Lena P 122 CH
Nátěrová podlahová hmota s vysokou chemickou odolností, potěr
- dobrou stálobarevnost
-velmi snadné čištění, dekontaminovatelnost a údržbu
U světlých odstínů může vlivem plnění plnivem dojít k mírné
odchylce odstínu, při nedostatečné vrstvě k prosvítání
podkladu.
Všeobecně nejsou hmoty na bázi epoxidových pryskyřic zcela
barevně stabilní vlivem UV záření a povětrnostních vlivů.
Příprava podkladu:
Betonový a jiný minerální povrch:
Na vytvrzený povrch použité vazné hmoty Lena P 100, 100 R,
Lena P 102 nebo 102 O v technologickém čase dle
materiálového listu zvolené vazné hmoty aplikovat dále
popsanou technologií Lenu P 122 CH.
Povrch použité vazné hmoty musí být prostý vlhkosti, prachu,
mastnot včetně všech dalších nečistot, které mohou působit
jako separátor.
Další důležité technické a aplikační zásady najdete v
publikacích " Technologie syntetické podlahy " a " Doplňkové
Lena P 122 CH je pigmentovaná středněviskózní mísící receptury " jenž jsou součástí Materiálového listu.
dvoukomponentní bezrozpouštědlová hmota na epoxidové
bázi, připravená dle originální receptury Lena Chemical.
Zpracování:
Lena P 122 CH je dodáván ve vhodném mísícím poměru. Pro
aplikaci je nezbytné důkladné smísení a promísení obou složek
Rozsah použití:
Lena P 122 CH je určen pro ochranný a izolační nátěr pomocí pomaluobrátkového míchadla ( 300 - 400 ot/min ) v
daném poměru, a to po dobu 3 minut. Při mísení je nutno dbát,
betonových a jiných savých minerálních podkladů:
aby do materiálu nebyl
zbytečně zamíchán vzduch a
- podlah
doporučujeme po prvním promísení materiál přelít do jiné
- záchytných jímek,
nádoby a mísení opakovat.
- sedimentačních nádrží
- a všech dalších staveb či zařízení vystavených Takto připravený materiál musí být zpracován během jeho
doby zpracovatelnosti vhodnou technologií
- roztažení
agresivním chemickým vlivům.
ocelovým hladítkem a převálečkováním velurovým válečkem
do kříže, nátěr štětcem ,stříkáním metodou AIRLESS apod.
Charakteristika:
Zpracovatelská data:
Lena P 122 CH je zpracovatelný při teplotě okolí, nesmí být
zpracováván při teplotách podkladu pod +5oC a nad +30oC minimální doporučená teplota okolí je +12 oC ( při teplotě
pod +12 oC zvyšuje viskozitu – houstne) a lze jej zpracovávat
i při vyšší relativní vlhkosti vzduchu.
Doporučená teplota Lena P 122 CH pro aplikaci je vzhledem
k střední viskozitě minimálně + 20oC optimální + 25 oC.
Během aplikace a vytvrzování nesmí na P 122 CH přijít voda
či jiné chemické zatížení – teploty nesmí být nižší než +3oC Na ne zcela vodorovných plochách kontrolovat v průběhu
nad rosným bodem. Tyto podmínky mají být dodrženy po gelace případné stékání hmoty tam, kde byla nanesena silnější
celou dobu zpracování materiálu a taktéž po celou dobu jeho vrstva a na těchto místech hmotu okamžitě rozetřít štětcem.
tvrdnutí - polymerizace.
! Namíchaný Lena P 122 CH neskladovat ve větším množství
Výsledné povrchy vykazují:
a po 5 - 10 minutách po smíchání znovu nemíchat - nebezpečí
- velmi dobré mechanické vlastnosti (tvrdost, flexibilita apod.) vzniku samovolné prudké exotermické reakce !
- vynikající odolnost vůči chemikáliím, vodotěsnost
Po ukončení prací nutno nástroje a pokožku od nevytvrzené
hmoty očistit nejlépe čističi na acetonové bázi. Vytvrzenou
hmotu lze odstranit mechanicky.
Příklady pro vás:
Betonový povrch:
Vazná vrstva Lena P ... - spotřeba asi 0,45 kg/m2 dle stavu
podkladu
Nátěr podlahy Lena P 122 CH ve dvou až třech vrstvách
- spotřeba cca 0,5-0,6 kg/m2/vrstva
dle podkladu
Uvedené spotřeby materiálů se mohou lišit dle konkrétních
podmínek.
Skladovatelnost:
Skladovatelnost v orig.obalech v suchu, ne na slunci při
teplotě 12-25oC
4 měsíce
Důležitá upozornění
Hmotu Lena doporučujeme aplikovat při stoupající teplotě za
účelem eliminace nebezpečí kondenzace vzdušné vlhkosti na
povrch hmoty.
Nepoužívejte hmoty Lena na povrchy, kde může dojít k tenzi
par.
Nedostatečné ošetření trhlin v podkladu může vést ke snížení
pevnosti a estetiky podlahy.
Nedostatečné uzavření porezity v podkladu může být příčinou
povrchových defektů podlahy.
Pro dodržení stejného odstínu povrchu používejte hmotu
stejné výrobní šarže.
Při vysoké teplotě a vysokém zatížení nelze vyloučit vtisk do
podlahy.
Pro vytápění prostor při aplikaci hmoty Lena nepoužívejte
naftu, plyn, dřevo, uhlí apod, produkují CO2 a vodní páry
mající negativní vliv na kvalitu povrchu. Doporučujeme
vytápět el. proudem
Nerovné povrchy, nečistoty apod. nesmí být přetírány
tenkovrstvýmy povlaky ( nátěry a tenké stěrky), podklad musí
být před aplikací vyrovnán.
Během skladování se mohou na hladině složky A vyskytnout
bílé nebo i jinak barevné skvrnky pigmentů obsažených ve
hmotě. Po zamíchání hmoty dojde k jejich odstranění. Jejich Bezpečnostní
přítomnost nijak neovlivňuje kvalitu materiálu.
Chem.složení
informace:
Technická data:
směs epoxidové pryskyřice, aditiv se
speciálně formulovaným tvrdícím
systémem
Specifická hmotnost při 20 oC
1,37 kg/l
Teplotní stabilita dle Martense
45 oC
Povrch
pololesklý
Mísící poměry A : B dle váhy 2,7 : 1 nebo dle etikety na
obalu
Základní chemicky stabilní barvy: šedá
červeno hnědá
zelená
bílá
Složka A
hořlavá kapalina tř.IV, zdraví škodlivá, dráždivá, nebezpečná
životnímu prostředí
Hmota je vyráběna se základních vysoce chemicky odolných
pigmentů. Na základě povolené tolerance pigmentů nelze
vyloučit jemnou odchylku barvy mezi jednotlivými výrobními
šaržemi.
Další informace jsou uvedeny v technologii epoxidové
podlahy a bezpečnostním listu, který je nedílnou součástí
tohoto návodu na zpracování a je nezbytné před započetím
práce se seznámit s jeho obsahem.
Zpracovatelnost při 20 oC
45 min
Schnutí při 20 oC
přepracovatelný do
24 hod
pochůzný po
24 - 36 hod
plně vytvrzený
7 dní
Pevnost v tlaku
70 N/mm2
ČSN EN ISO 604
Pevnost v ohybu
90 N/mm2
ČSN EN ISO 178
Prostiskluznost za sucha 0,8
ČSN 74 4507
za mokra 0,7
Reakce na oheň
Bfl
Přídržnost
3,1 MPa
ČSN 74 2577
Mrazuvzdornost 15 cyklů 3,2 MPa
ČSN 73 2579
V případě, že máte další dotazy, neváhejte nás kontaktovat.
Chemické odolnosti:
viz. Tabulka chemických odolností nátěrových hmot
Pro konkrétní aplikaci doporučujeme volbu hmoty, počet
vrstev apod. formou Vaší poptávky, na kterou zpracujeme
nabídku řešení.
Výrobek se nesmí nijak upravovat nebo použít v rozporu
se zněním tohoto materálového listu.
Složka B
zdraví škodlivá, dráždivá s leptavými účinky, nebezpečná
životnímu prostředí
Dopravní klasifikace
ADR A 9
CE označení–Odpovídá požadavků ČSN EN 13 813 SR-Bfl-S1,AR 0,5,B 1,5.
Uvedený výrobek patří pod výrobky uvedené v ČSN EN 13 813 „Potěrové
materiály a podlahové potěry“. Musí být označen CE značkou podle přílohy
ZA. tabulka ZA 1.5 a 2 a splnit předepsané požadavky.
Lena Chemical s.r.o.
Uničovská 68, 785 01, Šternberk, CZ
08
EN 13813 SR-Bfl-S1,AR 0,5, B 1,5
Pryskyřičné potěrové materiály (viz. technický list)
Reakce na oheň:
Bfl – S1
Pryskyřičné potěrové materiály:
SR
Vodotěsnost:
NPD
Odolnost proti obrusu:
AR 0,5
Přídržnost:
B 1,5
Odolnost v rázu:
NPD
Zvuková izolace:
NPD
Zvuková pohltivost:
NPD
Tepelný odpor:
NPD
Odolnost proti chemickému vlivu:
NPD
NPD – nedeklarováno
Uvedené údaje jsou směrnými hodnotami vyplývajícími z nejlepších
dosažitelných informací, avšak materiál, aplikační technika a pracovní i
provozní podmínky jsou mimo náš vliv, a proto nemohou být tyto informace
předmětem výrobní záruky, ale mohou jen právně nezávazně poradit.
Vyrábí a dodává:
Lena Chemical s.r.o.
Uničovská 68
785 01 Šternberk
tel: 585 012 714
fax: 585 012 739
e-mail: [email protected]
www.lenachemical.com
Revize. 4
Download

Lena P 122 CH - Lena Chemical