Edice SPEED&COMFORT Lena P 528
Velmi rychlá hmota pro finální nášlapnou vrstvu podlah –
nátěr, stěrka, protismykový - QS systém, potěr
Charakteristika
Lena P 528 je nízkoviskózní, tří - komponentní,
bezrozpouštědlová
hmota
připravená
dle
originální receptury Lena Chemical.
Obsah VOC
Produkt
splňuje
požadavky
LEED,
jelikož obsahuje < 100 g/l VOC dle SCAQMD Rule
1113.
Rozsah použití
Během aplikace nesmí být Lena P 528 chemicky
či mechanicky zatížena a nesmí přijít do kontaktu
s vodou, teplota podkladu a materiálu musí být
min. +3°C nad rosným bodem a relativní vlhkost
vzduchu musí být <80%.
Během vytvrzování nesmí být Lena P 528
chemicky či mechanicky zatížena, teplota
podkladu musí být min. +3°C nad rosným bodem
a relativní vlhkost vzduchu musí být <80%.
Lena P 528 je univerzální hmota pro vytváření
nášlapných
podlahových
a
pojezdových
podlahových
vrstev
nátěrem,
pískem
prohazovaných QS povrchů a litou stěrkou.
Tyto podmínky mají být dodrženy po celou dobu
zpracování materiálu a taktéž min. 8 hodin po
aplikaci.
Uplatnění nachází při realizací průmyslových hal,
skladů, parkovišť, kanceláří, nemocnic, podlah
v nákupních centrech, potravinářství, chemii,
laboratořích a všude tam, kde je kladen důraz na
rychlost realizace a to i za provozu.
Další důležité technické a aplikační zásady
najdete v aktuálních verzích dokumentů "
Technologie
syntetické
podlahy
",
„Ceník
příplatků za RAL " pro danou hmotu, „Doplňkové
mísící receptury " jenž jsou nedílnou součástí
tohoto Materiálového listu.
Výhody
-
Bleskové uvedení podlahy zpět do provozu
Dobrá UV stabilita
Komfortní aplikace
Vynikající odolnost vůči waterspottingu
Možná protiskluzná úprava
Lesklý povrch
Dobrá chemická a mechanická odolnost
Bez silného nepříjemného zápachu
Zpracovatelská data
Lena P 528 nesmí být zpracováván při teplotách :
- materiálu pod +5°C a nad +25°C
- podkladu pod -3°C a nad +25°C
- okolí pod -3°C a nad +25°C
! Při aplikaci za nízkých teplot velký pozor na
možnou vlhkost až námrazu na povrchu
podkladu, která by působila jako separátor!
Doporučená optimální teplota Lena P 528 pro
aplikaci je +15 až +20oC.
Příprava podkladu
Na vytvrzený povrch použité penetrace Lena P
100, 100 R, 102, 102 R nebo 102 O v
technologickém čase dle materiálového listu
zvolené vazné hmoty aplikovat dále popsanou
technologií Lenu P 528. Povrch použité vazné
hmoty musí být prostý vlhkosti, prachu, mastnot
včetně všech dalších nečistot, které mohou
působit jako separátor.
Při realizaci nátěru či stěrky se povrch vazné
hmoty nesmí přesypávat pískem, jelikož může
dojít k prokreslení zrn písku do povrchu nátěru či
stěrky.
Zpracování
Lena P 528 je dodávána ve vhodném mísícím
poměru. Pro aplikaci je nezbytné důkladné
smísení a promísení všech složek pomocí
pomalu-obrátkového míchadla (do 350 ot/min ) v
daném poměru.
Nejprve je nutno smíchat dokonale, po dobu
několika minut, složku A a B. Poté přidat složku
C, míchat intenzivně 2 minuty a ihned aplikovat.
Při mísení je nutno dbát, aby do materiálu nebyl
zbytečně zamíchán vzduch, a doporučujeme po
prvním promísení materiál přelít do jiné nádoby a
mísení opakovat. Takto připravený materiál musí
být zpracován během jeho doby zpracovatelnosti
vhodnou technologií.
Vhodnou technologii je nutno vždy před
zahájením aplikace otestovat !
Technologie realizace lité podlahy
Aplikovat ve spotřebě 1,2 - 2 kg/m2 nejlépe
zubovou stěrkou na zaprimerovaný čistý podklad.
Při spotřebách 2 kg/m2 a nižších doporučujeme
aplikovat stěrkou se špičatými zuby, nikoli se
zuby hranatými.
Aplikovaný
Lena
P
528
odvzdušnit
převálečkováním válečkem s hroty nejpozději
v polovině doby zpracovatelnosti Lena P 528.
Technologie
realizace
hladkého
nátěru
podlah
Aplikovat ve spotřebě ~0,55 kg/m2 velurovým
válečkem na zaprimerovaný čistý podklad.
Povrch sjednotit velurovým válečkem „do kříže“
(podlaha se převálečkuje v jednom směru a poté
ve směru kolmém) nejpozději v polovině doby
zpracovatelnosti Lena P 528.
Technologie realizace podlahy prosypávané
pískem – QS systém
Penetraci ihned aplikaci zasypat do sucha čistým
křemičitým pískem frakce 0,3-0,8 mm, po
vytvrdnutí písek vymést, obrousit, vysát,
odstranit všechna volná zrna. Lena P 528 se
aplikuje ve spotřebě ~0,6 kg/m2 na připravený
čistý zapískovaný podklad. Lena P 528 se po
aplikaci
stěrkou
převálečkuje
velurovým
válečkem „do kříže“.
Hladký nátěr
Penetrace Lena P ...
spotřeba ~0,45 kg/m2
dle stavu podkladu
Pískem
prosypávaná
podlaha –
QS systém
Lena P 528
ve dvou až třech vrstvách
spotřeba ~0,55 kg/m2 na
každou vrstvu
Penetrace Lena P ...
spotřeba ~0,6 kg/m2
dle stavu podkladu
Křemičitý písek fr. 0,3-0,8 mm
spotřeba ~4 kg/m2
Lena P 528
spotřeba ~0,6 kg/m2
Uvedené spotřeby materiálů se mohou lišit
dle konkrétních
podmínek!!
Skladovatelnost
Skladovat 12 měsíců v suchu a v dobře
uzavřených originálních obalech při stálé teplotě
od +12oC do +25oC, ne na přímém slunci.
Během skladování se mohou na hladině složky A
vyskytnout bílé nebo i jinak barevné skvrnky
pigmentů obsažených ve hmotě. Po zamíchání
hmoty
dojde
k jejich
odstranění.
Jejich
přítomnost nijak neovlivňuje kvalitu materiálu.
Technická data
Mísící hmotnostní poměr
A :B :C
2,4 : 1,4 : 1
nebo dle etikety na obalu
Barva
RAL 1013
RAL 1019
RAL 7001
RAL 7005
RAL 7032
RAL 7035
Spotřeby
Litá podlaha
Penetrace Lena P ...
spotřeba ~0,45kg/m2
dle stavu podkladu
Lena P 528
spotřeba 1,2 - 2 kg/m2
Pro ostatní dostupné odstíny RAL
si prosím,
vyžádejte dokument Příplatky RAL pro Lena P
528.
Vlivem dlouhodobého slunečního záření nelze
vyloučit mírný úbytek sytosti barvy,
obdoba
např. venkovních omítkovin či ochranných nátěrů
, které nemá vliv na kvalitu a životnost.
U světlých odstínů může vlivem plnění plnivem
dojít k mírné odchylce odstínu, při nedostatečné
vrstvě k prosvítání podkladu.
Hmota je vyráběna z pigmentů dle barevníku
RAL, ale použité přísady mírně mění barevný
odstín. Na základě povolené tolerance pigmentů
dle barevníku RAL nelze vyloučit jemnou
odchylku barvy mezi jednotlivými výrobními
šaržemi.
U světlých a brilantních odstínů (viz. Příplatky
RAL pro Lena P 528) je nutno kalkulovat a
aplikovat jednu vrstvu materiálu Lena P 528
navíc.
Zpracovatelnost při +20 oC
cca 10-15 min
cca 15-20 min
při +5°C
Vytvrzování
Teplota
Zasychá
Pochůzný
Zatížitelný
- 3 °C
~ 4 hod
~ 12 hod
~24 hod
+5°C
~2 hod
~8 hod
~12h
+20°C
~30 min
~4 hod
~6 h
Poznámka: Časy jsou pouze přibližné a budou ovlivněny
měnícími se okolními podmínkami.
Tvrdost Shore D 8h/24h při +5°C
61/71
Tvrdost Shore D 4h/8h při +20°C
62/68
Prodloužení při přetržení
~60%
Protiskluzné vlastnosti (ČSN 74 4507)
součinitel smyk. tření za sucha µs
µd
součinitel smyk. tření za mokra µs
µd
Pevnost
v tlaku (ČSN EN 13892-2)
v tahu za ohybu (ČSN EN 13892-2)
=
=
=
=
1,09
1,42
1,05
0,66
~30 MPa
~24 MPa
Teplotní odolnost
Zatížení*
Odolnost
Suché teplo do +50°C
trvalá
Suché/mokré teplo do +80°C
krátkodobá
*zároveň nesmí být zatíženo chemicky či mechanicky
Objemová hmotnost
Složka A
1,13 kg/l
Složka B
2,63 kg/l
Složka C
1,16 kg/l
Směs A+B+C
1,34 kg/l
Výrobek se nesmí nijak upravovat nebo použít
v rozporu se zněním tohoto materiálového listu.
Bezpečnostní informace
Složka A
Chem. složení:amid
Škodlivý pro vodní organizmy,může vyvolat
dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí.
Složka B
Chem. složení: oxid křemičitý
Složka C
Chem. složení:směs izokyanátů
Zdraví škodlivý při vdechování, dráždí dýchací
orgány, může vyvolat senzibilizaci při styku
s kůží.
Důležitá upozornění
Hmotu
Lena
doporučujeme
aplikovat
při
stoupající teplotě za účelem eliminace nebezpečí
kondenzace vzdušné vlhkosti na povrch hmoty.
Nepoužívejte hmoty Lena na povrchy, kde může
dojít k tenzi par.
Nedostatečné ošetření trhlin v podkladu může
vést ke snížení pevnosti a estetiky podlahy.
Nedostatečné uzavření porozity v podkladu může
být příčinou povrchových defektů podlahy.
Pro dodržení stejného odstínu povrchu používejte
hmotu stejné výrobní šarže.
Při vysoké teplotě a vysokém zatížení nelze
vyloučit vtisk do podlahy.
Pro vytápění prostor při aplikaci hmoty Lena
nepoužívejte naftu, plyn, dřevo, uhlí apod.
produkují CO2 a vodní páry mající negativní vliv
na kvalitu povrchu. Doporučujeme vytápět el.
proudem.
Nerovné povrchy, nečistoty apod. nesmí být
přetírány tenkovrstvýmy povlaky (nátěry a tenké
stěrky), podklad musí být před aplikací vyrovnán.
Další informace jsou uvedeny v Technologii
epoxidové podlahy a v bezpečnostním listu, který
je nedílnou součástí tohoto návodu na zpracování
a je nezbytné před započetím práce se seznámit
s jeho obsahem.
V případě, že máte další dotazy, neváhejte nás
kontaktovat.
CE označení – Odpovídá požadavků ČSN EN 13 813 SR-Efl-AR
0,5, B 1,5, IR4. Uvedený výrobek patří pod výrobky uvedené
v ČSN EN 13 813 „Potěrové materiály a podlahové potěry“.
Musí být označen CE značkou podle přílohy ZA. tabulka ZA
1.5 a 2 a splnit předepsané požadavky.
Lena Chemical s.r.o.
Uničovská 68, 785 01, Šternberk, CZ
08
EN 13813 SR-Efl,AR 0,5, B 1,5, IR4
Pryskyřičné potěrové materiály (viz. technický list)
Reakce na oheň:
Efl
Pryskyřičné potěrové
SR
materiály:
Vodotěsnost:
NPD
Odolnost proti obrusu:
AR0
Přídržnost:
>B1,5
Odolnost v rázu:
>IR4
Zvuková izolace:
NPD
Zvuková pohltivost:
NPD
Tepelný odpor:
NPD
Odolnost proti chemickému
NPD
vlivu:
NPD – nedeklarováno
Uvedené údaje jsou směrnými hodnotami vyplývajícími z
nejlepších dosažitelných informací, avšak materiál, aplikační
technika a pracovní i provozní podmínky jsou mimo náš vliv,
a proto nemohou být tyto informace předmětem výrobní
záruky, ale mohou jen právně nezávazně poradit.
Vyrábí a dodává:
Lena Chemical s.r.o.
Revize: 2
Download

Lena P 528 MLCZR1160714[1]