Lena P 124
Barevný elektricky vodivý litý potěr podlah
(vláken) obsaženého ve hmotě.
Všeobecně nejsou hmoty na bázi epoxidových pryskyřic
zcela barevně stabilní vlivem UV záření a povětrnostních
vlivů.
Další důležité technické a aplikační zásady najdete v
publikacích " Technologie syntetické podlahy " a "
Doplňkové mísící receptury " jenž jsou součástí
Materiálového listu.
Příprava podkladu:
Charakteristika:
Na vytvrzený povrch použité podkladní hmoty Lena P 123
v technologickém čase dle materiálového listu podkladní
hmoty aplikovat dále popsanou technologií Lenu P 124.
Povrch podkladní hmoty musí být prostý vlhkosti, prachu,
mastnot včetně všech dalších nečistot, které mohou působit
jako separátor.
Lena P 124 je elektricky vodivá pigmentovaná
nízkoviskózní dvoukomponentní bezrozpouštědlová hmota Zpracování:
na epoxidové bázi, připravená dle originální receptury Lena Lena P 124 je dodáván ve vhodném mísícím poměru. Pro
aplikaci je nezbytné důkladné smísení a promísení všech
Chemical.
složek pomocí pomaluobrátkového míchadla ( 300 - 400
ot/min ) v daném poměru, a to po dobu 3 minut. Při mísení
Rozsah použití:
je nutno dbát, aby do materiálu nebyl zbytečně zamíchán
Lena P 124 je určen pro vytváření vodivých podlahových vzduch a doporučujeme po prvním promísení materiál přelít
nátěrů v průmyslových halách, tiskárnách, laboratořích, do jiné nádoby a mísení opakovat.
farmaceutickém průmyslu, počítačových sálech a všude tam, Takto připravený materiál musí být zpracován během jeho
kde se zpracovávají hmoty s nebezpečím výbuchu.
doby zpracovatelnosti vhodnou technologií – zubovou
stěrkou.
Zpracovatelská data:
Aplikovaný Lena P 124 odvzdušnit převálečkováním
Lena P 124 je zpracovatelný při teplotě okolí a běžné válečkem s hroty - nejlépe v polovině doby zpracovatelnosti
vlhkosti vzduchu, nesmí být zpracováván při teplotách Leny P 124.
podkladu pod +5 nebo nad +30 oC - minimální doporučená Po úplném vytvrzení změřit elektrickou vodivost dle ČSN
teplota je +12 oC. Doporučená teplota Lena P 124 pro EN 1081 nebo DIN 51 953.
aplikaci je + 20oC. Během aplikace a vytvrzování nesmí na
Lena P 124 přijít voda či jiné chemické zatížení – teploty Hmotu doporučujeme aplikovat při stoupající teplotě za
nesmí být nižší než +3oC nad rosným bodem. Tyto účelem eliminace nebezpečí kondenzace vzdušné vlhkosti na
podmínky mají být dodrženy po celou dobu zpracování povrch hmoty.
materiálu a taktéž po celou dobu jeho tvrdnutí polymerizace.
! Namíchaný Lena P 124 neskladovat ve větším množství a
po 5 - 10 minutách po smíchání znovu nemíchat - nebezpečí
Výsledné podlahy vykazují:
vzniku samovolné prudké exotermické reakce !
- excelentní odolnost vůči water-spottingu
- velmi dobré mechanické vlastnosti (tvrdost, flexibilitu
Po ukončení prací nutno nástroje a pokožku od nevytvrzené
apod.)
hmoty očistit nejlépe čističi na acetonové bázi. Vytvrzenou
- velmi dobrou odolnost vůči chemikáliím
hmotu lze odstranit mechanicky.
- dobrou stálobarevnost
- velmi snadné čištění, dekontaminovatelnost a údržbu
- pololesklý, lehce strukturovaný povrch
- vodivost od 103 do 108 Ohm
U světlých odstínů může vlivem plnění plnivem dojít k
odchylce odstínu, při nedostatečné vrstvě k prosvítání
podkladu a u světlých i tmavých odstínů k většímu či
menšímu prosvítání vyjímečně i k prokreslení plniva
Příklady pro vás:
Pevnost v tlaku
52 N/mm2
ČSN EN ISO 604
Pevnost v ohybu
40 N/mm2
ČSN EN ISO 178
Prostiskluznost za sucha 0,8
ČSN 74 4507
Vazná vrstva Lena P ...
- spotřeba asi 0,45 kg/m2
za
mokra
0,7
dle podkladu
Reakce na oheň
Bfl
Zemní
svodový
odpor
měřit
dle ČSN EN 1081 nejdříve po
Nalepení vhodné vodivé měděné samolepící pásky o šíři cca
14
dnech
od
aplikace
při
20°C
10 3 – 108 Ohm
0,8 mm v rastru 3 x 3 m tak, aby páska byla od stěn max. 15
cm a připojit na zákazníkem zřízené uzemňovací vedení po
Výrobek se nesmí nijak upravovat nebo
sekcích max. 100 m2.
použít v rozporu se zněním tohoto materálového listu.
Podkladní vrstva Lena P 123
spotřeba 0,1 kg /m2
Skladba elektricky vodivé podlahy
Podlaha Lena P 124
spotřeba 1,6 kg/m2
Při vyšší spotřebě může být negativně ovlivněna vodivost.
Při malé spotřebě může být negativně ovlivněna estetičnost
povrchu.
V důsledku přítomnosti elektrického proudu v okolních
přístrojích či elektrickém vedení může docházet k tvorbě
lehce tmavších kruhovitých míst s vyšší uspořádaností
uhlíkových vláken. Tyto lehce tmavší místa jsou plně
antistaticky funkční.
Skladovatelnost:
Skladovatelnost v orig.obalech v suchu při 12-25oC
6 měsíců
Během skladování se mohou na hladině složky A vyskytnout
bílé nebo i jinak barevné skvrnky pigmentů obsažených ve
hmotě. Po zamíchání hmoty dojde k jejich odstranění.
Jejich přítomnost nijak neovlivňuje kvalitu materiálu.
Technická data:
Důležitá upozornění
Hmotu Lena doporučujeme aplikovat při stoupající teplotě
za účelem eliminace nebezpečí kondenzace vzdušné vlhkosti
na povrch hmoty.
Hmotu Lena doporučujeme aplikovat při stoupající teplotě
za účelem eliminace nebezpečí kondenzace vzdušné vlhkosti
na povrch hmoty.
Nepoužívejte hmoty Lena na povrchy, kde může dojítk tenzi
par.
Nedostatečné ošetření trhlin v podkladu může vést kesnížení
pevnosti a estetiky podlahy.
Nedostatečné uzavření porezity v podkladu může být
příčinou
povrchových defektů podlahy.
Pro dodržení stejného odstínu povrchu používejte hmotu
stejné výrobní šarže.
Při vysoké teplotě a vysokém zatížení nelze vyloučit vtisk
do podlahy.
Pro vytápění prostor při aplikaci hmoty Lena nepoužívejte
naftu, plyn, dřevo, uhlí apod, produkují CO2 a vodní páry
mající negativní vliv na kvalitu povrchu. Doporučujeme
vytápět el. proudem
Nerovné povrchy, nečistoty apod. nesmí být přetírány
tenkovrstvýmy povlaky ( nátěry a tenké stěrky), podkla musí
být před aplikací vyrovnán.
Specifická hmotnost při 20 oC
1,43 kg/l
Teplotní stabilita dle Martense
49 oC
Povrch
pololesklý
Bezpečnostní
Mísící poměry
A : B dle váhy 4,5 : 1 nebo dle etikety
Chem.složení
na obalu
Základní barvy
1002
RAL
informace:
směs epoxidové pryskyřice, aditiv se
speciálně formulovaným tvrdícím
systémem
Složka A
hořlavá kapalina tř.IV, zdraví škodlivá,
nebezpečná životnímu prostředí
dráždivá,
Složka B
6001
7001
7032
hořlavá kapalina tř.III , zdraví škodlivá, dráždivá
a dále jakákoliv barva dle barevníku RAL s leptavými účinky, nebezpečná životnímu prostředí
Hmota je vyráběna z pigmentů dle barevníku RAL, ale
použité přísady mírně mění barevný odstín. Na základě
povolené tolerance pigmentů dle barevníku RAL nelze
vyloučit jemnou odchylku barvy mezi jednotlivými
výrobními šaržemi.
Zpracovatelnost při 20 oC
Schnutí při 20 oC přepracovatelný do
pochůzný po
plně vytvrzený
Dopravní klasifikace
ADR A 9
B8
Další informace jsou uvedeny v technologii epoxidové
podlahy a bezpečnostním listu, který je nedílnou součástí
tohoto návodu na zpracování a je nezbytné před započetím
práce se seznámit s jeho obsahem.
20 min
24 hod V případě, že máte další dotazy, neváhejte nás kontaktovat.
24 - 36 hod
7 dní
CE označení–Odpovídá požadavků ČSN EN 13 813 SR-Bfl-S1,AR 0,5,B
1,5. Uvedený výrobek patří pod výrobky uvedené v ČSN EN 13 813
„Potěrové materiály a podlahové potěry“. Musí být označen CE značkou
podle přílohy ZA. tabulka ZA 1.5 a 2 a splnit předepsané požadavky.
Lena Chemical s.r.o.
Uničovská 68, 785 01, Šternberk, CZ
08
EN 13813 SR-Bfl-S1,AR 0,5, B 1,5
Pryskyřičné potěrové materiály (viz. technický list)
Reakce na oheň:
Bfl – S1
Pryskyřičné potěrové materiály:
SR
Vodotěsnost:
NPD
Odolnost proti obrusu:
AR 0,5
Přídržnost:
B 1,5
Odolnost v rázu:
NPD
Zvuková izolace:
NPD
Zvuková pohltivost:
NPD
Tepelný odpor:
NPD
Odolnost proti chemickému vlivu:
NPD
NPD - nedeklarováno
Uvedené údaje jsou směrnými hodnotami vyplývajícími z nejlepších
dosažitelných informací, avšak materiál, aplikační technika a pracovní i
provozní podmínky jsou mimo náš vliv, a proto nemohou být tyto
informace předmětem výrobní záruky, ale mohou jen právně nezávazně
poradit.
Vyrábí a dodává:
Lena Chemical s.r.o.
Uničovská 68
785 01 Šternberk
tel: 585 012 714
fax: 585 012 739
e-mail: [email protected]
www.lenachemical.com
Revize. 2
Download

Lena P 124 - Lena Chemical