly působit geologické děje
Např. vrásnění, sopečná činnost, voda, vzduch,…
Biosféra ( sféra organismů) – vznikla asi před 3,5 miliardami let
Pedosféra ( sféra půdy) – asi před 2,5 miliardami let
Máš představu, jak vznikl život?
Život vznikl z neživé hmoty = z anorganických sloučenin (CO2, NH3, CH4,
H2O, H2S,…) → z nich vznikaly organické sloučeniny ( tuky, cukry,
bílkoviny, NK,…) → ty se hromadily ve vodě v tzv. koacerváty ( shluky
organických látek) → buňky
Na stavbě živých soustav se podílí biogenní prvky- vyjmenuj aspoň některé
O, H : voda
Ca, P: kosti, schránky
Fe: hemoglobin
Mg: chlorofyl
N, S: bílkoviny
C: kostra organických látek
STAVBA ZEMSKÉHO TĚLESA




ODPOVĚZ NA OTÁZKY:
Kde je možné pozorovat a studovat složení
zemské kůry?
Do jaké hloubky?
Proč člověk obtížně proniká do větších hloubek?
Obr.1:






Zemské nitro je prostudováno
nedostatečně
Můžeme ho zkoumat
A) přímo:
Doly, lomy, vrty
B) nepřímo:
Pomocí šíření zemětřesných vln
Obr.2:
Obr.3:
Geosféry země
Poloměr Země je 6378 km
 Zemské jádro: - r= 3420 km ( od hloubky
2900 km až do nitra Země)
- t = 5000°C
- Fe, Ni ( vysoká hustota)
 Zemský plášť: - souvislý obal kolem jádra
- Fe a Mg
- 40 km pod pevninou a 10 km
pod oceánem


-
-
-
Zemská kůra:
Mocnost od 5 km do 70 km
Oceánská kůra: tenčí( 4 – 15 km), tvoří
ji usazené horniny a čedič
Pevninská kůra: tlustší( 30 – 70 km),
záleží, zda se nachází pod pohořím nebo
nížinou, tvoří ji usazené horniny, žula a
čedič
Tvoří litosféru = zemská kůra +
nejsvrchnější část zemského pláště;
litosféra je horninový obal Země
Stavba zemské kůry
Obr.3:
Zdroj obrázků
Obr.1:
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.science.estranky.cz/img/picture/6/dhshrtutrsj.jpg&imgrefurl=ht
tp://www.science.estranky.cz/clanky/stavbazeme/zeme.html&h=309&w=300&sz=31&tbnid=L7_J7gJ63Ok5wM:&tbnh=81&tbnw=79&prev=/search%3Fq%3
Dstavba%2Bzem%25C4%259B%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=stavba+zem%C4%9B&usg=__ywbN
YUtjyfkk2YLNgt5leXmSuE=&docid=jet7Kd7Zzk_nVM&hl=cs&sa=X&ei=QKAqUNzFGIqLswai8oH4Dg&ved=0CFwQ9QEwBA&dur=20205
Obr.2:
http://www.google.cz/imgres?q=%C5%A1%C3%AD%C5%99en%C3%AD+zem%C4%9Bt%C5%99esn%C3%BD
ch+vln&um=1&hl=cs&sa=N&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADRA_csCZ447CZ464&biw=1249&bih=586&tbm=isch&tb
nid=A98zvSkM8BDofM:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%25C4%259Bt%25C5%2599esen%25C3%25
AD&docid=474os268K9PbM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ea/Earthquake_wave_paths_SK.gif/220px
Earthquake_wave_paths_SK.gif&w=220&h=183&ei=XaMqUIvxItDEtAas0oCoCw&zoom=1&iact=hc&vpx=122&vpy
=164&dur=8867&hovh=146&hovw=176&tx=121&ty=112&sig=100857746424456302115&page=1&tbnh=120&tb
nw=144&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:0,s:0,i:73
Obr.3: http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://fyzika-sychrov.sweb.cz/stavba-Zeme.jpg&imgrefurl=http://fyzikasychrov.sweb.cz/StavbaZeme.html&h=332&w=480&sz=36&tbnid=SaTM4wdSBKE9M:&tbnh=77&tbnw=112&prev=/search%3Fq%3Dstavba%2Bzem%25C4%259B%26tbm%3Disch%26tbo%3D
u&zoom=1&q=stavba+zem%C4%9B&usg=__BkDQEjcp9cYBwnfLqQinGR425NM=&docid=IjrrPdxfCMAcmM&hl=cs
&sa=X&ei=QKAqUNzFGIqLswai8oH4Dg&ved=0CFAQ9QEwAA&dur=426
Obr.4: http://vyuka.zsjarose.cz/data/swic/lessons/963.jpg
Download

vznik země