Vzdělávací obsah předmětu: Společenskovědní seminář
Očekávaný výstup pro žáka:
 Charakterizuje činitele psychického vývoje
lidského jedince (1)
 Charakterizuje vývojová období: kojenecký
a batolecí věk, předškolní věk, mladší
školní věk, období puberty, adolescence
jako součást dospívání lidského jedince,
dospělost, stáří (2)
 Vymezí základní temperamentové a
charakterové rysy osobnosti (6)
 Porozumí pojmům potřeby, zájmy,
hodnoty, postoje a porozumí na konkrétně
zvolených příkladech jejich podílu na
chování a jednání člověka (3)
Ročník: třetí ročník
Učivo:
 Ilustruje na příkladech vybrané
charakteristiky sociální interakce,
percepce a komunikace (7)
 Charakterizuje úlohu komunikace ve
vztazích mezi jednotlivci i skupinami (8)
Průřezová témata:
ČLOVĚK JAKO JEDINEC
Lidský jedinec a jeho vývoj
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
poznávání a rozvoj vlastní osobnosti (2, 3, 4)
Psychologická charakteristika osobnosti
Člověk jako jedinec
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
poznávání a rozvoj vlastní osobnosti (5)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Seberegulace, organizační dovednosti a
efektivní řešení problémů (2-6)
 Charakterizuje a zhodnotí různé způsoby
řešení náročných životních situací a
ilustruje na konkrétně zvolených
příkladech (6)
 Charakterizuje jednotlivé druhy lidského
učení a jako příklady uvede jejich výsledky
(4)
Počet stran: (4)
Vyučující: J. Klimeš
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Učení a poznávání okolního světa
Člověk v interpersonálních vztazích
Seberegulace, organizační dovednosti a
efektivní řešení problémů (10)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Spolupráce a soutěž (1,2,3,9,10,11,12)
Vzdělávací obsah předmětu: Společenskovědní seminář
Očekávaný výstup pro žáka:
 Určí zvláštnosti malých sociálních skupin,
chápe principy jejich klasifikace a uplatní
poznatky o jejich dynamice (konflikty) (8)
 Určí specifika sociálních hnutí (9)
 Rozpozná sociální strukturu a osy
stratifikace (demografická, ekonomická,
politická, kulturní) (10,11)
Ročník: třetí ročník
Učivo:
ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Člověk a sociální seskupení
Člověk ve velkých společenských celcích
Sociální struktura
 Objasní vznik a utváření institucí,
formování a přenos kulturních vzorců,
úlohu hodnot a norem (morálka, právo,
náboženství)(11)
Příroda, kultura a společnost
 Vymezí sociální problémy a vztah sociální
patologie a kriminality (9)
Sociální kontrola a sociální deviace
 Identifikuje význam práce, kvalifikace,
zaměstnání a kariéry, nezaměstnanosti
(32,33)
Člověk ve sféře práce a organizace
 Charakterizuje funkce rodiny, osvětlí
problematiku tzv. krize rodiny (10)
Člověk v rodině
 Porovná obecné charakteristiky procesů
na mikroúrovni a mikroúrovni (11)
Společenské procesy
 Vyloží kritéria vymezení společnosti
hojnosti, konzumu, volného času či
masové kultury(76)
Proměny hodnot, kulturních vzorců a
volného času v moderní společnosti
Počet stran: (4)
Vyučující: J. Klimeš
Průřezová témata:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Spolupráce a soutěž (4,5)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Seberegulace, organizační dovednosti a
efektivní řešení problémů (10-15)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Seberegulace, organizační dovednosti a
efektivní řešení problémů (1,14,16)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Spolupráce a soutěž (5,6,7)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Morálka všedního dne (8)
Vzdělávací obsah předmětu: Společenskovědní seminář
Očekávaný výstup pro žáka:
 Vymezí pojmy právo a moc a objasní jejich
vzájemný vztah (23)
Ročník: třetí ročník
Učivo:
Počet stran: (4)
Vyučující: J. Klimeš
Průřezová témata:
ČLOVĚK A PRÁVO
Pojem práva
 Porozumí významu práva ve společnosti
(31)
 Uvede základní fáze legislativního procesu
v ČR, jehož výsledkem je právní předpis
(normativní právní akt) (14)
 Orientuje se v systému práva, vyjmenuje a
charakterizuje základní prameny práva(15)
Právo jako systém
 Identifikuje kořeny a vývoj evropského a
komunitárního práva (24)
Vývoj evropského práva a práva EU
 Porozumí vytváření právních vztahů jako
jedné z významných forem realizace práva
(26)
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Právo v praxi
Žijeme v Evropě (4)
 Uvede příklady právních vztahů, které
upravuje občanské právo (26,31)
Občanské právo
 Vysvětlí, v čem spočívá právní význam
manželství a rodiny(26)
Rodinné právo
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Morálka všedního dne (9)
Vzdělávací obsah předmětu: Společenskovědní seminář
Očekávaný výstup pro žáka:
Učivo:
 Demonstruje na příkladu z praxe, co musí
obsahovat pracovní smlouva, aby mohla
být považována za platnou (resp. za jakých
okolností by byla neplatná)(38)
Pracovní právo
 Vymezí podmínky trestní odpovědnosti a
uvede,za jakých okolností je trestnost
vyloučena(29)
Trestní právo
 Rozliší hlavní náplně vybraných
právnických profesí (soudce, veřejný
ochránce práv – ombudsman, státní
zástupce, advokát, notář, exekutor)(30)
Právní ochrana
Ročník: třetí ročník
Počet stran: (4)
Vyučující: J. Klimeš
Průřezová témata:
Download

Očekávaný výstup pro žáka: