Lena P 122 N
Vysoce thixotropní nátěrová hmota se strukturovaným pololesklým
povrchem, potěr
Zpracovatelská data:
Lena P 122 N je zpracovatelný při teplotě okolí, nesmí být
zpracováván při teplotách podkladu pod +5oC a nad +30oC minimální doporučená teplota je +12 oC ( při teplotě pod +12
oC zvyšuje viskozitu – houstne) a lze jej zpracovávat i při
vyšší relativní vlhkosti vzduchu.
Doporučená teplota Lena P 122 N pro aplikaci je + 20oC.
Během aplikace a vytvrzování nesmí na P 122 N přijít voda či
jiné chemické zatížení – teploty nesmí být nižší než +3oC nad
rosným bodem. Tyto podmínky mají být dodrženy po celou
dobu zpracování materiálu a taktéž po celou dobu jeho
tvrdnutí - polymerizace.
Výsledné povrchy vykazují:
- velmi dobrá odolnost vůči waterspottingu
- velmi dobré mechanické vlastnosti (tvrdost, flexibilita
apod.)
- dobrou odolnost vůči chemikáliím, vodotěsnost
Charakteristika:
Lena P 122 N je pigmentovaná vysoce viskózní - stálobarevnost
dvoukomponentní bezrozpouštědlová hmota na epoxidové - rychlé zprovoznění podlahy
- velmi snadné čištění, dekontaminovatelnost a údržbu
bázi, připravená dle originální receptury Lena Chemical.
- pololesklý výrazně strukturovaný povrch
Rozsah použití:
Lena P 122 N
autoopravnách,
atd. Vedle toho
protismykovou
provozy.
U světlých odstínů může vlivem plnění plnivem dojít k mírné
je pro nátěr podlah v průmyslových halách,
odchylce odstínu, při nedostatečné vrstvě k prosvítání
elektrárnách, obchodech, skladech, školách
podkladu.
mohou být realizovány i povrchy se speciální
Všeobecně nejsou hmoty na bázi epoxidových pryskyřic zcela
úpravou pro jatka, mlékárny a další mokré
barevně stabilní vlivem UV záření a povětrnostních vlivů.
Další důležité technické a aplikační zásady najdete v
Lena P 122 N může být použita i jako ochranný nátěr pro
publikacích " Technologie syntetické podlahy " a " Doplňkové
betonové jímky a jiné konstrukce.
mísící receptury " jenž jsou součástí Materiálového listu.
Povrch této hmoty vykazuje níže zobrazený reliéf, který
přináší výhody
výborné protiskluznosti a rozptýlení Příprava podkladu:
Na vytvrzený povrch použité vazné hmoty Lena P 100, 100 R,
dopadeného světla.
102 nebo 102 O v technologickém čase dle materiálového listu
zvolené vazné hmoty aplikovat dále popsanou technologií
Lenu P 122 N.
Povrch použité vazné hmoty musí být prostý vlhkosti, prachu,
mastnot včetně všech dalších nečistot, které mohou působit
jako separátor.
Upozornění
Je nezbytné důkladné vyčištění podkladu od mechanických
nečistot, které by se mohli prokreslit na povrchu nátěru Lena P
122 N.
Zpracování:
Lena P 122 N je dodáván ve vhodném mísícím poměru. Pro
aplikaci je nezbytné důkladné smísení a promísení obou složek
pomocí pomaluobrátkového míchadla ( 300 - 400 ot/min ) v
daném poměru, a to po dobu 3 minut. Při mísení je nutno dbát,
aby do materiálu nebyl
zbytečně zamíchán vzduch a
doporučujeme po prvním promísení materiál přelít do jiné
nádoby a mísení opakovat.
Takto připravený materiál musí být zpracován během jeho
doby zpracovatelnosti
rozetřením hladítkem a poté
upravení velurovým váleček o minimální šířce 45 cm !!!
Materiál musí být převálekován do kříže tzn. válečkovat
v jednom směru a poté ve směru kolmém.
Technická data:
Specifická hmotnost při 20 oC
1,63 kg/l
Teplotní stabilita dle Martense
49 oC
Povrch
pololesklý strukturovaný
Mísící poměry A : B dle váhy 3,7 : 1 nebo dle etikety na
obalu
Základní barvy
1002
RAL
6001
7001
7032
a dále jakákoliv barva dle barevníku RAL
Hmota je vyráběna z pigmentů dle barevníku RAL, ale použité
přísady mírně mění barevný odstín. Na základě povolené
tolerance pigmentů dle barevníku RAL nelze vyloučit jemnou
odchylku barvy mezi jednotlivými výrobními šaržemi.
20 min
! Namíchaný Lena P 122 N neskladovat ve větším množství a Zpracovatelnost při 20 oC
po 5 - 10 minutách po smíchání znovu nemíchat - nebezpečí Schnutí při 20 oC
přepracovatelný do
24 hod
vzniku samovolné prudké exotermické reakce ! !
pochůzný po
24 - 36 hod
plně vytvrzený
7 dní
Po ukončení prací nutno nástroje a pokožku od nevytvrzené Pevnost v tlaku
52 N/mm2
ČSN EN ISO 604
hmoty očistit nejlépe čističi na acetonové bázi. Vytvrzenou Pevnost v ohybu
40 N/mm2
ČSN EN ISO 178
hmotu lze odstranit mechanicky.
Prostiskluznost za sucha 0,8
ČSN 74 4507
za mokra 0,7
Příklady pro vás:
Reakce na oheň
Bfl
Vazná vrstva Lena P ... - spotřeba asi 0,45 kg/m2 dle
Přídržnost
3,0 MPa
ČSN 74 2577
stavu podkladu
Výrobek se nesmí nijak upravovat nebo použít v rozporu
Nátěr podlahy Lena P 122 N ve dvou až třech vrstvách
se zněním tohoto materálového listu.
- spotřeba cca 0,22 kg/m2/vrstva
dle podkladu
Důležitá upozornění
Při aplikaci Lena P 122 N v jednom nátěru je nutno mít Hmotu Lena doporučujeme aplikovat při stoupající teplotě za
dobře nabarevný penetrační materiál Lena P 100/100 účelem eliminace nebezpečí kondenzace vzdušné vlhkosti na
R/102/102 O pigmentovou pastou Lena RAL…. . Penetrační povrch hmoty.
hmota musí být nabarvena do stejného RAL odstínu jako Lena Nepoužívejte hmoty Lena na povrchy, kde může dojít k tenzi
P 122 N.
par.
Poměr pro smísení penetrační hmoty Lena P 100/100 Nedostatečné ošetření trhlin v podkladu může vést ke snížení
R/102/102 O s pigmentovou pastou Lena RAL …. je uváděn pevnosti a estetiky podlahy.
na obalu Lena RAL …. . Lena P 100/100 R/102/102 O a Lena Nedostatečné uzavření porezity v podkladu může být příčinou
RAL …. musí být velmi důkladně promíchány. Jedině povrchových defektů podlahy.
naprosto homogenní hmota je vhodná pro aplikaci.
Pro dodržení stejného odstínu povrchu používejte hmotu
Lena RAL …. dodáváme na požádání.
stejné výrobní šarže.
Při vysoké teplotě a vysokém zatížení nelze vyloučit vtisk do
Uvedené spotřeby materiálů se mohou lišit dle konkrétních
podlahy.
podmínek.
Pro vytápění prostor při aplikaci hmoty Lena nepoužívejte
naftu, plyn, dřevo, uhlí apod, produkují CO2 a vodní páry
U světlých odstínů (viz. Mísící receptury pro podlahové hmoty mající negativní vliv na kvalitu povrchu. Doporučujeme
Lena) je nunto kalkulovat a aplikovat jednu vrstvu materiálu vytápět el. proudem
Lena P 122 N navíc.
Nerovné povrchy, nečistoty apod. nesmí být přetírány
tenkovrstvýmy povlaky ( nátěry a tenké stěrky), podklad musí
být před aplikací vyrovnán.
Skladovatelnost:
Skladovatelnost v orig.obalech v suchu, ne na slunci při
teplotě 12-25oC
6 měsíců Bezpečnostní informace
Chem.složení
směs epoxidové pryskyřice, aditiv se
speciálně formulovaným tvrdícím
Během skladování se mohou na hladině složky A vyskytnout
systémem
bílé nebo i jinak barevné skvrnky pigmentů obsažených ve
hmotě. Po zamíchání hmoty dojde k jejich odstranění. Jejich Složka A
hořlavá kapalina tř.IV, zdraví škodlivá, dráždivá, nebezpečná
přítomnost nijak neovlivňuje kvalitu materiálu.
životnímu prostředí
Složka B
hořlavá kapalina tř.III , zdraví škodlivá, dráždivá s leptavými
účinky, nebezpečná životnímu prostředí
Dopravní klasifikace
ADR A 9
B8
CE označení–Odpovídá požadavků ČSN EN 13 813 SR-Bfl-S1,AR 0,5,B 1,5.
Uvedený výrobek patří pod výrobky uvedené v ČSN EN 13 813 „Potěrové
materiály a podlahové potěry“. Musí být označen CE značkou podle přílohy
ZA. tabulka ZA 1.5 a 2 a splnit předepsané požadavky.
Lena Chemical s.r.o.
Uničovská 68, 785 01, Šternberk, CZ
08
EN 13813 SR-Bfl-S1,AR 0,5, B 1,5
Pryskyřičné potěrové materiály (viz. technický list)
Reakce na oheň:
Bfl – S1
Pryskyřičné potěrové materiály:
SR
Vodotěsnost:
NPD
Odolnost proti obrusu:
AR 0,5
Přídržnost:
B 1,5
Odolnost v rázu:
NPD
Zvuková izolace:
NPD
Zvuková pohltivost:
NPD
Tepelný odpor:
NPD
Odolnost proti chemickému vlivu:
NPD
NPD - nedeklarováno
Uvedené údaje jsou směrnými hodnotami vyplývajícími z nejlepších
dosažitelných informací, avšak materiál, aplikační technika a pracovní i
provozní podmínky jsou mimo náš vliv, a proto nemohou být tyto informace
předmětem výrobní záruky, ale mohou jen právně nezávazně poradit.
Další informace jsou uvedeny v technologii epoxidové
podlahy a bezpečnostním listu, který je nedílnou součástí
tohoto návodu na zpracování a je nezbytné před započetím
práce se seznámit s jeho obsahem.
V případě, že máte další dotazy, neváhejte nás kontaktovat.
Vyrábí a dodává:
Lena Chemical s.r.o.
Uničovská 68
785 01 Šternberk
tel: 585 012 714
fax: 585 012 739
e-mail: [email protected]
www.lenachemical.com
Revize. 2
Download

Lena P 122 N - Lena Chemical sro