Lena P 113
Flexibilní nátěrová hmota, potěr
Tyto podmínky mají být dodrženy po celou dobu
zpracování materiálu a taktéž po celou dobu jeho
tvrdnutí - polymerizace.
Výsledné povrchy vykazují:
- velmi dobré mechanické vlastnosti - flexibilitu
- velmi dobrou odolnost vůči chemikáliím
- dobrou stálobarevnost
- velmi snadné čištění, dekontaminovatelnost a
údržbu
- estetický vzhled
- přemostění trhlin až do 0,35 mm
U světlých odstínů může vlivem plnění plnivem
dojít k mírné odchylce odstínu, při nedostatečné
vrstvě k prosvítání podkladu.
Charakteristika:
Lena P 113 je pigmentovaná, nízkoviskózní,
dvoukomponentní, bezrozpouštědlová hmota na
polyuretanoepoxidové
bázi,
připravená
dle
originální receptury Lena Chemical.
Rozsah použití:
Lena P 113 je určen především pro nanášení
pochůzných a pojezdových podlahových vrstev (
u pojezdových vrstev viz. skladby podlahových
souvrství Lena Parkingy ) pro přemostění trhlin v
podkladových betonových plochách, utěsnění
stavebních dílců, ve kterých jsou trhliny nebo je
lze očekávat např. chodníky, betonové nádrže
atd.
Zpracovatelská data:
Lena P 113 není zpracovatelný při teplotách okolí
a podkladu pod +5oC a nad +30oC - minimální
doporučená teplota je +15 oC.
Doporučená teplota Lena P 113 pro aplikaci je +
20oC.
Při aplikaci za teploty okolí pod +15 oC nesmí být
relativní vlhkost vzduchu vyšší než 40%.
Během aplikace a vytvrzování nesmí na Lena P
113 přijít voda či jiné chemické zatížení – teploty
nesmí být nižší než +3oC nad rosným bodem.
Všeobecně nejsou hmoty na bázi epoxidových
pryskyřic zcela barevně stabilní vlivem UV záření
a povětrnostních vlivů.
Další důležité technické a aplikační zásady
najdete v aktuálních verzích dokumentů "
Technologie
syntetické
podlahy
",
„Ceník
příplatků za RAL " pro danou hmotu, „Doplňkové
mísící receptury " jenž jsou nedílnou součástí
tohoto Materiálového listu.
Příprava podkladu:
Na vytvrzený povrch použité epoxy podlahové
vazné hmoty Lena v technologickém čase dle
materiálového listu zvolené vazné hmoty
aplikovat dále popsanou technologií Lenu P 113.
Povrch použité vazné hmoty musí být prostý
vlhkosti, prachu, mastnot včetně všech dalších
nečistot, které mohou působit jako separátor.
Zpracování:
Lena P 113 je dodáván ve vhodném mísícím
poměru. Pro aplikaci je nezbytné důkladné
smísení a promísení obou složek pomocí
pomaluobrátkového míchadla (300 - 400 ot/min)
v daném poměru, a to po dobu 3 minut. Při
mísení je nutno dbát, aby do materiálu nebyl
zbytečně zamíchán vzduch a doporučujeme po
prvním promísení materiál přelít do jiné nádoby a
mísení opakovat.
Takto připravený materiál musí být zpracován
během jeho doby zpracovatelnosti vhodnou
technologií.
vyšší spotřebu Lena P 113 a barvenou penetraci.
Hmotu doporučujeme aplikovat při stoupající
teplotě
za
účelem
eliminace
nebezpečí
kondenzace vzdušné vlhkosti na povrch hmoty.
! Namíchaný Lena P 113 neskladovat ve větším
množství a po 5 - 10 minutách po smíchání
znovu nemíchat - nebezpečí vzniku samovolné
prudké exotermické reakce!
Po ukončení prací nutno nástroje a pokožku od
nevytvrzené hmoty očistit nejlépe čističi na
acetonové bázi. Vytvrzenou hmotu lze odstranit
mechanicky.
Receptury na další typy podlah jako jsou stěrky či
QS podlahy viz. Doplňkové mísící receptury.
Uvedené spotřeby materiálů se mohou lišit dle
konkrétních podmínek.
Doporučení pro aplikaci na zapískovaný povrch
!! Při pokládce Lena P 113 na zapískovaný povrch
(tj. pískem prosypávaný systém, quartz systém,
atd.) neaplikovat Lena P 113 při teplotě podkladu
nižší než 15°C. V případě aplikace Lena P 113 na
zapískovaný povrch při teplotě podkladu nižší než
15°C je nutno počítat se spotřebou materiálu o
cca 0,1 – 0,2 kg/m2 vyšší!!
Na zapískovaný povrch se Lena P 113 rozetře
stěrkou a upraví velurovým válečkem do kříže
(v jednom směru a poté ve směru kolmém).
Doporučení pro aplikaci na hladký povrch
Nátěr, spotřeba 0,6 kg/m2:
materiál aplikovat hladkou stěrkou a povrch
upravit velurovým válečkem do kříže
Stěrka, 2 kg/m2:
materiál aplikovat vhodnou zubovou stěrkou a
poté v polovině doby zpracovatelnosti odvzdušnit
kovovým válečkem s hroty do kříže.
Obecná doporučení
Při aplikaci ani polymeraci Lena P 113 nesmí na
povrch Lena P 113 přijít vlhkost ani voda.
Lena P 113 je při 20°C plně vytvrzená za 7 dní.
Při nižších teplotách se doba do plného vytvrzení
prodlužuje úměrně k teplotě.
- u pískem prosypávaných systémů o 0,2 kg/m
2
Příklady pro vás:
Níže uvedené spotřeby jsou výchozími hodnotami
návrhu skladby.
Vazná vrstva Lena P ...- spotřeba asi 0,45
kg/m2 dle podkladu
Nosná vrstva nátěr
Lena P 113
2-3 vrstvy, spotřeba 0,60 kg/m2/
vrstva dle druhu podkladu
nebo stěrka
Lena P 113
1 vrstva, spotřeba 2 kg/m2
Top coat
Interiér
Lena P 131 vrstva, spotřeba asi 0,5 kg/m2/vrstvu
nebo
Lena P 122 N (ve stejném odstínu jako Lena P
113), 1 vrstva, spotřeba 0,22 kg/m2
nebo
Interiér/Exteriér
Lena P 210 transparent, 2 vrstvy spotřeba 0,1
kg/ m2/vrstvu
Zpracovatelnost při 20 oC
35 min
o
Schnutí při 20 C přepracovatelný po cca 24 hod
plně vytvrzený
7 dní
2
Pevnost v tahu
4,5 N/mm
Průtažnost
do 50%
Součinitel smykového tření
ČSN 74 4507
za sucha staticky
= 0,66
dynamicky = 0,8
za mokra staticky
= 0,71
dynamicky = 0,58
nebo
Interiér/Exteriér
Lena P 210 barvená (ve stejném odstínu jako
Lena P 113), 1vrstva, spotřeba 0,1 kg/ m2
Lena P 210 transparent, 1 vrstva spotřeba 0,1
kg/ m2
Skladovatelnost:
Skladovatelnost v orig. obalech v suchu, ne na
slunci při teplotě 12-25oC 6 měsíců.
Během skladování se mohou na hladině složky A
vyskytnout bílé nebo i jinak barevné skvrnky
pigmentů obsažených ve hmotě. Po zamíchání
hmoty
dojde
k jejich
odstranění.
Jejich
přítomnost nijak neovlivňuje kvalitu materiálu.
Technická data:
Specifická hmotnost při 20 oC
Teplotní stabilita dle Martense
Povrch
Mísící poměry A:B dle váhy
1,5 kg/l
40 oC
pololesk
3,6:1 nebo dle
etikety na obalu
Základní barvy RAL
RAL 1013
RAL 1019
RAL 7001
Výrobek se nesmí nijak upravovat nebo
použít v rozporu se zněním tohoto
materiálového listu.
Důležitá upozornění
Hmotu
Lena
doporučujeme
aplikovat
při
stoupající teplotě za účelem eliminace nebezpečí
kondenzace vzdušné vlhkosti na povrch hmoty.
Nepoužívejte hmoty Lena na povrchy, kde může
dojít k tenzi par.
Nedostatečné ošetření trhlin v podkladu může
vést ke snížení pevnosti a estetiky podlahy.
Nedostatečné uzavření porezity v podkladu může
být příčinou povrchových defektů podlahy.
Pro dodržení stejného odstínu povrchu používejte
hmotu stejné výrobní šarže.
Při vysoké teplotě a vysokém zatížení nelze
vyloučit vtisk do podlahy.
Pro vytápění prostor při aplikaci hmoty Lena
nepoužívejte naftu, plyn, dřevo, uhlí apod,
produkují CO2 a vodní páry mající negativní vliv
na kvalitu povrchu. Doporučujeme vytápět el.
Proudem.
Nerovné povrchy, nečistoty apod. nesmí být
přetírány tenkovrstvými povlaky (nátěry a tenké
stěrky), podklad musí být před aplikací vyrovnán.
Bezpečnostní informace:
RAL 7005
RAL 7032
RAL 7035
a dále jakákoliv barva dle barevníku RAL
Hmota je vyráběna z pigmentů dle barevníku
RAL, ale použité přísady mírně mění barevný
odstín. Na základě povolené tolerance pigmentů
dle barevníku RAL nelze vyloučit jemnou
odchylku barvy mezi jednotlivými výrobními
šaržemi.
Chem.složení - směs epoxidové pryskyřice, aditiv
se speciálně formulovaným tvrdícím systémem
Složka A
hořlavá kapalina tř. IV, zdraví škodlivá, dráždivá,
nebezpečná životnímu prostředí
Složka B
hořlavá kapalina tř. III, zdraví škodlivá, dráždivá
s leptavými
účinky,
nebezpečná
životnímu
prostředí
Dopravní klasifikace
ADR A 9
B8
Další informace jsou uvedeny v technologii
epoxidové podlahy a bezpečnostním listu, který
je nedílnou součástí tohoto návodu na zpracování
a je nezbytné před započetím práce se seznámit
s jeho obsahem. V případě, že máte další dotazy,
neváhejte nás kontaktovat.
CE označení – Odpovídá požadavků ČSN EN 13 813 SR-BflS1,AR 0,5
B 1,5. Uvedený výrobek patří pod výrobky
uvedené v ČSN EN 13 813 „Potěrové materiály a podlahové
potěry“. Musí být označen CE značkou podle přílohy ZA.
tabulka ZA 1.5 a 2 a splnit předepsané požadavky.
Lena Chemical s.r.o.
Uničovská 68, 785 01, Šternberk, CZ
08
EN 13813 SR-Bfl-S1,AR 0,5, B 1,5
Pryskyřičné potěrové materiály (viz. technický list)
Reakce na oheň:
Bfl – S1
Pryskyřičné potěrové
SR
materiály:
Vodotěsnost:
NPD
Odolnost proti obrusu:
AR 0,5
Přídržnost:
B 1,5
Odolnost v rázu:
>IR4
Zvuková izolace:
NPD
Zvuková pohltivost:
NPD
Tepelný odpor:
NPD
Odolnost proti chemickému
NPD
vlivu:
NPD - nedeklarováno
Uvedené údaje jsou směrnými hodnotami vyplývajícími z
nejlepších dosažitelných informací, avšak materiál, aplikační
technika a pracovní i provozní podmínky jsou mimo náš vliv,
a proto nemohou být tyto informace předmětem výrobní
záruky, ale mohou jen právně nezávazně poradit.
Vyrábí a dodává
Lena Chemical s.r.o.
Revize: 10
Download

Lena P 113 - Lena Chemical