Lena P 113
Flexibilní nátěrová hmota, potěr
- estetický vzhled
- přemostění trhlin až do 0,3 mm
U světlých odstínů může vlivem plnění plnivem dojít k mírné
odchylce odstínu, při nedostatečné vrstvě k prosvítání
podkladu.
Všeobecně nejsou hmoty na bázi epoxidových pryskyřic zcela
barevně stabilní vlivem UV záření a povětrnostních vlivů.
Další důležité technické a aplikační zásady najdete v
publikacích " Technologie syntetické podlahy " a " Doplňkové
mísící receptury " jenž jsou součástí Materiálového listu.
Příprava podkladu:
Na vytvrzený povrch použité vazné hmoty Lena P 100, Lena P
100 R, Lena P 102 nebo 102 O v technologickém čase dle
materiálového listu zvolené vazné hmoty aplikovat dále
popsanou technologií Lenu P 113.
Povrch použité vazné hmoty musí být prostý vlhkosti, prachu,
Charakteristika:
mastnot včetně všech dalších nečistot, které mohou působit
Lena P 113 je pigmentovaná nízkoviskózní dvoukomponentní jako separátor.
bezrozpouštědlová hmota na epoxi-uretanové bázi, připravená
dle originální receptury Lena Chemical.
Rozsah použití:
Lena P 113 je určen především pro nanášení pochůzných a
pojezdových vrstev pro přemostění trhlin v podkladových
betonových plochách, utěsnění stavebních dílců, ve kterých
jsou trhliny nebo je lze očekávat např. chodníky, betonové
nádrže atd.
Zpracovatelská data:
Lena P 113 je zpracovatelný při teplotě okolí a běžné vlhkosti
vzduchu, nesmí být zpracováván při teplotách podkladu pod
+8 nebo nad +30 oC - minimální doporučená teplota je +12
oC. Doporučená teplota Lena P 113 pro aplikaci je + 20oC.
Během aplikace a vytvrzování nesmí na Lena P 113 přijít voda
či jiné chemické zatížení – teploty nesmí být nižší než +3oC
nad rosným bodem. Tyto podmínky mají být dodrženy po
celou dobu zpracování materiálu a taktéž po celou dobu jeho
tvrdnutí - polymerizace.
Výsledné povrchy vykazují:
- velmi dobré mechanické vlastnosti - flexibilitu
- velmi dobrou odolnost vůči chemikáliím
- dobrou stálobarevnost
- velmi snadné čištění, dekontaminovatelnost a údržbu
Zpracování:
Lena P 113 je dodáván ve vhodném mísícím poměru. Pro
aplikaci je nezbytné důkladné smísení a promísení obou složek
pomocí pomaluobrátkového míchadla ( 300 - 400 ot/min ) v
daném poměru, a to po dobu 3 minut. Při mísení je nutno dbát,
aby do materiálu nebyl zbytečně zamíchán vzduch a
doporučujeme po prvním promísení materiál přelít do jiné
nádoby a mísení opakovat.
Příklady pro vás:
- spotřeba asi 0,45 kg/m2
dle podkladu
Takto připravený materiál musí být zpracován během jeho
Nátěr Lena P 113
- 2-3 vrstvy -spotřeba asi 0,60
doby zpracovatelnosti vhodnou technologií.
kg/m2/vrstva dle druhu podkladu
Vazná vrstva Lena P ...
Receptury na další typy podlah jako jsou stěrky či QS podlahy
viz. Doplňkové mísící receptury.
Uvedené spotřeby materiálů se mohou lišit dle konkrétních
podmínek.
Při teplotách podkladu a vzduchu nižších než 12°C je nutno
kalkulovat spotřebu materiálu o cca 0,1 – 0,2 kg/2 vyšší.
Skladovatelnost:
Skladovatelnost v orig.obalech v suchu, ne na slunci při
teplotě 12-25oC
6 měsíců
Během skladování se mohou na hladině složky A vyskytnout
bílé nebo i jinak barevné skvrnky pigmentů obsažených ve
hmotě. Po zamíchání hmoty dojde k jejich odstranění. Jejich
přítomnost nijak neovlivňuje kvalitu materiálu.
Technická data:
Specifická hmotnost při 20 oC
1,3 kg/l
Teplotní stabilita dle Martense
40 oC
!! Při pokládce Lena P 113 na zapískovaný povrch (tj. pískem Povrch
pololesk
prosypávaný systém, quartz systém, atd.) neaplikovat Lena P Mísící poměry
A : B dle váhy 3,6:1 nebo dle etikety na
113 při teplotě podkladu nižší než 15°C. V případě aplikace
obalu
Lena P 113 na zapískovaný povrch při teplotě podkladu nižší
než 15°C je nutno počítat se spotřebou materiálu o cca 0,1 – Základní barvy RAL
0,2 kg/m2 vyšší !!
Na zapískovaný povrch se Lena P 113 rozetře stěrkou a upraví
velurovým válečkem do kříže ( v jednom směru a poté ve
směru kolmém).
Pokud se Lena P 113 aplikuje na nezapískovaný povrch, tak je
1002
6001
7001
7032
nutno materiál aplikovat stěrkou, upravit velurovým
a dále jakákoliv barva dle barevníku RAL
válečekem, nebo štětcem a poté odvzdušnit válečkem s hroty
nejlépe v polovině doby zpracovatelnosti Lena P 113.
Hmota je vyráběna z pigmentů dle barevníku RAL, ale použité
přísady mírně mění barevný odstín. Na základě povolené
Při aplikaci ani polymeraci Lena P 113 nesmí na povrch Lena tolerance pigmentů dle barevníku RAL nelze vyloučit jemnou
P 113 přijít vlhkost ani voda.
odchylku barvy mezi jednotlivými výrobními šaržemi.
Lena P 113 je při 20°C zpolymerovaná za 7 dní. Při nižsích
teplotách se doba zpolymerování prodlužuje na týdny až
Zpracovatelnost při 20 oC
35 min
měsíce.
Schnutí při 20 oC
přepracovatelný do
24 hod
pochůzný
po
72
96
hod
U světlých odstínů (viz. Mísící receptury podlahových hmot
plně vytvrzený
7 dní
Lena) je nutno kalkulovat a aplikovat:
2
Pevnost v tahu
- u hladkých nátěrů jednu vrstvu Lena P 113 navíc
4,5 N/mm
2
- u pískem prosypávaných systémů o 0,2 kg/m vyšší spotřebu Průtažnost
do 50%
Lena P 113
Výrobek se nesmí nijak upravovat nebo použít v rozporu
se zněním tohoto materálového listu.
Hmotu doporučujeme aplikovat při stoupající teplotě za
účelem eliminace nebezpečí kondenzace vzdušné vlhkosti na
Důležitá upozornění
povrch hmoty.
Hmotu Lena doporučujeme aplikovat při stoupající teplotě za
! Namíchaný Lena P 113 neskladovat ve větším množství a po účelem eliminace nebezpečí kondenzace vzdušné vlhkosti na
5 - 10 minutách po smíchání znovu nemíchat - nebezpečí povrch hmoty.
Nepoužívejte hmoty Lena na povrchy, kde může dojít k tenzi
vzniku samovolné prudké exotermické reakce !
par.
Po ukončení prací nutno nástroje a pokožku od nevytvrzené Nedostatečné ošetření trhlin v podkladu může vést ke snížení
hmoty očistit nejlépe čističi na acetonové bázi. Vytvrzenou pevnosti a estetiky podlahy.
Nedostatečné uzavření porezity v podkladu může být příčinou
hmotu lze odstranit mechanicky.
povrchových defektů podlahy.
Pro dodržení stejného odstínu povrchu používejte hmotu
stejné výrobní šarže.
Při vysoké teplotě a vysokém zatížení nelze vyloučit vtisk do
podlahy.
Pro vytápění prostor při aplikaci hmoty Lena nepoužívejte
naftu, plyn, dřevo, uhlí apod, produkují CO2 a vodní páry
mající negativní vliv na kvalitu povrchu. Doporučujeme
vytápět el. proudem
Nerovné povrchy, nečistoty apod. nesmí být přetírány
tenkovrstvýmy povlaky ( nátěry a tenké stěrky), podklad musí
být před aplikací vyrovnán.
Bezpečnostní informace:
Chem.složení
směs epoxidové pryskyřice, aditiv se
speciálně formulovaným tvrdícím
systémem
Složka A
hořlavá kapalina tř.IV, zdraví škodlivá, dráždivá, nebezpečná
životnímu prostředí
Složka B
hořlavá kapalina tř.III , zdraví škodlivá, dráždivá s leptavými
účinky, nebezpečná životnímu prostředí
Dopravní klasifikace
ADR A 9
B8
Další informace jsou uvedeny v technologii epoxidové
podlahy a bezpečnostním listu, který je nedílnou součástí
tohoto návodu na zpracování a je nezbytné před započetím
práce se seznámit s jeho obsahem.
V případě, že máte další dotazy, neváhejte nás kontaktovat.
CE označení–Odpovídá požadavků ČSN EN 13 813 SR-Bfl-S1,AR 0,5,B 1,5.
Uvedený výrobek patří pod výrobky uvedené v ČSN EN 13 813 „Potěrové
materiály a podlahové potěry“. Musí být označen CE značkou podle přílohy
ZA. tabulka ZA 1.5 a 2 a splnit předepsané požadavky.
Lena Chemical s.r.o.
Uničovská 68, 785 01, Šternberk, CZ
08
EN 13813 SR-Bfl-S1,AR 0,5, B 1,5
Pryskyřičné potěrové materiály (viz. technický list)
Reakce na oheň:
Bfl – S1
Pryskyřičné potěrové materiály:
SR
Vodotěsnost:
NPD
Odolnost proti obrusu:
AR 0,5
Přídržnost:
B 1,5
Odolnost v rázu:
NPD
Zvuková izolace:
NPD
Zvuková pohltivost:
NPD
Tepelný odpor:
NPD
Odolnost proti chemickému vlivu:
NPD
NPD - nedeklarováno
Uvedené údaje jsou směrnými hodnotami vyplývajícími z nejlepších
dosažitelných informací, avšak materiál, aplikační technika a pracovní i
provozní podmínky jsou mimo náš vliv, a proto nemohou být tyto informace
předmětem výrobní záruky, ale mohou jen právně nezávazně poradit.
Vyrábí a dodává
Lena Chemical s.r.o.
Uničovská 68
785 01 Šternberk
tel: 585 012 714
fax: 585 012 739
e-mail: [email protected]
www.lenachemical.com
Revize: 4
Download

Lena P 113 - Lena Chemical