Lena P 128
Potěrová hmota pro finální nášlapnou vrstvu podlah –
nátěr, stěrka, QS systém
Doporučená teplota Lena P 128 pro aplikaci je + 20oC.
Během aplikace a vytvrzování nesmí na P 128 přijít voda či
jiné chemické zatížení – teploty nesmí být nižší než +3oC nad
rosným bodem. Tyto podmínky mají být dodrženy po celou
dobu zpracování materiálu a taktéž po celou dobu jeho
tvrdnutí - polymerizace.
U světlých odstínů může vlivem plnění plnivem dojít k mírné
odchylce odstínu, při nedostatečné vrstvě k prosvítání
podkladu.
Všeobecně nejsou hmoty na bázi epoxidových pryskyřic zcela
barevně stabilní vlivem UV záření a povětrnostních vlivů.
Další důležité technické a aplikační zásady najdete v
publikacích " Technologie syntetické podlahy " a " Doplňkové
mísící receptury " jenž jsou součástí Materiálového listu.
Charakteristika:
Příprava podkladu:
Na vytvrzený povrch použité vazné hmoty Lena P 100, 100 R,
Lena P 128 je vysoce pigmentovaná, nízkoviskózní, 102 nebo 102 O v technologickém čase dle materiálového listu
dvoukomponentní, bezrozpouštědlová hmota na epoxidové zvolené vazné hmoty aplikovat dále popsanou technologií
bázi, připravená dle originální receptury Lena Chemical.
Lenu P 128. Povrch použité vazné hmoty musí být prostý
vlhkosti, prachu, mastnot včetně všech dalších nečistot, které
Rozsah použití:
mohou působit jako separátor. Při realizaci nátěru či stěrky se
Lena P 128 je určen pro vytváření litých podlah, hladkých či povrch vazné hmoty nesmí přesypávat písek, jelikož může
strukturovaných nátěrů podlah a QS systému – podlahových dojít k prokreslení zrn písku do povrchu nátěru či stěrky.
systémů prohazovaných pískem. Materiál je vhodný pro
vytváření podlah ve skladech, autoopravnách, elektrárnách, Zpracování:
obchodech parkovištích, školách, jídelnách, letištích, atd.
Lena P 128 je dodáván ve vhodném mísícím poměru. Pro
Výsledné podlahy vykazují:
- vynikající odolnost vůči water-spottingu
- velmi dobré mechanické vlastnosti
- velmi dobrou oděruvzdornost
- velmi dobrou odolnost vůči chemikáliím vodotěsnost
- stálobarevnost
- rychlé zprovoznění podlahy
- velmi snadné čištění, dekontaminovatelnost
- pololesklý, lehce strukturovaný povrch
Zpracovatelská data:
Lena P 128 je zpracovatelný při teplotě okolí, nesmí být
zpracováván při teplotách podkladu pod +5oC a nad +30oC minimální doporučená teplota je +12 oC (při teplotě pod +12
oC zvyšuje viskozitu – houstne) a lze jej zpracovávat i při
vyšší relativní vlhkosti vzduchu.
aplikaci je nezbytné důkladné smísení a promísení obou složek
pomocí pomaluobrátkového míchadla ( 300 - 400 ot/min ) v
daném poměru, a to po dobu 3 minut. Při mísení je nutno dbát,
aby do materiálu nebyl zbytečně zamíchán vzduch, a
doporučujeme po prvním promísení materiál přelít do jiné
nádoby a mísení opakovat.
Takto připravený materiál musí být zpracován během jeho
doby zpracovatelnosti vhodnou technologií.
Technologie realizace lité podlahy:
Aplikovat ve spotřebě cca 2 kg/m2 nejlépe zubovou stěrkou na
zaprimerovaný čistý podklad. Při spotřebách 2 kg/m2 a nižších
doporučujeme aplikovat stěrkou se špičatými zuby, nikoli se
zuby hranatými!!!
Aplikovaný Lena P 128 odvzdušnit převálečkováním
válečkem s hroty – nejlépe v polovině doby zpracovatelnosti
Leny P 128.
pískem, po vytvrdnutí se písek vymete, vysaje, odstraní se
všechna volná zrna, a povrch se přebrousí. Lena P 128 se
aplikuje ve spotřebě cca 0,7 kg/m2 na připravený čistý
zapískovaný podklad. Lena P 128 se po aplikaci stěrkou
převálečkuje velurovým válečkem „do kříže“ (podlaha se
převálečkuje v jednom směru a poté ve směru kolmém).
Hmotu doporučujeme aplikovat při stoupající teplotě za
účelem eliminace nebezpečí kondenzace vzdušné vlhkosti na
povrch hmoty.
! Namíchaný Lena P 128 neskladovat ve větším množství a po
5 - 10 minutách po smíchání znovu nemíchat - nebezpečí
vzniku samovolné prudké exotermické reakce!
Po ukončení prací nutno nástroje a pokožku od nevytvrzené
hmoty očistit nejlépe čističi na acetonové bázi. Vytvrzenou
hmotu lze odstranit mechanicky.
Spotřeby:
Litá podlaha:
Vazná vrstva Lena P ... - spotřeba asi 0,45kg/m2
dle stavu podkladu
Lena P 128 - spotřeba asi 2 kg/m2 při síle vrstvy
cca 1,3 mm
V letních měsících nebo v případě aplikace na nerovný
podklad, lze plnit pískem SLC, Dorsimix 169 GE (případně
Dorsimix 100 GE). Doporučené plnění je 6 kg písku na 25 kg
(tj. jedno balení) Lena P 128. Při aplikaci naplněné Lena P
128 použijte stěrku s jemnými pilovitými zuby. Při nižší
spotřebách může dojít k lehkému prokreslení plniva.
Odvzdušnit vždy dokonale odvzdušňovacím válcem.
Technologie realizace hladkého nátěru podlah:
Aplikovat ve spotřebě cca 0,55 kg/m2 velurovým válečkem Pískem prosypávaná podlaha-QS systém:
nebo štětcem na zaprimerovaný čistý podklad.
Vazná vrstva Lena P ... - spotřeba asi 0,6 kg/m2
dle stavu podkladu
Křemičitý písek …..
- spotřeba asi 5 kg/m2
Lena P 128 …
- spotřeba asi 0,7 – 0,8 kg/m2
Hladký nátěr podlah:
Vazná vrstva Lena P ... - spotřeba asi 0,45 kg/m2
dle stavu podkladu
Lena P 128 …
- ve dvou až třech vrstvách spotřeba asi
0,55 kg/m2 na každou vrstvu
Strukturovaný nátěr podlah:
Vazná vrstva Lena P ... - spotřeba asi 0,45 kg/m2
Technologie realizace strukturovaného nátěru podlah:
dle stavu podkladu
Do Lena P 128 (smíchaná složka A+B) přidat 1,3
Lena P 128 + 1,3 hm.% Lena Thixo …
- ve jedné až dvou
hmotnostních % Lena Thixo. Velmi důkladně smíchejte.
vrstvách spotřeba asi 0,55 kg/m2 na každou vrstvu
Aplikovat na zaprimerovaný čistý podklad ve spotřebě cca
0,55 kg/m2 kovovou hladkou stěrkou a poté do kříže upravit
Uvedené spotřeby materiálů se mohou lišit dle konkrétních
povrch nátěru strukturovacím válečkem.
podmínek!!
Příklady přídavků Lena Thixo:
1. 5 kg Lena P 128 + 0,07 kg Lena Thixo
2. 10 kg Lena P 128 + 0,14 kg Lena Thixo
3. 15 kg Lena P 128 + 0,21 kg Lena Thixo
4. 25 kg Lena P 128 (1 balení) + 0,33 kg Lena Thixo
Skladovatelnost:
Skladovatelnost v orig. obalech v suchu, ne na slunci při
teplotě 12-25oC
6 měsíců
Technologie realizace podlahy prosypávané pískem – QS Během skladování se mohou na hladině složky A vyskytnout
bílé nebo i jinak barevné skvrnky pigmentů obsažených ve
systém:
hmotě. Po zamíchání hmoty dojde k jejich odstranění. Jejich
Primer se po aplikaci zasype do sucha čistým křemičitým
přítomnost nijak neovlivňuje kvalitu materiálu.
vytápět el. proudem
Nerovné povrchy, nečistoty apod. nesmí být přetírány
Specifická hmotnost při 20 oC
1,5 kg/l tenkovrstvýmy povlaky (nátěry a tenké stěrky), podklad musí
Teplotní stabilita dle Martense
49 oC být před aplikací vyrovnán.
Povrch
pololesklý
Mísící poměry A : B dle váhy 4,5 : 1 nebo dle etikety na
Bezpečnostní informace:
obalu.
směs epoxidové pryskyřice, aditiv se
o
Zpracovatelnost při 20 C
20 min Chem. složení
speciálně formulovaným tvrdícím
Schnutí při 20 oC
přepracovatelný do
24 hod
systémem
pochůzný po
24 - 36 hod Složka A
plně vytvrzený
7 dní hořlavá kapalina tř. IV, zdraví škodlivá, dráždivá, nebezpečná
Technická data:
Pevnost v tlaku
Pevnost v ohybu
Prostiskluznost za sucha
za mokra
Reakce na oheň
Přídržnost
52 N/mm2
40 N/mm2
0,8
0,7
Bfl
3,0 MPa
životnímu prostředí
ČSN EN ISO 604 Složka B
ČSN EN ISO 178 hořlavá kapalina tř. III, zdraví škodlivá, dráždivá s leptavými
ČSN 74 4507 účinky, nebezpečná životnímu prostředí
ČSN 74 2577
Dopravní klasifikace
ADR A 9
B8
Další informace jsou uvedeny v technologii epoxidové
Teplotní odolnost
do +50°C podlahy a bezpečnostním listu, který je nedílnou součástí
Krátkodobě je možno zatížit teplem až do +80°C. Zatížení by tohoto návodu na zpracování a je nezbytné před započetím
mělo být pouze občasné a nesmí docházet současně práce se seznámit s jeho obsahem.
k chemickému či mechanickému zatížení.
V případě, že máte další dotazy, neváhejte nás kontaktovat.
Základní barvy RAL
RAL 1013
RAL 7005
RAL 1019
RAL 7032
RAL 7001
RAL 7035
Uvedené údaje jsou směrnými hodnotami vyplývajícími z nejlepších
dosažitelných informací, avšak materiál, aplikační technika a pracovní i
provozní podmínky jsou mimo náš vliv, a proto nemohou být tyto informace
předmětem výrobní záruky, ale mohou jen právně nezávazně poradit.
CE označení – Odpovídá požadavků ČSN EN 13 813 SR-Bfl-S1,AR 0,5, B
1,5. Uvedený výrobek patří pod výrobky uvedené v ČSN EN 13 813
„Potěrové materiály a podlahové potěry“. Musí být označen CE značkou
podle přílohy ZA. tabulka ZA 1.5 a 2 a splnit předepsané požadavky.
a dále jakákoliv barva dle barevníku RAL
Hmota je vyráběna z pigmentů dle barevníku RAL, ale použité
přísady mírně mění barevný odstín. Na základě povolené
tolerance pigmentů dle barevníku RAL nelze vyloučit jemnou
odchylku barvy mezi jednotlivými výrobními šaržemi.
U světlých a brilantních odstínů (viz. Doplňkové mísící
receptury) je nutno kalkulovat a aplikovat jednu vrstvu
materiálu Lena P 128 navíc
Výrobek se nesmí nijak upravovat nebo použít v rozporu
se zněním tohoto materiálového listu.
Důležitá upozornění
Hmotu Lena doporučujeme aplikovat při stoupající teplotě za
účelem eliminace nebezpečí kondenzace vzdušné vlhkosti na
povrch hmoty.
Nepoužívejte hmoty Lena na povrchy, kde může dojít k tenzi
par.
Nedostatečné ošetření trhlin v podkladu může vést ke snížení
pevnosti a estetiky podlahy.
Nedostatečné uzavření porezity v podkladu může být příčinou
povrchových defektů podlahy.
Pro dodržení stejného odstínu povrchu používejte hmotu
stejné výrobní šarže.
Při vysoké teplotě a vysokém zatížení nelze vyloučit vtisk do
podlahy.
Pro vytápění prostor při aplikaci hmoty Lena nepoužívejte
naftu, plyn, dřevo, uhlí apod, produkují CO2 a vodní páry
mající negativní vliv na kvalitu povrchu. Doporučujeme
Lena Chemical s.r.o.
Uničovská 68, 785 01, Šternberk, CZ
08
EN 13813 SR-Bfl-S1,AR 0,5, B 1,5
Pryskyřičné potěrové materiály (viz. technický list)
Reakce na oheň:
Bfl – S1
Pryskyřičné potěrové materiály:
SR
Vodotěsnost:
NPD
Odolnost proti obrusu:
AR 0,5
Přídržnost:
B 1,5
Odolnost v rázu:
>IR4
Zvuková izolace:
NPD
Zvuková pohltivost:
NPD
Tepelný odpor:
NPD
Odolnost proti chemickému vlivu:
NPD
NPD - nedeklarováno
Vyrábí a dodává:
Lena Chemical s.r.o.
Uničovská 68
785 01 Šternberk
tel: 585 012 714
fax: 585 012 739
e-mail: [email protected]
www.lenachemical.com
Revize
9
Download

P 128 - Lena Chemical